SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: ; Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: ; Ikt: OM azonosító: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZMSZ hatályba lépése: Felülvizsgálata: jogszabályváltozás, egyéb szükségesség. Érvényessége: módosításig III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda- Székhely 1036 Bp. Árpádfejedelem út 60. Mókus - Tagóvoda 1036 Bp. Mókus u. 1. Fenntartó neve és címe: Budapest Főváros, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fő tér 1-3

2 Tartalom Bevezetés 1. Általános rendelkezések, az intézmény adatai Az intézmény neve 1.2. Alapító és fenntartó szerv 1.3. Alapítás éve 1.4. Az óvoda jogállása 1.5. Az óvoda alapfeladata 1.6. Vezetői kinevezés 1.7. Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenység 1.8. Az óvoda helyi nevelési programja, és tevékenysége 2. Működés rendje Az óvoda nyitva tartása és a gyermekek fogadása 2.2. A gyermekfelvétel rendje 2.3. Nyári zárva tartás 2.4. Óvodai nevelés nélküli munkanapok 2.5. Az óvoda munkarendje 2.6. Alapellátáson túli foglalkozások szervezeti formái 3. Az óvodában tartózkodás rendje.7 Az óvodában tartózkodás rendje az alkalmazottak esetében 3.2. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 3.3. Az intézményvezető, a tagintézmény vezető, vagy az intézményvezető akadályoztatása esetére a ítés rendje 3.4. A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet 3.5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 3.6. Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje 4. Pedagógiai munka ellenőrzése A pedagógiai munka belső ellenőrzése 4.2. Értékelési rendszer 4.3. Pedagógusértékelés 4.4. Kiemelt munkáért adható kereset-kiegészítés feltételei 5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás..16 rendje, formái 5.1. Óvodai szervezeti egységek 5.2. Nevelőtestület 5.3. Szakmai munkaközösségek 5.4. Dajkák közössége 5.5. Óvodatitkár, kertész-karbantartó 5.6. Pályáztatás rendszere 5.7. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 5.8. Értekezletek 5.9. A tagintézmények közötti kapcsolattartás rendje A tagóvoda vezető Az egységek közötti kapcsolattartás A ítések rendje A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolat formái Szülői szervezet A szülőkkel való kapcsolattartás formái Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés 2

3 6. Külső kapcsolatok rendszere, formája, és módja Fenntartóval való kapcsolattartás 6.1. Klebelsberg intézettel való kapcsolattartás 6.2. Kerületi társintézményekkel való kapcsolat 6.3. Egyéb oktatási-pedagógiai intézményekkel való kapcsolat Bölcsőde, iskola Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Óvodai pszichológus Logopédus Gyermekvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások 7. Az óvoda védő-óvó előírásai Rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje 7.2. Védő-óvó előírások munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból 7.3. Rendkívüli esemény, illetve bombariadó esetén szükséges teendők 8. Ünnepek és megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok Az intézmény fellobogózása 8.2. Az óvodai ünnepek és hagyományok rendszere 9. Az intézményben folytatható reklám tevékenységek szabályai Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok kezelésének rendje 11. Záró rendelkezések.28 Legitimációs záradék Szabályzatok, melyek külön dokumentációs formában az SZMSZ mellékleteit képezik: A munkaköri leírás minták Adatkezelési szabályzat SZMSZ függelék Munkaidő nyilvántartás eljárási szabályai Kulcskezelés Szabálytalanságok kezelése Külön szabályzatban Tűzvédelmi szabályzat Informatikai szabályzat Kockázatértékelési szabályzat Pénzkezelési Szabályzat Ügyirat kezelési szabályzat Irattári terv Selejtezési szabályzat Feuve Ellenőrzési nyomvonal Telefonhasználat Dohányzásra vonatkozó szabály Egyéb kapcsolódó dokumentációk, és nyilvánosság: Az óvoda JMK és Mókuskaland Helyi Nevelési Programja, minden csoportban megtalálható, 1 pld. vezetői iroda, 1 pld. az irattár, óvoda WEB lapján. Az éves munkaterv az előző nevelési év értékelésével az óvodai WEB lapon, a vezetői irodában és az irattárban található. Házirend Esélyegyenlőségi Program 3

4 BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, az intézmények működéséről foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében készült. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Budapest III. Árpádfejedelem út 60. Vackor Óvoda és Mókus Tagóvoda Budapest III. Mókus u. 1. működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok: intézményi sajátosság, munkaszervezés sajátosságai, működésre vonatkozó előírások. Hatálya kiterjed: A Vackor Óvoda és Mókus tagóvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire., valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek: Az óvodába járó gyermekek közössége. A gyermekek szülei, törvényes képviselői. A nevelőtestület tagjai. Az óvoda minden közalkalmazottja. Egyéb, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek: Külső munkáltatók által alkalmazott dolgozók. Közhasznú munkavállalók. Az intézmény területén munkát végzők. Az intézmény rendezvényein részt vevők. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 1. Általános rendelkezések Az intézmény adatai: 1.1. Közszolgáltató közoktatási közintézmény neve: III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tagintézménye: Mókus Tagóvoda, 1036 Mókus utca 1. OM azonosító: Alapító és fenntartó szerve: Budapest Főváros III. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fő tér 1-3. Irányító szerve: III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 1033 Budapest, Fő tér 3. 4

5 1.3. Az alapítás éve: Vackor Óvoda Alapítás éve: megnyitás éve: Mókus Tagóvoda megnyitás éve: Alapító okirat kelte: A Vackor Óvoda, Tagintézménye: Mókus Tagóvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítása: 467/ÖK/2009.(VIII.26.) határozat alapján A közszolgáltató közoktatási közintézmény jogállása: Az óvoda jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A III. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete által költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felett önálló döntési joggal, és részjogkörrel rendelkezik az intézményi vagyon működtetési körébe tartozó feladatoknál Az óvoda alapfeladata: Óvodai nevelés (TEÁOR) Alaptevékenysége: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása óvodai nevelés, ellátás. Ezen belül a Nevelési tanácsadó szakvéleményével rendelkező beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek számára is nyújt szolgáltatást óvodai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb oktatást kiegészítő tevékenység: (tanfolyamszervezés). Alaptevékenységen kívül közvetlen kapcsolódó kisegítő tevékenység: tanfolyamszervezés mértéke 10%. Az intézmény típusa: Közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási közintézmény, Óvoda. A Vackor óvoda - székhely maximális befogadóképesség: 150 fő gyermek, és 25 álláshely-ebből: 13 fő óvodapedagógus és 1 fő (0,5) fejlesztő pedagógus, 1 fő (0,5) pszichológus A Mókus Tagóvoda: maximális befogadóképesség 230 fő gyermek, 34,5 álláshely ebből:19 fő óvodapedagógus és ( 0,5) fejlesztő pedagógus, (0,5) pszichológus Az összes befogadóképesség 380 fő. Az intézményben étkező felnőtt és gyermek maximális létszám: 417 fő. A maximált létszám túllépése külön engedéllyel történhet. Kötelező ellátni a tanköteles korba lépett 5. életévet betöltött az óvoda körzetébe tartozó gyermekeket, az Nkt. tanköteles gyermekek elhelyezésére vonatkozó törvényi kötelezettség alapján Az intézmény vezetőjét a III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő Testülete pályázat útján nevezi ki, határozott időre. Munkáltatói jogkört a mindenkori polgármester látja el. A tagóvoda vezetőt, és óvoda vezető t pályáztatás útján az intézményvezető nevezi ki határozott időre Gazdasági pénzügyi számviteli tevékenység: Pénzügyi számviteli, valamint hozzá kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet, megállapodás alapján a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Bp. Folyamőr u. 22.) látja el. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlavezető: Raifeissen Bank. Számlaszám: Az óvoda programja: Az óvoda 2 épületben, kissé eltérő hagyományrendszer alapján, de egységes értékrend és pedagógiai elvek mentén - egységes szerkezetbe foglalt - helyi pedagógiai program alapján működik. A Vackor Óvoda (székhely) 6 csoportos helyi Játék, mozgás kommunikáció alternatív nevelési program sajátosságának megfelelően 1 torna-, 1 zene-, 1 kézműves szoba kiegészítéssel. A Mókus tagóvoda 9 csoportos. Külső világ tevékeny megismerése nevelési program sajátosságának megfelelően működik (tornaszobával rendelkezik). 2. Működés rendje 5

6 2.1. Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogadása. Az intézmény hétfőtől - péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész évben folyamatosan működik. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha: a./ nevelés nélküli munkanap keretében folyik a munka, b./ az intézmény nyári zárása idején, c./ illetve egyéb okból pl. várható csökkenő létszám esetén. Okok lehetnek: iskolai szünetek, szombati munkanapok, megbetegedések, egyéb váratlan események, - vezetői döntés után szülői nyilatkozat, felmérés előzi meg, d./ a nemzeti ünnepek miatt, ha az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Az intézményben a nyitvatartási idő, napi óra; reggel 6.30 órától este óráig. A Vackor óvodában 7.30 előtti és óra utáni időszakban a gyermek felügyeletét összevont csoportokban óvodapedagógus látja el. A Mókus Tagóvodában , délután 17 és 18 óra között a gyermekek felügyeletét összevont csoportban óvodapedagógus látja el. Az esetlegesen óra után az óvodában maradó gyermekről a beosztott óvodapedagógus az intézmény Házirendjében megfogalmazott szabály szerint jár el. A főbejárat mindkét épületben kódos beléptető, elektromos rendszerű, - akik nem ismerik a nyitás módját, csengetéssel jeleznek. Az intézmény az előbbiekben szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény fenntartója illetve a jegyző adhat engedélyt. A gyermekek benntartózkodási rendje. Az intézmény reggel 6.30 órától óráig fogad gyermekeket. A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el, minden esetben a beosztott óvodapedagógusnak adott jelzést követően. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. A gyermekek az óvoda helyiségeit csak pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember, óraadó tanár közreműködésével használhatja. A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben-konyha, mosdó, mosókonyha, kazánház, felnőtt öltöző, nevelőtestületi szoba, raktárak - gyermek nem tartózkodhat Gyermekek felvételének rendje. A gyermek felvétele a jogszabályokban meghatározottak alapján történik.. A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) és módosításáról szóló (2012. évi CXXIV. tv.) valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, változásokat hozott mind az óvodákat, mint pedig a szülőket, gyermekeket illetően. Az óvodába járás szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény. NKt. 8. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.. Lehetséges felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével. NKt. 8. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Óvodai felvétel, jelentkezés alapján történik. Amennyiben több a jelentkező gyermek, mint a férőhely, a fenntartóval egyeztetve dönt az óvodavezető a felvételek elbírálásáról, illetve fellebbezés lehetőség a szülők számára. A jogorvoslatról a fenntartó dönt. A felvétel eredményéről a szülő: a felvételről szóló határozatot - előzetes szülői felhatalmazással - en,, és írásban, elutasító határozatot postai úton, átirányítás esetén óvoda bejáratánál hirdetmény formájában, és írásban kap értesítést. A szülőknek joga van: Felülbírálati kérelemmel élni, mely újra mérlegelésre, és méltányosság gyakorlására irányuló kérelmet tartalmazza. Jogorvoslati kérelemmel élni, mely valamely jogszabály, vagy belső szabály, illetve nyilvánosan meghirdetett feltételektől való eltérést sérelmez. Az intézmény elsősorban III. kerületi, az óvoda körzetében lakó gyermekeket fogad, de figyelembe vesszük a következő szempontokat is a felvétel elbírálásánál: 6

7 A gyermekek felvételénél minden fajra, nemre tekintet nélküli gyermekfelvételt kell biztosítani: állami gondozott és anyaotthonban élő anyák gyermekei, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű akinek testvére már óvodánkba jár, igazoltan körzetben lakó 3. életévét betöltött gyermek, egyedülálló szülők gyermeke, és igazoltan közeli munkahely, a következő évben tankötelessé váló gyermek, egyéb szociális, méltányossági indok: pl. több gyermekes család, beteget gondozó család, családot segítők közeli lakhelye, nagyobb gyermek közeli iskolája, az óvoda körzetében dolgozó szülő gyermeke. Az óvoda felveheti azt a gyereket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, akkor, ha a körzetébe tartozó 3 éves és annál idősebb gyermekek felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. évet betölti, a nevelési év kezdőnapjától köteles óvodába járni. A kötelező óvodába járás alól a jegyző adhat felmentést-a szülő kérelmére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével. Beilleszkedési és magatartási tanulási nehézséggel küzdő gyermek nevelése esetén, a beírási naplóban fel kell tüntetni: a szakvéleményt kiállítópedagógiai Szakszolgálat, illetve a szakértői, vagy rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát, kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját. Évente június 30-ig kell a névsort az illetékes felülvizsgáló szerv számára elküldeni Nyári zárva tartás. Az óvoda üzemeltetése, a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel, ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15.-ig a szülőket tájékoztatni kell. A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülőket, a gyermekeket fogadó óvodáról, annak működésével kapcsolatos lényeges kérdésekről a zárást megelőzően tájékoztatni kell. A nyári zárás alatt, a III. ker. Önkormányzat Oktatási Osztálya által meghatározott napokon ügyeletet tartunk Óvodai nevelés nélküli munkanapok (évi 5 nap). Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját az óvodai nevelés év rendjére vonatkozó, óvodai munkaterv határozza meg. Az időpontokról az óvoda a hirdetőtáblán történő elhelyezéssel, a nevelés nélküli munkanap miatti zárva tartást megelőzően, legalább 2 héttel tájékoztatja a szülőket. Egyúttal fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a tájékoztatást követő 3 napon belül, de legkésőbb a nevelés nélküli munkanapot megelőző 3 napig jelezzék az óvodavezetőnél írásban, hogy a nevelés nélküli munkanapokon igénylik a gyermek felügyeletét. Igény esetén az óvodai nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó gyermek felügyelet szükségességéről az óvodavezető dönt, és amennyiben azt indokoltnak tartja, gondoskodik a felügyelet biztosításáról, vagy más óvodában történő elhelyezésről Az óvoda munkarendje. A munkarend kialakításának elvei, szempontjai az intézményben. A munkarend kialakítását meghatározza: az óvoda nyitvatartási rendje, a gyermeklétszám alakulása a kora reggeli és délutáni időszakban, az óvodapedagógusok kötelező óraszáma, és a heti váltásban történő beosztása, a szakszerű ellátás biztosítása az egész nap folyamán, átfedési idő, vagy a párhuzamos tevékenységek lehetőségének a megteremtése az átjárhatóság miatt / játszószobák működtetése, speciálisan a Vackor óvodában /. 3. Az óvodában tartózkodás rendje 3.1. Az óvodában tartózkodás rendje az alkalmazottak esetében. Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri leírás és a megbízások tartalmazzák, melyet jogviszony létesítésekor a vezető, illetve tagóvoda vezető átad, és a munkavállaló aláírásával igazolja annak tudomásul vételét. Mindezt szóbeli kiegészítés és az etikai, munkamorál és beosztás, egyéb jogviszonnyal kapcsolatos kérdések tisztázása. Az alkalmazottak, és pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, mely a pedagógusok esetében a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Pedagógus kötelező óraszám: heti 32 óra: óvoda vezető esetén: 8, vezető 24, tagóvoda vezető 12, gyakornok 26, egyéb kötelező óraszámokról a hatályos EMMI rendeletek alapján. 7

8 A pedagógiai asszisztensek, dajkák az óvodatitkárok, kertész-karbantartók, takarítók heti teljes munkaideje 40 óra. Az alkalmazottak napi munkarendjét és a ítési rendet a vezető- állapítja meg, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását, és a pedagógusok feltétlen jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás idejében kell figyelembe venni. Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan, munkaruházatban, a csoportban, óvodatitkár irodában, kertész-karbantartó, takarító az épületben pontosan megjelenni. A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek, tagóvoda vezetőnek, illetve a vezető nek, hogy a ítésről intézkedjen. Az óvodapedagógusok számára a kötelező órán felüli pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője adja. Az intézmény vezető által, a kötelező óraszámon felül elrendelhető heti 4 óra - ítésre, és egyéb pedagógiai munka elvégzésére. A közösségi tulajdon érdekében a riasztó és az épület kulcsainak biztonságos használata az óvodavezető, vagy e által megbízott alkalmazott feladata. Kulcsmásolat az óvodavezetőjénél, a tagóvoda vezetőnél, az óvodavezető nél, valamint a kiadási és átvételi íven szereplő alkalmazottnál található A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje. Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Az óvodavezető heti teljes munkaideje 40 óra változó munkahelyen. A tagóvoda vezető heti teljes munkaideje 40 óra heti változó munkarendben. Az óvodavezető heti teljes munkaideje 40 óra heti változó munkarendben. Óvodai ügyintézés: minden nap 8 16 óra között történik. Kivétel az étkezések befizetése: hirdetmény szerint. Vezetői beosztás megnevezése Tagóvoda vezető csoportos pedagógus Megbízott pedagógus munkakörben alkalmazott kollega- alkalmi megbízással. Az intézményben való tartózkodásának rendje sz.e. változó sz.e. változó Székhelyen heti 8 óra csoporton kívül. amikor a vezető, tagóvoda vezető, vagy nem tartózkodik az épületben. Az int. vez. ad megbízást Az intézményvezető, a tagintézmény vezető, vagy az intézményvezető- akadályoztatása esetére a ítés rendje. Az intézményben biztosítani szükséges a teljes nyitvatartási idő alatt a vezetői jelenlétet. A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy ének akadályoztatása esetén a: vezetői, tagóvoda vezetői feladatokat ellássák. A vezető 2 hetet meghaladó tartós hiányzása esetén (előre tervezhető esetben a hiányzás 5. napjától) a tagóvoda vezető, székhelyen a vezető látja el vezetői feladatait. Ha egyértelművé válik hogy, 1. az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl.2 hétnél hosszabb betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat a tagintézmény vezetőnek kell ellátnia; munkáltatói, és a gazdálkodással kapcsolatos jogkör esetén, amennyiben előreláthatóan lehetséges az intézményvezető munkába állását meg kell várni. Amennyiben ez nem lehetsége,s úgy fenntartói engedéllyel ezt a jogkört átmenetileg az általános, a tagóvoda vezető látja el. 2. a fenntartóval történő egyeztetés után helyi szintű döntéseket, és vezetői feladatokat az óvoda vezető, illetve a tagóvoda vetető látja el. 3. a tagintézmény vezető a szükséges, vezető i feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, a feladatokat az alábbi táblázatban megjelölt személynek kell ellátnia. 8

9 A vezető megnevezése, akit íteni kell óvodavezető tagóvoda vezető óvodavezető A ítő megnevezése (munkakör és név) tagóvoda vezető /óvoda vezető Rendkívüli esetekben fenntartói engedéllyel a ítési rendet tartalmazó táblázatban rögzített feladatokra (10-11.oldal). óvoda vezető óvodavezető -illetve helyi szinten megbízott óvoda vezető illetve helyi szinten megbízott A vezető, a tagóvoda vezető, vagy óvodavezető ítésére vonatkozó további előírások: a ek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, tagóvoda vezető, óvodavezető helyett, a csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a ítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, a ítés során a a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet, kivétel az 1,2,3 pontban szabályozottak. Ezen túlmenően a benntartózkodás alapján intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Szükség esetén azonnal értesíti az óvodavezetőt, vagy a tagóvoda vezetőt, vagy az óvodavezető t A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet. Az intézmény élén óvodavezető áll, aki egyszemélyi felelős az intézmény törvényes működése tekintetében. A Vackor óvodában a, és a Mókus tagóvodában a tagóvoda vezető segít a vezetéssel összefüggő feladatai ellátásában. Az intézményvezetőnek az óvoda vezetésében fennálló felelősségét képviseleti és döntési jogkörét a köznevelési törvény határozza meg. Ellátja továbbá más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat: pedagógiai, tanügy igazgatási, munkaügyi, gazdálkodási feladatok. Tagintézmény vezető, vezető : A törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 10 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. A tagóvoda vezető, óvodavezető pályázat útján a vezető általi kinevezéssel határozott időre kap megbízást. Jogkörük, felelősségük, feladataik: Vezetői tevékenységüket az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető akadályoztatása esetén teljes felelősséggel, a ítési rendben szabályozottak alapján látják el ítését. Munkájukat azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, amelyeket közös megbeszélés és egyeztetés után a vezető számukra delegál. A nevelési területen közreműködnek a vezető által megállapított tevékenység irányításában és ellenőrzésében. Közvetlenül szervezik és irányítják a dolgozók munkáját. Napi munkaszervezés, hiányzásjelentés, átszervezés, szabadságolás, leltár, selejtezés, jelenléti, túlmunka elrendelés a vezető döntése alapján, vezető által delegált adminisztráció, és pedagógiai feladatok (fogadóóra, szülői értekezletek, alkalmazotti értekezletek, stb.) ellátása. Beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzése. 9

10 Helyettesítési rend Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján Szakszerű és törvényes működés Feladatot ellátó vezető Egyéb () Megjegyzés a kiadmányozáshoz Tagóvoda vezető folyamatos h. Tagóvoda vezető 2 héten túli tartós hiányzás és takarékos gazdálkodás h. esetén Pénzügyi és gazdálkodási feladatok Tagóvoda vezető h Szükség esetén-fenntartói egyeztetéssel 2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: folyamatos megrendelés-szerződés: dolgozói bérlet, rezsi költség, meglévő előfizetés, hely elszámolása. Munkáltatói feladatok Tagóvoda vezető Szükség esetén-fenntartói egyeztetéssel. Távollétjelentés Tagóvoda vezető Gyermekés ifjúságvédelem Gyermekbalesetek megelőzése Egészségügyi vizsgálat megszervezése Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése Pedagógiai program végrehajtása, ellenőrzése. Éves munkaterv elkészítése, értékelése Beiskolázási feladatok lebonyolítása Pedagógus továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítése Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása Álláshelyek betöltése, kinevezés Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Megbízások Tagóvoda vezető Munkaköri leírás elkészítése Tagóvoda vezető Aktuális hiányzása esetén. Szükség esetén-fenntartói egyeztetéssel. 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése. Szükség esetén-fenntartói egyeztetéssel. folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén 10

11 Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások Szükség szerint közalkalmazottak minősítése Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése Szabadságok tervezése, ütemezése Szünetek alatti ügyelet biztosítása Munkarend szervezése, ellenőrzése Tanügy igazgatási feladatok Kapcsolattartás szülői közösséggel és egyéb partnerekkel Nyilvántartások naprakész vezetése Szabályzatok, dokumentumok elkészítése, hozzáférhetősége Csoportok Adminisztratív teendőinek ellenőrzése Tűz- és munkavédelmi előírások betartása Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Leltározás selejtezés Tagóvoda vezető Épületés vagyontárgyak védelme Tagóvoda vezető Intézmény képviselete Tagóvoda vezető 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos folyamatos folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a meglévő jogviszonnyal kapcsolatos igazolások, folyamatos. folyamatos folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos folyamatos 11

12 III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: ; Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: ; A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. A szülők: Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és óvodapedagógusnak felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, a gyermek távozásakor: a gyermek óvodapedagógustól való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges (ez a szabály az udvari tartózkodás idejére, tartalmára is vonatkozik). Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy. A külön engedélyt az arra megbízott adhat a vezető, ill. tagóvoda vezető tudtával. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor,fogadóórára, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Benntartózkodás korlátozása, tilalma: Az olyan szülő, akinek a gyermek láthatását tekintve korlátozó bírósági határozattal rendelkezik, nem tartózkodhat az épületben, a gyermeke közelében, az udvaron, illetve a gyermekcsoportban és az ahhoz tartozó helységekben. Az óvoda nem láthatási hely. A láthatásban korlátozott szülőnek ugyanakkor joga van a gyermekéről a házirendben szabályozott módon a szokásos rendben felvilágosítást kérnie az óvodapedagógusoktól, az óvoda vezetőtől és a gyermekkel foglalkozó egyéb szakembertől (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus) kizárólag előre egyeztetett módon, fogadóóra keretében. A szülők hivatalos ügyeiket a Vackor Óvodában az emeleti vezető i-adminisztrációs, illetve a földszinti vezetői irodában intézhetik. A Mókus tagóvodában az adminisztrátori, illetve a tagóvoda-vezetői irodában. (Kérelmek beadása, ebédbefizetés, igazolások kérése, szociális támogatás, panasz ügyek, gyermekfelvétel, stb.) A szülők előzetes egyeztetés után indokolt esetben - tartózkodhatnak a csoportszobában. Az óvoda nyitott, a szülők igény szerint betekinthetnek a nevelő-oktató munkánkba, a nevelés folyamatát, a nyugodt légkört és a gyermekeket nem zavarhatják. Szívesen látunk mindenkit, aki tiszteletben tartja a gyerekek és a pedagógusok munkáját. (A teremben tartózkodás idején kérünk papucsot, vagy cipővédőt, ill. kérjük a mobil telefon kikapcsolását és nem zavaró viselkedést, beszélgetés mellőzését). Szülő az intézmény területén, (pl: az ajtóból a gyermekek feje fölött nem kiabálhat a csoportba) nem kiabálhat, nem instruálhatja a pedagógust, nem zavarhatja viselkedésével a pedagógiai munkát és a gyermekek nyugalmát. A szülőknek TILOS az óvoda területén más gyermekét fegyelmezni, fenyegetni, szidalmazni. A tornaszobába való belépés, amennyiben ott foglalkozás folyik tilos. A szülők előzetes egyeztetés után látogathatják a testnevelés foglalkozásokat, azonban a foglalkozások megkezdése után nem lehet bemenni - sem gyermekeknek, sem felnőtteknek balesetveszély, és a gyermekek életkori sajátossága miatt pedagógiai megfontolásból. /Szükség esetén a csoport dajkája, vagy pedagógiai asszisztens is részt vesz a foglalkozáson./ A későn érkező gyermekeket, a Házirendben szereplő módon a szomszédos csoport óvodapedagógusa fogadja, míg a gyermek társai a tornateremből visszaérkeznek. A szülők a pedagógusokkal, fogadóórán, a játszó/csevegő délutánokon, szülői értekezleten, családlátogatás alkalmával, beszélhetik meg problémáikat. Szülői értekezlet idejére, az óvodával jogviszonyban álló gyermekek részére, amennyiben előre igényelték, felügyeletet biztosítunk az óvodai nyitva tartás idejében. Amennyiben egyénileg szeretne egy szülő a pedagógusokkal találkozni, (fogadóóra keretében) a nyugodt beszélgetés érdekében helyiséget biztosítunk számukra.