SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Ikt: OM azonosító: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZMSZ hatályba lépése: Felülvizsgálata: jogszabályváltozás, egyéb szükségesség. Érvényessége: módosításig III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Óbudai Vackor Óvoda- Székhely 1036 Bp. Árpádfejedelem út 60. Mókus - Tagóvoda 1036 Bp. Mókus u. 1. Fenntartó neve és címe: Budapest Főváros, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fő tér 1-3

2 Tartalom Bevezetés 1. Általános rendelkezések, az intézmény adatai Az intézmény neve 1.2. Alapító és fenntartó szerv 1.3. Alapítás éve 1.4. Az óvoda jogállása 1.5. Az óvoda alapfeladata 1.6. Vezetői kinevezés 1.7. Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenység 1.8. Az óvoda helyi nevelési programja, és tevékenysége 2. Működés rendje Az óvoda nyitva tartása és a gyermekek fogadása 2.2. A gyermekfelvétel rendje 2.3. Nyári zárva tartás 2.4. Óvodai nevelés nélküli munkanapok 2.5. Az óvoda munkarendje 2.6. Alapellátáson túli foglalkozások szervezeti formái 3. Az óvodában tartózkodás rendje 7 Az óvodában tartózkodás rendje az alkalmazottak esetében 3.2. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 3.3. Az intézményvezető, a tagintézmény vezető, vagy az intézményvezető akadályoztatása esetére a ítés rendje 3.4. A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet 3.5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 3.6. Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje 4. Pedagógiai munka ellenőrzése A pedagógiai munka belső ellenőrzése 4.2. Értékelési rendszer 4.3. Pedagógusértékelés 4.4. Jutalmazás szempontjai 5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái Óvodai szervezeti egységek 5.2. Nevelőtestület 5.3. Szakmai munkaközösségek 5.4. Dajkák közössége 5.5. Óvodatitkár, kertész-karbantartó 5.6. Pályáztatás rendszere 5.7. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 5.8. Értekezletek 5.9. A tagintézmények közötti kapcsolattartás rendje A tagóvoda vezető Az egységek közötti kapcsolattartás A ítések rendje A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolat formái Szülői szervezet A szülőkkel való kapcsolattartás formái (informálódás lehetőségei, óvodai rendszere) Dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés (PP, SZMSZ, Házirend, Munkaterv) Szülők véleményezési joga 2

3 6. Külső kapcsolatok rendszere, formája, és módja Fenntartóval való kapcsolattartás 6.1. Klebelsberg intézettel való kapcsolattartás 6.2. Kerületi társintézményekkel való kapcsolat 6.3. Egyéb oktatási-pedagógiai intézményekkel való kapcsolat Bölcsőde, iskola Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Óvodai pszichológus / fejlesztő pedagógus Logopédus Gyermekvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások 7. Az óvoda védő-óvó előírásai Rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje 7.2. Védő-óvó előírások munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból 7.3. Rendkívüli esemény, illetve bombariadó esetén szükséges teendők 8. Ünnepek és megemlékezések rendje, hagyományápolás Az intézmény fel lobogózása 8.2. Az óvodai ünnepek és hagyományok rendszere 9. Az intézményben folytatható reklám tevékenységek szabályai Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok kezelésének rendje 11. Záró rendelkezések 31 Legitimációs záradék. 32 SZMSZ függelék Munkaidő nyilvántartás eljárási szabályai 34 Szabálytalanságok kezelése 34 Kulcskezelés 36 SZMSZ jogszabályi háttér 37 SZMSZ melléklet 1. A munkaköri leírás minták Adatkezelési szabályzat 47 Külön szabályzatban 3. Tűzvédelmi szabályzat 4. Informatikai szabályzat 5. Kockázatértékelési szabályzat 6. Pénzkezelési Szabályzat 7. Ügyirat kezelési szabályzat 8. Irattári terv 9. Selejtezési szabályzat 10. Feuve 11. Ellenőrzési nyomvonal 12. Telefonhasználat 13. Dohányzásra vonatkozó szabály 14. Házirend 15. Pedagógiai Program 16. Esélyegyenlőségi program 17. Éves munkatervek éves értékelések 3

4 BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, az intézmények működéséről foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében készült. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 2012.évi CXXIV.tv.38 alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa az Óbudai Vackor Óvoda (Budapest III. Árpádfejedelem út 60.) és Mókus Tagóvoda (Budapest III. Mókus u. 1.) működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok: intézményi sajátosság, munkaszervezés sajátosságai, működésre vonatkozó előírások. Hatálya kiterjed: Az Óbudai Vackor Óvoda - Mókus Tagóvoda minden dolgozójára, a megbízott, vagy együttműködő partnereire., valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek: Az óvodába járó gyermekek közössége. A gyermekek szülei, törvényes képviselői. A nevelőtestület tagjai. Az óvoda minden közalkalmazottja. Egyéb, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek: Külső munkáltatók által alkalmazott dolgozók. Közhasznú munkavállalók. Az intézmény területén munkát végzők. Az intézmény rendezvényein részt vevők. A fenntartóval bérleti szerződéses viszonyban állók, akik kulturális, illetve sportcélokra használják az intézmény egyes helységeit. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, a III. ker Önkormányzat képviselőtestületi elfogadást követően, az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 1. Általános rendelkezések Az intézmény adatai: 1.1. Köznevelési intézmény költségvetési szerv neve: Székhely: Óbudai Vackor Óvoda, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tagintézménye: Mókus Tagóvoda, 1036 Mókus utca 1. OM azonosító: Alapító és fenntartó szerve: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fő tér 1-3. Irányító szerve: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 1033 Budapest, Fő tér Az alapítás éve: Vackor Óvoda Alapítás éve: megnyitás éve: Mókus Tagóvoda megnyitás éve:

5 Alapító okirat kelte: A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések Az óvoda jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A III. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete által költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felett önálló döntési joggal, és részjogkörrel rendelkezik az intézményi vagyon működtetési körébe tartozó feladatoknál Az óvoda alapfeladata: Óvodai nevelés (TEÁOR) Alaptevékenysége: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai gyermekétkeztetés köznevelési intézményben munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Alaptevékenységen kívül közvetlen kapcsolódó kisegítő tevékenység: tanfolyamszervezés mértéke 10%. Az köznevelési intézmény típusa: - Óvoda. Óbudai Vackor óvoda székhely épület maximális befogadóképesség: 150 fő gyermek, és 25 álláshely-ebből: 13 fő óvodapedagógus és 1 fő (0,5) fejlesztő pedagógus, 1 fő pszichológus (04-0,6% megosztásban a két épület között) A Vackor Óvoda - Mókus Tagóvodája: maximális befogadóképesség 230 fő gyermek, 34,5 álláshely ebből:19 fő óvodapedagógus és (1fő ) fejlesztő pedagógus, Az intézmény összes befogadóképessége: 380 fő. Az intézményben étkező felnőtt és gyermek maximális létszám: 417 fő. A maximált létszám túllépése külön engedéllyel történhet Az intézmény vezetőjét a III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő Testülete pályázat útján nevezi ki, határozott időre. Munkáltatói jogkört a mindenkori polgármester látja el. A tagóvoda vezetőt, és óvoda vezető t pályáztatás útján az intézményvezető nevezi ki határozott időre Gazdasági pénzügyi számviteli tevékenység: Pénzügyi számviteli, valamint hozzá kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet, megállapodás alapján a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Bp. Folyamőr u. 22.) látja el. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlavezető: Raifeissen Bank. Számlaszám: Adószám: Az óvoda programja: Az óvoda 2 épületben, kissé eltérő hagyományrendszer alapján, de egységes értékrend és pedagógiai elvek mentén - egységes szerkezetbe foglalt - helyi pedagógiai program alapján működik. Az Óbudai Vackor Óvoda (székhely) 6 csoportos helyi Játék, mozgás kommunikáció alternatív nevelési program sajátosságának megfelelően 1 torna-, 1 zene-, 1 kézműves szoba kiegészítéssel. A Mókus tagóvoda 9 csoportos. Külső világ tevékeny megismerése nevelési program sajátosságának megfelelően működik (tornaszobával rendelkezik). 5

6 2.1. Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogadása. 2. Működés rendje Az intézmény hétfőtől - péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész évben folyamatosan működik. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha: a./ nevelés nélküli munkanap keretében folyik a munka, b./ az intézmény nyári zárása idején, c./ illetve egyéb okból pl. várható csökkenő létszám esetén. Okok lehetnek: iskolai szünetek, szombati munkanapok, megbetegedések, egyéb váratlan események, - vezetői döntés után szülői nyilatkozat, felmérés előzi meg, d./ a nemzeti ünnepek miatt, ha az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Az intézményben a nyitvatartási idő, napi óra; reggel 6.30 órától este óráig. A Vackor óvodában 7.30 előtti és óra utáni időszakban a gyermek felügyeletét összevont csoportokban óvodapedagógus látja el. (maximálisan 25 főig) A Mókus Tagóvodában , délután 17 és 18 óra között a gyermekek felügyeletét összevont csoportban óvodapedagógus látja el. (maximálisan 25 főig) Az esetlegesen óra után az óvodában maradó gyermekről a beosztott óvodapedagógus az intézmény Házirendjében megfogalmazott szabály szerint jár el. A főbejárat mindkét épületben kódos beléptető, elektromos rendszerű, - akik nem ismerik a nyitás módját, csengetéssel jeleznek. Az intézmény az előbbiekben szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény fenntartója, illetve a jegyző adhat engedélyt. A gyermekek benntartózkodási rendje. Az intézmény reggel 6.30 órától óráig fogad gyermekeket. A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el, minden esetben a beosztott óvodapedagógusnak adott jelzést követően. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. (7,25-kor az óvodapedagógusok átveszik a gyermekeket a fogadó csoportból és saját csoportjaikba kísérik őket, 7,30-tól a saját csoportban fogadják a gyermekeket..) A gyermekek az óvoda helyiségeit csak pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember, óraadó tanár közreműködésével használhatja. A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben-konyha, mosdó, mosókonyha, kazánház, felnőtt öltöző, nevelőtestületi szoba, raktárak - gyermek nem tartózkodhat. A szülők és a gyermekek által használt helyiségek rendjét a Házirend szabályozza Gyermekek felvételének rendje. A gyermek felvétele a jogszabályokban meghatározottak alapján történik.. A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) és módosításáról szóló (2012. évi CXXIV. tv.) valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, változásokat hozott mind az óvodákat, mint pedig a szülőket, gyermekeket illetően. Az óvodába járás szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő..nkt. 8. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.. Lehetséges felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével. NKt. 8. A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Óvodai felvétel, jelentkezés alapján történik. Amennyiben több a jelentkező gyermek, mint a férőhely, a fenntartóval egyeztetve dönt az óvodavezető a felvételek elbírálásáról, illetve a szülő fellebbezést nyújthat be a határozat ellen. A fellebbezést az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A jogorvoslatról a fenntartó dönt. A felvétel eredményéről a szülő: a felvételről szóló határozatot - előzetes szülői - en,, és írásban, majd papír alapon átveheti elutasító határozatot postai úton, átirányítás, esetén óvoda bejáratánál hirdetmény formájában, és írásban kap értesítést, melyet az óvodában átvehet. A szülőknek joga van: Felül bírálati kérelemmel élni, mely újra mérlegelésre, és méltányosság gyakorlására irányuló kérelmet tartalmazza. Jogorvoslati kérelemmel élni, mely valamely jogszabály, vagy belső szabály, illetve nyilvánosan meghirdetett feltételektől való eltérést sérelmez. 6

7 Az intézmény kötelezően III. kerületi, az óvoda körzetében lakó gyermekeket fogad, de figyelembe vesszük a következő szempontokat is a felvétel elbírálásánál: állami gondozott és anyaotthonban élő anyák gyermekei, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű akinek testvére már óvodánkba jár, igazoltan körzetben lakó 3. életévét betöltött gyermek,(állandó illetve igazolt tartózkodási hely) egyedülálló szülők gyermeke, és igazoltan az óvoda körzetében levő munkahely, a következő évben tankötelessé váló gyermek, egyéb szociális, méltányossági indok: pl. több gyermekes család, beteget gondozó család, családot segítők közeli lakhelye, nagyobb gyermek közeli iskolája, az óvoda körzetében dolgozó szülők gyermeke. Az óvodába felvehető gyermekek létszámát az óvoda Alapító Okirata határozza meg. Ettől eltérni kizárólag fenntartói engedéllyel lehet. Az adott nevelési évben a felvehető létszámot az iskolába menő gyermekek száma határozza meg. Az óvodában, létszám arányában folyamatosan felvehetőek a 3. életévüket betöltött gyermekek. Amennyiben az óvoda telt létszámmal működik és egyik tagintézmény sem tud már fogadni, a fenntartó segítségét kérhetik, a gyermek elhelyezése ügyében. A gyermekek felvételénél minden fajra, nemre tekintet nélküli gyermekfelvételt kell biztosítani. Az óvoda felveheti azt a gyereket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, akkor, ha a körzetébe tartozó 3 éves és annál idősebb gyermekek felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. évet betölti, a nevelési év kezdőnapjától köteles óvodába járni. Beilleszkedési és magatartási tanulási nehézséggel küzdő gyermek nevelése esetén, a beírási naplóban fel kell tüntetni: a szakvéleményt kiállító Pedagógiai Szakszolgálat, illetve a szakértői, vagy rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát, kiállításának keltét, a szakvélemény hatályát, a felülvizsgálat időpontját. Évente június 30-ig kell a névsort az illetékes felülvizsgáló szerv számára elküldeni Nyári zárva tartás. Az óvoda üzemeltetése, a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel, ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15.-ig a szülőket tájékoztatni kell. A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülőket, a gyermekeket fogadó óvodáról, annak működésével kapcsolatos lényeges kérdésekről a zárást megelőzően tájékoztatni kell. A nyári zárva tartás alatt, a III. ker. Önkormányzat Oktatási Osztálya által meghatározott napokon ügyeletet tartunk Óvodai nevelés nélküli munkanapok (évi 5 nap). Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját az óvodai nevelés év rendjére vonatkozó, óvodai munkaterv határozza meg. Az időpontokról az óvoda a hirdetőtáblán történő elhelyezéssel, a nevelés nélküli munkanap miatti zárva tartást megelőzően, legalább 2 héttel tájékoztatja a szülőket. Egyúttal fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a tájékoztatást követő 3 napon belül, de legkésőbb a nevelés nélküli munkanapot megelőző 3 napig jelezzék az óvodavezetőnél írásban, hogy a nevelés nélküli munkanapokon igénylik a gyermek felügyeletét. Igény esetén az óvodai nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó gyermek felügyelet szükségességéről az óvodavezető dönt, és amennyiben azt indokoltnak tartja, gondoskodik a felügyelet biztosításáról - másik óvodában történő elhelyezésről Az óvoda munkarendje. A munkarend kialakításának elvei, szempontjai az intézményben. A munkarend kialakítását meghatározza: az óvoda nyitvatartási rendje, a gyermeklétszám alakulása a kora reggeli és délutáni időszakban, az óvodapedagógusok kötelező óraszáma, és a heti váltásban történő beosztása, hiányzás, gyakornoki, szakértői, i munka miatti kötelező óraszám csökkenés, elrendelt ítések, egyéb az óvoda működéséhez szükséges kötelezettségek, képzések, tanulmányok folytatása, a szakszerű ellátás biztosítása az egész nap folyamán, a párhuzamos tevékenységek lehetőségének a megteremtése az átjárhatóság miatt / játszószobák működtetése, speciálisan a Vackor óvodában /. Mindkét épületben alapszabály, hogy a kötelező szervezett tornatermi mozgás alkalmával, a gyermekek a foglalkozás megkezdését követően nem mehetnek a terembe. Egy szomszédos, az év elején meghatározottak szerinti csoport fogadja az elkéső gyermekeket. A szervezett tornatermi 8 órakor (egyes csoportokban a beosztás szerint) kezdődő mozgás előkészítése érdekében a pedagógusok 7,15-re érkeznek, hogy az ügyeleti csoportból, 7,30 perckor átvegyék a gyermekeket és a foglalkozásra is felkészüljenek. A Vackor óvoda Mókus Tagóvoda Pedagógiai Programja alapján a szervezett mozgásokat berendezett tornateremmel, sok eszközzel végzik, a gyermekek későbbi fogadása, nem biztosított, valamint nagymértékű a balesetveszély. A fenti intézkedés, és Házirendbe foglalt szabály mindenkire nézve KÖTELEZŐ érvényű. (szülők, pedagógus, technikai dolgozók) 7

8 3. Az óvodában tartózkodás rendje 3.1. Az óvodában tartózkodás rendje az alkalmazottak esetében. Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri leírás és a megbízások tartalmazzák, melyet jogviszony létesítésekor a vezető, illetve tagóvoda vezető átad, és a munkavállaló aláírásával igazolja annak tudomásul vételét. Mindezt szóbeli kiegészítés és az etikai, munkamorál és beosztás, egyéb jogviszonnyal kapcsolatos kérdések tisztázása. Az alkalmazottak, és pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, mely a pedagógusok esetében a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Pedagógus kötelező óraszám: heti 32 óra: óvoda vezető esetén: 8, vezető 24, tagóvoda vezető 12, gyakornok 26, szakértő-tanfelügyelő 25 óra Egyéb kötelező óraszám csökkentő tényezők az EMMI rendelet, Közalkalmazotti Szabályzatban található. A kötelező és egyéb továbbképzéseket a pedagógusok saját szabadidejükből végzik el. A pedagógiai asszisztensek, dajkák az óvodatitkárok, kertész-karbantartók, heti teljes munkaideje 40 óra. Az alkalmazottak napi munkarendjét és a ítési rendet a vezető- állapítja meg, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását, és a pedagógusok feltétlen jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás idejében kell figyelembe venni. A feladatot az óvodavezető ek látják el, illetve az a megbízott teljes hatáskörrel rendelkező személy, akire a feladatot a vezető, vagy tagóvoda vezető átruházza. Az átruházott feladat teljes felelőssége a szervezőt terheli. Az asszisztensi beosztást minden esetben a vezető jóváhagyásával a tagóvoda vezető illetve a rendeli el a szükségletek szerint. Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan, munkaruházatban, a csoportban, óvodatitkár irodában, kertész-karbantartó, takarító az épületben pontosan megjelenni. A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek, tagóvoda vezetőnek, illetve a vezető nek, hogy a ítésről intézkedjen. A távollétet a munkába állást követően legkésőbb 2 napon belül igazolni kell. (betegállomány) Az óvodapedagógusok számára a kötelező órán felüli pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra, kiemelten ítésre a megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője adja. Az intézményvezető által, a kötelező óraszámon felül elrendelhető heti 4 óra - ítésre, és egyéb a közösség, vagy gyermekek érdekét szolgáló pedagógiai munka elvégzésére. A közösségi tulajdon érdekében a riasztó és az épület kulcsainak biztonságos használata az óvodavezető, vagy e által megbízott alkalmazott (ak) feladata. Kulcsmásolat az óvodavezetőjénél, a tagóvoda vezetőnél, az óvodavezető nél, valamint a kiadási és átvételi íven szereplő alkalmazottnál található. (Kulcsátadó átvételt és leadást igazoló ív) 3.2. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje. Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Az óvodavezető heti teljes munkaideje 40 óra változó munkahelyen, és változó beosztásban. (Köt.óra 8) A tagóvoda vezető heti teljes munkaideje 40 óra heti változó munkarendben. (Köt óra: 12) Az óvodavezető heti teljes munkaideje 40 óra heti változó munkarendben.( Köt óra 24) Óvodai ügyintézés: minden nap 8 16 óra között történik. Kivétel az étkezések befizetése: hirdetmény szerint. Vezetői beosztás megnevezése csoportos pedagógus Megbízott pedagógus munkakörben alkalmazott kollega- alkalmi megbízással. Az intézményben való tartózkodásának rendje sz.e. változó sz.e. változó Székhelyen heti 8 óra csoporton kívül. amikor a vezető, tagóvoda vezető, vagy nem tartózkodik az épületben. Az int. vez. ad megbízást Az intézményvezető, a tagintézmény vezető, vagy az intézményvezető- akadályoztatása esetére a ítés rendje. Az intézményben biztosítani szükséges a teljes nyitvatartási idő alatt a vezetői, vagy megbízott vezetői jelenlétet. A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy ének akadályoztatása esetén a: vezetői, tagóvoda vezetői feladatokat ellássák. 8

9 A vezető 2 hetet meghaladó tartós hiányzása esetén (előre tervezhető esetben a hiányzás 5. napjától) a tagóvoda vezető, székhelyen a vezető látja el vezetői feladatait. Ha egyértelművé válik, hogy, 1. az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl.2 hétnél hosszabb betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat a tagintézmény vezetőnek kell ellátnia; munkáltatói, és a gazdálkodással kapcsolatos jogkör esetén, amennyiben előreláthatóan lehetséges az intézményvezető munkába állását meg kell várni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy fenntartói engedéllyel ezt a jogkört átmenetileg az általános, a tagóvoda vezető látja el. 2. a fenntartóval történő egyeztetés után helyi szintű döntéseket, és vezetői feladatokat az óvoda vezető, illetve a tagóvoda vetető látja el. 3. a tagintézmény vezető a szükséges, vezető i feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, a feladatokat az alábbi táblázatban megjelölt személynek kell ellátnia. A vezető megnevezése, akit íteni kell óvodavezető tagóvoda vezető óvodavezető A ítő megnevezése (munkakör és név) tagóvoda vezető /óvoda vezető Rendkívüli esetekben fenntartói engedéllyel a ítési rendet tartalmazó táblázatban rögzített feladatokra (10-11.oldal). óvoda vezető óvodavezető -illetve helyi szinten megbízott óvoda vezető illetve helyi szinten megbízott A vezető, a tagóvoda vezető, vagy óvodavezető ítésére vonatkozó további előírások: a ek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, tagóvoda vezető, óvodavezető helyett, a csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a ítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, a ítés során a a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet, kivétel az 1,2,3 pontban szabályozottak. Ezen túlmenően a benntartózkodás alapján intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Szükség esetén azonnal értesíti az óvodavezetőt, vagy a tagóvoda vezetőt, vagy az óvodavezető t. Az óvodavezető, tagóvoda vezető KÖTELES minden távolléte esetén a ét, vagy a megbízottat tájékoztatni és elérhetőségét megadni A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet. Az intézmény élén óvodavezető áll, aki egyszemélyi felelős az intézmény törvényes működése tekintetében. A Vackor óvodában a, és a Mókus tagóvodában a tagóvoda vezető segít a vezetéssel összefüggő feladatai ellátásában. Az intézményvezetőnek az óvoda vezetésében fennálló felelősségét képviseleti és döntési jogkörét a köznevelési törvény határozza meg. Ellátja továbbá más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat: pedagógiai, tanügy igazgatási, munkaügyi, gazdálkodási feladatok. Tagintézmény vezető, vezető : A törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 10 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. A tagóvoda vezető, óvodavezető pályázat útján a vezető általi kinevezéssel határozott időre kap megbízást. Jogkörük, felelősségük, feladataik: Vezetői tevékenységüket az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető akadályoztatása esetén teljes felelősséggel, a ítési rendben szabályozottak alapján látják el ítését. Munkájukat azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, amelyeket közös megbeszélés és egyeztetés után a vezető számukra delegál. A nevelési területen közreműködnek a vezető által megállapított tevékenység irányításában és ellenőrzésében. Közvetlenül szervezik és irányítják a dolgozók munkáját. Napi munkaszervezés, hiányzásjelentés, átszervezés, szabadságolás, leltár, selejtezés, jelenléti, túlmunka elrendelés a vezető döntése alapján, vezető által delegált adminisztráció, és pedagógiai feladatok (fogadóóra, szülői értekezletek, alkalmazotti értekezletek, stb.) ellátása. 9

10 Beszámolási kötelezettségük kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzése. Helyettesítési rend Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján Feladatot ellátó vezető Egyéb () Megjegyzés a kiadmányozáshoz Szakszerű folyamatos és törvényes működés h. és takarékos gazdálkodás h. 2 héten túli tartós hiányzás esetén Pénzügyi és gazdálkodási feladatok h Szükség esetén-fenntartói egyeztetéssel 2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: folyamatos megrendelés-szerződés: dolgozói bérlet, rezsi költség, meglévő előfizetés, hely elszámolása. Munkáltatói feladatok Szükség esetén-fenntartói egyeztetéssel. Távollétjelentés Gyermekés ifjúságvédelem Gyermekbalesetek megelőzése Egészségügyi vizsgálat megszervezése Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése Pedagógiai program végrehajtása, ellenőrzése. Éves munkaterv elkészítése, értékelése Beiskolázási feladatok lebonyolítása Pedagógus továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítése Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása Álláshelyek betöltése, kinevezés Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető 10 Aktuális hiányzása esetén. Szükség esetén-fenntartói egyeztetéssel. 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése. Szükség esetén-fenntartói egyeztetéssel. folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén Megbízások 2 héten túli tartós hiányzás esetén

11 Munkaköri leírás elkészítése Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások Szükség szerint közalkalmazottak minősítése Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése Szabadságok tervezése, ütemezése Szünetek alatti ügyelet biztosítása Munkarend szervezése, ellenőrzése Tanügy igazgatási feladatok Kapcsolattartás szülői közösséggel és egyéb partnerekkel Nyilvántartások naprakész vezetése Szabályzatok, dokumentumok elkészítése, hozzáférhetősége Csoportok Adminisztratív teendőinek ellenőrzése Tűz- és munkavédelmi előírások betartása Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Leltározás selejtezés Épületés vagyontárgyak védelme Intézmény képviselete 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén 2 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos folyamatos folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a meglévő jogviszonnyal kapcsolatos igazolások, folyamatos. folyamatos folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos folyamatos 2 héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos folyamatos 11

12 3.5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik jogviszonyban állnak a nevelési-oktatási intézménnyel. A szülők: Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és óvodapedagógusnak felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, a gyermek távozásakor: a gyermek óvodapedagógustól való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges (ez a szabály az udvari tartózkodás idejére, tartalmára is vonatkozik). Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy. A külön engedélyt az arra megbízott adhat a vezető, ill. tagóvoda vezető tudtával. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, fogadóórára, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Benntartózkodás korlátozása, tilalma: Az olyan szülő, akinek a gyermek láthatását tekintve korlátozó bírósági határozattal rendelkezik, nem tartózkodhat az épületben, a gyermeke közelében, az udvaron, illetve a gyermekcsoportban és az ahhoz tartozó helységekben. Az óvoda nem láthatási hely. A láthatásban korlátozott szülőnek ugyanakkor joga van a gyermekéről a házirendben szabályozott módon a szokásos rendben felvilágosítást kérnie az óvodapedagógusoktól, az óvoda vezetőtől és a gyermekkel foglalkozó egyéb szakembertől (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus) kizárólag előre egyeztetett módon, fogadóóra keretében, - ha a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolja a másik szülővel. A szülők hivatalos ügyeiket a Vackor Óvodában az emeleti vezető i-adminisztrációs, illetve a földszinti vezetői irodában intézhetik. A Mókus tagóvodában az adminisztrátori, illetve a tagóvoda-vezetői irodában. (Kérelmek beadása, ebédbefizetés, igazolások kérése, szociális támogatás, panasz ügyek, gyermekfelvétel, stb.) A szülők előzetes egyeztetés után indokolt esetben - tartózkodhatnak a csoportszobában. Az óvoda nyitott, a szülők igény szerint betekinthetnek a nevelő-oktató munkánkba, a nevelés folyamatát, a nyugodt légkört és a gyermekeket nem zavarhatják. Szívesen látunk mindenkit, aki tiszteletben tartja a gyerekek és a pedagógusok munkáját. (A teremben tartózkodás idején kérünk papucsot, vagy cipővédőt, ill. kérjük a mobil telefon kikapcsolását és nem zavaró viselkedést, beszélgetés mellőzését). Szülő az intézmény területén, (pl: az ajtóból a gyermekek feje fölött nem kiabálhat a csoportba) nem kiabálhat, nem instruálhatja a pedagógust, nem zavarhatja viselkedésével a pedagógiai munkát és a gyermekek nyugalmát. A szülőknek TILOS az óvoda területén más gyermekét fegyelmezni, fenyegetni, szidalmazni. A tornaszobába való belépés, amennyiben ott foglalkozás folyik tilos. A szülők előzetes egyeztetés után látogathatják a testnevelés foglalkozásokat, azonban a foglalkozások megkezdése után nem lehet bemenni - sem gyermekeknek, sem felnőtteknek balesetveszély, és a gyermekek életkori sajátossága miatt pedagógiai megfontolásból. /Szükség esetén a csoport dajkája, vagy pedagógiai asszisztens is részt vesz a foglalkozáson./ A későn érkező gyermekeket, a Házirendben szereplő módon a szomszédos csoport óvodapedagógusa fogadja, míg a gyermek társai a tornateremből visszaérkeznek. A szülők a pedagógusokkal, fogadóórán, a játszó/csevegő délutánokon, szülői értekezleten, családlátogatás alkalmával, beszélhetik meg problémáikat. Szülői értekezlet idejére, az óvodával jogviszonyban álló gyermekek részére, amennyiben előre igényelték, felügyeletet biztosítunk az óvodai nyitva tartás idejében. Amennyiben egyénileg szeretne egy szülő a pedagógusokkal találkozni, (fogadóóra keretében) a nyugodt beszélgetés érdekében helyiséget biztosítunk számukra. A fogadóórát kezdeményezheti a szülő - pedagógusok felajánlása alapján is, pedagógusok, gyermekvédelmi felelős, intézményvezető.

13 Az intézmény vezetője és a tagóvoda vezető fogadóórát tart, szülői kérésre, minden hónapban egy megadott, vagy egy a kezdeményezővel előre egyeztetett időpontban. A Vackor óvodában a vezetői irodában, a Mókus tagóvodában a tagóvoda vezetői irodában, illetve szükség esetén a pszichológusnak fenntartott szobában. A szülők felkereshetik előzetes egyeztetés alapján az óvoda pszichológust, fejlesztőpedagógust és a logopédust, akikkel a gyermekeik ügyében konzultálhatnak. A Szakszolgálat, és Családi Tanácsadó Szolgálat családgondozó munkatársaival szoros kapcsolatot ápolunk, és szükség esetén a gyermekeket, szülőket oda irányítjuk. A szülőkkel való kapcsolattartás fontos módja a faliújság, hirdetőtábla, weboldal, melyen minden közérdekű információ megjelenik, valamint a gyermekfelvételt követően a szülők az óvoda házirendjét kézhez kapják. A gyermekek fejlesztésében részt vevők: Belépési és benntartózkodási lehetősége a megbeszélt időpontokban és helységekben a logopédusnak, védőnőnek, orvosnak és a szakszolgálatok munkatársainak, családgondozó, gyámhatóság, a fenntartó megbízottjainak van. Belépés és benntartózkodás rendje, azoknak, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel. Egyéb szakmunkások: Eseti benntartózkodás rendje: szakmunkások, szakellenőrzést, rovarirtást végzők a vezető vagy e tudtával az óvoda nyitvatartási idején tartózkodhatnak az épületben. Ettől eltérően /hétvégén, nyári zárás idején / hibaelhárítás, felújítás miatt a benntartózkodás rendjéről a vezető intézkedik. Az óvoda nyitása, zárása a riasztórendszer használata a felelősség megállapíthatósága alapján külön megállapodás, és engedély szerint történhet. Az óvodában, a késő délutáni órákban, az intézményben játékos mozgásfejlesztésre van lehetőség /a szülők igénye szerinti rendszerben/. Az oktatók évenkénti megállapodás szerint adott napon és időpontban tartózkodhatnak a kijelölt helyiségekben a következő szabályok szerint: A gyermekeket a szülői kérés és megbízás szerinti névsor alapján a csoportos óvodapedagógus adja át a foglalkozást vezetőnek, majd az oktató a játékos foglalkozás után a szülőknek adja át a gyermekeket (kivéve úszás). Kizárólag az adott helyiségeket használhatják. Felelősek a rendért, tisztaságért, ablakok bezárásáért az ott található eszközökért /a játszószobákban található eszközöket nem használhatják /. Bármilyen probléma esetén azonnal értesítik a vezetőt, tagóvoda vezetőt, ét, vagy a megbízottat. Betartják a balesetvédelmi előírásokat, házirendet, munka és tűzvédelmi utasítást, a gyermekekkel az épületben való közlekedés szabályait, s a gyermekeket egy pillanatra sem hagyhatják felügyelet nélkül. Minden tanév szeptemberében munka és tűzvédelmi oktatáson vesznek részt, melyet aláírásukkal igazolnak Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak, felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az óvodavezető engedélyével, illetve az óvodában elfogadott belső szabályzatok szerint lehet onnan elvinni. A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra figyelemmel kell használni. A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők használják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezletire is rendelkezésre áll. Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható és az időjárástól függően a tavaszi, nyári időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a Pedagógiai Programnak megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az óvodapedagógus felel. Pedagógiai munkát segítő szakemberek: A Vackor óvodában az arra kijelölt helyiségben a megbeszélt időszakokban váltják egymást a logopédus, a pszichológus, a fejlesztő pedagógus, valamint szükség esetén orvos és a védőnő. Megállapodás szerint a szakemberek a játszószobákat is használják. A Mókus tagóvodában mindhárom szakember (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus) részére külön helyiség áll rendelkezésre. 13

14 Óvoda helyiségeinek használata: Egyéb esetben, külön igényre megállapodásban rögzítjük a helyiséghasználat jogát, idejét, feltételeit. Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet évi CXC. törvény 24.. (3) Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a közalkalmazotti tanács, a szülői szervezet részére. Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét, esetenként az óvodavezető állapítja meg. ( Az intézményben gyermeknap, Farsang, Mikulás, adventi készülődés, a Karácsony, évzárók, Anyák napja, az Természet jeles ünnepei, ÖKO hét, ) Külön órák, foglalkozások a gyermekek számára: Szülők által igényelt, a vezető által engedélyezett, a késő délutáni órákban külön foglalkozásokat a fenntartóval kötött szerződés idejére lehet igénybe venni. Az óvoda NEM szervez külön foglalkozásokat külső szakemberekkel. Az óvoda vezetője meghatározott szabályok mentén, megállapodást köt egyes külsős szakemberekkel, akik az óvoda által is elfogadott, a nevelés céljával megegyező tematikával fejlesztő, vagy sportfoglalkozást szervez. A kínálat mennyiségét és mértékét az óvodai lehetőségek, a kapacitás és a sokszínűség lehetőségei befolyásolják. Az óvoda kiadja a fenntartóval kötött szerződés szerint a helységeket egyes fejlesztő, sport, vagy kulturális célra. A szülők a külsős, - óvodával megállapodás alapon működő - szakemberrel kötnek megállapodást a feltételekről: időpontok, gyermekek átvétele-átadása, fizetés módja, átöltözés módja, ruházat, hiányzás stb. Az óvodapedagógusok semmilyen formában nem felelősek a szülők által megbízott külső foglalkozásokért. A külön foglalkozások tartásának lehetősége kizárólag az óvodai nevelésen kívül eső időpontokban lehetséges azaz a késő délutáni órákban. Módja: a szülő felhatalmazást ad a pedagógusnak arra, hogy a gyermeket a külső szakember elvigye a csoportból foglalkozás céljából. A szülő a foglalkozás végén köteles a gyermeket a foglalkozást vezetőtől személyesen átvenni. Mivel a bérleti szerződéssel létrejött foglalkozások az óvodai nevelési időn túl, óvodán kívüli szervezőelven működnek, a gyermekeket nem fogadják az ügyeletes óvodai csoportok. Azok a szülők, akik a feltételeket nem tudják elfogadni, nem látogathatják az óvoda területén szerveződő fizetős foglalkozásokat. Amennyiben ezt a feltételt a szülők közössége nem fogadja el, úgy az intézmény nem köt megállapodást külön foglalkozások szervezésére. A külön foglalkozásokat igénybe vevőket köti az óvodai Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend szabályzat. Az óvodába lépéskor a szülők aláírásukkal igazolják a Házirend elfogadását és tudomásul vételét. Az intézményi SZMSZ kifüggesztve és az óvodák WEB lapjain megtalálhatóak. Folyamatosan fennálló probléma és a fenti szabályok áthágása esetén az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy kinek, kiknek, milyen körülmények és feltételek mentén adja ki a helységeket. Amennyiben a szülők, vagy a foglalkozást szervezők folyamatosan áthágják a szabályokat, úgy a külön foglalkozások lehetőségeit megszünteti az intézmény vezetése. Kivétel: az intézmény szervez úszásoktatást a gyermekek részére részben a fenntartó által biztosított ingyenes lehetőség, részben a szülők igénye alapján fizetős megoldással. A fizetős úszásoktatásra a szülő köt szerződést az oktató céggel és annak alkalmazottai látják el a kíséretet, öltöztetést, oktatást. Az ingyenes oktatásra amennyiben ezt a fenntartó biztosítja a kíséretére, öltöztetésre, stb. az óvoda személyzete a kötelezett, és szülő segítségét is igénybe vehetjük. Választás: Önkormányzati felkérés alapján a Vackor Óvodában, és Mókus tagóvodában országgyűlési, illetve helyhatósági választásokat tartanak. Ilyenkor a kért helyiségeket szabaddá tesszük. (Az emeletet nem szabad használni.) Ügyeletet biztosítunk, valamint elvégezzük az óvoda takarítását külön megállapodás szerint. A külső használat nem érintheti a gyermeköltözőt, és a gyermek fürdőszobát. Mosdóhelyiséget külön erre a célra kijelölünk. Az óvoda nyitva tartásán túl csak külön vezetői engedéllyel lehet tartózkodni az épületben. A Vackor óvodai tűzlépcsőt, és hozzá vezető kijáratot minden esetben szabadon kell hagyni. A Mókus tagóvoda vészkijáratait szabadon kell hagyni. A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodavezető dönt. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. Az épület biztonságos zárásáért, nyitásáért, és a kulcsok őrzéséért a kiadási és átvételi íven szereplő alkalmazott a felelős. Az épület nyitásával, és zárásával akár csak alkalmilag megbízott kollega ismernie kell a riasztórendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, a lemondás kódját, a segítő tábla helyét. (felelős: vezető, tagóvoda vezető) 14

15 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 4.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzése A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A belső ellenőrzés legfontosabb célja az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területeken kell és szükséges erősíteni a pedagógus munkáját, milyen területeken kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: fogja át a pedagógiai munka egészét, segítse elő valamennyi pedagógiai munka kiemelkedő színvonalú ellátását, a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, hatékonyan működjön a megelőző szerepe, adjon lehetőséget mely egyben elvárás - a pedagógusnak elemzésére, reflektálásra, önreflektálásra. a mindenkori hatályos jogszabályok mentén működjön A pedagógiai munka ellenőrzési ütemtervét a munkaterv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az óvodavezető, illetve a felel. A közöttük lévő feladat megosztását az 5. fejezet tartalmazza. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: a tagóvoda vezető, az óvodavezető, szakmai munkaközösség vezető, a szülői szervezet. A nevelési év során, az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját értékeli legalább egy alkalommal. Az óvodavezető az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: a tagóvoda vezetőt, óvodavezető t, valamint szakmai munkaközösség vezetőjét, az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. Szakértői ellenőrzést a fenntartó rendel el, az általa meghatározott időpontokban. Az ellenőrzés formái: Szóbeli és írásbeli beszámoló megfigyelés csoportlátogatás pedagógiai dokumentáció ellenőrzése. Az értékelés módjai: Önértékelés, önelemzés. Konzultáció. Kolléga, vagy kollégák értékelése. Az ellenőrzést végzők értékelése. Megbeszélés, beszámoló, írásos dokumentáció elemzés. Az adminisztrációs munka ellenőrzése csoporton belül: 15

16 , óvodavezető- feladataikat, ellenőrzési területüket, beszámolási kötelezettségüket, az egyéni munkaköri leírásuk és az éves munkaterv tartalmazza. Az értékelést végzők feladata és hatásköre (Háttéranyagok: Útmutató a pedagógusminősítéshez, Tanfelügyeleti kézikönyv, Intézményi és pedagógus önértékelésre vonatkozó kézikönyv) Belső ellenőrzési csoport az értékelő csoport munkájának koordinálása, az értékeléshez szükséges dokumentumok előkészítése, átadása az érintetteknek önértékelő lap átadása kitöltésre dokumentumelemzés szervezése, értékelő lapok, jegyzőkönyv tevékenység, csoportlátogatás szervezése, érintettek bevonása, értékelőlapok kiosztása értékelő megbeszélés szervezése, lebonyolítása az érintettekkel szülői nyilatkozatok beszerzése a kitöltött adatlapok összegyűjtése (dok.elemzésről, önértékelés, munkatársi értékelés, vezetői interjú,) adatfeldolgozás, számítógépes összesítés Munkaközösség vezető: értékelő lap kitöltése csoportlátogatás, annak értékelése : az értékelésre kijelöltek tájékoztatása, az ellenőrzés, értékelés előkészítése (előzetes látogatás, előzetes ellenőrzés, javaslattétel) korábbi évek dokumentumainak összegyűjtése csoportlátogatás, előzetes dokumentum ellenőrzés és annak értékelése pedagógusminősítésben részvétel (delegált) tanfelügyelet lebonyolítása saját intézményében aktív részvétel a pedagógus önértékelés előkészítésében, lebonyolításában Intézményvezető: az adott évben értékelendők kijelölése (Pedagógus önértékelés, tanfelügyelet, minősítés, intézményi önértékelés) szülők, érintettek tájékoztatása csoportlátogatás, annak értékelése a vezetői értékelésben résztvevők felkérése pedagógusminősítésben részvétel (delegált) tanfelügyelet lebonyolítása saját intézményében aktív részvétel a pedagógus önértékelés előkészítésében, lebonyolításában, a vezetői és összegző értékelés elkészítése, ismertetése az érintettel - jegyzőkönyv minősítésben részvétel A teljesítményértékelést előkészítő és adatfeldolgozó feladatokat a Belső ellenőrző csoport tagjai látják el (BECS) (Jelen szabályzás a ban kiadott jogszabályok és annak folyamatos változásai alapján készült. A folyamatos módosítások alapján módosulhatnak) 4.2. Értékelési rendszer A hatályos jogszabályok alapján A kiemelkedően elvégzett munka jutalmazási szempontjai. Feltételek: Aktív pedagógiai alkotótevékenység: kiemelkedő minőségű, igényes, példamutató szakmai munka. Szakmai igényességgel összeállított bemutató és önértékelés. Az óvoda szakmai közösségéért, és az óvoda hírnevét erősítő tevékenységért végzett kiemelkedő példamutató munka. Szülőkkel való példamutató magatartás, kiváló konfliktuskezelés. Megfelelő, példaértékű kommunikáció. 16

17 Pályázatok írása. Munkaközösségvezetés-kimagasló szakmai színvonal, egyedi elképzelések megvalósítása, újítások, a tudás átadásának képessége, önálló szervezés, vezetés. Kollégák pedagógiai munkájának segítése gyakorlati és elméleti síkon. Óvodai szabályzatok, dokumentumok elkészítésében való aktív részvétel. Az óvodán belüli rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való aktív közreműködés. Gyakornoki mentor, egyéb mentori feladatok ellátása. Hospitáló pedagógus jelöltek felkészítése, irányítása. Kiemelkedő minőségű, igényes, példamutató szakmai munka. Minden tekintetben etikus magatartás, magas szintű értékrend közvetítő képesség. 5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái 5.1. Óvodai szervezeti egységek Az óvoda egységes szervezeti rendszerű intézmény, mely a Vackor Óvodából és Mókus Tagóvodából áll A nevelőtestület A nevelőtestület a közoktatási törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógusa, valamint a nevelési munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. A nevelőtestület tagjainak részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A nevelőtestület tagja ellátnak közvetlen munkakörükön kívül egyéb megbízásokat az intézmény működését támogatva: tűz-balesetvédelem, munkaközösség vezetés, rendezvény és ünnepszervezés, gyermekvédelem Az intézmény a nemzeti köznevelés évi CXC. törvény figyelembe vételével a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: a szakmai munkaközösségre. A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: foglalkozási program elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat elfogadása. A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: Döntési jogkörét: a) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; b) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; c) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; d) a házirend elfogadása; e) jogszabályban meghatározott más ügyek. Véleménynyilvánítási jogkörét: a) a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, b) az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, c) az intézményvezető-ek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, d) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megszervezésében, e) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, f) más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben (pl. vezetőválasztás). g.) e) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; Javaslattételi jogkörét: a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. Jelenleg a nevelőtestület jogkört nem ruház át. 17

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Közzétételi lista. Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda. Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út az óvoda OM azonosító száma:

Közzétételi lista. Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda. Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út az óvoda OM azonosító száma: Közzétételi lista Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út 9-11. az óvoda OM azonosító száma: 031423 2016/2017. nevelési év Tájékoztató az óvodai felvételről: Az óvoda

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA / nevelési évre

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA / nevelési évre Ferencvárosi Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő u. 10. Telefon: 280-6705 e-mail: epresovoda@freemail.hu INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017. / 2018. nevelési évre Jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 1.) Alapító Okirat 1.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben