ÖSSZEFOGLALÓ. Várszínház, december 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ. Várszínház, 2009. december 9."

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ A Budavári Palota funkciójától, szervezeti struktúrájáról, fejlesztésérıl szóló konzultációról Várszínház, december 9. A konzultációt a Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége - MTTSZ (www.mttsz.hu) kezdeményezte és szervezte, a helyszínt a Nemzeti Várszínház biztosította. A konzultáció a Budavári Palota funkciójának, szervezeti struktúrájának fejlesztésérıl szólt, témakörei: Fejlesztési koncepciók, programozás, reflexiók; Magyar Vidék és Tájak Háza, mint a volt hadügyminisztérium és honvédfıparancsnokság épületének rekonstrukciós célja; Budavári Palota komplex fejlesztési programja, strukturális rendszerének továbbfejlesztése. A konzultáción elhangzott megnyitó elıadás és hozzászólások összefoglalása: /Szilvássy István elnök MTTSZ elıadásának összefoglalója/ A Budavári Palota az ország (egyik) legfrekventáltabb és legfontosabb létesítménykomplexuma és történelmi emlékhelye, nemzeti identitásunk része, örökségvédelmi, állami, kulturális, turisztikai funkciója kiemelkedı. Státusza: nemzeti kincs és világörökség, országos mőemlékvédelmi listán szereplı, állami tulajdonban tartandó ingatlan-komplexum, az ingatlanok és a létesítmények tartós állami és önkormányzati kezelésben vannak, nem elidegeníthetık, a kezelı szervezetek és ingatlanhasználók többségében állami intézmények, de vannak tartós bérlettel használó magánvállalkozások is, nem természetvédelmi terület. A palotai ingatlan-komplexum állami kezelése, a település-rész fejlesztése, a közterületek, a használaton kívüli építmények (romok) kezelése a Várgondnokság Nkft. feladata, amely az állami vagyonkezelı (MNV Zrt.) és a Várkerület önkormányzatának tulajdona, és az itt mőködı intézményeknek lényegében nincs semmi beleszólása a palota komplex fejlesztésébe, üzemeltetésébe, kezelésébe. Ez az egyik probléma a fejlesztés menedzselésében, de az üzemeltetésében is. Az itt lévı és szintén állami költségvetésbıl gazdálkodó intézmények nem részesülnek a palotai közterületek bérbeadásának hasznából, illetve szakmai ráhatásuk ezekre a folyamatokra sincsen. Így fordulhat elı, hogy a palotában vizuális nemzeti kultúránk, értékeink bemutatóhelyének (vö.: Magyar Nemzeti Galéria) tıszomszédságában matrjoskababákat árusító, színvonaltalan sátorbódék kozmopolita giccs- ajándéktárgyak látványa fogadja a magyar lakosságot és a külföldit. A budavári palota fejlesztés-történetében és jelenében nincsen egy, a kiemelt fejlesztési programhoz illı, társadalmi egyeztetési mechanizmus. Nem alkalmazzák az integrált városfejlesztési stratégiai tervezés módszerét. 1

2 A fejlesztés jelenlegi állása: A Várgondnokság nkft.-nek a programját maga a kormány nem fogadta el. A Budavári önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el, ami Várgondnokság és más tervezett fejlesztési programot két évre nem tesz lehetıvé. A Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége a hiányzó fejlesztési funkció és hasznosítás felıl kezdeményezett projekt-javaslatokat és strukturális megoldást a Budavári Palotára. Ezeknek a javaslatoknak viszont van kormány- és parlamenti párt- támogatottsága. A kormány (Dr. Bajnai Gordon), amikor cselekvési instrukciót adott a Szövetségnek, nevezetesen, hogy a projekt-javaslatát adja be az Új Magyarország Fejlesztési Terv kiemelt projektek pályázati csatornáján keresztül, kompetenciákat viszont nem adott az ehhez szükséges formai követelmények teljesítéséhez. A Szövetség ennek ellenére mintegy próbaszámként - beadta a pályázatát, de azt a rendszer formai hiányosság miatt érdemben nem fogadhatta be. A Budavári Palota létesítmény-, funkció- és területhasználatának fejlesztési és mőködtetési szabályozását újra kell gondolni! Ez az új szabályozás - többek között - térjen ki arra, hogy a palota (köz)tereinek és a palota nyugati oldalának, a Karmelita kolostornak kizárólagosan közcélú, közhasználatú, nyilvános használati funkcióban maradva kerüljön fejlesztésre, a Szent György tér és más palotai terek használati funkciója állami ünnepségek, nemzeti sajátosságainkon alapuló, ország-propaganda célt is szolgáló kulturális fesztiválok, szabadtéri történelmi életképek és mővészeti elıadások tartására fenntartott, védett terület legyen, a fejlesztés, a hasznosítás, a mőködtetés folyamatos, nyilvános és érdemi társadalmi (nemzeti) kontroll alatt történjen. Ellentétben az eddigiek során felvetett, tervezett, összefüggéstelen, pontszerő fejlesztési elgondolásokkal, a Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége a Budavári Palota fejlesztési céljaként komplex, rendszer-szemlélető ún. tematikus park, kulturális és turisztikai klaszter formai és tartalmi jegyeit fölmutató: BUDAVÁRI PALOTA NEMZETI TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS PARK létrehozását javasolja, amely - a lehetı legszélesebb nyilvánossági funkciókkal - a nemzeti identitás erısítését és a turisztikai attrakciót együtt szolgálja. Ennek keretében, egyebek mellett javasolja: Budavári Palotafesztivál és/vagy Budavári Ünnepi Játékok létrehozását, mőködtetését, nemzeti önismeretünket szolgáló Emlékünnepségek (és történelmi performance, életképek) rendezését a felújított szabadtéri területek (terek, sétányok) és épületek, illetve az itt lévı intézmények bevonásával; 2

3 natív flórájú, hungarikumokkal teli, a magyar nemzeti kertkultúra hagyományait ápoló Dísz- és Botanikus (Fővész-, Gyümölcsös) Kert létesítését a Várhegy palotai részein meglévı és lehetséges zöld felületein ( várszoknyán is); A Budavári Kulturális és Történelmi Emlékpark kialakítása a Palota területén lévı épületek és infrastruktúra felújításával létrejövı új funkciók és szervezeti struktúra az itt mőködı nemzeti kulturális intézmények bevonásával, szaktevékenységeikhez szükséges feltételek jelenlegi autonómiájának meghagyásával történjen. Ugyanakkor szükséges a minıségi, szakmai potenciáljuk kihasználása és költségvetési hatékonyságot növelı okok miatt is, ezeknek az intézményeknek a budavári palota mőködtetésébe, fenntartásába, épületükön kívüli program-kínálatának alakításába bevonni. Az egyik legneuralgikusabb téma a volt hadügyminisztériumi, honvéd-fıparancsnoksági épület-maradvány. Ennek rekonstrukciós célja a MAGYAR VIDÉK ÉS TÁJAK HÁZA 1 létrehozása, amelyre vonatkozóan egyetértı nyilatkozatokat kapott parlamenti párttól, kormánytól a javaslattevı a Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége,. A Magyar Vidék és Tájak Háza épületében kerülne elhelyezésre a Magyar Nemzeti Szimbólumok és Hungarikumok (kópia) Tára, valamint a Budavári Palota Látogató és Tájékoztató Központja az épület fogadószintjén. Az elıadó késıbb, a konzultációt követıen, újságírói kérdésre kifejtette a Várbazárral és a Szent György tér nyugati oldalának beépítésével kapcsolatos koncepcióját. 1. a Szent György térhez kapcsolódó nyugati palotarész beépíthetı területére tervezendı építményeknek a Palota történeti miliıjéhez kell igazodnia, hogy ezek látványa önmagában is növelje annak turisztikai attrakcióját. A valamikor itt álló épületek visszaépítése a palota mai funkciója miatt sem tőnik reális fejlesztési iránynak. Az ide építendı épületek bevallhatóan lehetnének bizonyos szempontból díszlet-épületek is, ha ezek látványa önmagában attrakció (vö. például Makovecz I: Sevellai világkiállítás magyar pavilonja, stb.), valamint illeszkedik a Budavári Palota történelmet, emelkedettséget sugalló összképéhez. Egyáltalán nem szükséges, hogy a nyugati oldalra kerülı majdani épületek csupán posztamensei, jellegtelen, lecsupaszított formai hátterei legyenek a Szent György térnek. A jelenlegi nyugati, hegyek felé nézı panorámában lévı MTI-épület már sajnos hozza ezt a jellegtelen jelleget, mint, ahogy ez sajnálatosan létrejött a hatvanas, hetvenes években a Budai Várban és szerte az országban városaink történeti központjában, amikor blokkházakat erıszakoltak bele történelmi, szecessziós városközpontokba, megrontva azok hiteles, egységes 1 vagy Magyar Tájak és Vidék Háza 3

4 karakterő stílusát, megtörve, lerontva azok turisztikai vonzerıvel bíró látképét. Érdemes például, a nemzeti elismerés övezte városligeti Vajdahunyad várának vagy a barcelonai spanyol tartományok épület-skanzenjének, vagy a prágai Vár (Hradzsin) Arany utcájának koncepcióját, struktúráját adaptálni az ide tervezendı épületekkel kapcsolatban. Esetleg elképzelhetı több ok miatt is -, hogy a két-háromszintő épületek szerkezetei a korszerő és viszonylag olcsó csarnok-, pavilon-építészetben szokásos módon készülnek, de a homlokzati felöltöztetésüknek, belsıépítészeti megoldásuknak, bútorzatuknak a történelmi királyi székhelyhez, illetve a kárpát-medence jellegzetes, nemzeti, népi gyökerő középületeihez méltó autentikus látványát, építészeti örökségét (pl. szecesszió, organikus építészet, stb.) kell mutatniuk. Ezeknek az épületeknek ugyanis a külsı-belsı látványa önmagában is attrakció kell legyen, a látogatót a hely jellegéhez, szellemiségéhez kell hangolnia. A belsı terek hasznosítása funkcionálisan is jól igazíthatók a Magyar Vidék és Tájak háza koncepciójához, a magyar és a magyarországi bemutatásához. Mőködnének itt kis, karakteres enteriırő üzletek o a tárgyi hungarikumok számára, o a magyar tájegységekre jellemzı, illetve o nemzeti márkájú, nosztalgiafogyasztási cikkek /pl. Herendi, Tokaji, Túró Rudi, Pick szalámi, Unicum, stb./, o népi és iparmővészeti, o minıségi és magyar (!) szuvenír termékek árukínálatával, továbbá látvány- kézmőves mőhelyek, valamint látvány-vendéglık / fıs/, amelyek a magyar tájegységek konyháját reprezentálják stb.). Megjegyzés: végre lenne egy olyan hely Magyarországon, ahol némiképpen ellensúlyozva a plázák nemzetközi éttermi kínálatát a kárpát-medencei magyar tájegységek konyháinak, vendéglıinek átfogó reprezentációja valósulna meg itt megforduló több millió turista számára. Ezek mellett ( fıs) fedett rendezvény-helyszín: bálterem, konferencia központ, hangversenyterem, színház, 3D mozi, stb., alakítható itt ki. Mindez olyan épület-együttesben, hogy a külsı homlokzat bár önálló épületeket mutat, de belsı terük összevont. Ha nem lenne félremagyarázható, mondhatni, hogy ennek az épület-komplexumnak a funkcionális összetevıi hasonlók lennének a sétáló utcák, a plázák, a bevásárló központok szisztémájához. Hozzátéve, hogy e hasznosításnál a parkolási lehetıség korlátozottságát azért figyelembe kell venni. 4

5 A nyugati oldalon lévı terület hasznosításának lényege, hogy az ideépülı létesítmények simuljanak bele a Budavári Palota látvány-egységébe, miliıjébe, a funkciójuk pedig a kor közösségi igényéhez és nemzeti identitásunkhoz és érdekeinkez igazodjék. 2. a Várbazár hasznosítási céljaként meg kéne fontolni, hogy az az Európai Unió legnagyobb folyójának, a 7. transz-kontinentális közlekedési folyosójának, a Dunának, legyen. O a DUNA-VÖLGYI ÁLLAMOK ÉS TÉRSÉGEK PREZENTÁCIÓS 2 KÖZPONTJA, o az EURÓPAI DUNA STRATÉGIA (EDS) 3 SZÉKHÁZA Létrehozásában Magyarországon kívül az Európai Unió és a Duna Stratégiában érintett országok is részt vennének. Az EU magyar elnöksége idejére elı kellene készíteni a projektet, hogy az erre vonatkozó döntés is meghozható legyen a Duna Stratégiával együtt. A konzultációs felszólalók mindegyike üdvözölte a Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetség kezdeményezését, a Budavári Palota fejlesztésének koncepcionális, strukturális kérdésfelvetését. A jelenlévık többsége nem osztozott az OKM képviselıjének az ebben a helyzetben a konzultációt degradáló alulról jövı kezdeményezés minısítı véleményében, mivel az az EU tagországok demokratikus intézményi mőködésében szokásos, elfogadott partnerségi, egyeztetı konzultációról van szó. A megjelentek szóltak arról, hogy a Budavári Palota fejlesztési programjának szellemiségét a Kárpát-medencei térbıl kell indítania. Figyelembe kell venni a Duna megközelíthetıségétıl a termálvízkincsig számos környezeti tényezıt; a Budavári Palota esetében elmaradt az integrált városfejlesztési stratégai (IVS) tervezési, iterációs folyamata, az eddigi építészeti vonatkozású koncepciók funkcionálisan sem kellıen megalapozottak; a Magyar Állam évtizedek óta elfelejtett területe a Budavári Palota együttese, mely állítást ugyan megszakít a Sándor palota, a régészeti és részbeni felújítási munka elvégzése a Szent György tér nyugati oldalon, az Oroszlános udvar rendbetétele, stb. A palota épületeinek többsége hatvanas évekbeli helyreállítása is azonban közel ötven éve volt. Ez megmutatkozik a falak, az akkor helyreállított épületek állagának romlásában, az akkori pazarló, célszerőtlen technológiák a mai üzemeltetési problematikában; 2 szakmai konferenciák, rendezvények és fesztiválok számára 3 az Európa Parlament már döntött a stratégia kidolgozásáról, az EU Bizottsága nagy valószínőséggel után az EU egyik önálló fejlesztési programjának fogja meghatározni a Duna Stratégiát, amelynek menedzselési, koordinációs központjaként számításba jön Budapest. 5

6 a Budavári Palota fejlesztése jelenleg az építészeti kudarcok sorába tartozik (vö.: Citadella, székesfehérvári nemzeti emlékhely, stb.). Nincs, illetve nem teremtették meg a társadalmi konszenzust a budavári palota funkciójára, a fejlesztés koncepciójára vonatkozóan; az is probléma, hogy a hatvanas években végrehajtott rekonstrukció kilúgozta az épületek tradicionális belsı tereit, ugyanakkor nincs meg a múlt mőszaki-épületgépészeti feldolgozása, ami a kivitelezésben, az üzemeltetésben okoz elıre nem látható gondot; az üzemeltetés, a kezelıi jog felesleges kuszasága, a felelısségi rendszer áttekinthetetlensége, tisztázatlansága jelentıs szerepet játszik a jelenlegi negatív helyzet alakulásában; az üzemeltetésben számos kisebb-nagyobb gondot okoz a felesleges szervezeti és érdekeltségi sokrétőség. Ilyen az engedélyek ügye, vagy, hogy a KEH-nek 4 kell intézkednie néhány százezer forintos költséggel járó, nem is az ı felelısségébe tartozó elrongyolódott zászlók cseréje ügyében. Ilyen például a barokk Oroszlános udvarba oda nem való gesztenyefa ültetése, amelynek gyökerei feltörik majd a kövezetet, a lombozat terebélyesedése e zárt térben további gondok okozói lesznek, vagy ilyen a szinte tabuként kezelt Szent György tér közepén lévı nem is ıshonos ecetfa ügye, továbbá a sátor- és bódé sor tele nem oda való giccsel, illetve a palotára vonatkozó turista tájékoztatás hiánya, stb. Teljes egyetértés volt a Budavári Palota egységes, konszenzusos koncepciójának megalkotását, a vele kapcsolatos társadalmi nyilvánosság és részvétel kialakítását, nemzeti érdekek mentén történı fejlesztési funkciók meghatározását és megvalósítását illetıen a további kudarcok elkerülése érdekében. Ezért a szakmailag közvetlenül érdekelt, országos, kiemelten közhasznú társadalmi szervezetek, a palotai állami és önkormányzati intézmények, az érintett kormányszervek, a parlamenti pártok, a köztársasági elnök hivatala, illetékes a helyi önkormányzatok vezetıi, kompetens képviselıi részvételével meg kívánják alakítani a Budavári Palota Fejlesztésének Szakmai Fórumát január második felében, mivel a fórum szervezését, annak helyt adó kormányzati bejelentés nem hangzott el, a Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége vállalta, hogy összehívja a Budavári Palota Fejlesztésének (szakmai) Fórumát, amelynek megszervezésében a jelenlévık a meghívandók listájának összeállításához segítséget nyújtanak, továbbá kérik a média segítségét a Budavári Palotával kapcsolatos mind teljesebb társadalmi nyilvánosság biztosításához. Résztvevık a mellékelt jelenléti íven. Magyar Település- és Területfejlesztık Szövetsége nevében a konzultáció levezetı elnök Zavacki Andrea sk. Szilvássy István elnök sk. 4 Köztársasági Elnök Hivatalának 6

7 7

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor:

JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor: 3438-9/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. november 25-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül?

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? K U L T U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H I V A T A L 2010 Örökségvédelmi szempontú

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program ÁROP 2.2.21. Bejárható Magyarország Keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program 3. modul: Infrastruktúra, környezet (kulturális

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Ülései Meghívói Emlékeztetık, állásfoglalások Bevezetı A tárgyi idıszak nevezetes a hazai környezetvédelem

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu

Részletesebben

EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata. Víz és metropolisz. Egy nagyváros kultúrája a 21. században

EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata. Víz és metropolisz. Egy nagyváros kultúrája a 21. században EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata Víz és metropolisz Egy nagyváros kultúrája a 21. században EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata Víz és metropolisz

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója)

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) Írták: Gáti Annamária és Lannert Judit 2009. május 31. 1 A tanulmány

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben