ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: , adószám: , bankszámla száma:., képviseli: Szalai György ügyvezető a továbbiakban Eladó vagy Autonet másrészről a Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviseli: ügyvezető a továbbiakban Vevő mint együttesen Szerződő felek között az alábbiak szerint: 2.) SZERZŐDÉS TÁRGYA 2.1) Felek megállapodnak, hogy Vevő mind saját felhasználásra, mind üzletmenetével összefüggő továbbértékesítés céljából az Autonet által forgalmazott termékeket (továbbiakban Termékek ) megvásárolja Autonet-től, míg Autonet a jelen szerződéssel érintett Termékeket eladja Vevőnek. 2.2) Jelen szerződést a Felek keretszerződésként kötik meg, ezért jelen szerződésben szabályozzák azon általános szállítási feltételeket, amelyek minden eseti megrendelésre (a továbbiakban: Megrendelés) irányadóak, azzal hogy egy adott megrendelés minden esetben egyedi megrendelésnek minősül. Vevő évente előrejelzést ad az Autonet részére az éves vásárlási terveiről és a vállalt forgalom teljesítése érdekében mindent megtesz, üzletvitelét ennek megfelelően alakítja. Az Autonet folyamatos kiszolgálást vállal a Vevő felé és biztosítja a mennyiséggel arányos versenyképes árakat, de nem garantálja valamennyi megrendelés hiánytalan teljesítését. 2.3) Vevő az Autonet-től a Megrendelés időpontjában hatályban lévő mindenkori árlistája szerinti árakon jogosult megvásárolni a Termékeket. A Szerződés megkötésekor hatályban lévő árlista a jelen Szerződés megkötésekor elérhető árlistát jelenti, mely a Webcaton --az Autonet webshopján, internetes értékesítési felületén-- hozzáférhető. Autonet árváltoztatása a jelen Szerződés hatálya alatt mindenkor a piaci folyamatokhoz (EURO/HUF árfolyam változás és beszállítói árváltozás, külső események) és saját üzletpolitikájához igazodik. Az Autonet árlistáját Vevő a honlapon vagy a Webcaton, továbbá az egyedi árakat az Autonet kapcsolattartóján keresztül éri el. 2.4) A Megrendeléseket Vevő telefonon, személyesen, illetve írásban, továbbá a Webcaton (fax, , egyéb hivatalos kommunikációban megnevezett internetes üzenetküldő szolgáltatás) juttathatja el az Autonet-hez, termékenként külön megjelölve a megrendelni kívánt mennyiséget. A vételárat és a szállítási határidőt jelen Szerződés keretjelleggel szabályozza, amely eltérő eseti megállapodás hiányában az eseti szerződésre is irányadó, így ezen utóbbi feltételeket az eseti Megrendelésben nem kell feltüntetni. Az írásbeliség megtartásának minősül a levélben és a telefax útján, továbbá Eladó internetes rendelési felületén keresztül eljuttatott Megrendelés, az elektronikus levélben eljuttatott pedig akkor, ha a küldő személyét az alapján be lehet azonosítani. Amennyiben az eseti Megrendelés szóban történne, akkor a megrendelés visszaigazolását Autonet faxon, vagy ben megküldheti a Vevőnek és a Vevő köteles a visszaigazolást megerősíteni és aláírva visszaküldeni Autonet-nek. 2.5) Az Autonet vállalja, hogy vevő kérésére biztosítja a szállítási dokumentumokat, egyéb termék megfelelőségi tanúsítványokat, illetve egyéb jogszabály által előírt dokumentumokat. A Vevő kötelezettsége, hogy a Termékek további felhasználásához, illetve továbbértékesítéséhez szükséges bármilyen hatósági és egyéb engedélyt, jóváhagyást beszerezze, illetve bejelentést megtegye. 3) ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI 3.1) Az Autonet köteles a megrendelt Termékeket Vevő részére a jelen szerződésen és az egyedi megrendelőben foglaltak szerint szállítani. Az Autonet mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termék tervezett kiszállításáról a vevőt értesítse. 3.2) Az Autonet az egyedi megrendelés leadásakor haladéktalanul köteles tájékoztatni Vevőt, amennyiben a megrendelt Terméket raktárkészletéből nem tudja kielégíteni a megrendelt mennyiségben vagy a jelen Szerződésben rögzített határidőben. Ebben az esetben Vevő jogosult saját döntése szerint a megrendelést fenntartani vagy érdekmúlása esetén attól elállni. A szokványostól tárgyát vagy volumenét tekintve eltérő illetve speciális megrendelés esetén a Felek külön egyeztetik le a szállítási határidőt írásban, valamint nagy mennyiség szállítási határideje a külön rendelésre kerülő fuvareszköz kiállási napjától függően változhat a Vevő megrendelése beérkezésének időpontjától. A déli 12. óra után beérkező nagyobb Termékmennyiség esetén a Felek kötelesek egyeztetni a kiszállítás várható időpontját. A szállítást Autonet a megrendelést követően azonnal, munkanapokon jogosult teljesíteni és a Vevő az előteljesítésre való hivatkozással nem tagadhatja meg az átvételt.

2 4) VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI 4.1) Vevő köteles a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni, különös tekintettel a megrendelésre, a megrendelt Termékek átvételére és a Termékek vételárának határidőn belüli megfizetésére. A Vevő köteles a megrendelt és kiszállított Terméket átvenni. A Termék átvételével a kárveszély viselése átszáll kizárólagosan a Vevőre. A szállítólevél aláírása az áru átvételét is jelenti. A szállítólevél aláírásával az áru át nem vételének bizonyítási terhe a Vevőre száll át. Lejárt számlatartozás esetén az Autonet megtagadhatja a Vevő további kiszolgálását, vagy csak egyidejű, készpénzes fizetés ellenében teljesíti a Megrendelő további megrendeléseit. 30 napon túli számlatartozás esetén az Autonet jogosult a Vevő székhelyére/telephelyére belépni és a számlatarozást megtestesítő árut birtokba venni, amennyiben pedig a tárgybeli árukészlet a Vevőnél már nem fellelhető, úgy a követelését érvényesíteni. 4.2) Vevő köteles a Termékek átvételekor, de legkésőbb az átvételt követő 1 munkanapon belül meggyőződni arról, hogy a szállítás időben, megfelelő mennyiségben és minőségben szerződésszerűen megtörtént. Az átvett Termékek megfelelő használatáról és tárolásáról mindenkor köteles a Vevő saját felelősségére gondoskodni, köteles továbbá a vevőit a rendeltetésszerű használat érdekében szükséges tájékoztatással ellátni. 4.3 Eladó általi éjszakai kiszállítás a vevőnek küldött visszaigazolásban kiszállítási kezdő időpont --délután 16 és másnap reggel 7 óra közötti indulási időpontokat jelenti esetén és/vagy ahol nem történik személyes átvétel, a vevő kötelezi magát, hogy a következő munkanap déli 12 óráig fax vagy üzenet útján megküldi eladónak az aláírt szállító levelet az áru átvételének igazolására. Amennyiben vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget nem küldi meg az aláírt szállítólevelet, nem jelzi az áru át nem vételét--, akkor az áru hiányos vagy át nem vételének, továbbá minőségi problémáknak a meglétének bizonyítása kizárólag a vevő kötelezettsége. 4.4.) Vevő betartja a magyar jogszabályokban és az Autonet által forgalmazott Termékek szabványaiban meghatározott egészségügyi és biztonsági követelményeket. 4.5) Vevő felel mindazon kárért, amely a terméken Autonet hozzájárulása nélkül általa végrehajtott módosításból származik, beleértve a csomagoláson Vevő által eszközölt módosításokat is. 4.6.) Felek kötelesek minden, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges adataikban történő változásaikról, egymást módosítást követő 5 napon belül írásban értesíteni. A jelen pont különösen a feleknél történt ügyvezetés, értesítési címek változása, jogutódlás és megszűnés elhatározása, megszüntetés körében bír kiemelt jelentőséggel. Felek kötelesek egymásnak haladéktalanul bejelenti azt, amennyiben fizetésképtelenné válnak, avagy ellenük csődvagy felszámolási eljárás indul, továbbá minden olyan változást, amely bármely tekintetben akadályozhatja a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését. Felek megállapodnak, hogy az e pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegését olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely megalapozza a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását. 5) FIZETÉSI FELTÉTELEK 5.1) Autonet jogosult a számlát a Termékek leszállításának teljesítésével egy időben kiállítani, és a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a vételárat az Autonet szabályszerűen kiállított számlájának fizetési határidejéig megfizetni. A fizetés akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a megállapított fizetési határidőn belül a vételár teljes összege az Autonet bankszámláján jóváírásra kerül. 5.2) A Vevő részére a Felek megállapodása alapján esetleges kedvezmény az üzletpolitika által előírt és az Autonet kedvezmény rendszerének keretei között biztosítható. Amennyiben a Vevőnek az Autonet nyilvántartása szerint lejárt tartozása van, úgy Autonet jogosult a kedvezményt egyoldalúan, azonnali hatállyal visszavonni. 5.3) A Vevő részéről a számlát befogadottnak kell tekinteni, ha a Vevő azt a Termékek és a számla átvételtől számított 2 munkanapon belül nem küldi vissza írásban rögzített visszautasítással és ennek indoklásával. Amennyiben a vevő által az Autonet-től egy naptári hónapban vásárolt és a visszáru szabályzatban előírtak szerint visszaküldött termékek darabszámának aránya meghaladja a Visszáru mellékletben feltüntetett %-ot vagy darabszámot, akkor ezen időponttól kezdve a vevőtől az adott év további részében csak és kizárólag a Webcat-on bejelentett visszárut és cseredarabot köteles az Autonet átvenni, továbbá az Autonet egyoldalúan jogosult az adott év hátralevő részében meghirdetett kereskedelmi akciókból a vevő kizárására (Visszáru mennyiségi korlátozása). (visszáru szabályzat: dokumentumok/visszaru/visszaru_szabalyzat_2013_05_01c.pdf) 5.4) Amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy Autonet jogosult a mindenkori törvényes késedelmi kamatot, de minimum havi 1,2% késedelmi kamatot kiszámlázni, mely eltér a Ptk-ban rögzített késedelmi kamat mértékétől. A késedelembe esést követően történő teljesítés összege elsősorban költségre, kamatra majd a tőketartozásra kerülhet elszámolásra. Autonet külön számlát állít ki a kamatról és költségekről, valamint tájékoztatja a vevőt az eredeti számlából fennmaradó tőketartozás összegéről. 5.5) A vevő esetlegesen felmerülő reklamációi nem mentesítik őt a fizetési kötelezettségek alól. Abban az esetben ha a vevő nem jelzi 1 munkanapon belül,hogy a számlán szereplő és kiszállított készlet között különbség van akkor ez azt jelenti,hogy a Terméket hiánytalanul vette át és nincsen látható sérülése. 5.6) Vevő a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy amennyiben Eladó felé lejárt tartozása van és Eladóval szemben más szerződéses jogviszonyból kifolyólag követelése áll fenn, akkor Eladó egyoldalúan jogosult a Vevő lejárt tartozásába beszámítani a másik jogviszonyból eredő Eladói tartozás összegét.

3 A Vevő tudomásul veszi, hogy az év végi jóváírásokat a tárgyévet követő január 31-ig fizeti ki az Autonet, amennyiben a Vevőnek nincs lejárt számlatartozása a tárgyév december 31. napján. A bónuszok kifizetésének határideje a tárgyévet követő február 28. 6) SZÁLLÍTÁS 6.1) Autonet a Vevő által megrendelt minőségű és mennyiségű Terméket köteles kiszállítani a Vevő székhelyére vagy a Vevő által írásban megjelölt telephelyre. Autonet lehetőséget biztosít arra, hogy a Vevő külön jelzése alapján saját maga átvehesse Autonet által visszaigazolt időpontban Autonet telephelyén a megrendelt Termékeket. Felek a teljesítés helyéül az INCOTERMS 2010 DDP (Delivered Duty Paid), mint vevői székhely paritást alkalmazzák. Felek kijelentik, hogy a fenti paritás feltételeivel tisztában vannak, így különösen azzal, hogy az átadásig és helyszínig az Autonet, míg az ezt követően, az átadásától kizárólag Vevő viseli a Termékekhez kapcsolódó kárveszélyt. 6.2) Autonet a Termék szállításakor köteles a Terméket gondosan kezelni, az esetleges károsodástól óvni, a Vevő érdekeit mindenkor szem előtt tartva. A kiszállítás költségeit Autonet viseli, kivéve azon részét amely a megrendelésben tévesen feltüntetett székhelyre történő szállításból és ezek kapcsán az átvétel megtagadásából vagy jogszerű teljesítés/előteljesítés megtagadásából ered. Autonet jogosult a díjmentes szállítást megrendelési minimum összeghatárhoz kötni, illetve sürgősségi felárat kérni. 7) JOGUTÓDLÁS 7.1) Autonet jogosult jelen Szerződés alapján rá háruló jogokat és kötelezettségeket átruházni Autonet által kijelölt harmadik személyre. Ezen jogutódlás nem érintheti jelen szerződés feltételeit és a Vevő jogait vagy kötelezettségeit. Autonet követeléseinek engedményezése vagy jogutódlása során jelen szerződés változatlan tartalommal marad fenn. Autonet rövid határidőn belül értesíti a vevőt az engedményezés tényéről vagy a jogutódlás megtörténtéről. 7.2) Felek megállapodnak, hogy a Vevő jelen szerződésből eredő jogait nem ruházhatja át harmadik személyre az Autonet külön írásos engedélye nélkül. 8) TITOKTARTÁS 8.1) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés érvényességi ideje alatt tudomásukra jutott információt, iratot, árat, informatikai programot, kereskedelmi politikát bizalmasan, szigorú üzleti titokként kezelik. Tudomásul veszik, hogy mind a szerződéses kapcsolat során tudomásukra jutott üzleti titkokról, mind pedig egyéb, a másik Félre vonatkozó bármilyen jellegű adatról, vagy üzleti titokról harmadik személy részére az érintett Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmiféle információt nem adhatnak. A jelen titoktartási megállapodás Feleket a jelen szerződés fennállása alatt és annak megszűnése utáni időre is kötelezi. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettség alapján kiadott információk. 8.2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen szerződéssel kapcsolatban a másik félről, illetve gazdasági tevékenységéről, valamint a szerződés tárgyáról tudomásukra jutott tényt, körülményt és információt üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személyek részére nem teszik hozzáférhetővé, nem adják át és nem hozzák nyilvánosságra. A Felek kötelesek lépéseket tenni annak érdekében hogy a jelen szerződésből eredendő titoktartási kötelezettségeket az alkalmazottak is betartsák. 8.3) A Felek megállapodnak, hogy a titoktartási kötelezettség megszegését olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely megalapozza a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását. A Felek nem tekintik a titoktartási kötelezettség megszegésének Autonet cégcsoporton belüli adattovábbítást. 9) JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 9.1) A jelen Szerződésben foglalt bármely jog bármely fél általi azonnali érvényesítésének elmulasztása, illetve nem azonnali gyakorlása, a mulasztás, illetve késedelem időtartamától függetlenül nem értelmezhető az érintett jogról való lemondásként. Amennyiben egyik fél a másik fél teljesítését annak szerződésszegéséről tudva fogadja el, külön nyilatkozat hiányában is úgy kell tekinteni, hogy a szerződésszegéshez fűződő jogkövetkezmények érvényesítésére a jogait fenntartotta. 9.2.) Az áru tulajdonjogának átruházása akkor történik meg, amikor Vevő teljesítette a jelen szerződésből származó minden kötelezettségét. Eladó a tulajdonjogát az Áru teljes vételárának kifizetéséig fenntartja. 10.). KAPCSOLATTARTÁS 10.1) Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése és az Eladónak adott felhatalmazás marketing tevékenység végzésére érdekében kapcsolat tartására jogosultak a felek oldalán: Vevő részéről: 1./ Eladó részéről: 1./ 10.2) A Vevő az egyedi megrendeléseket és nyilatkozatait az alábbi elérhetőségen teheti meg Autonet felé: faxszám: cím: postai cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43. internetes felületen: Webcat

4 10.3) Az Autonet a Vevő az Autonet által nyilvántartott nyitott folyószámláját az alábbi címre küldheti ki egyeztetés, illetve fizetési felszólítás céljából: ) Az Autonet marketing leveleket továbbíthat a vevő részére az alábbi címre: 11). JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁGI JOGOK 11.1) Autonet jótállási kötelezettséget vállal a mindenkor hatályos jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően. 11.2) A Vevő ezen felül az Autonet hibás teljesítése esetén a Magyarország Polgári Törvénykönyvében és egyéb jogszabályokban meghatározott szavatossági jogokkal élhet. A szavatossági jog érvényesítése során a Vevő köteles írásban tájékoztatni igényéről az Autonet-et a honlapon elérhető garanciális igény bejelentőn keresztül. (garancia érvényesítése: dokumentumok/garancia/140226_garancialis_elbiralas_menete.pdf) Autonet szavatolja, hogy a Termékek megfelelnek a nemzeti és nemzetközi szabványoknak. Elemző adatok gyűjtése kizárólag az irányadó szabványoknak és módszereknek megfelelően történhet. 11.3) Autonet az általa leszállított Termékek felhasználására vonatkozó információkat, műszaki paramétereket Vevő rendelkezésére bocsátja a Termékek leszállításakor, valamint külön is a Vevő írásos megkeresésére. A jótállási idők a honlapon is tájékoztatóan elérhetőek. 11.4) Autonet vevőszolgálata által munkaidőben teljes körű segítséget nyújt a Vevő megkeresése esetén. 11.5) A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény értelmében amennyiben jogszabály előírja-- Autonet által importált illetve forgalmazott termékekről az Autonet biztonsági adatlapot köteles Vevő részére, a Vevő kérésére átadni a szállítólevelekkel együtt. 12). TERMÉK SZÁLLÍTÁSI VISSZATARTÁS 12.1) Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vevő fizetési késedelembe esik Autonet felé, úgy Autonet a megrendelt további Termékek szállítását megtagadhatja a késedelem ideje alatt mindaddig, amíg Vevő a teljesítésére megfelelő biztosítékot nem nyújt. 12.2) Az Autonet abban az esetben is élhet a Termék szállítás megtagadási jogával, amennyiben már Vevő megrendelésre és/vagy fizetésre vonatkozó teljesítési határideje előtt alappal feltételezhető az, hogy Vevő a határidő lejártáig vagy legkésőbb annak lejártakor nem fog tudni eleget tenni a kötelezettségének (Autonet tudomására jut a Vevő fizetési képtelensége egyéb hivatalos nyilvántartásból). 13) ADATKEZELÉS 13.1) Autonet tájékoztatja a Vevőt, hogy hozzájárulása esetén az átadott adatait marketing ( postai DM levél, elektronikus hírlevél, SMS.) céljából tárolja, használja fel. Autonet kötelezettséget vállal arra, hogy adatait kizárólag a fent meghatározott célból tárolja, használja és az Autonet Csoporton kívül harmadik személyeknek nem adja ki. Autonet ezúton kijelenti, hogy az adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései alapján jár el. 13.2) Vevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez a megelőző pontban felsorolt tevékenységek során. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Autonet elemezhesse és értékelhesse tevékenységének adatait, a kereskedelmi tevékenysége javítása céljából, de ezen adatokat harmadik fél számára nem adhatja ki. 13.3) Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy amennyiben Eladótól Bosch terméket vásárol az Autonet egyoldalúan jogosult, a Vevő további megkeresése nélkül minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a Robert Bosch Kft. felé továbbítani a Vevő adott tárgyhónapban Autonet-től vásárolt Bosch alkatrész forgalmának adatait. Vevő kifejezetten hozzájárul ezen adatok Robert Bosch Kft. részére történő továbbításához 14) SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Jelen Szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik, amelyet 90 napos határidő mellett bármely fél rendes felmondással megszüntetheti. 15) A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 15.1) Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Félnek joga van jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik - különösen, de nem kizárólagosan - az alábbiakat: (1) Vevő akár egyetlen számla kifizetésével 25 napon túli késedelembe esik; (2) bármely fél ellen csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás indul; (3) bármely fél vagyoni, pénzügyi helyzetét illetően a másik fél olyan információk birtokába jut, amelyek megalapozott kételyt támasztanak benne a másik fél által vállalt kötelezettségek teljesülését, teljesíthetőségét illetően; (5) A teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy bármely fél a megrendelési/teljesítési és/vagy a vételár fizetési kötelezettségének nem fog tudni szerződésszerűen eleget tenni; 15.2) Felek a másik szerződésszegésére alapított felmondása esetén jogosultak a másik fél szerződésszegéséből eredően őket ért teljes kár megtérítését követelni.

5 16) JOGVITA 16.1) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyvben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról, az évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról, az évi LXXVI. tv. a szerzői jogról, az évi XXXVIII. tv. a használati minták oltalmáról és a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 205/2011. Korm. rendelet, továbbá a jövedéki termékek ásványolajokra vonatkozó szabályai az irányadó. 16.2) Szerződő felek kijelentik, hogy az Eladó Általános Szerződési Feltételeiben foglalt előírásokat mely mindenkor korlátozás mentesen elérhető honlapon-- ismerik és a jelen ügylethez kapcsolódóan, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben alkalmazzák annak előírásait. (ÁSZF: dokumentumok/altalanos Szerzodeses Feltetelek pdf) 16.3) Szerződő felek kijelentik, hogy Eladó írásbeli fizetési felszólítása megszakítja a Vevő felé fennálló követelésének elévülési idejét. 16.4) A jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos nézeteltéréseket, beleértve a szerződés érvényességével, értelmezésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatos nézeteltéréseket a felek békés úton igyekeznek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető jogviták bírói illetékességének helye szerződő felek megállapodása alapján mint kizárólagos illetékesség: Dunakeszi (értéktől függően Dunakeszi Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék). 17) VEGYES RENDELKEZÉSEK 17.1) A jelen Szerződés szerinti jognyilatkozataikat a Felek kizárólag írásban tehetik meg érvényesen. Írásban tett nyilatkozatnak minősül a levélben vagy telefaxon eljuttatott nyilatkozat. Az útján eljuttatott nyilatkozat abban az esetben elégíti ki az írásbeliség követelményét, amennyiben be lehet azonosítani kétségtelenül az küldőjének személyi azonosságát. 17.2) Jelen szerződés csak mindkét fél beleegyezésével módosítható, mindkét fél által aláírt, különálló iratban. Amennyiben jelen szerződés egy vagy több pontját a külön szerződés semmissé nyilvánítaná, úgy a megmaradó pontok továbbra is hatályban maradnak, kivéve, ha a semmis feltétel jelentős kötelezettséget képvisel. 17.3) A szerződés megszüntetése/felbontása, illetve megszűnése nem mentesíti a feleket a megszűnés pillanatában fennálló kötelezettségek teljesítésétől. 17.4) Felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére és aláírására, valamint az abból eredő kötelezettségek vállalására, és végrehajtására. A Felek a jelen szerződést két egymással mindenben egyező példányban írják alá, egyet-egyet a két fél számára. 17.5) Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon cégjegyzésre jogosult képviselőjük által jóváhagyólag írják alá. A szerződés kettő eredeti példányban készült. Dunakeszi, Eladó Szalai György ügyvezető Kft. Vevő Mellékletek: 1. szerződő fél iratai (társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány, cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, személyi igazolvány és lakcímkártya másolata) 2. Adatkezelési melléklet (Feliratkozás hírlevélre) Előttünk mint tanúk előtt: 1.) 2.)

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt az (2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 14., adószám: 12038332-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-071637, képviselő: dr. Reith János ügyvezető igazgató), mint szállító

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a ScanMedic Kft.1089 Budapest,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság;

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság; KERETSZERZŐDÉS amely az aláírás napján jött létre egyrészről az ASSONO Magyarország Távközlési Kft. Székhely: 1142 Budapest, Rákos tér 34. Cg. 01-09-730.753, adószám: 12460906-2-42 bankszámlaszám: Magyarországi

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft.

Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyfelől az Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft (cím: 1031 Budapest, Silvanus sétány 27. levelezési cím és ügyfélszolgálat: 2131 Göd, Kölcsey Ferenc utca

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben