VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel"

Átírás

1 VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel

2

3 VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel MÁRTON ÁRON ERDÉLYI PÜSPÖK ÉLETE ÉS ESZMÉI TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY XX. SZÁZAD INTÉZET BUDAPEST 2002

4 A kötet a Teleki László Alapítvány és a XX. Század Intézet gondozásában jelent meg A szerzõt munkája elkészítésében a Soros Alapítvány támogatta Teleki László Alapítvány, Virt László, 2002 ISBN

5 ELÕSZÓ Örömmel és szeretettel ajánlom az Olvasó figyelmébe Virt Lászlónak Márton Áron erdélyi püspök életmûvérõl írott kiváló és átfogó munkáját. A minden tekintetben kitûnõ mû a közelmúlt történetébõl, sokunknak kortárs történetbõl mutat be Márton Áronban olyan személyiséget, akinek példájára és vezetésére ma is vágynánk, hogy rábízzuk magunkat. Olyan igaz embert mutat be, aki egyszerre (székely-)magyar, európai és elkötelezett keresztény. Római katolikus egyházunk jelmondatához mindig hû püspöke. Püspöki jelmondata a Sulpicius Severus egyházi író Szent Márton életrajzából származik, amelyet az író a súlyos beteg Márton toursi püspök ajkáról idéz: non recuso laborem, nem utasítom el a munkát és bátran hozzátehetõ a szó eredeti értelme, nem utasítom el a szenvedést. Jézus Krisztust követve, a szenvedést tudatosan vállalva teljesítette be küldetését és lett egyházának és egész nemzetének, különösen is Erdély és az újonnan megalakult Románia jogfosztottainak, kisebbségi sorsban élõinek, szegényeknek és szenvedõknek, világító fáklyája, tanítója. Márton Áron személyének fontosságát és hogy miért esett rá a szerzõ választása, az elsõ fejezetben megtaláljuk. Fontosnak tartom Virt László által Az indíttatás c. fejezetében leírtakat kiemelni: Ha itt, a mai magyar nyelvterületen olyan személyt keresünk, aki saját életével jelképezi az egyháznak ezt a valós tekintélyét, akkor nehéz másra gondolni, mint Márton Áron erdélyi katolikus püspökre, akinek halála óta húsz esztendõ telt el de emléke máig elevenen él, nemcsak szülõföldjén, hanem mindenhol, ahol magyarul szólnak. Tekintélyét elismerik a más nyelven beszélõk, az erdélyi románok és németek is, elismerik a más hitet vallók, vagy az istenhittõl távol állók is. Háromszoros kisebbséget vállalt tudatosan. Mint romániai magyar, a nemzetit, mint katolikus, a görögkeleti államvallás árnyékában vállalta a felekezeti kisebbséget, és mint hívõ ember vállalta a világnézeti kisebbséget is a kommunizmus évtizedeiben. E háromszoros vállalása tanúságtétel volt: élhetõ mintát nyújtott minden embernek, aki erkölcsi útvesztõként élte meg a kérdõjeles huszadik századot. Márton Áron él, cselekszik, beszél, elmélkedik, véleményt formál, és igényes, szép és ízes magyar nyelvünkön fejezi ki gondolatait. Integrálni képes, kristálytiszta, tiszteletet megadó és megkívánó egyénisége a gazdag személyi kapcsolatok finom rácsozatán át kapja és küldi üzeneteit. Egyháza és a magyarság érdekében keresi a sorsközösségben élõkkel azt a közös célt, amelyért együtt küzdhetnek. Az ember, a hivõ, a magyarság és románság, a nemzeti kisebbségek, a zsidóság, azaz mindig a többiek, az egész érdekét is szem elõtt tartva addig tud szövetségben harcolni, amíg mások is betartják a játékszabályokat és erkölcsi te-

6 kintetben tiszták, maradnak. Készséges a vele nem azonos módon, nem azonos eszmerendszerben gondolkodókkal is tárgyalni. Érdeklõdése, cselekvése, megnyilatkozása eszmeileg és gyakorlatilag a teljes, az egész erdélyi életet felöleli. Különösen is figyelemre méltó szociális érzékenysége. Igazi pásztor és igazi népvezér, etnarkha. Rendkívül sokoldalú, mindig idõszerû egyéniséget ismerhet meg Márton Áronban az életét és mûvét kutató. Erkölcsi tekintélye, szellemi súlya, lelki vonzása az alapja, hogy Márton Áronnak ma is élõ üzenete van az ember felé. (Befejezõ szavak, 353. old.) Szerzõnk azt a kézenfekvõ munkamódszert követi, hogy Márton Áron püspök élete, azon belül az egyes életszakaszok, sõt élethelyzetek, és munkaterületek köré csoportosítja anyagát, és úgy formálja azt, hogy minél sokoldalúbb, plasztikusabb társadalom-, egyház- és személyiségtörténeti képet rajzoljon elénk. Ennél a módszernél nem kerülhetõ el idõnként az ismétlés. Talán a módszertan kérdése is és ez a jelen esetben kérdés számomra is az alábbi. Virt László nemcsak egy életrajz köré rendezi anyagát, mutatja meg egy ember szellemi felkészülését, küzdelmeit, majd öregkorát, hanem egy életrajz mentén mutatja be azt a világ-, magyar, és egyháztörténetet, amelyben Márton püspök élt. Ezen túl még retrospektív módszerrel is él. Márton püspököt a II. vatikáni zsinat elõfutárának mondja egyértelmûen. Ezt a megállapítást idõnként árnyalni kellett volna. Márton püspök gondolkodása mélyen humánus, katolikus, egyetemes, gerince, erkölcsisége hajlíthatatlan, ebben örök emberi és mindig eszményi keresztény marad és ennyiben valóban a II. vatikáni zsinat felvázolta keresztény eszmény, püspökportré elõfutára. Életében zajlik a II. vatikáni zsinat. Márton Áron azonban más helyzetben van, más történeti szövegösszefüggésben él, olyanban, amelyet épp a diktatúra szakított el a történelem természetes és spontán alakulásától. Virt László Márton püspök életrajzával tanít, és vallomást tesz saját eszményeirõl is, ez személyes veretet ad írásának. Köszönet a munkáért Virt Lászlónak, aki Márton Áron püspök személye és az általa képviselt ügy iránti elkötelezett szenvedélyes szeretettel kutatta fel az elérhetõ forrásokat, szólaltatta meg az élõ tanúkat és alkotott egységes és élõ Márton Áron portrét. Figyelmeztetése mindannyiunknak szól: Márton Áron nevére csak akkor hivatkozhatunk az Õ szellemében, ha úgy vagyunk hûek önmagunkhoz, saját népünkhöz és saját hitünkhöz, hogy emellett nyitott, befogadó, a közös sors vállalásáig együtt érzõ szívünk a más népek, a más hitet vallók felé is. Köszönet a Soros Alapítvány támogatásáért, hogy a szerzõ lehetõséget kapott a munkára, köszönet a Teleki László Alapítványnak a kiadásért. Pannonhalma, szeptember 22. Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapát, A MKPK Egyháztörténeti Bizottságának elnöke

7 A pályaorientáció

8

9 AZ INDÍTTATÁS Amikor Erdély 1918-ban román kézbe került, akkor a kisebbségi helyzetbe került magyar lakosságának olyan léthelyzettel kellett szembenéznie, melyek addig ismeretlenek voltak számára. Az erdélyi magyar társadalomban addig természetes volt, hogy az anyanyelvi keretek és az állami keretek egybeesnek. Az elsõ világháború elvesztésével e két dimenzió természetes összetartozása az erdélyi magyar számára megszûnt, ami a létbizonytalanság, a létezésben való fenyegetettség ismeretlen érzését hozta életébe. Ezt az új életérzést segítette elõ az is, hogy a világháború lezárását követõ években a repatriáló vonatok kétszázezer magyar embert költöztettek Erdélybõl Magyarország új határai közé, akiknek nagyobbik része értelmiségi vagy közigazgatási szakember volt. Õk a román államnak tett hûségeskü helyett az anyaországban próbáltak meg új egzisztenciát teremteni maguknak és talán arra gondoltak, hogy a kialakult állapot ideiglenes, idõvel visszatérhetnek Erdélybe. Az õ távozásukkal azonban a kisebbségi helyzetbe került erdélyi magyar társadalom elveszítette a vezetõ rétegét, melynek segítségével életét az új helyzet szerint megszervezhette volna. A helyén maradt, a kisebbségi sorsot vállaló értelmiség szervezetlen volt, egymástól elszigetelten élt. Volt néhány, 1918 elõtt Budapesten dolgozó erdélyi értelmiségi, akik az államfordulat idején a repatriáló vonatokkal szembe mentek, vagyis népükkel szolidaritást vállalva, hazaköltöztek Erdélybe, mint például Kós Károly vagy Benedek Elek. Õk itt egyszemélyes intézményekként az erdélyi magyar kultúra, a saját kultúra folytonosságát képviselték. Kezdeményezésük azonban nem fogta át a teljes, akkor kisebbségivé lett társadalmat. Kós Károly kezdeményezése, hogy létrehozza a kalotaszegi köztársaság -ot, jelképe is lehetne annak, hogy ez az értelmiség abban a helyzetben nem volt képes arra, hogy megszervezze a teljes társadalmat, így akkori kezdeményezése inkább a politikai passzivitás jele, mint az aktivitásé. Benedek Elek pedig az erdõvidéki Kisbaconba költözve mesemondóként gyermekekkel levelezett, gyermeklapot alapított, amivel a jövõre gondolt, de az azokban az években aktív korosztályokat õ sem szervezhette meg. E két, és még néhány életmû a mégis-helytállás szimbólumaként azonban jelképe lett egy magatartásnak, amivel ellenpontozni lehetett a repatriálásba vetett reményeket. Ilyen válsághelyzetben, amikor egy egész népcsoport veszíti el továbblépési készségét, csak olyan, küldetéstudattal megáldott apostol tud járható útra lépni, aki a társadalom minden rétegéhez, minden korosztályához, minden földrajzi teréhez el akar jutni, ugyanakkor a megújulást igénylõ társadalom ismeretén túl olyan, elvi szempontokat is hordoz, melyekkel a megújulást segítheti. Erre a

10 10 A PÁLYAORIENTÁCIÓ feladatra vállalkozott Márton Áron, fiatal székely katolikus pap, majd püspök, a két háború közötti Erdélyben, akinek elvi alapja nem politikai, hanem transzcendens volt. Élete során, a hatalmi politizálástól mindig távol maradt, mégis állandó felelõsséget mutatott a társadalom állapota és az ember sorsa iránt, amivel olyan tekintélyre tett szert, melyet ellenfelei is feltétlenül elismertek. Amikor a közönséges ész egyházi tekintélyrõl beszél, akkor azt valamiféle uralmi helyzetben képzeli el, melybõl a pozíció birtokosa ítéleteket oszt és rendelkezik a világ felé. Az eféle hamis tekintély politikailag is megerõsítve immanens érdekharcok középpontjába állítja az egyházat, amivel az el is veszíti a valós tekintélyét. E valós tekintély sokkal inkább fakad a hatalmasok által kimért sors vállalásából, mint az õvelük való összefonódásból, hiszen ami az egyház történetében hiteles, az mindig a kicsikkel, a kisemmizettekkel, az elnyomottakkal való közösségvállalást és soha nem a hatalmasokkal való szövetkezést jelentette. A Saulból Pállá átalakult apostol névváltozása fejezi ki e különbséget a legszebben: a saulosz jelentése magát riszáló, ágaskodó, nagyra törõ, a paulosz pedig annyit jelent, hogy kicsi, apró, rövid megszûnõ. Ezt az igazságot a társadalomba ágyazva elmondhatjuk, hogy az egyház leghitelesebb állapota mindig a kisebbségi helyzet tudatos vállalása volt, amivel együtt tudatosan hárította el magától az uralmi pozíciókat, hogy hatalma ne erõ legyen (2. Kor. 12,10 és 13,9), hanem szellemi és lelki nagyság. Ezt látjuk az elsõ keresztény századok idején, amikor az ókeresztény közösségek üldöztetésben, erõszakot szenvedve is hatalmasabbnak bizonyultak, mint üldözõik. De errõl tanúskodik a török hódoltságban a ferences barátok és protestáns prédikátorok által megõrzött hit, és a kommunizmus idején börtönt, üldöztetést, elhallgattatást, lenézettséget vállalók sora is. Ha itt, a mai magyar nyelvterületen olyan személyt keresünk, aki saját életével jelképezi az egyháznak ezt a valós tekintélyét, akkor nehéz másra gondolni, mint Márton Áron erdélyi katolikus püspökre, akinek halála óta húsz esztendõ telt el de emléke máig elevenen él, nemcsak szülõföldjén, hanem mindenhol, ahol magyarul szólnak. Tekintélyét elismerik a más nyelven beszélõk, az erdélyi románok és németek is, elismerik a más hitet vallók, vagy az istenhittõl távol állók is. Háromszoros kisebbséget vállalt tudatosan. Mint romániai magyar, a nemzetit, mint katolikus, a görögkeleti államvallás árnyékában vállalta a felekezeti kisebbséget, és mint hívõ ember vállalta a világnézeti kisebbséget is a kommunizmus évtizedeiben. E háromszoros vállalása tanúságtétel volt: élhetõ mintát nyújtott minden embernek, aki erkölcsi útvesztõként élte meg a kérdõjeles huszadik századot. Márton Áron augusztus 28-án, a székelyföldi Csíkszentdomokoson született. Itt, a Hargita és a Csíki-havasok között, a kristálytiszta hegyi levegõvel szívta magába az egyértelmûen tiszta, hamisságokkal nem elegyített, kétes alkudozásra nem kapható élet követelményét. A Csíki-medencét övezõ hegyeket fenyõerdõ borítja és a fenyõ ott áll Márton Áron püspöki címerében is. A

11 AZ INDÍTTATÁS 11 hajlíthatatlanságot fejezi ki, de egyúttal azt is, hogy a nép csak közösségben maradhat meg, a közösségtõl elszakadt ember ugyanúgy összeroppan, mint ahogy a hegycsúcsok fölött végigzúgó vihar is a magányos fenyõt csavarja ki elõbb. Szûkebb hazája a megpróbáltatások földje, ahol nemcsak a széllel szemben keményíti meg magát az ember, hanem az összetörni akaró, embert próbáló sorssal szemben is. Ugyanakkor népe nemcsak szilajságra, hanem közösségi kultúrára, szelíd egymásba feledkezésre is képes. Márton Áron vonásain is felismerhetjük ezt az egybeötvözött kettõsséget: erõs szemöldöke és összeszorított keskeny szája a kemény akaratot, ugyanakkor barátságos, fürkészõ tekintete Ruffy Péterrel szólva az énekesmadarak szelídségét mutatja. Szülõfaluja századokon át hordozta egy történelmi idõkben megesett tragédiának az emlékét. Csíkszentdomokos határában, a faluban lakó emberek ölték meg ugyanis 1599-ben, a Mihály vajdától vereséget szenvedett és a Székelyföldön át menekülõ erdélyi fejedelmet, Báthori András bíborost, a lengyelországi Warmia püspökét. A pápa által száz napi böjttel sújtott falu, bûnbánata jeleként, 1816-ban kereszttel jelölte meg a gyilkosság színhelyét, a Pásztorbükk nevû havast, mely ettõl kezdve a székelyek számára zarándokhellyé vált. Ebben a faluban nevelkedett a gyermek Márton Áron és ahogy püspökké szentelésekor a szülõfalujából érkezett székelyeknek mondta: Itt hallottam elõször, hogy vannak emberek, akiknek fáj az élet. De azt is, hogy az emberek felett van Isten, aki részükre törvényt szabott és ezeknek a törvényeknek az útján kell járni. 1 Elemi iskoláit elvégezve 1907-ben a csíksomlyói katolikus gimnázium tanulója lett, majd amikor az intézmény 1910-ben a Csíkszeredában épült új épületbe költözött, ott folytatja tanulmányait a gimnázium hetedik osztályáig. Márton Áron nem volt kifogástalan tanuló. A halála elõtti hónapokban, amikor sok régi emlékét idézte fel, Kacsó Júlia szociális testvérnek mondta el, hogy másodikos gimnazista korában egyszer télen megszökött a gimnáziumból és gyalog hazament Csíkszentdomokosra. Édesapja kergette vissza az iskolába, ahol jóindulatúak voltak vele szemben, mert a sok igazolatlan óra ellenére sem tanácsolták el. Lehet, hogy ennek az is oka volt, hogy tanárai észrevették benne az ébredezõ papi hivatást, amire családi indítékai is voltak. Márton Áron szülei kezdetben különbözõképpen gondolkodtak legnagyobb fiuk papságáról. A családban négy gyermek nevelkedett. A legidõsebb gyermek, akit szintén Annának hívtak, a még csak egy-két éves Áronnal együtt diftériában megbetegedett. Édesanyjuk már mindkettõjüknek elkészítette a halottas inget. Anna meg is halt, de Áronnal Istennek nagy tervei voltak, õ felépült betegségébõl. Áronnak ezután született egy húga, aki a meghalt nõvér keresztnevét örökölte. Márton Anna szerint édesapja kevésbé gyakorlatias, inkább szellemi orientációjú ember volt. Õ szerette volna, ha Áron fia pap lesz. Az édesapának, Márton Ágostonnak volt egy pap nagybátyja (nyilván még a tizenkilencedik század derekán), aki meghagyta unokaöccsének, hogy elsõ fiából papot neveljen. Márton Áron édesanyja, Kurkó Julianna viszont gyakorlatias gondolkodású

12 12 A PÁLYAORIENTÁCIÓ asszony volt, aki a gazdaság számára szerette volna nevelni a kis Áront, hogy majd egy kisebb fiúgyermekbõl legyen pap. 2 Az édesapa azonban nem tágított, így Márton Áron a gimnázium utolsó évfolyamát mint kisszeminarista (papneveldei felvételre készülõ középiskolás) Gyulafehérváron végezte az ös tanévben június 12-én érettségizett, három nap múlva pedig katonai szolgálatra vonult be. Kiképzését követõen 1915 októberétõl a következõ esztendõ júniusáig, elsõ sebesüléséig Doberdónál teljesített harctéri szolgálatot. Errõl az esztendõrõl öregkorában egyszer beszélt az õt gondozó szociális testvérnek, aki lejegyzetelte azt. Ma reggel mind az jutott eszembe, hogy mikor önkéntes voltam, hogyan vonultunk be. Engem mindjárt beosztottak a menetszázadba. Krausz Jenõ volt velem, neki esze volt, sikerült megszabadulnia a menetszázadtól, de értesítette az édesapámat, hogy engem visznek a frontra. Másnap reggel az édesanyám és az édesapám bejöttek szekérrel Udvarhelyre. Hoztak kalácsot, sült csirkét és minden jót. Mindketten sírtak, amikor engem felraktak a vonatra. A társaim bánatukban énekeltek, én hallgattam. A nyolcvankettes hadseregbe osztottak. Édesanyám egy rózsafûzért adott fel nekem a vonat ablakán. Az mentett meg engem. Aztán vittek Doberdóra. Ott hat hét után Zugsführer, aztán zászlós lettem nagy úr, azt gondoltam. Hat hónap után hazaengedtek tíz napi szabadságra. Mikor visszamentem, meg is sebesültem. A karomba kaptam egy lövést. 3 Ezt követõen az Ojtozi-szorosban harcolt a románok ellen, majd tartalékos tiszti tanfolyam után vissza az olasz frontra. Összesen még kétszer sebesült, de Márton Áron szerencséjének tartja ezeket, mert a sebek nem veszélyesek, viszont utána mindig hazaküldték betegszabadságra december elsején Gyulafehérváron az erdélyi románok nemzetgyûlésre ültek össze és kimondták Erdély egyesítését Romániával. Ugyanezen a napon alakult meg Kolozsváron a székely hadosztály. 4 A harctérrõl hazaérkezõ Márton Áron hadnagy itt folytatta tovább a katonai szolgálatát. 5 Amikor a román csapatok megkezdték a bevonulást Erdélybe, akkor a román parancsnokság megüzente Apáthy Istvánnak, az Erdélyi Magyar Kormányzó Bizottság elnökének (õ a kolozsvári egyetem világhírû biológus professzora volt), hogy magyar ellenállás esetén szétlövetik Kolozsvárt. Apáthy visszaüzent, hogy nem lesz ellenállás. 6 Ezt követõen a székely hadosztály a Tisza felé vonult vissza, ahol 1919 tavaszán Márton Áron is részt vett a hadosztály tiszai hadmûveleteiben. Ezért a románok rövid idõre hadifogolyként a brassói fellegvárba zárták. Itt édesanyja látogatta volna, de nem engedték be, ezért egy román postás vitte be hozzá szülei csomagját. Miután Márton Áron megszabadult a fogságból és a katonaságtól, hazatért Csíkszentdomokosra és másfél évig szülõfalujában tartózkodott. A nyáron részt vett a mezei munkában, majd õsszel falubeli barátaival Brassóba indult, hogy kitanuljon valamilyen vasipari szakmát. Ide nem vették fel õket, mert magyarok voltak. 7 Az ezt követõ esztendõ a bizonytalanság ideje volt Márton Áron életé-

13 AZ INDÍTTATÁS 13 ben. Bár gimnazistaként a papi hivatás felé tájékozódott, nyolcadik osztályos korában pedig, mint gyulafehérvári kisszeminarista, már kifejezetten erre készült, a világháború, amikor õ éveket a harctéren töltött, majd az ezt követõ erdélyi általános zûrzavar rövid idõre elhomályosították a látását. Élete mintha céltalan lett volna, olykor benne volt a székely legények duhajkodásaiban. Fennmaradt egy falubeli társának a vallomása, ami szerint a céltalanul bolyongó legények a késõi felkelés után a kocsmába jártak hírekért és eszmecsere végett. Közöttük volt Márton Áron is. Egy ilyen alkalom után valahogy a plébániára keveredtek, estig beszélgettek, majd amikor megéheztek, az egyik legény a bicskáját az asztalba vágta, majd felszólította a plébánost, hogy adj enni, különben megölünk. A papnak otthon nem volt semmije, ezért elment, majd visszatért egy oldal szalonnával, kenyér nélkül. Erre Márton Áron felállt, hazament, otthon elemelte édesanyja frissen sütött rozskenyerét és azzal ment vissza a plébániára társaihoz. 8 Eltelt 1920 tavasza és nyara is, amit ismét mezei munkával töltött. Õsszel, amikor az elõzõ évhez hasonlóan ismét felszabadult a munka alól, elgondolkodott, hogy mi értelme van annak a céltalan, önpusztító tengésnek-lengésnek, erõszakkal fenyegetõ kocsmázásnak, amivel az elõzõ tél is elmúlt. Újra felébredt benne a papi hivatás gondolata, amit gimnazista éveiben növelgetett magában és amit a háború lerombolt. Már a tanévkezdés után levelet írt Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspöknek, hogy felvenné-e õt papnövendékei sorába. A püspök, akit még a szeredai gimnáziumból ismert (Mailáth gyakran látogatta az egyházmegye intézményeit és az iskolákban nem csak a tanárokkal, de a gyermekekkel is kereste a kapcsolatot), személyesen írta vissza: Kitárt karokkal várlak édes fiam. Áron legény ekkor szólt édesanyjának, hogy csomagoljon, mert megy a fehérvári papneveldébe. Csak a legszükségesebbeket csomagolja be, mert azonnal indulni akar, ha még szüksége lesz valamire, azt késõbb is elküldhetik. Édesanyja, aki kezdetben nem támogatta, hogy legidõsebb fia pap legyen, most már boldogan készítette el fiának a legszükségesebbeket, aki a családi gazdaságot e döntésével két öccsére, Ágostonra, és Domokosra hagyta. 9 Így érkezett meg alapos késéssel, október közepén Gyulafehérvárra, ahol bekapcsolódott az elsõéves papnövendékek életébe. Márton Áron a tanulótársai körében hamar nagy tekintélyre tett szert. Ennek okát nemcsak életkorában (huszonnégy évesen kezdte tanulmányait) és élettapasztalatában, hanem személyi értékeiben, szellemi felkészültségében kell keresni. Már az 1918 és 1920 közötti útkeresõ években sokat olvasott magyarul és németül, különösen szociológiai munkákat és szépirodalmat. 10 Gyulafehérvárra érkezve bekapcsolódik a papnövendékek által szervezett Erdélyi Egyházirodalmi Iskola munkájába, ami a kötelezõ tanulmányokon túl komoly gyakorlótér volt számára, ahol a lelkipásztori szolgálatra készülhetett fel. 11 Még elsõéves, amikor a nõk helyzetét a bibliai korban és a modern korban elemzõ elõadást tart. Harmadéves korában diáktársai az egyházirodalmi iskola alelnökévé,

14 14 A PÁLYAORIENTÁCIÓ a következõ esztendõben elnökévé választották. Tanárai is látták értékeit, ha negyedéves papnövendékként az intézet fõmagiszterévé nevezték ki. A hittudományi fõiskola prefektusa, pappá szentelése elõtt a következõ, késõbb prófétainak bizonyult jellemzést írta Márton Áron végzõs növendékrõl: Magiszteri minõségében újból bizonyítását adja komolyságának, életrevalóságának s papi lelkületének. Sokat várhat tõle az egyházmegye. 12 Márton Áront július 6-án szentelte pappá Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök. Primíciáját, elsõ ünnepélyes szentmiséjét július 13-án mutatta be szülõfalujában, Csíkszentdomokoson. Nem jellemzõ az, hogy egy püspök fiatal papok elsõ miséjét meglátogatná. Mégis, Mailáth Gusztáv Károly meglátogatta Márton Áront és családját ezen a napon Csíkszentdomokoson. A püspök felismerte új papjának rendkívüli emberi értékeit. 13 A TÖRTÉNETI ÉS POLITIKAI HÁTTÉR A gyulafehérvári román nemzetgyûlés, mely december 1-jén kimondta Erdély és Románia egyesülését, az együttélõ nemzeti kisebbségek autonómiáját is emlegette. Történt is egy ígéret, ami szerint Erdély önkormányzatának ügyét a magyarok és a németek részvételével döntik el, ez azonban ígéret maradt. Így Erdély ügyében a román nemzetgyûlés az erdélyi magyarok és németek háta mögött intézkedett, a kisebbségek önkormányzata tehát nem valósult meg. Az Apáthy István által vezetett Erdélyi Magyar Kormányzó Bizottság a gyulafehérvári román nemzetgyûlés ellensúlyozására 1918 decemberében a kolozsvári Mátyás-szobor körül ötvenezres önrendelkezõ nemzetgyûlést rögtönzött, melyen Apáthy professzor elmondta, hogy a Románia által elfoglalt 26 vármegyényi területen a közel négymillió nem románnal szemben csak közel hárommillió román áll szemben. Elfogadhatatlan tehát az erdélyi románság egyoldalú döntése, amivel a lélekszámbeli többség jogait és akaratát figyelmen kívül hagyva rendelkezik Erdély hovatartozása felõl. 1 Ezt követte a bevonuló román csapatok parancsnokságának a fenyegetése, ami szerint szétlövik az ellenálló Kolozsvárt, mire Apáthy visszaüzent, hogy nem lesz ellenállás. Ezután, december 24-én a román csapatok bevonultak Kolozsvárra. Ezen a napon jelent meg a Keleti Újság elsõ száma, melynek címlapján a vezércikk vastag betûkkel szedve hirdette: Fehér zászlókkal állunk elõtted, Ismeretlen Végzet 2 A városba bevonuló román csapatok az utolsó magyar kormánymegbízottat, Apáthy Istvánt letartóztatták, ahonnan csak 1920-ban szabadult. Ugyanekkor Kolozsváron járt egy magyarbarát hírében álló francia tábornok, akinek az üdvözlésére a New York Szálló elé vonult egy nagyobb magyar csoport, és Apáthy szabadon bocsátását követelték. A Szálló elõtt román katonák várták õket, akik a tömegbe lõttek. 3 A magyar polgári lakosság élete és vagyona többé nem volt biztonságban. A román hatóság a magyar tisztviselõktõl és pedagógusoktól még

15 A TÖRTÉNETI ÉS POLITIKAI HÁTTÉR 15 a béketárgyalások elõtt hûségesküt követelt. A túlnyomó többség az eskü letételét megtagadta azzal, hogy Erdély hovatartozását illetõen még nem történt nemzetközi döntés, a tömeges eskütétel pedig Magyarország esélyeit rontaná a béketárgyalásokon. A tisztviselõ réteg és az értelmiség az eskü megtagadása miatt ellehetetlenült, a következõ években összesen kétszázezer magyar költözött Erdélybõl Magyarországra, ahol a hazai szociális viszonyok miatt, a többség éveken keresztül vagonokban lakott. Erdélyben, ahol a középkori Magyarország szétesése után az Erdélyi Fejedelemség gyulafehérvári székhellyel önálló állami létre jutott, majd 1848-ig a terület nagyszebeni székhelyû osztrák tartományként élt, mindig az egyházak jelentették a történelmi folytonosságot után is az egyházak lettek a hagyományos erdélyi szellem õrhelyei. A katolikusoknak már a fejedelemség kora óta megvolt a világi részvételre alapozott, egyedülálló intézménye, az Erdélyi Római Katholikus Státus. A reformátusság mindig a magyar kultúra erdélyiséggel beoltott ízét képviselte. Az unitárius vallás pedig Erdélyben született a tizenhatodik században és Európában itt volt képes megmaradni századokon át. Az 1918 decemberében elõállt állapot nem engedte meg a magyar lakosság felekezeti elszigetelõdését, amit a magyar egyházi vezetõk azonnal felismertek. Mailáth Gusztáv Károly katolikus, Nagy Károly református és Ferencz József unitárius püspök (a világ egyetlen unitárius püspöke) elindította a felekezetközi értekezleteket, ahol nemcsak egyházi kérdésekben, de a magyar sorskérdésekben is állást foglaltak. 4 Az egyházak támogatásával a református teológia épületében 1921-ben alakult meg a Magyar Szövetség, ami a késõbbi Országos Magyar Párt alapja lett. A három magyar egyház közös fellépését legnagyobb mértékben mégis az ösztönözte, hogy Anghelescu kultuszminiszter rendeletei a magyar nyelvû iskolahálózat meggyengítését és nyílván majdani felszámolását célozták meg. Az Anghelescu-féle rendeletek lényege abban állt, hogy az oktatást kizárólagos állami feladatként jelölték meg, vagyis az egyházi iskolákat magániskolákká fokozták le. E lépés végérvényesen megrendítette a magyar iskolahálózat anyagi alapjait, mert miután az évi agrártörvény kizárólag az államsegélyre utalta a felekezeti iskolákat, azután ezek az iskolák, mint magántársulatok már erre sem tarthattak igényt. Erdélyben a magyar nyelvû iskolák túlnyomó részben egyházi fenntartásúak voltak, ezért a magyar lakosság a továbbiakban saját, már eleve meggyengült anyagi erejével volt kénytelen fenntartani az egyébként közfeladatokat ellátó iskoláit. 5 E törekvésekkel párhuzamosan a kormány az erdélyi, már meglévõ magyar egyházi iskolák mellett állami iskolákat kezdett szervezni, melyek még a magyarlakta területeken is az állam nyelvét szorgalmazták, így pedig a magyar lakosság számára az analfabétizmus terjesztõi lettek. A katolikus, a református és az unitárius püspök közös panaszt nyújtott be a Népszövetséghez az ügyben, azonban a probléma orvoslását Genfben sem lehetett elérni. A bukaresti kormányzat tudta azt, hogy az erdélyi magyar egyházaknak a történelemben kipróbált ereje alkalmas keretét adhatja annak a törekvésnek, hogy

16 16 A PÁLYAORIENTÁCIÓ a kisebbségbe került magyarság érdekeit védje. Ezért a kormány minden eszközt megragadott arra, hogy ezen egyházak erejét megtörje. A katolikus egyház esetében ezt szolgálta a konkordátum, amit Románia és a Vatikán egymással kötött 1927-ben. Románia az elsõ világháború után diplomáciai kapcsolatba lépett a Szentszékkel, amit az erdélyi román katolikusok, tehát a görög katolikusok szorgalmaztak elsõsorban. 6 Érthetõ volt a görög katolikusoknak ez a törekvése, hiszen 1918-ig az Osztrák Magyar Monarchián belül egy katolikus irányítású, bécsi központú országban éltek (1698-ban Athanáz ortodox püspök éppen a bécsi udvar ösztönzésére írta alá a vallásuniót, ami az erdélyi görög katolikus egyház létrejöttét eredményezte), így pedig nem érezhették veszélyben magukat a másik román egyház, a jóval nagyobb lélekszámú ortodox egyház mellett. Az impériumváltással azonban a bukaresti központú, görögkeleti vallású román államhoz kerültek. Érthetõ, hogy a konkordátum által akarták megerõsíteni a pozícióikat az akkor már a bukaresti pátriárka által is támogatott erdélyi ortodoxok fenyegetésével szemben. A konkordátumnak egyértelmûen magyarellenes éle volt. Az egyezményben a Szentszék a bukaresti kormány igényeit kielégítve közös irányítás alá vonta a nagyváradi és a szatmári püspökségeket, amivel a romániai magyar püspökök számát eggyel csökkentette. Ugyanekkor a meglévõ négy görög katolikus püspökség mellé felállította az ötödiket, a nagybányai egyházmegyét, amivel pedig a román nemzetiségû katolikus püspökök száma nõtt eggyel. Így Erdélyben a megmaradt három kisebbségi katolikus püspökkel szemben öt román állhatott fel (e lépés nélkül négy-négy lett volna az arány) és az erdélyi görög katolikus püspökök mellett a Kárpátokon túl természetesen ott volt a szintén román identitású moldvai püspök és bukaresti érsek is. 7 Mivel a konkordátum Bukarestben hozta létre a romániai katolikus érsekséget, ezért a lelkipásztori szempontokat mellõzõ politikai tendenciák szerint a magyarországi eredetû egyházmegyék is Bukarestnek lettek alárendelve. Ezt az erdélyi katolikusok azért élték át botrányként, mert a romániai katolikus lelkipásztorkodás súlypontja nem a Kárpátokon kívül, hanem Erdélyben van, ahol évezredes egyházszervezetet, ugyanennyi idõs lelkipásztori gyakorlatot és nem utolsósorban milliós hívõ tömegeket találhatunk. Elmondhatjuk, hogy a milliónyi magyar ajkú és az akkor még mintegy háromszázezer német ajkú katolikus háta mögött megkötött konkordátum e nyelvi kisebbséget nemcsak a másfél milliónyi erdélyi román ajkú görög katolikusnak, de a talán háromszázezer román ajkúként elkönyvelt Kárpátokon túli katolikusnak is alárendelte. Helyesebben: alárendelte egy ortodox hátterû politikai törekvésnek és egy maroknyi moldvai és havasalföldi papi csoportnak, mely még attól a csángó néptõl is elidegenedett, amelybõl származott. Sérelmes volt az erdélyi nem román katolikusok számára az, hogy a Szentszék a hátuk mögött egyezkedett egy görögkeleti szellemiségû politikai rendszerrel. Pál Gábor székelyföldi ügyvéd, a bukaresti szenátus tagja

17 A TÖRTÉNETI ÉS POLITIKAI HÁTTÉR 17 így fogalmazta meg a magyar kisebbség érzéseit: Ki vagyunk szolgáltatva a pápai nunciusoknak, akik tudtunk nélkül diplomatizálnak felettünk. 8 Mély igazság az, hogy ahol elõbb vagyunk magyarok, románok, szlovákok, németek stb., mint katolikusok, reformátusok, evangélikusok, görögkeletiek stb., ott nem beszélhetünk igaz kereszténységrõl. Gyárfás Elemér szenátor fel is hívja a figyelmet a Pál Gábornak írt vitacikkében arra, hogy a kritika, amit szenátortársa a konkordátumról írt, éppen az egyház autonómiáját támadó román ortodox politikai tényezõk kezében válhat az erdélyi katolikusok elleni fegyverré, amennyiben az a katolicizmus egyetemes elvei helyett nemzeti érdekeket helyez elõtérbe. 9 Azonban éppen ezen elvek képviselete igényli azt, hogy az egymás mellett élõ népek és vallások viszonyának szabályozásával semmilyen érzékenységet, különösképpen pedig kisebbségi érzékenységet ne sértsünk. A katolicizmus nagy elõnye a nemzeti jellegû egyházakkal szemben az, hogy elvileg nem állítja szembe egymással a népeket. Ez azonban csak akkor igaz, ha a Centrum nem részesít jogtalan elõnyben egyes helyi egyházakat más, mégpedig kisebbségi helyi egyházakkal szemben. 10 Pál Gábor és Gyárfás Elemér vitája mutatja, hogy a konkordátum miatt katolikus magyar csoportok kerültek szembe más katolikus magyar csoportokkal, amennyiben egyesek a Szentszék iránti feltétlen bizalomból indultak ki, mások viszont a konkordátum nyers tényeit, következményeit hozták fel. A konkordátum elvette az akkor háromszáz éves világi szervezetnek, az Erdélyi Római Katholikus Státusnak az autonómiáját is. Ez a szervezet a protestáns erdélyi fejedelemség idején jött létre, amikor az erdélyi püspököt elûzték Gyulafehérvárról és a katolicizmus egész Erdélyben a Székelyföld legkeletibb vidékére, a Csíki-medencébe szorult vissza. Vármegyényi vidékek maradtak pap nélkül, a hívõk legminimálisabb ellátását pedig a Katholikus Státus által, képzettebb világiak látták el. 11 A fejedelemség megszûnését követõen a Katholikus Státus mint szilárd alapokon álló világi szervezet vesz rész Erdély további történetében. A Státus tagjainak száma kétharmad részében világiakból, egyharmad részben papokból állt, világi elnöke mellett pedig a mindenkori püspök volt az egyházi elnök. A konkordátum megkötését követõen Onisifor Ghibu kolozsvári egyetemei tanár elnökletével, 1931-ben a Kultuszminisztériumban jogi bizottság alakult a Státus vagyonának vizsgálatára. Ez az egyetemi tanár ekkor már évek óta cikkek és tanulmányok sorával támadta a katolikus autonómiát, így nem sok jót lehetett várni a bizottság munkájától. Ghibu jelentése végül arra az eredményre jut, hogy a Státusnak semmiféle törvényes és kánonjogi alapja nincs (háromszáz éve mûködött!), a román állam biztonsága szempontjából pedig kimondottan veszélyes szervezet. Ennek következtében a Státus megszüntetendõ, javait pedig az államnak kell átvennie és a kolozsvári egyetemnek (Ghibu munkahelyének) kell odaadnia. Onisifor Ghibu támadásának következtében 1932-ben merült fel az igény a konkordátum egy szakaszának felülvizsgálására. Az ekkor megkötött római egyezmény e szervezetet Egyházmegyei Tanács név

18 18 A PÁLYAORIENTÁCIÓ alatt átalakította, autonómiáját elvette, az államnak pedig felügyeleti jogot biztosított. Onisifor Ghibu nem elégedett meg a római egyezmény kompromisszumos döntésével. A magyar érdekek térnyerésének tartotta azt, hogy a Státus megnyesett jogokkal, más név alatt tovább mûködhetett, majd a magyar szerzetesrendek ellen fordult. E törekvése a nagyváradi premontrei templom, rendház és gimnázium elkobzását eredményezte, mondván, hogy azok telkeit a jászóvári prépostság a magyar államtól csak haszonbérbe kapta, vagyis azok az impériumváltás óta román állami tulajdont képeznek. 12 Az egyházak elleni támadás bevallott célja az erdélyi magyar iskolarendszer tönkretétele volt. Az állam rátette a kezét az egykori magyar állami és községi iskolákra, azok román nyelvûvé váltak. A hivatalos román statisztikák szerint az 1934/35-ös tanévben Romániában magyar nyelvû tanköteles volt. Az állami és községi iskolákban mindössze fõ tanulhatott anyanyelvén. Az egyházi iskolák természetesen magyar tannyelvûek voltak, ezekben mintegy fõ tanulhatott. Ebbõl következik, hogy a magyar anyanyelvû tanulók kétharmada, fõ kénytelen volt román tannyelvû iskolába járni, ami különösen a Székelyföldön jelentett katasztrofális eredményt, hiszen a gyermekek itt teljesen magyar közegben élve nem is tudtak románul. Nem túlzás azt állítani, hogy a román állami és községi iskolák a magyar gyermekek számára az analfabetizmus terjesztõi voltak. 13 A FIATAL LELKIPÁSZTOR Miután Mailáth Gusztáv Károly 1924-ben pappá szentelte Márton Áront, a fiatal, de már komoly élettapasztalattal rendelkezõ papot a Székelyföldre küldte, hogy elkezdje lelkipásztori munkáját. Az egykori Gyergyószék két egyházközségében teljesített kápláni szolgálatot, elõbb Ditróban, majd a térség központjában, Gyergyószentmiklóson. Szalay Jeromos írja róla, hogy elsõ beszédén alig lézengett néhány ember, késõbb már alig fértek el a templomban. Ezen a vidéken kemény munka a lelkipásztorkodás, hiszen nemcsak a faluban, városban van munka, hanem akad bõven az itt lakók munkahelyein, a havasokban, gyakran ezer méternél magasabb legelõkön, erdõkben, ahová a férfiak mint pásztorok vagy favágók gyakran hosszabb idõre is kiköltöznek. A pap nem panaszkodik a sok fáradtságot igénylõ feladatra, hiszen nemcsak lelkeket épít, de õ is épül a hegyi emberek között, akik az eredendõ emberi tisztaság megejtõ példáit mutatják. Egy alkalommal a régi Erdély határán kellett átvinni az Oltáriszentséget. Hiába kapaszkodott a gyökerekhez, egyszer csak se elõre, se hátra S íme, varázsütésre zord román pásztor jelenik meg, aki már hallott róla. Vállára veszi és viszi, akárcsak egy második Szent Kristóf az Úr Jézust és papját. Õt még nem járta át a nemzetiségi gyûlölet. 1 Munka persze nemcsak a hegyekben, hanem Ditróban, majd Gyergyószent-

19 A FIATAL LELKIPÁSZTOR 19 miklóson is bõven akadt. Ditró többezer lelkes falu, Gyergyószentmiklós pedig kisváros. Márton Áron egész életében a fiatalságra irányuló munkát érezte legközelebb magához. Káplánként, hitoktatóként legnagyobbrészt erre fordította a figyelmét. Adolf Kolping szellemét közvetítette feléjük, aki az elõzõ század második felében, a kapitalizálódó Németországban a városi lelkipásztorkodás hagyományos bázisától, a középosztálytól a fizikai munkásokhoz, azon belül is a fiatalokhoz fordult. Azokat vette célba, akik élet árnyékos oldalán állnak, akikkel talán nehezebb a lelkipásztori munka, de akikkel mégis a leghitelesebb eredményeket lehet elérni. A reá bízott fiatalok közül késõbb öten választották a papi hivatást. 2 Márton Áront 1980-ban Jakab Antal követte a püspöki székben. Jakab Antal a húszas években Gyergyószentmiklóson volt gimnazista ban, mint utódja, õ temette Márton Áront és amit koporsója felett elmondott, abból arra lehet következtetni, hogy õ is Márton Áronnak, az akkori gyergyószentmiklósi káplánnak köszönheti papi hivatását: Amikor elõször hallottam beszélni Õt, ötödikes gimnazista koromban a gyergyószentmiklósi temetõben, a volt fõhadnagy reverendája alatt az elsõ világháború három frontján szerzett három sebét hordozta. De kimondta bátran: nem azok a hõsök, akik parancsra mert egyebet nem tehettek meghaltak, még kevésbé akik vitézséggel és fegyverrel fenyegetõznek, hanem akik keresik a békét és mindent megtesznek, hogy a háború szégyene többé ne érje a világot. Ebbe a gondolatba állított be minket fiatalokat és még püspöksége elõtt üstökösként járt elõl, hogy az Isten és a hit megbecsülése által érzékennyé tegye a népeket az igazságra, az élet értékének felfogására és megbecsülésére. 3 Amit Jakab Antal 1980-ban elmondott Márton Áronról, az rávilágít arra az erkölcsi-szellemi miliõre, amelyben Márton Áron lelkipásztori programja, küldetése kibontakozott. A világháború következményeképpen mint világszerte, úgy Erdélyben is értékrendi válság uralkodott el, a sokat szenvedett emberek elveszítették az addig biztos tájékozódási pontokat. A szellemi erõszak, ami az erkölcsi rend megbontását célozta, fizikai erõszakkal fenyegetett a második világháború tényében e fenyegetés lett valósággá! Márton Áron pedig, aki ezt felismerte, az erõszakmentesség apostola lett. Az egykori frontkatona tudta, hogy az emberiség bajaira nem a hatalmi törekvések hoznak megoldást. Márton Áron már fiatal papként, kezdõ lelkipásztorként képes volt arra hogy mást képviseljen, mint az elsodorni akaró korszellem. Divatos szellemi irányzatokat követhetett volna azokban az években az erõszak, az öncélú igazságosság eszméjével, õ azonban nem akart a világ számára sikeres lenni. A világ tömegeket mozgató ostobaságával szemben kontrasztot képviselt, s ez vonzó lehetett azok számára, akik a fiatal káplán hatására töltötték meg a templomot, illetve azok számára, akik az õ példája nyomán választották a papi hivatást. Gyergyó, csakúgy, mint Csík, teljesen katolikus vidék, a reformáció addig nem tudta kiterjeszteni a saját hatását. A protestáns fejedelemség idején e két szomszédos terület és még Háromszéknek a Csíkkal határos része maradt meg

20 20 A PÁLYAORIENTÁCIÓ katolikusnak. Ez az erdélyi Szentföld -nek nevezett vidék a Székelyföldnek is csak egy részét jelenti, Erdélyen belül pedig kifejezetten kicsi terület. Márton Áron tehát nemcsak itt született, de itt is kezdte lelkipásztori szolgálatát. Egy év ditrói és egy év gyergyószentmiklósi káplánság után 1926 augusztusától hittanár lett a gyergyószenmiklósi állami fõgimnáziumban, majd 1928 júliusától szintén hittanári kinevezést kap a marosvásárhelyi római katolikus fõgimnáziumhoz. 4 Marosvásárhely, melyet a Székelyföld fõvárosának is neveznek, elõzõ állomáshelyeivel ellentétben már magán hordozza Székelyföldnek a jellemvonását, a felekezeti megosztottságot. A város ekkor még majdnem teljes egészében magyarok által lakott, így azok a felekezetek vannak jelen a városban, melyet az erdélyi magyarok is nagy számban követnek. A többség református, természetesen sok a katolikus, de élnek itt izraeliták és unitáriusok is. Márton Áron itt szembesül a felekezeti sokszínûség tényével és azzal is, hogy ez nem jelentheti az itt élõk megosztottságát. Marosvásárhely jó terepe annak a felismerésnek, hogy a sokféleség együttgondolkodást is eredményezhet a széthúzással vagy a közönnyel szemben. Kiváló szónoki képességekkel rendelkezik, de ezt olyan tartalommal képes kitölteni, hogy azzal a város teljes népességét szólítja meg, nem csak a katolikusokat. Ennek köszönhetõ, hogy nemcsak katolikusok vannak ott a fõtéri plébániatemplomban, amikor Márton Áron beszél, hanem a többi felekezet tagjait is érdekli a karizmatikus személyiségû pap mondanivalója. 5 Megérzik rajta, hogy nem valamiféle kikezdhetetlen erkölcsi magasságokból hajol le, hogy erkölcsi kioktatásban részesítse hallgatóit, hiszen lent él õ maga is, élete során ugyanazokat az élethelyzeteket tapasztalta meg, mint amit hallgatói. Így tehát nemcsak kortársa, hanem sorstársa is azoknak, akik között él. Mûködése sorsformáló hatású és szellemet orientáló lett a gimnázium tanulói számára is. A hittanóráin elsõsorban nem a tételes tudást kérte számon, sokkal inkább arra volt kíváncsi, hogy serdülõ-, majd a felnõttkor küszöbére érkezõ diákjai milyen szellemet képviselnek, van-e értékrendjük, valóban hiszik-e azt, amit vallanak. Hittanári mûködését a jellemformálásra irányította. Ehhez baráti közelségbe engedi a tanulóit, ami nem volt szokásos a korabeli középiskolák tanárai és diákjai között. A gimnázium kollégiumában teret enged annak, hogy bárki, bármilyen problémával felkeresse. Ellentétes világnézetek ütköztek abban a korban: Márton Áron elõítéletek nélkül engedte felhozni a problémákat. A városi polgárok körében már nem feltétlenül volt szükségszerû az egyházhoz tartozás: a hittanár felnõttként kezelte azokat a felsõs diákokat, akik ilyen kérdéssel fordultak hozzá. Ruffy Péter írja, hogy ezek az estébe nyúló magánbeszélgetések gyakran cigarettafüst mellett folytak. 6 Nem tekinthetjük a pedagógia abszolút igazságának, de Márton Áron a felsõs diákjait nem tiltotta a dohányzástól. Az elsõ világháború frontjain maga is rabjává lett ennek a szenvedélynek, melytõl majd csak az ötvenes években, a börtönben tudott megszabadulni. Tudta azonban, hogy õ maga lenne hiteltelen, ha azt tiltaná, aminek saját

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Rovarirtásból élt a novícius

Rovarirtásból élt a novícius Rovarirtásból élt a novícius P. Hagyó József Jézus Kistestvére Szerzetesként egyedül, de nem közösség nélkül Az előjelek aggasztják az embereket, az e világ hatalmasai több alkalommal konferenciára gyűlnek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

SOÓ REZSÕ UTÓÉLETE KOLOZSVÁROTT

SOÓ REZSÕ UTÓÉLETE KOLOZSVÁROTT SOÓ REZSÕ UTÓÉLETE KOLOZSVÁROTT NAGY-TÓTH FERENC Cluj-Napoca, Str. Rakovei Nr. 14, Ro-3400, Romania Elfogadva: 2004. szeptember 20. Bot. Közlem. 91(1 2): 7 12, 2004 A Láthatatlan ember szerint a hunok

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943)

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) A második Forrás-nemzedék tagjai közül Király László költészetében fonódik össze leginkább a romániai magyar irodalom hagyománykincse, a székely népballadák világa az avantgárd költészet

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben