V>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W."

Átírás

1 Ügyiratszám:.MlQ./.GQ.í/.AQtVL v ^ ^ ^ o ^ U-^w. 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ( ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Alt. Iskola, Budapest, Csáktornya park 1. Fiú WC blokk felújításának, világítás korszerűsítésének (30, 33, 54/a, 54/b tantermek, kisház tantermek, WC blokk, előtér) munkái *í A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés *r* szakfeladaton főkönyvi számon A*ÍÁ>Í $a analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó Összegben. A szerződő partner neve: Ligetsoi-Ban Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : V>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont:. ^ ^ : X ^ vezérigazgató Aláírás: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. OÍ. \o /vd Jogi ellenőrzést végezte: 2012 AUG 14. &A4 Fedezetigazolás Felhasználható összeg t* 20(/.óvi clöiránvzat Pénzügyi ellenjegyzés Felhasznált összeg...&r. Ft,,,hH^M..r: afflfl^ Ft zr Jogi és Közbeszerzési referens Polgármesteri hivatal részéről :* : aw. Jegyzői láttamozás Regisztráció: EP.Igármester Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h öoía. W. ^o 2012 Mffi 2 4 ti. W \ui>

2 Kivitelezés: Munkácsy M. Ált. Iskola évi Felújítási munkái szerződésszám: IF K 52 / 2012 /1 Címe: Budapest, Csáktornya park 1. Szerződés összege: Bruttó ,- Ft Konzultációs felhívás dátuma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: ; bankszámlaszáma: ; képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt. székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u Cégjegyzékszám: Adószám: képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámlaszám: képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É /2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegáliapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni. "L- f V

3 í i^ / 1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált. Iskola felújítás keretében megvalósuló; Fiú WC blokk felújításának, világítás korszerűsítésének (30,33,54/a, 54/b tantermek, kisház tantermek, WC blokk, előtér)munkái, A teljesítés helye: 1142 Budapest, Csáktornya park A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet) A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 13 napon belül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek, A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1.Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját ,- Ft +ÁFA, azaz bruttó ,- Ft. (hárommillió-nyolcvankilencezer-ötszázharminckettö forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 3 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló évi XCII, törvény (Art.) 36/A. - ának előírásai az irányadóak A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 3 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor.

4 Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba; Tel.: 0620/ a továbbiakban műszaki ellenőr). A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű - maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivei a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el, 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt (6) bekezdésében foglaltakat - a Kbt (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A - ^ í r>^ 3 I

5 Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át, Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit, Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2, pont szerint visszatartott összeget Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita

6 eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 2 db melléklet. A mellékletek a következők: 1. számú melléklet: Az Eljárás 9. számú konzultációs felhívása és annak dokumentumai, illetve Vállalkozónak (mint Ajánlattevőnek) a konzultációs felhívás alapján benyújtott ajánlata 2. számú melléklet: Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemezés értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták. Megrendelő, képviseletében: Bonyolító képviseletében: Vállalkozó képviseletében: J.23.. '^ar s> ff A! - utj^ í^r.pagmferenfj, pop>mester>/ ::::^:;aqí,,^,, Maáu Gergely vezérigazgató Bp.,2012.<?g Aa. Kosztolni József ügyvezető

7 A A. ^aíúlk LIGETSOR-BAU Kft Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: +36/1/ Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest, XIV., Csáktorny park 1. Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI Felújítási munkák ÁRAJÁNLAT - II. VERZIÓ Ligetsor-Bau Kft Kelt: Szám: A-234/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: Készítette: Szöllősi Krisztina Módosította: Vágáczki Edit Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költsége 1.1 Közvetlen önköltség összesen 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa 27.00% A munka ára LIGETSOR-BAU KFT Bp., Liget sor 21. Adószám: ' Cg.: ft W Aláírás

8 Fejezet összesítő Fejezet megnevezése Anyagköltség Díjköltség Vizesblokk felújítása - fiú WC /a terem világítás korszerűsítés /b terem világítás korszerűsítés as terem világítás korszerűsítés as terem világítás korszerűsítés Kisház tantermei (6 db) világítás korszerűsítés Kisház előtér világítás korszerűsítés Kisház WC blokk világítás korszerűsítés Egyéb munkavégzések Fejezetek 1-97 munkanemei összesen

9 Vizesblokk felújítása - fiú WC 1. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HÜF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj (2) ÖN Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 ni 2 között, vasalatpótlással 2 db (25) Ajtószerelvények pótlása, cseréje, beltéri kilincs és cím vagy rozetta beltéri kilincs és cím 2 pár K Válaszfal rendszer moduláris elemei, elválasztófal (oldalfal) WC elválasztófal 28 mm vastag 2 oldalt laminált bútorlapból, nagy igénybevételű helyiségekhez (fehér, világosszürke) 50x80 cm 8 db K Ajtószerelvények pótlása, cseréje, jelzős WC zár WC zár 2 készlet (142) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: ni , (2) ÖN Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: m Készüli a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárra! egyeznek. Z:U>rojcct\Zugló\Vagyonkczclö\Iskola\Mukácsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya paík í\munkácsy Mihály Alt. Isk.sloS

10 Vizesblokk felújítása - fíű WC 2. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj (22) ÖN Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: m , (36) ÖN Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényü zománcfesték, fehér 100, EAN; m Fejezet összesen: Készült a TERC Kfl, TERC VTP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Ziiglo\VagyonkezelO\Iskola\Mukacsy Mihály Ált, Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Ált. Isk.sloS

11 54/a terem világítás korszerűsítés 3. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Auyag Munkadíj Anyag Munkadíj (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fali fog] a latok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 5 db (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 8 db Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók egypólusú kapcsoló fehér 3 db Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 2 db Fénycsövek, T12 TUNGSRAM 36W fénycső fehér 12 db K Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, TI 2 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 6 db Készült a TERC Kíí. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával Az ÖN jelzésű tételek az adattána! egyeznek. Z:\Project\ZugloWagyonkczcl6\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Alt. Isk.slo8

12 54/a terem világítás korszerűsítés 4. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 7 M Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, TI 2 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantermi táblavilágító fénycsöves lámpatest 2 db Fejezet összesen: Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. ( / Z:\Prqject\Zuglo\VagyonkezeiO\Iskola\Mnkacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Alt. Isk.sloS í r

13 54/b terem világítás korszerűsítés 5. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fali foglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 5 db (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 8 db Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók egypólusú kapcsoló fehér 3 db Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, I6A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 2 db Fénycsövek, T12 TUNGSRAM 36W fénycső fehér 12 db K Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8,T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 6 db Készült a TERC Kft TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezeloyskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Alt. Isk.sloS

14 54/b terein világítás korszerűsítés 6. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 7 M Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantenni táblavilágító fénycsöves lámpatest 2 db Fejezet összesen; Készült a TRRC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek- Z:\Project\Ziigio\Vagyonkczel6\IskolaW1ukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park 1 Munkácsy Mihály Alt. Isk.slo8

15 30-as terem világítás korszerűsítés 7. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták jelzők leszerelése 5 db (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 8 db Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók egypólusú kapcsoló fehér 3 db Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 2 db 1, Fénycsövek, T12 TUNGSRAM 36W fénycső fehér 12 db K Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8,T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 6 db Készült a TERC Kft, TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárfal egyeznek. Z:\Project\Zugio\Vagyonkezelo\lskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park i\munkácsy Mihály AJt. IsLs!o8

16 30-as terem világítás korszerűsítés 8. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 7 M Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantenni táblavilágító fénycsöves lámpatest 2 db Fejezet összesen: Készolt a TBRC Kfi. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű lételek az adattárra! egyeznek. Z\Projecl\Zugtó\Vagyonkezelö\lskola\Mukácsy Mihály Áll. Isk. és AMI Csáktornya park 1 Munkácsy Mihály Ált. Isk.sloS

17 33-as terem világítás korszerűsítés 9. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták jelzők leszerelése 5 db (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 10 db Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók egypólusú kapcsoló fehér 3 db Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 2 db Fénycsövek, T12 TUNGSRAM 36W fénycső fehér 18 db K Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8,T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 8 db ffl Készült a TERC Kfl TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattána! egyeznek. Z:\Project\ZugloWagyonk-ezeloUskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park ]\Munkácsy Mihály Alt. Isk.sloS

18 33-as terem világítás korszerűsítés 10. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HÜF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 7 M71-O Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantenni táblavüágító fénycsöves lámpatest 2 db Fejezet Összesen: Készüli a TERC Kft. TERC VIP köllségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű letelek az adattárral egyeznek. j t\ Z;VProject\Zugló\Vagyonkezelö\Iskola\Mukácsy Mihály Áll. Isk. és AMI Csáktornya park I\Munkácsy Mihály Ált. lstslos / '

19 Kisház tantermei (6 db) világítás korszerűsítés 11. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták jelzők leszerelése 30 db (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 72 db Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók egypólusú kapcsoló fehér 18 db Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 12 db Fénycsövek, T12 TUNGSRAM 36W fénycső fehér 132 db K Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 60 db Készolt a TERC Kíl. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésíl (ételek az adattárral egyeznek. / Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Iskola\Miikacsy Mihály Ált. Isk, és AMÍ Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Ált. ísk.slo8 /

20 Kisház tantermei (6 db) világítás korszerűsítés 12. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 7 M71-Q Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantermi táblavilágító fénycsöves lámpatest 12 db Fejezet összesen: KészQll a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ progiaiiicsomagjéval. Az ÖN jelzésö tételek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\Ziigló\Vagyonkez«Iő\Iskola\Mukácsy Mihály Áll. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Alt. Isk.slo8

21 Kisház előtér világítás korszerűsítés 13. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták jelzők leszerelése 4 db (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 13 db Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók egypólusú kapcsoló fehér 4 db Kompakt fénycsövek, kétcsapos, gyújtóval egybeépített TUNGSRAM kompakt fénycső, 9W 2 db Fénycsövek, T12 TUNGSRAM 36W fénycső fehér 24 db K Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, TI 2 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x3 6W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 12 db Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\ZiigtoWagyonkczclo\Iskoia\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park 1 VMunkácsy Mihály Alt. Isk.stoS

22 Kisház előtér világítás korszerűsítés 14. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 7 K Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,. kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) 2x9W kompakt fénycsöves lámpatest 1 db Fejezet összesen: Készült a TERC Kft. TBRC VIP költségvetés J - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésfi tételek az adattárral egj'eznek. Z:\Projecl\Ziiglo\Vagyonkezcl6\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Ált. Isk.sloS

23 i * Kisház WC blokk világítás korszerűsítés 15, oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fali foglal átok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták jelzők leszerelése 4 db (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 7 db (1) Izzólámpák, hálózati feszültségű izzólámpák hagyományos E27 fej PHILIPS Stan 60W normál izzó, átlátszó A55 CL, E27 fej 7 db K Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók komplett szerelvény, süllyesztett, IP44, egypólusú kapcsoló, 10A, 250V AC, csavaros bekötésü, fehér 4 db M Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (EH, E27, B22, GU10, R7s) hajólámpa kerek, E27 60WIP54 normál izzós 7 db Fejezet összesen: > Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű (ételek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\Zuglo\VagyonkezeIo\Iskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park 1 \Munkácsy Mihály Alt. Isk.sloS

24 Egyéb munkavégzések 16. oldal Ssz, Tételszám Egységre jutó (HüF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m 3 -es konténerbe 1 db (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8 in M Főelosztó karbantartása 1 tétel M Fénycsövek hulladékkezelési költsége (212 db) 1 tétel M (34) Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése (54/a, 54/b, 30-as és 33-as tantermekre vonatkozóan) 1 tétel M (34) Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése (Kisház szereléseire vonatkozóan) 1 tétel Fejezet összesen: Készült a TERC Kfl. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\IskoIa\Miikacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Alt. Isk.slo8

25 2. számú melléklet Tisztelt (számlavezető neve és címe) FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt hölgyem/uram! A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama: visszavonásig a) a beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni: lejárt fizetési határidejű számla, a2 adott számlához tartozó teljesítésigazolás További feltételek: a) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: Ft Kelt,,... év hó... nap b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Fizető fél számlatulajdonos

26 PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 1,részszámla, (50%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 7 nap nettó: ,- Ft ÁFA: ,-Ft bruttó ,- Ft Végszámla, (100%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 13 nap nettó: ,- Ft ÁFA: ,-Ft bruttó ,-Ft

27 Jóváhagyás száma, kelte;. számú melléklet EGYSZERŰSÍTETT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Zugló önkormányzati (intézményi), felújításokhoz I. Általános rész 1. A Beruházó megnevezése, címe: 2. Üzemeltető megnevezése és címe: 3. A Bonyolító megnevezése és címe: Bp. Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Munkácsy Mihály Általános Iskola 1142 Budapest, Csáktornya park 1. Zuglói Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pétervárad u A beruházás/felújítás megnevezése: Felújítás keretében megvalósuló; Fiú WC blokk felújításának, világítás korszerűsítésének (30, 33, 54/a, 54/b tantermek, kisház tantermek, WC blokk, előtér) munkái. - helye: Munkácsy Mihály Általános Iskola 1142 Budapest, Csáktornya park 1. - kezdési időpontja (év, hónap): június 1. - befejezésének időpontja (év, hónap): december teljes bekerülési költség összege (ÁFA-val): ,- Ft - visszaigényelhető (levonható) áfa összege: - jellemző kapacitásának mutatói: engedélyeztetése, megvalósítás tervezett módja: önkormányzati felújítás 5. A felújítás jóváhagyását követő feladatok: kivitelező kiválasztása pályáztatás lefolytatásával 6. A megvalósult felújítás - tulajdonosa: üzemeltetője: Bp, Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Munkácsy Mihály Általános Iskola, 1142 Budapest, Csáktornya park Egyéb rendelkezések: - 8. Dokumentumok: - 1 r r

28 II. Részletező adatok 9. A felújítás megvalósításának becsült költségei: (m illió Ft-ban, két tizedessel) Költségek megnevezése Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül) tervezés bontás építés - gép egyéb Összesen (áfa nélkül) tartalék keret Felújítás nettó bekerülési költsége összesen Általános forgalmi adó összesen Teljes bekerülési költsége összesen 10. A költségtervezés módja: költségbecslés 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 2,44 0,00 2,44 0,66 3, A felújítás előirányzat fonásai bontásban: Kelt: március 5. (millió Ft-ban, két tizedessel) Pénzügyi források a) önkormányzati felújítási ktv. előirányzat 3,10 b) egyéb saját foirás Összesen ebből visszaigényelhető áfa c) külső forrás (átvett pénzeszközök) Források összesen 3,10 5 ^ I í 7 /A (0 - ff rmim\ ü/^'ffi Mi- /» ; «* EíotérjeszíQ nevébm/ (%, " jóvahagy^névében # 2 Oi <U T -r

A kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton

A kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton Ügyiratszám:..!^^./^?.!/./^.?^ Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Hunyadi János Ált. Iskola, 1148 Budapest, Wass

Részletesebben

K..YY. <?<.'!.o /. í\ ULK.U. Juil.O^ Mb- JU^\X^_.^T./i. 2012 JöL 31. Ügyintéző: Nagy Tamás /

K..YY. <?<.'!.o /. í\ ULK.U. Juil.O^ Mb- JU^\X^_.^T./i. 2012 JöL 31. Ügyintéző: Nagy Tamás / Ügyiratszám:.. t fj $Á8 $L%9J&' 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya; Heltai Gáspár Általános Iskola karbantartási munkái.

Részletesebben

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr...

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr... Ügyiratszám:...$QÁC,k'^lL^l 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Meseház bölcsőde (1144 Budapest, Ond

Részletesebben

liu <L ^o/5,o lif hw^-^y'^g 'vezérigazgató DL 12.05 { U/3. 1, ?.Qi?ni-:r.i3. %$h.x^ R Ft 7)\\ íl KA 7013 JAN 07 2013 FEBR 0 4 \'r\<ö^a$~>i

liu <L ^o/5,o lif hw^-^y'^g 'vezérigazgató DL 12.05 { U/3. 1, ?.Qi?ni-:r.i3. %$h.x^ R Ft 7)\\ íl KA 7013 JAN 07 2013 FEBR 0 4 \'r\<ö^a$~>i 3,sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás /469-8195/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt.?.Qi?ni-:r.i3. A szerződés tárgya: Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fő-

Részletesebben

Kapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi.

Kapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi. Ügyiratszám:.,^^i?J.!?!r.9./A?.ÍX Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Zöld Lurkók Óvoda, Füredi park 6. (karbantartási

Részletesebben

2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet

2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet Ügyiratszám:.}$&J9lUM?- C-lcU -COlM / OoA Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Óperenciás Óvoda, 1148 Budapest, Bolgárkertész

Részletesebben

c-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí

c-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 0 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 3.sz. melléklet \J\^(úí A szerződés tárgya: Megbízás a Vadvirág bölcsőde (1146 Budapest, Thököly út 92.) 2012-es

Részletesebben

Hu a. >/ 4UI. # # 5#

Hu a. >/ 4UI. # # 5# Ellenjegyző dr. Papp Csilla lofá Z2-. M ^ Ügyiratszám: íí.9.l. í.../2011. Ügyintéző: Nagy' Gyula Krisztián Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. ~^/"f Cl yoo #-c& A szerződés tárgya:

Részletesebben

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl " &

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl  & Ügyiratszám: Ügyintéző: S&Xfati... ^mz D W Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tíugya:tsgfíi ^..ÚV.iA&?!&. ( rkx.-&1» t 2011. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:,

,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:, Ügyiratszám:, Üg>intéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola, Budapest, Csáktornya park 1. 30, 33 tanterem festésének

Részletesebben

m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"<

m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC< «fc. ~ *»b-iük AU617 //( t/16- to-l ' H Ügyiratszám: m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"< Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 06 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés

Részletesebben

Lh \o. li. IPM. A za - hlh- J* M. JJ. DÍ 2IÖ1N0V07. ,U>»\o

Lh \o. li. IPM. A za - hlh- J* M. JJ. DÍ 2IÖ1N0V07. ,U>»\o UOf 0 Ügyi ratszám X^//?.A.'. y,./2011. Ügyintéző: Fogarassy Károly Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Erzs. kir. 120 lakások hőmennyiségmérőinek cseréje A

Részletesebben

«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén

«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén Ügyiratszám:....&./.&-.. Ügyintéző:.TJÁZttMl ItZb^foH Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: ti &ti^du t &&&R^.&.yE2Qll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Átvételi időpont: hl ^ Z. híioroe^ >o\\.08.\1" Felhasználható összeg 2r^oS..«Í2.R. 'Z.q> C(.OC.?*. Zboii-o f-l>7. IsM o7 2,t JLOÁL ŐR) @.

Átvételi időpont: hl ^ Z. híioroe^ >o\\.08.\1 Felhasználható összeg 2r^oS..«Í2.R. 'Z.q> C(.OC.?*. Zboii-o f-l>7. IsM o7 2,t JLOÁL ŐR) @. Ügyiratszám:..>3dtf.í?/.-&-/.. &# Ll\ t \ i \ Or^ l/l ügyintéző:.^.tjí3wí...» ^kw f / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tái^a:^g^{^.&^.^?^fcá7>fó,... 2011. évi

Részletesebben

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ "Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V Ügyiratszám: Ügyintéző: UÜJfáM M ZMlO Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: WcJ&&T&*^.dKiAtoSMfö.7&!L.2:l20ll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>.

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>. 82>. OOÍ I M? f ^1 ^ vt-ite, 'j$tí\ (. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgyat r $&fáfá.ll k > &..t$.k.i...^211.

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/-

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/- ^' ^h^eii^ Ügyiratszám Ügyintéző: Bognár László 02. \ll~$ PO 009/03 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Mályva Bölcsőde, Mályva tér 12., 2011. évi felújítási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

^Zl\ hj f^w. MkUÜPl.: d (-^C. \Atf3 201/ ^c> dju^ ,^((. ov/za (T) KM. 1*M bf. Vi /oál.ot A. <^~^^ST z -^> fo\l 0 <o. 0 Q.

^Zl\ hj f^w. MkUÜPl.: d (-^C. \Atf3 201/ ^c> dju^ ,^((. ov/za (T) KM. 1*M bf. Vi /oál.ot A. <^~^^ST z -^> fo\l 0 <o. 0 Q. Ügyiratszám: Ügyintéző: MkUÜPl.: Tamus Béla' \Atf3 21/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Kaffka Margit Általános Iskola, Kaffka Margit köz 2-4., 211. évi felújítási

Részletesebben

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ Ügyiratszám: Ügyintéző: Tamus Béla iilözltolj Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Szent István Gimnázium Ajtósi Dürer sor 15., 211. évi felújítási munkálatai

Részletesebben

A szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín)

A szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín) I X UT! Ügyiratszám:8/163041/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI A szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' "">' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'.

..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' >' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'. V ow ^ / O r ;)/>!'), OÍ, l f Ügyiratszám: 4-51951/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: A Játszótéri eszközök üzemeltetése Zugló közterületein

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

A szerződés tárgya: Megbízás az Aprovalva óvoda 2012-es évi karbantartási '/[])'} 1ÍI*X 1 3 feladatainak elvégzésére

A szerződés tárgya: Megbízás az Aprovalva óvoda 2012-es évi karbantartási '/[])'} 1ÍI*X 1 3 feladatainak elvégzésére Ügyintéző: Nyulász György Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 3.sz. melléklet A szerződés tárgya: Megbízás az Aprovalva óvoda 212-es évi karbantartási '/[])'} 1ÍI*X 1 3 feladatainak

Részletesebben

... Í \ \ J \ L^''"-""' "' 2. Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: lct<\2 űy fth j^a. Felhasználható összesí. Jl^5-.íQffiO /r. Fi. ft-stf Wr 2>^., /?

... Í \ \ J \ L^''-' ' 2. Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: lct<\2 űy fth j^a. Felhasználható összesí. Jl^5-.íQffiO /r. Fi. ft-stf Wr 2>^., /? ^^o-sctx^ f^fc^yö-ivwuaív o^vw^^ ^^^^KfAJot^SA ^CLYV^ ÓASl -e^k : w^d-^kib-b^^ k>lc*dw, *\ Ügyiratszám: 4.sz. melléklel Ügyintéző; Kelemen Zsolt ( 0620- Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő

Részletesebben

^>M \< 1\ J n. ib.jik* d

^>M \< 1\ J n. ib.jik* d c PO-005/03 ü g yirat S zám:.fb..fejh.í. l*il Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :. tik. A szerződés tárgya: Y?vMa.\rv/V3. WAA/W 1.1..AA/ ' oof A kötelezettségvállalás T- 7 z a...ílvr/tyr... évi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala személyfelvonó berendezéseinek szerződéses

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Xo^.oSU. E7*-k. Z 10^02^3/^1. /olu-oi'- 74 05JO?- 20U MÁJ 21 .KÉBI.MIH4LY. 2014 JÚN 12,

Xo^.oSU. E7*-k. Z 10^02^3/^1. /olu-oi'- 74 05JO?- 20U MÁJ 21 .KÉBI.MIH4LY. 2014 JÚN 12, Ügyiratszám: 1-7679/..fo../2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Varsó utca vége - térrendezés A kötelezettségvállalás a 2014. évi költségvetés 0660201Ö/1009

Részletesebben

á ibm^ mi JAN 1 o Vfc.; AJkftM.!Xv.V?íí.& xonoi. J(> mi JAN 19

á ibm^ mi JAN 1 o Vfc.; AJkftM.!Xv.V?íí.& xonoi. J(> mi JAN 19 >. -i i!) '>{'l. ól-'!. "] 9 n t / Q Ügyiratszám: Á..J.QA $.lz3 A 2 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf!

kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf! Ügyiratszám:. Jí.Q./.ÖÖS./.^S C~ ^4% ~OQZ>^/caS~ 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs (469-8116) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrí A szerződés tárgya: Óperenciás

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám:MUSZ/4866-4/214, MUSZ/4419-4/214, MUSZ/4421-4/214, 3.sz. melléklet MUSZ/481-5/214, MUSZ/4619-4/214, MUSZ/4223-4/214, MUSZ/5298-4/214, MUSZ/4134-4/214, MUSZ/3935-5/214, MUSZ/471-4/214, MUSZ/4424-4/214,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

A szerződés tárgya: Tervezési szerződés (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése)

A szerződés tárgya: Tervezési szerződés (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) 0 f Ügyiratszám: 1-46279/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Tervezési szerződés (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

A szerződés tárgya: Szolgáltatási keretszerződés étkeztetési szolgáltatásra vonatkozóan. Átvételi időpont: Felhasználható összeg

A szerződés tárgya: Szolgáltatási keretszerződés étkeztetési szolgáltatásra vonatkozóan. Átvételi időpont: Felhasználható összeg Ügyiratszám: H\ ] WéVf \J0\ If Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Szolgáltatási keretszerződés étkeztetési szolgáltatásra vonatkozóan A kötelezettségvállalás

Részletesebben

vu fóa/r ^CA <\.f P^MUMAJ ia i* /*n^'

vu fóa/r ^CA <\.f P^MUMAJ ia i* /*n^' ügíimteím: ^i&z^ Ügyintéző: Fogarassy Károly 70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 3.sz. melléklet ím m A szerződés tárgya: 45 Budapest, Pétervárad utca 3.

Részletesebben

MMt^ »»ca. látta: otm qarfo 02Z3 % «2o/S- og.sjs. JiÖb.OU% W m f l. v_lu 2013AUG22. 2013 AOG, 16 %?% 2013 AUG14. 2013 AHG 2 6.

MMt^ »»ca. látta: otm qarfo 02Z3 % «2o/S- og.sjs. JiÖb.OU% W m f l. v_lu 2013AUG22. 2013 AOG, 16 %?% 2013 AUG14. 2013 AHG 2 6. Ügyiratszám: 106/031/2013 C-2013-00337/008 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-8195) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013AUG22. A szerződés tárgya:

Részletesebben

{XcL$ft. AOJs. oo 5. 05.. M m 1. Zi>(V Ö^./i 2013 SZEPT 0 6. 2013 m 09. Kapja: AfvétefnHőpönt; 2013 S/EPT 17 PO 005/06

{XcL$ft. AOJs. oo 5. 05.. M m 1. Zi>(V Ö^./i 2013 SZEPT 0 6. 2013 m 09. Kapja: AfvétefnHőpönt; 2013 S/EPT 17 PO 005/06 a~ PO 005/06 Ügyiratszám: 1-103669/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Városüzemeltetési Divizió A szerződés tárgya: "Budapest XIV. kerület M3 autópálya bevezető szakaszán a Sárköz utca J"

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9.

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9. Ügyiratszám:..^.^íSjífh/^í^ Ügyintéző:..VrrÍTrfe^.. +&(& -' & - " * Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

JoiL Q"-1-i'i ~\i, 2. Budapest,..(l^it..OL...1.9, Keztó^y^tó felelős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg IM 5 7OA^^(P.

JoiL Q-1-i'i ~\i, 2. Budapest,..(l^it..OL...1.9, Keztó^y^tó felelős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg IM 5 7OA^^(P. JoiL Q"--i'i ~\i, 2 "\ 2.sz.melléklet ímri(-2q3.í? 3.í?./'?CMZ. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Részletesebben

t«tési, k-m, ííítniá^i }.7Z^r asü "

t«tési, k-m, ííítniá^i }.7Z^r asü 'Ügyiratszám: 520/0Í3/2013 0-2013-00158/001 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Meseház Óvoda (1143

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

3 *k Aleik M-03./* Wv f *r. oiy. 05. H. UH WtK 14 a 7u( 2014 MÁRC 14. 2014 MÁRC 1 í. 2014 Miit 14, 2.sz.melléklet

3 *k Aleik M-03./* Wv f *r. oiy. 05. H. UH WtK 14 a 7u( 2014 MÁRC 14. 2014 MÁRC 1 í. 2014 Miit 14, 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-23255/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest- Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia támogatása, OfhoWto](o/ A A (/i

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-62138/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Regina Pacis Közösség támogatása JÍ kötelezettségvállalás a. fíf/ - évi költségvetés

Részletesebben

A&. A 11. ViA^\ .fen.. Liftfct. 7!Y«t^ &.. mi ÁPH. ^íl. oh!*) KJ MrQJL

A&. A 11. ViA^\ .fen.. Liftfct. 7!Y«t^ &.. mi ÁPH. ^íl. oh!*) KJ MrQJL KJ MrQJL Ügyiratszám: ^./?/2012. Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségváflaíást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: A Kisebbségek Háza (1145 Budapest, Wass Albert tér 13., Hunyadi

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gázkészülékeinek szerződéses karbantartása"

A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gázkészülékeinek szerződéses karbantartása c^a.sh.oi '0 vio 2.sz. melléklet Ügyi Jgyiratszám:././^aS.3Z'2bíZ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész.

A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész. low'o^.u- o»ti Ügyiratszám: 8-/15420/H-/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Főépítészi Iroda A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. XJkafi** nuxizs-ef'jl/jícij, Ügyiratszám: MUSZ/2507-1/2014 SZERZ_MUSZ/59-.1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs 70/6810-806 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 AUG 22.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 AUG 22. Ügyiratszám: 85/020/2013 C-2013-00087/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György (469-81-95) /W tt6 j ^ O - i / &i*> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: \[\k& J of$oa^ IKK33/2013/3 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Bóbita Óvoda, 1147 Budapest,

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

A szerződés tárgya: Keretmegállapodás laképületek, intézmények építési, felújítási, szakipari fenntartási munkáira eseti megbízás alapján,

A szerződés tárgya: Keretmegállapodás laképületek, intézmények építési, felújítási, szakipari fenntartási munkáira eseti megbízás alapján, \)\Lltf> Ügyiratszám:...^..^l^J.ML PO 009/03 Ügyintéző:. JrfíJJL..^Utóí;. Grtfrfr Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Keretmegállapodás laképületek, intézmények

Részletesebben

UklMM. 6 -:#í?/23^ JoU. o f f.'!.o o!/ Vt yc.ii. tolt OC 43 JW. Jfo^Z.éoipf, Ft. JoU o$ 2.o)X. Q&. l ^ U. Q<J-( (> 2012AUGU. 3.

UklMM. 6 -:#í?/23^ JoU. o f f.'!.o o!/ Vt yc.ii. tolt OC 43 JW. Jfo^Z.éoipf, Ft. JoU o$ 2.o)X. Q&. l ^ U. Q<J-( (> 2012AUGU. 3. Ügyiratszám:.. föj&lslojfái*~ JoU. o f f.'!.o o!/ í: Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-5) KötelezettségváHálást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 7. O 3.sz, melléklet A szerződés tárgya: Aprótalpak Bölcsőde

Részletesebben

. )&o(r/ft. ^I^CsiM. 2013 JüN 11 2015JÖM8. 2013 JÖN 2'8. 2013 JŰ AA V. 2.sz.melléklet

. )&o(r/ft. ^I^CsiM. 2013 JüN 11 2015JÖM8. 2013 JÖN 2'8. 2013 JŰ AA V. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 183332/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Regina Pacis Közösség támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: Iktatószám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként

Részletesebben

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása t- *» 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83375/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren árn:,/'//^ l/j hü Ügyiratszám Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren A kötelezettségvállalás

Részletesebben

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó Ügyiratszám: MUSZ/459-16/2014 SZERZ_MUSZ/60-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Iskí Ferenc 7 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Pöttöm Park

Részletesebben

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4 Ügyiratszám: MI/76694/2S/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés A kötelezettségvállalás a.../wfö/... évi költségvetés 77...$7...ív...

Részletesebben

QcAvo* 1 \%< /őrt. oc. ÍJ. JOII JÚN t 7. 2013 JÚN 11. 2013 JÚN Oi KÉRIWIHALY..., Jegyzői láttlko^^^^^v^' 2.sz.melléklet

QcAvo* 1 \%< /őrt. oc. ÍJ. JOII JÚN t 7. 2013 JÚN 11. 2013 JÚN Oi KÉRIWIHALY..., Jegyzői láttlko^^^^^v^' 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 83403/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zúgó-Patak Egyesület támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet / 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83400/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Társaskör támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

i^/m.j. ck) \'L o ji &$.Qc.i:Ú 5to 2012 AUG 0 2. 2012 AU6 02. 2012 AUG 02. 2012 AUG 06. Kapja: Aláírás: dr. Papír Csilla

i^/m.j. ck) \'L o ji &$.Qc.i:Ú 5to 2012 AUG 0 2. 2012 AU6 02. 2012 AUG 02. 2012 AUG 06. Kapja: Aláírás: dr. Papír Csilla PO 005/06 Ügyiratszám:...ŐZ..L$.$..k3$-1$- > fl^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :..J^$tt.Q...K{zLhÍAtJl.. A szerződés tárgya: Ü^tf&&...^Zv.Q&$i. A kötelezettségvállalás a oqxxw. évi költségvetés

Részletesebben

T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK.../2012. ( ) MNB rendelete

T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK.../2012. ( ) MNB rendelete T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK../2012. ( ) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII.

Részletesebben

jr^ -p Anlfagy.Tünde... \sh~btoc-lp Jegyzfitíífilffleífeábor KÉRI MIHÁLY fflcjoftci 2013 JÜN 1 a 2013 JÜN 19. 2013 JÖN 20. 2.sz.

jr^ -p Anlfagy.Tünde... \sh~btoc-lp Jegyzfitíífilffleífeábor KÉRI MIHÁLY fflcjoftci 2013 JÜN 1 a 2013 JÜN 19. 2013 JÖN 20. 2.sz. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83414/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Bohócszínház Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

&oj3. )o. oa w* m i a

&oj3. )o. oa w* m i a Ügyiratszám: 177/044/2013 C-2013-00098/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs flilszf SiS-j /jloas Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013SHPT 23. A szerződés

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda, 1145 Budapest, Emma u.18. Karbantartási munkák (kapu, csatorna fedíap, festés)

A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda, 1145 Budapest, Emma u.18. Karbantartási munkák (kapu, csatorna fedíap, festés) fil.ru Ügyiratszám: 64/042/2013 C-2013-00130/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Napraforgó Óvoda,

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

hk. öa o^ zottjörio. ím MI JÓM JÖL07. 20U JöL ü a ? H< 2. sz. melléklet

hk. öa o^ zottjörio. ím MI JÓM JÖL07. 20U JöL ü a ? H< 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 18-63225/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: POSTÁS SE (Asztalitenisz szakosztály) támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Megrendelő Cégnév: SODEXO PASS HUNGÁRIA Kft. Szállító Előzmény: Megrendelő

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Megrendelő Cégnév: SODEXO PASS HUNGÁRIA Kft. Szállító Előzmény: Megrendelő SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat (1239 Bp., Grassalkovich út 162.) képviselő: Geiger Ferenc Polgármester, mint Megrendelő, másrészről: Cégnév:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal klímaberendezéscinek szerződéses karbantartása"

A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal klímaberendezéscinek szerződéses karbantartása lo a. oh 0} v c.'so 2.sz.melléklet 0^lr^mJ^Mí/?O(Z Ugy Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ^ A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

g(o3o^zj^ aorw^o^ 0Cc ^O^-O^oá Miit ö/3. 09- )0. ^LwL^/pfU <0- 2013 JöL í 5. 2013 ML \ 6. 2.sz.melléklet

g(o3o^zj^ aorw^o^ 0Cc ^O^-O^oá Miit ö/3. 09- )0. ^LwL^/pfU <0- 2013 JöL í 5. 2013 ML \ 6. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83449/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Talmud -Tóra Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013.

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

'oiw\ % >P WWJQ MBJM2E. öf.ná^'timác Jogi szakvélemény. 2013 JüN 14 208" JON 19. 2013 JűN 2 0. 2.sz.melléklet

'oiw\ % >P WWJQ MBJM2E. öf.ná^'timác Jogi szakvélemény. 2013 JüN 14 208 JON 19. 2013 JűN 2 0. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83442/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TEVAN Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben