Üzleti. jelentés AZ MKB. RT ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti. jelentés AZ MKB. RT. 1998. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT"

Átírás

1 Üzleti jelentés AZ MKB. RT ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 55

2 Az MKB Rt. az 1998-as évben sem hajtott végre jelentõs változtatást a leányvállalati struktúráján. A leányvállalatok tevékenységi köre továbbra is a következõ ágazatokra terjed ki: értékpapírforgalmazás és tõzsdeügynöki tevékenység pénzügyi operatív és lízing pénzügyi szolgáltatás (külföldi bankok) work-out tevékenységhez kapcsolódó értékelési és értékesítési feladatok épületfenntartás és beruházási tevékenység Az 1998-as gazdasági évben az MKB Rt. értékesítette a különleges kereskedelmi ügyletek lebonyolításával foglalkozó Extertrade Kft-t. Az MKB Rt. leányvállalatai által végzett feladatok a pénzintézeti tevékenységhez szorosan kapcsolódnak. A leányvállalatok tevékenysége szorosan és szervesen illeszkedik az MKB Rt. elképzeléséhez és üzletpolitikájához. A magyar konszolidálási szabályok szerint az 1998-as gazdasági évben a leányvállalatok abszolút értékben, figyelembe véve az osztalék kifizetéseket, valamint a látens adó és egyéb konszolidációs kiszûréseket 651 millió forinttal járultak hozzá a csoport eredményhez. Az eredménykimutatásba kimutatott konszolidált eredmény adózás után mft, de figyelembe véve a leányvállalati saját tõke változás mft összegét és azt módosítva az egymás közötti osztalék kifizetésekkel nyomon kísérhetõ a vállalkozások eredményes mûködése év végére a konszolidált saját tõke mft, ami mft-tal haladja meg az MKB Rt. nem konszolidált saját tõkéjét. A konszolidált vállalat csoport szinten visszavásárolt saját részvény értéke 576 mft. Az MKB csoport kutatás-fejlesztésre az 1998-as gazdasági évben nem számolt el költségeket. Az MKB csoporthoz tartozó négy kiemelt fontosságú Társaság (MKB Üzemeltetési Kft., MKB Ingatlanhasznosító Kft., MKB Értékpapír és Befektetési Rt. és MKB Lízing Pénzügyi Rt.) üzleti tevékenységérõl és kiemelt adatairól a következõkben adunk számot. Az MKB csoportba tartozó vállalatok üzleti beszámolója MKB INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. Az MKB Ingatlanhasznosító Kft november 29-én alakult. Mûködését január 1-vel kezdte meg a tulajdonostól, az MKB Rt-tõl apportként átvett ingatlanok bérbeadásával, hasznosításával, majd január 1-vel fuzionált a Bankszékház Ingatlanhasznosító Kft-vel. Alaptevékenységi köre az egyesülés következtében nem módosult, változatlanul feladatkörébe tartozik a banki célú bérlemények, irodaházak bérbeadása. A Kft évben ezer forint értékben kötvényt bocsátott ki, amelynek célja a bankcsoport rendelkezésére álló források bõvítése volt. Hálózatfejlesztési programja keretében intenzív felújítási és beruházási tevékenység folytatását tervezi a már meglevõ ingatlanok értékének növelése érdekében, amely által biztosítható az ingatlanok hasznosításából, bérbeadásából származó bevételek és ennek függvényében a Társaság vagyonának folyamatos növekedése. A Kft. törzstõkéje december 31-én ezer forint volt, amely december 31-re a fent jelzett beolvadás következtében ezer forintra nõtt. A Kft. meglévõ törzstõkéjébõl fejlesztette ingatlanhálózatát és így teljesíti fõ gazdasági célkitûzését, mely szerint növeli a bérbeadható területek nagyságát. A Kft. alaptevékenységébõl származó nettó árbevétel 1998 évben ezer forint volt. A Kft. adózás elõtti eredménye 1998 évben ezer forint, melybõl a nyereségadó megállapítása után ezer forint mérleg szerinti eredmény képzõdött. Az MKB Ingatlanhasznosító Kft. tevékenységét a jövõben is a takarékos gazdálkodás szem elõtt tartásával, fokozott ellátási színvonal biztosításával kívánja folytatni

3 MKB Ingatlanhasznosító Kft. mérlege SORSZ. A TÉTEL MEGNEVEZÉSE NYITÓ MÉRLEG A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök - - B. Forgóeszközök I. Készletek - - II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idõbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D. Saját tõke I. Jegyzett tõke II. Tõketartalék - - III. Eredménytartalék IV. Értékelési tartalék - - V. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok - - F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idõbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: MKB Ingatlanhasznosító Kft. eredménykimutatása I. Értékesítés nettó árbevétele I. Egyéb bevételek 200 III. Aktivált saját teljesítmények értéke - IV. Anyagjellegû ráfordítások V. Személyi jellegû ráfordítások 114 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb költségek VIII. Egyéb ráfordítások A. Üzleti tevékenység eredménye IX. Pénzügyi mûveletek bevétele X. Pénzügyi mûveletek ráfordítása B. Pénzügyi mûveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredménye D. Rendkívüli eredmény - E. Adózás elõtti eredmény XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény MKB ÜZEMELTETÉSI KFT A Társaság január 1-én kezdte meg mûködését, majd január 1-vel fuzionált a Pénztár Ingatlanhasznosító Kft-vel. Alaptevékenységi köre az egyesülés következtében nem módosult, változatlanul feladatkörébe tartozik a Bank bérleményeinek, irodaházainak, a saját és hiteltörlesztés fejében a Bank, illetve érdekeltségei tulajdonába került egyéb ingatlanok kezelése, üzemeltetése, esetenként azok bérbeadása. Kiegészítõ tevékenységként biztosítja a Kft. a Bank részére a számítástechnikai, irodai, banktechnikai, ügyviteltechnikai gépekkel történõ ellátását, egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos igényeinek kielégítését (irodaszer, nyomtatvány beszerzése és elosztása, gépkocsi park mûködtetése stb.) A Kft. törzstõkéje december 31-én ezer forint volt, amely december 31-re a fent jelzett beolvadás és az év folyamán végrehajtott tõkeemelés következtében ezer forintra nõtt. A bérbeadott, illetve üzemeltetett helyiségek bútorainak korszerûsítésére, a felszerelés, illetve felszereltség javítására közel 1,5 milliárd forintot fordított a Társaság. Beruházások eredményeként összességében ezer forinttal nõtt a Kft. eszköz állománya. Ebbõl ezer forintot tettek ki az építés jellegû beruházások, ezer forintért gépi berendezés, ezer forintért gépjármû, ezer forintért bútorok, egyéb tárgyi eszközök, ezer forintért számítástechnikai eszközök (software-k, hardware berendezések) kerültek beszerzésre, míg az egyéb célú beruházásra (tervezésre stb.) ezer forint került kifizetésre. A Kft. fõ tevékenysége a Bank, mint banküzem mûködtetésének a biztosítása. Ezen feladatának részben saját ingatlanjai bérbeadásával tesz eleget, részben a tulajdonos elvárásainak megfelelõen biztosítja a Cégcsoporthoz tartozó MKB Ingatlanhasznosító Kft. ingatlanjainak üzemeltetését, amelyeket az közvetlenül adott bérbe a Banknak, kezelésével azonban az MKB Üzemeltetési Kft-t bízta meg. A Kft. ingatlan kezelésbõl, bérbeadásból, üzemeltetésbõl származó nettó árbevétele ezer forint, a számítástechnikai, iroda, bank, és ügyviteltechnikai gépek, berendezések, valamint egyéb kiegészítõ szolgáltatásból keletkezett bevétel ezer forint, a nem alaptevékenységként ellátott szolgáltatások árbevétele ezer forint. A Kft. adózás elõtti eredménye az intenzív létesítmény fenntartási tevékenység miatt mérsékeltnek mondható, évben ezer forint összegben realizálódott, amelybõl a kifizetett nyereségadó után ezer forint mérleg szerinti eredmény keletkezett

4 MKB Üzemeltetési Kft. mérlege SORSZ. A TÉTEL MEGNEVEZÉSE NYITÓ MÉRLEG 1998.dec.31 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idõbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D. Saját tõke I. Jegyzett tõke II. Jegyzett, de még be nem fiz. tõke III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék Értékelési tartalék 0 V. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idõbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: MKB Üzemeltetési Kft. eredménykimutatása dec. 31 I. Értékesítés nettó árbevétele I. Egyéb bevételek III. Aktivált saját teljesítmények értéke - IV. Anyagjellegû ráfordítások V. Személyi jellegû ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb költségek VIII. Egyéb ráfordítások A. Üzleti tevékenység eredménye IX. Pénzügyi mûveletek bevétele X. Pénzügyi mûveletek ráfordítása B. Pénzügyi mûveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredménye D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elõtti eredmény XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény MKB. ÉRTÉKPAPÍR ÉS BEFEKTETÉSI RT. A Társaság májusában teljeskörû értékpapír forgalmazási jogosítványt szerzett az ÁÉTF-tõl, június 19-tõl pedig a Budapesti Értéktõzsde felvette tagjai közé november 9-tõl a Budapesti Árutõzsde deviza szekciójában való kereskedésre az ÁPTF-tõl engedélyt kapott november 13-tól a BÁT-on haszonbérlõként kereskedik. A Társaság tevékenységi köre: tõzsdeügynöki tevékenység egyéb pénzügyi tevékenység biztosítási és nyugdíjalap nélkül a pénzügyi tevékenység máshová nem sorolt kiegészítõ szolgáltatásai biztosítás és nyugdíjalap kezelés, a kötelezõ társadalombiztosítás nélkül. A Társaság alaptõkéje november 3-tól millió forint. A Társaság üzleti tevékenységét ban az értékpapír forgalmazás determinálta. Az 1998-as évben az MKB Értékpapír és Befektetési Rt milliárd forint értékben forgalmazott értékpapírokat, ebbõl a másodlagos forgalmazás milliárd forint. A fenti forgalomból 330 milliárd forintnyi a tõzsdén realizálódott. Fõbb tevékenység bevételei, ráfordításai az alábbiak szerint alakultak: Bizományosi Kereskedelmi Forgalombahozatali (eft) (eft) (eft) 1. Bevételek kötvény részvény kapott osztalék állampapírok egyéb értékpapírok egyéb Összesen: Ráfordítások kötvény részvény állampapírok egyéb értékpapírok egyéb Összesen: Értékpapír forgalmazás eredménye (1-2) kötvény részvény kapott osztalék állampapírok egyéb értékpapírok egyéb Összesen: (1-2)

5 A Társaság üzleti tevékenységének eredménye ezer forint, ehhez társul ezer forint pénzügyi tevékenység eredménye, valamint 29 ezer forint rendkívüli eredmény. A Társaság tevékenysége alapján elért adózás elõtti eredmény 1998-as gazdasági évben ezer forint. MKB Értékpapír és Befektetési Rt. mérlege SORSZ. A TÉTEL MEGNEVEZÉSE 1997.dec dec.31 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idõbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D. Saját tõke I. Jegyzett tõke II. Jegyzett, de be nem fizetett tõke III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék V. Értékelési tartalék VI. Általános tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idõbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: MKB Értékpapír és Befektetési Rt. eredménykimutatása 1997.dec dec.31 1 Befektetési szolgáltatás bevételei Befektetési szolgáltatás ráfordításai I. Befektetési szolgáltatás eredménye II. Egyéb bevételek III. Nem befektetési szolgált.tev.bevételei IV. Aktivált saját teljesítmények értéke V. Anyagjellegû ráfordítások VI. Személyi jellegû ráfordítások VII. Értékcsökkenési leírás VIII. Egyéb költségek IV. Egyéb ráfordítások X. Nem befektetési szolg. tev. ráfordításai A. Üzleti tevékenység eredménye XI. Nem forgalmazási pénzügyi mûveletek bevételei XII. Nem forgalmazási pénzügyi mûveletek ráfordításai B. Pénzügyi mûveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény 29 E. Adózás elõtti eredmény XIII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény XIV. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) XV. Fizetett (jóváhagyott) osztalék G. Mérleg szerinti eredmény

6 MKB LÍZING ÉS PÉNZÜGYI RT. Az MKB Lízing és Pénzügyi Rt. tevékenysége az MKB Lízing Csoport társaságai között tevékenységi és piac-megosztása szerint alakult. Az MKB Lízing Csoport társaságainak közös jellemzõje, hogy közvetlenül, illetve közvetetten az MKB Rt. 100 %-os tulajdonában állnak. A Cégcsoport tagjai és tevékenységük: MKB Lízing és Pénzügyi Rt.: - pénzügyi lízing - projekthitelezés Exter-Bérlet Kft.: - bérbeadás, Resideal Rt.: - ingatlanfinanszírozás Exter-Immo Kft. - ingatlanszolgáltatások - ingatlan pénzügyi lízing - work-out tevékenység Az MKB Lízing és Pénzügyi Rt évi üzleti tevékenységét alapvetõen érintette az a döntés, hogy a határozott idõtartamú bérleti (operatív lízing) szerzõdéses konstrukcióban kötött finanszírozást egy új önálló Társaság, az Exter-Bérlet Kft. veszi át. Az Exter-Bérlet Kft. megalapítását a Hitelintézeti törvény azon elõírása motiválta, hogy pénzügyi szolgáltatást végzõ pénzügyi vállalkozás legfeljebb december 31-ig végezhet üzletszerûen pénzügyi szolgáltatás mellett egyéb tevékenységet. Az MKB Lízing Rt. ezen elõírás alapján csak a moratórium lejártáig (1998. XII. 31-ig) végezhette finanszírozási tevékenységét üzletszerûen határozott idõtartamra szóló bérleti szerzõdéses (operatív lízing) szerzõdéses konstrukcióban, amely nem minõsül pénzügyi szolgáltatásnak. MKB Lízing és Pénzügyi Rt. mérlege SORSZ. A TÉTEL MEGNEVEZÉSE 1997.dec dec.31 A. Forgóeszközök I. Pénzeszközök II. Értékpapírok III. Követelések Egyéb követelések Pénzügyi lízinggel kapcs. követelések IV. Készletek B. Befektetett eszközök I. Befektetett pénzügyi eszközök II. Immateriális javak III. Tárgyi eszközök C. Aktív idõbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D. Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek E. Passzív idõbeli elhatárolások F. Céltartalékok G. Saját tõke Jegyzett tõke Jegyzett, de még be nem fizetett tõke 3. Tõketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék 6. Általános tartalék 7. Mérleg szerinti eredmény FORRÁSOK ÖSSZESEN:

7 MKB Lízing és Pénzügyi Rt. eredménykimutatása 1997.dec dec Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások Kamatkülönbözet Kapott osztalékok, részesedések 17. Egyéb pénzügyi szolgált. bevételei Egyéb bevételek 27. Befektetési szolg. bevételei 32. Egyéb pénzügyi szolgált.ráfordításai 33. Egyéb ráfordítások 34. Befektetési szolg. ráfordításai 35. Pénzügyi és befekt.szolg. költségei 36. Pénzügyi és befekt. szolg. eredménye Nem pénzügyi és befekt.szolgáltatás nettó árbevétele Nem pénzügyi és befekt.szolgáltatás ráfordításai Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Fizetett (jóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény A Társaság forgóeszközeinek növekedését az évi pénzügyi lízing finanszírozás indokolja. Az XII. 31-én nyilvántartott mft forgóeszköz értékbõl mft értéket képviselnek a Követelések, amelynek 91,2 %-át a pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések alkotják. A Társaság évi üzleti tevékenységével arányosan megnõtt a céltartalékképzés igénye a problémás követelésállomány miatt. Az dec. 31-én 54 mft céltartalékképzésre volt szükség a jövõbeni hitelezési veszteségek ellensúlyozására. A passzív idõbeli elhatárolások növekedése a tárgyévi határozott idõtartamú bérleti szerzõdés keretében finanszírozott érték növekedésével és a konstrukcióban meglévõ - szerzõdéskötéskor fizetendõ - önerõvel függ össze. A Társaság évben eft adózás elõtti eredményt számolt el. A bázis meghatározása érdekében össze kell vonni az MKB Lízing Rt.-nek és jogelõdjének, az Exterleasing Kft-nek az adatait. A bázishoz viszonyított teljesítést az alábbi táblázat foglalja össze: Exterleasing MKB Lízing Rt év bázis MKB Lízing Rt. 1998/ I.f.év 1997.II.fév Adózatlan eredmény (mft) 39,4 49,2 88,6 137,4 155 % Mérleg szerinti eredmény (mft) 38,1 39,9 78,

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Budapest Alapkezelő Zrt. BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2007. december 31. Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2007. évi mérleghez A kiegészítő melléklet tartalma I. Általános kiegészítések... 2 I/1. A GIRO Zrt. azonosító adatai,

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben