MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1"

Átírás

1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi terület bemutatása. A mentálhigiéné alapfogalmainak és legfontosabb színtereinek megismertetése, szakmai közös nyelv kimunkálása. A legfontosabb mentálhigiénés színterek jellemző folyamatainak, lehetséges lelki egészségi hatásainak áttekintése. A képzési program céljainak, tematikájának, módszereinek és szerkezetének ismertetése. Az egészség, lelki egészség és a mentálhigiéné fogalmai. A mentálhigiéné főbb történeti modelljei. Közösségek Támogató Hálózata Caplan nyomán. Iskola, iskolarendszer, mint mentálhigiénés színtér. Az iskola, mint támogató intézmény, a tanári pálya, mint segítő hivatás. Média, mint mentálhigiénés színtér. A média funkciói, a média tartalmak hatásmechanizmusa a lelki egészség tükrében. Pszichés szükségletek, a csoport és a közösség fogalmai, csoportok és közösségek, mint a pszichés szükségletek kielégítésének színterei. Önsegítő csoportok és mozgalmak: történeti és kulturális gyökerek. Önsegítő csoportok működésének jellemzői. Szakirodalom feldolgozása Power point prezentáció, illusztrációk Buda, B. (2000.): Mentálhigiéné. Animula, Budapest Gerevich, J. (1997, szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest Grezsa, F. (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest Tomcsányi T., Grezsa F., Jelenits I. (1999,szerk.): Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Híd Alapítvány, TF, Budapest A mentálhigiéné, a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdése - A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása. Pszichoterápia, Budapest, III. évfolyam, 4. szám, december Bagdy, E. (1999, szerk.): Mentálhigiéné. Elmélet gyakorlat képzés kutatás. Animula, Budapest Beöthy, M. A., Buza, D., Grezsa, F. (1997, szerk.): A média szerepe a mentálhigiénében - a mentálhigiéné esélye a médiában. MTV Rt. Telehír, Budapest Buda, B. (2003): A lélek egészsége - A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Buda, B. (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. TÁMASZ. Budapest Grezsa, F. (1999): Nemzeti mentálhigiénés stratégia és program. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 99/1-2, pp Grezsa, F. (1995): Mentálhigiéné és szociális gondoskodás Tatán. Praxis, Budapest, kézirat Hartai, L. (2002, szerk.): Mozgóképkorszak médiatudatosság. Országos Közoktatási Intézet - Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület, Budapest Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina, Budapest Tévé előtt védtelenül? Fordulópont, 1999/1. (Tematikus szám) Tomcsányi, T, Csáky, P, R. (2001): Tanulható-e a lelki egészség? Új Pedagógiai Szemle 2001/5. Tomcsányi, T. (2002): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen. Animula, Budapest Tringer, L. (1985): A mentálhigiénés szolgálat alternatív formái. Alkohológia 1985/2. Vetró, Á., Csapó, Á. (1991): A televízió és a gyermek. Animula, Budapest Vevők az erakra? Fordulópont, 1999/5-6. (Tematikus szám)

2 Dr. Grezsa F erenc,, MHBP1111-Bevezetés a mentálhigiénébe 1. gyak. L: I. Az elméleti ismeretek Az előadások témáinak és a saját tapasztalatok szemináriumi feldolgozása. Aktív szemináriumi részvétel, megelőző szakmai tapasztalatok elemzése az előadások tükrében Fimrészletek, staisztikak adatok, interaktív módszerek, dramatikus feldolgozás, szerepjáték stb. u.az. mint a MEHBP1110 beszámoló MHBP2110-Fejlődéslélektan 1. L: V I. kollokvium Az egészséges személyiség fejlődésének és funkcióinak megismerése a fogantatástól (magzati élet), illetve a megszületéstől a serdülőkoron át az öregkorig, majd a halálig. Az előadó elsősorban az ún. tárgykapcsolati elmélet kontextusában ismerteti az emberi személyiség fejlődésének főbb mozgatórugóit és eseményeit a megszületéstől a meghalásig A hallgatók (elsősorban a tárgykapcsolatok elméletének fogalmi körében) ismerjék meg a személyiségfejlődés legfontosabb jellemzőit, illetve krízispontjait, legyenek tisztában a szülői szerep gyermeki személyiségfejlődésére kifejtett hatásaival, valamint váljanak képessé saját hivatásszerepük illetékességi körén belül megfelelő módon értelmezni a velük kapcsolatban álló kliensek viselkedésbeli megnyilvánulásainak fejlődés-lélektani motívumait. o A fejlődés alapkérdései, A tárgykapcsolat-elmélet alapfogalmai, párválasztás és családalapítás szempontjai o Tárgykapcsolat fejlődési szakaszai, fázisai. o Az újszülött képességei o Pszichológiai mechanizmusok, óvodáskor és a latencia idaka o Serdülőkor Szakirodalom feldolgozása Bagdy, E. (2000): Fejlődéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia, IX/4. Buda, B. (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Cole, M.- Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest Bagdy, E. (1977): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Carver, C. S, - Scheier, M, F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Bp.

3 Chapman, G. (2003): Kamaszokra hangolva. Harmat Kiadó, Budapest Frenkl, S., - Rajnik, M. (2002): letesemények a fejlődéslélektan tükrében. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelwies Egyetem - TF, Budapest Mérei, F., - V. Binét, Á. (1975): Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest Polcz, A. (1986): Gyászban lenni. Valóság, 1986/11. Ranschburg, J. (1984): Szeretet, erkölcs autonómia. Gondolat, Budapest Riemann, F. (1987): Az öregedés művészete. Helikon Kiadó, Budapest Rogers, C. R. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft. Bp. Szakács, F, - Kulcsár, Zs. (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Vikár, Gy. (1980): Az ifjúkor válsága. Gondolat, Budapest MHBP2111-Fejlődéslélektan 1. gyak. L:0+10 2, dr. Grezsa Ferenc, Farkas Magdolna I. beszámoló.a szemináriumokon az előadások anyagának reflektálása, a személyiségfejlődés kitüntetett szakaszainak élményszerű modellálása, illetve a vonatkozó szakirodalom feldolgozása történik meg. Szakirodalom feldolgozás, témaközpontú csoportmunka, jellemző fejlődési krízishelyzetek modellálása párhuzamosan 3 szemináriumi csoportban, egy-egy csoportvezető irányításával Aktív részvétel Handout, illusztrációk U.az, mint MHBP2110 L:10+0 MHBP1210-Lelki zavarok 1. 4 V I. kollokvium Alapszinten szerezzenek kellő ismereteket a hallgatók a legfontosabb, leggyakoribb pszicho-patológiai és patopszichológiai jelenségekről. Ismerjék meg a legfontosabb ázó modelleket, s a legújabb DSM IV. szerinti - klasszifikációt, annak érdekében, hogy napi munkájuk során képesek legyenek a kórképeket felismerni, ezáltal pedig kompetencia határaikat megtartva, a klienseiknek tudják megadni a legmegfelelőbb segítséget. o o Normalitás egészség betegség kérdései, diszfunkcionális családi működés általános jellemzői Pszichopatológiai modellek

4 o Szorongásos zavarok, stressz-zavarok o Fóbiák, pánik és kényszeres zavarok o Elhárító mechanizmusok Szakirodalom feldolgozása Irodalmi illusztrációk Kötelező olvasmányok: Comer, R, J. (2000): A lélek betegségei Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest Török, Sz. (2003, szerk.): letesemények lelki zavarai III. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis Egyetem TF, Budapest Ajánlott olvasmányok: Buda, B. (1997): Az öngyilkosság - orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula, Budapest Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó, Budapest Freud, A. (1993): Normalitás és patológia a gyermekkorban. Animula, Budapest Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest Freud, S. (1992): A mindennapi élet pszichopatológiája. Cserépfalvi, Budapest Füredi, J. - Németh, A., - Tariska, P.(2007, szerk.): A pszichiátria rövidített kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Kopp, M., - Skrabski, Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. Corvinus Kiadó, Budapest Németh, A. (2003): Pszichiátria másképp. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Szabó, E. (1995): A segítő kapcsolat - A rejtett lélektani jelenségek. In.: Budapesti Nevelő 1995/31. évf. /4. pp Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó, Budapest Vikár, Gy. (1984): Gyógyítás - öngyógyítás. Tanulmányok a pszicho-traumák, elaborációjának köréből. Magvető Kiadó, Budapest dr.grezsa Ferenc, Farkas Magdolna,, Horváth Péter, Simon Gabriella,Victor István, Balogh Lujza, des Tünde, Vaski Ferenc Varga Imréné, Matolcsi Papp Zoltán, Kovály Erzsébet L:0+20 MHBP3111Segítő beszélgetés 1. 6 I. A face to face, itt és most keletkező saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben megtapasztalt és gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett non-direktív segítő beszélgetés (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése segítő beszélgetés jegyzőkönyv Bemutatkozás csoportszerződés az együttműködés szabályai a személyközpontú, humanisztikus pszichológia alapelvei rzékenyítő, encounter gyakorlatok érzelmek megjelenése a kommunikációban. Verbális és nonverbális elemek - érzelmek megfogalmazása - szerepek a segítőkapcsolatban - szerepben gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzése - A szakmaiság sajátos követelménye - Beszélgetések elemzése, kérdések szerepe. - A kliens szerep megélése szerepcserében - Segítő beszélgetésekről készített jegyzőkönyvek reflektálása

5 Kötelező olvasmányok: Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelőknek, Tankönyvkiadó, Budapest Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítő beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló füzetek, MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest Ajánlott olvasmányok: Tringer, L. (1998): A gyógyító beszélgetés. HIETE. Budapest Vanesse, A. (1993): Hallgatástól a meghallgatásig. LESZ - Animula Egyesület, Budapest Gordon, Th.: T.E.T. A tanári hatékonyság tanulása. Gondolat, Budapest Jálics, F. (1995): Testvéreink hite. Korda Kiadó, Kecskemét L:0+10 MHBP3211-Terepmunka 4,, I. terepmunka A hallgatók - előre megadott, illetve közösen kidolgozott szempontok szerint - hivatásos, vagy civil segítő intézményekbe, szervezetekbe látogatnak el, leírják azok jellemzőit, különös tekintettel a szolgálat céljaira, szervezeti felépítésére, a stáb belső viszonyaira, a fölmerülő problémák gyakori kezelési módjaira, illetve a stáb és az ügyfelek kapcsolatának sajátosságaira. A terep fogalma, meglátogatandó színterek rögzítése, a tereplátogatási program meghatározása. A terep leírásához szükséges szempontok összegyűjtése. Az egyes tereptípusokkal kapcsolatban észlelt legfontosabb jellemzők alapján a szükségesnek ítélt változások, fejlődési pontok meghatározása. A lehetséges változások céljainak, feltételeinek megbeszélése alcsoportokban. Összegzés plenárisan. A saját munkahely (szolgálati hely) legfontosabb jellemzői. Ismeretek és jártasság szerzése a mentálhigiénés szempontok felismerésében különböző színtereken. Az írásos formában rögzített tapasztalatok feldolgozása a tanulmányi csoportokban történik. A hallgatók által készített beszámolók Grezsa, F. (2008): Szempontok a terepgyakorlat feladatához. Kézirat. MHBP3311-Mentálhigiénés jelenségek tükröződése (1) (film) L: ,, I. A hallgatók művészi (film) alkotások segítségével szerezzenek élményszerű benyomásokat jellemző lelki pszichodinamikai megnyilvánulásokról, mentálhigiénés értelemben is releváns jelenségekről. A keletkező érzelmek

6 feldolgozása révén a nagycsoport dinamika megragadása és visszacsatolása. A Fejlődés lélektan és a Lelki zavarok tárgyak során megismert fogalmak művészi megjelenítését ábrázoló filmek megtekintése és az élmények összekötése saját tapasztalatokkal. Részvétel DVD filmek o Carl Rogers: Glória interjú dokumentumfilm o Woyzeck: Szász János, 1994 o Witman fiúk: Szász János, 1997 o Cápafióka: Agnes Merlet, 1994 o Madárka: Alan Parker, 1984 MHBP1120-Bevezetés a mentálhigiénébe 2., Kovály Erzsébet, Komlósi Piroska, Nagy Zsolt, Könnyü Elek L: II. V kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi terület bemutatása. A mentálhigiéné alapfogalmainak és legfontosabb színtereinek megismertetése, szakmai közös nyelv kimunkálása. Család, mint mentálhigiénés színtér, a család funkciói, kommunikáció a családban. Az istenhit, a spiritualitás lelki egészségi hatásai, összefüggései, valláslélektani alapismeretek. Egyházak és vallási közösségek, mint mentálhigiénés színterek, egyházi keretben zajló közösségi segítő programok. Internet, mint mentálhigiénés színtér. Az internet alkalmazási lehetőségei a mentálhigiénés segítő kapcsolatban, internetes tanácsadás: kontextuális jellemzők. Csoportdinamika: legfontosabb csoportdinamikai jelenségek, csoportfejlődés szakaszai, hatalom és vezetés a csoportokban. Mentálhigiénés segítő kapcsolat. Jellemzők, feltételek, a segítő hivatás művelésének kockázatai: segítő és kiégési tünetcsoportok. Saját tapasztalatok a segítői hivatásban a segítő és kiégési problematika tükrében. Szakirodalom feldolgozása Családi fotó; Burnout kérdőív Buda, B. (2000.): Mentálhigiéné. Animula, Budapest Gerevich, J. (1997, szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest, Grezsa, F. (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest Tomcsányi T., Grezsa F., Jelenits I. (1999,szerk.): Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Híd Alapítvány, TF, Budapest A mentálhigiéné, a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdése - A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása. Pszichoterápia, Budapest, III. évfolyam, 4. szám, december Bagdy, E. (1999, szerk.): Mentálhigiéné. Elmélet gyakorlat képzés kutatás. Animula, Budapest Buda, B. (2003): A lélek egészsége - A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Buda, B. (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. TÁMASZ. Budapest Fekete, S. (1991): Segítő foglalkozások kockázatai - helfer szindróma és burnout jelenség. Psychiatria Hungarica, VI/1. Grezsa, F. (1999): Nemzeti mentálhigiénés stratégia és program. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 99/1-2, pp

7 Grezsa, F. (1995): Mentálhigiéné és szociális gondoskodás Tatán. Praxis, Budapest, kézirat,,, Kovály Erzsébet, Nagy Zsolt, Könnyü Elek MHBP1121-Bevezetés a mentálhigiénébe 2. gyak. 3 L:0+10 II. beszámoló Az elméletii ismeretek alkalmazása. rtelmezése a segítői gyakorlatban, különös tekintettel a társadalomban észlelt mentálhigiénés problémákra. Konzultatív problémafelfolgozás. Aktív részvétel a szemináriumokon Képek, illusztrációk, protokoll, interaktívmódszerek U.az, mint MHBP1120 MHBP2120-Fejlődéslélektan 2. Kredit L: II. V kollokvium Az egészséges személyiség fejlődésének és funkcióinak megismerése a fogantatástól (magzati élet), illetve a megszületéstől a serdülőkoron át az öregkorig, majd a halálig. A fejlődéslélektant elsősorban a tárgykapcsolat-elmélet fogalmi körében tárgyalja, a személyiségfejlődés legfontosabb jellemzőit, illetve krízispontjait, a szülői szerep gyermeki személyiségfejlődésére kifejtett hatásaival. Bölcsek a bölcsőben, valamint a pszichés funkciók sajátossága. Elhárító mechanizmusok, családi dinamika. A serdülő kapcsolatai, krízisek, családi dinamika. Felnőttkor és felnőttkori szerepek. Öregedés, öregség, életútelemzés, halál és gyász. Szakirodalom feldolgozása Szakirodalmi részletek (handout) Bagdy, E. (2000): Fejlődéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia, IX/4. Buda, B. (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Cole, M.-Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest Bagdy, E. (1977): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Carver, C. S, Scheier, M, F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Bp. Chapman, G. (2003): Kamaszokra hangolva. Harmat Kiadó, Budapest

8 Frenkl, S, Rajnik, M. (2002): letesemények a fejlődéslélektan tükrében. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelwies Egyetem - TF, Budapest Polcz, Alaine (1986): Gyászban lenni. Valóság, 1986/11. Riemann, F. (1987): Az öregedés művészete. Helikon Kiadó, Budapest Rogers, C. R. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft. Bp. Szakács, F, Kulcsár, Zs. (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Vikár, Gy. (1980): Az ifjúkor válsága. Gondolat, Budapest L: 10+0 MHBP1220-Lelki zavarok 2. 2 V. II. kollokvium Alapszinten szerezzenek kellő ismereteket a hallgatók a legfontosabb, leggyakoribb pszicho-patológiai és patopszichológiai jelenségekről. Ismerjék meg a legfontosabb ázó modelleket, s a legújabb DSM IV. szerinti - klasszifikációt, annak érdekében, hogy napi munkájuk során képesek legyenek a kórképeket felismerni, ezáltal pedig kompetencia határaikat megtartva, a klienseiknek tudják megadni a legmegfelelőbb segítség Hangulatzavarok; Elhárító mechanizmusok; serdülőkori zavarok, szkizofréniák, paranoid kórképek; Személyiségzavarok, személyiségfejlesztő csoportok, csoportterápiák; Evési zavarok, pszicho-fiziológiai és szomatikus zavarok. Szakirodalmi részletek (handout9 Comer, R, J. (2000): A lélek betegségei Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest Török, Sz. (2003, szerk.): letesemények lelki zavarai III. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis Egyetem TF, Budapest Buda, B. (1997): Az öngyilkosság - orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula, Budapest Jung, C, G. (1990): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó, Budapest Freud, A. (1993): Normalitás és patológia a gyermekkorban. Animula, Budapest Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest Füredi, J, Németh, A, Tariska, P.(2007, szerk.): A pszichiátria rövidített kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Kopp, M, Skrabski, Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. Corvinus Kiadó, Budapest Sontag, S. (1983): A betegség, mint metafora. Európa Kiadó? Budapest Szabó, E. (1995): A segítő kapcsolat - A rejtett lélektani jelenségek. In.: Budapesti Nevelő 1995/31. évf. /4. pp Székely, I. (2003): Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Családterápiás sorozat 10., Animula Kiadó, Budapest Vikár, Gy. (1984): Gyógyítás - öngyógyítás. Tanulmányok a pszicho-traumák, elaborációjának köréből. Magvető Kiadó, Budapest MHBP1221-Lelki zavarok 2. gyak. L:0+8 2

9 Takács Pét4er II. beszámoló A lelki zavarok felismerése, a segítő kompetencia határainak reflektálása kiscsoportban, problémaérzékenység és önreflektív képesség fejlesztése A szemináriumokon a hallgatók reflektálják az előadások anyagát, élményszerűen modellálnak bizonyos jellemző és a tárgy szempontjából releváns viselkedésbeli megnyilvánulásokat, illetve szakirodalmat dolgoznak fel. Aktív részvétel Hand out, szöveges illusztrációk U.az, mint MHBP1220 Herr Nikoletta L: 4+0 MHBP2210-Hivatásetika 2 II: V kollokvium A hallgatók ismerjék meg a gyakorlati filozófia jelentőségét és hatását a különféle életszakaszokra. Legyen rálátásuk az ember antropológia sajátosságaira. Igazodjanak el az etika alapvető irányzatai között. Legyenek képesek a hivatásszerepben is felismerni a cselekvés etikai motivációit és hivatásetikai követelményeit. Az etikai alapfogalmainak, jellemző dilemmáinak, valamint a hivatásetikai követelményeinek megismertetése. Az érték és érdek konfliktusainak felismerése, az etikailag morális és immorális cselekedetek közötti határok. segítés és a segítő etikája, a pontosan definiáló törvényetika megtévesztő biztonsága, az önmagára hagyatkozó lelkiismeret Példahelyzetek gyűjtése Etkai helyzetek, szituációk leírása Comte-Sponville, A. (2005): Kis könyv nagy erényekről. Osiris Kiadó, Budapest Boros, J. (2007): Mi az Etika? I-II. In: Iskolakultúra, 2007/ 3 és 4. szám Lányi, A, Jakab, Gy. (2004): Erkölcsi esettanulmányok. Független Pedagógiai Intézet, Budapest Lányi, A, Jakab, Gy. (2004): Erkölcsi esettanulmányok. Független Pedagógiai Intézet, Budapest Nyíri, T. (1994): Alapvető etika. Szent István Társulat, Budapest Fisher, R. (2003): Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről, erényekről. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp Baumann, S. (2001): Az engedelmesség etikája. In.: A modernitás és a holokauszt. Új Mandátum Kiadó, Budapest, pp

10 Far kas Magdolna dr.grezsa Ferenc, Farkas Magdolna,, Horváth Péter, Simon Gabriella,Victor István, Balogh Lujza, des Tünde, Vaski Ferenc Varga Imréné, Matolcsi Papp Zoltán, Kovály Erzsébet L: 0+20 MHBP3121-Segítő beszélgetés 2 6 II. segítő beszélgetés jegyzőkönyv A face to face, itt és most keletkező saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben megtapasztalt és gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett non-direktív segítő beszélgetés (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú megbeszélések Demonstrációk, saját segítő kapcsolat kommunikációjánk elemzése, az empátiakészség fejelesztése érdekében. Encounter gyakorlatok. Segítő, kliens és megfigyelő szerep megtapasztalása: empátia labor szerepcserével; Saját kliens kapcsolat reflektálása a jegyzőkönyvek alapján:szövegelemzés megadott szempontok alapján; segítő beszélgetésekről készített jegyzőkönyvek reflektálása kiscsoportban; mintabeszélgetések; beszélgetések megfigyelése és elemzése a kommunkiáció szempontjából. Folyamatos segítő kapcsolati munka, dokumentáció készítése Video felvétel, saját segítő kapcsolat protokolljai Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelőknek, Tankönyvkiadó, Budapest Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítő beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló füzetek, MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani füzetek V. Segítő találkozások. Híd Családsegítő Központ, Budapest Fonyó, I, Pajor, A. (1998, szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. Bárczy G. Gyógypedagógiai Főiskola TF, Budapest Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest MHBP3411-Mentálhigiénés projekt 1. L: II. munkanapló Közösségi alapú mentálhigiénés programok tervezése és kivitelezése legfontosabb szempontjainak elsajátítása, ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív közösségi mentálhigiénés munkamódszer megtapasztalása. A hallgatók a tárgy oktatásának első félévében plenáris munka során ismerkednek meg a mentálhigiénés projekt fogalmával és legfontosabb kritériumaival

11 Mentálhigiénés projekt fogalma és kritériumai; Szükségletek és szükségletfelmérés módszerei; A programtervezés lépései; Monitorozás kiértékelés legfontosabb szempontjai; Együttműködés, team munka Saját tevékenységi kör feltérképezése mentálhigiénés szemléletben projektmunka céljából Power point prezentáció, szakmai anyagok (handout) Tomcsányi, T, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A projektépítés (terepmunka). In: Tomcsányi T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T, Manderscheid, M, Krieger, H, Calin, M, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A mentálhigiénés képzés stúdiumkísérő projektje. In: Tomcsányi, T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T. (2002, szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest MHBP3321-Mentálhigiénés jelenségek tükröződése (2) (film) L: II. A hallgatók művészi (film) alkotások segítségével szerezzenek élményszerű benyomásokat jellemző lelki pszichodinamikai megnyilvánulásokról, mentálhigiénés értelemben is releváns jelenségekről. A keletkező érzelmek feldolgozása révén a nagycsoport dinamika megragadása és visszacsatolása. A Fejlődés lélektan és a Lelki zavarok tárgyak során megismert fogalmak művészi megjelenítését ábrázoló filmek megtekintése és az élmények összekötése saját tapasztalatokkal. Részvétel DVD filmek A leningrádi pályaudvar gyermekei: Hanna Polak, Andrzej Celinski, 2004 Ragyogás: Stanley Kubrick, 1980 Tűsarok: Pedro Almodóvar, 1991 Nevelj hollót: Carlos saura, 1976 Hosszú alkony: Janisch Attila, MHBP1310-Mentálhigiénés jelenségek 1. L: Tantárgy besorolása Kötelező: III. kollokvium

12 A tárgy keretében a hallgatók megismerik a szociológia és szociálpszichológia mint társadalomtudományok legfontosabb alapfogalmait, vizsgálódásuk tárgyát, és módszereit. Ismereteket szereznek a legjellemzőbb szociálpszichológiai jelenségekről, a szociológia fogalmi körébe ágyazva megismerik a devianciák kialakulásának társadalomlélektani hátterét, illetve a legelterjedtebb deviancia-formákat és hatékony kezelésének legfontosabb alapelveit. Hétköznapi szociálpszichológiai jelenségek.társas befolyásolás, társas serkentés és gátlás, reakciótípusok, konformitás, vezetés, vezetési stílusok, kommunikáció, meggyőzés, hitelesség; Személyészlelés, burkolt személyiségelméletek, benyomás kialakulása, attribúció elméletek, attribúciós torzítások, én-attribúciók; Előítélet / agresszió fogalmai, hétköznapi megjelenési formái. Előítélet/agresszió, háttértényezők, mérséklés lehetőségei. Frusztráció, depriváció, agresszió összefüggései. Agresszió modellek. Szakirodalom feldolgozása Portréfilm megtekintése (Aronson) tesztfeladatok Grezsa F. (szerk.): A szociálpszichológiában használatos kifejezések kis szótára. Kézirat.Andorka, R. (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest Aronson, E. (2000): A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Forgács, J. (1994): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest Hewstone, Stroebe, Codol, Stephenson (1995, szerk.): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Hunyadi, Gy. (1984): Szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest Münnich, I., Moksony, F. (1994, szerk.): Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó, Lakitelek MHBP1311-Mentálhigiénés jelenségek 1. gyak. L: III. beszámoló A szemináriumokon a hallgatók (témaközpontú csoportmunkában, PBL módszer segítségével) reflektálják az elméleti órán tárgyalt jelenségeket.; Az egyes szoc. pszichológiai fogalmak aktuális mentálhigiénés problémajelenségeinek disszkusssziója, többszempontú megközelítése Aktív részvétel Szakirodalmi illusztrációk, személyes élmények feldolgozása U.az. mint MHBP1310 MHBP3131-Segítő beszélgetés 3. L:

13 dr.grezsa Ferenc, Farkas Magdolna,, Horváth Péter, Simon Gabriella,Victor István, Balogh Lujza, des Tünde, Vaski Ferenc Varga Imréné, Matolcsi Papp Zoltán, Kovály Erzsébet III. segítő beszélgetés jegyzőkönyv A face to face, itt és most keletkező saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben megtapasztalt és gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett non-direktív segítő beszélgetés (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú megbeszélések Demonstrációk, saját segítő kapcsolat kommunikációjánk elemzése, az empátiakészség fejelesztése érdekében. Encounter gyakorlatok. A mozdulatok, a térközszabályozás a beszélgetésvezetésben, demonstrációk, a segítőkapcsolat dinamikája. Kontraindikációk; Saját kliens kapcsolat reflektálása a jegyzőkönyvek alapján:szövegelemzés megadott szempontok alapján; segítő beszélgetésekről készített jegyzőkönyvek reflektálása kiscsoportban; mintabeszélgetések; beszélgetések megfigyelése és elemzése a kapcsolat dinamikája. Folyamatos segítő kapcsolati munka kliensekkel, dokumentáció készítése Video felvétel, saját segítő kapcsolat protokolljai Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelőknek, Tankönyvkiadó, Budapest Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítő beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló füzetek, MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani füzetek V. Segítő találkozások. Híd Családsegítő Központ, Budapest Fonyó, I, Pajor, A. (1998, szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. Bárczy G. Gyógypedagógiai Főiskola TF, Budapest Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest, Balogh Lujza, Victor István, des Tünde, Vaski Ferenc, Varga Imréné, Kovály Erzsébet, Herr Nikoletta, Horváth Péter,Varga Veronika L: 0+30 MHBP3511-Esetmegbeszélés 1. 6 III. A hallgató, mint esetvezető (esetgazda) értse meg érzelmi, életvezetési nehézségekkel küzdő, de alapvetően egészséges kliense átmeneti alkalmazkodási zavarát, problémáját. Ennek során reflektálódjék a hivatásszerepe, bővüljön a napi szakmai munka-eszköztára, erősödjék a hallgató szakmai identitása és kompetenciája. A hallgatók plenárisan és kiscsoportban mutatják be, elemzik és kölcsönösen reflektálják klienskapcsolataikat. Az eset definiálása, esetmegbeszélés kontextusba helyezése. A kliens által, valamint a kliens segítő kapcsolatában

14 ott és akkor megélt, megjelenített élmény, emlék, történés itt és most megjelenített anyaga alapján egy virtuális valóságkép rajzolódik ki. A probléma megértésében az intrapszichikus dinamika legalább annyira fontos, mint a környezettel való interakció mintázatának, dinamikájának elemzés. Az aktuális klienskapcsolatok problémaköre: szociálpszichológiai elemzés; fejlődés-lélektani megközelítés; pszichopatológiai megközelítés; elemzés a kliens kapcsolati dinamikájaszempontjából. A hallgató saját klienskapcsolatot létesít, amelyet a dokumentál és a csoportmunkában reflektál. A korábbi, e témában született szakok. Grezsa F. Takács P. (2005, szerk.): Még ép a roncs ág - Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek aiból. Országos Addiktológiai Intézet, Bp. Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest Buda, B, Füredi, J. (1987): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Medicina Kiadó, Budapest Casement, P. (1999): Páciensektől tanulva. Animula Kiadó, Budapest Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest Bertalan Csilla Herr Nikoletta Matolcsi Papp Zoltán Varga Imréné, Victor István, Horváth Péter, Kovály Erzsébet, Varga Veronika, Victor István MHBP3421-Mentálhigiénés projekt 2. L: III. Munkanapló és projektterv Közösségi alapú mentálhigiénés programok tervezése és kivitelezése legfontosabb szempontjainak elsajátítása, ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív közösségi mentálhigiénés munkamódszer megtapasztalása. A hallgatók a tárgy oktatásának első félévében plenáris munka során ismerkednek meg a mentálhigiénés projekt fogalmával és legfontosabb kritériumaival. A második félévben a hallgatók megtervezik saját projektjukat. Tapasztalatokat szereznek a projekt tervezésről, teammunkáról. Mentálhigiénés projekt fogalma és kritériumai; Változást, változtatást igénylő jelenségek, állapotok. Szükségletek, szükségletfelmérés lehetőségei, módszerei; A saját programtervezés lépései; Monitorozás kiértékelés legfontosabb szempontjai;. Célok, célcsoportok. Célmeghatározás és annak kritériumai Együttműködés, team munka. Munkanaplók, egyéni haladás ellenőrzése. Projekt terv benyújtása, értékelése. Saját tevékenységi körben projektmunka tervezése Power point prezentáció, szakmai anyagok (handout) Tomcsányi, T, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A projektépítés (terepmunka). In: Tomcsányi T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T, Manderscheid, M, Krieger, H, Calin, M, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A mentálhigiénés képzés stúdiumkísérő projektje. In: Tomcsányi, T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp

15 Tomcsányi, T. (2002, szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest L:10+0 MHBP1320-Mentálhigiénés jelenségek 2. 2 Grezsa Ferenc, Bagdy V Emőke, Erdős Eszter, Nagy Zsolt IV. kollokium A tárgy keretében a hallgatók megismerik a szociológia és szociálpszichológia mint társadalomtudományok legfontosabb alapfogalmait, vizsgálódásuk tárgyát, és módszereit. Ismereteket szereznek a legjellemzőbb szociálpszichológiai jelenségekről, a szociológia fogalmi körébe ágyazva megismerik a devianciák kialakulásának társadalomlélektani hátterét, illetve a legelterjedtebb deviancia-formákat. és hatékony kezelésének legfontosabb alapelveit. Krízis, krízisállapotok: fogalomértelmezés, tipológia, intervenciós lehetőségek. Öngyilkossági krízis, öngyilkosság: jelenség, háttértényezők, preszuicidális szindróma, intervenció; Az alkoholfüggőség jelensége, háttértényezők, prevenciós és intervenciós lehetőségek; A társfüggőség fogalma, háttértényezői, intervenciós lehetőségek.társfüggőség: fogalomértelmezés, társfüggőségi helyzetek lehetséges típusai; Kábítószer-használat és kábítószer-függőség: jellemzők, háttértényezők, megelőzési és kezelési lehetőségek. A drogrehabilitáció folyamata; A segítő segítése, segítő hivatások, szakmai személyiség speciális megterhelődések, coping lehetőségek, szupervízió, mint hivatásgondozás, a segítő segítésének lehetősége Szakirodalom feldolgozása; szemináriumi részvétel Interjúk szenvedélybetegekkel Búcsúlevelek elemzése Németh, A, Gerevich, J. (2000, szerk.): Addikciók. Medicina, Budapest Buda, B. (1997): Az öngyilkosság. Animula Egyesület, Budapest Grezsa F. (szerk.): A szociálpszichológiában használatos kifejezések kis szótára. Kézirat. Kopp, M., Skrapski, Á. (1995).: Magyar Lelkiállapot. Végeken Kiadó, Budapest Aszmann, A. (1995, szerk.): Serdülők egészségi állapota, egészségmagatartása. Új Aranyhíd Bácskai, E, Gerevich, J. (1997): Ifjúság és drogfogyasztás. Animula, Budapest Buda, B. (1996, szerk.): Alkohol és szexualitás. Országos Alkohológiai Intézet, Budapest Demetrovics, Zs. 2001): Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein, L Harmattan, Budapest Forgács, J. (1994): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest Gerevich, J. (1997, szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest Grezsa, F. (2008): Lelkület önazonosság nemzeti felemelkedés. Nagyvilág, LIII/7, pp Grezsa, F. (2001, szerk.): A Teréz anya In memoriam Farkasinszky Teréz. TF Támogató Köre Alapítvány. Budapest Hunyadi, Gy. (1984): Szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest Kézdi, B. (1995): A negatív kód - Kultúra és öngyilkosság. Pro Pannonia Kiadói Alap, Pécs Margitta, N. (1994, szerk.): Narkósok szülei vagyunk, Mátrix Egyesület, Budapest Münnich, I., Moksony, F. (1994, szerk.): Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó, Lakitelek Telkes, J. (1984): A kríziskoncepció, a családszemlélet és a kölcsönös segítségnyújtás elve a mentálhigiénében, Alkohológia, Valkai, Zs. (1986): Miért isznak a nők? Magvető Kiadó, Budapest Valkai, Zs. (1999): Alkoholmámorban. In: Járó Katalin: Játszmák nélkül ( old) Osiris Kiadó, Budapest

16 MHBP1321-Mentálhigiénés jelenségek 2. gyak. L:0+10 2,,, Erdős Eszter, Nagy Zsolt IV. beszámoló A szemináriumokon a hallgatók (témaközpontú csoportmunkában, PBL módszer segítségével) reflektálják az elméleti órán tárgyalt jelenségeket.; Az egyes devianciák, függőségek, hazánkban aktuális mentálhigiénés problémajelenségek disszkusssziója, többszempontú megközelítése, érzékenyítés Aktív részvétel Hang és képanyag, személyes találkozás önsegítő ccsoportok tagjaival U.az, mint MHBP1320 dr.grezsa Ferenc, Farkas Magdolna,, Horváth Péter, Simon Gabriella,Victor István, Balogh Lujza, des Tünde, Vaski Ferenc Varga Imréné, Matolcsi Papp Zoltán, Kovály Erzsébet L:0+20 MHBP3141-Segítő beszélgetés 4. 6 IV. segítőbeszélgetés jegyzőkönyv A face to face, itt és most keletkező saját élmények észlelésén, kommunikálásán, illetve a hivatásszerepben megtapasztalt és gyakorolt segítő kapcsolati szituációk elemzésén keresztül az úgynevezett non-direktív segítő beszélgetés (Rogers, Faber) alapelveinek tanítása, technikájának elmélyítése. Témaközpontú megbeszélések Demonstrációk, saját segítő kapcsolat kommunikációjánk elemzése, az empátiakészség fejelesztése érdekében. Encounter gyakorlatok. Asegítő kapcsolat vörösfonala. A kliens ellenállásánek megjelenése, a segytő reakciői, a beszélgetésvezetésben, demonstrációk, a segítőkapcsolat dinamikája. Saját kliens kapcsolat reflektálása a jegyzőkönyvek alapján:szövegelemzés megadott szempontok alapján; segítő beszélgetésekről készített jegyzőkönyvek reflektálása kiscsoportban; mintabeszélgetések; beszélgetések megfigyelése és elemzése, a kapcsolat dinamikája lezárása. Folyamatos segítő kapcsolati munka kliensekkel, dokumentáció készítése Video felvétel, saját segítő kapcsolat protokolljai Buda, B. (1997): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt, Budapest Bang, R. (1982): A célzott beszélgetés - Pszichológia nevelőknek, Tankönyvkiadó, Budapest

17 Faber, H, Schoot, E. (1987): A segítő beszélgetés. Pszichoterápiás és Mentálhigiénés szemléletformáló füzetek, MPT Pszichohigiénés Munkacsoport, Budapest Rogers, C. (2003): Valakivé válni - A személyiség születése. Edge 2000 Kft, Budapest Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani füzetek V. Segítő találkozások. Híd Családsegítő Központ, Budapest Fonyó, I, Pajor, A. (1998, szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. Bárczy G. Gyógypedagógiai Főiskola TF, Budapest Hézser, G. (1995): A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Kálvin János Kiadó. Budapest, Balogh Lujza, Victor István, des Tünde, Vaski Ferenc, Varga Imréné, Kovály Erzsébet, Herr Nikoletta, Horváth Péter,Varga Veronika L: 0+20 MHBP3521-Esetmegbeszélés 2. 6 IV. esetelemző jegyzőkönyv A hallgató, mint esetvezető (esetgazda) értse meg érzelmi, életvezetési nehézségekkel küzdő, de alapvetően egészséges kliense átmeneti alkalmazkodási zavarát, problémáját. Ennek során reflektálódjék a hivatásszerepe, bővüljön a napi szakmai munka-eszköztára, erősödjék a hallgató szakmai identitása és kompetenciája. A hallgatók plenárisan mutatják be, elemzik és kölcsönösen reflektálják klienskapcsolataikat. Az eset definiálása, esetmegbeszélés kontextusba helyezése. A kliens által, valamint a kliens segítő kapcsolatában ott és akkor megélt, megjelenített élmény, emlék, történés itt és most megjelenített anyaga alapján egy virtuális valóságkép rajzolódik ki. A probléma megértésében az intrapszichikus dinamika legalább annyira fontos, mint a környezettel való interakció mintázatának, dinamikájának elemzés. Az aktuális klienskapcsolatok problémaköre: szociálpszichológiai elemzés; fejlődés-lélektani megközelítés; pszichopatológiai megközelítés; elemzés a kliens kapcsolati dinamikájaszempontjából. A hallgató saját klienskapcsolatot létesít, amelyet a dokumentál és a csoportmunkában reflektál. A korábbi, e témában született szakok Grezsa F. Takács P. (2005, szerk.): Még ép a roncs ág - Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek aiból. Országos Addiktológiai Intézet, Bp. Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest Buda, B, Füredi, J. (1987): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Medicina Kiadó, Budapest Casement, P. (1999): Páciensektől tanulva. Animula Kiadó, Budapest Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest MHBP3431-Mentálhigiénés projekt 3. Bertalan Csilla 6 L: 0+20

18 Herr Nikoletta Matolcsi Papp Zoltán Varga Imréné, Victor István, Horváth Péter, Kovály Erzsébet, Varga Veronika, Victor István IV. Munkanapló és projektbeszámoló Közösségi alapú mentálhigiénés programok tervezése és kivitelezése legfontosabb szempontjainak elsajátítása, ezen belül pedig a folyamatos, önreflektív közösségi mentálhigiénés munkamódszer megtapasztalása. A hallgatók a tárgy oktatásának harmadik félévében az önálló projektvezetésben szereznek tapasztalatokat, reflektálják, bemutatják és elemzik saját mentálhigiénés projektmunkájuk folyamatát és tapasztalatait. A projekt terv kivitelezése, a folyamat monitorizálása; sikerkritériumok, kiértékelés és annak szempontrendszere; a helyzet újra-meghatározása; együttműködés, team munka; a folyamat lezárása benyújtása, értékelése. Saját tevékenységi körben végzett projektmunka Power point prezentáció, szakmai anyagok (handout) Tomcsányi, T, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A projektépítés (terepmunka). In: Tomcsányi T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T, Manderscheid, M, Krieger, H, Calin, M, Csáky-Pallavicini, R. (2002): A mentálhigiénés képzés stúdiumkísérő projektje. In: Tomcsányi, T. (szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, pp Tomcsányi, T. (2002, szerk.): Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, és felkért munkatársak MHBP3611-A szakírás módszertana L: 2 előterv benyújtása IV. A hallgatóknak írásos munkával kell bizonyítaniuk, hogy megfelelő mentálhigiénés szemlélettel rendelkeznek. A képzésen szerzett elméleti ismereteiket és gyakorlati készségeiket milyen módon tudják más szakterületek releváns tapasztalataival ötvözni, valamint szakmai tevékenységükben képesek az elméleti ismeretek és a szakirodalom integrálására. Választható területek: segítő kapcsolat, vagy közösségi alapú mentálhigiénés program (projekt munka) bemutatása. Az utolsó félévben 3 x 2 óra plenáris csoportmunkában a hallgatók megismerik a szaktal kapcsolatos követelményeket, a szak elkészítésének menetét. Ezt követően benyújtják szakuk előtervét. Ez után a további együttműködés megbeszélése, illetve a szak írására való felkészülés elősegítése érdekében 2 x 2 órában konzultálnak témavezetőjükkel,amit 3 óra egyéni konzultáció egészít ki a szaki idakban. A szak tartalmi és formai követelményei; a témavezetés folyamata; témaválasztás; szakmai konzultáció;,az előterv elemzése; az opponensi értékelés szempontjai; a munkamenet meghatározása. Témaválasztás, tématerv készítése, a munkarend meghatározása

19 Szakdogozati tájékoztató Umberto Eco (2003): Hogyan írjunk szakot? Kairosz Kiadó, Budapest Bertáné Németh Ágnes (2002): Az irodalomkutatásrtól a hiatkozásig. Pécsi egyetemi Könyvtár kiadványai, Pécs Gyurgyák János (1996): Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest szak.lap.hu A témavezetők ajánlása szerint

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: - ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének,

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) X i jegy A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

CSOPORTMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SEGÍTÉSBEN ÉS A FEJLESZTÉSBEN

CSOPORTMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SEGÍTÉSBEN ÉS A FEJLESZTÉSBEN CSOPORTMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SEGÍTÉSBEN ÉS A FEJLESZTÉSBEN PSZI-KÖNYVEK Sorozatszerkesztő FEUER MÁRIA BARCY MAGDOLNA CSOPORTMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SEGÍTÉSBEN ÉS A FEJLESZTÉSBEN Akadémiai Kiadó Megjelent

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben