Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Feljegyzés a Sopron, Hársfa sor 7. sz. alatti 7417 és 7418 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban Érintett ingatlanok a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) területi hatálya alá tartozik, az Lke-Lö1 jelű Lőverek kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolt. Az építési övezet előírásait a R a tartalmazza: 15. (1) A Lőverek kertvárosias lakóterületen telkenként egy épület építhető, amely lehet: - legfeljebb kétlakásos lakóépület, kivéve az Lke-LÖ3 és az Lke - LÖ10 építési övezetet, ahol a kialakult helyzetre tekintettel több lakás is építhető, - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó épület, - 10 szobánál többet nem tartalmazó szálláshely szolgáltató épület, - egyházi, szociális, nevelési - oktatási épület. (2) Telekméretek, építmények elhelyezése: a) A Lőverek kertvárosias lakóterületén új főépület csak szabadonálló beépítéssel létesíthető, a kialakítható telkek utcai homlokvonala min. 16,0 m, az építménymagasság max. 7,5 m lehet. A tetőtér beépítése meglévő épületeknél csak akkor engedhető meg, ha az alapvetően nem változtat a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő tetőforma jellegén. b) A kialakítható legkisebb telek területe 1300 m 2, a megengedett legnagyobb beépítettség 10%, a minimális zöldfelület 75% lehet. A 10%-os beépítettségen túl a terület korábban épült épületeihez illeszkedően további a főépülethez kapcsolódó egyszintes, faüveg veranda építhető, maximum bruttó 20 m 2 -es alapterületi nagyságig. c) Az épületek elhelyezése a telekhatártól: - az oldalkert felőli oldalon 3-3 m (kivéve a jelen rendelet 6. (4) bekezdés szerinti eseteket), - az előkert felől a tömbre jellemző szórt vagy vonalas beépítés. d) A telkenként építhető egy, főfunkciót magába foglaló épület a telek területéből legfeljebb 200 m 2 -t foglalhat el és nem haladhatja meg a terepszint feletti nettó alapterület alapján számított belső tér nagysága az 1200 légköbmétert, kivéve az Lke- LÖ3 és az Lke - LÖ10 építési övezetet. Ezen túlmenően legfeljebb 20 m 2 alapterülettel a jelen szakasz b) pontjában jelzett fa-üveg veranda építhető. e) A kialakult utcai beépítés vonala nem változtatható meg, a hagyományos, szabadonálló beépítés más formával nem helyettesíthető. f) A felszín alatti, legfeljebb egy szintes beépítést - a felépítmény területéhez csatlakozva - terepszint feletti beépítéshez képest annak legfeljebb 20%-ával lehet megnövelni. Amennyiben a terepadottságok indokolják garázs céljára az épülettől függetlenül további szint alatti beépítés is kialakítható, maximum lakásonként 30 m 2 - es nettó alapterülettel. g) Nagyméretű (3 m 2 -nél nagyobb), vagy a városképet zavaró reklám, vagy hirdető berendezés elhelyezése nem engedélyezhető. h) Nem engedélyezhető a Lőverek kertvárosias területen kisipari és szolgáltató tevékenység végzésére alkalmas műhely és létesítmény, kivéve a környezet lakófunkcióját nem zavaró hatású, vagy korábban kiadott engedélyek alapján működő gazdasági tevékenység esetét. i) A Lőverek kertvárosias területen a tömbbelsők feltárása nyeles telkek kialakításával engedélyezhető. j) Lőverek kertvárosias lakóterületen mindenfajta kerítés engedélyköteles. Kerítésként 1,8 m-nél nem magasabb, legfeljebb 20 cm magas lábazatról indított drótfonattal kiegészített, zöld sövénykerítés létesíthető a szükséges terep megfogási műtárgyak (támfal-kerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani) kivételével. A sövény telepítésénél a 6. melléklet szerinti növényfajok valamelyikét kell alkalmazni. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történjen (pl.: a kapuoszlopok kialakítása kőből vagy kővel burkolt felülettel, esetleg fa szerkezettel, a kapu fa, vagy fával burkolt felülettel). k) A Lőverek kertvárosias lakóterület telkeinek előkertjében a hulladéktárolón, szint alatti támfalgarázson és a közművek műtárgyain kívül építmény nem helyezhető el.

2 l) A Lőverek kertvárosias lakóterület Lke-LÖ1, Lke-LÖ2, Lke-LÖ4-10 építési övezeteiben az épületek utcai homlokzatán a látható szintek száma háromnál több nem lehet. (3) Övezeti előírások: Lke- SZ 10/75 LÖ1* 7,5 16/-/1300 Az építési hely elhelyezkedése szabadonálló előkert kialakult oldalkert kialakult hátsókert 6,0 m Beépíthetőség legnagyobb 10% beépítettség Legkisebb zöldfelület 75% Épület legnagyobb 7,5 m építménymagasság Legkisebb utcai homlokvonal 16,0 m kialakítható telekméret mélység - telekméret 1300 m 2 Egyéb * 4 lakásos lakóépület építhető A zöldfelületekre vonatkozó előírásokat a R. 15. (4) bekezdése foglalja össze: 15. (4) Zöldfelületek: építési engedély köteles a kertépítési tevékenység az alábbi esetekben: a) Új épület építése, vagy meglévő épület bővítése esetén a teljes építési telekre kiterjedően, melynek tartalma: 1. meglévő fás növényzet helyszínrajzi megjelölése, fafaj, méret (törzsátmérő és magasság) egészségi állapot indoklásával, 4. meglévő és tervezett kerti burkolat feltüntetése anyag és színezés megjelölésével, 5. terület-kimutatás a kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány meglétének igazolására. b) Kerítés építése esetén a kerítés menti 3,0 m-es teleksávra kiterjedően, melynek tartalma: 1. meglévő fás növényzet helyszínrajzi megjelölése, fafaj, méret (törzsátmérő és magasság) egészségi állapot indoklásával. c) Az 50 m 2 -nél nagyobb kerti burkolat építése esetén a burkolat által érintett terület és az azt határoló 3,0 m széles területsávra kiterjedően, melynek tartalma: 1. meglévő fás növényzet helyszínrajzi megjelölése, fafaj, méret (törzsátmérő és magasság) egészségi állapot indoklásával, 4. meglévő és tervezett kerti burkolat feltüntetése anyag és színezés megjelölésével, 5. terület-kimutatás a kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány meglétének igazolására. d) Az előírt beépítési kötelezettség teljesítésekor sövény ültetése esetén a telekhatártól mért 3,0 m széles területsávra kiterjedően, fatermetű növényzet ültetése esetén a teljes telekre kiterjedően, melynek tartalma:

3 1. meglévő fás növényzet helyszínrajzi megjelölése, fafaj, méret (törzsátmérő és magasság) egészségi állapot indoklásával. (5) Az övezetben meglévő vagy újonnan kialakított, beépítetlen építési telken építési engedély köteles tevékenység folytatása esetén a telek beépítésével egy időben a zöldfelületet is ki kell alakítani az alábbiak szerint: - A közterületi telekhatáron - amennyiben még nincs sövény - a 6. melléklet szerinti ültetésre ajánlott sövényfajok közül kiválasztott növény felhasználásával legalább 1,80 m magasságra alakítandó sövényt kell telepíteni és azt a továbbiakban fenntartani. - A telek minden megkezdett 100 m 2 -ére esően egy darab, a 6. melléklet szerinti ültetésre ajánlott gyümölcsfajok és fajták, illetve díszfák közül kiválasztott fát és a kialakítandó legkisebb zöldfelületi aránynak megfelelő terület 20%-án az ajánlott cserjefajok közül kiválasztott cserjét kell elültetni. A 7417 hrsz-ú ingatlan helyi védelem alatt álló épület, a 7418 hrsz.-ú terület pedig helyi jelentőségű természetvédelmi terület a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelet alapján. A 7417 hrsz-ú ingatlanra, mint helyi védett építészeti értékre továbbiakban még a R. 10 -a vonatkozik: R. 10. (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen helyi védelem alatt álló építmények felsorolását a 4. melléklet tartalmazza: a) Az önkormányzati védelem alatt álló épületekkel kapcsolatos építési, átalakítási tevékenységet csak e (2) bekezdésében meghatározott szakmai-műszaki előírások szerint szabad végezni. b) Az önkormányzati védelem alatt álló épületen, vagy annak telkén végzendő építési munka esetén az engedélyezési kérelemmel benyújtott tervek műszaki leírásának, az ismertetett építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információként ki kell terjednie a védett épület építészettörténeti leírására, a fellelhető archív dokumentumok bemutatására (fellelhető építési tervek, az esetleges átalakítások tervei, stb.), a tervezett épület színtervére és a jelenlegi állapotot bemutató fotósorozatra. c) A helyi védelem alatt álló épületek listájára való felvétel és az onnan való törlés építész-szakértő által készített értékvizsgálat alapján lehetséges. d) A védelem alá vont épületek tulajdonosát Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatni köteles a helyi védelem hatásáról és a várható következményekről. A helyi védelem alá helyezésről, illetőleg annak megszüntetéséről tájékoztatni kell: - az ingatlan tulajdonosát, - a védettség nyilvántartására, illetőleg a megszüntetésére javaslattevőt, - az építésügyi hatóságot, - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, - érintett közművek, utak és közterületek fenntartóit. e) A helyi védelem alatt álló épületeket 15 cm átmérőjű, az épület falába befalazott helyi építészeti emlék feliratú fémcsappal kell megjelölni. A jelölés elhelyezéséről Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik. f) A fémcsap elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles, valamint a tulajdonos feladata annak karbantartása. (2) A helyi védelem alatt álló építmény helyreállításánál, átalakításánál és bővítésénél az alábbi előírások betartása kötelező: a) A telek meglévő, jellegzetes kerítését, előlépcső, belépő, tereplépcső kialakítását egészében és részleteiben (pl. kerítés elemei, tartószerkezete, egykori felirat, névtábla, utcatábla, csengő stb.) meg kell őrizni és eredeti formában helyreállítani, illetve a meglévővel harmonizáló módon kiegészíteni. b) Az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait, kapcsolatát a verandával, terasszal eredeti formában és arányban kell fenntartani: bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai és formái illeszkedjenek egymáshoz. Az épületet az előkert irányába nem lehet bővíteni. c) Az épületnek a közterületről látható összes homlokzatait eredeti formájukban kell megőrizni, illetve szakszerű munkával helyreállítani. Ezen belül nem változhat meg: - az épület homlokzatának felületképzése (sima, sávozott, habarcsolt, kővel, fával, téglával burkolt felületek), - az épület nyílásai, azok elhelyezése a homlokzaton a homlok külső síkjához képest, nyílások méretei, keresztezése, nyílászárók kialakítása, ajtók jellegzetes szerkezete, ablakok üvegosztása,

4 - a vízszintes tagozatok, főpárkány, osztópárkány, lábazat és a mellvédek formája, szintje, profilja, - függőleges tagozatok, lizénák, oszlopok, armírozás, rizalitok és más függőleges tagolóelemek, - a nyitott és zárt erkélyek, verandák, azokat tartó ácsszerkezetek, faragott, illetve fűrészelt díszítőelemek, - a további díszítőelemek, mellvéd díszei, párkány ornamentikus díszei, vakolt-, gipsz-, kerámiaelemek, tégladíszítés, igényes fallefedések (kő, tégla), - a vízelvezetés szerkezete, díszes esőcsatornák, kitámasztó elemek kovácsoltvasból, öntöttvasból, díszes vonóvasak, - tető eredeti burkolata, tetőablakok, kémények, kéményfejek, eredeti huzatfokozók, szélkakasok, zászlók, élsarokdíszek és - a lőveri kis építmények, szaletlik, kútházak, védőépítmények egésze és részletei. d) Az alaprajzi elrendezés - különösen a fő tartószerkezetek, főfalak, belső elrendezés elemei, pl. bejárat helye - valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők. Ennek érdekében az Önkormányzati Tervtanács szakvéleményében állást foglal, illetve javaslatot tesz az alábbi elemek kérdésében: - a belső lépcsők, kő- és falépcsők, korláttal, kézfogóval, - nyílászárók, ajtók, ablakok szerkezete, spaletták, belső üvegfalak, - meglévő eredeti falburkolatok (fa lambéria, kő, gipsz stb.), - belső helyiségek díszei, mennyezeti párkányok, keretezések, csillár rozettája, konyhafülkék, - egyéb, a lőveri élet emlékeit őrző felszerelések, épülethez tartozó tárgyak, gépészeti berendezések. (3) Régészeti értékek védelme: a) Régészeti értékek előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény szerint kell eljárni. b) Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen belül a régészeti lelőhelyek jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza. c) A 7418 hrsz-ú ingatlanra, mint helyi jelentőségű természetvédelmi területre a 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelet alapján még a továbbiak vonatkoznak (1. és 3. sz. melléklet): T21. Zettl-Lőver MATÁV üdülő Hársfasor ,6987 gazd. ép. udvar Dendrológiai jelentőségű erdő-díszkert együttes. Általános kezelési előírások Ahol a kezelési és fenntartási terv külön kezelést nem ír elő, a rendes gazdálkodás követelményeinek megfelelő kezelést kell biztosítani. A védett területek kezelése során gondoskodni kell az elszáradt faegyedek pótlásáról, a fák szakszerű nyeséséről. A pótlás azonos, vagy tájidegen faj pusztulása esetén a terület jellegének megfelelő fajjal, fajtával történhet. Nyesés csak a száradék eltávolítása, illetve balesetveszély elhárítása esetén végezhető. Közparkok, fasorok kezelése, fenntartása során a közparkok, fasorok gondozására kötött vállalkozói szerződésben rögzített munkaműveleteket kell elvégezni. Védett lágyszárú egyedek, állományok előfordulása esetén kaszálás a magképzés után történhet. A természetvédelmi területekre vonatkozó egyedi kezelési előírások T21. Zettl-Lőver (MATÁV üdülő Hársfa sor 7.) Védett taxonok Fák db Akác Robinia pseudo-acacia 4 Bükk Fagus sylvatica 4 Csertölgy Quercus cerris 2 Ezüstfenyő Picea pungens 1

5 Feketefenyő Pinus nigra 3 Gyantáscédrus Calocedrus decurrens 6 Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 5 Japánakác Sophora japonica 1 Kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanniana 2 Kislevelű hárs Tilia cordata 11 Kocsányos és Quercus robur et 14 Kocsánytalan tölgy Quercus petraea Korai juhar Acer platanoides 1 Közönséges nyír Betula pendula 4 Libanoni cédrus Cedrus libani 1 Lucfenyő Picea abies 7 Magas kőris Fraximus excelsior 2 Mamutfenyő Sequoiadendron giganteum 3 Mezei juhar Acer campestre 3 Mezei szil Ulmus campestre 2 Nemes dió Juglans regia 2 Páfrányfenyő Ginkgo biloba 1 Sárgafa Gladrastis lutea 2 Simafenyő Pinus strobus 4 Szelídgesztenye Castanea sativa 2 Tiszafa Taxus baccata 5 Vörösfenyő Larix decidua 1 Vöröstölgy Quercus rubra 2 A kezelés módja: A Lőveri kertkultúra erdő-díszkert elegy korszakának tipikus alkotása, jellegének megvédése. Kaszálás során figyelembe kell venni az értékes lágyszárú állományt is. Az avar égetése helyett komposztálás javasolt. A telek szélén a sövényt újra kell telepíteni. Igény esetén a Lőver jellegnek megfelelő csemetéket (Barkóca berkenye, Házi berkenye, Sorbus sp.) az Önkormányzat biztosít. A helyi jelentőségű természetvédelmi terület esetében figyelembe kell venni a természet védelméről szóló évi LIII. tv. ide vonatkozó előírásait is. Tisztelt Igazgató Úr! Levél: Csatoltan továbbítom Önnek a Sopron, Hársfa sor 7. (hrsz: 7417, 7418) sz. alatti ingatlanra vonatkozó településrendezési előírásokat szíves tájékoztatásul. Helyi természeti érték vonatkozásában javasoljuk a Fertő - Hanság Nemzeti Park illetékes munkatársainak megkeresését: Takács Gábor szakreferens 99/ mobil: 0630/ Burda Brigitta szakreferens 99/ mobil: 0630/

6 Amint a konkrét elképzelések kialakulnak, tisztelettel kérjük Önöket, hogy a megvalósítandó projektet irodánk részére bemutatni szíveskedjenek. Tisztelettel: Ancsics Anita Sopron PH. VFO Városépítészeti csoport

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13. AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet A rendeletet a telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 4 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1 Törölve 2 A község északkeleti belterületi és egyben Hidegség igazgatási határa

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

S E G É D L E T. MSZ EN szabványok alapján

S E G É D L E T. MSZ EN szabványok alapján S E G É D L E T MSZ EN szabványok alapján E L Ő S Z Ó Mint ismeretes, az égéstermék-elvezető berendezések kitorkollásának helyzete (a nyomásviszonyok annak környezetében), áramlástani szempontból való

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben