Irodalomjegyzék Magyarország története c. kollokviumhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irodalomjegyzék Magyarország története 1849-1918. c. kollokviumhoz"

Átírás

1 Irodalomjegyzék Magyarország története c. kollokviumhoz Kötelező jegyzet 1. Magyarország története a XIX. században. Szerkesztette: Gergely András. Budapest, Ajánlott irodalom 1. Somogyi Éva: A birodalmi centralizációtól a dualizmusig. Az osztrák-német liberálisok útja a kiegyezéshez. Budapest, Szabad György: Miért halt meg Teleki László? Budapest, Sarlós Béla: Deák és a kiegyezés. Budapest, Zachar József: Az osztrák-német Alkotmánypárt és a politikai hatalom Budapest, Pölöskei Ferenc: Tisza István nemzetiségi politikája az I. világháború előestéjén. Századok Diószegi István: A Deák-párt és a német egység. Századok II. 7. Somogyi Éva: Az évi kiegyezés előtörténetéből (A februári pátens felfüggesztése). Századok Kövér György: A bankkérdés: két-bankrendszer vagy binacionális bank. Századok Majdán János: A vasszekér diadala. A magyarországi vasútépítés 1914-ig. Budapest, Gyányi Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest, 1998.

2 Kollokviumi témakörök Magyarország jelenkori története c. kollokviumhoz 1. Az önkényuralom berendezkedési koncepciói a Bach korszakban a. Ausztria és Magyarország kapcsolatának alakulása az 50-es években b. Az önkényuralom reformjai 2. Az önkényuralommal szembeni ellenállás; a magyar politikai emigráció története a. A passzív ellenállás b. A magyar politikai emigráció története az 50-es években 3. Az es kibontakozási kísérlet (Az Októberi Diploma, a Februári Pátens és az es kibontakozási kísérlet. Az es országgyűlés) a. Októberi Diploma és a Februári Pátens b. Az es országgyűlés 4. A Schmerling provizórium; a kiegyezést előkészítő tárgyalások; a kiegyezés tartalma és értékelése a. A Schmerling provizórium b. A kiegyezést előkészítő tárgyalások c. A kiegyezés tartalma és értékelése 5. A dualizmuskori magyar pártrendszer, a parlament működése, választójog, választások a. A parlament működése, választójog, választások b. A dualizmuskori magyar pártrendszer 6. A dualizmus politikatörténete a. A pártrendszer alakulása 1867 és 1875 között b. Andrássy Gyula tevékenysége 7. A Tisza-éra a. Tisza Kálmán politikai karrierje b. A Tisza-kabinet intézkedései 8. Magyarország társadalma a XIX. század második felében. I. Társadalomszerkezet, strukturális és számszerű változások a. A demográfiai átmenet Magyarországon b. A magyar társadalom szerkezete 9. Magyarország társadalma a XIX. század második felében. II. Társadalmi csoportok jellemzése a. Társadalmi elit b. A középrétegek c. Az alsó társadalmi csoportok 10. Magyarország gazdaságfejlődése a. Az infrastruktúra

3 b. A mezőgazdaság c. Az ipar 11. A nemzetiségi kérdés története a dualizmus korában a. Kormányzati nemzetiségpolitika b. Egy választott nemzetiség bemutatása 12. A dualizmus válságjelei és a válságkezelési kísérletek ( ) a. A századforduló társadalmi feszültségei b. A századforduló kormányai 13. A dualizmus politikatörténete a. Koalíciós válság b. A Monarchia külpolitikai helyzete a századfordulón 14. A dualizmus politikatörténete c. A nemzeti munkapárt kormányra kerülése és tevékenysége 1914-ig d. A balkáni háborúk 15. Magyarország az I. világháborúban I. a. A magyar belpolitika az I. világháború időszakában b. Az osztrák-magyar diplomácia lépései a világháború alatt 16. Magyarország az I. világháborúban II. a. Magyarország részvétele a világháború katonai eseményeiben b. Az antant diplomáciája és az Osztrák-Magyar Monarchia

4 Segédanyag a magyar történelem ig terjedő időszakának írásbeli kollokviumához Évszámok április 25. Deák Ferenc levele Anton Schmerlingnek július 6. Haynau menesztése szeptember 13. Belügyminiszteri rendelet a magyarországi politikai hatóságok szervezetéről, a Bach-féle provizórium kezdete október 1., július 1. vám- és adóreformok április 25. Kütahya-i alkotmányterv szeptember 11. Kossuth elhagyja Törökországot december 31. szilveszteri pátens november 29. az osztrák PTK bevezetése január 19. Bach-féle definitívum kezdete február 18. Libényi János sikertelen merénylete március 2. úrbéri pátens és a kárpótlási és föld-tehermentesítési nyíltparancs március 3. Noszlopy Gáspár és Jubál Károly kivégzése szeptember 2. Gasparich Márk Kilit kivégzése március 10. a székely vértanúk kivégzése (Török János, Horváth Károly, Gálfi Miklós) április 24. Ferenc József és Wittelsbach Erzsébet házassága, részleges amnesztia november 11. Deák Pestre költözik augusztus 18. konkordátum május 8. általános amnesztia július 20. plombiersi egyezmény december 20. iparrendtartás július 24. solferinoi csata március 29. egyezmény a magyar emigráció és Alexandru Cuza között május 5. Kossuth és III. Napóleon találkozója május 6. Magyar Nemzeti Igazgatóság megalapítása június 24. Solferino június 11. villafrancai fegyverszünet november 10. zürichi béke augusztus 22. Bach és minisztertársainak leváltása szeptember 11. Protestáns Pátens április 4. Forinyák Géza temetése ( március 15-i tüntetés áldozata) április 8. Széchenyi István halála október 20. Októberi Diploma december 16. Teleki László letartóztatása Drezdában február 26. Februári Pátens április 6. -augusztus 22. országgyűlés május 8. Teleki László halála május 13. Deák első felirati javaslata november 5. a provizórium bevezetése május 1. elkészül a dunai államszövetség terve ( május 18. L Alleanza megjelenteti) december 4. Apponyi memorandumtervezete július 15. Nagyszebenben megnyílik az erdélyi országgyűlés december 27. Auguszt Antal és Danielik János Deáknál január 8. pesti áru- és értéktőzsde megkezdi működését április 16. Húsvéti cikk május 7-9. ún. májusi levelek július 27. Schmerling felmentése, Richard Belcredi kormányának kinevezése szeptember 20. a Februári Pátens felfüggesztése (Sistierungpatent) december 14. magyar országgyűlés megnyitása június 14. porosz-osztrák háború kezdete június 26. az országgyűlés elnapolása július 03. Königgrätz augusztus 3. a Klapka légió benyomul Magyarországra augusztus 30. prágai béke ratifikálása november 19. összeül a magyar országgyűlés január bécsi titkos tárgyalások február 7. Beust osztrák miniszterelnök

5 1867. február 17. Andrássy miniszterelnöki kinevezése február 20. az Andrássy-kormány kinevezése március 30. XII. tc. általános vitájának lezárása május 26. Cassandra levél május 29. a XII. törvénycikk részletes vitájának lezárása június 8. Ferenc József megkoronázása július 28. a XII. tc. szentesítése szeptember 12. vöslaui titkos megállapodás az államadósságról és a bankügyről december 21. az osztrák alkotmány szentesítése április 1. a Balközép elfogadja a bihari pontokat november 17. XXX. tc. horvát-magyar kiegyezés december 5. XVIII. népoktatási tc.; véderőről, honvédségről és népfelkelésrő szóló tc.-k december 6. XLIV. nemzetiségi tc december 14. megnyílik az országos izraelita kongresszus, ortodox-neológ szakítás MÁV létrejötte július 28. fiumei provizórium augusztus 1. XLII. törvény köztörvényhatóságok rendezéséről és a községekről 1873 kolerajárvány május 9. bécsi tőzsdekrach június 28. Deák utolsó parlamenti beszéde október 22. három császár szövetsége november 26. XXXIII. tc. új választójogi törvény március 1. Szabadelvű Párt létrejötte január 28. Deák halála március 16. VI. tc. törvény a közigazgatási bizottságokról, megyereform május 27. V. tc. Csemegei kódex március 3. san stefanoi béke június 13-július 13. berlini kongresszus július 29-október 20. okkupáció március 11. szegedi árvíz október 7. kettős szövetség december 20. L. tc. honossági törvény február 14. III. tc. csendőrség felállítása május 30. XLIV. tc. ipartörvény június 18. három császár szövetségének felújítása június 28. titkos politikai egyezmény Szerbiával április 4. Solymosi Eszter eltűnése, Tiszaeszlár május 20. Olaszország csatlakozása a kettős szövetséghez augusztus 3. ítélet a tiszaeszlári perben október 30. Románia csatlakozás a kettős szövetséghez április 25. VII. tc. főrendiház reformja január 30. Rudolf öngyilkossága március 9. Tisza Kálmán menesztése 1891 O-MÁVT államosítása június 21. battonyai szegényparaszti mozgalom augusztus 2. valutareformról szóló tc-k szentesítése hódmezővásárhelyi szegényparaszti mozgalom március 20. Kossuth Lajos halála április 22. hódmezővásárhelyi zavargások Szántó Kovács János letartóztatása miatt május Memorandum per december 9. egyházpolitikai tc-k szentesítése, XXXI-III augusztus 10. nemzetiségi kongresszus Budapesten október 16. XLII. tc. izraelita vallás bevetté nyilvánítása augusztus 1. XXVI. tc. Közigazgatási Bíróság felállítása augusztus 4. ischli klauzula december 6. kétszakaszos törvényjavaslat, Lex Tisza december 31. Széll-Koeber paktum szeptember 17. chlopy hadparancs november 18. törvény a párhuzamos ülésekről november 19. Vezérlő Bizottmány megalakulása december 13. parlamenti csata január 26-február 4. a szabadelvűek által elvesztett választások április 4. a koalíció vezetői paktumot kötnek az uralkodóval április 11. Szabadelvű párt feloszlása június 2. XXVII. tc. Lex Apponyi augusztus 16. XLIX. tc. új vasúti szolgálati pragmatika

6 1907. október 8. vámszövetség megújításának megszavazása október 27. csernovai sörtűz október 5. annexió február 19. Nemzeti Munkapárt megalakulása június 4. ellenzéki képviselők kivezetése a parlamentből, a véderőjavaslat elfogadása május 22. Tisza házelnökké választása május 23. vérvörös csütörtök július 5. Tisza rendőri erő alkalmazásával töri le az obstrukciót, a véderőtörvény megszavazása július 7. Kovács Gyula képviselő merénylete Tisza ellen október 9.- december balkán háború Tisza István és a Román Nemzeti párt tárgyalásai március 11. londoni békekonferencia, szkutari válság április 30. XIV. tc. új választójogi törvény május június 3.Désy-Lukács per június balkán háború június 6. Országos Polgári radikális Párt megalakulása június 28. Szarajevó július 13. Tisza István beleegyezik az ultimátumba július 28. hadüzenet Szerbiának május 23. olasz hadba lépés augusztus 27. Románia hadba lépése november 21. Ferenc József halála december 30. IV. Károly megkoronázása február 17. IV. Károly békekísérlete március 24. a Sixtus levél keletkezése április 6. USA hadbelépése január 8. Wilson békejegyzéke március 3. breszti béke március 5. bukaresti béke április 8. római hadifogoly konferencia október 16. IV. Károly bejelenti Ausztria föderalizálását; Károlyi békekérelmet javasol október 17. Tisza beszéde a vereség elismerésével október 18. Wilson Burián külügyminiszternek kijelenti, hogy a pontjai már nem aktuálisak október Nemzeti Tanács megalakulása Személyek Áchim András Albrecht főherceg Bach, Alexander Andrássy Gyula, Ifj. Apponyi Albert Apponyi György Auguszt Antal Bánki Donát Baross Gábor Belcredi, Richard Beneš, Eduard Berchtold, Leopold von Berzeviczy Albert Beust, Ferdinand Bláthy Ottó Chotek Zsófia Concha Győző Csáky Albin Darányi Ignác Déri Miksa Eötvös Károly Eötvös Lóránd Erdélyi János Fejérváry Géza Forinyák Géza Geringer Károly Ghyczy Kálmán Goga, Octavian Haggenmacher Károly Hötzendorf, Francz Conrad von Hurban, Josef Istóczy Győző IX. Pius Jászi Oszkár Jedlik Ányos Justh Gyula Károlyi Mihály Kempen, Johann Kossuth Ferenc Körösfői Kriesch Aladár Kristóffy József Lucaciu, Vasile Masaryk, Thomas G. Mechwart András Mezőfi Vilmos Mikó Imre Mocsáry Lajos Nagyatádi Szabó István Nedeczky István Noszlopy Gáspár Ónody Géza Princip, Gavrilo Prohászka Ottokár Rainer főherceg Schmerling, Anton Szabó Ervin Szántó Kovács János Szilágyi Dezső Szilágyi Virgil Teleki László Thun, Leo Trefort Ágoston Ugron Gábor Várkonyi István Vázsonyi Vilmos XIII. Leó Zipernowsky Károly Zsedényi Ede Zsigmondy Vilmos

7 Fogalmak "hegyvidéki akció" "Kriegsfall U" beavatkozás a be nem avatkozásért Lojális ellenzék Magyar Nemzeti Igazgatóság treuga dei úri ribillió 67-es bizottság Agráriusok Agrárszocializmus Áprilisi Paktum Askenázi-szefárd Bach huszár Balközép Belvedere Kör Bihari pontok Cassandra levél Centrum-periféria koncepció Cobden-Chevalier egyezmény Crédit mobilier típusú bnak Cseh alapcikkek Csemegei kódex Darabont kormány Decemberi alkotmány Delegáció Disszidensek Dunai Szövetség Elkeresztelési rendelet Elvi Nyilatkozat Ex lex állapot Februári Pátens Felirati Párt Filoxéra Föderalizmus, Gazdasági kiegyezés GYOSZ Határozati Párt Hitbizomány Húsvéti cikk Idemnitás illír koncepció Jogeljátszás kamatbiztosítás kataszteri felmérés katolikus autonómia Katolikus Néppárt kereskedelmi- és iparkamarák Konkordátum Közigazgatási Bizottság Közös érdekű ügyek Közös ügyek Kristóffy-Garami paktum Kütahyai alkotmányterv Kvóta Lex Apponyi Liga Culturala Matica Memorandum-per Merkantilisták Mérsékelt Ellenzék Morbus hungaricus neológok és orthodoxok Obstrukció, technikai és tartalmi Okkupációs válság Októberi Diploma OMGE Őrlési forgalom Országbírói Értekezlet Országos Ipartestület Pápai csalatkozhatatlanság Párhuzamos valutarendszer Plurális választójog Progresszív adórendszer Protestáns Pátens Sánta valuta Szent István Társulat Társadalomtudományi Társaság Trializmus Tribuna Viharsarok Virilista Vöslau-i titkos megállapodás Zastava Zónatarifa zsebkendő szavazás

8

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig (1849-1867) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer;

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE I. A Bach-korszak vége: 1859-ben Ferenc József meneszti Alexander Bach-ot a rossz gazdasági helyzet és az olaszokkal szembeni katonai vereség miatt (lásd: olasz egység). 1860. október:

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914)

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) Az önkényuralom 1. A megtorlás Haynau ( brescai hiéna ) által vezetett megtorlás időszaka 1849-1850 Október 6. Arad 13 honvédtábornokot,

Részletesebben

VÁLASZTÓJOG-TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA

VÁLASZTÓJOG-TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA Magyarország VÁLASZTÓJOG-TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA Európa és a nyugati világ 1445 választójogi törvény Angliában (freeholderek választójoga (franchise) meghatározott jövedelem esetén ténylegesen: követküldés

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865)

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) 1. Ferenc József 1850 nyarán meneszti a közutálatnak örvendő Haynaut. (Egész Európa megvetette Ausztriát Haynau módszerei miatt.) 2. A terrort az önkényuralom követi: két

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 FEJEZET A NAGY VILÁGÉGÉSBŐL KIADATLAN LEVÉLTÁRI OKMÁNYOK ÉS ISMERETLEN FELJEGYZÉSEK ALAPJÁN ÍRTA SZENDE ZOLTÁN 1933. MADÁCH KÖNYVKIADÓ BUDAPEST. Minden jog a szerzőé, beleértve

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak Források Részlet az 1918. november 13 14-i aradi magyar román tárgyalások anyagaiból Jászi miniszter reflektál az elhangzott észrevételekre. Nagy hálával tartozik Maniu Gyulának azért a nyílt férfias állásfoglalásért,

Részletesebben

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2.

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2. RI ME A LE N DIO Történelem és társadalomtudományok XIX. évfolyam, 1 2. szám Indivisibiliter Írások az Oszták Magyar Monarchia történetéből. A tematikus rovat szerkesztője: M ER N IDIO A LE 2007/XIX. 1

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

tanulmányok A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 SZENDREI ÁKOS

tanulmányok A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 SZENDREI ÁKOS [ ] 54 SZENDREI ÁKOS A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 A 19 20. század fordulóján kialakult politikai-társadalmi légkörben érzékelhetôvé vált, hogy a korábban kizárólagosnak

Részletesebben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918 FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918 Dejan Mikavica, az Újvidéki Egyetem történelem tanszékének vezetője több mint egy évtizede kutatja

Részletesebben

Melléklet a Történelem című részhez

Melléklet a Történelem című részhez Melléklet a Történelem című részhez A történelem tankönyvsorozatok témakörei Tankönyvsorozat1 Bevezető olvasmány Az emberiség legérigibb története Az ókori Kelet Görögország A római birodalom A magyar

Részletesebben

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA Csapatösszeállítás a labdarúgó-világbajnokság döntıjében, 1954 Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm (DZM 9881) 375-843 A népvándorlás korától a Keleti Frank

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében.

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében. 1 ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN: KRONOLÓGIA (1648 2012) * Összeállította: Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 1648 1657 Bogdan Hmelnickij hetman kozákjai által elűzött vagy előlük menekülő zsidók érkeztek

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

Világháborúk sodrában (1914 1945)

Világháborúk sodrában (1914 1945) Világháborúk sodrában (1914 1945) 235 A KORSZAK KRONOLÓGIÁJA 1914. június 28. Szarajevóban meggyilkolják Ferenc Ferdinándot és feleségét 1914. július 28. Az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának,

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben