ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: , adószám: , bankszámla száma:., képviseli: Szalai György ügyvezető a továbbiakban Eladó vagy Autonet másrészről a Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviseli: ügyvezető a továbbiakban Vevő mint együttesen Szerződő felek között az alábbiak szerint: 2.) SZERZŐDÉS TÁRGYA 2.1) Felek megállapodnak, hogy Vevő mind saját felhasználásra, mind üzletmenetével összefüggő továbbértékesítés céljából az Autonet által forgalmazott termékeket (továbbiakban Termékek ) megvásárolja Autonet-től, míg Autonet a jelen szerződéssel érintett Termékeket eladja Vevőnek. 2.2) Jelen szerződést a Felek keretszerződésként kötik meg, ezért jelen szerződésben szabályozzák azon általános szállítási feltételeket, amelyek minden eseti megrendelésre (a továbbiakban: Megrendelés) irányadóak, azzal hogy egy adott megrendelés minden esetben egyedi megrendelésnek minősül. Vevő évente előrejelzést ad az Autonet részére az éves vásárlási terveiről és a vállalt forgalom teljesítése érdekében mindent megtesz, üzletvitelét ennek megfelelően alakítja. Az Autonet folyamatos kiszolgálást vállal a Vevő felé és biztosítja a mennyiséggel arányos versenyképes árakat, de nem garantálja valamennyi megrendelés hiánytalan teljesítését. 2.3) Vevő az Autonet-től a Megrendelés időpontjában hatályban lévő mindenkori árlistája szerinti árakon jogosult megvásárolni a Termékeket. A Szerződés megkötésekor hatályban lévő árlista a jelen Szerződés megkötésekor elérhető árlistát jelenti, mely a Webcaton --az Autonet webshopján, internetes értékesítési felületén-- hozzáférhető. Autonet árváltoztatása a jelen Szerződés hatálya alatt mindenkor a piaci folyamatokhoz (EURO/HUF árfolyam változás és beszállítói árváltozás, külső események) és saját üzletpolitikájához igazodik. Az Autonet árlistáját Vevő a honlapon vagy a Webcaton, továbbá az egyedi árakat az Autonet kapcsolattartóján keresztül éri el. 2.4) A Megrendeléseket Vevő telefonon, személyesen, illetve írásban, továbbá a Webcaton (fax, , egyéb hivatalos kommunikációban megnevezett internetes üzenetküldő szolgáltatás) juttathatja el az Autonet-hez, termékenként külön megjelölve a megrendelni kívánt mennyiséget. A vételárat és a szállítási határidőt jelen Szerződés keretjelleggel szabályozza, amely eltérő eseti megállapodás hiányában az eseti szerződésre is irányadó, így ezen utóbbi feltételeket az eseti Megrendelésben nem kell feltüntetni. Az írásbeliség megtartásának minősül a levélben és a telefax útján, továbbá Eladó internetes rendelési felületén keresztül eljuttatott Megrendelés, az elektronikus levélben eljuttatott pedig akkor, ha a küldő személyét az alapján be lehet azonosítani. Amennyiben az eseti Megrendelés szóban történne, akkor a megrendelés visszaigazolását Autonet faxon, vagy ben megküldheti a Vevőnek és a Vevő köteles a visszaigazolást megerősíteni és aláírva visszaküldeni Autonet-nek. 2.5) Az Autonet vállalja, hogy vevő kérésére biztosítja a szállítási dokumentumokat, egyéb termék megfelelőségi tanúsítványokat, illetve egyéb jogszabály által előírt dokumentumokat. A Vevő kötelezettsége, hogy a Termékek további felhasználásához, illetve továbbértékesítéséhez szükséges bármilyen hatósági és egyéb engedélyt, jóváhagyást beszerezze, illetve bejelentést megtegye. 3) ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI 3.1) Az Autonet köteles a megrendelt Termékeket Vevő részére a jelen szerződésen és az egyedi megrendelőben foglaltak szerint szállítani. Az Autonet mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termék tervezett kiszállításáról a vevőt értesítse. 3.2) Az Autonet az egyedi megrendelés leadásakor haladéktalanul köteles tájékoztatni Vevőt, amennyiben a megrendelt Terméket raktárkészletéből nem tudja kielégíteni a megrendelt mennyiségben vagy a jelen Szerződésben rögzített határidőben. Ebben az esetben Vevő jogosult saját döntése szerint a megrendelést fenntartani vagy érdekmúlása esetén attól elállni. A szokványostól tárgyát vagy volumenét tekintve eltérő illetve speciális megrendelés esetén a Felek külön egyeztetik le a szállítási határidőt írásban, valamint nagy mennyiség szállítási határideje a külön rendelésre kerülő fuvareszköz kiállási napjától függően változhat a Vevő megrendelése beérkezésének időpontjától. A déli 12. óra után beérkező nagyobb Termékmennyiség esetén a Felek kötelesek egyeztetni a kiszállítás várható időpontját. A szállítást Autonet a megrendelést követően azonnal, munkanapokon jogosult teljesíteni és a Vevő az előteljesítésre való hivatkozással nem tagadhatja meg az átvételt.

2 4) VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI 4.1) Vevő köteles a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni, különös tekintettel a megrendelésre, a megrendelt Termékek átvételére és a Termékek vételárának határidőn belüli megfizetésére. A Vevő köteles a megrendelt és kiszállított Terméket átvenni. A Termék átvételével a kárveszély viselése átszáll kizárólagosan a Vevőre. A szállítólevél aláírása az áru átvételét is jelenti. A szállítólevél aláírásával az áru át nem vételének bizonyítási terhe a Vevőre száll át. Lejárt számlatartozás esetén az Autonet megtagadhatja a Vevő további kiszolgálását, vagy csak egyidejű, készpénzes fizetés ellenében teljesíti a Megrendelő további megrendeléseit. 30 napon túli számlatartozás esetén az Autonet jogosult a Vevő székhelyére/telephelyére belépni és a számlatarozást megtestesítő árut birtokba venni, amennyiben pedig a tárgybeli árukészlet a Vevőnél már nem fellelhető, úgy a követelését érvényesíteni. 4.2) Vevő köteles a Termékek átvételekor, de legkésőbb az átvételt követő 1 munkanapon belül meggyőződni arról, hogy a szállítás időben, megfelelő mennyiségben és minőségben szerződésszerűen megtörtént. Az átvett Termékek megfelelő használatáról és tárolásáról mindenkor köteles a Vevő saját felelősségére gondoskodni, köteles továbbá a vevőit a rendeltetésszerű használat érdekében szükséges tájékoztatással ellátni. 4.3 Eladó általi éjszakai kiszállítás a vevőnek küldött visszaigazolásban kiszállítási kezdő időpont --délután 16 és másnap reggel 7 óra közötti indulási időpontokat jelenti esetén és/vagy ahol nem történik személyes átvétel, a vevő kötelezi magát, hogy a következő munkanap déli 12 óráig fax vagy üzenet útján megküldi eladónak az aláírt szállító levelet az áru átvételének igazolására. Amennyiben vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget nem küldi meg az aláírt szállítólevelet, nem jelzi az áru át nem vételét--, akkor az áru hiányos vagy át nem vételének, továbbá minőségi problémáknak a meglétének bizonyítása kizárólag a vevő kötelezettsége. 4.4.) Vevő betartja a magyar jogszabályokban és az Autonet által forgalmazott Termékek szabványaiban meghatározott egészségügyi és biztonsági követelményeket. 4.5) Vevő felel mindazon kárért, amely a terméken Autonet hozzájárulása nélkül általa végrehajtott módosításból származik, beleértve a csomagoláson Vevő által eszközölt módosításokat is. 4.6.) Felek kötelesek minden, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges adataikban történő változásaikról, egymást módosítást követő 5 napon belül írásban értesíteni. A jelen pont különösen a feleknél történt ügyvezetés, értesítési címek változása, jogutódlás és megszűnés elhatározása, megszüntetés körében bír kiemelt jelentőséggel. Felek kötelesek egymásnak haladéktalanul bejelenti azt, amennyiben fizetésképtelenné válnak, avagy ellenük csődvagy felszámolási eljárás indul, továbbá minden olyan változást, amely bármely tekintetben akadályozhatja a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését. Felek megállapodnak, hogy az e pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegését olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely megalapozza a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását. 5) FIZETÉSI FELTÉTELEK 5.1) Autonet jogosult a számlát a Termékek leszállításának teljesítésével egy időben kiállítani, és a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a vételárat az Autonet szabályszerűen kiállított számlájának fizetési határidejéig megfizetni. A fizetés akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a megállapított fizetési határidőn belül a vételár teljes összege az Autonet bankszámláján jóváírásra kerül. 5.2) A Vevő részére a Felek megállapodása alapján esetleges kedvezmény az üzletpolitika által előírt és az Autonet kedvezmény rendszerének keretei között biztosítható. Amennyiben a Vevőnek az Autonet nyilvántartása szerint lejárt tartozása van, úgy Autonet jogosult a kedvezményt egyoldalúan, azonnali hatállyal visszavonni. 5.3) A Vevő részéről a számlát befogadottnak kell tekinteni, ha a Vevő azt a Termékek és a számla átvételtől számított 2 munkanapon belül nem küldi vissza írásban rögzített visszautasítással és ennek indoklásával. Amennyiben a vevő által az Autonet-től egy naptári hónapban vásárolt és a visszáru szabályzatban előírtak szerint visszaküldött termékek darabszámának aránya meghaladja a Visszáru mellékletben feltüntetett %-ot vagy darabszámot, akkor ezen időponttól kezdve a vevőtől az adott év további részében csak és kizárólag a Webcat-on bejelentett visszárut és cseredarabot köteles az Autonet átvenni, továbbá az Autonet egyoldalúan jogosult az adott év hátralevő részében meghirdetett kereskedelmi akciókból a vevő kizárására (Visszáru mennyiségi korlátozása). (visszáru szabályzat: dokumentumok/visszaru/visszaru_szabalyzat_2013_05_01c.pdf) 5.4) Amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy Autonet jogosult a mindenkori törvényes késedelmi kamatot, de minimum havi 1,2% késedelmi kamatot kiszámlázni, mely eltér a Ptk-ban rögzített késedelmi kamat mértékétől. A késedelembe esést követően történő teljesítés összege elsősorban költségre, kamatra majd a tőketartozásra kerülhet elszámolásra. Autonet külön számlát állít ki a kamatról és költségekről, valamint tájékoztatja a vevőt az eredeti számlából fennmaradó tőketartozás összegéről. 5.5) A vevő esetlegesen felmerülő reklamációi nem mentesítik őt a fizetési kötelezettségek alól. Abban az esetben ha a vevő nem jelzi 1 munkanapon belül,hogy a számlán szereplő és kiszállított készlet között különbség van akkor ez azt jelenti,hogy a Terméket hiánytalanul vette át és nincsen látható sérülése. 5.6) Vevő a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy amennyiben Eladó felé lejárt tartozása van és Eladóval szemben más szerződéses jogviszonyból kifolyólag követelése áll fenn, akkor Eladó egyoldalúan jogosult a Vevő lejárt tartozásába beszámítani a másik jogviszonyból eredő Eladói tartozás összegét.

3 A Vevő tudomásul veszi, hogy az év végi jóváírásokat a tárgyévet követő január 31-ig fizeti ki az Autonet, amennyiben a Vevőnek nincs lejárt számlatartozása a tárgyév december 31. napján. A bónuszok kifizetésének határideje a tárgyévet követő február 28. 6) SZÁLLÍTÁS 6.1) Autonet a Vevő által megrendelt minőségű és mennyiségű Terméket köteles kiszállítani a Vevő székhelyére vagy a Vevő által írásban megjelölt telephelyre. Autonet lehetőséget biztosít arra, hogy a Vevő külön jelzése alapján saját maga átvehesse Autonet által visszaigazolt időpontban Autonet telephelyén a megrendelt Termékeket. Felek a teljesítés helyéül az INCOTERMS 2010 DDP (Delivered Duty Paid), mint vevői székhely paritást alkalmazzák. Felek kijelentik, hogy a fenti paritás feltételeivel tisztában vannak, így különösen azzal, hogy az átadásig és helyszínig az Autonet, míg az ezt követően, az átadásától kizárólag Vevő viseli a Termékekhez kapcsolódó kárveszélyt. 6.2) Autonet a Termék szállításakor köteles a Terméket gondosan kezelni, az esetleges károsodástól óvni, a Vevő érdekeit mindenkor szem előtt tartva. A kiszállítás költségeit Autonet viseli, kivéve azon részét amely a megrendelésben tévesen feltüntetett székhelyre történő szállításból és ezek kapcsán az átvétel megtagadásából vagy jogszerű teljesítés/előteljesítés megtagadásából ered. Autonet jogosult a díjmentes szállítást megrendelési minimum összeghatárhoz kötni, illetve sürgősségi felárat kérni. 7) JOGUTÓDLÁS 7.1) Autonet jogosult jelen Szerződés alapján rá háruló jogokat és kötelezettségeket átruházni Autonet által kijelölt harmadik személyre. Ezen jogutódlás nem érintheti jelen szerződés feltételeit és a Vevő jogait vagy kötelezettségeit. Autonet követeléseinek engedményezése vagy jogutódlása során jelen szerződés változatlan tartalommal marad fenn. Autonet rövid határidőn belül értesíti a vevőt az engedményezés tényéről vagy a jogutódlás megtörténtéről. 7.2) Felek megállapodnak, hogy a Vevő jelen szerződésből eredő jogait nem ruházhatja át harmadik személyre az Autonet külön írásos engedélye nélkül. 8) TITOKTARTÁS 8.1) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés érvényességi ideje alatt tudomásukra jutott információt, iratot, árat, informatikai programot, kereskedelmi politikát bizalmasan, szigorú üzleti titokként kezelik. Tudomásul veszik, hogy mind a szerződéses kapcsolat során tudomásukra jutott üzleti titkokról, mind pedig egyéb, a másik Félre vonatkozó bármilyen jellegű adatról, vagy üzleti titokról harmadik személy részére az érintett Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmiféle információt nem adhatnak. A jelen titoktartási megállapodás Feleket a jelen szerződés fennállása alatt és annak megszűnése utáni időre is kötelezi. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettség alapján kiadott információk. 8.2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen szerződéssel kapcsolatban a másik félről, illetve gazdasági tevékenységéről, valamint a szerződés tárgyáról tudomásukra jutott tényt, körülményt és információt üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személyek részére nem teszik hozzáférhetővé, nem adják át és nem hozzák nyilvánosságra. A Felek kötelesek lépéseket tenni annak érdekében hogy a jelen szerződésből eredendő titoktartási kötelezettségeket az alkalmazottak is betartsák. 8.3) A Felek megállapodnak, hogy a titoktartási kötelezettség megszegését olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely megalapozza a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását. A Felek nem tekintik a titoktartási kötelezettség megszegésének Autonet cégcsoporton belüli adattovábbítást. 9) JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 9.1) A jelen Szerződésben foglalt bármely jog bármely fél általi azonnali érvényesítésének elmulasztása, illetve nem azonnali gyakorlása, a mulasztás, illetve késedelem időtartamától függetlenül nem értelmezhető az érintett jogról való lemondásként. Amennyiben egyik fél a másik fél teljesítését annak szerződésszegéséről tudva fogadja el, külön nyilatkozat hiányában is úgy kell tekinteni, hogy a szerződésszegéshez fűződő jogkövetkezmények érvényesítésére a jogait fenntartotta. 9.2.) Az áru tulajdonjogának átruházása akkor történik meg, amikor Vevő teljesítette a jelen szerződésből származó minden kötelezettségét. Eladó a tulajdonjogát az Áru teljes vételárának kifizetéséig fenntartja. 10.). KAPCSOLATTARTÁS 10.1) Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése és az Eladónak adott felhatalmazás marketing tevékenység végzésére érdekében kapcsolat tartására jogosultak a felek oldalán: Vevő részéről: 1./ Eladó részéről: 1./ 10.2) A Vevő az egyedi megrendeléseket és nyilatkozatait az alábbi elérhetőségen teheti meg Autonet felé: faxszám: cím: postai cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43. internetes felületen: Webcat

4 10.3) Az Autonet a Vevő az Autonet által nyilvántartott nyitott folyószámláját az alábbi címre küldheti ki egyeztetés, illetve fizetési felszólítás céljából: ) Az Autonet marketing leveleket továbbíthat a vevő részére az alábbi címre: 11). JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁGI JOGOK 11.1) Autonet jótállási kötelezettséget vállal a mindenkor hatályos jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően. 11.2) A Vevő ezen felül az Autonet hibás teljesítése esetén a Magyarország Polgári Törvénykönyvében és egyéb jogszabályokban meghatározott szavatossági jogokkal élhet. A szavatossági jog érvényesítése során a Vevő köteles írásban tájékoztatni igényéről az Autonet-et a honlapon elérhető garanciális igény bejelentőn keresztül. (garancia érvényesítése: dokumentumok/garancia/140226_garancialis_elbiralas_menete.pdf) Autonet szavatolja, hogy a Termékek megfelelnek a nemzeti és nemzetközi szabványoknak. Elemző adatok gyűjtése kizárólag az irányadó szabványoknak és módszereknek megfelelően történhet. 11.3) Autonet az általa leszállított Termékek felhasználására vonatkozó információkat, műszaki paramétereket Vevő rendelkezésére bocsátja a Termékek leszállításakor, valamint külön is a Vevő írásos megkeresésére. A jótállási idők a honlapon is tájékoztatóan elérhetőek. 11.4) Autonet vevőszolgálata által munkaidőben teljes körű segítséget nyújt a Vevő megkeresése esetén. 11.5) A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény értelmében amennyiben jogszabály előírja-- Autonet által importált illetve forgalmazott termékekről az Autonet biztonsági adatlapot köteles Vevő részére, a Vevő kérésére átadni a szállítólevelekkel együtt. 12). TERMÉK SZÁLLÍTÁSI VISSZATARTÁS 12.1) Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vevő fizetési késedelembe esik Autonet felé, úgy Autonet a megrendelt további Termékek szállítását megtagadhatja a késedelem ideje alatt mindaddig, amíg Vevő a teljesítésére megfelelő biztosítékot nem nyújt. 12.2) Az Autonet abban az esetben is élhet a Termék szállítás megtagadási jogával, amennyiben már Vevő megrendelésre és/vagy fizetésre vonatkozó teljesítési határideje előtt alappal feltételezhető az, hogy Vevő a határidő lejártáig vagy legkésőbb annak lejártakor nem fog tudni eleget tenni a kötelezettségének (Autonet tudomására jut a Vevő fizetési képtelensége egyéb hivatalos nyilvántartásból). 13) ADATKEZELÉS 13.1) Autonet tájékoztatja a Vevőt, hogy hozzájárulása esetén az átadott adatait marketing ( postai DM levél, elektronikus hírlevél, SMS.) céljából tárolja, használja fel. Autonet kötelezettséget vállal arra, hogy adatait kizárólag a fent meghatározott célból tárolja, használja és az Autonet Csoporton kívül harmadik személyeknek nem adja ki. Autonet ezúton kijelenti, hogy az adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései alapján jár el. 13.2) Vevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez a megelőző pontban felsorolt tevékenységek során. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Autonet elemezhesse és értékelhesse tevékenységének adatait, a kereskedelmi tevékenysége javítása céljából, de ezen adatokat harmadik fél számára nem adhatja ki. 13.3) Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy amennyiben Eladótól Bosch terméket vásárol az Autonet egyoldalúan jogosult, a Vevő további megkeresése nélkül minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a Robert Bosch Kft. felé továbbítani a Vevő adott tárgyhónapban Autonet-től vásárolt Bosch alkatrész forgalmának adatait. Vevő kifejezetten hozzájárul ezen adatok Robert Bosch Kft. részére történő továbbításához 14) SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Jelen Szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik, amelyet 90 napos határidő mellett bármely fél rendes felmondással megszüntetheti. 15) A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 15.1) Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Félnek joga van jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik - különösen, de nem kizárólagosan - az alábbiakat: (1) Vevő akár egyetlen számla kifizetésével 25 napon túli késedelembe esik; (2) bármely fél ellen csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás indul; (3) bármely fél vagyoni, pénzügyi helyzetét illetően a másik fél olyan információk birtokába jut, amelyek megalapozott kételyt támasztanak benne a másik fél által vállalt kötelezettségek teljesülését, teljesíthetőségét illetően; (5) A teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy bármely fél a megrendelési/teljesítési és/vagy a vételár fizetési kötelezettségének nem fog tudni szerződésszerűen eleget tenni; 15.2) Felek a másik szerződésszegésére alapított felmondása esetén jogosultak a másik fél szerződésszegéséből eredően őket ért teljes kár megtérítését követelni.

5 16) JOGVITA 16.1) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyvben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról, az évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról, az évi LXXVI. tv. a szerzői jogról, az évi XXXVIII. tv. a használati minták oltalmáról és a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 205/2011. Korm. rendelet, továbbá a jövedéki termékek ásványolajokra vonatkozó szabályai az irányadó. 16.2) Szerződő felek kijelentik, hogy az Eladó Általános Szerződési Feltételeiben foglalt előírásokat mely mindenkor korlátozás mentesen elérhető honlapon-- ismerik és a jelen ügylethez kapcsolódóan, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben alkalmazzák annak előírásait. (ÁSZF: dokumentumok/altalanos Szerzodeses Feltetelek pdf) 16.3) Szerződő felek kijelentik, hogy Eladó írásbeli fizetési felszólítása megszakítja a Vevő felé fennálló követelésének elévülési idejét. 16.4) A jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos nézeteltéréseket, beleértve a szerződés érvényességével, értelmezésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatos nézeteltéréseket a felek békés úton igyekeznek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető jogviták bírói illetékességének helye szerződő felek megállapodása alapján mint kizárólagos illetékesség: Dunakeszi (értéktől függően Dunakeszi Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék). 17) VEGYES RENDELKEZÉSEK 17.1) A jelen Szerződés szerinti jognyilatkozataikat a Felek kizárólag írásban tehetik meg érvényesen. Írásban tett nyilatkozatnak minősül a levélben vagy telefaxon eljuttatott nyilatkozat. Az útján eljuttatott nyilatkozat abban az esetben elégíti ki az írásbeliség követelményét, amennyiben be lehet azonosítani kétségtelenül az küldőjének személyi azonosságát. 17.2) Jelen szerződés csak mindkét fél beleegyezésével módosítható, mindkét fél által aláírt, különálló iratban. Amennyiben jelen szerződés egy vagy több pontját a külön szerződés semmissé nyilvánítaná, úgy a megmaradó pontok továbbra is hatályban maradnak, kivéve, ha a semmis feltétel jelentős kötelezettséget képvisel. 17.3) A szerződés megszüntetése/felbontása, illetve megszűnése nem mentesíti a feleket a megszűnés pillanatában fennálló kötelezettségek teljesítésétől. 17.4) Felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére és aláírására, valamint az abból eredő kötelezettségek vállalására, és végrehajtására. A Felek a jelen szerződést két egymással mindenben egyező példányban írják alá, egyet-egyet a két fél számára. 17.5) Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon cégjegyzésre jogosult képviselőjük által jóváhagyólag írják alá. A szerződés kettő eredeti példányban készült. Dunakeszi, Eladó Szalai György ügyvezető Kft. Vevő Mellékletek: 1. szerződő fél iratai (társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány, cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, személyi igazolvány és lakcímkártya másolata) 2. Adatkezelési melléklet (Feliratkozás hírlevélre) Előttünk mint tanúk előtt: 1.) 2.)

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2013. április 8. Jóváhagyta: Jobbágy János vezérigazgató

Részletesebben