EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: Bírósági bejegyzés száma: Pk /1999/2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2."

Átírás

1 EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: Bírósági bejegyzés száma: Pk /1999/ évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a április 25-én 10 órakor tartott kuratóriumi ülés. Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. A cél szerinti támogatások kimutatása. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló. Horváth Zoltánné képviselõ Takácsné Stalter Judit kuratórium elnöke Ph

2 1./ Számviteli beszámoló. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Előző év Tárgyév A tétel megnevezése eft eft A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1% = Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveltek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 2

3 F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZATATÓ ADATAI A tétel megnevezése Előző év eft Tárgyév eft A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm rendelet 16. (5.)bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és tovvábbutalt, illetve átadott támogatás

4 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Tétel megnevezése Előző év eft Tárgyév eft A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 0 71 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

5 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS Tétel megnevezése Előző év eft Tárgyév eft I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 0 0 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F. Adózott eredmény (+-E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)

6 I. Számviteli beszámoló ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az alapítvány alapításának éve: 1999 A számviteli politika általános előírásai: A beszámoló formája: beszámoló Könyvvezetés módja: Közhasznú egyszerűsített éves Kettős könyvvitel A könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felelős személy: Neve: Tömör Jánosné Címe: 6200 Kiskőrös, Báthori u. 11 Regisztrációs száma: A kiemelten közhasznú szervezet alapítványi formában működik, ezért az alapítványnál a könyvvizsgálat a számviteli törvény 155. (2) bekezdése alapján kötelező. A könyvvizsgáló társaság neve: Pálfalvi könyvvizsgáló Kft A könyvvizsgáló társaság címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13. Kamarai nyilvántartási száma: Az eljáró természetes személy könyvvizsgáló neve: Pálfalvi Erzsébet Lakcíme: 6200 Kiskőrös, Tompa u. 16. Kamarai tagsági igazolvány száma:

7 Vagyoni és pénzügyi jövedelmi helyzet: Az alapítvány tárgyévben eft bevételt realizált. A tárgyidőszakban felmerült költségek nagyságrendje eft. Az év végén fenálló kötelezettsége nem volt. Az alapítvány tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet. Általános rész A EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT tevékenységét 1999-ben kezdte meg. Az alapítvány alaptevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A vállalkozás alapítvány formájában működik, a törzstőke nagysága 100 eft. Székhelye: 6200 Kiskőrös, Mező utca 12. A társaság tulajdonosai belföldi magánszemélyek. Alapító Takács Gábor. Képviseletre jogosultak:horváth Zoltánné A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Adójel Bt., 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Tömör Jánosné A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16 (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. 7

8 Számviteli politika Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az alapítvány beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Mérlegét "A" változatban készíti. A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozói tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 8

9 Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-al változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. Az alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Az alapítványnál az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 9

10 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. Az alapítványnak hátrasorolt kötelezettsége nincs. Az alapítvány átlagos állományi létszáma: 8 fő Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az alapítvány támogatási program keretében dotációt nem kapott. Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végzett, a tárgyévben osztalékot nem fizet. Mutatószámok Vagyoni helyzet mutatószámai A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 66,13% volt, tárgyévben 41,95%. A forgóeszközök aránya előző évben 33,87% volt, tárgyévben 58,05%. Saját tőke aránya az összes forrásban előző évben 97,61% volt, tárgyévben 88,94%. 10

11 2./ A költségvetési támogatások felhasználása. Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból ban Ft érkezett.ezt az összeget október 1-től október 1-ig használta fel ben Ft érkezett a személyi jövedelemadó felajánlásából. Ezt az összeget október 1-től október 1-ig használja fel. A jövedelemadók felhasználásánál az alábbi szempontok döntöttek: a./ 1 % felhasználása:. Családtámogatás - Klinikán kívüli: - rendszeres anyagi segítség havonta a rászoruló családoknak - szociális háló erősítése a kijáró nővérprogrammal és szociális munkással - szabad idős programok - Klinikán belüli: - gyermekszállító autó üzemeltetése - rehabilitációs programok ( Játékos tornaórák, Alkotó délutánok gyógytornász és kézműves foglalkoztató alkalmazása) - Segítő füzetek - Mama-lakások fenntartása - klinikai pszichológus alkalmazása Klinikai fejlesztések - Orvosi műszer, eszköz vásárlás - Onko-hematológiai osztályok és ambulancia fejlesztése, korszerűsítése 11

12 A 2006-os 1 %-os felajánlás felhasználását a tárgyévben, október 1-től október 1-ig teljesítettük a 2006.október 27-ei kuratóriumi ülésnek megfelelően okt okt Ft Tervezett Családtámogatás Családlátogatás Fenntartási költségek Gyógyító állatok program Gyermekszállító autó (OEP támogatás nélkül ) Biztosítások Mama-lakások fenntartása Védőital Tényleges Mama-lakás berendezés Mama-lakás vételár Munkabér+járulok (gyógytornász,kézműves foglalkoztató, szociális munkás, gépkocsi vezető, pszichológus, irodavezető, családlátogató nővérek)

13 Az alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, az alapítvány népszerűsítése Országos Szövetség tagdíj Klinikán kívüli rehabilitációs programok Klinikai fejlesztések, eszközök: Monitor Munkaruhák Felújítás (2/C osztály és ambulancia) Egyéb (előfizetés,ügyvéd,továbbképzések, könyvek Tv,monitor,)

14 Családtámogatási programunkban 99 családnak nyújtottunk havi rendszerességgel támogatást, ezt a programot közösen, együttműködési megállapodás keretében végeztük az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal. A program komplex, szociális munkással, pszichológussal kiegészítve segít a legnehezebb élethelyzetbe jutott családoknak. Ennek a programnak egyik része a rendszeres havi anyagi támogatás. Fenntartási költségek: a Mama-lakások fenntartása (víz,közös költség,villany,fűtés, egyéb kiadások) a gyermekszállító autó, a Mama-lakások és a Menedék-ház biztosítása, valamint ásványvíz biztosítása a gyermekeknek, szülőknek és a személyzetnek. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány térítésmentesen biztosítja a családoknak a lakhatást, szállítást és egyéb, az életminőség szempontjából fontos kiegészítőket (pl. gyümölcs, ásványvíz, rehabilitációs eszközök). Munkabér és járulékok ( ide tartoznak a Tűzoltó utcai klinikán, konkétan a betegágyak mellett működtetett programjaink: a Játékos tornaórák, Alkotó délutánok. Családsegítő program vezetőinek bére, a két gépkocsivezető bére és járulékok. Az Nemzeti Civil Alapprogram működési pályázatán nyert támogatással tudtuk kiegészíteni a munkabéreket, ezért nem használtuk fel az összes tervezett összeget. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése támogatók felkutatása, 1 %-os kampány és egyéb hirdetések az alapítvány munkájának bemutatása és népszerűsítése őszén megjelentettük a Segítő füzetek 5. részét Egy lehetséges út a gyermekhez. Játszókönyv címen. Sok segítséget nyújt a kiadvány az ágyhoz kötött gyermeknek és hozzátartozójának a hosszú kórházi tartózkodás alatt. Folytattuk a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán azokat a fejlesztéseket, ahol a daganatos, leukémiás gyermekeket kezelik. Ezzel is segítve, hogy a szép, modern környezetben jobban érezzék magukat a gyógyuló gyermekek. Összességében elmondható, hogy a tervektől kismértékben tértünk csak el, a céljainkat megvalósítottuk. 14

15 2007-ben a személyi jövedelemadó 1%-ból Ft érkezett. Felhasználása a november 10-ei kuratóriumi ülésnek megfelelően folyamatos 2008.október 1-ig okt okt Ft Tervezett Családtámogatás Családlátogatás Fenntartási költségek Gyógyító állatok program Gyermekszállító autó (OEP támogatás nélkül) Biztosítások Mama-lakások fennt Védőital Országos Szövetség tagdíj Munkabér+járulékok (gyógytornász, pszichológus, gépkocsi vezető, klinikán kívüli programvezető, irodavezető, kézműves foglalkoztató, ) Alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, hirdetések Rehabilitáció - eszközvásárlás

16 Segítő füzetek 1 rész újranyomása és az új 5. rész kiadása Szabadidős programok Karácsony Gyermeknap Táborozások Kirándulások Tájékoztató kiadvány Klinikai eszközök- Tűzoltó u. klinika Ambulancia Nővér ruhák Besa szoftver egyéb Egyéb Tartalék Szülői Információs Iroda felállításához

17 b./ Egyéb költségvetési támogatás: A folyósító: Nemzeti Civil Alapprogram. A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 5. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján működési pályázatra benyújtott NCA-ORSZ-07-P-281 sz. pályázatunkat támogatta forinttal. A támogatás felhasználási jogcímei: működési célú támogatás. A támogatás folyósítására a Kollégium döntése alapján két részletben került sor, melynek éves ütemezése az alábbi: I. ütem.: Ft II. ütem: Ft A támogatási szerződés száma: HPI A támogatás felhasználásának határideje: június 1. A támogatás elszámolásának határideje: június 31. A pályázat részletes költségvetése: Bérkifizetés: Ft Kommunikációs költségek: (telefon,internet) Ft A Nemzeti Civil Alapprogram IFJ-Gy-A-07 sz. pályázatán Ft támogatást nyertünk ifjúsági rendezvények támogatása címén. A támogatást januárban kaptuk meg, ezért a mérlegben nem szerepel. A támogatási szerződés száma: IFJ-GY-07-A-0015 A támogatás felhasználásának határideje: február 28. Ezt a támogatást az I. Országos Gyermeknap (2007.június 10.) lebonyolítására pályáztuk. A pályázat részletes költségvetése: Étkezési költségek Ft Nyomda költségek Ft Tiszteletdíjak

18 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben) Tárgyi eszközök (bruttó érték) Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Telek, telkesites Uzemi gep,berend, felsz Egyeb jarmuvek Irodai,igazgatasi berend Kisértékű tárgyi eszköz Tárgyi eszközök bruttó összesen

19 Éves elszámolás a bevételekről Az adatok ezer forintban. Összes közhasznú Bázis tevékenység bevétele eft Tény eft Index (%) Alapítótól Központi költségvetésből 1%-ból ,7 Pályázati úton ,3 elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel ,1 Egyéb bevétel ,3 Közhasznú tevékenység bevétele összesen ,3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel kibontása: céges támogatás magánszemélyek támogatása Egyéb bevétel kibontása: Családsegítő programra érkezett Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítványtól Kamatok

20 Éves elszámolás a kiadásokról Az adatok ezer forintban. Anyag jellegű ráfordítások Bázis Tény Index Anyagköltség összesen ,0 Igénybevett szolgáltatások ,0 Egyéb szolgáltatás ,5 Anyag jellegű ráfordítások összesen ,5 Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ,5 Megbízási díj ,2 Bérjell. Egyéb költség ,9 Béreket terhelő adók és egyéb járulékok ,0 Személyi jellegű ráfordítás összesen ,9 Értékcsökkenési leírás ,6 Egyéb ráfordítás ,7 -ebből továbbutalt támogatás ,7 Közhasznú tevékenység költségei és ,8 ráfordításai összesen Tárgyévi eredmény ,7 Tárgyévi tőkeváltozás ,7

21 A vagyon gyarapodása. Befektetett eszközök. Az eszközök idegen tulajdonú tárgyként a II. sz. Gyermekklinikán (Tűzoltó utcai) kerültek bevételezésre. Egyéb gép berendezés nevesítése. Nyitó Db Változás Záró DB Kórházi éjjeli szekrény 9-9 Klinikai bútorok:szekrények, tárolók Klinikai bútorok:fotelek és székek, ágyak, egyéb berendezési tárgyak Számítógépek Számítógép tartozékok: nyomtatók, egyéb Számítógép tartozékok: scannerek Televíziók 3-3 Másolók Videómagnó, dvd lejátszó 4-4 Elektromos berendezések:mosógépek Elektromos berendezések: 3-3 kisértékű konyhai eszközök Elektromos berendezések: hűtőszekrények Orvosi műszerek 7-7 Elektromos berendezések Elektromos játékok, Technikai berendezések Telefonok Vitó-autó 1-1 Ingatlan 2-2 Akvárium

22 Parkoló 1-1 Betegszállító kocsi ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSAI Tárgyévi értékcsökkenés leírása Terv szerinti leírás lineárisan Immateriális javak terv szerinti lineáris értékcsökkenése Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Összesen Záró Tárgyi eszközök terv szerinti lineáris értékcsökkenése Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Ingatlanok tervsz. ecs Egyeb ber.felsz.terv. ecs Összesen Immateriális javak Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Immateriális javak bruttó összesen Összesen ESZKÖZÖK MOZGÁSA Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Záró Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök bruttó összesen

23 Terv szerinti ÉCS lineárisan Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

24 4./ A cél szerinti támogatások kimutatása A juttatás megnevezése Cél szerinti személyi jellegű ráfordítások, A Gyermekonkológiai Hálózat kórházaiban kezelt 30 gyermeknek rendszeres támogatás nyújtása a családsegítő program keretében Gyógyító állatok program Rehabilitációs program a Tűzoltó utcai klinikán Játékos tornaórák, Alkotó délutánok Értéke ezer Forintban Ft Ft 644 Ft Ft Gyermekek szállítása kezelésekre, vizsgálatokra, haza az Alapítvány mentőautójával az egész ország területére Ft Mama-lakások működtetése a vidéki gyermekeknek és szüleiknek Klinikán kívüli rehabilitáció programok gyermekeknek Waterland-rendszerű ásványvíz adagoló a Tűzoltó utcai klinika Onkológiai és hematológiai osztályain Klinikai bútorok és eszközök vásárlása a Tűzoltó utcai klinika onkológiai és hematológiai osztályaira (betegőrző monitor,ambulancia bútorozása,függönyök a nappali osztályra, bioptron lámpa, nővérruházat, betegszállító kocsi) Ft Ft 360 Ft Ft Klinikai felújítás Ft Továbbított családtámogatás Magyar Fejlesztési Bank a hematológiai osztály fejlesztésére Ft Ft Összesen: Ft

25 5./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. A központi költségvetési szervtől: Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 2006-ban Ft-ot, 2007-ben Ft kapott. Nemzeti Civil Alapprogramtól. A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 5. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján működési pályázatra benyújtott NCA-ORSZ-07-P-281 sz. pályázatunkat támogatta forinttal. A támogatás felhasználási jogcímei: működési célú támogatás. A támogatás folyósítására a Kollégium döntése alapján két részletben került sor, melynek éves ütemezése az alábbi: I. ütem.: Ft II. ütem: Ft A támogatási szerződés száma: HPI A támogatás felhasználásának határideje: június 1. A támogatás elszámolásának határideje: június 31. A pályázat részletes költségvetése: Bérkifizetés: Ft Kommunikációs költségek: Ft A Nemzeti Civil Alapprogram IFJ-Gy-A-07 sz. pályázatán Ft támogatást nyertünk ifjúsági rendezvények támogatása címén. 25

26 A támogatási szerződés száma: IFJ-GY-07-A-0015 A támogatás felhasználásának határideje: február 28. A pályázat részletes költségvetése: Étkezési költségek Ft Nyomda költségek Ft Tiszteletdíjak F Az elkülönített állami pénzalaptól Az elkülönített állami pénzalaptól az alapítvány nem kapott támogatást. A helyi önkormányzattól A helyi önkormányzattól az alapítvány nem kapott támogatást. A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől az alapítvány nem kapott támogatást. 6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. Az alapítvány kurátorai illetve Ellenőrző Bizottság tagjai juttatásokat nem kapnak. munkájukat társadalmi munkában végzik. 26

27 7./ A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványt 1999 május 10-én jegyezte be a Bács- Kiskun Megyei Bíróság Pk /1999/2. számon december 7-én a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk /1999/7. sz. végzésével alapítványunk kiemelkedően közhasznú minősítést kapott. Az alapítvány tagja az Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért Egyesületnek. Az alapítvány céljai és tevékenysége:. Az Onkológiai és Hematológiai osztály fejlesztésének támogatása. Anyagi támogatás nyújtása olyan gyógyító eljárásokhoz, műtétekhez, amelyekhez sem az országos egészségbiztosítási pénztár, sem a klinika, sem a szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni. Technikai és elektronikai eszközök, játékok, könyvek juttatása, a hosszú kórházi tartózkodás megkönnyítése érdekében. Kirándulások, életmód táborok megszervezése, kivitelezése. Pszichológusi, természetgyógyászati és dietetikus tanácsadás a szülőknek szakemberek bevonásával. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve gazdálkodás útján történő gyarapítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Szociális tevékenység, az alapítvány a daganatos és leukémiás megbetegedésben szenvedő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi és szociális feladatok elvégzésében vállal részt kulturális tevékenység, az alapítvány részt vállal az egészségügyi képzésben, továbbképzésben és felvilágosításban, az alapítvány a célkitűzéseivel összhangban rendezvényeket,konferenciákat szervez,valamint kiadványokat szerkeszt, illetve jelentet meg, az Alapítvány tevékenysége az évi CLVI. Törvény 5 a., pontja alapján kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el, amelyet az évi LXV. Törvény 8. -a az önkormányzatok hatáskörébe utal, így különös tekintettel az alapítvány 27

28 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális és családsegítő tevékenységre. Az évi CLIV. Törvény az egészségügyről 37. (1) 42. (2) a., 100 (1) 100. (2), a lelki gondozás, a beilleszkedés, rehabilitációs tevékenység, az életminőség javítása. Az alapítvány tevékenysége során együttműködik egyéni és közösségi kezdeményezésekkel, civil szerveződésekkel, önkormányzatokkal,minisztériumokkal,intézményekkel és más alapítványokkal, Közvetlen részvétel a magyarországi gyermekkórházak által végzett közfeladatok végrehajtásának előmozdításában, a gyógyító tevékenység és a közfeladatok megvalósításának anyagi támogatása útján, A felsorolt alapítványi célok és feladatok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, támogatás-adományszervező tevékenység. Alapítványunk megalakulása óta segíti a gyermekek gyógyítását a Tűzoltó utcai gyermekklinikán orvosi műszervásárlásokkal, rehabilitációs, prevenciós és családsegítő programokkal. Támogatjuk a Gyermekonkológiai Hálózat kórházait: 1. Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. sz. Gyermekklinikája, Budapest 2. Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet, Budapest 3. Fővárosi Önkormányzat Madarász utcai Gyermekkórháza, Budapest Kórházaiban kezelt gyermekek gyógyulását 28

29 A Tűzoltó utcai Gyermekklinikán 2007-ben végzett munkánk: Alkalmazottaink a betegágyak mellett dolgoznak! 1./ REHABILITÁCIÓS PROGRAM a.) JÁTÉKOS TORNAÓRÁK. Vezeti: Pektor Gabriella. A bekötött infúzió és a kezelés miatt napokig ágyhoz vannak kötve a gyermekek, de apró mozdulatokkal, sok játékkal erősíteni tudjuk az izmokat és a lelküket egyaránt. Heti húsz órában mindhárom osztályon a jelenlévők állapota szerint. b.) ALKOTÓ DÉLUTÁNOK. Vezeti: Veres Ágnes és Mina Katalin. Nagyon fontos, hogy a sokszor évekig tartó kezelés alatt se szakadjon el a gyermek korosztálya elfoglaltságaitól, feladataitól. A manuális foglalkozásokkal figyelmüket lekötjük, fantáziájuk sem lankad és szürkül az egyhangú kórházi kezelés alatt. Veres Ágnes 2007 októberétől a Madarász utcai kórházban végzi tevékenységét. c.) TÚLÉLŐ SZIGET. Vezeti: Szirmai Hajnalka és Erős Nikoletta. Lelki segítség a beteg gyermeknek és szüleiknek. Nagyon fontos, hogy ebben a súlyos helyzetben a lélek ne sérüljön, a családok ne essenek szét. Erős Nikoletta 2007 decemberétől dolgozik az alapítvány kötelékében az 1/a onkológiai osztályon. 2./ CSALÁDSEGÍTŐ PROGRAM. a.) MAMA-LAKÁS. Budapesten, közel a klinikához található az a két lakás, melyet az alapítvány üzemeltet és biztosít a vidéki gyermekeknek és szüleiknek a kezelések közötti időben térítésmenetesen. Résztvevők száma: 60 család, 1005 vendégéjszaka. b.) MENEDÉK-HÁZ. A lakás Budapesthez közel, jól megközelíthető helyen található. Ide a legsúlyosabb élethelyzetben lévő családok költözhetnek. Akiknél nem csak a betegség, hanem a család súlyos szociális helyzete is nehezíti a gyógyulást. Jelenleg 1 család (5 gyermek+ szülők) laknak a házban. 29

30 c.) SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ AUTÓ. A klinikáról ezzel az autóval szállítjuk a gyermekeket kezelésekre, vizsgálatokra és haza. Az autó üzemeltetése adományokból történik, nincs szerződésünk az OEP-el. Szállított gyermekek száma: 127 fő, 751 alkalom. d.) CSALÁDTÁMOGATÓ PROGRAM. Havi rendszerességgel anyagi támogatás nyújtása a rászoruló családoknak. A pécsi, szegedi, miskolci, debreceni, a Madarász utcai, a Semmelweis Egyetem II. sz. klinikáján (Tűzoltó utcai )kezelt gyermekeknek nyújtunk támogatást. Családsegítő programunkat januárjától közösen az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal végezünk. Létrejött egy szociális munkacsoport, melyben szociális munkás, pszichológus is részt vesz. Az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány családtámogatásra 12 millió forintot biztosított 2007-ben. e.) CSALÁDLÁTOGATÓ nővér program elindítása a transzplantált gyermekeknek a Szent László kórházban és áprilisától a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán. Családlátogatók: Farkas Vera és Andreowszky Ilona Szt László Kórház, Darvas Mónika, Gaál Anna Tűzoltó utcai Klinika. A rehabilitációs munkában is minden szakma képviselője jelen van. Legnagyobb szerepet mégis a családlátogató nővér kaphat, aki a kórház kinyújtott kezeként, egyfajta védőhálóként segíti, gördülékenyebbé teszi a betegek leválását a biztonságos kórházi létről a hétköznapokba. A nővér elmegy a családokhoz, és reagál a problémáikra. Ezen túlmenően prevenciót végez azáltal, hogy az észlelt nehézségeket, problémákat közvetíti a team többi tagja felé. Az ilyen jellegű programok a tőlünk nyugatabbra eső gyermekonkológiákon sok éve jól és hatékonyan működnek. Hazánkban elsőként alapítványunk próbálkozik ezzel. A programot november 15-én kezdtük. Meglátogatott családok száma 2007-ben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet - Telephely: 1094 Budapest, Angyal u. 36.

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet - Telephely: 1094 Budapest, Angyal u. 36. Alapítva: 1999. Alapítvány neve: Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet - Székhely: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Telephely: 1094 Budapest, Angyal u. 36. Bírósági bejegyzés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben