Törzsosztályozás a növekedés és fejlődés alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törzsosztályozás a növekedés és fejlődés alapján"

Átírás

1 lékes, primer podszolok alakultak ki. Ahol a mészkő a felszínhez közel van. sekély, mészhumuszos talajokat, rendzinákat találunk. Ezek fokozatosan mennek át a talajfejlődés folyamán a barna-(degradált)-rendzinán keresztül a zonális barna erdei talajba. A terület déli részén helyileg barna mészvályog (terra fusca) is fellép (7). Klimaadatok. Az évi középhőmérséklet a Bükk fennsíkon 6 C fok, az attól délre eső alacsonyabb területeken 8 C fok körül van. Az év leghidegebb hónapjának, januárnak középhőmérséklete fenn a platón 3 4 C fok, lenn 2 1 C fok között van. A fagyos napok száma (120 felett) az egész országban itt a fennsíkon a legtöbb. Az év legmelegebb hónapjának, júliusnak átlagos hőmérséklete fenn 16 C fok, lenn 21 C fok körül van. A hőmérsékleti szélsőségek lenn nagyobbak, fenn a tengerszint feletti magassággal arányosan csökkennek. A plató lefolyástalan töbrös medencéiben azonban sajátos szélsőséges mikroklimaviszonyok (fagyzúgok) alakultak ki (1). Az év átlagos csapadékmennyisége a platón 900 mm, lejjebb mm körül mozog. A Répáshutától keletre eső rész csapadékosabb jeliege a növénytakaró összetételében is tükröződik. A csapadéknak határozott évi járása van: a január-februári minimum mellett kiemelkedő a júniusi, tehát kontinentális típusú maximum. A földfelszín formáitól, a talajoktól és a növénytakarótól megszabott mikroklimatípusok mozaikja es törvényszerű ismétlődése jellegzetes. összefoglalva megállapítható, hogy a plató hűvösebb, csapadékosabb, nagyobb légnedvességű, kiegyenlítettebb klímájához képest a tőle délre eső alacsonyabb hegységrész melegebb, szárazabb és szélsőségesebb. Ennek megfelelően fenn bükkös zóna, majd gyertyános-bükkös zóna, míg térképlapunk délnyugati szegélyén gyertyános-tölgyes és tölgyes zóna alakult ki (lásd később az expozíciós diagrammoknál). (Folytatás a következő számban) Törzsosztályozás a növekedés és fejlődés alapján S O M K U T I E L E M É R a Moszkvai Erdészeti Műszaki Egyetem aspiránsa Közismert tény, hogy egykorú, azonos fafajú, azonos feltételek között tenyésző állományokon belül is jól kivehető eltérések mutatkoznak a fák méreteit és egyéb tulajdonságait illetően. Morozov professzor, az erdőről szóló tan nagy alkotója így írt egyik laboratóriumi kísérletéről: Azonos származású, egyenlő nagyságú és súlyú lúcfenyőmagot (milligrammonként 4 tizednyi pontossággal lemérve) sósavval fertőtlenített és kilúgozott homokban, eszményien azonos környezetben csiráztattam. A kikelt csemetéket 2 hónap múlva megmostam és 100 C -on kiszárítottam. Mérés útján sikerült megállapítanom, hogy az ilyen kis csemeték szárazanyagának súlya 40 százalékig menő eltérést mutat. Ilyen nagy volt a közöttük lévő különbség, holott a magszemek súlya és a környezet is egyforma volt. Ezt a szervezetben mélyen gyökerező jelenséget egyéni változékonyságnak nevezzük.' 1 (A szerző kiemelése.)

2 Ebből a jelentős megfigyelésből azonban, amely helyesen mutat rá az egyéni változékonyságra, Morozov nem tudta levonni a törzsosztályozásra vonatkozó gyakorlati következtetéseket. Mint ismeretes, helyesnek ismerte el Kraft törzsosztályozását. Elöljáróban nézzük meg ezt a hazánkban is jól ismert, Kraft-féle törzsosztályozást: I. osztály kimagasló törzsek, rendkívül erősen fejlett koronával. II. osztály uralkodó törzsek, aránylagosan fejlett koronával. III. osztály közepes törzsek gyengén fejlett, kissé összelapított koronával, gyengén fejlett törzzsel. IV. osztály (másnéven túlszárnyalt) növekedésben visszamaradt törzsek, gyengén fejlett koronával. Ez utóbbi osztály 2 alosztályra oszlik: IV. a. alosztály olyan, a növekedésben visszamardt törzsek, amelyeknek koronája elhalófélben van, de többé-kevésbbé minden irányban egyforma terjedelmű és az uralkodó osztályok" (I., II., III.) alsó koronaszintjében helyezkedik el. IV. b. alosztály olyan, a növekedésben visszamaradt törzsek, amelyeknek koronája egyoldalúan fejlett, zászlós és legfeljebb csak eléri az uralkodó osztályok" alsó koronaszintjét. V. osztály olyan törzsek, amelyeknek erősen eltorzult koronája már nem jut el a közös lombsátorig, hanem ez alatt helyezkedik el. Ez az osztály is 2 alosztályra oszlik: V. a. alosztály még élő koronával rendelkező törzsek. V. b. alosztály - elhalófélben lévő vagy már elhalt koronájú törz:ek. Amint látjuk, ennél a törzsosztályozásnál legdöntőbb tényező a magasság. Ez az egész osztályozás alapja. Emellett szerepelnek a törzs és korona alakja, valamint méretei. Lényegében tehát magassági különbségekre épített törzsosztályozás. Mindjárt hozzátehetjük, hogy nem tesz különbséget növedése és fejlődés között. A kettőt egynek veszi. Nem fejlődésükben, nem dinamikusan szemléli a faegyedek egymáshoz való viszonyát. Ezért nem tud többet adni egy merőben idealista, mechanikus magassági osztályozásnál. Egészen természetes, hogy ha az egyes osztályok elkülönítése okául a fajon belüli" harcot tesszük, az osztályok kialakítása után nincs más hátra, mint megállapítani a harc eldöltét, és mint Kraft teszi, uralkodó" és elnyomott" osztályokba sorolni a törzseket. S ezzel beáll a nyugalom statikus állapota. Az uralkodó törzsek és osztályok életük végéig, illetve a végvágásig megdönthetetlenül uralkodó törzsek, illetve osztályok maradnak. S mit tegyen az erdész ilyen elmélet birtokában? Vágja ki az V. és IV. osztályú elszáradt, vagy elszáradó félben lévő törzseket írja elő Kraft ismert gyérítési eljárása. Ennek a törzsosztályozásnak egyoldalúságát, igen komoly hiányosságait, hazánkban is sok esetben észrevették gyakorlati szakembereink. Hiszen nem ritka eset, hogy a Kraft-féle I. vagy II. osztályú törzsek közül egyesek betegeskedni kezdenek, visszamaradnak fejlődésükben, vagy el is pusztulnak. Helyükre II. vagy III. osztályú törzsek zárkóznak fel, hogy idővel I. osztályúak legyenek. A Kraft-féle I. és II. osztályú törzsek között találjuk a gyakorlat számára semmiképpen nem kívánatos ú. n. böhöncöket" stb. Teljesen érthető, ha az elmélet szemmel látható hiányosságai rákényszerítették a gyakorlatot új megoldások keresésére.

3 Igen tanulságosnak látszik itt néhány sorban megemlékezni Roth Gyulának, a soproni főiskola ny. professzorának ezirányú munkásságáról. Az általa összeállított törzsosztályozást sok évtizedes gyakorlat gyümölcsének lehet tekinteni. Ez a törzsosztályozás híven tükrözi a gyakorlat elégedetlenségét a Kraft-féle törzsosztályozással szemben. Roth Gyula az összehasonlítás alapjául,,,a törzs és korona alakját, méreteit, egymáshoz való viszonyukat (törzs és korona) és a fa egészségi állapotát" veszi. Ö is öt osztályt alakít ki, javatörzsek"-hez sorolva az I. és II. osztályt, selejf'-törzsekhez a III., IV., V. osztály törzseit. Az egyes osztályok jellemzése: I. osztály hosszú, szálas, ágtiszta, egészséges törzs, arányos jó koronával (I. osztályú javatörzs). II. osztály hosszú, szálas, ágtiszta, egészséges törzs, gyenge, rövid, lapított, zászlós, hiányos koronával (II. osztályú javatörzs). III. osztály rövid törzs, erős, ágakrabomló, igen nagy koronával (böhönc). IV. osztály hibás alakú törzs: csavaros, csúcstörött, dugóhúzó, ferdénálló, göcsös, görbe, lehajlott, villás vagy ikertörzs (külső hibák). V. osztály beteg, csúcsszáraz, folyásos, gombás, harkálykutas, korhadó, odvas, rákos, rücskös, szúrágta, száraz törzs (belső hibák). Ennél a törzsosztályozásnál a főhangsúly a jó fejlődésre, alakra és különösen az egészségi állapotra esik. Amíg a Kraft-féle törzsosztályozás csak a növekedéssel számol, itt már a főhangsúly a minőségi különbségeken van. Amint később látni fogjuk, itt már lényegében, ha nem is egészen világosan, szakaszos fejlődés szerint, stádiumosan fiatalabb vagy idősebb jellegű törzseket különít el a szerző. (A betegség, a,,böhönc"-jelleg nagy magtermésével, hatalmas koronájával, mindenkor a stádiumosan idősség jellemzője.) Előnye a Kraft-féle törzsosztályozással szemben, hogy a javatörzsek" kihangsúlyozásával rámutat azokra a törzsekre, amelyeknek fenntartása a jövőben kívánatos. Ennek az igen lényeges gyakorlati követelésnek a hangsúlyozásával ez a törzsosztályozás a Kraft-féle törzsosztályozással szemben igen komoly lépést jelent előre. Hibája, hogy nem tesz különbséget növekedés és fejlődés között, s ezért az egyes osztályok elkülönítése mesterkéltté válik. Nem tudja feltárni a biológiai törvényszerűségeket, a növekedés és fejlődés között mutatkozó ellentmondást, illetve összefüggéseket. E mellett nem alkot magassági osztályokat. Hiszen pl. a beteg, száradó csúcsú, csavaros, villás törzsek vagy éppen böhöncök" nem szükségképpen alacsonyabbak a II. osztályú javatörzseknél". A Szovjetunióban, ahol a tudomány fejlődése a Nagy Októberi Szocialista Forradalom óta minden területen hatalmas eredményeket mutat fel, ma már a törzsek osztályozásának kérdésére is kielégítő választ kaphatunk. Már Micsurinnak, a természet nagy átalakítójának a kutatásai ráterelték a figyelmet a gyümölcsfák növekedése során mutatkozó fejlődési szakaszok elkülönítésére. Micsurin három fejlődési szakaszt határozott meg: 1. fiatalkori, 2. középkori, és 3. időskori szakaszt. A különböző fejlődési szakaszokban, különösen az alakíthatóság, új tulajdonságok felvételére való fogékonyság volt más és más. Micsurin kutatásait tovább bővítette Liszenkó akadémikus, s különösen a növekedés és fejlődés problémáját tárta alapjában fel. Kutatásai nyo-

4 mán tudjuk ma már, hogy a növekedés és fejlődés nem egy és ugyanaz a jelenség, amint azt a régebbi szakirodalomban olvashattuk: A növekedés a méretek megnövekedése, mennyiségi változás. A fejlődés minőségi változás különböző állapotok között. A fejlődés és növekedés nem egy és ugyanaz, bár kapcsolatban vannak egymással, mint ahogyan fejlődés növekedés nélkül nem lehetséges. Maga a növekedés a fejlődésnek egyik összetevője. 1 ' (Liszenkó.) A növekedési és fejlődési képesség alapján Liszenkó akadémikus a növényeket négy osztályba sorolja, úgymint: I. osztály lassú növekedésű és lassú fejlődésű (lassan közeledő a magtermés időpontjához). II. osztály gyors növekedésű, lassú fejlődésű. III. osztály gyors növekedésű, gyors fejlődésű. IV. osztály lassú növekedésű és gyorsuló fejlődésű. Tehát a növekedés és fejlődés nem minden esetben egyértelmű, hanem egymással ellentmondásban is lehet. Liszenkó akadémikusnak kutatási eredményei új távlatokat nyitottak az erdészeti tudomány fejlődése terén is. Üj lendületet kapott a tudományos kutatómunka. Tudományos intézetek és kutatók egész sora folytatott és folytat kísérleteket nem csupán helyes törzsosztályozások kialakítására, de a biológiai problémák egész sorának megoldása érdekében. A törzsosztályozás terén 1949-ben vált ismeretessé M. D. Danyilov állományosztályozása, amelyet nyár (Populus) állományokban végzett kísérletei alapján állított össze. Később néhány más fafajra is kiterjesztette kísérleteit. Micsurin meghatározása szerint adott fejlődési szakaszokból indul ki. Szintén három szakaszt határoz meg a fejlődés alapján, úgymint: I. fiatalos szakasz, II. középkorú szakasz, III. idős szakasz. Minden szakaszon belül a növekedés alapján további öt-öt csoportot határoz meg. A kritika ennek a törzsosztályozásnak legnagyobb hibájául azt rója fel, hogy túlságosan elméleti, nem alkalmas a gyakorlat számára ben ismertette P. B. Voropanov törzsosztályozási eljárását, amelyet erdeifenyvesekben végzett kísérletei alapján állított össze. A szerző főleg fiziológiai kísérleteket végzett a stádiumos fiatalság, ill. idősség tényezőinek meghatározására. Így pl. foglalkozott a sejtnedv cukortartalmának változásaival, az ozmózisnyomás változásaival a törzs különböző szelvényeiben, valamint a tűkben. Megállapította, hogy az ozmózisnyomás növekedése a fejlődési erély fokozódását vonja maga után. Számításba vette a középátmérő és hosszúság viszonyát (d:h), a korona kiterjedését a törzshoszszúság százalékában (F//>), a korona átmérőjét (DK*). Sok értékes és figyelemreméltó eredménye mellett ennek a törzsosztályozásnak is legnagyobb hibája, hogy a gyakorlat számára túlságosan bonyolult. Ugyancsak 1949-ben került nyilvánosságra a Sztálin-díjas V. G. Nyesztyerovnak, a moszkvai erdészeti egyetem professzorának, törzsosztályozási eljárása is. Kísérleteit tűlevelű állományokban, főleg erdeifenyvesekben végezte. Nyesztyerov professzor a növekedés (magassági különbségek) alapján három osztályt alakít. (I., II., III.) Minden osztályon belül, a fejlődésben

5 mutatkozó eltérések alapján, két alosztályt képez ( a" és b"). A növekedés és fejlődés alapján a következő osztályokat és alosztályokat kapjuk- I. osztály gyors növekedésű. a. alosztály lassú fejlődésű. b. alosztály gyors fejlődésű. II. osztály lassú növekedésű. a. alosztály lassú fejlődésű. b. alosztály gyors fejlődésű. III. osztály visszamaradó a növekedésben a. alosztály visszamaradó a fejlődésben. b. alosztály erősen visszamaradó a fejlődésben, elhaló, elszáradó, magtermés nélkül. 7/a osztály : Gyors növekedésű és lassú fejlődésű. I/b osztály : Gyors növekedésű és gyors fejlődésű. Il/et osztály : Lassú növekedésű és lassú fejlődésű. II/h osztály : lassú növekedésű és gyors fejlődési!. III/BL osztály : Elmaradó növekedésű és elmaradó fejlődésű. Ill/h. osztály : Erősen elmaradó, vagy már elszáradó, illetve elszáradt fák termés nélkül. Az ábra az egyes osztályokat és alosztályokat képviselő faegyedeket magassági helyzetük, s részben külső alakjukat illetően mutatja be. A feltüntetett nyilak segítségével a szerző arra mutat rá, hogy idővel az egyes alosztályok képviselői milyen más osztályokba nőhetnek át, vagy maradhatnak vissza. Így pl. az I. a. alosztályú törzs lehet I. b-vé, de lehet belőle II. a. is. A II. a-ból lehet I. a., III. a, vagy II. b. stb. Természeti törvény, hogy semmi sem állandó, hanem folytonos változáson megy át. Ez a folytonos változás vonatkozik többek között az erdőt alkotó fákra is. A mi fel-

6 adatunk megállapítani ezeknek a változásoknak törvényszerűségeit, sebességét, irányát, hogy valóban tudatosan formálhassuk céljainknak megfelelően az erdőt. Nézzük meg, hogy jellemzi Nyesztyerov az egyes osztályokat: I. osztály legnagyobb méretű faegyedek magasságban, átmérőben és koronában, szemmelláthatóan jó gyökérfejlődéssel. I. a. alosztály legmagasabb faegyedek, piramis alakú koronával, csúcsbafutó heggyel, vékony kéreggel (viszonylagosan, az illető fafaj kéregvastagságához viszonyítva a szerző megjegyzése), gyenge magtermeléssel, nem nagy mennyiségű levélzettel vagy tűvel, a levelek, tűk viszonylag nem nagyok, jó ágfeltisztulással. I. b. alosztály szintén legmagasabb faegyedek, vagy valamivel az I. a. alosztály magassága alatt, széles, tompahegyű, gömbölyű, egyoldalú, zászlós, esernyőalakú koronával, nem hegyesszögben, hanem vízszintesen vagy tompaszögben álló (lefeléhajló) ágakkal, göcsös, villás, vagy ikertörzsek, csúcsszáradt vagy erősen felnyurgult törzsek, vastag kéreggel. A magtermés igen nagy lehet, levelei, illetve tűi gyakran igen nagyméretűek, rossz az ágfeltisztulás. II. osztály közepes magasságú, átmérőjű ás koronájú törzsek, szemmelláthatóan közepes gyökérfejlődéssel. II. a. alosztály - külsőleg az I. a. alosztályra hasonlító faegyedek, de kisebb méretekkel. Koronájuk szintén megközelítően piramisalakú, csúcsbafutó heggyel. A magtermés rendszerint nem nagy. A kéreg aránylag vékony. Levelei, illetve tűi viszonylagosan kicsinyek. Jó ágfeltisztulással. II. b. alosztály növekedésben megközelíti a II. a. alosztály szintjét, de külsőleg az I. b. alosztályra hasonlít. Szintén gömbölyű vagy tompahegyű, egyoldalú, zászlós, hiányos, ritka vagy széleskoronájú, nem hegyesszögben, hanem vízszintesen vagy lefeléhajló ágakkal, villás vagy ikertörzsek, csúcsszáradtak, erősen felnyurgult vékony törzsek, viszonylagosan vastag kéreggel, nagy magterméssel, nagy tűkkel, illetve levelekkel. Rossz ágfeltisztulással. III. osztály növekedésben visszamaradó fák. III. a. alosztály alacsony fák, amelyek csak koronájuk csúcsával futnak bele az I. és II. osztály által alkotott koronaszintbe. A korona gyakran egyoldalú, zászlós, hegyescsúcsú. III. b. alosztály legkisebb méretű fák, magasságban visszamaradok, koronájuk már nem éri el az I. és II. osztály fái alkotta felső koronaszintet. Legnagyobbrészt haldokló, elégtelen élő levélzettel, illetve tűvel rendelkező faegyedek, tompahegyű, alaktalan koronával, vagy teljesen elszáradt koronával. Amint Nyesztyerov professzor megállapítja, az egyes osztályok és alosztályok faegyedei különböző méretben és külső alakkal jelenhetnek meg. Lehetnek igen magas, vagy viszonylagosan alacsony törzsek, lehetnek vastagok vagy vékonyak, viszonylagosan széleskoronájúak vagy keskenykoronájúak, de mindannyian magukon viselik a stádiumosan idősség és fiatalság jeleit. A stádiumos fiatalság kifejezésre jut a következőkben:

7 Viszonylagosan gyenge magtermési készség. Viszonylagosan keskeny, piramisalakú, csúcsbafutó hegyű korona. Felfelé hegyesszögben álló ágak Rendszerint apró levelek, illetve tűk. Sima kéreg a fajtára jellemző színnel, illetve árnyalattal. Jó ágfeltisztulási készség. A stádiumos idősség jellemzői az alábbiak: Bő magtermési készség. Gömbölyű, tompahegyű, egyoldalú, zászlós, esernyőalakú korona. Csúcsszáradás. Villás vagy ikertörzs, erősen felnyurgult vékony törzs. Rendkívüli göcsösség és rossz ágfeltisztulás. Vízszintes, vagy tompaszögben álló (lefeléhajló) ágak. Rendszerint nagyméretű levelek, illetve tűk. A kéreg vastag, repedezett, valamint sajátságos árnyalatú. A stádiumos idősség legjellemzőbb kifejezői idősebb korban: a tobozok száma (a magtermés mennyisége) és a kéreg repedezett volta. Ez a törzsosztályozás biológiai törvényeken épül fel. Ha jól megnézzük az a" és,,b" alosztályokba sorolt faegyedeket, azt látjuk, hogy a gyors fejlődésű" faegyedek,,b" alosztály elnevezés egyúttal rossz minőségű, a lassú fejlődésű" a" alosztály pedig jó minőségű faegyedeket takar. Természetesen a rossz minőség viszonylagosan értendő, viszonyítva az a" alosztályra. Ez a törzsosztályozás felbecsülhetetlen támogatást ad különösen az állományápolási munkák elvégzéséhez. Hiszen objektív törvényszerűségekkel mutatja meg, mit vágjunk ki, vagy hagyjunk meg a fahozam növelése, valamint a jobb minőségi kihozatal biztosítása érdekében. A Szovjetunió nem küzd fahiánnyal, mégis különös gondot fordítanak a fahozam növelésére, a jó minőségű törzsek nevelésére. Az új alapokra fektetett törzsosztályozás nyomán a kérdések egész sora vár megoldásra, feltárásra. A kísérleti munkákat ma már nemcsak a tűlevelű, de a lomblevelű állományokra is kiterjesztették. Kisebb módosításokkal (a stádiumos idősség, illetve fiatalság jellemzői szempontjából) ezekre az állományokra is alkalmazható. Minisztériumi rendelet alapján a Szovjetunió négy európai kerülete erdeinek 25 százalékán ez a törzsosztályozás kísérleti bevezetésre kerül. Már eddig is megállapítható, hogy a gyakorlatban különösebb nehézséget nem okoz az egyes alosztályok meghatározása. Felsőbb képesítéssel nem rendelkező erdészek is gyorsan sajátítják el, minden nehézség nélkül. Hazánkban, ahol minden erőfeszítésünk oda irányul, hogy növeljük a fahozamot, s egyúttal emeljük a minőséget is. különösen fontos, hogy tervszerűen alkalmazzunk minden olyan eljárást, amely elősegíti céljaink elérését. A szovjet tudományos kutatás eredményeinek felhasználásával már eddig is nagyon sok esetben tapasztalhattuk, hogy szinte ugrásszerűen jutunk előre a felmerülő problémák megoldása terén. Ügy gondolom, a most ismertetett törzsosztályozás is segíteni fogja szakkádereinknek a fahozam növelése, jobb minőségű állományok nevelése érdekében kifejtett munkáját. Megjegyzés: A szerkesztőbizottság Somkúti Elemér cikkének megvitatásához felhívja a figyelmet a Lesznoje Hozjajsztvo évi 2. számában közölt alábbi megállapításra: A Szovjetunió Erdőgazdasági Minisztériumának Kollégiuma év decemberében áttanulmányozta az új ápolásvágási-utasításra vonatkozó javaslatokat és elrendelte az utasítás ötödik kiadását. A határozatban meg-

8 jegyezte, hogy több szerzőnek (V. G. Nyesztyerov, M. D. Danyilov, P. V. Voropanov. Szerk. biz.) a Lesznoje Hozjajsztvo évi 11. számában közzétett javaslatait széleskörű gyakorlati alkalmazásra ajánlani egyelőre nem lehet. A fák szakaszos fejlődése még nem eléggé tanulmányozott kérdés, a tényleges fiziológiai állapotot meghatározó alaktani ismertetőjelek nincsenek még megbízhatóan meghatározva. A növekedés és fejlődés szerinti törzsosztályozási módok helytállóságát még kísérleti úton is csak kevéssé próbálták ki eddig." EGYESÜLETI HÍREK Széles körben folyik az erdészeti szakmai továbbképzés az Országos Erdészeti Egyesület szervezése mellett. Központi előadásainkat igyekszünk úgy összeállítani, hogy a legnagyobb érdeklődésre számottartó kérdések kerüljenek nyilvános előadás keretében megvitatásra és az előadások anyagát vidéki csoportjainkhoz is eljuttatjuk. Januárban dr. Győrji János egyetemi tanár tartott előadást egyik legnehezebb problémánkról, a cserebogárkérdésről. Februárban Fekete Gyula tagtársunk számolt be bulgáriai tanulmányújának tapasztalatairól. A Magyar-Szoyjet Barátság Hónapját február 23-án I. I. Siskov elvtárs egyetemi docens (Leningrád) nagysikerű előadása nyitotta meg az ápoló- és véghasználati vágásokról. Erre a fontos alkalomra valamennyi helyi csoportunk képviselőit is meghívtuk, az előadás anyagát pedig vidéki csoportjaink részére megküldtük, hogy ankét keretében tárgyalhassák meg a kérdést és megállapításaikból az Országos Erdészeti Egyesület részletes beszámolót állíttasson össze a szovjet tapasztalatok eddigi hasznosításáról, illetve a további szovjet eredmények alkalmazásának a lehetőségeiről. Márciusban Kopecky Ferenc (Szombathely-Kámon) tartott előadást a nyárnemesítés terén eddig végzett kísérletek eredményeiről, a szöveghez Marti László színes felvételei kerültek vetítésre. Áprilisban Pankotai Gábor az erdei földutak karbantartásának problémáiról, júniusban pedig Somogyi Zoltán a Mecsek erdőművelési kérdéseiről tart előadást tagtársainknak. Ezeknek az előadásoknak a szövegét megvitatás céljából másolatban helyi csoportjaink is megkapják. A vidéki csoportok munkájának előmozdítására előadókat biztosítottunk vidéki előadások megtartására. Az ERTI 34, az erdőmérnöki főiskola 14, a F. M. Erdészeti osztálya pedig 5 előadót ajánlott fel. örömmel állapítottuk meg, hogy ez a kezdeményezés nagy visszhangra talált: csoportjaink eddig 85 előadást igényeltek, több előadó 4 5 helyről is kapott meghívást. Elnökségünk felvette a kapcsolatot a Micsurin Agrártudományi Egyesülettel és részletes tervet dolgoztunk ki arravonatkozóan, miként vegye ki részét Egyesületünk is társadalmi úton a mezőgazdaság megsegítésében. Műszaki Tudományos Bizottságunk, Szakszervezeti Bizottságunk munkájáról és terveiről legközelebb adunk hírt. Még annyit kívánunk tagtársaink tudomására hozni, hogy elnökségünk meghívására havonta 4 4 vidéki csoportunk küldi el képviselőit egyesületünk központjába, ami alkalmat biztosít arra, hogy vidéki kartársaink problémáikat képviselőik útján feltárhassák és munkájukhoz a szükséges segítséget kikérhessék és megkaphassák. Szívesen látjuk azonban Egyesületünk minden tagját személyes látogatásra és ezútttal is közöljük, hogy Egyesületünk elnöke és főtitkára minden hétfőn délután óra között az Egyesületben megtalálható és készséggel állanak tagtársaink rendelkezésére.

A bükkhegységi növónyföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei

A bükkhegységi növónyföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei A bükkhegységi növónyföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei ZÓLYOM I B A L I N T ajracfémial lev. tag..1 A K U 0 S P l L, li A R A T H Z O L T A N éa H O R A N S Z K Y A N 1) B Á S I.

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 218. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni?

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Standovár Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék Előadás tartalma I. Miért kell foglalkozni a természetesség mérésével?

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

1. HELYZETÉRTÉKELÉS. A sokévi szeptemberi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (20-39 mm) a Szatmári-síkságon jelentkezett.

1. HELYZETÉRTÉKELÉS. A sokévi szeptemberi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (20-39 mm) a Szatmári-síkságon jelentkezett. 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 szeptemberében a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 9 mm (Fehérgyarmat) és 250 mm (Murakeresztúr) között alakult, az

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015/2016-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015/2016-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL A l s ó - T i s z a - v i d é k i V í z ü g y i I g a z g a t ó s á g 6 7 2 0 S z e g e d, S t e f á n i a 4. P f. 3 9 0 Telefon: (62) 599-599, Telefax: (62) 420-774, E-mail: titkarsag@ativizig.hu ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A magyarországi jelentősebb Cedrus atlantica Manetti állományok fatermése

A magyarországi jelentősebb Cedrus atlantica Manetti állományok fatermése A magyarországi jelentősebb Cedrus atlantica Manetti állományok fatermése Barna Tamás KEFAG R.T. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ Kecskemét Kivonat Magyarországon csak néhány hektár Cedrus

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

Termőhely-térképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén

Termőhely-térképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén Termőhely-térképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén Készítette: Juhász Péter erdőmérnök jelölt Konzulens: dr. Kovács Gábor egyetemi docens Diplomavédés Sopron, 2006 A kutatás céljai: Termőhelyi jellemzők

Részletesebben

2014. évre tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek a X. kerületben:

2014. évre tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek a X. kerületben: 2014. évre tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek a X. kerületben: Fahasználat módja Községhatár Tag Részlet Teljes terület (ha) TRV Budapest X. 4 F 5,14 TI Budapest X. 4 E 4,92 TI Budapest X. 4 K 1,65

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

Gyertyános - kocsánytalan tölgyesek

Gyertyános - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 400 600 m tszf. magasságban zonális, alacsonyabb térszineken is előfordul zárt völgyaljakban, északi lejtőkön Termőhely: Hűvös, párás mikroklíma, üde talajok, optimálisan

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

STATISZTIKA I. Centrális mutatók. Helyzeti középértékek. Középértékek. Bimodális eloszlás, U. Módusz, Mo. 4. Előadás.

STATISZTIKA I. Centrális mutatók. Helyzeti középértékek. Középértékek. Bimodális eloszlás, U. Módusz, Mo. 4. Előadás. Centrális mutatók STATISZTIKA I. 4. Előadás Centrális mutatók 1/51 2/51 Középértékek Helyzeti középértékek A meghatározása gyakoriság vagy sorszám alapján Számítás nélkül Az elemek nagyság szerint rendezett

Részletesebben

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN (vagy egyéb célok elérésének) szolgálatában. A termelőerők (termelőeszközök és munkaerő) mindenkor korlátozott mennyiségben állnak a gazdálkodó egység rendelkezésére, ugyanakkor rendszerint többféle célra

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTÁK ÉS -HIBRIDEK MÉHÉSZETI ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

KUTATÁSI JELENTÉS ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTÁK ÉS -HIBRIDEK MÉHÉSZETI ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KUTATÁSI JELENTÉS ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTÁK ÉS -HIBRIDEK MÉHÉSZETI ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Készítette: Dr. Farkas Ágnes Pécsi Tudományegyetem Farmakognóziai Tanszék 2009 _ Kutatási előzmények

Részletesebben

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások Dr. Gombos Béla SZENT ISTVÁN EGYETEM Agrár- és Gazdaságtudományi Kar MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának ülése

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29.

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29. idrometeorológiai értékelés Készült 211. november 29. Csapadék: Az Igazgatóság területére 211 január 1 november 3-ig összesen 322 mm csapadék hullott ami 15,9 mm-el kevesebb, mint a sokévi átlag arányos

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során Eredmények Részletes jelentésünkben a 2005-ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk. A tárgyévben az

Részletesebben

Az őrségi és vendvidéki szálalóerdők. Bodonczi László Őriszentpéter

Az őrségi és vendvidéki szálalóerdők. Bodonczi László Őriszentpéter Az őrségi és vendvidéki szálalóerdők Bodonczi László Őriszentpéter Két szakmai vélemény Koloszár: A szálaló üzemmód bevezetésére a bükkösök területének 25 %-án, azaz erdőterületünk maximum 2 %-án nyílik

Részletesebben

Az erdei avar széntartalmának becslése

Az erdei avar széntartalmának becslése Az erdei avar széntartalmának becslése Führer Ernő NAIK ERTI Szeminárium 3. Sárvár, 215. november 19. globális klímaváltozás TERMŐHELY- VÁLTOZÁS klímaparaméterek változása termőhelyi feltételek változása

Részletesebben

2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 11:10 2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2007. október 26. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Az elmúlt napokban - a Kárpát-medence közelében

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A minőség gazdasági hatásai

A minőség gazdasági hatásai 5. A minőség gazdasági hatásai 5.1 A minőség költségei A minőség költségeit három nagy csoportra oszthatjuk: az első csoportot a minőség érdekében tett megelőző jellegű intézkedések költségei, a másodikat

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András

Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András Vizsgakövetelmények Ismerje a(z élettelen és élő) környezet fogalmát. Elemezzen tűrőképességi görbéket: minimum, maximum, optimum, szűk és tág tűrés. Legyen képes esettanulmányok alapján a biológiai jelzések

Részletesebben

ERDÉSZET. 3. 2. Erdőtelepítés

ERDÉSZET. 3. 2. Erdőtelepítés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990. 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 219. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. augusztus - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A természetes vegetáció típusok megismerése hasonló egy film, könyv vagy színházi előadás megértéséhez

A természetes vegetáció típusok megismerése hasonló egy film, könyv vagy színházi előadás megértéséhez A természetes vegetáció típusok megismerése hasonló egy film, könyv vagy színházi előadás megértéséhez Helyszín kor történet, üzenet társadalmi viszonyok, szereplők, szereplők közötti viszonyok, előfordulás,

Részletesebben

A fák növekedésének egy modelljéről

A fák növekedésének egy modelljéről 1 A fák növekedésének egy modelljéről Az interneten nézelődve találtunk rá az [ 1 ] munkára, ahol a fák növekedésének azt a modelljét ismertették, melyet először [ 2 ] - ben írtak le. Úgy tűnik, ez az

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja Ugron Ákos Gábor főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A természetvédelem elvárása

Részletesebben

1. HELYZETÉRTÉKELÉS. Országos áttekintésben a márciusi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (32 mm) Kapuvár állomáson fordult elő.

1. HELYZETÉRTÉKELÉS. Országos áttekintésben a márciusi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (32 mm) Kapuvár állomáson fordult elő. 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 2014 márciusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 3 mm (Kapuvár, Vasad, Törtel) és 27 mm (Milota) között alakult, az országos területi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Ú Ú Ü Ü ű ű ű É Ú É ű

Ú Ú Ü Ü ű ű ű É Ú É ű É Ó ű ű Ö Ú Ú Ü Ü ű ű ű É Ú É ű É ű ű ű Ü ű É ű Ű Ö ű ű ű Ú Ú É É Ó Ó Ú ű ű É Ú É Ü Ü Ú ű Ú Ó É Ü ű É ű ű ű Ö ű ű ű Ö Ö Ú ű Ü Ú Ö ű Ü ű Ü ű ű Ü Ö ű ű ű Ú Ü Ú Ó ű ű É É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű

Részletesebben

Ó Ó ú ú ú ú ú É ú

Ó Ó ú ú ú ú ú É ú É Ö É ű ú É Ó É ú ú ú Ó Ó ú ú ú ú ú É ú Ó Ó ú É ú É ú Ó Ö É Ó Ó ú É ú Ö Ó Ó ú ú É É É ú Ó Ó É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú É Ú É Ó Ó ú ú Ó Ó Ö Ö É É É ú É É ú ú É É Ó Ó É Ű ú É Ó Ó Ű Ú ú ú É Ú Ú É Ú Ó Ó Ó É É É

Részletesebben

ű ű ű Ö ű ű ű Ú ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű

ű ű ű Ö ű ű ű Ú ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö É ű É Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ú ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ú Ú Ú Ü É É É É ű É Ú É ű É Ó Ö É É ű ű ű É ű Ö Ö ű Ö Ú ű ű ű Ú ű ű ű Ö ű ű ű É ű ű ű Ó Ü É É Ú Ú Ü Ü Ö Ó ű Ü Ü ű ű É Ó Ó ű ű Ü Ö Ó Ö Ü Ü ű

Részletesebben

Ó ú É ú É É É Ő ú ú ű Ó Ö É É ú Ü ú É ú

Ó ú É ú É É É Ő ú ú ű Ó Ö É É ú Ü ú É ú É Ó Ö É Ü ű ú Ü ÉÚ É ú ú ű ú Ó ú É ú É É É Ő ú ú ű Ó Ö É É ú Ü ú É ú Ó ú Ü Ü ú ű Ü Ö Ó ú ú ú ú É Ü ú ú Ü Ü Ó Ó É ú ú É É É É Ú Ü Ü ú Ü ú ú É Ő Ő ú É Ó Ó É Ő Ü Ó Ő ú Ó Ó É É ú Ü Ó Ó Ó É ú Ü Ú Ö Ü É ú Ó

Részletesebben

Ó Ó É ü É ü ü

Ó Ó É ü É ü ü É Ó É Ú ü ű ú ú ü ü ü Ó Ó É ü É ü ü Ó ü ü ü É ü ü Ó É É ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ó Ó ü ü ü ü ü ü ü É ü ü É ü ü ü ü ü ü Ó ü ü ü ü ü ü ü ü É Ó ü ü É Ó Ó ü ü ü ü ü É ü ü ü É ü ü ü ü ü Ó Ó ú ü ü ü ü ü ü Ó

Részletesebben

ű ő ű ű ű ö ő ú ö ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő ő ü ü ő ü ü ő ú ü ő ő ü ü ü ő ú ü

ű ő ű ű ű ö ő ú ö ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő ő ü ü ő ü ü ő ú ü ő ő ü ü ü ő ú ü Ö ü ö ő ú ö ü ű ö ö ö ö ő ő ö ő ü ö ö ő ö ö ü ú ö ü ő ő ö ú ő ü ü ü ű ű ű ő ű ű ű ö ő ú ö ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő ő ü ü ő ü ü ő ú ü ő ő ü ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ü ő ő ú ő ú ő ü ü ő ü ő ú ü Ü ő ő ö ő ü ő ü

Részletesebben

5f!J. számú előterjesztés

5f!J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5f!J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Pilisi Parkerdő Zrt. tevékenységéről

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ERDŐS ÉLŐHELYTÍPUSOK FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI

A KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ERDŐS ÉLŐHELYTÍPUSOK FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Dr. Szmorad Ferenc erdőmérnök, természetvédelmi szakértői tevékenységet végző egyéni vállalkozó A KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ERDŐS ÉLŐHELYTÍPUSOK FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22.

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Térinformatikai elemzések. A Klimatológusok csoport beszámolója

Térinformatikai elemzések. A Klimatológusok csoport beszámolója Térinformatikai elemzések A Klimatológusok csoport beszámolója A klimatológusok: Fatér Gábor Péntek Tamás Szűcs Eszter Ultmann Zita Júlia Zumkó Tamás Sávos ütemterv tevékenység hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei 1. a. Egy- vagy kétváltozós eset b. Többváltozós eset 2. a. Becslési problémák, hipotézis vizsgálat b. Mintázatelemzés 3. Szint: a. Egyedi b. Populáció

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

Csiha Imre Dr. Keserű Zsolt Kamandiné Végh Ágnes NAIK ERTI Püspökladány

Csiha Imre Dr. Keserű Zsolt Kamandiné Végh Ágnes NAIK ERTI Püspökladány Csiha Imre Dr. Keserű Zsolt Kamandiné Végh Ágnes NAIK ERTI Püspökladány Alföldi erdőterületeink jelentős része: száraz, gyenge termőképességű, kedvezőtlen vízgazdálkodású Hazai talajaink: 43%-a kedvezőtlen

Részletesebben

Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla évi tevékenységéről

Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla évi tevékenységéről Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla 2015. évi tevékenységéről A Szegedi Ítélőtábla személyi állománya A bíróság létszámhelyzetének általános alakulása 2015. január 1. 2015. december 31. Engedélyezet Tényleges

Részletesebben

KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉREN TALÁLHATÓ IDŐS NYÁRFÁK FAVIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSI JAVASLATTÉTEL

KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉREN TALÁLHATÓ IDŐS NYÁRFÁK FAVIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSI JAVASLATTÉTEL KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉREN TALÁLHATÓ IDŐS NYÁRFÁK FAVIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSI JAVASLATTÉTEL 206 JÚNIUS Jelen felérés a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. egrendelése alapján készült a Kerekegyháza,

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 218. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A KŐRISÁLLOMÁNYOK ERDŐNEVELÉSI MODELLJE

A KŐRISÁLLOMÁNYOK ERDŐNEVELÉSI MODELLJE Ö4.0.4/4 Fraxinus A KŐRISÁLLOMÁNYOK ERDŐNEVELÉSI MODELLJE KOVÁCS FERENC Magyarország erdőterületének,6%-át kőrisek foglalják el. A kőris a hegyvidéki bükkösök legfontosabb elegyfája. A kőris a síkvidéken,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. december - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 júliusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 59 mm (Drávaszabolcs) és 239 mm (Pankota) [Csongrád m.] között alakult,

Részletesebben

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség)

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) 5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) Immár 5. éve tart a Citibank Ültessünk fákat a jövőért programja, amelynek keretében 2008 óta 111 000 csemete került

Részletesebben

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon*

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* TANULMÁNYOK DR. ENYEDI GYÖRGY A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* A magyar területfejlesztési politikának egyik sarkalatos célja az ország különböző területein élő népesség életkörülményeinek

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém mecsij@almos.uni-pannon.hu, jmecsi@gmail.com ÖSSZEFOGLALÓ A Duna illetve a

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

A magyarországi termőhely-osztályozásról

A magyarországi termőhely-osztályozásról A magyarországi termőhely-osztályozásról dr. Bidló András 1 dr. Heil Bálint 1 Illés Gábor 2 dr. Kovács Gábor 1 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék 2. Erdészeti Tudományos Intézet

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben