Településrendezési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Településrendezési terv"

Átírás

1 Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2011.(VII.1.) önkormányzat rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

2 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(VII.1.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi u. 31. Tel.: Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár, Bimbó u. 20. Te./Fax: Mobil: , Településrendezés: Tájrendezés, Környezetvédelem: Közlekedés: Ferik Tünde okl. építészmérnök, vezető településrendező tervező TT/1É /06 Kéthelyi Márton okl. tájépítészmérnök Kéthelyi Márton okl. tájépítészmérnök Lelkesné Frenyó Mária közlekedéstervező építőmérnök KÉ-T, K1-d Vízi közművek, energiaközművek, távközlés: Régészet: Hanczár Emőke okl. építőmérnök MK: (KÉSZ Kft.) Kustár Rozália - régész- muzeológus június VZM 1157/09 mhalom_szab_jova_ doc

3 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011.(VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET IGAZGATÁSI TERÜLET, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS TERÜLETFELHASZNÁLÁS AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK JELLEMZŐI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterületek Vegyes területek Gazdasági területek Különleges területek BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Zöldterület közkert Erdőterületek Mezőgazdasági területek Vízgazdálkodási terület Különleges beépítésre nem szánt terület Közlekedési terület és közműterület ÉRTÉKVÉDELEM TÁJI ÉRTÉKEK Természetvédelem Tájképvédelemi terület övezete MŰVI ÉRTÉKEK Országos védelem Helyi védelem RÉGÉSZETI TERÜLETEK KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME HULLADÉKKEZELÉS ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM KÖZMŰVESÍTÉS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS VÍZELLÁTÁS CSATORNÁZÁS, VÍZELVEZETÉS GÁZ- ÉS HŐENERGIA ELLÁTÁS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011.(VII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és értelmezése Értelmező rendelkezések A szabályozás elemei Belterülethatár módosítás Telekalakítás engedélyezési eljárás Építési és használatbavételi engedélyezési eljárás

4 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3 TARTALOMJEGYZÉK 7. Építmények elhelyezése Beépítési mód, építési hely II. FEJEZET KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE Országos védelem Régészeti területek Helyi védett terület, építmény Általános építészeti előírások Reklám, hirdetőtábla Táj- és természetvédelem Védelem alatt álló természeti területek és értékek Környezetvédelem Felszíni és felszín alatti vizek védelme A levegő védelme A termőföld védelme Hulladékártalmatlanítás és elhelyezés A zaj elleni védelem Felszínmozgás-veszélyes területek Vízeróziónak kitett terület előírásai Védőterületek, védőtávolságok A településrendezési feladatok megvalósítását szolgáló sajátos jogintézmények III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS Beépítésre szánt terület Falusias lakóterület Településközpont vegyes terület Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Egyéb ipari gazdasági terület enrgetikai terület Különleges területek Különleges terület - Turisztikai terület Különleges terület - Biofalu Különleges terület - pincesor Különleges terület Mezőgazdasági üzemi terület Különleges terület - szennyvíztisztító Különleges terület biogazdálkodási terület Különleges terület - Sportterület Különleges terület - Lovassport-terület Beépítésre nem szánt területek Zöldterület Erdőterület Erdőterület védelmi erdők területe, mezővédő erdők Erdőterület gazdasági erdők területe Mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület szántó Általános mezőgazdasági terület gyep Kertes mezőgazdasági terület Vízgazdálkodási terület Különleges beépítésre nem szánt területek Különleges beépítésre nem szánt terület - Temető, kegyeleti park területe Különleges beépítésre nem szánt terület rekreációs terület Különleges beépítésre nem szánt terület - Bányaterület Közlekedési területek általános előírásai IV. FEJEZET KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Általános előírások Közművesítés mértékének az előírása Vízellátás Szennyvízelvezetés Szennyvízelvezetési mód Szennyvízkezelés, elhelyezés

5 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 TARTALOMJEGYZÉK 62. Felszíni vízrendezés Csapadékvíz elvezetés Villamosenergia ellátás Földgázellátás Vezetékes elektronikus hírközlés Vezeték nélküli elektronikus hírközlés V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK melléklet a 6/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelethez Belterületbe vonható területek melléklet a 6/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelethez Művi értékvédelem helyi védelem melléklet a 6/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelethez Sajátos jogintézmények melléklet a 6/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelethez SZT-1 jelű Belterületi Szabályozási Terv melléklet a 6/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelethez SZT-2 jelű Külterületi Szabályozási Terv sz. függelék Épület elhelyezés lehetőségei a beépítési mód függvényében sz. függelék Művi értékvédelem országos védelem sz. függelék Régészeti területek sz. függelék Természeti értékek sz. függelék Közművek, közműlétesítmények védőtávolságai sz. függelék Mintakeresztszelvények sz. függelék Örökségvédelmi adatlapok sz. függelék Értelmező rendelkezések RAJZJEGYZÉK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS SZERKEZETI TERV TSZT M=1:8 000 BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV SZT-1 M=1: KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV SZT-2 M=1:8 000

6 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 5 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011.(VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 1. Máriahalom Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7.. (3) bekezdésének b) pontja alapján Máriahalom község Településszerkezeti Tervét a határozat mellékletét képező formában és tartalommal megállapítja. 2. A településszerkezeti terv rajzi, valamint szöveges munkarészből áll. A településszerkezeti terv szöveges része a határozat 1. melléklete. A településszerkezeti terv rajzi része a határozat 2. melléklete. 3. Ez a határozat augusztus 1-jén lép hatályba. Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településszerkezeti terv megállapításáról szóló 2/2000.(I.27.) számú határozata hatályát veszti. Murczin Kálmán polgármester Héder János jegyző

7 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 6 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 1. SZ. MELLÉKLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

8 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 7 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: j. Úny - Bajna összekötő út; - Máriahalom-Szomor településközi út; - Máriahalom-Dág településközi út; - települést átszelő erek, csatornák (Únyi-patak Máriahalomi ága); - külterületet felszabdaló földutak, fasorok. Szerkezeti jelentőségű területhasználati jellemzők: - a belterület lakóterületi túlsúlya; - laza beépítésű biofalu; - pincesorok az únyi és a szomori út mentén; - a mezőgazdasági üzemi területek a belterülethez közel, illetve távolabb a külterületen; - a településtől északra mezőgazdasági területek (szántók) túlsúlya; - nagykiterjedésű gyepterületek a település nyugati és délkeleti részén; - vízfolyások menti galérianövényzet és gyepterületek; - összefüggő erdőfoltok a település déli-délkeleti részén, illetve a belterülettől délre. Új vonalas szerkezeti elemek: - fasorok. Új szerkezeti jelentőségű területhasználati jellemzők: - erdőterületek bővítése; - gyepterületek növelése; - vízfelület kialakítása a belterülettől délre; - új lakóterületek a Béke utca és az Árpád utca folytatásában szántóterületek belterületbe vonásával; - új turisztikai és rekreációs területek; - bővülő biofalu terület; - új gazdasági, üzemi területek a dági út két oldalán; - alternatív gazdaság alapjait megteremtő gazdasági és gazdálkodási területek. A településrendezési terv célja, hogy az egyes tájhasználati formák, településrészek, közlekedési és egyéb infrastruktúra elemek egymással összhangban fejlődjenek. Máriahalom Komárom Esztergom megyében Gerecse keleti dombsági részén, az Únyi-patak Márihalomi ágánál húzódó falu. Szerkezetét meghatározó táji, természeti adottságok a változatos domborzat, azokat formáló patakvölgyek. A vízfolyások és a völgyek jelentik a természetes vonalas elemeket, a művi elemek (utak, távvezetékek) elsősorban a domborzati viszonyoknak megfelelően völgyekben kerültek kialakításra. Mivel a műszaki infrastruktúra elemei követik a természetes környezetet, ezért nem formálják karakteresen a táj képét, kevéssé jelennek meg korridorként, az élővilágot elválasztó folyosóként. A tájszerkezetet alapvetően a domborzati viszonyok határozzák meg, aminek köszönhetően erősen mozaikos tájszerkezet alakulhatott ki. A település a Gerecse szélén található, s így a terület hullámzásának megfelelően a magasabb fekvésű, illetve meredekebb lejtésű területeken erdők, rétek, legelők, míg az alacsonyabb, síkabb részeken a szántók dominálnak. Máriahalom fekvéséből adódóan a falu közvetlen közelében találhatóak a szántók, az erdők és a legelők távolabb esnek, s a távoli legelőkön az újraerdősödés folyamata is elindult. Egybefüggő erdőségek a település délidélkeleti határában találhatók. A tájszerkezet kialakításánál hosszabb időtávon cél a mozaikosabb tájszerkezet megtartása. A területen közepes minőségű termőföldek találhatók, ezért ezek megőrzése kiemelt feladat. A jobb adottságokkal rendelkező szántók továbbra is szántóterületként hasznosítandók. Az ökológiaiés zöld folyósót érintő területek, továbbá az árkok, patakok mentén gyepterületek, a település egyéb részein erdőterületek létesítésére a vízminőségvédelem és a biodiverzitás megőrzése szempontjából nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A legelőket fent kell tartani, a beerdősülési, szukcessziós folyamatokat meg kell akadályozni.

9 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 8 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A véderdők megtartandók. A szerkezeti terven jelölt helyeken fasorok, erdősávok telepítendők. Összefüggő erdő kerül kialakításra a település déli részén. Fontos településszerkezeti elem a település körül kialakítandó erdősáv - az erózió és defláció okozta degradáció enyhítése érdekében a belterülettel északon és nyugaton határos szántóterület lejtőin. A település jövőben a helyi értékekre alapozva kívánja a fejlődését biztosítani. Ennek megfelelően kerültek kijelölésre a gazdasági és egyéb turisztikai területek. A külterület meghatározó elemei a mezőgazdasági üzemi területek. A külterületi meglévő gazdasági területek megtartandók, különleges terület mezőgazdasági üzemi területként fejlesztésük biztosítandó. A munkahelyteremtés és megtartás érdekében új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek kerültek kijelölésre a település infrastruktúrával jól ellátott keleti részén a szennyvíztisztítótól északra. A megújuló energiák támogatása érdekében került kijelölésre a dág határ közelében a különleges terület biogáz üzem területe. Az egykori beépítetlen zártkertek kertes mezőgazdasági művelését fenn kell tartani, melyek fokozhatják egyes családok létbiztonságát a településen. A településképet meghatározzák az únyi és a szomori út melletti pincesorok, melyek karaktere megőrzendő, a terv a település arculatának megőrzése érdekében különleges terület pincesorként kívánja szabályozni. A külterület meghatározó területhasználata továbbá a település keleti határában található homokbánya, mely jelentős földtani érték. A különleges beépítésre nem szánt bánya területen össze kell egyeztetni a gazdasági és természeti hasznot. Továbbbi vízgazdálkodási terület a Török-kút forrás által táplált kis tó, valamint az Öreg-hegyen található víztározó. Különleges terület - szennyvíztisztító terület kerül kijelölésre a belterülettől keletre, az Únyi-patak Máriahalomi ága mellett. Máriahalom településszerkezete nagymértékben alkalmazkodott a dombvidéki adottságokhoz. A település a XIX. századtól fejlődik az únyi és szomori utak csomópontjában, a fejlődése során nőtt jegyekkel rendelkezik a település. A település belterületének fő szerkezeti eleme a 1122 j. országos mellékút, mely a település főutcája, továbbá a szomori településközi út. A helyi adottságokat figyelembe véve alakult ki az utcaszerkezet, melyek a főbb gyűjtőutakról fűződnek le. A településközpont nem különül el. A belterület jelentős része falusias lakóterület. A településközpont az ott található fejlesztési igények, továbbá az intézmények miatt településközpont vegyes terület. Újabb területek beépítésre való kijelölése, a beépítés intenzitásának növelése az igények figyelembevételével és a jelenlegi településszerkezethez való alkalmazkodással lehetséges. Fejlesztési területként új falusias lakóterület a település északi részén a belterülethatár módosításával, illetve kisebb foltban a Szomori út mellett került kijelölésre. A terv megerősíti a belterülethez délen kapcsolódó biofalu különleges területfelhasználását, mely magántulajdonú terület. A terület kis beépítettségének megtartása javasolt, fejlődésének keretei biztosítottak. A temető és a kegyeleti parkok különleges beépítésre nem szánt területfelhasználásba kerültek. További különleges területként kerültek meghatározásra a turisztikai potenciálok kihasználására - a belterületen, illetve a belterülethez kapcsolódó külterületi településrészen lovassport területek, a belterület nyugati részén kijelölt turisztikai terület, továbbá a belterülethez délkeleten kapcsolódó rekreációs és szabadidőtér. A belterületi zöldfelületek közkertként lettek kijelölve.

10 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 9 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2. IGAZGATÁSI TERÜLET, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS A település területén az igazgatási határ megtartandó. Belterülethatár módosítható az alábbi helyeken: Az Árpád utca és a temető között (058/11-12 hrsz) zöldterület kialakítása céljából; Az Árpád utca és a Béke utca nyugati folytatásában falusias lakóterület biztosítására (058/19-20 hrsz); 3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település igazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységbe került: A) Beépítésre szánt területek: 1) Lakóterület a) falusias lakóterület 2) Vegyes terület a) településközpont vegyes terület 3) Gazdasági terület a) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület b) egyéb ipari gazdasági terület energetikai terület 4) Különleges terület a) turisztikai terület b) biofalu c) pincesor d) mezőgazdasági üzemi terület e) szennyvíztisztító f) biogazdálkodási terület g) sportterület h) lovassport terület B) Beépítésre nem szánt területek: 1) Zöldterületek 2) Erdőterületek 3) Mezőgazdasági területek a) általános mezőgazdasági terület szántó b) általános mezőgazdasági terület gyep c) kertes mezőgazdasági terület 4) Vízgazdálkodási területek

11 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 10 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 5) Különleges beépítésre nem szánt terület a) temető, kegyeleti park b) rekreációs terület c) bánya 6) Közlekedési és közmű elhelyezési területek 3.1 AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK JELLEMZŐI Máriahalom szerkezeti tervében a területfelhasználási egységek jellemzőinek összefoglalása a következőkben kerül részletezésre. Az egyes területek konkrét szabályozását a Szabályozási terv fogja tartalmazni, itt csupán keret jelleggel a Szerkezeti terv által biztosított lehetőségek és követelmények összegzése található. Az egyes területfelhasználási egységeknél meghatározásra került a tömbönkénti maximális szintterület-sűrűség, max. beépítettség, amely természetesen a szabályozás során a tömb egyedi sajátosságát figyelembe véve alacsonyabb lehet. Az egyes területfelhasználási egységeknél dőlt betűvel annak definíciója is meghatározásra kerül (az OTÉK-ban foglaltakkal összhangban), ez azonban nem része a határozatnak. Területfelhasználási egység Megengedett max. szintterületsűrűség Tervezett beépítettség Min. zöldfelületi arány Tervezett max. építménymagasság Közművesítettség Lf Falusias lakóterület 0,5 4,5-6,0 m 30 (35)% 60% teljes¹ Vt Településközpont vegyes terület 0,2/K 4,5 m/k 10%/K 60%/K teljes¹ Gksz Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 0,7-0,8 4,5-6,0 m 35-40%/K 30-40%/K teljes¹ Gip-e K-tur K-bio K-ps Egyéb ipari gazdasági terület energetikai terület Különleges terület Turisztikai terület Különleges terület biofalu Különleges terület - pincesor 0,6 9,0 (12,0) m 30% 40% legalább részleges 0,4-0,7 4,5-6,0 m 20-30%/K 60%/K teljes¹ 0,4 4,5 m 20% 70% 0,5/K 3,5 m 30%/K 50%/K K-mü Különleges terület mezőgazdasági üzemi terület 0,6 6,0 (9,0) m 30% 40% K-szt Különleges terület - szennyvíztisztító 0,2 4,5 m 20% 30% Különleges terület K-bg biogazdálkodási 0,15 4,5 m 10% 80% terület K-sp Különleges terület - sportterület K-lsp Különleges terület lovassport terület ¹ Csatorna-hálózat kiépítését követően K kialakult állapot teljes¹/ legalább részleges teljes¹/ legalább részleges teljes¹/ legalább részleges legalább részleges teljes¹/ legalább részleges 0,2 4,5 (10,5) m 20% 60% teljes¹ 0,2 6,0 (10,0) m 10% 70% teljes¹

12 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 11 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 3.2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek megengedett beépítettsége legalább 10 %. Ezek azok a területek, amelyek a település fejlődése szempontjából legnagyobb jelentőséggel bírnak LAKÓTERÜLETEK Falusias lakóterületek (Lf) A terület laza beépítésű, kertes, legfeljebb 6,0 m-es építménymagasságú lakóépületek, a mező és erdőgazdálkodást szolgáló építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. A kialakult beépítési módnak megfelelően jellemzően 4,5 m a megengedhető építménymagasság, a Petőfi Sándor utca keleti részének kivételével. A területen a nagy mélységű telkeken a hagyományoknak megfelelő gazdálkodási tevékenység is folytatható, továbbá egyéb kiszolgáló építmények is elhelyezhetők. A település központi részén, a Széchenyi István utca középső szakaszán a megengedett legnagyobb beépítettség közfunkciót ellátó épület esetén 35%. (OTÉK 111. alapján Állami Főépítész hozzájárulását adta.) Új falusias lakóterület: a belterülethez kapcsolódóan, a Béke utcai és az Árpád utca keleti irányú telekosztások folytatásaként, a Petőfi Sándor utcára történő kicsatlakozással 3,15 ha és kb. 30 lakótelek; a belterület déli részén, a Szomori útnyugati oldalán 0,75 ha és kb. 6 lakótelek. Belterületi tartalékot jelentenek továbbá a település foghíjtelkei is Vegyes területek a) Településközpont vegyes területek (Vt) Ez a területfelhasználási egység biztosíthatja a változó igényeknek megfelelően a meglévő funkciók átalakulását. A területen a lakófunkcióval vegyesen olyan helyi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói, egyházi, egészségügyi, stb. intézmények helyezked(het)nek el, melyek a (domináns) lakófunkciót alapvetően nem zavarják. A településen vegyes területként azok a tömbök kerültek kijelölésre, amelyek távlati funkciója túlnyomóan nem csak lakó, hanem intézményi és kereskedelmi vagy szolgáltató funkció is. A Településszerkezeti terv e területen kívánja elősegíteni azon településszintű igazgatási, kereskedelmi, oktatási, vendéglátó, szolgáltató létesítmények kialakítását (illetve a meglévők megtartását és fejlesztését), amelyek hatásukban és kapacitásukban túlmutatnak egy-egy lakótömbön, s településszintű igényeket elégítenek ki. A terület fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy az itt elhelyezhető intézmények (pl. igazgatási, egészségügyi létesítmények, panzió, vendégház, kulturális intézmények, kereskedelem stb.) forgalma a központot a lehető legkisebb mértékben terhelje, s a parkolóigények kielégíthetőek legyenek. Településközpont vegyes terület a Szomori út északi szakaszán található terület, ahol a közösségi fejlesztések megvalósíthatók GAZDASÁGI TERÜLETEK Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A területen gazdasági tevékenységi célú épületek mellett a tulajdonos, használó számára lakóépület, igazgatási és egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő(!), sportépítmény de kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, és egyéb közösségi szórakoztató épület is elhelyezhető. A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen lévő gazdasági telephelyeken jelentős zavaró hatással nem rendelkező tevékenységek folytathatók, üzemek telepíthetők. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöl ki a településszerkezeti terv belterületen, jelenlegi TÜZÉP.

13 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 12 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület: A település keleti részén, a dági út két oldalán jelöl a településszerkezeti terv kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet két változatban, melyek véglegesítése testületi döntést igényel. a 078/4-9 hrsz-ú területek 5,89 ha. A szabályozás során kiemelt figyelmet kell fordítani a telephelyek településképi megjelenésére és telken belüli fásítást kell előírni. Az Únyi-patak Máriahalomi ága mellett beültetési kötelezettséget kell előírni a szabályozás során Egyéb ipari gazdasági terület energetikai terület Az egyéb ipari gazdasági terület energetikai terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, mely a térségben, az állattartás során keletkezett trágyából képes biogázt, s egyéb szerves trágyát termelni. Új egyéb ipari gazdasági terület energetikai terület került kijelölésre a település északnyugati határában a dági út mellett. A területen energetikai célú épületek helyezhetők el. Mivel a telephely közel fekszik a szomszédos településekhez, a szabályozás során különös figyelmet kell fordítani a környezeti terhelés csökkentésére, a határértékek betartásának biztosítására. A szabályozás során elő kell írni a telken belüli fásítást (beültetési kötelezettség), illetve a szerkezeti terven jelölt véderdőket a szabályozási terven is ábrázolni kell KÜLÖNLEGES TERÜLETEK A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és az előző területfelhasználási egységekbe nem sorolhatók. - egyéb egyedi kezelést igénylő különleges területek, melyek az épületek különlegessége, környezetre való hatása miatt kaptak különleges övezeti besorolást. - zöldfelületi jellegű intézmények (temető, sporttelep, stb.), melyek annak ellenére hogy beépítésre szánt területek, az övezeti besorolás szempontjából a területen lévő épület(ek) funkciója mellett a zöldfelület használata a meghatározó. A különleges területek kialakításánál az a szándék is vezérelte a Tervezőket, hogy a kijelölt területek adott célhoz kötötten, és csak ennek a célnak megfeleltetve kerüljenek felhasználásra, ezáltal biztosítva a koncepció célkitűzéseinek megvalósulását, területenként speciális szabályozási előírások alkalmazásával Különleges terület - turisztikai terület (K-tur) Ebbe a területfelhasználási egységbe azok a területek kerültek, amelyek a település turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseinek célterületei. A területen az átmeneti ott tartózkodást szolgáló szállásépületek, valamint szociális funkciók mellett, ellátási, vendéglátási funkciójú épületek, szolgáltató épületek, valamint idegenforgalmi, bemutató, oktatási épületek és sportcélú létesítmények helyezhetők el. Patak soron található intenzív beépítettségű, szálláshelyként üzemelő területét, továbbá az ezzel szomszédos, az alternatív pihenést, oktatást szolgáló területeket turisztikai területként határozza meg a településszerkezeti terv. Új különleges terület turisztikai terület: A belterület nyugati határán, a 1122 j. mellékúttól északra fekvő területet (5,13 ha) jelölte ki a szerkezeti terv a turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, kapcsolódóan a település lovassport területeihez. Ebbe a területfelhasználási egységbe került a belterülethez közvetlenül kapcsolódóan, a település keleti részén, a pincesortól délre található terület (0,43 ha). A turisztikai besorolás alapján a sportolási és turisztikai szolgáltatások széles de a környezetet nem terhelő és nem zavaró funkciói valósíthatók meg.

14 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Különleges terület - biofalu (K-bio) Ebbe a területfelhasználási egységbe azok a területek kerültek, amelyek olyan laza beépítésű lakóterületi fejlesztést engednek, ahol nagy hangsúlyt kapnak a közösségi terek, közös területek is. Ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a belterülettől nyugatra kijelölt 52,01 ha-os, legnagyobb fejlesztési terület. A laza beépítésű területen legfeljebb 70 lakóegység építhető. A szabályozás során ki kell jelölni a közösség tagjainak olyan gazdálkodási területeket, ahol együtt termelhetnek, továbbá figyelemmel kell lenni, hogy ne alakulhasson ki sűrű beépítés Különleges terület - pincesor (K-ps) Ebbe a területfelhasználási egységbe a szőlőműveléshez és feldolgozáshoz kapcsolódó pincék és présházak sorakozik. A terület intenzív beépítésű. A területen a feldolgozási és tárolási funkciók mellett ellátási, vendéglátási funkciójú, valamint idegenforgalmi, bemutató épületek helyezhetők el. A területfelhasználási egységbe tartozó pincesorok a településkép jellemző elemei, így az egységes építészeti karakter megőrzéséről a szabályozás során gondoskodni kell. Ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a településre kelet felöl bevezető 1122 j. mellékút két oldalán sorakozó pincék, a belterület déli határában, a szomori út melletti pincesor, továbbá a Rákóczi Ferenc utcában a löszfalba vájt pincék Különleges terület mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) A különleges terület mezőgazdasági üzemi terület olyan mezőgazdasági célú építmények, olyan nagyüzemi állattartás céljára alkalmas építmények elhelyezésére szolgál, amely más beépítésre szánt területen nem helyezhető el. Ebbe a területfelhasználási egységbe tartozik a település déli részén a Törökkútvölgyben a Keresztes-puszta területe (0104/2 hrsz) és a külterület keleti részén álló állattartó és turisztikai terület (0104/5/b hrsz), valamint a Gyermely Zrt. telephelye (058/7 hrsz), a belterülettől keletre. Új különleges terület - mezőgazdasági üzemi terület került kijelölésre a meglévő Gyermely Zrt. - üzemi területekhez kapcsolódóan, ahol intenzív, nagyüzemi állattartás engedélyezett 058/22 és 058/26 hrsz-ú területek szerkezeti terven ábrázolt részek 2,2 ha. Mivel a telephely közvetlenül a belterület határán fekszik, a szabályozás során különös figyelmet kell fordítani a környezeti terhelés csökkentésére, a határértékek betartásának biztosítására. A szabályozás során elő kell írni a telken belüli fásítást (beültetési kötelezettség) Különleges terület - szennyvíztisztító (K-szt) A területen a szennyvízelhelyezés és tisztítás törvényben előírt módon történő elvégzéséhez szükséges műtárgyak elhelyezésére szolgál. Külterületen a 1122 j. mellékúttól északra, az Únyi-patak Máriahalomi ága mellett fekvő, 078/10 hrsz-ú terület került kijelölésre e területfelhasználási egységbe. A szabályozás során különös figyelmet kell fordítani a környezeti terhelés csökkentésére, határértékek betartásának biztosítására Különleges terület biogazdálkodási terület (K-bg) A területen az árutermelő biogazdálkodáshoz kapcsolódó gazdasági építmények elhelyezésére szolgál. Különleges terület biogazdálkodási területként kerültek kijelölésre a településszerkezeti tervben azok a belterületi, mezőgazdasági műveléssel hasznosított területek, ahol ellenőrzött keretek között valósítható meg a biogazdálkodás (növénytermesztés, állattenyésztés), s az ehhez szükséges gazdasági épületek elhelyezhetők Különleges terület - sportterület (K-sp) A terület főként sportpályák, sportlétesítmények és kiszolgáló épületeik elhelyezésére szolgál. Új Különleges terület sportterület kerül kijelölésre a Szomori úttól délkeletre a patak keleti oldalán (160/1,2, 161, 164, 165/1,3 hrsz).

15 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 14 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Különleges terület - lovassport-terület (K-lsp) A terület főként lovassporttal kapcsolatos sport és szabadidős tevékenységet kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál, e mellett a területet használók számára szálláshely-szolgáltató és vendéglátó épületek és egyéb turisztikai célú épületek, valamint állattartó épület (istálló) helyezhetők el. A belterület nyugati részén, a Rákóczi Ferenc utcában (65/2, 67/2 hrsz) és a település külterületén, a belterülettel határosan, a Szomori úton (027 hrsz) a meglévő lovastanyák és lovaspálya elsősorban a lovassport, valamint a szolgáltatást igénybe vevők kiszolgálását biztosító építmények elhelyezésére alkalmas, biztosítva a lovasturisztikai szolgáltatás fejlesztésének lehetőségét. Új Különleges terület lovassport-terület kerül kijelölésre a Rákóczi Ferenc utca északi oldalán 421, 423, 427/3,4 hrsz) BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5 % ZÖLDTERÜLET KÖZKERT A település lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a biológiai aktivitással a környezet minőségét javító, településesztétikai értékű, növényzettel fedett közhasználatú közkertek területe. Meglévő közkertek: - a Petőfi Sándor utca középső szakaszán ( hrsz). Tervezett közkertek: - a Szomori út északi szakaszán a patak és belterülethatár közötti terület (167/2, 175, hrsz, és a 169, 170, 172, 173/2, 174, 179, 181/1, 184 hrsz-ú területek egy része); - kapcsolódóan a település északi határában jelölt lakóterületi fejlesztésekhez. (058/20 hrszú terület egy része); - a Patak-sor és a belterülethatár közötti terület (69/2, 70, hrsz); - a temető és a lakóterület között (058/11, 058/12 hrsz-ú területek egy része) ERDŐTERÜLETEK Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, területfelhasználás szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m 2 vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek minősül a meghatározott terület akkor is ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme hiányzik. Az erdőterületek alapvető jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet minősége szempontjából, valamint elsődleges fontosságúak tájesztétikai szempontból a maradék táji értékek és turisztikai vonzerő megtartása céljából. Az erdősültség növelése, a térség mezoklímájának kedvező irányú megváltoztatása, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében a monokultúrás szántóterületek csökkentése, illetve a kedvezőbb ökológiai állapotú területek növelése céljából szükséges. Az erdők telepítésénél fontos, hogy honos, a tájra jellemző fafajok kerüljenek telepítésre, az erdő élővilága gazdagodjon és turisztikai szempontból vonzó erdők alakuljanak ki. Meglévő erdők: a település északi részén, a 1122 j. mellékúttól északra, a szántóterületek közé beékelődő erdőterületek (kb. 26,2 ha); a település délnyugati határában, mozaikosan megjelenő erdőfoltok (kb. 11,6 ha); a település déli részét tájszerkezetileg meghatározó nagy erdőség(kb. 149,2 ha); a település keleti határában lévő erdőterületek (kb. 34,7 ha); A település belterületéhez kapcsolódó erdőterületek délről (kb. 21,5 ha).

16 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 15 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Tervezett erdők: A település északkeleti határában a tervezett kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület közvetlen közelében (kb. 7,5 ha); a település belterületétől délre eső területeken (11,15 ha) a település belterülettől északra tervezett véderdők (kb. 7,5 ha) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló területek. A mezőgazdasági területek a szerkezeti tervben általános mezőgazdasági terület szántó, általános mezőgazdasági terület gyep, általános mezőgazdasági terület biogazdálkodási terület, illetve kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységként kerültek felosztásra Általános mezőgazdasági terület szántó Az általános mezőgazdasági terület szántóterülethez tartoznak azok a jelenleg szántóföldi műveléssel hasznosított területek, amelyek a helyi erősen közepes adottságokat figyelembe véve viszonylag jobb minőségűek, megközelítésük, vadaktól való védelmük elfogadható. A szerkezeti terv csökkenti a szántó műveléssel hasznosított területeket és a szántók egy részét gyep, illetve erdő művelési ágba jelöli ki Általános mezőgazdasági terület - gyep A meglévő, jelenleg is gyepként hasznosított területek mellett gyepesítendők a vízfolyások melletti mélyebb fekvésű, vagy az élővilág, a vízminőség szempontjából fontos patak menti területek. A szerkezeti terv az alábbi területeken jelöl ki gyepterületeket: a kisebb vízfolyások, árkok menti területek; erdők előterében a meredekebb hajlásszögű lejtőkön; a település nyugati határában. A gyepterületek növelése tájképi szempontból és a környezetkímélő gazdálkodás szempontjából is fontos Kertes mezőgazdasági terület Kertes mezőgazdasági területbe sorolja a szerkezeti terv a település déli és keleti részén elhelyezkedő, korábban zártkertként hasznosított területet Vízgazdálkodási terület Vízgazdálkodási terület a vízmedrek és árvédelmi töltések területe, ahol a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, a vízi sportolással, strandolással, horgászattal, öntözéssel összefüggő építmények alakíthatók ki. A település külterületén lévő csatornák, patakok medrét, valamint a belterülettől délkeletre fekvő, a Keresztes-puszta melletti tó medrét (Török-kút) a szerkezeti terv vízgazdálkodási területfelhasználási egységként jelöli ki. A belterülettől keletre fekvő völgyben az árok (0104/4 hrsz) duzzasztásával tó alakítható ki (0104/5 hrsz-ú területen). A településtől délre található időszakosan vizenyős területet, mocsárt (0168/3 hrsz) a településszerkezeti terv vízgazdálkodási területként jelöli KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET A terület olyan nagykiterjedésű funkciók elhelyezésére szolgál (temető területek), melyek beépítettsége nem haladja meg a 2%-ot Különleges beépítésre nem szánt terület - temetőterület (Kk-t), kegyeleti park (Kk-kgy) A temető terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál. A kegyeleti park lezárt temető. Belterületen a Béke utca nyugati végén helyezkedik el a temető (373, 374 hrsz). A temető bővítése északi irányban lehetséges.

17 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 16 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Kegyeleti parkként lett lehatárolva a temető nyugati részén az ó- és közép temető, illetve a Petőfi S. utcában a volt szovjet temető (285/1 hrsz) Különleges beépítésre nem szánt terület rekreációs terület (Kk-re) Elsődlegesen szabadidős tevékenységek végzésére, pihenést, testedzést szolgáló épületek elhelyezésére, illetve rendezvények lebonyolítására szolgáló terület. A területen elhelyezhetők a terület használók ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények mellett kulturális, sportolási és szálláshely célú épületek. Ebbe a területfelhasználási egységbe került a belterülettel határos 04/1 és 011/5 hrsz-ú területek. A szabályozás során figyelemmel kell lenni, hogy a fejlesztések ne sértsék a Natura 2000 területek értékeit, fejlesztésa hatályos jogszabályok alapján csak hatásbecslést követően lehetséges Különleges beépítésre nem szánt terület - bánya (Kk-bá) Azon területek kerültek ezen besorolásba, mely területeken ásványanyag kitermelés végezhető engedéllyel. A külterület kelti részén, a j. mellékúttól délre a 095/3 hrsz-ú terület. A bánya jelentős földtani értékek forrása KÖZLEKEDÉSI TERÜLET ÉS KÖZMŰTERÜLET A közlekedési terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, közterületi gépjármű várakozóhelyek, járdák, és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszereik, környezetvédelmi (fasorok) és forgalomtechnikai létesítményeinek az elhelyezésére szolgál. Tervezett gyorsforgalmi utak - M10-es gyorsforgalmi út a települést közvetlenül nem érinti. - M11-es gyorsforgalmi út a települést közvetlenül nem érinti. A tervezett gyorsforgalmi utak megvalósítása éves időtávra tehető, a nyomvonal m széles környezetének kiépítésre szánt területté történő kijejölésére vonatkozó korlátozás és a m védőtávolság a település közigazgatási területét nem érinti. Országos mellékutak Meglévő: jelű Bajna Úny összekötő út (50-50 méteres védőtávolság) Településközi utak Meglévő: - Máriahalom Szomor közötti települéközi út - Máriahalom Dág közötti településközi út Tervezett - A Komárom-Esztergom megyei Területrendezési Tervben tervezett Máriahalom Sárisáp közötti térségi jelentőségű út; - A Komárom-Esztergom megyei Területrendezési Tervben tervezett Máriahalom Perbál közötti térségi jelentőségű út; Települési gyűjtőutak Meglévő A Széchenyi I. és Petőfi S. utca (a 1122 jelű országos mellékút belterületi szakasza); Meglévő és tervezett települési kiszolgáló utak Meglévő: A település úthálózata kialakultnak mondható, a beállt lakóterületen lévő utcák szabályozási szélessége megfelelő, megtartandó. Tervezett: - Az Árpád utca kikötése a Béke utcáig, szabályozási szélessége 12,0m - Az Árpád utca meghosszabbítása keleti irányban és a 284/1 hrsz-ú úttal való összekötése - Béke utca kiépítése a Jókai Mór utcától a Petőfi utcáig - A település dél-nyugati határában tervezett lakóterület fejlesztési területek megközelítését, feltárását biztosító kiszolgáló út,

18 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 17 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Közúti csomópontok: Meglévő jelű Tinnye Bajna összekötő út, Széchenyi utca és a Szomori út szintbeni csomópontja, Tervezett települések közötti kerékpárutak: - Epöl - Máriahalom Úny települések közötti kerékpárút; - Máriahalom Epöl települések közötti kerékpárút. Parkolók: Meglévő - Polgármesteri Hivatal Posta előtti parkoló - óvoda előtti parkoló - temető melletti parkoló Tervezett - a jelenlegi buszforduló helyén tervezett parkoló. Meglévő és továbbfejlesztésre tervezett gyalogos útvonalak: Az országos mellékutak, települési gyűjtőutak, és kiszolgáló utak mentén, azok beépített oldalán keskeny, helyenként hiányos burkolt gyalogosjárda van kiépítve. Összességében elmondható, hogy Máriahalom járdahálózatának kiépítettsége tovább fejlesztendő. 4. ÉRTÉKVÉDELEM 4.1 TÁJI ÉRTÉKEK TERMÉSZETVÉDELEM Ex-lege védett érték A Keresztes-puszta mellett álló tó vizét a Török-kút nevezetű forrás táplálja a 0104/1 hrsz-ú területen. További forrás a területen a 0148/1 hrsz-ú területen található Kőszikla forrás. A források a természetvédelmi törvény alapján ex-lege védett kategóriába tartoznak. Natura 2000 területek Máriahalom területének egy részét érinti Natura 2000 SCI terület. Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek a területen: a Kirvai löszgyepek SCI (HUDI20028) a belterülettől délkeletre található erdő- és gyepterületek egy nagyobb összefüggő foltban a perbáli határig; az Epöli szarmata vonulat SCI (HUDI20016) a település gyermelyi határán. Ugyanezen terület az Országos Ökológiai Hálózat részét is képezi. Máriahalom területén a Natura 2000 hálózattal érintett ingatlanok: Epöli szarmata vonulat: 040/2, 040/3, 040/4, 041/1, 041/3, 041/4, 042, 047/4b, 047/4c, 0196, 0198/1, 0198/2, 0203/1, 0203/2, 0203/3, Kirvai löszgyepek: 04/1, 04/2, 05, 07, 010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/5, 011/6, 012/2, 012/3, 012/10,012/11, 012/12, 012/13, 0104/8, 0104/9, 0109/4, 0119/1, 0125/3, 0125/4, 0128, 0129, 0134, 0144/4, 0144/5, 0144/6, Országos Ökológiai Hálózat Az OTrT Országos ökológiai hálózat övezetei közül a települést az Ökológiai és zöldfolyosó övezete érinti. Az övezetébe tartoznak a település belterületétől délkeletre található erdő- és gyepterületek egy nagyobb összefüggő foltban a perbáli határig, valamint a település nyugati részén, a gyermelyi hatásban egy keskeny sávban. A terület megegyezik a Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel. Megyei területrendezési terv természetvédelmi övezetei A megyei területrendezési terv természetvédelmi övezetei közül a települést a Természeti terület és az Ökológiai (zöld) folyosó övezete érinti. Természeti terület övezetébe tartoznak a település belterületétől délkeletre található erdő- és gyepterületek egy nagyobb összefüggő foltban a perbáli határig.

19 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 18 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Ökológiai (zöld) folyosó övezetébe tartozik a település északkeleti részén, homokbányától délre eső terület TÁJKÉPVÉDELEMI TERÜLET ÖVEZETE Máriahalom teljes közigazgatási területét belterület kivételével - a megyei terv tájképvédelmi övezetbe sorolta, amely övezet előírásait és irányelveit a településszerkezeti terv a területhasználat meghatározásakor figyelembe vette. Új épület építése esetén látványtervet kell készíteni a beépítésre szánt külterületi telephelyeken, illetve a gazdasági erdőterületen és általános mezőgazdasági területeken MŰVI ÉRTÉKEK Máriahalom több évszázados múltra visszatekintő település. A falu történetéből adódóan is több építészeti értékkel találkozhatunk itt, amelynek egy része mára szinte teljesen tönkrement ORSZÁGOS VÉDELEM A településen négy országos védelem alatt álló építmény található. Ssz. Cím Hrsz Funkció Törzsszám 1. Petőfi S. u Pince-présház (Tájház) Széchenyi u. 318/1 Római katolikus templom Széchenyi u /1 Lakóház Széchenyi u /2 Lakóház HELYI VÉDELEM A településen több épület, illetve épületcsoport őrzi a vidék népi építészetének jellemző vonásait. Ezek megőrzését biztosítani kell. Helyi védelemre javasolható épületek, építmények: Ssz. Cím Hrsz Funkció 1. Széchenyi u /1 Óvoda 2. Széchenyi u Plébánia 3. Széchenyi u /2 Lakóház Pince-présház 5. Petőfi S. u. 231 Pince-présház 6. Szomori út 1007 Pince-présház 7. Petőfi S. u. 272 Pince, gazdasági épület 8. Rákóczi u. 385 Pince 9. Rákóczi u. 386 Pince 10. Külterület 03 Mária kápolna 11. Külterület 03 Szent Vendel kápolna 12. Szomori út 1011 Kőkép 13. Széchenyi I. u. 318/1 Kőkereszt 14. Rákóczi F. u. 317/3 Kőkereszt 15. Petőfi S. u. 285/1 Kőkereszt 16. Petőfi S. u. 191 I. világháborús emlékmű 17. Petőfi S. u. 191 II. világháborús emlékmű 18. Külterület 03 Kőkereszt A kialakult településszerkezet egyedi arculatot kölcsönöz a településnek. A településen a régi településmag védelmét a sajátos építészeti jelleg megőrzését utcaképvédelem - kijelölésével és védelmi szempontú szabályozással kell megvalósítani. 4.3 RÉGÉSZETI TERÜLETEK A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása szerint a településen több régészeti lelőhely található.

20 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 19 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Ssz. Lelőhely neve KÖH Hrsz azonosító 1. Máriahalompuszta - Török-kút / Csabai úti dűlő /5 3. Présházi földek /2, 02/ Tsz major (Trettplatz dűlő) /24, 26-27, 058/7 5. Homokbánya /3 6. Grosse Wiesen /1; 02/4 7. Béka-hegy /3 8. Grosses feld (Nagy föld; /4, illetve kiterjedhet a 407, 408, 411, 414, Ördög-völgy) 415, 416/1, 419, 421. sz. 9. Hanfäcker (Kakas-föld) Kolostor-hegy / Friedhofs Äcker - A Béke utca - 058/20 keleti meghosszabbításában 12. Trettplatz - Ipartelep - 058/28, kapcsolódó régészeti érdekű terület: 078/ Úny - Őrlő úti dűlő - zárkert 5. KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A Településszerkezeti és Szabályozási terv készítésekor elsődleges szempont Máriahalom tájhasználatának és meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk javítása. Máriahalom területén jelentős környezetterhelést jelentő tevékenység nem található. A településen a közlekedésből, ipari tevékenységből származó szennyezés elhanyagolható mértékű. A Gyermelyi Zrt. dági telepének terhelése Úny mellett Máriahalmon jelentkezik. Környezetvédelmi problémák elsősorban a település csatornázatlanságából és abból adódnak, hogy a terület felszíni szennyeződésre érzékeny, a felszínen települő porózus, jó vízelvezető talajképződmények miatt. 5.1 A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM Máriahalom felszíni vízfolyása az Únyi-patak Máriahalmi-ága, mely a település belterületét megkerülve torkollik a településhatáron húzódó Únyi-patakba. A településen található továbbá az ex lege védett forrás a Törökkút és a Kőszikla forrás. Az alapkőzet minősége miatt a terület egésze karsztosnak tekinthető, több helyen nyílt karsztfelszínek jellemzők, ezért a település egésze vízföldtani szempontból érzékeny terület, mely különösen érzékeny a talaj- és a talajvízszennyezésre. A 27/2006. kormányrendelet - a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről - melléklete tartalmazza a nitrátérzékeny települések listáját. Máriahalom ebben, mint nitrátérzékeny település szerepel. Mindezért kiemelkedő feladat az ésszerű tájhasználat kialakítása, a mezőgazdasági területeken a környezetkímélő eszközök alkalmazása, valamint a műtrágyák, szennyvizek kezelésére. Máriahalom területe a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a felszín alatti vizek védelméről) alapján, a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint szennyezés-érzékenységi szempontból az érzékeny kategóriába tartozik, s kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók. (A 219/2004. kormányrendelet szerint tilos a felszín alatti vizekbe bevezetni a rendelet szerinti kockázatos anyagokat, ill. az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása során ilyen anyag keletkezéséhez vezető közvetlen anyagot.) A felszín alatti vizek és a talaj szennyeződésének megakadályozása érdekében szükséges a településen a közműves szennyvíz-elvezetés teljes körű kiépítése, ennek megvalósulásáig a csatorna-hálózaton kívüli szennyvíztárolás felülvizsgálata, szükség esetén szankcionálása, és zárt rendszerű közműpótlók alkalmazása.

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA PILISSZENTIVÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Pilisszentiván Község Önkormányzata Pénzes Gábor polgármester 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85. Tel.: 26/367-322 Tervező Völgyzugoly

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Településrendezési eszközök felülvizsgálata Egyeztetési anyag3

Településrendezési eszközök felülvizsgálata Egyeztetési anyag3 Településrendezési eszközök felülvizsgálata Egyeztetési anyag3 FELSŐÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYEZTETÉSI ANYAG 3. Megbízó

Részletesebben

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft)

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft) 1 MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG Megbízó Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 1. Szokola Béla polgármester Tervező: Benedek Kft - Településrendezési

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. Tel.: 87/446-250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István Polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező: Völgyzugoly Műhely

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben