KÖZGAZDASÁGI EGYLET. EMLltKKÖNYVE. A 8í':ÉKELY l\i("velódési. III A nosv ÁSÁHHELYT'l' BUDAPES'J', "EI.ÓI1EsI Es KÓ711AY.IJASÁGI EGYLET TULAJDONA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI EGYLET. EMLltKKÖNYVE. A 8í':ÉKELY l\i("velódési. III A nosv ÁSÁHHELYT'l' BUDAPES'J', "EI.ÓI1EsI Es KÓ711AY.IJASÁGI EGYLET TULAJDONA"

Átírás

1 A 8í':ÉKELY l\i("velódési KÖZGAZDASÁGI EGYLET III A nosv ÁSÁHHELYT'l' 18t'iti. hl JUNIUH HÚ :!7-É/\ 'l'.\ll'1'01'1' NAGYGYÜLÉsf:NEK l EMLltKKÖNYVE. "EI.ÓI1EsI Es KÓ711AY.IJASÁGI EGYLET TULAJDONA BUDAPES'J', -TÁnSULAT KŐNYVNY01110ÁJA. If!Rr..

2

3

4 nánó APOR KÁROLY

5 A SZÉKELY ~I-CYELÖDÉSI í_l! KÜZGAZDASAGI EGYLET }IAHOSV..\.SÁH HELYTT l )o1;~(j. (~ n JUNIUS 114'1 :n-t~ TARTOTT XAGYGYÜI.F.S~:SE K EnILÉKKÖXYYE. A SZEKEI,y Ml' YP.LO!J~1 lli KÖ7.0AZDARÁGl Y.GYU:T 11'L.UOO~ A. BUDAPEST. PRASKLJS - TÁRSULA T E ~SYVSYO»OÁJA

6

7 J EG YZ Ő K Ö N Y V. Fölvétetett Mar'Oll- n'liárhelytt, a székely mt1'"eiméai és klb;gazdasagi egylet évi juoiuii hó :!i-én tartott llagygy1llésében_.jelen volta,k: Elnök: Hnj6s JánOs. Alelnök: Deák Farkas. Titkár: Nagy Gábor. Közt>. péuztiiruok: Gid6ral\")' István. A mllas- és közoktatásügyi wiuiszu:r ur képüseletébeu: Szalay Imre ruiniszt ri osztá1ytallácsos. Dr. Ag)"nglisi [\á.roly Andrássy Imre Bálint Denes Dall!\ Gyula Balla József Balog Gyula BnJog Mihály Báró Bti.llffy Zoltán, főispán Barabás lst,-án Be<1öbázi Já.nol' Béleli Ist"nhl llerzenczey Lstni.n Bokros István Bortllyik Lujos Borzsomi, tn-sz. jegyző Csernátoni Alajos CrIOllg''-a,y Lajos Daniel Gábor, föisjlán Deák Károly Dicső Bcht Diószegi Gyula Domokos Andor DÓM Elek Dr. Euge! Imre Dr. Engel Gábor Fekete Gábor Forizs Mihály Gálfalvi Zoltán Gálffy Sándor Gáspár Gyula Gidófnl\")' Bt la, közjegyző ifj. Gidófl\lvy Istníu, tiszthelyettes Gl r~el)'ff~ Gáhor

8 , Gon... zi Jliuos Gyárfás JÓzsef G~'örJry Petö, polgármestl."r Györj.'Q' Pál Hor\"áth József 111Yt'S Lnjos Jed/li Sándor Kacsó Den s Kereke~ Samu Kis.János Koncz Albert Koncz Elek Koncz József Kovács Ferenc?, ftpátplebáuos KOVlícs,János K07.lUll Endre KozlUlt Gyula. Lakatos Sámuel LázHr Ádám Gróf Lázá.r Jenő Lokodi János Losonczi Dt:nes )[ ájni lsh-án, Tordá.r61 l\hírkus Józ:-;e( )[firton János Mestic? :\!ihály Mihály Gábor Mihály Zsigmond Mikó :\IikJós Molnár ]ózst-f :\IolnÁr Z!'ligmonc1 Nngy Gl'za XaSY Sándor Oberschall Ado]f, kir. tábla i elnök Pnál G) luf\. Pálff~' ;\lihtuy Pál] Károly Pap Elek PIl}> lst'i'lí.n Pap :'IJátt> Dr. Pderfry József. Petri János Báth }Ü'íroly Heichbardsberg József Salánki Károly Sándor Kálmán Sándor Lns.z16, nlispán SCbÖlll>téill Gyula Sikó Lnjos Simell György Száva Farkas Sz~kely Denes Szekeres Elek Szentiványi Káhutn Bttó Szentkereszt y Zsigmond Szelltmáriny Dezső Szilágyi János Szöllösy Sámuel 'rályai György Dr. Vályi Gyula Varga lánol'l \' as Tamás Wenger.Felix, - stb., stb. " eres László Veres )'fenyhért rida Kfi.roly nrz'ig Dániel Vi!illyo, 8."..1 ",0,4 db,i_~~ '1~ k# /..U4c..-. Báró Bálintitt Józsefné Benkö lfikj6sné Benkö Józsefnc Borosnyay Pálnö

9 5 id. CsOng... ny K lítol~'lle Csiki Zsigmondné (kétleán)"á nil) Deák Lajosné Gálfly SÚntlornfo lll~'és I\árol.rne. Jenei Dfnesné Jen(::i Bella Kozma G.,'uláue Kuti Alhel1nt Gróf J.Jázár Jenöul' Máriaft)- AII~rtné Öz'\"", gróf Teleki Gl'záué Yns Tnmásn~, - sth" ~tlj. Elnök HAJós Hsos, welli>n n Lip6tl'l:'llcllo\"ngktre"ztj(>,'cl, IlZ elnöki 8z( ket elfoglnl... áu, n g"üll'cit II I,öw:tkező he!lzl-d fel ol\"flsltsáxnl nyitotta meg: Mélyen tisztelt Xagygyülés! 1.,; tolsó llagyg:.'{\iésünk óta tizenegy hónap telt el. Ma i"lljh meg nul nz illknlom, hogy beszámoljunk ama muukru.ságt'ól, melyet központi \"álnsztmáuyl.luk fl jelzett idö nlntt kifejtett.!::l'!mbár,'ilágot verő és óriási sil;:ernek nem mondhatjuk, fl mit ez lijahbi idöszak alatt is,'ég~zé nk. de ama c8ek(. I~ ' (-röhö.., képest, m el~' rendelkezl-siinkrt- áuott, tnlán megis megt-ettük, II mit lehetett, A kor CSzll1to j" el és 8zü k~gei\"e l Ivpést tal1ottunk IUOs:t is ; s ama hntllhults eszmeánunlnlbnn, mel~' II múlt pltl' ('.,'ben n föfigy('lmet, s nz ország iparossáwínak es munká- 8Ilinak összc-s tevékenység;ét n múlt e"i országos kiállitás felé irányozta, mi is osztoztunk ; s minthog. a háziipar los kl-zmgi egyes ipnl'ágnk f\ Szekelyföldröl is több egyes és testületi kiállítók csoportjfiban megfelelö képviseletet n)'ertek, - központi,'álnsztmányunk a r;zéke l~'s('gn ek édes otthonát mutatta be fl. kiállított székely 11Ií.zbflll, II mely, úgy hiszszük, szü kebb hazfink, az crd(\i)'j rt'szek eg."beáuított ethnogrnl'biai kel>ének eslik érdekes tos \'onzó részl t képezte. Eg;.ruttal azon f.>l~uk l>en)'olljlis nlatt, m ~ lye t II szemlélöl'e n haziink különbözö "idl'keiröl elöállitott iparczikkekllek ol~' nagy gazdagsága Kmkoroit, runaz ör\'endetes meggyözöd.ést U>l'emtette n honfi kebell>en, hogy iptu'ullk mily szép fejlőd ésnek indúlt ; nem késtünk megmgadni az alkalmat, hok" II kiállitás szellemi haszon ne zárúljon be II kiállitás,'égnnpjai\'nla Szf.>kelyföldro llézw, hanem n mi btnne a kfzm(íipllr nlkotásni közül mn1'8.-

10 , dnndóbb és kiválóbb,!lz órökittessek meg a kézmtiipari szn.k érlelem, tsid és izlés fejlesztesere azok számára, kik a kiálií- 1Iison meg nem jelenbettek, 8 általában amllz iparos nemzedék 87.ámáIn, melyre évek mulva is ösztönzö és az ipari pályám csáhit6 hatást kell gynkorolnia ama dicskörnek, melyben fl hazai kézmfiipar az elmúlt évi országos kiállitáson részesiut, s a mely ft, hazai iparlörténclcmnek minden idöben egy fényes I'zukaszát fogja képezni. liunká.s8águllk tehát e kd föszempontm "olt irányozva. a. jelzettem idö alatt. -- De nem elözöm meg a titkári jelentest. mell' váll\szbn!tnyunk muködését mlís imnyoon ej:! rcszletekben is hinltvn. \'IUl felmutatni. S csak azon eh-j vonlism 8zorítkozom, hogy hangya szorgttlomwnl folytnuuk munkáikodásunkllt, melyen érezvén, hogy minél gyorsabban hrumi n kor : t\ 8zékelyföld ipar és közgazdasági tirdekei körül anná.! több vohm a teendö. Egy jeles hazai írónk ezelött mintegy 1-0 évnl ezt mondta. volt Fmneziaors7.ágról: Európa minden feh'ilágosúlt országa átmeneti állapotban VIUl. De sehol sincs ez oly elesen kifejezve, mint }~mueziaorilzágblul. Itt minden töredékes, határozatlilll ; félig fejlődött, (\. mihez fl társaság szelleme kötve,"an; romokban hever a regi, tv. új nincs rendez\'e. A múlt ki van töröh'e, ajövö hasonlít Mvol fölcll~n1yékához förgeteges, hullámzó tengeren. }'t'snezillorsztíg azóta. ttils7.ámyrlta ez á.!mspontot; dc ft, róla ndvq volt kép sok,'onásbnn talál hazállkm, Jol kisebb keretbeu II Székelyföldre is. Mily vonzó hatást gyakorol itt is n multnnk egy-egy szép, de a jelenkor eszrneitöl eltfrö,"ouása, " lllily eslibitóan integet másfelöl az iljkor i1?.abadabb s ff'jletlebb eszmc\'ilága.? De a. mult és 1\ hngyomliu)' még nincs törölve, ltl. új helyzetek, viszonyok pályája pedig még göröngyös es járatlan. S i~ e két erő küz,! egymással, II vrijon me(ldig tart e kiizc1elem? Lesz e eleg szi"ónsága IL Székelyföld lakosbáglúlnk acselek"ég idejl.'t t1gy felhasználni, ho~y tv. újnhh társadalmi elet alapjait megszerez\'e, egy újabb tlvezredet kezelheij5en és fejezllí:sstn he a nemzet történelme? - ),Iinrlt'zek htfle!;ck, melyekre ft jövo fo~ felelni, - De annyi i~az: van

11 munka eieg abban fl. tekintetben is, hogy a. Székelyföld az elmúlt idők \'iszonyaiból - ft. mennyiben azok többé fel Ilem tartba. tók - kibontakozzék, az átalakulás Bzüksegét áterezze, 8 Rzt, helyes irányban vezehe, meg is yajósítbassa. - S ba a. Szekelyföld fiai közül minc) többen amaz elvvej tartanak: élni ndd~it teszen, mint a közügynek is munkt'ilni 8 munkásságuk Ilak legalább egy részét 8. SzékelyföJd közérdekei e!ömozdítá. t;árn, fordítják, az előbb jelzett nagy munka annál könnyebbé válik 8 Imnál hamarabb lesz megva1ósilhaló. Sőt e munko, köriil még nz is szemügyre veendő, bogy minden ft. lehetőségig ft maga. idejében és a (elmerülö szükséghez képest történjék, mert azon jeles mondntbnn is nagy igazság rejlik, bogy: sok hibát lehel jóvá tenni, sok kárt lebet helyre ülni, csak nz elvesztett időt soha! Ezen szempontok vezérlete alatt fogja folytatni egyletünk to\'ábbra is müködéset, S igy folytatta eddig is 10 t:,-i létezése Illlltt - mely 10_ é,'i munkásságullk szóvirág és ünnepélyek helyett, ügy hiszszük, elég nyomós és m~ltó zárkö\'ct ké!xlzi fl, ma megnyitandó s7.ekelyföldi iplu1dllzeum ténye, n mely egy. szersminrl 'filágob czátolatot foglal magliban azon ájlitásra, melyet nem egyszer oly könnyen szeretnek hangoztatni, mintha egylehink nem mükö<1nék II nem fcjk:ne ki annyi munkásságot, II mennyit lehet. - Ezt ti k-telt t~hát így felájlítva, babár II jóhiszemü bintlgatásnak minden esetre helyet engedünk, wljesseggel nt!m fogadhatjuk el, s hiszszük ezen á1litáslmkra. a tenyekbell és II 1 6tező hely/.etben meg is van megfelelö bizonyíwkunk; IUlllem ha a kér(mst úgy liliítjuk fel:,-ajjon munkálkodik-e aunyit, fl mennyit fejletlensegökböz képest a SzekelyfOld különböző l:rdekei i(lö8zeril1t ok'fetlenül megkivá.n nak? - ily t-rtelemben magunk is azt momljllk: fájdalom, Ilem! de l\7.ert nem, mert a IIzükségképen mutatkozó IJOkoldalú és llllf!)' mtmkához nincs megfelelő nnyagi erö, melyet elsö IIOrbnn 1\ S7A!kelysegtöl YlÍ.mlÍnk_ Eg,rletiink az éyj tagságidíj és alnpln-ányi dijnkllt II Iebl:tö leggondorllbbau kezelte, IlbMl a. kiadásokrlt lehető leghl\.i3z11osabb tzelokrn. forclitottn., sőt jö,-öje uclekeben nc:'mi megtnkantá.sokat is k:tt belőle, a mit :!~,OOO frtot meghnlad6 törzsvngyonn elt>ggé kitiintet. 7

12 EgYl'biránt e pár l'l>zrl::vételt ue 'C~'tl "cnki rccrimiuati6- nak, czelow ncw i1z; hanem inkább ez alkalomból, hog:.' egyletüuk!lz elmult ISSJ, b,-i dt.'{;zember HI, 6ta, h:tez(-seuek II. in-ébe lépett, Cl;t\k jelezni kh-b.nww azt, hogyha mlaki tán óriásibb crcdmenyektt várt volna, miért u(-m tud (-g:.'lctimk nagyohb sikereket. felmutatni? De \is... zatkn e tgyletünk multkáwgáunk i:löhb jelzl::tt irányá.m, ugyanazon inínyban fogja rol~,tatni müköd~t t'gyletimk II jövőben ih,(.:s e ponton tán bcl~'én is leune t-rinumtw, l\ közelebbről alakult, általunk is nagy örömmel ü(h'ozölt erdelyi kozmü\'elődt'6i egylettel niló tg,rt.-'8lilfs, \'flk\' abba IJcoh'adlts, mgy c",auakozm kérdését, n mcl)' köiw tett eljámsúb61 központi \'ála8ztmányunkllnk, nt-mely lapok, sőt t.'gyc.1>l k is, alkalmat ntt(,k magukuak t'g.,letilnk inlu,rábnn I1fmel~- fazl'c\'étt: lekre, De l' kérdt.'-s E!S köz)),,'álaszlwáu)'uuk eljárása im)okainnk tüzetes bonczolgatásu tulmenllll j(-len w{.'h'nyitó heszü<1t:m korlátain, - c részben tehát el(~gl1i:k tm-tom közp. ni1asy.tmányunk,'onutkozó tárgylllá.si jeg.rzőköllp,t-t(- ts fitiraml1l, fi 1't!SZocn ft titkári jt.'lullt<:sre hi\'atkoznolu. A Howál1iá.\'aJ megindult \'ámhnljoru II t:)zl:kel~'föklnek l:gyik llel\'ezoll-s közgazda.sá~rj kénlt;:,(-t képe'z\'fn, oromwe1 t,tu:sült köz»., t'hrsztdlájl)'ulk II Mzekel)földi ipul' él> kercskeld(-imi érdek(-kelil ez úton ejtt:lldö serl:lmek en~'hik-se "cgt!tt II hazai wagyllt konnány, ug." IlZ erdel)te!ozi kl-resk. é!l iparkamrák áltlll k!'zdemfnyezclt tanácskozá.sokról és ldozgttlldukról, - S IUt:1't ezekben ft, fcnyegt:t6 veszély elbkrittuiám wegfele!oerörel reudelkezö uttöröket Int, wegn.rug\'ásslllconsta.t-álu\ közl'. nuasztmnll)'ullk az eddigelé eszközölt ff! wlogindított illtézkedt!seket; ru:ouban II fejlemt;uyckét szintén Illegnngyobh fig... elenunel fogjn kísi:mi, 6 el '''tlu tokeh'c nmn tel'l'u, hol n székely frdekek tamogntáslú1l nllt))sznbál)'lli keretében es ereji!liez ml'nén IllUga is ntlamit teheteml, kellő idöbtu megtenni. - Addig is megnyug\'ással coustatalja K. r( IEltti oromét, hogy It meguyitandó ipanuuzeumot IHl'ehoztn, mint /I melyhöl roerítendö szellemi Luw',ou El "ámhábol'u feltíinté,'el ki,'álóau idöszel'int,'nl6uak és jóval énekesebbnek mutatkozik, Ezek után engedtessék lueg nekem SZl\'Nien uch'ozolni m

13 cgylthmk t. tagjait h azon tibztt:lt köwll&tgd, melyet az tgy lehink iránti frdeklödt" e gyrrit:sterl'lllhe vollzotl S milldnyájr.ll mondjunk köszonek:t Marosnisárhely szuh. kir. q\ro:-i t. tör,'.:uyhtltósági bizottságlinak ts IlnS,,"frdemü t.anácsának, mint fl melynek szíl"essfge és hlllmfias ii~'buzgóságil meghívta (-gyletünket a nagygyül~sllek itt ta.rtására, de ez áltttl eg,\'!iz( rsmiud munkás és der.:k lakosságának alkalmat nyujtott megtl~ itni YE'lIdegs:r.cretö kapuit 8 mi, mint II 87.ékelyrohli érdekek,ándor npostolainak elfogadásám. ' 't-glil 87.abad legyen nekem is, mint ezell t. (:&:;Iet 10 t,y ÓUl elnokfnek, ft ki miti' k(-t ot l:\"es <:apitulati6t touöttem ki II t. egylet szolgálatábau, abbeli öröruolutt kifejezni, hog:\ (l licmes muukábtlll, c:sekély (-röm és tehetségem szerint, ré~zt,"dtem, 8 eg,nlttal illllell tzen elnöki szekről - mel~'t:t mosl Mn I1toJjám fog:1alok ~l- azon fon'ó óhajtásomat elmondhatni: örizze meg II I';Zépel1 féjlmö "áros A Bzekelyföldi közli~'ek iránt mutatott méleg l'rd eklöde~t llemzl.q.t>kröl nemzedürl!. B kist-rje ÍlldÍls es sikn" II lh:mes cz~lu eg,.,lt:t hazafin'l müködf>~t,t! Ezzel e nag.g.ülést megu.,;tom. A IlllSY lig:n l<:mmel haugutott s tohh Izl*u 1\ be'i~'e"i~1! l1i lelkesed... s jclein~l fogadott 1lf'I';zÉ'd t-hllolhl!ísa umn )h:ák }'ARKAS emelt Io;zÓt: 'l'isztelt Í'illg,ygyfill1l! Szerencst-su( k frl.e:ul Ult\gamllt. ltog:. szwöhb'():;()ul és szekely uemzetém ez öroulllapján nekem jutott tl.z alkalom, bogy az nlllttml6i bá.1a, a jobbágyi bódolat 1'!I a SZérf>lltSekívánás ért.ejmeinek kifejezt'st ndhnssílk. \"zirosunk ( s szekely fajunk örómnapjánnk llew:zt:lll e pot, mt:rt ime, szeretdt elnökünk meuén látom csillagu i IlZ Illkotmálly08 l!rzelme iről ismeretes IL Ú!opold kinu)'unk em I",kfre alapított clic8ö rend IO"agi ken:sztjd. mint hi)'.on~ ságát annak, hogy Ö I" e l~gtl dicső~e&en nralkodó kiráj)"unk legkeg,yelme'lk:hb, édes ntyai hajlamaitól indíttatm jónak iilthl a. i>zekely efl)"let elnökét ezen jeles renddel kitüntetni. És hogy nlnpos jogunk mu e kitüutetfsbőlllémi ré&zt kö, etelni, ennek hizonyl'ágn az, hog... nn!t"ne,;i kormál1yelnuki.mk ti

14 10 'risa Kálmán Ö excellentjája, ki közel í1jásá.nál fogva fclsegcff uralkodónk illtenű6it oly bölcsen és igmn szokta értelmezni, nlkalomszeriinek találta, bogy e kitüntetes helyeill Maros Vásárhely városát, idejfül a székely ru(i\-elödt:si egylet köz S),ilt:suek napját 8 az, átnciásm báró Bánffy Zoltán Ílr lj méltóságát, szeretett föispánunkat jejölje ki. Az litndás megtöriknvén, n SZép je!n}ny ott csung a. ijecsű Idea mellen 8 nincs más hátm, minthogy kifejezzük szerencsekiyánntinkllt szeretett elnökiinkuek, hálás köszönetünket korruányullknak 8 jobbágyi h6<1olntuukat O Felsegenek legkegyelmesebb ajándékáért és kérjük A. jó 13«:ut, engedje meg n mi szeretve tisztelt elnökiinknek, bogy e jól megérdemelt kitűntett:r jl'lv~n'yét sokáig - sokáig, /ll. emberi kor leg"egsö hlltúráig jó egeszsegben viselhesse! Az általános eljenze8 lecsillnpultnval B-ubs J.í.:-;os elnok a minden oldalról nyijninuló ovatiák által meghntm, lelket:rzel meint:k kö'-ctkezökjx.n adott kifejczest: Nagyságos Alelnök lr! )h'lyen tiszt lt Nagygyüles! Mindenekelött méltóztassnnllk euogadni forró köszonetemet uzon meleg erdeklödesérl, melylyel csekély f!zemelyem iránt visell.. tni kegyeskednek_ A mi a dolgot maf::,rát illeti: ti J:'eJsegéllek legkegyellllesebb tt-nye, hogy a hazai közügynek egy oly egyszeru uapszámosát, mint csekely magam '-!lp:yok, legmagasabb eliamerescnek diesfí'nyevcl eláms1.tani méltóztatott, oly wt'lyen t-s sokkal johban meghatott, hogysem t'rzeseimnek, gondolahtimnak és szavaimnnk f!zjlhato8 irányt (:8 alakot adhlltnek. Eunelfog-.-!l Cliak pár 8zóm!:izoritkozolU. Engem mát saját helyzetem onerom kifejk~re es munkás Mgrn utalt, csecsemő koromat gondos sziilöi SZl" es szem, 41c ft'ny éh vagyoil nem környezte, tehát munmvru kejjeu m... g keresnem kenyeremet, 8 arrn, hogy onerömön megclhcssek. annlíl inkál)b törekedtem, mert már kom ifjllsiigomhan megtanultam volt I\olcst.'ylől, hogy; II kit.mjlll h rr.,ii/t'li!fi' ULIIt Uip/td, az a hazu l. r/w'l' d.

15 De szinten l\olcseytöl lanúltnm mfg azt is, bogy: a ki a. társadalomban, II hazában cl, nz fl, haza köziigyeinek is szol gálni tartozik. És e felfogás nekem mindig ösztönt adott arra, hogy ott, n hol esek!:'ly crtsmme) a közj6nak 8zolgálntára lehet ~m, munkámat és fárru:1sá b romat ne snjná.1jrun. )Iillclezt &2.0nban önzetlenü] tettem, és kilátás nti:jkül bármely jutalomra., hnzánk egy jelesétöl azt is megt.n.nuln'ln: hlílliert tenni jót, IIz80rástól is kitelik. így IUtán munmm es fáradságom értékl:t, ízet, gyönyöret, jutalmát nem khiilröl vártam, hanem nem is keres'"e fel találtam lelkem benső \ ilágában. flzoll megnyugtató öntudatrban, bogy II köziigynek, a hazának szolglilbattrun. Nem tngndllntom, n ~mi jutalmat leltem Roban is, hu )0). gártársnim bizrumukklll megajándékoztak, sőt munkacröm és" kedvém ItnlllU iukálb fokoz6dott, minél kiválóbb ügyben és mind nagyobb rnervben kh"állták munkásságomnt il;éllybe H'uni, Dc ezzel"' aztan teljeseu becrtem, 9 őszintén elmondbatom, olynn je1enésre, II mi most. törtent,'elem, aspimti6im nem,'oltak, HlUleUl Im már csekely igyekezeteruet azon kimagasl6 szerencse erte, bogy arról apostoli királyunk ő Felsi!ge legmagnsllbb tudomást,'enni kc8yeskeclett, ez mái nem csak IL legnuhyebb hálára kötelez tu nmlkodó felség ~9 mngru; konnányfl iránt, mely, n, mint látszik, a közjó emelesére mutatkoz6 bajlamot ez ulon is bllzdítni törekszik ; t's e l eg felsőbb way l1l'mcsllk azt 1\ l>ehat.á.st teszi reám, hogy e jelt!llest tilctem r~ny»ontjánnk tekint.8em, hanem egyszersmind azt a köteles S(>gct is 9znbja. ejömbe, hogy ha. bár a hajlott kor ezüstje bontja n rejemet, de!\zert megörlzem lelkem erejet es szellemi munkásságát II hazni kózllgy, l'i jelesen a Szekelyföld szellemi 1'9 nnyagi érdekei számára, I-:s ugy is t'rzem, t. unllm! bogy e kötelesscf:et blyén es buzgón teljesiteni fogom, 8 '\"8.lamint a rómni gladiatort küz.clt'8 közben nz aretlán terltette le ellenéllek feg.y\'cre, Ilgy ~n i.~ e mllllk ll t~ re n dolgozni rogok ruimladcjjg, míg fl. tennt'8zet örok ton'enye, nz emberi d et leglllltalmnsabb 11

16 " ellen~gt.'. 11 halál, munkám Kozh~n rálu kiáltja, hogy: ne to\-ább! Ezekuh'in csak (>1\;8 viík"uwllt kin'iuoru kifejé'llli, hog,'" leg Itlt'izatosabh köszöilt-tcul és Con"Ó bámul It renst!ges trón zsámolyához és II llh~i~'eu tisztelt magna kormányhoz feljuthnsson, - ea ho~- e jelénet, mely itt lerol.\1., hazltfi- és polgártársaimat is buzditsa, hogy ne csak magunknak, hanem éljünk lllil1du)"ájnn II hazának is. Ezzel berejezbetném, ll. mit mcglntottsligow e percz(-k~1l {-lmolldllui éngc. dett; ele nz igen tisztelt nngyg)"öll:ssel, különös{-1l pedig II székely mí\velöddii ~s közgnz<1asági eg... let!1ltnlnm vezetett központi "álllsztmán~'áyal, s áltamban ez és.resü!et központi és \;déki tisztikaráxal, ntlnmint!lz egylet buzgó])!j egyes tagjaim! szemben n~'ilt hevnuással Mazom, nzzru tudnüllik, hogy ha II fel~gének legmllgnsabb elism(-rt:8e a tl:l jlosítctt haznfiui köt<-iesség öntudnmt hntl'r.n,'"ozzll, 8 éztiltnl Idki gyönyört, örömet és ~h"eu::tét nyújt, en éz Öl"öm~ a t" egylet központi null8ztmán~"áuak lelkes tngjn.il"m, 111. l"k,"let (-gyik hek óta igt:ll t. alelnöke Deák Farkl\S bnmtommll.l, mia mint!ll. egylet titkárúnt! es Ilfnztáruokó,Yul, li e mellett ll.,"im-ki válnsztlu(iil~"ok eg:."es buzgó elnö~ei,"el (.S tagjru\"lli örömest i!s készs( ggcl megosztozom, - mert hár aohll sem ftludt ki sz.in:mböl ft Szt::kel.,fóld iránti melej:: {irdeklödesem,"esm-tüze, de nzélt nl', ök lejkessége t-s kitiinö iig;."buzgalma kt-1)ézw rám ut!z\"t: is azon formst, mel~"böl til', é,"j e tcrt:ll együtt folytntott munkálkodásunk közheu, uj még új erőt meritettem,,"alamint merítettem umn megnyugtató öntudatot is, hogy hu bár a tá.\"olbág, ti keny~rkercset l"n~y más nng,,"obb életczélok el ib numztják II SzékelyföJd szüjötteit szíikebb ha l'.ájuktól: az ös Székel~"föhlWI, de nz(!rt II legtöbbje megtudjn örizni kedns szülöföldje iránt vnló érdeklödesét és tántoríthn tnunn l1lgnszkodásli.t. Kekélll e jelcsek közül többekkel \"oltszt: rellcsiim és alkajmam II Szekely-eg:,"let ügyei körm munkálni, ('S ezekből e mej;(g,\"özödé8t szerezni. Nekik teháta róm hárult fenyböl is öt'ömmel udom ki az öket megillető reszt. És ezzel sikert kh"ámu HZ egylet to,"ábhi mükö<1ésere is, még e(p"szer kö~7.ollölu ll7.i'"es?rdeklödesiikel

17 EzutiUl elnok IL mai nagygyiih:s jer.:yzóköny\ cnek bitdcsitesere Szenlh'ányi Gyula, \'uss Tamás és Lokodi János tagokat kl'r"e fel, elöwl'jeszti, bogy Tisza Kálmán m, kir, miniszterdnök ur, ki 100 forint összeg befizetkflé\'el I\Z egylet ruapító tn~lli köze belépett, (Lelkes éljenzes!) megbízta!lunak kijelente~re, bogy bn egyl'b országos közügyt'k nem gli.tolnák, sziwsen megjelent "0Inn; jelenti tol'ábbá, hogy l'teforl Ágos ton vallás- és közoktatásügyi miniszter szintén sajnálattal manult el ünnepélyiinkröl, 8 magn belyett, kl:p\'iselöj~üj, vejét SZllln.y Imre cultusminiszteri osztá1ytnnácsos urllt kiildte el; gróf Széchenyi Pál földmivelés-, ipnr- és kereskedelmi miniszter 6r pedig levélben fejezte ki jóindulatát; - ezekkel kapcsolaoosflo Ko.gy Gábor titkár ill jelenti, bogy gr6f Szapáry Gyula m. kir. pénziigymilljszter 61', valamint báró Kemen)' Gábor kőzmunkll.- ~ közlekedési miniszter ur es l'vek óta 61O'Ieli tag, szintén sú"es üd"özletiikct küldik. Végiill>cjelentetett. hogy most - kőzvctleníll n. nagygyiilés kezdetekor OZ\'. gróf Teleki Gezáné O mlga. és Haj6s Jál frt héfizetessel alo.plt6 tagok lettek s hofo' id, T6th Ist\-án kéulivásárhelyi szeszgyziros szintén 100 frt alapít\'líny mielöhbi I)( küldest>t igérte meg. Mindezek 1\ leglelkesebb örolunyil\'ámtások között \'dcttek ked\'es tudomásul. :!, X,\O\' GÁl\On titkár o. kő"etkczö jelentést terjeszti elö: Tisztelt NagygyiUé,l;! Megint e nemes város vendégszerető es intelligens kozönsege körébe jöttünk számot I\dni sáfárkodásnnkr6l A lllultkor, e város és vidék iptu1l. s mezögllzc1asága. elobll, Il\dásának egy kiállítás ruakjában történt bemutatá,<;a.-, valamint a. hazafiság és tudomány <liesö 8 kegyeletes ünnepélyei "oltak reszben az indit6 okok arra, hogy o. Sztlkelyfőld lak6i ja\'ára törek..,-ö egyletunk nrgygyqiését itt tartsa. még, Most magának I\Z egyletnek nyílt alkl\lma. újll.bb bizonyité Mt szolgá.ltntni, o. Székelyfölc1 érdekében kifejtett te\'éken)'ség es áldozntké!lzsl>genek; 8 az egyletnek 'VRn egy kegyeletes ünnepelye, melynek megtru-tása legnlkalmasnhh (>8 legméltóbb.

18 " itt, boi", dicsőült, széles korre kiterjedt m(iködé~nek W~gi8 n súlypontja volt. Míllt nagygyüjésünk nl.kalmá"al ugyanis II maros-tordamegyei gazdasági egylet rendezett egy ipnr és mezögnzdnsági kiállitást; & hazafiság nemes lángja lobbant fel P etőfi Sándor emjéktáblája leleplezésénél, - 8 n tudomány Bolyai Farkas emlékének áldozott kegyelettel. Most ft székely míi\'elödési és közgazdasági egylet nyit meg ól! ad át 8. nemzetnek egy intézetet, melyben iparosai ízlést, mü\'eltséget, tökéletesedést szerezhetnek; - egyszersmind pedig lerójja ft, kegyelet adóját egy feledhetetlen tag: /lz ittt:ui vidéki választmány buzgó és érdemekben gazdag,'olt elnöke, báró Apor Károl)' emlékének. Miud keiu5 - több más iigyekkel cg)iitt, II mai tanácskozásuak külön és méltó tárgyrt képezvén itt bátor \-llsyok csak is föl-iden érinteni. A múlt 188:l-. é-ri szel>tember h6 2;j éll ugyan csak ellemes és szabad királyi' város kebelében tartott uagyg)1ués óta II központi nilllsztmáuy él"beu 2 ülést, 18S5 bell 9 iilést, I SSG-ban ó ülést tartott határozattal intézkedett az egylet ügyeiről. Ezenkivül kebelliböl idöukéllt bizottságokat küldött ki, melyek az ügyek fontossága - fl a köriihuéllyek sfug6ssége szerint t,artqttak üléseket s oldottak meg a rájok bízott relada tokat, még l>edig az egylet áltnlá.uos elöuyére és dicsőségére. Ezek közül külöllő8eu foutosak : I. Az ISS3. Ihi budapesti országos kiállítás alkalmából ki küldött kiállitási bízottság, - mely, miut mélt.6ztatuak tudui, akkeut oldotta meg feladatát, hogy egy a természetes miiretekuek teljesen megfelelő s eredeti beosztással bir6 székely házat építtetett, - melybeu 1\ kiállítás egész tartaml\ alatt egy székely pár lakott, - s melyben székelyföldi báziij>arczikkekböl!\rúcsnruokot tartott feun. A székely pár a nélh'iseletet, a báziszokásokat s szö\'~szctet ismertette, - II.Z árucsaruokbliu pedig a Székelyföld házi iparml, m:\'ezete5(-u I'zöl"fssel, fa-raragással, kosarfouással, a~l'fjilunkáva1 stb. foglalkozó lak6inak nyújtatott alkalom,

19 hogy készítményeiket oda kuld"e, azokat ne csnk megismer te~k, banem azoknak elárusitása által azon idö ruattjövedel met, jöl'öre pedig piaczot szerezzenek. A székely báz, mely bogy m16di legyen, é-pen itt Maros Vá.sárbelytt, ide~16 mesteremberekkel faragtatott ki, sőt a helyszíni felállítás is u8yadllzokkaj. eszközölteteü, II nngysze", országos kiállításnak ek';k legellsn)"08ebbeu ismert tészévé vá.lt. Mindjárt a kiállítás megnyilta utáu vnló nap Ö Felsége ft király legmagasabb Iátogntá.sávnl tisz.telte meg. az egylet jelenlt'vö elnökének magyarázatait, viszonyainkm vonatkozó ismertetéseit élénk ('rdeklödés.'!el megbaugatvn, n. szt. kel~ párt és az ál'úcsaruok kezeilsjet is legmagll.8llhb megsz6lításával méltózbltott kitüntctni; - cgyletünk ezélja és törekvése iránt pedig a legmegön'endeztetöbb módon keg)"eskedett legmagasabb helyeslésének kifejezést adui Később BudoU trónörökoa, 8tephania tronörökosné IS (í::nségeik, \'fllnwint J6zsef főherczeg ö rensége, neje, s gyermekei 8 a felséges uralkoci6 család több tagja, Miláu szerb király IS felsége s a külföld legtekintélyesebb kep\wlöi látogatták meg es tetszésüknek vásárlások által adtak kift>jezt'st. E helyen lehetetlen elhnllgatnom aida tapasztalatomat, hogya székely háziiparczikkek még nel&"obh kelendöségének legnagyobb nkadáll'fi "olt, az a külonös, de fájdalom létező szokás, hok" a székely ilycll nlkalmfikkor s egyátalán vnlahányszor készítményei iránt érdeklöd.est,'esz t!!zre: az ár megszabásáuálbelycs arányt ncm tart. A mit itt közöttünk 8 mikor rt:udes módon tirül 61C8Ón is ooa ad: jl~ en alkalommal amuytajnnuj mngas áron tart; - már pedig min dellféle 8 minden irányban oly nagy versenynyel állunk SZeUlben, bogy azzal, az iparczikk j6 minöségü elkészítésell kmll csakis olcsó ár mellett lehet \'ersellyt remélni. Mert hn ugyan Rzon szükségleblek megfelelő cúkket másokt61 olcs6bball s nébl\ még szebben, csinosabbnll kiállítva lehet megl'ásárolni: tulságos és figyelembe nem n:hetö kívánság azt követelni, hogy II mienket, ennek dacr.am, csupán csak azcrt, mert székely, "!isti. roljti.k meg. Ennyire II huznfiság fi \ilágon sehol sem { ruelkedik. 2. Az Orsziig08 kilí.llitá.~ tanulmányozlísa s a tagadhatatlfluul léte"ö szükség t'rzete felt'!)l"('szt{otte azt fi tervet, hogy lctesít-

20 16 sunk olyan int~zdd, 11ldy It Szekdyfold lnkoinnk itt kozel, I;ftját körukhcll alkalmat l'.i mó<.lot nyújt. hogy II jele~ llitlllkák szem J el~se, s az e~yes iplu"czikkek elönyosebb, csinosabb elö álhmioiánt, nikaimils eszközök megi.'<llléréf;e álw ízjesiiket rniiveljek. Az itt vajó viszonyok jn.vulwnak egyik föltkadályfl., hos," ipnrosnink B m~g inkább nzok, kik csak báziipnrrnl foglalkoznak, nem ismerik fl, fí:'jlettehb vidékek lnk6illnk lzlesh kiyrnnlldr.it, - 8 hogy most is csak Ilton ipari es közgllzclfl.~lit~i ismeretkörben mozognak,,l. melyheu il roppllllt technikai ImlluMs korszakát mege]ö7,ő evtizedekben "olmk. A mi\. megtl)itnndó szt:kelyfóldi ipnnnuzeum bizonyárn. jó hah'iss,li fog lenni úgy szellemi mint nnyngi elöhlljnclú sullkrn. - 8 ll. kö7.}>outi vájmztlllány bizonyára flz egylcti njapszamly ",rumi intentiói ('rtelmébeu jfirt el, midőn rumflk letesltesét, flz elő re látqtt nngy áldo:mtok dflczárn is keresztül vitte. Xflgy ájdozntokr61 szólok, mert már eddig is mnjdnem WOO frt költséget oko?.ott s ez még csnk ft kezdet, meiy mnglí Ilnk jövöt, cietet, söt feh imgozt.ntást kö"etel ; - de 1\ központi \'álnsztmány fl, mily erősen meg vml győződve rutói, hogy ez 1\ I'zckeIyföldre hnsznos éli sziikscges: ép oly mélyen át vau hlltva attól az ellmtározástói, hogy ennek czelazcrll kezelc8t're, megfelelő iránybrul l eend ő fejic1>ztésere és ertékesimsere gon dot viselw, nzt It Ilemzet ignzi közkincsévé tegye. Igen tenne!<zetesen. egyszersmind remeli. hogy mnguk, It Székelyföld erdektdt lakói, iparosili és hn.tóságai szintén hl\7,lmlul áldozntkeszst'ggel lesznek "zh'esek gyámolítani. Ezeu emlékezetes folltoss.4gíl nlkotások mt:llett int~zked ett ft központi választmány, hogy nz egylet képell naptára. t-o\'ábbra ill me~eleujék, - II mivel ednél is uem ba.szon, hflnem flz a törehe'li, hogy a szekely nel' kezébe It neha babona-meseket il! trtrtnlmnzó naptárak és oh'asmállyok helyett ft legmíh'eltebb igenyeknek is megfelelő II hi\sznoil ismereteket nyújtó nnptár jusson: nnnnk árát ft lehető legcsekélyebbre - ~:} kr. szájiitotta le. A lefolyt idö lllatt megf'.zanlzott segélyek kozul legyen szabad megemliteni II kö, etkezöket. A cf'.lkddék i "IUMzhnány R.jálllatá'IlJ fol~'llmodó cslkmegyci

21 luuiipnl" illö) egylt:lnck, hogy az n-s.j, t'\.j orszli~o!l kiti.lhtásou reszt "'t'ht:~t:ll, I on frt lulntott; ll. gyt<rgyó-szent-miklósi e1ö1jlíróság folynmod\"áuyám elijatií.roztatott, hogy lm Iltt il gyt:rmekjátek-tanmühely felálhttntik, '100 (rt adatik; II CSlkszí. redni nöipflriskom nonmdekeinck -1lZ 1:,' n-gt:1l tart.lltlli >;zokott zárvizsgá1tttok nlkr.lmáwl.! J-.j n.nmy jutahuakm..\ szt'gedi fonó-gyárban tanuló CSIki fiuknak, hogy az on-zágo>i kiálli1li~ tanulmányo7.lísr.,'egett Blldapestrt' ntltzhas IHUlak, 100 (rt. Az ud,-n.rhelymcgyei háziiplll"'('ryletállnl felltnrtottazckel;ykerf''iztl1ri 8zovőiskolánnk kd ell~ll fri. Az lit1nuhclyme~yt:i gnzdfuiági egylet' áltnl folyó I:vl>tu Tt'lUlez(:'mlő kjálhtali juknjmábó! jutrjmakm IG flnrah fronka" -- IlnUly. hölló lliklób Ulllro~zt>ki czolmlsz es ruíifantg6 "zekelylillllllk, kulfüldi tanulmálly-utjárll :!;j(j írt. 1l0('iFlZU,Jenőnek, ki í\ míiégydt'mell tanul, :!U írt. Hocz Józst!ínck, ki 1\ budai ájiami tnnitókepclde ipari KznkolSzbUyán tallul, lj.) (rt. Tana Luizámlk, ki l":olozti\"ártt llz.illnmi tnmtónőkq)czdeheu huml,.jo frt" Ludó Anlnlnak, ki BlHlllJlt:lSh"e jött 8 ott l'g)' 1l1l~"obb&Z(-rii gt'pro"arbnn kert.>fiett nlkrumnzru.t, ::1) f, t. l~p~l)(!n ájlazoll határowt, hogy ba az udnuht:i); fört>ál tllllqlln kerdt'6e akkent dül cl, h~ az.tlland6flll ott lnllrad : ot e\"i rel'zletb<'n i)()o frt il.datik. A más tefen kifejtett miiköcléa biwnyitékáúl tisztelettel mutattatik be az 1~ 8;," évi budapesti országos kjállitáson nyert Ilngy erem, okle\"ih s az országos kiálhh1.si bizottság köszönö im.la. Ezek meltóan sorakoznak ft. \'elenczei 1 $S I. to\; nem7.etkozj kiájhtáson-, s fl bllllapesti I H~ I. é\"i országos nöipar kjállí tá.'>01l nyert (hsl oklenlekbez, melyek elönyöscn mulatják amaz clismt>re!lst, melyben a központi Yálasztmány eddigi müködóbe n legilleh-h!k!ub testuletek által rt'szesült. A központj \'álaszlmány az iparmuzeumi bizotbág egyes döt('rj(,"lte~ih,il Rl1"úl gyözö<h"í'll Wl'g, ho&," nz <'s:ylet ~fdeké "

22 ben!lllil ten~kell.nsl g,iltnhtilosltá...,il1l ~ nz áldozatokknl jlí.r6 pártfogások g,mkorlásri.l1\ elön.vös Imtással fog lenni: fiz egylet cz~ljai hazafias túmogntástlnnk ~lismer~seü.l - &,'es kinu6 esetekre - emlékl:lrwl:lk~t határozott hszittetni. Itt kötdesst;gelullek tnrtom tiszteletlel béjelenlelli. hog.,. az országos magyar iskohh S.'"e5űlet minket. is felszólitott, hog,,, hajlandók leszünk-e fl, magyar közmü\-~lödési egyesületek ot'!'uígosoongressusr n részt,-euni, - s a központi '-ála.<;zlmáuy ez iránt le~készst.ge8cbb bajlandóságát nyih-ánítotfa. Az erdélyi-eszi magyar közmüvelödtosi egylet igazgntósága ill kérmst intéz\!tt, hogyeg.wsülnenk-e vcle? El-re a központi nilasztmány, egyeü rt\ fj a culturegyld progmmmjában kifejezett nzoil nézettel. bogy ilz egyesiilt<s ps,\"ik eg.-iet tulajdollk\!pelli czéljá.1l SE:W lendítene, söt a székelységrc nnl1~-ibnl1 hátn'inyos is lehetne, Ulennyiben megszünnék az érdeklödt,s azon különös, speciiilis érdekek iráut, melyeknek jelenleg n szekel~wü,.. és közg. eg.'let mullkásil, akki'llt vií.lnszolt, hogy egyesülés nelkül, de közös egyetértkssel s I:'gymtÚit mindt>n felwérülhetö alkalollllllal segít\-e müködjünk tovább az nlnpsznbályainkhan külön-külön elöírt (eladniok meg... n16sltásilra_ "égre tisztelettel jelentem, hogy az egylet '-agyona ll. folyó é\-i jullius hó 1 G-án összeállított kimut.atá.s SZérillt volt: Követelt!8ben (t. i. a be nem fizetett alnpitn'in~'ok) 16;)0 fl1, - kr. Értékpapirbnn (mely n Magyar Fóldhitelintézetnel ő rizt e tik ) 2i-2iO Készpfnzben (mely takarékpénztarilag k~zeltetik ) 21iS.GG. Összcsc~ : -2S0~S (rt GG kr. Ez igaz ugyan, hogy (lz 1881-_ é\'i szeptember h6 221-én tartott nngygyulés alkalmával kimutntott 28~OŰ frt i(;1 I krnil lit' (rt 10 1 I kmll kevesebb, de 111\ fig... dewoo méltóztntik l-enni, hog.- az elöl említ.ett s az eg... letre néne általánosságban véve na~' előny 11)-el járó czt>lokru u. lll. kiálhtáson val6 resz\-helre :?:!Ot frt,

23 ,. székéi);óldi iparul1lzcuillrll. már eddig 3~OO rrt naptár kiadá.!;ára 1 II::! írt, segélyezéstlkre 1.')f18!rt adatott ki, - B bogy kulonő sen az ipul'lduzeulllrtl. kiadott összeg ek'" része csakis a jól'ö t>"j költ.segelöiráuy7jlt terhére előlegeztetett,,isszaesesnek nem nevezhető. Mind ezek alapj/ln tisztelettel kérem, hogy je}c'dtéselllet kegyesen tudomásul,enni s ft központi választmány eddigi eljárását bcl~'beuhag,yyi\ fi relmeut\ cu)1. Illt'gadui Illt>ltózt_k. LÁZÁIt ÁDÁ~t ('gyleti tng: imhtyhllyozzn. l.log,r ugy nz elnöki megn);tó beszl!d, mint fi titkliri jelellt0i II jegyzökön)t,-w 8 ezzel eg:."ütt egy II mai ~"ülésröl kindnn<m ÉYköuy,-he egéflz terjedelelllulel nik-ssék rel, eg,\'szersmind jüvrslatba hozza; Illoudn&ek ki bauirozntilag. hogy fl központi,'ájasztmltuy eljrl1ísa 8 tett illwzkedései helybenhagy6 tudomásul "étetnek nllluz tgy pont kh'ct.í!lt','el, mely a titkári jelenteshell az erdillyrészi ljagyar Közm{\"clödési Egyesület átimtanak el illlfzésére,'onatkozik, s melyre néz"e az indít,,~nyok IIOr!ín külön határozati ja\'8slütot fog beterjeszteni. KO"Ács FERENCZ, SÁNDOR KÁLMÁN, FeKETt: GÁBOR 8 DEÁ'" LAJos felsz6lruá.saik után cg.vhrnguhtg határoztatott, hogy ú~y az elnöki megnyitó, mint Deák Farkas ud'-özlö beszede 8 az elnök arra adott,'álaszd., t's II titkár jelentése a jegyzökönrv"\'c1 együtt, egy kfilön kiadandó É, kony... ben egész terjedelemben közzéteendö, s hogy a központi,'áln.szb:oány eljárásn, illetőleg a titkai' jelentése helyeslö tudomásul vétetik azon megjesjzfssel, hogy az erdélyrészi Magyar Közmfi\'elödési Egyesiilettel \"it16,-iszonym. vonatkozólag, külön az io(lit"án~'ok somn fog erdemleges határozat hozatni. 3, Olvastatik ft szám\"'izsgáló bizottságnak ft mult hi november hó 30 ún keltjelenlese, mel~' szerint!lz eg. let ISS... évi 8zálll1ldása, nemkülönben folyó hi április hó 16,iu kelt jí'lenlése, mel," szerint azegylelnek a mtllt 188:" eloi FizlÍWndás!l

24 meg\'izsg!íltatnill, nzok úgy tíltll.l!iull1l mint mindt u l'g,'. cs Mteleil:>t'1l h/dyesnek tallutnthtk, miért is jo.vltslatho. hozlltik, hogy GidófaJvy L'itnin pellztárnokuak il s7.nhályl'izeril felmente!.! megudasst.>k. Ezen javaslatot a központi választmány is fl Jegmelegebben pn.rlolván: Gidófnl\'y István egyleti pí:nztárlloknnk IlZ e~ I S8i}. é, j számadásokm YOllntkoz61flg fl. felmentés to, áhhi felelősseg alól megadatik s fl. pellztári kezelésben tanusított lelkiismeretes o<lruhló munluisságl>rt elisllwré~ nyiln'iuiuatik. 1-. Olvastatik il sz{iwyizsgt'iló bizottságnak il mult IS8:), evi deczemhtr hó ~-áu kelt jelentése, mely szet int az egylet pénztára azon napon (elnöki rendelet következtében) vámtlanlll III egyizsgáltntott s az teljese:n rendben találtatott. ;\Iegnyugtató tudomásul,'(!tetik. 5. ElőterjE:sztttik az er}'lcti "agyon-kimulatil'!, llll'ly szerint jelenleg mll ; Küuu levő nlnpltyimyokban l,li.ju frt - kr. Érlekpnpirball :!1-,:!70 - l\t:'f'zpt. nzhen,.. :-::"'-~ :!,178 Ijl; Összesen ; 28,09~ ' flt (iű kr. 8 jt lenh:tik, hogy az el"tekpapirok II )IIlKynr Földhitelintcz<:tnel öriztetnek, o. keszpeuz pedig, II folyó kiadások fedezesére IlzúkfiegtS -keszicten kivül, tllkarékpfnztilrilng kezeltetik. Szolgál ltulomáslil es a kezplt>~ mócljn hely(... ReJtetik. 6, Elöterje<;ztetik 1\ folyó evi költst'gvetes tt'n'czete, mcly SZI:rint elöinínyoztntik :

25 .HetiIri, ::!1,::HO (rt ~rték ll ll.p ir knmntjálmn I :WO frt II):)Ú frt alnllítn1u~,j kö"etelós kamatjáhun. K;j I 'l' nkrl"t'kll~ nzttil; betétek utáni kamatllan '".'50 'l'rg!>ngi flijakball ~OOO KUptlílll.k l1tiibn.u 700. Földm,-, ipar- 0! kert'"k. mini~zt.erium segélye! _,_ 500. Összellen : 1.,-):1:1 Irt 'l'ii:izt\'1selök ille:hlle:il.rt! 540 frt Díjnok jutalmazása 50 Szolgák illetményé 60, lrodlli, dologi, llostni kiadások 150 'j'af.,'s11gi díjak 4Qo,o'f\czímcu II ddéki \"álasztmányoknak 40(1 Naptár nyomatás&' és szétkiüdése 1050 Elöfizeté!; II ~zékely lnpokrn ::!3 SZl k E'lylöldi iparmuzeumrn ('li közmfin;:lödési czdokra 2000 Az alflptlske' nen'lé!:lére 200 Ö~zesen:: <\..'):tl (rt Eg.\"szE:rsmind felbntahnazás kéretik arrn, hog\" II menn~'ibeu a székelyföldi ipnnuuzeum letesítt::sé\"el s elsö berendezéscn:1 oly nagy t(tlkilldá,sok merülnek fel, mel~'ek nem hnlaiózthatók:: azok a jö,'ö é,'j költség\"etks terh ~re, az alap\'agjonhól elölegeztcthessenek, A költsi:g\"etés - elfoga(h'n beljbeuhttg.\'atik, li II, központi dlasztmáuyollk n k~rt fel1mtalmnzlts megaclntik. 7, Elnök felhin1sárn DEÁK FAR KAS feloh'n"lsll emlfkhe.'!zédét h, Apor Ktíroly felhl

26 B.ÁRO APOR KÁ ROLY E1lLÉlmZETE. ~ikor crdt-iyi emberl'kl'őj kt:u szólanom s II mint monclllui szokták t:mlékbészt:.rh:t kell tartn.uom, milldrulllyiszol' bizonyos ldl:'lánkotin szrjlja rni:g /lz t'u lelkemet is, IlH:rl nzok az idöl'lb t:r(it-'i~ iek. kik nnpjftinkoon menuek elöthink flz ellye!;zet solet Uu tomanyába, bizonyos képzelt vugy w1l6ságos okok miau, elhatározni nem tudom, nem is akarom - nem csnk az elet es hlllrj kü7.delmeint.'k mt'gmásithnmthm fájdnlmait szenvedik, i!r.lik Ok azonfelül II hozott áldozatoknak mcg nem felelö ereclmenyek s I\Z li hitök szerint <:bflió<hisukllnk kt-serií izl;t il'!. Mintha lellriik egy I'c"ze l'imnmdt "olun It gyorsa}l haladó ic1őuíi, mintha. l-fijuk nez\"(, mé~ neul!uult "ohm el II kor, melyhen fl költők igy sóhajtoztll.k :.)Iultatll.lan uincl! ör"jlu, Jov6o:lben IlhlCII remény lia.u)'/llló ~zép ha:uím :\1ia.tta.,1 \'4In:.pm 410', :\{'IU azt. akarom mondani, hogy tamu viljami politikai t'legl dt'ucnl'k voltak, 6 nem, soha sem fog: találni ~h.syaror!'zág: lun bb hazufillkat s IL Ilngy t'gydt'rtessd éti közörömmel lileg:lilliljlltott uralkodó pojitikn öszinh'bb t:lmogatókat, mint gróf :\Jik6 Imre, Dóf!(l, Elt'k, gróf Teleki Domokos, gróf Bethlell Gáhor, grüf :&,thl<-il Fnl'kl\~, )likó liihály, h!író Bánffy János, Ez elo:ylet köz<id,~ge elótt w{u' néhai gróf Mikó IlIlrfröl ~ ft. lll, tu,1. akammi!\uall nol'hai gróf 'feleki Domokosl"Ó1 él nfhai Iffór Wa" Samn"';l tartouam elllmkbe~zfdet, s töl>l,,(,kröl. min l n,"8a Elek. b. Bánffy J6.no~, )Iikó )lilul.ly I<tb. irtam ellll~krajlokat.

27 HOn"zith J"'t... Úll, báró Kt'mt:ny l!;h'áu es ljorookos, gróf Wass Harou, Zt'yk Kárpl.y t's mt'g töbhen, kik már mind I\. regi időben szl:replö egyenek valánnk s mind ez uj korbnn hr~1ák ille n dicső pálya.tt:rt. Hzint'l, lelekkel, SZÓ"a1 es lehel adták bizonyságnt, hogy hnzilfisághzul, szolgálati kmzsegbell senkinek magok felelt elsőbb>:iegt:t llt"lll engedtek. Nem is htelkeclik ebben senki 8 m~gis ij:.,'uz mrurul, hogy vnlt keblökben egy húr, melynek rezgesí. i cl'ink I\. sohn vissza Dfm tt:rö multbl\.1l talájtak dszhallgra. Eiwk a hflzimak ej>co nbball az zíl1upotbnl1 voltak, mint amnzok, midőn a XYll. 8?.ázru:l Yegen Apaffy )1iháJy után guoerllzhorsággá "ájtozott az erch!lyi rejedelemst>g; most a gubentrtonoág is eltűnt s csupán lórléueti emlekke, ájt.. Tellt'tkk-e róla ama regiek, hogy életök elsö felében hozzá I'zoktak II fi:jc<{lelemseghez s tehettek e róla ez.:k, hogy ifjú kol'ukbnn lj ferfi koruk teljebtnlllegszoktúk a kiijönálló Erdélyt snját gubcnutlorzhnl. ki kozülök mló "olt, saját kormányszékkt'l, mel~'lek tngjai ök m!\gok,nlúnak? Nem. J~p oly kfn\s;s(> tt:llt:tt~ k 'UTÓl is, hogyeletők "ege felé egy egy titkos sohlljtást bocsá.tottak Zl2 elhint SZt'P idők után. Pedig mind kt't váltouta elöh!\lndár "Qlt a politikába.n, jobbl1l \'ztitoztntta illo Of'S?.ág i>l.mát lj szebh jövenew knjluját ttll'ti\ fel a nepek előtt. ~ag-j erejl',,!\ll a })olilikánnk, ft politika.i megkyözl.k!ésnek hj küjöllóscn il!1ike-nd diet;ckn'; politikáll!lk: megsziiuteti a lma elmcl'engeseket, sz( tüzi zt hiába \'1l1ó ábrálltlozások!\t, nem Hiri!lZ egyéni tctlenst'get, a napi l'letre fordítja figyel 1J11.inket, zl való l,let elodztzhntl!\ll t~llyeit á.l1itjll elfnk; munkám biztat, sn.rkal s bl'ket nem háf::'y, mig minket is sorba Ilem zuht II ily ~rw l emben meg az igaz bá.nutot is megro'6~ ru,tjn, de nzt lllí. g II jó politika SE'm teheti. hogy minden "zi!o'nink tt:1je>iüljellek, hogy ne PIU!ekfzzünk meg Itz elmultakról s i~ azt se teheti, hogy!lz idöst'bh eml}(:reknek olykor es1,ókl>c ne jussanak a gubernátori kornnk ártatlan örömei ~ feltetleniil biztos kéjc1messegt:i t's hogy fl legsikerültf:'bh politika mt:!lelt sem teltek be minden remenyeik s hogy ( Zért olykor olykor egy egy lut.'laukolikus sohnj el ne röppi:njen njknikról. \'ojlnk-e ezekre niapoli oknik il'! con-

28 (:retel:ie:tekbell, liulu tudom, dl: tudolu tlzt, horct," bokszor láttnm e mt:lullkoliát IlrCzukon, me:i~" \"~g~l:lpe:n csak akkor szállt cl, mikor (orrón dobog6 &7.íwiket fl hrlál nngynjánnk hideg l!rint~s(' örökre megderwe:!'i7.tette. De ho'\"r tt,'"e<luek gondolatim, ho,"á ragad II SZR'uk éf'j t"mlékezcwk,"onznlmas IÍrja? Hisz neke:1ll néhai háró Apor Károlyról n gmkorlati. a reális emlle:1töi, a SzigOl"ll hiróról, It hrjthatatlan meggyőzödpliü, MI/ki SZOl'arll mc!lhajolni IInl/ ti/dá msjeuemröl, a nlg,\"ollr'iijtö. lnukadatlan Jllullkásról, It fi1rndhnmtlnn küzdöröl kell ez alkalomulru szóluuom; öt kell jelll:'luezllem, nz ö emlékezetét kell fölelevenib:lll.'lu salkal" masnbb réstö biáll)"áball nekem kell bero.jzolnom a sú:kely króllikák egy Inpját, hogy az utódok i~ IáthlLC(sák kt:t>~t legajlibh adelig, mig egy himtottnbb letodi majd nz ell karczolásnimat s mntl\duuclóbb cmléket állít az t;rdemp!:'illek. De hát \"Illjon tsilkugylln olr l;dt:g k"nnt:szetfi, csnk ufo"nn o l~'önzö, rt!sz\'ótlen lelkületu, auuyirahidegen számító elmt:jíí II az érl.elmekn: nem hajlt::at6, szí\" l1elklil '"ni6 emoer '"olt mint cl1enségc i mondják? Hogy miudcllt t'sllpáll önérdc:-kböl tett II l'izlink,len csak törve, ZUZ\"ll hnladott snját czélpontjlti relé 8 n körülte járók sobajtásnit, llrógesc:-it ne hallotta "0In8, nz ~let!'zét> és ucmes tülletuén~"cit, igényeit UI: \"ette volna számha saba s IlZ emberek szel1\"edéseit fllzre se \"ette \"011111, s öb de hogy kölln~;tette '! M ind ezek oly kerdések, mel~"ekl"é nekem t"z órába.n felelnem kellene s hn ILzt E:t::~sz <undaljnl nem tehetem, hig,\jétek cl, tisztelt hallgatóim, csak az fn S,'"cllgt'St-gem Ic:-sz RZ oka, de jertek hnug(lssátok me~ rö,-idell el6ndott i-let- történetót s azt.fi..n iteljewk ti mngatok. Efi..ró ApOl" Károl\" nl. ős csalfi.d ös fészk~l;eu Altorjtin - Háromszékeu - Htl5 deczl:wher II eu szuletett. I~de& nt)jz\ h. Apor Lázár, '"olt údes Iln~jn pedig Szcleczk~" Knrolinll., Hzeleczky János kincstári tanácsosnak é,. neje rnsáros"nfíménj; Eöt\"ö~ Sií.rziunk eg.'"ctll.'u leán~l1" A m!hai Mm Eötvös J6u~f écl,,~ At~jllUAk unokateat '"~re, miért i. lj'ró Eüt,.ö. és hár6 A)lor A ui,.~ rokou.!i.gulik luin(lil( feutarmi '"ojtak"

29 O"., Báró Apor LlíZlil', Apor bmáunak ~ Ih:ute:r En'innk fin, született 17~4A)Cn. l~l4- ben nőül n:tte Szeleczky Knrolinát, ki \'cl Nng:r-Sz{!lx:ulK:u isluérke:de:tt meg; fl, Szeleczk)' kisnsszou)' vagyonos 1{:lÍ.Il~ yolt, Szathmár-.;s Abnujnin.llegy~heu szép birtokai, ounk. A köz.szolgálatblul ide bil1.8 b. Apor Lázár ítelö Ul(;sterségig emelj.ede:tt S t824-ben tehát 40 éves korában C01l8ilillriU~ Il<:\'eztet tt ki IlZ {:rdél~'i kallczelltirifi.hoz, azután nlknnczeuár I(:tt 8 (865 ben, késő vénségében. 81 é"cb konílmll Bécsben halt mcg. Csalácli Pletében boldog volt, Ulért uejt't sz<lrl.'ttf. s négy filt gyc:i'ule:kkel- Károly. G!/ill'!!!!, Sáli (lor, Glza - áldotta meg It goncldselcs. Apor Lázár cgúszlh'n,'é,'c régi divntu embér \"olt szokásaiban. Hkölcsei}X:J} g:.-urtint. Szorgnlmatos jószág g:.'{ljtö EI nz nlig száz(-zcr vált6 forintot érő pf\trimonimdot ht'i?.f\&ága, tll.kflrékoss%'ft. és h'!,"ékeuységl' Á.ltal úgy megszaporitotta, hogy midőn elhalt, utódai mintc'r'" (joo ezer o, é, forintrn hecsiijt hnk'"aték felett 08ztoztnk. A családj éleux:n azonbau II mij.," puritán t~:rm{-szetü, éll oly nzigorú is "olt. Fiait is ft legszigorubb báuásmódhan reszesítette s 8 mint a régibb emberek mondják: klozet BOhll \"állárn se tette gyermekeiul:"k, IH:mbOK" megölelte "olun, azt sem mondta nekik sohn: fiam, édes fiam! Akarata, \"élem~u~"e, kimondott SZ(t\"fl oly szellt.olt csn.ládjában, mint egy királ); parancs. Mindenik fiától me-gki\"liuta, hogy Slol"gahnntoSilIl tanuljon, prl)"át \"Rlaszswn n Ilrtn készu1jön, ThwéW.ödyéll II tanulás, Ile.eltetks millcl kevesebb jövc<lelmet hocaátott rendelkezesükre, cst\k is a mi a Icgszlikségesehb kiadásokat fooezw s mindenik('t közswlgájlltl"t\ utnsltottn, llimtko:m'in snjlit rióidá.jtirn. Ká.l"ol~' is a leggoudosnbb nevelésben l"észesűlt, kis gyermek korában édes lul)'ai nagyall~jtlnál N'ng."báuYllll már 18:U-béll, t(!bát hh éves korában elkezdett iskolába jánli, mikor azonban édes at~ja &esbe tétetett át l :11.-I)(:D, ötet is magá.al \'itk- 8 aztán Bécsbe járt llyih'ádos iskolába, magán tauitója pedig /I,'!litskl','olt, ki nevét az irodalombttn is i;;merewssé tette. Atyja ls2;j,ix:d a magjar rendekhez rolyamodott, bogya 'l'heresi!\llllmhan I('\'ő 20 tll!\g,mr R1Rpit\'áll~" közül ket.-

30 Wt engedjenek IlZ Ö ket uagyobb fiának, Károlynak és Györgynek, de kert!se Ilmaz ok miatt, bogy II folyllmodó erdelyi, mcgtabrndtatott, I1cm tekintven, bogy az edes al1yll magyarországi leány volt s a fiuk Magyarországon is \irluális successiónl.l birnak. Ennek az ud\'nmál is hírt! mem'en az öreg Ferencz királya jó 0; hű szolga Apor Lázár egyik fiának neveltetését IUngllra yállnltn. 8 igy Apor Károly mint az umlkodó fejedelem 8zem~l)"es pártrogoltjn. IH2G l)llll, tehát I I eyes korában, fl. 'l'heresiánumba Il!I>ett ~S ott tll.nult IS:l:) ig. Ez időben Ilzonban Ó('!>C~ei melmt M.zi nevelö "olt s ötet is Ul.llitotta Intin n~ el\tc es magyllr történelemre )!iil!er Frigyes. Az I 83:j. évbéu azonban az umlkodó F'el~ég V. Ferdinand király t'ngedélyével II Thercsianumból kilt!pett s a mar,yar jogi tanulmányok elsajábthat!\.';ft. 'fl;gett It pozsonyi jogakrdemiártl. ment, hol mások között il. nem regen szerencsetleniil ellutit ~ 1 tl.jmth György volt országbtró is tnouló társa yojt.. I{et évig mil.nldt Pozsonyban, il hol az aklldémilíblll) hmárai voltak It híres Hzlemenics, Borsiczky, AJbeli és Fnber. I S:H -ben jogi tanulmányait be"égezn'n,, isszatert Bioesbe 8 julius I.j en fell sküdött az I.'rcMlyi I1dmri kanczelljíoriáijoz tiszteletbeli jog KYilkornoknak s ott ili mlll1\dt egy esztendeig. ll. Apor Károly egyike: volt Il. legcsiuosabb fiatal embereknek. magns uöves[\, karcsu termetil, fertia.~ magatarlásu, kellemes társalgásu " fl. Bécshcn mulatozó m!l~jar csalúdoknúl bármelyik húznal szi\'escll togarlott es látott \'eudeg; Ile mind fl, mellett u~y huszik magát Becset s a. becsi életet Ilem igeu ke(]"elte meg. Agyennekkori emit'kek kőcwityolúll is vissza tlugárzó, ll, minden Oflp s minden isml'rösinel t'mlegetdt s fl szep jö"öt, szt:rt"lltsct, holc]ogsiigot igerő kedves Erelel.r kelet felé vonta a Rzekely ifju föurat FI Bpcsnek zajjal ~ amaz idő-.. 'Ez n. llul1cr FrigytHI báro... IKlrékt<51 ls:j:! ben Kolou\'árra Ulent ~óf Esterházy Dénesll(,k Miguel ne\'\1 fia mellé s ott maradt 1b3.J.-ig. lilly olvuolll gróf ElIterházy Jánosnak egy leveléoöi.) Val jon el'. a MUller ' olt e kés6bb ~ge5var ' árosi senlltor s ez, olt e a mostani nsk\ sl'.{'beni II{'rék lelkér;z é,lea atyjn.. elhatározni nem tu,lom.

31 hen tán túlpnjkoslill mulató társnságn. nem tudta lebilincseini nz alapjában komoly hangulatú Olllgyart, H::37 ből egy költemény,'an kezeim közt, melyet b, Apor akkor ni, midőn egy áltnla. kedvelt erdél); kisasszony (talán Wóf Haller Fanni) &csből Erdelybe kesziilt bllza, e különben sok melegséggel il1, ele igenytelen költemt'nybcn ily fiorok fordulnnk elő : Uolltako:.r.ol rajainkból. "'gps "'S.'iU ki ut&zainkból, :Sincs neked itt élemény _ ~lun6 \"gyol dníga lény, Rokon uh'ek, rokon \'tll'ek. Ked\'ell ét:letl jó teslvérek, H h'uak és Ici\'oinllak S te es6ng>s~ ntillnak; HofQ' ill lehetne mlúlké»en 'I l1i~7, én is ki d~a honomtól E.lestem II irjud.gomtól, Annál illk'bb utalom -'Jinél tlw'bb itt Ia.kom. * Atyja il.klll1ltja. nz It;,'t:Il, hogy szolgájntai\"oj s további tnn\llmányai\"oj oly pályát szerezzen, hogy mint egy mngn lt'gyéll szert:ncsejéllck meglllnpítója és kenyerének megszerzöjc' - ezt ru: nkru'f\tot és saját "ágyait is kö,'eue, midőn JR:1H bau május IUl\,t'ioon Bécsből a. knuczellt'iriától átment. az erdt'lyi kormány I!zekhcz Kolozs"árm g ugyan azon év novcmber Il,fn (Szent' Márton napja) jogi gynkol'lntn't Á.tkél'ezkl'dett Mnros-Vlisárhelyre il. kir, tábláboz, il. hol ifi il. néhni Föld.ári FarkRS itelő mester kllnczelmriájál-n. ímttll be magát 8 fl kö"etke7,ö 1::::~9 ik t'" julius hil.\'ábnn letette a kir, táblán IlZ nkkor szokásos jogtudományi szigorlatot. Ho) is R. lefolyt e,'ben tanusitott szorglllmn 8 nemes IUngtwisclete es a fényesen sikerült czenzuru. tiltiti is rum)'iro. meguyerte R. kir. tá.bla tllgjainll.k jóll.knmtlit es becsümst"t, hogy ifjukonl. dll.czúl1l. kir. MUai bil"óyá kandidt'íltll-, Fenwna.radt grm LázAr )ljklóa kézir8.tg-y!ljlt'lllényt!ben, kinek niveuéglibój birom ali eg~h ver8 Ill{,sollltát.

32 tott. Az IS41-1~"::!, Hi koloz,,\'ári OI':;zággYÜ!(,stll 1't~!-zt,"Clt ldint I'cgalista, SZf!p \'olt nkkor n koloz!s\"l'il'i t'let, - nja nekem ek" l:'nlt lri ur, ki b. Apornak kortársa,"olt s egylitt töltöttek nmnz ifjukori boldog idöht - első báztart6,"olt és csaknem ff:jl"flelmi házut tnrtott Mró Jósika Jánosné szü1etelt gróf Cbáky Hozálin, aztán n Bánffynk, Wesselén~iek s mások is szél) ebédeket és btl.lokat fultak. A honorotior osztál~', me)~' már akkor a "ng\'onosnbh s műveltebb kereskcclökc-tsiparosokllt is magáboz emejtl:', telje S(:11 kirejlöd,(- Ié,én, hatalma!> tényezöje "olt u társas életoek, Ó mennyi bál menn~i koncu rt 8 mil~' bzt'p szinházi elön.dlisok voltak, menn~' i szep asszony ~s szfp leán~' \'olt Kolozs\'9.rtt; akkor,iríigoztnk n. Dobrai kif>ftsszonyok is, s mint az egt~z ifjúság, én is boloodllltam utáuuk, sohn egy ajkalmntse muluj;;;z tottam el, bok" \'elök találkozlmssnm, társalkodhansnm ('S bin czojbnssak, be voltam mutatva, jó isméfösük "oltam ; Szinházban, sftatérell, bangn:rsé u~'eken, bálokbun bokszol' láthun öket, igen jól mulattunk tlírsuságukbao, me:l't mi\'elt, kedn:8leál1yok \'oltnk {Os szíl'em még most is sebe:!'iehhen dohog, Im rájok goodolok,. Báró Apol' Károly is részt vett IlZ akkol' KoJoz.snÍ,l't.t a legmagasabb tewpontjárn emelkedett tlírsas élet örömeiben, Szorgnlmaltlln látogatta IlZ országk'-(ijest s tette lát.ogatásait, rt'szt\'ett n főuri úgy mint ft polgári táncz';galmn.kban, mindeu nap megjelent a Cflsinóbnu, u sz.ioházbnn, II,-h'6 iskohíbro 9 gyltkoroltn zenei fs éllekismereteit, szó,-al talán ek" órát sem mulasztott el, hog'! nz akkori igények szerint Ulagát minden irlínybull kimh'elje. Ez idöl'e esnek életének legszebb s legköl Wibb mozz.anatai is. l'k"un is ekkor ismerkedett meg Ilfojeyel ft basonlithatatlan R7.fpségfi Dobroi Katalinllal, kinek elragadó Dol>rni Péter Hun~'ad",.ruu~g.'-él>61. llelllfll csal,duói u{mol<zolt elöke16 itmros. uabómester volt KolOZllvártt, Cdetében dolgoztatott az egéu erdélyi o.ristokl1uia. Neje Kompratl Ko.talilllllig~uel>el\i lizbz culáduói uli.rllll\%ott ~ lll' il! él, li!ji' th'et már meghalalh-n.,"olt 7 leállyok. eg,ik l17.eblo a ma&ikllál to két Ilúk, Sándor é8 ~ándor, kik mind ketu'll férfi konlkund IUIt/{t9.lanitl halttt.k ('l, ~ú.lltlor kitiltjő hoil\'éd till1.t.,'olt l-t'!/'o('d,

33 k...!lve!;segc, bájos modom, l(onyt>llek ll... mcs Ilrtatlan<:ngll mmyim megnyerte öt, holo' eidet kototte hozd. s vde hos~zl1 élet<:1l át boldog családi elttet élt. )Iidön II ul'lmi b!író halálll után II nem~ özn'gyet megktjrkll1, hogy közöln~ velem házaseletük törtenetet, pámt1an szep Il'wlt'i>C1l azt felelte nekem: JÓ umm, n. mi hn7as életünknek ninc.~é n törtenetc. A mi há7.as tlletllnk ti évig tnrtó boldog!ilom volt; én n leglovllginsnbb férjet "e8ztettem el, mindennek vége, márcsz\k emlekeimoöi l'lek!, s ha közelebbről tekintem, t' három róvid sorhnn egy hü I\SSzony egész tolettörtenete meg va II in"ll. Az 18k~-ik év végen ide 111\1'08-Vásál belyre It. kir. táblához számfeletti ülnökke ('l'abulte n&essqr supernumemrius) neveztek ki s Itt)ja kezébez adta a csak nem régiben szerzett tófnh"j jó~zágot is, hol ahimtaloskodás mellett gt\zc1llságot is folytatott. " ez áuapotoon találta öt a forrlldalom. Az il. hat esztendö, mely...t i\.kkor itt töltött, szinten szep időnek s boldog napoknak molhlhaw. ),{nros-vá.sarhelytt Ilkkor kifejlett bll'saclalmi... Iet virágzott. Az ország Ilrisztokmtiájáuak egyrésze mindig itt teli'it, kljes gyakorla-tbnn,"olt a. cnsinói ~let. Xagyobb há)'.. llkat tartottak gróf Petkint', Föhlváry Károlyné, 'J'uri Biri, Hilibi Gál.JÓzsef. ft főtiszt. Vargyasi Dániel Elek, il királyi tábla. elnöke, It /libulllf prae.'lfll, ft mint Ilkkor nevezték, gr. Tholdlllagi Zsigrooml, b. Kemtny Pál s meg mások is" A királyi tábla mellett. bzázakrn ment az erflelyi nemes magyltr, székely, S7..lisZ 1'8 oláh ifjaknak száma, kik ide joggyakorlatm központosílitak s renclkl\ill kedvesse, eroekessé tettek a,-ásárhelyi t:!letet, 8 ez ifjusághoz kell számlájllunk II ref. főiskola jogballgatóit, papjelölt jeit. ('8 osztálytanítóit.. Az t'lenk társadalmi elclnek volt kifolyásll.it. jór;zinház előbb II Pály, kesöbb II Kilcnyi Dlhíd társulatft:va1. A város polgársága. mindent megtett, hogy kedvesse tcgyl' nz itt lakást, kulönösen a. kir. tábla cs tngjlli vltióságos szeme fl'u)'e volt n. városnak; nem szóh 1l. altól, hoj:tj a pneses esllknem guberntitori tekintelyben tartntott, minden assessort ugy t~kintettek mint il rómaiak II pmtl'icius ~(Ollatort fl minden kanczellista. mintha 8. vá.ros f'lkt'uyeztdctt "endl'ge vagy fin, lc.. tt ' olua. Azoknak min<len l'zahacl ' olt fl polgárrnl, ijliu orr;nl 1',

34 '" l:izembéll fit'g II ní.rosi hatóstigok elött is mindig ft. kir. táhiához tnrtozó hzewelynek,'olt igaza. Öviok,"olt II levágott mnrbn legszebb fi legjobb l'esze, öl-ék ft kocsmáros vagy borárus h:~g' jobb itala, övl'k 1\ kereskedők lcgjobh kelmfi, czikkei, ö\"ék lll. iparos legjobb luunkája; tisztelet, szeretet s ignzi bellsö mgaszkodás kötöu.o e várost II királ,,'j tábla minden tagjához s 1111 ezt tam.ll B haszonra 8!lZ Öllérdekre vezetne visszn "Rlnk.i, csak azt mondhatnáw, hogy az ifjuság, ft jóked" s n megelcgooés, 1\ szorgalom es becsületes munka, mell' nkkor e nil'osbril urnlkodott, mcg!lz önérdek tt:nycit is rozs8.szíllm! "onta be. Egész lclckkcl élte itt b. Apor 8. boldogság napjait, részt\'ctt 1\ társas élet minden mozznnntáhnn, tagja,'olt II mlíkedvelöi zenekarnak, fellépett töbször hnngwrseuyekben 8 igen sz!:p 8 jól mh-elt bariton hangja leven, il közönségnek kcdvcncze letti 8 természmes, bogy meg többször t:nekelt magánkö.'oon, s az akkor itt töltőtt na}>oknt többé sohasem is tudta. elfeledni s igy lett aztán Yásárhely az Ö,-ágyainak czélpontja, A forradalom elejen beirták nemzcwrnek b, Aport ih és mint ilyen szolgált is, midön azonbau 184-8llo"cmoor llu"ában Gedeon tábornok l>e"ette \-ásárhel~1" h_ Apor Galicziáll át &'csbe bú7.6dott s ott várta be 1\ forradalom,egd, mely sem észj{~á,'al, sem,-üalkatával ö88zbangzásb,8.11 nem állott, I S49 "égén tért v188za Erdélybe és IlZ akkori idöben is p!uyáját tm"ább követve szolgálatot \'állalt az I 50-ben felállitott kolozs"ári törn~nyszéknél oon reli bizatott az erdélyi tön-énj'bzekek elhelyezés(:. Minthogy ll.zouban a külföldről (Galicziából, Csehof8zágb6l, Mon"ából) behozott tisztt'iselök kel, különösen elnöke báró Oechanerrel fol~1onosnn harczban állott, előbb Szilágy-SomJyóra s pár hét wulya a maros \"ásárbelyi tön"énysz.ékhez tették át, hol egy az erdélyi ügyeket sokkal jobban megértő.schuberh!le"ü elnöne talált, kh'el nztán ö is türhew egyetérusben élt, Az ideig!. polgári tőn-ényszékek feuáwtása alkalmával a fogurnsi törvenyszék emöké"é neveztetett ki 1$.,3-ban 8 ugyan ezell esztendőben nyerte 1\ knmanisi méltóságot ia. f'ogartuli eldök korábau solmt lu akkor dh-atb. jott

35 .)Iillt <.-löadó biró ~ lefolyt t:n~k all\tt (I850-1~.)::I) ugyan kevés ügyt:t rcfeliilt - irjn hozzám nng..'"l>etsü lew:léhcli hazánk egyik elsőt'illlgú föhinija - mégis epeu ezen idöaznkban nagyon fontos, mondhatni kh-ál6 szolgálatokat tett n hllz!í.nnk, mert,'édte u hazai lirdekek<.-t. az idegen tartományokhól ide telepedett elnökehel és kollegáiyal sz(:wben; feh'i1ágositotta öket a mi "iszonyainkról, minthogy ök ezeket new ismen'e, főképen az 181;'; 1"8 HH,~-ik eyi eseményeket. (keyes ki"t'tf-uel) elfogú1tsúg ndkül, egészen t.árgyii\sou luegfontolni es megbirt'ilui k(>!)('sek nem,'oltak, Nehéz volt akkor lj, Apor hd~'zete. de szí"ós kitm-tással,'i,'ott; az eroelyi ansztokráczitl köreböl chll.k egyedül ö szolgált az akkori hiróságokuál. ö eg\"edül,'olt himtalos érintkezésben az ukkor befol)'tísos hata.lmusokkal: Cmlauffal, gróf ~áda.sdy Fercnczczel, Fuger stb, sth, í:s a kt-söhbi konutínyzó herczeg Schwanenberggel, ', ', teljl's elismerést érdemel fllufl uehl'z időbeli fál"l\cluo.tftuau müködese_. ~Jinclezek mellett tenueszeteseu uagy előnyére vlí1t, hogy It bazl\fi t>t~rt föbb emberei"el is fol"ionosn.u fentartotta összeköttetéseit. 1$:;1-l>cu a kelí:ti bóboníml osszefüggö katonás mozgalmak miatt ft fognrasi töm:n)"szék feloszlnttatniu, n nagyszebeni főtön'euyszékhcz osztatott. he, mint előad6 s ugyruilzou 6" aug, ho.,'ában fl maros-,ásárhelyi ca, kir, töit~uyszek eluöké'\"e lett. 1~,j7-btu az urberi tön't:llyszékek is feltillíttat\,tiu, annak is elnöké'\"t' ne,ezwk, sőt I RfiO-oon julius hó elején báró J6sika Lajos lu urbéri fötön'euyszék elnokségétöl,-issza lépvl:u ft nagyszebeni úrbéri fötön'enyszek elnökévé tették, 1861-ben az erc1él)'i kinuyi f6kormtinyszék elnöke, gróf Mikó Imre, báró A port küldötte ki, hogy II német közignzgatási és törvényszéki föhat6ságokt61 az ÖSS7.('S iratokat át,'eg:,'e, melyet a leguagyobb részletességgel, pontossággal és sok ftú"adsággal hajtott végre,' énylr.épe.zéb&el Mint abban az idöben gróf Mik6 Imre, gróf Uikes Benedek I málok is, Ez i(mböl egy episollot beuélnek az akkori emberek; ugyan i~ lu': egyik (öillvatal helyiségeiben,'olt ö Felségének éleiu"feyságú arezképe, Ali egyik kulf'öldi magasrangú hivatalnok, ki atct(huasel il likete!leu foglalkozott, II 1'1I0kliSOlan engedélyezett olilzegérl eld,halb ez AttI.' :11

36 Az l'11h'lyi főkormlíllyhzck l'gylllulglí kiuldidácziója köw:t kt!zh!bt:u I) Fclsl gc ll. \'js.;;zuiillitnll<16 crdelyi t.orninyes kir. tablánuk Irlljl. jullius 17 en l'lnökcve ne\'ezle ki 8 uryfuulzon e\' SzL. István napján (aug, ::W"ln) gróf ~etues,jános, akkori fökomlányszeki inná.csos, mint kir, hiztor által II régi szokás szerint beigtnttntott, Ez időbe esik báró Apornll.k fe!tünő politikll.i mukóc](''sl: 1I1llfl. hires gyultúehcrvári eonferentil1 letrehozá.s6.ball, It mikor ih uz ukkori vezewkkel 8 Ilngymultu férfinkkul egyetértve, IlZ er(li,lyi birtokosság él'! intcijigcnha. legkiválóbh képviselőit.fdlt'rytú'l'il összebh1ák li elhatározták, hogy MnueJy tön'eny' telen alnpokon megnyita.ndó reszleges erdelyi orsl.11ggyiuósell megjelenni nem foguak. Ugy látszik, hogy Il.Zllkkori kormáuy nak, illetőleg II &hmerling fcle rendszer \'(~zércillek!lem,"olt tt'l<:;zesere Mr6 A pornak cml" iizerepmse, mert ez idöwi fogm It rendörseg b, Apor Hzemelyót II mrlgiwiseletót illetőleg folytonos! jelentélih'telre utnsltlltott, mely je l ellte~eknek pontos kép felltéstót, 11 kéjjl"ő1 MUtották, hogy nagyon.ikel1llt II általábau jól talalt é8 szépen volt killolgozva. ljidön ru: ironlll.uyok ft.l\'étele Illeg' ke1..1etett, a káp 8!.okott.helyén ájiott ; egy éjjel lu'.onblln el1l1nt II mikor ru: irodai targyak, b"torok th,'ételére került II dolog, a kél) IIt'hol sem volt tiliiiiható, B.,.I"por mcgt&gatlta az AtnStelt, n7. iroda_ igazgatót tette felel6&aé 8 kijelenté, hogy IUl II. káli két órlt lefolyflsn alatt Ilcm Ie!=Z hel;yén, II relldö~et fogja felhh'ni, Ilogy a lulr((j~/ul nyomo7.zil II a tette6eket kiklltasaa. Az irollaiglug8tó szörnyen megijfio'u bevallotta, h~ kik,;tték el, hovil, lenze a lerolyt két ÓI'Il alatt II. kéll a helyére kemlt \; A7.t mon(liak, hogy II szebeni tliul'.euilloo akarták tenni, a.z eld;k úr pedig azt momlta b, Allomak:.iUt hittük, hogy ö Felsége képe nem fog kellő métimylást találn i II liingyll.roknaj I. Mire b. Apor Azt felelte:.legyen ~eggyő1.6dve IIrll..ágoJ. hogy 6 FellIége kél)fl a magyaroknai a leglilvebb kezekbe,'au leté"e ljelj kell iuonban jegycznem, hogy I.Z iiiet6 llivatalo. iratok IIzih'egezését nem ismerem, de mind ez bámli érdeket vala, min t II. jobb idők vil!lutértének határozott jelensége, mát.. eaak j,f,i!/{mo im.':k.. d.'íu.k volt tekintliet6; men régibb törvényeink azerint a kir, tablai elnök~ég canlilla.1ill hivatal Ihéu, lu oraz6.q'gyúlés hozz4jání.ltaval kellett betöltetnie; I.Z IS~S ik hi törvedyek 8zerint pedig csak & lll, kir, jgau~gym.ioiuter el1eojegp.é.8~h el történhetett melj Ulr,'é uyet! kiuc\'e!ér IIb. atb,

37 másolatait látta tuda bizottság, mely il megye reszl:röl kiküldet, en ft marob-"ásárbelyi CB. kir. wrvényszek iratait át \'ette volt. Mikor IL királyi tábla ISIJ3-ban ideiglenes, német t.örvény szerint eljáró kir. tábláxá. alakíttatott, i sm~t b. Aport ne'-ezték elnökké eb végre 18G!). május elején az lijabbn.ll felállított maros-,tul/irhelyi kir. itélötáblának, az alkotmányosan megkorontuott kiníly álw, a m. kir. ign.uágügymjniszter ejlenjegyzt>f!é\'el, ez uttaj már hn.rmn.dszor, törvenycs elnöké,'é ne,'cztetett, mely díbzes hivatalát tisztelet- és mélt6s6gkörnyczte fáradhatatln.d buzgalomldn.1 élete utolsó pilltmatáig folytatta. IKi ~-ben, csakbamllr a kir. tör\'éuyszékek felállítása után, llt hl::lsegek támacl\-án II llyel\-kérdésben, cnnek elintézésére és Rnnok megállapitása. végett, bogy az át\'ételek es berendezések fl. fennálló miniszteri Tenclel/::tek a1apj!úl s luokkn.j összhfl.ngzó Ing törlcntek-e meg, miniszteri biztosítj küldetett ki, minek kö\'etkezteben minden erdélyi töm~nys1alket ts já.rá.sbir6ságot megrizsglijván!i fl. szükségesnek mutatkozó intézkedeaeket megtén>n: e m(iköd~e után kaptn 1\ YR.Skoronarend mlisoo Ol'ztiilyu kercsztjt:t. _Mint tör\'l'nyszcki s kesőbb mint kir. táblai elnök kitfm6- nek bizonyúlt a renel fenntnrl.ttsá.ban, t 1\ szorgnlmas munkásság gjllkorojtlltúsáblin j IlZ Ö vezetése alatt mindenkinek lueg kellett tt.'llni 1\ WIc telhetőt, hllllyng mgy rest egyen nem mnradhatott \"olnil meg kéze alatt; kii!önösen 1\ mi az ügykezel(-si felügyeletet illeti, Ila~yon jeles volt, Illlllyi jegyzéket es nnllyira pontosan \"ezette, bogy minden pillanathan képes \"olt ft'lvilágositást lujni, hogy hány per t'rkeztjtt il,-ezck-se filatt álló hirósághoz (hány nincs elinwz"e), (hány \"iul ellátm), melyik biró áltnl "g miképen" llires \'olt e tekintetben 1\ kir. itélötáblánúl kulóllosen IlZ upyllt'vezett kigyus könyv. Ebbe bejegyezte : miu(ll'n II kir. táblához rdterjf"sztett ügynek sznmát; lu elöi\(16 nl.'\'i; tj nz elintc1.(:s napját; az elilltt'zes mil'oltat (bl>i~'ben hagyatott-t>, megváltoztatott el. A kiyyús köny'dm! ruijl(ien betilt f:njátk!'zul{'g Irt; ebh!' mfú;llrk valamit heimi nem \-olt s1jlhad ; Ez elllevu~.ij abmi el~\ii, hogy báró.-\por nz elintézett Il~yeket egy kigytialakli horga~ voihlllal szokta kitöl'\.\lni.

38 e kön) v \'('zdl:~l:'t nem Lizttl Mlha belyettétsel1:, ba ho:;sznhl ideig is tá\'ol yolt \'ásárbelywi, hazlltertc után sokszor napokig ezeu köu)"\" \"ezetbl',-el és kiegt:'szit{ st>\ el foglnlkozott. B. Apor ut:mcsak II kir. tábla, hlluem az első folynmodású biróságok szemelyzeti:t is teljes figyelemmel ki~ru:. mindf'nkit i'lmert, mngáuéletökről is ttt1esitn: t's miud tebetst>geikröl, mind magáu"iszou~'llikr61 alaposon infonuíllm,"olt. A peres feleket, kik fizemclyesen jöttek hozui (az ugyvédek informntióit nem igen szi:'n:tte) pallftszohli, még a le~zegeuyebhekei is, bámulatos tfu-e.lemmel SZOktll kihallgatni s igyekezett I1ljtok segitéui s meg r;okszor nkkor is. hn ügyöknek on'osllisn tullljdonkt:pen ném is tartozott lultáskörcbu. De ha mát erenyeiröl sz6ltam, hibáit is felemhtem. :\Iint elnök ki.sse rt!gi móditls, nagy úria.s yolt, thom jeleut meg pontos/ul IlZ ull-sekeu s ez által néb:\ idö"esztest okozott, fök{-ilt ugy II 70-es é"ck köríu, mikor sokkal töhb telj!::! uh:,,-t tartot tak, mint az utóbbi években. Életének lltolsó t~reiben II tanácsllleseklx-n nem igell yett I észt, ezeket C'sakneUl (-gt'.~zen 1\ tnmícselnökökre bíztn. ranll!lk, kik állitják, hogy mint hir6 nem,"olt ~l~gg~.0bjectiyi, nem tudta. Ii. tárgyat A. személ~ töl elkülöniklli, lis hogya kine\"ezés(:k,"égett tett íelterjes:dt:seil){:1l urgy szerepet jiíb1.ott s.rmpnthiiíja, de ha meggondoljuk, hog' minden perben egyik félnek vesztesnek kell lennie s tlz íol~'amodó és luirom ajánlott közül csak ~G." szokott kinc-\"{ ztetni, e ddak is kellő mértékre sztiuauak alá. Ez volt II Ul'blli b. Apor Károly hivatalos pályájának dió ht:jba szorított rö\;<1 leirása fs most önk~nt áll ewttünk l~ küdil, vujjon hel~ e8,'olt e, hc>g\' ő, a tlngyne\"ű ösök lmokájtt, 6, A. jeles kt.'szült.ségfi ifju arisztokrata, a haza leigi\zott álla potáblln, ezredé,'cs alkotmányunk megseulmistltetesi:', sőt kigunyoltatása korában, n1. nbsolutismus, lll. ostrowállllpot, hogy úgy,;;zóljak, a remumlom kotszakáooll bi\"ntalt \'állalt, hime\"l't, ft'uy..-:s tebet.segeit, niapos készi.tltsegei n köz'izolgá Jutni rölnjáulottl\? A kérdés tisztán eh-j kértli:s s II felelt:t uem lehet reá más, mintbogy : nrm és ("ZP'rs:rr is noll!

39 Midl.lu ISi.!) bén az eg;\'esült kft c'.ászúri hatalom o~ul gunknt legyőzte, leigázta 8 ft S7.abndtiáguukérl, jogn.iul\~rt és tömmyl'ink"li szóntj, tettel és fegp-errel kiizdökte hek(m~ t. keztek rt b06~zíllu16 kormlúl~' rettenete:> hiiut~t.ései és hazánkban ft gyászos temető néma csendjéböl már csak 1\1. öz,-eg:\"ek e.il árnik jajjai baug-.:ottak: ft föld s II nemzet n maga jogainll nem \-olt teljesen meg&-mmisíu1etö 8 az uoolsó Wig kiirtható. Az 1\ nyomorult fold nkkor is Magyarország "olt fs IUl II sirnlmm nép akkor is fi mngvar nemzet.olt. Az életben maradot tak értelme. él> nz limik 8 a. jövendö nemzedékek érdekél){:ll, az utolsó feg,rn:rbcz, ft tétlen eueutállásboz foljrunodott. bogy It jövendő nemzedéknek leghal... á.l1ynbb remél1~'8zikráit Ápolbassák. Az új rem1szpr reláuitásához, még csak ichheges állttndositásához is es.'" jó bazafi sem fog járulni sem S7'óYIlI, scm tettel, scm tanácscsru, sem munkával, hanem Hími es várni kell, mig 1\ tudatlanságnak rossz I\kl\rattal construajt mfin, önmagától össze n(:om roskad. Ez volt II ml\gynr vis inertiwnek elmélete s ezt körettek, Mia lstennek, jó fiikettel, II haza lt-gjobbjili. De sokkal jobban ismc:.rjüli mindnyájan II gyakorinti ele\ prózl\iságát es erősznkos kö'etelm( nyeit, hog:. se ne tudnók, hogy n7. cl,ek, az elméletek eszményi tisztaságát az életben feltalá.lni csak kivételes esetekben lehetséges. Sokkal realisabb es sokkl\l huruauusabb felfogássnl kell birnunk hazánk es newzetünk politikai életfolyllruáról, bog:." sem minden eg:. es polgáráunk élet,'iszouyllit, a legtisztább, eszményi~g kfrlelhetetlen törvényei 6zerint itélnök meg. Erzelmeink 8 öntudatunk parancsolják, bogy minden egyes ember életh, eljárását II maga sajátos concret viszonyai szerint kell megitélnünk, de ez egysz.ersmind a legszélsöbb engedmény. a mit e részheu tehetünk. A ki családi hagyomállyni, magán viszonyai által kfll~'- 6zerih"e,"olt a szolgálatra.. Il ki a becsületes munka öucrzete s a kötelesség sz.ablilyszerfi teljesítésének határoi közt marndm, kehiének lstenet,hll7.ájának s nemzetének szentszerelmftönmagába zlirm megőrizte; érzéseinek és gondolataina.k legdrágáhb kincseit ném,"itte 1\ 7.s1\tnOWg án"erező pined.nl l-sc8ufolkocló 3" ".

40 :!j; gonosz szellemevel, Imsztító leheuet<:vel nem uodoritott be mindent, a mi hnzájaszi\bndságámés honfitársai szeuved(;seire emlékeztetett, a ki bitorolt hatalmát nem luta használta, hogy brzája nyomorral küzdö tirut, - fogságban, uldöze:shen IIzem'edO saját polgártársait még jobban gyötörje s buta gögjet hánytorgató magaviseletével a jobb ~rzés{leket háborgassa. kínozza.: mindenesetre más tekintetek szerint fog biráltntni, mint 1\ ki mindezeket tette. Valllmint az is, kit jellemének lellllságll, \'I:!ralkll.tának m konczáunllsá.ga, szenvedélyeinek umlkodásro, "aló törekvése, It henczegésvágy \'itt (L szolgá.lntra. H kik az idok.áltoztáxal iutál) ép a másik szélsöségre rohnntak S ott is ép a. terrorismus, ll, mllnltismlls áltnl igyekeznek megnuapítlmi umlkodásuknt csnk azert, hogy!lz igazságos és méltányos itéletet kijátszhassák: bizonynyru megbelyegzöbb es sulyosnhb ih!let alá kerül nek, mint azok, kik szolgálntukhan is megőrizték a humnnitlis és lmznfislig meleg érzéseit s llzlibtn is a nemes merseklet, n lellíiismeretes munkn, s n tisztelenrlö töm:myek lobogója alntt rolyta.tják életöket. 'J'nlán relöuönek mondhn.tná valnki, hogy e keni est epen molit feszegetcm, epen esn.k 1\ ncm rég tá.l'ozott báró Apor Károly emmkezeténél ujítom meg. - de nem nkal'ok kitérni ezen ép annyira társadalmi mint politikl\i kénléf; elött í.'s épen idején.illóllak tartom fclcmlítcni, hogy b. Apor ugy swlgált es oly móf!oll viselte magát a. jogeljátszh.s és zsllmokoskodások IlIDIt kegyeuen e"ciben, hogy (enuehb is idézett egyik legnltro'obb tckintelyil fbbiránk mondjn róht:.épell ezen idösznkbim nngyon fontos - mondhntni kiváló szolgálatokat tett a hnzának, mert l'édelmezte ugy fl, lmzn.i crdekeket-,- mint l'éc1ehneztc nz egyesekd; az cgycs mnp;yltroki't. mikor mindnyiíjn.n clnyomorodtuuk, dc Icgiildözöttebh, Icgclkinzottnbb fl. mngynr rnj volt. Cgyan erre 1\ korm yonn.tkozik egyik mostani phi'in.menti wk.intélyiinknek il néhnihoz intézett levele, mel)' ben ez áll:.ama kiváló tiszteletnel fogm, melylyél irántad )'lar fenljt'ub ia Vult kétszer i.léz,'e Schneider J 6z~f 6 méltó- 8Ágnnll.k hozzlim int(\zett 1l8GYUeClitl lev('le.

41 rész.int személyes \-onzalomból, részint pedig mint egyik tagja. oz mlil!ji birtokosságj1ak. melyntk a Jrgstíl!losabb itljkbtn eg!ltduli sikn-es redőjt 'tollúl, \-iseltetem, sietek neked egesz ősz inte séggel válaszolni_ stb., stb," Dyennek tartotta b. Apor szolgálatát minden ember Erdélyben li ilyennek itt Marosy ásárbelytt is li nincs és nem volt közöttünk oly magyar ember, ki szív,el, lélekkel meg ne adta,"olua néki ft legteljesebb absoluti6ti a mit killönöscn baug&úlyozni akarok azokért, kik elég szemérmetlenek, hogy melléje merészkednek sorakozni, kik pedig arra sem l-rdelllesek, hogy Ilel'ök vele egy llfil)oll emlegettessék. De ideje már, hogy báró Apornak ne csak hivatalos áll.ásán ll foglalkozzunk, hanem éle~nek ama részére is t.ekintsünk, melyet hi,ataján khiil folytatott; úgy hiszem a,-njóságboz bü maradok, ha Dzt mondom, bogy igyekezetének egyik czélja, szeretet~nek és gondosságának egyik fő tárgya, U:\'éken)"lJégének központj/\' Maros-\'lÚlárbely "lírosa,"olt; 8 lett légyen 1\ förárosok Budapest, Bées arisztokratikus kl:nyelmei között, vagy It Bajna,"öigy tünderi tájéknin, mindig csak Ml\ros \'ás'rbelyre l"ágyott. Talán gyermek se,"olt e,-ároshnn, ki ne ismerte,'olna. E városnak mindig keg.renczc rolt a kir. itélötábla, és fi királyi tábla elnökének mindig ke4:h'encze "olt eniros. l\.iwrjedt ugyan az ö batásköre az egész országra s nem volt ebben az országban egyemher is, fi ki ha segitsegllrt, pártfogáaérl hozzá folyamodott, megcsnlatkozott,'olna s nem "olt kö7..erdekfi vagy nemzeti ugy, mell' benne ho. pártolót ne talált volna. LegeJöször is azt tette II nemzet legsúlyosabb napjaiban, a mitmiuden polgárnak tenni kell, rendezte auyagi viszonyait s nemcsak fentartotta és mew.nrtotta őseiről örökölt vag..-onát, lmnem folytonos erős muuka és lankadatlan fámdozás által meg is szaporitotta ; sőt bátran lehet mondani, uemcsak hogy anyagilag jövedelmező..-é tette mezei gazdagsá. gát, de rettenetes küzdelmek árán nem csupán jogtalan Illeg- 37 B. Kemény Jáuo& levele b. Al)or Károlyhoz. Puuta.l\amar-"&, li:m. hllril Ii én. A. Kemény Zsigmond.t.r.as4g iratai kö~t.

42 támadói, dc hlltnhll!\b b\n;adllh:u.i tcnyczök himadá.sai (.'IIt-n Itgclöbh is emberfeletti bjttol'stlggaj mt!~zilárditotta n. kctsq;hc nmt tulajdonjogot!j aztán, mint egy új batnlmnt nytrt Allteus, egyszersmincl sok tekintetben minta-b'flzclfl.sággá tette. Bisz ott termett ft gllzdnsági kiájlitásainkon AUlllyiszor látott piros bu1.1i, ott it sok szep kerti vetemény, gyümölcs, s ott ama hires llíngoló «Tófnlvi rizling', mely még ll. mjna\'ölgyi "ágytársnk elismel'esl't is kituclta. nvni es felséges királyunk uri Il8zt.nlá Jlnk ih egyik <liszc min. Hiszen mi ni.sárbelyiek tebetlwk bizonyságot róla, hogyn. dt'lelött folyamában eln.'gez\'e!1l föbiró Sl1gi, elnöki teendőit, gyorb!ui ebédelt, nlig egy-két perczet töltött drágn. neje s kedves ne\'elt leányi tr.rsnságábnn, 8 n.lig t'kl' óm mul\"l~ már kocsiban ült j's ho.jtn.tott Tófnh-ám_ De bát vajjon csilk fl. tisztán, f~ szor()lo!l\n vett bi\"lllalos dolgokut Yllgy csilk II tllllgll dolgát n'glozte-e? Nem_ Háró Apor Károly oly munkát \'eg-.tett. melyrt3 csak n. legnngyobb lelki er/ivel, n, legerősebh aknmttlll s f~ leghntajmllsll.hh testnlkllttaj Liró emberek kepesek. Nem ismerte n. pihenést, nyugalmat, semmittevoist, mindent megakart tenni s mindent beakart n! gl'zni; soha eszebe se jutott, liogy II halál órája bé is köszöntbtt, 1:1 Zlluitzuldig el nem \'egcztünk, az csakugyan bevégzetlen fiamc!. Rögef'zméje \'olt., hogy kcsö \'énséget fog érni_ Va1n.ki egyszer figyelmeztettl0, hogy: leste fekii(ljék lejókor, ne ol\'asb'1l.sf>ou az ágyoz\ ejfeluttini időkig, reggel keujen fel jókor, <lel Ix:n t'gyek kevesebbet, mert megárt II rendetlenség!' _liár ez csiliádi szokás - felelte b. Apor - nem árt nekúnk az dme, nz A.lyám is épen így cit, még is meghaladta II llyolczmn e\'et, ~n meg tovább fogok elni.. Ten,-keny terllleszetii s álwáball egeszsegl's ember le\'en, soba se foglalkozott a halál eszmtjé\-el, csak hatolt tlöre, csak rohant izgalmns pályáján, míg il halál a munka közt'pfn hírtelen s,-ám tlan ul szakítá félbe mozgalmns eletet. Xczzük az érdelyi róm. katllolikus status ügyeit, melynek egyik oszlop-embere,"olt; nem ott \'olt-e püspöke mellett. minden gyüleseu. minden foutosabb bi1.ottságbiln készséggel dolgozm ~s sikercst:1l fámdoz\'n, hi.. zen akár hányszor mondták rólll, hogy bigott, boro' ultmlliontán_ Ynlóhlln e "1./t\'l\kll.t.

43 gynkrnn hajijuk gnnyo!>illl emhttdlli katholikus ntyánkfiair61, l'p úgy mint It \'Ilstagnynku kál,inistát fl, magtmk feleitől s az ilyen-olyan unitárius, lutheránus stb_ kifejeze! is nem égeszell ritka fl társa.s t:létben, De, megvnllom, t.. hallgatóim, hogy reám az ily elnévezéstknek Ilapjainkball - a. XL'\., század ez utolaó n(,~.:yt:ilt'ben - millclig jött'kony hatásn,'an, mert nzt hiszem ilyenkor: lám, mégis \'t\llnnk még, a kik valllúlukhoz, felekezehikhöz,!i o. mi mitulezeket mngáblln foglajja. ft keresztyén "éf:hl:-z, az esztue:!nyisegbez nl~,'n.szkodnak! 1::S ez biztató, bá torltó mozzanat; mr, mikor IlZ emberek nn.gy resze olyan okos, olyan philosophus, hogy kcrüli o. templomot és meg\"eti a. I!zl:-rtnrtásokat. megtagnclja a "ajlást, az Istent, nem ismeri el 1\ tuhtjdonjog- l:s II törn'ny szt:nt.ségt:t, it. szabrulság és nz élet l!t:'rthetdlenrégét, hanem bula elm~jenek lmlluczináczi6it, ln konczátlllnságait követve: elöször mint l'iljong6.!!zocziálistn., nztán irridentista, anarchista,,'égre mint nihilista mutatja be magát, s oly kesz, hogy mint tolvaj, rabl6, gyilkos tarja í lenk a. régi romjain t:melked6 uj világ k~peit. Oh' jaj fl nép lh:k, jaj ll, városnnk, melynek okoi>ságn, pbilosollhiája csali ll, templom kerüleseben mutatkozik! lly időkben, o. mijyeuekben mi eliink és mozgunk, t:1öttem II legkdlemcsehh ajánlat, ba \'alakiről f\zt hnllom, hogy a kcresztyen muáshoz s relek('zete hez ten:kenyen, állhatntosan, SZI\'Ósall mgnszkodik. Igy ra J,taszkodott b_ Apor \'llllásáboz, mint embt:r; de Igy ~'IlSZko Ilott. mint himtnlnok, II jogász eidhez; hány 6rát, napot s~ntelt a birói teenrlőklll!k, a jogász-egyleteknek, ft. jogi ejhluette k gyüjéseinek, Tekintsünk szet az országban: esik!'izekben, Háromszéken, Küküllő, Fehér-, Torda-, SzatmlÍ.r-, Abaujvánnegyekben, Buclnpesten, Maros-Vásárhelytt, Kolozs,-á:rtt, hány közsegnek, birtokosslignnk, esnládnak, öz,'eg)'lek, ámínak "olt ö gyámja, iigy\'iselője, tllná:csadója, megbizottja és megib mindenütt ott "olt; a rajnai borászok- és fl. maros yásárhelyi kl\szilló gyülesein, II buclapesti enquette ken 8 II báromszt!ki birtokosság ult!sein a hatá11ln}>ot soha el nem mu In.sztotta, Hát 1\ mi szereny körben, de lelkiismeretel"en müködö szekcly egyletlillk mfu'os-torclameg.'ei,álasztmállyáha ki öntott 3!1

44 új élete~ s kitetfu azt, bogy fl ti!to"ázókb61 egy messze tundciklö tevékeny testület vált, melynek szép jö'i'"öje mn s mel~- bizonynyal j6 példájá,-al kö'i'"etésre fogja serkenteni II régi küzdöket és az eröteljes harczosokat új t::letre fogja ébreszteni nz egész Székelyfcildön?! Pedig köneuen rokonni ügyei n~l is '-olt eltig baja. Gyi:ir9!1 testvére már 8. forradalom nlatt áldozatúj esett, Sa "dor, mint II pesti kir. it. tábla egyik legnepszertibb binija 8 a!>esti CS magyarországi elöhlö társas élet egyik Ifgked"elrebb alakja, fl. flj-1l.8 CH!k elején, mondhatni virágzó férfi konibfl.u balt el, s a szercnc~uen GézlI akko!' okozta. Il legnagyobb nebez.scgcket s kéböbb az általános kesertiséget, midön b. Apor Károl~' llrk himtalos és társas életi teendöi életenek minden pillanatát fokozott mértékben vettek igénybe, mind három testn rének kisebb-nagyobb családja maradt, es mindeniknek üg~..-e az ő dolgát szaporította, de ö szerdte ifjú rokoul\it s büszktn emlegette Gl/borl, ls/rá l/l, Safnllt s mlaháu)'szor szó '\'olt róla, n tá..-olabb á1l6 Zaltál/rúl is mindig gyöngédséggel szólt. Általában a családi nemzeti, jelen hez és multbo? '\'"Ill6 rnguszkodás egyik ékes I)cldájo. \"olt Ilma páratlan rendkíriil erdek~ proclamatio g:,iijtemenye is IH4S böl. Érezte akkor, hogy nagy időket élünk s minden mozzanat érdemes, hogy emlékét fentnrl8uk, az ö felkeré8/:'re-aztán atyja Bécsben IDiijtött, öcscse!:)ii.ndor, Pesten 8 Magyarországoll, Ö maga ~ más megbizottjai liolozsnirl, Marosnisá.rbelyt (Erdélyhen) s igy oly gyiljtemény RlIott ew, mel)' nélkül ojig lehetne tökéletesen megírni a forradalom krónikáját. Mekkora örome telt bt:nne, A io-e. ~h'kben oh'mom.. lallokb6i, hogy b. AlIor gyíljte:wéuyét olajándékoda S.. úrnak. KlMé wegtllöthe:lll, Illgels6 lalilkoúbom alh.hlla,-&! iulerpellalom a barót, hogy: hi" S.. úr il cuk Illagán ember a baró mást mondott volt nekem ft. VUjlenlllny rendelteté"ről? Mire a báró c.. k 1ll00olygott-wOIOlygott eg~u n3~tan folelé : Legyen nyngodt, u enlélyi nhueum értlekei nincsenek, e.zélybeu, caak az ujlt\gok nagyíl"" én S... úrnak, Ininl ueu"edélyel lp-1ijt6uek I.t< jó iullef'ő,ölquek adtam uéhan~' damb ldáiod " hanllad p4ltlanyt, de map a g.nijtemén~ AI: tl\m1yi mtll:owné, II. hod. régóta uautam.'

45 mikor nmj-ben II m. tort. társultlt tagjili lpol~; Arnold püspök, Pulazky Ferencz es Szilágyi Sándor vezetcse alatt gyűjteményeit gonddal átt.ekinte:tték 8 illendőképen dic8érték! E tájban fogamzott meg agyában fl. maroe-totdamegyei gazduaági egylet alakitása is, melynek hasznát 8 gjönyörüse géi mind II város 8 mind II.. ármegye éh-ezi folytonosan, R wely hizou)"árn egyike legt>letre"a1óbb iutkzeteinknek. Szép, erdekes, ki\"á.lö példltuyokban gazdag köul.iárl is gyüjtött b. Apor 8 tullp" kedn"el 8wkta mutogntni látognlóinak ft. ritkább példányokat, szóval növekedö kon1.vfü mind tob\)!.öbb hajlamot mutatott ft kö7.miveltségi tárg,'"akkal.. a16 foglalkozlism. És mikor látta, mikor meggyőzödött, hogy Maros-Vásárhely ntrosil irodalmi erőit igen 8zt'peu felleht-tde használni II város és "idoke 1Ulvelödéséuek, a szekely faj és az egész országr i.'8z elöhalndmának érdekében, s úgy szólva egy elökf:lö \;dl'ki irodalmi ('8 tudományos központot lehetne megalkotni Yá&í.r helyt, nujon II mint II j6~kon)' meggyözödee lelkében meg~' h:l6dött halasztottn e csak <'g}' pillanatra is II tevékenyst:gei.? Uega.lkotta II Knniny ü(qmopld lllrsa36got. oly bu.zg&sággal es oly sz(oretctteljes melegseggel, bclg,,\" ugy szóh"a az egesz ország figyelmét magára '"onta. :Maga irogatott az Ors7.ág elökelő birtokosainak, tud6stunak, iróioak mig "egre Ö9szchozia R kis irodalmi és tudomáuyos társaságot, mel)"föl remeljük, hogy legközelebb hamvaiból mint rönix madár megifjuh'a fog ujra elönkbe MIni s meg sok nemzedéken át élő emleke leend 8. néhai b. Apor Károly fáradhatatlan lelkesed..!sének ts munkás.ságáuak. Hogy e nagy jeleutöségfi egylet szern~z~, megkf:zdett s mlir lezajlott é1ctének elbö faz.isá.ban olykor tán te\'edr,tt is \-a!o" talá.u még csalódott is, hogy még lu is megtortent, hogy él)i:n amaz elemek eg\" részé'\"el jött konfiiktusba, kikre leginkáhb kell,"ala támaszko<luia, ez meglehet, II csa16(lás, Uo\"edt-s emlx:.ri gylu"lóságunk tulajdonsagn, de az '"essen elösző r kő\"d rá, ki jót áll magár61, hogy merőben ismeretlen \toren hibátlanul k/:pes keresztüh'iulli sok korouynyel, tloöt m{-gtnmndásokknl i!'\ küzdö uj organisn.tiól Báró Apor j61..

46 i!iwt'rtc II WIlKYtlT irollulmllt- ft 1\ WUg,)"!U tudoru(myo,,~ágot It. Vörösmarty koráig bezllróijlg-... azon innen temt!rdek ~lfoglal t sá~a miatt kewsbbe, de ednék jól erezte, tudta s llélu is titkolta hiányát s ugy biszl!m közel járok II nuóhoz, ha. mondom, hogy nz aggkor otillmábau keszult e hiány pótlftsára, {'8 bogy ez!lz i!rzél>, ez It tudat erosen sarkantyuzm öt R, l\emeny Zsigmond-társaság megajapitásánál. Báró Al)Ol' nem volt hi.ltközna})i ember s nem It SZl\' mjoll gj.úiántl közeledett cmbertár:;ai felt, l's nem ft, sz(~retet melegen 1 öleltük keblünkre, de nllndnyájlln kicsinyek és nagyok, J>Olgárok es föurn.k magunkénak tnrtottuk öt. Mint általában minit, társllságot kedvelő, nök köreben gyöllge<i, deniit kedvii, jó czimoorák kozt SZlye&!n mulató 8 a mellett nz emberil':ég és nemzete jómet'n mindig kesz hon polgár egesz l(ouy~\ el ohnjtott t\ legjobbak közt! tartozui, ~S Ö, ki egt'sz életét pl'ózni hivatal, munka s küzl!elemben töltotte, szomjat érzett, hogy IlZ folfot \ egunpjait, az öreg kor utolsó órá it 1\ múzsák társaságában töhhtsse s ifjusága emlckeit a. ka.sztaliai források közelében ujithussn meg. Ismerte öt, szerette Maros-Vásárhelyen még t\ gyermek is, mindig tudtuk, hogy nincs itthon, s mindig meghallottuk, mikor hza érkezett, ott a piaczon lakott, élt, ott folytatl"t munká.~ (>Iettit mindnyájunk szeme láttára, egész elete nyilt kcinyv volt. t'gy tellye, egy lépl>ik' sem, olt titok el6ttüuk s 1\ mint csak a. nagy embereknel szokás, minden SZflXll, minden gondolatr itl:>1etünk tárgya volt. Hzó\-a1 ö köz~1 ötven évi közpályája alatt szíves készsegt', fárndharouansága, soha sem \ ollako<1ásn., becsületesen végzett munkája által annyira bele nőtte magát városunk 8 országr(.'sznnk közelete kül önböző rétegeibe 8 he.le ke1>zelödésünkbe, bele szívünkbe, bogy midő n kidölt. sok felé gyökerezö romoohist, tájekoznuan megdöbhenést s könyekre iodító mély fájdalmakat okozott. )rt!g sokat tudni!k heszelni, hisz hibáiról oem is sz6lottam, Sokat (oglalkolott nyelvészettel ilynemd kt!1z dolgozatait 18 lattam.

47 pedig, II ki ekg nyugalomnmj bir II dolgoknllk hidegen megitele~erll, biblíkllt is találhatott volna benne. ilyen volt min (h:nek felett IlZ, bogy erdelyi volt, e miatt teljes befolyásra J;Ohll sem juthatott, minden uhgynt. minden t ~llyt erdél); l:1ztmpoulból tekintett, sem nz áltahtnos mi, elfseg, sem a tágibi ertelmü,-ilágpolgárság, sem t\ felh~t1en szabndelviiség ne\"llk ll.latt közforgalomball levő rényes jelszavak hntássnl nem mlának l eá, hll. Ö az intézményt Erdélyre nezve károsnak tllláltn, soha. e~y perczig sem tette magátlvá, söt tov/ti)!) mi.'nt, ml g II szckely érdekeket is megki~rlette H,,<lelmezni ~ \"élllllméztc is mindig és mindenhol n mint nnnak szi.ikseget. látfll. " Azt is mondják róln, hogy igen sokat vlüja1t magá.m ~ nem birt minden!ulásának megfelelni, lebet, de ugy kell lenni, pol&'thiársai biztak bl:nnl.!, azert választották meg nnnyi belyre s szin:si::n hítták "meg... álasztott helyeken hosszu é\"eken 9.t, különben meg'iá1tak, olna Wle. Azt is mondják r6lu, bogy... álognt6s volt 1\ 8zllmeJyekben es reszrelmjló kegyeinek osztogatásában. VnJó igaz, hogy a magn. l'mbereit nem hag)ia, de az is igaz, hogy emberei mindig II legjobbak közé tartoztak, bisz ö ft munkás, eszes, tiszta. jellemii ember, bizony csak nem pártolta a tunya, tétlen, elödi ij 80 becsület dolgában megbizhu.tr.uan embereket. Csak az bizonyos, hogy apró hibáinti es fényes l:renyei\"el egyult a mienk, olt ő, eb bogy m i d őn kidőlt, nagy ür támndott utánn t:s sok jetesünknek kell egyesülni, hogy eg);ittesen alkrlmasak legyenek ama. helyek elfoglalására, melyeket ö egytdü! tojtott be. És li, kik egyszeril elöadá.somat hallottátok, bizonynyal mérsl:'ktdni fogjátok Azok itelelet, kik az ö emmke ellen táma.dnának 8 el fogjátok ismerni, hogy 1\ \"ámtlfljlúl érkező bajál kozeletiinknek még sokat igetö eröteljes munká.sá.t pusztította cl, vezereink egyik tevékeny tagját állitotta. félre útjából; l"árosunkat legtekintelyesebb polgárától, "zekely eg) letünkct A onékely örökségt61. (licu1ica b",rrellitaji) és ft, Izékelyf"öldi Z8f!lt~rl'król egy kl~ röpimtot i8 irt IAin ben.

48 legbuzg6bb tngjától (osztotta meg s.l-rzö szin"el, keserfl könyek közt hagyott egy bús öz,"egyet, ki ngasztalást csak az időben s az isteni segedelemben tajjubat. De el is érkeztünk a balál okozta fájdalom,"égbatáráig s 'az élet paranesszam kiáltja ránk: hagyd pihenni az elhunytat s bátorítsd tol'ább az előket! Nem adbatjuk tehát át magunkat szakadatlau keserüségnek s biz.zunk n gond\ iselésben, bogya mint őt adta neb.-ünk s el is '"ette a maga kiszaoott órájában, s a mint már jó utódokkal meg is vigasztal, úgy a jö\"endő dolgok vezéreiröi is inmzkedni fog; s ba bizonyos elégtétel érzete nm abban, hogy néhai b" A!)Or Károlyt, mig köztünk \"olt, egészen magun kénak mondhattuk : reménykedve!.iizunk és hiszünk, hogy jöycndőben sem leszünk,"ezérek nélkul s nem maradunk án'lin, elhagyatva" Az osztatlan figyelemmel s általános érdekjödfssel hallga tott felolmsáb 1>6\"égzése után Kol'Ács FERENCZ apát-!llébáuos a boldogult éleuörténetet egy pár érdekes részlettel egészíti ki és inditványozza, hogy az észhez és súvhez egyaránt szóló, n feh"ett egyéniséget oly híven mjzoló és a tényekkel megegyező szál' emlékbeszédért 8 annak lelkes elöadmáért köszönet fejeztessék ki s feloh1l8ó (tr kéressék meg annak megengederrere, hogy az, ft jeg.rzököuy1rben, illetlheg az évkönyvben,.egész terjedelemmel közzététessék. Mi után Deák Farkns ur ir6i jogárbl lemondm, ebl>6 keszséggel beleegyezett, a köszönetnek jegyzököny'"i megörökíti'se mellett egyszersmind elho.tároztntik, bogy B nllg,rbecsü úmlékbeszéd az é\tkönyvbe feh"hetik" 8.A kózl)onti 'I'álssztmány nc\'ében titkár előterjeszti: tekin tetuli ama körülményre, hogy a székel)'földi lakosok, összeköttetés és érintkezés hiánya miatt, ma is csaknem azou i!>ari fs közgazdasági ismeretkörben mozognak, fl. m e l~'be ll nz újnbb technikai haladáb korszakát megelőzö ~\iizedek elött '"oltnk - 8 bogy ez ll székelyföldi ifjrr rejlöde~nek es az odavaló kö~-

49 gazdrsági \;szonyok jlwl1lá.sának ~;k legnagyobb akadálya.: a központi v4.lll.8ztmány egy oly ipannuzeum Mesd,ését hatá rozta el, melyben az iparobok lehetöleg minden szakmáoon l$inosrn, izléssel ellsli,llitott minta-tárgyakat (Inkatos. kovács, 118zlal08, Mr, agyag, szövött, font, faragott stb. mnnkákat) lli,tllnton.k,8 ezenkh'ül eszközöket t1\nulmányozbablak, melyekkel azok a legczélszerfibbeu, csinosabbao 8 még i8 legjutányo J:;ftbhan elöállithaták. A felruln.t nagy volt 8 a vállalk07á8 fu. ~gylét anyagi erejébez men-e költséges, de flz J 885. Il,'i buda pi:.l!ti országos kiállitás. n min tn tárgyak beszerzésére oly alkalmnt nyujtott, a. milyent többé évek ruatt sem fogunk találni, f:zert ha akartuk, hogy legyen: to\'ltbb késleket:lni nem lehetdt II még az runp"agyon evi jovet:lelmét megbaladó kiadást is kdldt a jövö é\'ek költségvetései terhere, elölegképen, igt!nybe \"(';J}lli. Ez okból Tu l'óczy Adolf, Báth Károly, Borszéky Soma, Gál J tonö, lllyes Lajos es Xngy Gábor tagokból egy múzeumi I!izoltlili.got a.lnkítva, ezt fl feladat meg\"nj6sitáslin\1 megbizta. Hl'II~klkcze:;rc IX>CMtott döszor ~OOO frtot, de mm a ha.rmadik ezeret is utnh li.u)'ozni kellt-tt; BÖt el kpll k~üj\"e lenni, ho~ II negyedik ezer forint is nem sokára igt'l1ybe \ (otetik. IN a muzeum már Ulf:'g van, ma dellltán ünn 6p~Jycsen meg nyittatik 8 mint egy nemzeti közkincs rcndelt{'t.e8tuek Ií.trulatik. A to\"á,bbiakrn néz,'e a központi választmány n'gl~esell 1ll\.i:,ráJlapitott iigyremlct 8 kezelt,,;i IiUlbá1J7olltot meg liem ta:r je"zthet elö, mert ez, tobb oldalu s!lz egy l et~n ki\'ül t iló hr.tóságokkaj es testülttekkcl folytatandó tárgyruábokat ig':!uyel, OZI'rt ez alkalommal C8Ilk felhatalmazást kt:r futil, bogy ezen, lll. egylet ~ulaj tloná t kl:pew ipnnnuzeumot iddglenestn II ml\l'osl"idl.'ki "á1r8ztmúly á.1tal, de a közpoutból nyerellllö uta. luta.sok szerint gomlozhns!>&, - s n mihelyt lehe~er lesz, az állanrló fentartástól, gyam)lltá.srol,a kihizött e.zéblak 1UtOwelclö 11161:1011 \'aló kezelcser~n, közhl\sználntától Wlbál)1, ür,\tendet álhl..on ÖSS1.e - 8 minden l\jt9. hivatott kuyezök fordeklödl:~t follml\, 1\ muzenm fenlllaradását mint-i k'1jetm!bbell hiztolpl"ill.. \7. elöterjesztea, illetőleg a központi "áblsztmány eljlirásu, belyes1öleg tudoruasui n tdik s jí,, á111\ft' atik II jel:r.ett irányoon \'Rló továhb mükjjde.:l.

50 " 9. ELNÖK ~löt(>rjc;;zti, bog..,. IlZ Ö b; kl:t alelnök társa wegváll\b;dása ótn letelt az nlu})8zabály 1 n. t-ában megjelölt öt év, s ig." milldhánnuk Ileveben lemondásukat bejejellti 1'1 kitüzi flz elnök i!s kct alelnök nullsztásállnk keresztüh-ik-lh. Egyszersmindjelenti, hokv n központi választmány tagjai közül is az nlapszabál)' értelmében öt tag ki.<:<>rsoltatott s Azon!tIhisok is most hetöltendök. Az összes jelenleyők rétizéröl teljesen egyhaugulag, a nélkiii, hogy ellenkezö "f.leweu."llek Itgkisebb nyoma ifi mutat k07.ott \"olnu, n1.ou óhajtás ft'jeztetett ki, hogy ez njknlolulunll'i jövőre precedenst Ilew kfpene - Ile titkos sznxnzással legjell n válusztás, ll!lllcm II llyil\"lln IRtható nknmt, fdkiáltás által én-enyesi.iljöll. Igy nz összes jelenjen3k LlE:\t>bel1, KOlács Fel'elleZ apátplehállos által t{itt indit,huy alapján, elnökh, lllelnökökké, központi,'álasztmáu)-j s számvizsgáló ijir.oltsági tagokká 1\ Ilf&g.'-gyult-s által, teljesen egyhnugulng megnunsztnt!nk és pedig' Elnökké ; Hajós János: 1I!elllökké: Deák Farkas, '1'tlrócz~' Adolf; központi.álnsztmáll)i tngokká:.bedő Alhf:ti, U,n's Lajos, Nagy János, Báth Ká.l' ol~', Wtl'f:SS Dénes, Szilágyi Sándor; szám,'izsgáló biztosokká : Csá. rási KiHS Kárai," dr, Máthé Sándor, d.., Pnp Snmu. lu. KAG\' GÁBOR titkár bemutatja az erdélyrészi kőzmü"e lödési egyesület által f, évi jnn, 28-áu egyletünk elllökségehez intézett átimtát, mlamillt fl központi \'ltlasztmány arra adott válaszút, - miből II nagys,\iilés tagjai meggyőződést szereztek a. mló<li t.fnyállástói úg:yftlul)'irn, hogya gyüll"snek eg:.'etlen egy tagja - s noha Lázár Ádám az alábbi határozati jamslntot tette, még ö - sem \'olt, ki az ('gy(',~filist legaláhh meg ez idö szerint illdítninyozt.n volua, Ezzel knpcsolatosnn felol\'llstatik Lázár Ádánl ama határozati jl\\'aslatn., melyben utasittntni ki,ánja ft. központi választmáuyt, hogy elöbbi \'ála.sziratától eltekiut"c, az f:rdél.rrészi mngyar kőzmü,"clödési egyesület igazgató nuasztmán)'áml, fl, tcn"e7.ctt székely szakosztály megnlnkithntá~n,'égett tá.rgm-

51 h'ísba bocmitkoznl, főleg il kapcholati módozatok r~szmt's fejll:releit állapitsa meg t's az 6hajtott eredmeny elt'rhete"e,"egett, egy közelebb tftrlandó nagygo,iilés elé \"l~lem~n~"t's jel{<nwllt f.érjes7.szen. Nemkülönben feloh-astatik a csikmegyei \"ideki,-áln.!lztmán)" foly6 hó :! l-én I ~ sz, ll, kelt 8 il köz!>outi,'álasztmiíilyboz ink~zdt átirata, mel~'ben Ujn, bogy.kinillatos lenne, ha 1\ szekel,,"-egylet, 1llint il)'en, nz el'dclyi magyar kozmüre!ödesi egjesület felhin'lsának engedve, azzn.\ egyesülne-o A kifejlődött igen élénk tanácskozrs után, mel)"ben számosllll részt,'ettek, igen nag,\' tohbséggel, mondbatni egyhangulag elrogadtatott t~ titkár illdíh'állya, bogy II központi nilasztmán.,' eljiirása. - S ftz általa adott,-álasz tartalma tudomásul,'étetik, ol)' uta~itássnl, bog)" ha az erdél~"l't-sz i magy tu' közmü,'elödési egyesület reszeföi, nz annak kebeleben lern:.-zetl széke l~ " szakosztály IHesítf:'se 8 esetleg egyletünkkel eid'el.t-rtöleg leendő müködése iránt ujabb felszólítás érkezik, a l eh ető legelőzé.. ken)"ebb hlszséggel bocsátkoz;wk tárgyaláshn s mikor nz ÜID" kellőleg e lőkészít"e les..., érdemleges hntároznt,-égett terjeszsze nag... g."ülél! ell'. II" QlvllStntik II lllllrosvidéki,'álnsztmány által, Lúzál" Ádám indítninya Illapján beküldött határozati jamslat az iráut, hogy a) a mnrosvásárhelyi,"á.rasi I>olgári iskoláuá.l tervbe,"ett ipal"osztál)' röltulitllsát fl kormányllálnz egylet is pártolja, b) flnnak léteaümse eseti-ben a joh!' tallulók rész~ re ÖlSZWU ('S jutalomdíjak adassanak; C) ft. 8zékel~;öldii"armuzeum tnnulmáuyozá.sa yégett Maros \'ásárhelyre umzó részere m~rsfkclt áru,"aauti jegyek ('!IZ' kozöltesseuek ; ti) nz ujságszcrkcsztök kt:n>ssenek fel, hogy az ipormuzeum tir<lekébell álló közleményeket gyorsnn ts biztosan terjeszszék, A központi ntlasztmáuy részéről tett illdítn\uyhoz kt!pest ad (/ ) n közl>onti választmáuy utasíttatik, bog,'" nz illetékes városi hatóság részéről felterjeszt(>udő k~rn~ny

52 .. meljé vallás es közoktatásügyi miniszter urhoz annak idejeben nz egylet ne'-ebeo is pártoló felterjesztést te~ ell. ad bj II juwmazásokról anuak idejében szillt 1l a központi "álasztmány, saját hatáskörében énöl-fne fi körülmények szerint illti'ozkedjé'k. ad ej ezt R..IWánoS8ágoon keresztülviuni nem lehet, hanem ha "agy egy ipltros ilyen kezdeméllyert folya. modik s fl központi válttsdmány pártfogását kikt:'ri, az ne tngudtnssék meg; ad d) sokkal inkább meg vau gyöződve ll nagggy(i les az ujság szerkeszw urnk hnza.6/u! é rzelm e ir ől t's egyletiinkböz,-aló jóin<1ulamról, semhogy sziiksegesnek tnrlímá hozzájuk külön fejkérést intczni. l:!. FelolvllStatik Turoczy Aclolfnak Budilpcströl in1o:zett tt'h'irntn, melybell tudntjn, hogy leánya sulyos hetegsége gátolta flz idejövdelbcll, de az egylet miiköclést:'re á.1cllist kiván s üc\ "özli ft, nagygyillest es llllr08nisárbely derek városát. A szomoril körlilmény iránt rt!sz"etet fejezve ki: ny, iid\'özlet szíves hhlomáslll n:;tetik. I:~. EI.!\ÖK jmht"ányn. alapjáu koszonet fejeztetik ki Maros-Y á.sárbely szabad kir. "áros töm~llyha.t6ságu Ifa Györffy Petö polgármester úrnak t\nagygyűlés itt tru1ásánnk ludítványozásáért cs a roii lt'sre jott tagokkal szemben bmusított nagylelkű ' encle~zeretetl'rt j tova bbá : Mnros-Torcla.megyének, illetn; háró Bánffy Zoltán főispán és Sándor László!\lispáu uraknak, 1\ megyeház Ilagytennenek ez alkalomm törterwnt szives átengedéseért, nemkülönben 1\ IllfltOS, ide ki nhasztmányna k, kiilönösen pedig Kovács }'erencz, Szentiványi GYUlll elnök es flándor Kálmán titklír llmk!lak n. nn~y.'o'íuesse l összekötött iilluepélyessi>gek, cle fő kent lu iparilluzeuul rendezéfe körül kirejtett sikerdlll'; tev{'kenyslfgükfrt, melylltóbbiban különben Háth Károly tagtán:;llnk szinh:1l elel"ülhetethm érdemei Yonno.k.

53 Rzr.cl fl nngygy(ij( s rolyama relbeszaklttatik, li a tárgy SQrozat SO pontja az ipmmuzcllm Ilclyihl'gCllul hlljta tik \"('gre ma dű.lutáu;j ómkor. A Ila,:o'IOrtUl'8 tagjili llz elnokot cjt.ct\"e tú\"ozt-nk el I,",.on Ol~glillfLl}O(hi&llll, hogy flclutjí.u l/t :1 órnkor a Mnros- Vzí8ÚrheJy '{lros t;ú\'cs "cndegrzcrctctéböl run<1ewtt koi'..clm...-lnel s ;j 6mkor nz ipn.rmuzéum ldognyibvii iiunepclycn ujbó\ tnlálkoznak. A vid11m hnn~uh\.ual 8 szellemes pohárkosronwkkcl Hiszerezelt köi'.cbed \"egen 1 nemcsak 1\7. cgylc~ tagjl\i, hallem I\Z iigy irlínt ordckjödéssűl, i.l!cltdő szúmos "endeg: elökelö hol gjek, egymú-, iskohli, kntonai, torvenykezési 8 köziguzgnt.lisi Imlóstig:ok képviselői, intelligens Mrsl\dlllmi IÍllás(, egyének s ( rt~: IUl C8 iparosok, az ipnrmuzcllol bezlírt njt6i em rogtönr,ött emeln'ny ulo gyüh'l', elénk éljcnzésscl iid\'özoltek nl. egylet lljommn. illetőleg ujból mcgnun..aztott c1nokot HajÓI!,Jállost, midön ő 1\20 emch-ónyrc lép"o, az ünnepcly kczdetc~ jelezte. Az iprrroskor dllllí.rdáj!~ által clenckolt nlko.lmi dal elliang ZIÍJ;jL utfm elnok a kó\'c~kczö 1x.'Szt.. dot Oh'USUL rel: Tillztelt Unüm! Nekem, mint a.hzl.'kc ly míivcjö<k>8i (>1:1 kózwc!,<18h1igi egy I('h ChlOkéllCk, Cl. ónin~ az 1\ kötclcslli'sjllt{jtt, hogy IlZ cmhwtt t'gylet,íjttü kczdcmcllyczcu tlh oolűhtott.szckelyfoldi iplltlillli'.cltllloh meguyissulll. A 8i'..ckclyrold kozllllapoln" a köztudat 1Ii'.orillt sz.tí.mos bhijnl t'1i llyomorusliggnl kuzd, melyek ezen onz'grész kózgnzdll8ági l'8 Iw\.snemti visr.ouyllim igell kúrosnn lmlnak, Il.zok ja.\'ujilsá.t II hel.yes irnnybnn rejlesztéset g!í.tol n l, E1.ck l'gyikd nz ott való hirtohiszollyok reudczellenlióge k('pezi, melyet n biriokrelldci'ks 8 kivált II blgollítás inínt létc7,ő s IJclycn-hclycn hín ignzoltllllk is tekinthető ellenszenv nagylucrtékben M.plál. ).ltisik!\!'r.ckely nepnek IlZ öslcnnelés ininti bngyomány08 I'M lilouclljíltni tlllst\gol:l elöszercwte, melyet clt'gg"o iiiusztn'il tlz a st.iltit;ztikll.i adllt, hogy mig MngyarorsZlíglluk Ilu:g 1\20 Alföl<1- jen, tel1!\t c tejjcl-mczzc1 rolyó Kt\urutu I.crulcLon ill, öswnncles- ~ o..,... 4-

54 f!(>llt luk066l1gnnk csttkih :J~"' l n-n f~llukozik, fl. SzekE'lyfoldön (> hi',ií:{,1l1t'k \.:1, \ IIJ~yih fl, ncpt's!!(:gllck sziuk: fcll.: fiú 1\ foldllme It'St, meg pedig flij(!n.lold IL nelkul, hogy IUl ou való nem kulvczö t.u.l!lj CB { gn.lji \'jj;zollyok kozott n. níforlhtott muuk!tnnk es flímdságnnk fl Ulai nnpi nc\.lez nu:gelhck'tii \iswuyokhoz kl.:(lcst cicg bikcrct es oromct c1vezlu::tllc. Dc nem kc\"étibbé Uél1itja. az ott val6 vi.szonyok kcch ci'.öhhe IlJnklllá&1t 8. szekely nepnek nmaz &~yik fövomúil.l is, hogy, bár fl. szekelyfőld vízben, köuén CH f. rozckbcn szllm06 tcnut'6i'.di kincscsel bir, melyek lul8z1l0siuí81l elcg I\uyngot e8 oozközt Ilyujtana sok kczi l'8 g)'líri ip!u1ltlk, mind o. Illúllctt o. Szehl.yfolll!lepe nem o.dja nmgát 111. ipurm azoll mcrtckbl'n, fl. mint azt szfikcbb hazlíjlínak előbb dösorolt tenllcszdi, dc cgybz{)n; miml közgnzdt\.slígi \ihwllyruhoz kcpt.:st zulni kc'lienc, VIIKY a miut Kozum Ferenc:-. Ro SzekclyfoklrollrtpIÍIYllnyc.rt.cs munkzíjában!llflgltt kifejeú: ti Hi'..t.'kclyfoldi nepchst.'g fogla.lkoz!íhil (o reszoou is) nriínyialanul szabtílyutlail. Ei'.cn állímat kót.ht gtclculil igzli'..oljn. (lz az lulnt, bogy il. szckclyséf,'1l<!k :{':!7,Gi::i léleknyi HZllmiíh61 IlZ 187u. e\,i Ill'p S1.. Mn!lÍ.1!isi adatok szerint cl>ukil> I:J,U:!! egyen foglalkozik kezmííil)!~rnt.l, kercskedeh:mrnel pedig l:i.-ji, ÖSSl"..t.'1:IC1l tehát cl ket CoglalkozlÍ..!:lt I '-,:i81 egyell lizi, holott, hogy 1.lC1d{~crt ne IIWIljunk kj "hazú.ból, Hűt meg IUl f. nlelyi rcs:tckuöi sc, 1\ Szckclyfolddel HZOlUtiZl.l(!OI:! terület lak~'b'llt kepcw I>ZJ.Lszok 180,UflO főre menő (tehát IL tizekcly liui1csii{<g felut sc szj.únhtló) 1t.'lekszzimából ~:j,si J iparos, kczmüvcs uti kereskedő, t.cl..uít súnte ket Imnyi k(!rul ki. E knylnilíh pedig Imnál inkl\bb clj;zoijlorlt6, mert i~ sraíkl".y mlír tcrnllll:-.ul{)lu. j fogva ipllri fogt'konysággnl t S kell("fi,i;cggd bir, I~ miteléggc ig;.li'.o1 r~ HúlltSi'.cpell megizm08ult, s u~ 8ZÓI\"it a C8:lltídi tiizhel)' melt'gúllcl fl.:jll sddt luiziipnr, rószint azon fj:-'ilmos eze"', moly tlhl:) clöh n Szekclyfbld Ü:.l tt.lcl.én 8zlÍ-l.. adok ótn lctezett. A kózulíiijlllr lclltít II IIzekclysogre nozyo!icm oly idcaen no\'cny, melyet tún motit kellenc mcghou08ltani. ll/ulern igen ih fokozui kolin kczmiíipnr inint mut.atkozó lzajltlulot (.'11 pedig nllzekely&!g jól megfontolt jo\'üjc erdekcben,

55 ;ji mert tag&lhntlall, hor" minet jobban fogja bl\sznoflítlllli II fej lödö l'let n tudomány ('R technika. \ ivltlií.uynit n mezö~:,,'lzdll8ílg köriil : fumál nagyobb tért fog YCRzíteni llz elavúlt n'ml flzcrint mj6 östennems ('8 már e milüt is n 87.ékelység önfentartfl&lnnk egyik postulatumá\'u, söt villósiigos eletfelt.éteu>, ó foron magiit kinőni tu n kénys7,{'riibt'g. horo' meghajolva a\-is1.on:rok hl\t.'ilma es II fejlődő új bel)'1.ewk 8Íll:'{a njatt, új Í'letmód ÍJfI fogla1ko71t MOk után nézzen. S mi lebetne elte CZő,ls7.erübb, megfclí'whh s il. flzt'!kelyck hons7.kret.ew!lcz R ba7,ájuk göröngyéhez való flzilárfl nlgaazkodá.sáboz méltóbh, mint í'gy tisztosscges kézmnipllr. melyet luuájl\ földjén is sikerrcl 8 I\nyllgi elömclletclerc ir Ozhet. G... ennek koromhflll, állnml6 pélcll\bca7.édképoll, nem '-'1Q'l!7.cr lhulottrun: Arnul'OS II mesterember keze_; R hnljá.r 1l7. az6ta Vó.l.to7.ott viflzonyok, s kj,'ált fl. gj'llripllf is n(llll cgr lüket ütolt ll. kézm(lipnr munknkört'll l'fl jövedelmc7.ösi.'rén, de a miuclennlljli wpaaztalat sl.<'rint mn ifi e7.f:'ren meg ('7-crcn t.o.rtjrik féllll ez úton mngukn.t l'8 CAAládjuknt., kivált, hll nr. iparos fl7.orgnlmlthoz s7.l\kl>rtclem. Cl'Iíll és izma 87.cg:ődik tí\rsúl. (~ czt kiválónn kell hnllgrulyoimolu, mert e részbcli hi,ilm tí.l1tatnók magunknt, mert he kell ÖiW:iUtéll vo.llnllunk, hogy n konluk Illcg vfulilnk t'z irán)'bnn elulsulítho.t1nn igen)'ei, Rljt nem is csocl6.1hl\tjllk. ha 1\ si'.obntmá "ált ipo.r útján kifüjll tt URgy,'CrReU)' mellett IL rogyasztó kő7.őusl'g o. jó úa czúlszcr{iseg mellett!lz ízlésre ét! csin088ligra is Rúlyt fektet. E lucgjogyzéfl IUM s1.6vo.l tut töszi, hogy llz ipt\l'orl1ak is törekednie kell n s7akl rt.clcm mcu(ltt hizonyos csint 1.!8 idt!lii fokozntot elí'mlie IUUvei kiúuítiúlilban. Chl\!ling. 1\1. "",zak :1merikn.i közl.i~llnk egyik órok hiri! 87.ónokn:.A mnnkti..~osdályok elllcllm ről. tartott jelee e.rtcke~bcn cz irnnyhall \:zt mondja.: A IUUllko. eg681.<'11 uj dolog lesz, hn gomlolkozlí.8 c.iiatlakozik hozzzl, hll 111. L'RZ egyenlő li'pl'8t mri. R k"z7.{ 1. lifilltlcn főlt!mű\'(!sllek mnúllli kellcne \ cgytn.nt, horo' ifllllí'rje t\u)il (.I(,lncket l'8 njkotl't'flzeket, uwlyck IL tullljt, fl. nö\'cii~' l'lett t 1'l'I II tn:lgylí.t nlkotjrí.k l.ii n tóm!uyeket. mclyck R7.erint fl7.ok cro" IlHt.liflld í's,wsihnck ét! iflml t ('hlünnk. I:;p('n igy R. kl-1.mün.'s Ul:k is ismemie kelleue Q. gepmili erőkl.'t, fi moz&oás torvt nyi.'il,

56 -,.,- lj fl, kiilönfélc Imyagok törtknet( t &! ÖAAzet.HelH. o. mel..,ekbű! tlolgo1.ik. Engedjek még IJOZ?.K tennem, hogy o. fólc1m(in~ljlll,k los k~1.ulh\'c8nck is művelni kellene fi. 81..!pl'r/.ékd. Minő kellemet és uj értéket kölcsönözhclnc II rölchuivcfj 87.álltóföldjt ll(!k ős kunyhójáullk, bo. izléssel biró ember volna. A kl'zm(l\'i;8 kt.'8zílménye, legyen az nagy vagy kicsin)', cg\' IUlz, yt\g,\' egy czipű, többet, néha sokkal többet «r, ha kt'l>c8 1l.1lI11lk kcllclllfr muyi adni,!:iőt }~rnnczinol"s1'.ághan rajzolni tanítják fl, ker.m(j Y(~sekct, hogy gyors szemet 68 biztos kezet Il)'erjeuek SlUíh'cikkel n. 8ZÓJ>tWg \'onz6 erejét közöljék.. Ezeket mondta e nagy szónok éfi lelkes népbanu ezelőtt ;j0 tjv\'cl 8 n.zól~ alig \'8.U ll kütröldnck CKV-C{{\' jelcllwhny('hh városn., melynek ne lennének ipn.ri!lkollí.i 8 ft7.okbnn mjztcnllck, ipnrmil7.cumok, a melyek mind, mind az ipnroook önkl pzt ij( r<' SZH..lwlÍk, nnlnd tem.t a vil(lg e tekintethen is, fl ha II flfj\hful ('fizmék IÍmm!nt/l. 1f:t1S-han (l. c1.l'hek('t., melyek egykoron hölcflöi {'Ii vruódi iskolái voltak fl ké1.moipfll1lll.k, cltortilte s helydll' fl RutlJlul vemeny elvet állitotto (cl, amely er<'<!m{>nyl'lx'n t'g"' KZen'lmind fl fogymzw közönség ízlt'sére ih IlCllleflítőh'g IUl tou, ugy hítrzik e ponton is felismerlc köt.eil!f!8t g 0.1. IWo.m ('fl Lí.rs!\, dalom, mert gondoskodik egyúttflj intézményekrül, 1lll!lyek megfelelö értelmi 8fJ\kkcpzctt.séget Il)'ujtn.nn.k rur.oknnk, kik iparosokm vl1lni kivánuak, i'fl f\. kikbe t'g'o'"rr.ersmind wo izler esin L'fI S1..almWs mullkll imnti l'r'l.ékct is helo oltjlík és meg' hollositjn.k, i\li, ugynn a kőzlekodí'sllck ol)' mén'u tökclycsiimsc mell('tt, II milyent o szk.zf\.dnnk tilveznie flzcrcncs{'jo van: nincs tqhlw ILZ ors1.8.gok és,'ilágok, Yag,'" n. s7.ámzföld (>s tenger közt ol~' Livolság, mcly nz önmlivclósrc l.'9 ön(ejicrzu. sre kirekvő ('gyl'ni dr.árlmlnjl o.ttól, hogy f\z clöhrundottabb népek l'fl nemzl'l(.'i. 1U1g)'87.erii nlkotásait és mest.cnnow.'it megtckinulc8bc; tl( M.('ri IL modern hirsndalom s kivált a tárrulati tört:'kvl'r egycsítdi ereje szinwn m L'~rt.'l.lúJta /lz CIl2.közökd arm, hogy (' ('1.clt milwl kounyebben, minill kc:\'ercbb ítldoznttal l'rheflrck \7. t;r;!ek, lödök. Uyellck IL kujonoozö iplu'iskojúk, nwk rnjztérmei, II ki"álóbb

57 lllcsu.. rmííyek ro'(ijt('llll'il~'c i, ipnnnuzeumok sth. n milyenek 1)Ö1, örommel mondhatom, oeul t,'ro' pchhln~1 hírunk hn.zltuk fönírost'ibnn is, A mil lllegnyitilndó iparmuzéluuban II. Szi!kely m(\\'ellkli:si I.'S közgazdasági egyleh is egy ily önmíí\'cli:si eszközt ki\'ánt. IdeRíteni fl, Rz\'kclyröldi iparo!lok 87..áml'i.m. mel~'hcl] I\.Z érdeklo.:wk 1\ lmlad6 roli- cr kézi-ipnr e{{yes jck-scbb \'Ugr ujabb :;z(,l'kl'zctii njkotásnit mcgkkinthetik, tallulmáuyol,hatj(tk, nzqkról mjzokat yehetnek, E Il1UZClllU fil1nndó Rzékhelyéül n.s...ékcly egyleh központi yiihlf.zlm!lnyn. ~I, - " ásúl'helytt. mint fl. Szókclyföld egycdüli F;l,llb, kinilyi, c mellett néj>csrégre 1\ legnagyohh fl \'usuti közlekedcsscl is híró "líroflát. jelölte ki s w.klha "1\11 y(-,'c. hogy II muwlltn kintlóhh dn.rabjaihól é,'cnként egy bizonyos körror~,,(lb szcrint.. fl Szckelyföld mm VH.rOllllíhl\ll ir kilí.llittl.!1 rendezk-sat-k: hogy azt ILZ Cgl-s.r. SZt'kelyföhl it>nrosságn. hl\.8zn/i.lhmsil. mint II l')l,t'kclyföld kö...ös... ugyolldt. melyet c lrő IIOroou Mn ros- \'I~,81'ir Iwly \'líros köl,\'cucilclb, de cgyszc.nnuind ll.z cgész Rl,l'kclyl'll'g gom)o;{.(i8l1. oltalma. CS tílmognttl'l(l. am IXlCSlÍt. egyletünk. Ezen muzc!um. mint kez<lculllll)'('zés, l('tmókzctcscn lxh'chb ftjli1szt.óste "ár R csnk is itlövcl fog IlZOIl hclf.ctbc jutni, hogy kinlslaessc magát s a. kiuii'.ött czti:lllak u magn. teljcsscgóoon megf deluc!lj8cll. Egylct.iink c ezólm m(1.t is c7.rek(::táldozott; mind e mellelt teljes eltokék>ssel VIUl n. fcjlcszw81lcz és kicgt!szíwshez, mlamillt. a fennto.rl/islloz is, erej ti:llcz kép<"'fit, m egfe lelő költ&-ggt-l jllmll1i; clc ezt tl.7.on relucnyhen teszi. sőt ha Ő8z intt!ne k kell lellllcm, 1\ kezdemónyezós is annnk kilát./isbfl. hel:yezélk.' mellett wrk ut, laog,\' e "IUlalatot /lz ÖSSY.C8 Rzl kclység 8 külöuó8t.'u II szekclyföldi városok, ipurosok és ipluos lftitületek részint egy IIZN s mindenkorra Wclldö rulomlí.nyaikkll.l. részint éveuként megujuló jámlduükknl fogják segíteni, A mi M.- Vá&í.rhcly szub. kir, városát illeti, örönhul'1 em" tem fól, miszerint a. tjgztclt város töm.inylmtóaagi biy.ott.&iga.. lit.lmtm c ' Iillalat. kozhllsznúságlítól, már mc:gho1.t.r fl. tnrgll lildo...atát.. 1\ mm',cum 1'IlJClyezllsCtC llll.'gki\'lí.ntnw Iwlyíségek t.crcru l."'('ukimt ~W frtot és a. fellwtás költ.ségcbcni rcsz,'\ttre

58 IIzinren ih'enként 200 rrtot F.7./Wl\z\'án m<'g fl vúro.s pünztanihól, 1\ mii:rt központi vltlllrdmr.nyullk köfi?-önetct ifi molhlott t.>s mond ez uttal ill áitftlam e tirztelt \'R.ros í'lllelkedett s7,cllelllo polw1nu<,stcrl'llck, tanl1crfínnk éa!ön',-hntósági hizotwlgh.unk, Ezen szé» pélcln, ' nem kétkedem!lz (' ezélrn meljindítnndó kf.regeu>f:i útjáll MnrOIl-Vám'lrhely ÖfllIZCR Inkollllá.gt'ibnn, II \'Rlomint R helyi t. ipnrtárslllntokhnn is, méltó köv(lwkrc fog t.'llií.llli, }.:ti R7./\brul leg."en ezt klilönöaen MarQfl- WlBár!u.lynek e,,(jinint íi.ltn.1 I cgközejehbrűl \'rdekelt tisztelt ipnror liínmlntnirúl kihuflslhn h ( I~ e zn cm, l\int'08, V B.c;ií rh e l~ történelme n 17. R?,úzad c l dl'rűl kiilönhell is ~' szép példát mut..'l.t fel az Itkkori ez( hek él(ltébtll, Ugyanis ft történelmi eml i>k{\ Borsos Tnm/lll, c '\'(~ro s l'rrkori, derl'k fdhin1jn, fl koml1nk jelet! állnmrerfin, m~\'őz\}(h'e arról, hogy nz ftkkor ~' Ill (tjlt r('lváltott tatár ('fl török CAOrdák dieu (' vlí.l'ol'ill uk cg." k ővár mil,\' ron~,,('(leimet nyujthnt - miutiin fd ed e>lmi jó\'(~hn.gyf18 t eszközölt rá, jlpíteni kl'zrlw l' v!1mt, Illel.", hn. Vált07.ott fotllllí.bnll, ele II '\'lí.ror pillczánnk oldllllin mo. ifl fenná.1l; s nelu'i.ny ~." alatt a. n1r elkt.'mzüln'll, fl Z akkori i(l ők \,im.ollyni k ő?ö tt elégg:e mc-g nem 1I1MJhnw IIz01glílatot tett az élct- (>fl \'f40'onbiztonrágnl\k_ H ll!\ kl'rdjük: kik,"oiulk lcghíiségcscbb, Icghu7.góhb muukmni.borsos Tam líflnak e,,(lt 6 ]l í tl~ nél? A tórknot nzt ({'I{'li:!l. cú!llck fl azok buzgó tagjai, fl, kik n fé lk ezőkbe ll ollót, knlll plicaot vagy miii! míi flzcl"t, leggynkrahbnn l)('(lig fegyvert tlll't\'t&., nuí.sik ke>zökkel rakllík fl wglát n. Yllr ffllál'fl_ S YfLiion nem volnn-e hlí.uttllom?! lnr08-ylim.rhely öllflzes ipnl- tlí.tfluln.lait61 - kik az egykori czéll ckn e>k 1\ jelen idök re lrogí~liához mért utó<lni gynlll'int t.ckinthewk - l' IlIl?.gösfa.got Illegt..'lgMni fl rólok azt. reltmmi, hogy ne követul,k elü<leik ft!n)'('m IJcldájtit, hn C7.cn IllU ZCllmnak - minwgj fi.z ipru'omk fl7.ak, rt.olme gynntpítmílta ('8 ízlése ncmcflitkllérc szánt nlkotá.q é" uj,tyszólva egy flzellemi emmok vagy bú"t,ninfl.k fl.'utartásiíhoz,-fll6 járulás.'\ R7.ólítann fel öket 1\ kor inw fl7..il"r, mlmnint 8.'1jrit koz\'(,t! e>1l ~ ' rtle kuk, 'gell, koz,'ctl('n I'I,tl (lkiik, nwrt hn!illír :l.z iparosoknt scm "L-d ik ki"áltságle\'c1ek ('8 flz.n.hlldllhuak, ha.ii ~1U

59 onfentnrt.lísl1k legbizw6l1bb ( ~sz kozct megfelelő erlclmi (>rejokheil, n. kor lzh:scllek cs szukl.cgcnek megft'lcw s... ahatos Illkotii~okiJun tnlá.lhutjli.k fcl; ft, mi egyébiriint II llij"siull11mi cll't mlís vonásaivul is t.nj.fi.i, mert l'sy jeles író szcrint nz cmbéost's: I{'snagyobb Or\'Oss(LgIl (bármely állúsponwn ős fogllllkol'.r.aniíl it;)!iz ismeret és tudils; mig :\ tudlltjnllslíg \'Rgy fóltudas fclpenz cs elöfizet08 minden nevcn nevezendő nyomorlll3lígm.. SZIlbad legycn továbbá c támognltúlt ll. Rzckclyfohli tobbi vlírosok, II általában ll. Hzékelyfolcli Ö88l'.e8 ipnrosszígtól kilátásba!u)lyc:t.llljul és l}(ldig nemcsak azcrt, mert n. muzeurn, a. mint már említtetett, II 8zekelység közös kincset és vagyonát forin kepezni, mely tehát közös tamogll,tt18t igényelhet, hnm:ol M.crt iti, mert minél szlí.m08l1bban adnák mngoknt 1\ szckclysegből az ijllll'os pályám s minl>l fcjlctt.cbbó kcj)l'.ö<lnek Crl.clmi (U'öl)Cn es műveik sl'.aba-tosságúbl\ll, 11Z iparos oszl:lly UIlIlI\! jdcnl.ok(fnycijij tcnycwjuvo, s llf:tysz6h'l1 hntn.lllll\snbb o!:l.:dopími. \'álnek 1\ magyar álimil wtitcnek, mcly I\nnál könnyebben megbirkoznek I\mn. nagy rc hhl!\tt~lj, hogy Im mar n meg\'luwzolt koroszlilck szerint lllef..,''8züllt is t~ nt:lllcsseg és fegy\'crwuyck \'!li'llz81l CH kizá.rólago8 umlllln, dc nl'.crt I~ mngyllr huzll S ennek kcreli'hen IL szekclylk!g ösuoim, I~ lultcwk idcji:n kívul, " l.lckc öl(' Ucll is meg\ cxh.'88ek,!klt mind nlls.yobb virzigduml juh80n. fl Iliw, ki biullo, hogy ez l.'szmch\ncwlilt 8r.érillt ll. ml\ megnyihmdó,!:i. mög u kczdct nelwz8(lgei\'t:1 küzdö iljiu'muzcumhoz mi1y foutos nemzeti éli,í.lhlmórdck ih fúzödik. Av!\gy tán lesznek, ll. kik I\rrtl fognak bh'ntkozui ukur It 1il'lybcli, aklú' 1\ vidoki ti sztelt ipurosok közlil, hogy a miti llomzcdckrc sok nllgy fcltldu~ LuimmJott; ennek kell, úgy 1Il'.oI\'8., l~ mult századok multl8z~lst'i.t ujtlbb Illcg újllblj \'úljalatok lulreho"jí&~,í.lhtl kil>ótolni s c miatt llicgrogyl\tkozott nz ",nyllgi erö, H llineil honnan nllmlcnikro juttatni Erro IWJIl!,an Cll, habilr sok részben dismerem. bogy cmo!,'ljehczult lll': idök... jtí.nlsil rclettiink., dc l\zért mégis!lz 1\11g01 peltluljoszcddcl rclelek: lill nkllmt nw, móc! is VIUl!. Dc tán már tovább is igénybe vettem ll. mélyen ~isztclt köl'.ou8cg becaes figyelmet, mint kell VILla. 'l'clu'i.t mcg csi\k egyel

60 A.Swkely mih-cjö<i('si {<s közgaztjlll>ligi ('gylch, Ilzt his7.em, hogy 10 (lws fcnnlíllií.tm crulekd" vfiry hogy moc:lcnl fiz6 ml eljck, juhilcumnt nl'mt:scljb (",g fenyelklhb téllynycl nem (IIVklthettAl,"oln(l, még, mint c muzcum IcU!sík'8C\-cl. t\ mi engein illet, tl.7.on 10 Ó\' alatt, mióta ru: l'gylet Ictezik, s (munk elnöki lilizti!t nm szerencsefi viselni, nem cgyswr fclll('\'íilt szm::m és lelkem, midőn n 8zckely(öld S7.dlcmi cs anyagi <'f<lekci clömoz(hmslím inínyzou mllukr.ssfiglluk l'gy('8 tnlyeit ülöszcrillt vegrchajtnttuk; dc!\zoil lll'mc8 elijivnll'ist. mdy c perez('klicll nim Vlir, azt t. i",!jqgy c<'.en, az egylet "Ital ahll)jtott IllUZCUlJlot lilt'gll)"i8i3iull li közlluszlliilnlrn. bo<:szi8iil\lu : ('Illöki működese lll egyik kináló fcllypoutj"nnk tekintem, Midön tc!uu c mtl7.culllot c UellH.'1f öntudntlmn es keblem Imz:tlins gcljellehuci között C7.(.'IlIlC! llit:gnyitom, nzt!\z01l forró óhlljtlis kiscretebéu wszem: vlljlm. IL s<,.ckelyfcildi iparosság minel Ilngyobb sikerrel IUUJZIlIUlllt; n 8Zl'kcly&'g koz.szcllt me ("8 köws líjdozatk108zscge pedig lehetövé tenné, ho{:o'c mu7-culd minel izldosubblí. fejllilljek 8 orok idökn' fennúllllllasoll, Ezell, ILZ lí.lt.alún08 mun It.!lilg HZlllvonn]úll lilló s l'g)' ipílrmuz('um fout(l6l;ltgl'it törkuehllj l'8 tllllomlí.nyolf IlzcmpontlJÓI islilcrtdö, II IL jckulovök firo,t:lují..,t IJlcglt:I)ijc1l IdJilillcfI('){í lj(ll>zed ul.lín HATu KÁMl,y tartott!<í';aklizérh Ix:tlzl..\{h'l, horo" nz ip!u-oook s cgylí.ltnhl11 IlZ <'gesz kozolll;ce; mikl'jl Iuu;zlllt! halja :~ ipllrmuzcumot lcgczdszcrűboou nz onkcpzesrc CI; az líllnllillos izlt's, mh\'clt.'il's fejlesztésére, Ezt kö\'cttc Uyörlfy Pető polgá.rme.'swr urun nyilatkozaln, hogy II \"íu-oh {'S alhluk ejöljlú'ó6itga az il'llrllltlzcliillot, mint UNJlZcti kör.killcsct, Jlltrtfogoló figyelml' liúl';.}'liul t.ekinti, Ezulltu S<,.utlllliri SüW Ferenez, lu: ip"rok-kor ('luökc adott kif(~cz('lit az örollluek, llielylyclnz iparlllllzl'llmot nr. iparosok roglldtlik II jelezte, hog)' ök annak l'rtckct islllerik, becsct felfogják li ngy fl. nmguk crd('kl'lxm, mint II ko<,.ouscg igeuycinek miuel teljescbb kid('wlhetésc wgctt nzt tmmlmllnyozni li ez lihlll nmgukllt kcpczni k('th'cs kotcmstiógiiknek ismerik. Utánu. KO\"IÍ.Cd Ferl<llcz llj>íltplebl'iuo8 8 az egylet mllros, \"idckj \'álüsztmlí.llytinllk elnöke tctt llyilatko7.tltot, hogy mily

61 orommel \'e~zik út cgyél8re itleigilmcscll ezéll illwzét kózvet Jell gomlozását 8 1llll11lk ftlhigyelete t'8 ft'jlesztésc koriil II kőzponti vá.1ilsztmánytólll~ ert megbizások ertelmcben készseggel fámdoznak tovább is. Egyszersmind azonban, megemlékezv{' ru:on kincs 1Il1g}' becscröl, melye luuzeumball VIUl: azon óhajtá.stiullk ad kifejezt'st, bogy az minel elöbb telje~ biztossrgot uyujtó R.lkIlIUlUS solid epillelbcn Ilyerjell állandó elhelyezest, 8 e tekintetben közlli:jártl~m I\zólitotta föj II mngflb kormány jelen levő kej)\ i.'lelöit, mire Szo.lay Imrt' cultusminiszteri osztálytrull1cso~ ur n le.'gszivesebb közhejál"ást helyezt~ kilátásba, igene, horv II hit.ottnk \'!~ tapasztaltllk felöl n lerjohh imlulalu jelentést fogjn az iliekkes belyen benyujtrni. Vf'gre kia"iztattnk IlZ I~S:-). e\i hudapesti 011<7..6gOl> kit'illítti. SQl', mlu"()~\'fi....!trl)elyj kifi.ll,tók áltnlnyert {'rmek t.!soklen:lek - fl ru-.zrumegllyiltak ajtói IlZ ipn.rm llzculllllflk, mcly It legkcucmeflt'bb megll'pt'k'8wl áthatott. kömnscgct - rökl:llt a sznk I:rtőket - az cis/i pillel.llatbflll meggyözw, hogy IlZ országreszheil tobh olyan IllUZCUIU nincs, fl hogy a szt'kely-egyld oly bányát adott ti Szekclyröldnt'k, Illcly I~ lt'ghl\.'izno,;n,h h ('S szuksegc:;ehb kincset rejti llltlj.:álmn, (le ugy, hogy Ilnnak aknázása könnyu, lllt:gli7.erzcse t\dcs. A gyóuyorködö közonscg csak kesö esk hefl.llli.val tósozott, egy kcd"{'8!lnp f' ljllekl t,'j\'e llhl.giívnl, lj az e~let nagy gyillese mííli libp hnjlllllig tartó szépen sikerült bííllal nyert ke:llemes heff'j( 7.e!'lt..7 Jejjyz:eU.e:,'-(lOY Utibor, If, k. titicir. Hjtele~íté5i11 : 1::hentin.inyi Gylt"'" ~.J,. I (ls 7'nll/(ÚI. JI. k. Lokodi Jú"us, If. k.

62

63

64

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ľ ó ľ ľ ľ í ę ę ľ Ĺ ó ö ö ľ í ľ ú ť ľ ľ ü ó ö ö ü ľ ó í ľ ź ó Í óľ ľó ľ Ü ó ó ľ ľó ľ ľ ű ľ Ńź ľ í ź źę ľó ú ľľ Ü ń ľ ľ ó ľ ľ í ľ ú ł ó ó źľ ü ľ ű ľ ľ

ľ ó ľ ľ ľ í ę ę ľ Ĺ ó ö ö ľ í ľ ú ť ľ ľ ü ó ö ö ü ľ ó í ľ ź ó Í óľ ľó ľ Ü ó ó ľ ľó ľ ľ ű ľ Ńź ľ í ź źę ľó ú ľľ Ü ń ľ ľ ó ľ ľ í ľ ú ł ó ó źľ ü ľ ű ľ ľ ú ľ ľ ľ ú Í Ó ú ľ Ö ľ ľ ü ľ óľľ ű ö í ľ í ľ ľ ó ľ ľ ű ľ ľó ľ ł ľ ľ ö Í ľ ľ ľ öľ ö ľ ľ ó ł ö ľ ö ľ ľ ó ľ ö ľ ľ í ó ú ű ö ö ö ö ö ź ľ ľ ľó ó ó ö ľ ü ľ ü ľ ľ ó ľ ľ ľ í ę ę ľ Ĺ ó ö ö ľ í ľ ú ť ľ ľ ü ó ö ö

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ó ő ůĺ ĺó ľ ĺ ő ĺ ł ĺľ Í ľ ĺ ú ĺó ĺ ĺ ľ ó ĺľó đ ő ĺĺľ ľĺ ó í Ö ľ ő ĺ ö ö ő ó ó ó ö ľ ő ő ó ó ĺ ľ ö ő Á ľ ľ ľĺ ö ľü ő ó ő ľ ő ľ ľ ľą ó ĺ ő ó ó ó ö ź ĺ ľ ú ő ő ő í ő ľ ľíí ľ ó ó ę íź ő ľ ő ĺ ő ó ó í ĺ ľ

Részletesebben

ł ĺ ú ľ ľ ú ľ ó ĺ ĺ ľ ľ ü ľ ü ľ Í ľ ű ľ ľĺ ł ĺíľ ű ź ľ ó ę ę ĺ ĺĺ ó ú ö ó ó ľ ó í ó ö ú ö ľ ó ó ó ó ĺ óľ í ó ó óľ ó í ó ę ź ó ú ö ó ó ó ó Í łľ Ę ľ ľ óľ ü ó Íľ ť óí ó ö í ľ ó í ö ó ľ ú ľ óľ ľ ú ľ ú í ú

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ ľ ĺí ü ľ ü đ ę ź ö ö ö Á ľ ö É ľ ĺí öľ í ľ ĺ ł ľ ĺ ł łü ľ ą ůź Ü ł ľ í Ü ł ľ ľ ł ľ ĺĺľ ľ ą ĺ ľ ý ł ą ł ą ĺ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ Á Í ĺľ ö Ü ö ú ľ ö ł ĺ ľ ůź ö í ĺ ĺ ľ ö í ö ľ ö ą ö ľ ľ Ô ľ ü í ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó ő ľü ó ő ü Ö É ľ ľ ü ľ ľ ľ ű ł ľ ľ ő ľ ľ ľ í ő ő ľ ő ó ľ ö ö í ó ö ö ć ü ö ó ö ü ę í í ő ő ľ ő ü ű ó í ő ü ű ö ľ ó ü ö ö ź ó í ő ö ľ ü ó ó ľ ź ó í ő ó ö ü ó Á ó ö ö ő ź ľ ó í ő í ü ö ö ľ ó ü ö ű ö ę ő

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Ą ł ó ĺ ő ő ľ ő ő ĺ ö ľ ľ ő Í ľ Ü ĺ ľ ö ľ Í ľ ľ ĺ ź ü ĺ Í í ę É Í É ľé ó ĺ Á Ü ľá É Í Ü ĺ É Öľ ľ É Ü É É Á ą ü ľ ĺ É Á ą ľ ů ľ ľő ľ í ź ź ź ź ü ľ ő ő ő Ó ő ů ľ ó ĺ í ó łí Ü ö ú ő ű ĺ ĺ ĺ Ö ľ ĺ ö ő Ĺ ó

Részletesebben

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL SLÁ LGZÓ Z 66- ÉBE Z SZÁLY LÁY EREÉYE SSZ ÖSSZESÍÉS É ÉRŐL - 55 - l dlgó 6-,, évebe eüle é v : : Sóg,dő Blb eld Láló g g-ö óá óef gh -áb á óefé gh á-f ' l Gáb -f l Gábé -f 7 Í7 Áád Sád ö- 5 6 Áádé e g-ö

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ő ü ő ľ ľ ő í ľáľĺ ĺ ĺ ó ľ ł í ź ü ę ő í ü ľó É Áľ Ü ľá ľĺ É ąĺ Á Ą É Íľ Á ĺł ĺ É Ü É ľ ĺ Éľ ľ ą Á ą ĺ ę É É É ĺ É Á ł ĺ ľ ľ ĺĺ ó ľ ů ź ź ü ý ź ő ő źú ő ü ú ľ í ę ľá ĺ ó í ő ĺ ę ő đí đ ő

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

?+:ia?iìf 2iii 2:a! Z:ii 7 Fi,?v7it'=

?+:ia?iìf 2iii 2:a! Z:ii 7 Fi,?v7it'= =7?^tz'v1 7=zz7'r?.,. E " v+z7 ì 6. \ 1 e,. Ì.7 _^= = =lll = ì ì?=_*lt,_ ì _._. +7í?= t ì??. r 'zz"=2f. Y?ll /..... =ì jí. f >.=,z?= 1

Részletesebben

ö ó ľ ö ü ö ü ü ő ľ ĺ ľ ľĺ í ö ü í ö ü ú ö ö ľ ó ľ í ö ľ í ő ú í ü ü ľ ö ľ ő ő ľ ó ú Ŕ í Ä ó í ś ł Á í Í Đ ě ě Ď ě Ě ě ć Ď Ď ľ Ď ś í ő ú ü ö ű ü ľ ő ü

ö ó ľ ö ü ö ü ü ő ľ ĺ ľ ľĺ í ö ü í ö ü ú ö ö ľ ó ľ í ö ľ í ő ú í ü ü ľ ö ľ ő ő ľ ó ú Ŕ í Ä ó í ś ł Á í Í Đ ě ě Ď ě Ě ě ć Ď Ď ľ Ď ś í ő ú ü ö ű ü ľ ő ü íú ĺ ó ö ó ĺ ö ő ĺ ö ő ó ó í ó ü ö ľ ĺ ö ó ö ó ĺ ő ľ í ő ö ö ĺ ó í ľ ö ĺ ö ó ĺ ó ő ó ľ ó ö ő í ľ ĺ ő ő ő ő í ö í ó ł í ł Áĺ ę Á Ä Á ą ĺ ś ś ě ą ľ Ą Ď ě Ą ĺ ö ľ ö í ő í í ö ö ö ő ü ö ó í ľ ú ő íľó ö ľ ó

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ Ó ľ ü ĺ ľ Ö ľ ő Ĺ ľ ĺ ĺ ó ő ł Í ľő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ö ľĺ ľ ľ ľ ő ĺ ő Ĺ Ĺ ľ í ťő ő ó ó Ĺ Í ő ľ ó ó Ĺ ő ú ö ő ľ ĺ ĺ ĺ ó ľ ľ ľ ö ľ ľ ľ Ó ó ó Ö ľ ö ľ ő ľ ó ľ öľ ľ í ľ ő ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ö Ĺ Ú í ö ö Ĺ Ż ő ľ í Ü ľ ľ

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ő ľĺ ó ľ ü ő ü ő ľ ő É ü ü ľ ó ó ó ó ő ő ó ü ő í ľ ő í ü ö ö ő ľ ü í ó ó Í í ó Ĺ ő ĺ ľ ĺ ź É ő ľ ľĺ ó Í ó ó ó í ľ ő ľő ő Ĺ öľ ő í ü ĺ ĺ ľ í ó ö ó ľ ľ ľ ü ű ö ö ő ľ ľü ó ľ ó ó ö ö ő í í ő ő Ĺ ľ ő ě ľ ó

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó é ü ü ó ĺ é ĺ é ó ź ü é é ĺ é é Ą ó é ó ö ö ö í í é é é ĺ ę ó ó í ö í ó ó ó ó é Ĺ ĺ é é é ĺó Ü ó é Ü é ĺ í ĺ ó ó ó Ü ĺ ó é é ü Ü é ĺ é é é é ü Ü ź ł é é í é Ü ö Ĺ ü Ü ĺí í ó í ó é ó é ö é é ó ö ó ó Á é

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ö ü Ĺ Ú É Á í ü í ę ű ö ú Í ö ö ö ű ö ü ű Á ű ö ö ü ű ü í ö ö ĺ ö ö ű ű ö ö ű ü ö ö ö ö í ö ö Ĺ ö ł ö ö ĺ ö ű ö ĺĺ ú Á ľ ĺ Á í ö ü í ö ę Ĺ ü ü ü ü Ö ü í í ö ü ú í ö ĺ ö ö íí ö ü ü Í ö ö ö ö ö í ú í ę ĺĺ

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ľ ö ö ü í Í ľ ľ ľ ĺ ü ľ ľ í Ę í ú ź ĺ ĺ ľ Ü ĺ ü ű Í ĺĺ ĺ ľ ľ ĺ Ü ł ö í ĺ ź ľ ľ ľ ľ ú í í ú í ý í ű ö ĺ ľ í í Ü Ü ľ ü í ý ź đ ü ľ đ ä ĺ ťĺ Í ö í ľ ę í

ľ ö ö ü í Í ľ ľ ľ ĺ ü ľ ľ í Ę í ú ź ĺ ĺ ľ Ü ĺ ü ű Í ĺĺ ĺ ľ ľ ĺ Ü ł ö í ĺ ź ľ ľ ľ ľ ú í í ú í ý í ű ö ĺ ľ í í Ü Ü ľ ü í ý ź đ ü ľ đ ä ĺ ťĺ Í ö í ľ ę í ľ ľü Ö ľ ľ ü ľ ĺľ í ü ł öľ öľö Á ö ö ĺ ĺĺ í ľ đ ľ ľ ľ ą ĺ Č Á Ó ü ĺ Ü đ ź Ü ź ľ ľ ľ ľ ý ľ ľ ľ ľ ą ľ ľ ą ź ľ ö ö Ü ú ĺ ą ü ĺ í í ľ ö ö ü í Í ľ ľ ľ ĺ ü ľ ľ í Ę í ú ź ĺ ĺ ľ Ü ĺ ü ű Í ĺĺ ĺ ľ ľ ĺ Ü ł ö í ĺ

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ö í ő ó í ó ľ ő ó ľ ú ö ő í ö ľ ú ő ľ ó źĺ ľ ľ ľ ő ő ĺ ő ö ü í Ľ ő ĺ ĺ ö ľ ő í ő ö ő ü ő ľ í ü ő ľ ó Ĺ ö Ĺ ő ő Ü ő ő í ľ ó Ąźĺ ö ü í ő ő ľ ő ü ő ó ü ü

ö í ő ó í ó ľ ő ó ľ ú ö ő í ö ľ ú ő ľ ó źĺ ľ ľ ľ ő ő ĺ ő ö ü í Ľ ő ĺ ĺ ö ľ ő í ő ö ő ü ő ľ í ü ő ľ ó Ĺ ö Ĺ ő ő Ü ő ő í ľ ó Ąźĺ ö ü í ő ő ľ ő ü ő ó ü ü Ü É Á ľ ő í ó ó ó ó ľ ü ü ö ö ú ľ ń ó ó đ ź ü ľ ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ľ í ü í ź í ľ ľ ö ő ü ľ ő ü ő ľ ĺ ő ö ő ü ü ő í í ĺ ő ľ ĺĺ óó ľ ź ń ľ ľ ő ľ ő ę ĺ ű ó źń ű ó ú ź ť ľ ó ő ő ľ ő ľ ľ ú ó ľ ź ľ ő ó íľ ó í

Részletesebben

ö ę ő ö ö ľ ő ó ó ö ö ź š ź ö ő ő ę źą ź ź ü ę ö ö ő ő ü ö ó đ ű í ö í ö ź í ü ö ö ó ó ő ľ ő ö ö ő Ĺ ő ő ź ő ľ ó ö ő ľ ő ź ő ľ ö ő ó ó ö ľ ľ ő ö ę ö ő

ö ę ő ö ö ľ ő ó ó ö ö ź š ź ö ő ő ę źą ź ź ü ę ö ö ő ő ü ö ó đ ű í ö í ö ź í ü ö ö ó ó ő ľ ő ö ö ő Ĺ ő ő ź ő ľ ó ö ő ľ ő ź ő ľ ö ő ó ó ö ľ ľ ő ö ę ö ő äę ó ľ ő ń ń ő ő ő ü ő ľ ő ľ ľü ó ľ ő ó ó ľ ľ ľ ľ ő í ľ ľ ő í ę ü Ő É Íľ É É Ü Ü ľ ł Ą É Í ľé ľé É óľé É É Ü Éľ Ą Í Ť ą Ł ľ É ą ł ľ ľ ľő ľ ź ő ľ ő ę ő ľ ź ľę źł Í ő ü ľ Í ľ ö ö ö ľő ő ő ö ö ú ő ö ę ő í

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ó ľ ľ ę ź ĺ ĺ ĺ Ĺ ü ó ĺ ľĺ ü ú üö ź ü í ü ĺí ĺ źů ö ĺ ĺ ľ É É ó ľ Á Ü ľ Ü ĺ Í É Íľ ľ Ü ľĺľé ľ ľ ą ĺá É Ü Éľ ĺ É ľ ł Á ą ąó Ö É É É ľ ü ĺ ĺ ł Í ĺľ Ü Ü Ü ź ľ ü ď ĺ ę ź ĺ ü ź ú ź Í ľ ü í źú ó ö ü ö ó ó ű

Részletesebben

Ö ő ü ö ű ö ü ę í ĺ ö Ĺ ę í ő ű ő ő ú ú ü ő ź ő ú í ź ź ź ű ö ö ő ĺ ú ö ö ő ú ö Ú í ę ö ĺ í Ĺĺ ŕ ö ü ö íí ĺ ü ő ö í ĺ í ő ü ĺĺ ő ö ö ő ő ő ö ö ö ö ĺ ő

Ö ő ü ö ű ö ü ę í ĺ ö Ĺ ę í ő ű ő ő ú ú ü ő ź ő ú í ź ź ź ű ö ö ő ĺ ú ö ö ő ú ö Ú í ę ö ĺ í Ĺĺ ŕ ö ü ö íí ĺ ü ő ö í ĺ í ő ü ĺĺ ő ö ö ő ő ő ö ö ö ö ĺ ő Í í ő ü ő ű ź ö ő ü í źů ő ő ö ź ő ĺ ĺ ő ź í ö ĺ ű ö ö ö ö ő ő ĺ ő í ű ő ź ź ő ő ű ő ü ú ő ĺ ú ő ö ł ĺ ő ő ő ö ö ö ü ő ő ő í ő íĺ í ő ö ĺ Í ĺ ö ő ü Ö ő ü ö ű ö ü ę í ĺ ö Ĺ ę í ő ű ő ő ú ú ü ő ź ő ú í ź

Részletesebben

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. "Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten"

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten Trumpet in C d lib. Soprn 1,2 74 Andntino Krácsonyi ének - kóruskntát Gárdonyi Géz: Krácsonyi ének címû verse, Krácsonyi álom címû színmûvének részletei, és régi mgyr egyházi dllmok felhsználásávl - Lczó

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł ő ľü ľ ź ő ü ź ü ö ü ü ľ ľ ĺ ö ť í ő ő ľ ő ö í ő ü ĺíľ ö ö ü ĺ ľ ü ľ ľ ő ľ ź Ö ľ ú ő ľ ĺ őď ö ö ő ö öľ ĺ ö ľü ĺ í Ĺ ľ ľ ľ ć ő ő ö ľĺ ö í ő ź ľ Ĺ ľ Í ú ö ĺí ö í źł ź ĺ í ĺí ĺ ľ ö ź í ő ĺ ł ö ő ö ö ü ĺ ő

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

ä ú á á á á á ú á á á ĺ ę ą ą ú á á á á ĺ á ĺ ĺ á á á ö í ů á á á í ł ü ü á á ĺź ĺ á á ó Źá ó á ű ö á á ó í á á ó á ä ü ú á á á á á ü ĺí ü ö áĺ ü á í á ó á ö á á á ó ü á ö á ĺ Ż Ż á í ö Á ź í á á á á ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ü ü ó ő ź Ü Ü Ü ú Ĺ ú ü đ ľ ĺ ńź ő í ľ ľ í ü ö Í ü ź É ő ľ ź ő Ó ö ú ó ľ ź ő ť ď ö Ó ú ľ ű ľ ó ľ ĺ ü ú ľ ű ü ľ ű ü ľ ó ő ľ í ó ú ű ó ľ ĺ ő ű ü ö ü ö ý ľ í óíľ ó ó ľ ľ ő ľ ĺ ö ö ý í őí ó ó ľ ľ

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ó ľ ľ é ľ é ü é ľ ó í í é é í ź ü é ź é ę é Ĺ é É É Á Á Ü É É Íľ ľľ ń ł ł Ą Ą É Ü É ľ ô ľľ É ľ é é ü é é é é ź é ź ł Á Ü é é ü ď źů é ó é é ü é ó é ź ö ö ó ö ü ó ó í ó ó ľ ü é ó é ö é é ľ ö ü é ľ ű é é

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ĺ ú ł Ö ü ĺ ü ĺ ĺ Á ĺ ö Ĺ í ö ĺ í ü ü ę ü í Ĺ ö ö ĺ í Ĺ ö í ť í ö í ö Ĺ Ĺ ü Ĺ ö ü Ĺ ű ö í Ĺ Í

ĺ ú ł Ö ü ĺ ü ĺ ĺ Á ĺ ö Ĺ í ö ĺ í ü ü ę ü í Ĺ ö ö ĺ í Ĺ ö í ť í ö í ö Ĺ Ĺ ü Ĺ ö ü Ĺ ű ö í Ĺ Í ĺ ú ł Ö ü ĺ ü ĺ ĺ Á ĺ ö Ĺ í ö ĺ í ü ü ę ü í Ĺ ö ö ĺ í Ĺ ö í ť í ö í ö Ĺ Ĺ ü Ĺ ö ü Ĺ ű ö í Ĺ Í ö Í ö í Ĺ ö ö ö í í ö Í ź ö í í ö ć ö ź ĺ ę ĺ í í Ĺ í ü ű Í ú ł íí Í ĺ ć ĺ ň ĺ Íĺĺ ú ü ĺ ö Ĺ ü ö ę Ĺ ĺ ö ę

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ľ ü ľ í ĺ ľ ľ Í ĺ ľ ľ í ľ í ü ĺí ź í ź ĺ ü É Í É ł É Ü ĺ É Ü Á ĺ É Í ľ ľ ł Ĺ É Ü É Á ĺ É ľ ą ńń ü ľĺ ľ ľ ź ź ĺ ď ľ ź ü ö ľ ľ ź ľ ö ĺ í ľ ľ ľ í ź ľü ľ ű í ľ í Ú ź ź ľ ú í ü ö ĺ ĺ ź ł Ż łř ú ĺ ú ü ú ú ü

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é Í í í üĺ é é ú ü é ü ö é í é í ŕí ĺĺ ĺ é ü ĺ é ü ź ź ŕ ü é é źńé é Ĺ é ö ö ö ö é í é é é ĺ ĺ ú é Ĺ đ é é é Ü é é ź Ü é đ Í ĺ í é ĺí ĺ é é Ü é é Í é é ü Á ü é ĺ é é é éĺ ü đ ĺ Ü é Ü é é é é Ü í é é í é

Részletesebben

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam?

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam? eat 1 evezetés b 4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ U-r, ki vagy? U-r, ki vagy? 5 b 8 b Heavy 11 is b Szi-go-rú -tyám len-nél, vagy sze-re-tő Œ ség meg-szü-le-tett? gm -nyám? 7 Te len-nél # # -vagy a Tör-vény, mely u-ral-ko-dik

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

é ö é ü ú í ľ ü é é ď Ĺ ö í ľ ľ é é é é í é í Ĺ ó ö é ű ó ö é ü é ä é é ü ö é é ó ü ö ö ó é é é é é ľ é í é é é ľ ú é í ü é ü é ü é ü é ľ ó í é ü ü ü

é ö é ü ú í ľ ü é é ď Ĺ ö í ľ ľ é é é é í é í Ĺ ó ö é ű ó ö é ü é ä é é ü ö é é ó ü ö ö ó é é é é é ľ é í é é é ľ ú é í ü é ü é ü é ü é ľ ó í é ü ü ü ľ é ü ľ ľü ó é ú óľ ź ľ ľ é é ź é é ľ ľ ó Ĺ é ĺ ó ĺ ľ ö ö í é ľ ľ ó í ľ ö ó ĺó ö ó é ľ ľ ę é é é ó ľ ľ é ľ ľ é ľ ľ Ü ľ ĺó ĺ ó ó ź ľ é é ü Ü ĺ ó Á óü đ ó Ü ńź ľ ľ ľ ľ é í é Ü ń ó é é í é Ü ö ľü ü Ü ľ ľ

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben