KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA"

Átírás

1 A Ál J-A MM.AG SEGÉLYEZETI KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA T IZ h: N HA /,' MA DIK AZ HH4 H5. T.i.\í:VK6L. w SZERKESZTÉ: MORGENBESSER JÁNOS IGAZGATÓ. NAGY-KANIZSA. NYOMATOTT f'ischf.l FÜLÖPNÉL. lfep5.

2

3 A ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA T IZ ENITA Ti MA DIK AZ T IXKVRŐL. SZERKESZTÉ: MORGENBESSER JÁNOS IGAZGATÓ. NAGY-KANIZSA. YOMATOTT jflschel, j

4 REV 00

5 TARTALOM. I. Adatok a polgári iskola történetéhez ben. II. Jótékonysági ügy. III. Az intézet tanszereinek gyarapodása ben. IV. Felügyelet és iskolai személyzet. V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok VI. Az ifjúság érdemsorozata az tanév végén. VII. Statisztikai táblázatok az tanévről. Vili. Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulók az tanévben. IX. Az tanév megkezdésére vonatkozó értesítés. *

6 Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme. Előmenetelre nézve: Szorgalomra nézve:. elgt. elégséges elégtelen erny dics vált. hny. ernyedetlen dicséretes változó hanyatló Magaviseletre nézve : szb. szabályszerű ksz. kevésbbé szabályszerű r. rosz.

7 T. Adatok a polgári iskola történetéhez ben. Az iskolai évre a beiratások, felvételi, javitó és magánvizsgálatok szeptember hó 4 napján eszközöltettek. Véghez menvén szeptember 5-én a tanév ünnepélyes megnyitása, a tanitás másnap, azaz szeptember 6-án kezdődött. A beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a rendtartás szerint; amikor is a tantárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az órarend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnokok kijelölése stb. kérdések intéztettek el. A beirt rendes tanulók száma 98, mi a mult. évi számmal szemben egy főnyi apadást mutat. A 98 beirt tanulóhoz járul még 6 magántanuló, kik ministeri engedély folytán vizsgára bocsáttattak és a vizsgát az illető osztálybeli tantárgyakból sikerrel le is tették ; igy volt a beirt tanulók összes száma 04. E helyen emlitem meg, hogy Zánkay Zsigmond intézetünk rendes tanára a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. mínisteriumnak 885. márczius hó 4-én kelt számú magas rendeletével állomásán végleg megerősíttetett, valamint azt is, hogy Rosenblüh Lajos r. tanár a harmadik, Pongrácz Adolf tornatanár az első és második ötödéves pótlékot nyerték. A tanitás a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ur által 879. évi szept. -én sz. a. kiadott tanterv értelmében történt, azon módositással, hogy a német nyelvet heti órában az I. és II. osztályban meghagytuk. A tantestület teljes tudatában annak, mily nagy felelősség háramlik reá az ifjúságnak ugy tudományos, mint erkölcsi kiképzését illetőleg, legjobb meggyőződése és tehetsége szerint igyekezett teljesíteni kötelességél az egész év folyama alatt. S hogy az ifjúság előhaladását mindkét tekintetben annál inkább figyelemmel kísérhesse, nem csak az előirt értekezleteket tartotta meg pontosan, hanem a felmerült szükséghez képest rendkívüli értekezleteket is tartott. Vallás-erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanáraik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon és idől'en teljesítették az egyháztól rendelt vallási gyakorlatokat és ájtatosságokat. A rom. kath. tanulók hittani vizsgálatai főt. Letlinger Kelemen városi h. plébános ur elnöklete alatt tartattak meg. Az eváng. és móz. hitvallású tanulók szintén illető egyházi

8 elöljáróságaik utasítása szerint nyertek hitoktatást; vizsgáik pedig az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt tartattak meg. Nyilvántartás végeit vezettetett a tanügyi napló és ezzel kapcsolatban a mulasztók, valamint a fegyelmi észrevételek rovata is. Az intézet egészségi állapotát illetőleg általánosságban véve az mondható, hogy az meglehetősen kedvező volt a lefolyt tanévben ; ámbár csekélyebb, úgynevezett könnyebb betegségek esetei nagyobb számmal fordultak elő, mégis nagy megnyugvásunkra szolgált az, hogy ragályos betegségektől intézetünk növendékei meg voltak kiméivé. Súlyosabb betegségi eset egy fordult elő és ez avval végződött, hogy Eder Ferencz már régóta betegeskedő, II. oszt. szorgalmas tanuló ápril végén kénytelen' volt az iskolából kimaradni. Rövideób ideig tartó betegségek néha a tanári kar egy-egy tagját is meglepték; Rosenblüh Lajos rendes tanár, ki augusztus havában súlyos beteg volt, szeptemberben még gyöngélkedett, de azért, ha nem is rendesen, mégis erejéhez képest el-eljárl előadásait megtartandó. Az igazgatót is nyolcz napra terjedő betegség szegezte ágyhoz, a mely idő alatt legsürgősebb teendőii az osztályfőnökök voltak szivesek elvégezni. Az úgynevezett könnyebb betegségek eseteit illetőleg, ismétlem már a mult évben is a tisztelt szülőkhöz intézett íigyelmeztető és kérő szavamat. Az egészség, illetőleg betegségek ügyeire nézve nagyon kedvezőtlen azon gyöngeség, engedékenység, melylyel némely szülő a tiunak csekélyebb vagy néha csak tettetett bajait mentegetni, palástolni szereti, annyira, hogy néha még oly esetben is, mikor a betegnek állilotl fiút egyik-másik tanár az ulczán sétálgatni látja, a szülő mégis kész a gyermeknek betegsége mellett bizonyítgatni, sőt a mulasztott órákat irott bizonyitványnyal is kimenteni. Ez oly visszaélés, mely nemcsak az iskolai szabályokba ütközik, hanem a fiu fokozódó romlásának alapját vetheti meg. Kérjük ennélfogva a t. szülőket, hogy az ilyféle túlságos gyöngédségtől, saját gyermekeik jövőjének érdekében, teljes önmegtagadással óvakodjanak. Szokott iskolai ünnepélyeinket az idén is megtartottuk. Ilyen a király Ő Felsége legmagasabb nevenapjának október 4-én, Deák Ferencz halála évforduló napjának január '8-án, és a koronázási emléknapnak junius 8-án való megünneplése; mely alkalommal az összes ifjúsághoz intézett alkalmi ünnepi beszéd Hoffmann Mór nyelvtanár által, az ifjúsági énekkar közreműködése és szavalat emelték az ünnepély magasztosságát. Ének- és szavalattal, valamint a jutalomdijak és könyvek kiosztásával egybekötött évzáró ünnepélyt junius 7-én tartottuk meg. Ezeken kívül rendezett még az ifjúság junius 7-én este a tantestület ve-

9 zetése mellett nyári mutatságot, mely alkalommal az ifjúsági énekkar nyilvános előadást tartott belépti díj mellett. A tavalyi tanév végén rendezett hangversenyünk tiszta jövedelme 89 frt. 47 kr. volt. Ezen összeg az előbbeni tanévből fennmaradóit, összeghez csatoltatott és igy összesen 0 frt. 96 kr. volt a takarékpénztárban elhelyezve. Az tanév folyama alatt azonban ezen megtakarítót! összegből a tantestület által 45 frt. 5 krnyi összeg szegény lanulök felruházására fordíttatott; maradt tehát még 75 frt. 8 kr. a takarékpénztárban. Ezen fennmaradt összeghez csatoltatik az ez évi hangversenyünk tiszta jövedelme is, mely összegnek egy részéből a jövő fanév elején ismét segélyezhetünk néhány szegény, magaviseletű és szorgalmas tanulói. Megyénk kir. tanfelügyelője, tek. dr. Ruzsicska Kálmán úr intézetünket hivatalos látogatásával 884. decz. 4-én örvendezteté meg tek. dr. Mangin Károly megyei főorvos ur kíséretében; mely alkalommal a folyamatban levő előadásokat élénk figyelemmel kiséré, a szertárakat megtekintette és ezekből, valamint a helyiségek bebútorozásából a város áldozatkészségét látván, erről dicsérőleg nyilatkozott. Ezen kivül szerencsélteték még intézetünket látogatásaikkal tek. Plosszer Tgnácz és dr. Szukits Nándor iskolaszéki tag urak több izben. A lefolyt tanévben intézetünk számára a következő folyóiratok járlak :»Philologiai Közlöny«,»Paedagogiai Szemle,Középtanodai tanáregyleli Közlöny«,»Magyar Nyelvőr«,»Népnevelők Lapja«,, Földi Közlemények",»Magyar Tanügy«,»Budapesti Szemle«,»Századok«,»Közoktatás,»Zalai Tanügy«,»Felső nép- és polgári iskolai Közlöny«,»Bürgerschule«; ezenkívül a tantestület tagjainak a»polgári Iskola,«és az intézetnek a»néptanítók Lapja". Junius 7-én tantestületi lanácskozmány tartatott s ezen a tanodai ifjúság erkölcsi viselete, szorgalma és az egyes tantárgyakban tanúsított előmenetele bírálat alá vétetett, az osztályzatok megállapittattak és a bizonyítványokba jegyeztettek. Nyilvános vizsgálataink a tek. iskolaszék váhagyásával az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt junius hó 8-ától ugyan e hó 4-ig bezárólag tartattak meg; a szép és nagyszámú ok a vizsgálatok tartama alatt díszes csoportokban voltak kiállítva. A tanévet junius hó 7-én az ének- és szavalattal, valamint a jutalomdijak és könyvek kiosztásával egybekötött zárünnepélylyel fejeztük be; a bizonyítványokat és az Értesítőt junius 8-án osztottuk ki.

10 II. Jótékonysági ügy. Tanintézetünk szegény növendékei ezen tanévben is részesüllek olyan téteményekben, melyek iskolázásuk terheit jelentékenyen megkönnyilették. A tandíjmentesség kedvezményét 3 növendékünk élvezte; 5 növendékünk láttatott el a szükséges tankönyvekkel és!) tanulónk ruhával. Intézetünk ezen téteményen kivül még egyéb kedvezmények élvezetével is dicsekedhetik. Főt. és ngos Tallián Ede zágrábi kanonok ur 000 frtos alapítványa kamataiból két és viseletü növendék részesittetett segélyben. A nagy-kanizsai takarékpénztári részvénytársulat ezen évre is nagylelkűen megszavazott 0 frtnyi összeget azon nemes óhajtással, hogy az, szegény és szorgalmas tanulók segélyezésére fordiltassék. Tek. Ebenspanger Lipót iskolaszéki tag ur db. aranyat a számtanban legjobbnak elismert tanulónak jutalmazására ajánlott fel. A tek. iskolaszék áltál megszavazott 0 írtból jutalomkönyvek szereztettek be azon czélból, hogy zárünnepély alkalmával szorgalmas tanulók megjutalmaztassanak. Tek. Fischel Fülöp helybeli könyvkereskedő ur által felajánlott 5 db. jutalomkönyvvel néhány szorgalmas tanuló jutalmaztatott. (Ezekre nézve. a tandíjmentesek, segélyzettek-, ösztöndijasok- és jutalmazottakról szóló kimutatást.) Tek. Grünhut Alfréd helyb. kereskedő ur 87 db. pénz- és 77 db. éremmel gazdagilotta pénz- és éremgyüjteményünket Wajdits József VI. oszt. tanuló egy db. camera obscurát ajándékozott intézetünk természettani muzeumának. Továbbá gyarapították még könyvtárunkat becses adományaikkal : a nagymélt. m. kir. minister ur, a Franklin társulat, a Pallas irod. és nyomdai részvénztársaság, Lampel R Kókai L könyvkiadó, Gótsch József tanár és Schmidt Rezső tanitó urak. Hálásan jegyzem fel, hogy a tek. városi hatóság a lefolyt tanévben is 300 frtnyi összeget fordított részint taneszközök, részint a tanári könyvtárnak gyarapítására. (L. az intézet tanszereinek gyarapodását). Kedves kötelességemnek ismerem intézetünk mindazon nemeskeblü pártfogóinak, kik iskolánkat becses támogatásukra méltatták, ezen helyen a szent ügynek nevében hálás köszönetemet nyilvánítani.

11 III. Az intézet tanszereinek gyarapodása ben. A tekintetes városi hatóság a lefolyt tanévre tanszerek beszerzésére és a tanári könyvtár gyarapítására 300 irtot ajánlott fel; ezen összeg erejéig a következő beszerzések iránt történt intézkedés.. Természettani szertár. Villamfény-szabályozó; Barlovv-féle kerék; Archimedes csavarja; Harangkészülék óraművel; Schmidt-féle pörgelyü ; készülék az oldalnyomás megm.; Daniell-féle nedvmérő; összesen 90 frt.. Természeti szertár. Alcedo ispida, Bombycilla garrula, Cypselus apus, Ardea cinerea Larus canus, Sterna minuta. Lucioperca Sandra, Salmo fario, Accipenser sturio, Anguilla vulgaris; összesen 4 frt. 3. A vegytani laboratórium számára beszereztetett:. db. palack tubussal; gummicső ; horgany ; 6 db. re torta; kénsav; vaskénecs; összesen 0 frt. 4. Földi szertár. Dr. A. Petermann : Karte des Mittelländischen Meeres; 9 frt. G0 kr. 5. Tanári könyvtár, a) Vétel utján: Schulmann : Die Erziehungskunst; Trefort: Tanulmányok; Trefort: kisebb dolgozatok ; Dr. Frl. Ratzel: Anihopogeographie; dr. Kiss Aron : A magy. népnevelés története; Karner-Novák:Könyvviteltan. Folyóiratok : Philologiai Közlöny, Paedagogiai Szemle, Középtanodai tanár-egyleli Közlöny, Magyar nytlvőr, Népnevelők Lapja, Földi Közlemények, Magyar lanügy. Budapesti Szemle, Századok. Közoktatás. Zalai Tanügy, Orsz. felső nép- és polg. isk. Közlöny, Bürgerschule; ( oll.): Lant; Beizer A.: Loreley, Troubadour; öszszesen 86 frt. b) Ajándék utján: Ribáry : Magy. történelem: dr. Bihari P.: Művelődés történet k.; Gótsch: számtan; Ribáry : Világtörténet; Balló : Vegytan ; Mangold L.: Történet; Jablonszkv: föld; dr. Toldy: Föld; Adamovics: Geometria; dr. Gyulay: M. olvasó; Göll J. Enektan, énektanitási rendszer: Néptanítók Lapja. 6. Ifjúsági könyvtár. Az ifusági könyvtár számára a növendékek által külön fizetett, használati illetményekből a következők szereztettek be: Abonyi L.; A fekeie kutya, Ágay A.: Porzó Iárczalevelei. Balogh Z.: Alpáry. Beniczkv B. L.: Ruth. Gaste! ár: A művészet Olaszországban, Csernysevszky : Mit tegyünk, Selestey : Huszárok könyve, Szász K: Hedvig, Zrinyi a költő Loránffy Zsuzs.. Thackeray: Vig elbeszélések köt., Tolnai L.: Be-

12 szélyek köt... Vajda János: Béla királyfi, Wohl J. és Sz.: Beszély, A bécsi márcziusí napok 848., Kazinczky F Levelezése Kisfaludyval, Greguss : meséi, Forgó Bácsi: Gyermekhumor. Füssy : Ifjúsági emléklapok, Ney F: Gyermek könyve, Történeti könyvtár 3. köt.. Hojtsy P: A nagy természet. Halasy A: Petőfi reliquiák. Ferencz.: Garay János. Goethe: Az ifjú Werther keservei, Lisznyai K: Dalzongora. Beniczky B. L: Márfha, Jókai M: Szélcsend alatt köt.. Tóvölgyi T: Az ezüst vitéz, Hugó K: egy magy. király, Deák Farkas: Fogságom története. Berzsenyi: Ódái, Katona: Bánkbán, Antigoné: Sophokles tragédiája. Hojtsy: A mi az embert környékezi. Olcsó könyvtár: Oroszbeszélyek. Viharban. Árulás Grandét Eug., A magy. emigr. mozg., Abdariták, A csonka l'űlii ember. Egy vadász iratai, Aurélia néni, Szász: Mese képekkel, Church : Elbeszélések, Jókay M : A magy. nemz. története ; összesen ( frt. 35 kr. A könyvek beköttetésére 37 frt. G5 kr. összesen 00 frt.

13 ~ IV. Felügyelet és iskolai személyzet. a) Fel ü gyei ő test ü I e I e k.. A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minisztérium és ;i zalamegyei tankerület kir. felügyelősége.. Nagy-Kanizsa rend. tanácsú vár. képviselőtestületéből választott iskolaszék tagjai: Elnök : Babóehay György Alelnök: Nusecz József Jegyző: Németh Ignácz Gondnok: Knáusz Boldizsár l)r. Benczik Ferenc/ Berzav Elek Bún Samu Ebenspanger Lipót Eperjessy Sándor Faics Lajos Garay Benő Df. Gerő József Haba József Hegedűs László Hertelendy Béla Hoftmann Mór Kovács Béla Kovács János Lengyel Ignácz Lengyel Lajos LöAvy Adolf Morgenbesser János Pap János Plihál Ferenc/ I'losszer Ignácz Récsey György Rózsavölgyi Anlal Simon Gábor Dr. ívhreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tersánczky József Trojkó Lajos Dr. Tuboly Gyula Wohlheim Ernő. A vallás felekezet képviselői: Hütter Lajos evang. lelkész és hitoktató L e i n g e r Kelemen r. kath. lelkész, városi h. plébános. Dr. Neumann Ede izr. főrabbi és hitoktató. P a v e k o v i t s M e t h o cl. g. kalh. lelkész és hitoktató. *

14 b) A tanári kar és működésének kimutatása.. Morgenbesser János igazgató ; polg. iskolákra képesített tan. a JII. oszt. főnöke; a kir. magy. természettudományi társulat rendes tagja, a nagy-kanizsai iskolaszék tagja a vegyt. labor, a termény- és természettani szertár valamint a tanári könyvtár őre; tanitotta a német nyelvet a. a természetot a II. III., a természettant a IV. V., a vegytant az V. és VI. az ipartant a VI. osztályban H. ó. 8. Szolgálati éve ezen intézetnél.. Hoek János zene és énekre képesített tan., városi kántor: tanitotta az éneket minden osztályban. H. ó. 5. Szolg. éve ezen intézetnél Hoffmann Mór rendes tan. Középtanodákra és polg. iskolákra képesített tan. a IV. osztály főnöke; Nagy-Kanizsa város képviselő testületének és a városi iskolaszéknek tagja, tantestületi értekezlet jegyző és az ifjúsági könyvtár őre; tanitotta a magyar nyelvet és irodalmat a II., IV. V.. VI., a német nyelvet az I., III, V., VI. osztályban. H. ó. Sz. éve ezen int: 0.*) 4. Pongráez Adolf tornára képesített tan., a tornaszerek őre ; tanitotta a tornászatot minden osztályban. H. ó. 3. Sz. éve ezen intézetnél. 5. Rosenblüh Lajos rendes tan., polg. iskolákra képesített tan. a II. osztály főnöke; tanitotta a számtant, mértant és szépírást az I., a számtant, földot, szépírást a., a számtani a., VI.. a számtant és mértant a IV. osztályban. H. ó.. Sz. éve ezen intézetnél. 6. Sehmidt Károly rendes tan., polg. iskolákra képesített tan., az V. osztály főnöke; a földi eszközök őre; tanitotta a földot az., a német nyelvet, földot, történelmet a IV., a földot, történelmet a., a történelmet és alkotmánytant az V. és a történelmet a VI. osztályban. H. ó.. Sz. éve ezen int : Sehultz Károly rendes tan., polg. iskolákra képesített tan. a VI. osztály főnöke, a tanszerek őre; tanitotta a mértani- és szabadkézi ot az.,.,., IV., a szépírást a. a mértani ot az V. és VI. osztályban. H. ó. 6. Sz. éve ezen int: Zánkay Zsigmond rendes tan., polr. iskolákra képesített tan., az. osztály főnyke; tanitotta a magyar nyelvet és a természetot az, a magyar nyelvet és mértant a. a mértant a II., a számtant az V., a könyvviteltant az V. és VI. osztályban. H. ó.. Sz. éve ezen intézetnél : 9. Hitoktatók : 9. Berdin János szt.-ferenezrendi áldoz," r, rom. kath. bitoktató. 0. Hoffmann Mór polg. isk. tan., izr. hitoktató.. Hütter Lajos evang. lelkész, az evang. tanulók hitoktatója. *) Irodalmilag is működött.

15 PIP* ít^?-,' ' «g. ^P^'T"; 'A^J^-^^ppii^piS 3 V. á i 84-8, tasl?bes, bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok. leülső o s z t á l ^ r. Osztályfőnök: Zánkay Zsigmond. Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan E tantárgy osztályok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatározása a felekezeti hatóságok jogköréhoz tartozik. M a g y a r n y e l v - 5 Zánkay Zsigmond Ihász G. magyar nyelvtan. Szvorenyi [. magyar olvasók I. r. a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvadás; az olvasmányok tartalma megmagyarázása, az olvasmányok tartalmának szabadon való eibeszelése ; könyv nélkül tanult versek szavalása. b) Nyelvtan: egyszerű mondat, és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. Mondattani alapon a teljes alaklan, tekintettel a hangtani módosulásokra ; szóképzés, szócsoportok egy - beállításával ; az előképzők : c) Helenkint egy Írásbeli iskolai vagy; házi dolgozat. Német nyelv Hoffmann Mór Holímann M. néni. nyelvtan és olvasók. r. Egyszerű mondat, mondatrészek megkülönböztetése. A coniugatióból a s/.emélyrngozás és az igealakok megkülönböztetése idő és módjelzők alapján. A declináczió és motio. Szótanulás hetenkint két Írásbeli dolgozat. Föld Schmidi Károly Dienes Péter rn. oszt. földa A magyar-osztrák monarchia földa, különösen Magyarország földa, az osztrák tartományok csak általános átlekin tése, kiválólag az első természeti viszonyai.

16 ^ 4 Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tanmyag Számtan o Hosen blüh Lajos Lutler számi.. r A tizedes számrendszer A négy számolási mivelei egész számokkal és tize des törtekkel. A tört mint hányados és viszony; közönsége^ törtekkel való szá molás. A hazai mértékek ismertetése : időszámítás. Merlau Rosenblüh Lajos Mocnik mértani nézletlan. r. Planimetriai elemek. Pontok, vonalok és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb sik idomok tulajdon-sági es alakítása Az idomok összeillősége, syinelriája, hasonlósága, és a terület meghatározása Természet r a j z 3 Zánkay Zsigmond Dr. Szabó Józset ásványtana Szecskái István növénytana I r. a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjeilemeivel biró, a mezei gazdasági, különösen az ipari ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemléltettek azok ismertető jegyei; az ásványok lalálási helyük és hasznok. b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellem/ö azonban a mezei gaz daságban es az iparban használtatni szokott növénypéldányokon kerestettek fel a növények ismertető jegyei : a növények, növési helyük és h'isznuk. Mértan Szabadkézi Schultz Károly Schultz Károly Szerkesztői sikmértan elemei (eszközökkel.) li Előkészítés a olásra. Egyenes.vonalok görbe vonalok s ezekből összetett egyszerű diszittnények. Sikmértani idomok egyszerű diszittnények Sikmérlani idomok. Egyszerű mértani testek, s< drony és teljeslajiu mintákról árnyékolást: a min tázás kezdete. Szépirás Rosenblüh Lj. Üteny szerint angol szépírást. tanulták az ugvnevezetf Torna Pongrácz Adolf A menés; (ulás nehezebb nemei melleit. gyakorolták a sorfordulalokat, sorka- ; nyarodásokat és a sorok mozdulatának összeállásának és kifejlésének különféle nemeit. Szabadgyakorlatok. Ének Hook Jn. Három és négyszólamú karénekek

17 jw - r, v 5 osztály. Osztályfőnök : Rosenblüh Lajos. Tantárgy Heti óraszám Tanár Tanköny Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan Lásd. osztály. Magyar nyelv f) Hotfmann Mór Iliász U. magyar nyelv Szvorényi J. magy. olvasók II. r. Olvasmányok és azoknak feldolgozása. Összetett, szerkezetű mondatok taglalása és szerkesztése ; mellék- és alárendelt mondatok A szókötés, szóképzés Helenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat. Németnyelv Morgen besser János Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasók I. r. Az. osztályban tanultakon kívül a föés mellékmondatok. Teljes conjugálío. A melléknév, viszonyszó, a névmás és a számnév Helenkint két Írásbeli dolgozat. Föld Rosenblüh Lajos Hunfaly J. kis földleírás Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályb. Számtan 5 Rosenblüh Lajos Lutter számtan II. r. Számolási rövidilések, számtani miveletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejlesztése. Egyszerű hár masszabály ; az számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemi. Százalék Mértan Zánkay Zsigmond Moőnik mért. nézlettan. r. Stereometriai elemek a sík; az egyenesek és sikok abso'.ul a relátiv fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb lestek tulajdonságai és hálózala. A testek felszínének és térfogatának meghatározása. Természet 3 Morgenbesser János Pokorny Dehány j az állatok természeta Egész éven át taníttattak az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel biró egyszersmind a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott állalpéldányokon az ismertető jegyek ; az állatok tartózkodási helyök, táplálkozási és szaporodási módjok, sajátságaik és hasznuk. Az állati rendszer főbb alapvonalai és az ál latoknak meghatározsa Embertan.

18 6 Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Mértani 3 Schultz Károly Krisz. Fer. elemi ábrázolásiari Veiüleitan tlemei ; pont, vonal sikiérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonyok. Szabadkézi Schultz Károly Fali lábfakra előolt ábrákról, tali nagy képekről; ékilmények elemei. Fokozatos előhaladás a mintázásban. Szépírás Rosenblüh Lajos Lásd I. osztály. Torna Pongrácz Adolf Lásd I. osztály. Ének Hock János Lásd í. osztály. ïïa-rmad.ils csztál37-_ Osztályfőnök : Morgenbesser János Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan Lásd I. osztály. Magyar nyelv 4 Zánkay Zsigmond Ihász G. m. nyelvt. Szvorényi magy. olvasók III r. Egészet alkotó történelmi olvasmányok Elbeszélő költemények A nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismerlelése. Helenkint egy Írásbeli dolgozat., '.., í

19 7 Tantárgy : Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Né inet nyelv 3 HotTinann Mór Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasókönyv. r. Egyszerű és bővített mondatok; a inon datrészek, a tő- és mellékmondatoknak megkülönböztetése. Név- és igeragozás, szóképzés elemeit. Szóbeli fordítás magyarból németre; kisebb darabok megtanulása köny nélkül. Föld Schmidt Károly Huuíalvy J. kis földleírás Amerika bővebb. Afrika és Ausztrália összébb vont ismertetése, tekintettel a felfedezések történelmének főbb mozzanataira Történelem i Schmidt Károly Schwicker. H. magy. története A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészet át lehel venni. Számtan 3 l Rosenblüh Lajos Mauritz R Köz.számt. II. r. Összetett Hánnasszabály. Kamaiszámolás. Határidő számolás. Lánczszabály. Az arányos oszlás. Elegyitési feladatok. Mértan Zánkay Zsigm Motfnik mért. nézi.!. r. Egyszerű vonalú idomok Az összeillőség, symelria, hasonlóság és területmeghatározás. ( őrbe vonalú idomok. A körtan. Természet 3! Morgenbesser János Kriesch. ásványtan Pokorny- Dékánv növényt. Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibövitteteit a kőzettannal s a geologia alapvonalaival. Tavaszi és nyári hónapokban a növények szervezete és élelf'/lvama ismertetett meg. Mértani Schultz Károly Krisz Per. elfmi ábrázolástan A vetülettan ismétlése és folytatása : sikok által határolt s görl e felületű ren des mértani lestfk ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép szerkesztése. Szabadkézi Schultz Károly l Görög, középkori s keleti stilü ékítmények olása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboiu mintákról. Szépírás Torna Schultz Károly Lásd. osztály. j. Pon- i grácz Lásd I. osztály. i Adolf j Éiík HcckJI Lásd. osztály

20 osztály. Osztályfőnök : Hofl'mann Mór. :]>Teg, s r ed.i:k: Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan Lásd. osztály Magyar nyelv 3 Hoffman Mór Bodnár Zs. irályt, és olvasókönyv. r. Környei gyak. irályt.. r. Arany Toldija. Az olvasmány tartalmának megértetésén kivíil a mü szerkezete. Leírások a stilus általános törvényei A prózai és a költői stilus különbségei, tekintettel a legfontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat. Német nyelv 3 Schmidt Károly Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasók II. r. Az összetett szerkezetű mondatok taglalása és alkotása : az ezekhez szükséges nyelvtani alakok és szabályok ismertetése. A mondattannak és szóképzéstan nak kiegészítése. Fordítás és könyvnélkiiliék tanulása. Végül a németnyelvtan részletes áttekintése. i Föld Schmidl Károly Hunfalvy.). kis földleírás A három első osztályban tanult földi ismeretek összefoglalása és az egész áttekintése. A mathematikaí és phisikai föld elemei s a földabroszok készítése Történelem 3 Schmidt Károly NeumannS, világtört. I. H. r. A keleti népek, görögök és rómaiak története. Népvándorlás. Uj államok. Az izlam. A pápaság és a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok beomlása Számtan Mértan 3 Rosenblüh Lajos Rosenblüh Lajos Mauritz R. köz. számt.. r. Moőnik F. mért nézletlan II. r. A hazai, valamint a legtontosabb,külföldi pénzrendszerek ismertetése. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámítolás. Az ellentett szám, a hat első alapművelet hetükkel. Első fokú egypnletek egyismeretlennel A tér felmérése es területe, kiszámítása. A térfogat felmérése és köbtartalma kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, t'pülelek falai ködtartalmainak kiszámítására 3 Természettan Morgeibesser János ÍTieguss fcryula természettana A lestek általános tu'ajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok söhegyene. A munka. A gépek. A bő.

21 » Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Mértani Szabadkézi 3! Schultz Károly Schultz Károly Mérték szerinti olás A mértani alkalmazása az épilészeli szerkesztésre. Ékítmények dombormű vekről, virág, emberi tej és testrészek olása domború mintákról. A renaissance stíl alapvonala. Mintázás. Torna Pongrácz Adoll! ' i Az alsóbb osztályokban végzetteken kívül gyakoroltattak a katonai test- és fegyvergyakorlatok. Ének Hock János Lásd. osztály. töd-ils osztály. Osztályfőnök: Schmidt Károly Tantárgy Heti óraszám Tanár Tanköny Bevégzett tananyag Hit- és erkölcstan Lásd. osztály. Magyar nyelv 3 Hofimann Mór Gyulai Bél. irodalom ismertető Környei J. gyakori irályt. r Olvasmányok : Az ujabbkori irodalombeü költők és drámaírók műveiből válogatott darabok olvastatása, lailalmi magyarázat mellett a drámai compositio megértetése Prózai olvasmányul a szónoki beszéd. Üzleti levelek, szerződések, kötelezvények Hetenkint egy írásbeli dolgozat. 3*

22 0 Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Német nyelv 3 H offmann Mór Hofímann Mór német tan. és olvasók. r. Nemet nyelv és mondattan ismétlése mellett könnyebb német olvasmányok olvastatása. Fogalmazások, néhány vers és néhány prózai darabkönyv nélkül megtanulása. Történelem *> o Schmidt Károly I)r. Hibáry Fer. világtörténelme Európa történelmének folytatása a legújabb korig nevezetesen : A felfedezések; Reformatio : vallá-ú és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolutizmus kora. Az amerikai szabadságharc*. A franczia orradalom és Napoieot: kora. Az ujabb forradalmak és az állami ujabb alakulások. Számtan *> Záukay Zsigm. Moéuik K. betüszámt. Logarithmus. Első fokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Regula talsi. Első fokú számtani és mértani sorok. Könyvviteltan Zánkay Zsigm. Weninger V. könyvviteltan Az egyszerű könyvvitel, alkalmazva ezt az iparra, me/ei gazdaságra és kereskedelemre. [ Természettan Vegytan A levegő, viz, só, mészkő, szén stb - böl kiindulva, az elemeknek s azok fontosabb vegyületeinek ismertetése. A vérlugsó, bor, eczet, szappan, növényrost, keményítő, czukor, cserző anyagok, szerves savak, aljak stb. vegyek megis- Alkotmánytan 3 \ i Morgenbesser János Morgenbesser János! Schmidt Károly í Greguss Gyula termesz, ta. Bertalanffy T. mennyiségi. földr. Haydu Gy. vegytan ' Márton ty M. magy. alkotmánytan r A hang, fény, villamosság és delejesség tüneményei. A kosmografia elemei. ; mertetése. A magyar birodaljm szerkezetéről, al-! kotmányáról, népképviseletéről, kormá-! nyáról és kormányzásáról. A váltó jog! és a csődtörvény több vonalai.

23 i Tantárgy I i Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Mértani *> O (íyakoriatok a vázoló asztallal és a szögmérő műszerekkel való mérésekben, a területek felosztásában, a területek kiszámításában, térkép készítésében. Torna Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály Ének Hock János Lásd J. osztály. EUZa/tcd-Ils: osztály. Osztályfőnök: Schultz Károly Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag Hit és erkölcstan Lásd I. osztály. Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Gyulay B. Irodalom ismertető Névy J, gyakori, irályt. II.r. Az ujabbkori költök és drámaírók, szónokok válogatott művei olvastatása A magyar irodalom története. Fogalmazási gyakorlatok és ügyiratok írásban. Német nyelv > o Iloffmann Mór Hofftnann Mór ném. tan. és olvasók r. Nehezebb olvasmányok olvastatása költői és prózai müvekből. Nehezebb fogalmazványok készilteté e. Elbeszélő költemények. történelmi tárgyú prózák könyv nélkül elöadatása. Történelem 3 Schmidt Károly 'Horváth M Magyaror. története. f Magyarország pragmatikai történelme, különös tekintettel a társadalmi viszonyok és a közjogi törvényhozás fejlődésére.

24 Tantárgy Heti óraszám Tanár. Tankönyv Bevégzett tananyag Számlán 3 Kosenblüh Lajos Mocnik F. betüszámlana Kapcsolástan. A valószinüségi számítás elemei. A törlesztési és évjáradéki számitások. A biztosító intézeteknél, takarékpénztáraknál, jegybankoknál, részvénytársulatoknál előforduló számitások. Állam- és magán sorsjegyek. Könyv viteltan Zánkay Zsigmond Weninger V. könyvviieltana A kettős könyvvitel, alkalmazva kereskedelemre. Takarékpénztárak, részvénytársulatok munkálatai. Vegytan Morgenbesser János Hajdú Gy. vegytana Lásd V. osztály Ipartan Morgenbesser János A természeti erők felhasználására szükséges gépek ismertetése. Szerszámok és szerszámgépek. Vas- és vasipar Zárak és tűzálló szekrények. Aczél tollgyártás. Óragyártás, papírgyártás. Uj ezüst, bronz, mész. Mértani 3 Schultz Károly Lejtmérések, alkalmazva ezt a vizvezetés, öntözés, alagcsövezésre. és vizlecsapolásra Torna Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály. í_ Ének Hock lános Lásd. osztály.

25 VI. ás ifjúság érdemsorozata az tanév végén. I I. OSZTÁLY. N e v e k Hitian Magyar nyelv Német nyelv Föld Számtan Mértan Természet Mértani Szabadk. Szépírás Torna Ének Szorgalom Magav iselet Anek György ó ó eles dics A posztolovits Sándor eli<s vált szb Csillag József elgt. elgt hny szb C/elbofer Károly elgt elgt elgt elgt elgt elgt hny szb 5 Domokos Pál dics szb Farkas György ló dics i ó Földy Ferenc/.. dics Gergye Sándor ernv! Gros/ Károly elgt elgt hny szb 0 Gros/. Nándor váll. i ó Gürtler Ferenc*.ió dics Hadaagy Imre ó erny I Harangozó József k i m a r a dt. Hobinka Vilmos k i m a r a dt 5 Horváth Gyula ió eles vált. Hoffer Ferencz Jó. 0 erny Junkjr Rezső Jó dics Kámenszky József ern y

26 ; N e v e k Hiti an Magyar i nyelv Német nyelv Föld Számtan Mértan Természet Mértani rai/ Szabadk. ~ Szépírás Torna Enek Szorgalom Magaviselet Matkovits Mihály ieles vált 0 Pasqualetti Antal k i m a r a dl Récsey Ferenc/ elgt ieles bny Roming Ignác/ Íó jeies dics Sehmidkuncz Frigyes. dics i Schwarlz Ede k i m a r a dl elgt elgt elgt elgl elgl eigs ~ bny 5 Sebestény Károly Stercz Rezső elgi elgt - bny S/atnik Károlv elgt elgt elgt elgt elgt eigs hny elgt elgl elgt ló V> ieles hny szb Szíj Pál Szolár Béla ieles vált Jó 30 Szűcs János Íó ió dics Totola Imre figs vált k i m a r a dl Trojkó Gyula isin. jeies ieles eigs dics ió Varga Jenő VVéber Lajos jeies dics 35 Wollrom Ernő elgt hny szb Zádrávecz lános elgt elgt eigs elgt elgt bny szb Zsílovetz Kálmán j<> jeu'-s vált szb

27 II. OSZTÁLY. N e v e k Hilian Magyar nyelv Német nyelv Föld Számtan i Mértan Természet Mértani Szahadk. -- Szépírás j Torna Ének Szorgalom - Magaviselet Dani.József _ dics Dolmányos György ieles váll Eder Ferencz k i m A r a ' dt Eppinger Manó Jó Jó jeies vált szb 5 Farkas Mihály dics Hencz Szilveszter elgt elgt hny ksz Horváth János váli Horváth Nándor vált Knortzer Károly elys ió Jó vált 0 Kolin Zsigmond elgt. elgt elgt elgt elgt elgt hny ksz Koszi Lajos ió. dics szb Marlinetz György ism. elfís ' )ó 0 vált Mattosh Ernő ió elgt elgt hny ksz Morovitz Mór ió. vált szb 5 Munkácsy György k i m a r a dt Petrits István eigs ió vált Riittel Frigyes elgt elgt elgt elgt eigs hny szb Schwartz Gyula k i m a r a dt Sebők Béla Jó erny 0 Straub Gyula elgt elgt elgt elgt elgt hny szb Szeitz Antal k i m a r a dt Szűcs Ferencz ism.. j ó e'gs dics Takács Lajos Jó eigs dics

28 N e v e k Hitlan Magyar nyelv Német nyelv Földraj/. S/.áinlan Mértan Természel Mértani Sz'tbadk. Szépírás Torna Ének Szorgalom Magaviselet Takács Sándor i6 _ dics Takler József jo JO vált Weisz Géza JO." Jo jo JO Jó jo vált. "Wositz Ödön lo k í m a r a dt III. OSZTÁLY. N e v e k Hittan Magyar nyelv Német nyelv Föld Számtan Mértan Természet Mértani i Szabad- kczi íajz Szépírás Torna Ének Szorgalom Történelem Magaviselete Barabás.lános Jó ó vált. szb Brunner Antal JO <>. JO vált szb Dávidovits György i eigl e'sís.)'> JO ) V szb Mártincsevits Ferencz jo " JO vált szb 5 Polják Ignácz ieles J eigs Jó vált szb Schüller Zsigmond 0 j''> Jó jo." dics szb

29 I"\7"_ O S Z T Á L Y. jl N e v e k Hittan Magyar nyel v Xémei nyelv Köldi'iijz Számtan Mértan Természet tan Mértani Szabadkézi Torna Enek Szolgaion! Történelem Magaviselet Berger János je'es J ó J ' je'es j'» dics Budai Sándor eleu je'es.ieles erny Fater Mihály iö eigs elj/s vált szb Krenn Lajos. ek's elg" íó dics 5 Lénk József ieles ieles dics Sárdi Károly e!gs eigs váll Sitkoviis Simon e'gs elgt hny szb Spiegel Gyula j". dics szb Szn ni mer Imre ieles i Ó. i ' e'gs el $is.j'" dics ltl Treiber József jele«. je;es je'es erny IC Vi OSZTÁLY. N e v e k Hittan Magyar nyelv Német nyelv Történe lem i Számtan Könyv vitel tan Természet tan Vegytan Mértani Torna Ének Szorgalom Alkotmánytan Magaviselete Benedek József jeies erny Deli Gvula.0.". JO vált szb tíeiger Sándor.I«'..0 jo. dics szb Junker Antal JO vált J

30 N e v e k Hittan Német nyelv Számtan Vegytan Mértani Torna Ének Szorgalom Magyarnyelv Történelem Könyvviteltan Természettan Alkotmánytan Magaviselet 5 Kasll Mór Keller Ignácz Kováts.lózsof Leitner Gusztáv Makovszky Géza 0 Scliindlberger József Schlick Nándor Straub Pál Tamás Gyula i! k i elgf. ni elgt. a : elgt r elgt. i ó a dl elgt elgt.. J 0 ' erny hny vált dics vált vált hny dics Í ó ksz szb szb szb szb szb yz "\7T. O S Z T Á L Y, N e v e k Hittan M agyar nyelv Német nyelv Történe lem Számtan : Könyv vitel tan Vegytan Ipartan Mértani 'l'orna Enek Szorgalom Magaviselet Hein Mihály dics i ó Knáusz László. jele«jo erny jo Koller Nándor.0 JO dics.0 Neumann Henrik 0 erny JO 5 Wajdi's József. jelás dics JO Magántanulók: Deli Béla. Kreizler Béla. Nagy Gyula, Pirovils József, Sebeslény Gyula, Tamás Gyula, Tomesz József.

31 VII. Statisztikai táblázatok az tanévről I. A tanulók általános áttekintése. ()sztály A tanulók száma beíratott elmaradt Vallásuk i n róm. kath. görög kath. ág. evang. helv. bil. vall. L inóz. vall. nyelvi viszonyaik (ffiitó nyelielrt! Desseins*?) magyar magyar-német magyar-szerb értelmiségi Szüleik polgári állása Előmenetelök önálló őstermelő, földi). és bérlő kereskedő és iparosok magán tisztviselők szolgálatot tevők munkások haladók ismétlők I Q o 30 fi fi II fi 5 t> O 4 0 Q.) *> O - i fi IV V. 3 0 Q o 7 fi : VI. íi 8 - fi * Összeg b i * Beleszámítva Tamás (ívnia V. oszt. rendes tanuló, ki miiiisleri engedélyivel a VI. osztályról magám-izsjrát tett.

32 II. A tanulmányozás eredményének áttekintése osztályonkint, ben. I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály VI. osztály TANTÁRGYAK: elégs elégt elégs elégt elégs elégt elégs elégt elégs elégt elégs elégi Hit- és erkölcstan O o 7 : 3 O o fi 3»> Magyar nyelv 4 0 fi o : 7 5 o *j 3 O o Német nyelv ') Föld és statisztika ü 4 4' 4 - Történelem »> Számtan ( O 3 O 4 8 oj Mértan <; 3 5 Könyvviteltan ' Természet O o Természettan - - r ; :. Vegytan Ipartan 5 Alkotmánytan ' O o 6 ' - Mértani O o *> 3 4 o Szabadkézi Q o Ö: ü > - - Szépírás i) o Testgyakorlat : Ének 9 c - 5 O ; - j - 3 -

33 VIII. Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulók az tanévben. A) T a (I i j m en les-e k Farkas György. Domokos Pál. Varga Jenő, Aposzlólovits Sándor, Wohlfrom Ernő, Csillag Józsefi Szűcs János, Gergye Sándor, Harangozó Józef. Horváth Gyula, Czelhoter Károly, Matkovifs Mihály I. oszt. tanulók. Takáls Sándor, Fder Ferencz. Munkácsy György, Horváth János Uorválh.Nándor. Morovilz Mór. Dolmányos (iyörgv. Farkas Mihály. Dani József II. oszl. tanulók. Barabás János III. oszt. tanuk). Szummer Imre, Spiegel Gyula. Sífkovils Simon. Fatér Mihály. _ Krenn Fajos, Sárdi Károly IV o. lanulók. Schindlberger József V. oszl. tan. Dely Béla VI. o. tanuló. H) Ösztöndíjas o k: Knáusz László VI. és Benedek József V oszl. lanulók, Tallián-léle (0 fiios öszlöndij. egyenkint."»() íío fii. (',) J u t a I ni a z o I t a k : Lénk Józseg IV. oszl. t. mint számoló l db. aranynyal Ebenspanger L ur által, Gürtler Ferencz, Gergye Sándor. Kámenszki József I.. Szűcs Ferencz II.. Spiegel Gyula IV. osztályú tanulók, mint szorgalmas lanulók. jutalomkönyvekkel Fisehel F. ur állal. Koszi Lajos II. oszt, tan. egy könyvvel Spitz Ignácz ur által. A lek. iskolaszék által utalványozott 0 frtnyi összegből veti jutalomkönyvekkel a következők jutalmaztattak: Höftér Ferencz, Hadnagy Imre. Anek György I., Sebők Béla II., Treiber József, Budai Sándor IV. Kastl Mór V., Neumann Henrik VI. oszl. tanulók. D) Segélyezetlek: I. A lek. iskolaszék által : a) lí uhával: Farkas György. Gergye Sándor, Szűcs János. Domokos Pál. Wohlfrom Frnő. Szíj Pál. Czelhofer Károly, Csillag József Malkovits Mihály, Horváth Gyula, Zádrávetz János, Aposztólovits Sándor. Anek Cvörgy I. oszl. Dani József, Horváth

34 3 Nándor. Koszi Lajos. Takács Sándor. VVeisz Géza. Hencz Szilveszter II. oszt. Davidovits György, Barabás János. oszt, tanulók. b) Iskolai k ö n y v e k kel: Schmidkuncz Frigyes, Harangozó József, C.zelhofer Károly, Horváti i Gyula. Varga Jenő. Zsilovelz Kálmán, Totola Imre, Zádrávetz János, YVohlfrom Ernő, Szűcs János. Szij Pál, Roming ígnácz. Gergye Sándor, Domokos Pál, Csillag József, Aposztólovits Sándor. Anek György I. Morovitz Mór, Dani József. Wositz Ödön, Weisz Géza, Takács Sándor, Strauh Gyula, Schwarcz Gyula, Munkácsy György. Koszi Lajos, Hencz Ssilveszter, Horváth Nándor. Horváth János. Farkas Mihály, Eppinger Manó, Dolmányos György II. oszt. Martincsevits Ferencz, Davidovits György, Brunner Anlal. Barabás János ITT. oszt, Szummer Imre. Spiegel Gyula. Sárdi Károly, Lenk József, Krenn Lajos. Fatér Mihály. Budai Sándor. Berger János IV. oszt. Makovszky Géza, Strauh Pál, Deli Gyula, Leitner Gusztáv, Kasztl Mór V. oszl. Knáusz Lászl('), Neumann Henrik VI. oszl. lanulók II. A s e g é y a,l a p b ő : i Ruhával: Martincsevits Ferencz III. oszt Lenk József, Fatér Mihály, Sárdi Károly TV. oszt. tan. Deli Gyula. Schindlberger József, Kastl Mór V. oszl. tan. Neumann Henrik VT. oszt. tanulók.

35 IX. Az tanév megkezdésére értesítés. vonatkozó A tanulók felvétele, vagyis beírása szept. -én kezdődik és larl szept. hó 4-ig, naponkint délelőtti 9 órától -ig és délutáni 3 órától 5-ig a polg. iskola ápiiletében (I. era.) igazgatói irodában ; ugyanekkor tartatnak a felvételi és javitó vizsgálátok is. Szeptember 4-dikén tul csak igazolandó alapos okoknál fogva vehető fel a lanuló.. Az iskolai év a polg. iskolában szept.. napján kezdődik és tart a. következő év junius hava végéig.. A polgári iskola első osztályába szabályszerűen csak oly tanuló léphet fel : a) ki legalább életének 9. évét betöltötte: b) kinek az elemi (nép) iskola negyedik osztálya számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli ismereteit e végre elrendelt felvételi vizsgálat utján igazolja. 3. A polgári iskolába lépő tanuló bármely nemzetiséghez tartozik, köteles a magyar nyelvet is tudni annyira, hogy a (örvény által ezen iskolában elrendelt magyar nyelvi oktatásban fennakadás nélkül részt vehessen 4. A polgári iskola egy-egy osztályába bevehető minden oly tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik és az azon osztályban megkívántató előkészültségről vizsgálat utján bizonyságot tesz; középlanodából a polgári iskolába átlépni kívánó tanulót, bizonyítványa alapján is fel lehet venni. 5. A felvételi vizsgálat díjmentes. 6. A polgári iskola egy-egy osztályába rendszerint 50 tanulónál többet felvenni nem lehet. 7. A polgári iskola negyedik osztályába átlépő tanuló ha a polgári iskola mellé ipartanrnűhely is van állítva ; beléphet abba és az ott felvett iparágakai az iskola és (>. osztályában kiszabod tantárgyak tanulása mellel! megtanulhatja annyira, hogy onnan a polgári iskola hatodik osztálya bevégeztével, mint iparossegéd léphet ál az illető iparos műhelyébe. 8. A polgári iskola negyedik osztályát bevégzett tanuló, ha szakiskolákba akar átmenni, átléphet: a) Tanitóképezdébe, b) kereskedelmi iskolába. e) Középiparlanodába. d) az országos mintatanodába. 9. A polgári iskola hat osztályát bevégzett tanuló előtt következő utak állnak nyitva:

36 a) Alkalmaztathatja magát állami hivatalokra, vasüti gyakoraokságra, a nem kincstárilag kezelt postai, távirdai kezelői szolgálatra, számtiszti hivatalokra a minisztériumoknál, várni, pénzügyőri, fogyasztási adói, pénz- és adóőrségi, dohánybeváltási, gyártási és eladási, lolto. bélyegző és sóhivataloknál. a megyéknél segéd és kezelői állomásokra, stb. b) Ipari, kereskedelmi, biztosiló-társulatoknál, pénzintézeteknél. 0. Ha a 6. oszlály bevégzése ntári még tovább is tanulni akar. átléphet a gazdasági, állatorvosi középintézetekbe. A növendék személyesen, még pedig szülei, gyámja, vagy ezek megbízottja kiséretáben tartozik a fölvételre az igazgatóságnál megjelenni. Minden nyilvános és magántanuló behatás alkalmával a tandíjon kivül frtot fizet az ifjúsági könyvtárra. Az egész évi tandij a tekintetes iskolaszék 878. október 3-én tartott, gyűlésének. pontja értelmében, minden vidéki és magán tanulóra nézve 5 Irt. a helybeli nyilvános tanulókra nézve pedig?» Irt. mely a beiratáskor lefizetendő, A tandíjfizetés alól való felmentés egyedül Nagy-Kanizsa város hatóságát, mint ezen intézet kegyurát illeti, azért a felmentés iránti folyamodványok a város lek. tanácsához nyújtandók be. A pót- és javító vizsgálatokra oly tanulók bocsáttatnak, kik csak egy kötelezett tantárgyból nyertek elégtelen osztályzatot. Azoknak, kik két tantárgyból nyertek elégtelen» osztályzatot és a kiknél a hiány pótlása a szünnapok alatt remélhető, a tantestület engedélyt adhat a. javitóvizsgálat letételéré. de csupán azon intézetnél, a hol tanultak. Kik több tantárgyból kaptak felégtelen tanjegyet, az oszlály ismétlésére köteleztetnek. A behatási és vizsgálati napok pontos megtartására annyival is inkább felhivatik a I. szülök figyelme, mert a később jelentkező s késedelmét kellőleg igazolni nem tudó tanuló a tanintézetbe nem vétetik fel. N a gy-k an i zs á n évi junius hó 8-áu. JlorgeiiheNMT Jáiio*, igaaga t,ó.

37

38