PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska. 300 m Rifle. 300 m Standard Puska. 300 m Standard Rifle. 50 m Puska. 50 m Rifle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska. 300 m Rifle. 300 m Standard Puska. 300 m Standard Rifle. 50 m Puska. 50 m Rifle."

Átírás

1 I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR 300 m Puska 300 m Rifle 300 m Standard Puska 300 m Standard Rifle 50 m Puska 50 m Rifle 10 m Légpuska 10 m Air Rifle Edition 2005 (1 st Printing, 09/2004) Effective 1 January

2 FEJEZETEK CHAPTERS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK SAFETY LİTEREKRE ÉS CÉLTÁBLÁKRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS FELSZERELÉS ÉS LİSZER EQUIPMENT AND AMMUNITION VERSENY TISZTSÉGVISELİK COMPETITION OFFICIALS A VERSENYSZÁMOK LEBONYOLÍTÁSA ÉS VERSENYSZABÁLYOK SHOOTING EVENT PROCEDURES AND COMPETITION RULES LİÁLLÁS BEOSZTÁS ÉS SELEJTEZİK FIRING POINT ALLOCATION AND ELIMINATION EVENTS AKADÁLYOK ÉS FEGYVERHIBÁK MALFUNCTIONS A LÖVİKRE ÉS CSAPATVEZETİKRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK RULES OF CONDUCT FOR SHOOTERS AND OFFICIALS FELSZERELÉS KONTROLL EQUIPMENT CONTROL ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI SCORING PROCEDURES KÖREGYENLİSÉG TIE-BREAKING ÓVÁSOK ÉS FELLEBBEZÉSEK PROTESTS AND APPEALS AZ OLIMPIAI VERSENYSZÁMOK DÖNTİI FINALS IN THE OLYMPIC EVENTS PUSKA VERSENYSZÁMOK TÁBLÁZATA RIFLE EVENT TABLE

3 PUSKA ELİÍRÁSOK TÁBLÁZATA RIFLE SPECIFICATION TABLE TARTALOMJEGYZÉK INDEX MEGJEGYZÉS NOTE: Ahol az ábrák és a táblázatok speciális információt tartalmaznak, ezeknek ugyanolyan hatályuk van, mint a sorszámozott szabályoknak. Where figures and tables contain specific information, these have the same authority as the numbered rules

4 7.1.0 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL A jelen Szabályok az ISSF Technikai Szabályzatának részét képezik, és valamennyi puska versenyszámra vonatkoznak. These Rules are part of the Technical Rules of the ISSF and apply to all rifle events Minden lövınek, csapatvezetınek és tisztségviselınek ismernie kell az ISSF Szabályzatát és biztosítania kell azok betartását. A Szabályzat betartása minden lövınek a saját felelıssége. All shooters, team leaders and officials must be familiar with the ISSF Rules and must ensure that these Rules are enforced. It is the responsibility of each shooter to comply with the Rules Ahol a Szabályzat jobbkezes lövıkre hivatkozik, a balkezes lövıkre az ellenkezıjét kell alkalmazni. When a Rule refers to right-handed shooters, the reverse of that Rule refers to left-handed shooters Ha a Szabályzat nem kifejezetten csak férfi- vagy csak nıi versenyszámra vonatkozik, akkor azt mind férfi-, mind nıi versenyszámokban alkalmazni kell. Unless a Rule applies specifically to a men's or a women's event, it must apply uniformly to both men's and women's events BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK SAFETY A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB SAFETY IS OF PARAMOUNT IMPORTANCE

5 7.2.1 Az ISSF Szabályzat csak az ISSF által megkövetelt, és az ISSF Bajnokságokra vonatkozó speciális biztonsági követelményeket határozzák meg. A lıtér biztonsága nagyban függ a helyi viszonyoktól, ezért a Szervezı Bizottság további biztonsági elıírásokat megszabhat. A Szervezı Bizottságnak ismernie kell a lıtér biztonsági alapelveit és minden szükséges intézkedést meg kell tennie azok betartatására. A Szervezı Bizottság felel a biztonságért. A Zsőriket, a Verseny tisztségviselıit, a csapatvezetıket és a versenyzıket minden speciális szabályról tájékoztatni kell. ISSF Rules state only specific safety requirements which are required by the ISSF for use in ISSF Championships. The safety of a shooting range depends to a large extent on local conditions, so additional safety rules may be established by the Organizing Committee. The Organizing Committee must know the principles of range safety and take the necessary steps to apply them. The Organizing Committee bears the responsibility for safety. Juries and Range officials, Team officials and shooters must be advised of any special regulations A lövık, a lıtéri személyzet és a nézık biztonsága megköveteli, hogy a fegyverekkel mindenkor a lehetı legnagyobb körültekintéssel bánjanak és közlekedjenek a lıtéren. Mindenki részérıl kötelezı az önfegyelem. Ahol az önfegyelem hiányzik, ott a lıtérvezetık feladata a fegyelem biztosítása és a lövık, valamint a csapatvezetık feladata ezt segíteni. The safety of shooters, range personnel and spectators requires continued and careful attention to the handling of rifles and caution in moving about the range. Self-discipline is necessary on the part of all. Where such self-discipline is lacking, it is the duty of range officials to enforce discipline and the duty of shooters and team officials to assist in such enforcement A Biztonság érdekében a Zsőri Tagja vagy a Versenybíró bármikor leállíthatja a versenyt. A Lövık és a Csapatvezetık kötelesek minden olyan körülményrıl azonnal tájékoztatni a Versenybírókat vagy a Zsőri Tagokat, amely veszélyes, vagy balesetet okozhat. In the interest of safety, a Jury Member or a Range Officer may stop the shooting at any time. Shooters and team officials must notify immediately Range Officers or Jury Members of any situation that may be dangerous or which may cause an accident A Felszerelés Ellenır, a Versenybíró vagy a Zsőri Tagja ellenırzés céljából hozzányúlhat a lövı felszereléséhez (beleértve a fegyverét) a lövı engedélye nélkül is, de csak a lövı jelenlétében és tudtával. Szükség esetén azonban a biztonság érdekében azonnal intézkedni kell. An Equipment Inspector, Range Officer, or Jury Member may pick up a shooter's equipment (including a rifle) for control without his permission, but in his presence and with his knowledge. However, immediate action must be taken when a matter of safety is involved

6 7.2.5 A biztonság érdekében a puskákat mindenkor a legnagyobb óvatossággal kell kezelni. A verseny ideje alatt a fegyvert tilos a lıállásból elhozni, kivéve, ha a lıtér egyik tisztségviselıje erre engedélyt adott. To ensure safety, all rifles must be handled with maximum care at all times. The rifle must not be removed from the firing line during the course of fire except with the permission of a range official Amikor a lövı a lıállásban van, a puskának mindig biztonságos irányba kell mutatnia. A fegyverbe akkor is csak egy lıszert szabad betölteni, ha tölténytárral rendelkezik. Amikor éppen nem lınek, a puskáknak töltetlen állapotban, nyitott zárral kell lenniük. A zárdugattyút, töltényőrt nem lehet lezárni addig, amíg a puska nem mutat biztonságos irányba, a céltábla/golyófogó felé. While the shooter is on the firing point, the rifle must always be pointed in a safe direction. Even if the rifle has a magazine, only one cartridge may be loaded. When not actually firing, all rifles must be unloaded and the bolt or action must be open. The action, breech or loading device must not be closed until the rifle is pointing down range in a safe direction toward the target / butt stop area Mielıtt a lövı elhagyná a lıállást, meg kell gyızıdnie arról, és a Versenybírónak jóvá kell hagynia, hogy a zárdugattyő nyitott állapotban van, és a töltényőrben, vagy tölténytárban nincsen lıszer. A lövı kizárható a versenybıl, ha elrakja a tokba a puskáját, vagy elmozdítja a lıállásból anélkül, hogy a Versenybíró azt elızıleg ellenırizte volna. Before the shooter leaves the firing point, the shooter must ascertain and the Range Officer must verify that the action is open and there is no cartridge or pellet in the chamber or magazine. If the shooter boxes his rifle or removes it from the firing point without having it checked by the Range Officer, he may be disqualified Szárazlövés és célratartás megengedett, de kizárólag a Versenybíró engedélyével, és csak a lıállásban, vagy az erre kijelölt helyen. A puskákhoz nem szabad hozzányúlni, amikor a közremőködı személyzet a lıállások elıtti területen tartózkodik. Dry firing and aiming exercises are permitted, but only with the permission of the Range Officer and only on the firing line or in a designated area. Handling of rifles is not permitted when operating personnel are forward of the firing line Szárazlövésnek minısül a töltetlen puska elsütı berendezésének kioldása, vagy mőködtetése elsütı billentyővel, illetve a levegıvel vagy gázzal mőködı légpuska billentyőjének elsütése anélkül, hogy az elsütéskor a puska hajtógázt (levegıt vagy gázt) engedne ki. Dry Firing means the release of the cocked trigger mechanism of an unloaded cartridge rifle or the release of the trigger mechanism of an air or gas rifle fitted with a device which enables the trigger to be operated without releasing the propelling charge (air or gas)

7 A puskákat csak a lıállásban lehet betölteni, és csak a START vagy a TÖLTS vezényszavak elhangzását követıen. Minden más idıpontban a puskákat töltetlen állapotban kell tartani. Rifles may be loaded only on the firing point and only after the command or signal START or "LOAD" is given. At all other times, the rifles must be kept unloaded Kizárható a lövı a versenybıl, ha a START vezényszó elhangzása elıtt, vagy a STOP vagy ÜRÍTS vezényszó elhangzása után lı és a biztonságot veszélyezteti. If a shooter fires a shot before the command START, or after the command STOP or UNLOAD has been given he may be disqualified if safety is involved A verseny alatt a puskát csak azután lehet letenni, miután a lıszer(ek) és/vagy a tölténytár már nincs a puskában, és a zárdugattyú nyitva van. A levegıvel és gázzal mőködı légpuskák akkor vannak biztonságos állapotban, ha a felhúzókar és/vagy a töltınyílás nyitva van. During the competition the rifle may be laid down only after the cartridge(s) and/or magazine are removed and the action is open. Air and gas rifles must be made safe by opening and keeping open the cocking handle and/or loading port A STOP vezényszó elhangzását követıen a lövınek azonnal abba kell hagynia a tüzelést. Az ÜRÍTS vezényszó elhangzását követıen a lövıknek ki kell üríteniük, és biztonságos állapotba kell helyezniük a puskát (a légpuskák ürítéséhez a Versenybíró engedélyét kell kérni). A lövést akkor lehet folytatni, ha a START vezényszó újra elhangzik. When the command or signal to STOP is given, shooting must stop immediately. When the command UNLOAD is given, all shooters must unload their rifles, and make them safe (to unload air rifles ask the Range Officer for permission). Shooting may only be resumed when the appropriate command or signal to "START" is given again A Vezetı Versenybíró vagy más illetékes tisztségviselı felel a START, a STOP és az ÜRÍTS, illetve más szükséges vezényszavak kiadásáért. A Versenybíróknak meg kell gyızıdniük arról, hogy a vezényszavaknak engedelmeskednek és a puskákat biztonságosan kezelik. The Chief Range Officer, or other appropriate range official, is responsible for giving the commands START, STOP, UNLOAD and other necessary commands. The Range Officers must ensure that the commands are obeyed and that rifles are handled safely Hallószervek Védelme Ear Protection

8 Valamennyi, a lıvonal közvetlen közelében tartózkodó lövınek és más személyeknek javasolt a füldugó, fülvédı, vagy más hasonló védıeszköz használata. Tilos a versenyzı részérıl bármilyen fajtájú beépített vevıkészüléket tartalmazó fülvédı használata. All shooters and other persons in the immediate vicinity of the firing line are urged to wear ear plugs, ear muffs, or similar ear protection. Ear protectors incorporating any type of receiving devices are not permitted for shooters Látószervek Védelme Eye Protection Valamennyi lövınek javasolt a verseny alatt a szilánkmentes lövészszemüveg, vagy más hasonló védıeszköz használata. All shooters are urged to wear shatterproof shooting glasses or similar eye protection while shooting LİTEREKRE ÉS CÉLTÁBLÁKRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS A lıterekre és céltáblákra vonatkozó részletes elıírásokat a Technikai Szabályzat (ld Fejezet) tartalmazza. Detailed target and range standards may be found in the Technical Rules (see Section 6.3.0) FELSZERELÉS ÉS LİSZER EQUIPMENT AND AMMUNITION Általános rendelkezések General

9 A lövık kizárólag az ISSF Szabályzatának megfelelı felszerelést és ruházatot használhatnak. Tilos bármilyen olyan eszközt (puskát, mőszert, felszerelést, tartozékot, stb.) használni, amely a lövınek más versenyzıkkel szemben tisztességtelen elınyt biztosít, és amelyet a jelen Szabályzat nem tartalmaz, illetve amely ellentétes az ISSF Szabályzat szellemével. A lövı felel azért, hogy a felszerelésének és ruházatának ISSF versenyeken való használata elıtt azokat hivatalos ellenırzés és jóváhagyás céljából az ISSF által felügyelt Felszerelés Kontrollon bemutassa. A csapatvezetık a lövıkkel azonos mértékben felelnek azért, hogy a versenyzık felszerelése és ruházata megfeleljen az ISSF Szabályzatának. Minden felszerelést és ruházatot egyszer kell csak megvizsgáltatni valamely ISSF Világbajnokságon vagy Világkupán. A Felszerelés Kontroll igazolást bemutatás céljából meg kell ırizni a megvizsgált felszereléssel együtt, és a Szabálynak megfelelıen. Bármilyen felszerelés vagy ruházat megváltoztatása esetén újra kell ellenıriztetni. Minden felszerelést és ruházatot a verseny útán újra lehet ellenırizni. A Zsőrinek joga van bármikor ellenırizni a lövı felszerelését és ruházatát Szélzászlók Shooters must use only equipment and apparel that complies with the ISSF Rules. Anything (rifles, devices, equipment, accessories, etc.) which may give a shooter an unfair advantage over others and which is not mentioned in these Rules, or which is contrary to the spirit of the ISSF Rules and Regulations, is prohibited. The shooter is responsible for submitting all equipment and apparel for official inspection and approval to an ISSF supervised Equipment Control prior to its use in ISSF competitions. Team leaders are equally responsible for ensuring that the shooters' equipment and apparel comply with the ISSF Rules and Regulations. All equipment and apparel may be inspected on a one-time only basis at an ISSF World Championship or World Cup. Equipment Control certification must be retained with inspected equipment for presentation in accordance with Rule Any inspected equipment or apparel that is changed must be re-inspected. All equipment and apparel is subject to follow-up checks after competitions. The Jury has the right to examine a shooter's equipment and apparel at any time. Wind flags Saját szélzászló használata tilos. Private wind indicators are prohibited Hangképzı eszközök Sound Producing Equipment

10 Kizárólag hangtompító eszközöket lehet használni. Tilos rádiót, magnetofont, vagy bármilyen típusú hangképzı- vagy kommunikációs rendszert használni a versenyek és bármely edzések alatt. Only sound reducing devices may be used. Radios, tape recorders, or any type of sound producing or communication systems are prohibited during competitions and any training Tilos a versenyzıknek, edzıknek és csapatvezetıknek mobiltelefont, adóvevıt, vagy más hasonló készüléket használni a verseny területén. A mobiltelefonokat stb. KI kell kapcsolni. The use of mobile telephones, walkie-talkies, pagers or similar devices by competitors, coaches and team officials while within the competition area is prohibited. All mobile telephones etc. must be switched OFF Tilos a dohányzás a lıtéren és a nézıtéren. Smoking on the range and in the spectator area is prohibited Tilos a vakú használata a verseny befejézésig. The use of flash photography is prohibited until all competition is completed Elıírások valamennyi Puskára vonatkozóan Standards for all Rifles Markolatok. A jobbkezes markolat nem lehet úgy kiképezve, hogy az a szíjra, vagy a bal kézre támaszkodjon. Pistol Grips. The pistol grip for the right hand must not be constructed in such a way that it rests on the sling or on the left arm A Puskacsı és a csıhosszabbító egyik irányban sem perforálható. Tilos a puskacsövön és csıhosszabbításon belül a huzagoláson kívül bármilyen más megoldást alkalmazni. Barrels and extension tubes must not be perforated in any way. Any construction or device inside the barrel or tubes, other than rifling and chambering for the cartridge or pellet, is prohibited A puskán kompenzátor (lökésgátló) és csıszájfék használatata tilos Célzóberendezések Compensators and muzzle brakes on rifles are prohibited. Sights A puskára tilos látásjavító lencsét és távcsövet felszerelni. Correcting lenses and telescopes must not be attached to the rifle Látásjavító szemüveget és/vagy szőröket a lövı használhat. Correction glasses, and/or filters, may be worn by the shooter

11 Bármilyen célzóberendezés használata megengedett, amely nem tartalmaz lencsét, vagy lencserendszert. Fényszőrıt lehet használni a tunelházon és/vagy a diopteren. Any sight not containing a lens or system of lenses is permitted. Light filters may be fitted to the front or rear sight, or both Szemellenzı felszerelhetı a puskára, vagy a diopterre. A szemellenzı max. 30 mm széles (A) lehet, és a hossza a diopter középpontjától (B) mérve max. 100 mm lehet a nem célzó szem oldalán. A célzó szem oldalán szemellenzı nem használható. A blinder may be attached to the rifle or to the rear sight. The blinder must not be more than 30 mm deep (A) nor extend further than 100 mm from the center (B) of the rear sight aperture on the side of the non aiming eye. A blinder must not be used on the side of the aiming eye Szemellenzı a diopteren Blinder on rear sight Prizmát vagy tükröt lehet használni a jobb vállból bal szemmel való célzás esetén, illetve fordítva, feltéve, hogy ezek nem tartalmaznak nagyító lencsét, vagy lencséket. Tilos ezek használata jobb vállból jobb szemmel, illetve bal vállból bal szemmel való célzás esetén. A prism or mirror device may be used when shooting from the right shoulder while aiming with the left eye or vice versa providing it does not have a magnifying lens or lenses. It must not be used when shooting from the right shoulder when using the right eye or from the left shoulder when using the left eye

12 Elektronikus elsütı billentyő használható, ha: Electronic triggers are allowed providing: valamennyi tartozéka egy egységen belül van, és erısen rögzítve van a puska zárdugattyújához, vagy tusához; all their components are firmly attached to and contained within the action or stock of the rifle; az elsütıbillentyőt a jobbkezes lövı jobb kézzel, balkezes lövı pedig bal kézzel mőködteti; the trigger is operated by the right hand of a right handed or the left hand of a left handed shooter; valamennyi tartozéka együtt van a puskában, amikor a puskát a Felszerelés Kontroll Csoport megvizsgálja; all components are included when the rifle is submitted for inspection by the Equipment Control Section; a puska az összes tartozékkal együtt megfelel a méretekre és súlyra vonatozó elıírásoknak Szíjak the rifle with all components installed complies with the rules governing dimensions and weight for that event. Slings A szíj maximális szélessége 40 mm lehet. A szíjat kizárólag a bal kéz felkarján lehet viselni, és onnan csak a puska elıagyával lehet összekötve. A szíj csak egy ponton lehet összekötve a puska elıagyával. A szíj kizárólag a kézfej vagy a csukló egyik oldalán haladhat. A puska egyik része sem érhet hozzá a szíjhoz, vagy annak bármely részéhez, kivéve a szíj forgócsuklóját és a csúszkát. Maximum sling width is 40 mm. The sling must be worn only over the upper part of the left arm and from there be connected to the forend of the rifle stock. These slings may be attached to the forend of the rifle at a single point only. The sling must pass along one side of the hand or wrist only. No part of the rifle may touch the sling or any of its attachments except at the sling swivel and hand stop m Standard Puskára és 10 m-es Légpuskára vonatkozó Elıírások Standards for 300 m Standard Rifle and 10 m Air Rifle

13 A válltámasz felfelé vagy lefelé állítható. A válltámasz legalsó pozíciójában a válltámasz horgának legmélyebb pontja nem lehet mélyebben, mint a puskacsı középpontjától számított 220 mm. A válltámasz végének középvonalával párhuzamosan jobbra és balra max. 15 mm-el eltolható, VAGY a komplett válltámasz (nem pedig egy része) elforgatható a függıleges tengely mentén. A válltámasz a vízszintes tengely mentén nem forgatható el The butt plate may be adjustable up or down. The lowest point of the stock or toe of the butt plate, with the butt plate in its maximum downward position must not exceed 220 mm from the center line of the barrel. It may be offset parallel to the center line of the normal end of the butt plate left or right a maximum 15 mm OR the complete butt plate (not part) may be turned on the vertical axis. Turning the butt plate on the horizontal axis is not permitted

14 Tilos hüvelykujj-lyuk, hüvelykujj-támasz, gomba, kézéltámasz és vízszintezı használata. Ha a tus bármely méretét tekintve kisebb, mint a megengedett maximum, akkor kiegészíthetı a Puska Mérettáblázat-ban szereplı mértékekig. A kiegészítéseknek a megengedett méreteken belül kell maradniuk, és a markolatot, vagy a puskatus alsó részét semmiképpen sem lehet ortopéd formájúra változatni. A thumb hole, thumb rest, palm rest, heel rest and spirit level are prohibited. If a stock is less than the maximum allowed in any dimension, it may be brought up to the measurements shown in the Rifle Measurement Table. Any addition must be within the permitted dimensions and in no case may the pistol grip or the lower part of the stock be anatomically formed Tilos olyan anyag használata az elıagyon, markolaton, vagy a puskatus alsó részén, amely plusz tapadást eredményez. Material that gives increased grip may not be added to the forend, pistol grip or lower part of the stock Kézéltámasznak minısül minden olyan kidomborodás, vagy toldalék a markolat elülsı részén, amely megakadályozza a kéz csúszását Külsı Súlyok A heel rest is any protrusion or extension on the front or side of the pistol grip designed to prevent the hand from slipping. Exterior Weights Kizárólag a puskacsı középpontjától számított 30 mm-es sugáron belül használhatók csısúlyok. A csısúlyokat a puskacsı mentén lehet mozgatni. Only barrel weights within a radius of 30 mm from the center of the barrel are permitted. Barrel weights may be moved along the barrel Minden más súlynak a puskatusra irányadó méreteken belül kell lennie. Any other weights must be within the dimensions of the stock

15 m Standard Puska 300 m Standard Rifle Valamennyi 300 m-es puska, amely megfelel a Puska Mérettáblázatban foglaltaknak és az alábbi kiegészítı korlátozásoknak. All 300 m rifles which conform to the specifications shown in the Rifle Measurements Table and with the following additional restrictions Az elsütı billentyő minimális elhúzási ereje 1500 gramm. Az elhúzási erıt a puskacsı függıleges helyzetében kell mérni. Közvetlenül az utolsó sorozat után ellenırizni kell az elhızási erıt. Legfeljebb három (3) próbálkozás engedélyezett a mérısúly felemelésére. Azt a lövıt, akinek a puskája nem megy át a teszten, ki kell zárni. The minimum trigger pull is 1500 grams. The trigger pull must be measured with the barrel in a vertical position. Trigger weight control checks must be conducted immediately after the last series. A maximum of three (3) attempts to lift the weight is allowed. Any shooter, whose rifle fails the test must be disqualified A puskát tilos kivinni a lıállásból a verseny alatt, kivéve, ha a lıtér tisztségviselıi engedélyt adtak rá. The rifle must not be removed from the firing line during the course of fire except with the permission of range officials Minden testhelyzetben ugyanazt a puskát kell használni, változtatás nélkül. Ez nem vonatkozik a válltámasz és a csúszka állítására, továbbá a tunelházban lévı ring vagy hasáb, illetve a diopter vagy annak részének cseréjére. The same rifle must be used in all positions without change. This does not refer to adjustment of the butt plate and hand stop nor to the changing of front sight inserts or to adjustment of the rear sight or its eyepiece A csıhosszabbítóval ellátott puskacsı teljes hossza nem haladhatja meg a 762 mm-t a töltényőrtıl a csıtorkolatig mérve m Légpuska The overall length of the barrel including any extension tube, measured from the breech face to the apparent muzzle, must not exceed 762 mm. 10 m Air Rifle Bármilyen sőrített levegıs vagy gázzal mőködı puska, amely megfelel a Puska Mérettáblázatban foglaltaknak és az alábbi kiegészítı korlátozásoknak. Any type of compressed air or gas rifle which conforms to the specifications shown in the Rifle Measurements Table and with the following additional restrictions: A puskába csak egy (1) lıszer tölthetı be. The rifle may only be loaded with one (1) pellet

16 Ha a puskába véletlenül több mint egy (1) lıszert töltenek: If the rifle is accidentally loaded with more than one (1) pellet: ha a lövı tisztában van a helyzettel, kézfeltartással jeleznie kell a Versenybírónak, hogy problémája van. A Versenybíró ezt követıen felügyeli a puska ürítését, és büntetést nem szab ki. Extra lıidı nem adható, de a lövı rendesen folytathatja a versenyt; if the shooter is aware of the situation, he must raise his non-shooting hand to indicate to a Range Officer that he has a problem. A Range Officer must then supervise the unloading of the rifle and no penalty will be incurred. No extra time will be allowed, but the shooter may continue in the normal way; ha a lövı nincs tisztában a helyzettel, vagy folytatja a versenyt anélkül, hogy szólna, az alábbiak szerint kell eljárni: if the shooter is unaware of the situation, or if the shooter continues without reporting the situation, then the following procedure will apply: ha a céltáblán két (2) találat van, a magasabb értékő lövéssel számolni, a másik lövés pedig érvénytelennek minısül. if there are two (2) hits on the target, the score of the highest value shot will be counted and the second shot will be annulled ha csak egy (1) találat van a céltáblán, ezt kell beszámítani. if there is only one (1) hit on the target, this will be counted a légpuska rendszer teljes hossza a szerkezet hátsó részétıl a csıtorkolatig mérve nem haladhatja meg a 850 mm-t. the total length of the air rifle system measured from the back end of the mechanism to the apparent muzzle must not exceed 850 mm

17 Puska Mérettáblázat Rifle Measurement Table

18 A C, D, E, F és J méretek a Csı középvonalától értendık A B C D E Measurements for Dimensions C, D, E, F, and J, are from Center line of Barrel A tunelház hossza Length of front sight tunnel A tunelház átmérıje Diameter of front sight tunnel Távolság a tunelház ring középpontjától, vagy a hasáb tetejétıl a csı középpontjáig akár egyenes, akár elfordított helyzetben (kivéve a jobb vállból bal szemmel lövı esetében) Distance from center of the front sight ring or top of post to center of bore either directly above or offset (except for those shooters firing from the right shoulder but using their left eye). Az elıagy mélysége Depth of fore-end A markolat legalacsonyabb pontja Lowest point of pistol grip F A puskatus, vagy válltámasz legalacsonyabb pontja a legalsó helyzetben G H I Lowest point of stock or toe of butt plate with the butt plate in its maximum downward position A válltámasz görbülete Depth of curve of butt plate A válltámasz hossza Heel to toe length of butt plate Az elıagy maximális vastagsága Maximum thickness (breadth) of fore-end 300 m Standard Puska Standard Rifle Légpuska Air Rifle 50 mm 50 mm 25 mm 25 mm 60 mm 60 mm 90 mm 90 mm 160 mm 160 mm 220 mm 220 mm 20 mm 20 mm 153 mm 153 mm 60 mm 60 mm

19 J A pofadék maximális hossza a csıtengelytıl mérve K L Maximum distance of cheek piece from center line of barrel A válltámasz elfordíthatósága az agytalp középvonalával párhuzamosan jobbra vagy balra. Offset of butt plate parallel to the center line of the normal end of the butt left or right. Elsütı billentyő elhúzási ereje Trigger weight - No Set Trigger M A puska súlya az irányzékokkal (és 300 m- nél a csúszkával) N O O1 Weight with sights (and hand stop 300 m) A tunelház nem nyúlhat a csıtorkolat elé sem a 300 m-es Standard, sem pedig a Légpuska esetében. The front sight must not extend beyond the apparent muzzle of the rifle of both, 300 m Standard and Air Rifle Standard Puska: A puskacsı teljes hossza a csıhosszabbítóval együtt (a csıtorkolattól a töltényőrig) Standard Rifle: The overall length of the barrel including extension (from the muzzle to the breech face) Légpuska: A Légpuska rendszer teljes hossza Air Rifle: Total length of the Air Rifle system 40 mm 40 mm 15 mm 15 mm 1500 grams Free 5.5 kg 5.5 kg Nem nyúlhat túl Must not extend Nem nyúlhat túl Must not extend 762 mm mm m-es Puska 50 m Rifle Minden peremgyújtásos 5,6 mm-es (.22 ) Long Rifle lıszerrel mőködı puska, feltéve, hogy az alábbi kiegészítı korlátozásokat nem lépi túl. All rifles chambered for rim fire 5.6 mm (.22 ) Long Rifle cartridges are permitted, provided they do not exceed the following additional limitations

20 A puska súlya nem haladhatja meg férfiaknál a 8 kg-ot, nıknél pedig a 6,5 kg-ot, az összes tartozékával együtt mérve, beleértve a gombát vagy a csúszkát. The weight of the rifle must not exceed 8 kg for men or 6.5 kg for women with all accessories used including palm rest or hand stop Válltámasz és Kampó Butt plate and Hook Olyan kampó használható, amely maximum 153 mm-re (A) nyúlik ki a csıtengelyen keresztülhaladó vonalra merıleges-, és a válltámasz legbelsı pontját érintı vonalon túl. Bármilyen görbület vagy hajlat körül mérül mérve a kampó teljes külsı hossza nem lehet több mint 178 mm (B). A butt hook may be used that projects not more than 153 mm (A) past the rear of a line, perpendicular to a line drawn through the axis of the bore of the rifle, which is at a tangent to the deepest part of the butt plate depression that normally rests against the shoulder. It must have a total outside length around any curve or bend of not more than 178 mm (B) Gomba: Palm Rest: Gombának minısül az elıagy alatti bármilyen toldalék, vagy nyúlvány, amely segíti a támasztó kéznek a puska feltámasztását. A gomba nem nyúlhat több mint 200 mm-el a csıtengely alá. A palm rest is any attachment or extension below the fore-end which aids the support of the rifle by the forward hand. The palm rest must not extend more than 200 mm below the center line of the barrel Több mint egy (1) puska, vagy puska tartozék használható. More than one (1) rifle or parts of a rifle may be used

PUSKA SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska 300 m Rifle 300 m Standard Puska 300 m Standard Rifle 50 m Puska 50 m Rifle 10 m Légpuska 10 m Air Rifle

PUSKA SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska 300 m Rifle 300 m Standard Puska 300 m Standard Rifle 50 m Puska 50 m Rifle 10 m Légpuska 10 m Air Rifle I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo PUSKA SZABÁLYOK RIFLE RULES

Részletesebben

PISZTOLYOS SZABÁLYOK FOR. 50 m Pisztoly. 25 m Gyorstüzelı Pisztoly. 25 m Központi Gyújtású Pisztoly. 25 m Standard Pisztoly.

PISZTOLYOS SZABÁLYOK FOR. 50 m Pisztoly. 25 m Gyorstüzelı Pisztoly. 25 m Központi Gyújtású Pisztoly. 25 m Standard Pisztoly. I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo - 345 - PISZTOLYOS SZABÁLYOK

Részletesebben

I S S F FUTÓCÉL SZABÁLYOK. for. 50m and 10m

I S S F FUTÓCÉL SZABÁLYOK. for. 50m and 10m I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo FUTÓCÉL SZABÁLYOK RUNNING TARGET

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

PISZTOLYOS SZABÁLYOK PISTOL RULES FOR

PISZTOLYOS SZABÁLYOK PISTOL RULES FOR I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo - 1 - PISZTOLYOS SZABÁLYOK

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg. MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL. Vízelvezető Water Drainage 10 x 10

MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg. MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL. Vízelvezető Water Drainage 10 x 10 DUO-BOX mod. BA2 1 MAX. TEHERBÍRÁS 2000 Kg. MAX. KERÉKTERHELÉS 500 Kg. MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg. MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL - H1 = felső autó magassága upper car height H2 = alsó autó magassága

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

Pálya leírások. Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop plate)

Pálya leírások. Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop plate) Pálya leírások Stage 1 Célok (Targets): 15 IPSC mini, 6 non-shoot, 1 megállító (stop Minimum lövésszám (Minimum round): 31 Elérhető max pontszám (Max. points): 155 Célok távolsága (Targets distance): 3-10

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

Vitorláshal Angelfish

Vitorláshal Angelfish Model: Peter udai 996. Diagrams: Peter udai 998.. Oda-visszahajtás felezve. Fordítsd meg a papírt! Fold in half and unfold. Turn the paper over. 2. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally.

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033 HABURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKS 24VDC Cikkszám: 260.033 Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Schnackenburgallee 41d D-22525 Hamburg Germany +49 40 89 71 20-0 Fax: +49 40 89 71 20-20 Internet:

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

2015 MSZA CUP, HUNGARIAN WINDSURFING CHAMPIONSHIP AND CENTRAL EUROPEAN SUPER CUP

2015 MSZA CUP, HUNGARIAN WINDSURFING CHAMPIONSHIP AND CENTRAL EUROPEAN SUPER CUP 2015 MSZA CUP, HUNGARIAN WINDSURFING CHAMPIONSHIP AND CENTRAL EUROPEAN SUPER CUP NOTICE OF RACE The Magyar Szörf Akadémia SE as the Local Organizing Authority (LOA), is pleased to invite RS:X, Bic T293,

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns.

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns. 2 darab 3-as szintű találmány jelző Origin kártyaszövegek fordítása Vágd ki a az egyes kártyákhoz tartozó lapokat a vonalak és a színes terület mentén, majd csúsztasd be a kártyavédő fóliába úgy, hogy

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Hogyan szűrjük a röntgensugarat?

Hogyan szűrjük a röntgensugarat? Hogyan szűrjük a röntgensugarat? (A röntgencsőegység állandó szűrésének nemzetközi szabványáról) Porubszky Tamás OSSKI Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály E-mail: porubszky@osski.hu 1 IEC 60522 (IEC 522):

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 200. május 4. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 200. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

Az IAAF által atlétikai versenyekre elõírt hitelesítési szabályok (súly, diszkosz, kalapács, gerely) BUDAPEST, 2014

Az IAAF által atlétikai versenyekre elõírt hitelesítési szabályok (súly, diszkosz, kalapács, gerely) BUDAPEST, 2014 Az IAAF által atlétikai versenyekre elõírt hitelesítési szabályok (súly, diszkosz, kalapács, gerely) BUDAPEST, 2014 ❸ BUDAPESTI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG 2014 ❸ 1053 Budapest, Curia u. 3. Telefon: 266-4125 Fax:

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Affinium LED string lp w6300 P10

Affinium LED string lp w6300 P10 Affinium LED string lp w6300 P10 Termékcsalád leírás Komplett, egyszerűen felszerelhető, flexibilis vezetékre szerelt LED modulok Philips LED Power meghajtóval Ideális reklámvilágítás; nagyméretű betükhöz

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 18. MATEMATIKA ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 18. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING

LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING LED Utcai lámpatestek Street Lights 1. Öntött ADC12 alumínium ház NOBEL porszórt festéssel 3. Edzett optikai lencsék irányított sugárzási szöggel 5. Meanwell meghajtó

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

Tuplet Tool Hangjegycsoport eszköz

Tuplet Tool Hangjegycsoport eszköz Ezzel az eszközzel meghatározott időegységre meghatározott számú hangjegycsoportot hozhatunk létre. A hangjegycsoportokat pl. a Speedy Entry Tool-lal oktoláig az eszközön belül a számbillentyűkkel határozhatjuk

Részletesebben

Formula Sound árlista

Formula Sound árlista MIXERS FF-6000; FF6000P Formula Sound 160 6 channel dual format DJ mixer with removable fader panel. (Supplied with linear faders) Formula Sound 160P As above but with PRO X crossfade fitted. Formula Sound

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

FELELETVÁLASZTÓS TESZT

FELELETVÁLASZTÓS TESZT Angol mintavizsga Megoldások FELELETVÁLASZTÓS TESZT 1. a 11. d 2. c 12. a 3. d 13. a 4. a 14. c 5. b 15. a 6. a 16. b 7. b 17. c 8. c 18. c 9. a 19. b 10. c 20. d 1. endurance 2. buoyant 3. foul 4. all-round

Részletesebben

openbve járműkészítés Leírás a sound.cfg fájlhoz használható parancsokról

openbve járműkészítés Leírás a sound.cfg fájlhoz használható parancsokról Leírás az openbve-vel kompatibilis sound.cfg fájl készítéséhez használható parancsokról 1. oldal openbve járműkészítés Leírás a sound.cfg fájlhoz használható parancsokról A leírás az openbve-hez készíthető

Részletesebben

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets 3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets Varga hegeszt - és vágó készlet / Varga combined cutting and welding set DIN MSZ EN ISO 5172, Acetilénre Varga hegeszt - vágó készlet / Combined

Részletesebben

H I T & MISS TARGET Használati utasítás

H I T & MISS TARGET Használati utasítás H I T & MISS TARGET Használati utasítás 1. Biztonsági tájékoztatások és fontos figyelmeztetések - Mielőtt a fegyvert használatba venné olvassa el figyelmesen a Használati utasítást. - A céltáblát úgy kell

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

2-5 játékos részére, 10 éves kortól

2-5 játékos részére, 10 éves kortól - 5 játékos részére, 0 éves kortól Tervezők: Wolfgang Kramer és Michael Kiesling Grafikai tervező: Oliver Freudenreich DE Ravensburger, KniffDesign (játékszabály) Szerkesztő: Philipp Sprick Magyar fordítás:

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

IPSC sörétes lıfegyver versenyszabályzat 2009

IPSC sörétes lıfegyver versenyszabályzat 2009 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION SHOTGUN COMPETITION RULES JANUARY 2009 EDITION International Practical Shooting Confederation PO Box 972, Oakville, Ontario, Canada L6J 9Z9 Tel: +1 905 849

Részletesebben

ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások

ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS A kézirat elkészítésére vonatkozó elıírások ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS Manuscript Editing Instructions (short version, see also the examples given in the full Hungarian version)

Részletesebben

Zephyr használati utasítás

Zephyr használati utasítás Zephyr használati utasítás fontos óvintézkedések Ez a termék háztartási használatra készült. Elektromos termékek használatánál, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani a következő alapvető

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Digital Voice Tracer LFH 7655 / LFH 7675. www.philips.com/dictation

Digital Voice Tracer LFH 7655 / LFH 7675. www.philips.com/dictation Digital Voice Tracer LFH 7655 / LFH 7675 www.philips.com/dictation Felhasználói kézikönyv Az Ön Voice Tracere 73. Termékcsomag 73. A vezérlőegységek és csatlakozók áttekintése 74.3 LCD kijelő simbólumok

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

Dependency preservation

Dependency preservation Adatbázis-kezelés. (4 előadás: Relácó felbontásai (dekomponálás)) 1 Getting lossless decomposition is necessary. But of course, we also want to keep dependencies, since losing a dependency means, that

Részletesebben

Vörs Majori dûlõ 357. számú sírban talált tegez zárszerkezetének restaurálása, rekonstruálása

Vörs Majori dûlõ 357. számú sírban talált tegez zárszerkezetének restaurálása, rekonstruálása Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 223 236 Kaposvár, 2004 Vörs Majori dûlõ 357. számú sírban talált tegez zárszerkezetének restaurálása, rekonstruálása 1999. júliusban Vörs község Major dûlõ nevû határrészében

Részletesebben

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE TARTÁLY - BOTTLE NASAL LAVAGE For chronic or recurring infection NASODRILL Formulated with thermal Luchon water naturally

Részletesebben

Copyright Delta-3N Kftl.

Copyright Delta-3N Kftl. Tengely beállítás alapjai Munkaterület Biztonság Munkaterület akadálymentesítése és megtisztítása Elektromosság Villamos hálózatok áramtalanítása, csatlakozások megjelölése Tilos az elektromos kapcsolók

Részletesebben

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (5. mérés) SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre XIII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ EMLÉKVERSENY az Egri Csillag jegyében 25-ik éves az Egri Szenior Úszó Klub EGER, 2016. szeptember 18-19. Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe

Részletesebben

Stage 1st: 1. pálya:

Stage 1st: 1. pálya: Stage 1st: 1. pálya: GUN READY CONDITION: Ready START POSITION: Anywhere FEGYVER INDULÁSI HELYZET: Készenléti helyzet START POZÍCIÓ : Bárhol SCORING: 8 rounds min, unlimited PONTOZÁS: 8 lövés minimum,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyelvvizsgaközpont a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 ARMA VIZSGARENDSZER ANGOL NYELV ALAPFOK MINTAFELADAT II. FELADAT GÉPI HANG ÉRTÉSE A hanganyag

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

OSZTÁLY/CLASS B 125 EN 124: 1994 HIDRAULIKUSAN ZÁRÓDÓ FEDLAP KERETTEL SINGLE SEAL ACCESS COVER & FRAME TERMÉKSOR HC EC RANGE

OSZTÁLY/CLASS B 125 EN 124: 1994 HIDRAULIKUSAN ZÁRÓDÓ FEDLAP KERETTEL SINGLE SEAL ACCESS COVER & FRAME TERMÉKSOR HC EC RANGE Pages082-103-V02JAV.qxd 10/24/05 9:28 AM Page 88 Hidraulikus tömítés Single seal HIDRAULIKUSAN ZÁRÓDÓ FEDLAP KERETTEL SINGLE SEAL ACCESS COVER & FRAME TERMÉKSOR HC EC RANGE -ös osztályának. Terhelhetőség:

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Nandu. karikás hordozókendő. Baby Ring Sling. ÖKO Prémium, Klasszikus. ECO Premium and Classic. nandu-wrap.com HU EN

Nandu. karikás hordozókendő. Baby Ring Sling. ÖKO Prémium, Klasszikus. ECO Premium and Classic. nandu-wrap.com HU EN Nandu karikás hordozókendő ÖKO Prémium, Klasszikus Baby Ring Sling ECO Premium and Classic HU EN nandu-wrap.com A Nandu hordozókendőt szívből ajánljuk minden szülőnek, aki a gyermekét testközelben akarja

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION COMBINED COMPETITION RULES JANUARY 2016 EDITION

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION COMBINED COMPETITION RULES JANUARY 2016 EDITION INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION COMBINED COMPETITION RULES JANUARY 2016 EDITION International Practical Shooting Confederation PO Box 972, Oakville, Ontario, Canada L6K0B1 Tel: +1 289 689

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

windshield Cardioid microphone complete with XLR module, clip and windshield Super-cardioid microphone complete with XLR module, clip & windshield

windshield Cardioid microphone complete with XLR module, clip and windshield Super-cardioid microphone complete with XLR module, clip & windshield MKH 8000 Series - Professzionális RF Kondenzátor mikrofonok, kiegészítők Omni-directional 500965 MKH 8020 complete with XLR module, clip & windshield 274 252 Ft 348 300 Ft 500966 MKH 8040 Cardioid complete

Részletesebben

Forgóasztalok. Turntables FORGÓASZTALOK TURNTABLES

Forgóasztalok. Turntables FORGÓASZTALOK TURNTABLES Forgóasztalok Turntables FORGÓASZTALOK TURNTABLES FORGÓASZTALOK FŐBB JELLEMZŐI TURNTABLES MAIN FEATURES HÁROM MÉRETBEN KAPHATÓ BIZTONSÁG ÉS ERGONÓMIA AVAILABLE IN THREE SIZES SAFETY AND ERGONOMY KÜLÖNBÖZŐ

Részletesebben

használati utasítás TV-Dex

használati utasítás TV-Dex használati utasítás TV-Dex 2 tartalom a csomag tartalma... 4 Az eszköz leírása...5 TV-Controller...7 TV-Base...8 LED.... 9 kezdetek....10 Az egységek csatlakoztatása:... 10 Amikor egynél több tv-base egységet

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 22-febr.-2010 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálási szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 357400000; 357400010; 357400050; 357400250 Szinonimák Silicon dioxide

Részletesebben