Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET"

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi félévig A teljes műhelymunka célja A műhelymunka célja, hogy a hallgató megszerezze a tudományos közlemények megírásához szükséges tapasztalatot, amely magában foglalja az adott vizsgálati téma szakirodalmi hátterének összegyűjtésére és összefoglalására való képesség elsajátítását, illetve önállóan végzett empirikus munka kidolgozását, lefolytatását és az eredmények adekvát elemzését. A műhelymunka témáját a hallgató választja ki, melynek illeszkednie kell az adott terület (fejlődéslélektan/ szociálpszichológia/ személyiséglélektan/ általános pszichológia) témaköreihez. A dolgozat kizárólag empirikus jellegű lehet, tehát tisztán elméleti leírást tartalmazó műhelymunkát nem lehet készíteni. A műhelymunka elkezdésére (magára az adatfelvételre) akkor van lehetőség, ha a választott témát a témavezető jóváhagyta. A jóváhagyáshoz le kell adni minimum egy oldal vázlatot, ami tartalmazza az elméleti keretet, a vizsgálni kívánt kérdést (még nem szükséges a pontos hipotézis) és a vizsgálati módszert. A teljes műhelymunka formai követelményei - terjedelme: oldal (Times New Roman, 12-es betűméret, sorkizárt, másfeles sorköz) mellékletek nélkül (védeni kívánt műhelymunka esetén a 20 oldal a minimum) - felépítése: Absztrakt: rövid összefoglaló, mely 6-15 sorban összegzi a munka célkitűzéseit, a vizsgálati módszert, a kapott eredményeket és a levont következtetéseket. Bevezető: keretbe helyezi a konkrét kutatást, tehát a témához kapcsolódó általános elméleti háttér bemutatásával indul, tölcsérszerűen szűkülve a kérdésfelvetésig, azaz a hipotézisek megfogalmazásáig. Fontos, hogy a kutatás hipotézise(i) illeszkedjen(ek) a korábbi kutatások sorába, tehát le kell írni, hogy mennyiben ismétli azokat, vagy a probléma mely újabb aspektusát vizsgálja. A hipotéziseket tételesen, külön alfejezetben kell felsorolni a bevezető végén. Módszer: a vizsgálat lefolytatásának pontos bemutatása úgy, hogy a leírtak alapján az megismételhető legyen. Célszerű az alábbi alfejezetekre tagolni: vizsgálati személyek (számuk, nemük, koruk, kiválasztásuk kritériumai, az egyes vizsgálati csoportokba való besorolásuk kritériuma, stb.); eszközök (az alkalmazott eszközök, berendezések, tesztek, kérdőívek mindegyikének pontos, hivatkozással [szerző, fordító] ellátott bemutatása); eljárás (a vizsgálat lefolytatásának pontos menete). 1

2 Eredmények: az adatok feldolgozásának menetét, és az elemzés eredményeit tartalmazza. Ebben a részben kizárólag az adatok, eredmények bemutatása történik, az értelmezés külön fejezet! A számszerű eredmények ismertetésénél a következő adatok megadása szükséges: alap-adatok (legtöbbször átlag és szórás) az alkalmazott próba értéke (pl. t érték) és a valószínűségi szint (p). Áttekinthetőbb az adathalmaz, ha táblázatok, ábrák, grafikonok segítik a bemutatást. Azonban a szövegbe csak az értelmezés szempontjából elengedhetetlenül szükséges, a leglényegesebb eredményeket bemutató táblázatokat és ábrákat szerkesszük bele. Minden egyéb relevánsnak tekintett eredmény tehát (statisztikai próbák eredményei, interjú szövegrészletek, stb.) a melléklet részét képezi. Értelmezés: célja az előző részben bemutatott eredmények elemzése és magyarázata a bevezetésben felvetett hipotézis és a témában született korábbi vizsgálati eredmények kontextusában (tehát: igazolódott-e a hipotézis, miért/miért nem, hogyan kapcsolódik ez az eredmény a korábbi kutatásokhoz, stb.). Az értelmezés részt esetleg Korlátok alfejezet (vagy bekezdés) egészítheti ki. Itt lehet megemlíteni a vizsgálat közben felmerült nehézségeket, korlátokat, esetleg kritikai szempontokat megfogalmazni a kutatással kapcsolatban. Diszkusszió/ összefoglalás: a főbb eredmények kiemelése, általánosabb következtetések levonása, a kutatás továbbfejlesztésének lehetőségei, új elméleti elgondolások megfogalmazása lehetséges itt. Irodalomjegyzék: alapkövetelmény, hogy a szövegben megjelölt hivatkozásoknak és az irodalomjegyzéknek egyeznie kell (azaz a szövegben szereplő szerzőnek szerepelnie kell az irodalomjegyzékben, melyben csak olyan tanulmány szerepelhet, amire a szövegben van hivatkozás). Csak olyan tanulmányokra történhet hivatkozás, melyeket az író olvasott (ez alól a közvetett hivatkozás és az absztraktra való hivatkozás képez kivételt). Az irodalomjegyzéket alfabetikus sorrendbe kell szerkeszteni. Ugyanazon szerző(k) különböző művei a megjelenés sorrendjében követik egymást. Mellékletek: a mellékletek bemutatják a vizsgálat eredményeinek adatszerű részeit: a vizsgálati eszközt (kérdőív, interjú, leírás, stb.), az áttekintő táblázatokat (alapstatisztikák, próbák paraméterei). A mellékletekben csak a vizsgálat szempontjából releváns adatok szerepeljenek, szerkesztett formában. A teljes műhelymunka tartalmi követelményei 1. Bevezető - a szakirodalmi áttekintés szövegközi hivatkozásai és a forrásmegjelölések a Magyar Pszichológiai Szemle hivatkozási rendjét kövessék (ehhez az irányelveket ld. alább) - minimum 20 szakirodalmi hivatkozás, amiből 2 idegen nyelvű - a műhelymunka fő témáját bemutató szakirodalmi rész érdemben nem támaszkodhat a képzésben használatos alap kézikönyvekre (pl. Atkinson et al., Cole&Cole, Carver-Scheier, Smith&Mackie, Hewstone et al., Fiske) - jegylevonást eredményez az értelmezési nehézségektől vagy helyesírási hibáktól hemzsegő, nem megfelelő igényességgel elkészített dolgozat 2. Empíria - a hipotéziseknek és a vizsgálati kérdéseknek szakirodalmi adatokra kell épülniük - az adatok elemzéséhez az SPSS programcsomag használata kötelező 2

3 - saját összeállítású kérdőív használatának feltétele, hogy még legalább egy, a témához kapcsolódó validált kérdőívet használjon a szerző, valamint a saját összeállítású kérdőív tételeinek relevanciáját szakirodalmi adatokkal támassza alá - idegen nyelvről fordított kérdőív esetében minimum másodfordító közreműködése szükséges 3. Etikai kérdések - az empirikus munka elvégzésnek hitelességét bizonyítandó a műhelymunka leadásával egy időben az összes papír alapú kérdőívet be kell mutatni, illetve az on-line kitöltésű kérdőívek elektronikus hozzáférését a témavezető számára biztosítani kell - a műhelymunkához csatolni kell a hallgató által kitöltött és aláírt plágium nyilatkozatot - minden szó szerinti, idézőjel nélküli hivatkozott mondat azonnal elégtelen érdemjegyet von maga után Segédlet a szakirodalmi hivatkozásokhoz 1. Hivatkozás a szövegben Egy szerző esetén a szövegben az adott munka szerzőjének vezetéknevével, s attól vesszővel elválasztva a tanulmány megjelenésének dátumával kell hivatkozni, zárójelben: Egy közelmúltban végzett vizsgálatban (Sternberg, 1997) Vagy: Sternberg (1997) két csoport hiperaktivitását hasonlította össze Vagy: 1997-ben Sternberg rámutatott a Több, de hatnál kevesebb szerző esetén az első hivatkozás alkalmával az összes szerző nevét fel kell tüntetni, a későbbi hivatkozások során azonban már csak az első szerző nevét jelöljük, melyet az és mtsai rövidítés követ (angol szerzők esetében: et al.) Hatnál több szerző esetén a szövegben csak az első szerző nevét és azt követően az és mtsai ( et al ) rövidítést alkalmazzuk. Több tanulmányra való hivatkozáskor egy zárójelen belül, a tanulmányokat az irodalomjegyzékben kialakított sorrendnek megfelelően rendezzük. Korábbi kutatások (Davison, 1976, 1985, 1991) Ha ugyanazon szerző, vagy szerzők ugyanabban az évben megjelent több tanulmányára hivatkozunk, akkor ezeket a, b, c, stb. betűkkel különböztetjük meg egymástól, mind a szövegben, mind az irodalomjegyzékben. Korábbi kutatások (Koyokoshi, 1976a, 1976b, 1976c) Több szerzőre való hivatkozáskor egy zárójelen belül, a különböző szerzőket pontosvesszővel választjuk el egymástól. Korábbi kutatások (Koyokoshi, 1976a, 1976b; O Leary, 1992, 1993; Pols, 1926) Ha egy tanulmány évszám nélkül jelent meg, azt az é.n. rövidítéssel jelöljük. Legújabb vizsgálatok szerint (Engelman, 1999; Brian, é.n.) Meg nem jelent, de megjelenés alatt álló tanulmány esetén, ezt az információt jelezzük. Egy recens vizsgálat (Angel, megjelenés alatt) Közvetett hivatkozásnál (amikor az eredeti művet nem olvastuk, csak egy másik műben az abból származó idézetet/gondolatokat) az eredeti szerző neve és az évszám megjelölése után id.: név és évszám formában utalunk arra, hogy mely műben olvastuk (pl. Szabó, 1926 id.: Keller, 1999) Internetes hivatkozás esetén amennyiben az URL cím nem több soros, akkor szövegközi hivatkozásként teljes terjedelmében beilleszthető. Ha viszont az URL cím túl 3

4 hosszú, akkor a szövegben a következőképpen jelöljük: Az alábbi ábra jól illusztrálja (forrás: 1. sz. internetes hivatkozás), majd az irodalomjegyzékben a számozásnak megfelelően illesztjük be a teljes URL címet.!!szó szerinti idézés esetén a szövegben az idézett részt idézőjelbe kell tenni, illetve zárójelben a szerző neve és az évszám mellett az idézett szöveg megtalálhatóságának pontos oldalszámát is jelölni kell!! a szerzők hangsúlyozzák, hogy az öngyilkosság hátterében található (Sow és Blum, 1978, ) 2. Hivatkozás az irodalomjegyzékben Cikkre való hivatkozás éve zárójelben, a cikk címe, a folyóirat címe és évfolyamszám dőlt betűvel, végül oldalszám. Például: Capote, R. B., Jellow, L. H., Truman, G. G. (1997). Some Thoughts on Sport Psychology. The International Journal of Psychology and Sports, Ha a teljes cikkhez a szerzőnek nincs hozzáférése (pl. Magyarországon nem elérhető), úgy az olvasott absztraktra is hivatkozhat, ezt azonban forrással együtt (pl. PsychLit, vagy Psychological Abstracts sorszám) fel kell tüntetni. Könyvre való hivatkozás éve zárójelben, a könyv címe dőlt betűvel, kiadó, város. Például: Rose, R. K., O Connor, R. B. (1967). The Myth of Depression. Blue Bird Press, New Orleans. Ha egy hivatkozott könyvnek csak egy részét, részeit olvasta a szerző, azt az oldalszám feltüntetésével jelölje a hivatkozás végén. Tanulmánykötetben megjelenő cikkre történő hivatkozás éve zárójelben, a cikk címe, majd: In: A szerkesztők neve, zárójelben jelezve, hogy szerkesztett könyvről van szó (szerk.), vagy (ed), (eds), majd a könyv címe dőlt betűvel, kiadó, város. Például: Fromberg, B. Q., Toborg, R. S. (1985). The Epidemiology of Depression. In: Gamma, R. K., Roberts, L. F., O Neil, C. A. (eds), New Perspectives in Depression Research. Young and Young, Oklohama City. Előadásnál Szerző(k) vezetékneve és keresztnevének kezdőbetűi félkövér betűvel, az előadás éve zárójelben, az előadás címe dőlt betűvel, a rendezvény neve, dátuma (év, hó, nap), helyszíne. Például: Erdész M., Madarász H. Halász V. (1992). A Kisalföld halai és madarai. Előadás a Kisalföldi Állatvédők XXVII. Nemzetközi Kongresszusán, Augusztus , Győr, Magyarország. Kézirat esetén az irodalomjegyzékben jelezzük, hogy nem publikált tanulmányról van szó. Például: Kovács B., Alabástrom L. (1967). Az ausztrál pszichofiziológia legújabb eredményei. Kézirat. Kawasaki, Y. U. (1997). Suicide in Japan Among Minority Groups. Manuscript. 4

5 Közvetett hivatkozást alkalmazunk, amennyiben az eredeti közleményt nem olvastuk, hanem egy másik tanulmányban olvasottak alapján hivatkozunk egy cikkre. Ilyenkor mind az eredeti cikk, mind az olvasott tanulmány adatait pontosan feltüntetjük az irodalomjegyzékben, s az eredeti tanulmány után zárójelben odaírjuk, hogy idézi: és az olvasott tanulmány adatai. A tényt, hogy mások által idézett tanulmányra hivatkozunk, a szövegben való hivatkozáskor is fel kell tüntetni. Például: Van Haven, J. J., Cuipers, D. F. (1984). Psychology of the Internet. Manhattan Press, New York. (Idézi: Rose és O Connor, 1987) A közvetett hivatkozás alkalmazását amennyire lehetséges, különösen, ha a tanulmány Magyarországon hozzáférhető, kerüljük. Amennyiben a pontos hivatkozási adatok valamelyike, például a kiadó, vagy a megjelenés helye nincs megadva, ezt k.n., illetve h.n. rövidítéssel jelöljük. Több kiadásban, vagy fordításban is megjelent műveknél mindig arra a kiadásra kell hivatkozni, amelyiket olvastuk. Változatlan kiadások és fordítások, vagy egy korábbi cikk tanulmánykötetben való újbóli megjelenésekor azonban szögletes zárójelben jelezzük a hivatkozott írás első megjelenésének évszámát is. Internetes hivatkozás esetén a forrás teljes URL-címét, emellett a letöltés dátumát ke 5

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Irodalmi hivatkozások, ábrák, képek, térképek elhelyezése, tartalomjegyzék készítése Irodalmi hivatkozások gyűjtése: Ha van egy kiválasztott terület, legyen

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? ÓBUDAI EGYETEM KGK HTTP://TIG.KGK.UNI-OBUDA.HU/TDK MIÉRT ÍRJ TDK-T? Hasznos tapasztalatokat szerzel! Kiélheted a kreativitásod! Továbbvihető szakdolgozatnak! Kapcsolatokat

Részletesebben

IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról. Szerkesztési szabályok

IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról. Szerkesztési szabályok IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról Szerkesztési szabályok A törzsszöveg Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközzel, nullás térközzel, sorkizárva

Részletesebben

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 1. A szerkesztõség a szerzõ kézirati szövegét számítógépes formában (*.rtf) kéri. 2. Az eljuttatás módja E-mailben attachement mellékletként vagy postai úton floppylemezen.

Részletesebben

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A hivatkozás minden tudományos igényű dolgozat elengedhetetlen része! Mikor idézzünk mások munkájából? alátámasztja

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Állam- és Jogtudományi Bizottság Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság Hadtudományi Bizottság Nemzetközi

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a közvetlen keresetekről és a fellebbezésekről

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a közvetlen keresetekről és a fellebbezésekről GYAKORLATI ÚTMUTATÓ a közvetlen keresetekről és a fellebbezésekről Ez a kiadás egységes szerkezetbe foglalja a közvetlen keresetekről és a fellebbezésekről szóló, 2004. október 15-i gyakorlati útmutatót

Részletesebben

Tutorial: Sopron, 2013. március 25. AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN

Tutorial: Sopron, 2013. március 25. AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN Tutorial: Sopron, 2013. március 25. Balázs András (MTMT), Wolf György (MTMT) Az elmúlt időszak jelentősebb változásai az

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos Szabó Tamás Péter Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében Dunaszerdahely, 2012 SZABÓ TAMÁS PÉTER KIRAKUNK TÁBLÁKAT, HOGY CSÚNYÁN

Részletesebben

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Telepules1-3.qxd 2006. 08. 04. 10:28 Page 53 II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Bevezetés... 55 Adatgyûjtési technikák egy kvalitatív-kvantitatív skálán... 56 Megbízhatóság és

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

A Hat Szigma és egy pohár sör

A Hat Szigma és egy pohár sör A dolgozat szerkesztett formában megjelent a Minőség és Megbízhatóság XLII. évfolyam 4. szám, 2008. augusztusi számában A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban Tóth Csaba

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben