Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén"

Átírás

1 Ket képzés ÁROP-2009/ A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október 1

2 Bevezetés A Ket.-novellához kapcsolódó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: évi LVI. törvény) keretében október 1-jei hatállyal valamennyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú törvény kisebb-nagyobb módosítására került sor. Ezek közül a legalapvetőbb változások a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) rendelkezéseit érintik, így ez a tansegédlet részletesen az e törvényben bekövetkezett változásokkal foglalkozik, valamint ezt követően röviden bemutatja a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: Termékdíj tv.), a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.), a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.), az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.), valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. Törvény (a továbbiakban: Éhvtv.) módosításait. A tananyag az előzőek mellett azon módosítások bemutatásával is foglalkozik, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú jogszabályok tekintetében közösnek tekinthetők. Ezek közül a jogszabály kiemelt jelentőségére tekintettel részletesen elemzésre kerülnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvkr.) bekövetkezett változások. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosítása 1. Környezeti információk A Kvt a a környezeti információk megismerésének alapvető szabályairól, a nyilvánosság tájékoztatásáról rendelkezik. E rendelkezések között kiemelt jelentőséggel bír a 12. (8) bekezdése, amely a jelentős környezeti hatással járó hatósági döntések 2

3 nyilvánosságra hozatalát írja elő. A Ket. novellával összefüggésben tekintettel a Ket. 80/A. -ában foglalt, a határozatok nyilvános közzétételére vonatkozó rendelkezésekre a Kvt. 12. (8) bekezdése által érintett határozatok köre kibővült. Az új szabály alapján már nemcsak a Ket. hatálya alá tartozó olyan jogerős határozatokat, illetve környezetvédelmi hatósági szerződéseket kell közzétenni, amelyek végrehajtása jelentős környezeti hatással jár, hanem azokat az ilyen hatással járó határozatokat is, amelyeket a hatóság fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított. Ezzel jelentősen kibővült a nyilvánosság részére a határozatokon keresztül hozzáférhető környezeti információk köre. 2. Előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás A Kvt a ezeknek az eljárásoknak csak alapvető szabályait tartalmazza, azokról részleteiben a Khvkr. rendelkezik, amely a évi LVI. törvénnyel összefüggésben október 1-jei hatállyal ugyancsak módosításra került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet keretében. A módosítások következtében új előírás, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban [Kvt. 67. ] hozott érdemi határozatban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek (a továbbiakban: felügyelőség) nem kell döntenie arról, hogy a környezethasználó tevékenysége mely más hatósági eljárás hatálya alá esik, ha a környezeti hatásvizsgálati, illetve egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra nem kerül sor, tekintettel arra, hogy az előzetes vizsgálati eljárás tárgya a tervezett tevékenység által okozott környezeti hatások jelentőségének megállapítása és az engedélyezéshez szükséges dokumentációk tartalmi követelményeinek körülhatárolása. A felügyelőség az előzetes vizsgálatban hozott döntés keretében a Khvkr. 5. (2) bekezdésének módosított dc) pontja alapján csak tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység a Kvt. 66. (1) bekezdés d) pontja szerinti milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. A Kvt ának (4) bekezdése szabályozta október 1-jét megelőzően az előzetes vizsgálati eljárás során tartott közmeghallgatás formai feltételeit, az arról szóló hirdetmény, illetve közlemény tartalmi elemeit. Tekintettel arra, hogy ezekben a kérdésekben a Ket ának (7) bekezdése már teljes körűen rendelkezik, a Ket. előírásaival történő párhuzamos 3

4 előírások elkerülése érdekében e szabály hatályon kívül helyezésre került sor. A közmeghallgatás vonatkozásban tehát október 1-jétől a Khvkr. rendelkezésein túl kizárólag a Ket. szabályai érvényesülnek. Módosult az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határideje is, tekintettel arra, hogy a Ket. áttért az ügyintézési határidők napokban történő számításáról a munkanapokban való meghatározásra. Ennek megfelelően az általános számítási szabályok alapján az előzetes vizsgálati eljárás határideje az eddigi 45 napról 33 munkanapra változott. Abban az esetben, ha az eljárás során közmeghallgatásra kerül sor, a határidő 45 munkanapra hosszabbodik meg (a korábbi 60 napos határidővel ellentétben.) Ellentétben az előzetes vizsgálati eljárással, a környezeti hatásvizsgálati eljárásra, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási rendelkezések a Kvt.-ben a évi LVI. törvény hatályba lépése után lényegében változatlanok maradtak. A környezetvédelmi engedély megszerzésére vonatkozó eljárás (azaz tulajdonképpen a környezeti hatásvizsgálati eljárás) határideje az átszámítási szabályok alapján a korábbi 90 napról 3 hónapra módosult. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás határidejét viszont nem Kvt., hanem a Khvkr. tartalmazza. A Khvkr. 20. (11) bekezdésének módosításával az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás határideje a korábbi 90 napról 3 hónapra változott. Ez a határidő irányadó az összekapcsolt eljárás eljárási szakaszaira a Khvkr. 25. (11) bekezdése alapján, míg az összevont eljárást 4 hónap alatt kell lefolytatni a korábbi 120 nap helyett. [ld. Khvkr. 24. (13) bekezdés]. Bár nem kapcsolódik szorosan az említett két engedélyezési eljáráshoz, itt említjük meg, hogy a működési engedély kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje ugyancsak megváltozott, a felügyelőségnek hasonlóan a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz a korábbi 90 nap helyett 3 hónapon belül kell meghoznia döntését [ld. Kvt. 91. (1) bekezdés] A működési engedély kiadására irányuló eljárás kivételével végül szükséges kiemelni valamennyi említett eljárás tekintetében a Kvt. 71. (3) bekezdésének új rendelkezését, amely szerint az ezekben az eljárásokban kiadott határozatokat figyelemmel a Ket. 80/A. -ának (1) bekezdésére jogerőre emelkedésükre tekintet nélkül, nyilvánosan közzé kell tenni. A Kvt október 1-je előtt e határozatoknak csak a nyilvánosságra hozatalról rendelkezett, azonban nem határozta meg annak formáját. A Kvt. 71. (3) bekezdése a nyilvánosságra hozatal helyett már a nyilvános közzétételről szól, így ennek megfelelően a 4

5 Ket. 80/A. -ának (2) bekezdését kell alkalmazni, azaz a határozatok közzétételénél a hirdetményi közlés szabályai érvényesülnek. 3. Ügyféli kör A Ket. novellával összefüggő módosításokkal a Kvt. 90. (2) bekezdésében valamennyi környezetvédelmi hatósági eljárás tekintetében pontosításra került azok köre, akik környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosítás esetén az ezekkel kapcsolatos eljárásokban ügyfélnek minősülnek. A Ket. 15. (3) bekezdésének második mondata szerint ha jogszabály így rendelkezik a 15. (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. A Kvt. említett rendelkezése a Ket ának (3) bekezdése alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és jogszerű használója mellett ügyfélnek minősíti azt a személyt is, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. A környezetvédelmi hatósági ügyekben kiemelt jelentőséggel bír annak biztosítása, hogy az eljárásokban az érintett nyilvánosság tagjai a környezeti információkhoz történő hozzáféréshez és a jogorvoslathoz való jogaikat gyakorolhassák. Ezért szükséges kiemelni a Ket. 15. (6) bekezdésének új rendelkezését, amely szerint az ügyféli jogok gyakorlását törvény ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az ügyfél az első fokú eljárásban részt vesz. E megszorító felhatalmazással az előzőekben írottakra tekintettel a Kvt. módosítása nem élt, így a környezetvédelmi hatósági ügyekben továbbra is széleskörű ügyfél-nyilvánosság érvényesül, az ügyféli jogálláshoz kapcsolódó valamennyi jogosultság biztosításával. 4. A szakértőkre vonatkozó előírások A Ket. novella alapján, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel és szakértő igénybevétele indokolt, akkor szakértőként az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt kell kirendelni, hacsak jogszabály nem rendelkezik meghatározott szakértő (szervezet, intézmény, testület vagy személy) igénybevételéről. A Ket ának (1) és (3) bekezdésében biztosított lehetőségre tekintettel a környezetvédelmi eljárások sajátos jellege, a környezetvédelem területén rendelkezésre álló szakértői szakismeret és szaktudás alapján rendelkezik a Kvt ának (2) bekezdése úgy, hogy ha a környezetvédelmi hatósági eljárásában környezetvédelmi, természetvédelmi vagy tájvédelmi szakkérdésben szakértő kirendelése szükséges, akkor szakértőként a Kvt. 5

6 92. -a által meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi vagy tájvédelmi szakértőt kell kirendelni. A Kvt. új 92. -a a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Szolgáltatási tv.), valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban szabályozza a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértőkre vonatkozó előírásokat. E szerint szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, aki rendelkezik természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység esetében figyelemmel a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakértői Kr.) 1. (1) bekezdésének ab) pontjára az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) által, környezetvédelmi szakértői tevékenység esetében a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamara által kiadott, a szakértői tevékenység folytatására jogosító engedéllyel. Szakértői tevékenység folytatása a Kvt a alapján csak annak engedélyezhető, aki büntetlen előéletű, megfelel a Szakértői Kr. 2. -ában foglalt feltételeknek, valamint rendelkezik a Szakértői Kr. 4. -a és 2. számú melléklete szerinti szakmai képesítéssel, továbbá a Szakértői Kr. 5. -ában meghatározott szakmai gyakorlattal. Az engedély iránti kérelemben a Szolgáltatási tv.-ben meghatározott adatokon túlmenően meg kell jelölni a kérelmező természetes személyazonosító adatait, értesítési címét, szakirányú végzettségét és a kérelmezett szakértői szakterületet, illetve részszakterületet. Az engedélyező hatóság a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet. Határon átnyúló szolgáltatás esetében azonban figyelemmel kell lenni a Szolgáltatási tv., valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről évi C. törvény határon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott követelményekre is. A Ket ában foglalt szakértő igénybevételétől meg kell különböztetni azt az esetet, amikor a jogszabály meghatározott dokumentáció elkészítését vagy munkarész elvégzését köti, jellemzően környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői jogosultsághoz. Ezen esetek köre október 1-jével szintén bővítésre került, így az alábbi jogszabályok szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők igénybe vételét írják elő az eddigieken túl a következő esetekben is: 6

7 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. -ának (4) bekezdése alapján a műszaki beavatkozás esetében a műszaki ellenőr az lehet, aki a vízgazdálkodási szakértői tevékenységről szóló jogszabály szerint vízföldtani szakterületre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály szerint környezetvédelem szakterületen víz- és földtani közeg védelem részterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal rendelkezik, a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. -ának (8) bekezdése alapján a kármentesítés szakaszaira, valamint az összevont határozat alapján tervezett kármentesítés engedélyezésére irányuló kérelmekhez csatolt dokumentációt, továbbá a kármentesítési szakasz elvégzéséről szóló jelentést (zárójelentést) a Szakértői Kr. alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők készíthetik, a Khvkr. alapján a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken a Szakértői Kr. alapján szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el az előzetes vizsgálati dokumentáció, a környezeti hatástanulmány, továbbá az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás iránti kérelem egyes részeit. 5. A nyilvánosság részvétele a környezetvédelemben A Kvt ának módosításával a nyilvánosság által a környezetvédelem területén gyakorolható jogosítványok pontosabbá váltak és az egyes eljárásban gyakorolható jogosítványok egymástól elhatárolásra kerültek. A módosítások következtében a Kvt ában október 1-jétől általános szabályként azon jogosítványok kerülnek összefoglalásra, amely a nyilvánosság tagjait, az egyes jogalanyokat akkor illetik meg, ha nem valamely társadalmi szervezet tagjaként kívánnak részt venni azokban a környezetvédelmi ügyekben (eljárásokban, döntéshozatali mechanizmusokban), amelyek nem kerültek meghatározásra a Kvt ban. Fő szabályként a Kvt október 1- jével módosított 97. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy valamennyi természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet jogosult részt venni a környezettel kapcsolatos, nem hatósági eljárásokban. Ez az előírás tehát kizárólag azokra az esetekre vonatkozik, amelyek nem minősülnek egyedi, hatósági ügynek. Ezek a jogalanyok a környezettel kapcsolatos hatósági eljárásokban ugyanis nyilvánvalóan a Ket. szerint 7

8 gyakorolhatják jogaikat, ezek között elsősorban az ügyfeleket megillető jogosítványokat, amennyiben a Ket a alapján ügyféli jogállást élveznek. Az egyes jogalanyok által a társadalmi szervezeteken keresztül, azok keretében gyakorolható jogosultságok körét a Kvt a foglalja össze. E rendelkezések között lényegi módosításra a Ket. novellával összefüggésben nem került sor. A Kvt. 98. (2) bekezdése b) pontjának hatályon kívül helyezését pedig az indokolta, hogy az ott szabályozott jogosítványokat a Kvt. 98. (1) bekezdése már tartalmazza, mivel a környezetvédelmi engedélyezési eljárás ugyancsak közigazgatási hatósági eljárás. A Kvt. 98. (1) bekezdésének megfelelően összhangban a Ket. 15. (5) bekezdésével a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő a Kvt pontja szerinti hatásterületen működő társadalmi szervezeteket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. A Kvt. e rendelkezésével összefüggésben szükséges kiemelni a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendeletet, amely ugyancsak október 1-jén lépett hatályba. E Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdése alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) a központi elektronikus szolgáltató rendszeren a kormányzati portálról bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül elérhető, nyilvános elektronikus adatbázist működtet azokról az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről, amelyek annak érdekében, hogy a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról érdesítés kapjanak, adataikat elektronikus úton bejelentették a KEKKH részére. A Korm. rendelet alapján a szervezet regisztrációja az ügyfélkapun keresztül végezhető el a szervezet nevének, nyilvántartási számának, működési területének, képviselője nevének és elektronikus elérhetőségének a megadásával, valamint azoknak a hatósági eljárásoknak a megjelölésével, amelyek megindításáról elektronikus értesítést kér. A KEKKH által üzemeltett honlap alapján tehát megállapítható azon társadalmi szervezetek köre, amelyeket az egyes környezetvédelmi hatósági ügyekben a Ket ának (6) bekezdése alapján az eljárás megindulásáról hirdetményi úton értesíteni szükséges. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ha az eljárásban az említett társadalmi szervezetek ügyfélként részt vesznek, képviselőjük képviseleti jogosultságát a Ket. 40. (2) bekezdés alapján ne kellene vizsgálni. 8

9 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény módosítása A Ket. novellával kapcsolatos módosítások a Termékdíj tv.-t alapvetően nem érintették. A törvény 3. (4) bekezdésének a módosítása is inkább technikai jellegű. A bekezdés október 1-je előtt a Ket. egyes szakaszaira utalva határozta meg azokat az eljárás szabályokat, amelyek alkalmazását a termékdíjjal kapcsolatos ügyekben kizárta. A módosítás után e bekezdés a Ket. jogintézményeire utal. Ennek megfelelően a termékdíjjal kapcsolatos ügyekben nem kell alkalmazni Ket. azon szabályait, amelyek a kérelemre indult eljárásban az ügyfél által az eljárás megindulásáról kért értesítésre, továbbá az újrafelvételi eljárásra vonatkoznak. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény módosítása 1. A szakértőkre vonatkozó előírások A Vgtv október 1-jétől a Szolgáltatási tv.-nyel összefüggésben a Kvt ához hasonlóan ugyancsak tartalmazza azokat az alapvető rendelkezéseket, amelyek a vízügyi hatósági eljárásban közreműködő szakértőkre vonatkoznak. Ezek a rendelkezések szinte teljesen megegyeznek a Kvt. esetében írottakkal, azzal az eltéréssel, hogy az ezekben az eljárásokban közreműködő szakértők engedélyét a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamara adja ki. 2. Vízügyi hatósági eljárások A Ket. novellával összefüggésben a Vgtv.-nek a hatósági eljárásokra vonatkozó több olyan rendelkezése is hatályát vesztette, amelyekről a Ket. egyes szabályai már részletes rendelkeznek. Ezek a következők: a vízkészletjárulék meg nem fizetése esetén fizetendő késedelmi pótlék és kamat mértéke, megfizetésének szabályai [Vgtv. 15/D. (4) bekezdés] ezeket a rendelkezéseket a Ket (1) és (3) bekezdése tartalmazza; a közigazgatási hatósági eljárás költségeit a kötelezettnek kell viselnie, ha a hatóság által hivatalból indított eljárás kötelezettséget megállapító határozattal zárul [Vgtv. 30/A. ] a Ket (2) bekezdése ugyancsak kimondja ezt a szabályt; 9

10 a vízügyi hatóság szakhatóságként adott állásfoglalása kötelezi az eljáró hatóságot [Vgtv. 31. ] a Ket. 44. (1) bekezdéséből következő előírás; a vízügyi felügyelet körében végzett tevékenységek, illetve megtehető intézkedések [Vgtv. 33. (1)-(2) bekezdés] ezekről az előírásokról a Ket. 88. (1) bekezdése és a 94. -a kifejezetten rendelkezik, a hatósági ellenőrzés Ket.-ben meghatározott szabályait a vízügyi hatósági eljárásokban is alkalmazni kell. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény módosítása A Ket. novellával kapcsolatosan a Tvt.-ben foglalt engedélyezési eljárások kisebb pontosítására került sor. A Tvt. 13. (2) és (4) bekezdésének módosítása október 1-jétől megszüntette a természetvédelemért felelős miniszter hatáskörét az e bekezdésekben meghatározott engedélyek kiadásában. A Tvt ának (2) bekezdése alapján vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítéséhez, továbbá vadon élő állatfaj visszatelepítéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A Tvt. 13. (4) bekezdése alapján a (2) bekezdésben foglalt kivétellel ugyancsak a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a nem őshonos élő szervezetek betelepítéséhez vagy élő szervezet visszatelepítéséhez. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hatásköri Kr.) 14. -ának (2) bekezdése alapján ezekben az ügyekben október 1-jétől természetvédelmi hatóságként az OKTVF jár el. A Tvt. 76. (1) bekezdésében a természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó 90 napos határidő három hónapra változott. A Tvt. 78. (4) bekezdésében pedig a Ket.-nek a lefoglalásra vonatkozó szabályaira [Ket. 50/A-50/D. ] tekintettel pontosításra kerültek a természetvédelmi hatósági eljárások specialitásából eredő, a védett természeti értékek lefoglalásra, valamint az elkobzásra vonatkozó rendelkezések. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény módosítása 1. A koordináló szervezetekre vonatkozó szabályozás 10

11 A Hgt.-t érintő módosítások közül mindenekelőtt a gyártókra és a forgalmazókra vonatkozó rendelkezések módosítását szükséges kiemelni. A Hgt ának módosítására a Szolgáltatási tv. 3. -ának (1) bekezdésére tekintettel került sor. A Szolgáltatási tv. e rendelkezése szerint főszabályként érvényesül, hogy a szolgáltató szolgáltatási tevékenységének letelepedés keretében történő megkezdéséhez, folytatásához és igénybevételéhez nincs szükség engedélyre, vagy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének a bejelentésére. E bekezdés azonban lehetőséget biztosít arra, hogy az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet - közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján - kifejezetten engedélyeztetési kötelezettséget vagy bejelentést írjon elő. A Hgt a alapján a gyártók és a forgalmazók a Hgt.-ben foglalt kötelezettségeik ellátása érdekében önálló koordináló szervezetet hozhatnak létre vagy ilyen koordináló szervezetet bízhatnak meg. Ez a rendelkezés egészült ki a Szolgáltatási tv. 3. -ának (1) bekezdése alapján október 1-jével azzal az eddig kormányrendeleti szinten meghatározott előírással, miszerint a koordináló szervezet tevékenységét a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathatja. Környezetvédelmi hatóságként a koordináló szervezetek tevékenységének engedélyezése tekintetében az OKTVF jár el, amelyet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet ának (1) bekezdése, a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. -ának (1) bekezdése, valamint a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/A. -ának (1) bekezdése, valamint a Hatásköri Kr. 9. (2) bekezdésének a) pontja határoz meg. Az OKTVF az engedéllyel rendelkező koordináló szervezetekről nyilvántartást vezet. 2. A helyszíni ellenőrzésre vonatkozó szabályok Tekintettel arra, hogy a Hgt ában foglalt rendelkezéseket a Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai részletesen szabályozzák, a Hgt ában szereplő normaszöveg október 1-jétől újonnan megállapításra került és kizárólag a hatósági ellenőrzés tekintetében a Ket. szabályaihoz képest speciális rendelkezéseket tartalmazza. E szerint a hatósági ellenőrzés keretében a környezetvédelmi hatóság a Ket. 57/A. (4) bekezdésében meghatározott eljárási cselekményeken túl a hulladék termelőjétől, birtokosától, illetve a 11

12 hulladékkezelőtől tájékoztató adatot, összefoglalót, jelentést kérhet annak érdekében, hogy kötelezettségei teljesítését ellenőrizze. A Ket. 57/A. -ának (2) bekezdésében foglalt eseteken kívül pedig a helyszíni ellenőrzés végrehajtására haladéktalanul akkor is sor kerülhet, ha azt környezetvédelmi vagy közegészségügyi veszélyhelyzet teszi szükségessé vagy a hulladék kezelésével kapcsolatos súlyos kötelezettségszegés alapos gyanúja áll fenn. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Ket. novellával összefüggésben hatályon kívül helyezésre került a Hgt. 45. (1) bekezdésének a) pontja, amely alapján a környezetvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében az ügyfeleket a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban meghatározott kötelezettségek betartására kötelezhette, ha az előírások megszegését vagy teljesítésük elmulasztását észlelte. Ezek az intézkedésnek október 1-jétől a Ket. 94. (1) bekezdésének a) pontjára alapulhatnak. Végül szükséges megjegyezni, hogy a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban az eljárási határidő a módosítások következtében hasonlóan a Kvt. és a Tvt. szabályaihoz a korábbi 90 napról 3 hónapra változott. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló évi XV. törvény módosítása Az Üht. módosításai alapvetően a Szolgáltatási tv. már korábban említett 3. -ának (1) bekezdésével állnak összefüggésben. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendeletből törvényi szintre került az a szabály, miszerint az üzemeltetőnek a kibocsátási jelentést egyéni hitelesítővel vagy hitelesítő szervezettel kell hitelesíttetnie. [Üht. 5. (3) bekezdés] Az Üht. új 5/A. -a tekintettel a Szolgáltatási tv. előírásaira ennek megfelelően szabályozza a hitelesítői tevékenység folytatásának feltételeit. Hitelesítőként az OKTVF engedélyével rendelkező természetes személy vagy szervezet vehető igénybe, vagy olyan, a Szolgáltatási tv. szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező hitelesítő, amely a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő hitelesítési tevékenység folytatására irányuló szándékát az OKTVF-nek bejelentette. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény módosítása 12

13 Az Éhvtv. módosítására az Üht.-hoz hasonlóan elsődlegesen a Szolgáltatási tv. rendelkezéseivel összefüggésben került sor. Az Éhvtv. kiegészült az együttes végrehajtáshitelesítők tevékenységének engedélyezésére vonatkozó szabályokkal, ugyanis a kibocsátáscsökkentési tevékenység végrehajtójának az új 13/A. alapján az együttes végrehajtási projekt tervdokumentumát, valamint a projekt megvalósításáról és működtetéséről készített éves jelentést együttes végrehajtás-hitelesítővel kell hitelesíttetnie. Együttes végrehajtás hitelesítőként az OKTVF engedélyével rendelkező szervezet, akkreditált független hitelesítő vagy más EGT-államban feljogosított hitelesítő vehető igénybe. Egyéb környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú jogszabályváltozások a Ket. novellával összefüggésben 1. Jogorvoslat az első fokon a miniszter által hozott döntés ellen A Ket (1) bekezdés d) és e) pontja alapján október 1-jétől nincs helye fellebbezésnek azokban az esetekben, ha az első fokú döntést miniszter, autonóm államigazgatási szerv vagy kormányhivatal vezetője hozta vagy ha törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az első fokú döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta. Tekintettel arra, hogy a Ket. a miniszter által első fokon hozott döntés elleni fellebbezést kizárja, a következő hatósági eljárásokban a fellebbezés kizárt, és a döntés bírósági felülvizsgálatára kerülhet csak sor a Ket a alapján: A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó behozatali, kiviteli és újrakiviteli engedélyezési eljárások, CITES EU-bizonylat kiállítása, a visszatartás, a lefoglalás, az elkobzás elrendelése [A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 2., 3. (1) bekezdés, ] Barlanghasznosítás (hasznosítási mód megváltoztatásának) engedélyezése [Tvt. 51. (1) bekezdés a) pont] Barlangkiépítés engedélyezése [Tvt. 51. (1) bekezdés b) pont] Barlangi képződmények kimentésének, hasznosításának, értékesítésének, külföldre juttatásának engedélyezése [Tvt. 51. (1) bekezdés c) pont] Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmével összefüggésben az új belépő tartalékba tartozó kibocsátási egységek kiosztása [Az üvegházhatású gázok 13

14 kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 11. (3) bekezdés] Kibocsátási egységek megtartásának jóváhagyása [A közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés] Termékdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban egyedi mentességi kérelmek elbírálása [Termékdíj tv. 5/A. (6) bekezdés] 2. Fellebbezés a központi államigazgatási szerv vezetője által első fokon hozott döntés ellen Az OKTVF a Hatásköri Kr. 1. (1) bekezdésének a) pontja alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő központi hivatal. Ha tehát első fokon az OKTVF jár el valamely hatósági ügyben, a Ket (1) bekezdésének e) pontja alapján a döntés ellen a fellebbezés kizárt akkor, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. Eltérő jogszabályi rendelkezés alapján az OKTVF által hozott első fokú döntés ellen fellebbezésre van lehetőség a következő esetekben: A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet [8. (1) bekezdés] A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet [2. (4) bekezdés, 5. (8) bekezdés, 24. (7) bekezdés] Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet [9. (4) bekezdés, 10. (1) bekezdés, 11. (3) bekezdés, 16. (6) bekezdés] A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet [9. (1) bekezdés, 10. (3) bekezdés] Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet [17/A. ] A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet [6/A. (1) és (4) bekezdés] 14

15 Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet [1. (9) bekezdés, 11/A. (4) bekezdés, 19. (8) bekezdés] A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet [4/A. ] A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [17. (4) bekezdés] Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet [7. (4) bekezdés, 8. (1) bekezdés, 8/B. (3) bekezdés] Nem teszi lehetővé a fellebbezést a Ket (1) bekezdés e) pontjában meghatározott eltérését engedő rendelkezés hiányában többek között a Szakértői Kr., valamint a Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet. Ugyancsak nincs lehetőség fellebbezésre a Tvt. 13. (2) és (4) bekezdése alapján tekintettel a Hatásköri Kr.-re a vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének, illetve vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezésére, valamint az előbb említett állatfajok közé nem tartozó, nem őshonos élő szervezetek betelepítésének, továbbá visszatelepítésének engedélyezésére irányuló eljárásokban. 3. Eljárási költségek A Ket ának (2) bekezdése alapján a hivatalból indított és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárás költségeinek viselésére az ügyfelet kell kötelezni. Ezt az előírást a Kvt ának (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 30/A. -a ugyancsak tartalmazta, azonban e rendelkezések a párhuzamos szabályozás megszüntetése érdekében a Ket. novella alapján október 1-jével hatályon kívül helyezésre kerültek. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy e rendelkezések további alkalmazására a Ket ának (2) bekezdése alapján nem kerülhessen sor. A Ket (2) bekezdése értelmében a hivatalból indult eljárásokban az egyéb költségeket, azaz a Ket (2) bekezdésének pontjában szabályozott költségeket a hatóság előlegezi. A felmerült költség viselésére az ügyfelet csak abban az esetben lehet kötelezni, ha az eljárás eredményeképpen a hatóság kötelezettséget állapít meg az ügyfél terhére. A Ket (2) bekezdése határozza meg azt, hogy mely költségek minősülnek eljárási költségnek. 15

16 A Ket a (2) bekezdésének 15. pontja lehetőséget ad arra, hogy a Ket (2) bekezdésében meghatározottakon túl az egyes eljárások speciális jellegére tekintettel törvény vagy kormányrendelet egyéb eljárási költségeket állapítson meg. Ennek megfelelően határozza meg a Kvt. 96/A. -a, valamint a Vgtv. 30/B. -a a Ket (2) bekezdés 15. pontjának további részletezéseként azt, hogy a környezetvédelmi és a vízügyi hatósági eljárások, mint speciális eljárások során a mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségek, továbbá a tényállás tisztázása kapcsán felmerülő személyi és dologi költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek. E költségeket a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Költség Kr.) szabályozza részletesen. Értelemszerűen nem tartoznak a Költség Kr. hatálya alá a Ket (2) bekezdésének pontjában szabályozott eljárási költségek. A Ket (2) bekezdésében foglalt költségeket, valamint a Költség Kr.-ben szabályozott egyéb eljárási költségeket azonban az eljáró hatóság együttesen amennyiben azok közül valamelyik az eljárásban ténylegesen fel is merült a kötelezett terhére megállapíthatja. 4. Jogutódlás A jogutódlás jogintézményét a Ket a szabályozza. E szakasz alapvetően a folyamatban levő eljárásban bekövetkező jogutódlás kérdéséről rendelkezik. Megengedi azonban a Ket ának (3) bekezdése azt, hogy az eljárás jogerős lezárását követően bekövetkező jogutódlását (jogerős határozat alapján jogosított ügyfél jogutódlását) más jogszabály lehetővé tegye, illetve ennek részletes szabályait meghatározza. E rendelkezések alapján október 1-jével a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajkr.) alapján a környezetvédelmi hatóság jogerős határozata alapján jogosított ügyfél helyébe annak a polgári jog szerinti jogutódja lép a következő esetekben: üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása [Zajkr. 10. (4) bekezdés, 11. (2) bekezdés] a közlekedési vonalas létesítmény mindenkori üzemeltetőjének zajvédelmi szempontú részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezése [Zajkr. 14. (2) bekezdés a) pont] zajforrás üzemeltetőjének intézkedési terv benyújtására és jóváhagyására kötelezése esetén, ha a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj túllépi a zajkibocsátási határértéket [Zajkr. 17. (1) bekezdés és (3) bekezdés] 16

17 közüzemi létesítmények esetében fokozottan zajos terület kijelölése [Zajkr. 19. (1) bekezdés] a közüzem üzemeltetőjének az ingatlan zajcsökkentésével kapcsolatos intézkedések ütemezése [Zajkr. 21. (1) bekezdés] 5. Adatszolgáltatás iránti kérelem A Ket ának (2) bekezdése szerint az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Ennek megfelelően az eljáró hatóság az adatot nyilvántartó hatósághoz (bírósághoz, illetve a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához) fordul abban az esetben, ha az ügyben az adat hiányában érdemi döntés nem hozható. Az adatszolgáltatás iránti kérelmet a megkeresett szervnek öt munkanap alatt kell teljesítenie. A Ket. említett szabályára tekintettel több környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú jogszabályban is előírja, hogy az eljáró felügyelőségnek, illetve az OKTVF-nek adatszolgáltatási kérelemmel kell fordulnia a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz, ha a kérelmező a bíróság vagy más hatóság által nyilvántartott jogosultságot igazoló okiratot nem csatolja. Ilyen rendelkezést találunk a következő jogszabályokban: a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet [8. (8) bekezdés] az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet [10. (6) bekezdés] az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet [14. (6) bekezdés] az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet [1. (10) bekezdés, 11. (2) bekezdés] a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [10. (6) bekezdés] az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet [8. (5) bekezdés] 17

18 6. Eljárási határidők A Ket ának (1) bekezdése áttért az ügyintézési határidőnek a munkanapokban történő számítására, amelynek megfelelően az általános ügyintézési határidő 22 munkanap lett a korábbi 30 nap helyett. Ennek megfelelően valamennyi környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi hatósági eljárásban is módosításra kerültek az eljárási határidők. Azokban az eljárásokban, amelyekben október 1-jét megelőzően 30 napos volt az ügyintézés határideje, az eljárási határidő egységesen 22 munkanapra változott, a korábbi 15 napos határidő esetében 10 munkanapra, a 8 napos határidő vonatkozásában pedig 5 munkanapra változtak a szabályok. Azokban az eljárásokban, amelyek az említett határidőknél hosszabb vagy rövidebb időtartamot határoznak meg, az eljárási határidő egyedileg került megállapításra. Ha a határidő időtartama eléri vagy meghaladja a 60 napot, az eljárás ideje október 1-jétől hónapokban kerül meghatározásra. Az ügyintézési határidők számítására egyébiránt a Ket át kell alkalmazni. A Ket. főszabályként csak a hatóság tekintetében teszi kötelezővé a határidők munkanapokban történő számítását, az ügyfelek által teljesített eljárási cselekményeknél továbbra is lehetséges a határidők napokban történő megállapítása. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárásokban az ügyfelekre vonatkozó határidő munkanapokba történő átalakítására október 1-jétől csak azokban az esetekben került sor, amelyeknél a határidőt előíró jogszabály egységességének biztosítása ezt indokolta. Így a kármentesítési eljárások egységes szabályozása érdekében ez történt a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben, vagy például a vízügyi hatósági eljárások vonatkozásában a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása 1. Szakértők kötelező alkalmazása A jogszabály módosításával valamennyi, az annak hatálya alá tartozó eljárásban (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás) kötelezővé vált a környezetvédelmi, természetvédelmi, illetve tájvédelmi szakértők igénybe 18

19 vétele az eljárás megindításának alapjául szolgáló kérelem és annak mellékletei elkészítéséhez. E rendelkezés a augusztus 1-jétől bevezetett előzetes konzultációt viszont nem érinti. Ennek megfelelően a kérelmekhez csatolt dokumentáció egyes részeit kizárólag a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken a Szakértői Kr. 1. számú melléklete alapján szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. 2. A dokumentációk elektronikus úton történő benyújtása A Kvt ának (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély és az egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet, illetve azoknak a Khvkr.-ben meghatározott mellékletét a környezetvédelmi hatóság részére az eljárás megindításakor egy példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani, amelyet a környezetvédelmi hatóság elektronikus úton közzétesz. E szabályt október 1-jétől a Khvkr. is tartalmazza, amelynek megfelelően nemcsak a Kvt. 90. (3) bekezdésében meghatározott eljárásokban, hanem az előzetes vizsgálati eljárásban és az előzetes konzultáció keretében is be kell nyújtani a kérelmet és annak mellékleteit a nyolc nyomtatott példány mellett egy példányban elektronikus adathordozón. 3. Jegyzői feladatok A Ket. novellával összefüggésben részletesebben kerültek meghatározásra a tevékenység telepítési helye szerinti település és a feltételezetten érintett települések jegyzőinek feladatai, illetve az eljárásban való közreműködésükre vonatkozó határidők. Az előzetes vizsgálati eljárásban, a környezeti hatásvizsgálati eljárásban és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az érintett jegyzők a korábbi 5 nap helyett három munkanapon belül gondoskodnak az eljárás megindításáról szóló közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. Új előírás viszont, hogy a közhírré tételét követő három munkanapon belül a jegyzőnek tájékoztatnia kell a felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról. Megváltoztak a jegyzők feladatai nem csak az eljárás megindításáról adott értesítésben, hanem az eljárásban hozott döntésről történő tájékoztatásban is. A Khvkr. 5. -ának (6) bekezdése szerint amelyet az előzetes vizsgálati eljárásban és a Khvkr. 10. (3) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásban is alkalmazni kell a felügyelőség által közölt döntést az érintett önkormányzatok jegyzői nyilvánosan a felügyelőség által 19

20 megjelölt időpontban teszik közzé. A felügyelőség erre a közzétételre pedig a közlemény megküldésétől számított ötödik munkanapnál korábbi időpontot nem határozhat meg. A rendelkezés célja, hogy az érintett nyilvánosság tagja azonos időpontban kapjanak tájékoztatást a határozatról, továbbá hogy tekintetükben a fellebbezésre nyitva álló határidő ugyancsak egységesen kerüljön számításra. A felügyelőség tájékoztatása érdekében a jegyzők a közlemény közzétételét követő három munkanapon belül megküldik a felügyelőségnek a közzététel időpontját, helyét, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módját. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban hozott döntés vonatkozásában e szabályokhoz hasonlóan rendelkezik a Khvkr. 21. (8) bekezdése azzal a különbséggel, hogy a jegyzőnek a döntés nyilvános közzétételéről utólagosan 3 munkanapon belül nem kell tájékoztatnia a felügyelőséget. 4. Változások az összekapcsolt eljárásban A környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összekapcsolt eljárásként történő lefolytatásában a Khvkr. 25. (7) bekezdése alapján október 1-jéig az a szabály érvényesült, hogy a felügyelőség az eljárást megszüntette, ha a környezethasználó a 25. (3) bekezdés alapján a környezeti hatások tekintetében hozott végzés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem nyújtotta be az eljárás második szakaszának megindításához szükséges, a végzésben előírt dokumentációt. A felügyelőség a környezethasználó kérésére indokolt esetben az eljárást további hat hónappal meghosszabbíthatta. A Ket a alapján az eljárás azonban ebből az okból nem szüntethető meg, így október 1-jétől a Khvkr. azzal a jogszabályi fikcióval él, hogy a dokumentáció benyújtásának elmaradása a Ket. 31. (1) bekezdésének c) pontjában szabályozott esettel egyenértékű, azaz úgy kell tekinteni, mintha a környezethasználó a kérelmét visszavonta volna. A Khvkr. módosítása az előbbieken túl olyan új szabályozást tartalmaz, amely alapján a felügyelőség indokolt esetben a környezethasználó kérelmére engedélyezheti, hogy a dokumentációt a 25. (3) bekezdés szerinti végzés jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül nyújtsa be. Így az ügyfeleknek hosszabb határidő áll rendelkezésre az eljárás második szakaszához szükséges dokumentáció előkészítésére. 5. Hatályon kívül helyezett rendelkezések 20

A Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változások. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

A Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változások. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változások a környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Klímajog jegyzet. I. fejezet

Klímajog jegyzet. I. fejezet Klímajog jegyzet I. fejezet Az Európai Unió a harmadik évezred első évtizedében célul tűzte ki maga elé, hogy a világ vezető klímabarát csoportosulásává váljon. Ezen cél elérése érdekében az EU harmonizált

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben lehet, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély kérhető, ha o az építésügyi hatósági engedélyhez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda Tartalomjegyzék 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 25/2011.

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság Iktatószám: 4183-3/2015 Előadó: dr. Ötvös Tünde Babits Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Az S.-R. és Fiai Kft. kötelezése 100517932

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki:

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki: Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(III..) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. ELŐTERJESZTÉS a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Budapest, 2009. december

Budapest, 2009. december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1234/2009. Készült: 2009. december 8-án TERVEZET a a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabálymódosításokhoz. igazgatási területen

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabálymódosításokhoz. igazgatási területen Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabálymódosításokhoz a szociális

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók megfelelő minőségű tájékoztatását (tájékoztatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete (a továbbiakban: első fokú építésfelügyeleti hatóság) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny 2009. evi LVI. torveny (a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny modositasarol szolo 2008. evi CXI. torveny hatalybalepesevel es a belso piaci

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési

Részletesebben