Információk az EGT Alappal kapcsolatos társadalmi egyeztetéshez. Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információk az EGT Alappal kapcsolatos társadalmi egyeztetéshez. Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok"

Átírás

1 Információk az EGT Alappal kapcsolatos társadalmi egyeztetéshez Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok Célkitűzés: Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok jólétének növelése Eredmény 1: Gyermekjóléti rendszerek minőségének és gyermekvédelmi intézkedések hatékonyságának javítása Eredmény 2: Különös kockázatoknak kitett hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat célzó eredményes és hatékony intézkedések Eredmény 3: Gyermekek és fiatalok egyenlő esélyű hozzáférését lehetővé tevő egészségügyi és jóléti szolgáltatások biztosítása Különös rendelkezések: A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség támogatását célozza. Az oktatás és az iskolalátogatás fokozása szintén részét képezi a programnak. Program neve: Élhető Ma Biztos Jövő Program a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok életminőségének javítására Programoperátor neve:, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Donor Program Partner neve és származási országa: Council of Europe Franciaország, Strasbourg A program megvalósítására fordítható támogatási összeg: EGT Finanszírozási mechanizmus: EUR Ft (85%) Hazai hozzájárulás: EUR Ft (15%) Mindösszesen: EUR Ft (100%) Ebből: Eredmény 1 Eredmény 2 Eredmény ,33 EUR / Ft ,0 EUR / Ft ,33 EUR / Ft 1

2 Eredmény 1 Gyermekjóléti rendszerek minőségének és gyermekvédelmi intézkedések hatékonyságának javítása EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ERŐSÍTÉSE A beavatkozás indokoltsága: A gyermekvédelmi rendszer fontos eleme a különböző szereplők együttműködésére épülő jelzőrendszer. A jelzőrendszer egyes tagjai eltérő hatékonysággal vesznek részt a gyermekekkel kapcsolatos veszélyek megelőzésében vagy a krízishelyzetek felszámolásában. Annak ellenére, hogy az iskolai gyermekvédelem a mai napig igen nehéz körülmények között, sokszor a szociális területen képzettséggel nem rendelkező szakemberekkel működik, a jelzések tekintetében az oktatás áll az élen. A speciális szükségletű gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek alapellátásban való, családjukban tartással történő preventív kezelése sok esetben a megfelelő célszolgáltatás hiányában hiúsul meg, ezért kerül sor a gyermekvédelmi szakellátásba utalásukra. A speciális ellátási szükségletű gyermekek hatékony ellátása az esetek döntő többségében az átlagos szükségletű gyermekektől elkülönülten, szegregált formában valósulhat meg; azonban ezekben az esetekben is a szegregáció prevenciónak tekintendő. A cigány népesség foglalkoztatási rátája alig éri el a 20%-ot. A roma nők 10%-os foglalkoztatási aránya különösen aggasztó. Ehhez kapcsolódik a rendkívül rossz egészségi állapot (a romák átlagosan 10 évvel korábban halnak meg, mint a nemromák), az alacsony iskolázottság (alig 20% jut el az érettségiig), valamint a telepszerű, komfort nélküli lakókörnyezet. A roma népesség körében 2009-ben a szegénységi arány a 2000-es évi szinthez közelít és eléri a 70%-ot. A gyermekvédelem területén ezidáig dekoncentráltan és tudatos együttműködések hiányában történtek meg a sport általi szociális inklúziót célzó intézkedések. Szükséges, hogy Magyarországon azonosításra kerüljenek a területen tapasztalattal és kompetenciával rendelkező szereplők, egységes módszertan, alapelvek, tananyagok és modulrendszerek mentén kialakításra kerüljön egy pragmatikus alapokon szerveződő sportintegrációs központ. A fenti problémák megoldásához rendszerszintű beavatkozások szükségesek. A pályázatok célja: Az első tengely célja: a gyermekjóléti rendszerek és gyermekvédelmi intézkedések minőségének hatékony javítása tükrözve az érintett döntéshozók és a széles társadalmi rétegek bevonásával lefolytatott párbeszéd eredményeit. Erősíteni kívánjuk a hazai és a partner országokban a gyermek és ifjúságvédelem, gyermekvédelmi gondoskodás, gyermekjóléti ellátás területén működő szervezetek, intézmények közötti együttműködést, különös tekintettel a nem formális szakmai szerveződésekre, érdekvédelmi civil vagy egyházi szervezetekre. 2

3 Az együttműködés keretrendszerét a jó gyakorlatok kidolgozása, tematikus összegyűjtése, feldolgozása és a bevezetés, adaptálás módszertani támogatása jelenti a program II. és III. tengelye mentén tervezett beavatkozási területeken. Ide tartozik a már kidolgozott képzési és tréninganyagok, szakmai sztenderdek továbbfejlesztése, átdolgozása, újak létrehozása, vagy a program időpontjában is működő munkacsoportok módszertani anyagainak, javaslatainak társadalmi egyeztetése. Támogatható tevékenységek: Projekt menedzsment költségek Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek Projekt megvalósításához indokolt infrastruktúra beszerzése Projektre eső, iroda fenntartásához kapcsolódó költségek (overhead costs) keretösszeg: ,33 EUR/ Ft Indikátorok: Indikátor megnevezése Indikátor típusa Célérték Létrehozott és működő konzultatív mechanizmusok száma, amely a gyermekeket, fiatalokat és további érintetteket is bevon eredmény 1000 db 3

4 Program megnevezése keretösszeg (Ft) keretösszeg (EUR) Támogatás minimum-maximum összege (Ft) Pályázat formája Pályázók köre Gyermekjóléti rendszerek minőségének gyermekvédelmi intézkedések hatékonyságának javítása, ezen belül: és Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok sport általi integrációja Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma lányok iskolai lemorzsolódásának megelőzése Áldozattá válás megelőzését, bűnmegelőzést szolgáló programok Önálló életre nevelést célzó, önálló életkezdést segítő komplex programok Speciális és különleges szükségletű gyermekek ellátása , Nyílt pályázat gyermekvédelmi ellátó rendszer szereplői / intézményei felsőfokú oktatási intézmények civil szervezetek 4

5 Eredmény 2 Különös kockázatoknak kitett hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat célzó eredményes és hatékony intézkedések PREVENTÍV PROGRAMOK A beavatkozás indokoltsága: Gyermek és ifjúságvédelmi, gyermekjóléti rendszerekben ellátott, vagy a társadalom peremén, mélyszegénységben, szegregátumokban, hátrányos helyzetű településeken élő, nevelkedő, egy vagy több ok, tényező miatt veszélyeztetett gyermekek, fiatalok esetében a problémák mentén számos eltérő egyéni és társadalmi szükséglet azonosítható aszerint, hogy az egyén, vagy az őt körülvevő rendszerek melyik szintjén vizsgáljuk a kérdést. A különböző szinteken tehát különböző, egymással szoros összefüggésben álló szükségletek és kihívások keletkeznek, hiszen a fogyatékosság, pszichiátriai betegség, vagy a család elhanyagoló nevelése miatt előálló beilleszkedési nehézségek, szociális hátrányok s az ezek kapcsán felmerülő veszélyeztetettség, deviáns magatartás, esetleg bűnözői karrier az egyén, a szűkebb és tágabb társadalmi környezet s maga a társadalom számára is megoldandó feladatokat eredményez. A szükségletekre adott intézményi, társadalmi válaszok a célcsoport, az ellátott család, személy helyzetétől, gyermekek, fiatalok problémáinak, veszélyeztetettségének okaitól és mértékétől függően alapvetően eltérőek. A programelem a fent leírt komplex problémák kezelése mellett elsősorban azok megelőzésére tesz javaslatot az 1. eredményhez kapcsolódó kidolgozott módszertanok gyakorlati alkalmazása által. A pályázatok célja: 1. Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok sport általi integrációja A beavatkozás célja, hogy olyan, a (sport)iskolarendszer és a helyi közösségek közötti együttműködés megteremtésére irányuló pilot jellegű projektek kerüljenek megvalósításra, melyek keretében sor kerül arra, hogy a programba bevont gyermekek, fiatalok meglévő ismeretei, tapasztalatai kiegészüljenek, bővüljenek, megnyitva az utat a felzárkózási típusú kettős, vagy többes karrier-rendszerek fejlődése előtt, s biztosítva pályaorientációjukat, melyek ösztönzik a fizikai aktivitásban, sportban gazdag egyéni és közösségi szabadidős tevékenység-modellek kialakulását/kialakítását, a sport által közvetített értékrend és szabályrendszer hatásainak nyomon követését, melyek elősegítik az otthonról, illetőleg szűkebb vagy tágabb környezetükből hozott életvezetési, habituális szokásaiknak feltérképezését és formálását, melyek keretében a programba bevont sport-, egészségfejlesztési és egyéb a program keretében célzott kompetenciák, készségek és képességek fejlesztésében közreműködő szakemberek tudatosan és hosszú távon segítik 5

6 a gyermekek fizikai és mentális fejlődését, hatást gyakorolnak az érintett családok életmódjára az élethosszig tartó tanulás és tanácsadás jegyében. A bevonásra kerülő gyermekek és fiatalok tekintetében az egyéni fejlesztési terveken nyugvó, a készségek, képességek, kompetenciák és az attitűdök sport általi fejlesztését középpontba helyező, a lokális programindításra felkészítő (a program céljait, eszközeit ismertető) táborok, a pályaorientációs és mentorációs jellegű nem formális programok, valamint a lokális jellegű egyéni vagy közösségi testmozgásprogramok segítik a társadalmi integrációt és inklúziót, melyet kiegészítenek a sportoláshoz hozzájáruló egészségfejlesztési programok is. A sportintegrációs hálózat a Magyarországon a testneveléssel emelt szinten foglalkozó köznevelési intézmények, kiemelten a sportiskolai hálózat infrastrukturális bázisán jön létre. A fejlesztések a cél megvalósítását szolgáló feltételek mintaértékű megteremtésével egészül(het)nek ki. 2. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma lányok iskolai lemorzsolódásának megelőzése A beavatkozás célja a roma lányokat érintő lemorzsolódási mutatókért felelős tényezők, úgymint: motivációvesztés, a hátrányos helyzetből adódó szocializációs különbségek, részben a korai gyerekvállalás és részben a hagyományos családi szerepekből fakadó korai iskolaelhagyás figyelembe vételével és azokra reagálva a továbbtanulási esélyek növelése, a korai gyermekvállalás és áldozattá válás megelőzése, valamint önismeretük növelése, illetve az egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzáférésük javítása. 3. Áldozattá válás megelőzését, bűnmegelőzést szolgáló programok Bűnmegelőzési programok megvalósításával az intézkedés célja a gyermekek áldozattá/elkövetővé válásának megelőzése, a már bűncselekmény/büntetendő cselekményt elkövető gyermekek felkészítése arra, hogy tartózkodjanak az ismételt bűnelkövetéstől, jóvátételi programokkal hozzájárulás a bűncselekménnyel okozott károk enyhítéséhez, az erőszakmentes konfliktuskezelési eszközök terjesztése. 4. Önálló életre nevelést célzó, önálló életkezdést segítő komplex programok A beavatkozás célja az átlag éves, bírósági ítélettel javítóintézeti nevelését töltő növendékek, valamint ezen intézményekben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek, önálló, a felnőtt élet megkezdéséhez szükséges készségeinek, szociális kompetenciáinak, önfenntartó képességének fejlesztése, munkaerő piacon való megjelenését segítő célirányos, innovatív támogatások biztosítása képző intézményekkel, illetve piaci szereplőkkel együttműködve. Általános információk: Támogatható tevékenységek: Projekt menedzsment költségek Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek 6

7 Projekt megvalósításához indokolt infrastruktúra beszerzése Projektre eső, iroda fenntartásához kapcsolódó költségek (overhead costs) keretösszeg: EUR/ Ft Indikátorok: Indikátor megnevezése Indikátor típusa Célérték Programból kedvezményezett gyermekek száma eredmény 600 fő Programból kedvezményezett fiatalok száma eredmény 3000 fő 7

8 Program megnevezése keretösszeg (Ft) keretösszeg (EUR) Támogatás minimummaximum összege (Ft) Pályázat formája Pályázók köre Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok sport általi integrációja Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma lányok iskolai lemorzsolódásának megelőzése Nyílt pályázat Financial Mechanism Office által kiadott április 12-i dátumú állásfoglalás szerinti Roma közösséget célzó integrációs program köznevelési típusú sportiskolák testnevelés tagozatos köznevelési intézmények oktatási és nevelési intézmények civil szervezetek szociális és egészségügyi szereplők Áldozattá válás megelőzését, bűnmegelőzést szolgáló programok Önálló életre nevelést célzó, önálló életkezdést segítő komplex programok Nyílt pályázat Nyílt pályázat alap és középfokú iskolák civil szervezetek gyermekotthonok javítóintézetek javítóintézetek for-profit gazdasági társaságok civil szervezetek 8

9 Eredmény 3 Gyermekek és fiatalok egyenlő esélyű hozzáférését lehetővé tevő egészségügyi és jóléti szolgáltatások biztosítása SPECIÁLIS ÉS KÜLÖNLEGES SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK ELLÁTÁSA A beavatkozás indokoltsága: A speciális ellátási szükségletű gyermekek hatékony ellátása az esetek döntő többségében az átlagos szükségletű gyermekektől elkülönülten, szegregált formában valósulhat meg, azonban ezekben az esetekben a szegregáció prevenciónak tekintendő. A jelenlegi szabályozás értelmében csak azonos problémaprofilú gyermekek kerülhetnek egy csoportba speciális gyermekotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában. A speciális helyzetkép alapján a speciális ellátási szükségletű gyermekek közel felénél jellemző, hogy inkább két problémával rendelkeznek, de előfordul, hogy több tünet megtalálható a személyiségstruktúrájukban. Ezen intézményi ellátási forma hiánypótló fejlesztés a hazai szociális ellátó rendszerben, mely szoros együttműködést tervez és feltételez az egészségügyi ellátó rendszerrel az érintett célcsoport hatékony ellátása érdekében és a szociális integrációjuk és a gyermekvédelmi rendszerből való kikerülésük mielőbbi elérése érdekében. Ugyan az érintett célcsoport száma összességében nem számottevő, ellátásuk megoldása azonban a társadalom számára kívánatos. A pályázatok célja: A jelenlegi gyermekvédelmi ellátás bázisának felhasználásával kapacitásbővítés a gyermekvédelem és az egészségügy határán elhelyezkedő gyermekvédelmiegészségügyi speciális gyermekotthonok kapacitásának átstrukturálásával. A program keretében lehetőséget biztosítunk a szükséges és indokolt infrastrukturális (felújítás, korszerűsítés, átépítés) és tárgyi feltételek megteremtésére is. A struktúraátalakítást alapvetően az egészségügy közreműködésével, az érintett célcsoport szükségleteinek megfelelő progresszivitási szintű ellátó intézményekhez kapcsolódóan tervezzük (orvosegyetemek, póluskórházak), hogy a fejlesztendő, jelenleg meglévő speciális vagy különleges gyermekotthonok a gyermekpszichiátriai osztályokkal együttműködve láthassák el feladatukat. Az ehhez szükséges szakember kapacitás biztosítása is a program részét képezi. Támogatható tevékenységek: Projekt menedzsment költségek Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek Projekt megvalósításához indokolt infrastruktúra beszerzése Projektre eső, iroda fenntartásához kapcsolódó költségek (overhead costs) 9

10 keretösszeg: ,33 EUR/ Ft Indikátorok: Indikátor megnevezése Indikátor típusa Célérték Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz hozzáférő fiatalok száma beszámolóik alapján (kérdőív) eredmény 200 fő 10

11 Program megnevezése keretösszeg (Ft) keretösszeg (EUR) Támogatás minimummaximum összege (Ft) Pályázat formája Pályázók köre Speciális különleges szükségletű gyermekek ellátása és Nyílt pályázat speciális vagy különleges ellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmények egészségügyi intézményekkel gyermekpszichiátriai osztályok gyermekvédelmi intézményekkel 11

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020

OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 2014. November 7. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213 2013.02.13 EFOP_0.3_2013_0321

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben