A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE"

Átírás

1 A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE DOMÁN CSABA 1, DR. SZEMMELVEISZ TAMÁSNÉ 2 Miskolci Egyetem, Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 1, Energia- és Minőségügyi Intézet Miskolc-Egyetemváros Az elmúlt évtizedben a lakosság számára nagy problémát jelentett az energiafelhasználás költségének alakulása. Több tényező együttes hatására kedvezőtlen folyamatokat figyelhettünk meg az energia árainak alakulásában, rendelkezésre állásában. Ezek a problémák a lakosság számára már szinte a kezelhetetlen folyamatok közé tartozik, hiszen a rendelkezésre álló jövedelmük nem követte az energiaárak alakulását. A problémát tovább súlyosbítja az a tény is, hogy a lakossági energiaigény nagy része a fosszilis energiahordozóktól függ. A lakosság csak kis hányada engedheti meg magának, hogy új energiahordozók segítségével elégítse ki energiaigényét. A cikk áttekintő képet kíván nyújtani a háztartások energiafelhasználásáról, figyelembe véve a regionális hovatartozást és a településnagyságot is. Kulcsszavak: energiafelhasználás, településszerkezet, fogyasztás. In the last decades the costing of energy consumption meant a significant problem to the population. Due to the combined effect of more factors disadvantageous processes were observed in the change of energy prices and its availability. These problems almost should be unmanageable processes to the people as their wages did not harmonize with the changes of energy prices. The problem is aggravated by the fact that the major part of energy demand depends on the fossil energy sources. A small fraction of the population could afford to satisfy their needs with new energy sources. This article wishes to give an overview about the energy consumption of households considering the regional facilities and size of settlements. Keywords: Energy consumption, settlement structure, consumption Bevezetés Hazánkban a lakossági energiafelhasználás nagymértékben függ a háztartások jövedelmétől. Az elmúlt évtizedekben a legjellemzőbb tüzelőanyag a fa és a szén volt, majd ezt követte a vezetékes gáz nagymértékű országos elterjedése. Az elmúlt években azonban az energiaárak drasztikus változása jelentősen megvál-

2 toztatta a háztartások fűtési szokásait, mely leginkább a vidéki háztartások esetében volt érezhető. Igen sok háztartás megváltoztatta a tüzelőanyag összetételét és típusát. Sokan visszatértek a fa- és széntüzelésre, illetve a háztartási hulladék nagy részét is felhasználják, mint tüzelőanyag. A lakosság és a környezet minőségének javítása érdekében sürgető lépésekre van szükség, melyek közül kutatásom szempontjából az egyik legfontosabb tényező a megfelelő energiaforrás biztosítása. 1. A háztartások egy főre jutó kiadásának jellemzése A háztartások jövedelmi helyzetét nagymértékben befolyásolja a háztartás tagjainak aktivitása. Az aktív keresők aránya szélsőséges képet mutat az ország régióit tekintve: Közép- és Nyugat-Dunántúlon, valamint Közép-Magyarországon haladja meg az országos jellemző értéket, míg a két legelmaradottabb régióban, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön jelentősen elmarad az országos átlagtól. A háztartások jövedelmi helyzete nagymértékben hatással van a kiadásaik alakulására is, melyet a rendelkezésre álló jövedelem mellett befolyásolja: a háztartások megtakarításainak bizonyos része, a felvett hitelek és hitelfelvételi lehetőségek, a támogatott termékek körének változása, a szociális támogatások rendszere, stb. [1]. Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása alapján 2009-ben az 1 főre jutó évi kiadás Ft volt, mely országos értéket csak a közép-magyarországi régió haladta meg 19,2%-kal, köszönhetően a lakosság létszámának, összetételének, illetve a régió fejlettségének (1. táblázat). [3] 1. táblázat Az 1 főre jutó fogyasztási kiadás az egyes régiókban 2009-ben, Ft Régió Fogyasztási kiadás Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen

3 A legalacsonyabb fogyasztással a két legelmaradottabb régió Észak- Magyarország és Észak-Alföld rendelkezett, melyek több mint 10%-kal maradtak el az országos átlagtól. Mind a hét régióban az 1 főre jutó kiadásban döntő hányaddal szerepelt az élelmiszerek és alkoholmentes italokra, lakásfenntartásra és háztartási energiára, illetve közlekedésre költött összeg. Az egyes régiókban természetesen eltér a fogyasztás összetétele, de például élelmiszerre a dél-alföldi régióban költenek a legtöbbet, az összes fogyasztási kiadás 26,33%-át, lakásfenntartásra és háztartási energiára a közép-magyarországi régióban (24,22%), míg közlekedésre a észak alföldi régióban (13,07%). A kutatás szempontjából külön kiemelem az észak-magyarországi régió fogyasztási összetételét 1. ábra. Az 1 főre jutó évi kiadás néhány főbb COICOP csoportban Észak-Magyarországon 2009-ben, % Megállapítható, hogy az országos átlagnak megfelelően alakult az 1 főre jutó kiadás megoszlása a régióban. Kiemelendő, hogy két kategóriában tért el az egyes csoportok részesedése a többi régióhoz képest: a szeszes italokra és dohányárura (3,67%) költött összeg aránya nagyobb volt a többi régióban jellemző értékhez képest, sőt az országos átlag fölé emelkedett, valamint a kultúrára és szórakozásra (5,99%) költött összeg feltűnően a legalacsonyabb volt [4]. 17

4 2. Településszerkezet A kutatás szempontjából fontos elemzési irány a magyarországi települések szerkezetének vizsgálata. Hazánkban 2010-ben összesen 3152 db település volt, melynek 55,77%-a 1000 fős alatti település volt. A településkategória igen fontos tényező a kutatás szempontjából, hiszen különböző nagyságú településeken igen eltérő a háztartások kiadásainak összetétele, valamint azon belül az energiafelhasználásra költött összeg nagysága is. Sőt a felhasznált energia mértéke és minősége is nagyban függ a település elhelyezkedésétől és szerkezetétől Észak-Magyarország településszerkezete A magyarországi lakosság 12,1%-a az ország egyik legelmaradottabb régiójában, az észak-magyarországi régióban él. A régió lakosságának többsége 57,3% a borsodi térségben él, melyben (a többi régióhoz hasonlóan) az elmúlt két évtizedben a népesség közel 10%-kal csökkent. 2. ábra. A népesség alakulása az észak-magyarországi régióban, között, fő A fenti adatokat kiegészítve elmondhatjuk, hogy Magyarország 7 régiója közül az észak-magyarországi régió rendelkezik az egyik legkedvezőbb természetföldrajzi adottságokkal, ennek ellenére a legrosszabb szociális mutatókkal 18

5 rendelkező térség. Ennek egyik fő oka a régió igen kedvezőtlen demográfiai összetétele, a rossz gazdasági mutatók és egyéb más negatív tendenciát kifejező mutatókban megtestesülő folyamatok. Az észak-magyarországi régió kedvezőtlen helyzetét erősíti a meglévő településszerkezet is. A régióban összesen 610 település van, melyek közül a 2000 fős alatti települések az összes település 81,31%-át teszik ki, s ahol a régió lakosságának 31,1%-a él. Összesen 343 település van, ahol a népesség száma nem éri el az 1000 főt. A régióban az 1000 fő alatti településeken élők aránya jelentős mértékben meghaladja az országos 7,67%-os értéket. 2. táblázat Az észak-magyarországi régió 1000 fős alatti településeinek száma és megoszlása a kistelepüléseken az egyes megyékben, 2010 Megnevezés Borsod- Abaúj- Zemplén Heves Nógrád Régió összesen db % db % db % db % ,35 1 1, , , , , , , , , , ,00 A régió megyéit tekintve az 1000 fő alatti települések száma Borsod- Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb, a települések 62,57%-ban laknak 1000 főnél kevesebben, míg ez az arány a régióban csak 56,23%. A borsodi kistelepülések magas arányának fő okai természetesen a megye lakossága, területe és történelmi múltja [4]. 3. A háztartások energiafelhasználása Az elmúlt egy évtizedben a háztartások energiafelhasználásának volumene jelentős mértékben nem változott, átalakult viszont a háztartások energiafelhasználásának szerkezete. Az ezredforduló előtt a háztartások egyre nagyobb része állt át a vezetékes gázzal való fűtésre, köszönhetően a magas gázártámogatásnak, kényelmi szempontoknak stb. Annak ellenére, hogy az ezredforduló után jelentős mértékben emelkedett a gáz ára, valamint az elmúlt években jelentősen átalakult a támogatási rendszer, a háztartások energiafelhasználásában, nemhogy csökkent a földgáz aránya, hanem még emelkedett is. Ennek több oka is volt: emelkedett a vezetések gázzal ellátott települések száma; gázártámogatási rendszer; 19

6 lakásállomány bővülése; laksűrűség csökkenése; lakások átlagos alapterületének növekedése. A háztartások energiafelhasználási szerkezetére hatással volt még a távhő felhasználásának csökkenése, a villamosenergia-felhasználás jelentős növekedése, a szilárd tüzelőanyag-felhasználás belső szerkezetének megváltozása, valamint az alternatív energiafelhasználás egyre szélesebb körben való elterjedése [2] A háztartások vezetékes gázzal való ellátottsága Magyarországon 2009-ben 2897 településen volt vezetékes gáz, mely az összes település 91,2%-át jelentette. Szemléletesen mutatható ki az alábbi ábrán, hogy a rendszerváltás után milyen mértékű volt a vezetékes gázzal való ellátottság az országban között évente átlagosan 3,84%-kal bővült a vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma az országban. 3. ábra. Vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma között, db A vezetékes gázt fogyasztó háztartások számának bővülésével nem nőtt jelentős mértékben az egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás volumene, mely a vizsgált időszakban hektikus változást mutatott. A fogyasztás 20

7 2003-ban érte el maximumát, amikor az egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás 1505 m 3 volt, amely fokozatosan csökkent a következő években, s 2009-ben már csak 1083,7 m 3 volt [3] A háztartásoknak értékesített gáz megoszlása Magyarországon a vezetékes gázhálózat hossza 2009-ben km volt, melynek 18,56%-a Közép-Magyarországon, 16,08%-a Észak-Alföldön, 17,32%-a Dél-Alföldön húzódik. A többi régió részesedése 10% körüli. A regionális megoszlást természetesen befolyásolja a régió lakosságának, háztartásainak száma, területi nagysága, energiafelhasználási szerkezete ben a háztartásoknak összesen ezer m 3 gázt értékesítettek, melynek több mint egyharmadát a közép-magyarországi régió háztartásai vették át. 4. ábra. A háztartásoknak értékesített gáz megoszlása régiónként 2009-ben, % Az értékesített gáz mennyiségét befolyásolta a fogyasztók területi megoszlása is: a fogyasztók 34,51%-a közép-magyarországi régióban élt, a dél-alföldi (14,59%), észak-alföldi (13,86%) és észak-magyarországi régióban (11,36%) a fogyasztók alig több mint 10%-a élt, míg a dunántúli régiókban a 10%-ot sem érte el a fogyasztók aránya. 21

8 Az észak-magyarországi régió vezetékes gázzal való ellátottsága Az észak-magyarországi régióban hasonló arányok és értékek figyelhetőek meg a vezetékes gázzal való ellátottság terén, mint országos szinten. A kistelepüléseken a vezetékes gázt fogyasztók aránya az országos átlag alatt maradt, melynek oka a borsodi régió kistelepüléseinél megfigyelhető alacsony gázfogyasztás aránya. A negatív eltérés némiképp ellensúlyozta Heves megye háztartásainak egyenletesebb eloszlását, ahol figyelembe kell venni azt is, hogy jóval kevesebb az 1000 fősnél kisebb települések száma [4]. Az észak-magyarországi régió településeinek vezetékes gázzal való ellátottsága, táblázat Megnevezés Vezetékes gázt fogyasztó háztartás a lakásállomány %-ában Egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás, m³ , , , , , , , , , ,8 788 Régió összesen 74, Következtetés A háztartások energiafelhasználásának szerkezete és annak hatékonysága nagyon fontos kérdés. Az elmúlt évtized technikai újdonságai és fejlesztései is rámutattak arra, hogy az energiafogyasztás jelentős mértékben optimalizálható, mely magába foglalja az egyszerű eszközkorszerűsítést, vegyes tüzelési módok használatát, valamint alternatív energiaforrások 22

9 felhasználását, melynek még gátat szab a megtérülési ideje. Kutatásunk jövőbeni folytatása során ki kívánunk térni arra, hogy egy bázistelepülés háztartásainak milyen az energiafelhasználása, s az, hogyan, milyen eszközökkel optimalizálható. Köszönetnyilvánítás A tanulmány/kutató munka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." Irodalom [1] A háztartások fogyasztásának regionális különbségei, 2009, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, [2] A háztartások energiafelhasználása, 2008, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, [3] Magyar Statisztikai Évkönyv 2009, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, [4] Területi Statisztikai Évkönyv 2009, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest,

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA Budapest, 2013. október 2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE Központi Statisztikai Hivatal SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE, 2007. október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA, 2007 ISBN 978-963-235-145-2 (nyomtatott)

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 3. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 3. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 3. szám Háztartások költségvetése Jövedelmi és kereseti különbségek Budapest, 2006. december Központi

Részletesebben

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5.

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5. 2.1.3 Tudásbázis A sikeres térségekben a munkaerő tudásbázisa magas, rugalmasan tud alkalmazkodni a változásokhoz. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatai is azt támasztják alá, hogy a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglaló... 5 Demográfiai helyzetkép... 7 Nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése I. AZ OTK ÁTFOGÓ CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE A területfejlesztési politikának az OTK alapján megfogalmazható céljai a következők voltak: 1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése; 2. A Budapest központú térszerkezet

Részletesebben

A nonprofit szektor szerepe a régiókban

A nonprofit szektor szerepe a régiókban A nonprofit szektor szerepe a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2012. augusztus Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A nonprofit szektorba tartozó szervezetek köre... 5 A nonprofit szervezetek

Részletesebben

HELYBEN TERMELT BIOMASSZA ALAPÚ HŐELLÁTÁSI RENDSZER FELTÉTELEI KISTELEPÜLÉSEKEN

HELYBEN TERMELT BIOMASSZA ALAPÚ HŐELLÁTÁSI RENDSZER FELTÉTELEI KISTELEPÜLÉSEKEN Műszaki Földtudományi Közlemények, 84. kötet, 1. szám (2013), pp. 159 166. HELYBEN TERMELT BIOMASSZA ALAPÚ HŐELLÁTÁSI RENDSZER FELTÉTELEI KISTELEPÜLÉSEKEN CONDITIONS OF THERMAL POWER SUPPLY SYSTEMS FROM

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Az egészség és az életmód regionális különbségei

Az egészség és az életmód regionális különbségei AMBRUS ZOLTÁNNÉ VARSÁNYI TAMÁS Az egészség és az életmód regionális különbségei Bevezetés Az Európai Unió országaiban az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete alapján a tervek szerint ötévenként

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Lakossági monitoring vizsgálat 2002

Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Az IKT eszközökhöz való lakossági hozzáférés és az eszközök használatának társadalmi-demográfiai vizsgálata: Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Kutatásjelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

A belsô vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák

A belsô vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák A belsô vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák Dövényi Zoltán, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének igazgatója

Részletesebben

A bajban lévő lakáshitelesek elemzése mikroszimulációs modellezéssel

A bajban lévő lakáshitelesek elemzése mikroszimulációs modellezéssel Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. június (529 542. o.) Gáspár Katalin Varga Zsuzsa A bajban lévő lakáshitelesek elemzése mikroszimulációs modellezéssel Tanulmányunkban azon lakáscélú jelzáloghitel-szerződéssel

Részletesebben

Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány)

Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány) Borító (helyzetfeltáró tanulmány) Az ÖKO-FERR Hulladékkezelési Kht. Dunaújváros megbízásából készítette Az EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság Szekszárd munkatársai Dr. Hangay István Dr. Hangayné

Részletesebben

7. JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 80. Bevezető

7. JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 80. Bevezető közelkép 80 A tanulmány a Tárki háztartásmonitor-kutatássorozatának keretében született kutatási zárójelentés (Tárki, 2010) első fejezete alapján született cikk (Tóth, 2010) átdolgozásával és kiegészítésével

Részletesebben

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON JÖVEDELEMELOSZLÁS ÉS MEGÉLHETÉSI NEHÉZSÉGEK A KONSZOLIDÁCIÓS CSOMAGOK ÉS A VÁLSÁGOK KÖZEPETTE MAGYARORSZÁGON 1 TÓTH ISTVÁN GYÖRGY MEDGYESI MÁRTON Bevezető Ebben a tanulmányban a gazdasági válság lehetséges

Részletesebben