KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet"

Átírás

1 I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR Trap Trap Automata Trap Automatic Trap Dupla Trap Double Trap Skeet Skeet Effective 1 st January

2 FEJEZETEK CHAPTERS 9.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL 9.2 BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK SAFETY 9.3 LİTÉRRE ÉS KORONGOKRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS 9.4 FELSZERELÉS ÉS LİSZER EQUIPMENT AND AMMUNITION 9.5 VERSENY TISZTSÉGVISELİK COMPETITION OFFICIALS 9.6 VERSENYSZÁMOK ÉS A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA SHOOTING EVENTS AND PROCEDURES 9.7 VERSENY ELİTTI TEENDİK MATCH ADMINISTRATION 9.8 AKADÁLYOK MALFUNCTIONS 9.9 A LÖVİKRE ÉS CSAPATVEZETİKRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK RULES OF CONDUCT FOR SHOOTERS AND TEAM OFFICIALS 9.10 CÉLTÁBLÁK (SZABÁLYOS, SZABÁLYTALAN, TALÁLAT, HIBA STB.) TARGETS, (REGULAR, IRREGULAR, HIT, LOST ETC.) 9.11 ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI SCORING PROCEDURES 9.12 KÖREGYENLİSÉG TIE BREAKING 9.13 SZABÁLYSÉRTÉSEK, BÜNTETÉSEK, ÓVÁSOK ÉS FELLEBBEZÉSEK VIOLATIONS, PENALTIES, PROTESTS AND APPEALS 9.14 TRAP SZABÁLYOK RULES FOR TRAP 9.15 AUTOMATA TRAP SZABÁLYOK RULES FOR AUTOMATIC TRAP

3 9.16 DUPLA TRAP SZABÁLYOK RULES FOR DOUBLE TRAP 9.17 SKEET SZABÁLYOK RULES FOR SKEET 9.18 AZ OLIMPIAI VERSENYSZÁMOK DÖNTİI FINALS IN THE OLYMPIC EVENTS 9.19 ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FIGURES AND TABLES 9.20 TARTALOMJEGYZÉK INDEX MEGJEGYZÉS : NOTE: Ahol az ábrák és a táblázatok speciális információt tartalmaznak, ezeknek ugyanolyan hatályuk van, mint a sorszámozott szabályoknak. Where figures and tables contain specific information, these have the same authority as the numbered rules

4 9.1.0 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL A jelen Szabályok az ISSF Technikai Szabályzatának részét képezik, és valamennyi koronglövı versenyszámra vonatkoznak. These Rules are part of the Technical Rules of the ISSF and apply to all Shotgun events Minden lövınek, csapatvezetınek és tisztségviselınek ismernie kell az ISSF Szabályzatát és biztosítania kell azok betartását. A Szabályzat betartása minden lövınek a saját felelıssége. All shooters, team leaders and officials must be familiar with the ISSF Rules and must ensure that these Rules are enforced. It is the responsibility of each shooter to comply with the rules Ahol a Szabályzat jobbkezes lövıkre hivatkozik, az ellenkezıjét kell alkalmazni a balkezes lövıkre. When a Rule refers to right-handed shooters, the reverse of that Rule refers to left-handed shooters Ha a Szabályzat nem kifejezetten csak férfi- vagy csak nıi versenyszámra vonatkozik, akkor azt mind férfi-, mind nıi versenyszámokban alkalmazni kell. Unless a Rule applies specifically to a men's or a women's event, it must apply uniformly to both men's and women's events BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK SAFETY A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB SAFETY IS OF PARAMOUNT IMPORTANCE BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SAFETY REGULATIONS

5 Az ISSF Szabályzat csak az ISSF által megkövetelt, és az ISSF Bajnokságokra vonatkozó speciális biztonsági követelményeket határozzák meg. A lıtér biztonsága nagyban függ a helyi viszonyoktól, ezért a Szervezı Bizottság további biztonsági elıírásokat megszabhat. A Szervezı Bizottságnak ismernie kell a lıtér biztonsági alapelveit és minden szükséges intézkedést meg kell tennie azok betartatására. A Szervezı Bizottság felel a biztonságért. A Zsőriket és a Lıtér tisztségviselıit, a csapatvezetıket és a versenyzıket minden speciális szabályról tájékoztatni kell. ISSF Rules state only specific safety requirements which are required by the ISSF for use in ISSF supervised competitions. The safety of a shooting range depends to a large extent on local conditions, so additional safety rules may be established by the Organizing Committee. The Organizing Committee must know the principles of range safety and take the necessary steps to apply them. The Organizing Committee bears the responsibility for safety. Juries and Range officials, Team officials and shooters must be advised of any special regulations A lövık, a lıtéri személyzet és a nézık biztonsága megköveteli, hogy a fegyverekkel mindenkor a lehetı legnagyobb körültekintéssel bánjanak és közlekedjenek a lıtéren. Erısen ajánlott, hogy minden, a lıvonal elıtt dolgozó személyzet jól látható kabátot viseljen. Mindenki részérıl kötelezı az önfegyelem. Ahol az önfegyelem hiányzik, ott a lıtérvezetık feladata a fegyelem biztosítása és a lövık, valamint a csapatvezetık feladata ezt segíteni. The safety of shooters, range personnel and spectators requires continued and careful attention to gun handling and caution in moving about the range. It is strongly recommended that all personnel operating forward of the firing line should wear high visibility jackets. Self-discipline is necessary on the part of all. Where such selfdiscipline is lacking, it is the duty of range officials to enforce discipline and the duty of shooters and team officials to assist in such enforcement A Biztonság érdekében a Zsőri Tagja vagy a Versenybíró bármikor leállíthatja a versenyt. A Lövık és a Csapatvezetık kötelesek minden olyan körülményrıl azonnal tájékoztatni a Versenybírókat vagy a Zsőri Tagokat, amely veszélyes, vagy balesetet okozhat. In the interest of safety, a Jury Member or a range official may stop the shooting at any time. Shooters and team officials are obliged to notify them immediately of any situation that may be dangerous, or which may cause an accident

6 A Pályabírón, a Vezetı Versenybírón és a Zsőri Tagján kívül senki nem nyúlhat a lövı felszereléséhez, beleértve a fegyverét, a lövı engedélye nélkül, és kizárólag a lövı jelenlétében és tudtával. No one except a Referee, Chief Range Officer, or Jury Member may handle a shooter's equipment, including the shotgun, without the shooter s permission, and then only in their presence and with their knowledge A rotték alatt a Pályabíró és a Segédbírók a Zsőri ellenırzése alatt felelnek a biztonsági szabályok betartásáért, és a rotték megfelelı lebonyolításáért. The Referee and the Assistant Referees, under the Jury's control, are responsible during a round for the application of the safety rules and the correct conduct of each of the rounds A FEGYVERRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK SHOTGUN SAFETY A Fegyverek Viselése Carrying Guns A biztonság érdekében minden fegyvert még üres állapotban is a lehetı legnagyobb óvatossággal kell kezelni: To ensure safety, all shotguns even when empty must be handled with maximum care at all times: a hagyományos dupla csövő puskákat üresen kell szállítani, úgy, hogy a töltényőr láthatóan üres legyen; conventional double barrel guns must be carried empty with the breech visibly open; a fél-automata puskákat üresen kell szállítani, úgy, hogy a töltényőr zárdugattyúja láthatóan nyitva legyen, és a csınek biztonságos irányba kell mutatnia, felfelé, vagy lefelé. semi-automatic guns must be carried empty with the breech bolt visibly open and the muzzle pointed in a safe direction, up to the sky or down towards the ground only Használaton kívüli Fegyverek Guns not in Use A használaton kívüli puskákat fegyverállványra, zárható fegyvertokba, fegyvertárolóba, vagy más biztonságos helyre kell tenni Töltés Shotguns not in use must be placed in a gun stand, locked gun case, armory or other secure place. Loading

7 Minden puskát töltetlen állapotban kell tartani, kivéve a lıállásban, és betölteni kizárólag a START vezényszó után lehet. All shotguns must be kept unloaded except on the shooting Station and only then after the command or signal START has been given A töltényt tilos a puska bármely részébe helyezni, amíg a lövı nem áll a Lıállásban, szemben a dobógépekkel, a puska csövével a korong röppályája felé mutatva, és amíg a Pályabíró erre engedélyt nem adott. Cartridges must not be placed in any part of the gun until the shooter is standing on the shooting Station, facing the traps with the gun pointed towards the target flight area, and after the Referee has given permission A Fegyver Kezelése Gun Handling A lövı nem fordulhat meg a Lıállásban, amíg a fegyvere nincs üres és nyitott állapotban. Ha lövés közben megzavarják, a fegyvert ki kell nyitni és üríteni. The shooter must not turn from the shooting Station before his gun is empty and open. When shooting is interrupted, the gun must be opened and be made empty Az utolsó lövés után, és mielıtt a fegyvert a lövı lerakja a padra, vagy a fegyvertárolóba stb., és elhagyja a lıállást, a lövınek meg kell gyızıdnie arról, hogy a töltényőrben és/vagy tölténytárban nem maradt lıszer, és ezt a Pályabírónak ellenıriznie kell. Ha az ellenırzést nem végzik el, a lövı kizárható a versenybıl. After the last shot and before placing the gun in a rack, armory etc. the shooter must ascertain and the Referee must verify before leaving the shooting Station, that there are no cartridges or cartridge cases in the chamber and/or magazine. If the verification does not take place, the shooter may be disqualified Tilos a zárt állapotban lévı fegyverekhez hozzányúlni, amíg a kezelı személyzet a lıvonal elıtt tartózkodik CÉLRATARTÁS The handling of closed guns is prohibited when operating personnel are forward of the firing line. AIMING Célratartások Aiming Exercises

8 Célratartásokat kizárólag az erre kijelölt lıállásokon, vagy helyeken lehet végezni, és csak a Versenybíró engedélyével. Aiming exercises are permitted only on the nominated shooting Stations or in the designated areas, but then only with the permission of the Referee Tiltott Célratartás Aiming Prohibited Tilos a másik lövı korongjaira célratartani vagy lıni. Aiming or shooting at another shooter's targets is prohibited Tilos élı madarakra vagy más állatokra szándékosan célozni vagy lıni. Deliberately aiming or shooting at live birds or other animals is prohibited Tilos a Szabályzat pontjában meghatározott helyen kívül máshol célratartást végezni. Aiming in any area other than that specified in Rule is prohibited ELSÜTİBILLENTYŐ KIOLDÓ RELEASE TRIGGERS Elsütıbillentyő kioldó használata tilos LÖVÉS The use of Release Triggers is prohibited. SHOOTING Lövés csak akkor adható le, amikor az adott lövı van soron, és miután a korongot kidobták Próba Lövés Shots may be fired only when it is the shooter's turn and the target has been thrown. Test Firing A Pályabíró engedélyével próba lövés engedélyezhetı (legfeljebb két (2) lövés) minden lövı részére, minden versenynapon, közvetlenül az adott lövı aznapi elsı rottéja, és a korongok megtekintése elıtt. By permission of the Referee, test firing of guns (a maximum of two (2) shots) is permitted for each shooter on each day of competition immediately prior to the start of his first round of the day and before viewing of targets

9 Próba lövés engedélyezett minden lövınek a Döntık elıtt, vagy a Döntık után a szétlövés elıtt, és a korongok megtekintése elıtt. Test firing of guns is also permitted for each shooter prior to the start of the Finals or any shoot offs before or after the Finals and before viewing of targets A Próba lövést tilos a földbe leadni a lıtér területén belül. Test fired shots must not be fired into the ground within the shooting areas Próba Lövés a Fegyver Javítása után Test Firing After Gun Repair A fegyver javítása utáni próba lövést a Pályabíróval, vagy a Vezetı Versenybíróval kell megbeszélni. Test firing of a shotgun after a gun repair must be arranged with the Referee or the Chief Range Officer STOP VEZÉNYSZÓ STOP COMMAND Amikor elhangzik a STOP vezényszó, a lövést azonnal abba kell hagyni. Minden lövınek ürítenie, és biztonságos állapotba kell hoznia a fegyverét. When the command or signal to STOP is given, shooting must stop immediately. All shooters must unload their shotguns and make them safe A fegyvert tilos addig lezárni, amíg a folytatásra utasítást nem adtak. No gun may then be closed until the order to continue has been given A lövést kizárólag a megfelelı vezényszóra, vagy jelzésre szabad folytatni. Shooting may only be resumed at the appropriate command or signal Az a lövı, akinél a STOP vezényszó elhangzását követıen lezárt fegyver van a Versenybíró engedélye nélkül, kizárható a versenybıl. Any shooter who handles a closed gun after the STOP command has been given, without the permission of the Referee, may be disqualified

10 9.2.7 EGYÉB VEZÉNYSZAVAK OTHER COMMANDS Az ISSF által felügyelt versenyeken minden vezényszót angol nyelven kell kiadni. All commands at ISSF supervised competitions must be given in the English language A Pályabírók, vagy más illetékes tisztségviselık felelnek a START és a STOP, valamint minden egyéb vezényszó kiadásáért. A Pályabíróknak meg kell gyızıdniük arról, hogy a vezényszavaknak engedelmeskednek, és a fegyvereket biztonságosan kezelik. The Referees or other appropriate range officials are responsible for giving the commands START, STOP and other necessary commands. The Referees must then ascertain that the commands are obeyed and that all shotguns are handled safely HALLÓSZERVEK VÉDELME EAR PROTECTION Valamennyi, a lıvonal közvetlen közelében tartózkodó lövınek és más személyeknek javasolt a füldugó, fülvédı, vagy más hasonló védıeszköz használata. Tilos a versenyzı részérıl bármilyen fajtájú beépített vevıkészüléket tartalmazó fülvédı használata. All shooters and other persons in the immediate vicinity of the firing line are urged to wear ear plugs, ear muffs, or similar adequate ear protection. Ear protectors incorporating any type of radio receiving device are not permitted LÁTÓSZERVEK VÉDELME EYE PROTECTION Valamennyi lövınek javasolt a verseny alatt a szilánkmentes lövészszemüveg, vagy más hasonló védıeszköz használata. All shooters are urged to wear shatterproof shooting glasses or similar eye protection LİTÉRRE ÉS KORONGOKRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK RANGE AND TARGET STANDARDS A korongokra és korong lıterekre (Trap, Dupla Trap, Automata Trap és Skeet) vonatkozó részletes elıírásokat a , és a Szabályok tartalmazzák. Detailed specifications for clay targets and shotgun ranges (Trap, Double Trap, Automatic Trap and Skeet) can be found in Rules , and to FEGYVEREK, FELSZERELÉS ÉS LİSZEER GUNS, EQUIPMENT AND AMMUNITION

11 9.4.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL Tilos minden olyan eszköz, lıszer vagy felszerelés használata, amelyet ez a Szabályzat nem említ, vagy amely ellentétes az ISSF Szabályzat szellemével. Any devices, ammunition or equipment not mentioned in these rules, or which are contrary to the spirit of the ISSF Regulations and Rules are not permitted Felszerelés Kontroll Equipment Control A fegyverek és ruházat ellenırzésére a Zsőrinek Felszerelés Kontrollt kell végeznie. The Jury must implement a program of Equipment Control for inspecting guns and clothing A Zsőrinek joga van a lövı felszerelésének minden elemét, ideértve a ruházatát, megvizsgálni. The Jury has the right to examine any item of a shooter's equipment including clothing A Csapatvezetık a lövıkkel azonos mértékben felelnek azért, hogy a csapattagok a felszereléseiket a Szabályzatnak megfelelıen használják FEGYVEREK Team leaders are held equally responsible for their team members' proper use of equipment in accordance with these rules. GUNS Bármilyen típusú simacsövő puska használható, beleértve a félautomata puskát is, amelynek az öbmérete nem haladja meg a 12-es kalibert. A 12-esnél kisebb kaliberő fegyverek használhatók Szíjak All types of smooth-bore shotguns, including semi-automatics, may be used provided their caliber does not exceed 12 gauge. Guns of smaller gauges than 12 gauge may be used. Slings Szíjak vagy pántok használata a fegyvereken tilos. Slings or straps on guns are prohibited

12 Tölténytáras Fegyverek Magazine Guns Tölténytáras fegyvereknél a tölténytárat úgy kell reteszelni, hogy abba egynél (1) több töltényt ne lehessen betölteni. Guns with magazines must have the magazines blocked so that it is not possible to put more than one (1) cartridge in the magazine Fegyverek Kicserélése Changing Guns A megfelelıen mőködı fegyvereket, vagy azok részeit, beleértve a cserélhetı fojtást, egy adott rottén belül nem lehet kicserélni. Changing of properly functioning guns or parts of guns, including interchangeable chokes, is not permitted in the same round Kompenzátorok (lökésgátlók) Compensators Kompenzátorok és hasonló eszközök a puskacsıhöz erısítve használhatók a Skeet versenyszámban, de tilosak a Trap, Dupla Trap és Automata Trap versenyszámokban. The addition of compensators and similar such devices fitted to gun barrels is permitted for Skeet but prohibited in Trap, Double Trap and Automatic Trap shooting Nyílásokkal ellátott Puskacsövek Ported Barrels Nyílásokkal ellátott puskacsı használata engedélyezett, feltéve, hogy azt a lövı a verseny elıtt megvizsgáltatta a Zsőrivel, és a Zsőri az ISSF elıírásainak megfelelınek találta. Ported barrels are acceptable provided the shooter has them inspected by the Jury prior to the start of the competition and they are found to meet ISSF requirements Optikai Célzóberendezések Optical Sights Tilos bármilyen eszközt a fegyverhez erısíteni, amely nagyító, fény kibocsátó tulajdonsággal rendelkezik, vagy a korong láthatóságát fokozza LİSZER All devices fitted to the gun, which have magnifying, light emitting forward lead displacement properties or give visual enhancement of the target, are prohibited. AMMUNITION

13 Töltényre vonatkozó Elıírások Cartridge Specifications Az ISSF versenyeken használható töltényeknek az alábbi elıírásoknak kell megfelelniük: Cartridges permitted in ISSF competitions must meet the following specifications: a töltényhüvely hossza a lövés után nem haladhatja meg a 70 mm-t; case length after firing must not exceed 70 mm; a töltet súlya nem haladhatja meg a 24,5 g-ot; shot charge must not exceed 24.5 g; a sörét csak gömb alakú lehet; pellets must be spherical in shape; a sörét csak ólomból, ólomötvözetbıl, vagy egyéb, az ISSF által jóváhagyott anyagból készülhet; pellets must be made of lead, lead alloy or of any other ISSF approved material; a sörét átmérıje nem haladhatja meg a 2,6 mm-t; pellets must not exceed 2.6 mm in diameter; a sörét lehet fémbevonatú; pellets may be plated; tilos fekete lıpor, nyomjelzı, gyújtó, vagy egyéb speciális típusú töltény használata. black powder, tracer, incendiary, or other specialty type cartridges are prohibited Szórás Befolyásolása Dispersion Effect Changes Nem végezhetık olyan belsı változtatások, amelyek rendkívüli, vagy speciális szórást idéznek elı, mint pl. fordított töltés, keresztezı szórás, stb. No internal changes may be made which will give an extra or special dispersion effect, such as the inverse loading of components, crossing devices, etc

14 A Töltény Megvizsgálása Cartridge Inspection A Pályabíró, vagy a Zsőri tag megvizsgálás céljából kivehet a lövı fegyverébıl egy el nem lıtt töltényt. The Referee or Jury Member may remove an unfired cartridge from the shooter's gun for inspection A Zsőrinek töltény ellenırzést kell végeznie, amely a lehetı legkisebb mértékben zavarhatja a lövést, vagy a lövıket a verseny alatt. Azonban a Zsőri tag, vagy a Pályabíró ellenırzés céljából bármikor elveheti a lövı töltényét, amikor a lövı a lıállások területén tartózkodik. The Jury must implement a cartridge inspection program which must be designed to cause minimal interference to the shooting or shooters during the competition. However, a Jury member or the Referee may take for inspection a shooter s cartridges at anytime when the shooter is in the shooting area Ha a lövı olyan fegyvert vagy lıszert használ, amely nem felel meg a és a Szabályoknak, a Zsőri dönthet úgy, hogy minden ilyen fegyverrel vagy lıszerrel leadott lövés HIBÁNAK minısül. If a shooter uses guns or ammunition which are not in accordance with Rules and the Jury may decide that all targets fired at with such guns or such ammunition may be scored as LOST Ha a Zsőri úgy találja, hogy a lövı a szabálysértéseket szándékosan követte el, kizárhatja a lövıt a versenybıl. Ha azonban a Zsőri úgy találja, hogy a lövı nem lehetett tudatában a szabálysértésnek, és a szabálysértés következtében a lövı nem jutott tisztességtelen elınyhöz, a Zsőri dönthet úgy, hogy nem szab ki büntetést. If the Jury finds that the shooter has committed such a violation deliberately, it may disqualify him from the competition. If, however, the Jury finds that the shooter could not reasonably be aware of the fault and that he, through the fault, has attained no essential advantage, the Jury may decide not to impose a penalty VERSENY TISZTSÉGVISELİK COMPETITION OFFICIALS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL A hivatalos ISSF versenyek lebonyolítására kijelölt valamennyi személynek az adott verseny szintjének megfelelı képesítéssel kell rendelkeznie. All persons who are designated to serve as an official in ISSF competitions must possess a valid qualification appropriate to the level of the competition

15 9.5.2 ZSŐRI JURY A verseny megkezdése elıtt Before the competition starts A Zsőrinek biztosítania kell, hogy az alábbiak megfelelnek az ISSF elıírásoknak: a pályák; The Jury must ensure that the following conform to the ISSF regulations: the ranges; a korongok megfelelıen vannak beállítva; the targets are correctly set; a verseny szervezése A verseny alatt the organization of the competition. During the competition A Zsőri feladata: The function of the Jury is to: felügyelni a versenyt; supervise the competition; tanácsot adni és segíteni a Szervezı Bizottságnak; advise and assist the Organizing Committee; biztosítani a lövész szabályok megfelelı alkalmazását; ensure the correct application of the shooting regulations; ellenırizni a versenyzık fegyverét, lıszerét és felszerelését; check competitors gun, ammunition and equipment; a dobógép meghibásodása után ellenırizni, hogy a korongok megfelelıen vannak beállítva; check after a trap machine breakdown that the targets are set correctly; elbírálja a megfelelıen benyújtott óvásokat; deal with protests that are properly submitted;

16 betartatja a Szponzorálás és Reklámozás, a Márkajelzések a Lövı Ruházatán és Felszerelésén, és a Speciális Szabályok a Lövı Ruházatán és Felszerelésén használt Márkajelzések vonatkozásában szabályokat (ld , 4.3.0, 4.4.0); enforce the Sponsorship and Advertising, Commercial Markings on Shooter s Clothing and Equipment and Special rules for Commercial Markings used on Shooter s Clothing and Equipment rules (see Sections 4.2.0, and 4.4.0); dönt a büntetés kiszabásáról; make decisions regarding penalties; szükség esetén szankciót alkalmaz; implement sanctions where appropriate; döntést hoz minden olyan kérdésben, amelyre vonatkozóan nem rendelkezik az ISSF Szabályzat, vagy amely ellentétes a Szabályzat szellemével. make decisions in any and all cases which are not provided for in the Rules, or are against the spirit of these Rules VEZETİ VERSENYBÍRÓ CHIEF RANGE OFFICER A Vezetı Versenybírót a Szervezı Bizottság jelöli ki. Rendelkeznie kell érvényes ISSF Koronglövı bírói engedéllyel. A koronglövészet területén széleskörő tapasztalattal kell rendelkeznie, és alaposan ismernie kell a koronglövı fegyvereket és felszereléseket. Felel a verseny elıkészítésével és megfelelı lebonyolításával kapcsolatos minden technikai és logisztikai feladatért. The Chief Range Officer is appointed by the Organizing Committee. He should normally hold a valid ISSF Shotgun Referees or Judges License. He should have a wide experience in shotgun shooting and a thorough knowledge of shotguns and range equipment. He is responsible for all technical and logistic issues with regard to preparation and proper conduct of a competition A Vezetı Versenybíró a pontban felsorolt valamennyi feladatot ellátja szorosan együttmőködve a Technikai Küldöttel, a Zsőrivel, a Szervezı Bizottsággal, a Felelıs Versenybíróval, az Értékelı Bizottsággal és más tisztségviselıkkel. The Chief Range Officer performs all of the duties listed in Rule in close co-operation with the Technical Delegate, Jury, and Organizing Committee, Chief of Referees, the Classification Office and other staff members A Vezetı Versenybíró általános feladatköre a következı: The duties of the Chief Range Officer, in general, are as follows:

17 utasítást ad és felügyeli a pályák elıkészítését az ISSF technikai és biztonsági szabályoknak, valamint a Koronglövı versenyekre vonatkozó szabályoknak megfelelıen; to give instruction and to supervise preparation of the shooting ranges according to technical and safety requirements as described in the ISSF Technical Rules, relevant to the Shotgun championships events; iránymutatást ad és felügyeli a kiegészítı létesítmények, mint pl. fegyver és lıszer tároló, technikai szolgáltatások, a pályák közti kommunikációs kapcsolat, technikai személyzet stb. elıkészítését; to give direction and supervise the preparation of auxiliary facilities such as gun and ammunition storage, technical service, means of communication between the shooting ranges, technical personnel etc.; iránymutatást ad és felügyeli a korongok elıkészítését az edzésekre és versenyekre; to give direction and supervise the preparation of clay targets for training and competition; gondoskodik speciális, színes porral töltött ( Flash ) korongokról a Döntıkhöz és a Döntı utáni szétlövésekhez; to provide special ( Flash ) targets filled with colored powder for the Finals rounds and any shoot-offs after the Finals; biztosítja, hogy a dobógépek az aznapi versenyszámokhoz megfelelıen legyenek beállítva; to ensure that the traps are adjusted according to the settings of the day; biztosítja, hogy valamennyi pálya megfelelıen mőködjön; to ensure that all necessary range systems are functioning properly; biztosítja, hogy minden pálya felszerelés a megfelelı pályán és a megfelelı módon legyen elhelyezve (nagy eredményjelzı tábla, székek a Segédbírók számára, megfelelı berendezések a lövık, eredményjegyzık stb. számára stb.); to ensure that all range equipment is on each range and properly placed (large scoreboard, seats for Assistant Referees, facilities for the shooters, scorekeepers etc.); gondoskodik egy metrikus mérlegrıl, amellyel a töltény töltetét, valamint a korongok súlyát lehet mérni; to provide a metric scale which will weigh in decimals the shot charges and clay targets; gondoskodik megfelelı mérıeszközökrıl a korong és a sörét méretének ellenırzésére; to provide instruments to check the dimensions of targets and shot;

18 segíti a Szervezı Bizottságot az edzésprogram és a verenyprogram elkészítésében; to assist the Organizing Committee to prepare practice shooting schedules as well as shooting programs for the competition; segíti a Szervezı Bizottságot a verseny tisztségviselıi és a csapatvezetık számára tartandó technikai értekezlet elıkészítésében; to assist the Organizing Committee to prepare technical meetings for competition officials and team leaders; a Zsőri egyetértésével döntést hoz a verseny idejének és a lıállásbeosztásnak a megváltoztatásáról, valamint a verseny felfüggesztésérıl biztonsági vagy egyéb okokból; to take decisions, with the Jury's agreement, regarding change of competition times and range allocations and interruption of the shooting on the ranges, for safety or other reasons; utasítja a dobogépeket mőködtetı személyzetet a dobógépekkel, a kioldó szerkezettel stb. kapcsolatban, különös tekintettel a biztonságra. instruct operating staff regarding the traps, release systems etc. with particular regard to safety FELELİS VERSENYBÍRÓK CHIEF OF REFEREES A Felelıs Versenybírókat a Szervezezı Bizottság jelöli ki. Rendelkezniük kell érvényes ISSF Koronglövı bírói engedéllyel. A koronglövészet területén széleskörő tapasztalattal kell rendelkezniük, és alaposan ismerniük kell a koronglövı fegyvereket, felszereléseket valamint az ISSF Szabályzatot. The Chief of Referees must be appointed by the Organizing Committee. He must possess a valid ISSF Shotgun Referees License or a valid ISSF Judges License and must have a wide experience in shotgun shooting, a thorough knowledge of shotguns and of the ISSF Rules applying to the competition A Felelıs Versenybíró általános feladatköre a következı: The duties of the Chief of Referees, in general, are as follows: segíti a Szervezı Bizottságot a Pályabírók kijelölésében; to assist the Organizing Committee in the selection and appointment of the Referees; felügyeli a Pályabírókat és a Segédbírókat; to supervise the Referees and Assistant Referees; utasítást és tájékoztatást ad a Pályabíróknak és a Segédbíróknak; to give instruction and information to the Referees and Assistant Referees;

19 a Pályabírók részére elkészíti a beosztást; to prepare the schedules and assignments for the Referees; a Zsőrivel egyetértésben döntéseket hoz arról, hogy pl. az a versenyzı, aki a fegyver megjavítása érdekében kiállt a rottéból, vagy HIÁNYZÓ -nak minısítették, mikor és melyik pályán fejezheti be a rottéját (ld Szabály); make decisions in conjunction with the Jury, such as when and on which ranges a competitor who had to leave his squad to repair a gun malfunction or was declared ABSENT may be permitted to complete his round (see Rules ); tájékoztatja a Vezetı Versenybírót a pályán felmerült minden problémával, meghibásodással kapcsolatban PÁLYABÍRÓK keep the Chief Range Officer informed of any difficulties, failures etc. on the ranges. REFEREES A Pályabírókat a Szervezı Bizottság jelöli ki a Felelıs Versenybírókkal együttmőködve. The Referees must be appointed by the Organizing Committee in cooperation with the Chief of Referees Minden Pályabírónak érvényes ISSF Koronglövı Bírói Engedéllyel, és koronglövészet területén széleskörő tapasztalattal kell rendelkeznie, továbbá alaposan ismernie kell a koronglövı fegyvereket és az ISSF Szabályzatot. Minden Pályabírónak rendelkeznie kell a szükséges szemvizsgálat igazolásával (ld. a Koronglövı Bírói Engedélyre vonatkozó Iránymutatások S.6.0). All Referees must possess a valid ISSF Shotgun Referees License and must have a wide experience in shotgun shooting, a thorough knowledge of shotguns and of the ISSF Rules applying to the competition. All Referees must have their required eye test certificate (see S.6.0 of Guidelines for Shotgun Referees Licenses) A Pályabírók fı feladata azonnali döntést hozni a következıkben: TALÁLT Their main function is to make immediate decisions regarding: HIT targets; HIBA (és egyértelmően hallhatóan és láthatóan jelezni a HIBÁT ); LOST targets (and to give a distinct audible and visual signal for all LOST targets); ÉRVÉNYTELEN; NO BIRDS ;

20 ismétlés; repeats; szabálytalan korongok; irregular targets; mőködésképtelen fegyver, vagy akadályok; disabled guns or malfunctions; egyéb eltérések a szabályoktól. other deviations from the rules Lehetıség szerint a Pályabírónak jeleznie kell az ÉRVÉNYTELEN korongot, mielıtt a lövı lı. A szabálytalan korongok a Pályabírótól azonnali és határozott döntést igényelnek. If possible the Referee must call NO BIRD or give some other signal before the shooter fires. Irregular targets require an immediate and very accurate decision by the Referee A Pályabírók felelnek a biztonsági szabályok betartásáért és a versenynek a pályán történı szabályszerő lebonyolításáért. The Referees are responsible also for the application of the safety rules and for the correct conduct of the competition on the ranges Minden vitatott esetben a Pályabírónak konzultálnia kell a Segédbírókkal mielıtt végleges döntést hoz Figyelmeztetések In all doubtful cases the Referee must consult the Assistant Referees before making a final decision. Warnings A Pályabíró köteles figyelmeztetésben (Sárga Lap) részesíteni szabálysértés esetén, és feljegyezni ezeket a figyelmeztetéseket a hivatalos egyéni értékelı lapra (ld Szabályok) Büntetések The Referee must give warnings of rule violations (Yellow Card) and must note such warnings on the official range score card (see Rules ). Penalties A Pályabíró nem alkalmazhat olyan büntetéseket vagy kizárásokat, amelyek a Zsőri hatáskörébe tartoznak. The Referee may not assess penalties or disqualifications which fall under the responsibility of the Jury FELLEBBEZÉS A PÁLYABÍRÓ DÖNTÉSE ELLEN APPEALS AGAINST a REFEREE S DECISION

PISZTOLYOS SZABÁLYOK FOR. 50 m Pisztoly. 25 m Gyorstüzelı Pisztoly. 25 m Központi Gyújtású Pisztoly. 25 m Standard Pisztoly.

PISZTOLYOS SZABÁLYOK FOR. 50 m Pisztoly. 25 m Gyorstüzelı Pisztoly. 25 m Központi Gyújtású Pisztoly. 25 m Standard Pisztoly. I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo - 345 - PISZTOLYOS SZABÁLYOK

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

I S S F FUTÓCÉL SZABÁLYOK. for. 50m and 10m

I S S F FUTÓCÉL SZABÁLYOK. for. 50m and 10m I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo FUTÓCÉL SZABÁLYOK RUNNING TARGET

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Technológiai leírás a tiltott tárgyak SRA területére történő beviteléhez és SRA-n belüli tárolásához Technological description concerning

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

Pálya leírások. Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop plate)

Pálya leírások. Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop plate) Pálya leírások Stage 1 Célok (Targets): 15 IPSC mini, 6 non-shoot, 1 megállító (stop Minimum lövésszám (Minimum round): 31 Elérhető max pontszám (Max. points): 155 Célok távolsága (Targets distance): 3-10

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

2015 MSZA CUP, HUNGARIAN WINDSURFING CHAMPIONSHIP AND CENTRAL EUROPEAN SUPER CUP

2015 MSZA CUP, HUNGARIAN WINDSURFING CHAMPIONSHIP AND CENTRAL EUROPEAN SUPER CUP 2015 MSZA CUP, HUNGARIAN WINDSURFING CHAMPIONSHIP AND CENTRAL EUROPEAN SUPER CUP NOTICE OF RACE The Magyar Szörf Akadémia SE as the Local Organizing Authority (LOA), is pleased to invite RS:X, Bic T293,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre XIII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ EMLÉKVERSENY az Egri Csillag jegyében 25-ik éves az Egri Szenior Úszó Klub EGER, 2016. szeptember 18-19. Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska. 300 m Rifle. 300 m Standard Puska. 300 m Standard Rifle. 50 m Puska. 50 m Rifle.

PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES FOR. 300 m Puska. 300 m Rifle. 300 m Standard Puska. 300 m Standard Rifle. 50 m Puska. 50 m Rifle. I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo PUSKÁS SZABÁLYOK RIFLE RULES

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

PISZTOLYOS SZABÁLYOK PISTOL RULES FOR

PISZTOLYOS SZABÁLYOK PISTOL RULES FOR I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo - 1 - PISZTOLYOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények 1., Általános követelmények: Rába Járműipari alkatrészgyártó Kft elvárása a hibamentes beszállítás. Amennyiben nem megfelelő minőségű

Részletesebben

IPSC sörétes lıfegyver versenyszabályzat 2009

IPSC sörétes lıfegyver versenyszabályzat 2009 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION SHOTGUN COMPETITION RULES JANUARY 2009 EDITION International Practical Shooting Confederation PO Box 972, Oakville, Ontario, Canada L6J 9Z9 Tel: +1 905 849

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Senior Kupa IPSC minösítö pisztoly versenykiírás

Senior Kupa IPSC minösítö pisztoly versenykiírás Senior Kupa IPSC minösítö pisztoly versenykiírás 2011.10.30. A verseny helye: PSSH/Gm Lõtere Bp. XXII. Nagytétényi út 66. A verseny ideje: Rendezõ: Nevezés: Indulási feltételek: Rendezési hozzájárulás

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay RAJTSZÁM / START NUMBER: (A rajtszámot a rendezőség tölti ki. / To be entered by the organisers:) Kérjük a nevezési lapot NYOMTATOTT BETŰVEL,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 200. május 4. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 200. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. MIKULÁS KUPA 2015 Nemzetközi Rövidpályás Gyorskorcsolyázó (Short Track) verseny. Budapest - Hungary 2015. december 12 13.

VERSENYKIÍRÁS. MIKULÁS KUPA 2015 Nemzetközi Rövidpályás Gyorskorcsolyázó (Short Track) verseny. Budapest - Hungary 2015. december 12 13. VERSENYKIÍRÁS MIKULÁS KUPA 2015 Nemzetközi Rövidpályás Gyorskorcsolyázó (Short Track) verseny Budapest - Hungary 2015. december 12 13. MIKULÁS KUPA 2015 Szervező Bizottság Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE VEGYES KORONG VERSENYSZÁM SZABÁLY TERVEZETE PÁLYA Vegyes korong versenyszám megrendezésére csak az ISSF nemzetközi szabályainak megfelelő kombinált olimpiai trap-skeet pálya

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

H I T & MISS TARGET Használati utasítás

H I T & MISS TARGET Használati utasítás H I T & MISS TARGET Használati utasítás 1. Biztonsági tájékoztatások és fontos figyelmeztetések - Mielőtt a fegyvert használatba venné olvassa el figyelmesen a Használati utasítást. - A céltáblát úgy kell

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Az egér bemutatása A B C D A C G H D E G H

Az egér bemutatása A B C D A C G H D E G H Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1. Töltse le a HOST Macro Engine telepítőjét a IABYTE hivatalos webhelyéről. 2. Futtassa a telepítőt,

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 18. MATEMATIKA ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 18. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2012/0305(COD) 5.4.2013 MÓDOSÍTÁS: 183-319 Jelentéstervezet Bas Eickhout (PE506.101v01-00) a fluortartalmú

Részletesebben

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE THE RULES OF THE AUDIT BOARD OF ZWACK UNICUM NYRT. Budapest, 2008. május 21. / 21 May, 2008 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ( Gt.

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez?

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? What kind of qualification is necessary as a certain condition to participate on the competition? A pályázaton való részvételhez

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 4 5. SZÁM ÁRA: 966 Ft 2007. május 27. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban,

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 22-febr.-2010 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálási szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 357400000; 357400010; 357400050; 357400250 Szinonimák Silicon dioxide

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

ios alkalmazásfejlesztés Koltai Róbert

ios alkalmazásfejlesztés Koltai Róbert ios alkalmazásfejlesztés Koltai Róbert robert.koltai@ponte.hu Mi az a block? Utasítások sorozata { }-ek között, amit egy objektumként tuduk kezelni. ios 4.0 és Mac OSX 10.6 óta 2 Egy példa a felépítésére

Részletesebben

használati utasítás TV-Dex

használati utasítás TV-Dex használati utasítás TV-Dex 2 tartalom a csomag tartalma... 4 Az eszköz leírása...5 TV-Controller...7 TV-Base...8 LED.... 9 kezdetek....10 Az egységek csatlakoztatása:... 10 Amikor egynél több tv-base egységet

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

White Paper. Grounding Patch Panels

White Paper. Grounding Patch Panels White Paper Grounding Patch Panels Tartalom 1. Bevezető... 1 2. A földelés jelentőssége... 3 3. AC elosztó rendszer... 3 4. Földelési rendszerek... 3 4.1. Fa... 3 4.2. Háló... 5 5. Patch panel földelési

Részletesebben