Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk."

Átírás

1 Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.) Önk. számú, a 60/2006.(XII.29.) Önk. számú, a 7/2007. (II.15.) Önk. számú,12/2007.(iii.29.)önk. számú és a 18/2007. (IV.26.) Önk számú, 36/2007. (IX.13.) Önk., a 46/2007. (XII.05.) Önk., a 4/2008. (I.22.) Önk., a 23/2008. (IV.18.) Önk., a 35/2008. (V.28.) Önk., 40/2008. (VI.25.) Önk., a 44/2008. (VII.16.) Önk., a 62/2008. (XII.29.) Önk., 3/2009. (I.30.) Önk. rendeletekkel) Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselõ"-testülete (a továbbiakban: Képviselõ"-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Az önkormányzat és jelképei Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye dél-keleti részén a Nyírségben, Nyíregyházától 14 kilométerre fekszik. Területe 69 km 2, a népesség száma fõå. Évszázadokon keresztül, mint megyei, majd járási székhely, meghatározó gazdasági, kulturális szerepe volt március 1-jével kapta vissza városi rangját. 1.. /1/ Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Nagykálló Város Önkormányzata. Hivatalának megnevezése: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala. /2/ Az önkormányzat önállóan, szabadon, demokratikus módon széleskörû nyilvánosságot teremtve intézi Nagykálló város közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi 1

2 közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról, a mindezekhez szükséges feltételek megteremtésérõ l. /3/ Az önkormányzat biztosítja Nagykálló Város Cigánykisebbség Önkormányzat testületi mûçködésének feltételeit a Polgármesteri Hivatal egyik helyiségének rendelkezésre bocsátásával. Az önkormányzat viseli a kisebbségi önkormányzat feladat-ellátása során felmerülõuköltségeket. 2.. /1/ Nagykálló Város Önkormányzatának jelképei: a./ Nagykálló Város címere, b./ Nagykálló Város zászlaja. /2/ Az önkormányzati jelképek használatának szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 3.. /1/ Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat - és hatáskörök a képviselõ testületet illetik meg. A képviselõ testületet a polgármester képviseli. /2/ Az önkormányzati feladatokat a képviselõ-testület és szervei: a polgármester, a polgármester által meghatározott feladatkörben az alpolgármesterek, a képviselõìtestület bizottságai, a képviselõåtestület hivatala látják el. /3/ A képviselõ testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint létrehozott társulásra ruházhatja át minõsített többségi szavazattal. A képviselõ-testület az önkormányzati hatósági jogkörök hatásköri szabályait az egyes ágazati helyi rendeletekben állapítja meg. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható át. 2

3 (4 A képviselõ7kezdeményezheti, hogy a képviselõ7-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat képviselõ -testületének, társulásnak, - a képviselõ-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését 3/A. (1) A KépviselõÁ-testület kötelezõáönkormányzati feladat- és hatásköreit az Ötv. írja elõá, törvény egyéb feladatokat is meghatározhat. (2) Az önkormányzat a kötelezõalapfeladatain túl önként is vállalhatja helyi közfeladat ellátását, melyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe, s rendelkezésre állnak feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételek és nem veszélyezteti a kötelezõlen elõlírt feladatok ellátását. (3) Az önként vállalt feladatok tárgyában, az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben a fedezet biztosításával egyidejûþleg kell állást foglalni. II.FEJEZET A képviselõåtestület szervezete és mûåködése A./ A képviselõutestület 4.. Az önkormányzat képviselõµ-testülete 18 fõµbõµl (17 választott képviselõµés a polgármester) áll. A képviselõfk névjegyzékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. /1/ A képviselõa-testület évente legalább 6 rendes ülést tart, munkaterv szerint

4 /2/ Az ülést össze kell hívni a települési képviselõ k egynegyedének (5 fõ ) vagy a képviselõ testület bizottságának az indítványára. 6.. /1/ A testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármesterek, a polgármester és az alpolgármesterek egyidejûá tartós akadályoztatása, illetõáleg a tisztségek egyidejûá betöltetlensége esetén az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke hívja össze. /2/ Az ülés meghívóját és az elõterjesztéseket a képviselõknek olyan idõpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés elõrtt legalább 5 nappal megkapják. Amennyiben a meghívó kiküldésének idõàpontjáig sürgõàsségi indítvány érkezik, úgy azt is mellékelni kell. /3/ A meghívónak tartalmaznia kell: - Az ülés idejét, - az ülés helyét, - a javasolt napirendi pontokat, - a napirendek elõ terjesztõ it, - a külön meghívottak névsorát. /4/ A meghívót a polgármesteri hivatal és a mû`velõ`dési központ 1 hirdetõ`tábláján ki kell függeszteni. /1/ A polgármester sürgõ s indokból rendkívüli testületi ülést is összehívhat. /2/ A sürgõ s, halasztást nem tû rõ esetben az ülés azonnal, telefonon is összehívható. 7.. A PROGRAM 8. 4

5 A polgármester programot terjeszt a képviselõ7testület elé - a képviselõ7testület megalakulását követõ 90 napon belül - amely a testület megbízatásának idõ tartamára a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének fõbb céljait, feladatait tartalmazza. A MUNKATERV 9. /1/ A képviselõštestület mûšködésének alapja - a program végrehajtását is célzó - munkaterv. A munkaterv tervezet elõkészítése a polgármester és a jegyzõfeladata, a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselõrtestület elé. /2/ A tervezet elkészítéséhez javaslatot tehet: - a képviselõqtestület bizottságainak elnöke, - a képviselõjtestülettel nem rendelkezõjpártok, társadalmi szervezetek vezetõji, - az önkormányzati intézmények vezetõ"i, - a kisebbségi önkormányzat testülete. /3/ A polgármester a benyújtott javaslatokról akkor is tájékoztatja a testületet, ha azok a tervezetben nem szerepelnek. /4/ A tárgyév munkaterv tervezetét legkésõ8bb az elõ8zõ8év utolsó képviselõ8testületi ülésén elõ8kell terjeszteni. /5/ A munkaterv végrehajtásáért a polgármester a felelõås. /6/ A munkaterv fõubb tartalmi elemei: - fõ bb feladatok jelzése, - testületi ülések tervezett idõtpontja, napirendjei, - a napirendi pontok elõadói, - azoknak a napirendeknek a megjelölése, amelyek elõµkészítésénél közmeghallgatást kell tartani. A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSE 10. 5

6 /1/ A képviselõ7testület ülése nyilvános. Az ülés helyérõ7l, idejérõ7l és fõ7bb napirendjérõ7l a város lakosságát a helyi sajtó útján, valamint a városháza és az intézmények hirdetõ tábláján tájékoztatni kell. /2/ A képviselõçtestület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetõçi megbízás adása, illetõuleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, és állásfoglalást igénylõászemélyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett az elõáterjesztõáfelkérésére adott írásos nyilatkozata alapján a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügy tárgyalásakor. /3/ Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. /4/ A zárt ülésen a képviselõjtestület tagjai, a jegyzõj, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértõ"vesz részt. AZ ÜLÉS VEZETÉSE 11. /1/ A testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármesterek, a polgármester és az alpolgármesterek egyidejûì tartós akadályoztatása, illetõìleg a tisztségek egyidejûì betöltetlensége esetén az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke vezeti. /2/ 2 A polgármester az ülés megnyitásakor számszerûuen megállapítja a határozatképességet, s felkéri a két jegyzõ könyv-hitelesítõ ket. /3/ A képviselõtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselõk több, mint a fele jelen van Módosította a 18/2007.(IV.26.) Önk. rendelet. Hatályos IV. 26.-tól 2 Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június 15. napja. 6

7 /1/ A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, utalva a benyújtott sürgõ7sségi indítványra és szóbeli elõ terjesztésre, valamint a bejelentett képviselõ i kérdésekre, interpellációkra. /2/ A napirendrõçl a képviselõçtestület általában vita nélkül dönt. Ennek során elõçbb a napirendet módosító, kiegészítõujavaslatokról kell dönteni, illetve a sürgõusségi indítványról, majd az esetleg módosított, kiegészített eredeti napirendi pontokról. Az elfogadott napirend tárgyalásától a polgármester indítványára a jelenlévõ.képviselõ.k több, mint felének igen szavazatával el lehet térni amennyiben a képviselõš-testület ülésén elfogadott napirendek sorrendjében az ülés folyamán változtatásra vonatkozó indítvány merül fel. /3/ A napirend elfogadása után a polgármester írásbeli és szóbeli tájékoztatást ad a lejárt határidejûlhatározatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõll, az elõlzõl ülést követõqen tett fontosabb intézkedésekrõql, tárgyalásokról. /4/ Napirendi pontonként az esetleges kérdések és válaszok elhangzását követõ"en megnyitja és lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a határozatokat. /5/ Biztosítja a képviselõ k interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását. /6/ Biztosítja az ülés zavartalan rendjét. /7/ Ismerteti a következõképviselõtestületi ülés idõpontját. /8/ Berekeszti az ülést. /9/ Az elõuterjesztõuelõuterjesztését az ülés napirendnek elfogadásáig visszavonhatja /1/ A képviselõµ-testületi ülésen és a bizottságok ülésein - a kisebbségi önkormányzat képviselõµit, továbbá tevékenységi körükben a megbízottakat tanácskozási jog illeti meg. /2/ KépviselõÏ-testület ülésére meg kell hívni: - a térség országgyûalési képviselõajét, 7

8 - a jegyzõ7t, - polgármesteri hivatal irodavezetõ it, - az önkormányzati vállalat igazgatóját, - a rendõ{rõ{rs vezetõ{jét, - Önkéntes Tûçzoltó Egyesület parancsnokát, - az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok vezetõujét, - az elsõábekezdésben említett - a tárgyalt téma szerint érintett - önszervezõádõá, civil közösség(ek) képviselõ.jét, - a napirend tárgya szerint illetékes szerv vezetõšjét, - azokat a személyeket, akiknek a jelenléte az elõterjesztõ, a polgármester és az illetékes bizottság megítélése szerint szükséges. AZ ELÕLTERJESZTÉS 14. /1/ A testületi ülésre az elõþterjesztés írásban kerül benyújtásra. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az elõ terjesztésre szóban kerül sor. Ha az idõ rövidsége nem teszi lehetõ vé a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt elõ terjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történõ kiosztását. /2/A lakosság egészét érintõlegfontosabb döntések meghozatala elõtt - legalább két héttel elõbb meghirdetett - közmeghallgatást kell tartani, ha a képviselõìtestület egyharmada kéri azt a téma megjelölésével. /3/ Elõuterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyzõu, a polgármesteri hivatal irodavezetõ i, a bizottságok, a képviselõ k jogosultak. /4/ Az elõterjesztéseket a képviselõtestület bizottságai feladatkörökben elõzetesen véleményezik. /5/ 1 Önkormányzati rendelet-tervezet csak a feladatkörében illetékesbizottság véleményezésével terjeszthetõelõ. Amennyiben a bizottság határozatképtelenség, vagy egyéb ok miatt a rendelettervezetet nem tudta tárgyalni, úgy a polgármester indítványára a jelenlévõï képviselõïk több, mint a felének igen szavazatával a képviselõ-testület dönthet úgy, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja. 8

9 /6/ Hatályon kívül helyezte a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június15. /7/ A munkatervben elõçterjesztésre kötelezett az ülés elõçtt legalább 10 nappal köteles bejelenteni a polgármesternek, ha az elõuterjesztést valamilyen okból nem tudja elkészíteni. A bejelentés tárgyában a polgármester dönt. /12/ A polgármester - különleges szakértelmet igénylõš ügyben - szakértõšt is felkérhet az elõterjesztés és a döntési javaslat összeállítására. Az elõterjesztést törvényességi szempontból ilyenkor is a jegyzõrészrevételezi. SÜRGÕLSSÉGI INDÍTVÁNY 15.. /1/ Sürgõþsségi indítvány - a sürgõþsség tényének rövid indokolásával - legkésõþbb az ülést megelõ zõ nap 14 óráig írásban nyújtandó be a polgármesternél. /2/ Sürgõ sségi indítványt nyújthat be: a polgármester, az alpolgármesterek, a bizottságok elnöke, a képviselõ`k, a jegyzõ`, a kisebbségi önkormányzat testülete. /3/ Ha a polgármester vagy valamelyik képviselõellenzi az azonnali tárgyalást, akkor a sürgõsség kérdését vitára kell bocsátani. /4/ Ha a képviselõ testület nem ismeri el a sürgõ sséget, úgy az indítványt egyszerû napirendi javaslatként kell kezelni. 1- Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június 15. napja. /5/ A sürgõsség elfogadása azt jelenti, hogy az indítványt elsõnapirendi pontként vitatja meg a képviselõµtestület. /6/ Két vagy több elfogadott sürgõsségi indítvány esetén tárgyalásuk sorrendjét a képviselõtestület határozza meg. 9

10 KÉPVISELÕ -TESTÜLETI ÜLÉS RENDJE 16. /1/ A polgármester a napirendek sorrendjében minden elõuterjesztés felett külön-külön vitát nyit, de javasolhatja egyes napirendek összevont tárgyalását is. /2/ Az elõšadó a napirendhez a vita elõštt szóban kiegészítést tehet. Az elõšadóhoz a képviselõtestület tagjai a tanácskozási joggal résztvevõk kérdéseket tehetnek fel, amelyre az elõradó köteles rövid választ adni legfeljebb 5 perc idõrtartamban. /3/ Az ülésen elsõlsorban a képviselõlknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak van felszólalási joguk. /4/ Az ülésen megjelent állampolgárok hozzászólását a polgármester engedélyezheti, legfeljebb 5 perc idõþtartamban. /5/ A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás idõ tartama legfeljebb 6 perc. Ugyanez a napirend keretében az ismételt felszólalás idõ tartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idõ`túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól. /6/ A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. /7/ Az elõåterjesztõåa javaslatot, illetve a települési képviselõåa módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. /8/ A napirendi pont elõ adója, az érintett bizottság elnöke a határozathozatalt megelõ zõ en bármikor felszólalhat. 17. /1/ A vita lezárására, a hozzászólások idõtartamának korlátozására a testület bármelyik tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend elõadója válaszol a kérdésekre. 10

11 /2/ Annak, aki a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni - személyes megjegyzés keretében - a vita lezárása után erre lehetõsége van. /3/ A napirendi pont megtárgyalása során a jegyzõçnek bármikor szót kell adni törvényességi kérdésben. A jegyzõujogosult ezzel összefüggésben kérdést is feltenni, s véleményt nyilvánítani. /4/ Az elõ.terjesztések feletti szavazás során elõ.bb a vitában elhangzó módosító, kiegészítõ. indítványokat, javaslatokat kell egyenként szavazásra bocsátani, majd az elõšterjesztésben szereplõ- esetleg már módosult, kiegészült - határozati javaslatot. Szavazás elõtt az elõadó nyilatkozik, hogy egyetért-e a módosító, kiegészítõrindítványokkal. /5/ Ügyrendi kérdésben, azaz az ülés vezetésével, rendjével összefüggésben, valamint az éppen tárgyalt ügy tárgyalási módjára vagy a vita egészének módszerére vonatkozóan bármely képviselõj soron kívül szót kérhet - legfeljebb 2 percre - és javaslatot tehet. A javaslatról a képviselõ"testület vita nélkül határoz. /6/ A szavazást követõ en: a jelenlévõ képviselõ k legalább egynegyedének egyezõ véleményével kisebbségben maradók jogosultak álláspontjuk és indokaik jegyzõ könyvben rögzítését kérni, bármely képviselõ jogosult külön véleményének fenntartását névvel jegyeztetni a jegyzõ`könyvben. SZAVAZÁS MÓDJA 18. /1/ A képviselõ -testület döntéseit nyílt szavazással hozza. A szavazás kézfelemeléssel történik. A képviselõuk "igen" vagy "nem" szavazattal vesznek részt a szavazásban, vagy tartózkodnak a szavazástól. /2/ A képviselõ-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Titkos szavazás rendelhetõµel, ha azt a képviselõµtestület egyharmada indítványozza. Az indítvány elfogadásáról a képviselõftestület nyílt szavazással, egyszerûtöbbséggel dönt. /3/ Hatályon kívül helyezte a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június15. 11

12 /4/ 2 A képviselõ -testület titkos szavazással dönt a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetõi megbízás adása, illetve visszavonása esetén. A nem kizárólag az önkormányzat fenntartásában lévõ{ intézmények vezetõ{inek választásánál, kinevezésénél, felmentésénél, megbízásánál, illetõçleg a megbízás visszavonásánál a polgármester indítványára a jelenlévõç képviselõuk több, mint felének igen szavazatával a képviselõu-testület dönthet úgy, hogy a titkos szavazásra vonatkozó rendelkezéseket nem alkalmazza. 2- Módosította a 35/2008. (V.28.)Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június 15. napja. /5/ Hatályon kívül helyezte a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június15. /6/ Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt a képviselõàtestület egyharmada indítványozza. /7/ 1 Név szerinti szavazásnál a képviselõqk felállva, "igen vagy "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A képviselõj-testület névsorát a szavazás számára a polgármester olvassa elõ". Az eredményt a polgármester hirdeti ki, a polgármester és a jegyzõ"által hitelesített névsort a jegyzõþkönyvhöz kell csatolni. 18/A. 2 Titkosszavazás (1) A titkos szavazás lebonyolítására a képviselõ-testület által erre a feladatra létrehozott három tagú ideiglenes bizottság jogosult. A bizottság elnökére és tagjaira polgármester tesz javaslatot, a képviselõå-testület egyszerûåtöbbséggel dönt megválasztásukról. (2) A bizottság megválasztása után a polgármester 5 perc technikai szünetet rendel el a szavazás lebonyolítására, mely a testületi ülés folyamatosságát nem érinti. A szünet idõ tartama alatt kiosztásra kerülnek a titkos szavazáshoz szükséges szavazólapok, a képviselõtk az erre a célra rendszeresített urnába helyezik el szavazataikat, a szavazás lebonyolítására létrehozott bizottság elnöke elõtt. Valamennyi leadott szavazat után a bizottság elnöke bejelenti a szavazás lezárását, a bizottság tagjaival összesíti a szavazás eredményét. (3) A bizottság elnöke a képviselõ-testület ülésén bejelenti a szavazás számszerû eredményét, a szavazásra jogosultak, valamint az érvényesen és érvénytelenül leadott szavazatok számának megjelölésével. 12

13 (4) Amennyiben titkos szavazásra kerül sor, úgy a szavazólapra az igen, nem, tartózkodom nyilatkozat, valamint az ennek a megjelölésére szolgáló üres karika kerül. A karikába tett, egymást metszõvonalak jelölik a szavazást. A leadott szavazat érvénytelen, ha abból nem derül ki egyértelmû{en, melyik nyilatkozatot választotta a képviselõç, illetve ha a karikába tett jel nem felel meg az e szakasz elõçírásainak. Ha a titkos szavazásra olyan esetben kerül sor, amelyben a szavazás eredményeként valamely jelölt megválasztásra, kinevezésre, felmentésre kerülhet, úgy a szavazólapra az igen, nem, tartózkodom nyilatkozat, valamint az ennek a megjelölésére szolgáló üres karika helyett a jelölt, jelöltek neve is felkerülhet. Ebben az esetben a jelölt nevének aláhúzásával kell a szavazatot leadni. Érvényesen csak egy jelöltre lehet szavazni. HATÁROZATHOZATAL 19. /1/ A javaslat elfogadásához a jelenlévõj képviselõjk több mint felének egybehangzó "igen" szavazata szükséges. (egyszerû"többség) 1-2 Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június 15. napja /2/ A képviselõ -testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselõ köteles bejelenteni az érintettséget. A kizárásról az érintett képviselõ kezdeményezésére, vagy bármely képviselõ javaslatára a képviselõ testület dönt. A kizárt települési képviselõ`t a határozatképesség szempontjából jelenlévõǹek kell tekinteni. /3/ 3 A szavazással lezárt napirendi pont esetén a polgármester gazdasági érdekre történõ hivatkozással indítványozhatja a napirend felett a vita újbóli megnyitását. Amennyiben az indítványt a jelenlévõåképviselõåk több, mint fele igen szavazatával támogatja, a szavazással lezárt napirend felett a vitát egyszer újra meg lehet nyitni, illetve tovább lehet folytatni. Az így újból szavazásra bocsátott napirend felett ismételt vita ésismételt szavazásnem kezdeményezhetõu.. /4/ Egyes ügyekben minõtsített többség szükséges a döntéshozatalhoz. /5/ A minõµsített többséghez a megválasztott települési képviselõµk több mint a felének a szavazata szükséges (10 fõf). 3 Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június 15. napja. -2 Módosította a 18/2007.(IV.26.) Önk. rendelet. Hatályos IV. 26.-tól 13

14 /6/ Minõ7sített többségre van szükség az alábbi ügyeknél: önkormányzati rendeletalkotáshoz, szervezetének kialakítása és mû{ködésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás, megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmûáködésrõál, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, intézmény alapítása, megszüntetése, önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratának módosítása a képviselõrdöntéshozatalból történõrkizárásához, 4 a 10. /3/ bek. szerinti zárt ülés elrendeléséhez, a képviselõltestület megbízatásának lejárta elõltti feloszlatásához, a polgármester elleni kereset benyújtásához, a képviselõj-testület hatáskörének átruházása, kitüntetés, díj, díszpolgári cím adományozása, 2 millió Ft. feletti beruházás indítása, polgármester munkabérének meghatározása, polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása, alpolgármesterek választása, hitelfelvétel, az önkormányzat 1 millió Ft. feletti ingó és ingatlan vagyonának elidegenítése, megterhelése, az önkormányzati vagyon fogalomképtelenné, vagy forgalomképessé nyilvánítása, gazdasági társaság alapítása, alapító okirat módosítása, a gazdasági társaság ügyvezetõìjének visszahívása,, gazdasági társaság megszûånésének elhatározása, az önkormányzat 2. millió Ft. feletti, szabad pénzeszközeinek befektetése, pénzintézetnél való elhelyezése, önkormányzat által kiírt pályázatok, közbeszerzési eljárások elbírálása. /7/ 3 Korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítése, illetve hitelfelvétel esetén a képviselõµtestület minõµsített többséggel és név szerinti szavazással dönt

15 /1/ 1 A képviselõ7testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétõ7l kezdõ7dõ7en - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következõ k szerint: Nagykálló Város Képviselõ-testülete.../20... (...hó...nap) KT. számú határozata, illetve a rövid megjelölésben:./20..(.hó.nap) KT. h. /2/ 2 A KépviselõU-testület az önkormányzati hatósági ügyekben hozott végzéseit külön-külön - a naptári év elejétõál kezdõádõáen - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következõák szerint: Nagykálló Város Képviselõš-testülete../20 (.hó.nap) KT. végzése, illetve a rövid megjelölésben:./20.(.hó.nap) KT. v. KÉRDÉS, INTERPELLÁCIÓ 21. /1/ A kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, mûjködési, elõjkészítési jellegûj felvetés vagy tudakozódás. /2/ A kérdésre a képviselõ testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. /3/ A kérdés és a válaszadásának maximális idõ tartama 3-3 perc. 22. /1/ A képviselõaz ülést megelõzõen szóban, vagy írásban önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, interpellálhat. /2/ Az interpellációt a polgármesterhez kell benyújtani. A polgármester az ülés kezdetekor közli a képviselõuáltal már benyújtott interpellációk tárgyát , 2 Módosította a 4/2008. (I.22.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje január Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje június15. napja. /3/ Az interpelláció megtételére a napirendek megtárgyalását követõen kerülhet sor. 15

16 23.. /1/ Ha az interpelláció benyújtására a képviselõçtestület ülését megelõçzõçen legalább 5 nappal sor került, úgy arra az ülésen kell érdemi választ adni. /2/ Az interpellációra adott válasz elfogadásáról elõ.ször az interpelláló nyilatkozik, majd a testület vita nélkül dönt. /3/ Ha az interpellációt az ülésen terjeszti be a képviselõr, a választ legkésõrbb 15 napon belül, írásban kell megadni. /4/ Az írásos válasz másolatát egyidejûqleg minden képviselõqnek meg kell küldeni, s annak elfogadása tárgyában a képviselõjk a következõjülésen döntenek /1/ Ha a kérdezõ, interpelláló a választ nem fogadja el, a képviselõ testület vita nélkül határoz a kérdésre, interpellációra adott válasz elfogadásáról. /2/ Ha ennek során a testület a választ nem fogadja el, az ügyet az illetékes bizottsághoz utalja vagy bizottságot alakíthat a kérdés, interpelláció kivizsgálására. A kérdezõ, interpelláló képviselõ a vizsgálatot végzõì bizottság munkájában részt vehet. A bizottság a vizsgálat eredményérõìl a képviselõåtestületnek 30 napon belül beszámol. A TANÁCSKOZÁS RENDJÉNEK FENNTARTÁSA 25.. /1/ Tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során: figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illõï, sértõ kifejezést használ, rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselõatestület tagjához méltatlan magatartást tanúsít, 16

17 a polgármester megvonhatja a szót a hozzászólótól, idõ7ntúli hozzászólás és a testületi üléshez méltatlan személyeskedés esetén. /2/ A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót, ismételt rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti. A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vele ellenkezni nem lehet. A JEGYZÕrKÖNYV 26.. /1/ A képviselõjtestület ülésérõjl jegyzõjkönyvet, a zárt ülésrõjl külön jegyzõjkönyvet kell készíteni. A jegyzõ"könyv elkészítésérõ"l a jegyzõ"gondoskodik. /2/ 5 A jegyzõ könyv egy-egy példányát - mellékletekkel ellátva - el kell helyezni a polgármesteri hivatalnál, a városi könyvtárban (a zárt ülésrõ l készült jegyzõ könyvek kivételével), egy példányát pedig 15 napon belül meg kell küldeni a Közigazgatási Hivatal vezetõ jének. /3/ 2 A polgármesteri hivatal hirdetõ8tábláján a választópolgárokat tájékoztatni kell, hogy az ülések jegyzõkönyveit hol tekinthetik meg. /4/ 3 A polgármesteri hivatalban hivatali dolgozó jelenlétében ügyfélfogadási idõåben a választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a képviselõ -testület elõ terjesztésébe és ülésének jegyzõukönyvébe. A külön törvény szerinti közérdekûuadat és közérdekbõul nyilvános adat megismerésének lehetõ ségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell a személyes adatok védelmérõtl és a közérdekûtadatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével. A könyvtárban elhelyezett jegyzõkönyveket a könyvtár nyitva tartási ideje alatt tekinthetik meg. /5/ 4 A jegyzõkönyvbõl figyelemmel az elõzõbekezdés rendelkezéseire is másolat kérhetõ. A hitelesített másolatot a polgármesteri hivatal készíti el. A másolat oldalankénti díja húsz Forint. 5 Módosította a 18/2007.(IV.26.) Önk. rendelet. Hatályos IV. 26.-tól 2, 3, 4 Módosította a 46/2007. (XII.05.) Önk. rendelet. Hatályos XII. 15-tõël. 17

18 A másolat hitelesítésére a kiadmányozási rendrõ7l szóló jegyzõ7i utasítás alapján arra felhatalmazott köztisztviselõ jogosult /1/ A jegyzõukönyv tartalmazza: az ülés helyét, idõápontját, a megjelent képviselõ.k és tanácskozási joggal résztvevõ.k nevét, az ülés megnyitásának idõšpontját, az elfogadott napirendet, napirendenként az elõradó és a felszólalók nevét, a kérdések, hozzászólások lényegét, a döntéshozatal módját, a szavazás eredményét, és a rendelet, határozat szövegét, külön indítványra a kisebbségi véleményt, a polgármester esetleges intézkedéseit, az ülésen történt fontosabb eseményeket, az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, határozatokat, az ülés bezárásának az idõ pontját. /2/ 6 A képviselõ -testület ülésének a jegyzõ könyvét a polgármester, a jegyzõ és a két jegyzõ könyv hitelesítõ`k írják alá. /3/ A jegyzõkönyvhöz a jegyzõmellékeli a meghívót és az írásos elõterjesztéseket. /4/ A jegyzõåa jegyzõåkönyvek egy példányát mellékleteivel együtt évente bekötteti. B./ A KÉPVISELÕuK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 28.. /1/ A képviselõµt a helyi önkormányzatokról szóló törvényben (Ötv.) és a Szervezeti és Mûµködési Szabályzatban (SzMSz) rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg. /2/ A képviselõfõbb jogai: részt vehet a képviselõïtestület döntéseinek elõïkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenõrzésében, 6 Módosította a 18/2007.(IV.26.) Önk. rendelet. Hatályos IV. 26.-tól 18

19 tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni, és a tárgyalásra a képviselõt is meg kell hívni. kezdeményezheti, hogy a képviselõ{testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének - a képviselõçtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését. megbízás alapján képviselheti a képviselõátestületet, a képviselõ.testület hivatalától igényelheti a képviselõ.i munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közremûšködést, közérdekûügyben kezdeményezheti a képviselõtestület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni. /3/ A képviselõlfõlbb kötelezettségei: tevékeny részvétel a képviselõqtestület munkájában, olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre a választók bizalmára, felkérés alapján részvétel a testületi ülések elõþkészítésében, valamint a különbözõþ vizsgálatokban, a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti (és magán) titok megõ rzése. Titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll. kapcsolattartás választókörzetének polgáraival, illetve a különbözõ`önszervezõ`dõ`lakossági közösségekkel, a személyes érintettség bejelentése, választóinak - a képviselõìtestület és saját tevékenységérõìl - évente legalább egy alkalommal beszámol. /4/ A képviselõumunkájához az Ötv ban meghatározott jogainak érvényesítéséhez a szükséges tájékoztatást, jogszabály-ismertetést és ügyviteli közremû ködést - a polgármesteri hivatal útján - a jegyzõtbiztosítja. C./ A KÉPVISELÕfTESTÜLET BIZOTTSÁGAI A bizottsági szervezet és feladatok

20 /1/ A képviselõ7testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: a.) Pénzügyi Bizottságot 9 fõvel, b.) Ügyrendi és Jogi Bizottságot 3 fõ{vel, c.) Szociális és Népjóléti Bizottságot 9 fõçvel, d.) Oktatási és Kulturális Bizottságot 9 fõuvel, e.) Sport Bizottságot 9 fõável f.) Városfejlesztési és Bû.nmegelõ.zési Bizottságot 9 fõ.vel, /2/ A bizottságok elnökeit és tagjait a képviselõtestület választja meg. A megválasztásukra a polgármester vagy bármely képviselõrtehet javaslatot. A bizottság tagjainak megválasztására a bizottság elnöke vagy bármely képviselõàtehet javaslatot. A bizottság nem képviselõàtagjainak indokolt - a bizottság feladatköre szerinti területen mûlködõl- tapasztalt szakembert, szolgáltatást nyújtó jelentõqsebb szervezet képviselõqjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybevevõjmás választópolgárt beválasztani. /3/ Egy-egy képviselõþlegfeljebb 3 1 bizottság tagjává választható. /4/ A bizottságok elnökeinek és tagjainak megbízatása megszû nik: a.) lemondás, b.) a képviselõì mandátum megszûǹésével, c.) a bizottság megszüntetésével, d.) felmentéssel, e.) visszahívással. /5/ Az állandó bizottságok személyi összetételét a 2. számú melléklet tartalmazza Módosította a 23/2008.(IV.18.) Önk. rendelet. Hatályba lépése a kihirdetésnapja. /1/ A bizottságok általános feladatai:

21 döntés a hatáskörébe utalt ügyekben, a testület azonban a bizottság döntését - az Ötv-ben meghatározott esetekben - felülvizsgálhatja, és módosíthatja is. a testületi döntések elõkészítése érdekében megvitatja, és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben, elõçkészíti a munkatervben meghatározott elõçterjesztéseket, közremûuködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezeteinek kidolgozásában, ellenõ.rzi feladatkörében a polgármesteri hivatal munkáját a képviselõ.testületi döntések elõškészítésében, illetve annak végrehajtásában, javaslatot tesz a testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintõszemélyi kérdésekben, a bizottsági feladatkörhöz kapcsolódó pályázatok figyelemmel kísérése, pályázat készítése, az ezért felelõls személy kijelölése. (2) Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok részletes jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) A bizottság belsõ mû ködési szabályait az Ötv. és az SZMSZ keretei között maga állapítja meg /1/ A képviselõtestület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetõìleg az errõìl szóló jelentésnek a képviselõå-testület által történõåelfogadásáig tart. /2/ Ideiglenes bizottság hozható létre az alábbi ügyek körében: egy-egy önkormányzati rendelet tervezetének elõ készítésére, a munkatervben meghatározott valamely napirend elõtkészítése, nagyobb feladat végrehajtásának megszervezése, társulási együttmûµködési megállapodások elõµkészítése. titkos szavazáslebonyolítására. 1 A BIZOTTSÁGI MÛÏKÖDÉS FÕÏBB SZABÁLYAI

22 /1/ A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselõ7testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. /2/ A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. 1 Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június15. Az ülést kötelezõáösszehívni: - a képviselõátestület döntése alapján, - a polgármester indítványára, - a bizottsági tagok több mint felének indítványára. /3/ 7 A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetében a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. /4/ A bizottság zárt ülést tart azokban az esetekben, amelyeken az Ötv. kötelezõjvé teszi, illetve zárt ülést rendelhet el azokban az esetekben, amelyekben az Ötv. azt lehetõ"vé teszi. /5/ A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megõ rizni /1/ A bizottság ülésérõl jegyzõkönyv készül, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint - külön indítványra - a kisebbségi véleményeket tartalmazza. A jegyzõåkönyvet a bizottság elnöke írja alá. /2/ 8 A jegyzõukönyv egy példányát a jegyzõuköteles 15 napon belül megküldeni a Közigazgatási Hivatal vezetõ jének. /3/ A bizottság a tevékenységérõµl szükség szerint, de legalább fél évenként beszámol a képviselõftestületnek. 7 Módosította a 18/2007.(IV.26.) Önk. rendelet. Hatályos IV. 26.-tól 8 Módosította a 18/2007.(IV.26.) Önk. rendelet. Hatályos IV. 26.-tól 22

23 LAKOSSÁGI FÓRUMOK ÉS KÖZMEGHALLGATÁS 34.. /1/ A lakosság és a társadalmi szervek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések elõukészítésébe való bevonásuk érdekében lakossági fórumokat kell szervezni. /2/ A testület jogosult dönteni, hogy esetenként a lakossági fórum melyik formáját alkalmazza. Errõšl külön határoz /1/ A képviselõltestület szükség szerint, de évente legalább egyszer elõlre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyben az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõqi közérdekûjkérdést és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás idõþpontját a munkatervben szerepeltetni kell. /2/ A közmeghallgatáson jelen vannak a települési képviselõ k, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyzõ valamint az önkormányzati intézmények vezetõ i, akik a közérdekû kérdésre vagy javaslatra általában azonnal kötelesek válaszolni. /3/ Amennyiben a válaszadás azonnal nem lehetséges, úgy a kérdezett a választ 8 napon belül írásban adhatja meg, de köteles a válasz elfogadását a kérdezõìtõìl írásban megkérni. Ha a kérdezõì az írásos választ nem fogadja el, a képviselõåtestület köteles a következõåülésen a napirenden kívül - megtárgyalni, s a kérdésre válaszolni. Szükség esetén a testület vizsgálatot rendelhet el vagy ideiglenes bizottságot állíthat fel. Ha a kérdezõuaz írásos választ elfogadja, ezt a következõu közmeghallgatáson be kell jelenteni /1/ A lakossági fórumokra meg lehet hívni: minden érintett állampolgárt, az országgyûïlési képviselõït, helyi pártok, társadalmi szervezetek, önkormányzati intézmények vezetõit, megyei sajtó, rádió képviselõait. 23

24 /2/ A lakossági fórum vezetése a polgármester feladata. /3/ A fórumokon és a városkörzeti tanácskozáson jegyzõ{könyvet kell vezetni, ennek az elkészítéséért a jegyzõça felelõçs. D./ POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTEREK, JEGYZÕÁ 37.. /1/ A polgármester a megbízatását fõrállásban látja el. A polgármester tagja a képviselõrtestületnek, a testület határozatképessége, döntéshozatala, mûàködése szempontjából települési képviselõànek tekintendõl. /2/ A polgármester tekintetében a képviselõjtestület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg /1/ A polgármesternek a képviselõ testület mû ködésével összefüggõ fontosabb feladatai: segíti a képviselõ8k munkáját, összehívja és vezeti a testület üléseit, ha a képviselõìtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértõìnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. ( A kezdeményezést az ülést követõ három napon belül nyújthatja be, a képviselõ testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt.) képviseli az önkormányzatot, szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését, az önkormányzat gazdálkodásának irányítása, az önkormányzat vagyonának megõfrzése és gyarapítása, gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2006. (IV. 27.) Önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskört a képviselõtestület programjának, munkatervének és költségvetésének benyújtása és végrehajtása, 24

25 széles körû7nyilvánosság megteremtése, helyi fórum szervezése, kapcsolattartás a helyi pártok vezetõ ivel, együttmû ködés kialakítása a lakosság önszervezõ dõ közösségeivel, civil szervezeteivel, képviselõ{testület mû{ködési feltételeinek biztosítása, munkáinak szervezése, a városi képviselõçk, a bizottsági elnökök munkájának segítése, elszámolása, a képviselõçtestület döntéseinek elõukészíttetése, a képviselõutestületi határozatok, rendeletek végrehajtásának megszervezése és ellenõárzése, irányítja és összehangolja a képviselõ.testület tisztségviselõ.inek munkáját, biztosítja a vezetõ. egységét, a tisztségviselõk részére rendszeres tájékoztatást nyújt, meghatározza az idõszerûfeladatokat és tevékenységükrõrl õrket beszámoltatja, a helyi újság, illetve más eszközök útján a lakosság tájékoztatása. /2/ A polgármesternek a bizottságok mûqködésével összefüggõqfõqbb feladatai: indítványozhatja a bizottság összehívását, felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselõ"testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit, (a felfüggesztett döntésrõþl a képviselõþtestület a következõ ülésén határoz) bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti. /3/ A polgármesteri hivatallal összefüggõ8fõ8bb polgármesteri jogosítványok: a képviselõtestület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt, a jegyzõìjavaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elõåkészítésében és végrehajtásában, dönt a jogszabály által határkörébe utalt közigazgatási hatósági ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja (az közigazgatási hatósági tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelõ s) a jegyzõtjavaslatára elõtterjesztést nyújt be a képviselõttestületnek a hivatal belsõtszervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek, a jegyzõfés az önkormányzati intézményvezetõk tekintetében. 25

26 AZ ALPOLGÁRMESTEREK 39.. /1/ A képviselõç-testület társadalmi megbízatású alpolgármestereket választ a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére. Megbízatásuk megválasztásukkal kezdõudik, s az új képviselõátestület megalakulásáig tart. /2/ Az alpolgármesterek feladat- és munkamegosztását, és a polgármester helyettesítése rendjét a polgármester állapítja meg. Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat. /3/ 9 Az alpolgármesterek fõlfeladata - a polgármester által kiadott megbízás alapján a polgármester távolléte esetében általános helyettesítése, a kistérségi társulási tanácsban való helyettesítése, a városfejlesztéssel, a beruházással kapcsolatos, az oktatási-, kulturális, az önkormányzat kapcsolattartási feladatainak figyelemmel kísérése. Ezen túlmenõþen részt vesznek: a képviselõ testület ülésére kerülõ elõ terjesztések kidolgozásában, a gazdasági, társadalmi és közszolgáltatást végzõ szervezetekkel, testvérvárosokkal továbbá a lakossággal való kapcsolattartásban, a bizottságok és a képviselõ`k munkájának segítésében. /4/ A polgármester határozza meg az alpolgármesterek milyen munkamegosztásban, miben, hol, mikor helyettesítsék õìt (tárgyaláson, értekezleten, különbözõåfórumokon stb.) melyik bizottságnak a munkáját segítsék és ülésein vegyenek részt rendszeresen, melyik lakossági, társadalmi, stb. szervezetekkel, testvérvárosokkal stb. milyen ügykörben tartsanak rendszeres vagy eseti kapcsolatot. A POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK MUNKARENDJE Módosította a 41/2006.(X.26.) Önk. számú rendelet. Hatálybalépés a kihirdetés napja. 26

27 /1/ A polgármester kötetlen munkaidõ7ben látja el feladatát. A polgármester és az alpolgármesterek munkarendjét azonban úgy kell kialakítani, hogy munkanapokon 8-16 óra között lehetõleg a munkahelyen, illetve a városban elérhetõhelyen tartózkodjon. Ez alól kivétel, ha feladatainak ellátása körében szükségszerû{en más településen végez közérdekû{tevékenységet. /2/ A polgármester rendszeresen, hetente ugyanazon a napon egybefüggõuen legalább 2 óra idõátartamú fogadóórát tart, melyen az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott munkarend szerint részt vehetnek. A fogadóórák helyét és idejét elõ.zetesen közzé kell tenni. /3/ A polgármester szabadságát a képviselõtestületnek általában elõzetesen kell, hogy engedélyezze, míg rendkívüli és indokolt esetben, 5 napnál rövidebb szabadságot utólag engedélyez. A JEGYZÕq 41.. /1/ A jegyzõþvezeti a képviselõþtestület hivatalát. A jegyzõþgondoskodik az önkormányzat mû ködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ebben a körben: elõ készíti a képviselõ testületi ülés, a bizottságok elé kerülõ elõ terjesztéseket, ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat. tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein, törvényességi észrevételt tehet a szavazás elõtt az elõterjesztés vitájában (ha jogszabálysértést észlel, azt köteles jelezni). gondoskodik a testületi ülés jegyzõåkönyvének elkészítésérõål és megküldésérõål az SzMSz-ben megjelölt szerveknek, rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselõutestületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintõ jogszabályokról, a polgármesteri hivatal munkájáról és az ügyintézésrõtl. /2/ A jegyzõµegyéb fõµbb feladatai: döntésre elõfkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyeket, ellátja a jogszabályban elõírt közigazgatási hatósági feladatokat, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselõatestület hivatalának köztisztviselõai tekintetében, ( a 27

28 kinevezéshez, vezetõ7i megbízáshoz, felmentéshez, a vezetõ7i megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges.) kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel. /3/ A képviselõu-testület a jegyzõuhelyettesítésére, a jegyzõuáltal meghatározott feladatok ellátására - pályázat alapján a jegyzõájavaslata alapján aljegyzõát nevez ki E./ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 43.. /1/ a képviselõ"testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat mûþködésével, valamint a közigazgatási hatósági ügyek döntésre való elõ készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. /2/ A polgármesteri hivatal jogi személy, önálló költségvetési szerv. Az alapító okirat kelte: december 28., száma: 448/2007. (XII.28.) Kt. számú határozat. 1 /3/ A polgármesteri hivatal belsõtagozódását és ügyrendjét az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza. /4/ A hivatal biztosítja a kisebbségi önkormányzat mû ködési feltételeit, s ellátja az ügyviteli feladataikat. A TÁRSULÁSOK A képviselõ-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûïködésérõïl szóló évi CXXXV: törvény, illetve a 10 Módosította a 41/2006.(X.26.) Önk. számú rendelet. Hatálybalépés a kihirdetés napja 1 Módosította a 4/2008.(I.22.) Önk. rendelet., hatálybalépés ideje kihirdetés napja. 28

29 települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CII.törvény rendelkezéseinek figyelembevételével vesz részt társulásokban. III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA A KÖLTSÉGVETÉS 45. /1/ A képviselõrtestület az önkormányzat költségvetését külön rendeletben állapítja meg. A költségvetés tervezésével és tárgyalásának elõàkészítésével kapcsolatos hivatali, bizottsági stb. feladatokat a munkatervben meg kell határozni. /2/ Az elsõj fordulón a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek, az önkormányzat kötelezõ"en elõ"írt és szabadon vállalt feladatainak alapos elemzése, helyzetfelmérésén a testület gazdasági koncepciót állít össze, amelynek keretében: számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bõ vítésének lehetõ ségeit, meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerû megoldásait. /3/ Ha a költségvetés tervezet vitájában a módosító javaslat a költségvetés kiadásának növelését, vagy bevételének csökkentését eredményezheti, a javaslatban meg kell jelölni a költségvetési egyensúly megõrzése érdekében javasolt megoldást is. /4/ A költségvetési rendelet-tervezetét a jegyzõåkészíti el, s a polgármester terjeszti a képviselõ testület elé. Az elõ terjesztést a pénzügyi bizottság és valamennyi szakbizottság elõuzetesen kötelezõuen megtárgyalja. /5/ A költségvetés tervezetét a Polgármesteri Hivatalban - elõtre meghirdetett - 5 napra közszemlére kell tenni azzal, hogy arra a város bármely polgára észrevételt tehet. /6/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám:

30 /1/ A költségvetési évet követõ en a polgármester zárszámadási rendeletet köteles a képviselõtestület elé terjeszteni, melyben kötelezõen figyelembe veszi az egyes bizottságok, így különösen a pénzügyi bizottság véleményét. /2/ 1 A zárszámadási rendelet fõubb tartalmát az államháztartás mûuködési rendjét szabályozó törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabály, illetve Nagykálló Város Önkormányzat képviselõ.-testületének ebben a tárgykörben alkotott rendelete határozza meg. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 47.. /1/ Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetõqbb rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg. 1 Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június 15. /2/ Az önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes vagyontárgyak tételes listáját az önkormányzati vagyonrendelet melléklete tartalmazza. /3/ A polgármester köteles évente egyszer tájékoztatni a lakosságot az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról. E kötelezettségének lakossági fórumon tesz eleget. IV. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS 48.. /1/ A képviselõftestület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján - annak végrehajtására - önkormányzati rendeletet alkot /1/ Az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhetik: 30

31 a települési képviselõ7k, az önkormányzat bizottságai, elnökei, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyzõ, helyi pártok, társadalmi szervezetek, érdekképviseleti és más civil szervezetek vezetõ{i, a kisebbségi önkormányzatok testületei. /2/ A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki - a hivatal bevonásával - a kezdeményezést, majd a rendelet-tervezetet a képviselõ.testület elé terjeszti. /3/ A testület állást foglal a tervezet elõkészítésérõl, meghatározza annak fõbb elveit, szempontjait. A tervezet elõlkészítésével megbízhatja a jegyzõlt, bizottságát, vagy külön bizottságot hozhat létre, illetve szakértõqt kérhet fel. A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból a jegyzõqnek mindig véleményeznie kell Hatályon kívül helyezte a 4/2008. (I.22.) Önk. rendelet január 22-ei hatállyal. 51. /1/ 1 A jegyzõ`, illetve a polgármester az elõ`készítést és véleményezést követõèn a rendelettervezetet indokolással együtt a képviselõ8testület elé terjeszti. Egyidejû8leg tájékoztatja a testületet az elõkészítésnél felvetett, de a tervezetben nem szereplõkisebbségi javaslatokról is. Az indokláselkészíthetõìkülön is, de tartalmazhatja az elõìterjesztésis. /2/ 2 A szavazással elfogadott rendelet esetén a polgármester gazdasági érdekre történõ hivatkozással indítványozhatja a vita újbóli megnyitását. Amennyiben az indítványt a képviselõutestület a jelen lévõ képviselõ k több mint felének igen szavazatával támogatja, a vita egyszer újra megnyitható, illetve tovább lehet folytatni. Az így elfogadott rendelet felett ismételt vita és ismételt szavazásnem kezdeményezhetõ. /3/A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyzõfszerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyzõírják elé. 1,2 Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június15. 31

32 /4/ 1 A Képviselõ -testület rendeleteit külön-külön a naptári év elejétõ l kezdõ dõ en folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következõk szerint: Nagykálló Város Önkormányzat../20. (..hó.nap) Önk. rendelete, illetve a rövid megjelölésben:./20. (.hó.nap) Önk. r. 52. /1/ 2 A rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetõ.tábláján, a hivatalos honlapon, a Nagykállói Hírmondóban, a városi könyvtár és a fontosabb közintézmények részére történõšmegküldéssel legalább 15 napra ki kell hirdetni, és tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a kihirdetett rendeleteket miként ismerhetik meg. /2/ A kihirdetés napjának a polgármesteri hivatal hirdetõqtábláján történõqkifüggesztés napját kell tekinteni. A hirdetõjtábla a Polgármesteri Hivatal 2. számú fõjbejáratánál (MûJszaki Iroda mellett), (4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.) található. 1 /3/ Hatályon kívül helyezte a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június15. /4/ A rendeletek hatályosságáról a jegyzõ`gondoskodik. /5/ A rendeleteket évente felül kell vizsgálni. 52/A. Hatályon kívül helyezte a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje június 15. V. FEJEZET. BELSÕµELLENÕµRZÉS Nagykálló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és az Önkormányzat intézményeiben január 1-jétõÏl az Önkormányzatok által létrehozott Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a társulási megállapodás alapján, látja el a belsõ ellenõrzés feladatait külsõavállalkozó bevonásával. 32

33 Az ellátandó feladatok tekintetében a költségvetési szervek belsõ7ellenõ7rzésérõ7l szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet, valamint a belsõ ellenõ rzési kézikönyv és a kapcsolódó szabályzatok rendelkeznek. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 53.. /1/ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejûáleg az 5/2003. (III.27.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti. /2/ A Szabályzathoz az alábbi mellékletek és függelékek tartoznak: a) A Szabályzat mellékletei: 1. sz. melléklet: A képviselõr-testület tagjainak névsora 2. sz. melléklet: A bizottságok tagjainak névsora 3. sz. melléklet: A bizottságok hatásköre 4. sz. melléklet: Nagykálló Város Önkormányzata képviselõq-testületének polgármesteri hivatala ügyrendje b) A polgármesteri hivatal ügyrendjének függelékei: Módosította a 4/2008. (I.22.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje: Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje június sz. függelék: A polgármesteri hivatal belsõ`szervezeti tagozódása (szervezeti ábra) 2. sz. függelék: A polgármesteri hivatal belsõ8szervezeti egységeinek fõ8bb feladatai 3. sz. függelék: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 4. sz. függelék: A Gazdasági iroda ügyrendje 2-1. számú melléklet: a gazdasági iroda feladat-, hatás- ésjogkörét - 2. számú melléklet: Ellenõ rzési folyamatok ellenõ rzési nyomvonala - 3. számú melléklet: Támogatási Szerzõudés - 4. számú melléklet: Nyilvántartás az önkormányzat által nem szociális ellátásként - juttatott összegekrõtl, valamint az azokkal kapcsolatosmegállapodásokról - 5. számú melléklet: Megrendelõ - 6. számú melléklet: Megismerési nyilatkozat 5. sz. függelék: Folyamatba épített elõfzetesésutólagos vezetõfi ellenõfrzés rendszere 6. sz. függelék: Polgármesteri Hivatal ellenõrzési nyomvonala 7. sz. függelék: Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje. 3,1 8. sz. függelék: Kockázatkezelési szabályzat 1 9. sz. függelék: A közérdekûaadatok megismerésére irányul igények teljesítésének rendje. 33

34 /3/ Az SzMSz mellékleteinek folyamatos vezetésérõ l, kiegészítésérõ l a jegyzõ gondoskodik. /4/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõgondoskodik. Nagykálló, október 12. Jegyzõçnevében és megbízásából: Juhász Zoltán sk. polgármester Hudákné dr. KirillaSzilvia sk. aljegyzõ. 1, Módosította a46/2007. (XII.05.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje XI I Módosította a46/2007. (XI I.05.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje I Módosította a 42/2007. (XI.22.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje a kihirdetés napja. 4 Kiegészítette a 4/2008. (I.22.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje a kihirdetés napja január október 1. napján megválasztott önkormányzati képviselõ k névsora 1) Juhász Zoltán polgármester Nagykálló, Bocskai út számú melléklet 2) Bakk Ferenc Nagykálló, Rózsa út ) Balogh Imre Nagykálló, Bocskai út 19. 4) Balogh József Nagykálló, Újfehértói út 5) Béni Sándor Norbert Nagykálló, Korányi Frigyes út 2 6) Busák Sándor Nagykálló, Bátori út 7) Horváth Károly Nagykálló, Debreceni út 44. 8) Horváth Sándor János Nagykálló, Zrínyi I. út 18/A. 9) Horváth Sándor Nagykálló, Zrínyi I. út 18/A. 10) Juhász Mihály Nagykálló, Simonyi út 11) Kulja András Nagykálló, Kert út 12) Mészáros Sándor Nagykálló, Debreceni út 13) Oroszné dr. Nagy Matild Nagykálló, Hunyadi út 2. 14) SõÑrés László Nagykálló, Bátori út 74/A. 15) Szabó László István Nagykálló, Zrínyi M. út 34

35 16) Szamosszegi Pál Nagykálló, Ámos I. út ) Trefán Jánosné Nagykálló, Kossuth út 24/A. 18) Dr. Vonza Tibor Nagykálló, Petõyfi út Módosította a 40/2008. (VI.25.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje június 26. napja. 2 Módosította a 44/2008. (VII.16.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje augusztus 01. napja. 2. számú melléklet Nagykálló VárosÖnkormányzatabizottságainak októberében megválasztott tagjai: Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke: Dr. Vonza Tibor Béni Sándor Norbert 1 külsõ s tagja: Dr. Szabó Imre Pénzügyi Bizottság: Elnöke: Mészáros Sándor tagjai: Balogh Imre Kulja András Sõrés László Szamosszegi Pál Béni Sándor Norbert 3 külsõ s tagjai:dr. Major György Timándi Zoltán Városfejlesztési és BûTnmegelõTzési Bizottság: Elnöke: Sõrés László tagjai: Juhász Mihály Horváth Sándor Szamosszegi Pál Busák Sándor külsõs tagjai: Séra József Marján Zoltán 35

36 Oktatási és Kulturális Bizottság: Elnöke: Balogh Imre tagjai: Busák Sándor Szabó László Kulja András Balogh József külsõ.s tagjai: Klániczáné Erdõ.hegyi Karolina Földesi Rezsõš Orosz János Szociális és Népjóléti Bizottság: Elnöke: Busák Sándor tagjai: Balogh József dr. Vonza Tibor Szabó László Bakk Ferenc 2 külsõ s tagjai: Forróné dr. Szabó Valéria Nagy Sándorné Borsiné Poór Anikó Diósi Mihályné Sport Bizottság: Elnöke: tagjai: id. Horváth Sándor Juhász Mihály Mészáros Sándor ifj. Horváth Sándor külsõ s tagjai: Kévés Gábor SzõTllõTsi Miklós Szabó László 1-3 Módosította a 44/2008. (VII.16.) Önk. rendelet. Hatálybalépés ideje augusztus

37 3.sz. melléklet Az önkormányzat állandó bizottságainak hatásköre Pénzügyi Bizottság 1./ Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit. 2./ Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés, -csökkenés/ alakulását, értékeli az azt elõìdézõ` okokat. 3./ Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenõìrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselõ testülettel haladéktalanul közli. 4./ Közremû ködik az önkormányzat gazdálkodásának szervezésében. 5./ Az önállóan gazdálkodó intézmények felügyeleti jellegûellenõrzése, amely kiterjed - az intézmény szervezetére, általános mûµködésére, az alapító határozat szerinti tevékenység értékelésére, - a gazdálkodási tevékenység vitelére, - az eszközökkel való gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerûïségének vizsgálatára és értékelésére. 37

38 6./ Elkészíti az önkormányzat Ellenõ7rzési szabályzatát és jóváhagyásra a képviselõ7testület elé terjeszti. 7./ Elemi kár mértékének megállapítására kárbecslõ{bizottságot hoz létre. 8./.a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelettel hatályát vesztette június 15-tõUl 9./ A forgalomképtelen törzsvagyon intézményi vagyonkörének használati jogát az intézmény önállóan gyakorolja, de a rábízott forgalomképtelen /ingó és ingatlan / vagyontárgyakat csak határozott idõre kötött bérleti jogviszony keretén belül hasznosíthatja. A bérleti szerzõdés megkötéséhez a bizottság elõrzetes engedélye szükséges. 10./ A vállalkozói vagyon hasznosításának elõlkészítése során véleményezési joga van. 11./ A képviselõjtestület elé kerülõj valamennyi pénzgazdálkodással, vagyongazdálkodással, beruházás indításával, illetve ezzel kapcsolatos pályázat benyújtásával összefüggõ"elõ"terjesztést elõþzetesen véleményeznie kell. E nélkül a napirend nem tárgyalható. 12./ Figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal és az intézmények gazdálkodását, tájékoztatást kérhet az intézmények és a hivatal gazdálkodásáról. 13./ Fizetésképtelenség veszélye esetén javaslatot tesz a képviselõ8testület felé egyes feladatok finanszírozásának felfüggesztésére, illetve a finanszírozás mértékére. 14/ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2006. (IV. 27.) Önk. rendeletben meghatározott hatáskörét gyakorolja. 15./ Az alakuló ülést követõ 6 hónapon belül javaslatot tesz a képviselõ -testület gazdasági programjára. Ügyrendi és Jogi Bizottság 1./ Vizsgálja a képviselõk és tisztségviselõk megválasztásának törvényességét, összeférhetetlenségi ügyeit. 2/ Végzi a polgármester és a képviselõa-testület tagjai vagyonnyilatkozatának vizsgálatát. 38

39 3./..a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelettel hatályát vesztette június 15-tõ l 4./ Közremû{ködik az önkormányzati rendeletek kidolgozásában és vizsgálja a rendeletek hatályosulását. Kezdeményezi a hatályos rendeletek szükség szerinti módosítását. 5./ ElõÁterjeszti a polgármester illetményváltozására és anyagi juttatására vonatkozó elõ.terjesztéseket. 6./ Közremûködik a lakosság körében végzett információs tevékenység ellátásában. 7./ Véleményezi a költségvetési intézmények alapítását, megszüntetését, gazdasági társaság létrehozását, abban való önkormányzati részvételt. 8./ Véleményezi a testület egyes hatásköreinek átruházására vonatkozó javaslatot. 9./ Véleményezi a képviselõþtestület által kötendõþszerzõþdéseket, megállapodásokat. 10./ Az alakuló ülést követõ 6 hónapon belül felülvizsgálja az SZMSZ-t és javaslatot tesz a módosítására. 11./Figyelemmel kíséri a város egészségügyi alapellátásának biztosítását. Észrevételeirõ8l beszámol az önkormányzati képviselõtestületnek. 12./ ElõÅterjesztést készít az egészségügyi intézmények alapításáról, átszervezésérõål, megszüntetésérõ l. 13./ Irányítja az egészségügyi feladatok - megelõ zés, gyógyítás, rehabilitáció - biztosítását és végrehajtását. 14./ Véleményezi az önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények költségvetési tervezetét. Szociális és Népjóléti Bizottság 39

40 1./ Elõ7terjesztést készít a szociális intézményeket alapításáról, átszervezésérõ7l, megszüntetésérõ l. 2./ Figyelemmel kíséri a város szociális alapellátásának biztosítását. Észrevételeirõ{l beszámol az önkormányzati képviselõçtestületnek. 3./ Irányítja a szociális feladatok - család- és gyermekvédelem, szociális gondoskodás és gondozás, bölcsõ.dei ellátás - biztosítását és végrehajtását. 4./ Véleményezi az önkormányzati fenntartású szociális intézmények költségvetési tervezetét. 5./ Dönt - a szociális rászorultságtól függõlpénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló - a gyermekvédelmi támogatás megállapításának és folyósításának szabályairól szóló, - a szociálisan hátrányos helyzetben lévõjk adósságterhének enyhítésérõjl és lakhatási feltételeinek javításáról szóló önkormányzati rendeletek esetében a bizottság hatáskörébe utalt ügyekben. 6./ Javaslatot tesz a képviselõ testület felé a lakástámogatás iránt benyújtott kérelmekrõ l. 7./ A jogtalanul felvett, illetve a tartás elmulasztása miatt kifizetett segély visszafizetésének elrendelése, erre indokolt esetben részletfizetést engedélyez. 8./ Indokolt esetben a mentesítés megadása a jogtalanul felvett, illetve tartás elmulasztása miatt adott rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettsége alól. 9./ Együttmûuködés a cigány kisebbségi önkormányzattal a városban élõu cigány lakosság beilleszkedésének, egészséges életmódra nevelésének elõ segítése érdekében. 10./ Dönt a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra érkezett pályázatokról. (A 17/2001. (X.31.) Kt.sz. rendelettel beiktatott szöveg.) Oktatási és Kulturális Bizottság 40

41 1./ Vizsgálja, tervezi, összehangolja - az intézményi önállóságot nem sértve - az oktatással kapcsolatos helyi igények és a rendelkezésre álló feltételek elemzése alapján az intézményhálózat mû{ködését, mû{ködtetését, a fejlesztési lehetõ{ségeket. 2./ EllenõUrzi és segíti a közmûuvelõudés helyi megvalósulását, véleményezi a képviselõutestület elé kerülõá elõáterjesztéseket, mozgósítja az érdekelt intézményeket, szerveket a feladatok végrehajtására. 3./ Szervezi, összehangolja a mûvelõdési, kulturális, szabadidõs tevékenységet. Programot dolgoz ki az iskolák, intézmények együttmûrködésére. 4./ Véleményezi a nevelési-oktatási, közmûlvelõldési intézmény elnevezésére vonatkozó javaslatokat. 5./ Javaslatot tesz a "Szilágyi István" és az "Ámos Imre" Díj odaítélésére. 6./ Véleményezi a nevelési-oktatási, és közmû velõ dési intézmények vezetõ i állására benyújtott pályázatokat. 7./ Véleményezi a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programját. 8./ Javaslatot tesz a képviselõtestületnek az iskolaszék önkormányzati delegáltjainak személyére. 9./ Megtárgyalja és véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet, különös tekintettel a nevelési-oktatási és közmû velõ dési intézmények költségvetési elõ irányzatára. 10./ Javaslatot tesz a közmû velõ dési és kulturális célalap felhasználásáról. 11./ Javaslatot tesz a város arculatát alakító nagy rendezvények terveinek és költségvetésének jóváhagyásáról. 12./ Dönt az intézmények szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyásáról, házirendjük jóváhagyásáról.. 41

42 13/ 11 Ellátja az idõ7szaki lap szerkesztõ7bizottsági feladatait. Sport Bizottság 1./ KözremûUködik a városi sportegyesületek tevékenységének összehangolásában. 2./ Egyezteti, koordinálja a sportrendezvények tervét, ezek megvalósításához segítséget nyújt. 3./ Véleményezi a sportegyesületek éves költségvetési tervét, javaslatot tesz az ennek alapján nyújtható önkormányzati támogatás megosztására, felhasználására. 4./ Javaslatot tesz a bizottság hatáskörébe utalt sport célú pénzösszeg felhasználásáról. 5./ KözremûJködik a sport célú, sporttal kapcsolatos pályázatok elkészítésében. 6./ Figyelemmel kíséri, és kiemelten támogatja az egyesületek utánpótlás nevelési tevékenységét. 7./ Meghatározza a helyi testnevelési és sport feladatokat, valamint a fejlesztési célkitû zéseket. Városfejlesztési és Bû8nmegelõ8zési Bizottság 1./ Közremûìködik a településfejlesztési koncepció, a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítésénél, a képviselõåtestület döntése elõått véleményezi azt. 2./ Véleményezési jog illeti meg a településrendezési tervek végrehajtásának biztosítása céljából telekalakítási, illetõ leg építési tilalom elrendelésénél, illetõ leg feloldásánál. 3./ Véleményezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, továbbá a környezet épített és természetes elemeinek védelmének összehangolásával kapcsolatos elõµterjesztéseket, részt vesz azok elõfkészítésében, illetõfleg ellenõfrzi azokat. 4./ Részt vesz az építésügyi igazgatás körébe tartozó helyi társadalmi viszonyok rendezésére vonatkozó rendelet elõkészítésében. 11 Módosította a 12/2007. (III. 29.) Önk. rendelet. Hatályos: április 1. 42

43 5./ A bányatelek megállapítása végett részt vesz a bányakapitányság által szervezett helyszíni tárgyaláson. 6./ Gondoskodik a külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelõçen közvilágítási berendezés létesítésérõul és üzemeltetésérõul. 7./ Javaslatot tesz a képviselõ.testületnek a helyi jelentõ.ségû. természeti értékek megóvására, õšrzésére, fenntartására, bemutatására, valamint helyreállítására vonatkozóan. 8./ Javaslattételi jog illeti meg a közúti közlekedéssel összefüggõr önkormányzati feladatok vonatkozásában. 9./ Kezdeményezheti közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetõjleg kijelölt várakozóhelyen díj szedésének elrendelését. 10./ Véleményezi jog illeti meg a helyi közutak kezelésével, osztályba sorolásával, forgalmi rendjének meghatározásával kapcsolatos kérdésekben. 11./ Javaslatot tehet a helyi közúthálózat fejlesztésére. Dönt az önkormányzati tulajdonú utak, járdák felújítási és karbantartási rangsorolásáról. 12./ Gondoskodik a közmûves vízellátás körében a települési közmûves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról. 13./ Véleményezi a helyi tömegközlekedés hatósági árát. 14./ Véleményezi az önkormányzati tulajdonú vízi-közmû bõ l szolgáltatott ivóvíz és az önkormányzati tulajdonú vízi-közmûtáltal biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díját. 15./ Véleményezi a városban megvalósítandó fejlesztésekre, beruházásokra tett javaslatokat, illetve ilyen irányú kezdeményezést maga is tehet. 16./ Összehangolja, segíti és ellenõrzi a beruházások megvalósítását. 43

44 17./ Részt vesz a tevékenységi körébe tartozó pályázatok elõ7készítésében. 18./ Részt vesz a városban megvalósítandó fejlesztések, beruházások kivitelezésére kiírt pályázatok elbírálásában. 19./ Javaslattételi jog illeti meg az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozóan. 20./ Közremûšködik a feladatkörébe tartozó, a testület elé kerülõšelõšterjesztések elkészítésében. 21./ Közútkezelõri hozzájárulás megadása. 22./Szervezi, összehangolja az együttmûlködést a Nagykállói PolgárõLrséggel, RendõLrséggel, mezõqõqri szolgálattal. 23./ Összegyû"jti a lakosság bejelentéseit, a hivatalban, intézményekben, szülõ"ktõ"l stb. érkezõ" jelzéseket, melyek alapján bûþnmegelõþzési intézkedési tervet készít. 24./Eljárásokat kezdeményez más hatóságnál a szükséges intézkedések megtételére, eljárások lefolytatására. 25./ Figyelemmel kíséri a közbiztonság helyzetét, lakossági jelzõ8rendszert mû8ködtet (intézményekben, szülõi szervezetekben, civil szervezetek körébõl stb. kapcsolattartó személyeket integrál a bizottsági munkába). 26./Koordinálja a helyi jelzõ rendszerek, a különbözõ együttmû ködési formák szervezését, végrehajtását, valamint folyamatos értékelését. 27./Az azonos helyen, rendszeresen elõtforduló bûtncselekmények megelõtzése, megszüntetése érdekében (közúti baleseteket okozó körülmények megszüntetése, vendéglátóhelyek ellenõrzése, közvilágítás stb.) intézkedést tesz, vagy kezdeményez. 28./ Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó elõterjesztések képviselõ-testület általi elfogadására. 29./KözremûÏködik a feladatkörébe tartozó pályázatok elkészítésében. 44

45 30./Gondoskodik a Bû7nmegelõ7zési koncepcióban foglaltak végrehajtásáról, illetve ellenõ7rzi annak megvalósulását. NAGYKÁLLÓ VÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕÏ-TESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA Ü G Y R E N D JE 4. melléklet 45

46 I. ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 1./ A képviselõá-testület hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) megnevezése: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala Székhelye: 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. A 1 kihelyezett okmányügyi csoport ügyintézési helye: 4233 Balkány, Adonyi u. 2/A. MûJködési területe: Nagykálló város közigazgatási területe, körzeti igazgatási feladatok tekintetében a jogszabályokban meghatározott települések, illetõ"leg a jogszabályok által meghatározott közigazgatási illetékességi terület 2./ A Hivatal jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó önkormányzatiköltségvetési szerv. 3./ A Hivatal vezetõ8je: a város jegyzõ8je. A polgármester a képviselõì-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. 4./ A Hivatal egységes szervezet, amely ellátja az önkormányzat mûuködésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való elõ készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 1 Módosította és hatályon kívül helyezte (Szabadság tér 11. sz. alatti telephelyre vonatkozóan) a 46/2007. (XII.05.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje I.01. II. 46

47 A polgármesteri hivatal feladata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTALÁNOSFELADATAI 1./ Nagykálló Város Képviselõç-testületének tevékenységével kapcsolatban: - szakmailag elõukészíti a testületi elõuterjesztéseket, határozat-tervezeteket és az önkormányzati rendelet-tervezeteket, vizsgálja azok törvényességét, - nyilvántartja a testület határozatait, rendeleteit, - szervezi a testület döntéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenõrzését, - ellátja a képviselõr-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli és adminisztrációs feladatokat. 2./ A képviselõq-testület bizottságai mûqködésével kapcsolatban: - biztosítja a feladatok jellegének megfelelõ"en a bizottságok mû"ködéséhez szükséges ügy viteli feltételeket, - végzi a bizottsági elõ terjesztések, jelentések, beszámolók és egyéb anyagok szakmai elõ készítését, - tájékoztatást nyújt a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetõ ségeirõ l, - szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkezõ`kérelmeket, javaslatokat, beadványokat, - közremû8ködik a bizottsági döntések végrehajtásában. 3./ Segíti a cigány kisebbségi önkormányzat munkáját és biztosítja mûìködési feltételeit. 4./ A helyi képviselõ k munkájának segítése érdekében: - elõ segíti a képviselõ k jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését, - közremûtködik a képviselõtk tájékoztatásának megszervezésében. 5./ A polgármester, alpolgármesterek és a jegyzõµmunkájával kapcsolatban: - segíti a testületi munkával összefüggõtisztségviselõi tevékenységet, - az önkormányzati és közigazgatási hatósági döntéseket elõïkészíti, és szervezi, ellenõïrzi azok végrehajtását. 47

48 6./ Részt vesz az önkormányzati érdekeltségû7gazdasági társasággal, valamint az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felügyeleti, irányítási, ellenõ rzési feladatok ellátásában, szakmailag segítve azok munkáját. 7./ Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenõçrzési körben: - gondoskodik a belsõágazdálkodás megszervezésérõál (beleértve a belsõálétszám- és bérgazdálkodást), valamint az intézményi pénzellátásról, - összehangolja az intézményi tervezést, beszámoltatást, ellenõšrzi az intézményi gazdálkodást, - elõkészíti a beruházási, felújítási feladatokat, és segíti az intézmények ezirányú munkáját, - irányítja az intézmények számviteli munkáját, - ellátja a város ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával összefüggõà közgazdasági, jogi és pénzügyi feladatokat, - közremûqködik az önkormányzati vállalkozások szervezésében. 8./ Ellátja a képviselõ"-testület és a tisztségviselõ"k kapcsolatrendszerének mû"ködését elõ"segítõ" feladatokat (sajtó, testvérvárosi feladatok, társadalmi kapcsolatok satöbbi.). 9./ Kapcsolatot tart más államigazgatási és önkormányzati hivatali szervekkel. 10./ Közremû ködik az igazgatási szolgáltatási tevékenység ellátásának korszerû sítésében. 11./ Biztosítja a mû`ködés technikai feltételeit, és ellátja az ügyiratkezelési tevékenységet. 12./ Közremû8ködik a képviselõ8i választások, népszavazások, bírósági népi ülnöki választások lebonyolításában. III. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA 1. Polgármester ésalpolgármesterek 1.1.A polgármester feladatait és hatásköreit alapvetõten a helyi önkormányzatokról szóló törvény és más törvények, kormányrendeletek, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg. Az alpolgármesterek feladatait a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg. Az alpolgármesterekrek megfelelõïen irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok. Az alpolgármesterek ellátják a polgármester által írásban vagy szóban meghatározott feladatokat is. 48

49 1.2. A Polgármesteri Hivatal mû7ködésével kapcsolatban apolgármester legfontosabb feladatai: - A képviselõ-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a polgármesteri hivatalt, s irányítási jogkörében hetente megbeszélést tart. - A jegyzõçjavaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elõukészítésében és végrehajtásában. - Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja. - A jegyzõšjavaslatára elõšterjesztést nyújt be a képviselõš-testületnek a hivatal belsõšszervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. - A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. - Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek, a jegyzõàés az önkormányzati intézményvezetõlk tekintetében. - Az önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat. Erre más személyt is felhatalmazhat. - Elrendelheti költségvetési kiadás teljesítését, bevétel beszedését vagy elszámolását. Erre más személyt is felhatalmazhat Önkormányzati tanácsadó: az önkormányzati tanácsadó felett a polgármester közvetlenül gyakorolja a munkáltatói jogokat. Feladata a képviselõ`-testület és bizottságai döntésének elõ`készítéséhez, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátása. 2. Jegyzõì 2.1./ A jegyzõ a polgármesteri hivatal vezetõ je, aki szakmailag felelõ s a hivatal mû ködéséért, s ellátja a polgármesteri feladat-meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervezõ, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó, és azok végrehajtását ellenõtrzõttevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek intézését. Tevékenysége során felelõfs a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelõfszakszerûf, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés megvalósításáért. 2.2./ A jegyzõ alapvetõ feladatai a hivatal mûködésével kapcsolatban: 49

50 Gondoskodik az önkormányzat mû7ködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ebben a körben: - A polgármester irányításával gondoskodik az Önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladtok törvényes, szakszerû{, pártatlan, és színvonalas ellátásáról. - elõçkészíti a képviselõç-testületi ülést, a bizottságok elé kerülõçelõçterjesztéseket, - ellátja a testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, - koordinálja az elõáterjesztések elõákészítését, gondoskodik a törvényességrõál, a jogszabályok, testületi rendeletek rendelkezéseinek betartásáról, - tanácskozási joggal vesz részt a testület és bizottságok ülésein, - figyelemmel kíséri törvényességi szempontból a testületi és bizottsági ülések menetét, s ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles azt jelezni, -elõàkészíti a testület hatáskörébe tartozó fellebbezések elbírálására vonatkozó elõàterjesztéseket, - gondoskodik a testületi ülés jegyzõlkönyvének elkészítésérõll, - rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselõq-testületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintõjfontosabb jogszabályokról, -ellátja az Ügyrendi és Jogi Bizottság üléseivel kapcsolatos teendõ"ket. 2.3.Egyéb fõ bb feladatai: - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, - döntésre elõ`készíti a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyeket, - ellátja a jogszabályban elõ8írt közigazgatási hatósági feladatokat és a hatósági hatásköröket, - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, - ellátja az közigazgatási hatósági tevékenység egyszerûåsítésével, korszerûåsítésével összefüggõå feladatokat, - javaslatot készít a polgármester részére a hivatal belsõuszervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére, - koordinálja és ellenõtrzi a hivatal belsõtszervezeti egységeiben folyó munkákat, - irányítja a polgármesteri hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzését, - irányítja a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét. - ellenjegyzi a kötelezettségvállalásokat, utalványozásokat., 3./AljegyzõÏ: 3.1. A jegyzõt távollétében és akadályoztatása esetén az általa meghatározottaknak megfelelõen az aljegyzõahelyettesíti. 50

51 3.2 Az aljegyzõ alapvetõ feladatai ahivatal mû ködésével kapcsolatban: - munkájával segíti a jegyzõt és a polgármestert, - a jegyzõ{ munkájának segítése érdekében közremû{ködik a hivatal szakmai irányításában, amelynek megfelelõçellátásáért szakmai felelõçséggel tartozik, - szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egység a Hatósági ésigazgatási 1 Iroda, - szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját, - tanácskozási joggal részt vesz a Képviselõ.-testület, annak bizottságai ülésein, - részt vesz - jegyzõšt távolléte vagy akadályoztatása esetén a jegyzõš ügyfélfogadásának megtartásában, annak rendjére vonatkozó szabályok szerint, 3.3./ Egyéb fõàbb feladatai: - gondoskodik a jogszabályok naprakész nyilvántartásáról, -koordinálja a testületi, bizottsági ülések, közmeghallgatások elõqkészítését, -közremûjködik a képviselõj-testületi ülések munkatervének elkészítésében, -gondoskodik a vezetõ"i pályázatok szakmai elõ"készítésérõ"l. 4.Irodavezetõ k: 4.1.A hivatal belsõ szervezeti egysége élén álló irodavezetõ az irodához csoportosított feladatok színvonalas szakmai ellátásáról gondoskodik. Az irodavezetõ8felelõ8s az irodán belüli hatékony és célszerû8munkamegosztásért, a feladatok gyors, szakszerûés törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért A jegyzõåés az aljegyzõåegyüttes távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesítésüket a Hivatal vezetése tekintetében a Gazdasági Iroda vezetõ je látja el. 1 Módosította a 46/2007. (XII.05.) Önk. rendelete. Hatálybalépésének ideje 2008.I Az irodavezetõtk fõtbb feladatai akövetkezõtk: - meghatározza és ellenõµrzi az iroda dolgozóinak munkáját, gondoskodik a munkaköri leírások aktualizálásáról, - gondoskodik a képviselõ-testület és bizottságai munkájának szakmai segítésérõl, az iroda feladatkörébe tartozó elõïterjesztések elkészítésérõïl, - felelõs az iroda feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rábízott feladatok döntéselõakészítéséért, a döntések határidõaben történõavégrehajtásáért, 51

52 - gyakorolja a polgármester és a jegyzõ7által meghatározott körben a kiadmányozási jogot, - köteles az iroda feladatköréhez tartozó bizottsági és képviselõ -testületi üléseken részt venni, akadályoztatása esetén helyettesrõl gondoskodni, - kapcsolatot tart az iroda feladatkörében az önkormányzati intézmények vezetõ{ivel, - beszámol az iroda munkájáról a jegyzõçnek, az önkormányzati feladatok végrehajtásáról a polgármesternek, - gondoskodik a vezetése alatt álló szervezeti egységben a hivatal ügyfélfogadási és munkarendjének betartásáról, - rendszeresen ellenõšrzi az ügyiratok határidõšben történõšelintézését, az irattározási szabályok betartását, errõl tájékoztatja a jegyzõt, - javaslatot tesz az iroda megfelelõrszemélyi feltételeinek kialakítására, véleményt nyilvánít a munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggésben, munkáltatói intézkedést kezdeményezhet, - szükség szerint, de legalább havonta egyszer munkamegbeszélést tart az iroda dolgozói részére, - részt vesz a vezetõqi értekezleteken, -együttmûjködik a hivatal többi belsõjszervezeti egységével és köteles annak érvényt szerezni, hogy a társirodákról érkezõ"megkereséseknek az iroda dolgozói haladéktalanul eleget tegyenek, -ellátja az ügyfélszolgálatból az irodára háruló feladatokat, - ellátja az irodát érintõ pályázati eljárások elõ készítésébõ l adódó feladatokat, - közremû ködik a feladatkörét érintõ közbeszerzési eljárások elõ készítésében, -a teljesítményértékelési célfeladatoknak megfelelõ en meghatározza a teljesítménykövetelményeket és a csoportvezetõ`vel történt egyeztetést követõèn elvégzi annak értékelését, - ellátja a minõségbiztosítási rendszer végrehajtásának koordinálásával, mûködtetésével kapcsolatos feladatokat. 5./A csoportvezetõ : 5.1. A hivatali munkamegosztási szervezõudés közbensõuszintjének kialakítására létrehozott csoportok élén csoportvezetõ áll, aki csoportvezetõ i juttatásban részesül. A csoportvezetõfelelõs a csoporton belüli hatékony és célszerûmunkamegosztásért, a feladatok gyors, szakszerûµés törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért. 5.2.A csoportvezetõk fõbb feladatai akövetkezõk: - gondoskodik mindazon szakfeladatok ellátásáról, amelyekre az irodavezetõ és a jegyzõ utasítják, 52

53 - gondoskodik a szakszerû7 és gyors ügyintézés, továbbá a szabályszerû7 ügyiratkezelés megvalósításáról, - rendszeresen ellenõrzi az ügyiratok elõírt határidõben történõelintézését, - együttmû{ködik a polgármesteri hivatal többi belsõ{szervezeti egységével, - beszámol a csoport munkájáról az irodavezetõçnek. IV. 12 A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSÕSZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 1./ A polgármesteri hivatal belsõrszervezeti egységei, tagozódása: Mûàszaki Iroda Kiemelt I. Fokú Építésügyi Hatóság Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 1.2. Gazdasági Iroda Pénzügyi Csoport Számviteli Csoport 1.3. Hatósági ésigazgatási Iroda: Szociális és egészségügyi csoport Városi Gyámhivatal Adó- és adóvégrehajtási csoport Adócsoport Térségi Adóvégrehajtási Csoport Okmány- és Igazgatási Iroda 1.4. Jegyzõ i Kabinet Jogász Képviselõ-testületi referens Humánerõµforrás-gazdálkodó Titkárnõf 1.sz. függelék 12 Módosította a 35/2008. (V.28.) Önk. rendelet. Hatályos június 15-tõ½l. 2 Módosította a 40/2008. (VI.25.) Önk. rendelet. Hatályos augusztus 01. napjától. 3 Módosította a 62/2008. (XII.29.) Önk. rendelet. Hatályos január 01. napjától. 4 Módosította a 3/2009. (I.30.) Önk. rendelet. Hatályos január 30. napjától. 53

54 1.5. Beruházási ésprogram Csoport Közoktatási és pályázati referens Pályázati referens Minõ{ségirányítási és teljesítménymérési referens A polgármesteri hivatal belsõuszervezeti egységei az Irodák, amelyek a hivatalon belüli munkamegosztás - jogi személyiséggel nem rendelkezõá- alapvetõászervezeti egységei. Az irodák élén - osztályvezetõ. besorolással - irodavezetõ.k állnak, akik felelõ.sek az adott Iroda szakmai munkájáért, annak törvényességéért és megalapozottságáért. Az irodán belül további csoportok mûködnek, melyek élén a Mûszaki Iroda kivételével - csoportvezetõk állnak, akik felelõsek az adott csoport szakmai munkájáért, törvényességéért és megalapozottságáért. A hivatal önálló, Irodákon kívüli szervezeti egységei a közvetlen jegyzõài irányítás alá tartozó munkacsoportok, a JegyzõLi Kabinet és a Beruházási és Programcsoport. Hatályon kívül helyezte a46/2007. (XII.04.) Önk. rendelet. V. VI. 13 MÛKÖDÉSI SZABÁLYOK 1./ A polgármesteri hivatalt a jegyzõ, illetve az általa megbízott dolgozó jogosult képviselni. A hivatal belsõu mûuködése során az irodákat az irodavezetõuk, illetve az általuk - a jegyzõu egyetértésével - megbízott dolgozók jogosultak képviselni. 2./ A kiadmányozás rendjérõl szóló polgármesteri és jegyzõi együttes utasítást és a költségvetési gazdálkodást érintõµkiadmányozás rendjérõµl szóló polgármesteri és jegyzõµi együttes utasítást az külön kerülnek kiadásra. 13 Módosította a 60/2006. (XII.29.) Önk. rendelet. Hatályos január 1.-tõÌl. 54

55 3./ Az ügyiratkezelés és az iktatás rendjét a jegyzõ7által kiadott ügyiratkezelési szabályzat tartalmazza. 4./ Bélyegzõ{használat: a.) a polgármester és a jegyzõunagykálló Város Polgármestere, illetve JegyzõUje feliratú, középen a magyar címert ábrázoló körbélyegzõák használatára saját személyükben jogosultak, b.) a polgármesteri hivatal hivatalos körbélyegzõšje: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala feliratú, középen a magyar címerrel, c.) az Okmányiroda hivatalos körbélyegzõlje: Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Okmányiroda feliratú, középen a magyar címerrel. d.) az Anyakönyvvezetõ és népesség-nyilvántartó hivatalos körbélyegzõ je: Anyakönyvvezetõ és Népesség-nyilvántartó feliratú, középen a magyar címerrel. e.) az anyakönyvvezetõ`hivatalos körbélyegzõ`je: AnyakönyvvezetõNagykálló feliratú, középen a magyar címerrel, f.) a gyámhivatal hivatalos körbélyegzõåje: Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala Nagykálló feliratú, középen a magyar címerrel, g.) a hivatalos bélyegzõt lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokon lehet használni, h.) a bélyegzõfkrõfl a Gazdasági Iroda nyilvántartást vezet. i.) a balkányi ügyintézési helyûï okmányirodai ügyintézõïk az alábbi feliratú bélyegzõït jogosultak használni. 55

56 Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala Hatósági és Igazgatási Iroda Okmányiroda, Ügyintézés helye: Balkány, Adonyi u. 2/A. középen a magyar címerrel. j.) 2 a Térségi Adóvégrehajtási Csoport hivatalos körbélyegzõ{je: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Térségi Adóvégrehajtási Csoport feliratú, középen a magyar címerrel. 5./ A polgármester és a jegyzõ.szükség szerint, de legalább negyedévente munkaértekezletet tart a polgármesteri hivatal dolgozói részére, melyeken az elvégzett munka idõšszakos értékelése, a következõ idõszak feladatainak kiadása, és közérdeklésre számottartó információk átadása történik. 6./ A hivatal munkarendje 1 A Polgármesteri Hivatalban a munkaidõqnapi nyolc óra. Az étkezésre napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani, melyet a munkaidõjn belül kell kiadni. A Polgármesteri Hivatalnál a hivatalos munkaidõþhétfõþtõþl csütörtökig 7.45 órától óráig, pénteken 7.45 órától óráig tart. A hivatalos munkaidõ n belül az ügyfélfogadásidõ tartama: Hétfõ`: és Kedd: Szerda: és Csütörtök: Péntek: nincsügyfélfogadás A köztisztviselõurészére a munkaidõun belül a munkavégzés megszakításával napi 30 perc, munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet órától óráig tartó idõtartamon belül lehet igénybe venni A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala Hatósági és Igazgatási Iroda Okmányirodáján belül Balkány Városban kihelyezett okmányirodai ügyintézõk látják el az Iroda feladatkörébe tartozó ügyintézést külön megállapodásalapján.. 14 Módosította a 46/2007. (XII.05.) Önk. rendelet. Hatályos I.01.-tõÜl. 2 Módosította a 40/2008. (VI.25.) Önk. rendelet. Hatályos augusztus 01. napjától 56

57 A 1 kihelyezett okmánycsoport munkarendje és a hivatalos munkaidõ7n belül az ügyfélfogadás idõ tartama: Hétfõ{: és Kedd: és Szerda: és Csütörtök: Péntek: / A polgármesteri hivatal igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni és jelentést készíteni a képviselõr-testületnek ésaz önkormányzati bizottságoknak. 8./ A polgármesteri hivatal dolgozóit a tudomásukra jutott állami, szolgálati és üzleti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E kötelezettség az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek alapulvételével kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll. A hivatal dolgozói minden olyan adatot, információt és tényt kötelesek a jegyzõþtudomására hozni, amely az elõþbbi kötelezettségüket befolyásolja. 10./ Az ügyrendben szabályozottak hatályosulását a polgármester és a jegyzõ folyamatosan figyelemmel kíséri, s a szükséges és indokolt változtatásokra a megfelelõ` intézkedéseket megteszi. A munkaköri leírások elkészítésérõ8l és folyamatos karbantartásáról a jegyzõ8 irányításával az irodavezetõk gondoskodnak. 57

58 3. számú függelék VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK Kötelezettséget megállapító jogszabályhely Munkakör Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség gyakorisága Ktv. 22/A (8) d. JegyzõE 2 év Aljegyzõ 2 év irodavezetõ 2 év Ktv. 22/A (8) e. Anyakönyvvezetõ 2 év Ktv. 22/A (8) g. Belsõ ellenõ r 2 év Pénztáros 2 év Hatósági és igazgatási ügyintézõ3 2 év 58

59 4.sz. függelék Ü G Y R E N D Nagykálló VárosÖnkormányzat Polgármesteri Hivatalagazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggõq feladataira Érvényes: január 1-tõ"l TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend célja, tartalma A költségvetés tervezésével összefüggõçfeladatok A költségvetési koncepció Az elõ zetes költségvetési javaslat elkészítése A költségvetési rendelettervezet összeállítása A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére Elemi költségvetés összeállítása Elõ:irányzat módosítás Üzemeltetési, fenntartási és mû+ködési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás MunkaerõLés bérgazdálkodás

60 7. A költségvetés végrehajtásával összefüggõ7feladatok Gazdálkodási jogkörök szabályozása Kötelezettségvállalás Érvényesítés Szakmai teljesítésigazolás Utalványozás Ellenjegyzés Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, utalványozó, ellenjegyzõ:, érvényesítõ:, szakmai teljesítést igazoló) feladatai Kötelezettségvállalás Érvényesítés Utalványozás Ellenjegyzés Szakmai teljesítésigazolás A választási eljárással kapcsolatoshatáskörök Pénzeszközök kezelése Cél- és címzett támogatások igénybevétele Megállapodás a részben önálló költségvetési szervvel Normatív állami hozzájárulások év közbeni lemondása, pótlólagos igénylése Számviteli nyilvántartások vezetése Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok IdõØközi költségvetési jelentés IdõTközi mérlegjelentés A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok A félévesbeszámoló tartalma, a beszámoló készítésfeladata Az évesbeszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok Zárszámadás Költségvetésbõ l nyújtott támogatások elszámoltatására, szerzõ dések, támogatások közzétételére vonatkozó elõeírások Támogatások számadási kötelezettségének elõkírása

61 11.2. Támogatások, szerzõ7dések közzététele A gazdálkodás rendjét meghatározó belsõsszabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó elõßírások...91 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...96 MELLÉKLETEK

62 Ü G Y R E N D Nagykálló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás mûuködési rendjérõul szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) alapján - a Szervezeti és MûÁködési Szabályzat elõáírásait figyelembe véve - a következõ.k szerint határozom meg. 1. Az ügyrend célja, tartalma Az ügyrend célja, hogy részletesen meghatározza a gazdasági szervezet feladatait, a szervezethez tartozó vezetõ k és beosztottak gazdálkodással összefüggõ feladat-, hatás- és jogköreit. Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következõ* feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz elõírásokat, szabályokat: az éves költségvetés tervezése, az elõ irányzat felhasználás, módosítás, az üzemeltetés, fenntartás, mûködtetés, beruházás, a vagyon használat, hasznosítás, a munkaerõ-gazdálkodás, a pénzkezelés, a pénzellátás, a könyvvezetés, a beszámolási kötelezettség, valamint az adatszolgáltatás. A gazdálkodással összefüggõ#egyes tevékenységek végrehajtásának részletes helyi elõ#írásait a következõôszabályzatok rögzítik: a számlarend, számviteli politika, 62

63 eszközök és források értékelési szabályzata, leltározási és leltárkészítési szabályzat, a bizonylati rend és album, pénzkezelési szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, önköltség számítási szabályzat, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggõzfeladatokat a képviselõz-testület és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által kötött Megállapodás tartalmazza. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásával összefüggõ feladatokat a képviselõy-testület által elfogadott, a Hivatal és intézményei között létrejött EgyüttmûYködési megállapodás tartalmazza. 2. A költségvetéstervezésével összefüggõ feladatok A költségvetés összeállítása során be kell tartani a költségvetés készítésérõ7l és a kapcsolódó költségvetési, zárszámadási rendelet kötelezõ mellékleteirõl szóló Önkormányzati rendelet elõçírásait A költségvetési koncepció Az éves költségvetés összeállítását megelõøzõøen, annak elõøkészítéseként el kell készíteni az önkormányzat költségvetési koncepcióját. A koncepció elkészítéséhez, összeállításához az érvényben lévõ,központi és képviselõ,-testületi döntések figyelembe vételével át kell tekinteni az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények következõºköltségvetési évre vonatkozó feladatait, kötelezettségeit, valamint az önkormányzat bevételi forrásait. A költségvetési szervektõgl beszerzett, valamint a polgármesteri hivatalban meglévõg információk alapján ki kell alakítani az önkormányzat költségvetésének készítésénél alapul szolgáló költségvetési koncepciót. 63

64 A költségvetési koncepcióval kapcsolatban meg kell ismerni az önkormányzatnál mû ködõ szakbizottságok - szakterületüket érintõ -, a települési kisebbségi önkormányzat, valamint a pénzügyi bizottság egész koncepcióval kapcsolatos véleményét. A bizottságok és a települési kisebbségi önkormányzat véleményét csatolni kell a testületi elõþterjesztéshez. A költségvetési koncepció november 20 ig, a helyi önkormányzati képviselõ:-testület tagjai általános választásának évében legkésõ bb december 5-ig történõ elkészítéséért - a jegyzõ felelõs. A koncepció összeállításában a Gazdasági IrodairodavezetõÙje mûùködik közre. A költségvetési koncepciót a Polgármester november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselõb-testület tagjai általános választásának évében legkésõbb december 15-ig - terjeszti a képviselõ>-testület elé. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó részérõïl a polgármester a koncepció elfogadását követõï 8 napon belül írásban tájékoztatja a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét Az elõzetes költségvetési javaslat elkészítése Az elõ zetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az Áht. és az Ámr. elõlírásait, valamint az önkormányzat költségvetési koncepciójában foglaltakat. A polgármesteri hivatal és intézményei elõåzetes költségvetési javaslatát - az önálló szervezeti egységek tervezési feladatainak koordinálásával a Gazdasági Irodakészíti el. A szervezeti egységek igényeinek tartalmaznia kell a következõ#ket: létszám és bérigényeket, illetve az egyéb változásokat, a feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását, a speciális beszerzési igényeket, elvégzendõukarbantartási és felújítási munkákat. A szervezeti egységek igényeinek számszerû sítése után gondoskodni kell a kiadási elõirányzatok közé történõbeépítésérõl. 64

65 A kiadási elõ irányzatok mellett körültekintõ en számba kell venni mindazokat a bevételeket, amelyek a szervezetünk feladataival, ezen belül vállalkozási tevékenységével kapcsolatosak és jogszabályon alapulnak, szerzõçdésen, megállapodáson alapulnak, tapasztalatok alapján rendszeresen elõufordulnak, eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, az eszközök hasznosításával függnek össze. A költségvetési javaslatot úgy kell összeállítani, hogy külön-külön tartalmazza az alap-elõyirányzatot, az elõ irányzati többletet. Alap-elõirányzat tartalma Az alap-elõêirányzat a tervévet megelõêzõêév eredeti elõêirányzatának a szerkezeti változásokkal és szintrehozásokkal módosított összege. Szerkezeti változásként kell szerepeltetni akövetkezõwket: a megszûonõofeladatok elõoirányzatainak éves szintûotörlését, a tervévet megelõzõévben az önkormányzat által az önkormányzati költségvetés általános és céltartaléka terhére engedélyezett - nem egyszeri jellegûá- elõáirányzatok összegét és az automatikus többleteket, a feladat átadás-átvételébõol, illetve megszüntetésébõol, az intézmény korszerûksítésébõkl adódó elõkirányzat-változtatásokat, a bevételi elõirányzat felemelése miatti elõirányzat növekedést, a kiemelt elõºirányzatok feladatstruktúra, többletbevétel miatti módosulását. Nem tekinthetõþszerkezeti változásnak az az elõþirányzat változtatás, amelyet az önkormányzat egyszeri jellegû+nek minõ+sített az önkormányzati költségvetés általános és céltartaléka felhasználásakor, egyszeri jelleggel engedélyezett az önkormányzat az elõ0zõ0évi pénzmaradványa terhére. 65

66 Szintrehozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelõ7zõ7évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi elõirányzatának megfelelõösszegûkiegészítését. Elõçirányzati kiadási, bevételi többlet tartalma Az elõáirányzati kiadási és bevételi többlet a költségvetési évben jelentkezõátöbbletfeladatok ellátására, változatlan feladat mellett az ellátás színvonalának tartására, a mennyiségi és minõšségi fejlesztésekre szolgál, amely lehet egyszeri jellegûvagy a következõrév költségvetésébe beépülõr. Az alap-elõ irányzat elõ irányzati többlettel növelt összege a javasolt elõ irányzat, melyet a következõk szerint kell levezetni: ElõŠzõŠévi eredeti elõširányzat + Szerkezeti változások ± Bázis elõþirányzat + Szintrehozás ± Alap-elõ/irányzat + Elõirányzat többlet + Tárgyévi javasolt elõ irányzat + A javasolt elõĩrányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, kiadásokat, amelyek a következõt évi költségvetést illetõten kötelezettséget jelentenek, továbbáa javasolt elõlirányzatok következõlkét évre várható kihatását. A polgármesteri hivatal költségvetési javaslatának összeállításáért - a jegyzõ%felügyelete mellett a gazdasági irodavezetõúfelelõús. Az önkormányzat bevételi forrását képezõc normatív állami hozzájárulás alapját képezõc mutatószámoknak az intézményektõl - írásban, az intézményvezetõáltal aláírt formában - történõåbegyûåjtéséért, valamint felülvizsgálat után a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósághoz (továbbiakban: Igazgatóság) határidõure történõutovábbításáért a számviteli ügyintézõ&v. afelelõ&s. 66

67 2.3. A költségvetési rendelettervezet összeállítása A költségvetési rendelet tervezetet a következõsszerkezetben kell elkészíteni: a) az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fõ bb jogcím csoportonkénti részletezettségben; b) a mû1ködési, fenntartási elõ1irányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elõžirányzatonként részletezve; a személyi jellegûjuttatásokat, a munkaadót terhelõvjárulékokat (társadalom biztosítási járulék + munkaadói járulék) dologi jellegûpkiadásokat, támogatásértékûymûyködési kiadásokat, társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, mûködési célú pénzeszköz átadásokat, hiteltörlesztés és kamatai. c) a felújítási elõwirányzatok célonként; d) a felhalmozási kiadások feladatonként; e) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben 1. az általános, és 2. a céltartalék (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben elõírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló elõirányzat); f) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként; g) a többéves kihatással járó feladatok elõ irányzatai éves bontásban; h) a mûºködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elõºirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerûken, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási mûkveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell mutatni; i) elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése; j) az év várható bevételi és kiadási elõ irányzatainak teljesülésérõ l elõ irányzatfelhasználási ütemterv; 67

68 k) elkülönítetten az európai uniós támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történõ hozzájárulások. A költségvetési rendeletnek mindezt a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell. A költségvetési rendelettervezetben teljeskörû en be kell mutatni a költségvetési évet követõ 2 év várható elõîirányzatait. Az önkormányzat képviselõ*-testülete részére a költségvetéshez a közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben, szöveges indoklással együtt be kell bemutatni: a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történõó elengedésének összege; b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege; c) helyi adónál, gépjármûkadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként; d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbõãl nyújtott kedvezmény, mentesség összege; e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Az önkormányzatok költségvetésének elõðterjesztésekor a képviselõð-testület részére tájékoztatásul a következõèmérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 1. az önkormányzat összes bevételét, kiadását, elõirányzat felhasználási tervét, 2. az önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerû½sítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. A költségvetési rendelet tervezet elkészítéséért a jegyzõfelelõs. A rendelettervezet összeállításában közremûködik: az irodavezetõés számviteli ügyintézõ VII. 68

69 A jegyzõ7a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetõ7ivel egyezteti, írásban rögzíti azt, majd megküldi véleményezésre a Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX Tr (3) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben mû{ködõ{ közösségek, fórumok véleményezése céljából. Ugyanezen célból megküldésre kerül a gazdasági kamara valamint a kisebbségi önkormányzat részére is. A költségvetési rendelet tervezet meg kell küldeni a könyvvizsgáló részére, a könyvvizsgálói jelentés megküldése céljából. A polgármester február 15-ig a képviselõš-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, a pénzügyi bizottság, kisebbségi önkormányzat, a gazdasági kamara, az oktatási intézmények közösségei által véleményezett, valamint az önkormányzatokról szóló törvény 92/A-92/C. - ok alapján szükséges könyvvizsgáló írásos jelentését is csatoltan tartalmazó rendelettervezetet. A képviselõl-testület ennek alapján megalkotja a költségvetési önkormányzati rendeletet A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére A képviselõê-testület által elfogadott költségvetési rendeletben foglalt és a költségvetési szervek számára kötelezõ en betartandó elõ irányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról - a rendelet megküldésével - tájékoztatni kell az intézményeket. A tájékoztatást a rendelet elfogadását követõï 5 napon belül végre kell hajtani, melynek teljesítéséért az irodavezetõ felelõ s Elemi költségvetés összeállítása A tervezés második szakaszában az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott - kiemelt - elõírányzatok és szabályok szerint el kell készíteni az önkormányzati hivatal elemi költségvetését. Az államháztartás információs rendszere számára továbbítandó, részletes költségvetési elõêirányzatokat tartalmazó költségvetést a Pénzügyminisztérium által tárgyévre kiadott B./ Önkormányzati költségvetés megnevezésûznyomtatványgarnitúra ûzrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni. A nyomtatványgarnitúra kitöltéséért és a költségvetési szervek információs füzeteivel együtt a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága részére - határidõôre történõô leadásáért a számviteli ügyintézõ IV. felelõ s. 3. Elõkirányzat módosítás 69

70 Elõ7irányzat-módosítás a költségvetési szervek részére megállapított kiadási, bevételi, kiemeltés más részelõ irányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkentése. Költségvetési elõ{irányzat-átcsoportosításnak minõ{sül a költségvetés bevételi, illetve kiadási fõçösszegének változatlansága mellett, egyidejûç elõçirányzat-csökkentéssel és növeléssel végrehajtható módosítás. A testület által a költségvetési rendeletben eredeti elõirányzatként jóváhagyott elõirányzatok között elõqirányzat átcsoportosításokat, illetve elõqirányzat módosításokat a polgármesteri hivatal jegyzõþjénél kell kezdeményezni. Elõ irányzat-átcsoportosítás, illetve elõ irányzat-módosítás csak az Önkormányzat képviselõ testületének döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre. A jóváhagyott kiemelt elõ!irányzatokon belül a részelõ!irányzatoktól a Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat által meghatározott kivételekkel a Hivatal és intézményei elõùirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. Az elõ irányzat átcsoportosításra illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért az irodavezetõ^felelõ^s. Az elõirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni, amelyért számviteli ügyintézõvi. felelõës. 4. Üzemeltetési, fenntartási ésmûcködési feltételek biztosításához kapcsolódó feladatok Az éves költségvetésben tervezett, a hivatal mûködését szolgáló eszközök, berendezések beszerzéséért, valamint a szükségessé vált karbantartási munkák elõìkészítéséért, végrehajtásáért a Gazdasági Irodaügykezelõ je felelõ s. 5. Vagyongazdálkodással kapcsolatosfeladatok 5.1. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint azok kezelésével összefüggõ alapvetõåszabályokat az önkormányzat 16/2006. (IV. 27.) számú rendelete tartalmazza. A rendelet végrehajtásával kapcsolatos, polgármesteri hivatalon belüli feladatok és eljárások a következõ\k. 70

71 Az önkormányzat vagyonának folyamatos, naprakész nyilvántartását a pénzügyi ügyintézõ7 VII. végzi. Az Önkormányzat polgármesteri hivatalában, továbbá a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerveknél kezelt, illetve számbavett eszközeit és azok forrásait az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 30.) Korm. rendelet, a számlarend, valamint a bizonylati rend és bizonylati album elõþírásai szerint kell nyilvántartani. Az önkormányzati vagyon részét képezõ törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell nyilvántartani. A törzsvagyont a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyonként kell nyilvántartani. Ezek körét az önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (önkormányzati törvény), valamint az önkormányzat 16/2006. (IV. 27) sz. rendelete határozza meg. A befektetett eszközökrõol befektetési formánként külön nyilvántartást kell vezetni. A vagyonnal kapcsolatos teljes körûç, részletes nyilvántartási rendszer kialakításáért és folyamatos, naprakész vezetéséért a gazdasági irodavezetõàfelelõàs. Az Önkormányzat képviselõ8-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt az Áht ánk (2) bekezdésében meghatározott vagyonkimutatás az Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be. A vagyonkimutatást az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeirõël szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. -a, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltak alapján kell összeállítani. A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatáshoz szükséges adatok összegyûjtéséért, összesítéséért, valamint a vagyonkimutatás összeállításáért pénzügyi ügyintézõµvii. felelõµs. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban be kell mutatni. 71

72 A vagyonleltárban a./ b./ c./ tételesen - értékben és mennyiségben - szerepeltetni kell az önkormányzat tulajdonában és a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények kezelésében lévõ, értékben nyilvántartott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és befektetett pénzügyi eszközöket, összevont értékben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyon részét képezõ`és a polgármesteri hivatal, illetve az intézmények kezelésében lévõ: készletek, valamint a követelések, pénzügyi elszámolások értékét, tételesen szerepeltetni kell - mennyiségben - az érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyakat (közutak, földterületek, parkok, közmû vek), továbbá a vagyoni értékûùjogokat. A polgármesteri hivatalban, és intézményeiben az értékben nyilvántartott vagyontárgyakban bekövetkezett bárminemû* változásról a vagyonkezelési, nyilvántartási feladatokat ellátó pénzügyi ügyintézõvii. köteles tájékoztatni a hivatal könyvviteli nyilvántartását vezetõ számviteli ügyintézõþiv. A tájékoztatást a változás bekövetkezését követõw5. napon belül a megfelelõwbizonylatok (azok másolatának) átadásával kell megtenni Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás A Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzatok tulajdonában levõô ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõ l szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet és annak melléklete szerinti ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni. Az ingatlan kataszter felfektetése, folyamatos vezetése, valamint a változások átvezetése és az adatszolgáltatás teljesítése a mû.szaki ügyintézõ.feladata. 72

73 Az adatszolgáltatás csak a jegyzõ aláírásával teljesíthetõ. Az ingatlankataszter és a fõ{könyvi könyvelés (analitikus nyilvántartás) adatait évente legalább a költségvetési beszámoló elkészítését megelõçzõçen egyeztetni kell. Az egyeztetést a mûçszaki ügyintézõunek, a pénzügyi ügyintézõuvii. és számviteli ügyintézõuiv.-nek kell elvégeznie. 6. Munkaerõþésbérgazdálkodás A polgármesteri hivatal köztisztviselõöi tekintetében a jegyzõö, a részben önállóan gazdálkodó intézmények közalkalmazottai tekintetében az intézmény vezetõbje gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos elõkészítõ munkálatokat (kinevezés, munkaszerzõdés, átsorolás, munkaviszony megszüntetõhatározat stb. elkészítése) a humánerõêforrásgazdálkodó végzi. A polgármesteri hivatal és az Igazgatóság közötti létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó folyamatos munkakapcsolatot a humánerõwforrásgazdálkodó biztosítja, mint jelentõw-felelõws. A személyét és a személyében beállott változást az Igazgatósággal az irodavezetõ'közli. A felelõ sök továbbítják a Igazgatósághoz mindazokat a rendelkezéseket, jelentéseket, okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. A munkaviszony létesítésére, megszûënésére vonatkozó okmányokat és bérkihatású rendelkezéseket az Igazgatóság által meghatározott határidõ figyelembe vételével kell megküldeni A jutalom kifizetésének megtörténte után a kifizetett jutalmakat, a levont nyugdíjjárulékot és személyi jövedelemadó elõ&leget az Igazgatósághoz be kell jelenteni. 73

74 A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat az Igazgatósághoz minden esetben be kell jelenteni. A jelentõç-felelõçsnek az itt nem érintett kérdésekben az Igazgatóság által kialakított szabályok szerint kell eljárnia, az adatközlés, változásjelentés során az Igazgatóság által rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmaznia. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a jelentõ-felelõs és a pénzügyi ügyintézõ VII. vezeti. Az Igazgatóság részére történõùjelentések határidõùre való teljesítéséhez a vonatkozó dokumentumokat, bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentõ±-felelõ±s részére abban az esetben, ha azokat nem õškezeli, illetve nem õškészíti elõš. 7. A költségvetésvégrehajtásával összefüggõþfeladatok 7.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása Alapvetõ rendezõ elv az ÁHT-ban, valamint a Korm. rendelet ában rögzített szabályozás. A hivatkozott jogszabály a gazdálkodással összefüggõ feladatokkal és hatáskörökkel a polgármestert, a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetében az intézmény vezetõ4jét (kötelezettségvállalás, utalványozás), valamint a jegyzõ4t és a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetében a gazdasági vezetõt (ellenjegyzés) ruházza fel. Ezen hatáskörök - meghatározott keretek között - a polgármester és az intézményvezetõåk, illetve a jegyzõz és a gazdasági vezetõz által felhatalmazott személyre átruházhatók. Az átruházásnak írásban kell megtörténnie, és konkrétan meg kell jelölni a hatáskörökkel felruházott személyeket. A hatáskörök átadásával ugyanis a felelõãsség is átruházásra kerül. A Gazdasági Iroda feladat-, hatás- és jogkörét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ellenõõrzési folyamatok ellenõõrzési nyomvonalát a 2. számú melléklet részletezi. 74

75 Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalásnak elõcirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. a./ Az Önkormányzat nevében csak a Polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. b./ c./ A részben önállóan gazdálkodó intézmények esetében csak az intézmény vezetõ'je vagy az általaírásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. A települési kisebbségi önkormányzat nevében csak a települési kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. d./ A kötelezettségvállalásról nyilvántartást kell vezetni, melynek vezetéséért a számviteli ügyintézõriii. felelõrs Érvényesítés Érvényesítést a jegyzõñáltal írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségûñés emellett pénzügyi-számviteli képesítésûªdolgozó végezhet Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat minden esetben a számviteli ügyintézõâiii. végzi el. Távolléte esetén: a számviteli ügyintézõživ. helyettesíti Szakmai teljesítésigazolás A kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése elõtt okmányok alapján ellenõørizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûøségét, a szerzõødés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A polgármesteri hivatalban és a települési kisebbségi önkormányzatnál a szakmai teljesítésigazolásra a jegyzõzáltal írásban felhatalmazott személyek jogosultak. A részben önállóan gazdálkodó intézményeknél az intézményvezetõ+által írásban felhatalmazott személyek jogosultak. A szakmai teljesítésigazolás - a számlán elhelyezett A beszerzés szükségességét, a munka elvégzését, a szállítás teljesítését igazolom bélyegzõllenyomattal, - a szakmai teljesítés igazolásának dátumával, és 75

76 - a szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik Utalványozás Az utalványozás rendjére vonatkozó szabályok azonosak a pontban leírtakkal Ellenjegyzés A Polgármesteri Hivatalban és a települési kisebbségi önkormányzatnál a kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésre a Jegyzõ: vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Gazdasági Iroda irodavezetõùje, távollétében a számviteli ügyintézõ±vii. jogosult. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk ának b.) pontja) vagy maga javára látná el. Részletes szabályozását a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata tartalmazza Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, utalványozó, ellenjegyzõô, érvényesítõì, szakmai teljesítést igazoló) feladatai Kötelezettségvállalás Az önkormányzat (polgármesteri hivatal és intézményei, valamint a települési kisebbségi önkormányzat) anyagi eszközeinek felhasználását maga után vonó intézkedés, amelynek következményeit, ha a feltétel (pl. munkavégzés, anyag-, áruszállítás, szolgáltatás) bekövetkezett, viselni kell. A kötelezettségvállalás elõ tt meg kell gyõ zõ dni arról, hogy a jóváhagyott (módosított) költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási elõ5irányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak a költségvetési szervek alapító okiratában foglalt feladatok célszerûæ és hatékony ellátására figyelemmel, elõ.irányzat felhasználási terven kell alapulnia. 76

77 Kötelezettségvállaláscsak írásban ésaz arra jogosult személy ellenjegyzése után történhet. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként forintot el nem érõ{kifizetések esetében. A kötelezettségvállalás dokumentuma lehet: alkalmazási okirat, szerzõ dés, megállapodás, visszaigazolt megrendelés, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, A Korm. rendelet pontja szerint az elõìzeteskötelezettségvállalás: a közbeszerzésekrõìl szóló, többször módosított évi CXXIX. törvényben a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívás, továbbá a meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai (pályázati felhívások, kiírások, támogatási program, egyedi támogatások) amennyiben nem kerülnek visszavonásra. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybõžl megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, továbbá biztosítja a Korm. rendelet 134. (13) bekezdésében meghatározott, a hivatkozott Korm. rendelet 25. számú mellékletében meghatározott adatokat. A kötelezettségvállalások nyilvántartását a KOVA program segítségével végezzük, vezetéséért a számviteli ügyintézõüiii.. felelõüs. Az forintot el nem érõœkötelezettségvállalásokat is fel kell vezetni a kötelezettségvállalások nyilvántartásába. Ezért az ilyen kötelezettségvállalásokat az 5. számú melléklet szerinti megrendelõ kitöltésével jelezni kell a kötelezettségvállalást nyilvántartó személy felé Érvényesítés A számla beérkezését követõå, de az elvégzett munka, a szállított anyag, áru, a teljesített szolgáltatás kifizetését, illetõúleg a bevételek beszedését megelõúzõúellenõúrzõútevékenység. Az 77

78 érvényesítés során felül kell vizsgálni, hogy a bizonylatok megfelelnek-e az alaki és tartalmi követelményeknek. Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló fõçkönyvi számlaszámot is. Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítõánek ellenõáriznie kell az összegszerûáséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az elõ.írt követelményeket betartották-e. Az érvényesítési feladattal megbízott személy e feladatának teljesítése keretében köteles meggyõrzõrdni arról, hogy a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelõïen történt-e meg, jogszabály szerint jogos-e a követelés, a fedezet biztosított-e, a számla megfelel-e az alaki követelményeknek (kibocsátó, aláírás, bélyegzõ ), a számla számszakilag helyes-e, az elvégzett munka, a szolgáltatás, a megrendelõë illetve a beszerzéssel megbízott munkatárs által történõçátvétele megtörtént-e. Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni Utalványozás Az érvényesítést követõegazdasági tevékenység, ami a kiadások teljesítésének a bevételek beszedésének vagy elszámolásának az arra jogosult személyek által történõüelrendelését jelenti. Az utalványozás utalványrendelettel történik. Az utalványrendelet külön írásbeli rendelkezés, amely tartalmazza: a rendelkezõunek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését, az utalvány szót, a költségvetési évet, 78

79 a befizetõ7és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát, a kifizetés idõspontját, módját és összegét, a megterhelendõ, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését, a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyzõëaláírását, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát. Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. Nem kell külön utalványozni a termék értékesítésbõ>l, szolgáltatásból - számla, egyszerû>sített számla, számlát helyettesítõª okirat, átutalási postautalvány alapján - befolyó bevétel beszedését Ellenjegyzés A kötelezettségvállaláshoz és az utalványozáshoz kapcsolódik. Az ellenjegyzési feladattal megbízott személy, az ellenjegyzést megelõqzõqen köteles meggyõjzõjdni arról, hogy a kötelezettségvállalók és az utalványozók az arra jogosult személyek voltak-e, a jogszabályokat, a képviselõž-testület rendeleteit, határozatait, valamint a belsõž szabályzatokat betartották-e, a kiadások teljesítéséhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e, a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e. Amennyiben az ellenjegyzõø szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a kötelezettségvállalót, utalványozót tájékoztatni, aki az intézkedését korrigálhatja, visszavonhatja. Amennyiben ez nem történik meg, az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentõº okmányt, ha nem ért vele egyet a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal kell ellátnia, és errõkl az önkormányzat képviselõk-testületét haladéktalanul értesíteni kell. [Ámr (12) bek.] A kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés részletes szabályait a kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés rendjére vonatkozó szabályzat rögzíti. 79

80 Szakmai teljesítésigazolás A kiadások teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elõstt okmányok alapján ellenõßrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûßségét, a szerzõßdés, megrendelés és megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolására megbízást csak a jegyzõ%, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél az intézményvezetõ adhat. A megbízott ezt a jogkörét másra nem ruházhatja át. A teljesítés szakmai igazolása a megvásárolt áru, termék mennyiségi ésminõ:ségi átvételét, valamint a szolgáltatás munka elvégzésének igazolását jelenti. 80

81 A választási eljárással kapcsolatoshatáskörök A választási eljárásról szóló, többször módosított évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, (területi) lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalási ésutalványozási jogot a jegyzõçgyakorolja, a kötelezettségvállalásellenjegyzésére, valamint a szakmai teljesítésigazolásra a jegyzõaáltal írásban felhatalmazott személy a jogosult Pénzeszközök kezelése A polgármesteri hivatal és intézményei, valamint a települési kisebbségi önkormányzat (önkormányzat) költségvetésének végrehajtása során jelentkezõbevételeket és teljesítendõ kiadásokat az önkormányzat által meghatározott OTP Bank NYRT.-nél vezetett bankszámlán és a házipénztárban kell kezelni. A polgármesteri hivatal csak egy pénzintézetnél nyithat költségvetési számlát, illetve költségvetési alcímûð számlát, egy elszámolási számlával rendelkezhet. A költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat ezen a számlán kell lebonyolítani. A költségvetési elszámolási számlán levõhszabad pénzeszközök - a központi költségvetésbõhl származó hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely pénzintézetnél elhelyezhetõk. A bankszámlák nyitásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a bankszámlákon kezelt pénzeszközök feletti rendelkezési jogosultságot a polgármesteri hivatal Pénz- és értékkezelési szabályzat -a rögzíti. A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadást csak az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet teljesíteni. Bizonylat nélkül átutalási megbízás a bankba nem küldhetõ, beszedési megbízás nem fogadható. 81

82 A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerzõ7dést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentõ n kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A készpénzforgalom elsõçsorban a polgármesteri hivatal házipénztárában bonyolódik. Ennek szabályait a külön elkészített Pénz- és értékkezelési szabályzat rögzíti. A készpénzen kívüli pénzforgalom (átutalás, beszedési megbízás) a számlák, szerzõádések, megállapodások és egyéb okmányok alapján a polgármesteri hivatal elszámolási számláján bonyolódik Cél- és címzett támogatások igénybevétele A cél- és címzett támogatások igénybejelentése, igénybevétele és elszámolása során a többször módosított évi LXXXIX. számú törvény és a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével a következõyk szerint kell eljárni. Cél- és címzett támogatásokra vonatkozó igény csak a képviselõñ-testület tárggyal kapcsolatos döntése alapján nyújtható be. Az igénybejelentések összeállításáért a jegyzõbfelelõbs. A pályázat kedvezõ¾elbírálása esetén megkötendõ¾finanszírozási szerzõ¾dés elõ¾készítése a gazdasági irodavezetõ közremû ködésével történik, amit a polgármester és a jegyzõ ír alá. A beruházásokkal kapcsolatos számlákat az irodavezetõ külsõ szakértõ igénybe vételével vizsgáltatja felül. A felülvizsgált számla pénzintézethez történõ benyújtásáról az irodavezetõ gondoskodik. A beruházással kapcsolatos pénzügyi felhasználásokról - beruházásonként - nyilvántartást kell vezetni, melynek a következõtadatokat kell tartalmaznia: beruházás megnevezése, beruházással kapcsolatos kiadások tervezett összege, a támogatás mértéke, összege, a kivitelezõ0i számla = benyújtásának idõâpontja, = eredeti összege, = kollaudált összege, a beruházással kapcsolatban igénybe vett = saját forrás, 82

83 = támogatás. A nyilvántartás vezetésérõl a pénzügyi ügyintézõiv. gondoskodik. A nyilvántartás vezetõkjének feladata a beruházás befejezésekor a Belügyminisztérium részére - az Igazgatóságon keresztül - küldendõ elszámolás elkészítése is Megállapodásarészben önálló költségvetési szervvel Az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknek megállapodást kell kötni, amely a munkamegosztás és felelõsség vállalás rendjét rögzíti. A megállapodást a Korm. rendelet 14. (7) bekezdésében rögzített tartalommal kell elkészíteni és azt a képviselõâ-testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából A megállapodás elkészítéséért számviteli ügyintézõyvi. felelõys. 83

84 8. Normatív állami hozzájárulások év közbeni lemondása, pótlólagosigénylése Az Áht. 64. (4) bekezdése alapján, az ott meghatározott határidõsk szerint Önkormányzat év közben a kincstár útján lemondhat a számára feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások elõkirányzatáról vagy annak egy részérõkl, illetve pótlólagos igényt nyújthat be ezen elõ irányzatokra. A normatív hozzájárulások és támogatások igénylésen alapjául szolgáló mutatószámok (feladatmutatók) tényleges alakulásának figyelemmel kiséréséért és azok alapján a normatív hozzájárulások és támogatások elõjirányzatának lemondásának, illetve a pótlólagos igény benyújtásának elõbkészítéséért majd a JegyzõBvel történt egyeztetést követõben a kincstár részére történõb megküldéséért számviteli ügyintézõ V. felelõ s. 9. Számviteli nyilvántartások vezetése A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott alapelveket. Minden gazdasági eseményrõl, mely az önkormányzat eszközeinek, illetve forrásainak állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerûçen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni. A bizonylatokon az adatokat idõtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelezõ megõôrzési határidõôig olvashatók legyenek. A számvitelrõ l szóló, többször módosított évi C. törvény elõ írása szerint szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni: a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyomtatványokat, minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplõnévértéknek megfelelõellenértéket kell fizetni, vagy az olyan nyomtatványt amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. A Hivatalnál a pénztáros tartja nyilván és kezeli a szigorú számadású nyomtatványokat a pénz- és értékkezelési szabályzatban leírtak szerint. A szigorú számadású nyomtatványok körét a pénz- és értékkezelési szabályzat rögzíti. 84

85 A felhasználó köteles a nyomtatványokkal - beleértve a rontott példányokat is - elszámolni. A számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes elõ{írásokat a számlarend, valamint a bizonylati rend és bizonylati album tartalmaz. 10. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok IdõÎközi költségvetési jelentés Az önkormányzat a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a költségvetési szerveket is magában foglaló - idõâközi költségvetési jelentést köteles összeállítani. Az idõ közi költségvetési jelentést az Ámr-ben meghatározott módon kell összeállítani. Az önkormányzati szintre összesített adatokat a tárgyév * I-III. hónapjáról április 20. napjáig, * I-V. hónapjáról június 20. napjáig, míg * I-IX. hónapjáról október 20. napjáig * I-XII. hónapjáról a tárgyévet követõžjanuár 20. napjáig kell megküldeni az Igazgatósághoz. Az önkormányzati szintû idõ közi költségvetési jelentés összeállításáért és az Igazgatósághoz történõgtovábbításáért a számviteli ügyintézõgiv. a felelõgs Idõ közi mérlegjelentés Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek, valamint az önkormányzati hivatalnak az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a fõykönyvi kivonat állományi számláinak adataiból összeállított mérlegjelentést kell készítenie az Ámr. 12/a. számú melléklete szerint. Az idõ«közi mérlegjelentéseket tárgynegyedévet követõ«hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet követõc 40 napon belül, az éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezõen kell a képviselõtestülethez benyújtani. 85

86 A polgármesteri hivatal idõ közi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak, az intézményi idõközi mérlegjelentésekkel együtt az Igazgatósághoz történõ továbbításáért számviteli ügyintézõ{iv. a felelõ{s A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok A polgármesteri hivatal az elõ1irányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõžl szóló Kormányrendelet elõžírásai szerint féléves és éves beszámolót köteles készíteni. A beszámolót az önkormányzat által meghatározott határidõfre és tartalommal kell elkészíteni, a Pénzügyminisztériumnak a zárszámadásra vonatkozó tájékoztató figyelembe vételével. A beszámolót a gazdasági szervezet állítja össze a beszámoló füzet û rlapjainak kitöltésével A félévesbeszámoló tartalma, a beszámoló készítésfeladata A féléves beszámoló csak a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, mivel az eszközöket és forrásokat tartalmazó mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást nem tartalmazza. A féléves beszámoló pénzforgalmi jelentést és az éves költségvetési beszámoló kiegészítõ mellékletébõl a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza. A polgármesteri hivatalnak a féléves beszámolási kötelezettsége során a Pénzügyminisztérium által összeállított B) Önkormányzati költségvetési beszámoló (féléves) nyomtatványgarnitúra û%rlapjainak kitöltésével kell eleget tennie. A pénzforgalmi jelentés - az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben - tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási elõëirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül fõtbb jogcímenként. A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitó pénzkészlet (pénztárak és betétkönyvek, költségvetési bankszámlák, elõõirányzat-felhasználási keretszámlák) állományából kiindulva a pénzforgalom változását, majd a záró pénzkészletet kell bemutatni. 86

87 A féléves beszámolót a naptári év elsõ félévérõ l június 30-i fordulónappal kell elkészíteni és, azt az Igazgatóság részére, az általa meghatározott határidõre kell benyújtani. A féléves beszámoló összeállításáért és az Igazgatósághoz határidõçre történõçtovábbításáért számviteli ügyintézõuiv. a felelõus Az évesbeszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatosfeladatok Az éves költségvetési beszámoló részei: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-kimutatás, eredmény-kimutatás, kiegészítõqmelléklet. Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségének a Pénzügyminisztérium által összeállított B) Önkormányzati Költségvetési Beszámoló -val tesz eleget. Az éves beszámolót a fõwkönyvi kivonat adataiból év végi, december 31-i fordulónapot figyelembe véve kell elkészíteni. A fõ könyvi kivonat összeállítása elõ tt a következõ ket kell biztosítani: leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain, az elõxirányzatok egyeztetése a felügyeleti szervvel a kiemelt elõxirányzatokra, az irányítószervi és saját hatáskörû4átcsoportosításokra vonatkozóan, év végi zárlati munkák elkészítése, a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével. Az év végi zárlati munkák során a következõºket kell elvégezni: a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámla-kivonat adataival, a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetését a fõôkönyvi pénztárszámla adatával, a decemberben kifizetett bérek elszámolását feladás alapján, a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig szakfeladatonként, 87

88 a leltárral megállapított készletek, követelések (adósok, vevõ7k, egyéb követelések) és kötelezettségek (szállítók) állomány-változásának elszámolását a tõ keváltozással szemben, a pénzforgalmi jelentés elkészítését követõ{en az állományi és forgalmi számlák átvezetését az állományi számlákra a tõçkeváltozással egyidejûçleg történõçelszámolással, az értékcsökkenések elszámolását, a likvid hitelek és forgatási célú értékpapírok forgalmának nettósítása, a felhalmozási célú kiadások és bevételek átvezetését a Költségvetési bevételek és kiadások, illetve a vállalkozási bevételek és kiadások számlára, a költségvetési bevételek és kiadások és a Vállalkozási bevételek és kiadások számla átvezetését a Költségvetési tartalék, illetve a Vállalkozói tartalék számlára. Az éves beszámoló garnitúra összeállításáért és az Igazgatósághoz határidõlre történõl továbbításáért számviteli ügyintézõqiv. felelõqs. A beszámoló részét képezi a normatív állami hozzájárulásokkal valamint a címzett- és céltámogatásokkal történõ0elszámolás. A beszámoló összeállításához szükséges adatokat a támogatási formákkal kapcsolatos nyilvántartást vezetõ¹személy köteles biztosítani. A normatív állami hozzájárulással való elszámolás érdekében a tényleges mutatószámoknak az intézményektõ<l - írásban, az intézményvezetõ<által aláírt formában - történõ<begyû<jtéséért számviteli ügyintézõv. felelõs. A tényleges mutatószámokra vonatkozó adatszolgáltatás határidejét úgy kell kialakítani, hogy annak ellenõ rzése a beszámoló elkészítéséig megtörténhessen. Az intézmények által szolgáltatott adatokat a beszámoló végleges összeállítása, az Igazgatóság részére történõ3 leadása elõãtt ellenõãrizni kell. A mutatószámok ellenõôrzéséért a jegyzõôfelelõôs. Az állami költségvetéssel történõ=elszámolás pénzügyi teljesítéséért számviteli ügyintézõ=v. a felelõüs. 88

89 10.4. Zárszámadás A zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért a jegyzõßfelelõßs. A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kell összeállítani. A zárszámadás elõaterjesztésekor a képviselõa-testület részére tájékoztatásul az ÁHT (2) bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat szöveges indokolással együtt be kell mutatni. A rendelettervezetet április15-ig kell elkészíteni. Az önkormányzat zárszámadásának összeállításával kapcsolatban az intézményeknek adatszolgáltatási kötelezettségük van. A szükséges információk tartalmát és az adatszolgáltatásra vonatkozó határidõyt a jegyzõyévenként kiadásra kerülõy- zárszámadással és beszámoló készítésével kapcsolatos - rendelkezése szabályozza. 11. Költségvetésbõjl nyújtott támogatások elszámoltatására, szerzõjdések, támogatások közzétételére vonatkozó elõbírások Támogatások számadási kötelezettségének elõ írása Az önkormányzat költségvetésébõl támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget kell elõçírni a részükre céljelleggel nem szociális juttatásként juttatott összegek rendeltetésszerûàfelhasználásáról. Hivatalunknál a számadási kötelezettség elõtírása a jelen Ügyrend 3. számú mellékletét képezõt Megállapodás -ban történik. A támogató és a támogatott által aláírt megállapodásokról a jelen Ügyrend 4. számú melléklete szerinti tartalommal nyilvántartást kell vezetni. A Megállapodás elkészítéséért és nyilvántartásáért pénzügyi ügyintézõiv. felelõs. A felhasználást és a számadást ellenõurizni kell abból a szempontból, hogy az megfelel-e a megállapodásban (szerzõ&désben) foglalt elõ&írásoknak. Amennyiben a támogatott szervezet az elõ írt számadási kötelezettségének határidõ ben nem tesz eleget e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni. 89

90 A támogatás felhasználásának és a számadás teljesítésének ellenõ rzéséért pénzügyi ügyintézõ IV. felelõs Támogatások, szerzõ dések közzététele 15 Támogatások közzététele Az önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegû, mûködési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, és a helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésõúbb a megállapodás, támogatási szerzõúdés aláírását követõúhatvanadik napig. A közzétételnek tartalmaznia kell a következõ adatokat: kedvezményezett nevét, a támogatás célját, a támogatás összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyét. A közzétételi kötelezettség teljesítéséért a gazdasági irodavezetõlfelelõls. Honlapon történõ%közzététel esetében legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetõýségét. SzerzõÙdések közzététele A nettó ötmillió forintot elérõqvagy azt meghaladó értékûqárubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékûjog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdéseket közzé kell tenni a szerzõúdés létrejöttét követõúhatvan napon belül. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõ³dõ³ féllel kötött azonos tárgyú szerzõ³dések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. A közzétételnek tartalmaznia kell a következõïadatokat: a szerzõ dés megnevezését (típusát), a szerzõ0dés tárgyát, a szerzõádést kötõáfelek nevét, a szerzõ dés értékét, határozott idõjre kötött szerzõjdés esetében annak idõjtartamát, valamint a felsorolt adatok változásait. 15 Áht. 15/A. és 15/B. 90

91 A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon kell teljesíteni. A közzétételi kötelezettség teljesítéséért a gazdasági irodavezetõçfelelõçs. 12. A gazdálkodás rendjét meghatározó belsõ szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó elõírások A polgármesteri hivatalban a gazdálkodás viteléhez a következõï szabályzatokat kell elkészíteni és folyamatosan karbantartani: a számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, leltározási és leltárkészítési szabályzat, a bizonylati rend és bizonylati album, pénzkezelési szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, önköltség számítási szabályzat. A szabályzatokat a jogszabályi változásokat, valamint a Hivatal feladatában bekövetkezett változásokat követõ 90 napon belül aktualizálni kell. A szabályzatoknak tartalmaznia kell a következõõket: SZ Á M L A R E N D minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét, megnevezését, a számla tartalmát, a számla értéke növekedésének és csökkenésének jogcímeit, a számlát érintõsgazdasági eseményeket, más fõskönyvi számlákkal való kapcsolatát, a fõ könyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát a fõ könyvi számlák vezetésének módját, az egyeztetési kötelezettségeket, dokumentálásának módját, 91

92 a Ft alatti (kisértékû5), immateriális javak, tárgyi eszközök besorolásának és elszámolásának rendjét, a készlet nyilvántartási árát, a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.. A számlarend összeállításáért és aktualizálásáért a számviteli ügyintézõii. felelõs. BIZONYLATI REND ÉSBIZONYLATI ALBUM bizonylati szabályzat célja, tartalma, bizonylati elv, bizonylati fegyelem, bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei, szigorú számadási kötelezettség körébe tartozó bizonylatok felhasználása, nyilvántartása, szigorú számadású nyomtatványok tételes felsorolása, szigorú számadású nyomtatványok átvétele és nyilvántartása, szigorú számadású nyomtatványok teljes körûâségének ellenõârzése, a szigorú számadású nyomtatványok tárolása, õ}rzése, szigorú számadású nyomtatványok kiadása, felhasználása, a bizonylatok kiállítása, helyesbítése, a bizonylatok feldolgozása és ellenõfrzése, a bizonylatok alaki ellenõárzése, a bizonylatok számszaki ellenõxrzése, a bizonylatok tartalmi ellenõrzése, a bizonylatok szállítása, a bizonylatok tárolása, a bizonylatok õŗzése, egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatok használata, bizonylati album. A bizonylati szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a számviteli ügyintézõv. felelõks. 92

93 SZÁMVITELI POLITIKA a számviteli politika célja, hatálya, a számviteli politika részletes elõírásai: = számviteli alapelvek érvényesülése, = a költségvetés összeállításával, elõ irányzatok évközi módosításával kapcsolatos feladatok, = immateriális javak értékcsökkenése, = tárgyi eszközök értékcsökkenése, = az értékcsökkenés elszámolásához kialakított módszer megváltoztatása, = jelentõcs összeg, nem jelentõcs összeg meghatározása, a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti (kisértékû) immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolási módjának meghatározása, minõùsítése, az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere, visszaírásánál a jelentõ s és lényeges feltételek nagyságrendje, a beszerzett, elõállított eszközök üzembe helyezésének dokumentumai, a beszámoló tartalma, készítésének határideje, a beszámoló elkészítéséért való felelõwsség. A számviteli politika elkészítéséért és aktualizálásáért a számviteli ügyintézõçvi. felelõçs. ESZKÖZÖK ÉSFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA az eszközök és források értékelési szabályzata elkészítésének célja és tartalma, eszközök értékelésének szabályai: = a mérlegben szereplõêeszközök értékelésének általános szabályai, = az eszközök beszerzési és elõøállítási költségének tartalma, = egyes eszközök értékelése, források értékelésének szabályai: = a mérlegben szereplõ források értékelésének általános szabályai, = a mérlegben szereplõ egyes források értékelése. 93

94 Az eszközök és források értékelési szabályzatának elkészítéséért és aktualizálásáért a számviteli ügyintézõ V. felelõ s. LELTÁROZÁSI ÉSLELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT a leltározással kapcsolatos fogalmi meghatározások, leltározással szemben támasztott követelmények, a leltárfelvétel elõžkészítése, a leltározások végrehajtása, befektetett eszközök leltározása, forgóeszközök leltározása, a leltárfelvétel bizonylatolása, a leltározás eredményének kiértékelése, az eszközök, források értékelése. A leltározási szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a pénzügyi ügyintézõ VII. felelõ^s. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTE-ZÉSÉNEK SZABÁLYZATA a felesleges vagyontárgyak fajtái, a feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása, a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezése, a kezdeményezés módja, a vagyontárgyak értékesítésének szabályai, tárgyi eszközök selejtezése, készletek selejtezése, selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások, a selejtezés végrehajtásának ellenõërzése. 94

95 A selejtezési szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a pénzügyi ügyintézõ VII. felelõs. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a bankszámla nyitás feltételei, a megnyitott bankszámlák felsorolása, a házipénztár fogalma, feladata, rendeltetése, a házipénztári pénzkezelés személyi feltételei, pénztáros feladatai, pénztárellenõr feladatai, utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre jogosultak körének és feladatának meghatározása, az egyes feladatokkal összeférhetetlen munkakörök meghatározása, a szükséges pénzkészlet biztosítása, a befizetések, kifizetések szabályozása, pénztárzárlat rendszerességének szabályozása, pénztáros helyettesítése, pénztári kulcsok kezelése, pénz szállítása, pénztári nyilvántartás, elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása, letétek kezelése, nyilvántartása, értékpapírok kezelése, nyilvántartása, valuta (deviza) kezelése, nyilvántartása, szigorú számadású nyomtatványok kezelése. A pénzkezelés szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a gazdasági irodavezetõo felelõs. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 95

96 az önköltségszámítás fogalma és célja, az önköltségszámítás tárgya, a közérdekû adatszolgáltatáshoz kapcsolatos költségtérítés összege megállapításának szabályai, önköltségszámítás módszere, a költségek felosztásának módja, önköltségszámítás készítésének idõ pontjai, költségek nyilvántartása, gyûnjtése, a költségszámítás bizonylatai. Az önköltség számítási szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a pénzügyi ügyintézõiv. felelõs. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA a szabályzat célja, értelmezõrendelkezések, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendje, az 50 ezer Ft-ot el nem érõ:kifizetések kötelezettségvállalásának rendje, kötelezettségvállalás (50 ezer Ft alatti kifizetésekre vonatkozóan is) analitikus nyilvántartásának módját, a teljesítés szakmai igazolásának módját, összeférhetetlenség szabályai, felhatalmazások analitikus nyilvántartásának formája, a megbízás és visszavonás dokumentumainak megõrzése. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata elkészítéséért és aktualizálásáért a gazdasági irodavezetõúfelelõús. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 96

97 A gazdasági szervezet ügyrendje január 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel egy idõ ben hatályát veszti a január 11-én kiadott ügyrend. A Polgármesteri Hivatalnál a Gazdasági IrodavezetõKnek kell gondoskodni, hogy az ügyrendben foglalt elõ írásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejû%leg. Nagykálló, január Nagykálló Város Önkormányzat Jegyzõ je 97

98 4.sz. függelék 1. számú melléklete Gazdasági Irodadolgozóinak feladat-, hatás-ésjogköre Gazdasági Irodavezetõ{ Irodavezetõçként közvetlen szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egység a Gazdasági Iroda, mely tisztségében felelõus az irodán belüli hatékony és célszerûumunkamegosztásért, a feladatok gyors, szakszerûáés törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért. Feladatköre: A Gazdasági Iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának szervezése, koordinálása, irányítása és ellenõrzése. A munkafolyamatba épített ellenõàrzés keretében kiszûàri a hibákat, figyelemmel kíséri a számviteli szabályok betartását. Figyelemmel kíséri a hatályos pénzügyi jogszabályokat, gondoskodik a jogszabályok, a KépviselõJ-testület határozatai, valamint a vezetõji utasítások megtartásáról, megtartatásáról. Gondoskodik a Képviselõ"-testület és a szakmai szervek részére szükséges beszámolók, elõþterjesztések, javaslatok információs adatszolgáltatások elkészítésérõþl. Közremû ködik az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában, annak megvalósításában. A Gazdasági iroda dolgozói részére engedélyezi a szabadságok igénybevételét, Gondoskodik a munkaköri leírások elkészítésérõ`l, illetve aktualizálásáról. A Képviselõ8 - testület által Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott teljesítményelvárások figyelembe vételével meghatározza az Iroda munkatársainak, személyes teljesítményelvárásait. Év végén elkészíti a dolgozók teljesítményértékelését. Szervezi, és szakmailag irányítja az önkormányzati költségvetés koncepciójának és költségvetési rendelet-tervezetének valamint az évközi módosításának kidolgozását. Ennek keretében bekéri: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetõtitõtl a tevékenységi körükbe tartozó fejlesztési és mûködtetési, a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetõfitõfl az intézményi, az önkormányzati gazdasági társaságok vezetõitõl, egyéb szervezetektõl, a hatályos megállapodások szerinti, 98

99 a Kisebbségi Önkormányzatnak a mû7ködési feladatok ellátásához kapcsolódó, a költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet-tervezet és az évközi módosításának összeállításához szükséges információkat. Irányítja a költségvetési támogatások tervezésével kiemelten a normatív állami hozzájárulás igénylésével összefüggõçfeladatokat. A költségvetési törvény, KépviselõUtestületi döntések, szakmai, vezetõui javaslatok és döntések figyelembe vételével összeállítja a költségvetési koncepciót, és éves költségvetés és a hozzá kapcsolódó elõ.terjesztést és a rendelet-tervezetet. Szervezi a szükséges egyeztetéseket az államháztartási törvény és az államháztartás mûšködési rendjét szabályozó kormányrendelet elõírásai figyelembe vételével. Tervezi és koordinálja a tervezetek bizottságok általi véleményezését. A költségvetési gazdálkodás keretében szervezi a jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendelet végrehajtásából a Gazdasági Iroda tevékenységi körébe tartozó feladatokat. évközi és éves költségvetési információszolgáltatásból - számítógépes programok alkalmazásával adódó önkormányzati feladatokat, a kiskincstár mû"ködtetésével szervezi önkormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzellátást, intézményfinanszírozást, a tervezett hitelfelvétel szerinti hitelkérelmeket elõ készíti, egyezteti a számlavezetõ pénzintézettel, javaslatot tesz, egyezteti a polgármesterrel, jegyzõ vel az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, befektetését, a gazdálkodás egész területén figyelemmel kíséri a bevételek és a kiadások alakulását, a költségvetés végrehajtását a tervhez képest, az önkormányzati intézményekkel, Kisebbségi Önkormányzattal és az önkormányzat gazdasági társaságaival együttmûìködik, részükre számviteli, szakmai segítséget nyújt. kezdeményezi és irányítja a mûåködési célú pályázatok elkészítését. Az évközi bevételi és kiadási teljesítések és a Képviselõ - testület évközi döntései alapján javaslatot tesz és elõukészíti a költségvetési rendelet-tervezet módosítását. Az éves beszámoló keretében szervezi a zárszámadással kapcsolatos pénzügyi számviteli feladatokat, a költségvetési támogatásokkal történõtelszámolást az intézményi beszámolók felülvizsgálatát. A költségvetés végrehajtásában résztvevõk részére biztosítja a számszaki teljesítési adatokat, a részükrõµl szolgáltatott információk felhasználásával összeállítja a költségvetés végrehajtásáról szóló elõfterjesztést. Elõkészíti a pénzügyi, számviteli szabályzatok tervezetét. Javaslatot tesz a szabályzatok folyamatos karbantartására, aktualizálására. Számviteli politika, Számlarend 99

100 Pénzkezelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata. Kapcsolatot tart az önkormányzat könyvvizsgálójával. Megküldi részére a költségvetési elõšterjesztéseket, a beszámolóhoz kapcsolódó intézményi fõškönyvi, számviteli kimutatásokat, a beszámoló auditálásához a szükséges egyéb információkat. Intézkedik a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, Képviselõrtestület által jóváhagyott egyszerûrsített beszámoló határidõàben történõàközzétételérõàl. A szabályzatokban meghatározott ellenõlrzések végrehajtása. Együttmûqködik a Polgármesteri Hivatal ellenõqri feladatait ellátó elõqadóval, figyelembe veszi megállapításait, javaslatait. Ellátja az Önkormányzat Képviselõ"- testülete Pénzügyi Bizottságának, Sport Bizottságának titkári feladatait. Ennek keretében kapcsolatot tart a bizottság elnökével, szervezi a bizottság üléseit, kiküldi az meghívót és a napirendekhez kapcsolódó írásos elõ terjesztéseket, elkészítteti az ülés jegyzõ könyvét melynek példányát a Jegyzõ részére átad. A polgármester és a jegyzõ utasítására köteles a gazdálkodással összefüggõ egyéb feladatokat ellátni. Hatásköre, jogköre: Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. Végzi a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti kis értékû vagyoni értékû jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök minõusítését. A részben önállóan gazdálkodó intézményeknél ellenjegyzési jogkört gyakorol. A Polgármesteri Hivatalban a jegyzõtírásbeli felhatalmazása alapján ellátja a szakmai teljesítés igazolását. Felelõfsségi köre: Felelõs az önkormányzat jó hírnevének megõrzéséért. FelelõÏs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. Felelõs a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. 100

101 Felelõ7s a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõ alkalmazásáért. Felelõs a pénzkezelési szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért. Felelõ{s a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata elkészítéséért, aktualizálásáért. FelelõUs a vagyonnal kapcsolatos teljes körûu, részletes nyilvántartási rendszer kialakításáért. FelelõÁs az Áht. 15/A. és 15/B. -ban meghatározott közzétételi kötelezettség teljesítéséért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Javaslattételi jog: Segíti a Képviselõ- Testület és a Képviselõ- Testület Bizottságainak munkáját és részt vesz azok döntéseinek elõrkészítésében. Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõàen, valamint a Hivatal bankszámlái felett. Pénzügyi ügyintézõji. Feladatköre: A felsorolt analitikus nyilvántartások vezetése: lakbér, földterület használati díj, rendszeres szociális segély, aktív korú, visszafizetésre kötelezettek, önkormányzati bérlakás vásárlás részletfizetése, hozzá kapcsolódó kamatok, kamatmentes szociális kölcsön, köztemetés, ápolási díj visszafizetési kötelezettség, jogtalan munkabér, lakásfenntartási támogatás visszafizetési kötelezettség, gondozási díj visszafizetési kötelezettség, jogtalan GYVT visszafizetési kötelezettség, értékpapírok. Elvégzi az állam által megelõµlegezett gyermektartási díj analitikus nyilvántartását, elõfkészíti az utalását, visszaigénylését. A fizetésre kötelezett székhelye szerinti önkormányzati jegyzõértesíti a hátralékos összeg adók módjára történõbehajtásáról. Analitikus nyilvántartás alapján a késedelmes fizetõïk részére felszólítást küld ki, fogadja az ügyfeleket. A szerzõdéses feltételek be nem tartása esetén kezdeményezi, és egyeztetést követõaen elkészíti a fizetési meghagyás kibocsátását. 101

102 Lakásvásárlás elõ7törlesztése esetén megállapítja az eddigi tõ7ketörlesztést, kiszámítja a kedvezmény összegét. Teljes összegû kifizetés esetén a Földhivatalnál bejegyzett jelzálogjog törléséhez kiadja az igazolást. Elõkészíti a törléshez szükséges okmányokat, és a polgármesteri hivatal jogi képviselõ{jének átadja ügyintézés céljából Az általa vezetett analitikus nyilvántartások alapján feladást valamint leltárt készít a mérlegjelentésekhez (I; I-II; és I-III. negyedéves és éves mérleg). ElõUzetesen a fõákönyvi bevételi adatokkal egyezteti az analitikus nyilvántartás adatait. Éves zárlat keretében készített mérleg esetében megbontja a követelést hosszú lejáratú, illetve a következõšévben esedékes törlesztõšrészletre. A pénztári kifizetések lebonyolításához szükséges készpénz felvétele, bevételezése, kifizetéshez kapcsolódó bizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálata, be-és kifizetések teljesítése. A pénzkezelési szabályzat alapján ellátja a Polgármesteri Hivatal pénztárosi feladatait. Ennek keretében: Csak igazolással ellátott, érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatokat, számlákat fizethet ki. A pénzkezelési szabályzat szerinti nyilvántartásokat folyamatos kell vezetni: Elõ leg-nyilvántartás (beszerzési-, illetmény-, üzemanyag,) Készpénzcsekk, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása Letétek nyilvántartása (pénztárban õ rzött részvény, üzemanyagkártya) Részletezõ`nyilvántartást vezet a munkába járáshoz biztosított költségtérítésrõ`l. Gondoskodik a pénzszállítás és pénzõ8rzés szabályos bonyolításáról. Ellátja a szabályzat szerinti egyéb feladatokat. Köteles hetente pénztárzárlatot készíteni. A számviteli ügyintézõåáltal szabályszerûåen bizonylatolt számlákat összeszereli a pénztár kiadási és bevételi bizonylatokkal és pénztárjelentéssel, majd átadja a pénztárellenõ rnek. A pénztárellenõur ellenjegyzését követõuen átadja a bizonylatokat a fõukönyvi könyvelésnek. Valamennyi nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõ könyvi könyveléssel és ellenõtrzés végett átadni a pénztárellenõtrnek. Az egyeztetést és az ellenõtrzést minden negyedévet követõhónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõév február 15- ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõµmódon dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõnek. Javaslatot tesz a pénzkezelési szabályzat folyamatos karbantartására, aktualizálására. Étkezési utalványok rendelése, kiadása. 102

103 Végzi a Pénzügyi Bizottság jegyzõ7könyveinek vezetését, leírását, határozatok elkészítését, továbbítását a Közigazgatási Hivatal részére. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és a csoportvezetõáltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerû en számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, Házipénztári program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. Felelõ sségi köre: - FelelõÙs az önkormányzat jó hírnevének megõùrzéséért. - Felelõ±s a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - FelelõŠs a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõbs a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõ>alkalmazásáért. - Felelõs az általa vezetett analitikus nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetésért, a nyilvántartások fõïkönyvvel történõïegyeztetés végrehajtásáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõ en. Pénzügyi ÜgyintézõTII. Feladatköre: Havonta az IMI programban elkészíti: a változó bérek feladását a MÁK által meghatározott határidõýre általában a tárgyhót követõkhó ig - (túlórák, helyettesítések, vizsgadíjak, készenléti, ügyeleti díjak, stb.), intézményi nem rendszeres kifizetések számfejtését (ápolási díjak, megbízási díjak, jubileumi jutalmak, jutalmak, kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítések, étkezési hozzájárulás, képviselõ5-testületi tagok tiszteletdíja, költségtérítések, eseti illetmény kifizetések, stb.), jelentése MÁK- felé tárgyhó utolsó munkanapja- távollétek feladását (szabadság rendes, tanulmányi, fizetés nélküli,-, táppénz) tárgyhót követõžhó 5-ig-. 103

104 Elõ7zetesen egyeztetési kötelezettsége van a szociális és egészségügyi csoporttal, valamint a számviteli csoporttal a megfelelõ elõ irányzat megléte miatt. Köteles a jelentés MÁK-hoz történõtovábbítása elõtt ellenõrzés céljából átadni a pénzügyi ügyintézõ{ VII. részére. Az egyeztetés és ellenõ{rzés tényét hitelt érdemlõ{en dokumentálni szükséges. A KépviselõU testületi tagok tiszteletdíjáról adónyilvántartó lap vezetése, a testületi tagok részére jövedelemigazolások kiadása. A Képviselõ. - testületi tagok tiszteletdíjának számfejtésérõ.l készült kimutatás 1 példányát átadja a testületi tagok részére, 1 példányát ellenõšrzés céljából a számviteli csoport részére. A személyi juttatások kifizetésérõrl a személyi jövedelemadó törvény szerinti igazolásokat elkészítése és kiadása. A prémium évek programban résztvevõl dolgozókról és juttatásaikról analitikus nyilvántartást vezet, negyedévente elkészíti a központi költségvetésbõql lehívható támogatáshoz kapcsolódó kimutatásokat, s azt határidõjre továbbítja a MÁK felé. Közhasznú, közcélú foglalkoztatása keretében: A közhasznú, közcélú dolgozók felvétele, munkába állásuk elõþtt gondoskodik a munka alkalmassági vizsgálat elvégzésérõ l és bekéri annak dokumentációját, Gondoskodik a munkába állásuk elõ tt a tû z, munka és balesetvédelmi oktatás biztosításáról Közhasznú, közcélú, közmunkás foglalkoztatottakhoz kapcsolódó elõ`írt munkaügyi és személyzeti munkával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kezelése. Jelenléti ívek készítése valamint köteles a közvetlen irányítótól ellenõrzés végett bekérni az elkészített jelenléti íveket. A közvetlen irányítótól az általa aláírt munkanaplót köteles ellenõårizni. A közhasznú, közcélú dolgozók munkaszerzõ dése, alkalmazási iratok elkészítése, személyi anyag összeállítása, munkaviszony megszüntetés elkészítése, szabadság, távollét elszámolása, továbbítása a MÁK, a munkavállalók, a bérnyilvántartó felé. A közhasznú, közcélú foglalkoztatottak év végi adóelszámolással kapcsolatos feladatainak elvégzése. Ellátja a Sz-SZ-B. Megyei Munkaügyi Központ felé a jelentési és elszámolási kötelezettségeket a megadott elõfírások szerint. Valamennyi nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõkönyvi könyveléssel és ellenõïrzés végett átadni a költségvetési csoportvezetõïnek. Az egyeztetést és az ellenõrzést minden negyedévet követõ hónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõaév február 15-ig kell elvégezni, amelyet-hitelt érdemlõamódon dokumentálni 104

105 szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározott szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõ nek. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és a irodavezetõáltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerû en számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, Intézményi Munkaügyi Információs rendszer) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. FelelõÙsségi köre: - Felelõ±s az önkormányzat jó hírnevének megõ±rzéséért. - FelelõŠs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõbs a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõ>s a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõalkalmazásáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõ en. Pénzügyi ügyintézõtiii. Feladatköre: o A pénztáros távolléte esetén, mint pénztár helyettes ellátja a pénztárosi feladatokat. o A TTG könyvelési programban önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként rögzíti a vevõ#k és szállítók analitikus nyilvántartását, negyedévente feladást készít a fõôkönyvi könyvelés részére a vevõôk és szállítók állományában történt változásokról (jogcímenkénti bontásban). o Az általa vezetett analitikus nyilvántartások alapján feladást valamint leltárt készít a mérlegjelentésekhez (I; I-II; és I-III. negyedéves és éves mérleg). Elõæzetesen a fõ könyvi bevételi adatokkal egyezteti az analitikus nyilvántartás adatait, amelyet dokumentál, és ellenõžrzésre átad a számviteli ügyintézõžvi. részére. 105

106 o o o Gondoskodik a banki kivonatok könyvelésre történõ7elõ7készítésérõ7l, melynek keretében a kivonat tételeihez kapcsolódó bizonylatokat a kivonatban szereplõ sorrendben lefûzi. Könyvelésre csak teljesen felszerelt kivonat adható át. Valamennyi nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõ{könyvi könyveléssel, valamint az étkezõçk nyilvántartásával és ellenõçrzés végett átadni a pénztárellenõurnek. Az egyeztetést és az ellenõurzést minden negyedévet követõuhónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõáév február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõá módon dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõnek. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és a csoportvezetõráltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerûen számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, Házipénztári program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. FelelõÇsségi köre: Felelõ s az önkormányzat jó hírnevének megõ rzéséért. Felelõxs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. FelelõTs a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. Felelõ,s a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõalkalmazásáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõ#en. Pénzügyi ügyintézõ IV. Feladatköre: A Hivatal pénz és értékkezelési szabályzata, továbbá a Kincstári finanszírozási rendszer szabályai alapján ellátja az átutalási feladatokat, figyelembe véve az önkormányzat likviditási terve szerinti ütemezést. 106

107 Az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok átvétele után végzi azok átutalását. Ellátja az adószámlák közötti átvezetéseket, az ügyfelek részére történõvisszautalásokat. Program szerint végzi az OTP Ügyfélterminál mû{ködtetését, melyben rögzítési jogosultsággal rendelkezik. Ellenõçrzését az aláírási jogosultsággal rendelkezõç személyek végzik. Kapcsolatot tart az önkormányzat számlavezetõápénzintézetével. Figyelemmel kíséri az önkormányzati bankszámláinak egyenlegét, javaslatot tesz az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésében, befektetések lebonyolításában. Közremûšködik a hitelfelvételek elõkészítésében. Szociális ellátások kiutalását végzi a lakossági folyószámlákra, illetve a PEK-tal kötött megállapodás alapján (titkosító program segítségével) postai átutalással. A lakásfenntartási támogatásokat az érintett szolgáltatóknak (TITÁSZ, TIGÁZ, TESZOVÁL) teljesíti (határozat alapján). Nyilvántartja az inkasszós felhatalmazásokat, a banki aláírás bejelentõjk aktualizálásáról intézkedik. Vezeti az általános forgalmi adó bevallásához, elszámolásához kapcsolódó analitikus nyilvántartást, figyelemmel kíséri a 30, 60, 90 napon túli tartozások alakulását. Az APEH felé ellátja a rehabilitációs hozzájárulás bevallásával kapcsolatos feladatot, a befizetési kötelezettség teljesítéséhez, a hozzájárulás átutalásához belsõ bizonylatot készít. Elkészíti a jogszabályban meghatározott határidõ`re az adóbevallásokat havi (Áfa) 20-ig, negyedéves (rehab. kult.), éves gyakorisággal és a fizetési kötelezettség teljesítéséhez átadja az utalási feladatokat ellátó elõadónak. Ellátja az Önkormányzat számlázási feladatait. (bérleti díjak, lakbér, telefon, tandíj). A KépviselõÅ-testület által jóváhagyott intézményi költségvetés alapján megállapítja az intézményekben alkalmazandó önköltségi árakat, a bérleti díjak megállapításához kalkulációt készít. Elõuterjesztést készít a Képviselõu-testület felé az oktatási intézményekben fizetendõu térítési- és tandíj összegének mértékérõ l. Értesítést küld az Önkormányzat helyiségeinek bérlõti felé a bérleti díjak és költségtérítések változásáról. Vezeti a vállalkozók által befizetett kauciókról a nyilvántartást valamint a bérleti szerzõµdésekrõµl és a hozzá kapcsolódó bérleti díjakról. Folyamatosan figyelemmel kíséri a vevõfi fizetési kötelezettségek teljesítését. Késedelmes teljesítés esetén fizetési felszólítást küld. Év végén a ki nem egyenlített tartozásokról egyenlegközlõït küld ki az érintetteknek. Az elfogadott vevõi tartozásokról a fõkönyvi könyvelés részére feladást készít a mérlegkészítéshez. 107

108 Ellátja a központi támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatok nyilvántartását, pénzügyi elszámolást, a támogatások lehívását. Végzi az intézményi pályázati pénzek analitikus nyilvántartásának és elszámolásának feladatait. Vezeti a hosszú és rövid lejáratú hitelek valamint az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (lízing, kezességvállalás, jelzálogjog stb.) nyilvántartását. Önkormányzat által nyújtott támogatások nyilvántartása, ehhez kapcsolódó támogatási szerzõ.dés elkészítése valamint a támogatási szerzõ.désben foglaltak alapján elszámoltatja a támogatottakat. Gondoskodik a biztosításokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról, adatszolgáltatásról. A gépjármûrüzemeltetési és használati szabályzat alapján végzi a hivatali gépjármûrvek üzemeltetésével összefüggõànyilvántartások vezetését, üzemanyag-felhasználásának valamint a gépkocsivezetõlk túlmunkájának elszámolását. (A meghatározott üzemanyagnorma és a leadott menetlevelek alapján.) Javaslatot tesz a szabályzat folyamatos karbantartására. A számviteli ügyintézõj III. távollétében a KOVA programban rögzíti a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését. Valamennyi nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõþkönyvi könyveléssel és ellenõ rzés végett átadni a csoportvezetõ nek. Az egyeztetést és az ellenõ rzést minden negyedévet követõ hónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõ év február 15- ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõ módon dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõ8nek. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és a csoportvezetõáltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerûen számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, KOVA kötelezettségvállalási nyilvántartó program, Kerszám Light számlázó program, OTP terminál) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. Felelõæsségi köre: - Felelõ s az önkormányzat jó hírnevének megõ rzéséért. - Felelõžs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõs a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. 108

109 - Felelõ7s a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõ alkalmazásáért. - Felelõs az önköltség számítási szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért. - Felelõ{s a támogatás felhasználásának és a számadás teljesítésének ellenõ{rzéséért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõáen. Pénzügyi ügyintézõšv. Feladatköre: Étkezõrk analitikus nyilvántartásának vezetése részben önálló intézményenként. Csekkek és számlák nyomtatása, illetve kézbesítése az intézményekbe legkésõàbb tárgyhó 10-ig. A térítési díjak befizetését, illetve azok elmaradását negyedévente egyezteti a fõlkönyvi könyveléssel. A hátralékokról elkészíti a fizetési felszólításokat és gondoskodik azok kiküldésérõjl, valamint tájékoztatja az érintett intézményvezetõjket. ElõJterjesztést készít a Képviselõ"-testület felé az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormák és térítési díjak mértékének változtatására. A kedvezményes étkeztetésben részesülõ k után igényelhetõ normatív támogatások leigényléséhez, elszámolásához szükséges összesítõ kimutatásokat és a kapcsolódó analitikus nyilvántartást folyamatosan vezeti részben önálló intézményenként. Figyelemmel kíséri a feladatmutatók alakulását, azokról negyedévente köteles feladást készíteni a Számviteli ügyintézõ8v. felé a normatív támogatás lemondásához illetve pótigényléséhez. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerekekkel kapcsolatban rendszeres egyeztetést végez a Szociális és Egészségügyi Csoporttal. Hetente egyeztet az étkeztetéssel kapcsolatban megrendelt adagok mennyiségérõål Dankó Lászlóval és a részben önálló intézményekkel. Negyedévente a hátralékosokról és túlfizetésekrõul a feladást készít a fõukönyvi könyvelés részére. Részt vesz a Polgármesteri Hivatal selejtezési és leltározási feladatainak ellátásában. Valamennyi nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõkönyvi könyveléssel és ellenõµrzés végett átadni a csoportvezetõµnek. Az egyeztetést és az ellenõµrzést minden negyedévet követõfhónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõfév február 15- ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõmódon dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõnek. 109

110 Végzi a rászignált ügyiratok intézését és a csoportvezetõ7által esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerûßen számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, MENZA program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. Felelõ:sségi köre: - Felelõ s az önkormányzat jó hírnevének megõ rzéséért. - Felelõs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõ s a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - FelelõÙs a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõ±alkalmazásáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõ>en. Pénzügyi ügyintézõvii. Feladatköre: A ROMI program segítségével önállóan és részben önállóan vezeti a befektetett eszközök analitikus nyilvántartását (immateriális javak, tárgyi eszközök, gépek berendezések, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök tekintetében) és a számlarendnek megfelelõxen a bekövetkezett változásokról (selejtezés, átadás, átvétel, stb), valamint az elszámolt értékcsökkenésrõ,l feladást készít a fõ,könyv részére. Az értékben nyilvántartott vagyontárgyakban bekövetkezett bárminemû változásról köteles tájékoztatni a hivatal könyvviteli nyilvántartását vezetõýszámviteli ügyintézõýiv-et. Negyedévente gondoskodik a kataszteri nyilvántartás és a tárgyi eszköznyilvántartás egyezõ#ségérõ#l. A költségvetési beszámoló elkészítését megelõ#zõ#en az ingatlankataszter, a fõôkönyv és az analitikus nyilvántartás adatait egyezteti a számviteli ügyintézõôiv. és mûôszaki ügyintézõ vel. A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódóan gondoskodik azokhoz kapcsolódó alapokmányok elkészítésérõæl, kiállatja az üzembe helyezési és az állományba vételi bizonylatokat. Valamennyi beruházásról (befejezett, befejezetlen) analitikus nyilvántartást kell vezetni. 110

111 A kis értékû7tárgyi eszközökrõ7l, az új és használt készletekrõ7l mennyiségi nyilvántartást vezet. Elvégzi a munka- és védõruhák egyedi nyilvántartását, szerszámkönyvek személyenkénti vezetését, eszközök, berendezések, felszerelések szobánkénti nyilvántartását. Ellátja az Önkormányzat leltározás, selejtezés irányításához kapcsolódó feladatokat a nyilvántartott eszközök tekintetében. Elkészíti ezen eszközkörre kiterjedõuleltározási ütemtervet, felelõás a leltár értekezlet megtartásáért, ellenõárzi a leltározás és a selejtezés szabályszerû.ségét annak elõ.készítési, végrehajtási és kiértékelési fokozataiban. Javaslatot tesz a Leltározási valamint a Selejtezési szabályzat folyamatos karbantartására. Év végén végzi a leltárak kiértékelését, az eltérésekrõl köteles tájékoztatni a gazdasági irodavezetõrt. Ellátja a pénztárhoz kapcsolódó pénztárellenõàri feladatokat, melynek keretében köteles a bizonylatok alaki és tartalmi ellenõlrzését, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenõqrzését elvégezni a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint. Önállóan és részben önállóan gazdálkodónként vezeti a létszám és bérnyilvántartást, statisztikai adatszolgáltatás a MÁK felé. Figyelemmel kíséri az engedélyezett álláshelyek és személyi juttatások elõ irányzatának alakulását, felhasználását. Az éves személyi juttatások elõīrányzatának tervezéséhez információt szolgáltat, az elõ irányzatok havi felhasználásáról dolgozónként és kulcsszámonként (bérjegyzék alapján) analitikus nyilvántartást vezet. Év végén a beszámoló 34-es, 35-ös û`rlap kitöltéséhez feladást készít a könyvelés számára. Folyamatos kapcsolattartás a Gazdasági Iroda számviteli csoportjával, az elõirányzatok módosításának, a teljesítéseknek nyomon követése céljából. Az egyeztetést és az ellenõårzést minden negyedévet követõåhónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõ év február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõ módon dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõ nek. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és a csoportvezetõtáltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerûõen számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, Házipénztári program, ROMI program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: 111

112 - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. Felelõ{sségi köre: - Felelõçs az önkormányzat jó hírnevének megõçrzéséért. - FelelõUs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - FelelõÁs a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõ.s a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõšalkalmazásáért. - Felelõs a leltározási és leltárkészítési szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért. - Felelõrs a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata elkészítéséért és aktualizálásért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõjen. Ügykezelõþ Feladatköre: Ellátja a gondnoki teendõ ket. Ennek keretén belül: 1. Felméri a hivatal irodaszer és nyomtatvány igényét és gondoskodik azok beszerzésérõ8l a legkedvezõ8bb beszállítói ajánlatot tett vállalkozástól és a Hivatal csoportjai részére történõszétosztásról, melyrõl nyilvántartást vezet. 2. Gondoskodik és irányítja a hivatalban a takarítási feladatokat, beszerzi a szükséges tisztítószereket, higiéniai eszközöket. 3. Nyilvántartást vezet a hivatalban használatban lévõ kulcsokról, azok dolgozók részére történõuátadásáról. 4. Gondoskodik a hivatal mû ködéséhez szükséges eszközök (használati tárgyak, reprezentációs készletek) beszerzésérõtl. 5. Javaslatot tesz feletteseinek az épületek karbantartására vonatkozó munkálatok elvégzésérõµl. Vezeti a szennyvízberuházás megvalósításához kapcsolódó hátralékos lakossági LTP betététesek analitikus nyilvántartását. Az OTP LTP-tõl kapott kimutatás alapján a hátralékos betéteseknek fizetési felszólítást küld, a tartósan hátralékos betétesek esetében intézkedik a hátralék behajtásáról, oly módon, hogy felveszi a kapcsolatot az ügyvédi irodával. 112

113 Vezeti a hivatali szakkönyvek nyilvántartását, gondoskodik a megrendelt és leszállított oktatási kiadványok nyilvántartásba vételérõ l, a használók részére történõ átadásról. Feladata a közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás, a bérlemények, ingatlanok tulajdonváltozásainak jelentése. BélyegzõUk megrendelése és átadásának nyilvántartása. Nyilvántartást vezet a hivatal tulajdonában lévõámobil telefon készülékekrõál és azok dolgozók részére történõ.átadásáról. Felügyeli, és havonta összesíti, valamint kimutatást készít a vezetékes telefonkészülékekrõl történõmagáncélú beszélgetésekrõl és azt átadja a pénzügyi munkatárs részére, továbbszámlázás céljából. Felméri és megszervezi a hivatali autó dolgozók részérõàl történõà igénybevételét. Részt vesz a Polgármesteri Hivatal selejtezési és leltározási feladatainak ellátásában. Valamennyi nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõþkönyvi könyveléssel és ellenõþrzés végett átadni a költségvetési csoportvezetõþnek. Az egyeztetést és az ellenõ rzést minden negyedévet követõ hónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõ év február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõ módón dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározott módon. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõǹek. Önkormányzat által szervezett rendezvények lebonyolítása, ahhoz kapcsolódó meghívók szerkesztése, postázása, az eseményeken történõfényképfelvételek készítése. Testvérvárosi kapcsolatok ápolásához, fenntartásához szükséges feladatok ellátása. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és a irodavezetõ által esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerû en számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. 113

114 Felelõ7sségi köre: - Felelõ s az önkormányzat jó hírnevének megõ rzéséért. - Felelõs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõ{s a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõçs a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõualkalmazásáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõšen. Számviteli ügyintézõri. Feladatköre: A költségvetési gazdálkodással összefüggõlfeladatok keretében: Kontírozás alapján végzi a banki forgalomhoz kapcsolódó be és kifizetések TTG programban történõ"rögzítését intézményenként és szakfeladatonkénti bontásban. Ennek keretében: Elvégzi a gazdasági események fõ könyvi könyvelését (közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint), rögzített tételek egyeztetése a kinyomtatott könyvelési naplóval, rögzített tételek könyveltetése, mentés elkészítése, számviteli és könyvviteli bizonylatok kezelése, tárolása. Az elõirányzatok, elõirányzat változások könyvelése, analitikus nyilvántartásoktól érkezõ feladások (vevõì, szállító, tárgyi eszköz) kontírozás utáni könyvelése intézményenként és szakfeladatonkénti bontásban. Közremû ködik a féléves, az I-III. negyedévi és az éves önkormányzati beszámoló összeállításában. Vezeti a reprezentációs, üzleti ajándékhoz kapcsolódó kiadások nyilvántartását, a felhasználást nyomon követi a személyi jövedelemadó törvény elõtírásainak megfelelõten. Vezeti az Önkormányzat által kötött szerzõdések nyilvántartását, gondoskodik az 5 millió forint feletti szerzõµdések közzétételérõµl. Valamennyi általa vezetett nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõkönyvi könyveléssel és ellenõrzés végett átadni a számviteli csoportvezetõnek. Az egyeztetést és az ellenõïrzést minden negyedévet követõï hónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõ év február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõ módon 114

115 dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõ nek. Az év végi zárási munkálatokban részt vesz. Feladatai körében gondoskodik a munkafolyamatba épített ellenõ{rzési és egyeztetési tevékenységre vonatkozó elõçírások betartásáról. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és az irodavezetõuáltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerûþen számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, K11 ellenõjrzési program, TATIGAZD program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. Felelõbsségi köre: - Felelõ>s az önkormányzat jó hírnevének megõ>rzéséért. - Felelõs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõïs a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - FelelõÇs a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõ alkalmazásáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõ,en. Számviteli ügyintézõýii. Feladatköre: A banki forgalomhoz kapcsolódó be és kifizetések, elõ#irányzatok, elõ#irányzat változások, feladások kontírozása intézményenként és szakfeladatonkénti bontásban. Saját hatáskörû elõ irányzat módosítás kezdeményezése, függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek és kiadások analitikus nyilvántartása, egyeztetése, mielõ5bbi rendezése, kötött felhasználású normatívák analitikus nyilvántartása, elszámolása (részben önálló intézményenként a rendelkezésre álló keret, illetve a felhasználásról a számlák másolatainak csatolása mellett). MÁK-kal kapcsolatos feladatai: 115

116 MÁK által megküldött bérfeladás egyeztetése; kontírozása, könyvelése Helyi bérjellegû kifizetések MÁK jelentéssel történõ egyeztetése; kontírozása, könyvelése MÁK terhelések egyeztetése a könyveléssel elõirányzatok felhasználásának figyelemmel kísérése. Az önkormányzati költségvetési rendelet jóváhagyott elõuirányzatainak (eredeti és módosított) könyvelési feladatait elvégzi a TTG könyvelési program segítségével önállóan és részben önállóan gazdálkodónként és szakfeladatonkénti bontásban. Elvégzi a számviteli szabályzat (számlarend) folyamatos karbantartását valamint a számlatükör aktualizálását. Közremûrködik a féléves, az I-III. negyedévi és az éves önkormányzati beszámoló összeállításában. Valamennyi általa vezetett nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõqkönyvi könyveléssel és ellenõqrzés végett átadni a számviteli csoportvezetõqnek. Az egyeztetést és az ellenõjrzést minden negyedévet követõj hónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõ"év február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõ"módon dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõ nek. Feladatai körében gondoskodik a munkafolyamatba épített ellenõ rzési és egyeztetési tevékenységre vonatkozó elõ írások betartásáról. Feladatkörében folyamatba épített ellenõ`rzés keretében: Ellenõ8rzési kötelezettsége van valamennyi a csoport dolgozói által készített és a fõkönyvvel egyeztetett analitikus nyilvántartások tekintetében. Ellenõìrzési kötelezettsége van a valamennyi beszerzés esetében az elõìirányzat megléte tekintetében. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és az irodavezetõ által esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerûãen számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, K11 ellenõ rzési program, TATIGAZD program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. 116

117 Felelõ7sségi köre: - Felelõ s az önkormányzat jó hírnevének megõ rzéséért. - Felelõs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõ{s a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõçs a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõualkalmazásáért. - FelelõÁs a számlarend és számlatükör összeállításáért és aktualizálásáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõen. Számviteli ügyintézõàiii. Feladatköre: Vezeti a KoVA 2004 Kötelezettségvállaló nyilvántartó programot és kiállítja a kapcsolódó bizonylatokat. A szállítói számlák teljesítését igazoltatja, az érvényesítéshez a szükséges mellékletekkel felszereli a bejövõ" számlák könyvelési példányát, majd a nyilvántartásba felvezeti. A teljesítés igazoltatását követõ en a bizonylatokat érvényesíti, majd utalványoztatja és ellenjegyezteti a belsõ szabályzatban foglaltak szerint. A bizonylatok érvényesítése keretében köteles meggyõ zõ dni arról, hogy: a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelõèn történt-e meg, jogszabály szerint jogos-e a követelés, a számla megfelel-e az alaki követelményeknek a számla számszakilag helyes-e az elvégzett munka, a szolgáltatás, a megrendelõåilletve a beszerzéssel megbízott munkatárs által történõ átvétele megtörtént-e. Negyedévente feladás készítése a kötelezettségek alakulásáról a fõukönyvi könyvelés részére Elkészíti és vezeti a befektetett pénzügyi eszközök (részesedések, hitelt megtestesítõt értékpapírok, éven túli adott kölcsönök, hosszú lejáratú bankbetétek) nyilvántartását. Az év végi zárási munkálatokban részt vesz. Elkészíti a beszámoló garnitúra 75. ös ûfrlapját. Valamennyi nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõkönyvi könyveléssel és dokumentálni, majd ellenõïrzés végett átadni a számviteli ügyintézõïvi-nak. Az egyeztetést és az ellenõrzést minden negyedévet követõ hónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõaév február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõamódón 117

118 dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározott módon. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõ nek. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és a csoportvezetõáltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerû en számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, KOVA 2004 kötelezettségvállaló nyilvántartó program, Elektronikus adóbevallás program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. - Az önkormányzat gazdasági eseményeihez kapcsolódó bizonylatok érvényesítése. Felelõ±sségi köre: - FelelõŠs az önkormányzat jó hírnevének megõšrzéséért. - Felelõbs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõ>s a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõs a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõïalkalmazásáért. - FelelõÇs a kötelezettségvállalás nyilvántartásának folyamatos, naprakész vezetéséért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõten. Számviteli ügyintézõiv. Feladatköre: Ellátja a számviteli szabályzat alapján az Önkormányzat fõkönyvi könyvelésével kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzat költségvetési rendelete alapján elkészíti a K11 programban a költségvetést, és azt a megadott határidõ re továbbítja MÁK Területi Igazgatósága részére. Végzi a pénztári forgalomhoz kapcsolódó be és kifizetések kontírozását, TTG programban a rögzítését. Ennek keretében: Elvégzi a gazdasági események fõžkönyvi könyvelését (közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint), 118

119 rögzített tételek egyeztetése a kinyomtatott könyvelési naplóval, rögzített tételek könyveltetése, mentés elkészítése, számviteli és könyvviteli bizonylatok kezelése, tárolása, pénzforgalmi kimutatás, mérlegjelentés elkészítése, zárási feladatok elvégzése, beszámolók összeállítása, pénzforgalmi információ részben önállóan gazdálkodó felé. Elkészíti az önkormányzati (összevont) negyedéves költségvetési jelentéseket. Meghatározott idõ.re a jogszabályoknak és belsõ. szabályzatoknak megfelelõ.en teljesíti az információszolgáltatási kötelezettséget a MÁK Területi Igazgatósága felé. Elkészíti az önkormányzati (összevont) negyedéves (halmozott) mérlegjelentést. Ennek keretében az analitikus nyilvántartások vezetésével, foglalkozó ügyintézõrkkel a szükséges egyeztetést elvégzik. Az önkormányzati mérlegjelentést papírformában és számítógépes adathordozón továbbítja a MÁK Területi Igazgatósága részére. Negyedéves, éves fõqkönyvi kivonatok készítése, az átvett és átadott pénzeszközök tervvel történõjegyeztetése. Közremû"ködik a féléves, az I-III. negyedévi és az éves önkormányzati beszámoló összeállításában. A féléves, éves önkormányzati beszámolót átadja a K11 programnak. Egyeztetést követõ en elektronikus úton és papíralapon az arra jogosultakkal történõ aláírást követõēn továbbítja a MÁK Területi Igazgatósága felé. A beszámoló készítés keretében köteles egyeztetni minden mérlegsorra vonatkozóan az analitikus nyilvántartásokkal (vevõ`k, szállítók, tárgyi eszközök, bevételek, kötelezettségek stb. analitikus nyilvántartásai). Az egyeztetés tényét hitelt érdemlõ8en dokumentálni kell. Ellenõrzi a mérlegtételek leltárral történõalátámasztását, melynek meglétét a leltáríven aláírásával igazol. Az érvényesítéssel megbízott dolgozó távollétében végzi a bizonylatok érvényesítését. E feladat keretében köteles meggyõ zõ dni arról, hogy: a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelõuen történt-e meg, jogszabály szerint jogos-e a követelés, a számla megfelel-e az alaki követelményeknek a számla számszakilag helyes-e az elvégzett munka, a szolgáltatás, a megrendelõµ illetve a beszerzéssel megbízott munkatárs által történõfátvétele megtörtént-e. Beruházási statisztikai jelentések meghatározott határidõre történõelkészítése. A költségvetési jelentéseket, mérlegjelentést, az önkormányzati féléves, I-III. negyedéves beszámolókat a MÁK Területi Igazgatósága felé történõ továbbítása elõtte egyeztetésre, 119

120 ellenõ7rzésre át kell adnia számviteli ügyintézõ7vi-nak a leadási határidõ7elõ7tt 3 nappal. Az egyeztetés és ellenõ rzés tényét hitelt érdemlõ en dokumentálni kell. Valamennyi nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani és ellenõrzés végett átadni a gazdasági irodavezetõ{nek. Az egyeztetést és az ellenõçrzést minden negyedévet követõç hónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõuév február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõumódon dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõ.nek. Munkaköri feladatai ellátása során folyamatba épített ellenõšrzés végzése különösképpen: Banki átutalások teljesítésének ellenõrzése, APEH felé teljesítendõrkötelezettségek ellenõrzése, A kibocsátott számlák jogosságának, számla alaki és tartalmi megfelelõàsségének ellenõlrzése tekintetében. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és az irodavezetõqáltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerûâen számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, Tatigazd könyvelési program, K11 ellenõžrzési program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. - Az önkormányzat gazdasági eseményeihez kapcsolódó bizonylatok érvényesítése. Felelõ,sségi köre: - Felelõs az önkormányzat jó hírnevének megõrzéséért. - FelelõÝs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõks a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõ#s a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõôalkalmazásáért. - Felelõ s a költségvetés, a költségvetéssel kapcsolatos jelentések, beszámolók határidõ re történõ5továbbításáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõžen, valamint a Hivatal bankszámlái felett. 120

121 Számviteli ügyintézõ V. Feladatköre: A költségvetési gazdálkodással összefüggõ{feladatok keretében: KözremûUködik az önkormányzat költségvetési javaslatának elkészítésében, az intézményi költségvetések, beszámolók elkészítésében, számítógépes feldolgozásában. Részt vesz a Képviselõ. testület részére a féléves, I-III. negyedéves és éves költségvetési beszámoló elkészítésében. Vezeti az intézményi elõirányzat nyilvántartást, melyben egyeztetési kötelezettsége van a számviteli csoportvezetõrvel. Szociális ellátásokhoz (aktív korúak segélyek, idõàskorúak járadéka, kiegészítõàcsaládi pótlék stb.) kapcsolódó költségvetési támogatás igénylése, elszámolása az analitikus nyilvántartás ellenõqrzését követõqen. Valamennyi általa kezelt igénylést és kimutatást fõjkönyvi zárlat keretében egyezteti a fõ"könyvi könyveléssel A TITÁSZ, TIGÁZ, Nagykálló Biri vízi-közmûþ, közmûþveire az utólagosan rácsatlakozók, bekötök esetében a közmû hozzájárulás befizetésérõ l kiadott igazolásokról a közmû fejlesztési költségvetési támogatás igényléséhez nyilvántartást vezet. A közmû fejlesztési költségvetési támogatás igényléséhez a beadott igazolásokat csatolja. Az önkormányzat számlájára történõ megérkezést követõèn a költségvetési közmû`fejlesztési támogatások kiutalásáról intézkedik a jogosultak részére. Ellátja a mezõõri tevékenység elszámolásához kapcsolódó feladatokat, valamint a terület alapú támogatás igénylésének benyújtását. Elvégzi az intézményi adatszolgáltatás alapján a normatív költségvetési és a normatív kötött felhasználású költségvetési támogatás alapjául szolgáló feladatmutató-felmérést. Elvégzi azok összesítését, majd továbbítja a MÁK Területi Igazgatósága felé. Intézkedik a költségvetési támogatások lemondásával és pótigénylésével összefüggõ adatszolgáltatásról. A beszámoló keretében elkészíti az intézményi adatszolgáltatás alapján a normatív és normatív kötött támogatással történõµelszámolást. A szakképzési támogatás beérkezésének, felhasználásának egyeztetése a szakképzõf intézményekkel, a támogatáshoz kapcsolódó szerzõdések, számlák nyilvántartása. Folyamatba épített ellenõïrzés végzése különösképpen: Ellátja a pénztárhoz kapcsolódó pénztárellenõri feladatokat, A változó bérek számfejtéséhez kapcsolódó ellenõarzés, 121

122 Normatív támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok ellenõ7rzése, Közhasznú, közcélú foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások, Sz-SZ-B. Megyei Munkaügyi Központ felé a jelentési és elszámolási kötelezettségek ellenõrzése, A pénztárhoz kapcsolódó pénztárellenõ{ri feladatok keretében köteles a bizonylatok alaki és tartalmi ellenõçrzését, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenõurzését elvégezni a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint. Valamennyi általa vezetett nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõ.könyvi könyveléssel és ellenõ.rzés végett átadni a számviteli csoportvezetõ.nek. Az egyeztetést és az ellenõšrzést minden negyedévet követõšhónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõ év február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõ módon dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõànek. Végzi az eszközök és források értékelési szabályzatának, valamint a bizonylati rend és bizonylati album aktualizálását. Feladatai körében gondoskodik a munkafolyamatba épített ellenõjrzési és egyeztetési tevékenységre vonatkozó elõ"írások betartásáról. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és a irodavezetõþáltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerûoen számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, K11 ellenõ'rzési program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. Felelõksségi köre: - Felelõ#s az önkormányzat jó hírnevének megõ#rzéséért. - FelelõÔs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõ s a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõ5s a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõæalkalmazásáért. - Felelõ s az eszközök és források szabályzatának elkészítéséért és aktualizálásáért. - Felelõžs a bizonylati rend és bizonylati album elkészítéséért és aktualizálásáért. 122

123 Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõ en, valamint a Hivatal bankszámlái felett. Számviteli ügyintézõçvi. Feladatköre: Gondoskodik mindazon szakfeladatok ellátásáról, amelyekre a jegyzõ.és az irodavezetõ. utasítják. Gondoskodik a szakszerû és gyors ügyintézés, továbbá a szabályszerû ügyiratkezelés megvalósításáról. Rendszeresen ellenõàrzi az ügyiratok elõàírt határidõàben történõàelintézését. EgyüttmûLködik a Polgármesteri Hivatal belsõlszervezeti egységeivel. Valamennyi a számviteli csoportban lévõqdolgozó munkájának koordinálása, folyamatba épített ellenõjrzés végzése különösképpen: A költségvetési jelentéseket, mérlegjelentést, az önkormányzati beszámolókat a MÁK Területi Igazgatósága felé történõþtovábbítása elõþtt köteles egyeztetni, ellenõþrizni a fõ könyvi könyvelõ vel. Az egyeztetés és ellenõ rzés tényét az ellenõ rzött bizonylaton aláírásával igazolja. Eseti ellenõ rzést tart az érvényesítést végzõ munkatárs szabályszerû munkavégzése tekintetében Ellenõ8rzi a támogatások igénylésének jogszerû8ségét, dokumentálásának megalapozottságát Ellenõìrzési kötelezettsége van valamennyi a csoport dolgozói által készített és a fõåkönyvvel egyeztetett analitikus nyilvántartások, leltárak tekintetében. A költségvetési gazdálkodással összefüggõ=feladatok keretében: A költségvetés tervezéséhez, a költségvetési rendelettervezet összeállításához az intézményi adatszolgáltatásokat koordinálja, összesíti. Elkészíti a Képviselõ - testület részére a féléves és éves költségvetési beszámolóról szóló elõeterjesztést, továbbá az I-III.negyedév teljesítésérõel szóló tájékoztatót. Ennek elõõkészítése során az intézményektõõl, szakfeladat-gazdáktól bekéri a szöveges részanyagokat, összesíti és elemzi a számszaki teljesítési adatokat. Elkészíti az éves költségvetési javaslatot valamint a költségvetési rendelet évközi módosításait, bekéri az intézmények egyes költségvetési tételeinek részanyagát, összehangolja az intézményekben, valamint a csoportban folyó tervezési munkát. 123

124 A jóváhagyott költségvetési elõ7irányzat változásait önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, valamint a települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve nyilvántartja. Gondoskodik a kiemelt elõ{irányzatok közötti elõ{irányzat átcsoportosítások dokumentálásáról. Elkészíti az önkormányzat éves költségvetési koncepcióját. Elkészíti a költségvetéshez kapcsolódó éves szintû havi bontású likviditási tervet az intézményi és az önkormányzati feladat ellátásában közremûþködõþk adatszolgáltatása alapján. Folyamatos kapcsolattartás a Gazdasági Iroda pénzügyi csoportjával, az elõbirányzatok módosításának, a teljesítéseknek nyomon követése céljából. Az egyeztetést és az ellenõ rzést minden negyedévet követõ hónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõév február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõmódon dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározottak szerint. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõênek. Végzi a számviteli politika aktualizálását, elkészíti az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodók együttmûžködési megállapodását. Elkészíti a Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei együttmûwködési megállapodását, aktualizálását. Javaslatot tesz az irodavezetõ'nek a Gazdasági Iroda dolgozóinak munkaköri leírása módosítására. Az irodavezetõø távollétében ellátja a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél a kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzését. Ennek keretében: köteles meggyõœzõœdni arról, hogy a kötelezettségvállalók és az utalványozók az arra jogosult személyek voltak-e, a jogszabályokat, a képviselõ=-testület rendeleteit, határozatait, valamint a belsõ= szabályzatokat betartották-e, a kiadások teljesítéséhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e, a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e. Amennyiben szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a kötelezettségvállalót, utalványozót tájékoztatni, aki az intézkedését korrigálhatja, visszavonhatja. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és az irodavezetõæáltal esetenként meghatározott feladatokat. Ellátja mindazon feladatokat, mellyel a felettes vezetõži megbízzák. 124

125 Feladatköre szükségszerû7en számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, OTP terminál program, TATIGAZD könyvelési program, KOVA kötelezettségvállalási program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. Az irodavezetõ1távollétében a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél ellenjegyzési jogkört gyakorol. A Polgármesteri Hivatalban a jegyzõírásbeli felhatalmazása alapján ellátja a szakmai teljesítés igazolását. FelelõPsségi köre: - Felelõys az önkormányzat jó hírnevének megõyrzéséért. - FelelõQs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõ*s a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõs a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõþalkalmazásáért. - Felelõ s a számviteli politika elkészítéséért és aktualizálásáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Javaslattételi jog: Segíti a Képviselõ- Testület és a Képviselõ- Testület Bizottságainak munkáját és részt vesz azok döntéseinek elõôkészítésében. Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõìen, valamint a Hivatal bankszámlái felett. Számviteli ügyintézõ«vii. Feladatköre: Eseti megbízás alapján helyettesítési feladatok ellátása az alábbiakban foglaltak szerint: A Hivatal pénz és értékkezelési szabályzata, továbbá a Kincstári finanszírozási rendszer szabályai alapján ellátja az átutalási feladatokat, figyelembe véve az önkormányzat likviditási terve szerinti ütemezést. Az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok átvétele után végzi azok átutalását. Ellátja az adószámlák közötti átvezetéseket, az ügyfelek részére történõ visszautalásokat. 125

126 Ellátja a banki kivonatok bizonylatokkal történõ7felszerelését. Program szerint végzi az OTP Ügyfélterminál mû ködtetését, melyben rögzítési jogosultsággal rendelkezik. Ellenõrzését az aláírási jogosultsággal rendelkezõ személyek végzik. Kapcsolatot tart az önkormányzat számlavezetõçpénzintézetével. Figyelemmel kíséri az önkormányzati bankszámláinak egyenlegét, javaslatot tesz az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésében, befektetések lebonyolításában. KözremûÁködik a hitelfelvételek elõ.készítésében. Szociális ellátások kiutalását végzi a lakossági folyószámlákra, illetve a PEK-tal kötött megállapodás alapján (titkosító program segítségével) postai átutalással. A lakásfenntartási támogatásokat az érintett szolgáltatóknak (TITÁSZ, TIGÁZ, TESZOVÁL) teljesíti (határozat alapján). Ellátja a Polgármesteri Hivatal számlázási feladatait. Értesítést küld a Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérlõqi felé a bérleti díjak és költségtérítések változásáról. Vezeti a vállalkozók által befizetett kauciókról a nyilvántartást valamint a bérleti szerzõ"désekrõ"l és a hozzá kapcsolódó bérleti díjakról. Nyilvántartja az inkasszós felhatalmazásokat, a banki aláírás bejelentõþk aktualizálásáról intézkedik. A pénztáros szabadság esetén, mint pénztár helyettes ellátja a pénztárosi feladatokat. A ROMI program segítségével vezeti a befektetett eszközök analitikus nyilvántartását (immateriális javak, tárgyi eszközök, gépek berendezések, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök tekintetében) és a számlarendnek megfelelõ8en feladást készít a fõ8könyv részére. Negyedévente gondoskodik a kataszteri nyilvántartás és a tárgyi eszköz nyilvántartás egyezõìségérõìl. A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódóan gondoskodik azokhoz kapcsolódó alapokmányok elkészítésérõ l, az üzembe helyezési okmány elkészíttetésérõ l, az állományba vételi bizonylat elkészítésérõul. Valamennyi beruházásról (befejezett, befejezetlen) analitikus nyilvántartást kell vezetni. Szállítói és vevõtszámlák esetében A TTG rendszerrel vezeti a szállítói kötelezettségeket és a vevõköveteléseket a beérkezõ és kimenõµszámlák alapján. Folyamatosan figyelemmel kíséri a vevõfi fizetési kötelezettségek teljesítését. Késedelmes teljesítés esetén fizetési felszólítást küld. A nyilvántartás alapján negyedévente feladást, év végén leltárt készít. 126

127 Év végén a ki nem egyenlített tartozásokról egyenlegközlõ7t küld ki az érintetteknek. Az elfogadott vevõ i tartozásokról a fõ könyvi könyvelés részére feladást készít a mérlegkészítéshez. Az új és használt készletekrõ{l mennyiségi nyilvántartást vezet. Elvégzi a munka- és védõçruhák egyedi nyilvántartását, szerszámkönyvek személyenkénti vezetését, eszközök, berendezések, felszerelések szobánkénti nyilvántartását. Ellátja a Polgármesteri Hivatal selejtezési, leltározási feladataiból a mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközök tekintetében a leltározási ütemtervnek megfelelõ.en a leltározás elõškészítését, a leltárívek kiértékelését. Valamennyi nyilvántartás esetében köteles az egyeztetést végrehajtani a fõkönyvi könyveléssel és ellenõrzés végett átadni a számviteli ügyintézõrrészére. Az egyeztetést és az ellenõàrzést minden negyedévet követõàhónap 12-ig, illetve a mérleggel lezárt évet követõlév február 15-ig kell elvégezni, amelyet hitelt érdemlõl módón dokumentálni szükséges a bizonylati szabályzatban meghatározott módon. Eltérés esetén az eltérés okának megjelölésével köteles azt írásban jelezni a Gazdasági Irodavezetõ"nek. Végzi a rászignált ügyiratok intézését és az irodavezetõþáltal esetenként meghatározott feladatokat. Feladatköre szükségszerûēn számítógépes rendszer (Microsoft Word, Microsoft Excel, ROMI tárgyi eszköz nyilvántartó program, Kerszám Light számlázó program, OTP terminál, Házipénztári program) alkalmazásával jár, melynek kezeléséhez a szükséges ismeretekkel rendelkezik. Hatásköre, jogköre: - Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály az ellátandó feladataival kapcsolatban elrendel. Felelõ sségi köre: - FelelõTs az önkormányzat jó hírnevének megõtrzéséért. - Felelõs a személyi adatok és a személyiségi jogok védelméért. - Felelõµs a szolgáltatott adatok, információk valóságtartalmáért. - Felelõfs a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos nyomon kiséréséért, munkája során történõalkalmazásáért. Kapcsolt munkakör vagy feladat: nincs Aláírási jogosultsággal rendelkezik: A hatályos kiadmányozási rendnek megfelelõaen. 127

128 4. számú függelék 2. számú melléklet Ellenõrzési folyamatok ellenõrzési nyomvonala Az ellenõçrzési folyamatok behálózzák a szerv valamennyi tevékenységét, így a külön meghatározott : - tervezéssel és - végrehajtással kapcsolatban ellátott feladatokhoz és az ott ellátandó ellenõšrzési tevékenységekhez. A tervezéssel kapcsolatban az ellenõrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a következõrk: - a tervezési feladatok ellátása során munkamegosztást kell alkalmazni, - gondoskodni kell arról, hogy az egyes számítások mindig ellenõlrzésre kerüljenek, - a felhasználásra kerülõq alapdokumentumok teljességérõql, valódiságáról külön meggyõjzõjdjenek, legyenek erre vonatkozóan is felelõjsök. A végrehajtással kapcsolatban az ellenõþrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a következõ k: a) szabályzatok körében: - szabályzatok folyamatos ellenõ rzése a jogszabályoknak és belsõ szervezeti felépítésnek, folyamatoknak való megfelelõ`ség szempontjából, - a szabályzatok betarthatóságának folyamatos ellenõ8rzése, visszacsatolások, a túlszabályozás csökkentése, a szabályozások rugalmassá tétele; b) személyi juttatások és létszám-gazdálkodás körében: - a rendelkezésre álló személyi nyilvántartások, valamint a kötelezõubéremelések figyelembevételének ellenõ rzése a tervezés során, - beleértve a pótlékokat, kiegészítéseket stb. is, - a személyi juttatások bérszámfejtésénél ellenõrzési pont beiktatása, - a megbízási szerzõµdések kötésénél, a díjak meghatározásánál a szerzõµdések ellenjegyzésének biztosítása, - a személyi juttatások bérszámfejtésére vonatkozó dokumentumok ellenõrzése, - a jutalomra felhasználni kívánt összegek eredetének és a kifizetés jogosságának kifizetés elõtti ellenõrzése, 128

129 - a személyi juttatások elõ7irányzata gazdálkodásának elõ7irányzat-felhasználási ütemtervvel való összehasonlítása, a kiemelt elõ irányzat felhasználásának nyomon követése (ne történhessen az elõirányzatot meghaladó kifizetés), - független belsõ{ ellenõ{rzési feladatok ellátása, és a tapasztalatok felhasználása a gazdaságos munkaerõç felhasználás érdekében; c) dologi kiadások körében: - a beszerzések összehangolása, a beszerzések gazdaságos bonyolítása megszervezésének folyamatos ellenõšrzése - az egyes elõirányzatok felhasználásának nyomon követése a pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során, - a dologi kiadások készletek, szolgáltatások pontos felhasználási helye megjelölésének ellenõlrzése, hogy az egyes tevékenységek, feladatok pontos ráfordításairól megfelelõqinformáció álljon rendelkezésre az önköltségszámításhoz, valamint a gazdaságossági, hatékonysági, valamint eredményességi számításokhoz; d) felhalmozási kiadások körében: - a felhalmozási kiadások szükségességének ellenõ rzésre, - a szükséges felhalmozás esetén a legoptimálisabb felhalmozási módra vonatkozóan rövid, közép és hosszú távú tanulmánytervek készítése, mely tartalmazzák a várható fenntartási kiadásokat, - a beruházási kiadások gazdaságos megvalósításának ellenõrzése, e) a bevételek beszedése körében: - a lehetséges bevételi források rendszeres számbavétele, a szükséges intézkedések, lehetõ ségek meghatározása, - a fizetési fegyelem nyomon követése, szükség esetén a fizetési fegyelem javítására intézkedések meghatározása, az intézmény által nyújtott szolgáltatások, ellátások ellenértéke megfizetése rendjének az igénybevevõµk lehetõµségeinek figyelembe vétele, - az intézmény számára legfontosabb bevételek kiemelt ellenõrzése, áttekintése, (intézményfinanszírozás tekintetében a finanszírozási ütemterv betartása, térítési díjak felülvizsgálata stb). 129

130 - a bevételekre vonatkozó analitikus nyilvántartási rendszer nyomon követése, szükség esetén javaslattétel a részletezõ nyilvántartások megváltoztatására, bõ vítésére, - az állami támogatásoknál a jogosulatlan igénybevétel elõfordulásának megakadályozása érdekében folyamatos adatszolgáltatása fenntartó felé, - pályázati lehetõçségek kihasználásának ellenõçrzése; f) a fõákönyvi és analitikus könyvelés körében: - az egymást követõ.munkafolyamatok feladatellátók szerinti szétválasztása, - lehetõ.ség szerint ne ugyanaz a személy legyen pl.: - az analitikus könyvelõ, mint a feladást készítõ, - a kontírozó könyvelõr, mint a tényleges könyvelést ellátó, - a feladatellátók így egymás tevékenységébe belelátnak, az esetleges hibákat könnyebben megtalálják, egymás jelzése alapján megtörténik a hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása, - rendszeresen gondoskodni kell az - analitikus könyvelés helyességérõ l a rendelkezésre álló alapdokumentumok alapján, - a fõ könyvi könyvelés helyességérõ l, (a számlaforgalmak ellenõ rzésérõ l feljegyzést kell készíteni) - a könyvelés ellenõ8rzésérõ8l a beszámolási tevékenység megkezdése elõ8tt gondoskodni kell; g) a bizonylati rend és fegyelem körében: - a bizonylatok útjának, kitöltési rendjének betartását kell ellenõ rizni az egyes végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódva, - gondoskodni kell, hogy a bizonylatok mindig hitelt érdemlõ en legyenek kitöltve, - biztosítani kell, hogy a bizonylatokon feltüntetett, ellenõtrzést szolgáló aláírás helyek kitöltöttek legyenek, és a feladatot tényleg el is lássák, - a bizonylati rend és fegyelem körében külön figyelmet kell szentelni - a házipénztári pénzkezelésnek és bizonylatainak, ahol külön kiemelten fontos az idõsorrendiség betartása, - a leltározási bizonylatoknak ahol a leltározás csak akkor lehet megfelelõ, ha a bizonylatokat megfelelõ módon és tartalommal töltik ki, 130

131 - a selejtezési okmányoknak ahol a selejtezési dokumentumok a számviteli elszámolás alapbizonylatául szolgálnak; h) vagyongazdálkodás körében: - a vagyon folyamatos, megfelelõçrészletezettségûçnyilvántartásának biztosítása az - ingatlanvagyon-kataszter, - vagyonkimutatás, valamint - a mérleg adatainak és az abban található adatokat alátámasztó fõškönyvi és analitikus nyilvántartási adatok alapján, - a vagyongazdálkodási szabályok folyamatos figyelemmel kísérése; i) beszámolási tevékenység körében: - a beszámolókban szerepeltetett adatok valódisága és teljessége biztosítása az egyes adatokat alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások folyamatos ellenõjrzésével, - a beszámolási tevékenység munkafolyamatokra bontásával az egymásra épülõ" feladatok ellátóinak elõþzõþ munkafolyamatokra bontásával az egymásra épülõþ feladatok ellátóinak elõ zõ munkafolyamatot is ellenõ rzõ tevékenységével. A független belsõ ellenõ rzés a kockázatelemzés alapján segíti a szerv számára legnagyobb kockázatot rejtõ`folyamatok, feladatok, tevékenységek ellenõ`rzését, figyelemmel kísérését. II. Ellenõìrzési nyomvonal Az államháztartás mû ködési rendjérõ l szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 145/B. (2) bekezdése kimondja, hogy az ellenõurzési nyomvonal a költségvetési szerv szervezeti és mûuködési szabályzatának mellékletét képezi. A jogszabályhelynek való megfelelés céljából a költségvetési szerv vezetõtje a következõtk szerint határozza meg a költségvetési szerv ellenõtrzési nyomvonalát. 1. Az ellenõµrzési nyomvonal a hivatkozott jogszabály alapján az alábbi területekhez kapcsolódva került meghatározásra: - tervezéssel kapcsolatos ellenõïrzési nyomvonal, - végrehajtással kapcsolatos ellenõrzési nyomvonal, valamint - az ellenõarzési folyamatok ellenõarzési nyomvonala 131

132 2. A tervezéssel kapcsolatos ellenõ rzési nyomvonal A tervezéssel kapcsolatos ellenõrzési nyomvonal meghatározza az egyes tervezéshez kapcsolódó, annak részeként definiálható fõ{tevékenység megnevezését így az alábbi kiemelt területeket: - közép, illetve hosszú-távú program, - költségvetési koncepció, - költségvetési tervezés. A kiemelt, fõštevékenységeken belül munkafolyamatok kerültek meghatározásra. Az egyes tevékenységekhez meghatározásra kerültek a következõk: - elõrzetes vezetõri ellenõrzés - módja, eszköze, - feladatellátója, - határidõqk, illetve feladat-ellátási gyakoriság; - munkafolyamatba épített ellenõjrzés - módja, eszköze - feladatellátója, - határidõ k, illetve feladat-ellátási gyakoriság; - utólagos vezetõ i ellenõ rzés - módja, eszköze, - feladatellátója, - határidõk, illetve feladat-ellátási gyakoriság. A tervezéssel kapcsolatos konkrét ellenõårzési nyomvonal - részletes táblázatos ismertetését az 1. számú tábla - összefoglaló folyamatábráját a 1. számú folyamatábra tartalmazza. 3. A végrehajtással kapcsolatos ellenõtrzési nyomvonal A végrehajtással kapcsolatos ellenõµrzési nyomvonal meghatározza a végrehajtáshoz kapcsolódó fõfolyamatok, tevékenységek megnevezését így az alábbi kiemelt területeket: - szabályzatok készítése, aktualizálása, - személyi juttatások és a létszám-elõïirányzat felhasználása, - dologi kiadások elõirányzat felhasználása, - felhalmozási kiadások elõairányzatának felhasználása, 132

133 - saját bevételek elõ7irányzat teljesítése, - egyéb bevételek, átvett pénzeszközök elõ irányzat teljesítése, - fõkönyvi és analitikus könyvelés, - bizonylati rend és bizonylatkezelés, - házipénztári pénzkezelési tevékenység, - bankszámlaforgalom kezelési tevékenység, - leltározási tevékenység, - selejtezési tevékenység, - pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés), - vagyongazdálkodás, - féléves beszámolási tevékenység, - éves beszámolási tevékenység. A kiemelt, fõjtevékenységeken belül munkafolyamotok kerültek meghatározásra. Az egyes tevékenységekhez meghatározásra kerültek a következõ"k: - elõþzetes vezetõþi ellenõþrzés - módja, eszköze - feladatellátója, - határidõ k, illetve feladat-ellátási gyakoriság; - munkafolyamatba épített ellenõ`rzés - módja, eszköze, - feladatellátója - határidõìk, illetve feladat-ellátási gyakoriság; - utólagos vezetõåi ellenõårzés - módja, eszköze, - feladatellátója - határidõ k, illetve feladat-ellátási gyakoriság. A végrehajtással kapcsolatos konkrét ellenõrzési nyomvonal - részletes táblázatos ismertetését a 2. számú tábla, - összefoglaló folyamatábráját a 2. számú folyamatábra tartalmazza. 4. Az ellenõrzési folyamatok ellenõrzési nyomvonala Az ellenõarzéssel kapcsolatos ellenõarzési nyomvonal meghatározza 133

134 - a tervezési folyamatokhoz, illetve - a végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódó kiemelt fontosságú ellenõrzési folyamatokat. Az ellenõ{rzési folyamatokkal kapcsolatos konkrét ellenõ{rzési nyomvonal - részletes szöveges ismertetését az 1. számú melléklet - összefoglaló folyamatábráját a 3. számú folyamatábra tartalmazza. 5. Az ellenõšrzési nyomvonallal kapcsolatos egyéb szabályokat a FEUVE szabályzata tartalmazza. 134

135 1. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELLENÕRZÉSI NYOMVONAL FOLYAMATÁBRÁJA 1.- GAZDASÁGI PROGRAM ELKÉSZÍTÉS FELÜLVIZSGÁLAT 2.- KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉS BENYÚJTÁS TÁRGYALÁS 3.- KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FELKÉSZÜLÉS MUNKAMEGOSZTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA CÍMRENDSZERINTI TERVEZÉS 135

136 EGYEZTETÉS RÉSZLETES TERVEZÉS TERV EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSE RENDELET TERVEZET, ELÕÁTERJESZTÉS, ÁHT-S MÉRLEGEK RENDELET MEGTÁRGYALÁSA, JÓVÁHAGYÁSA DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TOVÁBBÍTÁSA, ÕRZÉSE 1. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA VÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS ELLENÕ`RZÉSI NYOMVONAL FOLYAMATÁBRÁJA VÉGREHAJTÁS 1.SZABÁLYZATOK ELKÉSZÍTÉS AKTUALIZÁLÁS 2.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELÕ IRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS NYOMONKÖVETÉSE ELÕ³IRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI 136

137 JUTALOM KIFIZETÉS ELLENÕ7RZÉSE 3. DOLOGI KIADÁSOK BESZERZÉSI (KÖZBESZERZÉS)TEVÉ KENYSÉG ELLENÕRZÉSE MEGRENDELÉSEK ELÕIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELELÕPSSÉGI KATEGÓRIÁK ELÕ IRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 5. SAJÁT BEVÉTELEK MUNKAMEGOSZTÁSI FELELÕ(SSÉG BESZEDÉS ELÕÊIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 6. TÁMOGATÁSOK, HOZZÁJÁRULÁSOK IGÉNYLÉS PÁLYÁZATOK 7. FÕWKÖNYVI ÉS ANALITIKUS KÖNYVELÉS ANALITIKUS KÖNYVELÉS 137

138 FÕKÖNYVI KÖNYVELÉS KAPCSOLAT, FELADÁSOK 8. BIZONYLATI REND ÉS BIZONYLATKEZELÉS BIZONYLATI REND BIZONYLATKEZELÉS 9.HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG PÉNZFORGALOM BONYOLÍTÁS 10.BANKSZÁMLAFORGALOM KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG SZÁMLAFORGALOM BONYOLÍTÁS UTALÁSOK 11. LELTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG ISMERETSZERZÉS ÜTEMTERV LELTÁROZÁS ÉRTÉKELÉS 12. PÉNZGAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA 138

139 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENJEGYZÉSE TELJESÍTÉS SZAKMAI IGAZOLÁSA ÉRVÉNYESÍTÉS UTALVÁNYOZÁS UTALVÁNY ELLENJEGYZÉSE PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS 13. VAGYONGAZDÁLKODÁS NYILVÁNTARTÁS HASZNOSÍTÁS ÉRTÉKESÍTÉS 14. FÉLÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÁS FELKÉSZÜLÉS MUNKAMEGOSZTÁS CÍMREND SZERINTI BESZÁMOLÁS EGYEZTETÉS RÉSZLETES FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE 139

140 MEGTÁRGYALÁS, JÓVÁHAGYÁS DOKUMENTÁCIÓ 3.SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA ELLENÕšRZÉSI FOLYAMATOK ELLENÕRZÉSI NYOMVONAL KIEMELT ELLENÕ¼RZÉSI FOLYAMATOK 1. SZABÁLYZATOK ELLENÕïRZÉSE HATÁLYOSSÁG BETARTHATÓSÁG ÉS SZABÁLYOSSÁG 2.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSOK BÉRSZÁMFEJTÉS MEGBÍZÁSI DÍJAK JUTALOM ELÕ IRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 3.DOLOGI KIADÁSOK 140

141 BESZERZÉS ELÕ IRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS NYOMONKÖVETÉSE KIADÁS, KÖLTSÉGHELYEK AZONOSÍTÁSA 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK SZÜKSÉGESSÉG ELLENÕÔRZÉSE GAZDASÁGOS MEGVALÓSÍTÁS ELLENÕ^RZÉSE HATÁSTANULMÁNYOK 141

142 TÁMOGATÁSI SZERZÕ ÕDÉS 4. számú függelék 3. számú melléklete Mely létrejött egyrészrõul Nagykálló Város Önkormányzata, (4320 Nagykálló, Somogyi B.út 5-7, képviselõáje: Juhász Zoltán polgármester) mint Támogató, másrészrõál.képviselõ.je: ), mint Támogatott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy költségvetésének terhére Ft., azaz,.. 00/100 forint összegûà támogatást nyújt Támogatott részére az önkormányzat.. alapjához benyújtott támogatási kérelme és az önkormányzat /200.. (..) Önk. rendelete alapján. 2) A Támogató az 1. pontban foglalt támogatást, ezen támogatási szerzõjdésben foglalt ütemezésben utalja a Támogatott Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett.. számú számlájára. 3) A Támogatott a támogatás összegét kizárólag az 15. pontban foglalt célra használhatja fel, jelen szerzõ désben foglaltak szerint december 31-ig. 4) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitõ l elkülönítetten nyilvántartani, valamint az érvényes számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási, illetve EU. jogharmonizáció szabályai szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége ellátása során megtartani. 5) Az 15. pontban foglalt támogatási cél meghiúsulása esetén Támogatott köteles a Támogatót, KépviselõÅ-testületet írásban 15 napon belül értesíteni, a támogatás céljának módosítását kérni. Támogatott a támogatási cél meghiúsulása esetén köteles a támogatás összegének felhasználásának megszüntetésére azonnali intézkedést tenni, s a támogatás összegét zároltan kezelni. 6) Támogatott a Támogató KépviselõT-testület döntését követõten, az új támogatási cél meghatározását követõen használhatja fel a támogatás összegét. Abban az esetben, amennyiben a képviselõµ-testület a támogatás céljának megváltoztatásához nem járul hozzá, a Támogatott a támogatás összegének részbeni felhasználása esetén a fennmaradó összeget, a támogatási cél meghiúsulása esetén a támogatás teljes összegét köteles Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal számú költségvetési elszámolási számlájára 8 napon belül visszafizetni. 142

143 7) Amennyiben a Támogatott támogatás összegét nem jelen támogatási szerzõ7désben meghatározott célra használja fel, vagy a 3/2007. (I. 29.) Önk. rendelet 2..(2) bekezdése szerinti feltételek fennállását nem igazolja, úgy azt a felek szerzõdésszegésnek minõsítik, melynek alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõçkésedelmi kamattal növelten a Támogató számlájára visszafizetni. 8) A Támogatott a szerzõádés teljesítésérõál a felhasználást követõáen köteles elszámolni. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási szerzõ.dés mellékletét képezõ. Elszámolás formanyomtatvány, amely a szakmai és pénzügyi beszámoló része írásban megküldi a Támogatónak a) a tárgyévet követõrévre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor vagy b) amennyiben a tárgyévet követõlévben pénzügyi támogatás iránti pályázatot nem nyújt be, a költségvetési rendelet kihirdetését követõq30 napon belül. A szakmai és pénzügyi beszámoló mellékletét képezi a támogatási cél felhasználását dokumentáló eredeti bizonylatokról készített fénymásolt és hitelesített számlák, bizonylatok másolata, melyet a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájába kell benyújtani. 9) Az elszámolás elmaradása, illetve indokolatlan késedelme esetén a Támogatott köteles a késedelembe esés napjától a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának napjáig kötbért fizetni, melynek összege a jegybanki alapkamatnak felel meg. 10) A Támogató jogosult a szakmai és pénzügyi beszámolót elbírálni. Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala jogosult és egyben köteles a támogatás felhasználását pénzügyileg ellenõìrizni. A Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenõårzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenõårzést végzõårendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevõ szék és a Kormányzati Ellenõurzési Hivatal is jogosult vizsgálni. 11) A Támogatott a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltozása esetén írásbeli kérelemmel jogosult az elszámolási idõtmeghosszabbítását kérni, melyet a Támogató Képviselõ-testülete engedélyezhet. A meghosszabbítást, illetve a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltoztatását indokolni szükséges. A meghosszabbítás legfeljebb 3 hónapig terjedhet. 12) A támogatási cél megváltoztatásának engedélyezése a Támogatási Szerzõdést módosítja. 13) Jelen támogatási szerzõïdés a Támogatott, valamint a Támogató nevében a város polgármesterének aláírásával jön létre. 143

144 14) Jelen Támogatási Szerzõ7désben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a Ptk. szabályait tekintik irányadónak. Vitás kérdésekben a felek a Támogató Képviselõ testület elõzetes egyeztetõdöntését követõen, a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 15) A támogatás felhasználásának jogcímei és egyéb rendelkezések: a) A támogatásösszege az alábbi jogcímekre használható fel: b) A támogatás összegének ütemezése: a szerzõšdésaláírásaután 3 nappal 16) Jelen támogatási szerzõrdést a felek elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírták. Nagykálló, Támogató Támogatott Ellenjegyeztem: 144

145 4.számú függelék 4. számú melléklet NYILVÁNTARTÁS az Önkormányzat által nem szociálisellátásként juttatott összegekrõl, valamint az azokkal kapcsolatos megállapodásokról Év:.. Nyt. Támogatott Támogatott Megítélt Kifizetés Számadási kötelezettség sorsz. Neve Címe cél támogatás összege (Ft) IdõHpontja Összege (Ft) Határideje Teljesítésének idõ pontja 145

146 146

147 számú függelék 5. számú melléklete Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. ( (42) Fax: 42/ * 4321 Nagykálló Pf MEGRENDELÕ Õ Alulírott (név) Nagykálló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nevében a mai napon megrendelem a.. (kitõyl) az alábbi munkálatok elvégzését, anyagok beszerzését. A.) A munka megnevezése: Hol: Mikor: Bruttó ár: B.) Anyag megnevezése: Darab: Egységár: Összesen:......

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzatát

Szervezeti és működési szabályzatát A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontja alapján az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. február 20. (Mötv.) 1 Mötv. 53. (1) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatiról

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

I Általános rendelkezések

I Általános rendelkezések Ü G Y R E N D (Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2/2014. (XI. 05.) határozatának mellékletét képező Ügyrend egységes szerkezetben a 2015. február 17. napján,

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SNNÖ határozata a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő 2007. évi felülvizsgálat eredményei A helyi önkormányzatok SzMSz-eit tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára az Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2011.(II.14.) Önkormányzati Rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2011.(II.14.) Önkormányzati Rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2011.(II.14.) Önkormányzati Rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2003. (II.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Alkotmány 44/A. (1). bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben