Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában. Hatályba lép: 2012. április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k"

Átírás

1 ... sz. melléklet a Szerződéshez Budapest, III., Záhony u. 7. sz. alatti Graphisoft Park vonatkozásában Hatályba lép: április 1. napján. T a rtalom j eg yz é k I. A Házirend célja, hatálya, bevezető rendelkezések II. Értelmező rendelkezések III. Kötelező erő IV. Az Irodapark használatára vonatkozó rendelkezések V. Közlekedés és parkolás VI. Az Irodapark nyitvatartási ideje VII. Üzleti tevékenység VIII. Szállítás IX. Környezet X. Áruk és személyek biztonsága XI. Vegyes rendelkezések

2 I. A Házirend célja, hatálya, bevezető rendelkezések 1. A Házirend célja, hogy meghatározza Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7.) kizárólagos tulajdonát képező, a Fővárosi Kerületek Földhivatalánál Budapest 19333/12, 19333/15, 19333/19, 19333/22, 19333/24, 19333/27, 19333/36, 19333/37, 19333/40, 19333/41, 19333/42, 19333/46, 19333/48 és 19333/51 hrsz. alatt bejegyzett, természetben a Budapest, III. kerület, Záhony utca 7., Jégverem utca és Gázgyár utca 1-3. szám (Graphisoft Park) alatt található ingatlanokban ( Irodapark ) tartózkodó Érintett Személyek tekintetében azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált együttműködés és a munkavégzés körülményeinek lehető legmagasabb színvonalon történő kialakítása érdekében elengedhetetlenek, továbbá előírja az Irodapark rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére és működésére szolgáló, más rendelkezésekben nem rögzített követelményeket. 2. A jelen Házirend hatálya az Irodapark egész területére beleértve az egyes bérleményeket, üzemi területeket, kizárólagos és közös használatú területeket is kiterjed. Jelen Házirend hatályon kívül helyezi a korábbi változatot és visszavonásig hatályban marad. A Házirend személyi hatálya az Irodaparkban tartózkodó összes személyre kiterjed. 3. A Házirend egységes szerkezetben elválaszthatatlan mellékletét képezi az Irodapark bérlőivel és használóival megkötött bérleti és használati szerződéseknek és kötelező erejű. 4. Az Irodaparkba belépni, az Irodapark területén bármilyen tevékenységet folytatni csak az Irodapark rendeltetésének megfelelően, az adott bérleti szerződésekben és jelen Házirendben meghatározott feltételek mellett szabad. 5. A Bérbeadót a jelen Házirend hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében az Üzemeltető képviseli. Üzemeltető a Bérlőkkel a hivatalos kapcsolatot a Bérlők által erre feljogosított (delegált) személyen keresztül tartja. Az Üzemeltető által a Bérlő képviselőjének elektronikus úton küldött levele, tájékoztatása a Házirend hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében hivatalos formának tekintendő. 6. A Házirend módosítására a Bérbeadó egyoldalúan és bármikor jogosult. A módosítást és az egységes szerkezetű új Házirendet a Bérbeadó a Bérlőknek írásban (elektronikus vagy postai úton) megküldi, és közli a hatályba lépés napját is. Más rendelkezés hiányában a módosítás (az új Házirend) annak a Bérlői Fórumon történő kihirdetésével lép hatályba. 7. A Bérbeadó kiemelten tájékoztatja a Bérlőket, hogy a Bérlők és az Érintett Személyek biztonsága, illetve a vagyonvédelem hatékonysága érdekében az Irodapark területe térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt terület; továbbá az Irodaparkba történő be- és kilépés (gépjárművel történő be- és kihajtás) regisztrálásra kerül egy elektronikus rendszerben. Oldal 2 / 17

3 II. Értelmező rendelkezések Jelen Házirendben foglalt nagybetűs szavak és kifejezések ha a Házirend szövegéből az másképp nem következik a következő jelentéssel bírnak: Bérbeadó jelenti az Irodapark tulajdonosát, azaz a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft-t; Bérlő Bérlői fórum Érintett Személyek Kizárólagos használatú terület/épület Irodapark Közös terület jelenti azt a magánszemélyt vagy jogi személyt, aki az Irodaparkban valamely bérlemény bérletére/használatára a Bérbeadóval szerződést kötött; jelenti a Bérlők rendszeres, a Bérbeadó által összehívott gyűlését, amelyen a Bérbeadó, az Üzemeltető és a Bérlők az Irodaparkkal, annak működésével kapcsolatos álláspontjaikról és egyéb hivatalos közlendőikről egymást tájékoztatják. A Bérlői fórumot évente legalább egyszer össze kell hívni és azon évente egyszer az Üzemeltetési Költségekről szóló beszámolót a Bérbeadó köteles megtartani; jelentik a Bérlőt valamint tulajdonosait, alkalmazottait, szállítóit, partnereit és vendégeit, vagy a Bérlő érdekkörében az Irodaparkban tartózkodó más személyeket; jelenti azon területeket, vagy épületeket, amelyek mint bérlemények az egyes bérleti szerződések alapján a Bérlők kizárólagos használatában állnak; jelenti az Irodaparkban a Bérbeadó diszkrecionális jogkörében mindenkor meghatározott mindenki által használható területeket, amelyekbe nem értendő bele az épületen belüli Közös terület, a Kizárólagos használatú terület, viszont ide értendők különösen az Irodapark közös területein lévő közlekedő területek, átjárók és egyéb részek, valamint a parkolókhoz vezető belső közlekedő utak, a felhajtók, a bejárást lehetővé tevő utak, rámpák; Épületen belüli Közös terület jelenti az adott épületen belül több bérleményhez tartozó, az adott épület Bérlői közös használatában lévő olyan területet, amely használatára más épület Bérlői nem jogosultak; Üzemeltető Üzemi terület jelenti a Graphisoft Park Services Kft-t, illetve a nevében eljáró képviselőt; jelenti az Irodaparkban az egyes épületek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések elhelyezését szolgáló helyiségeket, különösen: a szellőző-, klíma gépház, kazánház, liftgépház, elektromos Oldal 3 / 17

4 kapcsolóhelyiségeket, továbbá a kijelölt tetőteraszok kivételével minden tetőfelületet. III. Kötelező erő 1. A Házirend kötelező erővel bír. A Bérlők kötelesek a Házirend rendelkezései szerint eljárni, azokat az Érintett Személyekkel szemben érvényre juttatni, és kötelesek a Házirend megtartásának kötelességét megkívánni minden olyan dokumentumban, amely Érintett Személyt bármilyen tevékenység folytatására feljogosít az Irodapark területén. 2. Az Irodapark zavartalan működése érdekében elengedhetetlenül szükséges rendfenntartó és biztonsági intézkedések megtételére kizárólag a Bérbeadó és az Üzemeltető jogosult. A megtett intézkedések során a Bérbeadó és az Üzemeltető köteles úgy eljárni, hogy az az érintett személyek számára aránytalan kárt ne okozzon. 3. Az Érintett Személyek a Házirendet sértő magatartásukért, az általuk okozott kárért amennyiben a bérleti szerződés vagy a Házirend másként nem rendelkezik a Ptk. rendelkezései szerint felelősek. 4. A Bérbeadó semmilyen jogáról nem mond le akkor, és semmilyen későbbi jogérvényesítést nem zár ki azzal, hogy eltűr valamely, a Házirend rendelkezésébe ütköző magatartást. IV. Az Irodapark használatára vonatkozó rendelkezések Közös területek használata Általános rendelkezések 1. A Közös területeket, a gondosság követelményeivel összhangban, mások zavarása nélkül csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Ha a Közös területet, az Irodapark területén lévő tereptárgyakat a Bérlő vagy az Érintett Személyek megrongálják, úgy a rongálások kijavítása a Bérlő költségére történik. A Közös területek kizárólagos használatára a Bérlők, illetve az Érintett Személyek csak az Üzemeltető írásos engedélye alapján jogosultak. 2. Az Irodapark területén a bérlemények kivételével valamennyi terület és felület (beleértve a Közös teret is) a Bérbeadó és az Üzemeltető rendelkezése alatt áll. Tiltott tevékenységek 3. A Bérlők a Bérbeadó és az Üzemeltető előzetesen írásban megadott engedélye nélkül nem használhatják az Irodapark külső, és épületen belüli Közös területeit semmilyen csomagolási munka elvégzésére, áru kihelyezésére, csomagoló anyag, és termék tárolására, pult, ital- és édességkiadó automaták, árusító bódé vagy egyéb berendezés elhelyezésére, és nem engedhetik, hogy az Érintett Személyek így járjanak el. Bérlők, illetve az Érintett Személyek a Közös területeken nem oszthatnak prospektust vagy röpiratot, nem árusíthatnak, adatgyűjtést, Oldal 4 / 17

5 kereskedelmi fotózást nem végezhetnek, a Közös területet gazdasági céllal nem hasznosíthatják. A Bérlők semmilyen esetben sem helyezhetnek el falragaszt, zászlót, hirdető táblát vagy feliratot, vagy egyéb tájékoztató anyagot a Közös területeken a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül; ez az engedély bármikor visszavonható. Bérbeadó megtagadhatja zászló, hirdető, útbaigazító tábla kihelyezését, ha az az Irodapark épületeinek összképét, egységes megjelenését, illetve más Bérlők üzleti érdekeit sértheti. A Bérlő és az Érintett Személyek a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hasznosíthatják az Irodapark külső falait, felületeit semmilyen célra. 4. Az Irodapark területén TILOS gördeszkával vagy bármilyen olyan eszközzel közlekedni, amely mások testi épségét veszélyeztetné, az Irodapark állagát rontaná, vagy rendeltetésszerű használatát akadályozná. 5. Háziállatok behozatala tilos. Az Irodapark területén a dohányzás csak az erre kijelölt helyeken megengedett, a vonatkozó jogszabályok értelmében minden más területen TILOS és pénzbírsággal sújtható. Alkoholfogyasztás csak az erre kijelölt, engedéllyel rendelkező vendéglátó egységben megengedett. Szemetet, illetve bármilyen hulladékot az erre kijelölt tárolókban kell elhelyezni. Cégtábla és hirdetések 6. A Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül semmilyen felirat, vagy cégér nem helyezhető ki az Irodapark épületen belüli és külső Közös területein, illetve az irodaépületek belső Közös területein. Bérlő köteles a cégtábláját az Irodapark bejáratánál lévő, erre a célra szolgáló információs táblára kihelyezni, és az Irodaparkból történő elköltözés esetén azt saját költségén eltávolítani. Bérlő jogosult a bérleménye bejáratánál saját költségén jelzőtáblát elhelyezni. A cégtábla, illetve jelzőtábla kihelyezésével kapcsolatos műszaki és esztétikai kérdésekben a Bérlő köteles a Bérbeadó előzetes jóváhagyását kérni. 7. Bérlő bármilyen tevékenységét hirdető berendezést csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyének megszerzése után és kizárólag saját költségére és kockázatára helyezhet el az Irodapark bármely területén. Hirdetési berendezés alatt értendő bármiféle hirdetés-hordozó (úgymint poszter, neontábla stb.). Az Irodapark területét a Bérbeadó megbízásából Üzemeltető felügyeli. Ha Bérbeadó a Bérlő számára hirdető-tábla vagy hirdetési berendezés elhelyezésére átadott területen felújítási, változtatási vagy javítási munkálatokat szándékozik végezni, úgy ettől eltérő megállapodás hiányában a Bérlő saját költségére köteles eltávolítani, raktározni és újból felszerelni saját hirdető-tábláit, hirdetési berendezéseit. 8. A Bérbeadónak mindenkor jogában áll, hogy saját belátása szerint a Közös területeket vagy azok egy részét társaságok, csoportok, személyek, köz- vagy magánintézmények, magánszemélyek stb. rendelkezésére bocsássa, amelyről Bérlőket előzetesen írásban tájékoztatja, legalább az esemény előtt 24 órával. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a közös területen pavilonokat állítsanak fel. Oldal 5 / 17

6 Közös területek használata 9. A Közös terület jelenti az adott épületen belül több bérleményhez tartozó, az adott épület Bérlői közös használatában lévő olyan területet, amely használatára a más épületekben bérleménnyel rendelkező Bérlők nem jogosultak. A közös területek használatára az épület Bérlői a terület rendeltetésének megfelelően jogosultak. A közös területek megfelelő használata vonatkozásában azok Bérlői a Bérbeadóval szemben egyetemlegesen felelősek. Bérlemények használata 10. Valamennyi Bérlő kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja bérleményét, feltéve, hogy nem sérti a Bérbeadó és a többi Bérlő jogait, és semmit nem tesz, ami veszélyeztethetné mások testi épségét, az Irodapark vagy a bérlemény állagát, illetve nem ütközik a Házirendben, a bérleti szerződésben vagy annak mellékleteiben foglalt szabályokkal. 11. Tilos a bérleményekben bármilyen bolti kereskedelmi tevékenység folytatása, kivéve, ha a Bérbeadó erre írásban előzetesen engedélyt adott, vagy a bérlemény rendeltetése bolti kereskedelmi tevékenység. Üzemi terület használata 12. Üzemi területre az Üzemeltető 0-24 óra között bármikor beléphet. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Bérleménybe, illetve az abban lévő Üzemi területre távollétében és munkaidőn túl is be lehessen jutni abban az esetben, ha a késedelem veszéllyel vagy károsodással járna. Amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, felelős mindazokért a károkért, amelyek abból származnak, hogy Bérbeadó a Bérleménybe, illetve az Üzemi területre nem juthatott be. Tűzvédelem 13. Bérlő köteles a jogszabályok és a tűzvédelmi szabályzat előírásainak megfelelő tűzvédelmi tájékoztatást a bérleményben kifüggeszteni, annak előírásait betartani és betartatni az Érintett Személyekkel. A tűzvédelmi berendezéseket vagy a kezelőtáblákat tilos megrongálni, módosítani, letakarni vagy a megközelítését bármilyen módon korlátozni. Bérlő köteles az általa bérelt területre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, menekülési tervet készíttetni, és tartalmát megismertetni az Érintett Személyekkel. Az Irodapark területén, a bérlemények területén, különösen az irodákban tilos dohányozni. A dohányzás kizárólag az arra kijelölt területen megengedett. 14. A munkavédelmi szabályzat, munkavédelmi oktatás és kockázatértékelés elkészítése, valamint az egyéb kötelező oktatások a Bérlő kötelezettségei közé tartoznak. Oldal 6 / 17

7 Egyéb használati rendelkezések 15. A Bérlő tartózkodni köteles minden veszélyes, kellemetlen vagy egészségre veszélyes tevékenységtől, és meg kell tennie minden intézkedést a rendellenes zaj vagy kellemetlen szag megakadályozására. Főzött ételek készítésére alkalmas konyha nem alakítható ki a bérleményekben, ennek megfelelően az irodai rendeltetésű berendezéseken kívül kávé-, és teafőző, vízmelegítő, mikrohullámú sütő - semmiféle konyhai célra használható gáz- vagy elektromos berendezést nem lehet elhelyezni. Az irodákban lévő teakonyhákban csak a készételek melegítése megengedett, a teakonyhában történő más ételkészítés TILOS! Az Irodaházakban a zajjal járó munkák kizárólagosan és óra között, illetve nyitvatartási időn kívül végezhetőek, kivéve az épület állagát veszélyeztető eseményt elhárító munkák végzését. Az irodába bevitt ételek tárolása csak a teakonyhákban, a hűtést igénylő termékek esetében a hűtőben megengedett. A hűtőben elhelyezett, lejárt szavatosságú és/vagy romlásnak indult ételek eltávolításáért Bérlő felelős, a takarító személyzet erre nincs felhatalmazva. 16. Bérlő köteles szabad közlekedést biztosítani a bérlemény karbantartási, helyreállítási munkálatai során. 17. Bérlő Bérleménye valamennyi kulcsából egy-egy darabot lezárt, szabványosított fémkazettában köteles az Üzemeltetőnek átadni a tűz és elemi, vagy egyéb kár megelőzése és elhárítása érdekében. Bérbeadó hibaelhárítási, karbantartási munkálatok elvégzése, az Üzemi területre való belépés érdekében jogosult a kulcsok felvételére Bérlővel történt előzetes, szóbeli vagy írásos egyeztetés alapján azzal, hogy tűz vagy elemi, illetve egyéb kár megelőzése vagy elhárítása érdekében a kulcsot utólagos tájékoztatás mellett is felveheti. A kulcsdoboz pecséttel történő lezárására Bérbeadó erre felhatalmazott képviselője jogosult Bérlő hozzájárulásával. 18. Bérlő köteles az Üzemeltetőnek írásban bejelenteni annak a személynek a nevét, címét és telefonszámát, akit nyitvatartási időn (munkaidőn) túl a Bérbeadó bármilyen vészhelyzet esetén értesíthet (riaszthat). Bérlő köteles a változások folyamatos frissítésére, a naprakész adatok hiányából keletkező károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. 19. Vészhelyzet vagy veszély esetén a károk megelőzése vagy enyhítése érdekében a Bérbeadó a szükséges intézkedéseket jogosult a Bérlő külön hozzájárulása nélkül megtenni, ideértve a bérlemény területére történő behatolást is. V. Közlekedés és parkolás Közlekedés 20. A Közös területeken valamennyi Bérlő, illetve az Érintett Személyek szabadon közlekedhetnek. 21. Az Irodapark területén gépjárművel közlekedni csak a kijelölt útvonalon, a KRESZ szabályait betartva szabad. A gépjármű bármilyen károkozása esetén kertbe, gyepre hajtás, kerítés, tábla Oldal 7 / 17

8 megrongálása a kárért egyetemlegesen felelős a gépjármű üzemeltetője és az a Bérlő, akinek az érdekkörében a gépjármű az Irodapark területén tartózkodott. 22. Az Irodapark területén tilos járműszerelési és javítási munkálatokat végezni, kivéve a máshogy nem elhárítható eseteket. Ilyen esetben gondoskodni kell arról, hogy a többi Bérlő legkisebb fokú zavarása és szennyezés nélkül valósuljon meg az elhárítás, valamint haladéktalanul értesíteni kell az Üzemeltetőt. 23. Az Irodapark területén csak megfelelő műszaki állapotú gépjárművel szabad közlekedni. Olaj-, benzinfolyás esetén az ebből eredő kárért a gépjármű üzemeltetője és az a Bérlő, akinek az érdekkörében a gépjármű az Irodapark területén tartózkodott, egyetemlegesen felelős. 24. Az Irodapark területére behajtani legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, utánfutó nélküli gépjárművel lehet. Az Üzemeltető jogosult korlátozni a teherforgalmat; több szállítmányból álló teherszállítás előtt a Bérlő köteles az Üzemeltetőt előzetesen értesíteni, teherszállításra csak az Üzemeltetővel egyeztetett módon kerülhet sor. 25. Az Irodapark területén 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, az irodaépületek előtti parkolók és az épületek bejáratai előtt a maximális megengedett sebesség 5 és 10 km/h, tekintettel a nagyobb gyalogosforgalomra. Az Irodaparkon belüli sebességhatár betartását a fő közlekedési úton sebességmérő berendezéssel ellenőrzi Üzemeltető, és a szabály megsértését bizonyítottan elkövető gépjárművet jogosult átalány kártérítési díjjal ( közlekedési pótdíjjal ) súlytani. A közlekedési pótdíjat Üzemeltető azon Bérlő részére számlázza ki, akinek a szabály megsértését elkövető gépjármű az érdekkörébe tartozik. Parkolás 26. Az Irodapark területén a Bérlők csak az általuk bérelt parkoló területeken parkolhatnak, más Bérlő által bérelt területen, illetőleg az Irodapark többi részén, különösen a Közös területeken parkolni szigorúan tilos. 27. Bérlő jogosulttá válhat további személygépkocsi parkolóhelyek használatára, amennyiben a Felek külön szerződést kötnek erre vonatkozóan. Bérlő (ideértve az Érintett Személyeket is) kizárólag a Szerződésben meghatározott személygépkocsi parkolóhelyek használatára jogosult az Irodapark területén, így az Irodapark területén sem Bérlő, sem pedig Érintett Személyek látogatói nem parkolhatnak az erre kijelölt területen kívüli helyen. Bérlő tudomásul veszi, hogy személygépkocsi parkolóhelyek korlátozott számban kerülnek kialakításra. 28. Az Irodapark belső területére gépjárművel történő behajtás, a Bérlők érdekkörébe tartozó és előzetesen Bérbeadó részére leadott gépjármű forgalmi rendszámú gépjárművek esetében lehetséges, elsődlegesen a rendszámfelismerő rendszer használatával. A rendszámfelismerő rendszer regisztrálja a ki- és belépő forgalmat, nyilvántartja a Bérlők által bérelt és használt parkolók kihasználtsági szintjét. Amennyiben nincs a Bérlő rendelkezésére álló parkoló területen szabad hely, azt a rendszámfelismerő rendszer jelzi és a gépjármű behajtását Üzemeltető nem engedélyezi, a járművet az őrszolgálat a Vendég parkolóhelyre irányítja. Oldal 8 / 17

9 29. Az Irodapark belső területére Bérlők vendégei csak akkor hajthatnak be, ha a fogadó Bérlő előzetesen írásban tájékoztatta az Üzemeltetőt a Vendége érkezéséről, aki hozzájárult a gépjármű behajtásához, és a Bérlő által bérelt parkoló területen van szabad parkolóhely. 30. Az Irodaparkba érkező Vendégek kizárólag az Irodapark által biztosított óradíjas vendégparkolókat használhatják. 31. Az Irodapark területén lévő felszíni és felszín alatti parkolókban az Irodapark nyitvatartási idején túl és hétvégén parkolni csak és kizárólag a Bérbeadó előzetes írásos engedélye alapján lehet. Engedély nélküli parkolás esetén keletkező károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. A közlekedési és parkolási rend fenntartása 32. Bérbeadó a szabálytalanul parkoló és közlekedő gépjárművekkel szemben jogosult eljárni. Az Irodapark zöld területének, az Irodapark egészének vagy egyes részeinek védelme érdekében a Bérbeadó/Üzemeltető jogosult tereptárgyakat elhelyezni, a közlekedést és a használatot megtiltani. 33. Az Üzemeltető megtagadhatja a gépjármű Irodapark területére történő behajtását, az Irodapark területéről a gépjárművet kitilthatja illetve jogosult a parkon belüli szabályok megsértéséért pótdíj kiszabására, ha a gépjármű műszaki állapota nem megfelelő, nem tartja be az Irodapark közlekedési és parkolási szabályait, a kijelölt útvonalról letér, nem a Bérlő rendelkezésére bocsátott parkolóhelyen parkol, illetve nincs a Bérlő rendelkezésére álló szabad parkolóhely. A gépjármű kitiltásáért, kiutasításáért a Bérbeadó felelősséggel nem tartozik; a Bérbeadóval szemben kárigény érvényesítésének semmilyen jogcímen nincs helye. 34. A Bérlők érdekkörébe tartozó ugyanazon gépjármű 3 alkalommal történő szabályszegése esetén Üzemeltető jogosult a gépjárművet az Irodapark teljes területéről határozatlan időre kitiltani. 35. A jelen fejezetben megállapított parkolási, vagy közlekedési rend megsértése esetén, így különösen parkolóhely jogalap nélküli használata, a kijelölt utakon kívül, zöldfelületen történő áthajtás, szennyezés esetén a jogsértő fél ,- Ft összegű átalány kártérítést köteles megfizetni. Az átalány kártérítés jellegéből következően az okozott kár összegét nem kell bizonyítani, a rendelkezések megsértése önmagában megalapozza a kártérítést. Amennyiben az okozott kár az átalány kártérítés összegét meghaladja, úgy a vétkes fél a teljes kárt köteles megfizetni. 36. Bérlő kifejezetten felelős az alkalmazottai, üzletfelei, látogatói, vásárlói, és az ő érdekkörében az ingatlanra belépő személyek magatartásáért is, így ezen személyek jogsértése és szerződésszegése esetén köteles helytállni és a kártérítés összegét megfizetni. Kerékpárok és motorkerékpárok 37. Az Irodapark területén a kerékpárokra és motorkerékpárokra a közlekedési és parkolási szabályokat a következő kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. Oldal 9 / 17

10 38. Az Irodapark kifejezett célja a környezetbarát közlekedés támogatása, ezért a kerékpárok és motorkerékpárok tárolására a Bérbeadó és az Üzemeltető számos földhöz rögzített kerékpár tárolót, elkerített, mágnáskártyával nyíló zárt tárolót és külön motorkerékpár tárolót alakított ki az Irodapark különböző pontjain. A járművek jellege és mozgékonysága miatt, az Irodapark többi Bérlőjének érdekvédelme és a vagyonvédelem miatt azonban szükségessé vált a tárolási szabályok külön meghatározása. 39. A kerékpárok és motorkerékpárok tárolására csak és kizárólag az erre kijelölt tároló helyeken megengedett. Kerékpárt, motorkerékpárt az épületekbe bevinni szigorúan tilos. 40. Az Üzemeltető a szabálytalanul parkoló, azaz szabálytalanul tárolt, lekötött, vagy otthagyott kerékpárokkal és motorkerékpárokkal kapcsolatban az alábbiak szerint jogosult eljárni. 41. A jelen fejezet rendelkezéseit megszegő kerékpár, vagy motorkerékpár használója 5.000,- Ft összegű átalány kártérítési díjat köteles megfizetni. Amennyiben a jármű nagyobb károkat okozott (például megsértette a falat, leverte a vakolatot, festést, megsértette a lift burkolatát, stb) úgy a használója köteles megfizetni az okozott kár teljes összegét. 42. A kártérítés összegén kívül az Üzemeltető jogosult továbbá a veszélyes helyen talált járművet, azaz amely vészhelyzet esetén a menekülő útvonalba esik és akadályt képez, vagy vészhelyzet esetén az elhárításhoz szükséges gépészeti, elektromos, vagy egyéb berendezéshez való hozzáférését gátolná vagy korlátozná, azonnali hatállyal eltávolítani. Az eltávolítás során a járműben, vagy kiegészítő berendezéseiben esett szükségszerű kárért, így különösen a rögzítő lánc elvágásáért, kormány-, vagy fékrögzítő berendezésben és azok által okozott károkért nem felelős, azt nem köteles megtéríteni, vagy egyéb módon helytállni. Az elszállítást követően a járművet az Üzemeltető 3 hónapig tárolja, majd árverésen értékesíti. A befolyt összegből az eljárási költségei és a kártérítés után fennmaradt összeget a tulajdonos jelentkezéséig letétbe helyezi. 43. A nem veszélyes helyen talált járművet az Üzemeltető a kártérítési díj megfizetéséig jogosult saját rögzítő lánccal rögzíteni. Amennyiben 8 napon belül nem kerül sor a kártérítési díj megfizetésére, úgy az Üzemeltető jogosult a veszélyes helyen tárolt járművekre vonatkozó rendelkezések szerint eljárni. Az Üzemeltető rögzítő láncának levágása a károkozás értékétől függően szabálysértés, vagy bűncselekmény. 44. Az Üzemeltető lehetőség szerint minden eljárási cselekményét megelőzően képfelvételt készít a járműről. 45. Az Irodapark nyitvatartási idején túl illetve hétvégén, kerékpár és motorkerékpár Irodaparkban történő tárolása, csak és kizárólag a Bérbeadó írásos engedélyével, az erre kijelölt helyen lehetséges. Engedély nélküli tárolásból keletkező károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Oldal 10 / 17

11 VI. Az Irodapark nyitvatartási ideje 1. Az Irodapark az év minden munkanapján nyitva tart, az általános nyitvatartási ideje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A Bérlők, illetve alkalmazottaik jogosultak bérleményeik használatára az általános nyitvatartási időn kívül is, kötelesek azonban a biztonsági szabályokat megtartani. Bérlők kötelesek az általános nyitvatartási időn kívül, általuk megbízott harmadik személy(ek) által végzendő munkálatokat írásban egyeztetni Üzemeltetővel. Üzemeltető köteles a Bérlőkkel előre egyeztetni a nyitvatartási időn kívül történő, Bérlők által bérelt területekre vonatkozó karbantartási munkálatokat. VII. Üzleti tevékenység Általános kötelezettségek 1. Üzleti tevékenységet kifejteni kizárólag a bérleményen belül lehet. Az Irodapark Bérlői nem használhatják a Közös területeket semmiféle üzleti tevékenység folytatására. Tilos bármilyen tevékenység, mely az Irodapark rendeltetésszerű működését és használatát akadályozná, vagy zavarná. 2. A Bérlők tevékenységüket a törvényi, jogszabályi előírásoknak, illetve az üzletág előírásainak megfelelően kötelesek végezni. Tevékenységükkel összefüggő hatósági vagy vásárlói, megrendelői ügyeiket, illetve kifogásokat kötelesek maguk elintézni. Ha ilyen kifogással összefüggésben az Irodaparknak kárt okoznak (pl. hatósági bezárás), azért korlátlanul felelősek. Takarítás 3. Bérlők kötelesek biztosítani a bérlemény és tartozékai működőképességét és tisztaságát. A Bérbeadó által az általános üzemeltetés keretében végzett takarítás munkanapokon óra között történik, ezen időszak alatt a takarítószemélyzet bejutását a bérleményekbe lehetővé kell tenni; illetve évente 2 alkalommal nagytakarítást végeztet Bérbeadó, amikor a Bérlőkkel előre egyeztetett időpontban a takarító személyzet bejutását szintén biztosítani szükséges. 4. Kellemetlen szagú tisztítószerek használata tilos, csakúgy, mint víz, mosószer, stb. kieresztése. A csatornahálózatba nem dobható, engedhető olyan anyag, amely azt eltömíti, gyúlékony vagy maró hatású, illetve a vonatkozó környezetvédelmi szabályok szerint kommunális csatornahálózatba nem engedhető. Bérlő csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tisztítószereket és a tevékenységi köre gyakorlásához szükséges anyagokat használhat a bérleményben. Oldal 11 / 17

12 Szemét, hulladék, göngyöleg, csomagolóanyag, kartonok eltávolítása 5. Az Irodapark területén hulladékot, göngyöleget, csomagolóanyagot, kartonokat tilos tárolni, elégetni. Az Üzemeltető csak az olyan hulladék, csomagolóanyag, karton összegyűjtését látja el, amely a hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kommunális hulladéknak minősül, és az FKF Zrt. illetve az ASA Magyarország Kft. elszállítja. Az Irodapark területén részbeni szelektív hulladékgyűjtés működik, a kommunális, a papír, a műanyag, és az elem hulladékot az Üzemeltetés külön szállítatja el. 6. Bérlők és érdekkörükbe tartozó személyek a papírkonténerbe csak lapra szedett papírhulladékot helyezhetnek el. Más hulladék, göngyöleg, csomagolóanyag elszállíttatásáról a Bérlők saját költségükön kötelesek gondoskodni. 7. A Bérbeadó nem felel a szemétbe tett anyagokért, azok harmadik személy általi bármilyen módon történő felhasználásáért, a szemét tartalmát nem köteles vizsgálni. Gyúlékony és veszélyes anyagok 8. Tilos a bérleményben robbanó, veszélyes, egészségre káros, oda nem való termékeket tárolni, forgalmazni, kivéve, ha a bérleménynek a kereskedelmi forgalom szerinti ilyen rendeltetése van. 9. Ha névlegesen gyúlékony áruk vagy bármilyen veszélyes anyag tárolása szükséges valamilyen forgalmazási vagy üzleti célra, be kell szerezni a Bérbeadónak és a biztosítónak, valamint a hatóságoknak az előzetes hozzájárulását és az utóbbiakat a Bérbeadónak be kell mutatni. Az érintett Bérlő kártérítési felelősséggel tartozik a fentiekkel kapcsolatban felmerült utólagos biztosítási díjak tekintetében is. VIII. Szállítás 1. Az Irodapark bérleményeinek, vagy más helyiségeinek áruval történő ellátása csak és kizárólag más Bérlők zavarása, akadályoztatása, és érdekeinek csorbítása nélkül történhet. Ahol az Irodaparkban rendelkezésre áll kijelölt rakodási, áruszállítási terület, ott kizárólag ezt lehet igénybe venni áruszállításra. Olyan épületekben, ahol nem áll rendelkezésre gazdasági terület, ott a Bérlő által kizárólagosan bérelt területen kell a rakodáshoz, szállításhoz szükséges parkolást elvégezni. Az épületen belüli szállításra csak a legszükségesebb időtartamban lehet a közös területet igénybe venni. A közös területen a szállítás következtében esetlegesen keletkező kárért Bérlők a szállítójukkal egyetemlegesen felelősek. 2. Minden terméket, konténert vagy egyéb tároló eszközt, amely a Bérlőhöz tartozik, vagy szállítás útján hozzá került, a Bérlő bérleményében kell tárolni. Ha bármilyen áru, tároló-, vagy szállító -eszköz gátolja az Irodapark közlekedő útjait, vagy az Irodapark mások által is használt közös területeit foglalja, úgy a Bérbeadónak jogában áll azt, vagy azokat a Bérlő költségére és felelősségére onnan eltávolítani. Oldal 12 / 17

13 3. Bérlő a bérleménybe történő ki- vagy beköltözését kizárólag a Bérbeadóval írásos formában előre egyeztetett napon és időrendben teheti meg. 4. A Bérlő érdekkörébe tartozó szállítás nem gátolhatja, vagy zavarhatja a közös területeket, közlekedő utakat vagy a bejárati részeket. A vészkijáratokat és azok folyosóit, közlekedő útjait semmilyen körülmények között nem lehet akadályozni, eltorlaszolni. A szállítási területeket és folyosókat a Bérlő köteles használata során saját költségén tisztán tartani. 5. Épületen belüli területen, minden, az áru szállítására, mozgatására használt eszközt Bérlő köteles lágy gumi, vagy puha műanyag kerekekkel ellátni és azok kizárólag kézi meghajtással működtethetők. 6. Az épületeken belüli közös tereket/területeket a szállítók csak a szállítás legszükségesebb ideje alatt használhatják, az épületben lévő többi Bérlő közlekedésének, közös tér/közös terület használatának akadályozása nélkül. Bérlők szállítói az Irodapark forgalmát a szállítási tevékenységükkel nem akadályozhatják, más Bérlők által bérelt területen nem rakodhatnak, bármilyen ebből eredő kárért Bérlők teljes mértékben felelősek. IX. Környezet Általános előírások 1. A Bérlők kötelesek az Irodaparkban folytatott bármilyen tevékenységük során a hatályos környezetvédelmi és biztonsági előírásokat betartani és az Érintett Személyekkel is betartatni. Amennyiben a Bérlő környezetvédelmi engedélyhez (egységes környezethasználati engedélyhez, stb.) kötött tevékenységet kíván folytatni, akkor ahhoz a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása is szükséges. Abban az esetben is, ha a Bérlő jogosult környezetvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet folytatni, a Bérlő köteles a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, és valamennyi jogszabályi/hatósági előírásnak eleget tenni. Hanghatások, zaj 2. A bérleményeken belül hangszórókat, zeneszerszámokat, mikrofonokat, rádiókat, TV-ket vagy más hanghordozó eszközöket csak azzal a feltétellel lehet használni, hogy azok a bérleményen kívül nem hallhatók és harmadik személyeket nem zavarnak. 3. A Bérlők és az Érintett Személyek motoros eszközöket csak úgy használhatnak, hogy azok a lehető legkisebb zajt keltsék. Az elektromos szerelvényeket zavarmentesítő rendszerekkel kell ellátni, és azok nem okozhatnak interferenciát más elektromos készülékekben. Szemét 4. A Bérlők kötelesek eltávolítani a szemetet és hulladékot a Bérbeadó által előirt módon, az általa kijelölt gyűjtőhelyeken, és amennyiben a Bérbeadó úgy rendelkezik, a külön típusú szemétnek és hulladéknak megfelelő egyedi módon. Szemetes zsákokat tilos a padlón húzni; Oldal 13 / 17

14 azokat olyan kézikocsival kell kivinni vagy elszállítani, amelynek puha műanyag vagy lágy gumikerekei vannak. A hulladékot megfelelő tartályokban kell elhelyezni. Biztonság és higiénia 5. A Bérbeadónak jogában áll, hogy a Bérlők költségén szerződéseket kössön speciális cégekkel fertőtlenítés, és amennyiben szükséges, rovar- és rágcsálóirtás céljából. 6. A Bérlők nem végezhetnek/engedélyezhetnek olyan cselekményeket/mulasztásokat, amelyek révén az Irodapark szennyvízcsatorna- vagy öntöző-hálózatának csövei eldugulnának, vagy meghibásodnának olyan anyagok vagy tárgyak bejuttatásával, amelyek a szennyvíz, locsolóvíz szabad lefolyását megakadályoznák. Hatósági ellenőrzések 7. Amennyiben az Irodaparkon belül a Bérlőt vagy az Érintett Személyek bármelyikét környezetvédelmi, tűzvédelmi, higiéniai vagy más hasonló biztonsági célzatú hatósági ellenőrzés alá vonják, akkor erről a Bérlő köteles a Bérbeadót lehetőség szerint előre értesíteni, illetve biztosítani, hogy a Bérbeadó/Üzemeltetője jelen lehessen. X. Áruk és személyek biztonsága Balesetek 1. Baleset esetén azonnal értesíteni kell a mentőket és az Üzemeltetőt. Lopások, egyéb bűncselekmények 2. Az Irodapark területén elveszett, elhagyott tárgyakért a Bérbeadó felelősséget nem vállal. A talált tárgyakat az Üzemeltetőnek kell leadni. 3. A Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni, ha bűncselekmény áldozatává vált, amelynek következtében rendőrséget kell hívni. A Bérlő haladéktalanul köteles értesíteni a Bérbeadót, ha tudomást szerez az Irodaparkon belül történt bűncselekményről, vagy annak kísérletéről, vagy előkészületéről. Tűzesetek 4. A Bérlők kötelesek hozzáférhetővé tenni a bérleményt az automatikus tűzjelző rendszer és a füstérzékelők vizsgálatához. 5. Tilos a tűzjelző rendszer és a füstérzékelők rongálása, működésük akadályozása, e rendelkezés megsértéséből eredő kárért a Bérlő korlátlan felelősséggel tartozik. Oldal 14 / 17

15 6. A menekülési utakat és vészkijáratokat mindig szabadon kell hagyni, onnan az akadályozó tárgyakat el kell távolítani, és e helyeket tisztán kell tartani. A menekülési utakon éghető anyagok tárolása szigorúan tilos. 7. Tűz esetén azonnal hívni kell az Üzemeltetőt és a tűzoltókat. A bérlemény tűzbiztonságáért a Bérlő felelős. Riasztórendszer 8. A bérlemények vagyonvédelmi riasztórendszerrel vannak ellátva. A riasztórendszer aktivizálásáért, az ennek elmulasztásából eredő kárért, helytelen használatáért a Bérlő felelős. 9. Bérlő köteles alkalmazottait (Érintett Személyeket) tájékoztatni, hogy az irodából utolsóként távozó alkalmazott aktiválja a riasztó rendszert, vagy a biztonsági őrnek jelezze távozását a vagyonvédelmi riasztórendszer aktiválása miatt. Ha ezt a szabályt a Bérlő megszegi, vagy az alkalmazott (Érintett Személy) elmulaszt ennek eleget tenni, úgy az ebből eredő károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelősek. 10. Bérbeadó nem felel azért a kárért, amely abból származott, hogy a belépőkártya illetéktelen személyhez került, vagy azt jogosulatlanul használták fel. A belépőkártya elveszéséből, megsemmisüléséből eredő kárért a Bérbeadó szintén nem felel; a belépőkártya elvesztését az Üzemeltetőnek haladéktalanul jelenteni kell. A belépőkártya letiltásának, új kártya beszerzésének valamennyi költsége a Bérlőt terheli. Őrzés védelem 11. Az Irodapark területe 24 órás élőerős védelemmel és kültéri megfigyelő kamerarendszerrel védett terület. A kamerarendszer képei digitális formában rögzítésre kerülnek, melyeket Üzemeltető a rögzítési időintervallum után automatikusan töröl. 12. A beléptetőrendszer és kamerarendszer miatt a Bérbeadó az egyes Bérlőkre, illetve az Érintett Személyekre vonatkozóan személyes adatok birtokába kerülhet, amelyet a Bérlő és az Érintett Személyek az Irodapark területére való belépéssel tudomásul vesznek. 13. A Bérbeadó az adatokat csakis a jelen pontban meghatározott célokból, a bérleti szerződések, a Házirend vagy a jogszabályok megsértésének alátámasztására használhatja fel, semmilyen más célra nem. 14. A kamerarendszerre vonatkozó rendelkezések, összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal: a. A kamerarendszer üzemeltetésének célja a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, valamint az Irodapark területén található vagyontárgyak védelme, amely célok más módszerrel racionálisan nem érhetőek el. b. Egyetlen kamera sem irányul egy adott bejáratára vagy nyílászáróra, vagy személyes használatú területekre (pl. öltöző, mellékhelyiség). Oldal 15 / 17

16 c. A kamerás megfigyelésre a terület belépési pontjain tábla figyelmeztet. A kamerarendszer üzemeltetőjéről az Üzemeltető folyamatosan tájékoztatja a Bérlőket és az Érintett Személyeket. d. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényről, így különösen a felvételkészítés céljáról és jogalapjáról, a felvételek tárolásának időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatás az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit is tartalmazza. e. A felvételek a mindenkori jogszabályi előírások szerint kerülnek törlésre, megsemmisítésre. f. A bérlői adatszolgáltatási megkereséseket az adatkezelő a mindenkori adatvédelmi, információs önrendelkezési, információ-szabadságról, illetve a vagyon-, és személy védelemről szóló jogszabályi rendelkezések alapján teljesíti. g. Az érintett jogai megsértésének vélelme esetén az adatvédelmi biztoshoz illetve a bírósághoz fordulhat. XI. Vegyes rendelkezések Antennák 1. A Bérbeadó engedélye nélkül tilos bármilyen antenna felszerelése. A Bérbeadó határozza meg az erre irányuló kérelem engedélyezésének feltételeit. Postaláda 2. A központi postahivatal iránymutatása szerint az Irodaparkban működő Bérlők vagy az alkalmazásukban álló személyek részére küldött leveleket a következőképpen kell megcímezni: A cég neve:... A cég címe: 1031 Budapest, Záhony u A Bérlők a hozzájuk ezen a címen érkező postai küldeményeket az Irodapark Mozdonyszín elnevezésű épületének földszintjén az őrszolgálat központi helyiségében vehetik fel. A fel nem vett postai küldemények miatt keletkező károkért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli. Magánszemély nevére érkező, cégnevet nem tartalmazó címzésű küldeményeket az Irodapark nem vesz át. Ideiglenes zárva tartás 4. Vészhelyzet esetén (különösen zavargások, tüntetések, bombariadó, tűzeset stb.) a Bérbeadó dönthet az Irodapark ideiglenes bezárásáról. A Bérbeadó a lehetőségekhez képest köteles értesíteni a Bérlőket, hogy megtehessenek minden szükséges intézkedést. 5. Amennyiben az értesítésre nincs lehetőség, a Bérbeadó jogosult az ideiglenes bezárás elhatározásával egyidejűleg az Irodapark kiürítését elrendelni. A Bérlők a kiürítés során kötelesek együttműködni. A kiürítéssel kapcsolatos károkért és költségekért a Bérbeadó nem felel, azok a Bérlőket terhelik. Oldal 16 / 17

17 Technikai problémák 6. A bérleményben vagy közös helyiségben, létesítményben keletkező bármilyen meghibásodást a Bérlő az általa feljogosított képviselő személyen keresztül köteles az Üzemeltetőnek haladéktalanul bejelenteni az Üzemeletető által működtetett elektronikus hibabejelentő felületen keresztül. * A Házirend rendelkezéseit tudomásul vettem, azt kötelezőnek elismerem. A Házirendet az Érintett Személyekkel megismertetem, betartatom. Budapest,. Bérlő Oldal 17 / 17

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D. 1.2. A házirend annak keltétől kezdődően lép hatályba határozatlan időre.

SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D. 1.2. A házirend annak keltétől kezdődően lép hatályba határozatlan időre. 1 SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP H Á Z I R E N D A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) továbbiakban MANK - az alábbiakban állapítja meg a Szentendrei

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁSI SZABÁLYZAT LEHEL CSARNOK 1134 Budapest, Váci út 9-15. 1. A parkolási szabályzat hatálya Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a 1134 Budapest, Váci út 9-15. alatt működő Lehel Csarnok

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére 2015.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére 2015. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi 2015. Összeállította: Tóth Ferenc intézményvezető OM: 028300 Tartalom 1. A szabályzat alapját képező jogszabályok...

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM:034851 területén működtetett Elektronikus te rfigyelo rendszer adatkezele si szaba lyzata Tartalom 1 A kezelt adatok köre... 2 2 Az adatkezelés

Részletesebben

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE HÁZIREND 2016. A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE Ezen dokumentum az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentáció mellékletét képezi Az Intézmény legfontosabb adatai: Megnevezése:

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1. A kezelt adatok köre A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében a földszinti

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az az 1999. évi LXIX törvény,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére. 2013. április 4. és 2013. április 17. között

T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére. 2013. április 4. és 2013. április 17. között T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére Construma, Hungarotherm, OtthonDesign és Urbicon kiállítások során alkalmazott behajtási- és parkolási rendről 2013. április 4. és 2013.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a KRESZ előírásai érvényesek, a maximális megengedett legnagyobb sebesség 20 km/óra.

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a KRESZ előírásai érvényesek, a maximális megengedett legnagyobb sebesség 20 km/óra. T Á J É K O Z T A T Ó a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére az Utazás, Boat Show, Karaván Szalon kiállítások ideje alkalmazott behajtási- és parkolási rendről A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Részletesebben

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kecskeméti székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Kecskemét, 2017. március 27. Dr. Lukács Lajos intézményvezető adatkezelési szabályzata A Kecskeméti székhelyén

Részletesebben

A Budenz József Ált. Isk. és Gimn. székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Budenz József Ált. Isk. és Gimn. székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Budenz József Ált. Isk. és Gimn. székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Budenz József Ált. Isk. és Gimn. (továbbiakban: iskola) székhelyén

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 2009 a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére a behajtási- és parkolási lehetőségekről

T Á J É K O Z T A T Ó 2009 a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére a behajtási- és parkolási lehetőségekről T Á J É K O Z T A T Ó 2009 a kiállítók és a kiállítás-kivitelezők részére a behajtási- és parkolási lehetőségekről A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a KRESZ előírásai érvényesek, a maximális

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend II. Tisza-tavi Horgász Tábor Házirend 1. A HÁZIREND MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MEGISMERÉSE 1.1 A házirend a poroszlói Horgász Tábor, továbbiakban: tábor, működésének és igénybevételének rendjét tartalmazza

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szociális bérlakások házirendje

Szociális bérlakások házirendje Szociális bérlakások házirendje I. Fejezet A házirend célja 1. A házirend célja, Baks Községi Önkormányzat bérlakás állománya működésének szabályozása, a Bérlők nyugalmának biztosítása, a bérlakások rendeltetésszerű

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1 Tápiószele Város Önkormányzata 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező társaságok részére

Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező társaságok részére Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező társaságok részére Készült: 2016. április Verzió: 1.4 1 2 3 4 5 6 Szabálytalanság Dohányzási szabályok megsértése. Tűzgyújtási

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1 PARKOLÁSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Napfényfürdő által üzemeltetett valamennyi parkolóra. A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. munkavállalói és telephellyel rendelkező társaságok munkavállalói részére

Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. munkavállalói és telephellyel rendelkező társaságok munkavállalói részére Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. munkavállalói és telephellyel rendelkező társaságok munkavállalói részére Készült: 2016. április Verzió: 1.4 BC telephelyi munkavállalókra Szabálytalanság Elkövető

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016.

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. Preambulum Az Egyetemi Gólyatábor célja, hogy lehetőséget teremtsen az Egyetemre felvételt nyert, de az adott szakra még be nem iratkozott személyek (továbbiakban:

Részletesebben

Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező társaságok részére

Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező társaságok részére Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező társaságok részére Készült: 2016. november Verzió: 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 Szabálytalanság Dohányzási és e-dohányzási tilalom megsértése.

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

PIACI HÁZIREND, BELÉPTETÉSI REND, PARKOLÁSI REND

PIACI HÁZIREND, BELÉPTETÉSI REND, PARKOLÁSI REND PIACI HÁZIREND, BELÉPTETÉSI REND, PARKOLÁSI REND Érvényes: 2016. május 1. napjától Az Üzemeltető a Piac Házirendjét a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás:

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás: PARKOLÁSI SZABÁLYZAT Parkolás: - A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a

Részletesebben

Ingatlan Bérleti Szerződés

Ingatlan Bérleti Szerződés Ingatlan Bérleti Szerződés ingatlan cím Bérlési irányelvek: Bérleti viszony kezdete: Bérleti viszony vége: Bérleti díj: Kaució: : : dátum 1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS AZ INGATAN BÉRLETI SZERZŐDÉS ingatlan címe

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező társaságok részére

Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező társaságok részére Szankcionálási táblázat A BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező társaságok részére Készült: 2017. április Verzió: 1.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Szabálytalanság Dohányzási és e-dohányzási tilalom

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS A Balatonudvari Fizető Strand rendjéről és szolgáltatásairól Üdvözöljük Önöket a Balatonudvari Fizető Strandfürdő Vendégeiként! STRANDUNK FIZETŐ STRAND! Üzemeltető és tulajdonos:

Részletesebben