PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska. 300 m Rifle. 300 m Standard Puska. 300 m Standard Rifle. 50 m Puska. 50 m Rifle.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska. 300 m Rifle. 300 m Standard Puska. 300 m Standard Rifle. 50 m Puska. 50 m Rifle."

Átírás

1 I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR 300 m Puska 300 m Rifle 300 m Standard Puska 300 m Standard Rifle 50 m Puska 50 m Rifle 10 m Légpuska 10 m Air Rifle Edition 2005 (1 st Printing, 09/2004) Effective 1 January

2 FEJEZETEK CHAPTERS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK SAFETY LİTEREKRE ÉS CÉLTÁBLÁKRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS FELSZERELÉS ÉS LİSZER EQUIPMENT AND AMMUNITION VERSENY TISZTSÉGVISELİK COMPETITION OFFICIALS A VERSENYSZÁMOK LEBONYOLÍTÁSA ÉS VERSENYSZABÁLYOK SHOOTING EVENT PROCEDURES AND COMPETITION RULES LİÁLLÁS BEOSZTÁS ÉS SELEJTEZİK FIRING POINT ALLOCATION AND ELIMINATION EVENTS AKADÁLYOK ÉS FEGYVERHIBÁK MALFUNCTIONS A LÖVİKRE ÉS CSAPATVEZETİKRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK RULES OF CONDUCT FOR SHOOTERS AND OFFICIALS FELSZERELÉS KONTROLL EQUIPMENT CONTROL ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI SCORING PROCEDURES KÖREGYENLİSÉG TIE-BREAKING ÓVÁSOK ÉS FELLEBBEZÉSEK PROTESTS AND APPEALS AZ OLIMPIAI VERSENYSZÁMOK DÖNTİI FINALS IN THE OLYMPIC EVENTS PUSKA VERSENYSZÁMOK TÁBLÁZATA RIFLE EVENT TABLE

3 PUSKA ELİÍRÁSOK TÁBLÁZATA RIFLE SPECIFICATION TABLE TARTALOMJEGYZÉK INDEX MEGJEGYZÉS NOTE: Ahol az ábrák és a táblázatok speciális információt tartalmaznak, ezeknek ugyanolyan hatályuk van, mint a sorszámozott szabályoknak. Where figures and tables contain specific information, these have the same authority as the numbered rules

4 7.1.0 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL A jelen Szabályok az ISSF Technikai Szabályzatának részét képezik, és valamennyi puska versenyszámra vonatkoznak. These Rules are part of the Technical Rules of the ISSF and apply to all rifle events Minden lövınek, csapatvezetınek és tisztségviselınek ismernie kell az ISSF Szabályzatát és biztosítania kell azok betartását. A Szabályzat betartása minden lövınek a saját felelıssége. All shooters, team leaders and officials must be familiar with the ISSF Rules and must ensure that these Rules are enforced. It is the responsibility of each shooter to comply with the Rules Ahol a Szabályzat jobbkezes lövıkre hivatkozik, a balkezes lövıkre az ellenkezıjét kell alkalmazni. When a Rule refers to right-handed shooters, the reverse of that Rule refers to left-handed shooters Ha a Szabályzat nem kifejezetten csak férfi- vagy csak nıi versenyszámra vonatkozik, akkor azt mind férfi-, mind nıi versenyszámokban alkalmazni kell. Unless a Rule applies specifically to a men's or a women's event, it must apply uniformly to both men's and women's events BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK SAFETY A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB SAFETY IS OF PARAMOUNT IMPORTANCE

5 7.2.1 Az ISSF Szabályzat csak az ISSF által megkövetelt, és az ISSF Bajnokságokra vonatkozó speciális biztonsági követelményeket határozzák meg. A lıtér biztonsága nagyban függ a helyi viszonyoktól, ezért a Szervezı Bizottság további biztonsági elıírásokat megszabhat. A Szervezı Bizottságnak ismernie kell a lıtér biztonsági alapelveit és minden szükséges intézkedést meg kell tennie azok betartatására. A Szervezı Bizottság felel a biztonságért. A Zsőriket, a Verseny tisztségviselıit, a csapatvezetıket és a versenyzıket minden speciális szabályról tájékoztatni kell. ISSF Rules state only specific safety requirements which are required by the ISSF for use in ISSF Championships. The safety of a shooting range depends to a large extent on local conditions, so additional safety rules may be established by the Organizing Committee. The Organizing Committee must know the principles of range safety and take the necessary steps to apply them. The Organizing Committee bears the responsibility for safety. Juries and Range officials, Team officials and shooters must be advised of any special regulations A lövık, a lıtéri személyzet és a nézık biztonsága megköveteli, hogy a fegyverekkel mindenkor a lehetı legnagyobb körültekintéssel bánjanak és közlekedjenek a lıtéren. Mindenki részérıl kötelezı az önfegyelem. Ahol az önfegyelem hiányzik, ott a lıtérvezetık feladata a fegyelem biztosítása és a lövık, valamint a csapatvezetık feladata ezt segíteni. The safety of shooters, range personnel and spectators requires continued and careful attention to the handling of rifles and caution in moving about the range. Self-discipline is necessary on the part of all. Where such self-discipline is lacking, it is the duty of range officials to enforce discipline and the duty of shooters and team officials to assist in such enforcement A Biztonság érdekében a Zsőri Tagja vagy a Versenybíró bármikor leállíthatja a versenyt. A Lövık és a Csapatvezetık kötelesek minden olyan körülményrıl azonnal tájékoztatni a Versenybírókat vagy a Zsőri Tagokat, amely veszélyes, vagy balesetet okozhat. In the interest of safety, a Jury Member or a Range Officer may stop the shooting at any time. Shooters and team officials must notify immediately Range Officers or Jury Members of any situation that may be dangerous or which may cause an accident A Felszerelés Ellenır, a Versenybíró vagy a Zsőri Tagja ellenırzés céljából hozzányúlhat a lövı felszereléséhez (beleértve a fegyverét) a lövı engedélye nélkül is, de csak a lövı jelenlétében és tudtával. Szükség esetén azonban a biztonság érdekében azonnal intézkedni kell. An Equipment Inspector, Range Officer, or Jury Member may pick up a shooter's equipment (including a rifle) for control without his permission, but in his presence and with his knowledge. However, immediate action must be taken when a matter of safety is involved

6 7.2.5 A biztonság érdekében a puskákat mindenkor a legnagyobb óvatossággal kell kezelni. A verseny ideje alatt a fegyvert tilos a lıállásból elhozni, kivéve, ha a lıtér egyik tisztségviselıje erre engedélyt adott. To ensure safety, all rifles must be handled with maximum care at all times. The rifle must not be removed from the firing line during the course of fire except with the permission of a range official Amikor a lövı a lıállásban van, a puskának mindig biztonságos irányba kell mutatnia. A fegyverbe akkor is csak egy lıszert szabad betölteni, ha tölténytárral rendelkezik. Amikor éppen nem lınek, a puskáknak töltetlen állapotban, nyitott zárral kell lenniük. A zárdugattyút, töltényőrt nem lehet lezárni addig, amíg a puska nem mutat biztonságos irányba, a céltábla/golyófogó felé. While the shooter is on the firing point, the rifle must always be pointed in a safe direction. Even if the rifle has a magazine, only one cartridge may be loaded. When not actually firing, all rifles must be unloaded and the bolt or action must be open. The action, breech or loading device must not be closed until the rifle is pointing down range in a safe direction toward the target / butt stop area Mielıtt a lövı elhagyná a lıállást, meg kell gyızıdnie arról, és a Versenybírónak jóvá kell hagynia, hogy a zárdugattyő nyitott állapotban van, és a töltényőrben, vagy tölténytárban nincsen lıszer. A lövı kizárható a versenybıl, ha elrakja a tokba a puskáját, vagy elmozdítja a lıállásból anélkül, hogy a Versenybíró azt elızıleg ellenırizte volna. Before the shooter leaves the firing point, the shooter must ascertain and the Range Officer must verify that the action is open and there is no cartridge or pellet in the chamber or magazine. If the shooter boxes his rifle or removes it from the firing point without having it checked by the Range Officer, he may be disqualified Szárazlövés és célratartás megengedett, de kizárólag a Versenybíró engedélyével, és csak a lıállásban, vagy az erre kijelölt helyen. A puskákhoz nem szabad hozzányúlni, amikor a közremőködı személyzet a lıállások elıtti területen tartózkodik. Dry firing and aiming exercises are permitted, but only with the permission of the Range Officer and only on the firing line or in a designated area. Handling of rifles is not permitted when operating personnel are forward of the firing line Szárazlövésnek minısül a töltetlen puska elsütı berendezésének kioldása, vagy mőködtetése elsütı billentyővel, illetve a levegıvel vagy gázzal mőködı légpuska billentyőjének elsütése anélkül, hogy az elsütéskor a puska hajtógázt (levegıt vagy gázt) engedne ki. Dry Firing means the release of the cocked trigger mechanism of an unloaded cartridge rifle or the release of the trigger mechanism of an air or gas rifle fitted with a device which enables the trigger to be operated without releasing the propelling charge (air or gas)

7 A puskákat csak a lıállásban lehet betölteni, és csak a START vagy a TÖLTS vezényszavak elhangzását követıen. Minden más idıpontban a puskákat töltetlen állapotban kell tartani. Rifles may be loaded only on the firing point and only after the command or signal START or "LOAD" is given. At all other times, the rifles must be kept unloaded Kizárható a lövı a versenybıl, ha a START vezényszó elhangzása elıtt, vagy a STOP vagy ÜRÍTS vezényszó elhangzása után lı és a biztonságot veszélyezteti. If a shooter fires a shot before the command START, or after the command STOP or UNLOAD has been given he may be disqualified if safety is involved A verseny alatt a puskát csak azután lehet letenni, miután a lıszer(ek) és/vagy a tölténytár már nincs a puskában, és a zárdugattyú nyitva van. A levegıvel és gázzal mőködı légpuskák akkor vannak biztonságos állapotban, ha a felhúzókar és/vagy a töltınyílás nyitva van. During the competition the rifle may be laid down only after the cartridge(s) and/or magazine are removed and the action is open. Air and gas rifles must be made safe by opening and keeping open the cocking handle and/or loading port A STOP vezényszó elhangzását követıen a lövınek azonnal abba kell hagynia a tüzelést. Az ÜRÍTS vezényszó elhangzását követıen a lövıknek ki kell üríteniük, és biztonságos állapotba kell helyezniük a puskát (a légpuskák ürítéséhez a Versenybíró engedélyét kell kérni). A lövést akkor lehet folytatni, ha a START vezényszó újra elhangzik. When the command or signal to STOP is given, shooting must stop immediately. When the command UNLOAD is given, all shooters must unload their rifles, and make them safe (to unload air rifles ask the Range Officer for permission). Shooting may only be resumed when the appropriate command or signal to "START" is given again A Vezetı Versenybíró vagy más illetékes tisztségviselı felel a START, a STOP és az ÜRÍTS, illetve más szükséges vezényszavak kiadásáért. A Versenybíróknak meg kell gyızıdniük arról, hogy a vezényszavaknak engedelmeskednek és a puskákat biztonságosan kezelik. The Chief Range Officer, or other appropriate range official, is responsible for giving the commands START, STOP, UNLOAD and other necessary commands. The Range Officers must ensure that the commands are obeyed and that rifles are handled safely Hallószervek Védelme Ear Protection

8 Valamennyi, a lıvonal közvetlen közelében tartózkodó lövınek és más személyeknek javasolt a füldugó, fülvédı, vagy más hasonló védıeszköz használata. Tilos a versenyzı részérıl bármilyen fajtájú beépített vevıkészüléket tartalmazó fülvédı használata. All shooters and other persons in the immediate vicinity of the firing line are urged to wear ear plugs, ear muffs, or similar ear protection. Ear protectors incorporating any type of receiving devices are not permitted for shooters Látószervek Védelme Eye Protection Valamennyi lövınek javasolt a verseny alatt a szilánkmentes lövészszemüveg, vagy más hasonló védıeszköz használata. All shooters are urged to wear shatterproof shooting glasses or similar eye protection while shooting LİTEREKRE ÉS CÉLTÁBLÁKRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS A lıterekre és céltáblákra vonatkozó részletes elıírásokat a Technikai Szabályzat (ld Fejezet) tartalmazza. Detailed target and range standards may be found in the Technical Rules (see Section 6.3.0) FELSZERELÉS ÉS LİSZER EQUIPMENT AND AMMUNITION Általános rendelkezések General

9 A lövık kizárólag az ISSF Szabályzatának megfelelı felszerelést és ruházatot használhatnak. Tilos bármilyen olyan eszközt (puskát, mőszert, felszerelést, tartozékot, stb.) használni, amely a lövınek más versenyzıkkel szemben tisztességtelen elınyt biztosít, és amelyet a jelen Szabályzat nem tartalmaz, illetve amely ellentétes az ISSF Szabályzat szellemével. A lövı felel azért, hogy a felszerelésének és ruházatának ISSF versenyeken való használata elıtt azokat hivatalos ellenırzés és jóváhagyás céljából az ISSF által felügyelt Felszerelés Kontrollon bemutassa. A csapatvezetık a lövıkkel azonos mértékben felelnek azért, hogy a versenyzık felszerelése és ruházata megfeleljen az ISSF Szabályzatának. Minden felszerelést és ruházatot egyszer kell csak megvizsgáltatni valamely ISSF Világbajnokságon vagy Világkupán. A Felszerelés Kontroll igazolást bemutatás céljából meg kell ırizni a megvizsgált felszereléssel együtt, és a Szabálynak megfelelıen. Bármilyen felszerelés vagy ruházat megváltoztatása esetén újra kell ellenıriztetni. Minden felszerelést és ruházatot a verseny útán újra lehet ellenırizni. A Zsőrinek joga van bármikor ellenırizni a lövı felszerelését és ruházatát Szélzászlók Shooters must use only equipment and apparel that complies with the ISSF Rules. Anything (rifles, devices, equipment, accessories, etc.) which may give a shooter an unfair advantage over others and which is not mentioned in these Rules, or which is contrary to the spirit of the ISSF Rules and Regulations, is prohibited. The shooter is responsible for submitting all equipment and apparel for official inspection and approval to an ISSF supervised Equipment Control prior to its use in ISSF competitions. Team leaders are equally responsible for ensuring that the shooters' equipment and apparel comply with the ISSF Rules and Regulations. All equipment and apparel may be inspected on a one-time only basis at an ISSF World Championship or World Cup. Equipment Control certification must be retained with inspected equipment for presentation in accordance with Rule Any inspected equipment or apparel that is changed must be re-inspected. All equipment and apparel is subject to follow-up checks after competitions. The Jury has the right to examine a shooter's equipment and apparel at any time. Wind flags Saját szélzászló használata tilos. Private wind indicators are prohibited Hangképzı eszközök Sound Producing Equipment

10 Kizárólag hangtompító eszközöket lehet használni. Tilos rádiót, magnetofont, vagy bármilyen típusú hangképzı- vagy kommunikációs rendszert használni a versenyek és bármely edzések alatt. Only sound reducing devices may be used. Radios, tape recorders, or any type of sound producing or communication systems are prohibited during competitions and any training Tilos a versenyzıknek, edzıknek és csapatvezetıknek mobiltelefont, adóvevıt, vagy más hasonló készüléket használni a verseny területén. A mobiltelefonokat stb. KI kell kapcsolni. The use of mobile telephones, walkie-talkies, pagers or similar devices by competitors, coaches and team officials while within the competition area is prohibited. All mobile telephones etc. must be switched OFF Tilos a dohányzás a lıtéren és a nézıtéren. Smoking on the range and in the spectator area is prohibited Tilos a vakú használata a verseny befejézésig. The use of flash photography is prohibited until all competition is completed Elıírások valamennyi Puskára vonatkozóan Standards for all Rifles Markolatok. A jobbkezes markolat nem lehet úgy kiképezve, hogy az a szíjra, vagy a bal kézre támaszkodjon. Pistol Grips. The pistol grip for the right hand must not be constructed in such a way that it rests on the sling or on the left arm A Puskacsı és a csıhosszabbító egyik irányban sem perforálható. Tilos a puskacsövön és csıhosszabbításon belül a huzagoláson kívül bármilyen más megoldást alkalmazni. Barrels and extension tubes must not be perforated in any way. Any construction or device inside the barrel or tubes, other than rifling and chambering for the cartridge or pellet, is prohibited A puskán kompenzátor (lökésgátló) és csıszájfék használatata tilos Célzóberendezések Compensators and muzzle brakes on rifles are prohibited. Sights A puskára tilos látásjavító lencsét és távcsövet felszerelni. Correcting lenses and telescopes must not be attached to the rifle Látásjavító szemüveget és/vagy szőröket a lövı használhat. Correction glasses, and/or filters, may be worn by the shooter

11 Bármilyen célzóberendezés használata megengedett, amely nem tartalmaz lencsét, vagy lencserendszert. Fényszőrıt lehet használni a tunelházon és/vagy a diopteren. Any sight not containing a lens or system of lenses is permitted. Light filters may be fitted to the front or rear sight, or both Szemellenzı felszerelhetı a puskára, vagy a diopterre. A szemellenzı max. 30 mm széles (A) lehet, és a hossza a diopter középpontjától (B) mérve max. 100 mm lehet a nem célzó szem oldalán. A célzó szem oldalán szemellenzı nem használható. A blinder may be attached to the rifle or to the rear sight. The blinder must not be more than 30 mm deep (A) nor extend further than 100 mm from the center (B) of the rear sight aperture on the side of the non aiming eye. A blinder must not be used on the side of the aiming eye Szemellenzı a diopteren Blinder on rear sight Prizmát vagy tükröt lehet használni a jobb vállból bal szemmel való célzás esetén, illetve fordítva, feltéve, hogy ezek nem tartalmaznak nagyító lencsét, vagy lencséket. Tilos ezek használata jobb vállból jobb szemmel, illetve bal vállból bal szemmel való célzás esetén. A prism or mirror device may be used when shooting from the right shoulder while aiming with the left eye or vice versa providing it does not have a magnifying lens or lenses. It must not be used when shooting from the right shoulder when using the right eye or from the left shoulder when using the left eye

12 Elektronikus elsütı billentyő használható, ha: Electronic triggers are allowed providing: valamennyi tartozéka egy egységen belül van, és erısen rögzítve van a puska zárdugattyújához, vagy tusához; all their components are firmly attached to and contained within the action or stock of the rifle; az elsütıbillentyőt a jobbkezes lövı jobb kézzel, balkezes lövı pedig bal kézzel mőködteti; the trigger is operated by the right hand of a right handed or the left hand of a left handed shooter; valamennyi tartozéka együtt van a puskában, amikor a puskát a Felszerelés Kontroll Csoport megvizsgálja; all components are included when the rifle is submitted for inspection by the Equipment Control Section; a puska az összes tartozékkal együtt megfelel a méretekre és súlyra vonatozó elıírásoknak Szíjak the rifle with all components installed complies with the rules governing dimensions and weight for that event. Slings A szíj maximális szélessége 40 mm lehet. A szíjat kizárólag a bal kéz felkarján lehet viselni, és onnan csak a puska elıagyával lehet összekötve. A szíj csak egy ponton lehet összekötve a puska elıagyával. A szíj kizárólag a kézfej vagy a csukló egyik oldalán haladhat. A puska egyik része sem érhet hozzá a szíjhoz, vagy annak bármely részéhez, kivéve a szíj forgócsuklóját és a csúszkát. Maximum sling width is 40 mm. The sling must be worn only over the upper part of the left arm and from there be connected to the forend of the rifle stock. These slings may be attached to the forend of the rifle at a single point only. The sling must pass along one side of the hand or wrist only. No part of the rifle may touch the sling or any of its attachments except at the sling swivel and hand stop m Standard Puskára és 10 m-es Légpuskára vonatkozó Elıírások Standards for 300 m Standard Rifle and 10 m Air Rifle

13 A válltámasz felfelé vagy lefelé állítható. A válltámasz legalsó pozíciójában a válltámasz horgának legmélyebb pontja nem lehet mélyebben, mint a puskacsı középpontjától számított 220 mm. A válltámasz végének középvonalával párhuzamosan jobbra és balra max. 15 mm-el eltolható, VAGY a komplett válltámasz (nem pedig egy része) elforgatható a függıleges tengely mentén. A válltámasz a vízszintes tengely mentén nem forgatható el The butt plate may be adjustable up or down. The lowest point of the stock or toe of the butt plate, with the butt plate in its maximum downward position must not exceed 220 mm from the center line of the barrel. It may be offset parallel to the center line of the normal end of the butt plate left or right a maximum 15 mm OR the complete butt plate (not part) may be turned on the vertical axis. Turning the butt plate on the horizontal axis is not permitted

14 Tilos hüvelykujj-lyuk, hüvelykujj-támasz, gomba, kézéltámasz és vízszintezı használata. Ha a tus bármely méretét tekintve kisebb, mint a megengedett maximum, akkor kiegészíthetı a Puska Mérettáblázat-ban szereplı mértékekig. A kiegészítéseknek a megengedett méreteken belül kell maradniuk, és a markolatot, vagy a puskatus alsó részét semmiképpen sem lehet ortopéd formájúra változatni. A thumb hole, thumb rest, palm rest, heel rest and spirit level are prohibited. If a stock is less than the maximum allowed in any dimension, it may be brought up to the measurements shown in the Rifle Measurement Table. Any addition must be within the permitted dimensions and in no case may the pistol grip or the lower part of the stock be anatomically formed Tilos olyan anyag használata az elıagyon, markolaton, vagy a puskatus alsó részén, amely plusz tapadást eredményez. Material that gives increased grip may not be added to the forend, pistol grip or lower part of the stock Kézéltámasznak minısül minden olyan kidomborodás, vagy toldalék a markolat elülsı részén, amely megakadályozza a kéz csúszását Külsı Súlyok A heel rest is any protrusion or extension on the front or side of the pistol grip designed to prevent the hand from slipping. Exterior Weights Kizárólag a puskacsı középpontjától számított 30 mm-es sugáron belül használhatók csısúlyok. A csısúlyokat a puskacsı mentén lehet mozgatni. Only barrel weights within a radius of 30 mm from the center of the barrel are permitted. Barrel weights may be moved along the barrel Minden más súlynak a puskatusra irányadó méreteken belül kell lennie. Any other weights must be within the dimensions of the stock

15 m Standard Puska 300 m Standard Rifle Valamennyi 300 m-es puska, amely megfelel a Puska Mérettáblázatban foglaltaknak és az alábbi kiegészítı korlátozásoknak. All 300 m rifles which conform to the specifications shown in the Rifle Measurements Table and with the following additional restrictions Az elsütı billentyő minimális elhúzási ereje 1500 gramm. Az elhúzási erıt a puskacsı függıleges helyzetében kell mérni. Közvetlenül az utolsó sorozat után ellenırizni kell az elhızási erıt. Legfeljebb három (3) próbálkozás engedélyezett a mérısúly felemelésére. Azt a lövıt, akinek a puskája nem megy át a teszten, ki kell zárni. The minimum trigger pull is 1500 grams. The trigger pull must be measured with the barrel in a vertical position. Trigger weight control checks must be conducted immediately after the last series. A maximum of three (3) attempts to lift the weight is allowed. Any shooter, whose rifle fails the test must be disqualified A puskát tilos kivinni a lıállásból a verseny alatt, kivéve, ha a lıtér tisztségviselıi engedélyt adtak rá. The rifle must not be removed from the firing line during the course of fire except with the permission of range officials Minden testhelyzetben ugyanazt a puskát kell használni, változtatás nélkül. Ez nem vonatkozik a válltámasz és a csúszka állítására, továbbá a tunelházban lévı ring vagy hasáb, illetve a diopter vagy annak részének cseréjére. The same rifle must be used in all positions without change. This does not refer to adjustment of the butt plate and hand stop nor to the changing of front sight inserts or to adjustment of the rear sight or its eyepiece A csıhosszabbítóval ellátott puskacsı teljes hossza nem haladhatja meg a 762 mm-t a töltényőrtıl a csıtorkolatig mérve m Légpuska The overall length of the barrel including any extension tube, measured from the breech face to the apparent muzzle, must not exceed 762 mm. 10 m Air Rifle Bármilyen sőrített levegıs vagy gázzal mőködı puska, amely megfelel a Puska Mérettáblázatban foglaltaknak és az alábbi kiegészítı korlátozásoknak. Any type of compressed air or gas rifle which conforms to the specifications shown in the Rifle Measurements Table and with the following additional restrictions: A puskába csak egy (1) lıszer tölthetı be. The rifle may only be loaded with one (1) pellet

16 Ha a puskába véletlenül több mint egy (1) lıszert töltenek: If the rifle is accidentally loaded with more than one (1) pellet: ha a lövı tisztában van a helyzettel, kézfeltartással jeleznie kell a Versenybírónak, hogy problémája van. A Versenybíró ezt követıen felügyeli a puska ürítését, és büntetést nem szab ki. Extra lıidı nem adható, de a lövı rendesen folytathatja a versenyt; if the shooter is aware of the situation, he must raise his non-shooting hand to indicate to a Range Officer that he has a problem. A Range Officer must then supervise the unloading of the rifle and no penalty will be incurred. No extra time will be allowed, but the shooter may continue in the normal way; ha a lövı nincs tisztában a helyzettel, vagy folytatja a versenyt anélkül, hogy szólna, az alábbiak szerint kell eljárni: if the shooter is unaware of the situation, or if the shooter continues without reporting the situation, then the following procedure will apply: ha a céltáblán két (2) találat van, a magasabb értékő lövéssel számolni, a másik lövés pedig érvénytelennek minısül. if there are two (2) hits on the target, the score of the highest value shot will be counted and the second shot will be annulled ha csak egy (1) találat van a céltáblán, ezt kell beszámítani. if there is only one (1) hit on the target, this will be counted a légpuska rendszer teljes hossza a szerkezet hátsó részétıl a csıtorkolatig mérve nem haladhatja meg a 850 mm-t. the total length of the air rifle system measured from the back end of the mechanism to the apparent muzzle must not exceed 850 mm

17 Puska Mérettáblázat Rifle Measurement Table

18 A C, D, E, F és J méretek a Csı középvonalától értendık A B C D E Measurements for Dimensions C, D, E, F, and J, are from Center line of Barrel A tunelház hossza Length of front sight tunnel A tunelház átmérıje Diameter of front sight tunnel Távolság a tunelház ring középpontjától, vagy a hasáb tetejétıl a csı középpontjáig akár egyenes, akár elfordított helyzetben (kivéve a jobb vállból bal szemmel lövı esetében) Distance from center of the front sight ring or top of post to center of bore either directly above or offset (except for those shooters firing from the right shoulder but using their left eye). Az elıagy mélysége Depth of fore-end A markolat legalacsonyabb pontja Lowest point of pistol grip F A puskatus, vagy válltámasz legalacsonyabb pontja a legalsó helyzetben G H I Lowest point of stock or toe of butt plate with the butt plate in its maximum downward position A válltámasz görbülete Depth of curve of butt plate A válltámasz hossza Heel to toe length of butt plate Az elıagy maximális vastagsága Maximum thickness (breadth) of fore-end 300 m Standard Puska Standard Rifle Légpuska Air Rifle 50 mm 50 mm 25 mm 25 mm 60 mm 60 mm 90 mm 90 mm 160 mm 160 mm 220 mm 220 mm 20 mm 20 mm 153 mm 153 mm 60 mm 60 mm

19 J A pofadék maximális hossza a csıtengelytıl mérve K L Maximum distance of cheek piece from center line of barrel A válltámasz elfordíthatósága az agytalp középvonalával párhuzamosan jobbra vagy balra. Offset of butt plate parallel to the center line of the normal end of the butt left or right. Elsütı billentyő elhúzási ereje Trigger weight - No Set Trigger M A puska súlya az irányzékokkal (és 300 m- nél a csúszkával) N O O1 Weight with sights (and hand stop 300 m) A tunelház nem nyúlhat a csıtorkolat elé sem a 300 m-es Standard, sem pedig a Légpuska esetében. The front sight must not extend beyond the apparent muzzle of the rifle of both, 300 m Standard and Air Rifle Standard Puska: A puskacsı teljes hossza a csıhosszabbítóval együtt (a csıtorkolattól a töltényőrig) Standard Rifle: The overall length of the barrel including extension (from the muzzle to the breech face) Légpuska: A Légpuska rendszer teljes hossza Air Rifle: Total length of the Air Rifle system 40 mm 40 mm 15 mm 15 mm 1500 grams Free 5.5 kg 5.5 kg Nem nyúlhat túl Must not extend Nem nyúlhat túl Must not extend 762 mm mm m-es Puska 50 m Rifle Minden peremgyújtásos 5,6 mm-es (.22 ) Long Rifle lıszerrel mőködı puska, feltéve, hogy az alábbi kiegészítı korlátozásokat nem lépi túl. All rifles chambered for rim fire 5.6 mm (.22 ) Long Rifle cartridges are permitted, provided they do not exceed the following additional limitations

20 A puska súlya nem haladhatja meg férfiaknál a 8 kg-ot, nıknél pedig a 6,5 kg-ot, az összes tartozékával együtt mérve, beleértve a gombát vagy a csúszkát. The weight of the rifle must not exceed 8 kg for men or 6.5 kg for women with all accessories used including palm rest or hand stop Válltámasz és Kampó Butt plate and Hook Olyan kampó használható, amely maximum 153 mm-re (A) nyúlik ki a csıtengelyen keresztülhaladó vonalra merıleges-, és a válltámasz legbelsı pontját érintı vonalon túl. Bármilyen görbület vagy hajlat körül mérül mérve a kampó teljes külsı hossza nem lehet több mint 178 mm (B). A butt hook may be used that projects not more than 153 mm (A) past the rear of a line, perpendicular to a line drawn through the axis of the bore of the rifle, which is at a tangent to the deepest part of the butt plate depression that normally rests against the shoulder. It must have a total outside length around any curve or bend of not more than 178 mm (B) Gomba: Palm Rest: Gombának minısül az elıagy alatti bármilyen toldalék, vagy nyúlvány, amely segíti a támasztó kéznek a puska feltámasztását. A gomba nem nyúlhat több mint 200 mm-el a csıtengely alá. A palm rest is any attachment or extension below the fore-end which aids the support of the rifle by the forward hand. The palm rest must not extend more than 200 mm below the center line of the barrel Több mint egy (1) puska, vagy puska tartozék használható. More than one (1) rifle or parts of a rifle may be used

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN

Részletesebben

A VITORLÁZÁS VERSENYSZABÁLYAI

A VITORLÁZÁS VERSENYSZABÁLYAI THE RACING RULES OF SAILING for 2009-2012 Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) A VITORLÁZÁS VERSENYSZABÁLYAI a 2009-2012 évekre RACE SIGNALS The meanings of visual and

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

Nandu. megkötős. hordozókendő. Baby Wrap Sling. ÖKO Prémium, Klasszikus. ECO Premium and Classic. nandu-wrap.com HU EN

Nandu. megkötős. hordozókendő. Baby Wrap Sling. ÖKO Prémium, Klasszikus. ECO Premium and Classic. nandu-wrap.com HU EN Nandu megkötős hordozókendő ÖKO Prémium, Klasszikus Baby Wrap Sling ECO Premium and Classic HU EN nandu-wrap.com A Nandu hordozókendőt szívből ajánljuk minden szülőnek, aki a gyermekét testközelben akarja

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law A tudományos közleményei 2011 No. 10 A tartalomból - Contents BEZDÁN Anikó Judit A vadásztársaságok fogalmának meghatározásáról The Conceptual Definition of Hunters Societies -3- Dr. ROMÁN Róbert A szövetkezeti

Részletesebben

AD 2. REPÜLŐTEREK AERODROMES LHBP BUDAPEST/FERIHEGY

AD 2. REPÜLŐTEREK AERODROMES LHBP BUDAPEST/FERIHEGY AD 2-LHBP-1 AIP MAGYARORSZÁG/HUNGARY 13 APR 2006 1 ARP koordináták és helye a repülőtéren ARP coordinates and site at AD 2 Távolság és irány (a várostól) Distance and direction from (city) 3 Tengerszint

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013.

Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013. Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013. Tartalom jegyzék Bevezető....~3~ Általános ismertető...~4~ Belföldi nemzetközi mérkőzés vagy torna engedélyeztetésének

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N12 sorozat Szupersebességű vezeték nélküli N router HUG7901 Első kiadás v1 December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC.

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.0b kiadás, a kézirat lezárva 2003. december 1-én. Copyright 2002, 2003, 2004, BalaBit IT Kft. A kiadvány tartalmának, illetve részeinek sokszorosítása abban az esetben

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction EXECUTION POLICY 1) Introduction The Execution Policy should be read in conjunction with our Account Agreement or General Terms, as applicable, and, as relevant to your account, our Terms covering Spot

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban Summer / Nyár 2005 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 13., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXXI. törvény Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Miért érdemes minket választani? / Why NOVETEX? Cégünkről / About Us

Miért érdemes minket választani? / Why NOVETEX? Cégünkről / About Us Miért érdemes minket választani? / Why NOVETEX? Cégünkről / About Us A lágy fények, meleg színek, harmonikus formák és a természetes anyagok alkotta összkép egyetlen érzést hivatott szolgálni: a nyugalmat.

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás kifejezések ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt ACCRUED COSTS Halmazati hátralék ACQUISITION STRATEGY Beszerzési stratégia

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben