A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló OKM tervezetének rövid összefoglalója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló OKM tervezetének rövid összefoglalója"

Átírás

1 A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló OKM tervezetének rövid összefoglalója Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló Egyablakos vámügyintézés megvalósítása című kiemelt projekt eredményeként a műtárgykiviteli engedélyezés terén is bevezetésre kerül a teljes körű elektronikus ügyintézés lehetősége. A kiviteli engedélyezés megváltoztatásának célja: a) az eljárásrendet egyszerűbbé, a fenti nyertes projektet kivitelezve egyablakossá, gyorsabbá, olcsóbbá tenni az érintettek számára, illetve b) kizárni (vagy legkisebbre szűkíteni) a visszaélések lehetőségét. Ennek hatására módosult november 11-től a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény. A módosítás hatályba lépésével a kulturális javak kiviteli szempontú csoportosítása, a törvény ezzel kapcsolatos fogalomhasználata, valamint kiviteli eljárásra vonatkozó szabályai is megváltoztak. A törvény a kiviteli engedélyezés során három kategória szerint rögzíti a kivitel szabályait oly módon, hogy a törvényben rögzített rendelkezések csak akkor alkalmazhatóak, ha európai uniós jogi aktus jelen esetben a (meghatározott értékhatárt elérő) kulturális javak (Európai Unió területén kívülre történő) kiviteléről szóló december 18-i 116/2009/EK rendelet és annak végrehajtási rendelete másképp nem rendelkezik: - Védett kulturális javak, ahol a kiviteli engedély határozott időre szól. - Nem védett, de a kivitelre irányuló kérelem benyújtásának időpontjában legalább ötvenéves kulturális javak a törvény 47. (2) bekezdésében megjelöltek kivételével, ahol a kiviteli engedély határozatlan időre vagy 1-10 év határozott időre szól. A kiviteli engedély mellé a hatóság a kivitel jogszerűségéről kiállít egy műtárgykísérő igazolást is, amely a műtárgy eladásakor átruházható, és ezen csak a műtárgy adatai és fényképe szerepelnek (a tulajdonosi adatok nem), valamint egy záradék, amely kimondja: ez az irat a tárgy értékét, eredetiségét és tulajdonjogát nem igazolja. - Fenti két kategórián kívül eső kulturális javak, ahol a kivitel nem engedélyköteles, de a hatóság kérelemre a fenti igazolást kiállítja. Jelen rendelettervezet a kiviteli engedélyezési eljárás részletszabályait tartalmazza. A tervezet aszerint tagolódik alcímekre, hogy a kivitel a kulturális javak kiviteléről szóló december 18-i 116/2009/EK rendelet hatálya alá tartozik-e vagy sem. Amennyiben a kivitel az EK rendelet hatálya alá tartozik, a kiviteli engedélyezési eljárásra jelen rendeletnek kizárólag azon 8. -ban hivatkozott rendelkezései alkalmazandóak, amelyek az EK rendeletekkel összhangban állnak. Amennyiben a kivitel nem tartozik az EK rendelet hatálya alá, aszerint különülnek el az eljárási rendelkezések, hogy azok a védett kulturális javakra, a nem védett kulturális javakra, avagy mindkettőre egyaránt vonatkoznak.

2 Az oktatási és kulturális miniszter.../ OKM rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 93. (2) bekezdésének b) és p) pontjában, valamint az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 67. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 5. vonatkozásában az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. (1) A kulturális örökség védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó kulturális javak Magyar Köztársaság területéről történő kivitelének engedélyezésére e rendelet szabályait kell alkalmazni. Kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló december 18-i 116/2009/EK rendelet hatálya alá nem tartozó kivitelére vonatkozó közös szabályok 2. Az e rendelet alapján kiadott kiviteli engedély és műtárgykísérő igazolás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyezési eljárások alól. 3. (1) A kulturális javak kivitelére vonatkozó engedély, illetve műtárgykísérő igazolás iránti kérelmet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: hatóság) által rendszeresített, e rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmú formanyomtatványon, illetve elektronikus űrlapon kell benyújtani a hatóságnak. (2) A kérelmet tárgyanként kell kitölteni, de a több tárgy egyidejű, azonos célállomásra irányuló kivitele iránti kérelem a rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmú, a hatóság által rendszeresített kiegészítő lap alkalmazásával egy formanyomtatványba, illetve elektronikus űrlapba foglalható. (3) A kérelem benyújtása, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, valamint az engedély és a műtárgykísérő igazolás kiállítása szempontjából a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) pontjában meghatározott tárgyegyüttes egy tárgynak minősül. 4. Ha az eljárásban szakértő meghallgatása vagy szakértői vélemény beszerzése szükséges, az eljárásban szakértőként a 2. mellékletben felsorolt intézmények működnek közre. 5. (1) A kiviteli engedély, illetve a műtárgykísérő igazolás iránti eljárásért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. (2) Az elsőfokú kiviteli engedélyezési eljárásért, illetve a Kötv. 57. szerinti műtárgykísérő igazolás iránti eljárásért fizetendő díj mértéke tárgyanként 7200 forint, a fellebbezési eljárásért fizetendő díj mértéke tárgyanként 8000 forint.

3 (3) A díjat a hatóság Magyar Államkincstár által vezetett számú bankszámlájára készpénzátutalással vagy átutalási megbízással kell megfizetni. (4) A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. -ában és 28. -ának (2)-(3) bekezdését, a díj visszatérítésére az Itv át, az elévülés tekintetében az Itv ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (5) A díj a hatóság bevétele. Védett kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló december 18-i 116/2009/EK rendelet hatálya alá nem tartozó kivitelére vonatkozó külön szabályok 6. (1) A védett kulturális javak kiviteli engedélye iránti kérelemben meg kell jelölni a kivitel célját, a külföldi őrzés helyét, a szállítás módját, továbbá a kulturális javak állagmegóvását és biztonságát biztosító feltételeket. (2) A kérelemhez mellékelni kell a) a kivitellel érintett tárgyra vonatkozó állami garanciavállalás, biztosítási szerződés vagy ezeknek megfelelő egyéb kötelezettségvállalás fennállását és tartalmát igazoló dokumentumokat, illetve b) a muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő, külföldre kölcsön adott kulturális javak esetében a kölcsönadásról szóló, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 38. -ában meghatározott tartalmú szerződést és mellékletét. (3) A muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak esetén a hatóság a külföldre történő kölcsönadáshoz szükséges, külön jogszabályban meghatározott előzetes hozzájárulás beszerzése érdekében megkeresi a kultúráért felelős minisztert. (4) Az engedély jogosultja - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kivitt tárgyat legkésőbb az engedélyben meghatározott időtartam utolsó napján köteles visszaszállítani Magyarországra. (5) Az engedély jogosultja a kivitt tárgy Magyarországra történő visszaszállításának tényét annak megérkezésétől számított nyolc napon belül köteles a hatóság által rendszeresített, e rendelet 3. mellékletében meghatározott tartalmú formanyomtatványon bejelenteni a hatóságnak. (6) A kiviteli engedély meghosszabbítása esetén az e -ban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. Nem védett kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló december 18-i 116/2009/EK rendelet hatálya alá nem tartozó kivitelére vonatkozó külön szabályok 7. (1) A nem védett kulturális javak esetében a kérelemhez mellékelni kell: a) a kulturális javak azonosításra alkalmas fényképét, b) könyvek és egyéb könyvtári dokumentumok esetén a címlapról készített másolatot, c) levéltári anyag esetén a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerinti biztonsági másolatkészítésről szóló nyilatkozatot, d) a kulturális javak azonosítását elősegítő egyéb dokumentumokat (különösen szakirodalmi, kiállítási, árverési hivatkozásokat, műkereskedelmi számlát), illetve

4 e) az országba visszaviteli kötelezettséggel behozott kulturális javak esetében a visszaviteli kötelezettséget igazoló iratot. (2) A műtárgykísérő igazolás tartalmát e rendelet 4. melléklete határozza meg. (3) A hatóság a határozott időre szóló műtárgykísérő igazolás időtartamát a kulturális javak védetté nyilvánításának külön jogszabályban meghatározott szempontjai esetleges bekövetkezésének várható időpontjára tekintettel állapítja meg. Kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló december 18-i 116/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó kivitelére vonatkozó szabályok 8. A kulturális javaknak a Magyar Köztársaság területéről a kulturális javak kiviteléről szóló december 18-i 116/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó kivitelének engedélyezésére e rendelet 3. (2)-(3) bekezdését, az 5. -át, illetve a 6. (2)-(4) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell. Záró rendelkezések 9. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet, valamint a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 34/2005. (XII. 28) NKÖM rendelet hatályát veszti. (3) A Tanácsnak a kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK rendelete (2008. december 18.) és a Bizottságnak a kulturális javak kiviteléről szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló 752/93/EGK rendelete (1993. március 30.) szerinti eljárás a hatóság hatáskörébe tartozik.

5 1. melléklet a.../2010. (...) OKM rendelethez a) A kulturális javak kivitelére vonatkozó engedély, illetve műtárgykísérő igazolás iránti kérelem tartalma 1. Kérelmező neve 2. Címzett (szállítási célország, hely) 3. Kivitel jellege: határozott vagy határozatlan idejű (védett kulturális javak kizárólag határozott időre vihetők ki az országból) 4. A kérelmező képviselője 5. A tárgy(ak) tulajdonosa 6. A kulturális tárgy kategóriája 7. A kulturális tárgy (javak) leírása (műfaji meghatározása) 8. KN-kód 9. Darabszám/mennyiség 10. Érték nemzeti fizetőeszközben 11. A kulturális tárgy (javak) kivitelének célja / Az engedély iránti kérelem indoka 12. A kulturális tárgy (javak) címe, neve [Cím vagy tárgy megjelölése] 13. Méretek (magasság, szélesség, mélység); 14. Készítési, keletkezési kor 15. Egyéb jellemzők (különleges jelzések, ismertető jegyek) 16. A kulturális tárgy (javak) azonosítását elősegítő dokumentumok 17. Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus 18. Anyag és készítési eljárás 19. A kérelmező vagy képviselőjének aláírása 20. A kulturális tárgy (javak) fényképe 21. Kiegészítő lapok: az esetleg használt kiegészítő lapok számának megjelölése. 22. A kivitelre vonatkozó további adatok 23. Védett kulturális javak esetén: a kivitel célja, a külföldi őrzés helye, a szállítás módja, továbbá a kulturális javak állagmegóvását és biztonságát biztosító feltételek leírása b) a több tárgy egyidejű, azonos célállomásra irányuló kivitele iránti kérelem esetén alkalmazandó kiegészítő lap tartalma 1. Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus 2. A kulturális tárgy (javak) címe, neve [Cím vagy tárgy megjelölése] 3. Készítési, keletkezési kor 4. Anyag és készítési eljárás 5. Méretek (magasság, szélesség, mélység); 6. Egyéb jellemzők (különleges jelzések, ismertető jegyek) 7. A kulturális tárgy (javak) leírása (műfaji meghatározása)

6 8. Darabszám/mennyiség 9. A kulturális tárgy kategóriája 10. KN-kód 11. Érték nemzeti fizetőeszközben

7 2. melléklet a.../2010. (...) OKM rendelethez A kulturális javak kivitelére irányuló eljárásban szakértőként közreműködő intézmények a kiviendő kulturális javak műfaja, besorolása 1. Magyarországi eredetű képzőművészeti alkotás (festmény, szobor, grafika, plakett, dombormű stb.) 2. Külföldi eredetű képzőművészeti alkotás, kivéve a 3. és 5. pontnál lévők 3. Iparművészeti alkotás, kelet-ázsiai eredetű műtárgy 4. Népművészeti és néprajzi alkotás, tárgy 5. A magyar nemzet és Magyarország népei történelmének emlékei, régészeti leletei, régészeti emléknek nem minősülő pénzérme és egyéb numizmatikai tárgy 6. Könyvek, antikváriák, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, kéziratok, hangfelvételek, elektronikus információ hordozók 7. Ásványtani, őslénytani és természettudományi leletek szakértő (köz)intézmény MAGYAR NEMZETI GALÉRIA SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM az intézmény címe 1014 Budapest, Budavári Palota A-B-C-D épület 1146 Budapest, Dózsa György út 41. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 1091 Budapest, Üllői út NÉPRAJZI MÚZEUM MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Budapest, Múzeum krt Budapest, Budavári Palota F épület 1088 Budapest, Baross u Irodalmi emlékek PETŐFI IRODALMI MÚZEUM 1053 Budapest, Károlyi Mihály u Színháztörténeti emlékek ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI 1013 Budapest, Krisztina krt. 57. MÚZEUM ÉS INTÉZET 10. Műszaki, technika- és MAGYAR MŰSZAKI ÉS 1146 Budapest, Városligeti közlekedéstörténeti emlékek KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM krt Zenetörténeti emlékek MAGYAR TUDOMÁNYOS 1014 Budapest, Táncsics M. u.

8 AKADÉMIA ZENETÖRTÉNETI MÚZEUMA 12. Hadtörténeti emlékek HADTÖRTÉNETI MÚZEUM 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány Sporttörténeti emlékek TESTNEVELÉSI ÉS SPORTMÚZEUM 1143 Budapest, Dózsa György út Mezőgazdaság-történeti emlékek MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest Városliget, Széchenyi sziget 15. Budapest várostörténetére vonatkozó emlékek és BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM 1014 Budapest, Budavári Palota E épület leletek 16. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari emlékek MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM 1051 Budapest, Szent István tér Orvos- és SEMMELWEIS 1013 Budapest, Apród u gyógyszerészettörténeti emlékek ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 18. Rendőrség- és BŰNÜGYI ÉS RENDŐRSÉG Budapest, Mosonyi u. 7. bűnözéstörténeti tárgyi emlékek TÖRTÉNETI MÚZEUM 19. Neveléstudományi (pedagógiai) emlékek ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 1089 Budapest, Györffy I. u A tűzkárok elleni küzdelem, a tűzvédelem tárgyi emlékei TŰZOLTÓ MÚZEUM LEVÉLTÁR (VAGY BÁRMELY KÖZLEVÉLTÁR) Budapest, Martinovics tér Bélyegek, filatélia BÉLYEGMÚZEUM 1074 Budapest, Hársfa u Iratok, irategyüttesek MAGYAR ORSZÁGOS 1014 Budapest, Bécsi kapu tér Építészettörténeti emlékek MAGYAR ÉPÍTÉSZETI 24. Vízügytörténeti és környezetvédelmi emlékek MÚZEUM MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MÚZEUM 25. Mozgófilmek MAGYAR NEMZETI 26. Egyház- és vallástörténeti emlékek, kegytárgyak, műalkotások FILMARCHÍVUM A tárgy jellegének megfelelő fenti közgyűjtemények, az alábbi illetékes felekezeti intézmények bevonásával: ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS MÚZEUM 1036 Budapest, Mókus u Esztergom, Kölcsey u Budapest, Budakeszi út 51/B 1071 Budapest, Városligeti fasor Budapest, Deák tér 4.

9 ORSZÁGOS REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT ORSZÁGOS ZSIDÓ VALLÁSI ÉS TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 1146 Budapest, Abonyi u Budapest, Dohány u. 2.

10 3. melléklet a.../2010. (...) OKM rendelethez A visszaszállítás tényéről szóló bejelentés formanyomtatványának tartalma 1. Az engedélyes neve 2. Az engedély száma 3. A visszaszállítás időpontja

11 4. melléklet a.../2010. (...) OKM rendelethez A műtárgykísérő igazolás tartalma 1. Az igazolás száma: [Reference number of this certificate] A kulturális tárgy azonosításának szempontjai: [Criteria to be used for identification of the cultural object] 2. Műfajának (besorolásának) meghatározása: [Description] A kategória megnevezése: [Name of the category] A kategória sorszáma: [Number of the category] 3. Címe vagy neve: [Title or subject] 4. Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus: [Artist, period, workshop and/or style] 5. Készítési kor: [Dating] 6. Méretek: [Measurements] 7. Anyag és készítési eljárás [Medium or technique] 8. Egyéb jellemzők: [Other characteristics] 9. Csatolt tárgyjegyzék oldalainak száma (gyűjtemény esetén kötelező) [Number of pages of attached list of objetcs in case of collections obligatory] 10. A kulturális tárgy fényképe [Photograph of cultural object] 11. A kiállítás helye és időpontja: [Place and date of issuing] Budapest, év [year] / hó [month] / nap [day] 12. Érvényesség lejárta: [Valid until] év [year] / hó [month] / nap [day] 13. A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője: [Signature and stamp of the issuing authority] 14. Záradék: [Clause] Jelen igazolás nem tanúsítja a kulturális tárgy (javak) szerzőségét, korát, értékét és eredetiségét! [Present certificate does not certify the authority, age, value and originality of cultural goods!]

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 179. szám (2010. november 25.) 25991-25995.oldal A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről A kulturális

Részletesebben

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 9 -a (2) bekezdésének b) pontjában (a továbbiakban:

Részletesebben

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. TARTALOM

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. oldal JOGSZABÁLY 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet

Részletesebben

Hogyan tudhatom meg, hogy egy tárgy mûtárgy, a kulturális javak körébe tartozik, vagy esetleg védett is?

Hogyan tudhatom meg, hogy egy tárgy mûtárgy, a kulturális javak körébe tartozik, vagy esetleg védett is? Mûkincsek, mûtárgyak Hogyan tudhatom meg, hogy egy tárgy mûtárgy, a kulturális javak körébe tartozik, vagy esetleg védett is? Mûtárgy, mûkincs, régiség, (régészeti) leletek, muzeális tárgy, nemzeti kincsek,

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben