MOSTart Nemzetközi Kulturális Közcélú Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSTart Nemzetközi Kulturális Közcélú Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 1/17 MOSTart Nemzetközi Kulturális Közcélú Egyesület Alapszabálya A 2014-es módosításokkal egységes szerkezetben. TE 4590 Dömsöd, szeptember 20. Dömsöd, augusztus 21. Bajzák István elnök

2 2/17 1. Általános rendelkezések Az Egyesület neve, székhelye, alapító tagok neve lakóhelye, vezető tisztségviselők (Ptk. 3:5. a), b), d) és f) pontja alapján) 1.1) Az egyesület elnevezése Az Egyesület neve: MOSTart Nemzetközi Kulturális Közcélú Egyesület ( Közhasznú módosítva közcélú -ra) Az egyesület rövidített neve: MOSTart NKKE Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: MOSTart International Association for Culture ( HAB törölve) Az egyesület idegen nyelvű rövidített elnevezése: MOSTart IAC 1.2.) Az egyesület székhelye: 2344 Dömsöd, Wesselényi utca 15. Az egyesület telephelyei: MOSTart Project Agency, e-office, 6098 Tass, Határ köz ) Az egyesület alapításának éve: ( bővítés) 1.4.) Az Egyesület a tagok közös, tartós alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljainak megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 1.5.) Az Egyesületet alapító tagok neve, lakóhelye (1. melléklet): 1.6.) Az Egyesület vezető tisztségviselői: (betöltött pozíció, név, lakóhely, 2. melléklet) 1.7.) Az Egyesület működési területe: elsősorban Magyarország, másodsorban planetáris 1.8.) Az Egyesület elektronikus levélcíme: 2. Az egyesület céljai, tevékenységi körei (Ptk. 3:5. c) pontja alapján) (Közhasznúságra vonatkozó bekezdés törölve, helyette:) Az egyesület olyan tevékenységet végez, amely a köz hasznára irányuló vagy közcélú, vagy akár közhasznú, amennyiben a köz haszna a társadalom és az egyén közös szükségleteinek, érdekeinek kielégítése. ( A közcélú tevékenység az alapcélok között egy szűkebb kategóriát jelent, azok a tevékenységek, melyeket a szervezet egy tágabb közösség érdekében végez [Civil tv pont]. A közhasznú tevékenység az alapcélok között egy szintén szűkebb, speciális kategóriát jelent, amely konkrét közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. ) Ennek alapján (eredeti célok): - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

3 3/17 - kulturális tevékenység Az egyesület nem zárja ki, illetve ebből következik, hogy a köz hasznára a tagjai által biztosított szolgáltatásaiból elsősorban más részesülhet. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak ezen céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2.1) Az egyesület céljai (a-u), (Nem változtak alapvetően, a g, m, q és r pontokban az európaiság szemlélete pontosítva és bővítve, a demokráciára vonatkozó sor törölve) : (ÁLTALÁNOS MISSZIÓ) a.) A művészet, közművelődés és oktatás terén és ezekhez kapcsolódó egyéb területeken kifejtett minden olyan tevékenység elősegítése, generálása, lebonyolítása és támogatása, mely az európai és szélesebb nemzetközi dimenzióban megvalósuló tehetséggondozásra és képességfejlesztésre irányul. b.) Az esélyteremtés biztosítása és elősegítése a tehetség kibontakoztatása által kortól, nemtől, gazdasági és szociális helyzettől, etnikai hovatartozástól vagy bármiféle más megkülönböztetéstől függetlenül, különösen koncentrálva a valamiféle hátrányos helyzettel küzdő rétegekre. Az egyesületi tevékenység és a különböző szolgáltatások során kiemelt figyelem fordítása a szociálisan-gazdaságilag hátrányos helyzetű, marginalizált, perifériára szoruló, sajátos nevelési igényű vagy etnikai kisebbséghez tartozó csoportokra és képviselőikre. c.) A nemzetközi színtéren megvalósuló aktivitások és együttműködések ösztönzése mind jó példák bemutatásával közvetve, mind pedig multiplikátori és mentori segítségnyújtással közvetlenül. Figyelemfelkeltés olyan előnyök és lehetőségek iránt, melyek csak nemzetközi együttműködésekből származhatnak, mint pl. a külföldi tapasztalatok és gyakorlatok cseréje, a látókör szélesedése, vagy a külföldön jól bevált koncepciók és megoldások elfogadása iránti nyitottság. Elfogadtatni azt a tényt, hogy a civil és egyéb intézményi fenntarthatóság, a fenntartható (szellemi) fejlődés útja a személyes és nemzeti identitás védelmével párhuzamosan a nemzetközi együttműködésekben rejlik, a parciális határok átlépésével. d.) Figyelemfelkeltés és attitűdformálás az együttműködések során a másság elfogadása, a toleránsabb emberi viszonyok létrejötte, a fajüldözés és kirekesztés elutasítása, és bármiféle diszkrimináció elítélése iránt. e.) Az együttműködő partnerek közvetett és közvetlen motivációja az idegen kultúrák felismerésére és elfogadására, valamint az egymás szokásairól, tradícióiról, vagy gondolkodásmódjáról szerzett tapasztalatok és ismeretek megosztására. Az országok és kultúrák közti különbségek tudatosítása, ezáltal a tolerancia, elfogadás és megértés fejlesztése. f.) Segítségnyújtás és mentori tevékenység az együttműködő partnerek felé abban a folyamatban, hogy az Európai Unió kiemelt értékeit felismerjék, közelebb kerüljenek hozzájuk, és beillesszék mindennapi gyakorlatukba. Ilyen kiemelt értékek pl. az emberi jogok tiszteletben tartása, a tolerancia, a szolidaritás, a rasszizmus és kirekesztés elleni küzdelem, az antidiszkrimináció, az egyenlő esélyek biztosítása, a kulturális sokszínűség, a hátrányos helyzetűek integrációja, a tudás-alapú társadalom felé való törekvés, az innováció és vállalkozó kedv erősítése stb.

4 4/17 g.) Az nemzeti, az európai, a planetáris tudatosság erősítése, az aktív állampolgárság ösztönzése mind a döntések, mind pedig az értékek felismerése, és az értékek védelme terén. A Nemzeti Közösség, az Európai Közösség és a Planetáris Közösség felé irányuló érdeklődés felkeltése és erősítése. h.) Környezettudatos életmód, környezetvédelem és a fenntartható fejlődés támogatása, terjesztése és ilyen programok, projektek generálása. (MŰVÉSZET ÉS KÖZMŰVELŐDÉS) i.) A különböző művészeti ágakhoz tartozó független, amatőr és profi alkotók és előadók tömörítése, egymás közti kommunikációjuk elősegítése. A mozgás- és táncművészeti, zenei, színművészeti, filmművészeti, irodalmi, vizuális- és képzőművészeti alkotások létrejöttének támogatása; egymás közti átjárhatóságuk felé való törekvés. A kortárs, fiatal, pályakezdő művészek bemutatkozásának támogatása nemzetközi kiállítások, különböző művészeti események, nemzetközi pályázatok, alkotótáborok és fesztiválok stb. szervezésével; j.) Minél több magyar és idegen nyelvű, a fiatal művészekről szóló tájékoztató anyag (könyv, prospektus, szórólap, plakát, videokazetta, stb.) megjelenésének elősegítése és hozzáférés biztosítása, beleértve a médián keresztül történő információ-átadást is k.) Közművelődési tevékenység folytatása innovatív és színvonalas hazai és nemzetközi művészeti, valamint kulturális tartalmú projektek és programok generálásával, multiplikálásával, szervezésével és lebonyolításával. A közművelődési tevékenység ellátása érdekében a szervezet nyitott közművelődési szerep átvállalására állami intézményektől. l.) Professzionális alkotótevékenység folytatása (OKTATÁS) m.) Híd-szerep betöltése a különböző szintű és eltérő nemzetiségű akkreditált, valamint szabadiskolaként működő oktatási és oktatásba bevonható intézmények; oktatásfejlesztéssel, vagy az oktatási folyamathoz kapcsolódó egyéb tevékenységgel foglalkozó szervezetek és cégek között egy előremutató, korszerű oktatási gyakorlat megvalósítása érdekében. Európai szintű, magas színvonalú, innovatív és alternatív oktatási szisztémák és módszertanok kidolgozása, együttműködve a nemzetközi partnerekkel, felhasználva a multimédiás közvetítő formát is. Az oktatás nemzetek feletti dimenziójának kiterjesztése, beleértve az oktatási és oktatásfejlesztési projektek multiplikációját és mentorálását is. n.) Szakirányú (gyermek- és felnőtt-) oktatási tevékenység folytatása bármely korosztály számára, különös tekintettel az Európai Közösség kiemelt prioritású csoportjaira, mint az oktatással foglalkozó szakemberek, az idősebb korosztály és a szociálisangazdaságilag hátrányos helyzetű társadalmi rétegek képzése. o.) Innovatív pedagógiai módszertanok kidolgozása és promotálása, video-bemutató órák szervezése, alternatív pedagógiai eszközök kiépítése. (IFJÚSÁGVÉDELEM) p.) Az ifjúság helyzetét segítő, valamint az ifjúság kulturális aktivitását serkentő tevékenység kifejtése a különböző hazai és nemzetközi pályázatok segítségével, különös tekintettel a kulturális tolerancia-fogyatékosságra. q.) A fiatalok szemléletformálását elősegítő, az aktív állampolgárságukat ösztönző (hazai és nemzetközi) programok és akciók lebonyolítása, melyek segítségével közelebb

5 5/17 kerülnek, elsajátítják és követik a Nemzeti, az Európai és a Planetáris Közösség kiemelt értékeit, mint pl. az egymás iránti tolerancia és kölcsönös megértés, az emberi jogok tiszteletben tartása, vagy a kulturális sokszínűség stb. r.) Nemzeti, Európai és Planetáris együttműködések kialakítása az ifjúságpolitika terén, a fiatalokat támogató és segítő szolgáltatások minőségének fejlesztése, elsősorban nagyarányú ifjúsági részvétellel. Ifjúsági kezdeményezések elősegítése és mentorálása. (STÚDIÓ) s.) A székhelyül szolgáló kistérség különleges természeti adottságainak védelme és fejlesztése; a kistérség kulturális és oktatási lehetőségeinek bővítése, nemzetközi áramba való bekapcsolása a különböző hazai és nemzetközi pályázatok segítségével (Az artchannel internetes művészeti csatorna létrehozása a hazai és nemzetközi partnerek bevonásával; t.) A mindezek helyszínéül szolgáló hazai és európai ifjúsági szálló, művésztelep, művészeti szálláshely működtetése; u.) Egyéb, pályázatírás, projektgenerálás, pályázatfigyelés. 2.2) Az Egyesület által végzett tevékenységek (A törvényi helyek szerint a céloknak megfelelően a tevékenységek felsorolása, a 2.2 bekezdés az eredeti szöveg bővítése): NEVELÉS ÉS OKTATÁS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS - Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési programok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyerekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás közfeladathoz kapcsolódóan (állami feladat) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (1) bekezdés a)-u) pontja alapján. IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELEM - A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében közfeladathoz kapcsolódóan (állami feladat) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 17. (1) bekezdése alapján, - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások közfeladathoz kapcsolódóan (önkormányzati feladat) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 23. (5)1. pontja és 13. (1) bekezdés 8 pontja alapján. HATÁRON TÚLI MAGYARSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG - Nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett intézmény fenntartása, érdekképvislet/esélyegyenlőség, kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének /működtetésének támogatása, nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése közfeladathoz kapcsolódóan (helyi nemzetiségi önkormányzat

6 6/17 közfeladata) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 115. a)-i) pontja alapján. OKTATÁS, TUDOMÁNYOS KUTATÁS, MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉG - a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 4. (1) és (2) alapján KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS - a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének erősítése. A helyi önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. a)-b) (közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatás) 3. (a teljes 3. paragrafus az eredeti 5. szövegéből külön tárgyalva, előrehozva a törvény szerint újra fogalmazva, az eredeti 3. elé, amely 4. lett, beszúrva) Az Egyesület tagjai, tagsági jogviszony keletkezése a tagok jogai és kötelezettségei, a tagsági jogviszony, megszűnése (Ptk. 3:67., 3:68., 3:69, 3:70, 3:71. (1) bekezdés a) és c) pontja alapján) 3.1). Az Egyesület tagjai Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiségnélküli gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. Az Egyesület tagja rendes tag, a 3. 4.pontban meghatározott jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. 3.2). Tagsági jogviszony keletkezése A leendő tag belépési szándékát belépési kérelem benyújtásával az Elnökségnek jelentheti be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja annak szellemiségével egyetért. A tag-jelölt tagnyilvántartásba vételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Közgyűlés dönt. 3.3). A tagok joga és kötelességei Az Egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. - Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben, - Választhatók tisztségekre és megválasztják a tisztségviselőket, - Részt vesznek és véleményt alkothatnak az Egyesület rendezvényein, - Jogosultak az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni - jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. - Kötelesek tagdíjat fizetni

7 7/17 - Kötelesek az egyesület érdekeit elősegíteni - Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek 3.4). Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnése A tagsági jogviszony megszűnik: 1. a tag kilépésével 2. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 3. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának automatikus megszűnésére figyelmeztetni kell. 4. a tag kizárásával - A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. - A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 5. Ha a tag bejelenti kilépési szándékát- a tag tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnökség határozatot hoz Az Egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások értéke, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje (Ptk. 3:5. e) pontja alapján) 1. Az Egyesület részére nyújtandó alapításkori, kezdeti vagyoni hozzájárulás nem kötelező. 2. Az alapító tagok név szerint Varga Anett és Bajzák István - vállalják, hogy az Egyesület részére összesen Forint azaz egymillió négyszázharminckettőezer forint értékű vagyoni hozzájárulást nyújtanak. Ennek részletezése a leltárban megtörtént. Varga Anett és Bajzák István vagyoni hozzájárulásának aránya az Egyesület alapításkori vagyonának tekintetében 20% (B.I.)-80% (V.A.). 4. (az eredeti 3. ) Az egyesület működése, megszűnése 4.1.) Az egyesület a jelen alapszabályban rögzített célokért működő szervezet, amely a hatályos jogszabályoknak és a jelen alapszabálynak megfelelően fejti ki tevékenységét. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el. 4.2.) Az egyesület bevételi forrásai biztosítása érdekében információs anyagokat ad ki, a céljaival összefüggő előadásokat, rendezvényeket szervez, projekteket generál, pályázatírást vállal. Az ezen tevékenységből eredő teljes bevételét céljainak megvalósítására fordítja, azokkal önállóan gazdálkodik. A bevételét a tagok között szét nem osztja. 4.3.) Tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek az egyesület számára megfizetni, de az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

8 8/ ) Az egyesület jogi személy. 4.5.) Az egyesület megszűnik, ha: - Feloszlását a közgyűlés kimondja; - Más egyesülettel történő egyesülését a közgyűlés elhatározza; - A bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 5. (a teljes eredeti 4. paragrafus a törvény szerint átírva, átszámozva 5. -nak, a bizottságokra vonatkozó bekezdés törölve, a tagságra vonatkozó rész 3. -ként kivéve előrehozva, az eredeti 5. a tagságról is szólt) Az Egyesület szervei, azok működése, az Egyesület ügyvezetése 5.1) A közgyűlés 1./ A közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 2./ A közgyűlés tagjai: az Egyesület tagjai 3./ A rendes közgyűlést az elnök hívja össze írásban, a tervezett napirend ismertetésével, a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal. A meghívó tartalmazza az Egyesület székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és a tervezett napirendet. 4./ Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt - a természetes személy tagok legalább 15% vagy - az Felügyelő bizottság elnöke az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, vagy - az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, az egyesület célja veszélybe került. A Rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 5./ A közgyűlés nem nyilvános. 6./ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg határozatképes számban, 30 napon belül azonos napirenddel újra össze kell hívni a közgyűlést, figyelmeztetve a távolmaradás következményeire. Ebben az esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes a megismételt közgyűlés. 7./ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás általában nyílt, de az elnök a jelenlevő küldöttek egyharmada kérésére titkos vagy név szerinti szavazást köteles elrendelni. Személyi kérdésekben a szavazás titkos. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az, aki csak tanácskozási joggal van jelen, ill. az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 8./ Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedének egyetértése kell, a más egyesületbe való olvadás, az Egyesület feloszlása és vagyonával való rendelkezés tárgyában hozott határozatok érvényességéhez az összes szavazásra jogosult háromnegyedének hozzájárulása szükséges.

9 9/17 9./ A közgyűlés kizárólagos hatásköre: - elnök, alelnök, elnökség, az Felügyelő bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása és visszahívása a természetes személy tagok közül, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - az elnök éves beszámolójának és a jogszabályban előírt beszámolók elfogadása, - a Elnökség által elfogadott éves költségvetés, illetve az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása, - a Elnökség megfellebbezett határozatainak felülvizsgálata, - a tagok indítványainak megtárgyalása, - a jogszabályban előírt szerződések megkötésének jóváhagyása, - az Egyesület feloszlása és vagyonának hovafordítása, más egyesületekkel való összeolvadás elhatározása, - alapszabály módosítása. 10./ Az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolót a közgyűlésnek jóváhagyásra be kell terjeszteni. Az éves beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt. 11./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a kijelölt jegyzőkönyvvezető vezeti, s a jegyzőkönyvvezetőn kívül az elnök, valamint az elnök által a közgyűlés elején kinevezett két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 12./ Rendkívüli közgyűlés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha tagjainak személyazonossága megfelelően igazolható. A szóban elhangzott szövegről jegyzőkönyvet kell készíteni, az ülés közbeni írott üzenetváltás pedig a jegyzőkönyvhöz mellékelendő. 13./ Az ülés megtartása nélküli határozathozatalhoz az elnök a határozat tervezetét elküldi a tagoknak. (E szempontból tagnak számít, aki a rendes közgyűlésen szavazati joggal részt venne.) A tervezet kézhezvételétől számított nyolc napon belül a tagok megküldik válaszukat az elnöknek. Az eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazat érkezik be, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az elnöknek össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napjától, illetve az összes szavazat beérkezése esetén az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül az ügyvezetés megállapítja az eredményt, s ezt további három napon belül közzé is teszi ) A közgyűlés ülésezése, nyilvánossága és hatásköre (Ptk. 3:71. (1) bekezdés b) pontja, 3:73. -a alapján) 1. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik (Ptk. 3:73. (1) bekezdés). 2. A közgyűlés nem nyilvános. 3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a) az alapszabály módosítása; b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; d) az éves költségvetés elfogadása; e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

10 10/17 h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és k) a végelszámoló kijelölése ) A közgyűlés határozathozatala (Ptk. 3:76. alapján) 1. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 2. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 3. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozzák meg )A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyv vezetésének valamint a határozatok kihirdetésének szabályai(ptk. 3:71. (1) bekezdés d) pontja alapján) 1. A közgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén a titkár - írásban a javasolt napirend közlésével az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását. 2. A meghívónak tartalmaznia kell a) az Egyesület nevét és székhelyét; b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; c) az ülés napirendjét; d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképest. A közgyűlés összeghívására irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés napja is. 3. A meghiúsult közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább 15 napnak kell eltelnie. 4. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 5. Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyen tartja. 6. Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 7. Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 8. A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület titkára vagy a gazdasági vezető vezeti. 9. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a felügyelőbizottsági tagok illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.

11 11/ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 11. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 12. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti. 13. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti. 14. A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát ) A közgyűlés összehívásának kötelezettsége (Ptk. 3:81. alapján) 1. Az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 2. Az 1. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni ) Határozathozatal ülés tartása nélkül (Ptk. 3:20. alapján) 1. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. 2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 3. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia. 4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 5.2) Az Elnökség 1/ Az Elnökség létszáma 3 fő. Az Elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, és egy, az elnökségbe választott tag. A rendes tagokon kívül 2 póttagot is választhat a közgyűlés. A póttagokat a közgyűlési

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Magyar BIM Szövetség elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület jelen alapszabályát. Az

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv.

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Tisztelt Hölgyem/Uram! Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Az új Polgári Törvénykönyv HARMADIK KÖNYVE szabályozza meglehetős részletességgel a jogi személyekre

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján)

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján) PIROS SZÍNNEL TALÁLHATÓ AZ EREDETI ASZ SZÖVEGBŐL ÁTEMELT SZABÁLYOZÁS Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA Az Alapítók az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA - 1 - A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA I. Általános rész. 1. A szervezet neve: Református Fiatalok Szövetsége 2. Székhelye: Diósjenő (2643 Diósjenő, Szabadság u. 29.) 3. Pecsétje:

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu A L A P S Z A B Á L Y Csabrendek Község

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben