A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON"

Átírás

1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON Száma: 8 / 2007 Pécs, december

2 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2007 ISBN Igazgató: dr. Horváth József Tájékoztatási osztályvezető: dr. Németh Zsolt Készítette: Berettyánné Halas Judit Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével, adatok átadása csak a KSH Pécsi Igazgatósága engedélyével történhet! A KSH Pécsi Igazgatósága kiadványai megrendelhetők, megvásárolhatók: Pécs, József Attila u. 10/A. Telefon: 72/ Telefax: 72/ KSH az interneten: 2

3 A nyugdíjasok számának a rendszerváltást követő évtizedben tapasztalt szélesedése elsősorban a nyugdíjkorhatár kitolódásával összefüggésben a kilencvenes évek végén megállt és az azt követő években lassú csökkenésbe (esetenként stagnálásba) fordult országosan és a régióban egyaránt. A dél-dunántúli régióban 2007 januárjában mintegy 312 ezer fő a régió népességének közel egyharmada részesült nyugdíjban, járadékban, illetve nyugdíjszerű rendszeres ellátásban. Számuk kismértékben (0,4%-kal) elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ország egészében 3 millió 45 ezer nyugdíjas és járadékos élt, 0,3%-kal kevesebb mint az előző évben. A népességhez viszonyított arányuk a régióra számítottnál alacsonyabb, mintegy 30%-os volt. Megnevezés Nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma és népességen belüli aránya nemenként 2007, január Baranya Somogy Tolna megye Dél-Dunántúl Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők összesen Ország összesen Férfi Nő Összesen Lakónépességen belüli arányuk, % Férfi 13,7 12,3 13,3 13,2 12,1 Nő 19,2 18,5 19,6 19,1 18,2 Összesen 32,9 30,8 33,0 32,2 30,3 A régió átlagához mérten Baranya és Tolna megyében nagyobb, Somogyban kisebb a nyugellátásban részesültek népességen belüli aránya, a különbség azonban egyik megye esetén sem igazán számottevő. A nyugdíjasok régión belüli megoszlását tekintve a legtöbben Baranya megyében élnek (az ellátottak 42%-a), Somogyban mintegy harmadrészük, Tolnában valamivel több mint negyedük lakott 2007 januárjában. A Dél-Dunántúlon az ellátottak számának változása jogcímenként az összlétszám alakulásával összevetve esetenként számottevőbb eltérést mutatott. A nyugdíjban, járadékban, illetve nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesülőkön belül a létszám csökkenése a járadékosok számának fogyásából eredt, a nyugellátottak száma lényegében nem változott az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor a járadékban részesültek 2,5%-kal voltak kevesebben. A nyugellátottak 3

4 változatlan létszáma mögött ellentétes irányú létszámalakulás húzódott meg. Miközben a hozzátartozói nyugdíjasok, illetve az árvaellátásban részesülők száma jelentősebben apadt (előbbieké több mint 5%-kal, utóbbiaké közel 3%-kal), a saját jogú nyugdíjasok száma fél százalékkal meghaladta az előző évit. A saját jogú nyugdíjasok számán belül az öregségi és a rokkant nyugdíjasok száma is valamelyest emelkedett, azonban finomabb metszetben vizsgálva még jelentősebb eltéréseket tapasztalhatunk. Az öregségi nyugdíjasok csekély (0,5%-os) emelkedése mögött a korbetöltött öregségi nyugdíjasok számának több mint 2%-os fogyása, illetőleg a korhatár alatti öregségi ellátásban részesülők közel 24%-os emelkedése húzódik, melyre minden bizonnyal a nyugdíjtörvények várható alakulása is hatással volt, értve ez alatt azt, hogy az egyre kedvezőtlenebb nyugdíjba vonulási feltételek hatására akik tehetik, mielőbb a nyugdíjazás lehetőségét választják. A rokkant nyugdíjasok száma mind a nyugdíjas kort elértek, mind a korhatár alattiak körében némi emelkedést mutatott, egyedül a baleseti rokkantsági nyugdíjasok száma maradt el az egy évvel korábbitól. A hozzátartozói nyugellátottak közül a korbetöltött özvegyi nyugdíjasok száma csökkent számottevőbben, a korhatár alatti özvegyi nyugdíjasok száma mérsékeltebben fogyott. A járadékkal ellátottak esetén jellemzően csökkent az ellátottak száma, a legjelentősebb fogyás a mezőgazdasági szövetkezeti járadékosoknál (15,4%) jelentkezett. Kisebb növekedés a rokkantsági járadékkal ellátottak között (1,7%), jelentősebb pedig az átmeneti járadékban részesülők között mutatkozott, számuk több mint 27%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nyugdíjasok jogosultság szerinti összetétele az egy évvel korábbihoz képest lényegesen nem változott. Az ellátottak túlnyomó többsége (több mint 78%- uk) saját jogán részesült ellátásban, hozzátartozói nyugdíjat több mint 5%-uk, árvaellátást mintegy 3%-uk kapott, a járadékosok aránya közel 13%-os volt. A saját jogú nyugdíjasok közel kétharmada öregségi nyugdíjra, míg egyharmada rokkantsági nyugdíjra volt jogosult. (A rokkant nyugdíjasok nagyobbik hányada korhatár alatti volt, ők alkották az ellátottak 19%-át.) A járadékban részesülők túlnyomó része megváltozott munkaképesség miatt részesült ellátásban, ők tették ki az összes ellátott közel egytizedét. A régió megyéi közül az öregségi nyugdíjasok aránya Somogy megyében a legmagasabb, ugyanakkor itt a legnagyobb a hozzátartozói nyugdíjasok aránya is. Baranya és Tolna megyében pedig a saját jogú ellátások közül a korhatár alatti rokkant nyugdíjasok száma kiemelkedő, mindkét megyében az ellátottak 19%-a tartozott ide, szemben Somogy megyével, ahol csak 13%-uk részesült ilyen ellátásban. Összességében a nyugellátást kapók hányadában a megyék vonatkozásában jelentős eltérés nem mutatkozott. A járadékok megoszlása is hasonlóan alakult a régió megyéiben, egyedül a megváltozott munkaképességük 4

5 miatt ellátottak hányada volt kicsit magasabb Baranyában, mint a másik két megyében. A nemek szerinti összetétel az elmúlt évekhez hasonlóan a nagyobb súlyú ellátási formáknál jellemzően nőtöbbletet mutatott, mely részben a nyugdíjkorhatár még (ugyan csökkenő mértékben) meglévő különbségéből ered, illetve összefügg demográfiai tényezőkkel is, ami alatt elsősorban a nők kedvezőbb életkilátásaira gondolhatunk. A dél-dunántúli régióban a nyugdíjasok és járadékosok között a nők aránya az előző évhez hasonlóan közel hattizedet tett ki. (Országosan a nők hányada hasonlóan alakult, mint a régióban.) A régió három megyéje közül Baranyában a legalacsonyabb (58%-os) a gyengébb nem aránya, a másik két megyében hattizedük tartozott a nők közé. Arányuk az egyes ellátási formáktól függően jelentősen differenciálódott. A régió nyugellátottai közül a nők aránya a hozzátartozói nyugdíjasokon belül volt a legmagasabb, a nyugdíjas kort betöltött özvegyi nyugdíjasokat pedig szinte teljes egészében ők alkották. A saját jogú nyugdíjasok 57%-a ezen belül az öregségi nyugdíjasok 63%-a került ki közülük. A nyugellátottak közt a rokkantnyugdíjasok esetén azonban magasabb a férfiak hányada a korbetöltötteknél 54%-ot, a korhatár alattiaknál 52%-ot képviselnek. ami adódhat abból, hogy a veszélyesebb munkaköröket is jellemzően ők töltik be. (Erre utal az is, hogy a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasokon belül a baleseti rokkantsági ellátásban részesülők 84%-a férfi volt, illetve ezzel függ össze a járadékosok között a baleseti járadékosok számottevő férfi többlete is.) A dél-dunántúli régióban a nyugdíjasok és járadékosok korösszetétele 2007 januárjában a következő képet mutatta és 1949 között született az ellátottak 58%-a, a relatíve legnagyobb hányadot az 1940 és 1944 között születettek alkották (közel 17%). A legkevesebben a legidősebbek voltak, az 1920 előtt születettek aránya nem érte el a 2%-ot. Viszonylag magas volt a fiatal nyugdíjasok hányada, az 1974-nél később születettek (azaz akik még nem töltötték be 33. életévüket) az ellátottak több mint 4%-át tették ki. Az egyes ellátási formák tekintetében (javarészt a megszerezhető jogosultságok természetéből eredően) szembetűnő eltérés mutatkozott a nyugdíjasok korstruktúrájában. Az öregségi nyugdíjasok esetén még magasabb az 1930 és 1949 közt születettek hányada, háromnegyedük tartozott a fenti korcsoportba, mint ahogy a korbetöltött rokkantnyugdíjasok meghatározó (88%-os) hányada is ilyen korú volt 2007 elején. A korhatár alatti rokkantnyugdíjasok korösszetételét a fiatalabbak nagyobb részesedése jellemezte, a legnagyobb részarányt az 1945 és 1959 közötti korcsoportok tették ki, ez időszakban született a fenti címen ellátottak 84%-a. Árvaellátásban a súlypont az 1985 és 1994 között születetteknél mutatkozott, 5

6 ezen ellátási formában mintegy kétharmaduk volt 13 és 23 év közötti fiatal. A járadékosok közül a mezőgazdasági szövetkezeti járadékosok meghatározó része az idősebbek közül került ki, 1930 előtti születésű mintegy 84%-uk, ugyanakkor a baleseti illetve a megváltozott munkaképességű járadékosok jellemzően a fiatalabb korosztályokból kerültek ki, 1950 előtt született a baleseti járadékosok 88%-a, a megváltozott munkaképességük miatt ellátottaknak pedig a háromnegyede. A nyugdíjasok száma és aránya is jelzi, hogy a társadalomnak jelentékeny rétegét alkotják, akiknek az életkörülményeit leginkább a nyugdíjuk nagysága befolyásolja. A nyugdíjak összege a figyelembe vehető havi átlagkeresettől, valamint a beszámított szolgálati időtől függ. Rokkantsági ellátás esetén a rokkantság megállapításának időpontjában betöltött életkor, illetve a rokkantság foka is meghatározó tényezők. Összességében a nyugdíjak összegét és emelésének mértékét törvény határozza meg. A nyugdíjak és járadékok egy főre jutó havi átlaga a Dél-Dunántúlon a januári nyugdíjemelés után Ft volt, 8,6%-kal több az egy évvel korábbinál. Mivel 2007 januárjában az előző év azonos hónapjához viszonyított nyugdíjas fogyasztói árindex 110,4%-ot tett ki, a nyugdíjak reálértéke átlagosan 1,6%-kal csökkent. A nyugellátás átlagos összege a régió megyéi közül Baranyában volt a legmagasabb, amely 3,8%-kal meghaladta a régiós átlagot. A másik két megyében átlag alatti ellátást kaptak a nyugdíjasok, mindkét megyében közel 3%-kal kevesebbet az átlagosnál. A növekedés mértéke Somogyban volt átlag feletti (9,2%- os), Baranyában és Tolnában 0,5 illetve 0,1 százalékponttal az átlag alatt maradt. A különböző járandóságok között az ellátás fajtái szerint számottevő különbségek tapasztalhatók. A saját jogú nyugdíjasok közül az öregségi illetve a korbetöltött rokkantsági nyugdíjban lévők járandósága az átlagosnál magasabb, a korhatár alatti rokkantnyugdíjasoké annál alacsonyabb volt. A hosszabb szolgálati időhöz általában magasabb nyugdíj tartozik, azonban a nyugdíjak összegét a szolgálati idő mellett a nyugdíj megállapításakor elért jövedelem nagysága is meghatározza. Ebből adódik, hogy az öregségi nyugdíjasokon belül a legmagasabb nyugdíjat (a régiós átlagnál több mint 40%-kal többet) a korhatár alatti öregségi nyugdíjasoknak folyósították. Összességében az öregségi nyugdíjak 19%-kal, a korbetöltött rokkantsági nyugdíjak 12%-kal haladták meg a régiós átlagot, a korhatár alatti rokkantsági ellátás pedig közel egy tizeddel átlag alatt maradt. Összességében a saját jogú nyugdíjasok átlagosan közel Ft-ot vehettek kézhez, ami mintegy 8%-kal haladta meg az összes ellátás átlagát. (Az előző évhez mért növekedése egyébiránt jelentősen nem tért el az átlagostól.) 6

7 A hozzátartozói jogon járó ellátásoknál valamint a járadékoknál az átlagnál esetenként lényegesen alacsonyabb pénzösszeget folyósítottak. A hozzátartozói nyugdíjak 17%-kal, az árvaellátás összege 51%-kal maradt el a régiós átlagtól, előbbi növekedési üteme 5 százalékponttal nagyobb, utóbbié közel 6 százalékponttal kisebb volt annál. A járadékosok ellátási összege az összes forma között a legalacsonyabbnak mutatkozott. A relatíve legmagasabb mezőgazdasági szövetkezeti járadék összege is csak kb. 85%-a volt az átlagnak, az összes többi járadékfajta pedig alacsonyabb volt, mint az átlag fele. A megváltozott munkaképességűek ellátása közel 47%-át, a baleseti járadék összege 36%-át, a házastársi pótlék pedig alig több mint kéttizedét tette ki a régiós átlagnak. A nyugdíjakat és járadékokat nemek szerint vizsgálva a korábbi időszakokhoz hasonlóan a férfiak előnyösebb anyagi pozíciói körvonalazódnak januárjában az átlagos ellátásuk mintegy Ft-ot tett ki, szemben a nők közel Ft-os járandóságával. Előbbi közel 11%-kal átlag fölött, utóbbi mintegy 7%-kal átlag alatt alakult. Ez részint a férfiak magasabb jövedelmével, hosszabb szolgálati idejével, fiatalabb korstruktúrájával, s ebből eredően a régebben megállapított alacsonyabb nyugdíjjal bírók kisebb hányadával magyarázható. A nyugellátásokon belül a saját jogon szerzett nyugdíjak valamennyi ellátási forma esetén a férfiak magasabb jövedelmét mutatták, a hozzátartozói ellátások esetén a nők valamelyest magasabb jövedelmet értek el, az árvaellátásban a nemek közt jelentős különbség nem mutatkozott. A járadékok esetén is a legtöbb ellátási formánál a férfiak jövedelme haladta meg a nőkét. A nyugellátások összeghatáronkénti vizsgálata az egyes jövedelemkategóriák között jelentős szóródást mutatott. A nyugdíjasok és járadékosok tizedének havi jövedelme nem érte el a Ft-ot, de Ft alatt maradt az ellátottak kb. kéttizedének járandósága. Ugyanakkor 15%-uk havi bevétele haladta csak meg a Ft-ot. A régiós átlagot magába foglaló ezer forintos sávba a nyugdíjasok kevesebb mint 7%-a tartozott, ennél kevesebb járandóságot kapott az ellátottak fele.

8 A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesültek aránya néhány kiemelt jogcímnél a havi teljes ellátás nagysága szerint 50 % Saját jogú nyugdíjak Árvaellátás Özvegyi nyugdíj Mezőgazdasági szövetkezeti járadékok Baleseti járadék alatt fölött A saját jogú nyugdíjasok legnagyobb hányada a ezer forintos sávba esett, ide tartozott a saját jogán ellátottak több mint fele. Ennél több nyugdíjat kb. az egyharmaduk kapott, kevesebbet pedig több mint egytizedük. A hozzátartozói ellátások közül az árvaellátás összege 90%-ban 20 és 45 ezer forint közé esett, az özvegyi nyugdíjasok közel hattizede 40 és 65 ezer közötti összeget vehettek fel havonta. A járadékok koncentráltsága is igen magasnak mondható: a mezőgazdasági szövetkezeti járadékosok 82%-a a ezer forintos sávba esett, a megváltozott munkaképességűek 84%-ának havi jövedelme 35 ezer forint alatt maradt, a baleseti járadékosok 86%-a pedig 20 és 30 ezer forint közötti összeget vehetett kézhez havonta. 8

9 TÁBLÁZATOK 9

10 Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesültek számának alakulása a dél-dunántúli régióban január Ellátás fajtája (fő) évi az előző évi %- ában Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak ,6 Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj ,7 Saját jogú nyugdíj összesen ,6 Hozzátartozói nyugdíj ,1 Árvaellátás ,6 Nyugellátások összesen ,5 Mezőgazdasági szövetkezeti járadék ,5 Baleseti járadék ,3 járadékai ,0 Rokkantsági járadék ,7 Házastársi pótlék ,0 Egyéb nyugdíjszerű járadék ,2 ÖSSZESEN ,2 Nő Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak ,2 Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj ,4 Saját jogú nyugdíj összesen ,1 Hozzátartozói nyugdíj ,5 Árvaellátás ,1 Nyugellátások összesen ,3 Mezőgazdasági szövetkezeti járadék ,1 Baleseti járadék ,9 járadékai ,1 Rokkantsági járadék ,5 Házastársi pótlék ,5 Egyéb nyugdíjszerű járadék ,9 ÖSSZESEN ,0 Együtt Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak ,4 Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj ,7 Saját jogú nyugdíj összesen ,5 Hozzátartozói nyugdíj ,6 Árvaellátás ,4 Nyugellátások összesen ,0 Mezőgazdasági szövetkezeti járadék ,6 Baleseti járadék ,6 járadékai ,2 Rokkantsági járadék ,7 Házastársi pótlék ,5 Egyéb nyugdíjszerű járadék ,3 ÖSSZESEN ,6 Férfi 10

11 Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesültek számának alakulása január (fő) Ellátás fajtája Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj Saját jogú nyugdíj összesen Hozzátartozói nyugdíj Árvaellátás Nyugellátások összesen Mezőgazdasági szövetkezeti járadék Baleseti járadék járadékai Rokkantsági járadék Házastársi pótlék Egyéb nyugdíjszerű járadék ÖSSZESEN Nő Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj Saját jogú nyugdíj összesen Hozzátartozói nyugdíj Árvaellátás Nyugellátások összesen Mezőgazdasági szövetkezeti járadék Baleseti járadék járadékai Rokkantsági járadék Házastársi pótlék Egyéb nyugdíjszerű járadék ÖSSZESEN Együtt Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj Saját jogú nyugdíj összesen Hozzátartozói nyugdíj Árvaellátás Nyugellátások összesen Mezőgazdasági szövetkezeti járadék Baleseti járadék járadékai Rokkantsági járadék Házastársi pótlék Egyéb nyugdíjszerű járadék ÖSSZESEN Férfi 11

12 Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesültek átlagos ellátásának alakulása január (forint/fő) Ellátás fajtája Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj Saját jogú nyugdíj összesen Hozzátartozói nyugdíj Árvaellátás Nyugellátások összesen Mezőgazdasági szövetkezeti járadék Baleseti járadék járadékai Rokkantsági járadék Házastársi pótlék Egyéb nyugdíjszerű járadék ÖSSZESEN Nő Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj Saját jogú nyugdíj összesen Hozzátartozói nyugdíj Árvaellátás Nyugellátások összesen Mezőgazdasági szövetkezeti járadék Baleseti járadék járadékai Rokkantsági járadék Házastársi pótlék Egyéb nyugdíjszerű járadék ÖSSZESEN Együtt Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj Saját jogú nyugdíj összesen Hozzátartozói nyugdíj Árvaellátás Nyugellátások összesen Mezőgazdasági szövetkezeti járadék Baleseti járadék járadékai Rokkantsági járadék Házastársi pótlék Egyéb nyugdíjszerű járadék ÖSSZESEN Férfi 12

13 A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesültek száma születési évek szerint január (fő) Születési évek Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl 1910 előtt után Besorolásból kimaradt Összesen Nő 1910 előtt után Besorolásból kimaradt Összesen Együtt 1910 előtt után Besorolásból kimaradt Összesen Férfi 13

14 A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesültek havi átlagos ellátása születési évek szerint január (forint/fő) Születési évek Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl 1910 előtt után Besorolásból kimaradt Összesen Nő 1910 előtt után Besorolásból kimaradt Összesen Együtt 1910 előtt után Besorolásból kimaradt Összesen Férfi 14

15 A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesültek száma a havi teljes ellátás nagysága szerint január (fő) A havi teljes ellátás összege, Ft Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Férfi alatt fölött Összesen Nő alatt fölött Összesen

16 Saját jogú nyugdíjban részesültek száma a beszámított szolgálati idő szerint január (fő) Ellátás fajtája Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Férfi 0-4 év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év és több Besorolásból kimaradt Összesen Nő 0-4 év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év és több Besorolásból kimaradt Összesen Együtt 0-4 év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év és több Besorolásból kimaradt Összesen

17 Saját jogú nyugdíjban részesültek átlagos ellátása a beszámított szolgálati idő szerint január (forint/fő) Ellátás fajtája Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Férfi 0-4 év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év és több Besorolásból kimaradt Összesen Nő 0-4 év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év és több Besorolásból kimaradt Összesen Együtt 0-4 év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év együtt év és több Besorolásból kimaradt Összesen

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/2

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/2 2013/16 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 16. szám 2013. március 1. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/2 A nyugdíjrendszer szerkezete a Dél-Dunántúlon a 2012. évi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Veszprém, 2007. június 10. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2007 Igazgató:

Részletesebben

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2010

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. augusztus Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2010 Tartalom A nyugdíjasok száma, ellátási típusok...2 Az ellátásban részesülők életkora, szolgálati

Részletesebben

Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008

Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008 Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008 Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK, 2008 Veszprém, 2008. július 15. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-175-9

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2009

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2009 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. augusztus Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-259-6 Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2009 Tartalom Összefoglaló...2 A népesedési folyamatok alakulása...2 Nyugdíjasok,

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Nyíregyházi Képviselet NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Nyíregyháza, 2007. május Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága, 2007

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008 8 ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FÕIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 8 BUDAPEST Felelős szerkesztő: Flamichné Kárpáti Györgyi Összeállították az ONYF Közgazdasági Főosztályának munkatársai Témafelelősök: Szépné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER PÉNZÜGYMINISZTER Szám: 23.188-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2011

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2011 2011. szeptember Tartalom A nyugdíjasok száma, ellátási típusok... 2 Az ellátásban részesülők életkora, szolgálati ideje... 4 A nyugdíjakra fordított

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben