2013. Éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. Éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út / a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló Keltezés: Szombathely, május 14. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 2 P. H Statisztikai számjel Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. Éves beszámolójának mérlege A Mérleg Eszközök (aktívák) Adatok: 1000 Ft-ban Előző Sorszádosításai A tétel megnevezése Előző év év(ek)mó- Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7 sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi értékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1-7 sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1-8. sorok) Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.) I. KÉSZLETEK (1-6. sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó-, és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Keltezés: Szombathely, május 14. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. Éves beszámolójának mérlege A Mérleg Eszközök (aktívák) Adatok: 1000 Ft-ban Előző Sorszám A tétel megnevezése Előző év év(ek)mó Tárgyév dosításai a b C d E 35. II. KÖVETELÉSEK (1-7. sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III.ÉRTÉKPAPÍROK (1-5. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV.PÉNZESZKÖZÖK (1-2. sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (1-3. sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) Keltezés: Szombathely, május 14. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. Éves beszámolójának mérlege A Mérleg Források (passzívák) Adatok: 1000 Ft-ban Sorszádosításai A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)mó- Tárgyév a B d E 57. D. Saját tőke (I.-II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.) I JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60. IL.JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 61. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TATALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (1-3 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre céltartalék 72. F. Kötelezettségek (I.+II.+III.) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1-3. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-al szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77. II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1-8. sorok) Hosszú lejáratú kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb rész.viszonyban lévő váll-al szemben hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: Szombathely, május 14. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. Éves beszámolójának mérlege A Mérleg Források (passzívák) Adatok: 1000 Ft-ban Előző Sorszám A tétel megnevezése Előző év év(ek)mó- Tárgyév dosításai A B C d E 86. III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1-10. sorok) Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz-ban lévő váll-al szemben rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások (1-3. sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 102. FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) Keltezés: Szombathely, május 14. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetője (képviselője) P. H.

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. Éves beszámolójának eredmény-kimutatása (összköltség eljárással) A EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok: 1000 Ft-ban Sorszádosításai A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)mó- Tárgyév A B c d e Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 7. III. bevételek 4 8. Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14. IV. Anyag jellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V.Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI.Értékcsökkenési leírás VII. ráfordítások Ebből: értékvesztés 22. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 32. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 36. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet Keltezés: Szombathely, május 14. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. Éves beszámolójának eredmény-kimutatása (összköltség eljárással) A EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok: 1000 Ft-ban Előző év(ek Sorszám A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév A B c d e 39. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) 40. B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 43. XI. Rendkívüli ráfordítások 44. D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 45. E. Adózás előtti eredmény (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, Részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 50. G. Mérleg eredmény (±F Keltezés: Szombathely, május 14. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 ÉNYKK Zrt. Cégjegyzékszám: Szombathely KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET év P a p p László vezérigazgató 1

9 Tartalomjegyzék 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása A számviteli politika rövid ismertetése Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési módok, módszerek ismertetése Az eszközök értékelése Amortizációs politika bemutatása Értékvesztés elszámolásának rendje Céltartalék képzés alkalmazott alapelvei A szokásos és a rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai A beszámoló elkészítésének számviteli politikában meghatározott időpontja 6 Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések Követelések követelések Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg eredmény Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Mérlegben nem szereplő kötelezettségek Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Bevételek, költségek és ráfordítások alakulása Bevételek alakulása Költségek és ráfordítások alakulása Valós vagyoni, jövedelmi helyzet értékelése Vagyoni helyzet, eszköz- és tőkeösszetétel Jövedelmi helyzet Likviditási helyzet tájékoztató adatok Többségi részesedésű társasággal kapcsolatos információk Elkülönített állami pénzalapokból kapott összegekkel kapcsolatos információk CASH FLOW kimutatás A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, keresettömege, valamint a személyi jellegű kifizetéseknek alakulása A részvénytársaság ügyvezetése és a vezető tisztségviselők részére adott juttatások, kedvezmények részletezése Társasági adóalap meghatározása, értékelésből adódó adóalap módosító tételek Társasági adóalap meghatározása Jövedelem- (nyereség) minimum Környezetvédelemmel kapcsolatos információk A mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentősebb folyamatok és események áttekintése Tulajdonosi szerkezet változás Vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változások A részvénytársaság éves beszámolójának aláírására kötelezett személy Könyvviteli szolgáltatás körébe tatozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személyek 14 2

10 Általános rész 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Az MNV Zrt. 444/2012. sz. Alapító Határozatával döntött az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. megalakításáról, melyet a Cégbíróság december 28-án jegyzett be. A társaság neve: Rövid név: ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÉNYKK Zrt. Székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: A társaság 100 %-os tulajdonosa a Magyar Állam. Az alapítói jogköröket gyakorló szervezet: MNV Zrt Budapest Pozsonyi út. 56. A társaság alapításkori tőkeszerkezete: Jegyzett tőke 20 MFt, pénzbeli hozzájárulás. Tevékenységi köre: Főtevékenység: Üzletvezetés tevékenységek: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (pályáztatás), Vagyonkezelés információs szolgáltatás szakmai, tudományos, műszaki tevékenység A társaság határozatlan időtartamra alakult. A működés megkezdésére a bejegyzés napjával került sor. A társaság első üzleti éve: Az ÉNYKK Zrt. létrejöttének célja, hogy az Északnyugat-magyarországi régió Volán Társaságait felölelő vállalatcsoportban (Balaton, Bakony, Kisalföld, Somló, Vas, Zala Volán) a társaságcsoport szintű irányítási eszközök segítségével biztosítsa a vállalatcsoport szintű gazdasági érdekek egységes és hatékony érvényre jutását. A részvénytársaság bankszámla száma: Budapest Bank Zrt: A társaság vagyona: Adatok ezer Ft-ban Alapításkor december 31-én Saját tőke Ebből: jegyzett tőke A számvitelt szabályozó főbb szabályzatok: - Számviteli politika, melynek keretén belül kerül meghatározásra: - Számlarend, - Bizonylati rend, - Eszközök és a források értékelési szabályai, valamint 3

11 - Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályozása - Számlázási rend - Pénzkezelési szabályzat. A társaság gazdálkodási sajátosságait, valamint a beszámolási időszak jelentősebb eseményeit az üzleti jelentés tartalmazza. Cégjegyzésre jogosultak: - Vezérigazgató önállóan. - Két igazgatósági tag együttesen. Az Igazgatóság tagjai: Dr. Simon Zoltán Igazgatóság elnöke (an: Hauser Edit) 1118 Budapest, Sasadi út em. 3. Dr. Koncz Pál Igazgatósági tag (an: Kirják Lenke) 8600 Siófok, Öreghegyi utca 37. Papp László Igazgatósági tag (an: Móricz Márta) 9900 Körmend Mező u. 10. A Felügyelő Bizottság tagjai: Dávid Ilona FB elnöke (an.: Varga Ilona), 2040 Budaörs, Károly király utca em. 1. Fülöp Attila Zoltán FB tag (an: Baráth Piroska), 2049 Diósd, Körös utca 3. Oláh Gábor FB tag (an.:tóth Erzsébet), 8900 Zalaegerszeg, Platán sor em. 24 Kötelező könyvvizsgálattal kapcsolatos információk: Társaságnál a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően választott könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló adatai: Even Balance Kft. (Cégjegyzékszám: , könyvvizsgálói nyilvántartása vételi szám: , székhely: Érd, Hunor utca Budapest, Révay u em. 105.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt természetes személy: Helyes-Pongó Ágnes Felcsút, Arany János utca 1/B. ép.(könyv. regisztrációs szám: ). A személyében felelős könyvvizsgáló tartós távolléte esetére helyettesítésre kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Nagy Judit 1165 Budapest, Vak Bottyán utca 25. (Könyv. regisztrációs szám: 04136) A könyvvizsgálói feladatok ellátásának díja a beszámolási időszakra vonatkozóan ,- Ft/év + Áfa. A könyvvizsgáló részére egyéb kifizetésre nem került sor A számviteli politika rövid ismertetése A társaság számviteli politikájában rögzítette, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva alapvető szempontnak kell tekinteni a számviteli alapelvek betartását. A társaság alapítói okirata alapján a számviteli politika jóváhagyása az Igazgatóság hatásköre. A részvénytársaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. Gazdasági tevékenységéről éves beszámolót készít, ami - Mérlegből - Eredménykimutatásból, - Kiegészítő mellékletből áll. A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel. A mérleg és az eredménykimutatás a számviteli törvény 1. és 2. számú mellékletében rögzített A változat formában készül. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít. 4

12 Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési módok, módszerek ismertetése Az eszközök értékelése Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelése az Sztv.-nek megfelelően, egyedileg történik. A mérlegbe állítandó érték a könyvekben kimutatott bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként határozandó meg Amortizációs politika bemutatása A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén esetlegesen várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogja a Társaság. A maradványérték és az értékcsökkenés mértékének dokumentálása az állományba vételi bizonylaton egyedileg történik. A maradványértéket a társaság ügyvezetője határozza meg. A tárgyi eszközök körében az értékcsökkenés meghatározásánál a Társaság a lineáris módszert alkalmazza, alapja a bruttó érték. Az értékcsökkenés éves mértéke a fenti maradványérték és várható használati idő függvényében százalékos formában kerül meghatározásra és az analitikus nyilvántartásban rögzítésre. Az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától kell elszámolni. A Társaság a ,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét használatbavételkor egy összegben számolhatja el értékcsökkenési elírásként. A kis értékű értékcsökkenés elszámolásának időpontja az eszköz beszerzési hónapjának utolsó napja. Az ilyen módon leírt eszközöket a cég mennyiségben nem tartja nyilván. A fizikai elhasználódásukkor nem kerülnek selejtezésre. A Társaság a ,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét 18 hónap alatt számolja el. A tervezett leírást meghaladóan terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a Szt. 53 szerint - akkor, ha a tárgyi eszközök, a beruházás értéke tartósan lecsökken. Ez bekövetkezhet erkölcsi avulás miatt, a vállalkozási tevékenység változása miatt, ha az eszköz, a beruházás feleslegessé vált, illetve ha az eszköz, a beruházás megrongálódott, megsemmisült, így rendeltetésének megfelelően nem használható. Az érték csökkenését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz, a beruházás értéke a piaci értéknek, illetve a használhatóságnak megfeleljen. Mivel az értékcsökkenési leírásként csak a terv értékcsökkenés mutatható ki, a terven felüli értékcsökkenés elszámolása az egyéb ráfordítások között szerepel Értékvesztés elszámolásának rendje Az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vevő, az adós minősítése alapján (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartósnak tekinthető a követelés könyv értéke és várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet, ha a követelés kiegyenlítésére a fizetési határidőt követő 60 napon belül nem került sor. 5

13 Jelentősnek akkor tekinthető a veszteségjellegű különbözet, ha meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékének a 20%-át, vagy az 50 ezer Ft-ot. A határidőn túli követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. Amennyiben más információ nem áll rendelkezésre, csak a fizetési késedelem, akkor az alábbi értékvesztéseket kell elszámolni. Időintervallum Értékvesztés %-a nap 25 % nap 50 % nap 80 % 361 nap felett 100 % Amennyiben egy vevőnél több különböző lejáratú követelés is van, akkor az értékvesztés elszámolásakor a legmagasabb %-kal számolja el a társaság az értékvesztést. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen (legalább 20%-kal) meghaladja a követelés könyv értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani Céltartalék képzés alkalmazott alapelvei A Társaság céltartalékot az Sztv. 41. alapján követelésekkel szembeni várható kötelezettségekre képez. A céltartalék képzésének mértékét a valós eredmény megállapítása vezérli. A Sztv 41. -ban a Társaság törvényi lehetőséget biztosít céltartalék képzését a szükséges mértékben olyan harmadik féllel szemben fennálló fizetési kötelezettségekre, amelyek múltbeli vagy folyamatban lévő ügyekből, szerződésekből származnak, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint bizonyosan vagy várhatóan felmerülnek, a mérleg készítésekor összegük és esedékességük időpontja még bizonytalan, és ezekre a vállalkozó egyéb módon nem biztosított fedezetet. A Társaságnál jellemzően céltartalék-képzés a következő esetekben lehet. Jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettség Biztos jövőbeni kötelezettség Végkielégítés miatti fizetési kötelezettség A szokásos és a rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai A rendkívüli események eredményre gyakorolt hatásai függetlenek a vállalkozás tevékenységétől, a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek. A rendkívüli gazdasági események a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban A beszámoló elkészítésének számviteli politikában meghatározott időpontja A mérlegkészítés időpontja a beszámolási időszakot követő február 15. 6

14 Specifikus rész 1.3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Immateriális javak Az immateriális javak állományának nyitó és záró értékét, valamint az évközi változásokat az 1. sz. melléklet szemlélteti. A társaság tevékenység megkezdésével, bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatban felmerült költségeket a társaság alapítás-átszervezés értékeként számolja el. A beszámolási időszakban aktivált érték eft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: A társaság 50 eft értékben logó használati jogot vásárolt, grafikai tervezés díja 240 eft, levélpapír 55 eft Részvény előállításhoz kapcsolódó költségek 397 eft eft a Consult-Union Partners Tanácsadó Kft. által számlázott - a Kisalföld Volán Zrt., a Bakony Volán Zrt., a Balaton Volán Zrt, a Vasi Volán Zrt., a Zala Volán Zrt és a Somló Volán Zrt. társaságok 41/2012 (XI.12) RJGY határozatban foglaltak értékének könyvvizsgáló általi meghatározása és hitelesítése tárgyában létrejött szerződésben vállalt szolgáltatás díja, Ügyvédi megbízási díj és költségátalány eft összegben merült fel Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök állományának alakulását, az elszámolt értékcsökkenési leírást, valamint annak részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök értékében 147 eft növekedés történt, ami 1 db Tablet beszerzésének értéke Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések A tartós részesedések adatait a 3. számú melléklet tartalmazza. A beszámolási időszakban a társaság tulajdonába kerültek az Északnyugat-magyarországi régióba tartozó Volán társaságok állami tulajdonban lévő részvénycsomagjai. A társasági részvénycsomagok apportértéke eft. A régióba tartozó Volán társaságok dolgozói részvényeiből az átalakításra szabályszerűen be nem nyújtott, érvénytelenített részvények átalakítása révén kibocsátott, központi értékpapírszámlán elhelyezett dematerializált részvényeket megvásárolta, vételára eft Követelések követelések A társaság egyéb követeléseinek értéke 93 eft, ami a társasági adó előleg többletéből adódik. 7

15 Pénzeszközök A társaság pénzeszközei az alábbiak szerint alakultak: Adatok eft-ban Megnevezés Bázis Tény Index % Készpénz forint Bankbetétek: - pénzforgalmi bankszámla ,62 - lekötött bankbetét bankkártya letéti számla Összesen: ,62 Pénzeszközök : ,62 Az MNV Zrt. Igazgatósága október 31-én elhatározta az ÉNYKK Zrt. alaptőkéjének ,- Ft pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke emelés összege november 19-én a Társaság bankszámláján jóváírásra került. Ezen összegből az Alapítói Határozat döntése alapján az ÉNYKK Zrt. a Bakony Volán, Balaton Volán, Somló Volán, Vasi Volán és a Zala Volán dolgozói részvényeiből az átalakításra szabályszerűen be nem nyújtott, érvénytelenített részvények átalakítása révén kibocsátott, központi értékpapírszámlán elhelyezett dematerializált részvények Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint bizományoson keresztül történő értékesítésének eft összegű vételárát december hónapban a Volán társaságoknak átutalta. A fennmaradó összeg és az egyéb, ideiglenesen szabad pénzeszközét a társaság lekötötte. A beszámolási időszak végén a lekötött bankbetétek összege eft. A társaság külföldi pénzeszközzel nem rendelkezik Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások eft összegéből: eft a megbízási szerződés alapján végzett menedzsment szolgáltatás árbevétele 120 eft sajtófigyelési szolgáltatás árbevétele 468 eft lekötött bankbetét évi kamata 17 eft hírlap előfizetés évi összege Saját tőke A részvénytársaság saját tőkéjének összege eft Jegyzett tőke A társaság jegyzett tőkéjének összege eft, amely a bázis időszakhoz képest efttal emelkedett. A jegyzett tőke összege a beszámolási időszakban két alkalommal változott. A tulajdonos MNV Zrt. 72/2013. (III.20.) Alapítói Határozat értelmében március 20. napjával elhatározta a társaság alaptőkéjének eft összeggel, új részvény zártkörű forgalombahozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. A társaság vagyonába történő változás cégbírósági bejegyzésére május 2-án került sor. Az 573/2013 (XI.11.) sz. Alapítói Határozat szerint az MNV Zrt. Igazgatósága október 31-én elhatározta az ÉNYKK Zrt. alaptőkéjének ,- Ft pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke emelés összege november 19-én a Társaság bankszámláján jóváírásra került. A tőkeemelés cégbírósági bejegyzésére december 6-án került sor. 8

16 A jegyzett tőke részvényfajták összetétele december 31-én: 1 db eft névértékű törzsrészvény db 1000 Ft névértékű dematerializált törzsrészvény Tőketartalék Az pontban leírt eft összegű nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát az északnyugatmagyarországi régióba tartozó Volán társaságok állami tulajdonban lévő részvénycsomagjai képezték. A társaság tulajdonába került társasági részvénycsomagok apportértéke eft. A jegyzett tőkeemelés és az apport érték közötti eft különbözetet (ázsió) a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg a tőketartalék terhére számolta el a társaság Eredménytartalék Az eredménytartalék december 31-én a mérlegben kimutatott összege eft, állományváltozása az alábbiak miatt jelentkezik: Adatok eft-ban Megnevezés Érték évi záró állomány évi mérleg eredmény Lekötött tartalékba való átvezetés december 31-i záró állomány A lekötött tartalékba való átvezetésről a következő pontban található részletes információ Lekötött tartalék Az eredménytartalékból lekötött tartalékba az immateriális javak között kimutatott alapításátszervezés aktivált értékével azonos összeg került átvezetésre Mérleg eredmény Társaság mérleg eredménye eft. Az eredmény kimutatás tételeinek bemutatását az 1.4. pont tartalmazza Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek bontása a mérlegben rögzítettek szerint: Adatok eft-ban Megnevezés Bázis Tény Index % Szállítói kötelezettségek ,25 rövid lejáratú kötelezettségek ,04 Összesen: ,33 A mérleg fordulónapi szállítói állományból eft a Volán társaságok által a több munkáltató által létesített munkaviszonyra vonatkozó megállapodás alapján átterhelt összeg. A tételek pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént. 9

17 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló részére járó munkabér, a vezető tisztségviselők részére járó tiszteletdíj, az ezekhez kapcsolódó adó és járulék tételekből, valamint egyéb fizetendő adókból (áfa, helyi iparűzési adó, társasági adó) tevődnek össze Passzív időbeli elhatárolások A társaság könyveiben nyilvántartott passzív időbeli elhatárolások összege eft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Prémium és járulékai eft Könyvvizsgálói díj 790 eft Közbeszerzési szakértői általány 500 eft Eszközhasználati díj 360 eft Jogi szolgáltatás 300 eft Ügyviteli szolgáltatás díja 200 eft videokonferencia szolgáltatás rendszer támogatásának átalánydíja és mobil internet díja 106 eft Értékpapír számlavezetés 68 eft (postaköltség, bérleti díj) 9 eft Mérlegben nem szereplő kötelezettségek A társaságnak mérlegben nem szereplő kötelezettsége nincs Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Bevételek, költségek és ráfordítások alakulása Bevételek alakulása Értékesítés nettó árbevétele Adatok eft-ban Megnevezés Bázis Tény Tény/Bázis (%) Sajtófigyelési szolgáltatás Menedzsment szolgáltatás Összesen A társaság a bázis időszakban gazdasági tevékenységet nem végzett, bevétele nem keletkezett. A évi eft összegű árbevételét a sajtófigyelési szolgáltatás, valamint meghatározó súllyal a menedzsment szolgáltatás árbevétele biztosította bevételek Az egyéb bevételek között 4 eft összegben az adók és járulékok adóhatóság felé történő kifizetéséből adódó kerekítési különbözete szerepel. 10

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben