Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2005., múzeumpedagógiai feladatlap a Horváth Anna balladája alapján készült

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2005., 2008. múzeumpedagógiai feladatlap a Horváth Anna balladája alapján készült"

Átírás

1 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2005., múzeumpedagógiai feladatlap a Horváth Anna balladája alapján készült Mi történt Annával? címő filmes programcsomaghoz, mely 2006-ban Múzeumpedagógiai Nívó-díjban részesült Szabó Ferenc Horváth Anna Készítette: Kustánné Hegyi Füstös Ilona Nyomozati füzet

2 Ajánlás Kedves Nyomozó! Jellegzetes zalai balladák szolgálnak alapul a következı detektív-játékhoz. A népballadák azon típusát választottam, mely egyéni és családi tragédiát eldaloló epikus ének. Ahogy a ballada, úgy maga a film is a három mő-nem találkozásakor született. A lírai monológokkal keretezett film cselekménye sőrített, a történet a tanúk szaggatott elbeszélése és párbeszédek nyomán bontakozik ki. Az elhangzó egyszólamú ballada, ahogyan a film is, egy cselekményszálon fut. A felfokozott érzelmi állapot az egész nép érzéseinek, eszmevilágának, a harc vállalásától kezdve keserő sorsa vállalásáig jellemzi a magyar népballadákat. A szereplıket mindig lélektani helyzetekben ábrázolják A szereplık közötti összeütközések jelentik a konfliktusok eredetét. Megláttatja velünk a falusi társadalom problémáit feltáró drámai mondanivalót. Goethe szerint a ballada az az ıstojás, melybıl a költészet madara kikelt. A népköltészetnek egyik fı érdeme a valóság, miszerint a mit benne találunk, az mind igaz tény, az az: ha valami benne történetre vonatkozik, az történet; ha erkölcsre, az erkölcs, ha ízlésre, az ízlés, minél fogva itt minden bető adat, hol a történet, hol az erkölcs, hol az ízléshez, vagy is a nép egész belsejének felvilágosításához. (Erdélyi János) A fenti gondolatokat tekintsd nyomozásod alapjának! Anna tragikus esete tipikus, balladai homályba burkoltan tudatja velünk, milyen szövevényes, íratlan szabályok határozták meg a 19. század vége tizenéveseinek életét. A film elsı részében a bíróság tanúként hallgatja ki azon személyeket, akik kapcsolatban állottak Annával. A szerelem és halál, mint a legmegrázóbb események az ember életében, különösen alkalmasak a balladai konfliktus megteremtésére. Eredj a ballada nyomába! Kustánné Hegyi Füstös Ilona

3 Az alábbi ballada Szvorák Kati népdalénekes elıadásában elhangzik a film elején. Kövesd figyelemmel az írott szöveget! H orváth A nna balladája Szabó F erenc H orváth A nnát kéreti, de az anyja igen nagyon ellenzi. É desanyám ne ellenezz babám tól, ha m egakarsz m enteni a haláltól. K is korom ban eljegyeztük m i egym ást, D e a sírig el sem is hagyjuk egym ást. A szentgróti tem etıbe kim entek, A nagy kereszt elé le is térdeltek. L eány m agát Istennek ajánlotta, R éklijét a m ellyén ki is gom bolta. L átom rózsám kezedben a levorvert, N ézd a szívem érted m ilyen forrón ver. H alljunk m eg hát itten rózsám egym ásért A te szüléd adózik halálunkért. E rre szóra a legény m egcsókolta, İ is m agát istennek ajánlotta.

4 Az alábbi kérdésekre keresd a választ - és jegyzetelj - a film nézése közben! Ezután, a térkép segítségével végezz környezettanulmány! A rávezetı kérdések segítenek abban, hogy a tanúk vallomását helyhez tudd kötni, és felmérd, mennyire lehetnek azok hitelesek. A tényállás Anna halálának körülményei Idıpontja: év hó nap óra perc Helye (falu): Helyszíne: Mit csinált a halál bekövetkezte elıtt? Anna megtalálója: Anna állapota: A család A vérségi köteléken túl a gazdasági üzemvitel alapja, olyan közösség, amelyen belül minden életkornak és nemnek megfelelıen mindenkinek megvolt a meghatározott feladata, tevékenysége. (Balogh István) Apja neve: Anyja neve: Nıvére neve: Ki az elsı rendő vádlott? Feltételezett indítéka: A vádlott Horváth János az apa İ szerette feleségét, de mivel az mindig is távolságtartó maradt vele szemben, egy idı után egyre gyakrabban töltötte idejét a szılıshegyen a pincében. Késıbb a szomszédja borkimérést nyitott, így ott töltötte a hétvégéi nagy részét. Megkeseredett emberré vált. Miután megtudta, hogy megesett a lánya, szégyenében és elkeseredettségében még gyakrabban ivott. Tehetetlennek érezte magát és egyre inkább kirekesztettnek is. Egyre indulatosabb lett az alkoholtól. Hamar dühbe gurult. Indítéka: Bizonyítékok: Mit csinált a halál idıpontjában?

5 1. tanú Juhász Áron Szőkszavú, figyelmes, gondolkodó ember. Jól ért az állatokhoz. Ismeri viselkedésüket. A gazdák rá bízzák minden Szent György napkor a juhokat. Kicsit tart tıle minden gyerek és fehérnép, mert szótlan, furcsa embernek látszik. Ismeri a gazdák anyagi helyzetét, egymáshoz való viszonyukat. A természettel szoros kapcsolatban áll, az idıjóslásban mindig meghallgatják a véleményét a gazdák, sok bölcsességet tud. Mindig van nála Biblia és Kalendárium. A tanító úrral is szeret eszmét cserélni. Kapcsolata a lánnyal: jó rossz közömbös (karikázd be a megfelelıt!) Kit hívott segítségül, amikor megtalálta a lányt? Ha nem mond igazat, milyen indítéka lehetett a lány megölésére? Milyen babonás praktikát említ? Kiket látott, a tóka felé haladva? 2. tanú Mátyus Rozália az anya Férjével a kerítı gyalogszarka hozta össze, saját akaratán kívül. İ engedelmeskedett szülei akaratának és hozzá ment ahhoz, akit nem szeretett igazán, mert az jobb módú volt. Lánykorában, esküvıje elıtt más volt a kedvese, akitıl teherbe esett. Titkon, az akkori bába segítségével elhajtotta a magzatot, majd egy ismeretlen helyre eltemette. Egész életében nyomasztja ez a bőn. Mivel annakidején ez nyílt titok volt, örülnie kellett, hogy jelenlegi férje ennek ellenére elvette feleségül. A lányával ıszinték voltak egymáshoz. Mivel tudta, hogy Anna Szabó Ferit szereti, titkon támogatta döntését, hiszen ı olyan ember mellett volt kénytelen élni, akit nem szeretett. Legalább a lánya éljen boldogságban, még ha szegénységben is. Tudta, hogy teherbe esett a lánya, de a gyermek megtartása mellett tette le a voksot. Támogatta lányát. Mit csinált a halál bekövetkezte elıtt? Mit tud Anna halála elıtti lelkiállapotáról? Okozhatta-e lánya halálát? igen nem (karikázd be a megfelelıt!) 3. tanú Szabó Ferenc a vılegény Született: március 21. Foglalkozása: ügyes kező, gazdálkodó paraszt Kedves idıtöltése: fafaragás, hegedülés Szép Zalában születtem, A nagyerdı nevelt fel, Fenyıerdı a hazám, Az én babám hő hozzám.

6 Már gyermekkorukban megfogadták egymásnak Annával, hogy felnıttként összeházasodnak. Ügyes fafaragó hírében áll. A molnár gyakran megkérte már siheder korában is, hogy javítgassa a szerszámokat, sıt a malom szerkezetét is. Emiatt ı tudja-, hogy a molnár fia orrol rá. Zárkózott, halk szavú, szerény. 6 hold szılıjük van, ahol sokat dolgozik, hogy jó legyen a termés. Szívesen járja az erdıt, hogy a kidılt fákat összegyőjtse a faragáshoz. Van egy titkos helyük Annával a fenyvesben, ahol találkozni szoktak. Bőnös e Feri? igen nem (karikázd be a megfelelıt!) Mennyiben? Okozhatta-e Anna halálát? Hogyan viszonyult Anna apjához? 4. tanú Árnyas Karola (Kali nénje) a bába Parasztbába: Nem tanulta iskolában a mesterségét, de az elızı nemzedékektıl ellesett minden praktikát. Cédulás bába: akinek papírja is volt végzettségérıl. A 19. század végén már a Bábaképzı Intézetben tanulhatott, 1902-tıl hivatalos tankönyve is volt. Viselete: fehér kötény vagy köpeny, fehér kendı, fekete aktatáska szerő bıvebb táska. Bába: Hiedelmek és hagyományok alapján birtokolja a tudományát. Mágikus eljárásokat, praktikákat is alkalmaz. Jól ismerte a gyógynövényeket és hatásukat. Jó emberismerı. Határozott, megnyugtató egyéniség. Boszorkányos képességeket is tulajdonítottak neki. A szüléskor a szülés helyét és eszközeit elıkészítette, a gyermeket lemosta, megvetette a gyermekágyas asszony ágyát, fektette az anyát és gyermekét is. A keresztanyát is ı kérte fel (Anna lett volna barátnıje gyermekének keresztanyja. Lehetett volna?) Ha nagyon satnya volt a gyermek, szárazkeresztelıt tartott a bába (rögtön születés után, hogy ha mégis meghal, ne pogányként haljon meg). A keresztelıi lakomán bocskorpénzt kap. Bábapohárt (áldomást) iszik, amit a háziak fizetnek neki. Hasonló tiszteletnek örvendett, mint a tanító. A szülés után 2 hétig járt az anyához. Mindenkit ismer a faluban. Tud titkot tartani. İ tanította Annát is a gyógynövények ismeretére. Szerette a halk szavú, érdeklıdı lányt. Kicsit utódjának is tekintette ıt, akinek átadhatja tudományát.

7 Hol járt a kérdéses idıben? Milyen virágot szedett Anna, ami mérgezı hatású? Mi nyomasztotta Anna lelkét Kali nénje szerint? 5. tanú Horváth Aliz (1869.) Anna nıvére Nyitott, kedélyes, kicsit nagyszájú lány. Még nem sikerült férjhez mennie, mert mindenkit kikezdett kritikus megjegyzéseivel. Féltékeny volt Annára szerénysége miatt és, hogy neki már akadt vılegénye. Hosszú, szıke hajú leány. A táncmulatságokon a középpontban van mindig. Szeszélyes. Ha kedve van, ég a keze alatt a munka. Ha rossz a kedve, semmit nem hajlandó csinálni, csak elmegy bóklászni a faluba. Mit csinált a kérdéses idıpontban? Lehetett-e indítéka megölni Annát? Miért? Kire akarta terelni a gyanút? Az anyja vallomása szerint, hol volt? 6. tanú Ez a legény csak azt mondja, legyek felesége, Szabadságos életemnek legyek ellensége. Jól van atyám, legyen meg a szörnyő kívánsága, Öltöztessen violaszín menyasszonyi ruhába. Menj el anyám a doktorhoz bársony feketében, Készítsd elı a lányodat vasárnap estére. Készítsd elı az ágyamat, mert eljön az óra, Tedd fejemre koszorúmat, tégy a koporsómba. Koszorúslány pajtásaim jászba öltözzetek, Vıféleim bal karjába tegyék keresztemet. Bánom is én, holtom után tartsák mennyegzımet. Molnár László a molnár fia Jómódúsága ellenére szerény, kedves legény. Szeret az állatokkal foglalatoskodni. Tetszik neki Anna, akit eredetileg neki szánt az apja. Anna gyakran elkísérte apját a malomba, amikor az vitte a búzát ırletni. A hosszú várakozási idı alatt volt alkalmuk beszélgetni is. Kissé bántotta ıt, hogy Anna kikosarazta. Szabó Ferit vetélytársnak tekinti. Bántja, hogy az apja Ferivel dolgoztatott és nem neki tanította meg a malom javítását, apja szerint azonban két balkezes. Ellenben nem akarja keresztül húzni a fiatal pár terveit.

8 Hogyan vélekedik Anna nıvérérıl? Hol járt a kérdéses idıben? Terhelı-e a vallomása az apára nézve? 7. tanú Köllı Magdolna a komaasszony Gyerekkorától fogva jó barátnıje Annának. A gyermek vállalásában bíztatta ıt, még így házasság elıtt is, hiszen tudta, hogy szeretik egymást Ferivel. İt kérte fel a keresztanyaságra (még mielıtt kiderült, hogy Anna várandós) a parasztbába közbenjárásával így illik. A boldogasszony ágyából nem rég kelt ki a szülés után. Anna a halála elıtti napon is vitt neki komatálat húslevessel, kaláccsal és az urának borral. Egyéb házi munkákban is segédkezett neki. Nagyon megrázta Anna elvesztése. Szerinte öngyilkos lett Anna? Melyik újságban olvasták a Varró leány regényét? Elképzelhetınek tarja-e, hogy az apja ölte meg? 8. tanú Mihály atya Anna nála bérmálkozott. Hozzá járt gyónni. Mindent tud a lányról. Szigorúan megmondja mindig a lánynak, hogy mit tett helytelenül. Feloldozást is ad neki. A szülıket is jól ismeri. Az anyát sajnálja nyomasztó titka miatt, az apát megveti iszákossága és gyengesége miatt. A tárgyaláson nem mondhat semmi konkrétumot, mert köti a gyónási titoktartási fogadalom. Hogyan próbált feloldozást nyerni Anna? Hogyan viselte a lány lelkileg, hogy a falu a szájára vette? 9. tanú Mester Gábor - tanító Haladó gondolkodású, mővelt ember. Fiatalon került az oskolába oskolamesternek. Annát süldı lány korában még tanította is. İ szerettette meg vele az irodalmat, a verseket. Mivel járatta a korabeli újságokat, Anna szívesen visszajárt a hétvégeken elolvasni a legújabb híreket a nagyvilágról. 1 éve megházasodott. Nem rég született gyermekük. Boldogan él feleségével, bár volt idı, amikor a felesége féltékeny volt Annára, amiért a lány gyakran járt hozzájuk az újságok miatt, de késıbb összebarátkoztak.

9 Szemet vetett Annára? Jót tett-e a Varró leány regényének elolvasása Anna lelkiállapotának? igen nem (karikázd be a megfelelıt!) 10. tanú Béres Bálint a kocsmáros szomszéd Reformátusvallású, tiszta szívő, kedélyes ember. Mivel kocsmaszobát mőködtet, nála győlnek össze a falu gazdái. Mindenrıl jól értesült. Ismeri Anna apját és lelki bánatát is. Annával gyakran beszélgetett a mézelı növényekrıl, szeret a földdel, a növényekkel foglalatoskodni. Képesnek tartja-e Horváth Jánost a gyilkosságra? Mit tudunk meg tıle Anna édesanyjáról? Mi az, hogy ártatlan láng? Az elöljárók Kozma Zsombor - a bíró A büntetı eljárás vizsgálati szakaszában felügyelte a nyomozást. Közel lakik az oskolához és a harangtoronyhoz. Sokat utazik más falvakba, hogy levezesse a vizsgálatokat. A szomszédok közti peres ügyekben is ı dönt. Ismeri a falu lakóinak problémáit. Mővelt, határozott, távolságtartó ember. Tisztelet övezi igazságos ítélethozatalai miatt. A tárgyalás során kézben tartja a tanúk kihallgatását. Az ügyet elıbbre vivı kérdéseket tesz fel. Nem árulja el szubjektív véleményét. Az objektív eredményekrıl gondterhelten tájékoztatja az egybe győlteket. Vaska Sándor - az ügyész Szigorú, éles esző ember. Az objektivitásra törekszik. Kérdéseivel az ügyek mélyén rejlı indítékokat kutatja. Alaposan tájékoztatja az esküdtszéket a tényállásról és annak körülményeirıl.

10 Jármi Gyula a védı ügyvéd A tanúkhoz olyan kérdéseket intéz, melyek védence ártatlanságának bizonyítását segítik. Hisz az ártatlanság vélelmében egészen addig, amíg megfelelı bizonyíték nem szól védence ellen. Bakos Klára - a koronatanú Cserfes, kissé szeleburdi leány, Anna nıvérének, Aliznak a barátnıje. Sokat pletykálkodik. Dolgos, de nagyon kíváncsi. Meg is itta a levét túlzott kíváncsiságának Hogyan? Esküdtszék A nép fiai, lányai, (a résztvevı diákok) akik természetes észjárásukkal objektív véleményükkel, emberi hozzáállásukkal segítik a bíróság döntését. ( Ez esetben a nyomozó csoport.) Mit tudunk Annáról? HORVÁTH ANNA a leány Halk szavú, dolgos, engedelmes, mégis a saját döntése alapján választott vılegényt, nem a szüleire, hanem a szívére hallgatott. Makacs. Romantikus beállítottságú. Szerette a természetet, értett a gyógyító növényekhez. Szeretett szabadidejében Kali nénjével beszélgetni. Dolgos lány volt: szapult, sulykolt, szıtt, kenyeret sütött, állatokat etetett. Szívesen járt vissza régi oskolájába, mert a tanító úr járatta a korabeli lapokat és azokat olvasgatta. Titkon elvágyódott falujából, vonzotta az ismeretlen, titokzatos, tágabb világ. Mély érzéső, hőséges, életre szóló szerelem köti Ferihez. Vılegényével azt tervezték, hogy mégis a faluban telepszenek le, egyelıre a legény házában, a kamra-szobában. Kedves idıtöltése: gyógynövények győjtése, éneklés Külsıleg: Hosszú vörös haja, fehér bıre, kék szeme sok legénynek tetszett, a lányokban pedig irigységet váltott ki. Ki vagy mi okozta Anna halálát? Írd le néhány mondatban!

11 Vedd kezedbe a TÉRKÉP- et! Gondolj a filmre, amikor a térkép alapján helyszínelsz! Keresd meg a már látott helyeket, épületeket a térképen található feliratok és az alábbi leírások alapján! Tájékozódásodhoz használd támpontul a harangtornyokat és a szélmalmot! Érdeklıdj utána! Juhász Áron tanyáján hány racka juh van a nyájban? Mennyi kisbárány született a tavasszal? Milyen más állat él még itt? Szent Anna kápolna A keresztény szemlélet szerint Nagy Boldogasszony Szent Anna, leánya, Szőz Mária. A magtalan és a terhes asszonyok Szent Annához imádkoztak, neki fogadtak böjtöt. A gyermekágyas anya Szőz Máriához könyörög, az ı szobra elıtt éget gyertyát, az ı képét tartja az ágyában. A kisgyermekek és anyák védıszentje. Hol látható a képe a kápolnában? Az. Anna életének mely pillanatai köthetıek a templomhoz? 1. k r szt l j 2. gy n s 3. h l l Ha nem hal meg, milyen jelentıs események kapcsán ment volna még oda?.. A zöld zsalugáteres ház hátsó szobájában lakott Anna komaasszonya. A ház berendezésébıl ítélve kikkel élt együtt Magdó?... Mit gondolsz, miért van a Boldogasszony ágya? elıtt a díszes lepedı?. A közös konyhában áll a szapuló kád. Keresd meg a sulykot, amivel Anna is öblítette a ruhákat a tókánál! Becsüld meg, hány kg lehet? Molnár Lászlóék malmát mi hajtotta?... Érdeklıdj! Hogyan nevezik ezt a fajta malmot?... Ki öntött fel a garatra a filmben? - a malomban:.. - a kocsmaszobában:. A kerített házban, a fenyves erdı mellett élt Szabó Feri. Keresd meg a faragókamrát, benne pedig a mángorlót ( döngölı lapickát ), amit jegyajándékul faragott Feri Annának, de már nem tudta átadni! Jelöld be a térképen, melyik helyiség a füstös ház, ahol Feri édes szüléje ténykedett a kérdéses idıpontban! A fenyves erdıben hol lehetett a szerelmesek titkos találka helye? Rajzold be! Jelöld lánggal azokat a házakat, amelyekben látsz foklát (világító eszköz, melybe a gyantás fát szorították. Anna apja is ilyet vágott a fenyvesben)! Mit gondolsz, nem Annáékon akart rajtaütni Horváth János a fenyvesben?

12 Keresd meg a tókát, ahol Anna meghalt! Rajzolj egy nyilat a térképbe, merrıl érkezett a pásztor, és jelöld X-szel, hol feküdt Anna!? Vizsgáld meg, hogy az oskolából valóban nem lehet rálátni a tókára? Pihenj meg egy kicsit! A Varró leány regényét olvasd el! Szerinted, mennyire vonatkoztathatta magára Anna ezt a történetet? Miért éppen ezt javasolta neki a tanító úr? Hol tartják a csöngıt? Ki használta még a tanítón kívül?... Keresd meg a kovácsmőhelyt, ahonnan a bába jött, amikor Annával találkozott a tókára menet! Rajzold be azt a helyet a térképen, ahol találkozhattak! A bíró háza áll legközelebb a harangtoronyhoz. Keresd meg a bíróládát! Ebben ırizték az anyakönyveket, a bírói könyvet, a pecsétet, a bírói botot. Vajon hol zajlott a bírósági tárgyalás? Karikázd be azt az épületet a térképen! Meddig kellett a szemtanúnak settenkednie a kiskertbıl Anna után, hogy rálásson a tókára? Rajzold be a térképbe! A hajlított ház sarkában van a kocsmaszoba. Milyen tárgyak jelzik, hogy itt bort mértek ki?... A ház berendezése alapján mibıl következtetsz arra, hogy itt reformátusok éltek?. Keresd meg a fejszét, hol tartja a gazda? Anna szülıházának a homlokzatáról milyen dátum olvasható le?... Az elsı szobában most Anna ravatalát állították fel. Mit tettek Anna kezébe?... Kik ültek a koporsó körül?... Miért van letakarva a tükör?... Miért van a vizes vödör a koporsó alatt?... Hány évet élt Anna?. Hogyan nevezik azt az eszközt, ami a szekérszínben áll, amelyen a halottat a vállukon vitték ki a temetıbe a férfi hozzátartozók? Szent M.. Összegzés Gyanúsítottad: Indítéka: Bizonyítékok: Összefüggések: Végeredmény: esküdtszéki tag aláírása

13 A film 2. részének megtekintése A szörnyő tett miatt az átok több generációt is büntet. A tragikus konfliktus egyszerre épül a vagyoni különbségek miatti függelemre és egy ısi hiedelemre, ami képes ölni is. A népballadák szinte minden típusa szájhagyomány útján terjedt és hagyományozódott több száz éven át, így jobban, elevenebben megırizte a mögöttes tartalmakat társadalmi szabályokat, íratlan törvényeket. Beszélgessünk! Mi a véleményed? Vessük össze a 19. századi történetet, a benne megbúvó élethelyzeteket, személyeket a jelen kor lehetıségeivel! SZÜLİKKEL VALÓ KAPCSOLAT Ma mennyire meghatározó az atyai szó ( pater familias )? Milyen jelentısége volt ennek a 19. században? Mivel járt, ha valaki ellenszegült? Mennyiben kell beleszólnia, egy szülınek gyermeke döntésébe? A GYERMEKVÁLLALÁS Mennyivel gondolkodnak másként a mai fiatalok? Milyen kockázata van ma, ha valaki házasság elıtt gyermeket vállal? A mai évesek érettebbek vagy éretlenebbek emberileg a házasságra, mint 100 évvel ezelıtt? Mi jelenti az érettséget? A KÜLÖNBÖZİSÉG KEZELÉSE Kiközösítik-e ma is azt, aki nem áll be a sorba? Hogyan? Külsıségek alapján vagy belsı tulajdonságok alapján? A FALU KÖZÖSSÉGÉNEK EREJE Ma mennyire fontos a közvetlen környezet szava? Milyen értékrendbeli változások történtek? Mi a jobb a fiatal szempontjából, a mai szabadosság vagy a 19-szd-i szabályozottság? HIEDELMEK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN Vannak-e olyan praktikák, eljárások, amelyeket a mai emberek alkalmaznak? Mennyire ismerjük a bennünket körülvevı természetet? Miért volt fontos régen ezek alapos ismerete? AZ EGYÉN BELSİ VÍVÓDÁSA Mekkora a döntéshozatalokban az egyén felelıssége a saját sorsa fölött? Rendelkezhetünk-e más életével? Milyen mértékben? Manapság vezethet-e a lelki konfliktus halálhoz? És egyszer, ott, a selyem füvön, ott a göcseji kékszemő ég alatt elpihent, örökre elszunnyadt. Megindult a föld és meghajlottak az egek gerendái. Temessétek el elhullt testét és emeljetek halmot sírja fölé!