MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET"

Átírás

1 MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet (továbbiakban: MITE) az ügyfelek panaszainak kezelése során a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével, azok iránymutatásai alapján az ott meghatározott kötelezettségek betartásával jár el. A MITE ügyfelei panaszai kezelési igényeinek magasabb szintű kielégítése és hatékony kezelése érdekében alakította ki az alábbi szabályzatot. I. A szabályzat alapelvei: I.1.1. A panaszok teljes körű kivizsgálásának és megválaszolásának elve: Az Egyesület jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve és felismerve azt, hogy az Egyesülettel szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak a szervezet számára, kimondja, hogy valamennyi panaszt teljes körűen kell kivizsgálni és megválaszolni. Az Egyesület a panaszok kivizsgálását követően köteles olyan választ adni, amelyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára. I.1.2. A panasz megkülönböztetés nélküli elbírálásának elve: A MITE a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabályok szerint kezeli. II. A szabályzat hatálya: II.1. Személyi hatálya A jelen szabályzat hatálya kiterjed minden az Egyesület alkalmazásában álló munkatársra. Az Egyesület valamennyi munkatársa a jelen szabályzat rendelkezéseit köteles megismerni, azok betartásáért felelősséggel tartozik. II.2. Tárgyi hatálya A szabályzat hatálya a III.1. pont szerinti bejelentésekkel kapcsolatos panaszkezelési tevékenységre terjed ki. III. Részletes rendelkezések: III.1. A panasz Panasz az Egyesület tevékenységével, szolgáltatásával, termékével vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, amelyben a panaszos egyértelműen az Egyesület eljárását (különösen: szolgáltatási, ügyintézési, nyilvántartási hiba) kifogásolja. Nem minősül panasznak, ha az ügyfél az Egyesülettől általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

2 III.2. A panaszos Panaszos azaz ügyfél - lehet az Egyesület szolgáltatási tevékenységének igénybe vevője, azaz azok az Egyesülettel szolgáltatási szerződést kötő személyek, intézmények, illetve szervezetek. III.3. A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz a) személyesen: A panaszügyintézés helye: Közösségi Ház 7227 Gyulaj, Rákóczi utca 34. Ügyfelek számára nyitva álló helyiségben kedden 8:00-10:00 óráig és szerdán :00 óráig. b) telefonon: A es telefonszámon, a telefonon közölt szóbeli panaszt hétfőtől péntekig 10 órától 12 óráig. 2. Írásbeli panasz a) személyesen vagy más által átadott irat útján; b) postai úton (5463 Nagyrév, Holt-Tisza part 879). c) elektronikus levélben címen). d) Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a Ptk. követelményeknek kell eleget tenni. A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén az Egyesület vizsgálja a benyújtási jogosultságot. III.4. A panasz felvétele, nyilvántartása A panaszfelvételt a panasszal érintett szakmai terület az Iratkezelési szabályzat általános ügykezelési eljárása szerinti eljárásban végzi. Valamennyi panasz regisztrációs és ügyintézési folyamatába be kell vonni azonban a panaszügyintézési felelőst is. A panasz-ügyintézési felelős figyelemmel kíséri a panaszügyek ügyintézésével kapcsolatos határidőket, ügyintézési nyomvonalukat, eredményességüket, és a panaszra történő válaszadást. Az panasz-ügyintézési felelőse a panaszt minden esetben panaszként nyilvántartásba veszi. A panasz egységesen, egyedi regisztrálásra kerül. A MITE kizárólag a panaszkezelés okán birtokába került személyes adatokat a panasz 3 éves megőrzési idő leteltét követően törli vagy más módon egyedi azonosításra alkalmatlanná teszi. A felmerülő panaszokat amennyiben ez lehetséges helyben és azonnal orvosolni kell, ilyen esetben panasz-ügyintézési eljárás nem indul. A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

3 Az Egyesület panasz-ügyintézési felelőse a beérkezett panaszokat egységes elvek szerint kialakított és áttekinthető rendszerben, valamennyi panaszkezelési szakaszban követhetően nyilvántartja, vezeti a Panaszkezelési Lapot (1. számú melléklet) A MITE a nyilvántartását úgy alakította ki, hogy abból a válaszadási határidő egyértelműen megállapítható. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a) a panaszokat azok témája szerint csoportosíthassa; b) a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárhassa és azonosíthassa; c) megvizsgálhassa, hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e más eljárásra vagy szolgáltatásra; d) eljárást kezdeményezhessen a feltárt, b) pontban rögzített tények és események korrekciójára; e) összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, a jogi kockázatokat. III.5. A panasz kezelése A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díjat a MITE nem számít fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A panaszügyintézés nyelve a magyar. A panasszal kapcsolatos végleges döntés az Egyesület elnökének a hatásköre. Az Egyesület elnökének döntését minden esetben az érintett szakmai terület felelősének bevonásával hozza meg. A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban nem vehet részt a MITE olyan alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett. 1. Szóbeli panasz A szóbeli - ideértve a személyesen és telefonon tett - panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. Telefonon közölt panasz esetén biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A hangfelvétel alapján a panasz-ügyintézési felelős megkeresi az Egyesület szakterület munkatársát, aki a panaszt megvizsgálja, és szükség szerint telefonon történő kapcsolat felvételével orvosolja. Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, az Egyesület a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy másolati példányát az ügyfélnek át kell adni. Ebben az esetben a panaszra adott indokolással ellátott választ a közlést követő 30 napon belül kell megküldeni. A jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: a. az ügyfél neve; b. az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;

4 c. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; d. az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; e. az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; f. amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása; g. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. 2. Írásbeli panasz Amennyiben az ügyfél az írásbeli panaszát nem a panasz-ügyintézési felelős vagy a panasszal érintett szakmai terület felelősének küldi meg, úgy a beérkezést követően haladéktalanul továbbítani kell a panaszt a panaszkezeléssel foglalkozó panasz-ügyintézési felelős és a panasszal érintett szakmai terület felelősének részére. Az Egyesület lehetővé teszi, hogy az ügyfél az írásbeli panasz benyújtásához a MITE honlapján közzétett formanyomtatványt alkalmazhasson (a továbbiakban: formanyomtatvány). Az Egyesület a formanyomtatványt az ügyfelek számára elérhetővé teszi internetes honlapján keresztül és az ügyfélfogadásra alkalmas helyiségekben is. Az Egyesület az egyéb formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadja. Személyesen benyújtott írásbeli panasz esetén a panaszos megkapja az általa benyújtott panasznyomtatvány egy, az átvétel igazolásával ellátott példányát. Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek. A panaszkezelés során az ügyféltől kért adatok a. neve; b. lakcíme, székhelye, levelezési címe; c. telefonszáma; d. értesítés módja; e. panasszal érintett szolgáltatás; f. panasz leírása, oka; g. panaszos igénye; h. a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata; i. meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; j. a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. Amennyiben a panasz kivizsgálásához az Egyesületnek az ügyfélnél rendelkezésre álló további - így különösen az ügyfél azonosításához, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos - információra van szüksége, úgy haladéktalanul felveszi az ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azokat. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb adatgyűjtési célt.

5 III.6. Panaszkezeléssel kapcsolatos döntés közlése Az Egyesület a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indokolással ellátva, és azt írásba foglalva továbbítja a panaszos részére. A panasz-ügyintézési felelőst a panasszal kapcsolatosan meghozott döntésről minden esetben tájékoztatni kell, a kapcsolódó keletkezett dokumentumok egyidejű átadásával. Ha az érdemi döntést közlő dokumentum jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell. Az Egyesület válaszát oly módon küldi meg az ügyfél részére, amely alkalmas annak igazolására, hogy a küldeményt kinek a részére küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját is. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat: a) az ügyfél döntése alapján a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz. Az Egyesület a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg. III.7. Panasz-ügyintézéssel kapcsolatos feladat-és felelősségi körök A szabályzat végrehajtásáért és naprakészen tartásáért az Elnök irányítása alatt felelős a szociális menedzser, együttműködésben - a panaszok szabályzat szerinti adminisztrációs és hitelesítési feladatai elvégzésében - a panaszügyek jelen szabályzat szerinti ügyintézési folyamatában, azok szakmai jellegű minősítésében, a panaszossal való kapcsolattartásban, - az Egyesület elnökségének vezetőivel. - az Egyesület alkalmazásában álló munkatársakkal. A panasz-ügyintézési felelős feladatköre A panasz-ügyintézési felelős az Egyesület elnöke A Panasz-ügyintézési felelős köteles: - panaszügyenként vezetni a Panaszkezelési Lapot - a szabályzat folyamatos aktualizálásáról és közzétételéről intézkedni; - a jelen szabályzatban részletezett egyéb feladatait végrehajtani. III.8. A panasz-ügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők A panaszokkal kapcsolatos írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a MITE a panasz alapjául szolgáló jogviszonyra tekintet nélkül 3 évig megőrzi. Az Egyesület a panaszok nyilvántartását oly módon alakította ki, hogy az alkalmas legyen a kimutatások készítésére is, amelyek célja többek között a panasz-ügyintézés hatékonyságának mérése.

6 A panasz-ügyintézési felelős a panaszokról éves gyakorisággal összefoglaló jelentés részeként elemzést készít, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett területeket, vagy egyéb szolgáltatási területeket, és javaslatot tesz a panaszok megelőzése, illetve csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedésekre. Az elemzés célja a panaszügyekből levonható tapasztalatok beépítése a szolgáltatási folyamatokba. IV. Záró rendelkezések A szabályzatot és annak módosításait a közgyűlés ellenőrzését és elfogadását követően az Egyesület elnöke adja ki. V. Mellékletek 1. számú melléklet: Panaszkezelési Lap Kelt.: Nagyrév, június 3. A szabályzat naprakészen tartásáért felelős:.. Elnök

7 1. számú melléklet PANASZKEZELÉSI LAP A panasz-ügyintézési tevékenységben résztvevők: Ügyfél neve, ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe: Ügyintéző neve, beosztása: A panasz-ügyintézés megkezdésének módja, helye: Az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke: A panasz leírása, vagy a panasznyomtatvány iktatószáma: A panasz elhárítására tett intézkedés: Egyéb megjegyzések:

8 A jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása: A jegyzőkönyv felvételének ideje: kelt,... jegyzőkönyv felvevő panaszos (ügyfél).. panasz-ügyintézési felelős átvette, kelt, A panasz okát képező tények és események: A panasz okát képező tények és események hatásai más eljárásokra:... A panasz jövőbeni megelőzésére teendő intézkedések felsorolása és jóváhagyása: kelt,... Elnök

9 Az intézkedés ellenőrzése: kelt, panasz-ügyintézési felelős

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL (a 2013. január 01. napján hatályba lépett szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.01.01. napjától ( módosítva 2014.10.06.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Compliance Ellenőrizte: Belső

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza.

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag

Részletesebben

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA PANASZKEZELÉS Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu A szabályzat célja AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Évgyűrűk. Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat kiadásának célja...3 II. Fogalmi meghatározások...3 1. Panasz...3 2. Ügyfélkérés...3 3. Panaszos...3 4.

Részletesebben

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10.

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10. 1. számú melléklet AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1.) A szabályzat célja A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Általános rendelkezések Az SJGY Tanácsadó Kft. a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-070987 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2010. március 31. napján tartott ülésén a 33/2010.(03.31.) számú

Részletesebben

Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. július 01-től I. Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben