1. A számviteli információs rendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A számviteli információs rendszer"

Átírás

1 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig a számvitel sokrétű információt szolgáltat. Az emberek, szervezetek döntéseiket bizonytalan környezetben hozzák, kockázatvállalással. A kockázat ésszerű vállalásában, a döntések megalapozottságában jelentős szerepe van a kellő informáltságnak. A döntések előkészítéséhez és meghozatalához az adott helyen, szinten szükséges és racionálisan lehetséges adatokat, információkat kell biztosítani. Az információkra igényt tartanak a gazdálkodókkal kapcsolatba kerülhető partnerek, szervezetek. A jelenlegi számviteli szabályozás legfontosabb szerepe a gazdasági élet szereplői számára megbízható és valós összkép nyújtása a gazdálkodókról. (Számv. tv. Preambulum: A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre. E törvény olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható e törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről.) Az információk olyan korábban megfigyelt és célszerű rendszerben feldolgozott és továbbított (a múltra, jelenre, jövőre vonatkozó) hírek (adatok), amelyek a gazdálkodási tevékenységgel összefüggő állapotokról és folyamatokról nyújtanak tájékoztatást számszerű és/vagy szöveges formában. Az információs rendszerbe sorolhatók a műszaki, gazdasági, piackutatási és más szakjellegű dokumentumok, valamint a számvitel és az üzemi statisztikai és információs adatfeldolgozó rendszerek, amelyek a gazdálkodási folyamat gazdálkodókon belül megvalósuló részéről és annak körülményeiről adnak számot mind a belső irányításhoz, mind a külső partnerek, szervek tájékoztatásához (adózáshoz, befektetéshez, hitelezéshez stb.). A gazdasági számvitellel a gazdálkodó működéséről olyan folyamatos írásbeli feljegyzéseket köteles vezetni, amely alkalmas az elvégzett tevékenység valamennyi mozzanatának visszatükrözésére, menetközben és utólagos áttekintésére és összegezésére, a tájékoztató beszámoló elkészítésére (természetesen a számviteli rendszer korlátain belül, hisz van amit nem tud felvállalni, megoldani és van amit nem érdemes kimunkálni). A működést jellemző adatok: - műszaki, - technikai adatok, értékadatok lehetnek. Értékadatok, amelyek pénzben (forintban) fejezik ki az adott gazdasági műveletet, szintetizáló, átfogó jellegűek, és segítségükkel lehetőség nyílik a vállalkozás tevékenysége részleteinek és egészének áttekintésére, összesítésére, a gazdaságos működés figyelemmel kísérésére. A gazdasági számvitel tehát gazdasági-pénzügyi műveletek, értékadatok szervezett gyűjtése, feljegyzése és feldolgozása, mellyel adatokat szolgáltat: a gazdálkodó szervezet (és egységei) vagyonáról, erőforrásainak állapotáról, összetételéről, állományáról; az erőforrások tényleges kihasználásáról, eredményességéről, egy időszak tevékenységéről, jövedelmezőségéről; Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 7

2 a gazdálkodó szervezet pénzügyi helyzetéről, a pénzeszközök forgásáról, a követelések és kötelezettségek arányáról (A Cash flow részletezése a tantárgyi feldolgozásban jelenleg nem szerepel.). A mai szóhasználat szerint a számvitel összefoglaló megnevezése a könyvvitelnek, az önköltségszámításnak és a beszámolásnak. A könyvvitel a gazdálkodási folyamatot, valamint a gazdálkodó vagyonának állományát és változásait, döntően értékben kifejezve, folyamatosan nyilvántartja, összesíti és ellenőrzi. Az önköltségszámítás valamely meghatározott termék, termékcsoport vagy szolgáltatás közvetlen, szűkített, teljes - önköltségét állapítja meg (Részletezése a tantárgyi feldolgozásban jelenleg nem szerepel.). A beszámoló rendszer a könyvviteli és önköltségszámítási adatszolgáltatásra támaszkodva tükrözi a gazdálkodó vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét. Ahhoz, hogy a számvitel valóban a vezetés segítségére is legyen, egyrészt felhasználóra orientáltnak kell lennie, másrészt zárt rendszerének előnyeit a jelen és a jövőre is ki kell vetítenie. A számvitel és a vállalkozás A szervezetileg elkülönült vállalkozások az önálló gazdasági elszámolás rendszerében mutatják ki a vállalkozás vagyonváltozását, a gazdasági vállalkozás időszakra vonatkozó hatását. Ez a számvitellel szemben azt a követelményt támasztja, hogy költségeket felmerülésük, az eredményeket keletkezésük helyén, az adott belső elszámolási egység felelősségi, hatásköri és döntési jogkörének függvényében mutassa ki (az alapbizonylati rendszerre (Részletezése a tantárgyi feldolgozásban jelenleg nem szerepel.) építve). A számvitel szervezésekor a termelés szervezetéből célszerű kiindulni, mert ez jelentős mértékben determinálja a szervezeti egységek teljesítményeinek mérési lehetőségeit (a belső beszámolási rendszert). Ez utóbbi bizonyos fokig meghatározza a hatásköri rendszer kiépítését. A hatásköri és a beszámolási rendszerek a szervezeti egységek ösztönzési rendszerére és felelősségi viszonyaira hatnak. A számviteli rendszer fő célja és feladata: A gazdaság szereplőinek (külső és belső) információkkal való ellátása. A múlt automatikus ellenőrzés melletti dokumentálása a jelen és jövő céljaira. A gazdaság szereplői (információt igénylők): Belső Külső vállalkozás Külső szervezetek Tulajdonosok Potenciális befektetők Állam, Kormány Vezetők Hitelezők Önkormányzat Munkavállalók Vevők Hatóságok, adóhivatal stb. Szállítók Háztartások Az érdekhordozói döntést megalapozó információk (pl.): a vállalkozás vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzete, saját tőke alakulása és hatékonysága, a tőkeszerkezet, realizált eredmény, felosztható nyereség, pénzügyi helyzet alakulása stb. 8 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

3 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 9

4 A számviteli rendszer jellemzői A valós és igaz filozófia elfogadása (megbízható és valós módosítással). Törvényszintű, átfogó szabályozás alapvetően a beszámolóra irányulóan. Piackonform információk képzése. A vállalkozással ténylegesen vagy potenciálisan kapcsolatba kerülő érdekhordozók (partnerek) számára megbízható információk nyújtása, döntéseik megalapozásához. A megbízhatóság hitelesítése, nyilvánosságra hozatali és közzétételi követelmény. A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozások, mind a nem nyereség-orientált szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról alapvetően a múltbeli adatokon alapuló, objektív információk álljanak rendelkezésre. Ezt a célt szolgálja a évi C. törvény a számvitelről. A törvény a nemzetközi számviteli elvekkel egyre inkább összhangban lévő olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható a törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről. A törvény meghatározza a törvény hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket. (A törvény 3. -ában számos fogalmat definiál.) A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről a nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást igényelnek. A törvény hatálya alá tartozik a gazdálkodó. (A törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra.) 1) A gazdálkodó: a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar Nemzeti Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény; 2) A vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet is, továbbá az egyesülés, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, de nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé; 3) Az államháztartás szervezetei: azok a szervezetek, amelyeket az államháztartási törvény alapján az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály ilyennek minősít; 4) Az egyéb szervezeteket a Számv. tv. tételesen felsorolja, beszámoló és könyvvezetési szempontból egyszerűsítési lehetőséggel élhetnek Beszámolás és könyvvezetés (Számv. tv ) Beszámolási kötelezettség: A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles, magyar nyelven készíteni. A beszámoló lehet: a) éves beszámoló, b) egyszerűsített éves beszámoló, c) összevont (konszolidált) éves beszámoló, d) egyszerűsített beszámoló. Éves beszámolót köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, de egyszerűsített éves beszámolót készíthet, ha két egymást követő évben a mérleg fordulónapján a nagyságot 10 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

5 jelző három mutatóérték közül kettő nem haladja meg a határértéket. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll (Számv. tv. 96. ) Összevont (konszolidált) éves beszámolót is köteles készíteni az a vállalkozó, amely egy vagy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában anyavállalatnak minősül. Kormányrendelet szabályozza a költségvetés alapján gazdálkodó szervek, az egyéb szervezetek, a Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a biztosító intézet, a befektetési alap, a betétbiztosítási alap, az intézményvédelmi alap, a befektetővédelmi alap, az ügyfélvédelmi alap, a tőzsde, az elszámolóház, valamint a közraktár beszámolási kötelezettségét, a beszámolót alátámasztó könyvvezetési kötelezettségét. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló az összevont (konszolidált) mérlegből, az összevont (konszolidált) eredménykimutatásból, az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletből áll. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót világos és áttekinthető formában úgy kell elkészíteni, hogy az a számviteli alapelvek figyelembevételével az anyavállalat és leányvállalatai együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adjon. (Számv. tv ) Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó a naptári évről december 31-i fordulónappal Egyszerűsített beszámolót (egyszerűsített mérleget és eredménylevezetést) köteles készíteni (Számv. tv. 96. ) Könyvvezetési kötelezettség (Könyvvitel, számviteli szolgáltatás) A könyvvezetés az a tevékenység, amikor a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményekről e törvényben rögzített szabályok szerint folyamatosan nyilvántartást vezet, és azt a naptári év végével lezárja. A könyvvezetés az egyszeres és a kettős könyvvitel rendszerében, csak magyar nyelven történhet. Kettős könyvvitel: A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban), valamint a saját tőkében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. Egyszeres könyvvitel: Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, illetve tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, amely ezen eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően, zárt rendszerben mutatja ki. E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített mérleg összeállításához szükséges kiegészítő és analitikus nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezetnie kell. Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 11

6 12 A gazdálkodó szervezetek számviteli beszámolója és könyvvezetési kötelezettsége Számviteli beszámolási fokozatok Számviteli törvény hatályán kívül Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló és üzleti jelentés Összevont (konszolidált) éves beszámoló Költségvetési beszámoló - árbevétel adat három mutató Rt., Konszolidálásos Konszolidálásos - Egyszerűsített mérleg Eredménylevezetés Pénzforgalmi realizálás SZJA nyilvántartás EVA nyilvántartás Magánszemélyek Mg. ős-, kistermelő Egyéni vállalkozó EVA adózó (nem jogi személy) Pénzforgalmi realizálás egyszeres könyvvitel naplófőkönyv Alapítvány Egyesület Vállalkozó nem választhatja Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített eredmény-kimutatás Egyszerűsített kiegészítő melléklet Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvezetési kötelezettség Konszolidált mérleg Konszolidált eredménykimutatás Konszolidált kiegészítő melléklet Könyvviteli mérleg Pénzmaradvány kim. Előirányzat-maradvány kimutatás Eredménykimutatás Pénzforgalom egyezt Gazdasági realizálás Gazdasági realizálás Gazdasági realizálás Pénzforgalmi realizálás kettős könyvvitel kettős könyvvitel kettős könyvvitel kettős könyvvitel Szervezetek Vállalkozók Vállalkozók Költségvetési szervek és intézmények Erdőbirtokossági Részvénytársaság Önkormányzatok társulat Konszolidáltak

7 Lett B. (2004): Számvitel Vagyoni helyzet Állapot, állomány, időpont forduló nap Beszámoló Jövedelemi helyzet Időszak (üzleti év) árbevétele és ráfordítása, állományváltozással) Mérleg Eredménykimutatás Eszközök (Aktívák) Források (Passzívák) Ráfordítások Hozamok A. Befektetett eszközök D. Saját tőke Anyagjellegű ráfordítások Értékesítés árbevétele - Mérleg szerinti eredmény Személyi jellegű ráfordítások E. Céltartalék Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények B. Forgó eszközök F. Kötelezettségek Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek - Pénzeszközök Üzemi (üzleti) eredmény Pénzügyi ráfordítások Pénzügyi bevételek C. Aktív időbeli elhatárolások G. Passzív időbeli elhatárolás Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli bevételek Eszközök összesen = Források összesen Mérleg szerinti eredmény (T) Mérlegszámla (K) (T) Eredményszámla (K) (T) 1-3. Eszközszámla (K) (T) 4. Forrásszámla (K) (T) 5.,8. Eredménycsökk. (K) 9. (T) Hozam (K) Eszköz Forrás Ráfordítás Hozam gyarapodás csökkenés csökkenés gyarapodás gyarapodás csökkenés csökkenés gyarapodás Követelés Kötelezettség Részveszteség Résznyereség keletkezés megszűnés megszűnés keletkezés keletkezés megszűnés megszűnés keletkezés Részeredmény Részeredmény (+) (-) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 13

8 14 IAS (IFRS) szabályozott témakörei Beszámoló összeállítás - Keretszabály Mérleg Eredménykimutatás 1. Pénzügyi kimutatások formája és tartalma 38. Immateriális javak 8. Az időszak eredménye, alapvető hibák és a számviteli politika változásai 8. Az időszak eredménye, alapvető hibák és a 16. Ingatlanok, gépek, berendezések 18. Bevételek számviteli politika változásai 21. Az árfolyamváltozás hatása (átszámítás) 17. Lízing és bérlet 11. Építési szerződések eredménye 10. A mérlegforduló nap utáni események 32. Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás és 21. Az árfolyamváltozás hatása (átszámítás) besorolás 34. Évközi, közbenső pénzügyi kimutatások 39. Pénzügyi instrumentumok: Bekerülés és értékelés 20. Állami támogatások számvitele és az állami közreműködés bemutatása 27. Az összevont (konszolidált) beszámoló 40. Befektetési célú ingatlanok 19. A munkavállalók juttatásai 24. Kapcsolt felekre vonatkozó információk 2. Készletek 26. Nyugdíjprogramok elszámolása 22. Az üzleti kombinációk 41. Mezőgazdaság 23. Hitelfelvételi költségek 31. Közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések 36. Terven felüli értékcsökkenés 36. Értékvesztés 15. Az árváltozások hatását bemutató információk 37. Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések 7. Cash flow 12. Jövedelemadók 14. Szegmens jelentések 33. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 35. Megszűnő tevékenységek 29. Pénzügyi kimutatások a hiperinflációs gazdaságokban 30. Bankok és pénzügyi intézmények információi

9 1.3. A mérleg tagolása, tételeinek tartalma (Számv. tv részletezés a későbbiekhez) A mérleget A kétoldalas, illetve B lépcsős szerkezetben lehet elkészíteni. Az A mérleg kétoldalú nyilvántartás, amelynek eszköz (aktíva) oldalán a gazdálkodó vagyonát megjelenési forma szerint részletezzük, illetve a forrás (passzíva) oldalán ugyanezen összértéknek vagyoni forrását, eredetét mutatjuk be. Alapvető szabály tehát a mérlegfőösszeg, az eszköz és forrásoldal egyezősége, amely a további következtetéseknél is érvényesül. A mérleg tagolása teljes (arab számmal jelzett mérlegtételek), illetve egyszerűsített lehet (csak római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportok). Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása "A" változat Eszközök (aktívák) Források (passzívák) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken III. Befektetett pénzügyi eszközök II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény B. Forgóeszközök E. Céltartalékok I. Készletek F. Kötelezettségek II. Követelések I. Hátrasorolt kötelezettségek III. Értékpapírok II. Hosszú lejáratú kötelezettségek IV. Pénzeszközök III. Rövid lejáratú kötelezettségek C. Aktív időbeli elhatárolások G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen = = Források összesen Eszközök A mérlegben eszközként kell kimutatni a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket és az aktív időbeli elhatárolásokat. A törvény alkalmazásában befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja. A befektetett eszközök csoportjába az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni. Az immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékű jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti vagy cégértéket), továbbá az immateriális javakra adott előlegeket, valamint az immateriális javak értékhelyesbítését kell kimutatni. Az immateriális javak között kimutatható az alapításátszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is. A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan - Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 15

10 közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben azokat az eszközöket (részesedés, értékpapír, adott kölcsön, hosszú lejáratú bankbetét) kell kimutatni, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését szintén a befektetett pénzügyi eszközök között kell a mérlegben kimutatni. A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó tevékenységét nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni. Készletek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyek rendszerint egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt és a tevékenység folyamán eredeti megjelenési alakjukat elvesztik és új formává alakulnak, illetve a tevékenység során változatlan állapotban maradnak. A készletekre adott előlegként az anyag-, az áruszállítónak, a közvetített szolgáltatást nyújtónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak ilyen címen átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget kell kimutatni. Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, ideértve a (6) bekezdés szerinti egyéb követeléseket, továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket is. A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni. A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket és a csekkeket, továbbá a bankbetéteket foglalják magukban. Források A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni. Saját tőkeként a mérlegben csak olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet a tulajdonos (a tag) bocsátott a vállalkozó rendelkezésére (jegyzett tőke, tőketartalék), vagy amelyet a tulajdonos (a tag) az adózott eredményből hagyott a vállalkozónál (eredménytartalék). A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni - a szükséges mértékben - azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre [ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi kötelezettséget], amelyek - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - vár- 16 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

11 hatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. Az adózás előtti eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben - céltartalék képezhető az olyan várható jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyek - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. Céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető. A céltartalék képzéssel változatlan mérlegfőösszeg (és természetesen kötelezettség ) mellett csökken a saját tőke, ennek évi változó eleme a mérleg szerinti eredmény. Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak. Hosszú lejáratú kötelezettség - a hitelezővel kötött szerződés szerint - az egy üzleti évnél hoszszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség. Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket is (ez utóbbiak összegét a kiegészítő mellékletben részletezni kell). A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik általában a vevőtől kapott előleg, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből származó kötelezettség, a váltótartozás, a fizetendő osztalék, részesedés, kamatozó részvény utáni kamat, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettség. Hátrasorolt kötelezettségként kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak, és a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe, valamint a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll, azt a vállalkozó felszámolása vagy csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni, a kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ, de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges. Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. A kötelezettségek hosszú és rövid lejáratúak. Hosszú lejáratú kötelezettség a hitelezővel kötött szerződés szerint az egy évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az alapítókkal szembeni kötelezettség, valamint az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség. Rövid lejáratú kötelezettség az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül visszafi- Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 17

12 zetendő törlesztéseket is (ez utóbbiak összegét a kiegészítő mellékletben részletezni kell). A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik a vevőtől kapott előleg, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből származó kötelezettség, a váltótartozás, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettség. Aktív és passzív időbeli elhatárolások A vagyoni (mérleg) és a jövedelmi (eredménykimutatás) helyzet bemutatásánál a több évet érintő gazdasági események évekhez kötéséhez használt kvázi eszköz és forrás. Magyarázatára a számviteli logika megismerése után kerül sor, de lényege a gazdasági és a pénzügyi realizálás közti differencia szükségszerű megjelenítése, az összemérhető eredmény biztosítása. 18 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

13 Eszközök (aktívák) A mérleg előírt tagolása "A" változat Források (passzívák) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 3. Vagyoni értékű jogok III. Tőketartalék 4. Szellemi termékek IV. Eredménytartalék 5. Üzleti vagy cégérték V. Lekötött tartalék 6. Immateriális javakra adott előlegek VI. Értékelési tartalék 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka II. Tárgyi eszközök 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok VII. Mérleg szerinti eredmény 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek E. Céltartalékok 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 4. Tenyészállatok 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 5. Beruházások, felújítások 3.Egyéb céltartalék 6. Beruházásokra adott előlegek F. Kötelezettségek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése I. Hátrasorolt kötelezettségek III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 3. Egyéb tartós részesedés II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5.Egyéb tartósan adott kölcsön 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 19

14 Eszközök (aktívák) B. Forgóeszközök Források (passzívák) I. Készletek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Anyagok 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek - ebből: az átváltoztatható kötvények 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 2. Rövid lejáratú hitelek 4. Késztermékek 3. Vevőktől kapott előlegek 5. Áruk 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 6. Készletekre adott előlegek 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 4. Késztermékek 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 5. Áruk 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 6. Készletekre adott előlegek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások 3. Halasztott bevételek Eszközök összesen = = Források összesen 20 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

15 1.4. Az eredménykimutatás tartalma, tagolása (Számv. tv részletezés a későbbiekben) Az eredménykimutatás (a mérleg forrás oldalán lévő saját tőke egy, de rendkívül fontos elemének) a vállalkozó tárgyévi mérleg szerinti a vállalkozónál maradó adózott eredményének levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, a mérleg szerinti eredmény összetevőit, kialakulását mutatja be (meghatározása a mérlegből is megoldható, illetve kapocsként is felfogható a két táblázat között. Nemzetközi gyakorlatban tartalma, a tárgy évi számítás lezárása eltérő lehet, tehát ne csak a hazai szabályokból induljunk ki.) A mérleg szerinti eredményt a mérleg szempontjából úgy is lehet értelmezni, hogy ez, mint a két oldal különbsége, hozza létra az egyensúlyt az eszköz és a forrás között (az eltérésnek megfelelően). Az eredménykimutatást technikailag ismét (a mérleg hasonlóan) két módon lehet táblázatba foglalni. Az eredménykimuattásnál a szokásos, az A típus a lépcsőzetes szerkezet, ahol a különböző eredménykategóriák meghatározásán keresztül jutunk el a mérleg szerinti eredményhez. A B változat a kétoldalas forma, amely azonban speciális megoldás, számítása nem hasonlít a mérleg hasonló elnevezésű táblázatához. A mérleg szerinti eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi műveletek eredménye (a kettő együtt a szokásos vállalkozási eredmény) és a rendkívüli eredmény együttes összegéből (adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség levonásával (összevontan adózott eredmény), az osztalékra, részesedésre igénybe vett eredménytartalékkal növelt, a fizetett (a jóváhagyott) osztalékkal, részesedéssel csökkentett összegben határozható meg. Tartalmilag az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének meghatározásánál is választani lehet, illetve kell, a vállalkozó döntésétől függően kétféle módon állapítható meg: a) a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb költségek és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással germán módszer); b) a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, valamint az értékesítés közvetlen költségei, az értékesítés közvetett költségei, az egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (forgalmi költség eljárással angol-szász módszer). Az egyszerűsített eredménykimutatás előírt tagolása A" változat Összköltség eljárással Forgalmi költség eljárással I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) III. Egyéb bevételek V. Egyéb bevételek VII. Egyéb ráfordítások VI. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I ± II + III IV V VI VII) A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (± III IV + V VI) Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 21

16 Összköltség eljárással A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I ± II + III IV V VI VII) Forgalmi költség eljárással A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (± III IV + V VI) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X - XI) E. Adózás előtti eredmény (± C ± D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (± E XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (± F ) Az üzleti eredmény kimutatás változatainak összehasonlítása Összköltség eljárás Forgalmi költség eljárás Ráfordítások Hozamok Ráfordítások Hozamok Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékesítés nettó árbevétele Értékcsökkenési leírás Aktivált teljesítmények értéke Értékesítés elszámolt önköltségei Közvetett költségek Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés bruttó eredménye Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek Üzleti tevékenység ráfordításai összesen Üzleti tevékenység hozamai összesen Üzleti tevékenység ráfordításai összesen Üzleti tevékenység hozamai összesen Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a teljesítés időszakában, az (üzleti) naptári évben értékesített termékek, áruk és teljesített (közvetett) szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, fogyasztási adóval, engedményekkel csökkentett általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét. Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a belföldön értékesített termékek, anyagok, áruk és a belföldön teljesített szolgáltatások értékét, függetlenül attól, hogy azt forintban, devizában, valutában vagy importbeszerzéssel egyenlítik ki. A belföldi értékesítés árbevétele elszámolása szempontjából belföld a Magyar Köztársaság területe. Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a vámszabad- és a tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét, továbbá a vámszabad- és a tranzitterületen lévő vállalkozónál a belföldön lévő vállalkozónak, más vámszabad- és tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét. 22 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

17 Exportértékesítés árbevételeként kell elszámolni a termékek, anyagok, áruk külföldi vevőnek külkereskedelmi áruforgalomban külföldre, illetve külföldön történő értékesítésének, továbbá a külföldi igénybevevőnek külföldön végzett szolgáltatásnyújtásnak értékét, függetlenül attól, hogy azt devizában, valutában, importbeszerzéssel vagy forintban egyenlítik ki. Az exportértékesítés árbevétele elszámolása szempontjából külföldi vevőnek, külföldi szolgáltatást igénybe vevőnek minősül az, ha a külföldi gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli területen van. Aktivált saját teljesítmények értékeként a saját előállítású eszközöknek a naptári évben aktivált (az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása együttes (összevont) összegét kell kimutatni. Költség és ráfordítás A költség a termelés és szolgáltatás érdekében felmerült felhasználás. A ráfordítás az összes felmerült felhasználás, kötelezettség. Az anyagjellegű ráfordítások között kell kimutatni a vásárolt anyagok felhasználásának értékét, az igénybe vett (vásárolt) anyagjellegű és egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét. Személyi jellegű ráfordítások az alkalmazottaknak munkabérként, a szövetkezet tagjainak munkadíjként elszámolt összeg, a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok. Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a tervezett értékcsökkenés összegét, az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége a vállalkozó döntésétől függően a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható. Az értékesítés közvetlen költségei között kell kimutatni az értékesített termékek, anyagok, áruk és teljesített szolgáltatások közvetlenül elszámolt költségeit, az eladott áruk beszerzési értékét, a továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények értékét, valamint a kereskedelmi tevékenység közvetlenül elszámolható költségeit. Az értékesítés közvetett költségei között az értékesítés költségét, az igazgatási költségeket és az egyéb általános költségeket kell szerepeltetni. Egyéb bevételek és ráfordítások Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek. Egyéb ráfordítások az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak. A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak különbözete. A pénzügyi műveletek bevételei közé tartoznak: a kapott (járó) osztalék és részesedés, a részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége, a befektetett pénzügyi eszközök kama- Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 23

18 tai, árfolyamnyeresége, az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, a pénzügyi műveletek egyéb bevételei. A pénzügyi műveletek ráfordításai közé tartoznak: a befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége, a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, a részesedések, az értékpapírok, a bankbetétek értékvesztése. A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások különbözete. A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. Az adózás előtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. Adófizetési kötelezettségként az eredmény utáni adófizetési kötelezettség éves összegét az adóbevallás alapján kell kimutatni. Az adózott eredmény az adózás előtti eredmény és az adófizetési kötelezettség különbözetével egyezik meg. A mérleg szerinti eredmény a szabad eredménytartalékból osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvény utáni kamatra igénybe vett összeggel módosított adózott eredmény és a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvény utáni kamat különbözete. Az eredménykimutatás előírt tagolása A változat Összköltség eljárással Forgalmi költség eljárással 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 05. Anyagköltség 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 04. Eladott áruk beszerzési értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke III. Értékesítés bruttó eredménye (I II) IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 10. Bérköltség 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 07. Igazgatási költségek 12. Bérjárulékok 08. Egyéb általános költségek V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) VI. Értékcsökkenési leírás III. Egyéb bevételek V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Ebből: visszaírt értékvesztés VII. Egyéb ráfordítások VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 24 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

19 (I ± II + III IV V VI VII) (± III IV + V VI) A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I ± II + III IV V VI VII) (± III IV + V - VI) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) A fedezet (az értékesítési eredmény) A termelési-értékesítési eredmény alakulását a közvetlen, illetve a közvetett költségek változó, illetve a fix költségként értelmezésével is bemutatjuk: Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen önköltsége Értékesítés bruttó eredménye (Termelés-értékesítés fedezete) Közvetett költségek Termelés - értékesítés eredménye Lett B. (2007): Számviteli ismeretek 25

20 A sémaszerű eredménykimutatás szemlélteti, hogy az értékesítési árbevétel és az értékesített termékek közvetlen önköltsége közötti különbség a fedezet (aránya az értékesített mennyiségtől független). A fedezet szemléltető kifejezés, ez az összeg nyújt fedezetet az értékesítés közvetett költségeire (az egyéb bevételekkel és ráfordításokkal) az üzemi eredményre. A fedezet nemzetgazdasági ágankénti, ágazatonkénti alakulása a szervezeti rendszerektől függő. A vertikális működésű vállalkozások üzemágaiban a továbbfeldolgozásra beszerzett ugyanazon alapanyag beszerzési áron, a vállalkozásnál előállított félkész-, késztermék pedig közvetlen önköltségen szerepel a feldolgozó (végtermék kibocsátó) ágazat közvetlen anyagköltségében. (A fedezetek gazdaságtani értelmezésekor különös gondosságot kell tanúsítani.) Az értékesítési eredmény (és így a mérleg szerinti eredmény is) az időszak gazdálkodását - nem csupán és tisztán a termelést (a termékek értékesítési egységárának és önköltségének a különbözetével) - minősíti. Az eredményre a készletértékelés módja és a termeléshez viszonyított értékesítési forgalom gyakorol kitüntetett hatást. A számviteli előírások a saját előállítású termékek közvetlen önköltségen való értékelését tartalmazzák. Ennek következtében az értékesítési mennyiség jelentős változása a fedezet változásán keresztül nagy hatással van az értékesítési eredmény alakulására: az értékesítési eredmény mindenkor a kiesett vagy a többletként elért eladásra jutó fedezet teljes összegével csökken vagy növekszik. Amennyivel alacsonyabban értékeljük a zárókészletet ugyanolyan összeggel csökken a kimutatott értékesítési eredmény is. Az arányos értékesítési forgalom ill. annak felborulása a vállalat pénzgazdálkodását, likviditását mindenképpen érinti. A készletek, így a készáruk felhalmozása is megbontja az eszközök átalakításának normális rendjét, harmóniáját; amelyet jelez, hogy a vállalkozás csökkenő bevételeiből nem képes fizetni változatlan termelési kiadásait, a termelés folytatásához fokozott mértékben többlet költséggel járó kölcsönt (hitelt) igényel. Az értékesítési forgalom tehát mind a vállalkozás pénzgazdálkodásában, mind a vállalkozás mérleg szerinti eredményében tükröződik, mivel a készletek (eszközök) növekedésében csak a közvetlenül elszámolható költségek (eszközfelhasználások) kompenzálódnak. A gazdálkodás és a termelés minősítése együttesen és nagyvonalúan nem végezhető el. Az eredménykimutatás (és az eredménylevezetés) Az eredménynek és összetevőinek számszerű részletezése az eredménykimutatáson történik meg, amely lépcsőzetes szerkezetű, de a mérleghez hasonlóan kétoldalú kimutatásként is értelmezhető - bal oldalára a ráfordítások, jobb oldalán a hozamok állnak: Az eredménykimutatás tagolása Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Hozamok Értékesítés árbevétele Aktivált teljesítmény Egyéb bevételek 26 Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK III. ELŐADÁS A GAZDÁLKODÓK VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETE A számvitel mint köznapi fogalom Tevékenység? Okmány, információ? Módszertan? Tantárgy! Süveges Gábor

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben