JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft FEBRUÁR 13. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. TARTALOM"

Átírás

1 L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft FEBRUÁR 13. oldal JOGSZABÁLY 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról KÖZLEMÉNYEK Szakértõi névjegyzék a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet alapján Vizsgáztatási névjegyzék a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet alapján TARTALOM oldal Pályázati felhívás a Bartók Jubileum 2006 méltó megünneplésére Közmûvelõdési pályázati fehívás Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából Az ORTT közleményei Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira A közlöny zárása után érkezett közlemények JOGSZABÁLY A nemzeti kulturális örökség miniszterének 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról A kulturális örökség védelmérõl szóló évi LXIV. törvény 93. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) E rendelet alapján kiadott kiviteli engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban különös tekintettel a kulturális javak kivitelérõl szóló, december 9-i 3911/92/EGK tanácsi rendeletében elõírt engedélyezési eljárások alól. 2. Az R. 3. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A szakvéleményhez mellékelni kell: a) muzeális intézményben és könyvtárban nyilvántartott, valamint levéltári anyag esetét kivéve három darab hitelesített fényképet, b) levéltári anyag esetén az Ltv. 6. (2) bekezdés szerinti biztonsági másolat-készítésrõl szóló nyilatkozatot három példányban, c) 1850 elõtt kiadott könyvek esetében a könyv címlapjáról készített másolatot vagy a szakértõ által meghatározott fényképet három példányban. 3. (1) Az R. 6. -ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

2 170 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám (1) A Hivatal a végleges kiviteli engedélyt az 5. számú melléklet szerinti okiraton kettõ eredeti példányban adja ki. (2) Az engedély mindkét példányát és mellékleteit ellenõrzés esetén át kell adni a kiviteli ellenõrzést végzõ vámszervnek, melyek közül az egyik példányt bélyegzõlenyomattal való hitelesítést követõen a jogosult részére vissza kell adni. (2) Az R. 6. -ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet 3. számú mellékletének 2. pontjában megjelölt, a kulturális javak vámeljárás alá vonására illetékes vámhivatalokban (a továbbiakban: illetékes vámhivatal) amennyiben az a kulturális javak további sorsa szempontjából szükséges a kivitel ténye igazoltatható. 4. Az R. 8. -a helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 8. (1) A kulturális tárgyak ideiglenes kivitelét a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell kérelmezni. (2) A védetté nyilvánított, illetve a muzeális intézmények gyûjteményeiben õrzött tárgyak esetében meg kell indokolni, hogy a kivitel milyen kulturális vagy tudományos célt szolgál. A kérelemben meg kell jelölni a külföldi õrzés helyét, a szállítás módját, különös tekintettel a tárgyak állagmegóvását és biztonságát biztosító feltételekre. (3) A muzeális intézményben õrzött, ideiglenesen kivinni szándékozott kulturális tárgyak esetében a kérelemhez csatolni kell a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a külön jogszabályban meghatározott a külföldi kölcsönzéshez történõ elõzetes hozzájárulását. (4) Ha a kérelmet közgyûjtemény nyújtja be, nem kell mellékelni a 2. (3) bekezdése szerinti szakvéleményt. (5) A Hivatal az ideiglenes kiviteli engedélyt a 6. számú melléklet szerinti okiraton adja ki, kettõ eredeti példányban. (6) Az illetékes vámhivatalokban amennyiben az a kulturális javak további sorsa szempontjából szükséges a kivitel és újrabehozatal ténye igazoltatható. (7) Az engedély mindkét példányát és mellékleteit ellenõrzés esetén át kell adni a kiviteli ellenõrzést végzõ vámszervnek. A kérelmezõ a kulturális javak Magyarországra történõ visszaszállítását a kiviteli engedély záradékával köteles a visszaszállítást követõ 8 napon belül a Hivatalhoz megküldve (postán, faxon, elektronikus levélben) visszaigazolni. 5. Az R. 9. -a, valamint az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép: Igazolás 9. Kérelemre a Hivatal a 7. számú melléklet szerinti nyomtatványon igazolja, hogy a kivinni szándékozott tárgy nem tartozik az engedélyköteles javak körébe. Az országba visszaviteli kötelezettséggel (kiállítás, tudományos vizsgálat stb. céljából) behozott tárgy(ak) igazolása esetén a kérelemhez mellékelni kell a vámszerveknek a behozatalról szóló igazolását. 6. Az R. a) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, b) 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, c) 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, d) 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, e) 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete, f) 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, g) 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indított eljárásokban kell alkalmazni. 8. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a) az R. 2. (1) bekezdésében a 2. és 3. számú mellékletei szerinti formanyomtatványok szövegrész helyébe a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány szövegrész, b) az R. 2. (3) bekezdésében a 4. számú mellékletben szövegrész helyébe a 3. számú mellékletben szövegrész, c) az R. 3. (1) bekezdésében a szakvélemény tartalmazza szövegrész helyébe a szakvélemény a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen tartalmazza szövegrész lép. 9. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a) az R. 3. (1) bekezdésének g) pontjában a szükség szerinti szövegrész, b) az R. 8. számú melléklete. Dr. Bozóki András s. k., a nemzeti kulturális örökség minisztere

3 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [1. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] Az engedélyköteles kulturális javak Sorszám Meghatározás KN-kód 1. Régészeti feltárásokból származó régészeti leletek ex 9705 ex 9706 Régészeti lelõhelyekrõl származó régészeti leletek ex 9705 ex 9706 Régészeti gyûjtemények, régészeti gyûjteményekbõl származó tárgyak ex 9705 ex 9706 Régészeti leletnek minõsülõ (1711 elõtt vert) pénzérmék ex 9705 ex 9706 Numizmatikai tárgyak a forgalomban lévõ bankjegyek és pénzérmék kivételével ex 9705 ex Mûemlékek szerves részét képezõ részek, elemek, töredékek ex 9705 ex 9706 Mûemlékek jegyzékében szereplõ berendezési, felszerelési tárgyak, tartozékok, egyéb ingó javak ex 9705 ex 9706 Emlékmûvek, emlékmûvek részei Templomok berendezési, felszerelési tárgyai, vallási szertartásokat szolgáló tárgyai (liturgikus tárgyak) ex 7114 ex 8306 ex 9706 Középületek eredeti helyszínen lévõ, 50 évesnél régebbi berendezési, felszerelési tárgyai, az eredeti helyszínre készített mûvészeti alkotások ex 9706 Temetõk, történeti kertek építészeti, mûvészeti tartozékai ex 8306 ex Bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával, kézzel készített képek, festmények ex Az 1. (régészet) vagy 2. (mûemlék) kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával, kézzel készített mozaikképek és rajzok ex 6802 ex Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kõnyomatok a hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok és képes levelezõlapok ex 4911 ex 9702 ex Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti szobrok, illetve szobormûvek és az eredetivel azonos eljárással készült másolataik ex 4420 ex 6802 ex 6913 ex 7114 ex 8306 ex a) Fényképek, filmek és negatívjaik ex 3704 ex 3705 ex 3706 ex b) Hangfelvételek ex Kéziratok, beleértve a térképeket és zenei partitúrákat egyenként vagy azok gyûjteményeit ex 9702 ex 9706 ex 4901 ex 4904 ex 4905 ex Könyvek, nyomtatott formában megjelent mûvek, gyûjtemények ex 4901 ex Nyomtatott térképek ex 4905 ex Köz- és magánlevéltári iratanyag, maradandó értékû magániratok ex 3704 ex 3705 ex 3706 ex 4901 ex 4906 ex a) Állattani, növénytani, ásványtani, õslénytani és embertani gyûjtemények, illetve azok egyes darabjai ex b) Történelmi vagy néprajzi gyûjtemények, illetve azok egyes darabjai ex c) Bélyegek, bélyeggyûjtemények, illetve azok egyes darabjai ex Közlekedési eszközök ex XVII. Áruosztály ex 9706

4 172 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám Sorszám Meghatározás KN-kód tõl 13-ig terjedõ kategóriák egyikéhez sem tartozó egyéb kulturális javak, így például játékok, játékszerek ex 9501 üvegtárgyak ex 9502 arany- és ezüstnemû ex 9503 bútorok és berendezési tárgyak ex 7013 optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések ex 7018 hangszerek ex 7113 kerámia ex 7116 kárpit ex 94. Árucsoport szõnyegek ex 90. Árucsoport tapéta ex 92. Árucsoport militáriák ex 91. Árucsoport viseletek ex 4420 ipar-technikatörténeti mûszaki emlékek ex 6913 ex 5805 ex 57. Árucsoport ex 4814 ex 93. Árucsoport ex 9706

5 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) Korm. rendelethez [2. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] 1 1.Kérelmez (név és cím) 2. Kiviteli engedély Száma: Érvényesség lejárta: 3. Címzett (cím és rendeltetési ország) 4. év hó nap VÉGLEGES IDEIGLENES KÉRELEM 6. A kérelmez képvisel je (név és cím) Újrabehozatal határideje: 5. Kiállító hatóság (név, cím, tagállam) év hó nap 7. A tárgy(ak) tulajdonosa (név és cím) 8. A kulturális tárgy leírása a 3911/92/EGK rendelet melléklete alapján A kulturális tárgy (javak) kategóriája (kategóriái) 1 9. A kulturális tárgy (javak) leírása 10. KN-kód 11. Darabszám/mennyiség 12. Érték nemzeti fizet eszközben (Ha az itt biztosított hely nem elegend, egy vagy több olyan, három példányban elkészítend kiegészít lapon lehet folytatni, amelynek tartalmaznia kell a rovatban kért adatokat.) 13. A kulturális tárgy (javak) kivitelének célja / Az engedély iránti kérelem indoka A kulturális tárgy azonosításának szempontjai 14. Cím vagy tárgy megjelölése 15. Méretek 16. Készítési kor 17. Egyéb jellemz k 18. Mellékelt dokumentumok / egyedi azonosítási jelek 19. Alkotó vagy szerz, korszak, m hely és/vagy stílus Fénykép (színes) Bibliográfia Jegyzék Katalógus Azonosító jelek Értékbecslés 20. Anyag és készítési eljárás 21. Kérelem Ezennel engedélyt kérek a fent ismertetett kulturális tárgy (javak) kivitelére, és felel sségem tudatában kejelentem, hogy az ezen engedélykérelemben és a kiegészít dokumentumokban közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Hely és id pont: Aláírás (Az aláíró neve és min sége) 22. A kiállító hatóság aláírása és bélyegz je Kiállítás helye és id pontja:

6 174 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám A kulturális tárgy (javak) fényképe (Tárgyanként három példányban.) (legalább 9 cm 12 cm) KÉRELEM 1 (A kiállító hatóság aláírásával és bélyegz jével kell hitelesíteni.) 25. Kiegészít lapok Ezen formanyomtatványhoz... darab kiegészít lap tartozik. Megjegyzés: A 9. rovatban, illetve a kiegészít lapokon szabadon maradó helyet az illetékes hatóságnak át kell húznia.

7 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY Amennyiben ideiglenes kiviteli engedélyt kérelmez, szíveskedjék az alábbi adatokat is megadni: Szállító cég neve, székhelye: A kiszállítás id pontja:. KÉRELEM A külföldi kiállítás (rendezvény) pontos helye (szervez intézmény neve, címe): A külföldi kiállítás (rendezvény) id tartama:..-tól.. ig Állami garancia, biztosítás, egyéb kötelezettségvállalás érvényességének id tartama: 1 -tól.. -ig Tájékoztató a kiviteli kérelem kitöltésének módjáról Tisztelt Kérelmezõ! Kérjük, hogy a kérelem kitöltésekor a következõket legyen szíves figyelembe venni: Amennyiben a kérelmezõ és a tulajdonos személye nem azonos, kérjük, hogy a megbízásról vagy a meghatalmazásról olvasható okiratot szíveskedjen csatolni. Megbízott személy eljárása esetén is ki kell tölteni a tulajdonos adataira vonatkozó mezõket. A szállító cég megnevezése kötelezõ, ha a szállító és a kérelmezõ személye eltérõ. A kulturális javak leírásánál azok pontos azonosító adatait a szakvélemény alapján kérjük feltüntetni. Az érték a kérelmezõ által megjelölt érték vagy a biztosítási érték. A kulturális javak biztosítási értékének feltüntetése kötelezõ. Feltétlenül kérjük megadni: az állami garancia, a biztosítás, egyéb kötelezettségvállalás érvényességi idejét, mert a kiviteli engedély ezekben meghatározott idõtartamra adható. Tájékoztató a kiviteli kérelem felhasználásának módjáról Az engedély mindkét példányát és mellékleteit ellenõrzés esetén át kell adni a kiviteli ellenõrzést végzõ vámszervnek, melyek közül az egyik példányt a kiviteli nyilatkozat mellékleteként az illetékes kiviteli vámhivatalban kell bemutatni, és miután a hivatal bélyegzõlenyomattal igazolta a bemutatást, azt a jogosultnak meg kell õriznie, a másik példányt be kell mutatni az illetékes kiviteli vámhivatalnak, és kísérnie kell a küldeményt a kiléptetõ vámhivatalig; a kiléptetõ vámhivatal záradékolja, lebélyegzi, bevonja és visszaküldi a kiállító hatóságnak.

8 176 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám 3. számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [3. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] 1. Magyarországi eredetû képzõmûvészeti alkotás (festmény, szobor, grafika, plakett, dombormû stb.) 2. Külföldi eredetû képzõmûvészeti alkotás, kivéve a 3. és 5. pontnál lévõk 3. Iparmûvészeti alkotás, kelet-ázsiai eredetû mûtárgy 4. Népmûvészeti és néprajzi alkotás, tárgy 5. A magyar nemzet és Magyarország népei történelmének emlékei, régészeti leletei, régészeti emléknek nem minõsülõ pénzérme és egyéb numizmatikai tárgy 6. Könyvek, antikváriák, zenemûvek, térképek és egyéb nyomtatványok, kéziratok, hangfelvételek 7. Ásványtani, õslénytani és természettudományi leletek Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Budavári Palota B C D épület Szépmûvészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 41. Iparmûvészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllõi út Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt Országos Széchényi Könyvtár 1014 Budapest, Budavári Palota F épület Magyar Természettudományi Múzeum 1088 Budapest, Baross u Irodalmi emlékek Petõfi Irodalmi Múzeum 1053 Budapest, Károlyi Mihály u Színháztörténeti emlékek Országos Színháztörténeti Múzeum 1013 Budapest, Krisztina krt. 57. és Intézet 10. Mûszaki és technikatörténeti emlékek Országos Mûszaki Múzeum 1117 Budapest, Kaposvár u Zenetörténeti emlékek MTA Zenetörténeti Múzeuma 1014 Budapest, Táncsics M. u Hadtörténeti emlékek Hadtörténeti Múzeum 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány Sporttörténeti emlékek Testnevelési és Sportmúzeum 1143 Budapest, Dózsa György út Mezõgazdaság-történeti emlékek Magyar Mezõgazdasági Múzeum 1146 Budapest Városliget, Széchenyi sziget 15. Közlekedéstörténeti emlékek Közlekedési Múzeum 1146 Budapest, Városligeti krt Budapest várostörténetére vonatkozó emlékek és leletek Budapesti Történeti Múzeum 1014 Budapest, Budavári Palota E épület 17. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari emlékek 18. Orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékek 19. Rendõrség- és bûnözéstörténeti tárgyi emlékek 20. Neveléstudományi (pedagógiai) emlékek 21. A tûzkárok elleni küzdelem, a tûzvédelem tárgyi emlékei Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 1014 Budapest, Fortuna utca 4. Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár 1013 Budapest, Apród u és Levéltár Bûnügyi és Rendõrség-történeti Múzeum 1087 Budapest, Mosonyi u. 7. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1089 Budapest, Györffy I. u Tûzoltó Múzeum 1155 Budapest, Martinovics tér Bélyegek, filatélia Bélyegmúzeum 1074 Budapest, Hársfa u Iratok, irategyüttesek Magyar Országos Levéltár (vagy bármely közlevéltár) 1014 Budapest, Bécsi kapu tér Építészettörténeti emlékek Magyar Építészeti Múzeum 1036 Budapest, Mókus u Vízügytörténeti és környezetvédelmi Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2. emlékek 26. Mozgófilmek Magyar Nemzeti Filmarchívum 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B 27. Elektronikus információ hordozók Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ 1014 Budapest, Színház u. 1 3.

9 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY Egyház- és vallástörténeti emlékek, kegytárgyak, mûalkotások A tárgy jellegének megfelelõ fenti közgyûjtemények, az alábbi illetékes felekezeti intézmények bevonásával: Országos Katolikus Gyûjteményi Központ Evangélikus Országos Múzeum Országos Református Gyûjteményi Központ Országos Zsidó Vallási és Történeti Gyûjtemény 1071 Budapest, Városligeti fasor Budapest, Deák tér Budapest, Abonyi u Budapest, Dohány u számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [4. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] 1. A tárgy leírása: SZAKÉRTÕI VÉLEMÉNY kulturális javak külföldre történõ kiviteléhez mûvész / szerzõ / tervezõ neve alkotó (építõ, készítõ, kiadó, gyártó, nyomda, kibocsátó, kivitelezõ neve mû címe / megnevezése készítés / keletkezés / kiadás éve készítés / keletkezés / kiadás helye anyag technika méret / lapszám / folyóméter különleges jelzések egyéb ismérvek a tárgy állapota a szakértõ véleménye a becsült értékrõl 2. A szakértõ(k) javaslata: A kivitel engedélyezését javasoljuk, mert:... A kivitel engedélyezését nem javasoljuk, és kezdeményezzük a védetté nyilvánítást az alábbi indokok alapján (a tárgy jellegének, egyediségének, jelentõségének részletes leírása): A kivinni szándékozott tárgy nem engedélyköteles: 3. A biztonságos kivitelre vonatkozó javaslat: Mellékletek:... db hitelesített fénykép a tárgyak tételes jegyzéke nyilatkozat a biztonsági másolat-készítés tényérõl (levéltári anyag esetén) a könyv címlapjáról készített másolat, illetve a szakértõ által meghatározott fénykép (könyvtári anyag esetén) Kelt:..., közgyûjtemény vezetõje (aláírás, pecsét)

10 178 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám 5. számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [5. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] ENGEDÉLY kulturális javak végleges kiviteléhez PERMANENT EXPORT LICENCE OF CULTURAL GOODS FROM HUNGARY Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Ikt. szám / No:.../ National Office of Cultural Heritage Ügyintézõ:... (cím, telefon, fax) Érvényes / Valid:...-ig 1. Kérelmezõ / Applicant neve / name:... lakcíme (székhelye) / address:... személyi igazolvány (útlevél, cégjegyzék) száma / identity card (passport): A kivinni szándékozott kulturális javak leírása / Description of goods: Sorszám Mûvész / szerzõ / tervezõ neve, alkotó (építõ, készítõ, kiadó, gyártó, nyomda, kibocsátó, kivitelezõ) neve Author: Leírás (a mû címe / megnevezése, készítés / keletkezés / kiadás éve, helye, anyag, technika, méret / lapszám / folyóméter, különleges jelzések) Description: Darabszám Quantity: Összesen / Total:... darab 4. Az ország ahová a tárgyakat szállítják: / Country of destination: Mellékletek / Appendix: Jelen engedély nem igazolja a kulturális javak szerzõségét, korát és eredetiségét. Present export licence does not certify the age, authority and originality of cultural goods. Jelen engedélyt a következõ számú kérelem alapján adtam ki / Present export licence is based on the application. Nr... Indokolás / Justification:

11 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 179 A(z)... szakvéleménye alapján a évi LXIV. törvény 56. -ában foglalt jogkörben, illetve a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján a fent leírt kulturális javaknak az országból való kivitelét engedélyezem. On the basis of the Act LXIV of 2001 on the protection of cultural heritage, and the Decree No. 17/2001. (X. 18.) NKÖM on the detailed rules of export licencing of cultural goods export of the above mentioned cultural goods is authorized. Kelt:..., Hivatal aláírása, bélyegzõ / Stamped signature of authority Jelen határozat jogerõre emelkedik és végrehajtható: / Present export licence is final and executable on:... A vámszerv igazolása: / Certification of customs office: a kiviteli ellenõrzésrõl: / a kiléptetésrõl: / Certificate of exit: Certificate of customs office of export: 6. számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [6. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] ENGEDÉLY Kulturális javak ideiglenes kiviteléhez TEMPORARY EXPORT LICENCE OF CULTURAL GOODS FROM HUNGARY Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Ikt. szám / No:.../ National Office of Cultural Heritage Ügyintézõ:... (cím, telefon, fax) Érvényes / Valid:...-ig 1. Tulajdonos / Owner neve / name:... lakcíme (székhelye) / address:... személyi igazolvány (útlevél, cégjegyzék) száma / identity card (passport): Szállító cég / Transporter neve / name:... székhelye / address: A kivitel célja / Target of export:...

12 180 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám 4. A kivinni szándékozott kulturális javak leírása / Description of goods: Sorszám Mûvész / szerzõ / tervezõ neve, alkotó (építõ, készítõ, kiadó, gyártó, nyomda, kibocsátó, kivitelezõ) neve Author: 5. Összesen / Total:... db Leírás (a mû címe / megnevezése, készítés / keletkezés / kiadás éve, helye, anyag, technika, méret / lapszám / folyóméter, különleges jelzések) Description: Darabszám Quantity: KN-kód: CN-code: 6. Az ország ahová a tárgyakat szállítják / Country of destination: A biztonságos kivitelhez szükséges feltételek leírása (csomagolás, szállító jármû) / Safe export conditions: A kiállítás (rendezvény) / Exhibition: a) pontos helye (szervezõ intézmény neve, címe / Institute (name, adress):... b) kiállítás idõtartama / Duration of exhibition:...-tól / from...-ig / till 9. A biztosítás érvényességének idõtartama / Validity of insurance:...-tól / from...-ig / till 10. Mellékletek: / Appendix: Kelt:..., Hivatal aláírása, bélyegzõ / Stamped signature of authority Jelen határozat jogerõre emelkedik és végrehajtható. / Present export licence is final and executable on A kiszállítás idõpontja / Date of export: A visszaszállítás idõpontja / Date of reimportation: a kiviteli ellenõrzést végzõ / Certificate of customs office of export... a kiléptetést végzõ vámszerv igazolása / Certificate of customs office of exit... a belföldi forgalom számára történõ vámkezelést végzõ vámszerv igazolása / Certificate of customs office for reimportation

13 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 181 A visszahozatal igazolása Alulírott... igazolom, hogy a... számú engedéllyel kivitt kulturális javak án a Magyar Köztársaság területére visszaérkeztek. Kelt:..., aláírás 7. számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [7. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] IGAZOLÁS Engedély nélkül kivihetõ kulturális javakra CERTIFICATE FOR FREE EXPORT OF CULTURAL GOODS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Ikt. szám / No:.../ National Office of Cultural Heritage Ügyintézõ:... (cím, telefon, fax) Érvényes / Valid:...-ig 1. Kérelmezõ / Applicant neve / name:... lakcíme (székhelye) / address: A kivinni szándékozott kulturális javak leírása / Description of goods: Sorszám Mûvész / szerzõ / tervezõ neve, alkotó (építõ, készítõ, kiadó, gyártó, nyomda, kibocsátó, kivitelezõ) neve Author 3. Összesen / Total:... db Leírás (a mû címe / megnevezése, készítés / keletkezés / kiadás éve, helye, anyag, technika, méret / lapszám / folyóméter, különleges jelzések) Description Darabszám Quantity KN-kód CN-code 4. Az ország, ahová a tárgyakat szállítják / Country of destination:... A fenti kulturális javak nem engedélykötelesek. / The above mentioned cultural goods do not need any export licence. Az igazolást kérelemre a évi LXIV. törvény... pontja alapján adtam ki. / This certificate is issued on the basis of the Act LXIV of 2001 on the protection of cultural heritage. Kelt:..., Hivatal aláírása, bélyegzõ / Stamped signature of authority Mellékletek / Appendix: Fénykép... db / Number of photos:...

14 Engedély száma 2.3.1/337-4/2004. Sz-25/ /88/2003. Sz-92/ /14/2004. Sz-18/ /33/2002. Sz-29/ /6/2002. Sz-17/ /32/2002. Sz-38/ /24/2003. Sz-31/ /31/2002. Sz-37/ /383-4/2004. Sz-27/ /888-3/2004. Sz-50/2004. Neve Dr. Anders Alexandra Dr. Balázs György Balogh Csilla Levelezési címe 1145 Budapest, Róna utca Szentendre, Stéger köz Szeged, Lengyel u. 1. Dr. Bánffy Eszter 1025 Budapest, Fajd u. 2/b. Bende Lívia Dr. Benkõ Elek Birck Edit Dr. Bondár Mária Dr. Borhy László Buczkó József Móra Ferenc Múzeum 6720 Szeged, Roosevelt tér Budapest, Baross u. 62/ Budapest, Lehel u. 24. C. IX/ Budapest, Attila út Budapest, Múzeum krt. 4.b. ELTE BTK Régészettudományi Intézet 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90. KÖZLEMÉNYEK Szakértõi névjegyzék a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet alapján Telefonszáma Szakterület (részterület) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti szakág (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: néprajzi szakág 06/ /151 m. 06/ (1) (1) /118 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is - feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: újkõkori és rézkori régészet részterületen 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia, népvándorláskori régészet (1) (1) /523 Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet területén (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: muzeológia szakág 06/ (1) /520 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is - feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet területén (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is - feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet területén 06/ / Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: néprajzi szakág Érvényesség ideje KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám

15 Engedély száma 2.2.2/87/2003. Sz-91/ /1224-3/2005. Sz-101/ /905-6/2005. Sz-111/ /104-4/2004. Sz-17/ /26/2003. Sz-32/ /906-6/2005. Sz-86/ /112/2002. Sz-105/ /289/2001. Sz-362/ /76/2003. Sz-69/ /30/2002. Sz-26/ /29/2002. Sz-27/2002. Neve Levelezési címe Telefonszáma Szakterület (részterület) Dr. Csányi Marietta 5001 Szolnok Pf. 128 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet területén Dr. Csornay Boldizsár Dr. Dávid István Dr. Ecsedy István 1028 Budapest, Vörösmarty u Nagykõrös, Szilágyi utca Budapest, Attila út 47. Dr. Edelényi Adél 9027 Gyõr, Kölcsey F. u. 13. Dr. Enyedi Pál 2089 Telki, Anna-laki út 38. Dr. Eperjesi László Falvay Károly Dr. Fancsalszky Gábor Dr. Gaál István Dr. Gabler Dénes 1035 Budapest, Vörösvári u. 15. IX Budapest, Gyarmat u. 15/a Budapest, Szent György tér 2. Budapesti Történeti Múzeum 7200 Dombóvár, Liget ltp. VIII/A Budapest, Völgy u. 8/b. 06/ / Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: hangszertörténész (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: néprajzi muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: hangszertörténész (1) (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: történeti és mûszaki muzeológia (1) Kulturális szellemi és tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása néprajzi szakterületen: szokáshagyományok, táncok, táncmûvészet (1) (1) /411 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: Kárpát medence neolitikuma, rézkora (1) (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: provinciális római régészet Érvényesség ideje szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 183

16 Engedély száma 2.3.1/731-5/2004. Sz-42/ /33/2003. Sz/59/ /781-2/2005. Sz-69/ /94/2003. Sz-99/ /28/2002. Sz-28/ /1558-3/2005. Sz-127/ /907-6/2005. Sz-85/ /1037-4/2004. Sz-56/ /82/2003. Sz-76/ /27/2002. Sz-21/ /2/2003. Sz-14/2003. Levelezési Neve címe Gallina Zsolt 7396 Magyarszék, Kossuth L. u Kaposvár, Szigetvári u Gábor Olivér 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága dr. Gergely Katalin 1121 Budapest, Lidérc u. 6. Dr. Gere László Hadházyné dr. Vaday Andrea 7100 Szekszárd, Herman Ottó u Budapest, Andrássy út Hajdók Judit 1088 Budapest, Vas u. 18. Hock Bertalan 1125 Budapest, Kikelet u. 57. Dr. Horváth Ferenc 6726 Szeged, Pinty u. 7/2. Dr. Horváth László Dr. Horváth Friderika Dr. Istvánovits Eszter 5000 Szolnok, Kossuth Tér 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 1027 Budapest, Frankel L. u Budapest, Bercsényi u. 93. Telefonszáma 06/ / Szakterület (részterület) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: néprajzi muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet (1) / Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: késõ vaskor, római kor, barbaricum, kora népvándorlás kor Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: hangszertörténész (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: hangszertörténész 06/ / / Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet 06/56/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: történeti, irodalmi részterületen (1) (1) /274 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: római kori provinciális régészet Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet területén Érvényesség ideje KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám

17 Engedély száma 2.2.2/394/2001. Sz-353/ /26/2002. Sz-36/ /338-4/2004. Sz-24/ /22/2003. Sz-26/ /358/2001. Sz-309/ /712-4/2004. Sz-51/ /904-6/2005. Sz-93/ /25/2002. Sz-22/ /24/2002. Sz-48/ /1265-5/2004. Sz-1/ /17-1/2003. Sz-11/ /414/01. Sz-370/2001. Neve Dr. Jankovich-Bésán Dénes Dr. Jerem Erzsébet Dr. Kalla Gábor Dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton Kieselbach Tamás Dr. Kiss Viktória Dr. Kormos Gyula Dr. Kovács Gyöngyi Dr. Kovács László Dr. Költõ László Dr. Krámli Mihály Dr. Kriston Vízi József Levelezési címe 1053 Budapest, Magyar u. 40. Kulturális Örökség Igazgatósága 1055 Budapest, Honvéd u. 16. II Budapest, Jeges utca Budapest, Vannay József u Budapest, Szt. István krt Budapest, Buzogány u Budapest, Kõbányai út 43/A. I. em Budapest, Tompa u. 26/a Budapest, Orsolya u. 5. IV/ Kaposvár, Könyves K. u Dunakeszi, Tompa u Budapest, Szentkirályi u. 23. I. em. 2. Telefonszáma Szakterület (részterület) (1) Kulturális tárgyi örökségünk régészet feltárása, feldolgozása, értékbecslése (1) (1) /156 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet területén Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet területén (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet területén (1) Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása és értékbecslése: képzõmûvészet ( századi magyar festészet) 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet 06/ / (1) (1) (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: hangszertörténész Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: török kori régészet (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet területén 06/ / / (1) Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: történeti és mûszaki muzeológia (1) Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása, értékbecslése: néprajzi muzeológia játéktörténet Érvényesség ideje szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 185

18 Engedély száma 2.3.1/925-4/2004. Sz-52/ /3/2003. Sz-15/ /17/2002. Sz-32/ /4/2002. Sz-16/ /81/2003. Sz-80/ /23/2002. Sz-35/ /98/2002. Sz-94/ /17/2001. Sz-25/ /423/2001. Sz-383/ /54/2003. Sz-77/ /101/2004. Sz-13/2004. Neve Levelezési címe Dr. Kulcsár Gabriella 1147 Budapest, Öv u. 149/B. Dr. Kulcsár Valéria Dr. Kvassay Judit Lõrinczy Gábor Dr. Madaras László Dr. Mende Balázs Gusztáv 1132 Budapest, Váci út VI Lakhegy, Petõfi út Szeged, Roosevelt tér 1-3. Móra Ferenc Múzeum 5000 Szolnok, Pozsonyi u. 65. I/ Budapest, Hernád u. 29. fszt. 4. Nagy Erzsébet 7633 Pécs, Páfrány u. 23/B. Dr. Nagy Mihály Nádorfi Gabriella 1077 Budapest, Wesselényi u Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, 8000 Székesfehérvár, Fõ u. 6. Ódor János Gábor 7130 Tolna, Bercsényi u. 56. Dr. Õrsi Julianna 5420 Túrkeve, Deák F. u. 4. Telefonszáma 06/ (1) /358 m. Szakterület (részterület) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet 06/ /127 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: népvándorlás kori középkori régészet 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia népvándorlás kori és Árpád-kori régészet Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: paleoantropológia részterület 06/ Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia népvándorláskori régészet 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet és történeti muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia, római kori régészet 06/ / / , 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása, értékbecslése: néprajzi muzeológia Érvényesség ideje KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám

19 Engedély száma 2.2.2/51/2003. Sz-52/ /43/2003. Sz-50/ /403-5/2004. Sz-28/ /97/2002. Sz-95/ /688-4/2004. Sz-40/ /40/2001. Sz-30/ /21/2002. Sz-23/ /38/2003. Sz-46/ /667-5/2004. Sz-41/ /73/2003. Sz-79/ /50/2003. Sz-58/2003. Neve Dr. Palágyi Sylvia Pappné dr. Kurucz Katalin Dr. Petényi Sándor Pusztai Tamás Pusztainé dr. Fisch Klára Dr. Raczky Pál Dr. Redõ Ferenc Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet Levelezési címe Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága 4401 Nyíregyháza, Pf Tatabánya, Erdész út 34. III/ Miskolc, Bányamécs u Miskolc, Bányamécs u Budapest, Tompa utca Leányfalu, Tölgy u. 6. Réz Gyula 2233 Ecser, Arany J. u. 65. Somogyi Krisztina Spekner Enikõ Dr. Szabó Gábor 7400 Kaposvár, Honvéd u lph. 1/ Budapest, Szent György tér 2. Budapesti Történeti Múzeum 1204 Budapest, Dobos u. 40/B. Telefonszáma 06/ Szakterület (részterület) 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia középkori régészet 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet 06/ (1) /274 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: római kori régészet, numizmatika Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: mûszaki muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: történeti muzeológia (1) / Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet Érvényesség ideje szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 187

20 Engedély száma 2.3.1/435-4/2005. Sz-39/2005. to2.2.2/370/2001. Sz-330/ /445/2001. Sz-15/ /83/2003. Sz-78/ /65/2003. Sz-70/ /20/2002. Sz-24/ /18/2002. Sz-25/ /43/2002. Sz-31/ /5/2001. Sz-22/ /575-6/2005. Sz-57/ /1182-2/2005. Sz-92/2005. Neve Dr. Szabó Géza Dr. Szabó Miklós Szalontai Csaba Dr. Szatmári Imre Dr. Szirmai Krisztina Dr. Szõke Béla Miklós Levelezési címe 7100 Szekszárd, Wosinszky Mór Múzeum, Szent István tér Budapest, Múzeum krt. 4/b. ELTE BTK Régészettudományi Intézet 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. Móra Ferenc Múzeum 5601 Békéscsaba, Pf. 46 Békés Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága 1031 Budapest, Záhony u. 4. Aquincumi Múzeum 2120 Dunakeszi, Garas u. 18. Dr. Takács Miklós 2030 Érd, Kármentõ u. 9. Dr. Török László 1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 20. Dr. Trogmayer Ottó 6724 Szeged, Vág u. 7/b. Türk Attila Budapest, Kerepesi u. 1. III/26. Dr. Varga Kálmán 2100 Gödöllõ, Veres Péter u. 22. Telefonszáma Szakterület (részterület) 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet, történeti, valamint mûszaki muzeológia (1) (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia népvándorláskori régészet 00/36/30/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti és történeti muzeológia (1) (1) (1) / (1) /207 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: népvándorláskor /avar kor karoling kor/ (1) /117 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: középkori régészet (1) (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: történeti Érvényesség ideje KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 9 -a (2) bekezdésének b) pontjában (a továbbiakban:

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 179. szám (2010. november 25.) 25991-25995.oldal A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről A kulturális

Részletesebben

A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló OKM tervezetének rövid összefoglalója

A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló OKM tervezetének rövid összefoglalója A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló OKM tervezetének rövid összefoglalója Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

2001. évi LXXX. törvény. a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2001. évi LXXX. törvény. a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról A törvény hatálya 1. E törvény hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának (a továbbiakban:

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

F E L H Í V Á S. a kulturális örökségvédelmi elismerések évi kitüntetettjeire történő javaslattételre

F E L H Í V Á S. a kulturális örökségvédelmi elismerések évi kitüntetettjeire történő javaslattételre F E L H Í V Á S a kulturális örökségvédelmi elismerések 2017. évi kitüntetettjeire történő javaslattételre A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017-ben kitüntetések adományozásával ismeri el a a régészeti

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz.

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz. 1. sz. Melléklet A Hitelezési Üzletág Általános Szerződési Feltételeiről szóló Üzletszabályzat első számú kiegészítése kézizálogkölcsön nyújtásához elnevezésű szabályzathoz Zálogházak és befogadható zálogtárgyak

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-02 jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

TUDNIVALÓK A REGISZTRÁLT GYŰJTŐ NYILVÁNTARTÁSRÓL

TUDNIVALÓK A REGISZTRÁLT GYŰJTŐ NYILVÁNTARTÁSRÓL TUDNIVALÓK A REGISZTRÁLT GYŰJTŐ NYILVÁNTARTÁSRÓL A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar szervezeti egységeként működő Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum szakmai támogatást nyújt

Részletesebben

Budapest, 2014. december 02.

Budapest, 2014. december 02. Felhívás a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. (3) bekezdés 10/a. pontja szerinti vámudvarok elérhetőségi és nyitvatartási adatairól A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatja

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben