Alvállalkozói Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alvállalkozói Szerződés"

Átírás

1 Alvállalkozói Szerződés Ikt. sz:../ Amely létrejött egyrészről a "KRISTÁLY-99" Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. (képv.: Kurucz Béla ügyvezető) Címe: 1096 Budapest, Sobieski János u. 27/A. Levelezési címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 7. II/9. Adószáma: Bankszámla száma: Cégjegyzék száma: Cg Telephely címe: 4002 Debrecen, Szíkgát, hrsz KSH száma: (továbbiakban: Fővállalkozó) Másrészről a (képv.: ügyvezető) Székhelye: Levelezési címe: Számlaszáma: Adószáma: cégjegyzék száma: KSH száma: (a továbbiakban: Alvállalkozó) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételek teljesülése mellett: Fővállalkozó jelen vállalkozói szerződés aláírásával az I. pont szerinti tárgykörben veszi igénybe Alvállalkozó szolgáltatását a III/1. pont szerinti díjazás ellenében. Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkát teljes körűen elvállalja és határidőre I. osztályú minőségben elvégzi, Fővállalkozó pedig a teljesített tevékenységért járó és jelen Vállalkozási szerződésben foglalt díjazást a fizetési feltételei szerint teljesíti. I. Szerződés tárgya: I/1.. földalatti, földfeletti fekvőhengeres és állóhengeres veszélyes vagy kockázatos anyagot, illetve készítményt tartalmazó berendezések tisztítása, tisztításból származó veszélyes hulladék kitermelése és telephelyen belüli elhelyezése, szállítása, vagy kezelésre történő beszállítása a Fővállalkozó telephelyére.. II. Szerződés érvényessége, hatálya II.1. A szerződés január 1-től határozatlan ideig érvényes. Az árak érvényességi ideje: december 31. A feleknek jogában áll bármikor indoklás nélkül, írásban 60 napos határidővel a Vállalkozói Szerződést felmondani. II.2. Felmondás esetén a felek kötelesek egymással 15 napon belül elszámolni. 1

2 III. Alvállalkozói díj III.1. Jelen Vállalkozási szerződés keretén belül a szolgáltatás díjtételei: 1. Tisztítási díj: [Ft/tartály] Térfogat: (m 3 ) Szolgáltatási díj* 1 m 3 ig (gőzborotvás tisztítás) m 3 ig (gőzborotvás tisztítás) m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig m 3 - ig Felvonulási díj tartálytisztításhoz: [Ft/km/gk] Iszap kitermelése (kézi): [Ft/t] Iszapkezelés költsége a Vállalkozó telephelyén: : 4.1. Tartálytisztítási iszap szállítása (nem folyadékmentesített): [Ft/t/km] 4.2. Tartálytisztítási iszap ártalmatlanításához (nem folyadékmentesített) kapcsolódó járulékos költségek (gépjármű tisztítása, tisztításhoz használatos egyéni védőfelszerelés beszerzése): [Ft/t] Helyszíni iszapkezelés díjai: 5.1. Felvonulási díj iszap kezeléséhez: [Ft/km] Iszap kezelése (folyadék leválasztás) díja: [Ft/t] Folyadékmentesített hulladék szállítási díja: [Ft/t/km] 2

3 5.4. A visszanyert folyadék szállítási költsége: [Ft/t/km] 6. Szennyvíz kezelés költségei: 6.1. A visszanyert folyadék kezelése (szennyvíz minőség céljából): [Ft/t] 6.2 Szennyvíz szállítási díja: [Ft/t/km] 6.3 Szennyvíz elhelyezési díja: [Ft/t] Egyéb díjtételek: Szerelési óra díj: [Ft/óra] Gőzborotvás tisztítás egyedi megrendelés alapján: [Ft/óra] Állványozási díj: [Ft/ m 2 ] *Megjegyzés: A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! A tisztítási művelet vállalás díja tartalmazza a tároló tartályok rendszerről történő leválasztását (blindelését) és leválasztást követő rendszerre történő visszakötést, csavarok pótlását, tömítés pótlását valamint a tartályok megnyitását, visszazárását. Tartálytisztítás keretében az alábbi feladatokat végzi el az Alvállalkozó: - munkaterület átvétele, - tartályok megnyitása, - tartályban található veszélyes hulladék, kitermelése, - tartály belső felületének kézi és gépi tisztítása, mosó oldat kitermelése (veszélyes hulladék), - tartályok víztelenítése, szárazra törlése, - munkavégzés eredményeinek dokumentálása, - munkaterület visszaadása. IV. Fizetési feltételek IV.1. Alvállalkozó számlát, csak a teljesítést követően, a felek közötti hatályos Vállalkozási Szerződés (vagy annak megfelelő más okmány pld: műszaki tartalmat, határidőket, árat pontosan definiáló megrendelés) birtokában bocsáthat ki. IV.2. Alvállalkozó csak a ténylegesen mennyiségi és minőségi hiba nélkül teljesített, Fővállalkozó által szabályosan leigazolt szolgáltatásra vonatkozóan jogosult számlát benyújtani. IV.3. A levelezési cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 7. IV.4. A számlát a vonatkozó jogszabályi előírások és a szerződésben előírtak szerint köteles tartalmilag, formailag, számszakilag helyesen kiállítani. A számlához minden esetben mellékelni az alábbiakat: Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást. 3

4 IV.5. Fizetési határidő az Alvállalkozó számla kiállításától számított 8 nap. Fizetés módja: átutalással. V. A munkavégzés feltételei, előírásai V.1. Alvállalkozó köteles: V.1.1. Felelőséggel garantálni, hogy munkavállalói (külső szolgáltatói, alvállalkozói) érvényes orvosi munkaalkalmassági és a munka jellege szerinti alkalmassággal, a munka elvégzéséhez szükséges és előírt szakvizsgával, oklevéllel rendelkezzenek, munkavégzésre képes állapotban és az egészségvédelmi és biztonságos munkavégzéshez szükséges felszerelésben végezzenek munkát a munkavégzés helyszínén. V.1.2. Az Alvállalkozó a tartálytisztítást és a vizsgálatot az érvényes engedélye alapján végzi. Az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés fennállása alatt folyamatosan gondoskodik a saját és alvállalkozói engedélyeinek fenntartásáról. V.1.3. V.1.4. V.1.5. V.1.6. V.2. Felek megállapodnak, hogy az Alvállalkozót - a munkavégzése során a., vagy harmadik személynek történő vétkes károkozása, vagy környezetszennyezése esetén kártérítési felelősség terheli. Alvállalkozó feladata a kitermelt hulladék gyűjtőedényzetbe való rakása, felcímkézése. A munka jellegéből adódóan, illetve Fővállalkozó döntésétől függően esetenként: Az Alvállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint ellenőrzi az Alvállalkozó munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat ellenőrzési naplóban köteles regisztrálni. Az ellenőrzési naplót a hatóságok a Fővállalkozó és a... képviselőinek kérésére köteles bemutatni. Alvállalkozó köteles a Fővállalkozó és a... képviselőjének haladéktalanul jelenteni a munka teljesítésével kapcsolatban minden balesetet, tűzesetet, incidenst azok bekövetkeztét követően a jogszabályok szerint, és köteles megadni... képviselője által megkövetelt minden adatot, részletet, hogy ezzel lehetővé tegye a Fővállalkozó és a... valamennyi jelentésének és dokumentumának az elkészítését. Alvállalkozó, a baleset kivizsgálásába Fővállalkozó és a... képviselőjét köteles konzultáció révén bevonni, a kivizsgálási jegyzőkönyv másolatát részére köteles átadni. Az Alvállalkozó helyszíni képviselője köteles nyilvántartást vezetni a jelen szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A nyilvántartást az Alvállalkozó köteles az építési (szerelési) naplóval egy helyen tartani és a Fővállalkozó és a... képviselőjének kérésére bemutatni. Az alvállalkozó szolgáltatásba bevont munkavállalói kötelesek a... EBK által tartott munkavédelmi, tűzvédelmi és általános biztonságtechnikai oktatásán részt venni. A Megrendelő (...) és a Fővállalkozó között fennálló szerződés alapján az alábbiakat a Megrendelő biztosítja: 4

5 V.2.1. V.2.2. V.2.3. V.2.4. V.2.5. V.2.6. V.2.7. V.2.8. V.2.9. V.3. V.4. V.5. VI. A tárolótartályt fenékkészletre leürítve átadja. A tároló tartály elektromos rendszerének, figyelő rendszerének leválasztását elvégzi. A zavartalan tartálytisztításhoz szükséges munkavégzés feltételeit biztosítja. A biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaterületet megrendelésenként, a... munkavégzési engedély formájában adja át. Föld feletti és földalatti tartály tisztítási munkájának megkezdése előtt a létesítmény vezetője a tisztítást végző munkacsoport vezetőjének bevonásával köteles meghatározni a veszélyességi övezet nagyságát, határát, területi adottsága és a tűzveszélyességi, valamint a robbanásveszélyes zónák besorolása figyelembevételével. A feladat elvégzéséhez szükséges vízmennyiséget és elektromos energiát, vegyszereket díjmentesen biztosítja. A tartályudvar megközelíthetőségét, a munkavégzéshez szükséges helyeket, útvonalakat biztosítja.... tájékoztatást ad arról, hogy a harmadik fél milyen tevékenységet folytat a rendelkezésére bocsátott munkaterületén. A Megrendelő által küldött megrendelést a Fővállalkozó 2 órán belül továbbküldi az Alvállalkozónak. Fővállalkozó jelen szerződés mellékleteként átadja Alvállalkozónak a munkavégzés során kötelezően betartandó hatályos Megrendelői EBK és ADR követelményeket, szabályozásokat. Alvállalkozó vállalja ezen szabályozások betartását a munka teljesítése során. Alvállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére a műszaki átadás-átvétel (teljesítés igazolás kiadása) napjától az általa beépített anyagokra és az elvégzett munkára 12 hónap jótállási kötelezettséget vállal. A műszaki átadás-átvétel (teljesítésigazolás) napján a teljesítés minőségét igazoló iratokat az előírt példányban Alvállalkozó a Fővállalkozónak átadja. Ezen dokumentumok átadása a számla kiegyenlítésének feltétele. VIS MAIOR Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától, és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles megfelelő igazolást bemutatni. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 5

6 Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult. A szerződés felmondása előtt a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, megnyílik a szerződés felmondásának lehetősége. A fenyegető vis maiorral és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. VII. Felek egyéb megállapodásai VII.1.A jó hírnév védelme Alvállalkozó szerződéses kötelezettségeinek úgy köteles eleget tenni, hogy a Fővállalkozó, jó hírét ne sértse. A Felek kötelesek harmadik Féllel szemben egymás jó hírét védeni. VII.2.Titoktartási megállapodás Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. VIII. Vegyes rendelkezések VIII.1. Felek egymást fő szakmai partnernek tekintik a jelen szerződés tárgyát illetően, ezért: VIII.1.1 A szerződés teljesítése során szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre kiható minden lényeges változásról, adatról, tényezőről és körülményről. VIII.1.2. Felek kölcsönös érdeke a munkabalesetek megelőzése, kockázatának csökkentésére, ezért minden biztonságtechnikai és óvintézkedést megtesznek a balesetek előfordulása lehetőségének kizárására. VIII.1.3. Jelen szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Minden a szerződést érintő módosítást írásban, a cégszerű aláírásra jogosultak tehetnek. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet -az eset körülményeitől függően- vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 6

7 IX. A szerződés kapcsolattartói Minden a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján (székhely címre), vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni, a következő kapcsolattartó személyekkel: Fővállalkozó részéről: Bozsik Attila Tel:52/ Fax: 52/ Mobil: 30/ Alvállalkozó részéről: Lugosi György Tel: 30/ X. Záró rendelkezések X.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítésével kapcsolatosan vitájuk támad, azt elsősorban békés úton kísérelik megoldani. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a peres eljárás lefolytatására kizárólag a Debreceni Városi Bíróságnak van illetékessége, Ft-on felüli értékhatár esetén a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságnak van illetékessége. X.2. Fentiekben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. X.3. Felek jelen szerződést elolvasták, kölcsönösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerű aláírásra jogosult képviselőik aláírták. Ezen szerződés, csak az alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes. 1. számú melléklet:... EBK és ADR szerződési feltételek Amennyiben az Alvállalkozó a Mellékletekben szereplő kötelezettségeket megszegi a Fővállalkozó érvényesítheti a mellékletekben foglaltakat az Alvállalkozó felé. Debrecen, év január hó 01.. Fővállalkozó cégszerű aláírása. Alvállalkozó cégszerű aláírása 7

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben