Gazdaságtudományi Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságtudományi Kar"

Átírás

1 Gazdaságtudományi Kar Felsőoktatási szakképzés Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Turizmus és vendéglátás felsőoktatási szakképzés Alapképzés Gazdálkodási és menedzsment szak Kereskedelem és marketing szak Nemzetközi gazdálkodás szak Pénzügy és számvitel szak Sport és rekreációszervezés szak Turizmus-vendéglátás szak Vidékfejlesztési agrármérnöki szak Mesterképzés Emberi erőforrás tanácsadó szak Ellátásilánc menedzsment szak Master of Business Administration szak Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak Sportközgazdász szak Számvitel szak Vállalkozásfejlesztés szak Vezetés és szervezés szak Vidékfejlesztési agrármérnöki szak Szakirányú továbbképzés Angol-magyar gazdaságtudományi szakfordító Business Coach Diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens Humánmenedzsment Konferencia- és rendezvény menedzsment szaktanácsadó Konferencia- és rendezvény menedzsment szakközgazdász Légiforgalmi logisztikai menedzsment Logisztikai és szállítmányozási menedzser Nemzetközi adó- és vámtanácsadói On-line marketing Regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó Sportanalitikus Üzleti informatika szakközgazdász Üzleti innovációs szakközgazdász Üzleti innovációs szakmenedzser Vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász Vállalatirányítási rendszermenedzser Wellness és spa szakközgazdász Wellness és spa szakmenedzser

2 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Indított szakirányok: - Képzési terület: gazdaságtudományok Képzési ciklus: felsőoktatási szakképzés Képzés munkarendje (tagozat): nappali, levelező Szakért felelős kar: Gazdaságtudományi Kar Szakfelelős: Dr. Kapás Judit egyetemi tanár Képzési idő: Félévek száma: 4 félév Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 kredit Összes kontaktóra száma: teljes idejű képzésben 1665 óra (részidejű képzésben a teljes idejű képzés óraszámának 30 %-a), melyből szakmai gyakorlat 570 óra Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 36%-64% Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, - teljes idejű képzésben: 30 kredit, 570 óra, jellege: egybefüggő külső, kötelező - részidejű képzésben: 30 kredit, a teljes idejű képzés óraszámának 30 %-a, egybefüggő külső, kötelező. A képzés 4 féléves, a 4. félévben szakmai gyakorlaton vesznek részt. A szakmai gyakorlat jelentkezési és teljesítési szabályait a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata illetve annak kari fejezete tartalmazza. A szak képzési és kimeneti követelményei: 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management) 2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése - szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant 3. Képzési terület: gazdaságtudományok 4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök: 3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő 36 Statisztikai ügyintéző 3641 Személyi asszisztens 4112 Általános irodai adminisztrátor 4114 Adatrögzítő, kódoló 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 4136 Iratkezelő, irattáros 4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató 4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

3 4226 Lakossági kérdező, összeíró 5. A képzési idő félévekben: 4 félév 6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék). - Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét. - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. 7. A felsőoktatási szakképzés célja A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A gazdasági menedzser-asszisztens a) tudása - Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését. - Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereinek. - Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit. - Rendelkezik a szakterületen releváns egyéni és kisvállalkozói tevékenység előkészítéséhez, indításához szükséges ismeretekkel. - Rendelkezik a sikeres menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, beleértve a formális és informális szabályozási környezetet is. - Rendelkezik a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés-előkészítési és operatív feladataiban való aktív részvételhez szükséges ismeretekkel. - Ismeri a vállalkozás üzleti tervkészítési folyamatát és az üzleti terv fejezeteit. Ismeri a pályázati lehetőségeket felkutatásának és előkészítésének technikáit. - Ismeri a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket. - Ismeri és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven is. b) képességei - Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb oksági összefüggéseket feltár és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban. - Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt. - Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad. - Képes egyszerű gazdaságossági számítások, költségkalkulációk elvégzésre.

4 - Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események következményeinek megértésére, alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására. - Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni és önállóan végezni. - Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységét a jogi és gazdasági környezet változásával értékelni és fejleszteni. - Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása során munkatársaival és vezetőivel. - Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez. c) attitűdje - Kritikusan szemléli saját munkáját. - Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat. - Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére. - Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra. - Elfogadja a vezetői, munkatársi kritikát, illetve támogatást. - Törekszik az egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenység fejlesztésére és a változó környezethez igazodni. - Nyelvtudását, kommunikációs készségét folyamatosan fejleszti, lépést tart az új kommunikációs technológiák fejlődésével. - Viselkedésében a lojalitás és a társadalmi felelősségvállalás fontos szereppel bír. d) autonómiája és felelőssége - Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért. - Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe. - Munkaköréhez és munkafeladatához kapcsolódón önállóan követi a szakmai és jogi környezet változásait. Kritikus, vitás esetben igénybe veszi munkatársai, illetve vezetői segítségét. - Egyéni és kisvállalkozói tevékenységet önállóan vezet. - Fel tudja mérni, hogy képes-e egy rá bízott feladatot elvégezni. - Kommunikációs és nyelvi hiányosságait maga azonosítja, megkeresi a továbbfejlesztés lehetőségeit. Támaszkodik munkatársai és vezetői segítségére. 8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit; - a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit; - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit. 9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat. 10. Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

5 A szak tanterve TANTÁRGY TANTÁRGYAK ÓRASZÁMA ÖSSZES ELMÉLET GYAKORLAT KREDIT = (a+b)/30 Egymásraépülés ÉVEK, FÉLÉVEK, TANÍTÁSI HETEK SZÁMA HETI ÓRASZÁM I. II. E GY V Kredit E GY V Kredi t E GY V Kredit E GY V Kredit Kulcskompetencia modul 13 Kommunikáció alapjai G 3 Munkaerőpiaci ismeretek K 3 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek G 3 Szakmai idegen nyelvi alapok I G 2 Szakmai idegen nyelvi alapok II G 2 Képzési terület szerinti közös modul 18 Közgazdaságtan alapjai K 3 Üzleti statisztika K 5 Bevezetés a vállalatgazdaságtanba K 3 Gazdasági jog alapjai K 3 Vállalati pénzügyek K 4 Szakképzési modul: 89 Gazdasági információrendszerek K 3 Számvitel K 5 Szervezeti magatartás K 3 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje K 4 Pályázatírás G 3 Protokoll G 2 Üzleti tervezés G 3 Emberi erőforrás menedzsment K 4 EU ismeretek K 3 Gazdasági közjog K 4 Marketing GY 4 Munka- és üzletvitel-szervezés K 4 Projektmenedzsment G 4 Pályázatmenedzsment G 3 Projektek pénzügyi tervezése G 3 Környezetgazdaságtan G 3 Stratégiai menedzsment alapjai G 2 Világgazdaságtan K 2 Gyakorlati program G 30 Ö sszesen A szak teljes idejű (nappali tagozatos) tanterve: (Levelező munkarendű képzés esetén heti 1 kontaktóra félévente 5 kontaktórának felel meg.) A követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere (szakdolgozat, záróvizsga) A képzés szakaszainak lezárásával kapcsolatos szabályokat a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata illetve annak kari fejezete tartalmazza. Szakmai záróvizsgára bocsátás feltétele iskolai rendszerű képzés esetén: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, valamint a záródolgozat benyújtása és annak a kari szabályzat szerinti bírálata és elfogadása. A felsőoktatási szakképzés hallgatóinak a gyakorlati helyükhöz kapcsolódóan záródolgozatot kell készíteniük. A dolgozatban a gyakorlati helyhez kapcsolódó gyakorlati témát kell feldolgozniuk. A dolgozat terjedelme minimum 20 oldal. A dolgozat felépítése: Bevezetés A gyakorlati hely rövid bemutatása A kiválasztott téma bemutatása, értékelése Összefoglalás A dolgozatnak külön szakirodalmi áttekintést nem kell tartalmaznia, de a dolgozatból ki kell derülnie, hogy a témához kapcsolódó legfontosabb irodalmat a hallgató ismeri. A dolgozatban legalább 5-6 magyar nyelvű írott irodalomnak szerepelnie kell, amire a megfelelő helyen hivatkoznia is kell a hallgatónak. A dolgozat formai követelményeire (ábrák, táblázatok, stb.) az alapképzési szakok szakdolgozati követelményeit kell alkalmazni. A dolgozatokhoz konzulenst kell felvenni, a képzés 3. félévében

6 A dolgozatot a konzulens értékeli. A konzulensnek a dolgozat záróvizsgára bocsáthatóságáról kell nyilatkoznia. A bírálónak a dolgozatról rövid szöveges értékelést kell készítenie, és ötfokozatú érdemjeggyel értékelnie. A dolgozatok esetében tanszéki védés nincsen. A dolgozatot a záróvizsgán elő kell adni, és a hallgató ott kapja a dolgozat végső értékelését. A felsőoktatási szakképzés lezárásaként záróvizsgát kell tenniük. A záróvizsga 2 részből áll: záródolgozat bemutatása komplex szóbeli vizsga, amely átfogja a szakképzettség szempontjából fontos törzsanyagot A záróvizsga mindkét részét (a záródolgozat megvédését és a szakhoz kapcsolódó komplex vizsgát) ötfokozatú érdemjeggyel kell minősíteni. A záróvizsga eredményét a két érdemjegy egyszerű számtani átlaga adja. Az oklevél értékelése Az oklevél minősítését a képzésben az adott szak súlyozott tanulmányi átlageredménye és a záróvizsga eredményének egyszerű számtani átlaga adja. A komplex záróvizsga eredményét két tizedes pontossággal kell meghatározni, a szóbeli vizsga és a diplomavédés érdemjegyeinek átlagaként.

7 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület: Képzési ciklus: Képzés munkarendje (tagozat): Szakért felelős kar: Szakfelelős: Képzési idő: Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: logisztika gazdaságtudományok felsőoktatási szakképzés nappali, levelező Gazdaságtudományi Kar Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Félévek száma: 4 félév Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 kredit Összes kontaktóra száma: teljes idejű képzésben 1785 óra (részidejű képzésben a teljes idejű képzés óraszámának 30 %-a), melyből szakmai gyakorlat 570 óra Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 38%-62% - teljes idejű képzésben: 30 kredit, 570 óra, egybefüggő külső, kötelező - részidejű képzésben: 30 kredit, a teljes idejű képzés óraszámának 30 %-a, egybefüggő külső, kötelező A képzés 4 féléves, a 4. félévben szakmai gyakorlaton vesznek részt. A szakmai gyakorlat jelentkezési és teljesítési szabályait a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata illetve annak kari fejezete tartalmazza. A szak képzési és kimeneti követelményei: 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing) 2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése - szakképzettség: - felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon - felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon - felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: - Economist Assistant in Commerce - Economist Assistant in Marketing Communication - Economist Assistant in Logistics - választható szakirányok: kereskedelmi, marketingkommunikáció, logisztika 3. Képzési terület: gazdaságtudományok 4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök: 2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező 2532 PR-tevékenységet tervező, szervező 2533 Kereskedelmi tervező, szervező 3622 Kereskedelmi ügyintéző 3641 Személyi asszisztens

8 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 5111 Kereskedő 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök 5. A képzési idő félévekben: 4 félév 6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék). - Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét. - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. 7. A felsőoktatási szakképzés célja A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A közgazdász-asszisztens a) tudása - Tisztában van a gazdálkodás-tudomány legalapvetőbb fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseivel a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését. - Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve problémamegoldási módszereknek. - Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit. - Ismeri a marketing alapfogalmait és elméleteit. - Rendelkezik a kereskedelmi, logisztikai és marketing módszerek ismeretével és alkalmazói szinten birtokolja. - Készség szinten ismeri a gazdasági szervezetek gyakorlati működését, különös tekintettel a marketing és kereskedelmi folyamatokra. - Ismeri az ügyfélkapcsolati feladatok ellátásának technikáit. - Ismeri a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, és ismeri a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó alapvető jogi szabályozásokat. - Ismeri és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven is. b) képességei - Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjti, rendszerezi; egyszerűbb oksági összefüggéseket feltár és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban. - Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt. Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.

9 - Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni, önállóan végezni. - Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása során munkatársaival és vezetőivel. - Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez. - Képes ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartásra. - Képes kérdőívkészítésben, piackutatásban való közreműködésre. - Készség szintjén alkalmazza a gazdasági szervezetek gyakorlati működésével kapcsolatos ismereteit, különös tekintettel a marketing és kereskedelmi folyamatokra. c) attitűdje - Kritikusan szemléli saját munkáját. - Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat. - Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére. - Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra. - Elfogadja a vezetői, munkatársi kritikát, illetve támogatást. - Törekszik a kereskedelmi és marketing tevékenység fejlesztésére és a változó gazdasági és jogi környezethez igazítására. - Nyelvtudását, kommunikációs készségét folyamatosan fejleszti, lépést tart az új kommunikációs technológiák fejlődésével. - Viselkedésében a lojalitás és a társadalmi felelősségvállalás fontos szereppel bír. - Hitelesen képviseli munkaszervezetét és munkafeladatát. d) autonómiája és felelőssége - Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért - Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe. - Fel tudja mérni, hogy képes-e egy rá bízott feladatot elvégezni. - Általános szakmai felügyelet, irányítás és ellenőrzés mellett munkaköri leírásában szereplő feladatait tudatosan tervezi, önállóan szervezi, és munkáját rendszeresen ellenőrzi. - Kommunikációs és nyelvi hiányosságait maga azonosítja, megkeresi a továbbfejlesztés lehetőségeit. - Támaszkodik munkatársai és vezetői segítségére. 8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit; - a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit; - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit. 9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat. 10. Idegennyelvi követelmény Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

10 A szak tanterve TANTÁRGY TANTÁRGYAK ÓRASZÁMA ÖSSZES E GY V Kredit E GY V Kredi t Közös kompetencia modul 12 Kommunikáció alapjai G 2 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek G 3 Munkaerőpiaci ismeretek K 3 Szakmai idegennyelvi alapok I G 2 Szakmai idegennyelvi alapok II G 2 Képzési terület szerinti közös modul 21 Közgazdaságtan alapjai K 3 ELMÉLET GYAKORLAT Gazdasági jog alapjai K 2 Pénzügyek alapjai G 4 Bevezetés a vállalatgazdaságtanba K 3 Statisztika G 3 KREDIT = (a+b)/30 Egymásraépülés ÉVEK, FÉLÉVEK, TANÍTÁSI HETEK SZÁMA HETI ÓRASZÁM I. II. E GY V Kredit E GY V Kredit Számvitel alapjai G 4 Menedzsment alapjai K 2 Szakképzési modul 79 Marketing alapjai K 4 Vállalati pénzügyek K 5 Üzleti tervezés Marketing 0 2 G 4 Marketing menedzsment alapjai 2 1 K 4 Marketing tervezés és -elemzés G 5 EU ismeretek K 3 Tanácsadás módszertana G 3 A külkereskedelem technikája K 3 Nemzetközi kereskedelempolitika K 5 Nemzetközi üzleti ismeretek K 3 Fuvarozás, szállítmányozás G 3 A CSR alapjai G 3 Projektmenedzsment G 4 Gyakornoki program G 30 Kereskedelmi szakirány 8 Kereskedelmi áruismeret K 4 Külkereskedelmi Kereskedelmi ügyletek technika 2 1 G 4 Logisztika szakirány 8 Vállalati logisztika G 4 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje K 4 Ö sszesen A szak teljes idejű (nappali tagozatos) tanterve: (Levelező munkarendű képzés esetén heti 1 kontaktóra félévente 5 kontaktórának felel meg.) A követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere (szakdolgozat, záróvizsga) A képzés szakaszainak lezárásával kapcsolatos szabályokat a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata illetve annak kari fejezete tartalmazza. Szakmai záróvizsgára bocsátás feltétele iskolai rendszerű képzés esetén: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, valamint a záródolgozat benyújtása és annak a kari szabályzat szerinti bírálata és elfogadása. A felsőoktatási szakképzés hallgatóinak a gyakorlati helyükhöz kapcsolódóan záródolgozatot kell készíteniük. A dolgozatban a gyakorlati helyhez kapcsolódó gyakorlati témát kell feldolgozniuk. A dolgozat terjedelme minimum 20 oldal. A dolgozat felépítése: Bevezetés A gyakorlati hely rövid bemutatása A kiválasztott téma bemutatása, értékelése Összefoglalás A dolgozatnak külön szakirodalmi áttekintést nem kell tartalmaznia, de a dolgozatból ki kell derülnie, hogy a témához kapcsolódó legfontosabb irodalmat a hallgató ismeri. A dolgozatban

11 legalább 5-6 magyar nyelvű írott irodalomnak szerepelnie kell, amire a megfelelő helyen hivatkoznia is kell a hallgatónak. A dolgozat formai követelményeire (ábrák, táblázatok, stb.) az alapképzési szakok szakdolgozati követelményeit kell alkalmazni. A dolgozatokhoz konzulenst kell felvenni, a képzés 3. félévében. A dolgozatot a konzulens értékeli. A konzulensnek a dolgozat záróvizsgára bocsáthatóságáról kell nyilatkoznia. A bírálónak a dolgozatról rövid szöveges értékelést kell készítenie, és ötfokozatú érdemjeggyel értékelnie. A dolgozatok esetében tanszéki védés nincsen. A dolgozatot a záróvizsgán elő kell adni, és a hallgató ott kapja a dolgozat végső értékelését. A felsőoktatási szakképzés lezárásaként záróvizsgát kell tenniük. A záróvizsga 2 részből áll: záródolgozat bemutatása komplex szóbeli vizsga, amely átfogja a szakképzettség szempontjából fontos törzsanyagot A záróvizsga mindkét részét (a záródolgozat megvédését és a szakhoz kapcsolódó komplex vizsgát) ötfokozatú érdemjeggyel kell minősíteni. A záróvizsga eredményét a két érdemjegy egyszerű számtani átlaga adja. Az oklevél értékelése Az oklevél minősítését a képzésben az adott szak súlyozott tanulmányi átlageredménye és a záróvizsga eredményének egyszerű számtani átlaga adja. A komplex záróvizsga eredményét két tizedes pontossággal kell meghatározni, a szóbeli vizsga és a diplomavédés érdemjegyeinek átlagaként.

12 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület: Képzési ciklus: Képzés munkarendje (tagozat): Szakért felelős kar: Szakfelelős: Képzési idő: Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: vállalkozási gazdaságtudományok felsőoktatási szakképzés nappali, levelező Gazdaságtudományi Kar Dr. Darabos Éva egyetemi docens Félévek száma: 4 félév Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 kredit Összes kontaktóra száma: teljes idejű képzésben 1680 óra (részidejű képzésben a teljes idejű képzés óraszámának 30 %-a), melyből szakmai gyakorlat 570 óra Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 34%-66% - teljes idejű képzésben: 30 kredit, 570 óra, egybefüggő külső, kötelező - részidejű képzésben: 30 kredit, a teljes idejű képzés óraszámának 30 %-a, egybefüggő külső, kötelező A képzés 4 féléves, a 4. félévben szakmai gyakorlaton vesznek részt. A szakmai gyakorlat jelentkezési és teljesítési szabályait a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata illetve annak kari fejezete tartalmazza. A szak képzési és kimeneti követelményei: 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel (Finance and Account) 2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése - szakképzettség: - felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens - felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens - felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens - felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: - Public Finance Economist Assistant - Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant - Banking Economist Assistant - Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship - választható szakirányok: államháztartási, nonprofit pénzügyi és számviteli, pénzintézeti, vállalkozási 3. Képzési terület: gazdaságtudományok 4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök: 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) 3614 Számviteli ügyintéző 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

13 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző 4121 Könyvelő (analitikus) 4129 Egyéb számviteli foglalkozású 5. A képzési idő félévekben: 4 félév 6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék). - A szakmai gyakorlat legalább 12 hetes, nappali tagozaton legalább 400 órás, részidős képzésben legalább 200 órás. - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. 7. A felsőoktatási szakképzés célja A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A közgazdász-asszisztens a) tudása - Tisztában van a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseivel a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését. - Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve problémamegoldási módszereknek. - Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit. - Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat. - Ismeri a pénzügyi és számviteli területet érintő legalapvetőbb összefüggéseket. - Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit. - Ismeri a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát. - Ismeri a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit. - Ismeri a hazai adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését. - Ismeri a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat. - Ismeri az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, a hitelezési folyamatot. b) képességei - Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjti, rendszerezi; egyszerűbb oksági összefüggéseket tár fel és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban. - Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt.

14 - Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad. - Alkalmas a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések áttekintésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok előkészítésére, előzetes értékelésére. - Alkalmas pénzügyi és számviteli nyilvántartási rendszerek használatára, kezelésére. - Képes finanszírozási döntésekre megértésére, éves számviteli beszámolók, pénzügyi kimutatások elkészítésére és elemzésére. - Képes adó-, illeték-, vám-, jövedék-, társadalombiztosítási és járulék kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére. - Képes gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek megértése. - Képes az alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására. c) attitűdje - Kritikusan szemléli saját munkáját. Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére. - Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra. - Nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt. - Folyamatosan törekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására, munkáját a minőségi munkavégzés iránti igény jellemzi. - Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. - Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre. d) autonómiája és felelőssége - Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért. - Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. - Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért. 8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit; - a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit; - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit. 9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat. 10. Idegennyelvi követelmény Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

15 A szak tanterve TANTÁRGY TANTÁRGYAK ÓRASZÁMA ÖSSZES ELMÉLET GYAKORLAT E GY V Kredit E GY V Kredi t Kulcskompetencia modul 12 Kommunikáció alapjai G 2 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek G 3 Munkaerőpiaci ismeretek K 3 Szakmai idegennyelvi alapok I G 2 Szakmai idegennyelvi alapok II G 2 KREDIT = (a+b)/30 Egymásraépülés ÉVEK, FÉLÉVEK, TANÍTÁSI HETEK SZÁMA HETI ÓRASZÁM I. II. E GY V Kredit E GY V Kredit Képzési terület szerinti közös modul 22 Közgazdaságtan alapjai K 3 Pénzügyek alapjai G 5 Bevezetés a vállalatgazdaságtanba K 3 Statisztika G 3 Számvitel I. (A számvitel alapjai) G 5 Marketing alapjai K 3 Szakképzési modul 70 Gazdasági jog alapjai K 3 Menedzsment alapjai K 2 Vállalati pénzügyek I G 5 Adózási ismeretek G 6 EU ismeretek K 3 Számvitel II. (Pénzügyi számvitel) Számvitel I. (A számvitel alapjai) 2 4 K 6 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje K 3 Pénzügyi és számviteli informatika 30 3 Számvitel I. (A számvitel alapjai) 1 1 G 3 Gazdasági elemzés K 6 Szervezeti magatartás K 3 Gyakornoki program G 30 Vállalkozási szakirány 16 Az Excel gazdasági alkalmazása G 3 Számítógépes könyvelés Számvitel I. (A számvitel alapjai) 0 2 K 3 Üzleti tervezés G 6 Vállalkozásfinanszírozás K 4 Ö sszesen A szak teljes idejű (nappali tagozatos) tanterve: (Levelező munkarendű képzés esetén heti 1 kontaktóra félévente 5 kontaktórának felel meg.) A követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere (szakdolgozat, záróvizsga) A képzés szakaszainak lezárásával kapcsolatos szabályokat a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata illetve annak kari fejezete tartalmazza. Szakmai záróvizsgára bocsátás feltétele iskolai rendszerű képzés esetén: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, valamint a záródolgozat benyújtása és annak a kari szabályzat szerinti bírálata és elfogadása. A felsőoktatási szakképzés hallgatóinak a gyakorlati helyükhöz kapcsolódóan záródolgozatot kell készíteniük. A dolgozatban a gyakorlati helyhez kapcsolódó gyakorlati témát kell feldolgozniuk. A dolgozat terjedelme minimum 20 oldal. A dolgozat felépítése: Bevezetés A gyakorlati hely rövid bemutatása A kiválasztott téma bemutatása, értékelése Összefoglalás A dolgozatnak külön szakirodalmi áttekintést nem kell tartalmaznia, de a dolgozatból ki kell derülnie, hogy a témához kapcsolódó legfontosabb irodalmat a hallgató ismeri. A dolgozatban legalább 5-6 magyar nyelvű írott irodalomnak szerepelnie kell, amire a megfelelő helyen hivatkoznia is kell a hallgatónak

16 A dolgozat formai követelményeire (ábrák, táblázatok, stb.) az alapképzési szakok szakdolgozati követelményeit kell alkalmazni. A dolgozatokhoz konzulenst kell felvenni, a képzés 3. félévében. A dolgozatot a konzulens értékeli. A konzulensnek a dolgozat záróvizsgára bocsáthatóságáról kell nyilatkoznia. A bírálónak a dolgozatról rövid szöveges értékelést kell készítenie, és ötfokozatú érdemjeggyel értékelnie. A dolgozatok esetében tanszéki védés nincsen. A dolgozatot a záróvizsgán elő kell adni, és a hallgató ott kapja a dolgozat végső értékelését. A felsőoktatási szakképzés lezárásaként záróvizsgát kell tenniük. A záróvizsga 2 részből áll: záródolgozat bemutatása komplex szóbeli vizsga, amely átfogja a szakképzettség szempontjából fontos törzsanyagot A záróvizsga mindkét részét (a záródolgozat megvédését és a szakhoz kapcsolódó komplex vizsgát) ötfokozatú érdemjeggyel kell minősíteni. A záróvizsga eredményét a két érdemjegy egyszerű számtani átlaga adja. Az oklevél értékelése Az oklevél minősítését a képzésben az adott szak súlyozott tanulmányi átlageredménye és a záróvizsga eredményének egyszerű számtani átlaga adja. A komplex záróvizsga eredményét két tizedes pontossággal kell meghatározni, a szóbeli vizsga és a diplomavédés érdemjegyeinek átlagaként.

17 TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület: Képzési ciklus: Képzés munkarendje (tagozat): Szakért felelős kar: Szakfelelős: Képzési idő: Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: turizmus, vendéglátás gazdaságtudományok felsőoktatási szakképzés Debrecen - nappali, levelező Kisvárda - levelező Gazdaságtudományi Kar Dr. Könyves Erika egyetemi docens Félévek száma: 4 félév Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 kredit Összes kontaktóra száma: teljes idejű képzésben 1740 óra (részidejű képzésben a teljes idejű képzés óraszámának 30 %-a), melyből szakmai gyakorlat 570 óra Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40%-60% - teljes idejű képzésben: 30 kredit, 570 óra, egybefüggő külső, kötelező - részidejű képzésben: 30 kredit, a teljes idejű képzés óraszámának 30 %-a, egybefüggő külső, kötelező A képzés 4 féléves, a 4. félévben szakmai gyakorlaton vesznek részt. A szakmai gyakorlat jelentkezési és teljesítési szabályait a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata illetve annak kari fejezete tartalmazza. A szak képzési és kimeneti követelményei: 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and Catering) 2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése - szakképzettség: - felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon - felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: - Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism - Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering - választható szakirányok: turizmus, vendéglátás 3. Képzési terület: gazdaságtudományok 4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök: 1331 Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője 1332 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője 1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője 1339 Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője 3631 Konferencia- és rendezvényszervező

18 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője 3641 Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző 4221 Utazásszervező, tanácsadó 4222 Recepciós 4223 Szállodai recepciós 5131 Vendéglős 5132 Pincér 5133 Pultos 5233 Idegenvezető 5. A képzési idő félévekben: 4 félév 6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék). - Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét. - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. 7. A felsőoktatási szakképzés célja A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A közgazdász-asszisztens a) tudása - Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését. - Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve problémamegoldási módszereknek. - Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit. - Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi intézményrendszerét, jellemzőit és a rendszer elemeinek összefüggéseit. - Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi piacának, és a piac szereplőinek jellemzőit, sajátosságait. - Ismeri a turisztikai és vendéglátó marketing eszközrendszerét és alkalmas a vállalkozások marketing tevékenységében történő közreműködésre. - Alapszintű rendezvényszervezői ismeretekkel rendelkezik. - Ismeri a turizmus földrajzi vonatkozásait, a magyar és külföldi kultúrák értékeit, az általános művelődéstörténet főbb eseményeit. - Ismeri az utazásszervezés és-közvetítés üzletágait, a vendéglátás szerepét a turizmus és szállásadás területén.

19 A vendéglátó szakirányon továbbá - Ismeri az ételkészítés és az értékesítés során felhasznált élelmiszereket, illetve italokat. - Ismeri a vendéglátásban előírt higiéniai, minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabályokat, az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, ezek különböző részfolyamatait. - Alapszintű mikrobiológiai alapismeretekkel rendelkezik az élelmiszerek tartósítása, élelmiszermérgezések, élelmiszer-fertőzések területén. - Ismeri a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit. - Ismeri a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási összefüggéseit. b) képességei - Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb oksági összefüggéseket feltárni és következtetéseket levonni, javaslatokat megfogalmazni a szervezet rutin folyamataiban. - Képes egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervezni, megszervezni, végrehajtani. Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. - Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad. - Képes a szakterülethez tartozó egyes tudáselemek integrálására, gyakorlati alkalmazására. - Képes a piac változásának felismerésére, az ahhoz való alkalmazkodásra, kapcsolódó döntések meghozatalára. - Képes az egyes turisztikai szakterületen (elsősorban a szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés területén) jelentkező feladatok és munkakörök ellátására, a turisztikai kis- és középvállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és irányítására, részlegvezetői feladatok ellátására. - Többnyelvű kommunikációra képes a vendégekkel és szakmai partnerekkel középfokon, írásban és szóban a szakterületükhöz tartozó munkafeladatok végrehajtása során. - Képes a turisztikai és vendéglátó vállalkozások ügyfélkapcsolati területén jelentkező igények szakszerű kiszolgálására. c) attitűdje - Kritikusan szemléli saját munkáját. - Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat. - Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére. - Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra. - Fogékony az új információk befogadására, szakmai ismeretekre és módszertanokra. - Nyitott önálló és együttműködést igénylő feladatokban való részvételre; - Befogadó mások véleménye, továbbá az ágazati, regionális, nemzeti és nemzetközi (európai) értékek (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) iránt. - Munkája során a szakma jogi és etikai szabályait, normáit betartva végzi tevékenységét. d) autonómiája és felelőssége - Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért. - Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe. - Az ügyfélkapcsolatokat önállóan és felelősségteljesen kezeli, a vezetői támogatás szükségességének önálló megítélésével. - Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért. - Munkájukat a minőségi szempontok mindenkori figyelembevételével végzi. 8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

20 - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit; - a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit; - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit. 9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat. 10. Idegennyelvi követelmény A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 11. A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei A felvétel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. A szak tanterve TANTÁRGY ÖSSZES TANTÁRGYAK ÓRASZÁMA ELMÉLET GYAKORLAT KREDIT = (a+b)/30 Egymásraépülés ÉVEK, FÉLÉVEK, TANÍTÁSI HETEK SZÁMA HETI ÓRASZÁM I. II. E GY V Kredit E GY V Kredi t E GY V Kredit E GY V Kredit Kulcskompetencia modul 12 Kommunikáció alapjai G 2 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek G 3 Munkaerőpiaci ismeretek K 3 Szakmai idegennyelvi alapok I G 2 Szakmai idegennyelvi alapok II G 2 Képzési terület szerinti közös modul 20 Közgazdaságtan alapjai K 3 Gazdasági jog alapjai K 2 Pénzügyek alapjai G 3 Bevezetés a vállalatgazdaságtanba K 3 Statisztika G 3 Számvitel alapjai G 3 Menedzsment alapjai K 3 Szakképzési modul 67 Marketing alapjai K 3 Turizmus rendszere K 5 Utazásszervezés G 5 Animáció G 3 Turisztikai termék K 5 Turisztikai termékfejlesztés K 5 Rendezvényszervezés K 3 Szállodai értékesítés és marketing K 4 Projektmenedzsment G 4 Gyakornoki program, egybefüggő szakmai gyakorlat G 30 Turizmus szakirány 21 Idegenforgalmi földrajz K 6 Regionális politika és településfejlesztés K 3 Turizmus marketing G 3 Turisztikai vállalkozások menedzsmentje G 4 Turisztikai régiók Magyarországon K 5 Ö sszesen A szak teljes idejű (nappali tagozatos) tanterve: (Levelező munkarendű képzés esetén heti 1 kontaktóra félévente 5 kontaktórának felel meg.) A Debrecen és Kisvárda képzési helyen történő oktatás tanterve levelező tagozaton megegyezik. A követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere (szakdolgozat, záróvizsga) A képzés szakaszainak lezárásával kapcsolatos szabályokat a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata illetve annak kari fejezete tartalmazza

21 Szakmai záróvizsgára bocsátás feltétele iskolai rendszerű képzés esetén: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, valamint a záródolgozat benyújtása és annak a kari szabályzat szerinti bírálata és elfogadása. A felsőoktatási szakképzés hallgatóinak a gyakorlati helyükhöz kapcsolódóan záródolgozatot kell készíteniük. A dolgozatban a gyakorlati helyhez kapcsolódó gyakorlati témát kell feldolgozniuk. A dolgozat terjedelme minimum 20 oldal. A dolgozat felépítése: Bevezetés A gyakorlati hely rövid bemutatása A kiválasztott téma bemutatása, értékelése Összefoglalás A dolgozatnak külön szakirodalmi áttekintést nem kell tartalmaznia, de a dolgozatból ki kell derülnie, hogy a témához kapcsolódó legfontosabb irodalmat a hallgató ismeri. A dolgozatban legalább 5-6 magyar nyelvű írott irodalomnak szerepelnie kell, amire a megfelelő helyen hivatkoznia is kell a hallgatónak. A dolgozat formai követelményeire (ábrák, táblázatok, stb.) az alapképzési szakok szakdolgozati követelményeit kell alkalmazni. A dolgozatokhoz konzulenst kell felvenni, a képzés 3. félévében. A dolgozatot a konzulens értékeli. A konzulensnek a dolgozat záróvizsgára bocsáthatóságáról kell nyilatkoznia. A bírálónak a dolgozatról rövid szöveges értékelést kell készítenie, és ötfokozatú érdemjeggyel értékelnie. A dolgozatok esetében tanszéki védés nincsen. A dolgozatot a záróvizsgán elő kell adni, és a hallgató ott kapja a dolgozat végső értékelését. A felsőoktatási szakképzés lezárásaként záróvizsgát kell tenniük. A záróvizsga 2 részből áll: záródolgozat bemutatása komplex szóbeli vizsga, amely átfogja a szakképzettség szempontjából fontos törzsanyagot A záróvizsga mindkét részét (a záródolgozat megvédését és a szakhoz kapcsolódó komplex vizsgát) ötfokozatú érdemjeggyel kell minősíteni. A záróvizsga eredményét a két érdemjegy egyszerű számtani átlaga adja. Az oklevél értékelése Az oklevél minősítését a képzésben az adott szak súlyozott tanulmányi átlageredménye és a záróvizsga eredményének egyszerű számtani átlaga adja. A komplex záróvizsga eredményét két tizedes pontossággal kell meghatározni, a szóbeli vizsga és a diplomavédés érdemjegyeinek átlagaként.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület: Képzési ciklus: Képzés munkarendje (tagozat): Szakért felelős kar: Szakfelelős: Képzési idő: Szakmai gyakorlat ideje,

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület: Képzési ciklus: Képzés munkarendje (tagozat): Szakért felelős kar: Szakfelelős: Képzési idő: Szakmai gyakorlat

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. Dr. Kapás Judit egyetemi tanár Képzési idő:

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. Dr. Kapás Judit egyetemi tanár Képzési idő: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Indított szakirányok: - Képzési terület: gazdaságtudományok Képzési ciklus: felsőoktatási szakképzés Képzés munkarendje (tagozat): nappali, levelező

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Felsőoktatási szakképzés Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Turizmus

Részletesebben

Tanterv. Képzés Turizmus-vendéglátás felsőoktatási. Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat

Tanterv. Képzés Turizmus-vendéglátás felsőoktatási. Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat Tanterv Képzés Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat 2017/2018. tanévtől 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan 2017. május 5-én 2016/2017.

Részletesebben

Képzés Kereskedelem és marketing felsőoktatási

Képzés Kereskedelem és marketing felsőoktatási Tanterv Képzés Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat 2017/2018. tanévtől 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan 2017. május 5-én

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY FOKSz2017 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2017. Utolsó módosítás: 2018-09-19

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS SZAKIRÁNY FOKSz2017 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS utolsó módosítás: 2017-0-07 Pécs, 2017. A szak felelőse:

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2017 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2017. Utolsó módosítás: 2018-09-19 A szak felelőse: Vörös

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZINTÉZETI SZAKIRÁNY FOKSz2017 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2017. Utolsó módosítás: 2017-09-13 A szak

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Tanterv 2017/2018 Lezárva 2017.06.30. A szak alapadatai: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZINTÉZETI SZAKIRÁNY FOKSz2017 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2017. Utolsó módosítás: 2019-0-12 1. ALAPVETŐ

Részletesebben

Tanterv. Képzés Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés. Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat

Tanterv. Képzés Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés. Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat Tanterv Képzés Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat 2017/2018. tanévtől 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan 2017. május 5-én 2016/2017.

Részletesebben

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Logisztika szakirány

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Logisztika szakirány Edutus Főiskola Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Logisztika szakirány Tanterv 2017/2018 Lezárva 2017.06.30. A szak alapadatai: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce

Részletesebben

Tanterv. Képzés Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés. Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat

Tanterv. Képzés Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés. Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat Tanterv Képzés Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat 2017/2018. tanévtől 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan 2017. május

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Turizmus szakirány

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Turizmus szakirány Edutus Főiskola Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Turizmus szakirány Tanterv 2017/2018 Lezárva 2017.06.30. A szak alapadatai: Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and Catering)

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai desztináció menedzsment Szálloda Team Academy Képzési terület,

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZAKKÉPZÉSI PROGRAM tanévtől

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZAKKÉPZÉSI PROGRAM tanévtől WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZAKKÉPZÉSI PROGRAM 2018-2019. tanévtől 1. NYILVÁNTARTOTT KÉPZÉSEK ID kód szak meghirdethetőség kezdete meghirdethetőség vége szint munka-rend telephely

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Szak neve: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Szakirányok: - kis- és középvállalkozási (Small and Medium Enterprises), felelőse: Dr.

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Szak neve: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés Szakirányok: - Európai uniós üzleti (European Business), felelőse: Dr. Trón Zsuzsanna - Külgazdasági

Részletesebben

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Szakfelelős: Indított szakirányok Képzési terület, képzési ág Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő: Szakmai gyakorlat

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETÖZI GAZDÁLODÁS ALAPÉPZÉSI SZA Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Indított akkreditált specializációk (a szak -jában még nem nevesített specializációk): ülgazdasági-vállalkozási EU-integráció

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Szakfelelős: Indított szakirányok Képzési terület, képzési ág Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő: Szakmai gyakorlat

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Szakfelelős: Indított szakirányok Képzési terület, képzési ág Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő: Szakmai gyakorlat

Részletesebben

I/A. KÖTET FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

I/A. KÖTET FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Eötvös Loránd Képzési Program I/A. KÖTET FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Tanulmányaikat a 2017/18-as tanévben, illetve azt követően első évfolyamon megkezdő hallgatók számára A felsőoktatási szakképzések, az alap-

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés (Finance and Account

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az EÖTVÖS JÓZSEF FŐIKSOLÁN GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA ÁLLAMHÁZTARTÁSI / VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐI SZAKIRÁNYON TANULMÁNYAIKAT KEZDŐK SZÁMÁRA 2018. SZEPTEMBER EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 6500

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező munkarend) Budapest, 2012. november Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

SPORTLÉTESÍTMÉNY MENEDZSER

SPORTLÉTESÍTMÉNY MENEDZSER SPORTLÉTESÍTMÉNY MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Sportlétesítmény menedzser szakirányú továbbképzési szak 2. A

Részletesebben

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing at

Részletesebben

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1. melléklet a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelethez Felsőoktatási

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2014/2015. tanévre Felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező munkarend) Budapest, 2012. november 1 Budapesti Gazdasági Főiskola 2 Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2015/2016. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2015/2016. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2015/2016. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

LÁMFALUSSY SÁNDOR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

LÁMFALUSSY SÁNDOR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR LÁMFALUSSY SÁNDOR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 1. GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and Management) 2. Az

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) 0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése KSZC01 Üzleti gazdaságtan I. 1 2 EA 3 K KSZC02 Gazdasági

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Felsőoktatási szakképzés Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki felsőoktatási szakképzés Kereskedelem és marketing felsőoktatási

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: programtervező informatikus (Computer Science) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Tanterv. Képzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés. Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat

Tanterv. Képzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés. Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat Tanterv Képzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Bevezetés Érvényes Elfogadva Határozat 2017/2018. tanévtől 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan 2017. május 5-én 2016/2017.

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Tanulmányi tájékoztató Programozó informatikus szakirányú továbbképzési szak Kecskemét 2017-től 1 A tantárgyleírásokat a NJE GAMF Műszaki és Informatikai

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Felsőoktatási szakképzés Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki felsőoktatási szakképzés Kereskedelem és marketing felsőoktatási

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági,

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Az életnek, az életre képzünk! #degtk Legfiatalabb kar 2014 Jogelőd karok: KTK & GVK Hallgatói létszámát tekintve az Egyetem legnagyobb kara 10 intézet kollégái

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Vezetés és szervezés mesterképzési szak (Management and Leadership) Indított specializációk: Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés (Human

Részletesebben

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szolnok 2016 1 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉS 1.Az indítandó mesterszak megnevezése: vállalkozásfejlesztés 2.Az oklevélben

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodás szak

Nemzetközi gazdálkodás szak A szak megnevezése: Nemzetközi gazdálkodás szak A specializációt gondozó oktatási szervezeti egységek megnevezése: Nemzetközi Gazdálkodás Intézet Társadalomtudományi Intézet Világgazdaság és Nemzetközi

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben