NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2009.(I. 19.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2009.(I. 19.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2009.(I. 19.) számú h a t á r o z a t a a köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező évi célok meghatározásáról A közgyűlés 1. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdése alapján elfogadja a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést és a kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 2. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34.. (6) bekezdése alapján tudomásul veszi, hogy a polgármester a jegyző évi teljesítményértékelését elvégezte. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Polgármesteri Hivatal Személyügyi Csoportja

2 Melléklet a 12/2009.(I.19.) számú határozathoz A teljesítménykövetelmények alapját képező célok 1. Az önkormányzatra vonatkozó átfogó célkitűzések A Közgyűlés működése és a polgármesteri hivatal tevékenysége során az átfogó célkitűzések a következők: - a Közgyűlés és annak bizottságai tevékenységükhöz minden szükséges információt, tájékoztatást a jogszabályokban rögzített időben, az adott helyzetnek, körülménynek megfelelő részletezettségben kapjon meg, különös tekintettel a jogszabályi változásokra, illetve az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos körülményekre, - a Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal vezetése részére rendszeres és folyamatos tájékoztatás biztosítása az önkormányzat évi költségvetésének időarányos végrehajtásáról, a kiemelt fejlesztések megvalósításának helyzetéről, - kiemelt feladat a város lakossága, a társadalmi szervezetek, valamint a vállalkozások számára a közgyűlés tevékenységének megismertetése, valamint a döntés előkészítésekbe történő bevonása vélemény-nyilvánítási lehetőség megadásával, - a település lakosságának, vállalkozóinak, illetve a civil szervezeteknek bevonása az egyes konkrét önkormányzati célok megvalósításába (társadalmi munka, anyagi hozzájárulás stb. formájában), a település fejlesztésébe, a települést érintő egyéb programok (kulturális, sport stb.) szervezésébe és lebonyolításába, - a vezetés elkötelezettsége a település jövőjének tudatos alakítása iránt, 2. Az egyes, önkormányzat által ellátott feladatokra, tevékenységre vonatkozó célkitűzések 2.1. Célkitűzések a helyi gazdaság fejlesztése területén - az önkormányzat képviselő testülete gondoskodjon arról, hogy a lakosság, valamint a helyi, illetve helyi érdekeltségű gazdasági társaságok, vállalkozók megfelelő időben kellő tájékoztatást kapjanak az önkormányzat olyan döntéseiről, mely a lakosság életkörülményeit, valamint a vállalkozások gazdasági körülményeit jelentős mértékben befolyásolják. - Az önkormányzat segítse a helyi gazdasági szereplők (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók) erősödését az egyes pályázati lehetőségek ismeretével.

3 2.2. Célkitűzések a helyi településfejlesztési és a térségi fejlesztési programok területén Az önkormányzat csatlakozzon olyan megyei és regionális térségfejlesztési programokhoz, melyek a helyi területfejlesztés hatékony eszközeivé válhatnak. Az Európai Unió által finanszírozott, a hazai Operatív Programokban megfogalmazott pályázatokon való részvétel a település fejlesztésének általános célkitűzéseivel harmonizáló irányban történjen. A fejlesztési feladatokon belül az Európai Uniós és nemzeti pénzügyi forrásokból megvalósuló beruházások kiemelt kezelése. A megvalósuló fejlesztési programok minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, azokat a lakosság minél szélesebb körben ismerje meg. A szomszédos országokkal, valamint a testvérvárosokkal a meglévő gazdasági kapcsolatok erősítése, fejlesztése. A hosszú távú településfejlesztési koncepcióban foglaltak végrehajtásának, valamint az áthúzódó befejezetlen beruházások folytatása, azok mielőbbi befejezése és üzembe helyezése. A város teljes közigazgatási területére vonatkozó szabályozási terv és a helyi építési szabályzat folyamatos felülvizsgálata Célkitűzések a településmarketing területén Vizsgálni kell - a vállalkozási övezetek, illetve az ipari park továbbfejlesztési lehetőségeit, - a település, illetve a szűkebb régió sajátosságaira alapozva a város egyedi arculatának erősítését A település idegenforgalmi, gazdasági, kulturális szerepkörének erősítése, a város egyedi arculatának és értékeinek szélesebb megismertetése érdekében rendezvények és kiállítások rendezése, a nemzetközi és országos szakmai kiállításokon való részvétel Sikeresen meg kell szervezni a helyi és a térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet létrehozását és működését Célkitűzések a helyi közszolgáltatások, településüzemeltetés és a városfejlesztés területén Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi közszolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok megelégedettségének javítását.

4 A szolgáltatási díjak legszükségesebb mértékű emelését, korrigálását is részletes gazdasági elemzéssel a díjnövelésnek a szolgáltatást igénybevevőkre gyakorolt hatásainak vizsgálatával kell alátámasztani. Ebben a körben további részterületek kerülnek meghatározásra, melyek vonatkozásában az itt részletezett célkitűzések fogalmazhatók meg: Célkitűzések az egészségügy területén - Segíteni kell az egészségmegőrző, illetve az egészségjavító programokat. - Az egészségügyi ellátásban a prevenció, az egészséges táplálkozás, életmód, illetve egészségkultúra megteremtése és fejlesztése. - Figyelemmel kell kísérni a helyi egészségügy színvonalának javítását segítő pályázatokat Célkitűzések a közművelődés területén - A helyi közművelődési intézmények szervezetének, szolgáltatásainak, működésének a lakossági igényekhez való igazítása ennek érdekében a lakosság véleményének, javaslatainak fogadása. - A magas szintű kultúra és közművelődés lehetőségeinek biztosítása, a város kulturális kínálatának, annak színvonalának fenntartása, esetenként bővítése. - A közművelődési intézmények törvényességi, szakmai ellenőrzési gyakorlatának folytatása. Az intézmények tárgyi feltételeinek javítása, elsősorban pályázatok útján. - A Krúdy Gyula Art mozi és Rendezvénycentrum, mint új kulturális intézmény, járuljon hozzá a város kulturális szolgáltatásainak bővítéséhez. - Az AGORA sikeres pályázata révén az év második felében biztosítani kell a jelenleg a Váci Mihály Művelődési Központ és Gyermekcentrumban folyó kulturális tevékenységek megfelelő szintű ellátását a város különböző intézményeiben Célkitűzések az oktatás területén - Fontos az oktatás intézményi struktúrájának a helyi, és a térségi igényekhez való igazítása, ennek érdekében igényfelmérés, illetve erőforrás vizsgálat. - A közoktatás területén kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatás minőségének javítására, a meglévő intézmény hálózat tárgyi feltételrendszerének további fejlesztésére.

5 - A Nyírvidék TISZK Kft-vel és a Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel való hatékony együttműködés formáinak kialakítása, működtetése. - A középfokú szakképzés fejlesztésével a munkaerő-piac igények figyelembevételével - segíteni kell a vállalkozások jobb munkaerő ellátását. Ezen a területen a pályázati lehetőségek kihasználása. - A közoktatási intézmények 4 évenként kötelező átfogó ellenőrzési gyakorlatának továbbfejlesztése (részvétel a törvényességi ellenőrzésben, a szakmai ellenőrzés működtetése) Célkitűzések a szociális ellátás területén - Az Európai Uniós pályázatok figyelemmel kísérése, koordinálása a szociális szolgáltatások és az esélyegyenlőség megtartása területén. - Fontos a szociálisan hátrányos helyzetben lévők, támogatásra szoruló rétegek, csoportok feltérképezése, a helyzetüket tartósan javító, a hátrányos helyzetüket mérséklő megoldási javaslatok kidolgozása. - Folyamatosan értékelni kell a szociális intézmények szakmai munkájának eredményességét. - Gondoskodni kell a szociális intézményekben foglalkoztatott szakemberek tervszerű képzéséről, továbbképzéséről Célkitűzések a lakásügy területén - A hosszú távú településfejlesztési koncepcióban és az önkormányzat lakáskoncepciójában megfogalmazott lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok komplex szemléletmódban történő további folytatása. - Az önkormányzat helyi lakástámogatási szabályozása, rendszere mindenkor rugalmasan alkalmazkodjon a kormányzati lakáspolitikai döntésekhez. - A lakhatást támogató önkormányzati rendeletalkotás terén (lakbértámogatás) kiemelt figyelmet kell fordítani az igényjogosultak körének kiválasztására (rászorultság, fizetőképesség összhangja), illetve a társadalmi igazságosság érvényesítésére Célkitűzések a sportfeladatokhoz kapcsolódva - A településen a sportélet, sporttevékenység segítése, a már működő szervezetek támogatása. - Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartása, működtetése.

6 - A sport támogatását célzó pályázatok figyelemmel kísérése, a pályázat benyújtásához a szükséges támogatás nyújtása akkor, ha a pályázat helyi társadalmi szervezetet érint. - A város sportkoncepciójában meghatározott feladatok maradéktalan, a sportrendelet szerint történő végrehajtása, a kiemelt csapatsportágak átdolgozott támogatási rendszerének megfelelő segítése, a diák- és szabadidő sport támogatása. - Felkészülés városunkban és között megrendezésre kerülő kiemelt hazai és nemzetközi sportrendezvények megszervezésére Célkitűzések a közrend, közbiztonság, környezetbiztonság és környezetalakítás területén - A közterületek rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának biztosítása, a közterületen végzett jogellenes tevékenységek megelőzése, megakadályozása. - Az életminőséget javító közbiztonság és környezetbiztonság erősítése, a város és a bokortanyák közbiztonságának javítása. - Az önkormányzat kiemelten közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és közbiztonság védelmében. Ennek keretében folytatni kell térfigyelő kamera rendszer kiépítését. Kezdeményező szerepet kell vállalni a polgárőrségek, rendőrség, a közterület-felügyelet, valamint a társadalmi szervezetek és intézmények közötti együttműködés fokozására. - A Hulladék Kommandó tevékenységének erősítésével meg kell őrizni a külterületi illegális szemétlerakók visszaszorításában elért eredményeket. - Közreműködés a családon belüli erőszak felderítésében, a drogfogyasztás és a kábítószer bűnözés megelőzésében. - Minden törvényes eszközzel biztosítani kell a belvárosi sétáló utca ezen jellegének további fejlesztését és megőrzését. - A közterületi szabálysértések szankcionálására jogszabályban bevezetett szigorítások ésszerű alkalmazása a város közterületein Célkitűzések a városfejlesztés területén - Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program megkezdése és a támogatási szerződés szerinti végrehajtása.

7 - a as évekre vonatkozó Nyíregyháza Fejlesztési Tervének koordinálása, a 2010-ig történő fejlesztések előkészítése, az Észak-alföldi Regionális Operatív Program Városrehabilitációs pályázatának kiemelt kezelése, - a közlekedésfejlesztési koncepcióban megfogalmazott javaslatoknak megfelelően a város közlekedési létesítményeinek fejlesztése, a Kiskörút továbbépítése mellett a város harmadik körgyűrűjének (külső körút) kiépítésének előkészítése, - Továbbra is kiemelt feladat az út- és járdahálózat, a belvíz és csapadékcsatorna fenntartásával és felújításával kapcsolatos célkitűzések megvalósítása, - a évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztéseknek a megvalósítása, - az Európai Uniós pályázati felhívások figyelemmel kísérése, a pályázatok készítésének koordinálása és ellenőrzése, valamint a kommunikációs feladatok ellátása, - Kiemelt figyelmet kell fordítani az épített környezet fejlesztésére, a természeti és táji környezet védelmére, megóvására. A feladatok kidolgozásában a civil szervezetekkel együtt kell működni Célkitűzések a hivatali ügyintézés területén A köztisztviselők szakmai ismeretével kapcsolatos követelmények - A köztisztviselők a munkavégzésükhöz szükséges naprakész szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, ezek megszerzése a lehető leghatékonyabb formában történjen. (A szakmai ismeretek megszerzésére, bővítésére szánt anyagi ráfordítás ésszerű keretek között maradjon, igazodjon a vele elérhető haszonhoz.) - Kiemelt figyelmet kell fordítani a hatályban lévő évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET) szóló törvény betartására, illetve betartatására. - Az elektronikus ügyintézéssel és hatósági szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása A köztisztviselők pontosságával kapcsolatos követelmények a) határidők betartása - a köztisztviselők munkájukat a jogszabályokban, illetve a hivatali ügymenet szerint meghatározott, nekik megszabott határidőben lássák el,

8 - a határidő betartását előadói munkanapló vezetésével, illetve annak áttekintésével kell ellenőrizni. b) a munka pontossága: - a köztisztviselő a munkáját úgy végezze, hogy a rendelkezésre álló iratokból, dokumentumokból más, adott szakterületen jártas ügyintéző is el tudjon igazodni így az esetleges helyettesítés, belső munkaszervezési feladatok zökkenőmentesen végrehajthatók A köztisztviselők felelősségérzetével kapcsolatos követelmények: - feladatukat felelősséggel, a munkavégzést alapvetően meghatározó szabályrendszer betartásával lássák el A köztisztviselők hivatástudatával kapcsolatos követelmények: - esküjükhöz méltón viselkedjenek, az abban foglaltak szerint végezzék munkájukat A lakosság szélesebb körét érintő jogszabályváltozásokból eredő hivatali feladatok gyors, hatékony, megfelelő színvonalú ellátása A helyi lakosság szélesebb körét érintő jogszabályváltozásokról, illetve az ehhez kapcsolódó általános ismeretanyagról közérthető tájékoztatás adása a helyi sajtóorgánumokon keresztül. 3. Az önkormányzati feladatellátást segítő (pénzügyi, nyilvántartási, koordinálási, szervezési stb.) tevékenységre vonatkozó célkitűzések E funkciókhoz tartozó feladatokat ellátó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képezik az ún. funkcionális célok, melyek során a következő célok kerülnek meghatározásra: 3.1. Pénzügyi működés - A város és a meglévő intézmények racionális és zavartalan működési feltételének biztosítása. - A fizető- és hitelképesség megőrzése, az önkormányzat költségvetési egyensúlyi feltételeinek biztosítása érdekében a saját bevételek növelése, a kintlévőségek csökkentése. - Nagy hangsúlyt kell helyezni a költségvetési rendelet szerinti gazdálkodásra, ennek érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az előirányzat-felhasználási ütemterv és a likviditási terv elkészítésére és annak betartására, illetve aktualizálására. - Az adóbevétel terv szerinti teljesítését biztosító intézkedések előkészítése és végrehajtása.

9 - A helyi adóbeszedés hatékonyságának megtartásával, az ellenőrzési tevékenység erősítésével növekedjenek az önkormányzat bevételei. Vagyongazdálkodás és üzemeltetés - A város és az intézményhálózat racionális és zavartalan működési feltételeinek biztosítása. A gazdasági társaságok hatékonyságának növelése. - A vagyongazdálkodás irányítási módszerét úgy kell kialakítani, hogy egyértelmű legyen a gazdálkodás felelőssége, ösztönző megoldások kerüljenek bevezetésre a vagyonhasznosítás hatékonyságának javítására és a költségek csökkentésére. - Az intézményi felújítások lebonyolítása során a gazdaságossági szempontokat kiemelten kell érvényesíteni Személyügyi működés - Magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó, az önkormányzathoz lojális személyi állomány biztosítása és fejlesztése. - Az előmenetelhez kapcsolódóan fokozottan érvényesíteni kell az ösztönzési szempontokat. - Biztosítani kell a közszolgálati alapnyilvántartás vezetéséhez szükséges tárgyi feltételeket. - Gondoskodni kell arról, hogy hatékonyan működjön a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a független belső ellenőrzés A költségvetési szervek belső ellenőrzése: - különös tekintettel a - belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményekre, - az ellenőrzés eljárási és végrehajtási rendjére. Gondoskodni kell arról, hogy hatékonyan működjön a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a független belső ellenőrzés. A belső ellenőrzésben az alábbi fókuszok, prioritások kapjanak kiemelt szerepet: - az intézményeknél egy-egy kiemelt terület mélyebb, átfogóbb elemzése, - teljesítményellenőrzéssel a vagyonkezelési és hivatali takarítási, karbantartási feladatellátásának hatékonysági vizsgálata,

10 - az ÁSZ ellenőrzésre való felkészülés érdekében a hivatali ezirányú feladatok segítése, - az előző évi ellenőrzéseket követő intézkedések nyomon követése Az önkormányzati szervek és az önkormányzat intézményeinek működtetése - Fontosnak tartjuk az önkormányzati szervek hatékony működtetését, valamint a helyi demokrácia erősítését. - Az intézmények törekedjenek szakmai programjuk megvalósítása terén a minőségi követelmények teljesítésére. 4. Eseti célkitűzések 4.1 Az Európai Parlamenti képviselők választásával kapcsolatos feladatok törvényes és szakszerű lebonyolítása.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ÉVI CÉLOKRÓL A köztisztviselők jogállásáról szól 1992.

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 30-32, Száma:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Stratégiai ellenőrzési terv, a 2013-2014. évekre.

Stratégiai ellenőrzési terv, a 2013-2014. évekre. Stratégiai ellenőrzési terv, a 2013-2014. évekre. Bugac - Bugacpusztaháza Község Önkormányzata a belső ellenőrzési stratégiai tervét a következők szerint állapítja meg. - Az önkormányzat működési feltételeinek

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben