b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók."

Átírás

1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről TERVEZET Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Ltv.) 3. (1)-(2), 4..(3),5. (3),12..(5),19., 20. (3), 21. (6), 23. (3), 27. (2),, 31. (2), 33. (3),34..(1)-(3), 35. (2), 36. (2),42..(2), 54. (1)-(3), 58. (2)-(3), 62. (3), 68. (2), 86. (2) bekezdéseiben és a a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott törvényi felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:: Első rész A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában álló valamennyi, bérbeadás útján hasznosított, illetőleg a.) a pályázati rendszer feltételei szerint aa.) szociális alapon; ab.) költségelven; ac.) piaci feltételekkel; b.) a pályázati rendszeren kívül az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására; c.) az önkormányzat közigazgatási területén és azon kívül levő nyugdíjasházi elhelyezéssel bérbeadható lakásra. (2) A rendelet hatálya kiterjed a Bp. XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi a) lakás céljára szolgáló házasingatlanra és a hozzátartozó földrészletre, társasházban levő öröklakásra és a hozzátartozó osztatlan közös tulajdonú hányadra, ideértve a vegyes (részben önkormányzati, részben más) tulajdonban álló házasingatlanban levő önkormányzati tulajdonú hányadot is, b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. c) a családok átmeneti otthonában lévő lakásokra is a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, illetve a 259/2002. (XII.18.) Korm. sz. rendeletben foglaltak figyelembevételével. (3) A rendelet hatálya alá tartozó, az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott üresen álló vagy jogilag megüresedett lakás, ingatlan és nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi jogok a képviselő-testületet illetik meg. A tulajdonosi jogok gyakorlása

2 során a hatásköröket a képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Második rész A lakásbérlet szabályai A lakások bérbeadásának általános szabályai 2.. (1) Az önkormányzat tulajdonosi jogait - mint bérbeadó a Tulajdonosi Bizottság és a Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése alapján a polgármester gyakorolja /a továbbiakban: bérbeadó/. (2) Önkormányzati lakás csak lakás céljára, rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban pályáztatható és adható bérbe. (3) Önkormányzati lakás az e rendeletben tételesen megjelölt esetek kivételével határozott időre, maximum 5 évre adható bérbe. a) A bérlő köteles a szerződés megszűnésekor a lakást a vele együtt élő családtagokkal és a befogadott személyekkel együtt elhagyni, és azt üresen, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak átadni. b) A bérlő kérelme alapján a lakás 5 évre újra bérbeadható, ha ba.) a bérlő önkormányzati bérlakás bérbevételére továbbra is jogosult bb.) a lakást rendeltetésszerűen használta, karbantartotta, bc.) lakbér és egyéb a lakás használatával kapcsolatos közműdíj tartozása nincs, bd.) és a bérlő maradéktalanul eleget tett a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségeinek. 2 be.) rendkívüli indokolt körülmények esetén: munkanélküliség, tartós betegség, a családban bekövetkezett súlyos, méltányos elbírálást érdemlő esemény miatt a bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor elhelyezéséről nem tud gondoskodni. c) Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, melyet a bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatával, valamint a bérlő kötelezettségeinek teljesítésével együtt évente két alkalommal - ellenőriz. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles a távollétét megelőzően 30 napon belül írásban a bérbeadó részére bejelenteni. Indokolt esetben a Bérbeadó a lakásban évente több alkalommal tarthat bérleményellenőrzést. d) A bérlő kérelme alapján a bérleti szerződés lejártát követő 30 napon belül a rendelet betartásával az önkormányzati bérlakásra adásvételi szerződés köthető a Tulajdonosi Bizottság hozzájárulásával, amennyiben a bérlőnek a szerződés lejártakor lakbér és egyéb a lakás használatával kapcsolatos közműdíj tartózása nincs és legalább 5 éve szerződéses jogviszonnyal a lakásban lakik. (4) A bérbeadó a lakásbérleti szerződést azzal a személlyel köti meg, akit az e rendeletben megjelölt pályázat alapján, vagy pályázati rendszeren kívül a lakás bérlőjéül kijelölt és a Tulajdonosi Bizottság vagy a Szociális és Lakásügyi Bizottság jóváhagy.

3 3 (5) Az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók csak egy - kerületen belüli - önkormányzati lakásra köthetnek bérleti szerződést. (6) A bérlő részére a lakás újra bérbeadásakor a bérlő jövedelmi, szociális, vagyoni helyzetére tekintettel kell a lakásbérleti díjat megállapítani. (7) Amennyiben a bérlő a költség-, vagy piaci alapú bérleti díjat nem fogadja el, úgy a lakást a bérleti szerződés megszűnésekor köteles kiüríteni és a bérbeadó részére visszaadni. (8) A bérlőnek a szerződés lejárta előtt -a bérbeadó felhívására- legalább 90 nappal kell kérnie a lakás további bérbe adását. (9) A bérlő köteles a szerződés megszűnésekor a lakást a vele együtt élő családtagokkal és a befogadott személyekkel együtt elhagyni, és azt üresen, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak átadni. 3.. (1) A bérbeadás útján hasznosítandó, üresen álló lakások bérbeadására az Ltv-ben, a lakáspolitikai koncepcióban, az e rendelet 14. -ában meghatározott feladatok ellátásához szükséges lakások, valamint a nyugdíjasházi lakások kivételével nyilvános pályázat útján kerül sor. (2) A pályázati hirdetményt a lakások megüresedése szerint évente legalább két alkalommal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni és az önkormányzat által működtetett médiákban is meg kell jelentetni. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás, valamint a költség és piaci alapú lakásbérlet szabályai 4.. (1) A szociális helyzet, rászorultság feltételei szerinti igényjogosultakról a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. (2) A bérbe adható lakás maximális nagysága a bérlő és vele együttlakó, illetve költöző családtagok számától függően: a.) 1-2 fő estén 1,5 lakószoba b.) 3 fő esetén 2 lakószoba c.) 4 fő esetén 2,5 lakószoba d.) 5 fő esetén 3 lakószoba e.) 6 és több fő esetén 4,5 lakószoba (3) A bérleti díj meghatározása a Lakbérrendelet szabályai szerint történik (4) A bérleti szerződés maximum öt évre köthető meg és további öt évente hosszabbítható meg a Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján. 5.

4 (1) Szociális bérű lakást annak a személynek lehet bérbe adni: 4 a) akinek és házastársának, élettársának, vagy a vele együtt lakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik lakás, b) ahol a bérlő és a vele egy háztartásban lakó személyek egy főre jutó havi jövedelme a bérbeadáskor - vagy a szerződés bármely okból történő módosításakor és felülvizsgálatakor- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg, és c) ahol a bérlő és a vele együtt költöző személy nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a bérbeadáskor az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250-szeresét meghaladja. (2) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások esetén a szociális lakbér indokoltságát évente felül kell vizsgálni. Nem kell lefolytatni a felülvizsgálatot, ha a bérlő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, rendszeres szociális segélyben, vagy lakásfenntartási támogatásban részesül. 6. Amennyiben a bérleti szerződés felülvizsgálata, vagy a lakáscseréhez történő hozzájárulás során megállapítást nyer, hogy a 5. (1) bekezdésében szabályozott feltételek nem állnak fenn, és a bérlő, illetve bérlőtárs, továbbá a lakásban állandó bejelentéssel, vagy tartózkodási engedéllyel lakók egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét meghaladja, a bérleti szerződés költségalapú, ha a négyszeresét meghaladja, piaci alapú szerződésre módosul. Óvadék (1) A lakás bérlője a lakás nem szociális helyzet alapján történő bérbeadása esetén óvadékot köteles fizetni. (2) Az óvadék mértéke 7. a.) költségalapon bérbe adott lakás esetében a lakás lakbérének 5 havi összege, b.) piaci alapon bérbe adott lakás esetében a lakás lakbérének 5 havi összege. (3) A befizetett óvadék után a bérlő részére kamat nem fizethető. (4) Az óvadék a bérleti időtartam lejártát követően visszajár, ha a bérlő a lakást tisztán, rendeltetésszerű használatnak megfelelően, adja vissza és a lakással kapcsolatban hátraléka nem keletkezett, amennyiben e kötelezettségeinek nem tesz eleget, az ebből adódó követelések az óvadék összegéből levonásra kerülnek. Lakások bérbeadása pályázat útján piaci jelleggel 8.. (1) Piaci jelleggel a lakás bérbeadása kizárólag lakás céljára történhet. (2) A bérbeadó a lakbér összegét az önkormányzati lakások béréről szóló rendelete alapján határozza meg.

5 (3) A piaci lakbérrel bérbevett lakás 5 év folyamatos bérleti jogviszony leteltével csak a Képviselőtestület jóváhagyásával, a vételár 100%-nak egyösszegű megfizetése mellett idegeníthető el. Lakások bérbeadása pályázat útján költségelvű lakbérrel 9. (1) Az önkormányzat által épített és e célra vásárolt, vagy egyéb módon kialakított lakások és a felújított lakás költségelvű lakbérrel, pályázat útján adható bérbe 5 év határozott időre, ami az általános szabályok szerint hosszabbítható meg. (2) A költségelvű lakbér mértékét az önkormányzati lakások béréről szóló rendelet alapján kell meghatározni. (3) Legalább 10 év szerződéses jogviszonnyal történő bentlakás után a bérlő kérelme alapján a költségelven bérbeadott lakás a bérleti szerződés lejártát követően, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint illetékes önkormányzati szerv döntése alapján idegeníthető el. A pályázati rendszer szabályai (1) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: 10. a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, (szobaszám, alapterület, komfortfokozat), b) a lakás épületen és településen belüli fekvését és pontos címét, helyrajzi számát, c) a lakás lakbérének összegét, d) az óvadék összegét, e) a pályázat benyújtásának határidejét és a bérbeadás időtartamát. (2) A pályázat feltételeit és a sorolás szabályait e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) A pályázatokról a szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén a Szociális és Lakásügyi Bizottság, a költségelvű és piaci alapú bérbeadás esetén a Tulajdonosi Bizottság dönt. A pályázatokat e rendelet és mellékletei szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni és a bérlő személyét kiválasztani 11. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait: 5 a) A lakbér és közüzemi díj megfizetését vállalja, tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg. b) A bérbeadó birtokába visszaadott lakásba bejelentett személyek kijelentéséről gondoskodik. c) A pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén a felajánlott lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - a pályázatban megjelölt határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. d) A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt, vagy adatot közöl, melyet a benyújtandó igazolások nem támasztanak

6 alá és ezzel a Bizottságot tévedésbe ejtette, 2 évre a Bérbeadó a lakáspályázatokból kizárja. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó 12. a) a pályázati feltételeknek nem felel meg, vagy b) a pályázatot nem személyesen vagy meghatalmazott útján és nem határidőben nyújtotta be a bérbeadónál, vagy c) a pályázatát hiányosan, nem egyértelműen, vagy nem az arra rendszeresített nyomtatványon adja be, vagy d) a vele együtt költöző személyek - lakóközösséget zavaró - magatartása miatt az elmúlt 5 évben a lakásbérleti jogviszony felmondásra került, erre vonatkozó érintő bírósági per, vagy a bérbeadónál szabálysértési eljárás volt folyamatban, vagy e) igénye meghaladja a pályázatban kiírt lakásnagyság mértékét, vagy f) az általa leadandó önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj- vagy közüzemi díj tartozás van, vagy g) a pályázatban nem a valóságnak megfelelő tényt, vagy adatot közöl Önkormányzati bérlakás pályázat útján annak a családnak (személynek) adható bérbe, aki az e rendeletben és a 2. mellékletben meghatározott pályázati feltételeknek megfelel. Lakások bérbeadása pályázati rendszeren kívül 14. (1) A bérbeadó a pályázati rendszeren kívül dönthet az önkormányzati bérlakás bérbeadásáról: a) az életveszély, vagy más közérdekű elhelyezési feladat (szanálás) miatt lebontani rendelt lakások jogszerű használói részére, ha a lakáshasználók végleges elhelyezéséről az önkormányzat köteles gondoskodni, b) az önkormányzat illetékességi területén lakó súlyos lakásproblémával küzdő, krízishelyzetbe került családok részére, a Szociális és Lakásügyi Bizottság évente maximum 5 lakást, 12 hónapra ad bérbe, mely határidő kérelemre a körülmények felülvizsgálatát követően évente hosszabbítható. c) önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának lakbértartozás miatti felmondását követően a végrehajtási eljárás során, a volt bérlő kérelmére a Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése alapján egy szobás, maximum komfortos komfortfokozatú másik lakás adható bérbe egy évre, azzal, hogy a bérlő közjegyzői okiratban vállalja az addig felhalmozott fennálló tartozások folyamatos törlesztését. Ez a határidő évente hosszabbítható a Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése alapján, amennyiben a bérlőnek a lakás fenntartásával kapcsolatban hátraléka, közüzemi díj, lakbér és külön szolgáltatás díj tartozása nem volt, és a vállalt törlesztési kötelezettségének eleget tesz.

7 7 d) a Családok Átmeneti Otthonából (továbbiakban: CSÁO) a törvényben biztosított határidő lejártát követően az onnan kikerülő családok részére a rendelet 4. (2) bekezdésében foglaltak szerinti lakásnagyságnak megfelelő lakás adható bérbe A CSÁO vezetője javaslatára. Erre a célra maximum 3 lakás használható fel. A bérbeadás egy évi időtartamra történhet, amely a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ javaslata alapján évente egy évvel meghosszabbítható. (2) Életveszély, szanálás esetén a bontandó lakásra kötött, a bontás időpontjában fennálló bérleti szerződés feltételeinek megfelelően kell másik (csere) lakást bérbeadni. (3) A bérbeadó az (1) bekezdés b.) pontja alapján hozott döntéseiről félévenként köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadása a volt bérlő, jogcímnélküli lakáshasználó részére lakbér és közüzemi díj hátralékai rendezését követően 15.. (1) A volt bérlővel, a felmondást követő 60 napon belül kérelmére, díjhátraléka, lakbér és közüzemi díj tartozásai rendezése esetén új bérleti szerződés köthető költség elven, meghatározott időre, legfeljebb egy évre. (2) A bérleti szerződés továbbiakban a bérlő kérelmére évente hosszabbítható, ha a.) a bérlő az önkormányzati bérlakás bérének költségelven történő megfizetését továbbra is vállalja, b.) a lakást rendeltetésszerűen használta, karbantartotta, c.) lakbér és egyéb a lakás használatával kapcsolatos tartozása nem volt. A bérlőtársi szerződés megkötésének feltételei 16. (1) A bérbeadó a bérlő és vele együtt lakó házastársa közös kérelmére a bérlőtársi szerződést köteles megkötni. (2) A bérbeadó a bérlő és a vele együtt lakó szülője (az örökbefogadó, a mostoha, és nevelő szülője) közös kérelmére a bérlőtársi szerződést akkor köteles megkötni, ha a kérelmező együttlakását az egészségügyi vagy lényeges személyi körülmények indokolttá teszik. (3) A bérbeadó, a bérlő és a vele együtt lakó gyermeke (örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermeke), valamint a jogszerűen befogadott gyermekétől született gyermeke közös kérelmére a bérlőtársi szerződést akkor köteles megkötni, ha a gyermek, illetőleg a befogadott gyermek gyermeke: a) 18. életévét betöltötte és b) a bérlővel a lakásban legalább 5 év óta együtt lakik. c) a bérlőnek a lakás használatával kapcsolatban közmű, illetve lakbér és külön szolgáltatás díj hátraléka nincs

8 8 (4) A rászorultság alapján bérbe adott lakás esetében nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha a (2) és (3) bekezdésben említett hozzátartozó a fővárosban másik beköltözhető lakással rendelkezik. (5) A bérlő hozzátartozójának másik lakását akkor is beköltözhetőnek kell tekinteni, ha azt idegenforgalmi célokra, bérlet, albérlet útján vagy nem lakás céljára hasznosítja. 17. A 16. (2) - (3) bekezdésében megjelölt hozzátartozókon kívül más személlyel bérlőtársi szerződés nem köthető.

9 18. A bérbeadó a 3. (1) bekezdésében meghatározott pályázati rendszeren kívül dönthet az önkormányzati bérlakás bérbeadásáról olyan bérlő részére, aki a) az önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban áll, vagy b) az önkormányzat intézményénél, önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál van közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban c) állandó lakhelyéről munkába járásának ideje több mint két órát vesz igénybe naponta (2) Az (1) bekezdés szerint bérbeadott lakás esetén nem kell alkalmazni a 2. (1) bekezdésben előírt határozott időtartamot. A lakás a bérlő (1) bekezdésében meghatározott munkaviszonyának, illetve közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyának fennállásának időtartamára adható bérbe. (3) A lakás bérlője a munkaviszony, illetve jogviszony megszűnését követően 30 napon belül, köteles a lakás lakbérét és közüzemi díját rendezni, a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. (4) A bérbeadott lakásba a bérlő házastársán, gyermekén, jogszerűen befogadott gyermekének együttlakás alatt született gyermekén kívül más személyt nem fogadhat be, a lakást albérletbe nem adhatja. (5) A jelen -ban szabályozottak szerint bérbeadott lakás bérleti jogviszonya más jogcímen nem folytatható. Nyugdíjasházi lakások bérbeadása 19. (1) Nyugdíjasházban levő lakás bérlője az lehet, aki: 9 a) az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, ha a bérleti jogviszonya határozatlan idejű volt és az általa lakott lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett az önkormányzatnak visszaadja; b) adásvételi szerződés keretén belül a kizárólagos tulajdonában álló, per-, teher -,és igénymentes üres, beköltözhető lakóingatlanát az ingatlan és a nyugdíjasházi lakás forgalmi értéke közötti különbözetnek megfelelő összegért az önkormányzatnak eladja; c) a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg az önkormányzat számára térítésként Ft-ot megfizet; d) és a nyugdíjasházi lakásban történő elhelyezését írásban kéri az önkormányzattól. (2) Nyugdíjasházi lakás bérlője csak az a személy lehet, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és önmaga ellátásáról gondoskodni tud. (3) Nyugdíjasházi lakásba a bérlő házastársán kívül más személyt nem fogadhat be, a nyugdíjasházi lakás albérletbe nem adható. (4) Ha a bérlő a nyugdíjasházi lakásra az (1) bekezdés a.) pontjában foglalt rendelkezések alapján kötött bérleti szerződést felmondja, úgy a) részére legalább egyszobás lakást kell bérbe adni, amelyre az önkormányzattal fennállt bérleti szerződés a beköltözésre tekintettel közös megegyezéssel megszüntetésre

10 került; ebben az esetben a volt bérlő a leadott lakásért adott pénzbeli térítésnek a Ptk a szerinti éves kamatokkal növelt összegét köteles a bérbeadó részére visszafizetni; vagy b) részére pénzbeli térítést kell fizetni, amelynek összege a nyugdíjasházi lakás forgalmi értékének 50 %-a. (5) Ha a bérlő a nyugdíjasházi lakásra az (1) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezések alapján kötött bérleti szerződést felmondja, úgy a.) részére a nyugdíjasházi lakásnak megfelelő egy szobás összkomfortos lakást kell bérbe adni; vagy b.) részére a nyugdíjasházi lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésekor az (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján befizetett összeget kell megfizetni. (6) Ha a bérlő a nyugdíjasházi lakásra az (1) bekezdés c.) pontjában foglalt rendelkezések alapján kötött bérleti szerződést felmondja, úgy részére a nyugdíjasházi lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésekor az (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján befizetett összeget kell megfizetni. (7) A nyugdíjasházi lakás bérlete cserélhető. Feltétele a nyugdíjasházi lakás bérlőjének egészségi állapota, a cserélő fél jogosultsága a nyugdíjasházi lakásra, a csere tárgyát képező lakás hasonló minősége. A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelességei 20. (1) A helyreállítási kötelezettséggel meghirdetett lakás esetében a lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell: a) a lakás helyreállításának költségeit, 10 b) a költségek bérlő részére történő megtérítésének módját, valamint c) a munkálatok elvégzésének határidejét. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt munkák - pályázatban meghirdetett és számlákkal igazolt ellenértékét, a lakás műszaki átvételét követő 60 napon belül - a bérbeadó fizeti meg a bérlő részére. (3) Ha a tényleges ráfordítás költségei a pályázatban meghirdetett költségeket meghaladják, a bérlő a rendeltetésszerű használatot meghaladó mértékű munkákra fordított kiadásainak megfizetésére nem tarthat igényt. (4) A bérbeadó a munkálatok elvégzésének határidejét - a bérlő kérésére - legfeljebb egy alkalommal meghosszabbíthatja. (5) Ha a bérlő a munkálatokat saját hibájából a lakásbérleti szerződésben meghatározott, vagy a bérbeadó által a (4) bekezdésben foglaltak alapján meghosszabbított határidőn belül nem végzi el, a bérbeadó a lakásbérleti szerződést az Ltv. 24. (1) bekezdésének b.) pontja alapján felmondhatja. 21.

11 11 (1) A lakásbérleti szerződés keretében a bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő látja el az épület, illetőleg a közös használatú helyiségek tisztántartásával, megvilágításával kapcsolatos feladatokat. (2) Az (1) bekezdésben említett megállapodás esetén a szerződésben konkrétan meg kell jelölni a bérlő által vállalt feladatokat és annak - egy hónapra lebontott költségeit, (dologi kiadások és munkadíj). A kiszámított havi költségekkel a lakbér összegét a Bérbeadó csökkentheti (3) A bérbeadó az (1) bekezdésben említett kötelezettségek közül egyes feladatok elvégzéséről, illetőleg több bérlő esetében a feladatok szerinti megosztásról is köthet megállapodást. 22. (1) A 21. -ban említett megállapodás határozott időtartamra de legalább 12 hónapra szólhat. A határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül a megállapodás 12 hónapra megújítható, amelyet a lakásbérleti szerződésben fel kell tüntetni. (2) Ha az (1) bekezdésben említett határozott idő eltelt, illetőleg a megállapodás megújítására nem kerül sor, a bérlő az eredetileg megállapított lakbért köteles fizetni. (3) A bérbeadó legalább 6 havonként köteles ellenőrizni a megállapodásban foglaltak teljesítését. A bérlő mulasztása esetén - a lakásbérleti szerződés egyidejű felmondásával a megállapodás megszüntethető, és a lakbérkülönbözet visszakövetelhető. (4) Ha a (2) bekezdésben említett esetben a közös megegyezés nem jön létre és a bérlő nem vállalja a lakásra eredetileg megállapított lakbér és a különbözet megfizetését, a bérbeadó a lakásbérleti szerződést - az Ltv. 24 (1) bekezdés b.) pontja alapján - felmondhatja. 23. (1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti, rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendő munkák: a) konkrét megjelölését, b) befejezésének határidejét, c) költségeit és azok megfizetése feltételeit, módját, valamint azt, hogy a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérlő köteles megkérni. (3) A bérbeadó csak a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges mértéket meg nem haladó költségek megfizetését vállalhatja. 24. (1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a lakásbérleti szerződés megszűnésekor a lakást és a berendezéseit a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. (2) Az (1) bekezdésben említett megállapodás csak akkor köthető meg, ha a bérlő vállalja, hogy a kiköltözéssel egyidejűleg a költségeket a bérbeadó részére egy összegben megtéríti.

12 12 A lakáshasználati díj 25. (1) Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles a bérbeadó részére fizetni. (2) A jogcím nélküli lakáshasználó - az ilyen lakáshasználat kezdetétől számított 2 hónap elteltét követő naptól a lakásból való kiköltözésig - emelt használati díjat akkor köteles fizetni, ha a bérbeadónak e rendelet alapján tett nyilatkozata, illetőleg a Ltv. 75. és 94. -ai értelmében elhelyezésre nem tarthat igényt. (3) A lakáshasználati díj a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított a) 2-6 hónap között a lakbérnek megfelelő összeg kétszerese, b) 6-12 hónap között a lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa, c) 13 hónapon túl a lakbérnek megfelelő összeg ötszöröse. (4) Ha a jogcím nélküli lakáshasználónak a vele együtt lakókra tekintettel meghatározott - egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, továbbá a létfenntartáshoz szükséges mértéken felüli ingó, valamint forgalomképes ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, kérésére a használati díj mértékét a bérbeadó csökkentheti. A csökkentett használati díj sem lehet azonban a lakás lakbére kétszeres összegénél kevesebb. (5) A bérbeadó a (2) bekezdésben említett személyek esetében a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránti peres eljárást megindítani. A befogadás és az elhelyezési kötelezettség vállalásának szabályai 26. (1) Az Ltv.21. (2) bekezdése értelmében a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. (2) A Bérbeadó a bérlő írásbeli kérelmére hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő, nem befogadott gyermekének a gyermekét, testvérét, élettársát, élettársa gyermekét, gyermeke házastársát, és annak gyermekét a lakásba befogadja. (3) A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnése esetén a befogadott személy köteles a lakásból elköltözni. (4) A bérbeadó a befogadáshoz kért hozzájárulást megtagadhatja, ha a) a bérlő határozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezik, b) a bérleti jogviszony fennállása vitás, c) ha a befogadással a lakásban lévő személyek száma meghaladja a 4. -ban szabályozott lakásigény mértékének felső határát. (5) Az önkormányzati lakásba történő befogadáshoz a hozzájárulást meg kell tagadni, ha a bérlőnek a lakással kapcsolatos lakbér- illetve közüzemi díj tartozása van, illetve ha a 21. -ban vállalt feladatait nem látja el.

13 (1) A bérbeadónak a hozzájárulásban ki kell kötnie, hogy a lakásban jogcím nélkül visszamaradó személyek a lakásbérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül kötelesek a lakásból kiköltözni. (2) A hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell a befogadott személy írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén az önkormányzati lakásból 8 napon belül a vele együtt lakó valamennyi személlyel együtt kiköltözik. 28. (1) Ha a szociális intézményből elbocsátott személy az intézménybe utalásakor határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés ellenében mondott le az önkormányzat javára, részére a bérbeadó legfeljebb egy lakószobás, komfortos lakás bérbeadását ajánlhatja fel. A bérbeadás feltétele, hogy az említett személy vállalja a felajánlott lakásra megállapított lakbér megfizetését. (2) A bérbeadás az (1) bekezdésben említett személyek részére határozott, 5 éves időtartamra történik. Hozzájárulás lakások cseréjéhez 29.. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti joga lakás, lakások bérleti jogára vagy lakható lakást magába foglaló magántulajdonban lévő ingatlanra, ingatlanokra cserélhető. (2) A lakások elcseréléséhez a bérbeadói hozzájárulás szükséges (3) A bérbeadói hozzájárulást a bérbeadó megtagadhatja, ha a bérlő határozott időre szóló, vagy feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti szerződéssel rendelkezik. Hozzájárulás az albérleti szerződéshez 30. (1) A bérlő a határozatlan időre bérbeadott lakás legfeljebb 50 %-át határozott időre, maximum egy évre, kizárólag lakás céljára a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával albérletbe adhatja, az albérleti szerződést köteles írásba foglalni, és a bérbeadó részére bemutatni. (2) Az albérlői jogcímen történő befogadáshoz kért hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell a befogadott személy nyilatkozatát, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor az önkormányzati lakást 3 napon belül elhagyja. Hozzájárulás székhely bejelentéshez 31. (1) A bérlő kérelmére tulajdonosi hozzájárulás adható az önkormányzati tulajdonú bérlakás székhelyként történő bejelentéséhez, a 32/2000.(VI.29.) önkormányzati rendeletben szabályozott tevékenységek esetén, kizárólag abban az esetben, ha azt a tevékenységet a lakásban életvitelszerűen bentlakó bérlő, vagy a bérlő által jogszerűen befogadott személy végzi vagy gyakorolja. (2) A lakásbérleti jogviszony megszűnésével a székhely engedély egyidejűleg visszavonásra kerül.

14 (3) A bérleti szerződés megszűnésével a bérlő köteles haladéktalanul a székhely (telephely, fióktelep) cégjegyzékből való törléséről gondoskodni. A bérlőnek visszajáró óvadék elszámolására, amennyiben óvadékot fizetett csak a fentiek megtörténtének igazolását követően kerülhet sor, így az óvadék-visszaadási kötelezettség is csak ezen feltétel bekövetkezése esetén válik esedékessé. A bérleti szerződés megszűnésétől számított 30 (harminc) nap elteltével mindaddig, amíg a bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadónak köteles napi 2.000,- Ft összegű kötbért fizetni, amely követelését a bérbeadó az óvadékból levonni jogosult. A jogcím nélkül visszamaradt személyek elhelyezése 32. (1) A bérbeadó azzal a személlyel, aki az Ltv. rendelkezései alapján a lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult, az előző bérlővel azonos feltételekkel köti meg a lakásbérleti szerződést. (2) A bérbeadó a lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó azzal a jogcím nélküli személlyel köthet lakásbérleti szerződést, a) akinek az elhelyezéséről az Ltv. 75. és 94. -a alapján köteles gondoskodni, b) akinek az elhelyezésére ezen rendelet alapján kötelezettséget vállalt. (3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett személyekkel bérleti szerződést a bérbeadó nem köthet, az ilyen személyekkel kapcsolatos eljárásra e rendelet 25.. (5) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 33. (1) A bérbeadó és a bérlő a lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlő részére másik lakást ad bérbe. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a bérlő a) kevesebb szobaszámú, vagy kisebb alapterületű, vagy alacsonyabb komfortfokozatú, b) azonos szobaszámú, alapterületű, komfortfokozatú, de a kerületben vagy az épületen belül eltérő fekvésű, illetőleg c) nagyobb szobaszámú, vagy nagyobb alapterületű, vagy magasabb komfortfokozatú lakás bérbeadását kérheti A bérlőt a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén pénzbeli térítés nem illeti, kivéve a nyugdíjasházi lakás visszaadása esetén a rendelet 19. -ában meghatározott esetben.

15 15 Harmadik rész A helyiségbérlet szabályai A helyiségek bérbeadásának általános szabályai 35. (1) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségeket bérbe adni az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet valamint e rendeletben megfogalmazott szabályok szerint lehet. (2) A rendelet hatálya alá tartozó helyiségeket az önkormányzat bérbeadással, pályázat útján hasznosítja, kivéve az e rendelet 40. -ában foglalt eseteket. (3) A bérbeadói jogok gyakorlásával és a bérbeadói kötelezettségek teljesítésével, az erre vonatkozó szerződések megkötésével, hozzájárulások megadásával kapcsolatos feladatokat a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján a polgármester (továbbiakban: bérbeadó) látja el, aki ezen feladatkörét a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat mindenkori vagyonkezelő szervezete közreműködésével végzi, a következők figyelembevételével: a.) Tulajdonosi Bizottság a bérbeadásokról évenként tájékoztatja a képviselő-testületet. b.) Bérleti szerződés köthető: ba.) határozott időre, bb.) feltétel bekövetkeztéig. (4) A képviselő-testület egyetértése szükséges a bérbeadói nyilatkozat megtételéhez, ha az önkormányzati helyiség bérbeadása összefügg a Kispest helytörténeti múltjában, az adott lakó- és településkörnyezetben kialakult normákkal (szokásokkal). Helyiségek bérbeadása pályázat útján 36. (1) A bérbeadó az üres, nem lakás céljára szolgáló helyiséget az e rendeletben szabályozott kivételektől eltekintve csak licitálásos, nyilvános pályázati eljárás lefolytatása után adhatja bérbe. A hirdetménynek meg kell jelennie legalább egy helyi újságban, egy országos terjesztésű napilapban, az önkormányzat hivatalos internetes oldalán, valamint a Polgármesteri Hivatal és a vagyonkezelő szervezet hirdetőtábláján. (2) Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, és az az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell nyilvánítani. (3 ) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség pontos címét, (település, kerület, utca, házszám, helyrajzi szám) alapterületét, rendeltetését, felszereltségét, műszaki állapotát, b) a helyiség felhasználásának célját és az abban folytatható tevékenység megjelölését, c) a bérleti szerződés határozott, vagy feltétel bekövetkezéséig tartó időtartamát,

16 d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, a leendő bérlő által saját költségen elvégzendő építési munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettséget, és azt a kikötést, hogy a leendő bérlő a bérleményben elvégzett munkák megtérítésére nem tarthat igényt. e) a pályázni jogosultak körét (természetes személy, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, civil szervezetek, alapítványok, társadalmi szervezetek), f) a fizetendő bérleti díj mértékét, a helyiség forgalmi értékét, az óvadék összegét, annak letétbe helyezését. g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és időpontját. h) A pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja annak elkészítésének költségét. (4) Nyilvános licitálásos eljárásról szóló hirdetés időtartama minimum 21 nap. (5) A pályázati hirdetményben szereplő bérleti díj meghatározásának alapelvei és módja: a) a nem lakás célú helység bérleti díjának meghatározása, a gazdasági helyzetnek, a bérlemény fekvésének, és jövedelemtermelő képességének megfelelően kell, hogy történjen, b) ennek érdekében a meghirdetést megelőzően értékbecslést kell végeztetni, ami tartalmazza az a.) pontban meghatározott szempontok szerinti reális bérleti díj összegét is. Óvadék 37. (1) A nem lakás célú helyiség bérlőjének a helyiség használatának időtartamáig óvadékot kell fizetnie az önkormányzatnak függetlenül a bérleményhez jutás módjától. (2) Az óvadék mértéke a pályáztatás folyamán kialakult egy havi bérleti díj nettó értékének hatszorosa. (3) Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, és azon összeghatárig 16 a) ha a bérlő a helyiség átadásakor azt nem tiszta, rendeltetésszerű állapotban hagyta el, a helyiség helyreállításához szükséges összegig. b) ha a bérlő a helyiség átadásakor bérleti díjjal vagy szerződésből adódó közüzemi díjjal tartozik ezen összegek és kamatok, valamint a tartozás érvényesítésével kapcsolatosan felmerült költségek erejéig, c) ha az önkormányzatnak egyéb kárt okoz, a kár megtérítéséhez szükséges mértékben. (4) Az óvadékot elkülönített számlán kell elhelyezni, ezután az önkormányzat kamatot nem fizet. (5) Óvadékot kell fizetni abban az esetben is, ha a pályázaton elnyert helyiség bérletének megszűnése esetén az önkormányzat kötelezettséget vállal a 40. -ban foglalt esetekben csere helyiség biztosítására. (6) A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt biztosíték a nem lakás célú helyiség átadás-átvételét követően 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.

17 (1) A bérbeadó a műemlékvédelem alatt álló épületben, illetőleg műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezetben lévő helyiségre bérleti szerződést csak a műemlékvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel köthet. (2) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles a bérlőnek átadni. (3) A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze. (4) A bérlő köteles gondoskodni: a) a helyiség burkolatainak saját igényei szerinti felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, védő (elő-) tető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről, d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben, e) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze, f) amennyiben a bérlő a bérbeadóra tartozó értéknövelő munkát végez el kivéve a pályázat útján bérbeadott helyiséget - a bérbeadó hozzájárulásával és előzetes költségegyeztetéssel (beruház, felújít), lehetőség van az egyeztetett igazolt költségeinek a bérleti díjnál a bruttó elszámolás alapján történő érvényesítésére. 39. A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor legalább az átadáskori állapotban és felszereltséggel - leltár szerint - köteles visszaadni. Helyiségek bérbeadása a pályázati rendszeren kívül 40. A bérbeadó a helyiséget pályázati rendszeren kívül akkor adhatja bérbe, ha a) közérdekű feladat végrehajtása miatt megszüntetésre kerülő helyiség bérlője részére kerül cserehelyiség bérbeadásra b) a határozott időre szóló bérleti szerződéssel hasznosított helyiség ismét a korábbi bérlő kérelmére részére kerül bérbeadásra, a korábbi bérleti szerződés időtartamára, de legfeljebb öt évre, abban az esetben, ha a bérlő az újabb bérbeadás feltételeit vállalja, bérleti díj a helyiség használatával kapcsolatos közműdíj tartozása nincs, illetve a korábbi esetleges tartozásával kapcsolatosan fizetési könnyítésben nem részesült.

18 c) ha a bérlő a gazdasági társaságokról szóló külön törvény alapján társaságot, illetőleg a szövetkezetekre vonatkozó törvény alapján szövetkezetet alapít, vagy átalakul a társaság, a társaság, illetőleg a szövetkezet a jogutód. d) ha helyiség a vagyonrendelet 16.. alapján ingyenesen, vagy kedvezményesen kerül bérbeadásra, mely követelésről való lemondást jelent. e) a bérbeadás az önkormányzattal támogatási szerződés keretében együttműködő alapítvány vagy egyesület részére történik 41. (1) Két eredménytelen licitálásos eljárást követően a bérbeadó a helyiséget csökkentett bérleti díjról induló licittárgyalás útján adhatja bérbe egy év határozott időre. (2) A licittárgyalás során induló tételként -csökkentett bérleti díjként- az első eljárás során meghatározott bérleti díj 1/3-át kell meghatározni. (3) A csökkentett bérleti díjról induló licittárgyalásra való felhívásnak meg kell jelennie a 31. (1) bekezdésében meghatározott helyeken, és a felhívásnak a 36. (3) bekezdésében meghatározottakat kell tartalmaznia. (4) A 37. -ban meghatározott óvadék alapja a csökkentett bérleti díjról induló licittárgyalás eredményeként meghatározott bérleti díj. 42. (1) A bérlő az önkormányzati helyiség bérleti jogviszonyát másnak csak írásbeli megállapodás alapján, a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával adhatja át. (2) A bérlő a helyiség átruházásáról szóló megállapodást, annak megkötésétől számított 15 napon belül köteles a bérbeadónak a hozzájárulás megadása érdekében megküldeni. (3) A megállapodásnak tartalmaznia kell: 18 a) a helyiség pontos címét, helyrajzi számát, b) a helyiség alapterületét és az eddig fizetett bérleti díj összegét, c) az átvevő által folytatni kívánt tevékenység meghatározását, d) az átvevő nyilatkozatát arról, hogy a bérbeadó által a helyiség használati értékéhez igazodó, újonnan közölt bér megfizetését, továbbá a helyiség piaci forgalmi értéke 10 %- ának megfelelő térítés egy összegben történő megfizetését vállalja, e) az átvevő nyilatkozatát arról, hogy az óvadékot megfizeti. 43. (1) A bérlő jogosult a bérleményt a bérbeadó erre irányuló külön írásbeli hozzájárulásával vállalkozásának székhelyeként (telephelyeként, fióktelepeként) megjelölni. (2) A bérleti szerződés megszűnésével a bérlő köteles haladéktalanul a székhely (telephely, fióktelep) cégjegyzékből való törléséről gondoskodni. A bérlőnek visszajáró óvadék elszámolására, csak a fentiek megtörténtének igazolását követően kerülhet sor, így az óvadék

19 19 visszaadási kötelezettség is csak ezen feltétel bekövetkezése esetén válik esedékessé. A bérleti szerződés megszűnésétől számított 30 (harminc) nap elteltével mindaddig, amíg a bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadónak köteles napi 5.000,- Ft összegű kötbért fizetni, amely követelését a bérbeadó az óvadékból levonni jogosult. 44. (1) A bérbeadó a hozzájárulás megadását köteles megtagadni, ha az átvevő: a) az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik, b) tevékenysége külön jogszabály rendelkezéseibe ütközik. (2) A bérbeadó a kért hozzájárulást megtagadhatja, ha az átvevő a) az újonnan közölt bérleti díj és az óvadék megfizetését nem vállalja, b) nem igazolja, hogy az átadás ellenértékeként előírt térítési díjat megfizette. (3) A hozzájárulás megtagadására jogot adó ok, ha az átadónak: a) bérleti díj vagy közüzemi díj hátraléka van, b) a bérbeadóval a helyiséggel kapcsolatos jogvitája van. (4) A bérbeadó a hozzájárulását megtagadhatja, ha az átvevő tevékenysége nem összeegyeztethető a Kispest helytörténeti múltjában, az adott lakó- és településkörnyezetben kialakult normákkal (szokásokkal) A bérleti szerződés megkötése és megszűnése 45. A helyiség bérletére vonatkozó szerződést azzal kell megkötni: a) aki a bérleti jogot pályázati úton nyerte el, b) aki a helyiséget újból bérbe veheti, c) aki részére a helyiség bérleti jogának átadásához a bérbeadó hozzájárul, d) akit az Ltv. 40. és 41. -ai alapján a bérlő jogutódjának kell tekinteni. (1) A bérleti szerződés megszűnik: a) a helyiség megsemmisülésével; b) a bérlő halálával; 46. c) a bérlő működési engedélyének visszavonásával; d) a bérlő vállalkozói igazolványának visszavonásával, vagy annak bérlő általi visszaadásával;

20 e) ha a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik; f) az arra jogosult felmondásával; 20 g) ha a helyiség bérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti; h) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. (2) A határozott időre szóló, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig tartó helyiségbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövetkezésekor szűnik meg.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ A lakásbérlet szabályai 1. A lakások bérbeadásának általános szabályai

MÁSODIK RÉSZ A lakásbérlet szabályai 1. A lakások bérbeadásának általános szabályai Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2012. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

1.. I. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásának feltételei 2.. A bérbeadó üres helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után adhat bérbe.

1.. I. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásának feltételei 2.. A bérbeadó üres helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után adhat bérbe. *5 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1999.(V.06.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról *4*5

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK A 14/2007.(IX. 27.) RENDELETTEL, A 19/2007.(XI.

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról .../2006. (.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006.(IV.03.) számú rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK A 14/2007.(IX. 27.) RENDELETTEL, A 19/2007.(XI.

Részletesebben

Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete

Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 16/2004.( VII.29.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 27/2004. (IX. 03.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről, valamint az elidegenítésből származó bevételek

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2/1996/I.24./Ör.sz. rendelete /egységes szerkezetben/

Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2/1996/I.24./Ör.sz. rendelete /egységes szerkezetben/ Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2/1996/I.24./Ör.sz. rendelete /egységes szerkezetben/ az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséről Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2009.(X.1.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, valamint az

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.)

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN - 10 - a.) a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlővel ténylegesen, életvitelszerűen legalább két évig a lakásban együtt lakott és a lakásba történő befogadásához a bérbeadó hozzájárult, és b.) szociális

Részletesebben

a 2013. november 22.-i módosítást követően egységes szerkezetben

a 2013. november 22.-i módosítást követően egységes szerkezetben A 2013.11.22-i módosítást (23/2013.(XI.22.) Ör. rendelet) követően egységes szerkezetben. Hatályos: 2014.01.01. napjától Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2002.(VIII.30.) r e n

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A helyi rendelet hatálya 1.

ELSŐ RÉSZ A helyi rendelet hatálya 1. Kiszombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendelete lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezet/ Kiszombor

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.13) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2004. (XII.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről A lakások

Részletesebben