Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k"

Átírás

1 ... sz. melléklet a Szerződéshez Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában Hatályba lép: április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k I. A Házirend célja, hatálya, bevezető rendelkezések II. Értelmező rendelkezések III. Kötelező erő IV. Az Irodapark használatára vonatkozó rendelkezések V. Közlekedés és parkolás VI. Az Irodapark nyitvatartási ideje VII. Üzleti tevékenység VIII. Szállítás IX. Környezet X. Áruk és személyek biztonsága XI. Vegyes rendelkezések

2 I. A Házirend célja, hatálya, bevezető rendelkezések 1. A Házirend célja, hogy meghatározza Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7.) kizárólagos tulajdonát képező, a Fővárosi Kerületek Földhivatalánál Budapest 19333/12, 19333/15, 19333/19, 19333/22, 19333/24, 19333/27, 19333/36, 19333/37, 19333/40, 19333/41, 19333/42, 19333/46, 19333/48 és 19333/51 hrsz. alatt bejegyzett, természetben a Budapest, III. kerület, Záhony utca 7., Jégverem utca és Gázgyár utca 1-3. szám (Graphisoft Park) alatt található ingatlanokban ( Irodapark ) tartózkodó Érintett Személyek tekintetében azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált együttműködés és a munkavégzés körülményeinek lehető legmagasabb színvonalon történő kialakítása érdekében elengedhetetlenek, továbbá előírja az Irodapark rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére és működésére szolgáló, más rendelkezésekben nem rögzített követelményeket. 2. A jelen Házirend hatálya az Irodapark egész területére beleértve az egyes bérleményeket, üzemi területeket, kizárólagos és közös használatú területeket is kiterjed. Jelen Házirend hatályon kívül helyezi a korábbi változatot és visszavonásig hatályban marad. A Házirend személyi hatálya az Irodaparkban tartózkodó összes személyre kiterjed. 3. A Házirend egységes szerkezetben elválaszthatatlan mellékletét képezi az Irodapark bérlőivel és használóival megkötött bérleti és használati szerződéseknek és kötelező erejű. 4. Az Irodaparkba belépni, az Irodapark területén bármilyen tevékenységet folytatni csak az Irodapark rendeltetésének megfelelően, az adott bérleti szerződésekben és jelen Házirendben meghatározott feltételek mellett szabad. 5. A Bérbeadót a jelen Házirend hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében az Üzemeltető képviseli. Üzemeltető a Bérlőkkel a hivatalos kapcsolatot a Bérlők által erre feljogosított (delegált) személyen keresztül tartja. Az Üzemeltető által a Bérlő képviselőjének elektronikus úton küldött levele, tájékoztatása a Házirend hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében hivatalos formának tekintendő. 6. A Házirend módosítására a Bérbeadó egyoldalúan és bármikor jogosult. A módosítást és az egységes szerkezetű új Házirendet a Bérbeadó a Bérlőknek írásban (elektronikus vagy postai úton) megküldi, és közli a hatályba lépés napját is. Más rendelkezés hiányában a módosítás (az új Házirend) annak a Bérlői Fórumon történő kihirdetésével lép hatályba. 7. A Bérbeadó kiemelten tájékoztatja a Bérlőket, hogy a Bérlők és az Érintett Személyek biztonsága, illetve a vagyonvédelem hatékonysága érdekében az Irodapark területe térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt terület; továbbá az Irodaparkba történő be- és kilépés (gépjárművel történő be- és kihajtás) regisztrálásra kerül egy elektronikus rendszerben. Oldal 2 / 17

3 II. Értelmező rendelkezések Jelen Házirendben foglalt nagybetűs szavak és kifejezések ha a Házirend szövegéből az másképp nem következik a következő jelentéssel bírnak: Bérbeadó jelenti az Irodapark tulajdonosát, azaz a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft-t; Bérlő Bérlői fórum Érintett Személyek Kizárólagos használatú terület/épület Irodapark Közös terület jelenti azt a magánszemélyt vagy jogi személyt, aki az Irodaparkban valamely bérlemény bérletére/használatára a Bérbeadóval szerződést kötött; jelenti a Bérlők rendszeres, a Bérbeadó által összehívott gyűlését, amelyen a Bérbeadó, az Üzemeltető és a Bérlők az Irodaparkkal, annak működésével kapcsolatos álláspontjaikról és egyéb hivatalos közlendőikről egymást tájékoztatják. A Bérlői fórumot évente legalább egyszer össze kell hívni és azon évente egyszer az Üzemeltetési Költségekről szóló beszámolót a Bérbeadó köteles megtartani; jelentik a Bérlőt valamint tulajdonosait, alkalmazottait, szállítóit, partnereit és vendégeit, vagy a Bérlő érdekkörében az Irodaparkban tartózkodó más személyeket; jelenti azon területeket, vagy épületeket, amelyek mint bérlemények az egyes bérleti szerződések alapján a Bérlők kizárólagos használatában állnak; jelenti az Irodaparkban a Bérbeadó diszkrecionális jogkörében mindenkor meghatározott mindenki által használható területeket, amelyekbe nem értendő bele az épületen belüli Közös terület, a Kizárólagos használatú terület, viszont ide értendők különösen az Irodapark közös területein lévő közlekedő területek, átjárók és egyéb részek, valamint a parkolókhoz vezető belső közlekedő utak, a felhajtók, a bejárást lehetővé tevő utak, rámpák; Épületen belüli Közös terület jelenti az adott épületen belül több bérleményhez tartozó, az adott épület Bérlői közös használatában lévő olyan területet, amely használatára más épület Bérlői nem jogosultak; Üzemeltető Üzemi terület jelenti a Graphisoft Park Services Kft-t, illetve a nevében eljáró képviselőt; jelenti az Irodaparkban az egyes épületek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések elhelyezését szolgáló helyiségeket, különösen: a szellőző-, klíma gépház, kazánház, liftgépház, elektromos Oldal 3 / 17

4 kapcsolóhelyiségeket, továbbá a kijelölt tetőteraszok kivételével minden tetőfelületet. III. Kötelező erő 1. A Házirend kötelező erővel bír. A Bérlők kötelesek a Házirend rendelkezései szerint eljárni, azokat az Érintett Személyekkel szemben érvényre juttatni, és kötelesek a Házirend megtartásának kötelességét megkívánni minden olyan dokumentumban, amely Érintett Személyt bármilyen tevékenység folytatására feljogosít az Irodapark területén. 2. Az Irodapark zavartalan működése érdekében elengedhetetlenül szükséges rendfenntartó és biztonsági intézkedések megtételére kizárólag a Bérbeadó és az Üzemeltető jogosult. A megtett intézkedések során a Bérbeadó és az Üzemeltető köteles úgy eljárni, hogy az az érintett személyek számára aránytalan kárt ne okozzon. 3. Az Érintett Személyek a Házirendet sértő magatartásukért, az általuk okozott kárért amennyiben a bérleti szerződés vagy a Házirend másként nem rendelkezik a Ptk. rendelkezései szerint felelősek. 4. A Bérbeadó semmilyen jogáról nem mond le akkor, és semmilyen későbbi jogérvényesítést nem zár ki azzal, hogy eltűr valamely, a Házirend rendelkezésébe ütköző magatartást. IV. Az Irodapark használatára vonatkozó rendelkezések Közös területek használata Általános rendelkezések 1. A Közös területeket, a gondosság követelményeivel összhangban, mások zavarása nélkül csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Ha a Közös területet, az Irodapark területén lévő tereptárgyakat a Bérlő vagy az Érintett Személyek megrongálják, úgy a rongálások kijavítása a Bérlő költségére történik. A Közös területek kizárólagos használatára a Bérlők, illetve az Érintett Személyek csak az Üzemeltető írásos engedélye alapján jogosultak. 2. Az Irodapark területén a bérlemények kivételével valamennyi terület és felület (beleértve a Közös teret is) a Bérbeadó és az Üzemeltető rendelkezése alatt áll. Tiltott tevékenységek 3. A Bérlők a Bérbeadó és az Üzemeltető előzetesen írásban megadott engedélye nélkül nem használhatják az Irodapark külső, és épületen belüli Közös területeit semmilyen csomagolási munka elvégzésére, áru kihelyezésére, csomagoló anyag, és termék tárolására, pult, ital- és édességkiadó automaták, árusító bódé vagy egyéb berendezés elhelyezésére, és nem engedhetik, hogy az Érintett Személyek így járjanak el. Bérlők, illetve az Érintett Személyek a Közös területeken nem oszthatnak prospektust vagy röpiratot, nem árusíthatnak, adatgyűjtést, Oldal 4 / 17

5 kereskedelmi fotózást nem végezhetnek, a Közös területet gazdasági céllal nem hasznosíthatják. A Bérlők semmilyen esetben sem helyezhetnek el falragaszt, zászlót, hirdető táblát vagy feliratot, vagy egyéb tájékoztató anyagot a Közös területeken a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül; ez az engedély bármikor visszavonható. Bérbeadó megtagadhatja zászló, hirdető, útbaigazító tábla kihelyezését, ha az az Irodapark épületeinek összképét, egységes megjelenését, illetve más Bérlők üzleti érdekeit sértheti. A Bérlő és az Érintett Személyek a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hasznosíthatják az Irodapark külső falait, felületeit semmilyen célra. 4. Az Irodapark területén TILOS gördeszkával vagy bármilyen olyan eszközzel közlekedni, amely mások testi épségét veszélyeztetné, az Irodapark állagát rontaná, vagy rendeltetésszerű használatát akadályozná. 5. Háziállatok behozatala tilos. Az Irodapark területén a dohányzás csak az erre kijelölt helyeken megengedett, a vonatkozó jogszabályok értelmében minden más területen TILOS és pénzbírsággal sújtható. Alkoholfogyasztás csak az erre kijelölt, engedéllyel rendelkező vendéglátó egységben megengedett. Szemetet, illetve bármilyen hulladékot az erre kijelölt tárolókban kell elhelyezni. Cégtábla és hirdetések 6. A Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül semmilyen felirat, vagy cégér nem helyezhető ki az Irodapark épületen belüli és külső Közös területein, illetve az irodaépületek belső Közös területein. Bérlő köteles a cégtábláját az Irodapark bejáratánál lévő, erre a célra szolgáló információs táblára kihelyezni, és az Irodaparkból történő elköltözés esetén azt saját költségén eltávolítani. Bérlő jogosult a bérleménye bejáratánál saját költségén jelzőtáblát elhelyezni. A cégtábla, illetve jelzőtábla kihelyezésével kapcsolatos műszaki és esztétikai kérdésekben a Bérlő köteles a Bérbeadó előzetes jóváhagyását kérni. 7. Bérlő bármilyen tevékenységét hirdető berendezést csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyének megszerzése után és kizárólag saját költségére és kockázatára helyezhet el az Irodapark bármely területén. Hirdetési berendezés alatt értendő bármiféle hirdetés-hordozó (úgymint poszter, neontábla stb.). Az Irodapark területét a Bérbeadó megbízásából Üzemeltető felügyeli. Ha Bérbeadó a Bérlő számára hirdető-tábla vagy hirdetési berendezés elhelyezésére átadott területen felújítási, változtatási vagy javítási munkálatokat szándékozik végezni, úgy ettől eltérő megállapodás hiányában a Bérlő saját költségére köteles eltávolítani, raktározni és újból felszerelni saját hirdető-tábláit, hirdetési berendezéseit. 8. A Bérbeadónak mindenkor jogában áll, hogy saját belátása szerint a Közös területeket vagy azok egy részét társaságok, csoportok, személyek, köz- vagy magánintézmények, magánszemélyek stb. rendelkezésére bocsássa, amelyről Bérlőket előzetesen írásban tájékoztatja, legalább az esemény előtt 24 órával. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a közös területen pavilonokat állítsanak fel. Oldal 5 / 17

6 Közös területek használata 9. A Közös terület jelenti az adott épületen belül több bérleményhez tartozó, az adott épület Bérlői közös használatában lévő olyan területet, amely használatára a más épületekben bérleménnyel rendelkező Bérlők nem jogosultak. A közös területek használatára az épület Bérlői a terület rendeltetésének megfelelően jogosultak. A közös területek megfelelő használata vonatkozásában azok Bérlői a Bérbeadóval szemben egyetemlegesen felelősek. Bérlemények használata 10. Valamennyi Bérlő kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja bérleményét, feltéve, hogy nem sérti a Bérbeadó és a többi Bérlő jogait, és semmit nem tesz, ami veszélyeztethetné mások testi épségét, az Irodapark vagy a bérlemény állagát, illetve nem ütközik a Házirendben, a bérleti szerződésben vagy annak mellékleteiben foglalt szabályokkal. 11. Tilos a bérleményekben bármilyen bolti kereskedelmi tevékenység folytatása, kivéve, ha a Bérbeadó erre írásban előzetesen engedélyt adott, vagy a bérlemény rendeltetése bolti kereskedelmi tevékenység. Üzemi terület használata 12. Üzemi területre az Üzemeltető 0-24 óra között bármikor beléphet. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Bérleménybe, illetve az abban lévő Üzemi területre távollétében és munkaidőn túl is be lehessen jutni abban az esetben, ha a késedelem veszéllyel vagy károsodással járna. Amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, felelős mindazokért a károkért, amelyek abból származnak, hogy Bérbeadó a Bérleménybe, illetve az Üzemi területre nem juthatott be. Tűzvédelem 13. Bérlő köteles a jogszabályok és a tűzvédelmi szabályzat előírásainak megfelelő tűzvédelmi tájékoztatást a bérleményben kifüggeszteni, annak előírásait betartani és betartatni az Érintett Személyekkel. A tűzvédelmi berendezéseket vagy a kezelőtáblákat tilos megrongálni, módosítani, letakarni vagy a megközelítését bármilyen módon korlátozni. Bérlő köteles az általa bérelt területre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, menekülési tervet készíttetni, és tartalmát megismertetni az Érintett Személyekkel. Az Irodapark területén, a bérlemények területén, különösen az irodákban tilos dohányozni. A dohányzás kizárólag az arra kijelölt területen megengedett. 14. A munkavédelmi szabályzat, munkavédelmi oktatás és kockázatértékelés elkészítése, valamint az egyéb kötelező oktatások a Bérlő kötelezettségei közé tartoznak. Oldal 6 / 17

7 Egyéb használati rendelkezések 15. A Bérlő tartózkodni köteles minden veszélyes, kellemetlen vagy egészségre veszélyes tevékenységtől, és meg kell tennie minden intézkedést a rendellenes zaj vagy kellemetlen szag megakadályozására. Főzött ételek készítésére alkalmas konyha nem alakítható ki a bérleményekben, ennek megfelelően az irodai rendeltetésű berendezéseken kívül kávé-, és teafőző, vízmelegítő, mikrohullámú sütő - semmiféle konyhai célra használható gáz- vagy elektromos berendezést nem lehet elhelyezni. Az irodákban lévő teakonyhákban csak a készételek melegítése megengedett, a teakonyhában történő más ételkészítés TILOS! Az Irodaházakban a zajjal járó munkák kizárólagosan és óra között, illetve nyitvatartási időn kívül végezhetőek, kivéve az épület állagát veszélyeztető eseményt elhárító munkák végzését. Az irodába bevitt ételek tárolása csak a teakonyhákban, a hűtést igénylő termékek esetében a hűtőben megengedett. A hűtőben elhelyezett, lejárt szavatosságú és/vagy romlásnak indult ételek eltávolításáért Bérlő felelős, a takarító személyzet erre nincs felhatalmazva. 16. Bérlő köteles szabad közlekedést biztosítani a bérlemény karbantartási, helyreállítási munkálatai során. 17. Bérlő Bérleménye valamennyi kulcsából egy-egy darabot lezárt, szabványosított fémkazettában köteles az Üzemeltetőnek átadni a tűz és elemi, vagy egyéb kár megelőzése és elhárítása érdekében. Bérbeadó hibaelhárítási, karbantartási munkálatok elvégzése, az Üzemi területre való belépés érdekében jogosult a kulcsok felvételére Bérlővel történt előzetes, szóbeli vagy írásos egyeztetés alapján azzal, hogy tűz vagy elemi, illetve egyéb kár megelőzése vagy elhárítása érdekében a kulcsot utólagos tájékoztatás mellett is felveheti. A kulcsdoboz pecséttel történő lezárására Bérbeadó erre felhatalmazott képviselője jogosult Bérlő hozzájárulásával. 18. Bérlő köteles az Üzemeltetőnek írásban bejelenteni annak a személynek a nevét, címét és telefonszámát, akit nyitvatartási időn (munkaidőn) túl a Bérbeadó bármilyen vészhelyzet esetén értesíthet (riaszthat). Bérlő köteles a változások folyamatos frissítésére, a naprakész adatok hiányából keletkező károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. 19. Vészhelyzet vagy veszély esetén a károk megelőzése vagy enyhítése érdekében a Bérbeadó a szükséges intézkedéseket jogosult a Bérlő külön hozzájárulása nélkül megtenni, ideértve a bérlemény területére történő behatolást is. V. Közlekedés és parkolás Közlekedés 20. A Közös területeken valamennyi Bérlő, illetve az Érintett Személyek szabadon közlekedhetnek. 21. Az Irodapark területén gépjárművel közlekedni csak a kijelölt útvonalon, a KRESZ szabályait betartva szabad. A gépjármű bármilyen károkozása esetén kertbe, gyepre hajtás, kerítés, tábla Oldal 7 / 17

8 megrongálása a kárért egyetemlegesen felelős a gépjármű üzemeltetője és az a Bérlő, akinek az érdekkörében a gépjármű az Irodapark területén tartózkodott. 22. Az Irodapark területén tilos járműszerelési és javítási munkálatokat végezni, kivéve a máshogy nem elhárítható eseteket. Ilyen esetben gondoskodni kell arról, hogy a többi Bérlő legkisebb fokú zavarása és szennyezés nélkül valósuljon meg az elhárítás, valamint haladéktalanul értesíteni kell az Üzemeltetőt. 23. Az Irodapark területén csak megfelelő műszaki állapotú gépjárművel szabad közlekedni. Olaj-, benzinfolyás esetén az ebből eredő kárért a gépjármű üzemeltetője és az a Bérlő, akinek az érdekkörében a gépjármű az Irodapark területén tartózkodott, egyetemlegesen felelős. 24. Az Irodapark területére behajtani legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, utánfutó nélküli gépjárművel lehet. Az Üzemeltető jogosult korlátozni a teherforgalmat; több szállítmányból álló teherszállítás előtt a Bérlő köteles az Üzemeltetőt előzetesen értesíteni, teherszállításra csak az Üzemeltetővel egyeztetett módon kerülhet sor. 25. Az Irodapark területén 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, az irodaépületek előtti parkolók és az épületek bejáratai előtt a maximális megengedett sebesség 5 és 10 km/h, tekintettel a nagyobb gyalogosforgalomra. Az Irodaparkon belüli sebességhatár betartását a fő közlekedési úton sebességmérő berendezéssel ellenőrzi Üzemeltető, és a szabály megsértését bizonyítottan elkövető gépjárművet jogosult átalány kártérítési díjjal ( közlekedési pótdíjjal ) súlytani. A közlekedési pótdíjat Üzemeltető azon Bérlő részére számlázza ki, akinek a szabály megsértését elkövető gépjármű az érdekkörébe tartozik. Parkolás 26. Az Irodapark területén a Bérlők csak az általuk bérelt parkoló területeken parkolhatnak, más Bérlő által bérelt területen, illetőleg az Irodapark többi részén, különösen a Közös területeken parkolni szigorúan tilos. 27. Bérlő jogosulttá válhat további személygépkocsi parkolóhelyek használatára, amennyiben a Felek külön szerződést kötnek erre vonatkozóan. Bérlő (ideértve az Érintett Személyeket is) kizárólag a Szerződésben meghatározott személygépkocsi parkolóhelyek használatára jogosult az Irodapark területén, így az Irodapark területén sem Bérlő, sem pedig Érintett Személyek látogatói nem parkolhatnak az erre kijelölt területen kívüli helyen. Bérlő tudomásul veszi, hogy személygépkocsi parkolóhelyek korlátozott számban kerülnek kialakításra. 28. Az Irodapark belső területére gépjárművel történő behajtás, a Bérlők érdekkörébe tartozó és előzetesen Bérbeadó részére leadott gépjármű forgalmi rendszámú gépjárművek esetében lehetséges, elsődlegesen a rendszámfelismerő rendszer használatával. A rendszámfelismerő rendszer regisztrálja a ki- és belépő forgalmat, nyilvántartja a Bérlők által bérelt és használt parkolók kihasználtsági szintjét. Amennyiben nincs a Bérlő rendelkezésére álló parkoló területen szabad hely, azt a rendszámfelismerő rendszer jelzi és a gépjármű behajtását Üzemeltető nem engedélyezi, a járművet az őrszolgálat a Vendég parkolóhelyre irányítja. Oldal 8 / 17

9 29. Az Irodapark belső területére Bérlők vendégei csak akkor hajthatnak be, ha a fogadó Bérlő előzetesen írásban tájékoztatta az Üzemeltetőt a Vendége érkezéséről, aki hozzájárult a gépjármű behajtásához, és a Bérlő által bérelt parkoló területen van szabad parkolóhely. 30. Az Irodaparkba érkező Vendégek kizárólag az Irodapark által biztosított óradíjas vendégparkolókat használhatják. 31. Az Irodapark területén lévő felszíni és felszín alatti parkolókban az Irodapark nyitvatartási idején túl és hétvégén parkolni csak és kizárólag a Bérbeadó előzetes írásos engedélye alapján lehet. Engedély nélküli parkolás esetén keletkező károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. A közlekedési és parkolási rend fenntartása 32. Bérbeadó a szabálytalanul parkoló és közlekedő gépjárművekkel szemben jogosult eljárni. Az Irodapark zöld területének, az Irodapark egészének vagy egyes részeinek védelme érdekében a Bérbeadó/Üzemeltető jogosult tereptárgyakat elhelyezni, a közlekedést és a használatot megtiltani. 33. Az Üzemeltető megtagadhatja a gépjármű Irodapark területére történő behajtását, az Irodapark területéről a gépjárművet kitilthatja illetve jogosult a parkon belüli szabályok megsértéséért pótdíj kiszabására, ha a gépjármű műszaki állapota nem megfelelő, nem tartja be az Irodapark közlekedési és parkolási szabályait, a kijelölt útvonalról letér, nem a Bérlő rendelkezésére bocsátott parkolóhelyen parkol, illetve nincs a Bérlő rendelkezésére álló szabad parkolóhely. A gépjármű kitiltásáért, kiutasításáért a Bérbeadó felelősséggel nem tartozik; a Bérbeadóval szemben kárigény érvényesítésének semmilyen jogcímen nincs helye. 34. A Bérlők érdekkörébe tartozó ugyanazon gépjármű 3 alkalommal történő szabályszegése esetén Üzemeltető jogosult a gépjárművet az Irodapark teljes területéről határozatlan időre kitiltani. 35. A jelen fejezetben megállapított parkolási, vagy közlekedési rend megsértése esetén, így különösen parkolóhely jogalap nélküli használata, a kijelölt utakon kívül, zöldfelületen történő áthajtás, szennyezés esetén a jogsértő fél ,- Ft összegű átalány kártérítést köteles megfizetni. Az átalány kártérítés jellegéből következően az okozott kár összegét nem kell bizonyítani, a rendelkezések megsértése önmagában megalapozza a kártérítést. Amennyiben az okozott kár az átalány kártérítés összegét meghaladja, úgy a vétkes fél a teljes kárt köteles megfizetni. 36. Bérlő kifejezetten felelős az alkalmazottai, üzletfelei, látogatói, vásárlói, és az ő érdekkörében az ingatlanra belépő személyek magatartásáért is, így ezen személyek jogsértése és szerződésszegése esetén köteles helytállni és a kártérítés összegét megfizetni. Kerékpárok és motorkerékpárok 37. Az Irodapark területén a kerékpárokra és motorkerékpárokra a közlekedési és parkolási szabályokat a következő kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. Oldal 9 / 17

10 38. Az Irodapark kifejezett célja a környezetbarát közlekedés támogatása, ezért a kerékpárok és motorkerékpárok tárolására a Bérbeadó és az Üzemeltető számos földhöz rögzített kerékpár tárolót, elkerített, mágnáskártyával nyíló zárt tárolót és külön motorkerékpár tárolót alakított ki az Irodapark különböző pontjain. A járművek jellege és mozgékonysága miatt, az Irodapark többi Bérlőjének érdekvédelme és a vagyonvédelem miatt azonban szükségessé vált a tárolási szabályok külön meghatározása. 39. A kerékpárok és motorkerékpárok tárolására csak és kizárólag az erre kijelölt tároló helyeken megengedett. Kerékpárt, motorkerékpárt az épületekbe bevinni szigorúan tilos. 40. Az Üzemeltető a szabálytalanul parkoló, azaz szabálytalanul tárolt, lekötött, vagy otthagyott kerékpárokkal és motorkerékpárokkal kapcsolatban az alábbiak szerint jogosult eljárni. 41. A jelen fejezet rendelkezéseit megszegő kerékpár, vagy motorkerékpár használója 5.000,- Ft összegű átalány kártérítési díjat köteles megfizetni. Amennyiben a jármű nagyobb károkat okozott (például megsértette a falat, leverte a vakolatot, festést, megsértette a lift burkolatát, stb) úgy a használója köteles megfizetni az okozott kár teljes összegét. 42. A kártérítés összegén kívül az Üzemeltető jogosult továbbá a veszélyes helyen talált járművet, azaz amely vészhelyzet esetén a menekülő útvonalba esik és akadályt képez, vagy vészhelyzet esetén az elhárításhoz szükséges gépészeti, elektromos, vagy egyéb berendezéshez való hozzáférését gátolná vagy korlátozná, azonnali hatállyal eltávolítani. Az eltávolítás során a járműben, vagy kiegészítő berendezéseiben esett szükségszerű kárért, így különösen a rögzítő lánc elvágásáért, kormány-, vagy fékrögzítő berendezésben és azok által okozott károkért nem felelős, azt nem köteles megtéríteni, vagy egyéb módon helytállni. Az elszállítást követően a járművet az Üzemeltető 3 hónapig tárolja, majd árverésen értékesíti. A befolyt összegből az eljárási költségei és a kártérítés után fennmaradt összeget a tulajdonos jelentkezéséig letétbe helyezi. 43. A nem veszélyes helyen talált járművet az Üzemeltető a kártérítési díj megfizetéséig jogosult saját rögzítő lánccal rögzíteni. Amennyiben 8 napon belül nem kerül sor a kártérítési díj megfizetésére, úgy az Üzemeltető jogosult a veszélyes helyen tárolt járművekre vonatkozó rendelkezések szerint eljárni. Az Üzemeltető rögzítő láncának levágása a károkozás értékétől függően szabálysértés, vagy bűncselekmény. 44. Az Üzemeltető lehetőség szerint minden eljárási cselekményét megelőzően képfelvételt készít a járműről. 45. Az Irodapark nyitvatartási idején túl illetve hétvégén, kerékpár és motorkerékpár Irodaparkban történő tárolása, csak és kizárólag a Bérbeadó írásos engedélyével, az erre kijelölt helyen lehetséges. Engedély nélküli tárolásból keletkező károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Oldal 10 / 17

11 VI. Az Irodapark nyitvatartási ideje 1. Az Irodapark az év minden munkanapján nyitva tart, az általános nyitvatartási ideje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A Bérlők, illetve alkalmazottaik jogosultak bérleményeik használatára az általános nyitvatartási időn kívül is, kötelesek azonban a biztonsági szabályokat megtartani. Bérlők kötelesek az általános nyitvatartási időn kívül, általuk megbízott harmadik személy(ek) által végzendő munkálatokat írásban egyeztetni Üzemeltetővel. Üzemeltető köteles a Bérlőkkel előre egyeztetni a nyitvatartási időn kívül történő, Bérlők által bérelt területekre vonatkozó karbantartási munkálatokat. VII. Üzleti tevékenység Általános kötelezettségek 1. Üzleti tevékenységet kifejteni kizárólag a bérleményen belül lehet. Az Irodapark Bérlői nem használhatják a Közös területeket semmiféle üzleti tevékenység folytatására. Tilos bármilyen tevékenység, mely az Irodapark rendeltetésszerű működését és használatát akadályozná, vagy zavarná. 2. A Bérlők tevékenységüket a törvényi, jogszabályi előírásoknak, illetve az üzletág előírásainak megfelelően kötelesek végezni. Tevékenységükkel összefüggő hatósági vagy vásárlói, megrendelői ügyeiket, illetve kifogásokat kötelesek maguk elintézni. Ha ilyen kifogással összefüggésben az Irodaparknak kárt okoznak (pl. hatósági bezárás), azért korlátlanul felelősek. Takarítás 3. Bérlők kötelesek biztosítani a bérlemény és tartozékai működőképességét és tisztaságát. A Bérbeadó által az általános üzemeltetés keretében végzett takarítás munkanapokon óra között történik, ezen időszak alatt a takarítószemélyzet bejutását a bérleményekbe lehetővé kell tenni; illetve évente 2 alkalommal nagytakarítást végeztet Bérbeadó, amikor a Bérlőkkel előre egyeztetett időpontban a takarító személyzet bejutását szintén biztosítani szükséges. 4. Kellemetlen szagú tisztítószerek használata tilos, csakúgy, mint víz, mosószer, stb. kieresztése. A csatornahálózatba nem dobható, engedhető olyan anyag, amely azt eltömíti, gyúlékony vagy maró hatású, illetve a vonatkozó környezetvédelmi szabályok szerint kommunális csatornahálózatba nem engedhető. Bérlő csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tisztítószereket és a tevékenységi köre gyakorlásához szükséges anyagokat használhat a bérleményben. Oldal 11 / 17

12 Szemét, hulladék, göngyöleg, csomagolóanyag, kartonok eltávolítása 5. Az Irodapark területén hulladékot, göngyöleget, csomagolóanyagot, kartonokat tilos tárolni, elégetni. Az Üzemeltető csak az olyan hulladék, csomagolóanyag, karton összegyűjtését látja el, amely a hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kommunális hulladéknak minősül, és az FKF Zrt. illetve az ASA Magyarország Kft. elszállítja. Az Irodapark területén részbeni szelektív hulladékgyűjtés működik, a kommunális, a papír, a műanyag, és az elem hulladékot az Üzemeltetés külön szállítatja el. 6. Bérlők és érdekkörükbe tartozó személyek a papírkonténerbe csak lapra szedett papírhulladékot helyezhetnek el. Más hulladék, göngyöleg, csomagolóanyag elszállíttatásáról a Bérlők saját költségükön kötelesek gondoskodni. 7. A Bérbeadó nem felel a szemétbe tett anyagokért, azok harmadik személy általi bármilyen módon történő felhasználásáért, a szemét tartalmát nem köteles vizsgálni. Gyúlékony és veszélyes anyagok 8. Tilos a bérleményben robbanó, veszélyes, egészségre káros, oda nem való termékeket tárolni, forgalmazni, kivéve, ha a bérleménynek a kereskedelmi forgalom szerinti ilyen rendeltetése van. 9. Ha névlegesen gyúlékony áruk vagy bármilyen veszélyes anyag tárolása szükséges valamilyen forgalmazási vagy üzleti célra, be kell szerezni a Bérbeadónak és a biztosítónak, valamint a hatóságoknak az előzetes hozzájárulását és az utóbbiakat a Bérbeadónak be kell mutatni. Az érintett Bérlő kártérítési felelősséggel tartozik a fentiekkel kapcsolatban felmerült utólagos biztosítási díjak tekintetében is. VIII. Szállítás 1. Az Irodapark bérleményeinek, vagy más helyiségeinek áruval történő ellátása csak és kizárólag más Bérlők zavarása, akadályoztatása, és érdekeinek csorbítása nélkül történhet. Ahol az Irodaparkban rendelkezésre áll kijelölt rakodási, áruszállítási terület, ott kizárólag ezt lehet igénybe venni áruszállításra. Olyan épületekben, ahol nem áll rendelkezésre gazdasági terület, ott a Bérlő által kizárólagosan bérelt területen kell a rakodáshoz, szállításhoz szükséges parkolást elvégezni. Az épületen belüli szállításra csak a legszükségesebb időtartamban lehet a közös területet igénybe venni. A közös területen a szállítás következtében esetlegesen keletkező kárért Bérlők a szállítójukkal egyetemlegesen felelősek. 2. Minden terméket, konténert vagy egyéb tároló eszközt, amely a Bérlőhöz tartozik, vagy szállítás útján hozzá került, a Bérlő bérleményében kell tárolni. Ha bármilyen áru, tároló-, vagy szállító -eszköz gátolja az Irodapark közlekedő útjait, vagy az Irodapark mások által is használt közös területeit foglalja, úgy a Bérbeadónak jogában áll azt, vagy azokat a Bérlő költségére és felelősségére onnan eltávolítani. Oldal 12 / 17

13 3. Bérlő a bérleménybe történő ki- vagy beköltözését kizárólag a Bérbeadóval írásos formában előre egyeztetett napon és időrendben teheti meg. 4. A Bérlő érdekkörébe tartozó szállítás nem gátolhatja, vagy zavarhatja a közös területeket, közlekedő utakat vagy a bejárati részeket. A vészkijáratokat és azok folyosóit, közlekedő útjait semmilyen körülmények között nem lehet akadályozni, eltorlaszolni. A szállítási területeket és folyosókat a Bérlő köteles használata során saját költségén tisztán tartani. 5. Épületen belüli területen, minden, az áru szállítására, mozgatására használt eszközt Bérlő köteles lágy gumi, vagy puha műanyag kerekekkel ellátni és azok kizárólag kézi meghajtással működtethetők. 6. Az épületeken belüli közös tereket/területeket a szállítók csak a szállítás legszükségesebb ideje alatt használhatják, az épületben lévő többi Bérlő közlekedésének, közös tér/közös terület használatának akadályozása nélkül. Bérlők szállítói az Irodapark forgalmát a szállítási tevékenységükkel nem akadályozhatják, más Bérlők által bérelt területen nem rakodhatnak, bármilyen ebből eredő kárért Bérlők teljes mértékben felelősek. IX. Környezet Általános előírások 1. A Bérlők kötelesek az Irodaparkban folytatott bármilyen tevékenységük során a hatályos környezetvédelmi és biztonsági előírásokat betartani és az Érintett Személyekkel is betartatni. Amennyiben a Bérlő környezetvédelmi engedélyhez (egységes környezethasználati engedélyhez, stb.) kötött tevékenységet kíván folytatni, akkor ahhoz a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása is szükséges. Abban az esetben is, ha a Bérlő jogosult környezetvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet folytatni, a Bérlő köteles a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, és valamennyi jogszabályi/hatósági előírásnak eleget tenni. Hanghatások, zaj 2. A bérleményeken belül hangszórókat, zeneszerszámokat, mikrofonokat, rádiókat, TV-ket vagy más hanghordozó eszközöket csak azzal a feltétellel lehet használni, hogy azok a bérleményen kívül nem hallhatók és harmadik személyeket nem zavarnak. 3. A Bérlők és az Érintett Személyek motoros eszközöket csak úgy használhatnak, hogy azok a lehető legkisebb zajt keltsék. Az elektromos szerelvényeket zavarmentesítő rendszerekkel kell ellátni, és azok nem okozhatnak interferenciát más elektromos készülékekben. Szemét 4. A Bérlők kötelesek eltávolítani a szemetet és hulladékot a Bérbeadó által előirt módon, az általa kijelölt gyűjtőhelyeken, és amennyiben a Bérbeadó úgy rendelkezik, a külön típusú szemétnek és hulladéknak megfelelő egyedi módon. Szemetes zsákokat tilos a padlón húzni; Oldal 13 / 17

14 azokat olyan kézikocsival kell kivinni vagy elszállítani, amelynek puha műanyag vagy lágy gumikerekei vannak. A hulladékot megfelelő tartályokban kell elhelyezni. Biztonság és higiénia 5. A Bérbeadónak jogában áll, hogy a Bérlők költségén szerződéseket kössön speciális cégekkel fertőtlenítés, és amennyiben szükséges, rovar- és rágcsálóirtás céljából. 6. A Bérlők nem végezhetnek/engedélyezhetnek olyan cselekményeket/mulasztásokat, amelyek révén az Irodapark szennyvízcsatorna- vagy öntöző-hálózatának csövei eldugulnának, vagy meghibásodnának olyan anyagok vagy tárgyak bejuttatásával, amelyek a szennyvíz, locsolóvíz szabad lefolyását megakadályoznák. Hatósági ellenőrzések 7. Amennyiben az Irodaparkon belül a Bérlőt vagy az Érintett Személyek bármelyikét környezetvédelmi, tűzvédelmi, higiéniai vagy más hasonló biztonsági célzatú hatósági ellenőrzés alá vonják, akkor erről a Bérlő köteles a Bérbeadót lehetőség szerint előre értesíteni, illetve biztosítani, hogy a Bérbeadó/Üzemeltetője jelen lehessen. X. Áruk és személyek biztonsága Balesetek 1. Baleset esetén azonnal értesíteni kell a mentőket és az Üzemeltetőt. Lopások, egyéb bűncselekmények 2. Az Irodapark területén elveszett, elhagyott tárgyakért a Bérbeadó felelősséget nem vállal. A talált tárgyakat az Üzemeltetőnek kell leadni. 3. A Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni, ha bűncselekmény áldozatává vált, amelynek következtében rendőrséget kell hívni. A Bérlő haladéktalanul köteles értesíteni a Bérbeadót, ha tudomást szerez az Irodaparkon belül történt bűncselekményről, vagy annak kísérletéről, vagy előkészületéről. Tűzesetek 4. A Bérlők kötelesek hozzáférhetővé tenni a bérleményt az automatikus tűzjelző rendszer és a füstérzékelők vizsgálatához. 5. Tilos a tűzjelző rendszer és a füstérzékelők rongálása, működésük akadályozása, e rendelkezés megsértéséből eredő kárért a Bérlő korlátlan felelősséggel tartozik. Oldal 14 / 17

15 6. A menekülési utakat és vészkijáratokat mindig szabadon kell hagyni, onnan az akadályozó tárgyakat el kell távolítani, és e helyeket tisztán kell tartani. A menekülési utakon éghető anyagok tárolása szigorúan tilos. 7. Tűz esetén azonnal hívni kell az Üzemeltetőt és a tűzoltókat. A bérlemény tűzbiztonságáért a Bérlő felelős. Riasztórendszer 8. A bérlemények vagyonvédelmi riasztórendszerrel vannak ellátva. A riasztórendszer aktivizálásáért, az ennek elmulasztásából eredő kárért, helytelen használatáért a Bérlő felelős. 9. Bérlő köteles alkalmazottait (Érintett Személyeket) tájékoztatni, hogy az irodából utolsóként távozó alkalmazott aktiválja a riasztó rendszert, vagy a biztonsági őrnek jelezze távozását a vagyonvédelmi riasztórendszer aktiválása miatt. Ha ezt a szabályt a Bérlő megszegi, vagy az alkalmazott (Érintett Személy) elmulaszt ennek eleget tenni, úgy az ebből eredő károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelősek. 10. Bérbeadó nem felel azért a kárért, amely abból származott, hogy a belépőkártya illetéktelen személyhez került, vagy azt jogosulatlanul használták fel. A belépőkártya elveszéséből, megsemmisüléséből eredő kárért a Bérbeadó szintén nem felel; a belépőkártya elvesztését az Üzemeltetőnek haladéktalanul jelenteni kell. A belépőkártya letiltásának, új kártya beszerzésének valamennyi költsége a Bérlőt terheli. Őrzés védelem 11. Az Irodapark területe 24 órás élőerős védelemmel és kültéri megfigyelő kamerarendszerrel védett terület. A kamerarendszer képei digitális formában rögzítésre kerülnek, melyeket Üzemeltető a rögzítési időintervallum után automatikusan töröl. 12. A beléptetőrendszer és kamerarendszer miatt a Bérbeadó az egyes Bérlőkre, illetve az Érintett Személyekre vonatkozóan személyes adatok birtokába kerülhet, amelyet a Bérlő és az Érintett Személyek az Irodapark területére való belépéssel tudomásul vesznek. 13. A Bérbeadó az adatokat csakis a jelen pontban meghatározott célokból, a bérleti szerződések, a Házirend vagy a jogszabályok megsértésének alátámasztására használhatja fel, semmilyen más célra nem. 14. A kamerarendszerre vonatkozó rendelkezések, összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal: a. A kamerarendszer üzemeltetésének célja a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, valamint az Irodapark területén található vagyontárgyak védelme, amely célok más módszerrel racionálisan nem érhetőek el. b. Egyetlen kamera sem irányul egy adott bejáratára vagy nyílászáróra, vagy személyes használatú területekre (pl. öltöző, mellékhelyiség). Oldal 15 / 17

16 c. A kamerás megfigyelésre a terület belépési pontjain tábla figyelmeztet. A kamerarendszer üzemeltetőjéről az Üzemeltető folyamatosan tájékoztatja a Bérlőket és az Érintett Személyeket. d. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényről, így különösen a felvételkészítés céljáról és jogalapjáról, a felvételek tárolásának időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatás az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit is tartalmazza. e. A felvételek a mindenkori jogszabályi előírások szerint kerülnek törlésre, megsemmisítésre. f. A bérlői adatszolgáltatási megkereséseket az adatkezelő a mindenkori adatvédelmi, információs önrendelkezési, információ-szabadságról, illetve a vagyon-, és személy védelemről szóló jogszabályi rendelkezések alapján teljesíti. g. Az érintett jogai megsértésének vélelme esetén az adatvédelmi biztoshoz illetve a bírósághoz fordulhat. XI. Vegyes rendelkezések Antennák 1. A Bérbeadó engedélye nélkül tilos bármilyen antenna felszerelése. A Bérbeadó határozza meg az erre irányuló kérelem engedélyezésének feltételeit. Postaláda 2. A központi postahivatal iránymutatása szerint az Irodaparkban működő Bérlők vagy az alkalmazásukban álló személyek részére küldött leveleket a következőképpen kell megcímezni: A cég neve:... A cég címe: 1031 Budapest, Záhony u A Bérlők a hozzájuk ezen a címen érkező postai küldeményeket az Irodapark Mozdonyszín elnevezésű épületének földszintjén az őrszolgálat központi helyiségében vehetik fel. A fel nem vett postai küldemények miatt keletkező károkért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli. Magánszemély nevére érkező, cégnevet nem tartalmazó címzésű küldeményeket az Irodapark nem vesz át. Ideiglenes zárva tartás 4. Vészhelyzet esetén (különösen zavargások, tüntetések, bombariadó, tűzeset stb.) a Bérbeadó dönthet az Irodapark ideiglenes bezárásáról. A Bérbeadó a lehetőségekhez képest köteles értesíteni a Bérlőket, hogy megtehessenek minden szükséges intézkedést. 5. Amennyiben az értesítésre nincs lehetőség, a Bérbeadó jogosult az ideiglenes bezárás elhatározásával egyidejűleg az Irodapark kiürítését elrendelni. A Bérlők a kiürítés során kötelesek együttműködni. A kiürítéssel kapcsolatos károkért és költségekért a Bérbeadó nem felel, azok a Bérlőket terhelik. Oldal 16 / 17

17 Technikai problémák 6. A bérleményben vagy közös helyiségben, létesítményben keletkező bármilyen meghibásodást a Bérlő az általa feljogosított képviselő személyen keresztül köteles az Üzemeltetőnek haladéktalanul bejelenteni az Üzemeletető által működtetett elektronikus hibabejelentő felületen keresztül. * A Házirend rendelkezéseit tudomásul vettem, azt kötelezőnek elismerem. A Házirendet az Érintett Személyekkel megismertetem, betartatom. Budapest,. Bérlő Oldal 17 / 17

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében Amely létrejött egyrészről másrészről Név: Nagyerdei Kultúrpark

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

Budaörs Városi Uszoda. Sportcsarnok és Strand

Budaörs Városi Uszoda. Sportcsarnok és Strand Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand HÁZIREND A Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (továbbiakban: Létesítmény) elsősorban a város úszni, sportolni, kikapcsolódni vágyó lakosságát kívánja

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 1. Általános rendelkezések 1.1.Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Részletesebben

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Archi-Host Kft Általános Szerződési Feltételek Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Székhely: Cím: 4145 Csökmő, Rajk L. 22. Telefon: 06 70 420 4001 Fax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője:

A Life1Wellness Központ Házirendje. A Life1Wellness Központ üzemeltetője: A Life1Wellness Központ Házirendje A Life1Wellness Központ üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1, cégjegyzékszám: 02-09-080698,

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés elősegítésének és fejlesztésének érdekében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben