In memoriam: Dúcz László ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "In memoriam: Dúcz László (1944-2009)"

Átírás

1 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 3 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM In memoriam: Dúcz László ( ) 3 Kinyílt az ég kapuja és a Szent Lélek madara talán a velünk élő Turulmadár? eljött, hogy magával vigyen egy lelket a Fény honába. Egy lelket, ki itt a Földön beteljesítette küldetését. Küzdött, örült és szenvedett, boldog volt és szomorú, zsörtölődött és nevetett, szeretett és szerették látszólag úgy élt, mint bárki más... De csak látszólag, hiszen az ő feladata több volt... A Pilist jól ismerő és féltő vadász érdeklődéssel fordult a kerecsensólyom, azon keresztül pedig a turulmadár alakja felé. Jó érzékkel ismerte fel ennek e mitikus madár a kötődését a magyar és a hun történelemhez. Első előadásait a turulmadárról tartotta, szívesen segítve ezzel minden erre igényt tartó magyar közösség honismereti munkáját. Kitűnő előadó volt, érdekes előadásaival minden alkalommal elnyerte közönsége rokonszenvét. Többször tartott emlékezetes előadást a Két Hollós Könyvesboltban is. A magyar őstörténet egyik kimagasló kutatójává vált. Több sikeres könyv írója, ilyen például A közöttünk élő turulmadár című kiadvány is, amely több mint húsz éven át végzett szívós kutatómunkájának gyümölcse. Az általa több ízben is megszervezett, gazdag tudásanyagot továbbadó őstörténeti táborokban, előadásokban Pomázt és történelmét is népszerűsítette. Állandó szereplője volt a magyar őstörténettel foglalkozó konferenciáknak. A pomázi Honalapítási emlékmű megvalósulásának egyik kiemelkedő élharcosa és támogatója volt. Kárpótlási földjét ajánlotta fel az ügy érdekében, és a szervezésben is vezető szerepet vállalt. A Honalapítás Emlékmű Egyesülettel a pomázi Klisza dombon, árpád-kori romok közelében építtetett egy kicsiny kápolnát. A kápolna terveit Csete György készítette, a benne felállított Szűz Mária szobor Szervátiusz Tibor alkotása. A kápolna előtti szabad terület azóta is több emlékezetes ünnepség színhelye. Az elmúlt év decemberében még az ő vezetésével zajlott a Téli Napforduló ünnepség. Ez alkalommal szentelték, illetve áldották meg az Országzászlót, és a korábban felavatott monumentális zászlótartót. Önzetlen, segítőkész ember és barát volt, akinek a tanácsaira és a segítségére mindig lehetett számítani. Elment egy igaz ember. Ránk hagyott írásaiban, fülünkben csengő mondataival, szellemiségével és a nevével fémjelzett épített örökségével szívünkben él tovább. Nyugodjon békében! Egy lángot adok, ápold add tovább. (Reményik Sándor) Most csönd van Dúcz László barátom emlékére Most csönd van. Hűvös hajnal rí. A táj százzá szakadt. Most csönd van, sajgó a magány, fájnak a szavak. A lélek örökké él s itt is marad. Itt van áldott hona. S nem mozdul innen soha. Most csönd van. Fakó üresség. Kopár a határ. Most csönd van. Megállt a szív. Elszállt egy madár. A lélek örökké él, bár a test enyész. De nem csorbult semmi, mert Egész lett a Rész. Megjelenik minden páros hónap utolsó napján Fõszerkesztõ: Sárosi Zoltán Kiadja: Sárosi kiadói- és nyomdaipari Kft 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. telefon: 06 (27) Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje Elõfizetéssel kapcsolatos információk: A lap elõfizethetõ rózsaszínû postautalványon a Két Hollós Most csönd van Dobogó Mitikus Magyar Történelem (VIII. évfolyam 1. szám) Szőke István Atilla Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani. (Jókai Mór) Könyvesbolt címén (Bp. Kenyérmezõ u. 3/a, 1081). Elõfizetési díj egy évre: 4000 Ft. világháló: villámlevél: HU ISSN (nyomtatott) HU ISSN (online) A lapban megjelent cikkekért felelõsséget vállalunk!

2 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 4 4 Dobogó A szakrális magyar kultúra kapcsolata az ősi csillaggyógyászattal, valamint ezek mai társadalmi vetületei (2. rész) Dr. TÚRI GÁBOR (folytatás előző számunkból) Ez a felfogás pedig világszemléletükből, nyelvükből és vallásukból eredt. Mert úgy világszemléletük, mint nyelvük vagyis mondatszerkezetük a mellérendelésre épült, ellentétben a jól ismert indogermán alárendelö mondatszerkezettel és az abból közvetlenül adódó világszemlélettel. Istenük mindenkor és már a sumér istenségek kora óta folyamatosan a mindent megbocsájtó és a szeretetet hirdető istenfogalom volt, ami ellentétben állt az indogermán és zsidó istenfogalommal, ahol a bosszúállás és a szigor volt mérvadó, és ez az Isten még a másik nép kiirtására is utasította a népét! (pl. Józsua könyve ) Ezt jól bizonyítja, hogy az amit ezen nem-indogermán turáni-népek faragott kövein írásba öntve találunk, az ellentétben az előzőekkel nem a zsarnokságot, hanem a nyugalmat, a békét rögzíti, emberi törvényeivel, templom alapításaival, iskolai gyakorló feladat-tábláival, vagy a gabona és más termések elszámolásával. A lóápolás és etetés ábrázolása a 3000 évvel ezelőtti Mezopotámiából (C. D. Hunter Das Buch vom alten Orient 23.old) Az, hogy ez nem elfogultság érdemes GUDEA humánus és erőszaktól mentes törvényeire utalni. Ki volt Gudea? Gudea a lagas-i papkirály volt és több évezredes történelmünk egyik legragyogóbb, mindenkor a szeretetre oktató személyisége. (Az itt ehhez szorosan kapcsolódó INANA Istenanya témáját, a hely szüke miatt, a mü végén található Függelék -ben dolgoztam fel.) Bal oldalt: Gudea szobra a lagas-i palotából (Párizs,Louvre) Lent: Ékírásos szöveg egy másik, töredékében fennmaradt Gudeát áb-rázoló szobor alsó részéről, ahol megemlékeznek Gudeának az Istent és embert összekötő Pateszi sze-repéről. Kr.e ból (Párizs,Louvre) Tehát tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy GUDEA szellemében és tanításaival Jézus egyik legfontosabb előfutára volt... Erre jó példa az A jelzésű cilinderén írt gondolat: Az Isten a Szellem és hozzá lélekkel mondott imádsággal kell közeledni (Ezt a témát pedig bövebben az Ozirisz legendája magyar szemmel című írásban dolgoztam fel, Isis-szel kapcsolatban) Tehát itt tisztán látható az ember (mint test), a benne lakozó lélek és az univerzalis szellem fogalma. (amit Hermész Triszmegisztosznál is megtalálunk Egyiptomban) Az ilyen alapon felépülő társadalmak szükségszerűen különböztek az indogermán-semita népek társadalmaitól... Ezt azonban az indogermán kutatók nem értik és nem is érthetik meg, mert felfogásuk és beállítottságuk ezt nem engedi meg. Ezt a békés nyugalmat, ők gyöngeségnek és rendezetlenségnek tartják. A szigorú, egyközpontú, diktatórikus hatalom hiányát pedig egy alacsonyabb fejlődési fokozatnak tartják és nem veszik észre, hogy ez volt lényegében a toleráns turáni államszervezet létezésének eszmei alapfeltétele. És ez volt az a kor,amelynek mondai nyomait, mint aranykort határozottan megtaláljuk minden nép kollektív emlékezetében... Ezen müvelődési és államszervezeti forma létjogosultságát pedig nem csak az bizonyítja kényszerítőerövel, hogy évezredekkel korábban jött létre mint az indogermán kultúra, hanem ezzel a sajátosan tole-

3 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 5 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 5 ráns metódussal, még a Krisztus utáni évszázadokban is képes volt olyan hatalmas birodalmakat felépíteni, mint a Hun-Birodalom, Atilla király (pateszi) korában, majd az ezt követő avar birodalmon keresztül az ún. magyar szakrális királyság. Mert ugyanez a toleráns felfogás volt jellemző a Kárpát-medencébe visszatelepedő magyar társadalomra is az első honfoglalástól egész Kr.u.896-ig, majd ettől számítva Szent István fellépéséig, ezután pedig igaz meggyengült formában, de egészen Mátyás király uralkodásáig folyamatosan. Ha belegondolunk,hogy az emberiség első írott törvénytáblája a turáni-sumér UR-NAMMU volt és csak utána következett, sok száz év múlva a sémi származású Hamurabi híressé vált táblája, akkor nem kell meglepődnünk, hogy alig 7 évvel a Brit-szigeti Magna- Carta után, az európai szárazföld első alkotánya ben, szintén egy turáni-társadalomban Magyarországon, II. András udvárában született meg Aranybulla néven. Ha ehhez hozzátesszük, hogy ez valójában csak megerősítése és kibővítése volt a már jóval korábbi, az 1040-es években megírt alkotmányos rendeleteknek Szent István korából, akkor láthatjuk, hogy a Magna Carta elsődlegessége valóban megkérdőjelezhető. Azon persze nem kell csodálkoznunk,hogy az indogermán országok tankönyveiben Hamurabbi törvénykönyve van elsőként említve, ugyanúgy mint itt Európában a Magna Carta, de azon bizony már igencsak elcsodálkozhatunk, hogy ugyanezt találjuk a magyar hazai tankönyveinkben is, holott ha más nem, hát mi igencsak tudhatnánk, hogy ez nem felel meg az igazságnak. Tehát visszatérve az előző gondolatmenetünkhöz, kimondhatjuk, hogy ennek a turáni államszervezeti formának igenis megvan a létjogosultsága amire első honfoglalástól Mátyás király uralkodásáig terjedő durván év a legjobb bizonyíték. Mert ha belegondolunk nemzetünk ezzel az életfelfogásával és államalkotó szisztémájával, egy ellenkező beállítottságú kultúrkörnyezetben közel ezer éven keresztül, nem csak fenn tudott maradni, hanem nagyhatalmi pozicióját is képes volt megtartani. Mindez egy olyan politikai helyzetben, ahol akaratán kívül, de történelmi szükségszerüségből az itt élő környező népeknek ellenségeivé is kellett válnia Metódusuk, a suméroktól egészen a Kárpát-medencéig, mindenkor a másik egyén, a másik vallás, a másik nép megtűrésén és befogadásán alapult és így, ezzel az államalkotó szisztémával tudtak mint láttuk évszázadokon keresztül hatalmuknak tartós biztonságot és lakosságuknak békét biztosítani. Mindehhez fontos tudni, hogy a történelem folyamán ez a rendszer, működőképes volt és tudott is maradni mindaddig, amíg egy alapjaiban más, egy gyökereiben idegen, agresszív nép nem támadott rájuk és ezek, a turániak számára érthetetlen kegyetlenséggel és zsarnoksággal, őket rabságba és alárendeltségbe taszította. Itt e harcokban tehát nem a haderő, a haditechnika fölénye volt döntő jelentőségű, hanem az az embertelen kegyetlenség, ahogy e támadó népek az ellenállókat, legfőképpen a szellemi és vallási elitet véreskezűen megbűntették. Megjegyzem, ugyanezzel a metódussal irtotta ki később a fejlett Római Birodalom is, a körülötte élő és szintén turáni, kelta népeket, amelyek egyszerűen tehetetlenül álltak ezzel a brutalitással szemben, mert számukra ez valóban érthetetlen volt. Mint mondottam érdekes módon ez utóbbit, ezt az agresszióval kiépített civilizációt tartják fejlettebbnek az indogermán és ezáltal az elfogadott tudomány mai képviselői. Ennek okát csak abban láthatom, hogy ez a szemlélet visszatükrözi a kutatók saját egyéni, szubjektiv szemléletét, amely így összhangra talál saját beállítottságukkal az említett történelmi eseményekkel kapcsolatban és ennek eredménye e vitatható értérendszerük. Ezen nem csodálkozhatunk, mert ezek a kutatók maguk is egy olyan társadalomból jönnek, amely az ősi indogermán és semita értékrendszer és istenfogalom alapján épült fel. Ezek a társadalmak pedig azokat népeket, amelyek máshogy gondolkoznak, egyértelműen primitívebbnek és ezáltal leigázásra méltónak tartják. Ez határozza meg sajnos a mai napig civilizációnk érvényes értékrendszerét. (Utalok itt csak, a példának okáért a fejlett ipari államok és Afrika vagy Belső-Ázsia ma élő népeinek és társadalmainak a viszonyára. Ezek a népek a szemünk láttára vannak megfosztva kultúrájuktól, helyette a televizió és a rádió silány tömegműsorát kapják, elvesztik ősi, a természethez fűződő vallásukat, elvesztik saját iparukat és kereskedelmüket és ehelyett az ún. globalizáció áldásos tömegtermékeivel és annak álfejlettségével vannak elárasztva. Így megtévesztve, identitásuk teljes elvesztésével, egy jól formálható konglomeratumként, a pénztőke és a fejlett iparitársadmak kiszolgáltatottjai lesznek, majd így a világon ma uralkodó, indogermán hatalmi rendszer alattvalóivá válnak.) Ezen gondolatmenet alapján érthetjük csak meg, hogy a történelemkutatók mindeddig miért nem foglalkoztak behatóan, az ókori ún. temékeny félholdon kívül élő szerintük primitív népek őstörténetével. (A termékeny félhold alatt, Mezopotámiát, Szíriát, majd ezen keresztül Palesztinát, Judeát és délen Egyiptomot kell érteni.) Így nem vették és nem is vehették észre például, hogy a kusiták, a médek és a pártusok, valamint a sor elején álló sumérek (akik magukat KI-ENGIR vagy KA- ANGAR néven nevezték!), úgy nyelvi és kúltúrális, mint pedig faji tekintetben azonosak voltak. Egyébként a KA-ANGAR-t egy Kramer nevezetű semita származású kutató nevezte el önkényesen sumirnek és mind a mai napig ezt is vette át a világ e mezopotámiai ősnép neveként. Holott a KA-ANGAR névből nem lett volna nehéz következtetni a HU-ANGAR, vagyis a mai magyarok hungar nevére!!

4 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 6 6 Dobogó E fent említett rokon turáni ősnépek különösen az időben hozzánk legközelebb álló, pártusok kultúráját pedig, hibásan egy különálló, kulturális kapocs nélküli, pontosabban egy, csak az idegenektől átvett kultúrahordozóként ismerték és ismerik el. Mindezekhez fontos tudni, hogy e turáni kulturák folyamatos átvivői és hordozói, nyelvükből és fajtájukból eredően, a Kárpát-medence folyamközében élő magyarok, akik így génjeikben és műveltségükben a 6000 éves mezopotámiai folyamköz őskulturáját hordozzák. Ennek ellenére (vagy éppen ezért?) a mai magyar kultúráról ha egyáltalán elismerik és említésre méltónak tartják tipikus módon szintén csak mint egy kölcsönző, a különböző magas kultúrákat utánzó, rudimentális műveltségként tesznek említést (mint ahogy ezt már a pártusok esetében is láttuk.) Mindezeket figyelembevéve és összefoglalva kimondhatjuk, hogy a hivatalos történelemtudomány képviselői a Kárpát-medencei magyar műveltséget soha egy pillanatra sem ismerték el egy folyamatosan fejlődő, saját őskultúrával rendelkező műveltségként és ugyanígy a különböző korú Kárpát-medencei leleteket pedig egymástól és a folyamatos ősmagyar kultúrától független erdetűnek és ezáltal esetlegesnek ismerték el. Ettől a hivatalos vonulattól indoeurópai részről csak nagyon kevesen mertek eltérni. Ilyen kivétel azonban a már fentebb említett Grover S. Krantz antropológus, Mario Alinei nyelvészprofesszor és most az utóbbi években, a müveivel nagy port felkavaró Heribert Illig is. Ennek, a létező magyar őskultúrának volt a része az az egyiptomi és sumer közös gyökérből táplálkozó és önállóan kifejlődött magyar ősgyógyászat is, amelynek a nép körében megmaradt elemeit, mint etnomedicinát, éppen a mai időkben igyekeznek a bátor és az igazságot kereső kutatók feltérképezni. Itt nagy szerepet játszanak a nyelvünkben fennmaradt nyomok és az archeologusok által feltárt őstörténeti emlékek, úgy Mezopotámiában és Egyiptomban, mint az európai Magyarországon. Ilyen például a Kárpát-medencében talált honfoglaláskori csont tűkészlet, amely fontos bizonyíték arra hogy nem csak Kínában hanem a Kárpát-medencében is ismert volt az akupunkturás kezelés. Maga a szó, hogy MEDICIN, amelyet ma az egész ún. civilizált világ használ, a magyar nyelvből egyértelműen levezethető és nem kell olyan magyarázatokkal megelégednünk, mint pl. a frankfurti orvoskutató, Dr. Nawroczki véleménye, hogy a szóban szereplő medi a latin media alapján, az egészség középre húzását vagyis a káros negativ és pozitív hatások kikerülését és kiegyensúlyozását jelentené. A mi nyelvi levezetésünk alapján meggyözöbb eredményhez jutunk. Mint köztudott, a régi tudomány és így az orvostudomány is, alapjait a MÉD-ektől eredezteti, amit később a görögök is átvettek és ez igy Európában, mint a tulajdonképpeni médeai tudomány, az ún. hipokrateszi orvostudományba burkolva terjedt el. E népnek a CSIN-je, vagyis jól kidolgozott metódusa volt ez a tudomány. Nem kell megijednünk ilyen szófejtéstől, mert a csin szavunkban benne rejlik a rendezettség kifejezése. Ezt bizonyítja, hogy a csin-os szóban a szépet jelenti, a rendezettségen keresztül, de ugyanezzel a tövel, a viselkedésre vonatkoztatva a csintalan szóban (ami tulajdonképpen a csin-nem meglétét jelenti), a rendetlen magatartást fejezhetjük ki! Tehát a régi méd mágusok rendezett gyógymódját és metodikáját jelenti, a mind a mai napig használt ME- DI-CsIN kifejezés. Ezt közvetítették, a méd mágusok leszármazottaiként, a magyarok az első honfoglalásuktól kezdődően, a IX. századon keresztül a X-XI. századig, mint örökségüket, az akkori Európába. Gondoljunk itt a sok Árpád-házi királylány által Európában alapított több kórházra, és orvosi egyetemre, így pl. Szent Erzsébetre, II. András leányára, aki Marburgban tevékenykedett, vagy Szent László királyunk lányára Piros- A myosis (a sejtosztódás és a kromoszómák szétválásának) ábrázolása az egyiptomi időkből Az ún. Philippstein 1571-ből a németországi Haina-i kolostortemplomból. ahol a német betegellátás kezdetét kívánták megörökíteni

5 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 7 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 7 A táblán láthatjuk Árpádházi Szent Erzsébetet, aki a német betegellátás megindításában és megszervezésében igen fontos szerepet játszott. Ezt kívánja bizonyítan ez a tábla is, amin 300 év elmúltával is, mint példakép, helyet kapott. kára a későbbi Szent Irénére, aki mindezt Bizáncban tette. De nem szabad a többi magyar szentről sem elfeledkezni, amelyek szinte kivétel nélkül kapcsolatban álltak az Árpádok királyi nemzetségével akik arányukban meglepő módon igen nagy számmal képviselik magukat az európai szentek sorában. És mivel e szentek gyógyítási képessége a laikusok és az egyháziak között is ismert volt, így ez tükrözödik vissza a mai napig a német szent szóban is, ami Heilige-t jelent, de a gyógyitani ige: heilen. A hasonlóság egyértelmű és magáért beszél. Álljon itt egy pár példa ezekről a magyar szentekről, akik mint láttuk az európai tudatban tehát a fogalom legmélyén a gyógyítással voltak összefüggében hozva. A szentek névsorát a Das große Buch der Heiligen c. műből vettem át. Szent Kozma és Damján, akik a gyógyítás szentjeiként vannak elismerve és akik a mai Szíria területén az akkori Pártus birodalom területén és idején születtek, tehát így a fehér magyarokhoz tartoztak és bizonyára ez az oka annak, hogy a Szent Koronánkon is helyet kaptak. Szent Norbert a premontrei rend megalapítója Szent László unokatestvére volt. Salamon (aki ugyan nem lett a Vatikántól szentté avatva, de népünk szentnek tartja) sírja amely a Pulai félszigeten van, sokáig gyógyító és csodatévő helynek számított. Skóciai Szent Margit aki Szent István unokája volt. Portugáliai Szent Erzsébet szintén Szent István unokája volt. Portugáliáról érdemes itt megjegyezni, hogy szerintük országukat Szent István fia (tehát Szent Imre herceg) alapította. Prágai Szent Ágnes nagymamája az Árpádházból származott. Aquinói Szent Tamás édesanyja szintén magyar volt éspedig az Árpádok nemzetségéből (érdekes módon, talán ezért támogatta a pápa elött Szent Tamás olyan intenzíven a magyarok kéréset a Pálos rend megalapításával kapcsolatban). Az hogy Szent Márton magyarországon született az történelmi tény, de ehhez hozzáteszik a francia források, hogy magyar királyi vérből származott... A Kárpát-medencéből Európa felé ható kisugárzást e szenteken kívül a népünktől átvett és a gyógyítással összefüggő kifejezések európai elterjedése is bizonyítják. Erre számtalan bizonyíték létezik, de ezek közül egy-kettőt itt érdemes megemlíteni. Az EMBRIO mint kis ember kezdemény az EMBER szavunkból ment át Európába. A NaCl-ből (vagyis asztali sóból) készített oldat neve az európai tudományos világban Szole vagy Sole, a nyugateurópai előadók (pl. a biofizikus Peter Ferreira), a latin Nap: sol (-solis) szóból eredeztetik, mondván, hogy a sókristályokba bezárva találjuk a Nap éltető energiáját és ezt fejezné ki a SOLE (kiejtve szóle) kifejezés. A mi nyelvünkböl minden ilyenfajta erőlködés nélkül megállapítható a szó valódi értelme: SOLE=SÓ LÉ, tehát a sónak a leve vagyis az oldata! Az alternatív orvosi kezelésben napjainkban nagy szerepet játszó, az Indiából valamint Tibet tájákáról származtatott CHAKRA, ami alig egy pár évtizede került a szélesebb köztudatba Európában, mint kifejezés, az energia csatornák (meridiánok) csomóját, kötegét (németül Bündelung-ját) jelenti. Ezt azonban, amint ez már a magyar köztudatba is átment, értelmezhetjük magyarul is, mert ez nem más mint egy csokor, ami a fent említett energiavezetékek CSOKRÁ-T jelenti. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a 7 csakra nevének többségét is megértjük magyarul. Ez pedig nem bizonyíthat mást mint, hogy ezeket az ősi magyar nyelv szavaival illették az akkori gyógyító mágusok és ezeket vették át tőlük később, kölcsönszóként az ott élő környező népek. Így e kifejezéseket és neveket használták tovább a szanszkritok is, a mi mágusaink e területről való későbbi, kényszerű eltávozása után is. Természetesen az évezredek folyamán már kissé megváltozott formában, mert ők az idő múlásával, a szó értelmét, nyelvük idegenségéből adódóan, már nem értették, csak használták. Arra, hogy e megnevezések a magyar ősnyelvből származnak, álljanak itt a példák, bizonyítva ezzel azt az ősi, elidegeníthetetlen tényt, hogy az ún. chakra-kezelés népünk gyógyító metódusa volt. Gyökér csakra: ami összeköt bennünket a földdel, ahol mi élünk, a családunkkal, a rokonsággal, az ősökkel, tehát a MÚLT-tal. Szanszkrit nyelven: MULaD-hara (ahol grammatika szabályai szerint a T átmehet D-be) Szakrális vagy keresztcsonti csakra: (ami jelenti egyszerre az anatómiai kifejezést és a szakralitást, tehát egy kultikus fogalmat is.) Ez a csakra a kontrolálhatatlan vad animalitás, a nemi vágy és magának a nyers szexulitásnak a szintje. Az itt elrejtve, elnyomva létező VAD ISTEN-ség reprezentálja a bennünk mélyen szunynyadó vadságot és a fékezhetetlen testiséget (ezért a kultikus jelentés is). Szanszkrit nyelven: SVADH ISTA- NA vagy SWADISTHANA. (következő számunkban folytatjuk)

6 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 8 8 Dobogó Tiszta lélek tiszta lélekkel Egy kiállításról, hazáról, felemelkedésről nemcsak szubjektíven December én az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban Tóth Menyhért emlékére rendeztünk kiállítást. Nem ok nélkül. De az okok feltárása előtt engedtessék meg, hogy az előzményekkel foglalkozzam egy kicsit. Sokan sok félét tartanak a magyarság felemelkedéséről. Némelyek azt mondják: elég már a sok elmélkedésből elérkezett a cselekvés ideje!. Mások úgy tartják, hogy ha létre tudna jönni egyfajta politikai változás, akkor a nemzet meg lenne mentve. Mi azt gondoljuk sem egyiküknek, sem másikuknak nincs igaza. Az először említett eszmerendszer sajnos nagyon súlyos következményekkel fenyeget. Gondoljuk csak végig: hogyan vagyunk képesek visszaállítani mondjuk az ártéri gazdálkodást amiről tudjuk, hogy elengedhetetlen mezőgazdaságunk talpraállításához hogyha nem tudjuk hogyan kell ezt tenni? Miképpen leszünk képesek történelmi alkotmányunkat visszaállítani, ha azt sem tudjuk mi az? Ismerjük-e annyira saját hagyományainkat, hogy általuk éljük le életünket? Hitünk olyan-e, mint eleinké, akik egyszerre művelték szellemüket, lelküket, testüket? A válasz sajnos nem kétséges... Aki ma ezen a szinten ki akarja játszani egymással szemben a tudást és a gyakorlatot nem tekinthető a nemzet jó akarójának. Hiszen e hazában évtizedek óta komoly munka folyik hagyományaink megtartása, továbbéltetése okán. Akkor most ezt az évtizedes sokszor embert próbáló munkát dobjuk el, mert most már cselekedni kell? Miért ez nem cselekvés? A második eszmerendszer hibája pedig abból fakad, hogy túlságosan is rövidlátó. A pillanatnyi előnyökért képes lenne a hosszú távú nemzeti érdekeket félre dobni. Itt felvetődik az a kérdés, hogy vagyunk-e elegen ahhoz, hogy lényeges, mélyreható és előre mutató változásokat tudjunk létrehozni hazánkban? Sajnos itt sem kétséges a válasz... És most jogosan kérdezhetné meg a kedves Olvasó, hogy mind ehhez, hogyan kapcsolódik az általunk rendezett Tóth Menyhért kiállítás? A válasz nem bonyolult. A fent említett két eset egy dologban nagyon hasonló jeleket mutat. Egyik sem hajlandó ki tudja miért (?) talán félelemből a legnagyobb munkát elvégezni. Jelesül saját magunk lelkünk megtisztítását, megtisztulását. Semmilyen valódi változás nem képzelhető el e nélkül. Ennek a nemzetnek vezetőkre van szüksége. Olyanokra, akik szellemiségükben kiválóak, lelkükben tiszták, testükben erényesek. Tóth Menyhért erre adott immáron sokadszor lehetőséget azoknak, akik nyitott szívvel és lélekkel jártak képei között. A kiállítás második napján nyitás előtt bementem a kiállító térbe. Vittem magammal egy széket és leültem a képek közé. Hagytam, hogy átjárjanak, hogy hassanak rám a művek. Nem tudom menynyi idő telt el, de egyszercsak azon kaptam magam, hogy valami iszonyúan facsarja a szívemet és már-már alig kapok levegőt. Aztán hirtelen abba maradt. Könnyebb lett. Kinyitottam a szemem és szemben velem az Anya gyerekével című kép nézett rám. Megláttam benne azt az üzenetet, amelyet csak egy nagy művész képes elrejteni képe mögé. Létünk hullám természete, mikor materializálódni kezd, nem születésünkkel egyidőben megy végbe. Később. Akkor, amikor a velünk egylényegű anya elenged a világra. Arra a világra, ami akkor és ott számunkra szép és világos virágos. És olyan lesz az anyagiasult világ, amilyenné mi teremtjük. Mert mi Isten vagyunk. Csak nem jó Isten. Esetlen, gyarló, buta Isten. Ezért a világ a mi pontos másunk. Tóth Menyhért képeivel üzente egy egész nemzetnek: Ha nem lesz lelki tisztaság, ha nem tiszta lélek néz tiszta lélekkel szembe, nem lesz megújulás. S ha nem lesz a magyarságnak megújulása, akkor a világnak befellegzett. A művészet ugyanis erre való. A jó művészet. A szakrális művészet. Egyszerre felemel és megtisztít. Tisztára mossa a lelket, hatalmas kínok közt. De a megtisztult lélek közelebb kerül Teremtőjéhez, s ezáltal közelebb kerül magyarságához is. Csak ezen az úton járva lehet kiutat, választ találnunk mindarra a szennyre, mocsokra, ami ma körbe vesz minket. Koromnál fogva nem ismerhettem személyesen Tóth Menyhértet. Viszont a kiállítást két olyan ember hozta létre, köszönet nekik érte! akik jól ismerték Menyus bácsit. Pap Gábor és Zsellér Jenő. Először nem értettem, miért van az, hogy ők a kiállítás rendezése alatt, ha kellett a földön térdelve órákig latolgatták, tervezték egyik-másik képnek a helyét egészen addig, míg az elképzelhető legjobb helyét mindegyik megtalálta. Aztán megértettem. Ők tudják. Tudják ki volt, hogyan élt és mit hagyott hátra Tóth Menyhért. És Ő megérdemli, hogy művészi nagysága előtt fejet hajtsanak. Az a baj, hogy mi nem is igen hallottunk róla, nem is igen tudjuk ki is volt Tóth Menyhért valójában. Pedig mint minden táltos festőnek - például Csontváry Kosztkának is - az üzenetei nem a tegnapnak szólnak, bárt a múltban gyökereznek. Ma, itt nekünk beszél Tóth Menyhért. Ja, hogy nem értjük? Persze hogy nem. Mert hamis próféták tömködik tele fülünket, szemünket, hogy mégcsak ne is láthassuk, ne is hallhassuk jövendölését. Csak rá kell nézni Tóth Menyhért: Gonosz című képére és már is megismerjük kik a hamis próféták. Lehet hogy saját magunk vagyunk? A mi gonoszunknak ugyanis több szeme van. A szem a lélek tükre. Tehát a sötét erők birtokosa több lélekkel rendelkezik. És váltogatja is őket rendere úgy, ahogy ér-

7 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 9 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 9 Tóth Menyhért: Gonosz, 1958 k. olajfestmény, magángyűjtemény deke kívánja. Hogy azt higyjük elég bocskaiba öltözni, egy reflexíjat kihúzni, árpádsávos zászlót lobogtatni, kőpködni a kormányt és máris emelkedik a nemzet. Nem. Ettől nem fog. De ha megértjük, hogy művészeink mit is mondanak el nekünk egy olyan nyelven, amelyet mindenki ért a képírás nyelvén akkor már elindultunk. Mi, akkor, ott, a képek között elindultunk. S csak remélni tudjuk: lesz aki velünk jön... Kutatói és rajongói régóta számontartják Tóth Menyhért művészetének azt a sajátosságát, miszerint benne a kibontakozott létminőségek nem végleges lehatároltságukban jelennek meg, hanem mintegy születésük menetében ( Anya gyerekkel", 1944 k.). Egészen konkrétan: egy minden élő és élettelen minőségnek létezési-működési feltételeket biztosító egyetemes hullámzás vagy rezgés a képkeret által megfigyelhetővé avatott valóság-kivágatban különféle sűrűsödési fokozatokban ad hírt önmagáról. Ennek az élő és éltető vibrálásnak a legkisebb, elemi hordozó egységei a köröcskék (gyakran ponttal a közepükben) és a vonalkák. Az előbbiek a viszonylagos nyugalom állapotait, az utóbbiak kétkét ilyen nyugalmi helyzet közötti átmenet mozgáspályáit előlegezik egy már kialakultabb világmindenség számára. A próféciálás" korában született festményeken és grafikákon a szó szoros értelmében vonásról vonásra végignyomozható, miképp testesedik föl egy-egy ilyen alapegység melyikmelyik a maga fejlődéstörvényei által vezérelt módon tágasabb gömböcökké (jellemzően fakoronákká, szembeforduló ember- és állat-fejekké vagy tágra nyílt szemekké), illetve fatörzsekké, póznákká vagy távolba szaladó utakká, hogy csak a legjellemzőbb ekorbeli formációkat említsük. ( Városi nő portréja", Az apostolok szétküldése" stb.)... Idézet Pap Gábor: A feketétől a fehérig Tóth Menyhért zarándokútja című tanulmányából. Megjelent: 1995-ben a Képíró bölcs Tóth menyhért című könyvben (126. oldal). Kiadta Sztélé kiadó. Felelős kiadó: Szabó Antónia. Sárosi Zoltán Csontkovács tanfolyam Időpont: február szombat-vasárnap, 9-17 óráig Helyszín: Budapest IV. ker. Kassai utca, 56-58/b. I. em. 5. (Élet Virága Egészség Sziget) Tanfolyamvezető: Váradi Tamás természetgyógyász Tanfolyam díja: Ft Jelentkezés: 06 (20) as telefonszámon A tanfolyamra mindenki hozzon magával polifoom szivacsot, kényelmes öltözéket Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

8 2009 januær dobog :augusztus :15 Page Völgyben él a gyáva kor s határa Szűk köréből őse saslakára Szédeleg, ha olykor felpillant Petőfi Sándor Dobogó HOLLÓS MÁTYÁS VÉN BUDÁJA... Kutatási rajzolatok a Pilis térségében VETRÁB JÓZSEF KADOCSA Immár öt és félszáz az esztendők futása, hogy dicsőséges kerál urunk: Mátyás, a törökverő hős, János úr, jellemben, s szép erényekben megerősödött ifjabb sarja, a Szentkorona és a nemes skytha magyari nemzet által trónra emeltetett abban a korban, amelyben a nemzet testét ragadozza vala az külső-, s belső ellen: napnyugat felöl Frigyes bécsi herceg, német-római koronázó fejedelem ragadja el várainkat, Giskra a cseh rabló csapataival Felső-Magyarország-i várainkba üti vala bé magát, s délről az terek támadja az Szentkorona testét. Az magyarországi urak pártütő ligái az királyi méltóságra támadva idegen, polyák királyt hoznának bé országunkban az nemzeti király ellenében. A fiatal, művelt, a diplomáciában és hadakban jártas királynak úrrá kellett lennie a nehézségeken és újra erős, központi nagyhatalmat kellett kiépítenie az európai földrész közepén: Hungáriában, vagy ahogy akkor nevezték a renaissance költők: Pannoniában. Erős kézzel látott hozzá; létrehozta az első hivatásos, állandó hadsereget: a Fekete sereget, amely a Szent Korona rendelkezésére állt kiegészítve a zászlósurak bandériumaival a honvédelem céljára. Adórendszerével megteremtette serege fenntartásának gazdasági alapjait. Kiveri a cseheket Felvidékről, akik már a nógrádi részeket fenyegették. Új aranypénzt veretett, amely az akkori világ legelfogadottabb fizetőeszközévé vált a külhoni kereskedelmi bankházak között. A magyar nemzet áldozatkészségének köszönhetően aranyért visszaváltja a Visegrádról ben ellopott beavató Szentkoronát a habsburgoktól, és a klenódiumok együtt létének köszönhetően nagypéntekén jogérvényesen megkoronázza őt a nemes nemzet. Életre hívja a koronaőrséget. Kiépítteti a déli végvárrendszert, ellátja katonával, felszereli hadi a- nyaggal. Hadvezérei győztes ütközeteket vívnak a török hadtestekkel. Mátyás király fő célja a török végleges kiűzése az európai hadszínterekről. Minden diplomáciai törekvése és hadi vállalkozása erre irányul. Bécset elfoglalja 1485-ben, és királyi udvarával innen kormányozza birodalmát, öt éven keresztül, korai haláláig. E rövid életrajzolatot követően ismerjük meg Corvin Mátyás fényes terveit Magyarország királyi központjának felvirágoztatására. A szkíta királyok ősi Budáját teszi meg országa és a Szentkorona országainak első városává: szakrális székhelyévé. Arra nézvést, hogy hol fekszik, földrajzi értelemben, az ősi Buda hegyi vára, amely nem azonos a ma Budának nevezett pesti Új-hegyi várral, annak renaissance palotájával és a várdomb dél-keleti részén 1245-ben IV. Béla király úr által építtetni indult középkori lakótorony védfallal erődített romjaival, amelynek nagy része a földfelszín alatt található és korunkban Helytörténeti Múzeumként látogatható, új irányt kell szabnunk. A ma Budának nevezett vár és a hozzáépítetett város (civitas) 1255-re népesítetett be, vált élő királyi várossá, ahogyan említett király, IV. Béla úr, okleveléből értesülünk: a többi királyság megfelelő védelmére szolgáló vár közt az, amelyet a pesti Új-hegyen építettünk, zsúfolt az emberek népes sokadalmától. ( inter alia Castra, defensioni regni congrua in Monte Pestiensi Castrum quoddam extrui fecimus, refertum multitudine hominum numerosa. ) 1 A terület felkutatásához segítségül kínálkoznak az írott források útmutatásai, ezek értelmezése és a területkutatás eredményei. Vegyük vizsgálat alá azokat a leírásokban lévő ismérveket, amelyek vélhetően célhoz vezetnek. Oláh Miklós ( ) magyar főpap Bruxelles-ben írt latin nyelvű munkájában, melynek címe: Hungaria, leírja a királyi belső terület határát; Haec sylva, quae ex arcis nomine denominatur, in ripa adversi Danubii ad zephirum retrahitur in spacio duorum miliarium nostratium Az erdős hegy, amelyet a vár nevén neveznek, (Marostól, melyet az időben németek laktak) a Duna szemközti partján nyugat felé két hazai mérföldre (1 magyar mérföld= 8354 m) húzódik. Közepén van Dömös prépostság, tekintélyes és jövedelmező, figyelemre méltó hely. A Duna partjára néz és körülbelül a hegyláb szélén, van egy másik királyi palota ezt gyönyörű kert és az esztergomi érsek vadaskertje veszik körül, Esztergomtól egy olasz mérföldre fekszik. Innen emelkedik az a hegy a lejtőin szőlős kertek húzódnak, amely Esztergom vára és városa fölé magasodik. Exurgit hinc mons, cuius in latere vineae porriguntur, arci et civitati Strigonio imminens. 2 E tudósítás alapján kijelölhetjük azt a területet, amely a királyi központ belső, s ezáltal a külső, periferialis, területét is jelzi a Pilis egységén belül. Oláh Miklós Dömös prépostságát veszi kiinduló középpontnak, innét egyenlő sugarú félkört húzva, amelynek egyik végpontja Visegrád, a másik a Sashegy rajzolódik ki a Pe- LES a napnyugati-, és naptámadati szélein kiépített királyi központokkal. Figyelmezzünk arra, hogy Oláh Miklós fenti közlésében a mai Esztergom illetve a fölé tornyosuló hegy, Szent György hegye, nem tartozik közvetlenül a királyi központhoz. Innen továbblépve vizsgáljuk meg Evlia Cselebi török világutazó XVII. századi leírását a török által uralt Budáról: Körülete tízezer lépés; a Kizil szerájtól (Veres palota) az Ova-kapuig kettős, vastag és erős fal van, a többi helyeken egyszeres fal van. De oly tömött és erős építkezésű fal, hogy fölötte két kocsi egymás mellett elmehet és lovakkal dsiridet

9 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 11 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 11 lehet játszani; 56 láb széles; erős építkezés ez. néhány sorral alább E palotára nézve Gürz-Eliász hegye a magaslat. E magaslatok ellen való védekezés czéljából a palota keleti oldala előtt kettős, erős várfal van. Ezen az oldalon, a nagy bástyák fölött negyvenötven darab kiálló ágyú van. Ámde Muhabat dombja igazán magaslat s az ellenség a várat mindig arról az oldalról támadja. továbbá A Kizil Elma palotájától délkeleti irányba, felülről lefelé a palota alatt elmenvén, kettős erős fal között, tíz darab katonaháznál A kapun belül egy bástya van, mely az összes budai bástyáknál nagyobb. Gog és Magog bástyáihoz hasonló bástya ez, a mely fölött 500 lovas dsiridet játszhatik E bástyához hét aga és száz katona van őrségül kirendelve....e bástyán kívül nagy gödör és sziklába vágott széles árok van....a Duna partján, Buda völgyében, egy tágas síkon, éppen ezer házból álló virágzó kül-város. 3 Értelmezzük a leírást egy kicsit! Buda vár: hegyi erősség, amelyet tagolt, hegyi magaslatok vesznek körbe. A magyar király palotájától kiindulva északi irányban húzódva kettős építésű, vastag fal, illetve negyvenötven ágyú védelmezi a várat a keleti a Cselebi által Gürz-Eliáz hegyének nevezett magaslatról történő esetleges támadás ellen. A vár falai a többi irányt véve figyelembe egyszeres építésű, ámde erős és széles építmények, ha a metrikus rendszerben tekintjük, megközelítőleg 17,7 m vastagságúak. Mivel a vár keleti része oly megerősített (kétszeres fal és ágyú védelmezi), hogy az ellenség egy másik magaslatról (Muhabat dombjáról) szokta támadni. Budát dél-keletről egy óriási bástya és sziklába vágott árok védelmezi, amely alatt egy ezer házból álló Gürz-Eliaz hegye ma Ősbuda várhegyéről nézve külváros fekszik és nyúlik el Buda völgyében szélesen a Dunáig. Ezek a domborzati viszonyok kizárják a mai Buda körzetét. Még közelebb kerülhetünk a régi királyi székhely helyszínéhez, ha figyelmesen elolvassuk és értelmezzük Heltai Gáspár idevonatkozó leírását Mátyás király nagyszerű építkezési tervéről, amelynek lényege, hogy Buda várától északi irányban, a Dunától Nyugati bástyafal maradvány délre egy 40 ezer főt befogadó, bentlakásos, önellátó diákvárost: Universitast akart létrehozni, amelynek földmunkálatai, sáncai még a nagy uralkodó halála után 70 évvel is láthatóak voltak. Az egyetem fölött hidat akart átvezetni Budáról, faragott kövekből, át a Dunán Pest felett, egy magas sziklára építendő erős várba. Heltai Gáspár saját szemével látta a tervrajzot, amit Brodarics István szerémi püspök tárt fel előtte. Ezen ismeretek birtokában gondoljuk el: A Pilis térségén belül hol folyik a Duna folyam nyugatról keletre és mekkora területre lett volna szüksége egy ilyen nagy az akkori idők legnagyobb diákvárosának, megítélésem szerint, legalább fél magyar mérföldre, azaz 4,2 km távolságra a Duna ezüst szalagjától délre, hegyektől övezetten találhatnánk rá Ősbuda várhegyére. A várfalak a járószintig lerombolva, termékeny földréteg alatt, lombok takarásában nyugszanak, de a robbanás következtében a mélybe hullott faltöredékek, tekintélyes falszakaszok jelzik a pusztítás tényét és az Apostoli Magyar Királyság központjának, várainak, városainak végleges elpusztítására irányuló törekvést. Felfedező utunkon e pontig jutván vallassuk meg jó Corvin Mátyás királyunk 1469 után keletkezet oklevelének betűit: De nem kis gondot okoz a határok szűkössége, amelyekből annyi van, amennyit a falak magukba zárnak, azok fenntartására pedig, melyek a falakon kívül esnek, csekély mód van. Mi tehát a várost, mely a királyi méltóság székhelye és trónusa, királyságunk feje és ítéletünk szerint népünk üdve, mivel e földben olyan orvosság rejtezik a betegek számára, amely az egészségeseknek is enyhet ad, az egyéb adományok között, melyekkel ezt romjaiból föltámasztjuk, elsőként földekkel ajándékozzuk

10 2009 januær dobog :augusztus :15 Page Dobogó meg. Sassadnak hívják azt a földet vagy pusztát ez Pilis vármegyében fekszik és ahol mostanáig fennmaradt egy kőtemplom, melyet művelt és műveletlen szántóföldekkel, ugyanakkorákkal, mint amikor a visegrádi várhoz tartozott, ugyanattól a vártól elválasztva ehhez a mi Buda városunkhoz kapcsolunk. (Nosigitur ipsam, que est sedes et solium regie dignitatis, caputque Regni nostri, et ut ita dicamus, salus et recreatio populi; siquidem in ea sola invenitur quod languidis remedium, quod sanis prestet solacium: inter alia donaria, quibus de ruinis suis relevetur, primum terris remunerare statuimus. Terra vero seu predium est Sassad, quod in Comitatu Pilisiensi adjacet, in cujusque facie adhuc manet ecclesia lapidea, quod cum ejusdem terris arabilibus, cultis et incultis, sub i- isdem terminis et metis, quibus ad Castrum Wisegradiense tenebatur, ab codem Castro segregando, eidem Civitati nostre Budensi annectimus.) 4 Vessünk számot eddigi ismereteinkkel: Ősbuda vára Mátyás idejében romjaiból föltámasztatott a nagy király által, és a véle szomszédos Visegrád várához tartozó Sasad nevű földterületének a megművelt és megműveletlen földjei Buda város birtokába iktattak. E földön található egy kőtemplom. Figyelem, nem Alba Ecclesia-ról (Mária Fehéregyházáról) van szó! Arról az ősi városról teszünk bizonyságot, amelyről Szulejmán szultán hadinaplójában, az év szeptember 10. napján ilyentén tesz említést: Az állam oszlopai, a birodalom előkelői, a ruméliai és anatóliai bégek mindnyájan a trón elé járultak, és kezet csókoltak a padisahnak. Azt mondják, hogy Buda építése óta és az egyenes ágon leszármazó magyar királyok uralkodása óta Lajos király idejéig 4700 esztendő múlt el. 5 Összegezve az eddig elmondottakat, nagy valószínűséggel állapítható meg, hogy a nagytekintélyű magyar uralkodó, Hunyadi Mátyás, a Visegrád körzetében lévő ősi Budavárat romjaiból feltámasztva a Magyar Királyság legfőbb városává, székévé tette s egyéb javak kíséretében a Visegrádhoz tartozó Sassad földjével gazdagította. A várost idegen szemektől távol tartva Visegrádon építetett fényes, függőkertes palotát, ahol a külhonból érkező, diplomáciai ügyekben jártas követeket fogadta. Oláh Miklós zágrábi püspök, majd koronázó esztergomi érsek fent említett Hungária című művében olvashatjuk Mátyás visegrádi palotájának szemléletes leírását és egy anekdotát a követjárás nehézségeiről. Megtudhattuk azt is, hogy Pest városa északra a Duna bal partján feküdt a XV. század második felében, légvonalban, mintegy 5-6 km-re az ősi pilisi Budavártól. Ez a leírás viszont felveti a kérdést: Vajon ahogyan a Budák esetében történt, több Pest nevű város is létezett abban az időben? Gondoljunk a Pesti Újhegyi várra, amit IV. Béla építetett. Isteni akaratból a Pilis felfedi rejtélyes titkát. Idézett irodalom: 1. Rupp Jakab: Buda-Pest helyrajzi története. Pest old. 2. Oláh Miklós: Hungária VII. fejezet. Osiris Kiadó, Budapest 3. Evlia Cselebi: Egy török világutazó magyarországi utazásai Akadémia Kiadó, Budapest 4. Rupp Jakab: Buda-Pest helyrajzi története/ Pest old. 5. Szulejmán szultán hadinaplója év. Felhívás! Ha önnek fontos a magyar kultúra, a magyar művelődés és a hagyomány, szeretne hozzájárulni a tradícionális értékek terjesztéséhez, akkor figyelmébe ajánlom alapítványunkat, amely ezen értékek terjesztését, megőrzését és megismertetését tűzte ki céljául. Szeretnénk szép környezetben Népmese és Kultúrális Múzeumot létesíteni állandó kiállítással, ahol gyermekek és más érdeklődők ismerhetik meg a magyar népmesekultúra és népi hagyományok magas szintű és sokak által nem ismert értékeit. Amennyiben támogatni kívánja erőfeszítéseinket, vagy esetleg kérdései vannak az alapítvánnyal és tevékenységével kapcsolatban, köszönettel vesszük hozzájárulását, és állunk rendelkezésére. Emese Kis Csillaga Kultúrális Alapítvány Számlaszám: Elérhetőség: 06 (20)

11 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 13 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 13 Szentek legendái - legendák szentjei Szent Balázs FELLEGI BÉLA Ünnepének napja: február 3. Szent Balázs orvos és püspök volt, születési helye ismeretlen, meghalt 316. február 3-án, az örmény Sivas városban (ma Törökország területén található) Életéről nagyon keveset lehet tudni, püspökké választása után visszavonult egy magányos hegyi barlangba, ahonnan imádkozva vezette népét, tanácsokat osztott és gyógyította a közösséget. A legendák szerint vadállatok (oroszlánok, tigrisek, medvék, farkasok) őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki. 316-ban újra kitört a keresztényüldözés a város római helytartója elfogatta és bíróság elé állította a püspököt. A vadállatokból álló testőrsége meg tudta volna őt védeni, de Ő önként ment elfogóival. Mivel Balázs hitét nem sikerült megtörni, megkorbácsolták és siralomházba került. Vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül lefejezték. Tisztelete már rögtön halála után megkezdődött,a keleti egyházban a VI. századtól, a nyugatiban pedig IX. századtól tisztelik a torokbajok ellen védő szentként. Ereklyéit sok városban: Taranto, Trier, Párizs, Raguza őrzik, az utóbbi városnak védőszentje is lett. Templomok épültek tiszteletére, úgy Konstantinápolyban, mint Rómában is. Mivel egy kínzó torokfájás esetén segített, a késő középkorban a tizennégy segítő szent közé sorolták. Balázs rendszerint püspöki öltözetben, vagy palástban ábrázolják, pásztorbottal és keresztbe illesztett gyertyákkal. Szent Balázshoz főként betegségek esetében imádkoztak és imádkozna segítségért, emiatt az orvosok védőszentje, továbbá védőszentje a takácsoknak, a szélmolnároknak, és a fúvós muzsikusoknak is. Időjelző szentként is tisztelik, ünnepének ideje a tél végét és a veszedelmes viharokat jelzi. Ugyanakkor az állatok oltalmazójaként is tisztelik, mint aki távol tartja a farkasokat a nyájaktól. Szent Balázs életéhez számos csoda és legenda fűződik, legtöbbet emlegetett tette, egy özvegyaszszony halszálkától fulladozó gyermekének megmentése. Az asszony hálából, ételt és gyertyát vitt a szentéletű püspöknek. Ennek emlékére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a pap, két gyertyát tart a hívők álla alá, és e szavak kíséretében Szent Balázs püspök és vértanú, közbenjárására, szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és mindenmás bajtól, megáldja őket. Kivégzéséhez is legenda fűződik: amikor először vízbefojtás általi halálra ítélték, és egy tóba akarták volna vetni, Balázs a következőket tette: a partra érve rövid áldást adott a tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált, ott megfordult és barátságosan felszólította bíráit, kövessék őt a vízen járva (65 férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt) Szent Balázs a középkorban a diákok egyik kedvelt védőszentje volt, napját fényesen megünnepelték innen ered a Balázs-járás az iskolás gyermekek házról-házra járó, adománygyűjtő, iskolába toborzó, köszöntő szokása. A legtöbb helyen a Balázsolók, ezt a köszöntőt énekelték: A Szent Balázs doktorunknak, hogy ma vagyon napja Többször is hogy megérhessük, az úristen adja Kérjük ajándékát, a szent áldomását Távoztassa mindnyájunknak torkunknak fájását... Balázs-járás A Dunántúlon, az Ipoly és Nyitra környéki falvakban, a Csallóközben szokás volt a Balázs-járás. Maskarába öltözött gyermekcsoportok jártak házról házra. Egyikük Balázs püspököt személyesítette meg fején papírsüveggel, a többieken papírcsákó volt, oldalukon fakard. Nyársat vittek, hogy a háziak arra tűzhessék a kolbászt és a szalonnát. A Balázs-járás, akárcsak a március 12-i Gergely-járás, a soványpénzű tanítók jövedelemkiegészítését jelentette, amit gyakran díjlevelükbe is belefoglaltak. A háziaktól kapott szalonnát, babot, zsírt, tojást a gyerekek elvitték a tanítónak, aki azután megvendégelte őket.

12 2009 januær dobog :augusztus :15 Page Dobogó A Habsburgok zsidó származása A Pesti Napló 1930-as számából idézünk. ZILAHI LÁSZLÓ A Pesti Napló karácsonyi és újévi számában rendkívül érdekes közleményt olvashattak a budapesti fajvédők (ha ugyan olvassák a Miklós Andorék lapját), amelyben, prágai tudósítás alapján Masaryk elnöknek egy nyilatkozatáról volt szó. Masaryk elnök írók és újságírók körében a faji kérdésről beszélt. Abból, amit Masaryk mondott, a Pesti Napló számára egyetlen mondat volt csupán érdekes: Masaryk megemlítette ugyanis, hogy a Habsburg család, még Ferenc József idejében, megvásárolta az ismert Meyer-féle Konversationslexikon egyik egész kiadásának legnagyobb részét, és meg is semmisíttette ezt a felvásárolt kiadást azért, mert az állott benne, hogy a Habsburgok zsidó származásúak. Persze, lehetne beszélni arról, hogy a mai magyar világban a Habsburg családnak nem kellene anyagi áldozatokat hoznia a lexikon megvásárlására és megsemmisítésére, mert a magyar uralkodó osztály fajvédő mentalitása mellett igen egyszerűen a királyi család ellen elkövetett becsületsértés vagy halottgyalázás címén a független magyar bíróság rendelné el az ország területén található összes Meyer-lexikon-példányok elkobzását és megsemmisítését. Kissé tisztultabb felfogással arról is lehetne beszélni, hogy a Habsburgok valószínűleg sohase áldoztak volna egy árva forintot sem a lexikonpéldányok felvásárlására, ha a tulajdon családfájukat kellőképpen ismerve nem tudták volna, hogy a zsidó származás foltja valóban menthetetlenül rajtuk tapad, úgy, hogy ettől csakis állhatatos hallgatással lehet szabadulni. Minderről azonban ne legyen itt szó. Hanem lássuk: mi volt hát a Habsburg-család zsidó származásáról abban a felvásárolt lexikonkiadásban. Masaryk, aki nemcsak politikus, hanem tudós is, a tudós pontosságával és óvatosságával hozzátette fenti kijelentéséhez, hogy ő a felvásárolt lexikon kiadást sohasem látta és ezért nem is tudja, helyes-e és igaz-e a lexikon előadása a Habsburgok származásáról. E sorok írója azonban felkutatta az elkobzott lexikonkiadásnak egy példányát. A Meyer-féle Konversationslexikon negyedik kiadásáról van szó, amely 1887-ben jelent meg. E kiadás hetedik kötetében a 987-ik lapon, a baloldali hasábon (felülről számított 8. sor) szó szerint a következő mondatok állnak: A Habsburgok leszármazását a ház későbbi történetírói a XIII. és XIV. században a római Pierleonecsaládtól vezették le, amely családból a XII. században egy pápa is származott, II. Anakletus pápa. Ehhez a származtatáshoz nemsokára az a kísérlet járult, hogy a Habsburgok őseinek sorát egészen az ó-római Aniciusokig, vagy, mint mások akarták, egészen a Scipiokig vezessék fel, holott hát az igazság szerint a római Pierleone-nemzetség zsidó származású volt. Itt meg is lehetne állni, mert a Meyer-féle lexikon történelmi adatait a történettudomány szempontjából kifogástalanoknak szokás tartani. A Habsburg-család zsidó leszármazásának kérdése ezzel elintézettnek volna tekinthető. Azonban menjünk egy lépéssel tovább. Tegyük meg azt a lépést is, amit Masaryk elnök nem tett meg, mert nem látta a lexikon szövegét; ellenőrizzük, hogy igaz-e és helyes-e a lexikon előadása a Habsburgok származásáról? Erre nézve, miután egy középkori római nemzetség történetéről, a Pierleone család származásfájáról van szó, forduljunk egyenesen ahhoz a forráshoz, amely a középkori Róma történetére nézve a legnagyobb elismert tekintély, olyan tekintély, amelyet eddig soha senki nem vont kétségbe: forduljunk Gregoroviushoz. Ferdinand Gregorovius: Róma városának története a középkorban című grandiózus, minden emberi kort túlélő munkájában, eltekintve későbbi részektől, a VIII. könyv 3. fejezetben hét teljes oldalt szentel a Pierleone-család történetének. (Lásd a Wolfgang Jess-féle kiadás oldalait.) Ebből a fejezetből a következőket tudjuk meg: A római zsidók Pompeius óta a Trastevere városrészben éltek, ghettói elzártságban, nyomorult viszonyok között. A VIII. és IX. században sikerült valamelyes hatalomhoz jutniuk, mert Róma legjobb orvosai és pénzváltói (bankárai) zsidók voltak. IX. Leo pápa alatt egy zsidó bankár volt a szentszék legfőbb pénzügyi tanácsadója, legnagyobb hitelezője. A pápa nógatására ez a rendkívül becsvágyó zsidó bankár kikeresztelkedett s a keresztségben a Benedictus Christianus nevet kapta. A fiát maga Leo pápa keresztelte, még pedig, önmagáról elnevezve, Leo névre. A kitért zsidó bankár Leo fia számára ezzel megnyílt a hatalom útja. A leányait a legelőkelőbb rómaiakhoz adta férjhez, ő maga pedig mint Gregorovius írja a renegát fanatizmusával és okos számításával Hildebrandhoz és a reform pápákhoz csatlakozott. A fiát Petrus Leonis olaszul: Pierleone névre keresztelték. Ez a Pierleone, akiről azután később az egész családot nevezték Pierleone lett a vezetéknevük, s aki a zsidó bankárnak unokája volt, rendkívüli politikai befolyásra és hatalomra tett szert. II. Orbán pápa rábízta egyebek között az Angyalvár parancsnokságát. A pápai erőd parancsnoksága révén tehát a zsidó bankár unokája katonai védelmezője és őrzője lett a pápának,

13 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 15 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 15 akinek egyúttal pénzügyileg hitelezője is volt. Ez a pápa a Pierleone palotájában halt meg. Természetesen a pápa utódai is iparkodtak megnyerni a hatalmas Pierleone protekciójá" Gregorovius használja ezt a szót a nép ellenben gyűlölte Pierleonet, mint uzsorást, a nemesség pedig utálta, mint parvenüt. Ezek után szószerint így ír Gregorovius: A pápák barátsága, a családi összeköttetések fénye, a Pierleone-család pénze és hatalma olyan hamar fátyolt borítottak a jövevény Pierleonek zsidó származására, hogy a család hamarosan mint a Város egyik legfönségesebb hercegi nemzetsége tett szert hírnévre. Már Leo (a zsidó bankár fia) óta a Rómaiak Konzula címet viselték, olyan büszkén és természetesen, mint a legősibb patríciusok. Viszálykodtak a Frangipaniakkal, mert ez utóbbiak most önzésből és gyűlölségből császárpártiak és ghibellinek voltak, míg a Pierleonek a pápai párt vezérei. Mindkét ellenséges nemzetségnek egy-egy Leo volt az alapítója és mindkét nemzetség ugyanabban az időben virágzott fel. Később azt mesélték, hogy úgy a Frangipaniak mint a Pierleonek az Aniciusoktól származnak. A XV. században azt beszélték, hogy a Pierleone család egy tagjának, Massimo Pierleonenak két testvére, két úgynevezett Aventinusi gróf, Németországba vándorolt és ott a Habsburg-házat alapította. Még maguk az osztrák császárok is megtisztelve érezték magukat, hogy a Pierleone-nemzetség rokonai lehetnek, míg aztán a Habsburgok felfedezték, hogy ebben az esetben bizony a római ghettóban kell keresni az őseiket. Elmondjuk még Gregorovius nyomán, hogy Petrus Leo (Pierleone maga) júniusában halt meg. Nagy pompával temették el. Az akkori pápák síremlékei elpusztultak, ellenben ennek a zsidó Crassusnak mauzóleumát csodálatosan épen megőrizte a véletlen mint Gregorovius mondja. A római Szent Pál-templom kolostorudvarán áll egy óriási márványkoporsó, Pierleone koporsója: a sírfelirat igazi zsidó módra azt mondja el róla, hogy mennyire páratlanul és mérhetetlenül nagy ember volt Pierleone úgy gazdagságát, mint gyermekeinek számát tekintve. Népes család maradt utána, még pedig igen szerencsés család, mert egyik fia Gregorovius szerint pápa, egy másik fia római patrícius lett, egy leánya pedig Rogeriusnak, Szicília királyának felesége. Az a fia, amelyik később pápa lett, ugyanabban a római városrészben, Trasteverében, lett bíbornok (1120 decemberében), amelyből a zsidó család származott. A pápai trónt a zsidó bankár unokája II. Ince pápával szemben karddal hódította meg. Testvérei, Leo, Jordán, Rogerius és Huguizon segítségével, valamint számos adójának fegyveres segítségével megrohanta a Szent Péter templomot, feltörte a kaput, pápává avattatta magát, megrohanta a Lateránt, beleült az ottani pápai székbe, megrohanta a Santa Maria Maggioret és lefoglalta az egyházi kincseket. II. Anakletus néven lett pápa ez az arany meteor (mint Gregorovius nevezi), aki szórta a pénzt a sóvár kezek ezrei felé. És a tömegkörmeneteknél, amiket Anakletus Pierleone pápa tartott, ott látjuk a zsidók zsinagógáját, a Chromatius-palota előtt sorakozik a zsidók gyülekezete, élén a rabbival, aki a pentateuch nagy, eltakart tekercsét tartja kezében-és elgondolhatjuk, hogy soha még semmiféle pápát nem köszöntöttek Izrael gyermekei a kárörvendő szerencsekívánatoknak olyan őszinte himnuszaival, mint ezt a pápát. A legérdekesebb azonban az, hogy az ellenpápa, II. Ince, ugyancsak trasteverei zsidó unoka volt, akárcsak maga Pierleone-Anakletus. És amikor Ince pápának menekülnie kellett Anakletus pápa elől, akkor II. Ince "trasteverei egykori hitsorsosainak tornyaiba" vonult vissza (Gregorovius). A sors nemsokára úgy fordult, hogy a császárság és a katolikus világ Ince pápának kedvezett. Neki elnézték zsidó származását, ellenben Anakletussal szemben egyszerre csak tele megvetéssel jutott eszébe a világnak a Pierleonek zsidó származása. Római hatalmát nyolc éven át megtartotta sógorának, Rogeriusnak, segítségével, akit ennek fejében Szicília királlyá koronázott. A harc január 25- én bekövetkezett halálával ért véget. Az ellenpápa, II. Ince, újra bevonult Rómába, fogadta Pierleone Anakletus testvéreinek hódolását, békét kötött velük, megerősítette őket a pápai udvarnál viselt tisztségeikben és hatalmukban, s nemsokára Rogerius király is az ő pártjára állott. Ezzel úgy fiági, mint leányági részen minden korra végleg meg volt alapozva a Pierleonek előkelősége és hatalma. A Habsburgoknak immár nem volt okuk szégyenkezni a rokonság miatt. Gregoroviusnak ez az előadása elegendő világosságot derít a Pierleone család és a Habsburgok rokonságára magyarul: a Habsburgok zsidó származásának kérdésére. Így kerekedik ki a felvásárolt Meyer- Lexikon szűkszavú képe, így nyernek világosságot Masaryk szavai, így nyer jelentőséget a Pesti Napló rövid prágai távirata. Ez a jelentőség, immár becsületes magyar fajvédő szemmel tekintve, abban áll: A fajvédő mentalitás zsidónak minősít mindenkit, akinek családfájában csak egyetlen csepp zsidó vér is kimutatható. Más, kevésbé szigorú szemléleti módok nem ragaszkodnak ennek a csepp zsidó vérnek a kimutatásához, hanem azt mondják: a fajvédő mentalitás lehet bár igen célravezető eszköz, mint egy a magyar uralkodó osztály hatalmának alátámasztását és igazolását segítő politikai elmélet, ellenben mint tudományos elmélet: ostobaság, mert hiszen ki és hol állapíthatná meg évezredek során a fajok keveredésének határait?! A fajvédő elmélet azonban ragaszkodik ahhoz a bizonyos kimutatandó csepp zsidó vérhez. Nos, a Habsburg család esetében, úgy vehetjük, ez a bizonyos kimutatandó csepp a történettudomány mai eszközeivel éppen eléggé ki van mutatva. Hogy ebből a kimutatásból aztán a fajvédők milyen gyakorlati fajvédelmi következtetéseket vonnak le a Habsburgokkal szemben, azt intézzék el részben egymás között, részben a legitimistákkal és Serédi hercegprímással.

14 2009 januær dobog :augusztus :15 Page Dobogó Őshagyományunk sebezhetősége TÓTH FERENC Ha most feltámadna s eljőne közétek, Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek. (Arany János: Toldi) Mit jelent az, hogy őshagyomány, és mitől ős? Ahogy a személyesen ismert felmenőinket sem illendő ősöknek nevezni, vagy az ismert történelmi korokhoz és személyekhez kötődően keletkezett vallások egyikét sem nevezhetjük ősvallásnak, úgy őshagyománynak is csak az időtlen múltban létrejött szokásainkat és törvényeinket tekinthetjük. A nyakunkon ülő, tudósnak álcázott szellemi zsoldosok, vagy döntéshozónak álcázott birodalmi helytartók mindent megtesznek, hogy saját őshagyományainkat ne ismerhessük meg, illetve, hogy kedvünk se legyen azokat megismerni. Az őseinket lejáratni szándékozó tananyagok azonban annyira ellentmondásosak, átlátszóak és arcátlanok, hogy egyre többen kapunk kedvet a nyomozáshoz, az igazság kiderítéséhez. Mert ha ennyire titkolják előlünk a múltunkat, akkor várhatóan nagyon érdekes dolgokra fogunk bukkanni. Nekiálltunk hát keresni. Amit találtunk, az minden várakozásunkat felülmúlta: eleven ősnyelvet beszélünk, sokak szerint a teremtés nyelvét, és Eurázsiában szinte bárhol kezdjük keresni az őshazánkat, mindenhol meg is találjuk (Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai I-III.; Mesterházy Zsolt: A magyar ókor I-II.; Varga Csaba: A kőkor élő nyelve). Őseink biztos tudással alakították a tájat, a domborzatot, segítették a vizek járását (Tóth József: Épített tájak a Kárpát-medencében; Andrásfalvy Bertalan: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása; Molnár Géza: A Tiszánál). Jobban értették a csillagok üzenetét, Ég és Föld, idő és tér kapcsolatát, mint a mai tudomány (Pap Gábor: Mag hó alatt, Hazatalálás; Bakos Attila: A Duna evangéliuma), vitézeink bámulatos képességű harcművészek voltak, hadvezéreink számtalanszor térdre kényszerítették Rómát és Bizáncot (Kálti Márk: Képes Krónika, Mahmúd Terdzsüman: Tárih-i Üngürüsz). Táltosaink beszélték az állatok, növények, szelek és vizek nyelvét. Ha akarták, szélviharral utaztak, ha akarták, vihart idézve rádöntötték a házat az arra rászolgáló emberekre; olvastak az emberek gondolataiban, beavatottként biztos tudással hívták segítségül bajban a szellemvilág lényeit, és még sorolhatnánk (Polner Zoltán: Csillagok tornácán Táltosok, boszorkányok, hetvenkedők; Máté Imre: Yotengrit I-III.). A Teremtő üzenetének megértéséhez azonban nem kell táltosnak születnünk, csak hagynunk kell szabadon rajzolni a gyermekeinket, és megdöbbenve láthatjuk a papírra varázsolt ősképeket (Molnár V. József: Örökség). Ha pedig odafigyelünk Végvári Józsefre, megtudhatjuk, hogy a különböző nyelvek birtokos szerkezetei vagy birtokos esetei nagy biztonsággal elárulják, mennyire gyarmatosító, rabló hajlamú az adott nép. Nálunk sokszor annyiféle nyelvtani eset van, mint az indoeurópaiaknál, a birtokos és részes eset mégis egy és ugyanaz. Tehát az anyatejjel szívjuk magunkba a Törvényt, hogy csak részesei vagyunk a Földnek és Isten áldásainak, nem pedig urai és tulajdonosai. A felsorolás még a jéghegy csúcsának sem nevezhető, inkább csak ízelítő, hogy mi mindenre bukkanhatunk, ha betérünk egy magyar szellemiségű könyvesboltba. Ahhoz azonban, hogy őshagyományunk erkölcsi alapjait megismerjük, még ennyit sem kell fáradoznunk. Elég, ha népmeséink legjavát megismerjük (Almafi; Fehérlófia; Az Égigérő Fa; Fanyűvő, Vasgyúró, Hegyhengergető; Ludas Matyi stb.), már ezekből megtudhatjuk a parancsolatokat : oszd meg ennivalódat, ruhádat, hajlékodat a rászorulóval, segíts a bajbajutottakon, ne félj se a túlerőtől se a haláltól, szállj szembe a zsarnoksággal, és végül miután győztél, és elnyerted a királylány kezét és a fele királyságot tégy jót még az irigyeiddel, elárulóiddal is. Mennyire más világ ez, mint a nyomorban fogant indoeurópai lélek Jancsijának és Juliskájának élet-halál harca a gyermekhúsra áhítozó felnőttek ellen! (Ugye emlékszünk: azért szöktek világgá, mert a szüleik meg akarták enni őket, és azért lökték be a banyát a kemencébe, mert a banya is

15 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 17 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 17 az ő húsukkal akarta csillapítani az éhét ) Piroska, Hófehérke, Csipkerózsika, Hamupipőke vagy Holle anyó története ugyanígy nem az erkölcsileg megbukott testvérek, társak felemeléséről szól, hanem kíméletlen kenyérharcról, vagy egyszerűen a jó jutalmazásáról és a rossz bűnhődéséről. A Csizmás Kandúr pedig egyszerűen a csalás felmagasztalása. Félreértés ne essék: az említett indoeurópai (vagy azzá vált) mesék a történelem során a magyar népmesekincsnek is részei lettek, de idegen jellegüket máig megőrizték! Gondoljunk bele: Romolusz és Rémusz, vagy Káin és Ábel népei ilyen meséken nőttek fel évezredeken keresztül. Önmagukból kiindulva nem is csoda, ha Hunor és Magor népeinek erkölcsrendjét és tudását fenyegetőnek érezték. El se tudták képzelni, hogy valakinek megvan az oka a bosszúra, van hozzá hatalma és tudása is, mégsem él vele. Ismerjük, hogy milyen módszerekkel irtották ki, vagy sorvasztották el ezt a tudást (Fehér M. Jenő: Középkori magyar inkvizíció). A felkapaszkodó új világrend eszköztárában voltak politikai cselszövések, megvesztegetés, szent háborúk, besúgóhálózat, inkvizíció, nyilvános, megalázó kivégzések, megfélemlítő kínzások, csonkítások, megbélyegzés, kiátkozás, tömeges áttelepítések, kötelező részvétel a miséken (agymosás egy életen át), idegen eszmék és szakértők folyamatos behozatala, tájrombolás, környezetpusztítás, a közösségek szétmorzsolása, a múlt átírása és a jövő megmérgezése. Kis utánajárással azt is megtudhatjuk, hogy a Természettől és a Teremtőtől rettegő, beteg lelkű, torz világképű, természetellenes észjárású, isteninek nevezett emberi kinyilatkoztatásokban vakon hívő, saját létalapjukat is felélő érdekcsoportok irányították és pénzelték ezt a több ezer éves irtóhadjáratot. Hadd idézzem újra Mesterházy Zsolt fent említett könyvének címét sokatmondó alcímével együtt: A magyar ókor A nagy ókori világháború és a Róma-szindróma (avagy az indoeurópai történetírás cáfolata). A nagy ókori világháborúban az Eurázsiát összefüggően belakó ragozó nyelvű ősnép vívta kezdetben dicsőséges, majd egyre kilátástalanabb élet-halál harcát a mind népesebbé váló indoeurópai és sémi népekkel. Honnan jöttek ezek a nem ragozó nyelvű tömegek? Hisz akárhol is keresték eddig az indoeurópai vagy sémi régészek saját őshazájukat, mindenhol a ragozó nyelvű ősnép nyomaira bukkantak. Mesterházy Zsolt művének elolvasása után már tudjuk a választ: sehonnan se jöttek, de sokfelé létrejöhettek. Sehonnaivá nyomorított, gyökerét vesztett, erőszakosan összekevert, lényegesen eltérő nyelveket beszélő néptömegek szoktak kialakítani olyan leegyszerűsített, közös nyelvet, amelyből eltűnik minden hangulati árnyalat, eltűnik a nyelvet költőibbé tevő ragozás is, és csak a közvetlen túlélést szolgáló nyelvi elemek maradnak meg. Miután kialakul ez az új keveréknyelv, az egymást követő nemzedékek ajkán színesedni kezd ugyan, de az eredeti nyelvek költői színvonalát évszázadok alatt sem képes utolérni. Ha elolvassuk a Világhálón a pidgin languages címszó alatt írottakat (http://en.wikipedia.org/wiki/pidgin), megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy az angol nyelvészek miközben részletesen leírják a zagyvanyelvek létrejöttének és fejlődésének törvényszerűségeit saját gyarmataik összekevert néptömegeit elemezve észre sem veszik, hogy a tulajdon anyanyelvük is ugyanazon jellegzetességeket mutatja. Nem véletlenül. A mai indoeurópai nyelvek elődei is keveréknyelvekként kezdték új életüket vagy a római időkben, vagy akár sokkal korábban, de az ősműveltség ragozó nyelveihez képest mégis újnak számítanak. Tehát a természeti csapások, a háborúk és a birodalmi politika mindenkori vesztesei, a társadalomról leszakadó vagy lemorzsolódó, gyökérvesztett, hazátlanná vált tömegek kovácsolódtak új nemzetekké úgy a történelem során, hogy végül világgyarmatosítók lettek, és kielégíthetetlen kapzsisággal és gyűlölettel igyekeznek máig kifosztani és összetörni az ősműveltség szigetszerűen megmaradt bölcsőit. Azt a bölcsőt is, amelyből kizuhantak valaha, ezért tudat alatt meggyűlölték. A bölcső hiába fogadta vissza őket később (lásd a mi őseinket, akik szlávot, oláhot, germánt, zsidót, cigányt egyaránt befogadtak tömegesen), az ősnépek iránti gyűlölet mégis megmaradt. Máté Imre Yotengrit I. című könyvében idézi Bendes József táltost: Valaha a mi fajtánk lakta keresztül Európát, Szibériától a Ligur-tengerig. Aztán a döglesők szétrágtak bennünket, maradtunk is, nem is. Nahát, a döglesőknek szállást adtak őseink, aztán ki is verték őket házaikból! Azt is megtudjuk Bendes Józseftől, hogy nyelvünk a szavarokról maradt ránk, a rómaiak pedig a szavarokról nevezték el Pannónia fővárosát, a mai Szombathelyt Savaria-nak. Nocsak, a rábaközi táltosemlékezet is Mesterházy Zsolt meredeknek tűnő következtetésit igazolja, hogy mindenfelé saját ragozó nyelvű őseink nyomaival találkozunk? Az indoeurópai és sémi történelem dicsőségesnek nehezen nevezhető kezdetei nagyon hasonlóan bontakoznak ki Varga Csaba könyveiből is (A kőkor élő nyelve, Az angol szókincs magyar szemmel, Ógörög: régies csángó nyelv, stb.), de egy kis szótárazással akár saját magunk is felfedezhetjük a nyelvbe zárt történelem egyes részleteit valahogy pont fordítva, mint ahogy az iskolában tanítják nekünk. A kapát-kaszát, huszárt-szablyát szláv jövevényszavakként beállító birodalmi tananyag ízzé-porrá törik, ha fellapozzuk Czuczor Gergely és Fogarasi János: A magyar nyelv szótára című művét (CD-ROM, Arcanum Adatbázis Kft). Ezt a szótárt 1862-ben adta ki a Magyar Tudományos Akadémia! Mi történt azóta az Akadémiával, hogy nem nyomtatták ki újra a szótárt? Fejlődött, felzárkózott, azaz gerinctelenül behódolt a mindenkori birodalmi elvárásoknak? A szókincsünk javát elidegenítő nyelvészettel megtámogatott történelemoktatásunk olyan, mintha a bárányoknak a farkasok szemszögéből tanítanánk a természet törvényeit. Trójában a görögök a hősök, Karthágóban a rómaiak. Akkor miért nem hősök a hunok Rómában? Mert a báránykákat úgy kell

16 2009 januær dobog :augusztus :15 Page Dobogó okítani, hogy szégyenkezzenek a szarvaik miatt. Ha ugyanis előfordul nagyritkán, hogy a feldühödött kosok megsebeznek egy-egy farkast, azt bizony a farkasok évezredeken át a bárányok orra alá fogják dörgölni. De hogy ne legyen gyanús a kettős mérce, nem saját maguk hánytorgatják fel a sebeiket, hanem beidomítják a legengedelmesebb bárányokat a farkasok szövegére. Így aztán hitelesebbnek tűnik a ragadozópárti történelemszemlélet a sok jóhiszemű birkának. Úgy tűnik, olyan korszakot élünk, amikor futótűzként terjed a felismerés, hogy mennyire másról szólt számunkra a történelem, mint ahogy láttatni akarják velünk. Igaz, minden szerző másként közelíti meg azt a folyamatot, ami idáig juttatott bennünket, mégis ugyanazokra a következtetésekre jutnak. Mesterházy Zsolt nagy ókori világháborúról ír, Varga Csabánál a peremkultúrák támadnak az ősműveltség ellen, Pap Gábor tanítása szerint a héj esküdött össze a mag ellen, Harsányi Ildikónál a ragadozó állat-ősű népek rabolják ki következetesen a növényevő állatősöktől származó népeket, a rábaközi táltosok a dögleső népek nyakunkra szaporodásának veszélyére figyelmeztetnek ( Viseld el a jöttet, a másat, de ne tenyészd! ), Andrásfalvy Bertalan és Molnár Géza a tájjal együttműködő ember és az embert tápláló táj tudatos, központilag irányított szétrombolásának történetét tárja elénk, és még sorolhatnánk hosszan a magyar szemszögből megírt műveket. Érdekes nézőpontból mutatja be a fenti folyamat mögöttes erőit Sütő Zoltán: Paradigma című könyvében. Sütő Zoltán szerint az ókultúrát hatalmas tudású beavatottak irányították, akik tisztában voltak vele, hogy mit szabad megtennünk és mit nem, mi az ember küldetése a Földön, és mi az Élet értelme. A felsőbb szintű beavatottak ma is tökéletesen átlátják az alsóbb beavatási szinteken lévők vágyait, terveit, módszereit, így hazugságok vagy félrevezetés nélkül tudnák a tömeget irányítani. Azért csak tudnák, mert a történelem kiverte kezükből a pásztorbotot. Hogy történhetett meg ilyesmi? Úgy, hogy körülbelül háromezer évvel ezelőtt megjelent egy mindenre elszánt, elvetemült érdekcsoport, akik nemet mondtak az ókultúra beavatási hierarchiájára (szent rendjére), majd saját magukat minden különösebb indoklás nélkül az egyetlen igaz Isten kiválasztottjának kikiáltva megkezdték a beavatottak elleni, hihetetlenül következetes történelmi irtóhadjáratukat. Ők maguk (akiket Ábrahám, Izsák, Jákob, József és Mózes jelképez) nem érték ugyan el a legfelső beavatottak tudásszintjét, viszont a sudra tömegekhez képest ők maguk is beavatottak voltak. A sudra nem tudatlan, hanem korlátolt embert jelent. Korlátolt rálátású és felelősségű. Ahogy Hamvas Béla fogalmazta meg Az archaikus közösség című írásában: a szolgaság, a sudra, ahogy a hindu hagyomány mondja, csak a munka mestere, semmi egyéb. Tehát a sudra akár világhírű atomtudós vagy genetikus is lehet, hisz a mai tudósok többsége is csak az adott szakterület mestere, szemléletében semmi több. Mózes szellemi utódai a mai tömegfélretájékoztató ipar varázslóihoz hasonlóan bármire rá tudták venni a saját kis körén túl nem látó tömeget. Még arra is, hogy a tömeg kiirtsa a rálátásban, bölcsességben felette álló beavatottakat, majd a saját soraiból juttasson a beavatottak helyére teljesen érdemtelenül szerencsésnek hitt sudrákat. Miután a régi beavatott (tehát az élet lényegét átlátó) vezetők helyére sudrákból lett új urak kerültek (akik ellen már tényleg jogosan lázadnak az elnyomottak), még könnyebb lett a tömegeket saját érdekeik ellen is mozgósítani. Ábrahám és Mózes szellemi örökösei pedig nyugodtan tologathatták és tologathatják a nagy játéktáblán a sudra császárokat, királyokat, miniszterelnököket és tömegeket anélkül, hogy bárki érdemben leleplezhetné őket. Ahogy Sütő Zoltán könyvéből kihámoztam, nem azért lehetetlen leleplezni a háttérben működő érdekcsoportokat a sudra tömegek előtt, vagy sudra szintről megdönteni az uralmukat, mert olyan mesterien rejtőzködnek (habár valamelyest tényleg rejtőzködnek), hanem azért, mert a sudra akkor sem fogná fel vagy hinné el a háttérhatalom történelmi céljait, ha iskolában tanítanák neki. Egyébként tanítják is, mégse veszi észre. Csak a Bibliát kellene magyar szemmel elolvasni és értelmezni ahhoz, hogy lássuk, mi miért történt az elmúlt háromezer évben, Ábrahám egyiptomi üzleti kalandjától Trianonon át a teljes nemzeti vagyonunk és Szent Koronánk jelenlegi elzálogosítási kísérletéig. A Biblia, különösen Mózes könyvei a legfontosabb bizonyítékok lennének az emberiség nagy történelmi perében, ha nem jóhiszemű és jól képzett sudrák, vagy még jobban képzett mózesi beavatottak ülnének a nemzetközi jogszolgáltató gépezet (amit álságos módon igazságszolgáltatásnak hívnak) minden fontos csomópontjában. A beavatottak a kiművelt sudrákkal ellentétben nem csak ahhoz értenek, hogy paragrafusokkal és érdekekkel egyeztessenek valós helyzeteket, hanem ahhoz is, hogy döntéseikkel miként tudják az életet a kívánt irányba terelni. A jóhiszemű, jól képzett sudra vezetők azonban hiába fordítanak egyre nagyobb összegeket például a szegénység felszámolására, a szegénység ettől csak még nagyobb lesz. A mózesi mintát követő beavatottaknak pedig az eddigi tapasztalatok alapján egyáltalán nem célja a nyomor felszámolása. Hogy miért sül el mindig a viszszájára a sudra vezetők és tudósok összes nagy kezdeményezése és újítása? Amiért a Mézga Család is mindig pórul jár a Köbükitől kapott műszaki csodákkal. A sudra, ha elég okos, képes lehet megtervezni, kivitelezni és használni mindenféle bonyolult ketyerét az atomerőműtől a géntechnikával módosított élőlényekig, csak épp a lényegre nem képes: azt eldönteni, hogy a Teremtés Rendjében milyen emberi újításnak van létjogosultsága és milyennek nincs. Kotyvaszt, s magát Istennek képzeli. De hogyha elfecsérli, s rontja majd a főztet figyelmezteti Lucifer az Urat Madách művében.

17 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 19 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 19 Ezek után csak egy nyomasztó kérdésem marad: ha ekkora tudás, bölcsesség és erő birtokában voltak beavatott őseink, akkor mégis hogy szoríthatták ki őket az élet szinte minden területéről a testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt súlyosan beteg, egymást is gyűlölő érdekcsoportok? És ez az egyetlen kérdés újabb kérdéseket szül: Mi hiányzott az őshagyományunkból? Talán az alattomos, becstelen módszerek elhárításának a képessége? Vagy a megfelelő szervezőképesség? Vagy netán nem hiány, hanem többlet okozta a bajt? Talán olyan parancsolatok is voltak az őshagyományban, amelyek túlzottan is megkötötték őseink kezét, akik így még a végveszély biztos tudatában sem csaphattak le kellő eréllyel a jövőt megmérgező erkölcsi fekélyre? Most, amikor újjáéledni látszik az őshagyomány, mit változtassunk rajta annak érdekében, hogy ne mindig a rosszabb, önzőbb, természetellenesebb érdekcsoport kerüljön hatalomra? Ha valamilyen erkölcsi sarokpontot megváltoztatunk a cél érdekében, vajon belátjuk-e a következményeit? Milyen változtatás mellett érezhetjük még őseink szellemi örököseinek magunkat? Milyen viselkedést várhat el tőlünk a Teremtés Rendje? Nem tudok most minden kérdésre válaszolni, és talán nem is nekem kell konyhakész válaszokkal előrukkolnom. Mindenkinek meg kell találnia a saját válaszait ezekre a kérdésekre, és meg kell tanulnunk jól kérdezni. Ha pedig újra lesznek közösségeink (olyan embercsoportok, akik közösen vetnek és aratnak, egymásért élnek és halnak), maguknak a közösségeknek létfontosságú lesz kidolgozni azokat a testi-lelki-szellemi önvédelmi fogásokat, amelyekkel távol tarthatják maguktól a bomlasztó eszméket és hordozóikat. De érzésem szerint az őshagyományunk kisközösségi szinten nem is mondott csődöt soha, így ezen a szinten nincs szükség szándékos újításokra. Ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni Török Tibor: Erkölcs és vallás, mint evolúciós alkalmazkodás című tanulmányát. Társadalmi-birodalmi szinten viszont már más a helyzet. Tapasztalatom szerint nagyobb közösségek esetében (ahol már nem ismer mindenki mindenkit) korunkban nem azokból lesz vezető, akiknek nagyobb a rálátásuk az Élet Rendjére, hanem akik jó szervezők. Talán épp ez volt őshagyományunk legsebezhetőbb pontja: minél magasabb beavatási szintre jut valaki, annál inkább leveszi róla az Élet a gyakorlati szervezési munkák terhét. Így aztán a kiirtásukra törő háttérerők kihasználva a kínálkozó történelmi helyzetet, például a bibliai József a zsidóbarát fáraó uralkodását könynyedén elszigetelhették a fő beavatottakat az alattuk lévő beavatási szint, a védelem képviselőitől, és hirtelen József rokonsága került minden fontos hivatalba. Ennek az eredményét láthatjuk korunkban is. Ilyen helyzetben viszont a legfelső beavatottaknak kéz nélkül kellene fogniuk, és láb nélkül kellene járniuk, sőt, ha a mai tömegtájékoztatás ( világmédia ) Mózes iránti elkötelezettségét nézzük, akkor még szólniuk is száj nélkül kellene. Tanulnunk kell a történelmi leckékből. Akármi is volt őseink világának legsebezhetőbb pontja, egy biztos: ellenségeink fő erőssége a jó szervezőképesség és a gátlástalanság ötvözete volt. Ki kell nevelnünk saját sorainkból azokat a harcosokat, akik értelmesek, becsületesek, bátrak, önzetlenek, mégis kifejezetten jó szervezők. Hogy kik lesznek ezek? Ezt rövidesen meglátjuk. Akik az összeroskadó gazdaság, a tudatos eladósítás, a nemzeti vagyon kiárusítása, az idegen érdekek gátlástalan nyomulása ellenére is képesek tisztességes (tehát magyar lelkiismeretünknek megfelelő, és megélhetést is biztosító) munkához juttatni honfitársainkat, akik az olcsó külföldi tömegtermékek özönében is képesek piacot szervezni a magyar termékeknek, akik a médiaellenszél (mit szél szélvihar) tombolása ellenére is képesek hatalmas tömegeket megszólítani, azok megérdemlik a bizalmunkat és a támogatásunkat. Ha szervező harcosaink és a munkával, hittel őket segítő nemzet kiállja a próbát, akkor újra valódi beavatottak vezethetik a Kárpát Hazát, és visszatérhet régi tisztességes, közösségi, teremtő életéhez Boldogasszonyunk Népe. Ha feltámasztjuk Toldi Miklóst, Nagy Lajost is ad hozzá az Ég, ha felélesztjük Kinizsi Pált, akkor visszakerülhet Hunyadi Mátyás fejére a Szent Korona. Isten úgy segéljen bennünket! Kelt Máriabesnyőn, Fergeteg havának huszonnegyedik napján

18 2009 januær dobog :augusztus :15 Page Dobogó Nyelvében él a nemzet VÖRÖS ÁKOS A magyar őstörténettől a rendszerváltozáson át egészen napjainkig sok minden nyomon követhető újszerű megközelítésben. Az alábbi történet erről szól. Hihetetlen egy kissé, de igaz. Lássuk: Csaba királyfi ekképpen szólt a kalandozások közepette, gyanús elemekre felfigyelve: CS. KERES: ELNYOMÓ! Árpád apánk néhány évszázad múltán, a hét törzs mellett a nyolcadikat is összefogta: Ó! KERESSEM? NYOLC! A magyarok bejövetelét (ld. Feszty Körkép) követően az erdőkben a magyarság nyél-szerű orsókra lelt, és sót is találtak: E NYOMRÓL KECSES NYELECSKE-ORSÓM CSERKEL, E SÓ NYOM! Csinos leánykák szívesen vigadoztak a magyar vitézekkel évszázadokon át: Megszerezni a magyar legényeket, az volt ám a hódítás: MENYEK! OLCSÓ SER MOCSKOS! ELNYER-E SOK MENY CSELRE? Ó! Nem akármilyen szépasszonyok mulatoztak, volt olyan, aki rolót is hordott mindig magánál, hátha nagyon besüt a nap oda, ahova nem kéne. Néhány állat (disznó tudnilllik: emse, nyeles tüskésbőrű) is a tett színhelyén volt: ROLÓS MENYECSKE NYER, CSÓKOL! EMSE, MORCOS NYELESEK! Kenyérsütés gyakorta zajlott a magyarok házatáján, ez örvendetes! KENYEREM OLCSÓ S CSEKERNE MOSOLY! Molyok próbálkoztak (hárman vannak: A,B,C) néhány morzsát megszerezni a finom magyar kenyérből: Ó SORS! MELY KENCE OLY KEMENCE-SORS? Ó NE KERESS C-MOLY! Bánatosan imígyen szólt a moly, hiszen csak ilyesmit talál: CSERESNYE, LOMOK! Tisztességtelen eszközhöz folyamodott aztán az egyik, kiváltva ezzel a többiek kétkedő tetszését: CSEN: KÓSER E MOLY? Ám Kenese, a híres magyar, résen van. Feltűnik a történetben Kocs község, ahol a kocsit feltalálták. Kenese móresre tanítja a szörnyű molyokat! Kocs, a kevés nemzetközileg ismert magyar szavunk egyike, (kocsi) ím, itt is előjön. Történetesen a disznó (emse ) társaságában: MOLY CSÓR. KENESE NYELE MÓRES. KOCS, EMSE NYER. (OLCSÓK)! A nők s a kenyér meghatározók voltak a magyarság élete során. IV. (Kun) László nem mindig volt elégedett a kenyér minőségével. Tudnivaló, hogy királyunk (legyen csak L.) udvari papja, Kézai Simon örökítette meg a Csaba-mondát. (Lásd történetünk eleje!) Ó MENY-SORS: LECKE MENYEKRE! OLCSÓ S CSOMÓS L. KENYERE! Cudar idők is jártak a magyarra, már a környezetszennyezés kezdetei is fellelhetők: KORCS ELME NYES! Ó! ÓNOS CSERMELYEK. A jövendő selyem-nyakkendős léhűtői is előkerültek immár: SELYEM-CSOKOR? NE!!! A kétfelé ágazó Y, (Jó vagy rossz utat válasszunk? Össze tudunk-e fogni?) visszatérő motívum sorsunkban. A mai soproni erdőmérnök-képzés Selmecbányán indult, nem sokkal Mária Terézia után ra nyúlik vissza a honi erdészeti oktatás. A Kárpátok egyetemi polgárai vidám szakestélyeken jóízűeket söröznek, Selmecen is, Sopronban is: Y: NEMES E KORCS LÓ! SELMECEN Y-KORSÓ! Ó, SELMEC: NYERS OK.

19 2009 januær dobog :augusztus :15 Page 21 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 21 A ló és patáinak nyoma szintúgy visszatérő motívum: LÓNYOM: KECSESRE, MELYEN CSÓK E SOR! Hiszen az utóbbi sor olyan jó, csókot is érdemel. Ki nem maradhat történetünkből a zene és az irodalom. Jelesül, a mai Orsy és Krém zenekar, Nemecsek Ernő, na meg persze a ló: A kitűnő, finom anyag nyesése után selymet is árulnak (Lásd léhűtők): NEMECSEK, LÓ, ORSY NYES. REMEK, OLCSÓ E RONCSOK SELYME! A Szabad Európa rádió régi, népszerű műsorvezetője Cseke László a magyar hegyeket versenyezteti. Balatonfelvidék előnyben: CSEKE: SOMLÓ NYER! A rendszerváltozáskor az orosz katonák italozása és tevékenysége végéhez érkezik: SER S MELÓ: KONYEC! Jövőnk, múltunk lehet a japán néphez is fűződik: SONY: MECSEKRE LÓ! REMEK LECSÓ SONY! Mit nekünk dollár vagy euró. A yen lesz a jövő igazi pénze: YEN? OLCSÓ, S REMEK! Történetünknek itt vége szakad. Mindez mit jelent? Csak egyet, mindebben ott van ősi jelképünk, a KERECSENSÓLYOM, illetve annak valamennyi betűje, minden egyes sorban. Utóirat: Van-e még nyelv a világon, mely erre a szójátékra alkalmas? Bizton állíthatjuk: Nincs! Ez is történelem... Владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс покупать все больше и больше дорогих товаров, зданий и техники. Толкая их тем самым для того, чтобы они брали все более дорогие кредиты, до тех пор, пока кредиты не станут невыплачиваемыми. Невыплачиваемые кредиты ведут к банкротству банков, которые будут национализированы государством, что в итоге и приведет к возникновению коммунизма. A tőkések a munkásosztályt egyre több és több drága áru, épület, és technika megvásárlására fogják buzdítani. Ezzel e- gyütt arra ösztönözve őket, hogy egyre több drága hitelt vegyenek fel mindaddig, amíg a hitelek visszafizethetetlenekké válnak. A bedőlt hitelek csődbe juttatják a bankokat, amelyek emiatt államosítva lesznek, és mindez végeredményben a kommunizmus születéséhez vezet. Karl Marx, 1867 A Kerecsen-fészek programja Helyszín: Budapest, III. Csobánka tér 1. Közösségi Ház Március 1. Máthé Lajos: Akiket Kőrösi Csoma Sándor keresett I. Március 22. Kiss Dénes: Beszélgetés az aggyal, tolmács a magyar nyelv Április 5. Hargitay András: Időszerű kérdések a Magyar Szent Koronáról Április 19. Molnár V. József: A Széphavas nemzetegyesítő kerek kápolnája Április 26. Varga Tibor: A Magyar Szent Koronáról Az előadások vasárnap délután 3 órakor kezdődnek! Belépőjegy: 800 Ft Mindenkit szeretettel várunk!

20 2009 januær dobog :augusztus :15 Page Dobogó A ZODIÁKUS GÉNTÉRKÉPE Gondolatébresztő asztrológusoknak és másoknak VÉGH TIBOR Molnár V. József még az 1980-as években megszerkesztette az állatövi jegyek általánosan elfogadott jelöléseinek geometriai szimbólumait.(1. számú ábra) Jól látható, hogy ezek az alakzatok a 4x4-es négyzethálóban, annak 16 négyzetéből 10-et kitöltve a bal alsó saroktól a jobb felsőig húzódó tengely mentén szimmetrikusan helyezkednek el. Köztudott, hogy a úgy a csillagképekhez, mint az állatövi jegyekhez tulajdonságkörök társulnak. Vannak olyan tulajdonságok, amelyek több csillagképhez, állatövi jegynek is velejárói. Vajon hogyan jelenhetnek meg ezek Molnár V. József rendszerében? Feltehetően úgy. hogy a négyzetháló meghatározott helyén lévő 1-1 elemhez 1-1 tulajdonság tartozik, és azt kell feltételeznünk, hogy ez az elem ezen a helyen minden más jegyben is, ahol szintén előfordul, ugyanazt a tulajdonságkört képviseli. Ezek után már csak az a dolgunk, hogy próbáljunk meg összegző áttekintést szerezni arról, hogy a négyzetháló meghatározott elemei melyik jegy(ek)ben van(nak) kitöltve? Ebből a célból lássuk el folyamatos sorszámmal a 4x4-es négyzetháló elemeit, soronként haladva felülről lefelé, és a sorokon belül balról jobbra emelkedő sorszámmal. Készítsünk olyan táblázatot, melyben a fejrészben vízszintesen a 12 jegyet soroljuk fel (kezdőbetűjükkel rövidítve), a baloldalon a függőleges margón pedig az elemek helye szerinti 16 sorszámot. (2. és 3. számú ábra) A táblázatot kitöltve eredményként megkapjuk, hogy: függőlegesen egy-egy jegy elemei melyik sorszámú helyeket foglalják el a hálóban vízszintesen a háló egy-egy meghatározott sorszámú helyén melyik jegy(ek)ben van elem? A táblázat minden oszlopának 10 kell, hogy legyen az összege, mert a jegyek 10 elemből állnak, a soronkénti összegeket pedig a jobb alsó sarokban összeadva, ugyanúgy 120-at kell kapnunk, mint amikor a táblázat legalsó sorát adjuk össze. Ezt a táblázatot nevezem a Zodiákus géntérképének a négyzethálóban az elemeket a jegyek génjeinek tekintve. (Figyelem! A tengelybe eső elemeken kívül a többi elemek mindig párosával vannak) Ott, ahol valamelyik sorban (pl.) 5, 6, 8 jegynek is van (vagy nincs) eleme, nagyon nehéz lenne rögtön indulásnál eltalálni, hogy ez a hely milyen tulajdonságnak lenne megfeleltethető, de ott, ahol csak 1 vagy 2 jegy van érintve (vagy nincs) talán könnyebb kizárásos alapon megpróbál azonosítani az elemet a jegy(ek) valamilyen kizárólagos tulajdonságával, vagy annak hiányával. Ilyen sort találtam, (de ez tulajdonképpen csak 3 eset, mert a Skorpió a jegyek természete szerint egyenértékű módon 180 fokban elforgatva vizsgálandó) és ezekben a tulajdonságot kereső kérdés a következő képpen tehető fel: vajon mi az a tulajdonság, ami csak a Kosban nincs meg? (5. és 15. sor) vajon mi az a tulajdonság, ami csak a Skorpióban nincs meg? (9. és 14. sor) vajon mi az a tulajdonság, ami csak a Rákban és a Mérlegben nincs meg? (4. sor) vajon mi az a tulajdonság, ami csak az Ikrekben és a Halakban nincs meg? (13. sor) Ezek látszólag csak formális összefüggések észrevételei, de a tartalomhoz a formán keresztül lehet el jutni, és ha az Univerzumban csakugyan rend van, akkor ezek a formális összefüggések nem tekinthetők véletlennek. Úgy tartják, hogy a jó kérdésfelvetés az egyik feltétele a helyes válasz lehetőségének. Örülnék, ha a Zodiákus csillagképeinek tulajdonságait jól ismerő szakembereknek ezekkel a gondolatokkal és ezzel a módszerrel segíteni tudnék. 2. számú ábra

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

ÉPÍTETT TÁJAK (5. BEFEJEZő RÉSZ)... REJTÉLY VAGY ÁLDOZAT? (AZ ANONYMUS KÉRDÉS)... SZÁZ ÉV, AVAGY HOVÁ TűNT A HONFOGLALÓ...

ÉPÍTETT TÁJAK (5. BEFEJEZő RÉSZ)... REJTÉLY VAGY ÁLDOZAT? (AZ ANONYMUS KÉRDÉS)... SZÁZ ÉV, AVAGY HOVÁ TűNT A HONFOGLALÓ... MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 3 Elhunyt FORRAI SÁNDOR, a rovásírás-kutatás legnagyobb magyar alakja Forrai Sándor 1913. március 18-2007. május 25. Sanyi bácsi távozott közülünk, békésen, szelíden, ahogyan

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft.

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

Imaszándékok áprilisra FÉNYLŐ HAJNAL. A halálból születik az élet MÜNCHEN. Török József (Budapest):

Imaszándékok áprilisra FÉNYLŐ HAJNAL. A halálból születik az élet MÜNCHEN. Török József (Budapest): POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 4. szám (32. Jahrg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. április A halálból születik az élet A hangos farsangi zsivaj után ránk köszönt a magába szálló

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap. különszám

Ingyenes közéleti lap. különszám II. évfolyam, ELÉG A 2. szám, MÚLTUNK 2012. április-május MEGHAMISÍTÁSÁBÓL! 2. II. évfolyam, 4. szám, 2012. augusztus, különszám Amíg a kormány finnugor világtalálkozót szervez és a több évtizedes történelemhamisításban

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

Piliscsillag, Napcsillag

Piliscsillag, Napcsillag Gönczi Tamás Piliscsillag, Napcsillag Egy magyar kultuszhely és titkai Fedélen láható kép: Pilisszentléleki naplemente előtérben a pálosromokkal Foto: Vetráb József Gönczi Tamás művei II. kötet I. Nimród

Részletesebben

A SZENT KORONA TITKAI

A SZENT KORONA TITKAI A SZENT KORONA TITKAI A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe. A Szent Korona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Zsíros Sándor A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Kiadja: Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány 2000 1 Lektorálta: Dr. Gyulai Éva Ez a könyv Dallosné Balázs Katalin TARKTOR-KER Kft., Felsőzsolca és

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) Könnyű

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 5. szám Tartalom A szentek visszatérnek...1 Jó volt olvasni: Szabó Ferenc SJ Elszállnak éveink...2 A

Részletesebben

Bencés Diákszövetség Almanach. 20 éves a BDSZ 1989 2009

Bencés Diákszövetség Almanach. 20 éves a BDSZ 1989 2009 Bencés Diákszövetség Almanach 20 éves a BDSZ 1989 2009 Bencés Diákszövetség Almanach 20 éves a BDSZ 1989 2009 Húsz éves a BDSZ ALMANACH 1989 2009 ALMANACH Főszerkesztő: Dr. Scherer Norbert (Bp 48) Olvasó-

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK Okok, kezdetek A katolikus egyház 13 A vallás tényleges vezetői? 20 A kereskedők Vatikánja 33 A latin népek Franciák 40 A latin kultúra -Hispánia 59 Spanyolok 63 Katalánok 77 Portugálok 79 Mórok 87 -Olaszok

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József Magyar Tudomány magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál A SZÉN-DioXID ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS VISSZASAJTOLÁSA FÖLDTANI SZERKEZETEKBE vendégszerkesztő: Ádám József 2011 4511 A Magyar Tudományos

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE Magyarország a Kárpát-medencében Kiadja a HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK All rights reserved. Zrínyi Média Nonprofit Kft. Felelős

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS Magánkiadás Budapest 1996 Fiamnak, Botos Zoltán Gregorynak ajánlom ezt a könyvet, azzal a reménnyel, hogy ez irányban folytatja a kutatásomat. A magyarok Istene adjon neki tudást,

Részletesebben

Nyelvi adalékok Szentivánéj ünnepéhez

Nyelvi adalékok Szentivánéj ünnepéhez MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 3 Nyelvi adalékok Szentivánéj ünnepéhez Dr. VÉGVÁRI JÓZSEF Az alábbi vizsgálódások közben igyekszünk követni a Hintalan László és Pap Gábor cikkeiben (lásd a Dobogó előző három

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2012/4 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

Dobogó Mitikus Magyar Történelem kéthavonta megjelenõ õstörténeti kiadvány TARTALOMBÓL 3 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 3 A MÁGNÁSOKHOZ PETÕFI SÁNDOR:

Dobogó Mitikus Magyar Történelem kéthavonta megjelenõ õstörténeti kiadvány TARTALOMBÓL 3 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 3 A MÁGNÁSOKHOZ PETÕFI SÁNDOR: Dobog okt ber.qxp 2006.10.12. 18:03 Page 3 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 3 PETÕFI SÁNDOR: A MÁGNÁSOKHOZ Dicsõséges nagy urak, hát hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a nyakatok? Uj divatu nyakravaló készül

Részletesebben