Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2005., múzeumpedagógiai feladatlap a Horváth Anna balladája alapján készült

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2005., 2008. múzeumpedagógiai feladatlap a Horváth Anna balladája alapján készült"

Átírás

1 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2005., múzeumpedagógiai feladatlap a Horváth Anna balladája alapján készült Mi történt Annával? címő filmes programcsomaghoz, mely 2006-ban Múzeumpedagógiai Nívó-díjban részesült Szabó Ferenc Horváth Anna Készítette: Kustánné Hegyi Füstös Ilona Nyomozati füzet

2 Ajánlás Kedves Nyomozó! Jellegzetes zalai balladák szolgálnak alapul a következı detektív-játékhoz. A népballadák azon típusát választottam, mely egyéni és családi tragédiát eldaloló epikus ének. Ahogy a ballada, úgy maga a film is a három mő-nem találkozásakor született. A lírai monológokkal keretezett film cselekménye sőrített, a történet a tanúk szaggatott elbeszélése és párbeszédek nyomán bontakozik ki. Az elhangzó egyszólamú ballada, ahogyan a film is, egy cselekményszálon fut. A felfokozott érzelmi állapot az egész nép érzéseinek, eszmevilágának, a harc vállalásától kezdve keserő sorsa vállalásáig jellemzi a magyar népballadákat. A szereplıket mindig lélektani helyzetekben ábrázolják A szereplık közötti összeütközések jelentik a konfliktusok eredetét. Megláttatja velünk a falusi társadalom problémáit feltáró drámai mondanivalót. Goethe szerint a ballada az az ıstojás, melybıl a költészet madara kikelt. A népköltészetnek egyik fı érdeme a valóság, miszerint a mit benne találunk, az mind igaz tény, az az: ha valami benne történetre vonatkozik, az történet; ha erkölcsre, az erkölcs, ha ízlésre, az ízlés, minél fogva itt minden bető adat, hol a történet, hol az erkölcs, hol az ízléshez, vagy is a nép egész belsejének felvilágosításához. (Erdélyi János) A fenti gondolatokat tekintsd nyomozásod alapjának! Anna tragikus esete tipikus, balladai homályba burkoltan tudatja velünk, milyen szövevényes, íratlan szabályok határozták meg a 19. század vége tizenéveseinek életét. A film elsı részében a bíróság tanúként hallgatja ki azon személyeket, akik kapcsolatban állottak Annával. A szerelem és halál, mint a legmegrázóbb események az ember életében, különösen alkalmasak a balladai konfliktus megteremtésére. Eredj a ballada nyomába! Kustánné Hegyi Füstös Ilona

3 Az alábbi ballada Szvorák Kati népdalénekes elıadásában elhangzik a film elején. Kövesd figyelemmel az írott szöveget! H orváth A nna balladája Szabó F erenc H orváth A nnát kéreti, de az anyja igen nagyon ellenzi. É desanyám ne ellenezz babám tól, ha m egakarsz m enteni a haláltól. K is korom ban eljegyeztük m i egym ást, D e a sírig el sem is hagyjuk egym ást. A szentgróti tem etıbe kim entek, A nagy kereszt elé le is térdeltek. L eány m agát Istennek ajánlotta, R éklijét a m ellyén ki is gom bolta. L átom rózsám kezedben a levorvert, N ézd a szívem érted m ilyen forrón ver. H alljunk m eg hát itten rózsám egym ásért A te szüléd adózik halálunkért. E rre szóra a legény m egcsókolta, İ is m agát istennek ajánlotta.

4 Az alábbi kérdésekre keresd a választ - és jegyzetelj - a film nézése közben! Ezután, a térkép segítségével végezz környezettanulmány! A rávezetı kérdések segítenek abban, hogy a tanúk vallomását helyhez tudd kötni, és felmérd, mennyire lehetnek azok hitelesek. A tényállás Anna halálának körülményei Idıpontja: év hó nap óra perc Helye (falu): Helyszíne: Mit csinált a halál bekövetkezte elıtt? Anna megtalálója: Anna állapota: A család A vérségi köteléken túl a gazdasági üzemvitel alapja, olyan közösség, amelyen belül minden életkornak és nemnek megfelelıen mindenkinek megvolt a meghatározott feladata, tevékenysége. (Balogh István) Apja neve: Anyja neve: Nıvére neve: Ki az elsı rendő vádlott? Feltételezett indítéka: A vádlott Horváth János az apa İ szerette feleségét, de mivel az mindig is távolságtartó maradt vele szemben, egy idı után egyre gyakrabban töltötte idejét a szılıshegyen a pincében. Késıbb a szomszédja borkimérést nyitott, így ott töltötte a hétvégéi nagy részét. Megkeseredett emberré vált. Miután megtudta, hogy megesett a lánya, szégyenében és elkeseredettségében még gyakrabban ivott. Tehetetlennek érezte magát és egyre inkább kirekesztettnek is. Egyre indulatosabb lett az alkoholtól. Hamar dühbe gurult. Indítéka: Bizonyítékok: Mit csinált a halál idıpontjában?

5 1. tanú Juhász Áron Szőkszavú, figyelmes, gondolkodó ember. Jól ért az állatokhoz. Ismeri viselkedésüket. A gazdák rá bízzák minden Szent György napkor a juhokat. Kicsit tart tıle minden gyerek és fehérnép, mert szótlan, furcsa embernek látszik. Ismeri a gazdák anyagi helyzetét, egymáshoz való viszonyukat. A természettel szoros kapcsolatban áll, az idıjóslásban mindig meghallgatják a véleményét a gazdák, sok bölcsességet tud. Mindig van nála Biblia és Kalendárium. A tanító úrral is szeret eszmét cserélni. Kapcsolata a lánnyal: jó rossz közömbös (karikázd be a megfelelıt!) Kit hívott segítségül, amikor megtalálta a lányt? Ha nem mond igazat, milyen indítéka lehetett a lány megölésére? Milyen babonás praktikát említ? Kiket látott, a tóka felé haladva? 2. tanú Mátyus Rozália az anya Férjével a kerítı gyalogszarka hozta össze, saját akaratán kívül. İ engedelmeskedett szülei akaratának és hozzá ment ahhoz, akit nem szeretett igazán, mert az jobb módú volt. Lánykorában, esküvıje elıtt más volt a kedvese, akitıl teherbe esett. Titkon, az akkori bába segítségével elhajtotta a magzatot, majd egy ismeretlen helyre eltemette. Egész életében nyomasztja ez a bőn. Mivel annakidején ez nyílt titok volt, örülnie kellett, hogy jelenlegi férje ennek ellenére elvette feleségül. A lányával ıszinték voltak egymáshoz. Mivel tudta, hogy Anna Szabó Ferit szereti, titkon támogatta döntését, hiszen ı olyan ember mellett volt kénytelen élni, akit nem szeretett. Legalább a lánya éljen boldogságban, még ha szegénységben is. Tudta, hogy teherbe esett a lánya, de a gyermek megtartása mellett tette le a voksot. Támogatta lányát. Mit csinált a halál bekövetkezte elıtt? Mit tud Anna halála elıtti lelkiállapotáról? Okozhatta-e lánya halálát? igen nem (karikázd be a megfelelıt!) 3. tanú Szabó Ferenc a vılegény Született: március 21. Foglalkozása: ügyes kező, gazdálkodó paraszt Kedves idıtöltése: fafaragás, hegedülés Szép Zalában születtem, A nagyerdı nevelt fel, Fenyıerdı a hazám, Az én babám hő hozzám.

6 Már gyermekkorukban megfogadták egymásnak Annával, hogy felnıttként összeházasodnak. Ügyes fafaragó hírében áll. A molnár gyakran megkérte már siheder korában is, hogy javítgassa a szerszámokat, sıt a malom szerkezetét is. Emiatt ı tudja-, hogy a molnár fia orrol rá. Zárkózott, halk szavú, szerény. 6 hold szılıjük van, ahol sokat dolgozik, hogy jó legyen a termés. Szívesen járja az erdıt, hogy a kidılt fákat összegyőjtse a faragáshoz. Van egy titkos helyük Annával a fenyvesben, ahol találkozni szoktak. Bőnös e Feri? igen nem (karikázd be a megfelelıt!) Mennyiben? Okozhatta-e Anna halálát? Hogyan viszonyult Anna apjához? 4. tanú Árnyas Karola (Kali nénje) a bába Parasztbába: Nem tanulta iskolában a mesterségét, de az elızı nemzedékektıl ellesett minden praktikát. Cédulás bába: akinek papírja is volt végzettségérıl. A 19. század végén már a Bábaképzı Intézetben tanulhatott, 1902-tıl hivatalos tankönyve is volt. Viselete: fehér kötény vagy köpeny, fehér kendı, fekete aktatáska szerő bıvebb táska. Bába: Hiedelmek és hagyományok alapján birtokolja a tudományát. Mágikus eljárásokat, praktikákat is alkalmaz. Jól ismerte a gyógynövényeket és hatásukat. Jó emberismerı. Határozott, megnyugtató egyéniség. Boszorkányos képességeket is tulajdonítottak neki. A szüléskor a szülés helyét és eszközeit elıkészítette, a gyermeket lemosta, megvetette a gyermekágyas asszony ágyát, fektette az anyát és gyermekét is. A keresztanyát is ı kérte fel (Anna lett volna barátnıje gyermekének keresztanyja. Lehetett volna?) Ha nagyon satnya volt a gyermek, szárazkeresztelıt tartott a bába (rögtön születés után, hogy ha mégis meghal, ne pogányként haljon meg). A keresztelıi lakomán bocskorpénzt kap. Bábapohárt (áldomást) iszik, amit a háziak fizetnek neki. Hasonló tiszteletnek örvendett, mint a tanító. A szülés után 2 hétig járt az anyához. Mindenkit ismer a faluban. Tud titkot tartani. İ tanította Annát is a gyógynövények ismeretére. Szerette a halk szavú, érdeklıdı lányt. Kicsit utódjának is tekintette ıt, akinek átadhatja tudományát.

7 Hol járt a kérdéses idıben? Milyen virágot szedett Anna, ami mérgezı hatású? Mi nyomasztotta Anna lelkét Kali nénje szerint? 5. tanú Horváth Aliz (1869.) Anna nıvére Nyitott, kedélyes, kicsit nagyszájú lány. Még nem sikerült férjhez mennie, mert mindenkit kikezdett kritikus megjegyzéseivel. Féltékeny volt Annára szerénysége miatt és, hogy neki már akadt vılegénye. Hosszú, szıke hajú leány. A táncmulatságokon a középpontban van mindig. Szeszélyes. Ha kedve van, ég a keze alatt a munka. Ha rossz a kedve, semmit nem hajlandó csinálni, csak elmegy bóklászni a faluba. Mit csinált a kérdéses idıpontban? Lehetett-e indítéka megölni Annát? Miért? Kire akarta terelni a gyanút? Az anyja vallomása szerint, hol volt? 6. tanú Ez a legény csak azt mondja, legyek felesége, Szabadságos életemnek legyek ellensége. Jól van atyám, legyen meg a szörnyő kívánsága, Öltöztessen violaszín menyasszonyi ruhába. Menj el anyám a doktorhoz bársony feketében, Készítsd elı a lányodat vasárnap estére. Készítsd elı az ágyamat, mert eljön az óra, Tedd fejemre koszorúmat, tégy a koporsómba. Koszorúslány pajtásaim jászba öltözzetek, Vıféleim bal karjába tegyék keresztemet. Bánom is én, holtom után tartsák mennyegzımet. Molnár László a molnár fia Jómódúsága ellenére szerény, kedves legény. Szeret az állatokkal foglalatoskodni. Tetszik neki Anna, akit eredetileg neki szánt az apja. Anna gyakran elkísérte apját a malomba, amikor az vitte a búzát ırletni. A hosszú várakozási idı alatt volt alkalmuk beszélgetni is. Kissé bántotta ıt, hogy Anna kikosarazta. Szabó Ferit vetélytársnak tekinti. Bántja, hogy az apja Ferivel dolgoztatott és nem neki tanította meg a malom javítását, apja szerint azonban két balkezes. Ellenben nem akarja keresztül húzni a fiatal pár terveit.

8 Hogyan vélekedik Anna nıvérérıl? Hol járt a kérdéses idıben? Terhelı-e a vallomása az apára nézve? 7. tanú Köllı Magdolna a komaasszony Gyerekkorától fogva jó barátnıje Annának. A gyermek vállalásában bíztatta ıt, még így házasság elıtt is, hiszen tudta, hogy szeretik egymást Ferivel. İt kérte fel a keresztanyaságra (még mielıtt kiderült, hogy Anna várandós) a parasztbába közbenjárásával így illik. A boldogasszony ágyából nem rég kelt ki a szülés után. Anna a halála elıtti napon is vitt neki komatálat húslevessel, kaláccsal és az urának borral. Egyéb házi munkákban is segédkezett neki. Nagyon megrázta Anna elvesztése. Szerinte öngyilkos lett Anna? Melyik újságban olvasták a Varró leány regényét? Elképzelhetınek tarja-e, hogy az apja ölte meg? 8. tanú Mihály atya Anna nála bérmálkozott. Hozzá járt gyónni. Mindent tud a lányról. Szigorúan megmondja mindig a lánynak, hogy mit tett helytelenül. Feloldozást is ad neki. A szülıket is jól ismeri. Az anyát sajnálja nyomasztó titka miatt, az apát megveti iszákossága és gyengesége miatt. A tárgyaláson nem mondhat semmi konkrétumot, mert köti a gyónási titoktartási fogadalom. Hogyan próbált feloldozást nyerni Anna? Hogyan viselte a lány lelkileg, hogy a falu a szájára vette? 9. tanú Mester Gábor - tanító Haladó gondolkodású, mővelt ember. Fiatalon került az oskolába oskolamesternek. Annát süldı lány korában még tanította is. İ szerettette meg vele az irodalmat, a verseket. Mivel járatta a korabeli újságokat, Anna szívesen visszajárt a hétvégeken elolvasni a legújabb híreket a nagyvilágról. 1 éve megházasodott. Nem rég született gyermekük. Boldogan él feleségével, bár volt idı, amikor a felesége féltékeny volt Annára, amiért a lány gyakran járt hozzájuk az újságok miatt, de késıbb összebarátkoztak.

9 Szemet vetett Annára? Jót tett-e a Varró leány regényének elolvasása Anna lelkiállapotának? igen nem (karikázd be a megfelelıt!) 10. tanú Béres Bálint a kocsmáros szomszéd Reformátusvallású, tiszta szívő, kedélyes ember. Mivel kocsmaszobát mőködtet, nála győlnek össze a falu gazdái. Mindenrıl jól értesült. Ismeri Anna apját és lelki bánatát is. Annával gyakran beszélgetett a mézelı növényekrıl, szeret a földdel, a növényekkel foglalatoskodni. Képesnek tartja-e Horváth Jánost a gyilkosságra? Mit tudunk meg tıle Anna édesanyjáról? Mi az, hogy ártatlan láng? Az elöljárók Kozma Zsombor - a bíró A büntetı eljárás vizsgálati szakaszában felügyelte a nyomozást. Közel lakik az oskolához és a harangtoronyhoz. Sokat utazik más falvakba, hogy levezesse a vizsgálatokat. A szomszédok közti peres ügyekben is ı dönt. Ismeri a falu lakóinak problémáit. Mővelt, határozott, távolságtartó ember. Tisztelet övezi igazságos ítélethozatalai miatt. A tárgyalás során kézben tartja a tanúk kihallgatását. Az ügyet elıbbre vivı kérdéseket tesz fel. Nem árulja el szubjektív véleményét. Az objektív eredményekrıl gondterhelten tájékoztatja az egybe győlteket. Vaska Sándor - az ügyész Szigorú, éles esző ember. Az objektivitásra törekszik. Kérdéseivel az ügyek mélyén rejlı indítékokat kutatja. Alaposan tájékoztatja az esküdtszéket a tényállásról és annak körülményeirıl.

10 Jármi Gyula a védı ügyvéd A tanúkhoz olyan kérdéseket intéz, melyek védence ártatlanságának bizonyítását segítik. Hisz az ártatlanság vélelmében egészen addig, amíg megfelelı bizonyíték nem szól védence ellen. Bakos Klára - a koronatanú Cserfes, kissé szeleburdi leány, Anna nıvérének, Aliznak a barátnıje. Sokat pletykálkodik. Dolgos, de nagyon kíváncsi. Meg is itta a levét túlzott kíváncsiságának Hogyan? Esküdtszék A nép fiai, lányai, (a résztvevı diákok) akik természetes észjárásukkal objektív véleményükkel, emberi hozzáállásukkal segítik a bíróság döntését. ( Ez esetben a nyomozó csoport.) Mit tudunk Annáról? HORVÁTH ANNA a leány Halk szavú, dolgos, engedelmes, mégis a saját döntése alapján választott vılegényt, nem a szüleire, hanem a szívére hallgatott. Makacs. Romantikus beállítottságú. Szerette a természetet, értett a gyógyító növényekhez. Szeretett szabadidejében Kali nénjével beszélgetni. Dolgos lány volt: szapult, sulykolt, szıtt, kenyeret sütött, állatokat etetett. Szívesen járt vissza régi oskolájába, mert a tanító úr járatta a korabeli lapokat és azokat olvasgatta. Titkon elvágyódott falujából, vonzotta az ismeretlen, titokzatos, tágabb világ. Mély érzéső, hőséges, életre szóló szerelem köti Ferihez. Vılegényével azt tervezték, hogy mégis a faluban telepszenek le, egyelıre a legény házában, a kamra-szobában. Kedves idıtöltése: gyógynövények győjtése, éneklés Külsıleg: Hosszú vörös haja, fehér bıre, kék szeme sok legénynek tetszett, a lányokban pedig irigységet váltott ki. Ki vagy mi okozta Anna halálát? Írd le néhány mondatban!

11 Vedd kezedbe a TÉRKÉP- et! Gondolj a filmre, amikor a térkép alapján helyszínelsz! Keresd meg a már látott helyeket, épületeket a térképen található feliratok és az alábbi leírások alapján! Tájékozódásodhoz használd támpontul a harangtornyokat és a szélmalmot! Érdeklıdj utána! Juhász Áron tanyáján hány racka juh van a nyájban? Mennyi kisbárány született a tavasszal? Milyen más állat él még itt? Szent Anna kápolna A keresztény szemlélet szerint Nagy Boldogasszony Szent Anna, leánya, Szőz Mária. A magtalan és a terhes asszonyok Szent Annához imádkoztak, neki fogadtak böjtöt. A gyermekágyas anya Szőz Máriához könyörög, az ı szobra elıtt éget gyertyát, az ı képét tartja az ágyában. A kisgyermekek és anyák védıszentje. Hol látható a képe a kápolnában? Az. Anna életének mely pillanatai köthetıek a templomhoz? 1. k r szt l j 2. gy n s 3. h l l Ha nem hal meg, milyen jelentıs események kapcsán ment volna még oda?.. A zöld zsalugáteres ház hátsó szobájában lakott Anna komaasszonya. A ház berendezésébıl ítélve kikkel élt együtt Magdó?... Mit gondolsz, miért van a Boldogasszony ágya? elıtt a díszes lepedı?. A közös konyhában áll a szapuló kád. Keresd meg a sulykot, amivel Anna is öblítette a ruhákat a tókánál! Becsüld meg, hány kg lehet? Molnár Lászlóék malmát mi hajtotta?... Érdeklıdj! Hogyan nevezik ezt a fajta malmot?... Ki öntött fel a garatra a filmben? - a malomban:.. - a kocsmaszobában:. A kerített házban, a fenyves erdı mellett élt Szabó Feri. Keresd meg a faragókamrát, benne pedig a mángorlót ( döngölı lapickát ), amit jegyajándékul faragott Feri Annának, de már nem tudta átadni! Jelöld be a térképen, melyik helyiség a füstös ház, ahol Feri édes szüléje ténykedett a kérdéses idıpontban! A fenyves erdıben hol lehetett a szerelmesek titkos találka helye? Rajzold be! Jelöld lánggal azokat a házakat, amelyekben látsz foklát (világító eszköz, melybe a gyantás fát szorították. Anna apja is ilyet vágott a fenyvesben)! Mit gondolsz, nem Annáékon akart rajtaütni Horváth János a fenyvesben?

12 Keresd meg a tókát, ahol Anna meghalt! Rajzolj egy nyilat a térképbe, merrıl érkezett a pásztor, és jelöld X-szel, hol feküdt Anna!? Vizsgáld meg, hogy az oskolából valóban nem lehet rálátni a tókára? Pihenj meg egy kicsit! A Varró leány regényét olvasd el! Szerinted, mennyire vonatkoztathatta magára Anna ezt a történetet? Miért éppen ezt javasolta neki a tanító úr? Hol tartják a csöngıt? Ki használta még a tanítón kívül?... Keresd meg a kovácsmőhelyt, ahonnan a bába jött, amikor Annával találkozott a tókára menet! Rajzold be azt a helyet a térképen, ahol találkozhattak! A bíró háza áll legközelebb a harangtoronyhoz. Keresd meg a bíróládát! Ebben ırizték az anyakönyveket, a bírói könyvet, a pecsétet, a bírói botot. Vajon hol zajlott a bírósági tárgyalás? Karikázd be azt az épületet a térképen! Meddig kellett a szemtanúnak settenkednie a kiskertbıl Anna után, hogy rálásson a tókára? Rajzold be a térképbe! A hajlított ház sarkában van a kocsmaszoba. Milyen tárgyak jelzik, hogy itt bort mértek ki?... A ház berendezése alapján mibıl következtetsz arra, hogy itt reformátusok éltek?. Keresd meg a fejszét, hol tartja a gazda? Anna szülıházának a homlokzatáról milyen dátum olvasható le?... Az elsı szobában most Anna ravatalát állították fel. Mit tettek Anna kezébe?... Kik ültek a koporsó körül?... Miért van letakarva a tükör?... Miért van a vizes vödör a koporsó alatt?... Hány évet élt Anna?. Hogyan nevezik azt az eszközt, ami a szekérszínben áll, amelyen a halottat a vállukon vitték ki a temetıbe a férfi hozzátartozók? Szent M.. Összegzés Gyanúsítottad: Indítéka: Bizonyítékok: Összefüggések: Végeredmény: esküdtszéki tag aláírása

13 A film 2. részének megtekintése A szörnyő tett miatt az átok több generációt is büntet. A tragikus konfliktus egyszerre épül a vagyoni különbségek miatti függelemre és egy ısi hiedelemre, ami képes ölni is. A népballadák szinte minden típusa szájhagyomány útján terjedt és hagyományozódott több száz éven át, így jobban, elevenebben megırizte a mögöttes tartalmakat társadalmi szabályokat, íratlan törvényeket. Beszélgessünk! Mi a véleményed? Vessük össze a 19. századi történetet, a benne megbúvó élethelyzeteket, személyeket a jelen kor lehetıségeivel! SZÜLİKKEL VALÓ KAPCSOLAT Ma mennyire meghatározó az atyai szó ( pater familias )? Milyen jelentısége volt ennek a 19. században? Mivel járt, ha valaki ellenszegült? Mennyiben kell beleszólnia, egy szülınek gyermeke döntésébe? A GYERMEKVÁLLALÁS Mennyivel gondolkodnak másként a mai fiatalok? Milyen kockázata van ma, ha valaki házasság elıtt gyermeket vállal? A mai évesek érettebbek vagy éretlenebbek emberileg a házasságra, mint 100 évvel ezelıtt? Mi jelenti az érettséget? A KÜLÖNBÖZİSÉG KEZELÉSE Kiközösítik-e ma is azt, aki nem áll be a sorba? Hogyan? Külsıségek alapján vagy belsı tulajdonságok alapján? A FALU KÖZÖSSÉGÉNEK EREJE Ma mennyire fontos a közvetlen környezet szava? Milyen értékrendbeli változások történtek? Mi a jobb a fiatal szempontjából, a mai szabadosság vagy a 19-szd-i szabályozottság? HIEDELMEK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN Vannak-e olyan praktikák, eljárások, amelyeket a mai emberek alkalmaznak? Mennyire ismerjük a bennünket körülvevı természetet? Miért volt fontos régen ezek alapos ismerete? AZ EGYÉN BELSİ VÍVÓDÁSA Mekkora a döntéshozatalokban az egyén felelıssége a saját sorsa fölött? Rendelkezhetünk-e más életével? Milyen mértékben? Manapság vezethet-e a lelki konfliktus halálhoz? És egyszer, ott, a selyem füvön, ott a göcseji kékszemő ég alatt elpihent, örökre elszunnyadt. Megindult a föld és meghajlottak az egek gerendái. Temessétek el elhullt testét és emeljetek halmot sírja fölé!

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája?

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között többemberes baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? 1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? 57% 43% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? igazi többemberes átlagos 42% kifejezetten nyugodt, csendes könnyen kezelhetı sírós, nyőgös

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-2 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-2 feladatlap 2001. február 7. FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-2 feladatlap Név:... Születési év:... hó:... nap:... Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára Nedec vára a Dunajec felıl A Balaton észak-nyugati csücskének környékén több település is ápol lengyel partnerkapcsolatokat, elsısorban Dél-Lengyelországban, azaz Kis-

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek.

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek. A Kezdetek! 1988 ıszén megnyílott a világ. Minden eresztékében recsegett ropogott a rendszer. Az MSZMP elsı titkárát már nem Kádár Jánosnak hívták. İ ekkor már a párt tiszteletbeli elnöke volt. Már volt

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S

Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S 8. é v f o l y a m Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S Országos kompetenciamérés 2010 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2010-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Singer Bernát 1871 1943 Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) 1867 1944 vagy 1945 Illés (Jajtelesz) Miksa 1883 1944 Illés Miksáné (sz. Stark

Részletesebben

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08.

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. A hagyományos cigány családból származó diplomás roma nõk komoly választások elé állnak életükben, ha meg szeretnének

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról A magyar Országgyőlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerősített honosítási

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com 10.1.1. Az elsısegélynyújtás alapjai ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 10.1.1.1. Hogyan folytatódik a mondat? Az elsısegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, amelyet a. bárki a végleges szakellátás

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TALÁLD MEG ÉLETED ÉRTELMÉT!

TALÁLD MEG ÉLETED ÉRTELMÉT! TALÁLD MEG ÉLETED ÉRTELMÉT! GYAKORLATSOR AZ ÉLETCÉL MEGTALÁLÁSÁHOZ Ezt a gyakorlatsort szabadon terjesztheted, továbbküldheted, azzal a feltétellel, hogy a tartalmán és formáján semmit nem változtatsz

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szilágyi Zoltán (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

A szerhasználat kapcsolati háttere: h

A szerhasználat kapcsolati háttere: h A szerhasználat kapcsolati háttere: h kötıdési deficitek az anya-gyerek kapcsolatban, a serdülıkori beavatási rítusok r hiánya és s a modern társadalomhoz való alkalmazkodás s nehézs zségei Meskó Norbert

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek

Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek SZKB_212_02 Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek szkb_212_diak_book.indb 7 2007. 09. 10. 9:53:56 szkb_212_diak_book.indb 8 2007. 09. 10. 9:53:56 tanulói elválni vagy együtt maradni?

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről KIDSCREEN-52 Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről Szülői kérdőív Page 1 of 7 Kedves Szülő, Dátum: év hónap Hogy van a gyermeke? Hogy érzi magát? Ezeket szeretnénk most megtudni Öntől.

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa D. Sámuel 1870 1945 Anya D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 1875 1949 Testvérek D. Piroska 1898? D. Imre 1900 1924 F. M.-né (szül. D. Ilona)

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 1/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 8-án (pénteken) 11.00 órai kezdettel a

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. szeptember 15-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. szeptember 15-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 6/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. szeptember 15-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 9. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól Azonosító Önkéntes adatszolgáltatás KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól A kérdezőbiztos neve:... A kérdezés időpontja: 1984....hó... nap A kérdezés időtartama:... A kitöltött kérdőívet ellenőrizte:...

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben