AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/ , 150. mellék Telefax: :23/ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 2) A közbeszerzés tárgya, mennyisége: Biatorbágy Város Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmények részére 3.6 % zsírtartalmú pasztőrözött iskolatej szállítása az iskolatejre és az iskolatej programra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint. Mennyiség: liter + 50% 3) A szerződés meghatározása: szállítási szerződés 4) A teljesítési határidő: A teljesítés véghatárideje: december 31., ezen belül ütemezetten minden tanítási napon, a dokumentációban meghatározottak szerint. 5) A teljesítés helye: Biatorbágy, a dokumentációban meghatározottak szerint. 6) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A Kbt ban foglaltakkal összhangban átutalással, hetente utólag, intézményenként. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301/A -ában bekezdésében írtak irányadóak. 7 ) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges 8) Többváltozatú (alternatív) ajánlat: nem lehetséges 9) Az ajánlatok bírálati szempontjai: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 10) Az ajánlattevő személyes helyzetére (kizáró okok) vonatkozó követelmények: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban vagy a 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek valamelyike fennáll. Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, vagy 62. (1) bekezdésében foglaltak valamelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód A Kbt (3) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. 1

2 11) Az ajánlattevőnek, illetve a szerződés teljesítésére igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága Pénzügyi, gazdasági alkalmasság tekintetében: Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, amennyiben, az utolsó lezárt évben (2010) összesen nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyával (tej) egyező szállításaiból eredő legalább 500 ezer Ft nettó árbevétellel. Az alkalmasságot a következő módon kell igazolni: Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az utolsó lezárt év (2010) közbeszerzés tárgyával (tej) egyező szállításaiból eredő nettó árbevételéről. A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeket ajánlattevő, közös ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) b) pont szerinti alvállalkozó együttesen is teljesítheti. A Kbt. 69. (8) bekezdése alapján fenti műszaki alkalmassági követelménynek az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 10 % alatti vállalkozóval együtt is megfelelhet. Ez esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a 10 % alatti vállalkozó nevét, címét, továbbá a Kbt-ben a 10 % alatti alvállalkozókra előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő a Kbt. 4. 3/D és 3/E. pontjai szerinti erőforrás szervezet bevonásával is megfelelhet. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni azt, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Műszaki, szakmai alkalmasság tekintetében: Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, amennyiben, nem rendelkezik az utolsó lezárt évből (2010) összesen legalább nettó 500 ezer Ft értékű vagy liter tej szállítására vonatkozó referenciával. Az alkalmasságot a következő módon kell igazolnia: Ajánlattevő csatolja a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pont alapján az utolsó lezárt év (2010) tej szállításainak Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti ismertetését (legalább a másik szerződő fél, a szerződés tárgya, a teljesítés ideje, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi teljesítés mennyiségére utaló más adat feltüntetésével). A műszaki, szakmai alkalmassági követelményeket ajánlattevő, közös ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) b) pont szerinti alvállalkozó együttesen is teljesítheti. A Kbt. 69. (8) bekezdése alapján fenti műszaki alkalmassági követelménynek az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 10 % alatti vállalkozóval együtt is megfelelhet. Ez esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a 10 % alatti vállalkozó nevét, címét, továbbá a Kbt-ben a 10 % alatti alvállalkozókra előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a fenti műszaki alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő a Kbt. 4. 3/D és 3/E. pontjai szerinti erőforrás szervezet bevonásával is megfelelhet. Ez esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni azt, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 12) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő szükség szerint egy vagy több tárgyalást tart. A tárgyalások során a felek először a szerződéses feltételeket egyeztetik, valamint az ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy a tárgyalás alapján az ajánlattevők módosítsák ajánlatukat a 2

3 tárgyaláson szóban lefolytatásra kerülő árlejtés keretében. Ezen árlejtés addig tart, míg bármelyik ajánlattevő alacsonyabb ellenszolgáltatást ajánl. Amennyiben valamelyik ajánlat megtétele után egy percen belül nem érkezik új ajánlat, az árlejtés lezárul és beáll az ajánlati kötöttség. A minimális licitlépcső 1 Ft. Az árlejtés során csak alacsonyabb ellenszolgáltatás ajánlható. Az első tárgyalás időpontja: október óra 13) Ajánlattételi határidő: október 5. 9 óra Az ajánlatok benyújtásának címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Titkárság 14) Az ajánlattétel nyelve: magyar 15) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, ajánlati kötöttség: Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kis tárgyaló október 5. 9 óra Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Ajánlattevő végső ajánlat benyújtásától számított 90 napig ajánlatához kötve van. 16) Az összegzés megküldésének tervezett napja: október ) A szerződéskötés tervezett időpontja: október ) További információk: A szállítandó iskolatej gyártójának, termelőjének érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie. Az Ajánlatkérő a dokumentációt az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg térítésmentesen elektronikus úton megküldi Ajánlattevők részére. Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást a 250. (3) bek. b) pontja alapján kérhetnek. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 71. (1) bekezdés és a 63. (3) bekezdésére. [A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.]. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 70. (2) bekezdésére. Ajánlattevő a Kbt a vonatkozásában nyilatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdése alapján az összegzésben a nyertes mellett a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezetet is megnevezi és a 91. (2) bekezdésében foglalt esetekben az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést. Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdését nem alkalmazza. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény irányadó. 19) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: szeptember 19. Tarjáni István polgármester 3

4 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Biatorbágy Város Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmények részére 3.6 % zsírtartalmú pasztőrözött iskolatej szállítása az iskolatejre és az iskolatej programra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint. tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban 1

5 TARTALOM I. fejezet Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók II. fejezet Szerződéstervezet III. fejezet Iratminták 2

6 I. fejezet AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Ajánlattétellel kapcsolatos költségek Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától vagy végkimenetelétől. 2. Ajánlattételi határidő 2.1. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő székhelyén az ajánlattételi felhívásban megadott helyen és időpontig beérkezőleg kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! 2.2 Az Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, sorállás, stb.) 3. Titoktartás Az ajánlati dokumentáció továbbadása vagy közzététele Ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet részéről nem megengedett! Ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet köteles a jelen eljárásban megszerzett információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelni. 4. Formai követelmények 4.1. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) zárt borítékban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként feltüntetve kell benyújtani. Az ajánlatok egyes példányait eredeti vagy másolat megjelöléssel kell ellátni. Eltérés esetén az eredeti példány a mérvadó. Az ajánlatokat példányonként maradandóan egybefűzve, olyan kötésben kell beadni, melyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 4.2. Az ajánlatot oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. Az ajánlatot folyamatos oldalsorszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni Az ajánlattevő részéről cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig a cégjegyzésre jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell. 3

7 4.4. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok és az alkalmasság igazolására szolgáló okiratok, valamint minden egyéb irat a Kbt. 20. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható Az ajánlattevőnek a fedlapot és a tartalomjegyzéket követő első oldalként felolvasólapot kell csatolnia. 5. Tartalmi követelmények 5.1.Az ajánlatban az ajánlattevőnek (adott esetben 10%-t meg nem haladó vagy 10% feletti alvállalkozójának továbbá a megjelölt erőforrás szervezetnek) az alábbi okiratokat kell csatolnia: Felolvasólap (1. sz. melléklet) A Kbt. 70. (2) bek. első fordulata szerinti teljességi nyilatkozat (2. sz. melléklet) Nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (3. sz. melléklet) A Kbt. 71. (1) bek. a. pont szerinti nyilatkozat (4. sz. melléklet) A Kbt. 71. (1) bek. b. pont szerinti nyilatkozat (5. sz. melléklet) A Kbt. 71. (1) bek. c. pont szerinti nyilatkozat (6. sz. melléklet) A Kbt. 71. (1) bek. d. pont szerinti nyilatkozat (7. sz. melléklet) A Kbt. 63. (3) bek. szerinti nyilatkozat (8. sz. melléklet) Cégszerű nyilatkozat a kizáró okok hiányáról ajánlattevő, illetve adott esetben a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó illetőleg adott esetben a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet részéről (9. sz. melléklet) 60 napnál nem régebbi cégkivonat az aláírási jogok ellenőrzése céljából (egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata) Amennyiben cégügyben módosítás van folyamatban, akkor csatolandó a változásbejegyzési kérelem másolata Aláírási címpéldány/aláírás-minta (ajánlattevő, illetve adott esetben a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó illetőleg adott esetben a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában) Meghatalmazás (meghatalmazott eljárása esetén) Ajánlattevő nyilatkozata az utolsó lezárt év (2010) közbeszerzés tárgyával (tej) egyező szállításaiból eredő nettó árbevételéről Referenciaigazolás(ok) a Kbt. 68. (2) bekezdésében előírtak szerint Közös ajánlattevők közötti megállapodás (konzorciumi szerződés, szükség szerint) Az iskolatej gyártójának, termelőjének érvényes működési engedélye 5.2. Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott mellékletek tartalmazzák. Ajánlattevő javasolja ajánlattevőknek ezen iratminták használatát az ajánlattétel megkönnyítése érdekében A fenti nyilatkozatok, okiratok a Kbt. 4. 9/A pont fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek. 6. A kizáró okok igazolása Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-i) és 62. (1) bekezdés hatálya alá 7. Alkalmasság igazolása 7.1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, 4

8 hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4 3/D és 3/E. pontjára A Kbt. 69. (8) bekezdése alapján a 66. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági minimum követelményeken felül az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. 8. Ajánlattétel 8.1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: az ajánlattevők adatait (név, székhely), a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattétel képviseletére történő felhatalmazását, annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult, az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig Ajánlatkérő a Kbt. 70. (4)-(7) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét a következő követelmények megtartására: Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó Ha egy a Kbt pontjának a) d) alpontjai hatálya alá nem tartozó személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. 5

9 9. Szerződés Az ajánlatkérő által megadott szerződéstervezetet a II. sz. fejezet tartalmazza. 10. Az eljárás nyelve Az eljárás nyelve magyar, tehát azokról a dokumentumokról, amelyek idegen nyelven készültek, kérjük csatolni a fordító iroda által hitelesített magyar nyelvű fordítást is. 11. Az elbírálás szempontja Az ajánlatok a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint a tárgyalás lezárásakor a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Ellenszolgáltatásként egy liter tej bruttó ára kerül értékelésre. Az ár a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget (pl. fuvarozási és göngyöleg költségek) tartalmazza. 6

10 II. fejezet SZERZŐDÉSTERVEZET 7

11 amely létrejött Név: Biatorbágy Város Önkormányzata Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. Adószám: Törzsszáma: Statisztikai számjel: Képviselő: Tarjáni István polgármester dr. Kovács András jegyző mint Megrendelő - a továbbiakban Megrendelő- Szállítási Szerződés - TERVEZET - másrészről Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Statisztikai számjel: Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: Regisztrációs szám: Képviselő neve és a képviselet jogcíme: mint vállakozó (a továbbiakban, mint Szállító ), - a továbbiakban Szállító- - a továbbiakban külön-külön Fél együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: Megrendelő közbeszerzési eljárást indított Biatorbágy Város Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmények részére 3,6 % zsírtartalmú pasztőrözött iskolatej szállítása az iskolatejre és az iskolatej programra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint tárgyában. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett. 1. A jelen Szerződés tárgya 1.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az általa fenntartott/működtetett intézményekben az iskolatej ellátás érdekében, mint fenntartó - az iskolatejre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően tej szállítását rendeli meg a jelen szerződésben foglaltak szerint. A Szállító a megrendelést elfogadja. A Felek rögzítik, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelésért mindkét fél saját hatáskörében felel A Felek a Szállító által előállított és forgalmazott 3.6% zsírtartalmú tej (továbbiakban: Tej) Biatorbágyi Általános Iskola és Benedek Elek Óvoda a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben meghatározott intézményeibe történő szállítására kötnek szerződést. 8

12 2. Az áru rendelése, számlázása 2.1. A Megrendelő a Tejszállítását az 1. számú mellékletben meghatározott intézményekbe, a mellékletben megjelölt tanulói létszámnak megfelelően gyermekenként 2dl számítva meghatározott mennyiségben és tanítási napokra rendeli meg. 2.2 A rendelés módosítására a Megrendelő szállítást megelőző munkanapon 10:00 óráig jogosult faxon, telefonon vagy ben. A ténylegesen kiszállítandó mennyiség az 1. számú mellékletben foglalt - vagy, ha rendelésmódosítás történt, úgy a rendelésmódosításban foglalt - létszámnak megfelelően, 2dl/fő arány alapján kiszámított érték A Szállító köteles a szerződés tárgyát képező tejet az 1. sz. mellékletben meghatározott teljesítési helyre szállítani és ott átadni A Szállító az áru átadásakor a teljesítés helyén a Megrendelőnek átadja a leszállított áruról szóló szállítólevelet. A Megrendelő a szállítólevél szerinti mennyiséget, minőséget az aláírásával és bélyegzőjével ismeri el A Tej szállítása 20 literes, adagolós, hőtermoszos ételhordó edényekben történik, csereszavatossággal. 3. Az áru átadás átvétele 3.1. A Szállító olyan I. osztályú árut köteles átadni, melynek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak valamint az iskolatejre irányadó jogszabályokban foglalt feltételeknek A Szállító a munkája egészében köteles betartani a HACCP előírásait, és köteles megfelelni az ANTSZ által megfogalmazott követelményeknek Iskolatej szállítása tanítási és foglalkozási naponként történik az az 1. számú mellékletben foglaltakra figyelemmel az alábbiakban meghatározott teljesítési helyekre és időpontokban: Biatorbágyi Általános Iskola - 6:00 és 7:45 óra közötti szállítással Biai épülete: Biatorbágy, Szentháromság tér 6. Torbágyi épülete: 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3. Benedek Elek Óvoda - 11:00 és 12:00 óra közötti szállítással Vadvirág Óvoda: 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. Pitypang Óvoda: 2051 Biatorbágy, Szent László u. 48. Csicsergő Óvoda: 2051 Biatorbágy, Bajcsy Zsilinszky u. 13. Legóvár Óvoda: 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér Az áru eltarthatósági idejét a Szállító köteles a csomagoláson jól láthatóan feltüntetni. 4. A vételár A vételár nettó összegben:. Ft/liter. A vételár bruttó összegben:. Ft/liter. 9

13 5. A fizetés módja 5.1. A Szállító a kiállított szállítólevelek alapján hetente maximum 1 számlát állít ki intézményenként. A Megrendelő a számlát a kézhezvételét követő 30 napon belül a Szállító számlán megadott pénzintézeti számlájára átutalással egyenlíti ki. Az ellenérték kifizetésekor beszámításra kerülnek a tartozások követelések (pl: visszáru, kötbér). A számla kiegyenlítése a Kbt a alapján az alábbiak szerint történik: - a Szállító(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból - a Szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; - a Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg - a fent részletezett számlák ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja a Szállítónak - a Szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; - a Szállító átadja az átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőnek - a Szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláit, melyek ellenértékét az ajánlatkérő. napon belül átutalja a Szállítóként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették; - ha a Szállítók valamelyike valamely fenti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Szállítót, ha igazolja, hogy kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére; - a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Szállító - a 99. (1) bekezdésében meghatározott - a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a Szállító az alvállalkozók felé fennálló kötelezettségét nem teljesítette. 6. Kötbér 6.1. Késedelmes teljesítés esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 10 %-át kitevő késedelmi kötbért fizet. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Szállító hibájából - az átadás-átvétel reggel 6:00 és 7:45 óra között a Biatorbágyi Általános Iskolában nem történik meg, vagy - az átadás délelőtt 11:00 és 12:00 óra között a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában nem történik meg A szállítás meghiúsulása esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 50 %-át kitevő meghiúsulási kötbért fizet. A szállítás meghiúsulásának minősül, ha a szállító hibájából - az átadás-átvétel reggel 8:45 óráig a Biatorbágyi Általános Iskolában nem történik meg, vagy - az átadás 12:30 óráig a Benedek Elek Óvodában nem történik meg. 10

14 A Megrendelő valamennyi típusú kötbérigényét jogosult érvényesíteni azok tehát nem vagylagos kötelezettségek illetve követelések. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a jelen pont alapján felmerülő kötbér igény követelését a Szállítóval való elszámoláskor a vételárból jogosult levonni vagy választása szerint a Szállító számlavezető pénzintézeténél azonnali beszedési megbízás útján is érvényesítheti. A Szállító kötelezettséget vállal, hogy a szerződés megkötéséig az azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez szükséges engedélyét a szükséges okiratok formájában is átadja a Megrendelőnek. 7. A szerződés hatálya A Felek a szerződést január december 31. időszakra, határozott időtartamra kötik E szerződés alapján január..-n kezdődik a szállítás. 8. Szerződés megszűnése: 8.1. A szerződés megszűnik: a.) írásba foglalt közös megegyezéssel; b.) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; c.) a Megrendelő által eszközölt rendes felmondással; d.) bármelyik fél által eszközölt azonnali hatályú rendkívüli felmondással, 8.2. A Megrendelő jogosult a Szerződést indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással.. napos felmondási idővel felmondani A Megrendelő jogosult a Szerződést a Szállító súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal írásban felmondani. A Szállító súlyos szerződésszegésének minősül különösen: a.) ha a Szállító egy hónapon belül két alkalommal késedelmesen teljesít. b.) ha a Szállító egy hónapon belül két alkalommal hibásan teljesít. c.) ha a Szállító egy napi szállítást egy hónapon belül két alkalommal egyáltalán nem teljesíti A Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vállalnak. 9. Adatváltozás bejelentése A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 10. Vegyes rendelkezések A jelen Szerződés csak írásban módosítható a Felek által A Felek rögzítik, hogy a támogatás előfinanszírozását vállaló fél a Megrendelő A Felek kapcsolattartói: Megrendelő részéről: Név: Telefon: Fax: 11

15 Szállító részéről: Név: Telefon: Fax: Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az iskolatejre vonatkozó mindenkori hatályos szabályait tekintik irányadónak és rendelik alkalmazni A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat egymással békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. A jogviták peres úton történő rendezése esetére hatáskörtől függően - a Budaörsi Városi Bíróság illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták. Kelt: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviseli: Tarjáni István polgármester dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével Megrendelő. Képviseli:. Szállító 12

16 1. számú melléklet.. kelt Szállítási Szerződéshez: Teljesítési adatok Intézmény neve Teljesítési hely Telefon/fax: Tanulók, Szállítási ütem óvodások max. létszáma 2051 Biatorbágy, naponta Biatorbágyi Általános Iskola Szentháromság tér Biatorbágy, naponta Biatorbágyi Általános Iskola Karinthy Frigyes utca 4. VADVIRÁG Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u naponta PITYPANG Óvoda 2051 Biatorbágy, Szent László u naponta CSICSERGŐ Óvoda MESERÉT Óvoda LEGÓVÁR Óvoda 2051 Biatorbágy, Bajcsy -Zs. u Biatorbágy, Dévai Gyula u Biatorbágy, Szentháromság tér naponta naponta naponta Kelt: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviseli: Tarjáni István polgármester dr. Kovács András jegyző Megrendelő. Képviseli:. Szállító 13

17 III. fejezet IRATMINTÁK 1. sz. melléklet: Felolvasólap 2. sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat 3. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről 4. sz. melléklet: Kbt. 71. (1) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozat 5. sz. melléklet: Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozat 6. sz. melléklet: Kbt. 71. (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat 7. sz. melléklet: Kbt. 71. (1) bekezdés d) pont szerinti nyilatkozat 8. sz. melléklet: Kbt. 63. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat 9. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról 14

18 FELOLVASÓLAP 1. sz. melléklet A Biatorbágy Város Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmények részére 3.6 % zsírtartalmú pasztőrözött iskolatej szállítása az iskolatejre és az iskolatej programra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint. tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban Az ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: címe: Kapcsolattartó neve: Egy liter tej bruttó ára...,-ft Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 15

19 TELJESSÉGI NYILATKOZAT 2. sz. melléklet A Biatorbágy Város Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmények részére 3.6 % zsírtartalmú pasztőrözött iskolatej szállítása az iskolatejre és az iskolatej programra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint. tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban Alulírott,.....(név), mint a...(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a szerződéstervezet feltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk a Felolvasólapon rögzített áron. Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Vállaljuk, hogy az ajánlati határidő lejártától számított 90 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat, ajánlatunk ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása 16

20 3. sz. melléklet NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI MINŐSÍTÉSRE VONATKOZÓAN A Biatorbágy Város Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmények részére 3.6 % zsírtartalmú pasztőrözött iskolatej szállítása az iskolatejre és az iskolatej programra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint. tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban a) Alulírott.., a(z)... (cég megnevezése, székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak * minősül. VAGY b) Alulírott.., a(z)... (cég megnevezése, székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy az Ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény hatálya alá. Kelt:.., Ajánlattevő cégszerű aláírása * a megfelelő válasz aláhúzandó! 17

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben