ajánlások a tudományos életet támogató akcióterv kialakításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ajánlások a tudományos életet támogató akcióterv kialakításához"

Átírás

1 ajánlások a tudományos életet támogató akcióterv kialakításához Nők és Tudomány

2 2 3 Összefoglalás Magyarországnak Európai Unió többi országához hasonlóan szembe kell néznie azzal a problémával, hogy a kutatásfejlesztési és innovációs (KFI) szektorra jellemző kedvezőtlen korstruktúra következtében az optimális kutatói utánpótlás korlátozott. Ezért mind gazdasági, mind innovációs szempontból fontos nemzeti érdek, hogy a fiatalokat biztassuk: válasszák a tudományos pályát és a kutatói karriert. A fiatal korosztályon belül a nőkre különös figyelmet kell fordítani, különösen a műszaki és természettudományos területeken, ahol számarányuk jelenleg alacsony. A nők támogatása, férfiakéval azonos mértékű előre menetelük biztosítása karrierjük során, és ezáltal megtartásuk a kutatói pályán kiemelkedően fontos cél, mivel újító szellemiségük a tudományos és társadalmi haladás nélkülözhetetlen és előremutató tényezője. Elemi társadalmi érdek, hogy a tudományos pályát művelő nők olyan intézményi feltételek között dolgozhassanak, ahol a karrierépítésben azonos jogokat élvezhetnek a férfiakkal. Az Akcióterv javaslat a következőket foglalja magában: lehetséges új irányelvek és útmutatások, amelyek elősegítik a strukturális változásokat, ajánlások a szakmai és tágabb környezet formálására a kulturális változás érdekében, a változtatás eszközei. A dokumentum függelékében olyan konkrét példák találhatók, amelyek más országokban már sikeresesen igazolták, hogy a nemek valódi esélyegyenlőségének megvalósítása nem felesleges és haszontalan időtöltés, hanem társadalmi-gazdasági előnyökhöz segítheti az országot. Az ajánlásokban megfogalmazottak megvalósítása nem képzelhető el a kormányzat aktív támogatása és megfelelő erőforrások nélkül.

3 4 5 Bevezető A kutatás-fejlesztés kulcsszerepet játszik az életminőség növelésében, a gazdaság ösztönzésében és a társadalmi problémák megoldásában; a tudományos teljesítmények közvetve hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és növelik az ország gazdasági versenyképességét. Az Európai Unió és ezen belül Magyarország fejlődését az határozza meg, hogy mennyi kreatív gondolkodó él az országban, ők mennyire tudják hasznosítani a tudásukat, képességüket. Megfelelő létszámú és összetételű kutatói humánerőforrás nélkül az ország nem maradhat versenyképes. Ugyanakkor Magyarországnak - Európához hasonlóan - szembe kell néznie azzal a problémával, hogy a K+F szektorban jellemző kedvezőtlen korstruktúra következtében a kutatói utánpótlás korlátozott, egyre kevesebben választják a kutatói pályát élethivatásul. Így tehát a társadalom minden erőforrását mozgósítani kell, hogy kellő számú kutatóra támaszkodhasson az ország gazdasági fejlődése. Ezen erőforrásoknak kiemelkedő jelentőségű és volumenű részét alkotják a nők, akiknek bevonása a tudományos életbe, illetve kutatói pályán tartása jelentős társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci érdek. Annak ellenére, hogy jelenleg már jogi akadályok nem korlátozzák a kutató nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósulását, a nemzetközi összehasonlító elemzések (ENWISE jelentés, ETAN riport) és a hazai helyzetértékelések azt mutatják, hogy a gyakorlatban a kutatás-fejlesztés területén a női kutatók alulreprezentáltak, és ez különösen nyilvánvaló bizonyos tudományterületeken (pl. természettudományok, informatika, műszaki tudományok), foglalkozástípusokban, szektorokban és a kutatás-fejlesztési és innovációs vezető pozíciókban. Az egyenlőtlenségek kezelése céljából olyan intézkedésekre van szükség, amelyek integrálják a tudományos kiválóság elérését a nemek közötti egyenlőség megvalósításával intézményi hatáskörben, nemzeti programok szintjén és kormányzati szinten egyaránt - vagyis összehangolják a tudásalapú gazdaság munkaerő-piaci igényeit a családnak, mint a társadalom alapintézményének támogatásával. A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását célzó speciális foglalkoztatási kondíciók biztosítása, a férfiak és nők közötti egyenlőség érvényesítése az oktatás-, tudomány-, és innováció-politikában nem csak társadalmi igazságosság kérdése. Mindezek hozzájárulnak az új gazdasági, kulturális, környezeti kihívásoknak megfelelő fenntartható fejlődéshez, és össztársadalmi szinten növelik a kreativitást, az innovációs képességet, megteremtve a társadalmi jólét alapjait. A nők és férfiak között esélyegyenlőség megvalósítása a gazdasági élet minden terén beleértve a kutatás-fejlesztést és innovációt növeli Magyarország versenyképességét. A nemek közötti egyensúly a diverzitás alapvető formájaként növeli a gazdálkodó és kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek stabilitását és harmóniáját, az üzleti szemlélet kiszélesedését, a vezetési/menedzsment funkciók nagyobb hatékonyságát, az innováció felgyorsulását eredményezve. A Nők a Tudományban nemzeti akciótervek általános célja, hogy erősítsék a nők szerepét és részvételét a tudományos kutatásban és döntéshozatalban, továbbá hogy terjesszék a gender tudatos és sztereotípiáktól mentes gondolkodásmódot, és mindezzel párhuzamosan elősegítsék az együttműködést a kutatás-fejlesztési és innovációs terület politikai, szervezeti és kormányzati döntéshozói között a nők és férfiak esélyegyenlősége érdekében. Igen fontos lenne, hogy a magyar kormányzat és a kutatás-fejlesztési szektor intézményei felismerjék egy hazai Akcióterv szükségességét, és lépések szülessenek a végleges tervezet elkészítésére és legfelsőbb szintű jóváhagyására. Az Európai Bizottság 7. Keretprogramja által támogatott GENDERA projekt (www.gendera.eu) feladatként tűzte ki kilenc ország, köztük Magyarország számára, hogy javaslatot készítsen nemzeti Nők a Tudományban akciótervek előkészítése céljából. A kormányzati és felsőoktatási intézmények és civil szervezetek képviselőiből álló magyar Akcióbizottság által ajánlott akcióterv válaszlépéseket szorgalmaz azokra a problémákra, amelyekkel a női kutatók szembesülnek karrierjük során Magyarországon hasonlóan az Európai Unió többi országához. Jól bevált és nem jelentős pénzügyi ráfordításokat igénylő megoldásokat kínál a nők támogatására a kutatói életpálya valamennyi szakaszában (lányok természettudományos/műszaki érdeklődésének felkeltése, lányok toborzása műszaki/informatikai egyetemi szakokra, fiatal nők megőrzése a tudományos pályán a család/munka egyensúly biztosításával, nők támogatása a tudományos karrier építése során, intézkedések annak érdekében, hogy nagyobb legyen a nők számaránya a K+F vezetők, döntéshozók sorában). A javasolt intézkedések célja, hogy az érintett intézmények a tudományos kiválóság elérésének a lehetséges útjait integrálják a nemek közötti egyenlőség megvalósításával, továbbá, hogy az uniós, illetve nemzeti programoknak megfelelően összehangolják a tudásalapú gazdaság munkaerő-piaci igényeit a családnak, mint a társadalom alapintézményének támogatásával. A jelen ajánlás a 2010-ben jóváhagyott Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia irányelveire épít, különös tekintettel annak 3.2 pontjára (Az egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a tudomány területén)

4 6 7 Pályakezdési tanácsadás a kutatóhelyeken munkába álló fiatal kutatónők számára. Mentorszolgáltatás fiatalok (középiskolások) számára a korosztályuk kommunikációs igényeinek megfelelő módon a félelmek és előítéletek eloszlatására, a tudományos-kutatói pályaválasztás elősegítésére. Munka és magánélet egyensúlyának biztosítása Családbarát munkahelyek kialakítása a KFI területen, és az intézkedések fontosságának, előnyeinek tudatosítása. Gyermekellátással kapcsolatos intézményi helyek létrehozása KFI intézményeken belül. Formáljuk a szakmai és a tágabb környezetet! Vezessünk be új irányelveket és szabályokat! Strukturális változtatások Esélyegyenlőségi bizottságok, tervek Együttműködés kialakítása a kutatás-fejlesztési és innovációs terület politikai, szervezeti és kormányzati döntéshozói között a nők és férfiak esélyegyenlősége érdekében. A GENDERA projekt által összehívott Akcióbizottság tevékenységének folytatásaként Nők a Tudományban Nemzeti Bizottság megalakítása a felelős kormányzati intézmények és egyéb érdekelt felek képviselőiből. A konkrét intézkedéseket meghatározó Nemzeti Nők a Tudományban Akcióterv elkészítése, kormányzati jóváhagyása. Intézményi esélyegyenlőségi bizottságok felállítása vagy esélyegyenlőségi felelősök kinevezése a szükséges intézkedések bevezetése, a társadalmi nemek szempontjainak érvényesítése céljából. A jogszabály alapján 2003-tól kötelező intézményi esélyegyenlőségi tervek gyakorlati megvalósításának figyelemmel kísérése, az elért eredmények folyamatos értékelése. A működő esélyegyenlőségi bizottságok működésének monitorozása. A nők részarányának befolyásolása Mindkét nem legalább 40%-os arányát biztosítani az országos, illetve intézményi tudományos döntéshozó testületekben és bizottságokban, annak érdekében, hogy a nők és férfiak érdekei azonos módon érvényesüljenek. Egy férfit és egy nőt jelölni minden helyre a tudománypolitikai, valamint a kutatásirányító bizottságok és testületek tagjainak kiválasztása során. Előre meghatározott arányokat kitűzni a nők számarányának növelésére a kutatás-fejlesztési ranglétra magasabb fokain. Esélyegyenlőségi szempontok integrálása a pályázati rendszerekbe A gender aspektus megjelenítése a pályázati rendszerek előkészítési, szövegezési, értékelési és monitoring fázisában. A pályázati feltételek esélyharmonizációja. Alapvető követelménnyé tenni a pályázatokban annak bemutatását, hogy az adott kutatásnak milyen gender vonatkozásai vannak. A kutatás-fejlesztési pályázatok bírálati követelményei közé beépíteni a társadalmi nemek esélyegyenlőségére vonatkozó elemek vizsgálatát. Az intézményi finanszírozási programok pályázati kiírásaiban megkövetelni, hogy kiemelten vegyék tekintetbe az esélyegyenlőségi szempontokat. Karrierfejlesztés, mentorálás A női kutatók karrierfejlesztésének szerves integrálása a felsőoktatási és kutatási intézmények stratégiai terveibe. A női kutatóknak szóló, személyre szabott karriertámogatás szervezeti feltételeinek megteremtése. A női kutatók képzése a kutatás-menedzsment területén, hogy ez segítse a magasabb pozícióba történő előrelépésüket. A nők támogatása olyan tudományterületeken, ahol alacsony a reprezentációjuk (műszaki, informatikai). Kulturális változtatások Az elkötelezett vezetők számának növelése és a felelősök képzése A kormányzati felelősök, az országgyűlési képviselők, intézményi vezetők tájékoztatása a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megvalósításának előnyeiről, valamint párbeszéd kezdeményezése azokról a lehetséges intézkedésekről, amelyek kiegyensúlyozott helyzethez vezethetnek. A GENDERA projekt által elindított kormányzati, intézményi, civil együttműködés erősítése, bővítése Képzések a munkatársak felvételéért felelős bizottságok tagjai számára, hogy megismerjék azokat a technikákat és gyakorlatot, amelyekkel azonos feltételek biztosíthatók a nők és férfiak számára, illetve amelyekkel a jelöltek köre szélesíthető. Felhívni a figyelmet arra, hogy a munka és magánélet öszszeegyeztetésének problémája nem csak a nők, hanem a férfiak számára is ugyanolyan terheket jelent. A női és férfi szerepekhez kapcsolódó sztereotípiák és attitűdök megváltoztatása szemléletformálással. Nemzeti sikeres női kutató díj alapítása és évenkénti odaítélése. Női kutatók, mint példaképek bemutatása a médiában, filmeken és sorozatokban. A Tudomány Nagykövetei akció országos bevezetése, melynek során kiemelkedő kutatónők látogatnak el iskolákba és a felsőoktatási intézményekbe, hogy felébreszszék a fiatalok érdeklődését a tudományos pálya iránt. Középiskolás lányok érdeklődésének felkeltése a kutatói pálya iránt Új elemek, új megközelítések alkalmazása a közoktatásban, amelyek elősegítik a lányok műszaki és természettudományos ismereteinek bővítését. Aktív toborzás a felsőoktatás azon területein, ahol alacsony a női hallgatók számaránya. Középiskolás lányok megismertetése a kutatás-fejlesztés területén dolgozó vezetők és kutatók mindennapi munkájával. Nyitott nap diáklányok számára kutatóintézetek, felsőoktatási tanszékek és innovatív cégek részvételével. A változtatás eszközei Ne féljünk tenni a változásért! Női kutatói adatbázis Nemzeti, illetve intézményi női kutatói adatbázisok létrehozása annak érdekében, hogy a különböző posztokra, feladatokra való jelölés során ne okozzon problémát a megfelelő női jelölt megtalálása. Nők a Tudományban nemzeti honlap A honlap részletesen bemutatja az akcióterv egyes lépéseit, rendszerezi a kapcsolódó tájékoztató dokumentumokat, útmutatókat és jogszabályokat. Platformot biztosít a gender témájú kutatások eredményeinek közzétételére. Bemutatja a sikeres női kutatókat és kutató házastársakat, továbbá virtuális fórumot biztosít a téma megvitatására a honlap bázisát a Nők a Tudományban Egyesület jelenlegi honlapja képezheti (www. nokatud.hu). Statisztikai adatok célzott gyűjtése, feldolgozása A nők KFI részvételével kapcsolatos új statisztikai indikátorok meghatározása. A statisztikai adatok rendszeres gyűjtése, elemzése és közzététele országos szinten. Gender kutatások A tudományos kutatói társadalomban tudatosítani a társadalmi nemek jelentőségét a kutatás folyamatában, a kutatás eredményeinek alkalmazásában. Megtanítani a pályázókat hogyan integrálhatják pályázatukba a társadalmi nemek szempontját. Pályázati úton támogatni a társadalmi nemek témájához kapcsolódó kutatásokat. Gender tudományi központok létrehozása a kutatóegyetemeken és ezek hálózatának megteremtése. Olyan képzési programok indítása, amelyek több ismerethez juttatnak a társadalmi nemekről, és ezáltal hozzásegítenek a társadalom szemléletének megváltozását.

5 8 9 Az Európai Unió 7. Keretprogramja által támogatott GENDERA projekt (www.gendera.eu) célja a KFI szférában széles körben elterjedt, tudatos vagy tudatalatti jobb-a-férfi szemlélet megváltoztatása, a nők képviseleti arányának javítása a magas szintű döntéshozó testületekben, és így lehetőség nyújtása a nők számára, hogy hangjukat jobban meghallják nemzeti és európai szinten egyaránt. A projekt keretében létrehozott Nők a Tudományban Akcióbizottság feladata, hogy áttekintse, megvitassa a hazai gyakorlatot a kutatás-fejlesztésben dolgozó nők egyenlőségének terén, és külföldi jó példák megismerése után részt vegyen egy nemzeti akcióterv-javaslat kidolgozásában, mely útmutatást ad a KFI vezetők számára a nők esélyegyenlőségének biztosítására a kutatói karrier minden lépcsőfokán. A Nők a Tudományban Akcióbizottságban a következő intézmények képviseltetik magukat: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyenlő Bánásmód Hatóság Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Innovációs Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Magyar Rektori Konferencia Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Központi Statisztikai Hivatal Nők a Tudományban Egyesület Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Az akcióterv-javaslatot a Nők a Tudományban Akcióbizottság jóváhagyta és következő tagjai véleményezték: Dr. Palasik Mária Dr. Márkus Eszter Dr. Kriszt Éva Külső szakértők: Dr. Schadt Mária Dr. Koncz Katalin Szerkesztők: Dr. Groó Dóra Szoboszlai Beáta Végső változat készült: Budapest, november A nők részarányának befolyásolása Esélyegyenlőségi bizottságok, tervek Esélyegyenlőségi szempontok integrálása a pályázati rendszerekbe Függelék Jó példák a javasolt strukturális és kulturális változások megvalósításáról. Strukturális változtatások Az alacsonyabban reprezentált nem minimálisan 40%-os arányának biztosítása Norvégiában óta kötelező Előre meghatározott arányok alkalmazása A görög Fejlesztési Minisztérium által törvényi szabályozással bevezetett kvóta-rendszer, amely a tudományos bizottságokra is vonatkozik Nők a Tudományban Nemzeti Bizottság Bizottság a nemek esélyegyenlőségéért a kutatásban Norvégia Intézményi esélyegyenlőségi bizottságok A spanyol CSIC (Spanish National Research Council) bizottsága az előreléptetések monitorozására és a szükséges intézkedések kidolgozására Svéd egyetemek kötelezően létrehozandó esélyegyenlőségi bizottságai (1997-től) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/improving/docs/women_national_report_sweden.pdf A nemek kiegyensúlyozott reprezentációját biztosító terv A Finn Akadémia esélyegyenlőségi terve Working-Group/ Az esélyegyenlőségi tervek megvalósításának figyelemmel kísérése, eredmények értékelése A barcelonai Autonóm Egyetemen létrehozott Observatory for Equality A pályázati feltételek esélyharmonizációja. A Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezése Az intézményi finanszírozási programok pályázati kiírásaiban megkövetelni, hogy kiemelten vegyék tekintetbe az esélyegyenlőségi szempontokat. a Norvég Kutatási Tanács évi társadalmi nemekkel kapcsolatos politikáját Német Exzellenzinitiative kezdeményezés

6 Karrierfejlesztés, mentorálás Munka és magánélet egyensúlyának biztosítása Kulturális változtatások Az elkötelezettek számának növelése és a felelősök képzése A női és férfi szerepekhez kapcsolódó sztereotípiák és attitűdök megváltoztatása Középiskolás lányok érdeklődésének felkeltése a kutatói pálya iránt A női kutatók karrierfejlesztésének szerves integrálása a felsőoktatási és kutatási intézmények stratégiai terveibe, képzése a kutatás-menedzsment területén. A svéd Lund Egyetem vezetőképző programja kutatónők számára A női kutatóknak szóló, személyre szabott karriertámogatás. A UK Resource Centre programja Pályakezdési tanácsadás. A német Max Planck Gesellschaft mentor programja (Minerva-FemmeNet) fiatal női kutatók számára. Mentorszolgáltatás fiatalok (középiskolások) számára. A éves lányokat megcélzó kanadai Cybermentor online program Európai mentor hálózat. Családbarát munkahelyek kialakítása. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által évente meghirdetett Családbarát Munkahely Pályázat A kormányzati felelősök, intézményi vezetők tájékoztatása a női/férfi esélyegyenlőség megvalósításának valós előnyeiről. A NSERC (National Science and Engineering Research Council of Canada) által szervezett megbeszélések szervez a régió műszaki fakultásainak dékánjai számára Kormányzati szintű gender mainstreaming képzés sorozat. Szociális és Munkügyi Minisztérium, Képzések a munkatársak felvételét intéző bizottságok tagjai számára. A Massachusetts Institute of Technology-ban (MIT) működő bizottság a toborzás és az előléptetések irányvonalainak kidolgozására Nemzeti sikeres női kutató díj alapítása és évenkénti odaítélése. EU női innovációs díj Szerepmodellek, női példaképek bemutatása a Női pulzus A tudomány vonzásában sorozat Herzka Ferenc könyv- és filmsorozata az akadémikusokról. A Tudomány Nagykövetei akció: kiemelkedő kutatónők ellátogatnak iskolákba és a felsőoktatási intézményekbe Az Európai Bizottság által támogatott SET-ROUTES projekt Toborzás a felsőoktatásban A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának akciója Középiskolás lányok megismertetése a kutatás-fejlesztés területén dolgozó vezetők és kutatók napi munkájával Az Európai Bizottság Informatikai Főigazgatósága által kezdeményezett Shadowing akció Nyitott nap diáklányok számára kutatóintézetek, felsőoktatási tanszékek és innovatív cégek részvételével. Az európai Girls Day További eszközök 1 2 Női kutatói adatbázis Nők a Tudományban nemzeti honlap 3 Statisztikai adatok 4 Genderkutatások 5 Civil kezdeményezések Svájci példa A Nők a Tudományban Egyesület jelenlegi honlapja A UK Resource Center honlapja A statisztikai adatok rendszeres gyűjtése, elemzése és közzététele országos szinten. SHE FIGURES kiadványt az Európai Bizottság támogatásával készítik el 3 évente. A tudományos kutatói társadalomban tudatosítani a társadalmi nemek jelentőségét a kutatás folyamatában, a kutatás eredményeinek alkalmazásában. Tudatosítani, hogy ez minden tudományágban mind a kutatási témákban, mind a kutatás megvalósításában hozzáadott értéket képvisel. Biztatni a kutatókat, hogy integrálják a kutatásaikba a nemekre érzékeny kutatást. Megtanítani a pályázókat hogyan integrálhatják pályázatukba a társadalmi nemek szempontját horizontálisan, vagyis a kutatás minden szintjén vegyék figyelembe, ahol csak mód van rá. A társadalmi nemek témájához kapcsolódó kutatások pályázati támogatása. Gendertudományi központ alapítása a felsőoktatási intézményekben. Olyan képzési programok indítása, amelyek több ismerethez juttatnak a társadalmi nemekről, és ezáltal hozzásegítenek a társadalom szemléletének megváltozásához. Gendertudományi központok hálózatának létrehozása.

7 További információk a Gendera projektről:

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8.

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére Munkaanyag 2004. január 8. Tartalom I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA 1. El lehet-e felejtkezni erről a feladatról? 2.

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

MUNKAFÜZET GENDER MAINSTREAMING A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁBAN

MUNKAFÜZET GENDER MAINSTREAMING A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁBAN GENDER MAINSTREAMING A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁBAN MUNKAFÜZET Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming képzés címû programja keretében

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén.

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén. A nők és férfiak társadalmi egyenlősége demokratikus érték, emberi jogi kérdés. Egy igazságos, erőforrásaival okosan gazdálkodó társadalomban a nőknek és férfiaknak egyenlő jogai, lehetőségei és esélyei

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013. április Magyar Coachszemle Az első magyar online coaching folyóirat II. évfolyam 2. szám 2013. április Főszerkesztő: Dobos Elvira és Örvényesi Rita Olvasószerkesztő:

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 A nők egyenjogúságának megteremtése érdekében végzett nemzetközi és hazai tevékenység

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN MUNKAFÜZET Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. Európai Női Lobbi magyarországi koordinációja

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. Európai Női Lobbi magyarországi koordinációja Javaslatok a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének állami előmozdításához: egy civil szabadegyetem következtetései szakmai helyzetelemzés és javaslatcsomag Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség az Európai

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben