civil szervezetek rendszere, szerepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "civil szervezetek rendszere, szerepe"

Átírás

1 civil szervezetek rendszere, szerepe a Magyar agráriumban Vasa László bevezetés Acivilszervezetekszerepeazagráriumbantalánmégnehezebbenértékelhető,ítélhetőmeg,mintmáságazatok,illetvetevékenységiterületekesetén.Mivelamezőgazdaság sajátos szocioökonómiai tulajdonságai és a vidéki életben betöltött speciális szerepe, beágyazottságamiatt nemértékelhetőugyanolyanmódon,mintmásnemzetgazdasági ágazatok, illetve az agrárium szereplői és azok csoportjai meglehetősen fragmentáltnak tekinthetők,nagyonnehézdolgunkvan,amikorakohézióirányábaható,közöstársadalmi célok mentén megnyilvánuló civil kezdeményezéseket kívánjuk megvizsgálni. Ezért tartottam fontosnak egy olyan tanulmány megírását, amely megkísérli rendszerezni és elemezni a tágabban értelmezett mezőgazdasághoz kapcsolódó civil kezdeményezéseket,mozgalmakatazok(potenciális)hatásátakármikrokörnyezetiakártársadalmiszinten. A társadalom és a gazdaság térbeli fejlődését jelentős mértékben befolyásolják az egyénekésközösségeik.avidékiemberekközösségeikkelésazokösszesjellemzőjével együttavidékitérségekmeghatározóerőforrásátjelentik.avidékitérségekfejlődéseés a fejlesztések eredményessége nagymértékben függ attól, hogy milyen a helyi társadalomegyüttműködésikészsége;milyenatársadalmikohézió,azegyénekésaközösségek közöttiösszetartóerő;mennyireaktívahelyinépesség;léteznek-eműködőközösségek; azegyén,aközösségakar-etenniatelepülés,akistérségtársadalmi-gazdaságifejlődéséért;vagyhogyvan-eegyáltalánigényafejlettebbéletminőségiránt(kiséskocsis,2010). 25

2 a civil szerveződés alapja együttműködés, hálózatosodás és bizalom A nonprofit vagy más néven harmadik szektort alkotó civil szervezetek, mint az állampolgárokönkéntesszerveződéseiaciviltársadalomfontosalkotóelemeitjelentik,és funkcióikrévénjelentősszerepetjátszanakaterületifolyamatokalakításában.ahelyitársadalmakönszervezőképességénekmeghatározószerepevanatelepülésekéstérségek fejlődésében,különösenazagráriumáltaldetermináltmagyarvidéken.acivilszektorvidékitársadalmonbelülijelentőségét(ésennekaténynekadöntéshozókáltalfelismert fontosságát) jól mutatja az EU-forrásokból elindított LEADER program, amelynek egyik legfőbbcéljaavidékiközösségekbenlévőkezdeményezésekfelszínrehozásaaközösségiéletfelpezsdítéseáltal. Mivelmagaazagráriumismeglehetősenösszetettágazat,eltérő,egymásnakfeszülő érdekekkel,ésmivelamezőgazdaságegyreinkábbavidékfejlesztéskontextusábanértelmezhető, teljes körű elemzésre nem vállalkozhattam. Viszont néhány példán keresztül, valamint a szféra ágazaton belüli sajátosságainak bemutatásával igyekeztem egy pillanatfelvételt készíteniacivilszervezetekmezőgazdaságbanbetöltött,betöltendőszerepéről. A kormányzathoz való kapcsolataik elemzése választ adhat arra kérdésre, milyen beleszólásukvanazagráriumbantevékenykedőcivilszervezeteknekatevékenységüket, környezetüket érintő politikák befolyásolására, illetve hogy a kormányzat milyen rendszerben, milyen csatornák segítségével vonja be őket a társadalmi egyeztetés folyamatába. Acivilegyüttműködésilehetőségeketerőteljesenbehatároljaamagyar,illetveátmeneti országok specialitásaként megjelenő bizalomhiány. A bizalomhiány eredendően determináljamindahelyi,mindamezo-,mindamakroszintűérdekérvényesítés,illetve közösségi törekvések érvényesülését, láthatóvá válását. Bizalom hiányában nem jönnek létre azok a létfontosságú hálózatok, amelyek segítségével aztán, a reciprocitás elve mentén,ahatékonyegyüttműködésiformákkialakulhatnának.hálózatokatáltalánosságbanazértalakítanak,mertabennerésztvevőkközösenoldanakmegproblémákat,felhasználjákegymáserőforrásait,kicseréliktapasztalataikat,jobbankoordináljáktevékenységüket(kákai, 2009). Kákai(2010) megállapításait elfogadva, axiómának tekintem azt, hogyacivilszervezetekhálózatosodáseredményeképpenjönneklétre.ennekmegfelelőenjordan(2006)nyomándefinitívemeghatározhatóazis,miértérdemesegyüttműködésenalapulóhálózatokat,azazcivilszervezeteketlétrehozni: helyiközösségekneknyújtandójobbszolgáltatásokkialakítása,amelymásoktapasztalatainakfelhasználásánalapul; ahálózategyestagjainakkülönbözőértékeit,tudásátéspotenciáljátkamatoztatnisajátmunkánkban; közös politika és megközelítés kidolgozása a negatív társadalmi és politikai jelenségekkelszemben; egymáskölcsönösérzelmitámogatása. 26 CIvIl SzEmlE 2013/2.

3 Akapcsolatihálókszempontjábóltehátazegyének,vagycsoportoktagjaiegyezségeketkötnek,információkat,javakatszolgáltatnakegymásnak,amelybenalátenskötelék:abizalom(Kákai,2010). AbizalomindítékaitvizsgálókutatókközülkiemelkedikElster(1989)munkája,amelyben,felismerveacsupánracionáliskalkulációraalapulóbizalom-megközelítéskorlátait,kiemelte,hogyazönérdekésanormatívelköteleződés(szociálisnormák)együttesenjárulnakhozzáabizalomkialakulásához,meghatározvaazembericselekvést,amihozzájárula társadalomstabilitásáhozésakooperációhoz.gambetta(1988)isabizalmatakooperációelőfeltételénektartja,haapartnerbizalomraméltó,akkormegfontolásrakerülavele valókooperáció.fukuyama(1997)abizalomforrásakéntaközösértékeketésnormákat jelölimeg,szerinteezekalapjánműködikarendezett,becsületes,kooperatívmódoncselekvőkközössége.aszerzőehhezkapcsolódóanalaposérvekkelalátámasztvakifejti,hogy agazdaságifellendülés,akonjunktúramegteremtője,alapja,fenntartójaatársadalomban abizalomképessége,annakhiányajelenősgátjátképezhetiagazdaságihatékonyságnak, fejlődésnek.fukuyamaszerintugyanisagazdaságiéletelválaszthatatlanatársadalmikultúrától, azoktól az értékrendektől, amelyek az erkölcshöz, a közösségi szellemhez, a családhoz,avalláshozkötődnek,ésezértatúlnyomórésztérdekekkelésracionálisválasztásokkaloperálóközgazdaságtancsakkorlátozottmértékbenérvényes.a moderntársadalmaklegfőbbfeladataennélfogvaatársadalmibizalom,atársadalmitőkemagasszintjének megőrzése vagy megteremtése, mert ennek hiánya legalább olyan mértékben akadályozzaagazdaságfejlődését,mintafizikaiértelembenvetttőkeszűkössége.sabel (1992)isaközösháttérfontosságárahívjafelafigyelmetabizalmikapcsolatokban. Normálisfeltételekmellettatársadalomszereplőiismeretlenülisbíznakegymásban, ugyanisasűrűkapcsolatihálókonkeresztülterjedőinformációkolyankiválasztódásimechanizmusokatéltetnek,amelyekrászorítjákaszereplőketakorrekt,tisztességesviselkedésre,aszabályokbetartására.ezzelszembenazáltalánosbizalmatlanságritkakapcsolati hálóthozlétre.ebbenaközegbenazegyüttműködésekésegybenazinformációáramlásokisnehézkesséválnak,vagykönnyenmegrekednek(kákai,2010).asűrűnösszekapcsoltésazatomizálttársadalomközötttermészetesenszámosátmenetlétezik.jellemző válfajaatársadalomnak,amikorazemberekcsakaszűkcsaládikörbenvagytágabbrokonságbanbíztakmeg,ezekakapcsolatokirányítottákatársadalmihálózatkiformálódását(fukuyama,1995).mindebbőljólérzékelhető,hogyazokatársadalmak,amelyekben abizalmatlanságuralkodikésszétszabdaltakapcsolatháló,jelentősköltségekkelnéznek szembe azokhoz a társadalmakhoz képest, ahol mindez megvan. A kölcsönös bizalom azakötőelem,amilehetővéteszi,hogyazerőforrásokmegosztásávalazegyénekvagy szervezetek kölcsönös hasznot érjenek el, illetve költséget takarítsanak meg. A hálózatokbanrésztvevőkszámanemkorlátozott,határaitnehéz,sokszornemislehetkijelölni, végső soron a hálózatok egy-egy nemzetközi szervezeten keresztül akár globális rendszeré is összekapcsolódhatnak(osváth, 2009). Természetesen egy személy egy időben többfélekapcsolatihálónak(családi,rokoni,szomszédsági,baráti,munkahelyi,szervezeti stb.)istagjalehet,ésmindenilyenhálózatbanvalórészvételnöveliazegyéntársadalmi tőkéjét(susánszky,2008). 27

4 Anevesszociológus,Sills(1968)azemberitársadalombanazegyüttműködésöttípusát különbözteti meg: az automatikus, a hagyományos, a szerződéses, a vezérelt és a spontán.azautomatikusegyüttműködésazérdekekközösségénekazonkülönbözőfajtáirautal,amelyekpusztánazökológiaihelyzetbőlkövetkeznek,ígyezekjellemzőenösztönös alapúak. Ez a forma alapvetően az állatvilágra jellemző, de az emberi világban is megfigyelhetőbizonyosélethelyzetekben.ahagyományoskooperációkbanatársadalmi, szociálisnormákjelentikafőrendezőelvet,azokatnemazösztönök,vagyapusztastratégiaihelyzetszabályozza,mintazelőzőtípusnál.amoderntársadalmakbanakooperációinkábbszerződéses,mintsemhagyományos.ezenkooperációknálaközösviselkedés mindenrészleteszabályozvavan,ésbetartásánnem(csak)amoralitásőrködik,hanema törvényi és jogi szankciók. A szerződéses együttműködés a hagyományos társadalom felbomlásától és az individualisztikus nyitott társadalom megszületésétől fogva foglal el fontosszerepetatársadalmiberendezkedésben,olyannyira,hogyakapitalistagazdaság egyiklegfontosabbszervezőelve.avezéreltkooperációlegtipikusabbpéldájaakatonaság,demégidesorolhatókamultinacionálisvállalatok,közigazgatásiszervekis.végüla spontán kooperáció az együttműködések azon típusa, amelyet nem ösztön, normák, szerződések,parancsokírnakelő,hanemazszituációsjellegű.ezolyanközösségekrejellemző, amelyekben egyetértés uralkodik, így semmi sem akadályozza az együttműködést és a közös cél felismerése is könnyebb. Könnyen észrevehető, hogy a bemutatott ötfélekooperatívviselkedésiformainkábbideáltípus,mintsemténylegesenelkülönülőtípus,hiszenazesetektöbbségébenegyiksemfordulhatelőegymagában,atöbbinélkül. Továbbáaztisfontosmegjegyezni,hogyezenkooperációstípusokjelenlétenélkülözhetetlen a társadalom, a gazdaság és a piaci folyamatok működése szempontjából(baranyai2010). Acivilszerveződések azelőzőmegjegyzésekfigyelembevételével egyértelműena spontán koordináció ideáltípusba sorolhatók, különös tekintettel a mezőgazdaságban érintett szereplők kooperációjára. Ez utóbbit azonban erőteljesen befolyásolja az individuálisszintenmeglévő,arendszerváltásutánamindenfajtakooperációvalkapcsolatban érthetően felmerülőtávolságtartómagatartás,amelynemcsupánacivilszervezetek fragmentáltságátésbizonyosesetekbenmotivációhiányáteredményezi,hanemagazdaságihatékonyságirányábahatókezdeményezésekkelelutasításátis. Számostanulmányemeliki,hogyKözép-Kelet-Európaországaiban ígymagyarországonis azáltalánosbizalomazintézményekbenésazemberekközöttiviszonyokbanalacsonyszintetérel(koppésskrabski,2001;marsh,2000;lovell,2001).eztajelenséget általában a szocialista rendszer örökségének tekintik. Torsello(2004) szerint az általánosan elfogadott szociológiai modellek közül a térség országaiban a szituációt az ún.amorálisfamilizmus paradigmájamagyarázzaaleginkább.eszemléletszerintaszocialista rendszer regnálása alatt a bizalmatlanság, a gyanú mintegy intézményi szintre emelkedett,azemberekhozzászoktakahhoz,hogyabizalmatlanságlégkörébenéljenek. Azintézményekésatársadalomirányábaérzettbizalmatlanságaszűkcsaládi,rokoniés barátiközösségbevetettbizalomkizárólagosságáteredményezte.arendszerváltástkö- vetőenanyilvánosésprivátszféraközöttióriásiszakadékmegmaradt,ennekeredmé- 28 CIvIl SzEmlE 2013/2.

5 nyeként a közép-kelet-európai országokban a bizalom alacsony szintet ér el, a polgári közösségi részvétel is alacsony fejlettségi szinten van, ugyanakkor általános tendencia privilegizálni a család és az egyén érdekeit a közösségével szemben. Az amorális familizmusígygátjátképeziaközösségiszintűtevékenységésszervezettségmegvalósulásának, egyik lehetséges elméleti magyarázatát adva a különböző gazdálkodói együttműködésekmagyarországontapasztaltkudarcainak. civil szervezetek az agráriumban Az uniós vidékfejlesztési rendszer sarkalatos kérdése a helyi társadalom és a lokális társadalmakatleginkábbképviselőcivilszervezetekrészvétele.avidékfejlesztésirendszer reformjaiakilencvenesévekelejétőlvalamelyesttükröztékisahelyitársadaloméscivilek részvételéneknövelését.amaividékfejlesztésideológiájátadócorkinyilatkozatelfogadásavilágossátetteezt(kovácst.,2003).arendszerátláthatóvátétele,egyfajtaegyszerűsítése,akomplexitásésazalulrólépítkezéselfogadása,akörnyezetvédelemésahelyi kultúra értékeinek védelme, a nem mezőgazdasági alternatív szektorok fejlesztése egyarántacorkinyilatkozatkidolgozásábanaktívanrésztvevőcivilekfokozódórészvételéhezvezetett.aleaderegymástkövetőprogramjaijogieszközökkelbiztosítjákazalulról építkezést és a civil társadalom részvételét. A civilek növekvő részvétele azonban nem feledtethetiatényt,hogyazuniósvidékfejlesztésbenmégmindigazagráriusérdekekaz uralkodóak.acivilekintézményesérdekképviseletekevésséerőteljes,ésnövekvőrészvételükbensokaretorikaielem,amitöbbelemzőszerintinkábbszolgáljaanyíltagrártámogatások rejtett kiegészítését, mint a valóban alternatív vidékfejlesztési célokat (Kovách 2005).Valójábanazagráriummellettkétolyanszektorvan,aholacivilszervezeteknekés ahelyitársadalomnakazagráriumbankevéssévagynemközvetlenülérdekeltcsoportjai aktívabbszerepetjátszanak.ezakétszektorafalusiésökoturizmusésakörnyezetvédelem,amelyperszeismétsokszállalkötődikamezőgazdasághoz(kovácsd.,2003). Ahelyitársadalomnakéscivilszervezeteinekelsőrendűérdekeavidékfejlesztésrefordítottuniósforrásoknagyságánakfenntartása,ugyanakkorarendszertovábbierőteljes reformja,amelybenazalulrólépítkezésnekésacivilérdekekvédelménekjogibiztosítékai vannak. A helyi civil társadalmi érdekek ezen a ponton ütközhetnek a rendszer többi szereplőjénekérdekével,azuniósbürokráciakivételével,amelynekavidékfejlesztésértfelelősügyosztályaiazunióstámogatásokváltozatlanfenntartásábanérdekeltek,ugyanakkor tudják, hogy azt tisztán agrárfinanszírozással nem érhetik el (Kovách, Kucerova és Megyesi,2005).Azunióegyiklegnagyobbstratégiaikérdése,hogyavidékfejlesztésben ilymódontalálkozócivilésuniósérdektechnikaikivitelezéseésprojektesítéseátterjed-e atöbbiuniósfejlesztésirendszerreis.acivilszervezetekérdekeinekésavidékfejlesztésnek létezik egy másik komponense is, amely a környezettudatos életmód és a környezetvédelem utóbbi két évtizedben történő elterjedéséhez kapcsolódik. A zöld mozgalmak nagyrészt a városi társadalmak termékei, a bio-, öko-élelem iránti igény a városi fogyasztókigényeibenvaninkábbjelen. 29

6 Azállampolgárosodásésacivilautonómiaavidékitársadalmakbankettősséggeljellemezhető: a rendszerváltással megszűnt az államszocializmus lényegét jelentő kontroll a magánemberésamagánszférafölött,dearurálistelepüléseklakossága,vagylegalább többségük, gazdasági autonómia nélkül csak részben gyakorolhatja állampolgári jogait, amelyek a formális jog szerint a demokratikus berendezkedésű politikai rendszerekhez hasonló módon és mértékben biztosítottak, mégsem vezettek a teljes állampolgárosodáshoz.alokáliselitekösszekapcsolódógazdaságiéspolitikaibefolyásaújhierarchiákat hozott létre, amelyet a civil társadalom, intézmények hiányában, nem tud ellensúlyozni (Pálné,2008).Avidékitársadalmakközösségáltalelfogadottértékrendjeésnormakontrollja,amelyképesvoltazegyénésahatalomhelyiképviselőiéstulajdonosaiközöttis kommunikációsközösségetfenntartanimégaszocialistaidőszakbanis,aglobalizációés arendszerváltáskövetkeztébenelvesztettehosszúideigérvényesfunkcióját.acivilintézményekazáltalánosforráshiánymiatttovábbraisazállamiadminisztrációésapolitikai elitek függőségében maradnak, érdekeiket pedig áttételes politikai módokon tudják megjeleníteniésesetlegesenérvényesíteni(kovách,2010). Acivilszervezetekszerepének,helyénekmeghatározása,illetveatipizálásnehezebb mintmáságazatokesetében.a klasszikus,egy-egytémakörészerveződőcivilkezdeményezéssel (szociális, gyógyító tevékenység, környezetvédelem, állatvédelem, emberi jogokstb.)szembenazagráriumban: akeretrendszernehezenkörülhatárolható(azágazatkomplexitásaésavidékitársadalommalvalószorosszimbiózisamiatt); acélokgyakranátfedikegymást; a különböző szereplők egymással ellentétes civil kezdeményezésekben érdekeltek (vadászat versus állatvédelem/természetvédelem, intenzifikálás versus extenzifikálás azagrártermelésben,aföldhasználattársadalmiirányaistb.); acivilkezdeményezésekmögöttgyakranpolitikaiérdekekállnak. Akilencvenesévekelsőfelében50 000körülicivilszervezetkörülbelül20százaléka működött a falvakban vagy a falvakért. A civil szervezetek százaléka intézményi alapítású volt, mert a lokális társadalom intézményei, az iskolák, kórházak, egyesületek egyre kevesebb pénzhez jutnak a központi forrásokból, és a létrehozott alapítványok, egyesületek,társaságokelsősorbanazintézményekfinanciálisproblémáithivatottakenyhíteni.mégsemmondhatóazonban,hogyapolgárosodásautonómintézményeilennének. A civil szektor az ezredfordulót követően sokat erősödött, de a civil szervezetek részvétele a területfejlesztésben inkább csak formális. A magyar vidéki kistérségek civil szervezetekkelvaló lefedettsége magasabbvolt2005-ben,mintalengyelvagyacseh, dea60 000bejegyzettés47 000ténylegesenműködőkistérségicivilszervezetbőlcsak mintegy800vállaltaktívrészvételtaterületfejlesztésirendszerben(kovách,2005). Magyarországonacivilekrészvételeavidék-ésterületfejlesztésbenátmenetiállapotot tükröz.1990utánsokcivilszervezetetalapítottak.2011-ben65561civilszervezetvoltbejegyezve Magyarországon. A civil szervezetek leginkább szabadidős és sporttevékenységekkel, oktatással, szakmai érdekképviselettel és szociális ügyekkel foglalkoznak. A civil szervezetek valamivel több, mint 5 százalékának (3699) a fő tevékenysége a terület-, 30 CIvIl SzEmlE 2013/2.

7 illetve településfejlesztés. A vonatkozó törvények lehetőséget adnak a területfejlesztési rendszerben történő szervezett civil részvételre, de a több mint bejegyzett és ténylegesenműködőcivilszervezetközülmindösszemintegy800éltezzelalehetőséggel(Kovách,2005;Kovách Kelemen Kristóf,2006).Amagyarcivilszektorerőtlena régiuniósállamokéhozhasonlítva,ezértalapérdekelenneazalulrólépítkezővidékfejlesztéserőteljeskiterjesztése,amiazonbanavidékfejlesztésegyetlenmáshazaiszereplőjének semérdeke.mígarégitagállamokbanazunióshivatalok(ésazunióspályázatokszabályai) nyújtanak segítséget és támogatást a civileknek, ez Magyarországon mindeddig hiányzik,ésavidékfejlesztésbenatöbbiszereplőcsoportérdekeiérvényesülnek. a civil szervezetek és az agrárigazgatás kapcsolata Afentifelsorolásbóljóllátható,hogyatágabbanértelmezettagráriumcivilkezdeményezéseinek objektív megítélése nehéz. Célszerű ezért a civil szervezetek közigazgatásbanmegjelenőszintjeit(rendszerszemléletűmegközelítésben,ateljességigényenélkül) megvizsgálni. Azagrárigazgatásterületénfontosszerepetjátszanakagazdálkodókérdekeitképviselőérdekképviseletek.Főprofiljukezencivilszervezeteknekatermelőkinformációkkal, tanácsadásokkalvalóellátása.ilyencivilszervezetpéldáulafiatalgazdákmagyarországi Szövetsége(AGRYA),aMagyarMező- éserdőgazdaságiérdekképviseletitanács(maét), vagyaközéletbenmagátleggyakrabbanmegmutatómagyarországigazdakörökországosszövetsége(magosz).aterméktanácsok azágazatitermékpályákszereplőinekországos hatáskörű szakmai, érdekképviseleti és érdekvédelmi, nonprofit alapon működő szervezetei. A terméktanácsok egy-egy termékre vonatkozóan látnak el feladatot (pl. NyúlTerméktanács,AlmaTerméktanács).Azösszehangoltcselekvésérdekébenatermeléstőlamarketingenátafogyasztásignyomonkövetikazadotttermékéletét,derészt vesznekazágazatotérintőjogszabályokelőkészítésébenis.avidékfejlesztőcivilszervezetek megjelenéseakísérletileaderprogramokignyúlnakvissza.azonszerveződések jogutódjaként jötteklétreazegyediadottságokraépítőhelyikezdeményezések.tevékenységük a vidéki életminőség javítását és a vidéki térségek népességmegtartó erejének fenntartását célozza. Ilyen szervezet például a Magyar LEADER Szövetség a Vidék Megújításáért. A magyarországi 96 önszerveződéssel megalakított LEADER Helyi Akciócsoport önkormányzatokból,vállalkozókbóléscivilszervezetekbőláll.azakciócsoportok helyi vidékfejlesztési stratégiát készítenek a helyi adottságok figyelembevételével. A LEADERazÚMVPIV.tengelyétképezi,amelybenmintegy70milliárdforintotfordíthatnakahelyifejlesztésekmegvalósítására. AcivilszektoragráriumbanvalójelenlététaMagyarNemzetiVidékiHálózat (MNVH) fogjaössze.azmnvhfeladataavidékfejlesztésbenérdekeltösszesszereplőegyüttműködésihálózatbaszervezése,ígyazérintettkormányzati,önkormányzatiéscivilközreműködő,gazdálkodóéstársadalmiszervezetek,szakmaitestületek,információsésegyüttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. Az Európai Unió 31

8 szintjén pedig az egyes tagállami hálózatokat az Európai Vidékfejlesztési Hálózat(EuropeanNetworkforRuralDevelopment)foglaljaegységesszervezetikeretbe.Láthatótehát aközösségnyitottságaacivilszerepekerősítésére.azmnvh-hozkapcsolódóanfontos kiemelnünk meg a Helyi Vidékfejlesztési Irodák szerepét. A Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) 2007 májusától Magyarország minden egyes statisztikai kistérségében (Budapest kivételével,jelenleg173helyen)működnek.tevékenységükelsősorbanadatgyűjtési,illetve információadási jellegű. Szoros együttműködésben végzik munkájukat a helyi akciócsoportokkal,máscivilszervezetekkel,illetveafalugazdászhálózattal. Aköztestületek,illetveacivilszervezetekagrárgazdaságbanjátszottszerepemellett nemhagyhatjukfigyelmenkívülamezőgazdaságkülönbözőtársulásformáitsem.akülönböző termelői csoportok, termelői és értékesítési szervezetek szintén a közös fellépésigényekéntalakulnakmeg.céljukalapvetőenahatékonyabbfeladatellátásatermeléstőlazértékesítésig.atész-ekamagánszektorszereplőikéntvesznekrésztamezőgazdaságiigazgatásbanajobbpiaciérdekérvényesítésérdekében.mindazonáltalnem tekinthetőkcivilszervezetnek,hiszentevékenységükprofitorientált,méghaelsősorban atagokegyénihasznaformájábancsapódikisle,nempedigszervezetiszinten(szilágyi, 2010). Általánosságban elmondható a civil társadalom agráriumon belüli szerveződéséről, hogy gyakorlatilag átláthatatlan; nagyszámú érdekképviselet van jelen az agrárigazgatás különböző szintjein. Sokszor a szervezetek hatáskörei nincsenek lehatárolva, gyakran egymásterületeibelépnekbe.azeu-banegyreinkábbterethódítazafelfogás,hogya civiltársadalomerősödéselehethosszútávonazeurópaiintegrációelmélyítésénekkulcsa,merteztudjaigazánösszekapcsolniazeurópaiunióközpolitikájátazállampolgárokkal.hazánkbanacivilszervezetekmeglehetősengyerekcipőbenjárnak,nemértekmég elolyanszintet,amelymegtudnávalósítaniapartnerikapcsolatotazállamiszervekkel, ugyanakkoratámogatásokfeltételrendszeréülszabottformálisegyüttműködésekigazolhatók.amagyarországiviszonyokattükrözi,hogyakülönbözőhálózatok,civilszervezetekélénpolitikusokszerepelnek,ésemiattmegjelenikapotenciálisveszélyeannak,hogy atámogatásistruktúraátpolitizálttáválik. Azadottágazatipolitikaalakításánakkülönbözőfázisaibabevontcivilszervezetekjelentőségek, a stakeholder -ek státusának, a szervezetek kormányzati elismertségének egyfajta indikátora az ún. lobbilista, azaz azon szervezetek listája, amelyek a különböző kormányzatitervezetekvéleményezésifolyamatábabevonásrakerülnek.ezértfontosnak tartottam, hogy az ezen a listán található, agrárium- és vidékfejlesztés területén tevékenykedőszervezeteksajátosságaitmegvizsgáltam. a vidékfejlesztési Minisztérium partnerlista-elemzése A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) jelenleg érvényes partnerlistája 211 szervezetet tartalmaz. A minisztérium több ágazatra kiterjedő illetékességi köre miatt(mezőgazda- ság,környezetvédelem,vidékfejlesztés)ahivatalospartnerszervezetekjellegemeglehető- 32 CIvIl SzEmlE 2013/2.

9 sensokszínű.azelemzéssoránnemvettemfigyelembeakamarákatésszakszervezeteket.ígyaszűkítettlista41-gyelkevesebbszervezetet,170-ettartalmaz.avmpartnerlistájánszereplőcivilszervezetektevékenységifókuszszerinticsoportosításátaz1.táblázat tartalmazza. 1.táblázat.AVidékfejlesztésiMinisztériumpartnerlistájánszereplőcivilszervezetek tevékenységiterületszerintimegoszlása Tevékenységjellege Szervezetekszáma Mezőgazdasághozkapcsolódó 63 Oktatási/tudományos/szaktanácsadási 21 Környezetvédelmi 20 Érdekvédelmi 16 Vidékfejlesztési 15 Terméktanács 8 Kisebbségi 8 Turizmus 7 Önkormányzatiszövetség 5 Ifjúsági 3 Politikai 2 Gazdaságfejlesztés 1 Sport 1 Fogyasztóvédelmi 1 Összesen: 170 Forrás:www.kormany.hualapjánsajátcsoportosítás Az1.táblázatbóljóllátszik,hogyacivilpartnerekközöttamezőgazdaságijellegűek dominálnak;hozzávéveavidékfejlesztésiszervezeteketésaterméktanácsokatazágazat államigazgatásbanmegjelenőképviseletehangsúlyosnaktűnik.ittérdemesnéhányszót szólni a terméktanácsokról. A terméktanácsok (mint ahogyan azt fentebb is bemutattam)egyadottmezőgazdaságiágazatszereplőit(pl.baromfiágazat)képviselikmindvertikális,mindhorizontálisszempontból.magukbafoglaljákaprofitorientáltszervezeteket éppúgy,mintacivilszférátésérdekvédelmiszereplőket.aterméktanácsoktehátegyfajtakoncentráltérdekegyeztetésiszövetségnektekinthetőkanonprofitésaforprofitszféraszereplőivel,akikképesekazágazatszempontjait,véleményéthatékonyanmegjeleníteniazállamigazgatásbanésaszakpolitikaidöntésekben. Amennyiben a VM civil szervezeti partnereinek székhely szerinti megoszlását veszszük figyelembe, megállapítható, hogy a szervezetek nagy része, 117 budapesti, 9 Pest megyei, 44 pedig vidéki bejegyzésű. Ez természetesen részben annak is betudható, hogyalistánszereplőszervezetektúlnyomórésze,149,azegészországrakiterjedőtevékenységet végez(míg csupán 21 helyi fókuszú), így célszerű központjukat Budapestentudni.Másikfontosokazérdekérvényesítéstnyilvánmegkönnyítőfővárosijelenlét szükségessége. 33

10 kormányzati partnerségi megállapodások az agráriumban tevékenykedő civil szervezetekkel Egy2012.októberihírszerintstratégiaipartnerségimegállapodástkötöttaVidékfejlesztésiMinisztérium18társadalmiszervezettel:Kárpát-medenceiÖkogazdálkodókSzövetsége, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA), Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Magyar Település és Területfejlesztők Szövetsége, FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Baromfi TermékTanács,EurópaiMinőségügyiSzervezetMagyarNemzetiBizottság,Élelmiszer-feldolgozókOrszágosSzövetsége,FagazdaságiOrszágosSzakmaiSzövetség (FAGOSZ),Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ), Magyar Pékszövetség, Országos Magyar Vadászati Védegylet, Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége, Országos Roma Önkormányzat. A stratégiai partnerszervezeti listát megvizsgálva kitűnik, hogy ez a szervezeti kör túlnyomórészt valóban elsősorban mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódik, viszont közülük 12 tekinthető civil szervezetnek; ezek túlnyomó része országos szakmai szövetség, klasszikus, alulról szerveződő civil szervezetnek csupán kettő tekinthető. Magyar nemzeti vidék hálózat partnerek (előzetes nyilvántartásban) A mezőgazdaságban tevékenykedő civil szervezetek valós szerepének feltárásához szükségesnektartottamegy,avidékfejlesztésszervezeteiternyőszerűenösszefogóhálózat,amagyarnemzetividékhálózatelőzetesnyilvántartásonalapulótaglistájátismegvizsgálni.azmnvhhonlapjánszereplőinformációkszerintazernyőszervezetfeladataa vidékfejlesztésbenérdekeltösszesszereplőegyüttműködésihálózatbaszervezése,ígyaz érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységénekösszehangolása.acélavidéktársadalmi-gazdaságifejlődése,afelzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása, valamint a gyakorlatorientálttérségköziésnemzetközikapcsolatokkiépítése,amagyarnemzetiérdekekés értékekeurópaiképviselete(www.mnvh.eu). AVMlistájátóleltérőenittnemcsupánnonprofitszervezetekszerepelnekazadatbázisban, hanem minden csatlakozni szándékozó, szervezeti jellegtől függetlenül. Ezért az MNVHlistamagánszemélyeket,gazdaságitársaságokat,oktatásiintézményeket,egyházi szervezeteketéppúgytartalmaz,minttérségfejlesztőegyesületeketvagymezőgazdasági orientációjúcivilszervezeteket(2.táblázat). 34 CIvIl SzEmlE 2013/2.

11 2.táblázat.AzMNVHtagszervezeteinektevékenységszerintijellege Összesszervezet 602 ebből:mezőgazdasági,terület-ésfalufejlesztő,környezetvédő 245 ebből:mezőgazdasági 118 Sajátkategorizálásawww.mnvh.eulistájaalapján. a civil szervezetek megjelenése a nemzeti vidékstratégia koncepcióban következtetések és tanulságok Ahazaividékfejlesztésiiránytkijelölőkulcsfontosságú,akövetkezőtízévvidékfejlesztésiirányaitmeghatározódokumentum,a vidékalkotmánya névvelisilletettnemzeti VidékstratégiaiKoncepció 2020 vitaanyagaacivilszférátesannakszerveződéseitcsupánháromhelyenemlítimeg.először(37.o.)az erőscivilszférának anemzetiegyüttműködés rendszerében való fontos szerepét (mint a rendszer egyik legfőbb erejét ) hangsúlyozza.másodszor(49 50.o.) avidékfejlesztésbenelkötelezettcivilszerveződések bevonását emeli ki a hátrányos, leszakadó területek felzárkóztató, fejlesztő programjainakkidolgozásába.harmadszor(76.o.)ajövőrőlszólótársadalmipárbeszédjegyében a vidéki válság lehetséges megoldási lehetőségeinek kidolgozásában szán komoly szerepeta helyicivilszerveződéseknek (videkstrategia.kormany.hu/alapvetesek).acivil szféraháttérbeszorulásakétszempontbólisfurcsa.egyrésztakidolgozásában,atársadalmiegyeztetésbenakomplexterülethezkapcsolódó,abbantevékenykedőcivilszervezetek is részt vettek, másrészt a hasonló jellegű fejlesztési stratégiai dokumentumok nagymértékbenépítenekacivilszféraaktívközreműködésére,legyenszóakáreu-tagállamról,akárfejlődőországról. Azelőzőekbenbemutatott pillanatfelvétel -bőlkitűnik,hogyamezőgazdaságterületéntevékenykedőcivilszervezetekértékelése,egyáltalánafelmérésükrendkívülnehéz. Ennektöbbokaisvan: 1.célokkeveredése,azazazadottcivilszervezetazagrárjellegűcélokonkívülmáscélok menténistevékenykedik(pl.vidékfejlesztés); 2. abizalomhiánymiattacivilszervezetekelterjedésénekésaktivitásánakszintjealacsonyabbmáságazatokhozéstársadalmiszférákhozképest; 3. amezőgazdaságot,amezőgazdaságfejlesztésétegyreinkábbkomplexen,egésztermékpályára kiterjedően (mind horizontálisan, mind vertikálisan), a vidékfejlesztési keretrendszerbeágyazvaértelmezzük;emiattacivilszervezetekjellemzőentöbbfókuszúak; 4.ebbőlkövetkezőenacivilszervezetektevékenységikörében,fókuszábanisérvényesül a mezőgazdaság EU-modell mentén érvényesülő multifunkcionális megközelítése 35

12 (azaz a hagyományos mezőgazdaság eszme- és szokásrendszere egyszerre szorul háttérbeéskerülújrabeaköztudatbapl.ahagyományőrzőegyesületeksegítségével); 5. gyakran forprofit gazdasági aktorok alkotnak egyesületeket, szövetségeket jól felfogottgazdaságiérdekeikérvényesítéseérdekében; 6. egyesszervezetekazérdekvédelemésapolitikamezsgyéjénlavíroznak,ezértnehéz acivilszervezetijellegükegyértelműmeghatározása(lásdpl.akormánymunkájában szövetségeskéntrésztvevőgazdálkodóiérdekvédelmiszervezetet). A hazai agrárigazgatás egyeztetési rendszerében megjelenő civil szervezetek köre széles,mélyebbelemzésalapjánazonbanmegállapítható,hogyazokegyrésztjellemzően profitorientált ágazati szereplők által létrehozott civil szervezetek, másrészt az általános vidékfejlesztésimegközelítés(amelyamezőgazdaságotcsupánegyszegmensnektekinti asokközül)miattaszervezetekegyjelentősrészenemcsupánahagyományosmezőgazdaságiérdekeketképviselik. A jelenlegi statisztikai felmérések sok tekintetben precíz helyzetképet adnak a civil szférahelyzetéről,erőforrásairól,gazdálkodásáról,jelentősazonbanazinformációhiánya vidékenműködő,mezőgazdasági,illetvevidékfejlesztési(terület- vagytérségfejlesztési)civil szervezetekről. Ezért a civil szféra ezen speciális szegmensének további, mélyreható vizsgálatamindenképpenindokolt. irodalom Baranyai Zs. (2010): Az együttmőködés elméleti és gyakorlati kérdései a magyar mezőgazdasági géphasználatban. Doktoridisszertáció.SzentIstvánEgyetem,Gazdálkodás- ésszervezéstudományokdoktoriiskola. Elster,J.(1989):Thecementofsociety.CambridgeUniversityPress,Cambridge.In:TóthL.(2004):Abizalomszerepea helyigazdaságikapcsolatokban. SzociológiaiSzemle,2004/4., Gambetta,D.(1988):Trust.Makingandbreakingcooperativerelations.NewYork Oxford:BasilBlackwell.In:TóthL. (2004):Abizalomszerepeahelyigazdaságikapcsolatokban.SzociológiaiSzemle,2004/4., Fukuyama,F.(1997):Bizalom.Budapest:Európa.In:TóthL.(2004):Abizalomszerepeahelyigazdaságikapcsolatokban. SzociológiaiSzemle,2004/4., Fukuyama,F.(1995)Trust:Thesocialvirtuesandthecreationofprosperity. NewYork:TheFreePress. Jordan,P.(2006):Hálózatokfejlődéseésfejlesztése.CivilSzemle,1.sz Kákai,L.(2009):Kikisvagyunkmi?CivilszervezetekMagyarországon. Pécs:PublikonKiadó. KákaiL.(2010):Lokálisszervezetekhálózatosodásaésazönkormányzatok.Deiurisprudentiaetiurepublico(DIEIP), 4.,2010 /3 4.,http://www.dieip.hu/2010_3_06.pdf KisK. Kocsis-NagyZs.(2010):Civilaktivitáséstársadalmirészvétel AHódmezővásárhelyikistérségnonprofitszektoránakvizsgálatamegyei,regionálisésországoskitekintéssel.TerületiStatisztika,2010 /5., KoppM. SkrabskiÁ.(2001):TársadalmitőkeMagyarországon. MagyarSzemle,43.,2 3., KováchI.(szerk.)(2005/1):Civilszervezetekazeurópaiterületfejlesztésben.Acivilszervezetekésaterületfejlesztési politika.budapest,mtapolitikaitudományokintézete,műhelytanulmányok,digitálisarchívum. KováchI. Kucerová,E. MegyesiB.(2005):CivilszervezetekazEurópaiterületfejlesztésben.InKováchI.(szerk.):Acivil szervezetekésaterületfejlesztésipolitika.budapest,mtapolitikaitudományokintézete,műhelytanulmányok, DigitálisArchívum,4., Kovách,I. Kelemen,E. Kristóf,L.(2006):DemographicsandCivilSocietyinHungary.InKovách,I. Majerova,V.(eds): CivilSocietyandDemographyinRuralCentralEurope:TheCzech,HungarianandPolishcases.Budapest:Institute forpoliticalsciencehas,e books,workingpapers(6)2006/4., KovácsD.(2003):FalusivendéglátásMagyarországon.Budapest:AgroinformKiadó. 36 CIvIl SzEmlE 2013/2.

13 KovácsT.(2003):Vidékfejlesztésipolitika.Budapest Pécs:DialógCampusKiadó. Lovell,D.W.(2001):Trustandthepoliticsofpostcommunism.CommunistandPostcommunistStudies.34.,27 38.In: Torsello,D.(2004):Bizalom,bizalmatlanságéstársadalmikapcsolatokegydél-szlovákiaifaluban.FórumTársadalomtudományiSzemle,6., Marsh, C. (2000): Making Russian democracy work. Social capital, economic development and democratization. StudiesinRussianHistory.Lewiston:TheEdwinMellenPress.In:Torsello,D.(2004):Bizalom,bizalmatlanságéstársadalmikapcsolatokegydél-szlovákiaifaluban. FórumTársadalomtudományiSzemle,6., Osváth,L.(2009):Acivilszférahálózataiésatársadalmifejlődés.CivilFórum,X.évf.2., Sabel,C.(1992):StudiedTrust:BuildingNewFormsofCooperationinaVolatileEconomy.In:Pyke,F. Sengenberger, W.(eds):IndustrialDistrictsandLocalEconomicRegeneration.Genf.In:TóthL.(2004):Abizalomszerepeahelyi gazdaságikapcsolatokban.szociológiaiszemle,2004/4., Sills,D.L.(1968):Internationalencyclopediaofthesocialsciences.NewYork:Macmillan.In:PeteK. KériR.(2008): Együttműködés.Elektronikusanyag: Susánszky,A.(2008):Aszomszédságikapcsolatokszerepeatársadalmibeilleszkedésben.In:Kopp,M.(2008):Magyar lelkiállapot2008.esélyerősítéséséletminőségamaimagyartársadalomban.budapest:semmelweiskiadó, SzilágyiB.(2010):Amezőgazdasághagyományosigazgatásiésmenedzserieszközei.GlossaIuridica Alkotmányés KözigazgatásII/1., Torsello,D.(2004):Bizalom,bizalmatlanságéstársadalmikapcsolatokegydél-szlovákiaifaluban.FórumTársadalomtudományiSzemle,6., internetes hivatkozások 37

Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1

Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1 Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1 Bucher Eszter 2 Hazánkban a rendszerváltozás óta eltelt 15 év alatt a civil szektor jelentős számbeli gyarapodáson és fejlődésen

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A SZERVEZETEK FORRÁSTEREMTÉSE Arapovics Mária A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" című projekt keretében

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében A civil szféra

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban Tanulmányunk legfőbb célja, hogy bemutassuk az egészségügy területén működő civil szervezetek tevékenységét, az általuk folytatott

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI NONPROFIT SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE ÉS KAPCSOLATA AZ EURÓPAI UNIÓVAL

FEJÉR MEGYEI NONPROFIT SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE ÉS KAPCSOLATA AZ EURÓPAI UNIÓVAL FEJÉR MEGYEI NONPROFIT SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE ÉS KAPCSOLATA AZ EURÓPAI UNIÓVAL Készítette: GUBA ANDREA III. évfolyam, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a vidékfejlesztésben

Civil szervezetek szerepe a vidékfejlesztésben 347 Civil szervezetek szerepe a vidékfejlesztésben VARGA ESZTER Kulcsszavak: vidékfejlesztés, civil szervezetek, LEADER akciócsoportok, Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Civil Területfejlesztési Kisokos

Civil Területfejlesztési Kisokos kisokos:layout 1 7/29/10 4:40 PM Page 3 Civil Területfejlesztési Kisokos Tájékoztató füzet civileknek Milyen szerepet töltenek be a civilek a területfejlesztésben? A társadalmi egyeztetés; a partnerség

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Nyílt Lapok 2002/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron.

Nyílt Lapok 2002/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron. Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron Domokos Tamás Copyright Echo Nonprofit Network, 2002 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

Innovativit s és rendszerszerűség. hogy a szociális és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek

Innovativit s és rendszerszerűség. hogy a szociális és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek MAGYAR VALÓSÁG Rácz Andrea Innovativit s és rendszerszerűség a szoci lis és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek szemléletében A tanulmány a Norvég Civil Támogatási Alapra 2008 2009- ben pályázó,

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. június (459 474. o.) NEMES GUSZTÁV Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei A tanulmány az Európai Unió

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben