KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet"

Átírás

1 I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR Trap Trap Automata Trap Automatic Trap Dupla Trap Double Trap Skeet Skeet Effective 1 st January

2 FEJEZETEK CHAPTERS 9.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL 9.2 BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK SAFETY 9.3 LİTÉRRE ÉS KORONGOKRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS 9.4 FELSZERELÉS ÉS LİSZER EQUIPMENT AND AMMUNITION 9.5 VERSENY TISZTSÉGVISELİK COMPETITION OFFICIALS 9.6 VERSENYSZÁMOK ÉS A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA SHOOTING EVENTS AND PROCEDURES 9.7 VERSENY ELİTTI TEENDİK MATCH ADMINISTRATION 9.8 AKADÁLYOK MALFUNCTIONS 9.9 A LÖVİKRE ÉS CSAPATVEZETİKRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK RULES OF CONDUCT FOR SHOOTERS AND TEAM OFFICIALS 9.10 CÉLTÁBLÁK (SZABÁLYOS, SZABÁLYTALAN, TALÁLAT, HIBA STB.) TARGETS, (REGULAR, IRREGULAR, HIT, LOST ETC.) 9.11 ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI SCORING PROCEDURES 9.12 KÖREGYENLİSÉG TIE BREAKING 9.13 SZABÁLYSÉRTÉSEK, BÜNTETÉSEK, ÓVÁSOK ÉS FELLEBBEZÉSEK VIOLATIONS, PENALTIES, PROTESTS AND APPEALS 9.14 TRAP SZABÁLYOK RULES FOR TRAP 9.15 AUTOMATA TRAP SZABÁLYOK RULES FOR AUTOMATIC TRAP

3 9.16 DUPLA TRAP SZABÁLYOK RULES FOR DOUBLE TRAP 9.17 SKEET SZABÁLYOK RULES FOR SKEET 9.18 AZ OLIMPIAI VERSENYSZÁMOK DÖNTİI FINALS IN THE OLYMPIC EVENTS 9.19 ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FIGURES AND TABLES 9.20 TARTALOMJEGYZÉK INDEX MEGJEGYZÉS : NOTE: Ahol az ábrák és a táblázatok speciális információt tartalmaznak, ezeknek ugyanolyan hatályuk van, mint a sorszámozott szabályoknak. Where figures and tables contain specific information, these have the same authority as the numbered rules

4 9.1.0 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL A jelen Szabályok az ISSF Technikai Szabályzatának részét képezik, és valamennyi koronglövı versenyszámra vonatkoznak. These Rules are part of the Technical Rules of the ISSF and apply to all Shotgun events Minden lövınek, csapatvezetınek és tisztségviselınek ismernie kell az ISSF Szabályzatát és biztosítania kell azok betartását. A Szabályzat betartása minden lövınek a saját felelıssége. All shooters, team leaders and officials must be familiar with the ISSF Rules and must ensure that these Rules are enforced. It is the responsibility of each shooter to comply with the rules Ahol a Szabályzat jobbkezes lövıkre hivatkozik, az ellenkezıjét kell alkalmazni a balkezes lövıkre. When a Rule refers to right-handed shooters, the reverse of that Rule refers to left-handed shooters Ha a Szabályzat nem kifejezetten csak férfi- vagy csak nıi versenyszámra vonatkozik, akkor azt mind férfi-, mind nıi versenyszámokban alkalmazni kell. Unless a Rule applies specifically to a men's or a women's event, it must apply uniformly to both men's and women's events BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK SAFETY A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB SAFETY IS OF PARAMOUNT IMPORTANCE BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SAFETY REGULATIONS

5 Az ISSF Szabályzat csak az ISSF által megkövetelt, és az ISSF Bajnokságokra vonatkozó speciális biztonsági követelményeket határozzák meg. A lıtér biztonsága nagyban függ a helyi viszonyoktól, ezért a Szervezı Bizottság további biztonsági elıírásokat megszabhat. A Szervezı Bizottságnak ismernie kell a lıtér biztonsági alapelveit és minden szükséges intézkedést meg kell tennie azok betartatására. A Szervezı Bizottság felel a biztonságért. A Zsőriket és a Lıtér tisztségviselıit, a csapatvezetıket és a versenyzıket minden speciális szabályról tájékoztatni kell. ISSF Rules state only specific safety requirements which are required by the ISSF for use in ISSF supervised competitions. The safety of a shooting range depends to a large extent on local conditions, so additional safety rules may be established by the Organizing Committee. The Organizing Committee must know the principles of range safety and take the necessary steps to apply them. The Organizing Committee bears the responsibility for safety. Juries and Range officials, Team officials and shooters must be advised of any special regulations A lövık, a lıtéri személyzet és a nézık biztonsága megköveteli, hogy a fegyverekkel mindenkor a lehetı legnagyobb körültekintéssel bánjanak és közlekedjenek a lıtéren. Erısen ajánlott, hogy minden, a lıvonal elıtt dolgozó személyzet jól látható kabátot viseljen. Mindenki részérıl kötelezı az önfegyelem. Ahol az önfegyelem hiányzik, ott a lıtérvezetık feladata a fegyelem biztosítása és a lövık, valamint a csapatvezetık feladata ezt segíteni. The safety of shooters, range personnel and spectators requires continued and careful attention to gun handling and caution in moving about the range. It is strongly recommended that all personnel operating forward of the firing line should wear high visibility jackets. Self-discipline is necessary on the part of all. Where such selfdiscipline is lacking, it is the duty of range officials to enforce discipline and the duty of shooters and team officials to assist in such enforcement A Biztonság érdekében a Zsőri Tagja vagy a Versenybíró bármikor leállíthatja a versenyt. A Lövık és a Csapatvezetık kötelesek minden olyan körülményrıl azonnal tájékoztatni a Versenybírókat vagy a Zsőri Tagokat, amely veszélyes, vagy balesetet okozhat. In the interest of safety, a Jury Member or a range official may stop the shooting at any time. Shooters and team officials are obliged to notify them immediately of any situation that may be dangerous, or which may cause an accident

6 A Pályabírón, a Vezetı Versenybírón és a Zsőri Tagján kívül senki nem nyúlhat a lövı felszereléséhez, beleértve a fegyverét, a lövı engedélye nélkül, és kizárólag a lövı jelenlétében és tudtával. No one except a Referee, Chief Range Officer, or Jury Member may handle a shooter's equipment, including the shotgun, without the shooter s permission, and then only in their presence and with their knowledge A rotték alatt a Pályabíró és a Segédbírók a Zsőri ellenırzése alatt felelnek a biztonsági szabályok betartásáért, és a rotték megfelelı lebonyolításáért. The Referee and the Assistant Referees, under the Jury's control, are responsible during a round for the application of the safety rules and the correct conduct of each of the rounds A FEGYVERRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK SHOTGUN SAFETY A Fegyverek Viselése Carrying Guns A biztonság érdekében minden fegyvert még üres állapotban is a lehetı legnagyobb óvatossággal kell kezelni: To ensure safety, all shotguns even when empty must be handled with maximum care at all times: a hagyományos dupla csövő puskákat üresen kell szállítani, úgy, hogy a töltényőr láthatóan üres legyen; conventional double barrel guns must be carried empty with the breech visibly open; a fél-automata puskákat üresen kell szállítani, úgy, hogy a töltényőr zárdugattyúja láthatóan nyitva legyen, és a csınek biztonságos irányba kell mutatnia, felfelé, vagy lefelé. semi-automatic guns must be carried empty with the breech bolt visibly open and the muzzle pointed in a safe direction, up to the sky or down towards the ground only Használaton kívüli Fegyverek Guns not in Use A használaton kívüli puskákat fegyverállványra, zárható fegyvertokba, fegyvertárolóba, vagy más biztonságos helyre kell tenni Töltés Shotguns not in use must be placed in a gun stand, locked gun case, armory or other secure place. Loading

7 Minden puskát töltetlen állapotban kell tartani, kivéve a lıállásban, és betölteni kizárólag a START vezényszó után lehet. All shotguns must be kept unloaded except on the shooting Station and only then after the command or signal START has been given A töltényt tilos a puska bármely részébe helyezni, amíg a lövı nem áll a Lıállásban, szemben a dobógépekkel, a puska csövével a korong röppályája felé mutatva, és amíg a Pályabíró erre engedélyt nem adott. Cartridges must not be placed in any part of the gun until the shooter is standing on the shooting Station, facing the traps with the gun pointed towards the target flight area, and after the Referee has given permission A Fegyver Kezelése Gun Handling A lövı nem fordulhat meg a Lıállásban, amíg a fegyvere nincs üres és nyitott állapotban. Ha lövés közben megzavarják, a fegyvert ki kell nyitni és üríteni. The shooter must not turn from the shooting Station before his gun is empty and open. When shooting is interrupted, the gun must be opened and be made empty Az utolsó lövés után, és mielıtt a fegyvert a lövı lerakja a padra, vagy a fegyvertárolóba stb., és elhagyja a lıállást, a lövınek meg kell gyızıdnie arról, hogy a töltényőrben és/vagy tölténytárban nem maradt lıszer, és ezt a Pályabírónak ellenıriznie kell. Ha az ellenırzést nem végzik el, a lövı kizárható a versenybıl. After the last shot and before placing the gun in a rack, armory etc. the shooter must ascertain and the Referee must verify before leaving the shooting Station, that there are no cartridges or cartridge cases in the chamber and/or magazine. If the verification does not take place, the shooter may be disqualified Tilos a zárt állapotban lévı fegyverekhez hozzányúlni, amíg a kezelı személyzet a lıvonal elıtt tartózkodik CÉLRATARTÁS The handling of closed guns is prohibited when operating personnel are forward of the firing line. AIMING Célratartások Aiming Exercises

8 Célratartásokat kizárólag az erre kijelölt lıállásokon, vagy helyeken lehet végezni, és csak a Versenybíró engedélyével. Aiming exercises are permitted only on the nominated shooting Stations or in the designated areas, but then only with the permission of the Referee Tiltott Célratartás Aiming Prohibited Tilos a másik lövı korongjaira célratartani vagy lıni. Aiming or shooting at another shooter's targets is prohibited Tilos élı madarakra vagy más állatokra szándékosan célozni vagy lıni. Deliberately aiming or shooting at live birds or other animals is prohibited Tilos a Szabályzat pontjában meghatározott helyen kívül máshol célratartást végezni. Aiming in any area other than that specified in Rule is prohibited ELSÜTİBILLENTYŐ KIOLDÓ RELEASE TRIGGERS Elsütıbillentyő kioldó használata tilos LÖVÉS The use of Release Triggers is prohibited. SHOOTING Lövés csak akkor adható le, amikor az adott lövı van soron, és miután a korongot kidobták Próba Lövés Shots may be fired only when it is the shooter's turn and the target has been thrown. Test Firing A Pályabíró engedélyével próba lövés engedélyezhetı (legfeljebb két (2) lövés) minden lövı részére, minden versenynapon, közvetlenül az adott lövı aznapi elsı rottéja, és a korongok megtekintése elıtt. By permission of the Referee, test firing of guns (a maximum of two (2) shots) is permitted for each shooter on each day of competition immediately prior to the start of his first round of the day and before viewing of targets

9 Próba lövés engedélyezett minden lövınek a Döntık elıtt, vagy a Döntık után a szétlövés elıtt, és a korongok megtekintése elıtt. Test firing of guns is also permitted for each shooter prior to the start of the Finals or any shoot offs before or after the Finals and before viewing of targets A Próba lövést tilos a földbe leadni a lıtér területén belül. Test fired shots must not be fired into the ground within the shooting areas Próba Lövés a Fegyver Javítása után Test Firing After Gun Repair A fegyver javítása utáni próba lövést a Pályabíróval, vagy a Vezetı Versenybíróval kell megbeszélni. Test firing of a shotgun after a gun repair must be arranged with the Referee or the Chief Range Officer STOP VEZÉNYSZÓ STOP COMMAND Amikor elhangzik a STOP vezényszó, a lövést azonnal abba kell hagyni. Minden lövınek ürítenie, és biztonságos állapotba kell hoznia a fegyverét. When the command or signal to STOP is given, shooting must stop immediately. All shooters must unload their shotguns and make them safe A fegyvert tilos addig lezárni, amíg a folytatásra utasítást nem adtak. No gun may then be closed until the order to continue has been given A lövést kizárólag a megfelelı vezényszóra, vagy jelzésre szabad folytatni. Shooting may only be resumed at the appropriate command or signal Az a lövı, akinél a STOP vezényszó elhangzását követıen lezárt fegyver van a Versenybíró engedélye nélkül, kizárható a versenybıl. Any shooter who handles a closed gun after the STOP command has been given, without the permission of the Referee, may be disqualified

10 9.2.7 EGYÉB VEZÉNYSZAVAK OTHER COMMANDS Az ISSF által felügyelt versenyeken minden vezényszót angol nyelven kell kiadni. All commands at ISSF supervised competitions must be given in the English language A Pályabírók, vagy más illetékes tisztségviselık felelnek a START és a STOP, valamint minden egyéb vezényszó kiadásáért. A Pályabíróknak meg kell gyızıdniük arról, hogy a vezényszavaknak engedelmeskednek, és a fegyvereket biztonságosan kezelik. The Referees or other appropriate range officials are responsible for giving the commands START, STOP and other necessary commands. The Referees must then ascertain that the commands are obeyed and that all shotguns are handled safely HALLÓSZERVEK VÉDELME EAR PROTECTION Valamennyi, a lıvonal közvetlen közelében tartózkodó lövınek és más személyeknek javasolt a füldugó, fülvédı, vagy más hasonló védıeszköz használata. Tilos a versenyzı részérıl bármilyen fajtájú beépített vevıkészüléket tartalmazó fülvédı használata. All shooters and other persons in the immediate vicinity of the firing line are urged to wear ear plugs, ear muffs, or similar adequate ear protection. Ear protectors incorporating any type of radio receiving device are not permitted LÁTÓSZERVEK VÉDELME EYE PROTECTION Valamennyi lövınek javasolt a verseny alatt a szilánkmentes lövészszemüveg, vagy más hasonló védıeszköz használata. All shooters are urged to wear shatterproof shooting glasses or similar eye protection LİTÉRRE ÉS KORONGOKRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS A korongokra és korong lıterekre (Trap, Dupla Trap, Automata Trap és Skeet) vonatkozó részletes elıírásokat a , és a Szabályok tartalmazzák. Detailed specifications for clay targets and shotgun ranges (Trap, Double Trap, Automatic Trap and Skeet) can be found in Rules , and to FEGYVEREK, FELSZERELÉS ÉS LİSZEER GUNS, EQUIPMENT AND AMMUNITION

11 9.4.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL Tilos minden olyan eszköz, lıszer vagy felszerelés használata, amelyet ez a Szabályzat nem említ, vagy amely ellentétes az ISSF Szabályzat szellemével. Any devices, ammunition or equipment not mentioned in these rules, or which are contrary to the spirit of the ISSF Regulations and Rules are not permitted Felszerelés Kontroll Equipment Control A fegyverek és ruházat ellenırzésére a Zsőrinek Felszerelés Kontrollt kell végeznie. The Jury must implement a program of Equipment Control for inspecting guns and clothing A Zsőrinek joga van a lövı felszerelésének minden elemét, ideértve a ruházatát, megvizsgálni. The Jury has the right to examine any item of a shooter's equipment including clothing A Csapatvezetık a lövıkkel azonos mértékben felelnek azért, hogy a csapattagok a felszereléseiket a Szabályzatnak megfelelıen használják FEGYVEREK Team leaders are held equally responsible for their team members' proper use of equipment in accordance with these rules. GUNS Bármilyen típusú simacsövő puska használható, beleértve a félautomata puskát is, amelynek az öbmérete nem haladja meg a 12-es kalibert. A 12-esnél kisebb kaliberő fegyverek használhatók Szíjak All types of smooth-bore shotguns, including semi-automatics, may be used provided their caliber does not exceed 12 gauge. Guns of smaller gauges than 12 gauge may be used. Slings Szíjak vagy pántok használata a fegyvereken tilos. Slings or straps on guns are prohibited

12 Tölténytáras Fegyverek Magazine Guns Tölténytáras fegyvereknél a tölténytárat úgy kell reteszelni, hogy abba egynél (1) több töltényt ne lehessen betölteni. Guns with magazines must have the magazines blocked so that it is not possible to put more than one (1) cartridge in the magazine Fegyverek Kicserélése Changing Guns A megfelelıen mőködı fegyvereket, vagy azok részeit, beleértve a cserélhetı fojtást, egy adott rottén belül nem lehet kicserélni. Changing of properly functioning guns or parts of guns, including interchangeable chokes, is not permitted in the same round Kompenzátorok (lökésgátlók) Compensators Kompenzátorok és hasonló eszközök a puskacsıhöz erısítve használhatók a Skeet versenyszámban, de tilosak a Trap, Dupla Trap és Automata Trap versenyszámokban. The addition of compensators and similar such devices fitted to gun barrels is permitted for Skeet but prohibited in Trap, Double Trap and Automatic Trap shooting Nyílásokkal ellátott Puskacsövek Ported Barrels Nyílásokkal ellátott puskacsı használata engedélyezett, feltéve, hogy azt a lövı a verseny elıtt megvizsgáltatta a Zsőrivel, és a Zsőri az ISSF elıírásainak megfelelınek találta. Ported barrels are acceptable provided the shooter has them inspected by the Jury prior to the start of the competition and they are found to meet ISSF requirements Optikai Célzóberendezések Optical Sights Tilos bármilyen eszközt a fegyverhez erısíteni, amely nagyító, fény kibocsátó tulajdonsággal rendelkezik, vagy a korong láthatóságát fokozza LİSZER All devices fitted to the gun, which have magnifying, light emitting forward lead displacement properties or give visual enhancement of the target, are prohibited. AMMUNITION

13 Töltényre vonatkozó Elıírások Cartridge Specifications Az ISSF versenyeken használható töltényeknek az alábbi elıírásoknak kell megfelelniük: Cartridges permitted in ISSF competitions must meet the following specifications: a töltényhüvely hossza a lövés után nem haladhatja meg a 70 mm-t; case length after firing must not exceed 70 mm; a töltet súlya nem haladhatja meg a 24,5 g-ot; shot charge must not exceed 24.5 g; a sörét csak gömb alakú lehet; pellets must be spherical in shape; a sörét csak ólomból, ólomötvözetbıl, vagy egyéb, az ISSF által jóváhagyott anyagból készülhet; pellets must be made of lead, lead alloy or of any other ISSF approved material; a sörét átmérıje nem haladhatja meg a 2,6 mm-t; pellets must not exceed 2.6 mm in diameter; a sörét lehet fémbevonatú; pellets may be plated; tilos fekete lıpor, nyomjelzı, gyújtó, vagy egyéb speciális típusú töltény használata. black powder, tracer, incendiary, or other specialty type cartridges are prohibited Szórás Befolyásolása Dispersion Effect Changes Nem végezhetık olyan belsı változtatások, amelyek rendkívüli, vagy speciális szórást idéznek elı, mint pl. fordított töltés, keresztezı szórás, stb. No internal changes may be made which will give an extra or special dispersion effect, such as the inverse loading of components, crossing devices, etc

14 A Töltény Megvizsgálása Cartridge Inspection A Pályabíró, vagy a Zsőri tag megvizsgálás céljából kivehet a lövı fegyverébıl egy el nem lıtt töltényt. The Referee or Jury Member may remove an unfired cartridge from the shooter's gun for inspection A Zsőrinek töltény ellenırzést kell végeznie, amely a lehetı legkisebb mértékben zavarhatja a lövést, vagy a lövıket a verseny alatt. Azonban a Zsőri tag, vagy a Pályabíró ellenırzés céljából bármikor elveheti a lövı töltényét, amikor a lövı a lıállások területén tartózkodik. The Jury must implement a cartridge inspection program which must be designed to cause minimal interference to the shooting or shooters during the competition. However, a Jury member or the Referee may take for inspection a shooter s cartridges at anytime when the shooter is in the shooting area Ha a lövı olyan fegyvert vagy lıszert használ, amely nem felel meg a és a Szabályoknak, a Zsőri dönthet úgy, hogy minden ilyen fegyverrel vagy lıszerrel leadott lövés HIBÁNAK minısül. If a shooter uses guns or ammunition which are not in accordance with Rules and the Jury may decide that all targets fired at with such guns or such ammunition may be scored as LOST Ha a Zsőri úgy találja, hogy a lövı a szabálysértéseket szándékosan követte el, kizárhatja a lövıt a versenybıl. Ha azonban a Zsőri úgy találja, hogy a lövı nem lehetett tudatában a szabálysértésnek, és a szabálysértés következtében a lövı nem jutott tisztességtelen elınyhöz, a Zsőri dönthet úgy, hogy nem szab ki büntetést. If the Jury finds that the shooter has committed such a violation deliberately, it may disqualify him from the competition. If, however, the Jury finds that the shooter could not reasonably be aware of the fault and that he, through the fault, has attained no essential advantage, the Jury may decide not to impose a penalty VERSENY TISZTSÉGVISELİK COMPETITION OFFICIALS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL A hivatalos ISSF versenyek lebonyolítására kijelölt valamennyi személynek az adott verseny szintjének megfelelı képesítéssel kell rendelkeznie. All persons who are designated to serve as an official in ISSF competitions must possess a valid qualification appropriate to the level of the competition

15 9.5.2 ZSŐRI JURY A verseny megkezdése elıtt Before the competition starts A Zsőrinek biztosítania kell, hogy az alábbiak megfelelnek az ISSF elıírásoknak: a pályák; The Jury must ensure that the following conform to the ISSF regulations: the ranges; a korongok megfelelıen vannak beállítva; the targets are correctly set; a verseny szervezése A verseny alatt the organization of the competition. During the competition A Zsőri feladata: The function of the Jury is to: felügyelni a versenyt; supervise the competition; tanácsot adni és segíteni a Szervezı Bizottságnak; advise and assist the Organizing Committee; biztosítani a lövész szabályok megfelelı alkalmazását; ensure the correct application of the shooting regulations; ellenırizni a versenyzık fegyverét, lıszerét és felszerelését; check competitors gun, ammunition and equipment; a dobógép meghibásodása után ellenırizni, hogy a korongok megfelelıen vannak beállítva; check after a trap machine breakdown that the targets are set correctly; elbírálja a megfelelıen benyújtott óvásokat; deal with protests that are properly submitted;

16 betartatja a Szponzorálás és Reklámozás, a Márkajelzések a Lövı Ruházatán és Felszerelésén, és a Speciális Szabályok a Lövı Ruházatán és Felszerelésén használt Márkajelzések vonatkozásában szabályokat (ld , 4.3.0, 4.4.0); enforce the Sponsorship and Advertising, Commercial Markings on Shooter s Clothing and Equipment and Special rules for Commercial Markings used on Shooter s Clothing and Equipment rules (see Sections 4.2.0, and 4.4.0); dönt a büntetés kiszabásáról; make decisions regarding penalties; szükség esetén szankciót alkalmaz; implement sanctions where appropriate; döntést hoz minden olyan kérdésben, amelyre vonatkozóan nem rendelkezik az ISSF Szabályzat, vagy amely ellentétes a Szabályzat szellemével. make decisions in any and all cases which are not provided for in the Rules, or are against the spirit of these Rules VEZETİ VERSENYBÍRÓ CHIEF RANGE OFFICER A Vezetı Versenybírót a Szervezı Bizottság jelöli ki. Rendelkeznie kell érvényes ISSF Koronglövı bírói engedéllyel. A koronglövészet területén széleskörő tapasztalattal kell rendelkeznie, és alaposan ismernie kell a koronglövı fegyvereket és felszereléseket. Felel a verseny elıkészítésével és megfelelı lebonyolításával kapcsolatos minden technikai és logisztikai feladatért. The Chief Range Officer is appointed by the Organizing Committee. He should normally hold a valid ISSF Shotgun Referees or Judges License. He should have a wide experience in shotgun shooting and a thorough knowledge of shotguns and range equipment. He is responsible for all technical and logistic issues with regard to preparation and proper conduct of a competition A Vezetı Versenybíró a pontban felsorolt valamennyi feladatot ellátja szorosan együttmőködve a Technikai Küldöttel, a Zsőrivel, a Szervezı Bizottsággal, a Felelıs Versenybíróval, az Értékelı Bizottsággal és más tisztségviselıkkel. The Chief Range Officer performs all of the duties listed in Rule in close co-operation with the Technical Delegate, Jury, and Organizing Committee, Chief of Referees, the Classification Office and other staff members A Vezetı Versenybíró általános feladatköre a következı: The duties of the Chief Range Officer, in general, are as follows:

17 utasítást ad és felügyeli a pályák elıkészítését az ISSF technikai és biztonsági szabályoknak, valamint a Koronglövı versenyekre vonatkozó szabályoknak megfelelıen; to give instruction and to supervise preparation of the shooting ranges according to technical and safety requirements as described in the ISSF Technical Rules, relevant to the Shotgun championships events; iránymutatást ad és felügyeli a kiegészítı létesítmények, mint pl. fegyver és lıszer tároló, technikai szolgáltatások, a pályák közti kommunikációs kapcsolat, technikai személyzet stb. elıkészítését; to give direction and supervise the preparation of auxiliary facilities such as gun and ammunition storage, technical service, means of communication between the shooting ranges, technical personnel etc.; iránymutatást ad és felügyeli a korongok elıkészítését az edzésekre és versenyekre; to give direction and supervise the preparation of clay targets for training and competition; gondoskodik speciális, színes porral töltött ( Flash ) korongokról a Döntıkhöz és a Döntı utáni szétlövésekhez; to provide special ( Flash ) targets filled with colored powder for the Finals rounds and any shoot-offs after the Finals; biztosítja, hogy a dobógépek az aznapi versenyszámokhoz megfelelıen legyenek beállítva; to ensure that the traps are adjusted according to the settings of the day; biztosítja, hogy valamennyi pálya megfelelıen mőködjön; to ensure that all necessary range systems are functioning properly; biztosítja, hogy minden pálya felszerelés a megfelelı pályán és a megfelelı módon legyen elhelyezve (nagy eredményjelzı tábla, székek a Segédbírók számára, megfelelı berendezések a lövık, eredményjegyzık stb. számára stb.); to ensure that all range equipment is on each range and properly placed (large scoreboard, seats for Assistant Referees, facilities for the shooters, scorekeepers etc.); gondoskodik egy metrikus mérlegrıl, amellyel a töltény töltetét, valamint a korongok súlyát lehet mérni; to provide a metric scale which will weigh in decimals the shot charges and clay targets; gondoskodik megfelelı mérıeszközökrıl a korong és a sörét méretének ellenırzésére; to provide instruments to check the dimensions of targets and shot;

18 segíti a Szervezı Bizottságot az edzésprogram és a verenyprogram elkészítésében; to assist the Organizing Committee to prepare practice shooting schedules as well as shooting programs for the competition; segíti a Szervezı Bizottságot a verseny tisztségviselıi és a csapatvezetık számára tartandó technikai értekezlet elıkészítésében; to assist the Organizing Committee to prepare technical meetings for competition officials and team leaders; a Zsőri egyetértésével döntést hoz a verseny idejének és a lıállásbeosztásnak a megváltoztatásáról, valamint a verseny felfüggesztésérıl biztonsági vagy egyéb okokból; to take decisions, with the Jury's agreement, regarding change of competition times and range allocations and interruption of the shooting on the ranges, for safety or other reasons; utasítja a dobogépeket mőködtetı személyzetet a dobógépekkel, a kioldó szerkezettel stb. kapcsolatban, különös tekintettel a biztonságra. instruct operating staff regarding the traps, release systems etc. with particular regard to safety FELELİS VERSENYBÍRÓK CHIEF OF REFEREES A Felelıs Versenybírókat a Szervezezı Bizottság jelöli ki. Rendelkezniük kell érvényes ISSF Koronglövı bírói engedéllyel. A koronglövészet területén széleskörő tapasztalattal kell rendelkezniük, és alaposan ismerniük kell a koronglövı fegyvereket, felszereléseket valamint az ISSF Szabályzatot. The Chief of Referees must be appointed by the Organizing Committee. He must possess a valid ISSF Shotgun Referees License or a valid ISSF Judges License and must have a wide experience in shotgun shooting, a thorough knowledge of shotguns and of the ISSF Rules applying to the competition A Felelıs Versenybíró általános feladatköre a következı: The duties of the Chief of Referees, in general, are as follows: segíti a Szervezı Bizottságot a Pályabírók kijelölésében; to assist the Organizing Committee in the selection and appointment of the Referees; felügyeli a Pályabírókat és a Segédbírókat; to supervise the Referees and Assistant Referees; utasítást és tájékoztatást ad a Pályabíróknak és a Segédbíróknak; to give instruction and information to the Referees and Assistant Referees;

19 a Pályabírók részére elkészíti a beosztást; to prepare the schedules and assignments for the Referees; a Zsőrivel egyetértésben döntéseket hoz arról, hogy pl. az a versenyzı, aki a fegyver megjavítása érdekében kiállt a rottéból, vagy HIÁNYZÓ -nak minısítették, mikor és melyik pályán fejezheti be a rottéját (ld Szabály); make decisions in conjunction with the Jury, such as when and on which ranges a competitor who had to leave his squad to repair a gun malfunction or was declared ABSENT may be permitted to complete his round (see Rules ); tájékoztatja a Vezetı Versenybírót a pályán felmerült minden problémával, meghibásodással kapcsolatban PÁLYABÍRÓK keep the Chief Range Officer informed of any difficulties, failures etc. on the ranges. REFEREES A Pályabírókat a Szervezı Bizottság jelöli ki a Felelıs Versenybírókkal együttmőködve. The Referees must be appointed by the Organizing Committee in cooperation with the Chief of Referees Minden Pályabírónak érvényes ISSF Koronglövı Bírói Engedéllyel, és koronglövészet területén széleskörő tapasztalattal kell rendelkeznie, továbbá alaposan ismernie kell a koronglövı fegyvereket és az ISSF Szabályzatot. Minden Pályabírónak rendelkeznie kell a szükséges szemvizsgálat igazolásával (ld. a Koronglövı Bírói Engedélyre vonatkozó Iránymutatások S.6.0). All Referees must possess a valid ISSF Shotgun Referees License and must have a wide experience in shotgun shooting, a thorough knowledge of shotguns and of the ISSF Rules applying to the competition. All Referees must have their required eye test certificate (see S.6.0 of Guidelines for Shotgun Referees Licenses) A Pályabírók fı feladata azonnali döntést hozni a következıkben: TALÁLT Their main function is to make immediate decisions regarding: HIT targets; HIBA (és egyértelmően hallhatóan és láthatóan jelezni a HIBÁT ); LOST targets (and to give a distinct audible and visual signal for all LOST targets); ÉRVÉNYTELEN; NO BIRDS ;

20 ismétlés; repeats; szabálytalan korongok; irregular targets; mőködésképtelen fegyver, vagy akadályok; disabled guns or malfunctions; egyéb eltérések a szabályoktól. other deviations from the rules Lehetıség szerint a Pályabírónak jeleznie kell az ÉRVÉNYTELEN korongot, mielıtt a lövı lı. A szabálytalan korongok a Pályabírótól azonnali és határozott döntést igényelnek. If possible the Referee must call NO BIRD or give some other signal before the shooter fires. Irregular targets require an immediate and very accurate decision by the Referee A Pályabírók felelnek a biztonsági szabályok betartásáért és a versenynek a pályán történı szabályszerő lebonyolításáért. The Referees are responsible also for the application of the safety rules and for the correct conduct of the competition on the ranges Minden vitatott esetben a Pályabírónak konzultálnia kell a Segédbírókkal mielıtt végleges döntést hoz Figyelmeztetések In all doubtful cases the Referee must consult the Assistant Referees before making a final decision. Warnings A Pályabíró köteles figyelmeztetésben (Sárga Lap) részesíteni szabálysértés esetén, és feljegyezni ezeket a figyelmeztetéseket a hivatalos egyéni értékelı lapra (ld Szabályok) Büntetések The Referee must give warnings of rule violations (Yellow Card) and must note such warnings on the official range score card (see Rules ). Penalties A Pályabíró nem alkalmazhat olyan büntetéseket vagy kizárásokat, amelyek a Zsőri hatáskörébe tartoznak. The Referee may not assess penalties or disqualifications which fall under the responsibility of the Jury FELLEBBEZÉS A PÁLYABÍRÓ DÖNTÉSE ELLEN APPEALS AGAINST a REFEREE S DECISION

Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013.

Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013. Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013. Tartalom jegyzék Bevezető....~3~ Általános ismertető...~4~ Belföldi nemzetközi mérkőzés vagy torna engedélyeztetésének

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction EXECUTION POLICY 1) Introduction The Execution Policy should be read in conjunction with our Account Agreement or General Terms, as applicable, and, as relevant to your account, our Terms covering Spot

Részletesebben

2008. évi XCVIII. törvény

2008. évi XCVIII. törvény 2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program LilyPond Használat A kottaszedő program A LilyPond fejlesztőcsapata Ez a dokumentáció ismerteti, hogyan kell a LilyPond 2.19.25 verziójához tartozó programokat futtatni, valamint tanácsokat ad azok hatékony

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben