KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA"

Átírás

1 A Ál J-A MM.AG SEGÉLYEZETI KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA T IZ h: N HA /,' MA DIK AZ HH4 H5. T.i.\í:VK6L. w SZERKESZTÉ: MORGENBESSER JÁNOS IGAZGATÓ. NAGY-KANIZSA. NYOMATOTT f'ischf.l FÜLÖPNÉL. lfep5.

2

3 A ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA T IZ ENITA Ti MA DIK AZ T IXKVRŐL. SZERKESZTÉ: MORGENBESSER JÁNOS IGAZGATÓ. NAGY-KANIZSA. YOMATOTT jflschel, j

4 REV 00

5 TARTALOM. I. Adatok a polgári iskola történetéhez ben. II. Jótékonysági ügy. III. Az intézet tanszereinek gyarapodása ben. IV. Felügyelet és iskolai személyzet. V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok VI. Az ifjúság érdemsorozata az tanév végén. VII. Statisztikai táblázatok az tanévről. Vili. Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulók az tanévben. IX. Az tanév megkezdésére vonatkozó értesítés. *

6 Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme. Előmenetelre nézve: Szorgalomra nézve:. elgt. elégséges elégtelen erny dics vált. hny. ernyedetlen dicséretes változó hanyatló Magaviseletre nézve : szb. szabályszerű ksz. kevésbbé szabályszerű r. rosz.

7 T. Adatok a polgári iskola történetéhez ben. Az iskolai évre a beiratások, felvételi, javitó és magánvizsgálatok szeptember hó 4 napján eszközöltettek. Véghez menvén szeptember 5-én a tanév ünnepélyes megnyitása, a tanitás másnap, azaz szeptember 6-án kezdődött. A beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a rendtartás szerint; amikor is a tantárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az órarend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnokok kijelölése stb. kérdések intéztettek el. A beirt rendes tanulók száma 98, mi a mult. évi számmal szemben egy főnyi apadást mutat. A 98 beirt tanulóhoz járul még 6 magántanuló, kik ministeri engedély folytán vizsgára bocsáttattak és a vizsgát az illető osztálybeli tantárgyakból sikerrel le is tették ; igy volt a beirt tanulók összes száma 04. E helyen emlitem meg, hogy Zánkay Zsigmond intézetünk rendes tanára a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. mínisteriumnak 885. márczius hó 4-én kelt számú magas rendeletével állomásán végleg megerősíttetett, valamint azt is, hogy Rosenblüh Lajos r. tanár a harmadik, Pongrácz Adolf tornatanár az első és második ötödéves pótlékot nyerték. A tanitás a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ur által 879. évi szept. -én sz. a. kiadott tanterv értelmében történt, azon módositással, hogy a német nyelvet heti órában az I. és II. osztályban meghagytuk. A tantestület teljes tudatában annak, mily nagy felelősség háramlik reá az ifjúságnak ugy tudományos, mint erkölcsi kiképzését illetőleg, legjobb meggyőződése és tehetsége szerint igyekezett teljesíteni kötelességél az egész év folyama alatt. S hogy az ifjúság előhaladását mindkét tekintetben annál inkább figyelemmel kísérhesse, nem csak az előirt értekezleteket tartotta meg pontosan, hanem a felmerült szükséghez képest rendkívüli értekezleteket is tartott. Vallás-erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanáraik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon és idől'en teljesítették az egyháztól rendelt vallási gyakorlatokat és ájtatosságokat. A rom. kath. tanulók hittani vizsgálatai főt. Letlinger Kelemen városi h. plébános ur elnöklete alatt tartattak meg. Az eváng. és móz. hitvallású tanulók szintén illető egyházi

8 elöljáróságaik utasítása szerint nyertek hitoktatást; vizsgáik pedig az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt tartattak meg. Nyilvántartás végeit vezettetett a tanügyi napló és ezzel kapcsolatban a mulasztók, valamint a fegyelmi észrevételek rovata is. Az intézet egészségi állapotát illetőleg általánosságban véve az mondható, hogy az meglehetősen kedvező volt a lefolyt tanévben ; ámbár csekélyebb, úgynevezett könnyebb betegségek esetei nagyobb számmal fordultak elő, mégis nagy megnyugvásunkra szolgált az, hogy ragályos betegségektől intézetünk növendékei meg voltak kiméivé. Súlyosabb betegségi eset egy fordult elő és ez avval végződött, hogy Eder Ferencz már régóta betegeskedő, II. oszt. szorgalmas tanuló ápril végén kénytelen' volt az iskolából kimaradni. Rövideób ideig tartó betegségek néha a tanári kar egy-egy tagját is meglepték; Rosenblüh Lajos rendes tanár, ki augusztus havában súlyos beteg volt, szeptemberben még gyöngélkedett, de azért, ha nem is rendesen, mégis erejéhez képest el-eljárl előadásait megtartandó. Az igazgatót is nyolcz napra terjedő betegség szegezte ágyhoz, a mely idő alatt legsürgősebb teendőii az osztályfőnökök voltak szivesek elvégezni. Az úgynevezett könnyebb betegségek eseteit illetőleg, ismétlem már a mult évben is a tisztelt szülőkhöz intézett íigyelmeztető és kérő szavamat. Az egészség, illetőleg betegségek ügyeire nézve nagyon kedvezőtlen azon gyöngeség, engedékenység, melylyel némely szülő a tiunak csekélyebb vagy néha csak tettetett bajait mentegetni, palástolni szereti, annyira, hogy néha még oly esetben is, mikor a betegnek állilotl fiút egyik-másik tanár az ulczán sétálgatni látja, a szülő mégis kész a gyermeknek betegsége mellett bizonyítgatni, sőt a mulasztott órákat irott bizonyitványnyal is kimenteni. Ez oly visszaélés, mely nemcsak az iskolai szabályokba ütközik, hanem a fiu fokozódó romlásának alapját vetheti meg. Kérjük ennélfogva a t. szülőket, hogy az ilyféle túlságos gyöngédségtől, saját gyermekeik jövőjének érdekében, teljes önmegtagadással óvakodjanak. Szokott iskolai ünnepélyeinket az idén is megtartottuk. Ilyen a király Ő Felsége legmagasabb nevenapjának október 4-én, Deák Ferencz halála évforduló napjának január '8-án, és a koronázási emléknapnak junius 8-án való megünneplése; mely alkalommal az összes ifjúsághoz intézett alkalmi ünnepi beszéd Hoffmann Mór nyelvtanár által, az ifjúsági énekkar közreműködése és szavalat emelték az ünnepély magasztosságát. Ének- és szavalattal, valamint a jutalomdijak és könyvek kiosztásával egybekötött évzáró ünnepélyt junius 7-én tartottuk meg. Ezeken kívül rendezett még az ifjúság junius 7-én este a tantestület ve-

9 zetése mellett nyári mutatságot, mely alkalommal az ifjúsági énekkar nyilvános előadást tartott belépti díj mellett. A tavalyi tanév végén rendezett hangversenyünk tiszta jövedelme 89 frt. 47 kr. volt. Ezen összeg az előbbeni tanévből fennmaradóit, összeghez csatoltatott és igy összesen 0 frt. 96 kr. volt a takarékpénztárban elhelyezve. Az tanév folyama alatt azonban ezen megtakarítót! összegből a tantestület által 45 frt. 5 krnyi összeg szegény lanulök felruházására fordíttatott; maradt tehát még 75 frt. 8 kr. a takarékpénztárban. Ezen fennmaradt összeghez csatoltatik az ez évi hangversenyünk tiszta jövedelme is, mely összegnek egy részéből a jövő fanév elején ismét segélyezhetünk néhány szegény, magaviseletű és szorgalmas tanulói. Megyénk kir. tanfelügyelője, tek. dr. Ruzsicska Kálmán úr intézetünket hivatalos látogatásával 884. decz. 4-én örvendezteté meg tek. dr. Mangin Károly megyei főorvos ur kíséretében; mely alkalommal a folyamatban levő előadásokat élénk figyelemmel kiséré, a szertárakat megtekintette és ezekből, valamint a helyiségek bebútorozásából a város áldozatkészségét látván, erről dicsérőleg nyilatkozott. Ezen kivül szerencsélteték még intézetünket látogatásaikkal tek. Plosszer Tgnácz és dr. Szukits Nándor iskolaszéki tag urak több izben. A lefolyt tanévben intézetünk számára a következő folyóiratok járlak :»Philologiai Közlöny«,»Paedagogiai Szemle,Középtanodai tanáregyleli Közlöny«,»Magyar Nyelvőr«,»Népnevelők Lapja«,, Földi Közlemények",»Magyar Tanügy«,»Budapesti Szemle«,»Századok«,»Közoktatás,»Zalai Tanügy«,»Felső nép- és polgári iskolai Közlöny«,»Bürgerschule«; ezenkívül a tantestület tagjainak a»polgári Iskola,«és az intézetnek a»néptanítók Lapja". Junius 7-én tantestületi lanácskozmány tartatott s ezen a tanodai ifjúság erkölcsi viselete, szorgalma és az egyes tantárgyakban tanúsított előmenetele bírálat alá vétetett, az osztályzatok megállapittattak és a bizonyítványokba jegyeztettek. Nyilvános vizsgálataink a tek. iskolaszék váhagyásával az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt junius hó 8-ától ugyan e hó 4-ig bezárólag tartattak meg; a szép és nagyszámú ok a vizsgálatok tartama alatt díszes csoportokban voltak kiállítva. A tanévet junius hó 7-én az ének- és szavalattal, valamint a jutalomdijak és könyvek kiosztásával egybekötött zárünnepélylyel fejeztük be; a bizonyítványokat és az Értesítőt junius 8-án osztottuk ki.

10 II. Jótékonysági ügy. Tanintézetünk szegény növendékei ezen tanévben is részesüllek olyan téteményekben, melyek iskolázásuk terheit jelentékenyen megkönnyilették. A tandíjmentesség kedvezményét 3 növendékünk élvezte; 5 növendékünk láttatott el a szükséges tankönyvekkel és!) tanulónk ruhával. Intézetünk ezen téteményen kivül még egyéb kedvezmények élvezetével is dicsekedhetik. Főt. és ngos Tallián Ede zágrábi kanonok ur 000 frtos alapítványa kamataiból két és viseletü növendék részesittetett segélyben. A nagy-kanizsai takarékpénztári részvénytársulat ezen évre is nagylelkűen megszavazott 0 frtnyi összeget azon nemes óhajtással, hogy az, szegény és szorgalmas tanulók segélyezésére fordiltassék. Tek. Ebenspanger Lipót iskolaszéki tag ur db. aranyat a számtanban legjobbnak elismert tanulónak jutalmazására ajánlott fel. A tek. iskolaszék áltál megszavazott 0 írtból jutalomkönyvek szereztettek be azon czélból, hogy zárünnepély alkalmával szorgalmas tanulók megjutalmaztassanak. Tek. Fischel Fülöp helybeli könyvkereskedő ur által felajánlott 5 db. jutalomkönyvvel néhány szorgalmas tanuló jutalmaztatott. (Ezekre nézve. a tandíjmentesek, segélyzettek-, ösztöndijasok- és jutalmazottakról szóló kimutatást.) Tek. Grünhut Alfréd helyb. kereskedő ur 87 db. pénz- és 77 db. éremmel gazdagilotta pénz- és éremgyüjteményünket Wajdits József VI. oszt. tanuló egy db. camera obscurát ajándékozott intézetünk természettani muzeumának. Továbbá gyarapították még könyvtárunkat becses adományaikkal : a nagymélt. m. kir. minister ur, a Franklin társulat, a Pallas irod. és nyomdai részvénztársaság, Lampel R Kókai L könyvkiadó, Gótsch József tanár és Schmidt Rezső tanitó urak. Hálásan jegyzem fel, hogy a tek. városi hatóság a lefolyt tanévben is 300 frtnyi összeget fordított részint taneszközök, részint a tanári könyvtárnak gyarapítására. (L. az intézet tanszereinek gyarapodását). Kedves kötelességemnek ismerem intézetünk mindazon nemeskeblü pártfogóinak, kik iskolánkat becses támogatásukra méltatták, ezen helyen a szent ügynek nevében hálás köszönetemet nyilvánítani.

11 III. Az intézet tanszereinek gyarapodása ben. A tekintetes városi hatóság a lefolyt tanévre tanszerek beszerzésére és a tanári könyvtár gyarapítására 300 irtot ajánlott fel; ezen összeg erejéig a következő beszerzések iránt történt intézkedés.. Természettani szertár. Villamfény-szabályozó; Barlovv-féle kerék; Archimedes csavarja; Harangkészülék óraművel; Schmidt-féle pörgelyü ; készülék az oldalnyomás megm.; Daniell-féle nedvmérő; összesen 90 frt.. Természeti szertár. Alcedo ispida, Bombycilla garrula, Cypselus apus, Ardea cinerea Larus canus, Sterna minuta. Lucioperca Sandra, Salmo fario, Accipenser sturio, Anguilla vulgaris; összesen 4 frt. 3. A vegytani laboratórium számára beszereztetett:. db. palack tubussal; gummicső ; horgany ; 6 db. re torta; kénsav; vaskénecs; összesen 0 frt. 4. Földi szertár. Dr. A. Petermann : Karte des Mittelländischen Meeres; 9 frt. G0 kr. 5. Tanári könyvtár, a) Vétel utján: Schulmann : Die Erziehungskunst; Trefort: Tanulmányok; Trefort: kisebb dolgozatok ; Dr. Frl. Ratzel: Anihopogeographie; dr. Kiss Aron : A magy. népnevelés története; Karner-Novák:Könyvviteltan. Folyóiratok : Philologiai Közlöny, Paedagogiai Szemle, Középtanodai tanár-egyleli Közlöny, Magyar nytlvőr, Népnevelők Lapja, Földi Közlemények, Magyar lanügy. Budapesti Szemle, Századok. Közoktatás. Zalai Tanügy, Orsz. felső nép- és polg. isk. Közlöny, Bürgerschule; ( oll.): Lant; Beizer A.: Loreley, Troubadour; öszszesen 86 frt. b) Ajándék utján: Ribáry : Magy. történelem: dr. Bihari P.: Művelődés történet k.; Gótsch: számtan; Ribáry : Világtörténet; Balló : Vegytan ; Mangold L.: Történet; Jablonszkv: föld; dr. Toldy: Föld; Adamovics: Geometria; dr. Gyulay: M. olvasó; Göll J. Enektan, énektanitási rendszer: Néptanítók Lapja. 6. Ifjúsági könyvtár. Az ifusági könyvtár számára a növendékek által külön fizetett, használati illetményekből a következők szereztettek be: Abonyi L.; A fekeie kutya, Ágay A.: Porzó Iárczalevelei. Balogh Z.: Alpáry. Beniczkv B. L.: Ruth. Gaste! ár: A művészet Olaszországban, Csernysevszky : Mit tegyünk, Selestey : Huszárok könyve, Szász K: Hedvig, Zrinyi a költő Loránffy Zsuzs.. Thackeray: Vig elbeszélések köt., Tolnai L.: Be-

12 szélyek köt... Vajda János: Béla királyfi, Wohl J. és Sz.: Beszély, A bécsi márcziusí napok 848., Kazinczky F Levelezése Kisfaludyval, Greguss : meséi, Forgó Bácsi: Gyermekhumor. Füssy : Ifjúsági emléklapok, Ney F: Gyermek könyve, Történeti könyvtár 3. köt.. Hojtsy P: A nagy természet. Halasy A: Petőfi reliquiák. Ferencz.: Garay János. Goethe: Az ifjú Werther keservei, Lisznyai K: Dalzongora. Beniczky B. L: Márfha, Jókai M: Szélcsend alatt köt.. Tóvölgyi T: Az ezüst vitéz, Hugó K: egy magy. király, Deák Farkas: Fogságom története. Berzsenyi: Ódái, Katona: Bánkbán, Antigoné: Sophokles tragédiája. Hojtsy: A mi az embert környékezi. Olcsó könyvtár: Oroszbeszélyek. Viharban. Árulás Grandét Eug., A magy. emigr. mozg., Abdariták, A csonka l'űlii ember. Egy vadász iratai, Aurélia néni, Szász: Mese képekkel, Church : Elbeszélések, Jókay M : A magy. nemz. története ; összesen ( frt. 35 kr. A könyvek beköttetésére 37 frt. G5 kr. összesen 00 frt.

13 ~ IV. Felügyelet és iskolai személyzet. a) Fel ü gyei ő test ü I e I e k.. A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minisztérium és ;i zalamegyei tankerület kir. felügyelősége.. Nagy-Kanizsa rend. tanácsú vár. képviselőtestületéből választott iskolaszék tagjai: Elnök : Babóehay György Alelnök: Nusecz József Jegyző: Németh Ignácz Gondnok: Knáusz Boldizsár l)r. Benczik Ferenc/ Berzav Elek Bún Samu Ebenspanger Lipót Eperjessy Sándor Faics Lajos Garay Benő Df. Gerő József Haba József Hegedűs László Hertelendy Béla Hoftmann Mór Kovács Béla Kovács János Lengyel Ignácz Lengyel Lajos LöAvy Adolf Morgenbesser János Pap János Plihál Ferenc/ I'losszer Ignácz Récsey György Rózsavölgyi Anlal Simon Gábor Dr. ívhreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tersánczky József Trojkó Lajos Dr. Tuboly Gyula Wohlheim Ernő. A vallás felekezet képviselői: Hütter Lajos evang. lelkész és hitoktató L e i n g e r Kelemen r. kath. lelkész, városi h. plébános. Dr. Neumann Ede izr. főrabbi és hitoktató. P a v e k o v i t s M e t h o cl. g. kalh. lelkész és hitoktató. *

14 b) A tanári kar és működésének kimutatása.. Morgenbesser János igazgató ; polg. iskolákra képesített tan. a JII. oszt. főnöke; a kir. magy. természettudományi társulat rendes tagja, a nagy-kanizsai iskolaszék tagja a vegyt. labor, a termény- és természettani szertár valamint a tanári könyvtár őre; tanitotta a német nyelvet a. a természetot a II. III., a természettant a IV. V., a vegytant az V. és VI. az ipartant a VI. osztályban H. ó. 8. Szolgálati éve ezen intézetnél.. Hoek János zene és énekre képesített tan., városi kántor: tanitotta az éneket minden osztályban. H. ó. 5. Szolg. éve ezen intézetnél Hoffmann Mór rendes tan. Középtanodákra és polg. iskolákra képesített tan. a IV. osztály főnöke; Nagy-Kanizsa város képviselő testületének és a városi iskolaszéknek tagja, tantestületi értekezlet jegyző és az ifjúsági könyvtár őre; tanitotta a magyar nyelvet és irodalmat a II., IV. V.. VI., a német nyelvet az I., III, V., VI. osztályban. H. ó. Sz. éve ezen int: 0.*) 4. Pongráez Adolf tornára képesített tan., a tornaszerek őre ; tanitotta a tornászatot minden osztályban. H. ó. 3. Sz. éve ezen intézetnél. 5. Rosenblüh Lajos rendes tan., polg. iskolákra képesített tan. a II. osztály főnöke; tanitotta a számtant, mértant és szépírást az I., a számtant, földot, szépírást a., a számtani a., VI.. a számtant és mértant a IV. osztályban. H. ó.. Sz. éve ezen intézetnél. 6. Sehmidt Károly rendes tan., polg. iskolákra képesített tan., az V. osztály főnöke; a földi eszközök őre; tanitotta a földot az., a német nyelvet, földot, történelmet a IV., a földot, történelmet a., a történelmet és alkotmánytant az V. és a történelmet a VI. osztályban. H. ó.. Sz. éve ezen int : Sehultz Károly rendes tan., polg. iskolákra képesített tan. a VI. osztály főnöke, a tanszerek őre; tanitotta a mértani- és szabadkézi ot az.,.,., IV., a szépírást a. a mértani ot az V. és VI. osztályban. H. ó. 6. Sz. éve ezen int: Zánkay Zsigmond rendes tan., polr. iskolákra képesített tan., az. osztály főnyke; tanitotta a magyar nyelvet és a természetot az, a magyar nyelvet és mértant a. a mértant a II., a számtant az V., a könyvviteltant az V. és VI. osztályban. H. ó.. Sz. éve ezen intézetnél : 9. Hitoktatók : 9. Berdin János szt.-ferenezrendi áldoz," r, rom. kath. bitoktató. 0. Hoffmann Mór polg. isk. tan., izr. hitoktató.. Hütter Lajos evang. lelkész, az evang. tanulók hitoktatója. *) Irodalmilag is működött.

15 PIP* ít^?-,' ' «g. ^P^'T"; 'A^J^-^^ppii^piS 3 V. á i 84-8, tasl?bes, bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok. leülső o s z t á l ^ r. Osztályfőnök: Zánkay Zsigmond. Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan E tantárgy osztályok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatározása a felekezeti hatóságok jogköréhoz tartozik. M a g y a r n y e l v - 5 Zánkay Zsigmond Ihász G. magyar nyelvtan. Szvorenyi [. magyar olvasók I. r. a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvadás; az olvasmányok tartalma megmagyarázása, az olvasmányok tartalmának szabadon való eibeszelése ; könyv nélkül tanult versek szavalása. b) Nyelvtan: egyszerű mondat, és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. Mondattani alapon a teljes alaklan, tekintettel a hangtani módosulásokra ; szóképzés, szócsoportok egy - beállításával ; az előképzők : c) Helenkint egy Írásbeli iskolai vagy; házi dolgozat. Német nyelv Hoffmann Mór Holímann M. néni. nyelvtan és olvasók. r. Egyszerű mondat, mondatrészek megkülönböztetése. A coniugatióból a s/.emélyrngozás és az igealakok megkülönböztetése idő és módjelzők alapján. A declináczió és motio. Szótanulás hetenkint két Írásbeli dolgozat. Föld Schmidi Károly Dienes Péter rn. oszt. földa A magyar-osztrák monarchia földa, különösen Magyarország földa, az osztrák tartományok csak általános átlekin tése, kiválólag az első természeti viszonyai.

16 ^ 4 Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tanmyag Számtan o Hosen blüh Lajos Lutler számi.. r A tizedes számrendszer A négy számolási mivelei egész számokkal és tize des törtekkel. A tört mint hányados és viszony; közönsége^ törtekkel való szá molás. A hazai mértékek ismertetése : időszámítás. Merlau Rosenblüh Lajos Mocnik mértani nézletlan. r. Planimetriai elemek. Pontok, vonalok és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb sik idomok tulajdon-sági es alakítása Az idomok összeillősége, syinelriája, hasonlósága, és a terület meghatározása Természet r a j z 3 Zánkay Zsigmond Dr. Szabó Józset ásványtana Szecskái István növénytana I r. a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjeilemeivel biró, a mezei gazdasági, különösen az ipari ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemléltettek azok ismertető jegyei; az ásványok lalálási helyük és hasznok. b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellem/ö azonban a mezei gaz daságban es az iparban használtatni szokott növénypéldányokon kerestettek fel a növények ismertető jegyei : a növények, növési helyük és h'isznuk. Mértan Szabadkézi Schultz Károly Schultz Károly Szerkesztői sikmértan elemei (eszközökkel.) li Előkészítés a olásra. Egyenes.vonalok görbe vonalok s ezekből összetett egyszerű diszittnények. Sikmértani idomok egyszerű diszittnények Sikmérlani idomok. Egyszerű mértani testek, s< drony és teljeslajiu mintákról árnyékolást: a min tázás kezdete. Szépirás Rosenblüh Lj. Üteny szerint angol szépírást. tanulták az ugvnevezetf Torna Pongrácz Adolf A menés; (ulás nehezebb nemei melleit. gyakorolták a sorfordulalokat, sorka- ; nyarodásokat és a sorok mozdulatának összeállásának és kifejlésének különféle nemeit. Szabadgyakorlatok. Ének Hook Jn. Három és négyszólamú karénekek

17 jw - r, v 5 osztály. Osztályfőnök : Rosenblüh Lajos. Tantárgy Heti óraszám Tanár Tanköny Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan Lásd. osztály. Magyar nyelv f) Hotfmann Mór Iliász U. magyar nyelv Szvorényi J. magy. olvasók II. r. Olvasmányok és azoknak feldolgozása. Összetett, szerkezetű mondatok taglalása és szerkesztése ; mellék- és alárendelt mondatok A szókötés, szóképzés Helenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat. Németnyelv Morgen besser János Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasók I. r. Az. osztályban tanultakon kívül a föés mellékmondatok. Teljes conjugálío. A melléknév, viszonyszó, a névmás és a számnév Helenkint két Írásbeli dolgozat. Föld Rosenblüh Lajos Hunfaly J. kis földleírás Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályb. Számtan 5 Rosenblüh Lajos Lutter számtan II. r. Számolási rövidilések, számtani miveletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejlesztése. Egyszerű hár masszabály ; az számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemi. Százalék Mértan Zánkay Zsigmond Moőnik mért. nézlettan. r. Stereometriai elemek a sík; az egyenesek és sikok abso'.ul a relátiv fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb lestek tulajdonságai és hálózala. A testek felszínének és térfogatának meghatározása. Természet 3 Morgenbesser János Pokorny Dehány j az állatok természeta Egész éven át taníttattak az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel biró egyszersmind a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott állalpéldányokon az ismertető jegyek ; az állatok tartózkodási helyök, táplálkozási és szaporodási módjok, sajátságaik és hasznuk. Az állati rendszer főbb alapvonalai és az ál latoknak meghatározsa Embertan.

18 6 Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Mértani 3 Schultz Károly Krisz. Fer. elemi ábrázolásiari Veiüleitan tlemei ; pont, vonal sikiérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonyok. Szabadkézi Schultz Károly Fali lábfakra előolt ábrákról, tali nagy képekről; ékilmények elemei. Fokozatos előhaladás a mintázásban. Szépírás Rosenblüh Lajos Lásd I. osztály. Torna Pongrácz Adolf Lásd I. osztály. Ének Hock János Lásd í. osztály. ïïa-rmad.ils csztál37-_ Osztályfőnök : Morgenbesser János Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan Lásd I. osztály. Magyar nyelv 4 Zánkay Zsigmond Ihász G. m. nyelvt. Szvorényi magy. olvasók III r. Egészet alkotó történelmi olvasmányok Elbeszélő költemények A nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismerlelése. Helenkint egy Írásbeli dolgozat., '.., í

19 7 Tantárgy : Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Né inet nyelv 3 HotTinann Mór Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasókönyv. r. Egyszerű és bővített mondatok; a inon datrészek, a tő- és mellékmondatoknak megkülönböztetése. Név- és igeragozás, szóképzés elemeit. Szóbeli fordítás magyarból németre; kisebb darabok megtanulása köny nélkül. Föld Schmidt Károly Huuíalvy J. kis földleírás Amerika bővebb. Afrika és Ausztrália összébb vont ismertetése, tekintettel a felfedezések történelmének főbb mozzanataira Történelem i Schmidt Károly Schwicker. H. magy. története A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészet át lehel venni. Számtan 3 l Rosenblüh Lajos Mauritz R Köz.számt. II. r. Összetett Hánnasszabály. Kamaiszámolás. Határidő számolás. Lánczszabály. Az arányos oszlás. Elegyitési feladatok. Mértan Zánkay Zsigm Motfnik mért. nézi.!. r. Egyszerű vonalú idomok Az összeillőség, symelria, hasonlóság és területmeghatározás. ( őrbe vonalú idomok. A körtan. Természet 3! Morgenbesser János Kriesch. ásványtan Pokorny- Dékánv növényt. Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibövitteteit a kőzettannal s a geologia alapvonalaival. Tavaszi és nyári hónapokban a növények szervezete és élelf'/lvama ismertetett meg. Mértani Schultz Károly Krisz Per. elfmi ábrázolástan A vetülettan ismétlése és folytatása : sikok által határolt s görl e felületű ren des mértani lestfk ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép szerkesztése. Szabadkézi Schultz Károly l Görög, középkori s keleti stilü ékítmények olása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboiu mintákról. Szépírás Torna Schultz Károly Lásd. osztály. j. Pon- i grácz Lásd I. osztály. i Adolf j Éiík HcckJI Lásd. osztály

20 osztály. Osztályfőnök : Hofl'mann Mór. :]>Teg, s r ed.i:k: Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan Lásd. osztály Magyar nyelv 3 Hoffman Mór Bodnár Zs. irályt, és olvasókönyv. r. Környei gyak. irályt.. r. Arany Toldija. Az olvasmány tartalmának megértetésén kivíil a mü szerkezete. Leírások a stilus általános törvényei A prózai és a költői stilus különbségei, tekintettel a legfontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat. Német nyelv 3 Schmidt Károly Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasók II. r. Az összetett szerkezetű mondatok taglalása és alkotása : az ezekhez szükséges nyelvtani alakok és szabályok ismertetése. A mondattannak és szóképzéstan nak kiegészítése. Fordítás és könyvnélkiiliék tanulása. Végül a németnyelvtan részletes áttekintése. i Föld Schmidl Károly Hunfalvy.). kis földleírás A három első osztályban tanult földi ismeretek összefoglalása és az egész áttekintése. A mathematikaí és phisikai föld elemei s a földabroszok készítése Történelem 3 Schmidt Károly NeumannS, világtört. I. H. r. A keleti népek, görögök és rómaiak története. Népvándorlás. Uj államok. Az izlam. A pápaság és a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok beomlása Számtan Mértan 3 Rosenblüh Lajos Rosenblüh Lajos Mauritz R. köz. számt.. r. Moőnik F. mért nézletlan II. r. A hazai, valamint a legtontosabb,külföldi pénzrendszerek ismertetése. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámítolás. Az ellentett szám, a hat első alapművelet hetükkel. Első fokú egypnletek egyismeretlennel A tér felmérése es területe, kiszámítása. A térfogat felmérése és köbtartalma kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, t'pülelek falai ködtartalmainak kiszámítására 3 Természettan Morgeibesser János ÍTieguss fcryula természettana A lestek általános tu'ajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok söhegyene. A munka. A gépek. A bő.

21 » Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Mértani Szabadkézi 3! Schultz Károly Schultz Károly Mérték szerinti olás A mértani alkalmazása az épilészeli szerkesztésre. Ékítmények dombormű vekről, virág, emberi tej és testrészek olása domború mintákról. A renaissance stíl alapvonala. Mintázás. Torna Pongrácz Adoll! ' i Az alsóbb osztályokban végzetteken kívül gyakoroltattak a katonai test- és fegyvergyakorlatok. Ének Hock János Lásd. osztály. töd-ils osztály. Osztályfőnök: Schmidt Károly Tantárgy Heti óraszám Tanár Tanköny Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan Lásd. osztály. Magyar nyelv 3 Hofimann Mór Gyulai Bél. irodalom ismertető Környei J. gyakori irályt. r Olvasmányok : Az ujabbkori irodalombeü költők és drámaírók műveiből válogatott darabok olvastatása, lailalmi magyarázat mellett a drámai compositio megértetése Prózai olvasmányul a szónoki beszéd. Üzleti levelek, szerződések, kötelezvények Hetenkint egy írásbeli dolgozat. 3*

22 0 Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Német nyelv 3 H offmann Mór Hofímann Mór német tan. és olvasók. r. Nemet nyelv és mondattan ismétlése mellett könnyebb német olvasmányok olvastatása. Fogalmazások, néhány vers és néhány prózai darabkönyv nélkül megtanulása. Történelem *> o Schmidt Károly I)r. Hibáry Fer. világtörténelme Európa történelmének folytatása a legújabb korig nevezetesen : A felfedezések; Reformatio : vallá-ú és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolutizmus kora. Az amerikai szabadságharc*. A franczia orradalom és Napoieot: kora. Az ujabb forradalmak és az állami ujabb alakulások. Számtan *> Záukay Zsigm. Moéuik K. betüszámt. Logarithmus. Első fokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Regula talsi. Első fokú számtani és mértani sorok. Könyvviteltan Zánkay Zsigm. Weninger V. könyvviteltan Az egyszerű könyvvitel, alkalmazva ezt az iparra, me/ei gazdaságra és kereskedelemre. [ Természettan Vegytan A levegő, viz, só, mészkő, szén stb - böl kiindulva, az elemeknek s azok fontosabb vegyületeinek ismertetése. A vérlugsó, bor, eczet, szappan, növényrost, keményítő, czukor, cserző anyagok, szerves savak, aljak stb. vegyek megis- Alkotmánytan 3 \ i Morgenbesser János Morgenbesser János! Schmidt Károly í Greguss Gyula termesz, ta. Bertalanffy T. mennyiségi. földr. Haydu Gy. vegytan ' Márton ty M. magy. alkotmánytan r A hang, fény, villamosság és delejesség tüneményei. A kosmografia elemei. ; mertetése. A magyar birodaljm szerkezetéről, al-! kotmányáról, népképviseletéről, kormá-! nyáról és kormányzásáról. A váltó jog! és a csődtörvény több vonalai.

23 i Tantárgy I i Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Mértani *> O (íyakoriatok a vázoló asztallal és a szögmérő műszerekkel való mérésekben, a területek felosztásában, a területek kiszámításában, térkép készítésében. Torna Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály Ének Hock János Lásd J. osztály. EUZa/tcd-Ils: osztály. Osztályfőnök: Schultz Károly Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Hit és erkölcstan Lásd I. osztály. Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Gyulay B. Irodalom ismertető Névy J, gyakori, irályt. II.r. Az ujabbkori költök és drámaírók, szónokok válogatott művei olvastatása A magyar irodalom története. Fogalmazási gyakorlatok és ügyiratok írásban. Német nyelv > o Iloffmann Mór Hofftnann Mór ném. tan. és olvasók r. Nehezebb olvasmányok olvastatása költői és prózai müvekből. Nehezebb fogalmazványok készilteté e. Elbeszélő költemények. történelmi tárgyú prózák könyv nélkül elöadatása. Történelem 3 Schmidt Károly 'Horváth M Magyaror. története. f Magyarország pragmatikai történelme, különös tekintettel a társadalmi viszonyok és a közjogi törvényhozás fejlődésére.

24 Tantárgy Heti óraszám Tanár. Tankönyv Bevégzett tananyag Számlán 3 Kosenblüh Lajos Mocnik F. betüszámlana Kapcsolástan. A valószinüségi számítás elemei. A törlesztési és évjáradéki számitások. A biztosító intézeteknél, takarékpénztáraknál, jegybankoknál, részvénytársulatoknál előforduló számitások. Állam- és magán sorsjegyek. Könyv viteltan Zánkay Zsigmond Weninger V. könyvviieltana A kettős könyvvitel, alkalmazva kereskedelemre. Takarékpénztárak, részvénytársulatok munkálatai. Vegytan Morgenbesser János Hajdú Gy. vegytana Lásd V. osztály Ipartan Morgenbesser János A természeti erők felhasználására szükséges gépek ismertetése. Szerszámok és szerszámgépek. Vas- és vasipar Zárak és tűzálló szekrények. Aczél tollgyártás. Óragyártás, papírgyártás. Uj ezüst, bronz, mész. Mértani 3 Schultz Károly Lejtmérések, alkalmazva ezt a vizvezetés, öntözés, alagcsövezésre. és vizlecsapolásra Torna Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály. í_ Ének Hock lános Lásd. osztály.

25 VI. ás ifjúság érdemsorozata az tanév végén. I I. OSZTÁLY. N e v e k Hitian Magyar nyelv Német nyelv Föld Számtan Mértan Természet Mértani Szabadk. Szépírás Torna Ének Szorgalom Magav iselet Anek György ó ó eles dics A posztolovits Sándor eli<s vált szb Csillag József elgt. elgt hny szb C/elbofer Károly elgt elgt elgt elgt elgt elgt hny szb 5 Domokos Pál dics szb Farkas György ló dics i ó Földy Ferenc/.. dics Gergye Sándor ernv! Gros/ Károly elgt elgt hny szb 0 Gros/. Nándor váll. i ó Gürtler Ferenc*.ió dics Hadaagy Imre ó erny I Harangozó József k i m a r a dt. Hobinka Vilmos k i m a r a dt 5 Horváth Gyula ió eles vált. Hoffer Ferencz Jó. 0 erny Junkjr Rezső Jó dics Kámenszky József ern y

26 ; N e v e k Hiti an Magyar i nyelv Német nyelv Föld Számtan Mértan Természet Mértani rai/ Szabadk. ~ Szépírás Torna Enek Szorgalom Magaviselet Matkovits Mihály ieles vált 0 Pasqualetti Antal k i m a r a dl Récsey Ferenc/ elgt ieles bny Roming Ignác/ Íó jeies dics Sehmidkuncz Frigyes. dics i Schwarlz Ede k i m a r a dl elgt elgt elgt elgl elgl eigs ~ bny 5 Sebestény Károly Stercz Rezső elgi elgt - bny S/atnik Károlv elgt elgt elgt elgt elgt eigs hny elgt elgl elgt ló V> ieles hny szb Szíj Pál Szolár Béla ieles vált Jó 30 Szűcs János Íó ió dics Totola Imre figs vált k i m a r a dl Trojkó Gyula isin. jeies ieles eigs dics ió Varga Jenő VVéber Lajos jeies dics 35 Wollrom Ernő elgt hny szb Zádrávecz lános elgt elgt eigs elgt elgt bny szb Zsílovetz Kálmán j<> jeu'-s vált szb

27 II. OSZTÁLY. N e v e k Hilian Magyar nyelv Német nyelv Föld Számtan i Mértan Természet Mértani Szahadk. -- Szépírás j Torna Ének Szorgalom - Magaviselet Dani.József _ dics Dolmányos György ieles váll Eder Ferencz k i m A r a ' dt Eppinger Manó Jó Jó jeies vált szb 5 Farkas Mihály dics Hencz Szilveszter elgt elgt hny ksz Horváth János váli Horváth Nándor vált Knortzer Károly elys ió Jó vált 0 Kolin Zsigmond elgt. elgt elgt elgt elgt elgt hny ksz Koszi Lajos ió. dics szb Marlinetz György ism. elfís ' )ó 0 vált Mattosh Ernő ió elgt elgt hny ksz Morovitz Mór ió. vált szb 5 Munkácsy György k i m a r a dt Petrits István eigs ió vált Riittel Frigyes elgt elgt elgt elgt eigs hny szb Schwartz Gyula k i m a r a dt Sebők Béla Jó erny 0 Straub Gyula elgt elgt elgt elgt elgt hny szb Szeitz Antal k i m a r a dt Szűcs Ferencz ism.. j ó e'gs dics Takács Lajos Jó eigs dics

28 N e v e k Hitlan Magyar nyelv Német nyelv Földraj/. S/.áinlan Mértan Természel Mértani Sz'tbadk. Szépírás Torna Ének Szorgalom Magaviselet Takács Sándor i6 _ dics Takler József jo JO vált Weisz Géza JO." Jo jo JO Jó jo vált. "Wositz Ödön lo k í m a r a dt III. OSZTÁLY. N e v e k Hittan Magyar nyelv Német nyelv Föld Számtan Mértan Természet Mértani i Szabad- kczi íajz Szépírás Torna Ének Szorgalom Történelem Magaviselete Barabás.lános Jó ó vált. szb Brunner Antal JO <>. JO vált szb Dávidovits György i eigl e'sís.)'> JO ) V szb Mártincsevits Ferencz jo " JO vált szb 5 Polják Ignácz ieles J eigs Jó vált szb Schüller Zsigmond 0 j''> Jó jo." dics szb

29 I"\7"_ O S Z T Á L Y. jl N e v e k Hittan Magyar nyel v Xémei nyelv Köldi'iijz Számtan Mértan Természet tan Mértani Szabadkézi Torna Enek Szolgaion! Történelem Magaviselet Berger János je'es J ó J ' je'es j'» dics Budai Sándor eleu je'es.ieles erny Fater Mihály iö eigs elj/s vált szb Krenn Lajos. ek's elg" íó dics 5 Lénk József ieles ieles dics Sárdi Károly e!gs eigs váll Sitkoviis Simon e'gs elgt hny szb Spiegel Gyula j". dics szb Szn ni mer Imre ieles i Ó. i ' e'gs el $is.j'" dics ltl Treiber József jele«. je;es je'es erny IC Vi OSZTÁLY. N e v e k Hittan Magyar nyelv Német nyelv Történe lem i Számtan Könyv vitel tan Természet tan Vegytan Mértani Torna Ének Szorgalom Alkotmánytan Magaviselete Benedek József jeies erny Deli Gvula.0.". JO vált szb tíeiger Sándor.I«'..0 jo. dics szb Junker Antal JO vált J

30 N e v e k Hittan Német nyelv Számtan Vegytan Mértani Torna Ének Szorgalom Magyarnyelv Történelem Könyvviteltan Természettan Alkotmánytan Magaviselet 5 Kasll Mór Keller Ignácz Kováts.lózsof Leitner Gusztáv Makovszky Géza 0 Scliindlberger József Schlick Nándor Straub Pál Tamás Gyula i! k i elgf. ni elgt. a : elgt r elgt. i ó a dl elgt elgt.. J 0 ' erny hny vált dics vált vált hny dics Í ó ksz szb szb szb szb szb yz "\7T. O S Z T Á L Y, N e v e k Hittan M agyar nyelv Német nyelv Történe lem Számtan : Könyv vitel tan Vegytan Ipartan Mértani 'l'orna Enek Szorgalom Magaviselet Hein Mihály dics i ó Knáusz László. jele«jo erny jo Koller Nándor.0 JO dics.0 Neumann Henrik 0 erny JO 5 Wajdi's József. jelás dics JO Magántanulók: Deli Béla. Kreizler Béla. Nagy Gyula, Pirovils József, Sebeslény Gyula, Tamás Gyula, Tomesz József.

31 VII. Statisztikai táblázatok az tanévről I. A tanulók általános áttekintése. ()sztály A tanulók száma beíratott elmaradt Vallásuk i n róm. kath. görög kath. ág. evang. helv. bil. vall. L inóz. vall. nyelvi viszonyaik (ffiitó nyelielrt! Desseins*?) magyar magyar-német magyar-szerb értelmiségi Szüleik polgári állása Előmenetelök önálló őstermelő, földi). és bérlő kereskedő és iparosok magán tisztviselők szolgálatot tevők munkások haladók ismétlők I Q o 30 fi fi II fi 5 t> O 4 0 Q.) *> O - i fi IV V. 3 0 Q o 7 fi : VI. íi 8 - fi * Összeg b i * Beleszámítva Tamás (ívnia V. oszt. rendes tanuló, ki miiiisleri engedélyivel a VI. osztályról magám-izsjrát tett.

32 II. A tanulmányozás eredményének áttekintése osztályonkint, ben. I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály VI. osztály TANTÁRGYAK: elégs elégt elégs elégt elégs elégt elégs elégt elégs elégt elégs elégi Hit- és erkölcstan O o 7 : 3 O o fi 3»> Magyar nyelv 4 0 fi o : 7 5 o *j 3 O o Német nyelv ') Föld és statisztika ü 4 4' 4 - Történelem »> Számtan ( O 3 O 4 8 oj Mértan <; 3 5 Könyvviteltan ' Természet O o Természettan - - r ; :. Vegytan Ipartan 5 Alkotmánytan ' O o 6 ' - Mértani O o *> 3 4 o Szabadkézi Q o Ö: ü > - - Szépírás i) o Testgyakorlat : Ének 9 c - 5 O ; - j - 3 -

33 VIII. Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulók az tanévben. A) T a (I i j m en les-e k Farkas György. Domokos Pál. Varga Jenő, Aposzlólovits Sándor, Wohlfrom Ernő, Csillag Józsefi Szűcs János, Gergye Sándor, Harangozó Józef. Horváth Gyula, Czelhoter Károly, Matkovifs Mihály I. oszt. tanulók. Takáls Sándor, Fder Ferencz. Munkácsy György, Horváth János Uorválh.Nándor. Morovilz Mór. Dolmányos (iyörgv. Farkas Mihály. Dani József II. oszl. tanulók. Barabás János III. oszt. tanuk). Szummer Imre, Spiegel Gyula. Sífkovils Simon. Fatér Mihály. _ Krenn Fajos, Sárdi Károly IV o. lanulók. Schindlberger József V. oszl. tan. Dely Béla VI. o. tanuló. H) Ösztöndíjas o k: Knáusz László VI. és Benedek József V oszl. lanulók, Tallián-léle (0 fiios öszlöndij. egyenkint."»() íío fii. (',) J u t a I ni a z o I t a k : Lénk Józseg IV. oszl. t. mint számoló l db. aranynyal Ebenspanger L ur által, Gürtler Ferencz, Gergye Sándor. Kámenszki József I.. Szűcs Ferencz II.. Spiegel Gyula IV. osztályú tanulók, mint szorgalmas lanulók. jutalomkönyvekkel Fisehel F. ur állal. Koszi Lajos II. oszt, tan. egy könyvvel Spitz Ignácz ur által. A lek. iskolaszék által utalványozott 0 frtnyi összegből veti jutalomkönyvekkel a következők jutalmaztattak: Höftér Ferencz, Hadnagy Imre. Anek György I., Sebők Béla II., Treiber József, Budai Sándor IV. Kastl Mór V., Neumann Henrik VI. oszl. tanulók. D) Segélyezetlek: I. A lek. iskolaszék által : a) lí uhával: Farkas György. Gergye Sándor, Szűcs János. Domokos Pál. Wohlfrom Frnő. Szíj Pál. Czelhofer Károly, Csillag József Malkovits Mihály, Horváth Gyula, Zádrávetz János, Aposztólovits Sándor. Anek Cvörgy I. oszl. Dani József, Horváth

34 3 Nándor. Koszi Lajos. Takács Sándor. VVeisz Géza. Hencz Szilveszter II. oszt. Davidovits György, Barabás János. oszt, tanulók. b) Iskolai k ö n y v e k kel: Schmidkuncz Frigyes, Harangozó József, C.zelhofer Károly, Horváti i Gyula. Varga Jenő. Zsilovelz Kálmán, Totola Imre, Zádrávetz János, YVohlfrom Ernő, Szűcs János. Szij Pál, Roming ígnácz. Gergye Sándor, Domokos Pál, Csillag József, Aposztólovits Sándor. Anek György I. Morovitz Mór, Dani József. Wositz Ödön, Weisz Géza, Takács Sándor, Strauh Gyula, Schwarcz Gyula, Munkácsy György. Koszi Lajos, Hencz Ssilveszter, Horváth Nándor. Horváth János. Farkas Mihály, Eppinger Manó, Dolmányos György II. oszt. Martincsevits Ferencz, Davidovits György, Brunner Anlal. Barabás János ITT. oszt, Szummer Imre. Spiegel Gyula. Sárdi Károly, Lenk József, Krenn Lajos. Fatér Mihály. Budai Sándor. Berger János IV. oszt. Makovszky Géza, Strauh Pál, Deli Gyula, Leitner Gusztáv, Kasztl Mór V. oszl. Knáusz Lászl('), Neumann Henrik VI. oszl. lanulók II. A s e g é y a,l a p b ő : i Ruhával: Martincsevits Ferencz III. oszt Lenk József, Fatér Mihály, Sárdi Károly TV. oszt. tan. Deli Gyula. Schindlberger József, Kastl Mór V. oszl. tan. Neumann Henrik VT. oszt. tanulók.

35 IX. Az tanév megkezdésére értesítés. vonatkozó A tanulók felvétele, vagyis beírása szept. -én kezdődik és larl szept. hó 4-ig, naponkint délelőtti 9 órától -ig és délutáni 3 órától 5-ig a polg. iskola ápiiletében (I. era.) igazgatói irodában ; ugyanekkor tartatnak a felvételi és javitó vizsgálátok is. Szeptember 4-dikén tul csak igazolandó alapos okoknál fogva vehető fel a lanuló.. Az iskolai év a polg. iskolában szept.. napján kezdődik és tart a. következő év junius hava végéig.. A polgári iskola első osztályába szabályszerűen csak oly tanuló léphet fel : a) ki legalább életének 9. évét betöltötte: b) kinek az elemi (nép) iskola negyedik osztálya számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli ismereteit e végre elrendelt felvételi vizsgálat utján igazolja. 3. A polgári iskolába lépő tanuló bármely nemzetiséghez tartozik, köteles a magyar nyelvet is tudni annyira, hogy a (örvény által ezen iskolában elrendelt magyar nyelvi oktatásban fennakadás nélkül részt vehessen 4. A polgári iskola egy-egy osztályába bevehető minden oly tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik és az azon osztályban megkívántató előkészültségről vizsgálat utján bizonyságot tesz; középlanodából a polgári iskolába átlépni kívánó tanulót, bizonyítványa alapján is fel lehet venni. 5. A felvételi vizsgálat díjmentes. 6. A polgári iskola egy-egy osztályába rendszerint 50 tanulónál többet felvenni nem lehet. 7. A polgári iskola negyedik osztályába átlépő tanuló ha a polgári iskola mellé ipartanrnűhely is van állítva ; beléphet abba és az ott felvett iparágakai az iskola és (>. osztályában kiszabod tantárgyak tanulása mellel! megtanulhatja annyira, hogy onnan a polgári iskola hatodik osztálya bevégeztével, mint iparossegéd léphet ál az illető iparos műhelyébe. 8. A polgári iskola negyedik osztályát bevégzett tanuló, ha szakiskolákba akar átmenni, átléphet: a) Tanitóképezdébe, b) kereskedelmi iskolába. e) Középiparlanodába. d) az országos mintatanodába. 9. A polgári iskola hat osztályát bevégzett tanuló előtt következő utak állnak nyitva:

36 a) Alkalmaztathatja magát állami hivatalokra, vasüti gyakoraokságra, a nem kincstárilag kezelt postai, távirdai kezelői szolgálatra, számtiszti hivatalokra a minisztériumoknál, várni, pénzügyőri, fogyasztási adói, pénz- és adóőrségi, dohánybeváltási, gyártási és eladási, lolto. bélyegző és sóhivataloknál. a megyéknél segéd és kezelői állomásokra, stb. b) Ipari, kereskedelmi, biztosiló-társulatoknál, pénzintézeteknél. 0. Ha a 6. oszlály bevégzése ntári még tovább is tanulni akar. átléphet a gazdasági, állatorvosi középintézetekbe. A növendék személyesen, még pedig szülei, gyámja, vagy ezek megbízottja kiséretáben tartozik a fölvételre az igazgatóságnál megjelenni. Minden nyilvános és magántanuló behatás alkalmával a tandíjon kivül frtot fizet az ifjúsági könyvtárra. Az egész évi tandij a tekintetes iskolaszék 878. október 3-én tartott, gyűlésének. pontja értelmében, minden vidéki és magán tanulóra nézve 5 Irt. a helybeli nyilvános tanulókra nézve pedig?» Irt. mely a beiratáskor lefizetendő, A tandíjfizetés alól való felmentés egyedül Nagy-Kanizsa város hatóságát, mint ezen intézet kegyurát illeti, azért a felmentés iránti folyamodványok a város lek. tanácsához nyújtandók be. A pót- és javító vizsgálatokra oly tanulók bocsáttatnak, kik csak egy kötelezett tantárgyból nyertek elégtelen osztályzatot. Azoknak, kik két tantárgyból nyertek elégtelen» osztályzatot és a kiknél a hiány pótlása a szünnapok alatt remélhető, a tantestület engedélyt adhat a. javitóvizsgálat letételéré. de csupán azon intézetnél, a hol tanultak. Kik több tantárgyból kaptak felégtelen tanjegyet, az oszlály ismétlésére köteleztetnek. A behatási és vizsgálati napok pontos megtartására annyival is inkább felhivatik a I. szülök figyelme, mert a később jelentkező s késedelmét kellőleg igazolni nem tudó tanuló a tanintézetbe nem vétetik fel. N a gy-k an i zs á n évi junius hó 8-áu. JlorgeiiheNMT Jáiio*, igaaga t,ó.

37

38

ALLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA TIZENHATODIK ÉRTESÍTŐJE ' ' - ' ' > I I "*" "

ALLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA TIZENHATODIK ÉRTESÍTŐJE ' ' - ' ' > I I * / sr A - G ^ - K ^ n s r i z s ^ i ALLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA TIZENHATODIK ÉRTESÍTŐJE AZ r ' ' - ' ' > I I "*" " \. ' - : í 887-88. rr-^isré^risőxj. v. ' ' '. \ T, K 7 I

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 22-23 Augusztus 23-29. Augusztus 29. Vezetőségi értekezlet Tantestületi alakuló

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2017.09.01. A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24. pontjáénak felhatalmazása alapján a tanulmányok alatti vizsgák ideje, részei,

Részletesebben

, TANÉV VEGrRN.

, TANÉV VEGrRN. NAGYKANIZSAI A L L A M I L A G S E G E L Y E Z E T T KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIU ISKOLA KLENCZEDIK AZ 880 8, TANÉV VEGrRN. SZERKESZTE MORGENBESSER JÁNOS IGAZGATÓ. NAGY-KANIZSA. NYOMATOTT FISCHET, FÜLÖPNÉL

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín

Hó/nap Esemény Helyszín ok száma: 179 Tanítás nélküli munka: 6 Módosított Tanévtár 2013/2014. tanév 1 tanulmányi kirándulás: 2013. 09. 13. 1 Szalagavató (2013.12.27. helyetti munka): 2013. 11. 30 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ):

Részletesebben

A TANÁROK ÉVKÖNYVEKBEN MEGJELENT ÍRÁSAI

A TANÁROK ÉVKÖNYVEKBEN MEGJELENT ÍRÁSAI A TANÁROK ÉVKÖNYVEKBEN MEGJELENT ÍRÁSAI Balás Imre: Eszmetöredékek a történelem oktatásának módszeréről. A szabadkai Városi Főgymnasium értesítvénye az 1873 74. tanévben. 3 4. Bölcskey Lajos: Van-e a középiskolában

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 2011. évi CC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a 229/2012.

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások Végzettség, szakképzettség Alsó tagozatos

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan:

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan: ok száma: 180 Tanítás nélküli munka: 6 Tanévtár 2014/2015. tanév 1 Szalagavató (2014.12.24. helyetti munka): 2014.11.22. 1 félévi osztályozó értekezlet: 2015.01.17. 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ): 2015.03.13.

Részletesebben

Pitypang Utcai Általános Iskola. Követés-vizsgálat

Pitypang Utcai Általános Iskola. Követés-vizsgálat Pitypang Utcai Általános Iskola Követés-vizsgálat 2008. november Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella Nyomonkövetés, beválásvizsgálat az IMIP szerint Célja: Információk szerzése a középiskolákba került

Részletesebben

Programterv. 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről - 20/2012. (VIII.31. EMMI r. 3. ) DÁTUM PROGRAM Felelős Megjegyzés

Programterv. 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről - 20/2012. (VIII.31. EMMI r. 3. ) DÁTUM PROGRAM Felelős Megjegyzés Programterv 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről - 20/2012. (VIII.31. EMMI r. 3. ) DÁTUM PROGRAM Felelős Megjegyzés Augusztus 21. 8 óra Nevelőtestület alakuló értekezlete ig.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

3/h Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

3/h Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 3/h Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Vizsgák fajtái: Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Javító- pótvizsga Szaktantárgyi

Részletesebben

MÉRLEGEK És ELŐIRÁNYZAT ÉVRŐL.

MÉRLEGEK És ELŐIRÁNYZAT ÉVRŐL. 4 MÉRLEGEK És ELŐIRÁNYZAT AZ 1893. ÉVRŐL. Bevétel Mérleg az Országos Állatvédő- Újhelyi Sándor,, mint közgyölésileg megar íny Áthozat 1892. évről (10 darab arany)... Tagsági díjak fejében Államsegély földmivelési

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

A tanév ütemterve 2017/2018 Tanítási nap száma 2017.aug.28. hétfő javítóvizsgák 8:00-, 12:00 konferencia 2017.aug.29. kedd 9 óra Nyitóértekezlet

A tanév ütemterve 2017/2018 Tanítási nap száma 2017.aug.28. hétfő javítóvizsgák 8:00-, 12:00 konferencia 2017.aug.29. kedd 9 óra Nyitóértekezlet A tanév ütemterve 2017/2018 Tanítási nap száma 2017.aug.28. hétfő javítóvizsgák 8:00-, 12:00 konferencia 2017.aug.29. kedd 9 óra Nyitóértekezlet 2017.aug.30. szerda 9 óra Munkaterv ismertetése, elfogadása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TARTALO M - JEG YZÉK.

TARTALO M - JEG YZÉK. TARTALO M - JEG YZÉK. I. Ónálló értekezések. Oldal 1. Jubileumunk évében : Borbély Sán dortól... 1 2. A beszéd tízparancsolata: Várad! Zsigm ondiéi... 5 3. A gyógypaedagogia propagálása : Juba Adolf d

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Munkaterv Tanévi feladatok 2017/18. tanév

Munkaterv Tanévi feladatok 2017/18. tanév Munkaterv Tanévi feladatok 2017/18. tanév K a r c a g i S Z C Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma 5400 MEZŐTÚR, FÖLDVÁRI ÚT 8. esemény időpont felelős Tanévkezdő munkaértekezlet 2017. 08. 21. 9.00,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban:

Részletesebben

A NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019-ES TANÉV HELYI RENDJE

A NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019-ES TANÉV HELYI RENDJE A NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019-ES TANÉV HELYI RENDJE AUGUSZTUS Augusztus 08. Tankönyvek érkezése Augusztus 21. Alakuló értekezlet, munkaközösségi foglalkozások ig, mkv-k Augusztus

Részletesebben

12. Vizsgaszabályzat (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga)

12. Vizsgaszabályzat (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga) 12. Vizsgaszabályzat (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga) 12.1 Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Az Oberstufe célja. A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire

Az Oberstufe célja. A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire Az Oberstufe célja A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire Az egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges kompetenciák elsajátítása tartalmi, nyelvi és

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A as tanév helyi rendje Dátum Nap Idő Feladat Felelős Augusztus Szeptember Október

A as tanév helyi rendje Dátum Nap Idő Feladat Felelős Augusztus Szeptember Október A 2012-13-as tanév helyi rendje Dátum Nap Idő Feladat Felelős Augusztus augusztus 24-28. - Gólyatábor osztályfőnökök, patronáló tanárok augusztus 27. 9:00 Alakuló értekezlet igazgató augusztus 28-29. -

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

5. A tanév helyi rendje 2017/18.

5. A tanév helyi rendje 2017/18. 5. A tanév helyi rendje 2017/18. Az énekkari próbák rendje: kedd: 50-14-30 : 50-30. Szeptember 1. 4-8. 6. 7. 18. 22. 23. 30. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1-8. évfolyamos szülői értekezlet Tűzriadó próba Bombariadó

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

2. oldal i) természetrajz, k) kémia, l) természettan, m) mennyiségtan, n) filozófia, o) rajz, p) testgyakorlás. 4. A reáliskola rendes tárgyai. A reál

2. oldal i) természetrajz, k) kémia, l) természettan, m) mennyiségtan, n) filozófia, o) rajz, p) testgyakorlás. 4. A reáliskola rendes tárgyai. A reál 1. oldal 1924. évi XI. törvénycikk a középiskoláról 1 1. A középiskola fogalma és feladata. A középiskolának három faja van: a gimnázium, a reálgimnázium és a reáliskola. A középiskolának az a feladata,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

óra osztályfőnöki órák

óra osztályfőnöki órák szeptember 1. csütörtök 8.00 majd 5. óra 5. óra 6. óra Első tanítási nap - TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 2-3-4. óra osztályfőnöki órák angol nyelvi szintfelmérés az 9.A, 9.B, 9.D osztályokban tájékoztató a közösségi

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 Készítette: Dufla Ildikó munkaközösség vezető Taszár, 2017. szeptember 18. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Osztályfőnök Christ Ildikó 6.a biológia,

Részletesebben

A tanév rendje 2019/2020.

A tanév rendje 2019/2020. 027945 A tanév rendje 2019/2020. T.n. Dátum Szeptember 1 V 1 2 H Első tanítási nap 7.45 Tanévnyitó, gólyaköszöntő Tóthné Muráncsik Mónika 2 3 K 3 4 Sze 4 5 Cs Októberi érettségi vizsgák jelentkezési határideje

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje

1. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 1. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az iskola szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 16 óráig tart nyitva. A felnőttoktatás levelező

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2017/ szeptember 1 (péntek) június 15 (péntek) 180 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2017/ szeptember 1 (péntek) június 15 (péntek) 180 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2017/2018. 2017.szeptember 1 () 2018. június 15 () 180 tanítási nap aug. 22-ig IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 23. Pedagógusok munkába

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

Íz erd, muzeum-egylet 1878 Márczius 21-én tartandó évi rendes közgyűlésének Tárfysorozata:

Íz erd, muzeum-egylet 1878 Márczius 21-én tartandó évi rendes közgyűlésének Tárfysorozata: Melléklet az Erd. Muzemegylet" 3. számához. Íz erd, muzeum-egylet 1878 Márczius 21-én tartandó évi rendes közgyűlésének Tárfysorozata: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Titkári jelentés az igazgató választmány

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJFIZETÉS SZABÁLYOZÁSA

AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJFIZETÉS SZABÁLYOZÁSA Energetikai Szakgimnázium és Kollégium Készült: 2014. szeptember 01. Térítési- és tandíjfizetés szabályozása Kötelező felülvizsgálat: folyamatosan Verziószám: 1. AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐSZAK:

AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐSZAK: AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐSZAK: Tanítási napok száma: 180 Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) Az első félév 2018. január 26-ig

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanévi rendje a 2017/2018. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanévi rendje a 2017/2018. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanévi rendje a 2017/2018. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet ideje: 2017. augusztus 21. /hétfő/ 9 óra A tanévnyitó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI negyedi Szabó Alajos 1877-1892 Wágner Manó 1892-1894 Köpesdy

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendje, munkaterve, fő feladatai, programja

A 2016/2017. tanév rendje, munkaterve, fő feladatai, programja SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM Azonosító: 203056 H-5100 Jászberény, Hatvani út 2. Tel.: igazgatóság: 06-20/394-9349, gazdasági iroda: 06-20//393-8112

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2018/2019. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből)

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) 2018. szeptember 3. Ünnepélyes tanévnyitó (hétfő) Első tanítási nap - osztályfőnöki órák (3 óra) Törzslapok és bizonyítványok dokumentációja (a korábbi

Részletesebben

ín' . -. '... \ \ :.- ;; } - ; y ' ','. ' ".- ; ". Szolnok

ín' . -. '... \ \ :.- ;; } - ; y ' ','. ' .- ; . Szolnok Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó A D A T O K S Z O L N O K N E G Y E T A N Á C S I K Ö N Y V T Á R A I A Z O R S Z Á G O S A D A T O K T Ü K R É B E N 19 7 3 . -. '... \ \ y ín' S z o l n o k n «g y e t a

Részletesebben

Az els félév január 18-ig (péntek) tart.

Az els félév január 18-ig (péntek) tart. A 2007/2008-AS TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA TERVEZET I. Az órarendben rögzítetteken kívüli állandó elfoglaltságok : Hétf : szakköri nap Kedd: szakköri nap Szerda: nevel testületi, szakszervezeti, szakmai

Részletesebben

2018/2019. tanév ütemterve

2018/2019. tanév ütemterve 2018/2019. tanév ütemterve Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Tanévnyitó ünnepély: 2018. szeptember 3. (hétfő) 8.00 Első tanítási nap az esti tagozaton 2018. szeptember 3. 14 15 Az őszi érettségi

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019 Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019. OM azonosító: 203058 Feladatellátási hely: Cím: 1134 Budapest, Váci út 21. Tel.:1-3208-233 Web: www.bolyai-szakgimnazium.hu

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A 2015/16-os tanévben az előző évekhez képest változott a tankönyvek kiszállítási és fizetési rendje.

A 2015/16-os tanévben az előző évekhez képest változott a tankönyvek kiszállítási és fizetési rendje. 2015-2016 - A 2015/16-os tanévben az előző évekhez képest változott a tankönyvek kiszállítási és fizetési rendje. - A tankönyvek nem névre szólóan érkeznek. A tankönyvfelelős állítja össze a csomagokat

Részletesebben

KVPL III. forduló. Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot!

KVPL III. forduló. Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! KVPL III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza a következőket:

Részletesebben

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2 2018/2019. tanévre 4 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, matematikából emelt óraszámú Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0003

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR VIII. 22. 9:00 VII. 23. 9:00 VIII.22.- 31. VIII. 24. VIII. 28. 8:00-17:00 VIII. 29. 8:00-17:00

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan)

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan) 19 92 REFORMÁTUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15. tel./fax: 82/511-487 igazgató: 82/411 005 e-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu honlap: www.lozsu.hu

Részletesebben