JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft FEBRUÁR 13. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. TARTALOM"

Átírás

1 L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft FEBRUÁR 13. oldal JOGSZABÁLY 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról KÖZLEMÉNYEK Szakértõi névjegyzék a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet alapján Vizsgáztatási névjegyzék a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet alapján TARTALOM oldal Pályázati felhívás a Bartók Jubileum 2006 méltó megünneplésére Közmûvelõdési pályázati fehívás Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából Az ORTT közleményei Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira A közlöny zárása után érkezett közlemények JOGSZABÁLY A nemzeti kulturális örökség miniszterének 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról A kulturális örökség védelmérõl szóló évi LXIV. törvény 93. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) E rendelet alapján kiadott kiviteli engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban különös tekintettel a kulturális javak kivitelérõl szóló, december 9-i 3911/92/EGK tanácsi rendeletében elõírt engedélyezési eljárások alól. 2. Az R. 3. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A szakvéleményhez mellékelni kell: a) muzeális intézményben és könyvtárban nyilvántartott, valamint levéltári anyag esetét kivéve három darab hitelesített fényképet, b) levéltári anyag esetén az Ltv. 6. (2) bekezdés szerinti biztonsági másolat-készítésrõl szóló nyilatkozatot három példányban, c) 1850 elõtt kiadott könyvek esetében a könyv címlapjáról készített másolatot vagy a szakértõ által meghatározott fényképet három példányban. 3. (1) Az R. 6. -ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

2 170 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám (1) A Hivatal a végleges kiviteli engedélyt az 5. számú melléklet szerinti okiraton kettõ eredeti példányban adja ki. (2) Az engedély mindkét példányát és mellékleteit ellenõrzés esetén át kell adni a kiviteli ellenõrzést végzõ vámszervnek, melyek közül az egyik példányt bélyegzõlenyomattal való hitelesítést követõen a jogosult részére vissza kell adni. (2) Az R. 6. -ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet 3. számú mellékletének 2. pontjában megjelölt, a kulturális javak vámeljárás alá vonására illetékes vámhivatalokban (a továbbiakban: illetékes vámhivatal) amennyiben az a kulturális javak további sorsa szempontjából szükséges a kivitel ténye igazoltatható. 4. Az R. 8. -a helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 8. (1) A kulturális tárgyak ideiglenes kivitelét a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell kérelmezni. (2) A védetté nyilvánított, illetve a muzeális intézmények gyûjteményeiben õrzött tárgyak esetében meg kell indokolni, hogy a kivitel milyen kulturális vagy tudományos célt szolgál. A kérelemben meg kell jelölni a külföldi õrzés helyét, a szállítás módját, különös tekintettel a tárgyak állagmegóvását és biztonságát biztosító feltételekre. (3) A muzeális intézményben õrzött, ideiglenesen kivinni szándékozott kulturális tárgyak esetében a kérelemhez csatolni kell a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a külön jogszabályban meghatározott a külföldi kölcsönzéshez történõ elõzetes hozzájárulását. (4) Ha a kérelmet közgyûjtemény nyújtja be, nem kell mellékelni a 2. (3) bekezdése szerinti szakvéleményt. (5) A Hivatal az ideiglenes kiviteli engedélyt a 6. számú melléklet szerinti okiraton adja ki, kettõ eredeti példányban. (6) Az illetékes vámhivatalokban amennyiben az a kulturális javak további sorsa szempontjából szükséges a kivitel és újrabehozatal ténye igazoltatható. (7) Az engedély mindkét példányát és mellékleteit ellenõrzés esetén át kell adni a kiviteli ellenõrzést végzõ vámszervnek. A kérelmezõ a kulturális javak Magyarországra történõ visszaszállítását a kiviteli engedély záradékával köteles a visszaszállítást követõ 8 napon belül a Hivatalhoz megküldve (postán, faxon, elektronikus levélben) visszaigazolni. 5. Az R. 9. -a, valamint az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép: Igazolás 9. Kérelemre a Hivatal a 7. számú melléklet szerinti nyomtatványon igazolja, hogy a kivinni szándékozott tárgy nem tartozik az engedélyköteles javak körébe. Az országba visszaviteli kötelezettséggel (kiállítás, tudományos vizsgálat stb. céljából) behozott tárgy(ak) igazolása esetén a kérelemhez mellékelni kell a vámszerveknek a behozatalról szóló igazolását. 6. Az R. a) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, b) 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, c) 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, d) 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, e) 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete, f) 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, g) 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indított eljárásokban kell alkalmazni. 8. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a) az R. 2. (1) bekezdésében a 2. és 3. számú mellékletei szerinti formanyomtatványok szövegrész helyébe a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány szövegrész, b) az R. 2. (3) bekezdésében a 4. számú mellékletben szövegrész helyébe a 3. számú mellékletben szövegrész, c) az R. 3. (1) bekezdésében a szakvélemény tartalmazza szövegrész helyébe a szakvélemény a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen tartalmazza szövegrész lép. 9. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a) az R. 3. (1) bekezdésének g) pontjában a szükség szerinti szövegrész, b) az R. 8. számú melléklete. Dr. Bozóki András s. k., a nemzeti kulturális örökség minisztere

3 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [1. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] Az engedélyköteles kulturális javak Sorszám Meghatározás KN-kód 1. Régészeti feltárásokból származó régészeti leletek ex 9705 ex 9706 Régészeti lelõhelyekrõl származó régészeti leletek ex 9705 ex 9706 Régészeti gyûjtemények, régészeti gyûjteményekbõl származó tárgyak ex 9705 ex 9706 Régészeti leletnek minõsülõ (1711 elõtt vert) pénzérmék ex 9705 ex 9706 Numizmatikai tárgyak a forgalomban lévõ bankjegyek és pénzérmék kivételével ex 9705 ex Mûemlékek szerves részét képezõ részek, elemek, töredékek ex 9705 ex 9706 Mûemlékek jegyzékében szereplõ berendezési, felszerelési tárgyak, tartozékok, egyéb ingó javak ex 9705 ex 9706 Emlékmûvek, emlékmûvek részei Templomok berendezési, felszerelési tárgyai, vallási szertartásokat szolgáló tárgyai (liturgikus tárgyak) ex 7114 ex 8306 ex 9706 Középületek eredeti helyszínen lévõ, 50 évesnél régebbi berendezési, felszerelési tárgyai, az eredeti helyszínre készített mûvészeti alkotások ex 9706 Temetõk, történeti kertek építészeti, mûvészeti tartozékai ex 8306 ex Bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával, kézzel készített képek, festmények ex Az 1. (régészet) vagy 2. (mûemlék) kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával, kézzel készített mozaikképek és rajzok ex 6802 ex Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kõnyomatok a hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok és képes levelezõlapok ex 4911 ex 9702 ex Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti szobrok, illetve szobormûvek és az eredetivel azonos eljárással készült másolataik ex 4420 ex 6802 ex 6913 ex 7114 ex 8306 ex a) Fényképek, filmek és negatívjaik ex 3704 ex 3705 ex 3706 ex b) Hangfelvételek ex Kéziratok, beleértve a térképeket és zenei partitúrákat egyenként vagy azok gyûjteményeit ex 9702 ex 9706 ex 4901 ex 4904 ex 4905 ex Könyvek, nyomtatott formában megjelent mûvek, gyûjtemények ex 4901 ex Nyomtatott térképek ex 4905 ex Köz- és magánlevéltári iratanyag, maradandó értékû magániratok ex 3704 ex 3705 ex 3706 ex 4901 ex 4906 ex a) Állattani, növénytani, ásványtani, õslénytani és embertani gyûjtemények, illetve azok egyes darabjai ex b) Történelmi vagy néprajzi gyûjtemények, illetve azok egyes darabjai ex c) Bélyegek, bélyeggyûjtemények, illetve azok egyes darabjai ex Közlekedési eszközök ex XVII. Áruosztály ex 9706

4 172 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám Sorszám Meghatározás KN-kód tõl 13-ig terjedõ kategóriák egyikéhez sem tartozó egyéb kulturális javak, így például játékok, játékszerek ex 9501 üvegtárgyak ex 9502 arany- és ezüstnemû ex 9503 bútorok és berendezési tárgyak ex 7013 optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések ex 7018 hangszerek ex 7113 kerámia ex 7116 kárpit ex 94. Árucsoport szõnyegek ex 90. Árucsoport tapéta ex 92. Árucsoport militáriák ex 91. Árucsoport viseletek ex 4420 ipar-technikatörténeti mûszaki emlékek ex 6913 ex 5805 ex 57. Árucsoport ex 4814 ex 93. Árucsoport ex 9706

5 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) Korm. rendelethez [2. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] 1 1.Kérelmez (név és cím) 2. Kiviteli engedély Száma: Érvényesség lejárta: 3. Címzett (cím és rendeltetési ország) 4. év hó nap VÉGLEGES IDEIGLENES KÉRELEM 6. A kérelmez képvisel je (név és cím) Újrabehozatal határideje: 5. Kiállító hatóság (név, cím, tagállam) év hó nap 7. A tárgy(ak) tulajdonosa (név és cím) 8. A kulturális tárgy leírása a 3911/92/EGK rendelet melléklete alapján A kulturális tárgy (javak) kategóriája (kategóriái) 1 9. A kulturális tárgy (javak) leírása 10. KN-kód 11. Darabszám/mennyiség 12. Érték nemzeti fizet eszközben (Ha az itt biztosított hely nem elegend, egy vagy több olyan, három példányban elkészítend kiegészít lapon lehet folytatni, amelynek tartalmaznia kell a rovatban kért adatokat.) 13. A kulturális tárgy (javak) kivitelének célja / Az engedély iránti kérelem indoka A kulturális tárgy azonosításának szempontjai 14. Cím vagy tárgy megjelölése 15. Méretek 16. Készítési kor 17. Egyéb jellemz k 18. Mellékelt dokumentumok / egyedi azonosítási jelek 19. Alkotó vagy szerz, korszak, m hely és/vagy stílus Fénykép (színes) Bibliográfia Jegyzék Katalógus Azonosító jelek Értékbecslés 20. Anyag és készítési eljárás 21. Kérelem Ezennel engedélyt kérek a fent ismertetett kulturális tárgy (javak) kivitelére, és felel sségem tudatában kejelentem, hogy az ezen engedélykérelemben és a kiegészít dokumentumokban közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Hely és id pont: Aláírás (Az aláíró neve és min sége) 22. A kiállító hatóság aláírása és bélyegz je Kiállítás helye és id pontja:

6 174 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám A kulturális tárgy (javak) fényképe (Tárgyanként három példányban.) (legalább 9 cm 12 cm) KÉRELEM 1 (A kiállító hatóság aláírásával és bélyegz jével kell hitelesíteni.) 25. Kiegészít lapok Ezen formanyomtatványhoz... darab kiegészít lap tartozik. Megjegyzés: A 9. rovatban, illetve a kiegészít lapokon szabadon maradó helyet az illetékes hatóságnak át kell húznia.

7 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY Amennyiben ideiglenes kiviteli engedélyt kérelmez, szíveskedjék az alábbi adatokat is megadni: Szállító cég neve, székhelye: A kiszállítás id pontja:. KÉRELEM A külföldi kiállítás (rendezvény) pontos helye (szervez intézmény neve, címe): A külföldi kiállítás (rendezvény) id tartama:..-tól.. ig Állami garancia, biztosítás, egyéb kötelezettségvállalás érvényességének id tartama: 1 -tól.. -ig Tájékoztató a kiviteli kérelem kitöltésének módjáról Tisztelt Kérelmezõ! Kérjük, hogy a kérelem kitöltésekor a következõket legyen szíves figyelembe venni: Amennyiben a kérelmezõ és a tulajdonos személye nem azonos, kérjük, hogy a megbízásról vagy a meghatalmazásról olvasható okiratot szíveskedjen csatolni. Megbízott személy eljárása esetén is ki kell tölteni a tulajdonos adataira vonatkozó mezõket. A szállító cég megnevezése kötelezõ, ha a szállító és a kérelmezõ személye eltérõ. A kulturális javak leírásánál azok pontos azonosító adatait a szakvélemény alapján kérjük feltüntetni. Az érték a kérelmezõ által megjelölt érték vagy a biztosítási érték. A kulturális javak biztosítási értékének feltüntetése kötelezõ. Feltétlenül kérjük megadni: az állami garancia, a biztosítás, egyéb kötelezettségvállalás érvényességi idejét, mert a kiviteli engedély ezekben meghatározott idõtartamra adható. Tájékoztató a kiviteli kérelem felhasználásának módjáról Az engedély mindkét példányát és mellékleteit ellenõrzés esetén át kell adni a kiviteli ellenõrzést végzõ vámszervnek, melyek közül az egyik példányt a kiviteli nyilatkozat mellékleteként az illetékes kiviteli vámhivatalban kell bemutatni, és miután a hivatal bélyegzõlenyomattal igazolta a bemutatást, azt a jogosultnak meg kell õriznie, a másik példányt be kell mutatni az illetékes kiviteli vámhivatalnak, és kísérnie kell a küldeményt a kiléptetõ vámhivatalig; a kiléptetõ vámhivatal záradékolja, lebélyegzi, bevonja és visszaküldi a kiállító hatóságnak.

8 176 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám 3. számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [3. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] 1. Magyarországi eredetû képzõmûvészeti alkotás (festmény, szobor, grafika, plakett, dombormû stb.) 2. Külföldi eredetû képzõmûvészeti alkotás, kivéve a 3. és 5. pontnál lévõk 3. Iparmûvészeti alkotás, kelet-ázsiai eredetû mûtárgy 4. Népmûvészeti és néprajzi alkotás, tárgy 5. A magyar nemzet és Magyarország népei történelmének emlékei, régészeti leletei, régészeti emléknek nem minõsülõ pénzérme és egyéb numizmatikai tárgy 6. Könyvek, antikváriák, zenemûvek, térképek és egyéb nyomtatványok, kéziratok, hangfelvételek 7. Ásványtani, õslénytani és természettudományi leletek Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Budavári Palota B C D épület Szépmûvészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 41. Iparmûvészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllõi út Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt Országos Széchényi Könyvtár 1014 Budapest, Budavári Palota F épület Magyar Természettudományi Múzeum 1088 Budapest, Baross u Irodalmi emlékek Petõfi Irodalmi Múzeum 1053 Budapest, Károlyi Mihály u Színháztörténeti emlékek Országos Színháztörténeti Múzeum 1013 Budapest, Krisztina krt. 57. és Intézet 10. Mûszaki és technikatörténeti emlékek Országos Mûszaki Múzeum 1117 Budapest, Kaposvár u Zenetörténeti emlékek MTA Zenetörténeti Múzeuma 1014 Budapest, Táncsics M. u Hadtörténeti emlékek Hadtörténeti Múzeum 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány Sporttörténeti emlékek Testnevelési és Sportmúzeum 1143 Budapest, Dózsa György út Mezõgazdaság-történeti emlékek Magyar Mezõgazdasági Múzeum 1146 Budapest Városliget, Széchenyi sziget 15. Közlekedéstörténeti emlékek Közlekedési Múzeum 1146 Budapest, Városligeti krt Budapest várostörténetére vonatkozó emlékek és leletek Budapesti Történeti Múzeum 1014 Budapest, Budavári Palota E épület 17. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari emlékek 18. Orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékek 19. Rendõrség- és bûnözéstörténeti tárgyi emlékek 20. Neveléstudományi (pedagógiai) emlékek 21. A tûzkárok elleni küzdelem, a tûzvédelem tárgyi emlékei Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 1014 Budapest, Fortuna utca 4. Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár 1013 Budapest, Apród u és Levéltár Bûnügyi és Rendõrség-történeti Múzeum 1087 Budapest, Mosonyi u. 7. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1089 Budapest, Györffy I. u Tûzoltó Múzeum 1155 Budapest, Martinovics tér Bélyegek, filatélia Bélyegmúzeum 1074 Budapest, Hársfa u Iratok, irategyüttesek Magyar Országos Levéltár (vagy bármely közlevéltár) 1014 Budapest, Bécsi kapu tér Építészettörténeti emlékek Magyar Építészeti Múzeum 1036 Budapest, Mókus u Vízügytörténeti és környezetvédelmi Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2. emlékek 26. Mozgófilmek Magyar Nemzeti Filmarchívum 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B 27. Elektronikus információ hordozók Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ 1014 Budapest, Színház u. 1 3.

9 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY Egyház- és vallástörténeti emlékek, kegytárgyak, mûalkotások A tárgy jellegének megfelelõ fenti közgyûjtemények, az alábbi illetékes felekezeti intézmények bevonásával: Országos Katolikus Gyûjteményi Központ Evangélikus Országos Múzeum Országos Református Gyûjteményi Központ Országos Zsidó Vallási és Történeti Gyûjtemény 1071 Budapest, Városligeti fasor Budapest, Deák tér Budapest, Abonyi u Budapest, Dohány u számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [4. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] 1. A tárgy leírása: SZAKÉRTÕI VÉLEMÉNY kulturális javak külföldre történõ kiviteléhez mûvész / szerzõ / tervezõ neve alkotó (építõ, készítõ, kiadó, gyártó, nyomda, kibocsátó, kivitelezõ neve mû címe / megnevezése készítés / keletkezés / kiadás éve készítés / keletkezés / kiadás helye anyag technika méret / lapszám / folyóméter különleges jelzések egyéb ismérvek a tárgy állapota a szakértõ véleménye a becsült értékrõl 2. A szakértõ(k) javaslata: A kivitel engedélyezését javasoljuk, mert:... A kivitel engedélyezését nem javasoljuk, és kezdeményezzük a védetté nyilvánítást az alábbi indokok alapján (a tárgy jellegének, egyediségének, jelentõségének részletes leírása): A kivinni szándékozott tárgy nem engedélyköteles: 3. A biztonságos kivitelre vonatkozó javaslat: Mellékletek:... db hitelesített fénykép a tárgyak tételes jegyzéke nyilatkozat a biztonsági másolat-készítés tényérõl (levéltári anyag esetén) a könyv címlapjáról készített másolat, illetve a szakértõ által meghatározott fénykép (könyvtári anyag esetén) Kelt:..., közgyûjtemény vezetõje (aláírás, pecsét)

10 178 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám 5. számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [5. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] ENGEDÉLY kulturális javak végleges kiviteléhez PERMANENT EXPORT LICENCE OF CULTURAL GOODS FROM HUNGARY Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Ikt. szám / No:.../ National Office of Cultural Heritage Ügyintézõ:... (cím, telefon, fax) Érvényes / Valid:...-ig 1. Kérelmezõ / Applicant neve / name:... lakcíme (székhelye) / address:... személyi igazolvány (útlevél, cégjegyzék) száma / identity card (passport): A kivinni szándékozott kulturális javak leírása / Description of goods: Sorszám Mûvész / szerzõ / tervezõ neve, alkotó (építõ, készítõ, kiadó, gyártó, nyomda, kibocsátó, kivitelezõ) neve Author: Leírás (a mû címe / megnevezése, készítés / keletkezés / kiadás éve, helye, anyag, technika, méret / lapszám / folyóméter, különleges jelzések) Description: Darabszám Quantity: Összesen / Total:... darab 4. Az ország ahová a tárgyakat szállítják: / Country of destination: Mellékletek / Appendix: Jelen engedély nem igazolja a kulturális javak szerzõségét, korát és eredetiségét. Present export licence does not certify the age, authority and originality of cultural goods. Jelen engedélyt a következõ számú kérelem alapján adtam ki / Present export licence is based on the application. Nr... Indokolás / Justification:

11 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 179 A(z)... szakvéleménye alapján a évi LXIV. törvény 56. -ában foglalt jogkörben, illetve a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján a fent leírt kulturális javaknak az országból való kivitelét engedélyezem. On the basis of the Act LXIV of 2001 on the protection of cultural heritage, and the Decree No. 17/2001. (X. 18.) NKÖM on the detailed rules of export licencing of cultural goods export of the above mentioned cultural goods is authorized. Kelt:..., Hivatal aláírása, bélyegzõ / Stamped signature of authority Jelen határozat jogerõre emelkedik és végrehajtható: / Present export licence is final and executable on:... A vámszerv igazolása: / Certification of customs office: a kiviteli ellenõrzésrõl: / a kiléptetésrõl: / Certificate of exit: Certificate of customs office of export: 6. számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [6. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] ENGEDÉLY Kulturális javak ideiglenes kiviteléhez TEMPORARY EXPORT LICENCE OF CULTURAL GOODS FROM HUNGARY Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Ikt. szám / No:.../ National Office of Cultural Heritage Ügyintézõ:... (cím, telefon, fax) Érvényes / Valid:...-ig 1. Tulajdonos / Owner neve / name:... lakcíme (székhelye) / address:... személyi igazolvány (útlevél, cégjegyzék) száma / identity card (passport): Szállító cég / Transporter neve / name:... székhelye / address: A kivitel célja / Target of export:...

12 180 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám 4. A kivinni szándékozott kulturális javak leírása / Description of goods: Sorszám Mûvész / szerzõ / tervezõ neve, alkotó (építõ, készítõ, kiadó, gyártó, nyomda, kibocsátó, kivitelezõ) neve Author: 5. Összesen / Total:... db Leírás (a mû címe / megnevezése, készítés / keletkezés / kiadás éve, helye, anyag, technika, méret / lapszám / folyóméter, különleges jelzések) Description: Darabszám Quantity: KN-kód: CN-code: 6. Az ország ahová a tárgyakat szállítják / Country of destination: A biztonságos kivitelhez szükséges feltételek leírása (csomagolás, szállító jármû) / Safe export conditions: A kiállítás (rendezvény) / Exhibition: a) pontos helye (szervezõ intézmény neve, címe / Institute (name, adress):... b) kiállítás idõtartama / Duration of exhibition:...-tól / from...-ig / till 9. A biztosítás érvényességének idõtartama / Validity of insurance:...-tól / from...-ig / till 10. Mellékletek: / Appendix: Kelt:..., Hivatal aláírása, bélyegzõ / Stamped signature of authority Jelen határozat jogerõre emelkedik és végrehajtható. / Present export licence is final and executable on A kiszállítás idõpontja / Date of export: A visszaszállítás idõpontja / Date of reimportation: a kiviteli ellenõrzést végzõ / Certificate of customs office of export... a kiléptetést végzõ vámszerv igazolása / Certificate of customs office of exit... a belföldi forgalom számára történõ vámkezelést végzõ vámszerv igazolása / Certificate of customs office for reimportation

13 3. szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 181 A visszahozatal igazolása Alulírott... igazolom, hogy a... számú engedéllyel kivitt kulturális javak án a Magyar Köztársaság területére visszaérkeztek. Kelt:..., aláírás 7. számú melléklet a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelethez [7. számú melléklet a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez] IGAZOLÁS Engedély nélkül kivihetõ kulturális javakra CERTIFICATE FOR FREE EXPORT OF CULTURAL GOODS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Ikt. szám / No:.../ National Office of Cultural Heritage Ügyintézõ:... (cím, telefon, fax) Érvényes / Valid:...-ig 1. Kérelmezõ / Applicant neve / name:... lakcíme (székhelye) / address: A kivinni szándékozott kulturális javak leírása / Description of goods: Sorszám Mûvész / szerzõ / tervezõ neve, alkotó (építõ, készítõ, kiadó, gyártó, nyomda, kibocsátó, kivitelezõ) neve Author 3. Összesen / Total:... db Leírás (a mû címe / megnevezése, készítés / keletkezés / kiadás éve, helye, anyag, technika, méret / lapszám / folyóméter, különleges jelzések) Description Darabszám Quantity KN-kód CN-code 4. Az ország, ahová a tárgyakat szállítják / Country of destination:... A fenti kulturális javak nem engedélykötelesek. / The above mentioned cultural goods do not need any export licence. Az igazolást kérelemre a évi LXIV. törvény... pontja alapján adtam ki. / This certificate is issued on the basis of the Act LXIV of 2001 on the protection of cultural heritage. Kelt:..., Hivatal aláírása, bélyegzõ / Stamped signature of authority Mellékletek / Appendix: Fénykép... db / Number of photos:...

14 Engedély száma 2.3.1/337-4/2004. Sz-25/ /88/2003. Sz-92/ /14/2004. Sz-18/ /33/2002. Sz-29/ /6/2002. Sz-17/ /32/2002. Sz-38/ /24/2003. Sz-31/ /31/2002. Sz-37/ /383-4/2004. Sz-27/ /888-3/2004. Sz-50/2004. Neve Dr. Anders Alexandra Dr. Balázs György Balogh Csilla Levelezési címe 1145 Budapest, Róna utca Szentendre, Stéger köz Szeged, Lengyel u. 1. Dr. Bánffy Eszter 1025 Budapest, Fajd u. 2/b. Bende Lívia Dr. Benkõ Elek Birck Edit Dr. Bondár Mária Dr. Borhy László Buczkó József Móra Ferenc Múzeum 6720 Szeged, Roosevelt tér Budapest, Baross u. 62/ Budapest, Lehel u. 24. C. IX/ Budapest, Attila út Budapest, Múzeum krt. 4.b. ELTE BTK Régészettudományi Intézet 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90. KÖZLEMÉNYEK Szakértõi névjegyzék a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet alapján Telefonszáma Szakterület (részterület) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti szakág (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: néprajzi szakág 06/ /151 m. 06/ (1) (1) /118 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is - feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: újkõkori és rézkori régészet részterületen 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia, népvándorláskori régészet (1) (1) /523 Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet területén (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: muzeológia szakág 06/ (1) /520 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is - feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet területén (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is - feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet területén 06/ / Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: néprajzi szakág Érvényesség ideje KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám

15 Engedély száma 2.2.2/87/2003. Sz-91/ /1224-3/2005. Sz-101/ /905-6/2005. Sz-111/ /104-4/2004. Sz-17/ /26/2003. Sz-32/ /906-6/2005. Sz-86/ /112/2002. Sz-105/ /289/2001. Sz-362/ /76/2003. Sz-69/ /30/2002. Sz-26/ /29/2002. Sz-27/2002. Neve Levelezési címe Telefonszáma Szakterület (részterület) Dr. Csányi Marietta 5001 Szolnok Pf. 128 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet területén Dr. Csornay Boldizsár Dr. Dávid István Dr. Ecsedy István 1028 Budapest, Vörösmarty u Nagykõrös, Szilágyi utca Budapest, Attila út 47. Dr. Edelényi Adél 9027 Gyõr, Kölcsey F. u. 13. Dr. Enyedi Pál 2089 Telki, Anna-laki út 38. Dr. Eperjesi László Falvay Károly Dr. Fancsalszky Gábor Dr. Gaál István Dr. Gabler Dénes 1035 Budapest, Vörösvári u. 15. IX Budapest, Gyarmat u. 15/a Budapest, Szent György tér 2. Budapesti Történeti Múzeum 7200 Dombóvár, Liget ltp. VIII/A Budapest, Völgy u. 8/b. 06/ / Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: hangszertörténész (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészeti muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: néprajzi muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: hangszertörténész (1) (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: történeti és mûszaki muzeológia (1) Kulturális szellemi és tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása néprajzi szakterületen: szokáshagyományok, táncok, táncmûvészet (1) (1) /411 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: Kárpát medence neolitikuma, rézkora (1) (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: provinciális római régészet Érvényesség ideje szám KULTURÁLIS KÖZLÖNY 183

16 Engedély száma 2.3.1/731-5/2004. Sz-42/ /33/2003. Sz/59/ /781-2/2005. Sz-69/ /94/2003. Sz-99/ /28/2002. Sz-28/ /1558-3/2005. Sz-127/ /907-6/2005. Sz-85/ /1037-4/2004. Sz-56/ /82/2003. Sz-76/ /27/2002. Sz-21/ /2/2003. Sz-14/2003. Levelezési Neve címe Gallina Zsolt 7396 Magyarszék, Kossuth L. u Kaposvár, Szigetvári u Gábor Olivér 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága dr. Gergely Katalin 1121 Budapest, Lidérc u. 6. Dr. Gere László Hadházyné dr. Vaday Andrea 7100 Szekszárd, Herman Ottó u Budapest, Andrássy út Hajdók Judit 1088 Budapest, Vas u. 18. Hock Bertalan 1125 Budapest, Kikelet u. 57. Dr. Horváth Ferenc 6726 Szeged, Pinty u. 7/2. Dr. Horváth László Dr. Horváth Friderika Dr. Istvánovits Eszter 5000 Szolnok, Kossuth Tér 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 1027 Budapest, Frankel L. u Budapest, Bercsényi u. 93. Telefonszáma 06/ / Szakterület (részterület) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészeti muzeológia (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: néprajzi muzeológia 06/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet (1) / Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: késõ vaskor, római kor, barbaricum, kora népvándorlás kor Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: hangszertörténész (1) Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: hangszertörténész 06/ / / Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása, értékbecslése: régészet 06/56/ Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: történeti, irodalmi részterületen (1) (1) /274 Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: római kori provinciális régészet Kulturális tárgyi örökségünk beleértve a muzeális intézményekben õrzött javakat is feltárása, feldolgozása és értékbecslése: régészet területén Érvényesség ideje KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3. szám

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 9 -a (2) bekezdésének b) pontjában (a továbbiakban:

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 179. szám (2010. november 25.) 25991-25995.oldal A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről A kulturális

Részletesebben

Hogyan tudhatom meg, hogy egy tárgy mûtárgy, a kulturális javak körébe tartozik, vagy esetleg védett is?

Hogyan tudhatom meg, hogy egy tárgy mûtárgy, a kulturális javak körébe tartozik, vagy esetleg védett is? Mûkincsek, mûtárgyak Hogyan tudhatom meg, hogy egy tárgy mûtárgy, a kulturális javak körébe tartozik, vagy esetleg védett is? Mûtárgy, mûkincs, régiség, (régészeti) leletek, muzeális tárgy, nemzeti kincsek,

Részletesebben

A KULTURÁLIS JAVAK FOGALOMHASZNÁLATÁHOZ Segédlet a hatósági és jogalkalmazói munkához.

A KULTURÁLIS JAVAK FOGALOMHASZNÁLATÁHOZ Segédlet a hatósági és jogalkalmazói munkához. A KULTURÁLIS JAVAK FOGALOMHASZNÁLATÁHOZ Segédlet a hatósági és jogalkalmazói munkához. (összeállította: dr. Buzinkay Péter műtárgyfelügyeleti irodavezető, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) A segédlet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2014. (V. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2449 2512. OLDAL 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Sze mé lyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 5., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 22/2013. (VIII. 5.) BM KIM TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Részletesebben

1./ A választási bizottság megbízó levelek átadása Előterjesztő: Hekli Gáborné HVB elnök

1./ A választási bizottság megbízó levelek átadása Előterjesztő: Hekli Gáborné HVB elnök 1./ A választási bizottság megbízó levelek átadása Előterjesztő: Hekli Gáborné HVB elnök 2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele Előterjesztő: Tóth János polgármester Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/7. szám Budapest, 2012. április 26. Szám: 14969/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben