a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke"

Átírás

1

2 T i s z t e l t K o l l é g á k, K e d v e s B a r á t a i n k! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n a - z s i e g k é e s r z s e é s g e s ö r e g e d é s h a n g s ú l y o s s á g a m a z e g é s z v i l á g o n e g y r e n a g y o b b - g t a z á d r a s á a g d i a l k m i h í v á s t j e l e n t e n e k o a r z i i d s ő z e l l e m i h a n y a t l á s k ó r f o r m á i é s a z e g y é b h o s s - z g ú o n d i o d z e á j s ű s á a p l o l á j s á s r a ó l i d ő s k o r i á l l a p o Az I d ő s e k V i l á g n a p j á h k o a z p c s o l ó d ó a z n i d ő s k o r s z - o m c e i d á i l c i s n á l i s k i h í v á s a i t ú m e g k ö z e l í t ő t u d o m á n y o s, s z a k m a i, s z a k m a p o l z i v t é i n k y a r i e, r e n d e m z e t k ö z i t a n á c s k o z á s r a h s z a k e m b e r e k e t : á p o l ó k a t é s s z o c i á l i s m u n k á s o k a t, o r v o s o k a t é s g y ó g y s z e r é s z e k e t, f i z i m e n t á l h i g i é n i k u s o k a t, k ö z g a z d á s z o k a t é s s z o c i á l p o l i t i k u s o k a t. A r e n d e z v é n n y e l k ö s z ö n t j ü k e g I y v b á e n L á s z l,a ó t s i k e r e s ö r e g e d é s t m o d e l l s z e r ű e n p é l d á z n a g y t e k i n t é l y ű, a k l a s s z i k u s i d ő r e n d i b e s o r o l á s s z e r i n t a z i d ő s k o r o s z t á l y s o r a m i n d m á i g i g e n n a g y k ö z é l e t i é s s z a k m a i a k t i v i t á s t k i f e j t ő e m e r i Ú j s z e r ű l e s z a, t e r m a l t á l i a d k z ő o s z g ó o n d o z á s i n t e r p r o f e s s z i o n á l i s s z e m l é l e t é t é s g y a k o r m u t a t j a - h b a n e g s ú l y o z n i k í v á n j a a z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k á l t a l g e n e r á l t ö s s z e t e t t p m e g o l d á s á b a n a m e g k ö z e l í t é s e k k o m p l e x i t á s á n a k é s i n t e g r á l t s á g á n a k s z ü k s é g s z e r ű f tu d o m á n y o s e r e d m é n y e k s z o l g á l t a t t a ú j l e h e t ő s é g e k, a s z o c i á l i s é s e g é s z s é g ü g y i s h a r m o n i z á l á s á t, a n e m z e t k ö z i k i t e k i n t é s t. Ú j s z e r ű l e s z a k o n m f e r t e n c e i g a y, b e o l v a s z t j a a h o s s z ú t á v ú g e r - o n g t e o r l i ó g á i t a r i i a i s z o c i g o n d o z ó i- á p o l á s d i s z e r e n k s - s z a k m a p o i l i t i k a i i n n o v á c i ó j á r a f S ó z k o u c s i z á l ó i s K l a s z t e E g y e s ü l e é t s a z i d ő s g y ó g y á s z a t f e j l e s z t é s é v e l, a f i z i o l ó g i á s é s a k ó r f o l k í s é r l e t e -, s a k l a p i -, n i k é a s i t u d o m á n y o s k u t a t á s á v a l é s s s z a k f m o g a l p a o l k i o M t z ó i a g k á y v a r l i G e r o n t o l ó g i a i é s G e r i á t r i a i T 2 0 á 1 r s 3 a s é á v g i á t t e k i n t ő s e r e g s z e m l é j é t. R é s z t v e s z n e k a k o n f e r e n c i á n a h a z a i e g é s z s é g ü g y i é s s z o c i á l i s á g a z t ú l m e n ő e nv e z e t ő k ü l f ö l d i i d ő s g o n d o z á s i s z a k A e m z b e r á e l k. t a l á n s o z s e f ü ö g s g é s e k r e r á v i l á g í k o n c e p c i ó k, a j á n l h a t ó k e z d e m é n y e z é s e k, ú j e r e d m é n y e k, ú j i n f o r m á c i ó s f o k e l l ő f i g y e l m e t b i z t o s í t u n k e g y e d i t a p a s z t a l a t o k n a k, k ü l ö n l e g e s m e g o l d á s o k n a k : v á r j a k t í v r é s z v é t e l é t, f s o z r ó m b á e t l u i m / ú p o p r s e z t e n r t á c i ó j á t a m e g a d o t t t é m a k ö r ö k m e n A r e n d e z v é n y r e m e k a l k a l o m a z i d ő s e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k t u d á s m e g o s z t á s á r a s z a k t e r ü l e t e i n e k j o b b m e g i s m e r é s é r e. J ó l e h e t ő s é g e t t e r e m t a r r a n e m z e t k ö z i ú j d o n s á a g t o k é s n e m z e t k ö z i k ö r n y e z e t b e n b e m u t a s s u k h a z a i e r e d g y a k o r l a t a i n k a t. M e g f e l e l ő t e r e p l e s z r e m é n y e i n k s z e r i n t a k ö z ö s n y e h o g y s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k, i s m e r e t s é g e k k ö t t e s s e n e k. H í v j u k é s v á r j u k t e h á t m i n d a h n o n g y i y u k j a t o : b b a n é r t h e s s ü k e g y m á s t! Ő s z i n t e t i s z t e l e t t e l a S z o c i á l i s K l a s z t e r é s a z M G G T n e v é b e n : dr. Egervári Ágnes a Szociális Klaszter Egyesület elnöke Prof. dr. Székács Béla az MGGT elnöke Prof. dr. Kiss István a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

3 EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK A SZOCIÁLIS KLASZTER EGYESÜLET ÉS A MAGYAR GERONTOLÓGIAI ÉS GERIÁTRIAI TÁRSASÁG MEGRENDEZI AZ IDŐSGYÓGYÁSZAT ÉS AZ IDŐSGONDOZÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEIVEL FOGLALKOZÓ I. Interprofesszionális konferenciát az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával A Konferencia díszelnöke: Prof. Dr. Iván László Időpont: október 1-2. Helyszín: Budapest, Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina körút ) A konferencia nyelve magyar és angol. A konferencia szociális szakemberek számára 10 továbbképzési kreditpontot jelent. A Konferencia egyben az MGGT XXXVI. Kongresszusa, a akkreditációja folyamatban van. A Konferenciát megelőzően, a Konferenciához csatlakozóan SZAKMAI MŰHELYTALÁLKOZÓ lesz, a Konferencia külföldi meghívottai, az Európai Geriátriai Társaság vezetőségi tagjai és a Minisztérium képviselői között, szeptember 28.-án.

4 A Konferencia fő témakörei 1. Európai kutatás és szakmapolitika - összefoglalók a SZAKMAI MŰHELYTALÁLKOZÓ-ról 2. Élethossz-éleminőség kérdései 3. Antiaging kutatások aktuális eredményei 4. Méltósággal élni méltósággal befejezni: életvégi döntések 5. Demencia gondozás otthon gondozás/gondozó családok: a segítők segítése 6. Quality of care: indikátorok 7. Interprofesszionális szemlélet: elmélet és praxis 8. Mozgás- és foglalkoztatás terápiák 9. Fogyatékkal élni időskorban 10. Idősek és gyógyszerek 11. Idősek és segédeszközök; korszerű incontinentia ellátás 12. Só-és folyadékháztartás: mi az optimális hidratáció? 13. A gerotechnológia új vívmányai 14. Idősek egészségmegtartó, időseket gondozó népegészségügyi programok lehetősége és költséghatékonysága 15. A gyógyszerészek geriátriai tanácsadói-gondozói képesítése 16. Komplex szemlélet az idősellátás szakembereinek képzésében továbbképzésében a háziorvosi ellátás idősgondozási lehetőségei A Konferencia szakmai szervezői: Dr. Egervári Ágnes EÁ Szociális Klaszter Egyesület,1146 Budapest, Hungária krt Telefon: Prof. Dr. Székács Béla SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport-Szt. Imre Kórház, Geriátria 1115 Budapest, Halmi u Tel.: Prof. Dr. Kiss István SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport-Szt. Imre Kórház, Geriátria 1115 Budapest, Halmi u

5 Tudományos és Szervezőbizottság: A bizottság vezetői: Dr. Egervári Ágnes, Prof. Dr. Kiss István Tagjai: Prof. Dr. Bakó Gyula Czibere Károly Fábián Gergely PhD Prof. Dr. Gulácsi László Skultéti József Prof. Dr. Szabó Lajos Prof. Dr. Székács Béla Prof. Dr. Székely Miklós Dr. Zékány Zita Dr. Zöllei Magdolna c. egyetemi docens Szervező iroda: Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda 1052 Budapest, Kígyó u Szervező: Szalma Márta Levélcím: 1243 Budapest, Pf Tel.: ; Fax: Regisztráció: Nagy Dóra Szállásinformáció: Szepesi Gizella Internet: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Helyszíni regisztráció: október 1. (kedd) október 2. (szerda) Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák) Konferencia részvételi díj (fogadással): Regisztrációs díj szeptember 9-ig befizetve szeptember 23-ig befizetve a helyszínen fizetve Egyetemi és PhD hallgatók a konferencia tudományos programját térítésmentesen látogathatják. A hallgatói jogviszonyt az adott intézet által kiállított dokumentummal kell igazolni. A napijeggyel rendelkezők névkitűzőt kapnak és a tudományos programon vehetnek részt. Fontosabb időpontok: Kedvezményes jelentkezési határidő: szeptember 9. Absztrakt beküldési határidő: szeptember 6. Szállásdíj befizetés határideje: augusztus 26. Részvétel lemondás határideje: szeptember 10. Napijegy Klaszter, MGGT tag: Ft Ft Ft Ft Nem tag: Ft Ft Ft Ft

6 JELENTKEZÉS: A konferenciára való jelentkezés elektronikus úton történik a konferencia honlapjáról: kongresszusok/egymást értő szakemberek Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével is Bp. Pf. 553; Fax: ELŐADÁS BEJELENTÉS Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) és poszterek bejelentését, elektronikus formában. Az előadások azonos értékű, hosszabb vitalehetőségű poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Tudományos Szervezőbizottsága fenntartja. A bejelentés preferáltan on-line történik a Szervezőiroda honlapján keresztül. A honlapon elérhető on-line űrlap kitöltésével kérjük megküldeni az összefoglalókat magyar és/vagy angol nyelven. Lehetőség van a hagyományos módon történő absztrakt beküldésre is; csatolt fileban az alábbi címre: Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Tudományos és Szervezőbizottság fenntartja. Felkért referátumok és hozzászólások is elhangzanak. Kérjük, hogy az absztraktot számítógéppel készítse el! Az absztraktot magyar és/vagy angol nyelven kérjük beküldeni! Több szerző esetén húzza alá az előadó szerzőt. Betűnagyság: 12 pontos, Betűtípus: Times New Roman. Az absztrakt mérete: A/5 lap nagyság, minden margó szélessége: 1,5 cm. Az absztrakt változatlan formában jelenik meg, ezért kérjük, hibátlan szöveget adjon meg! A kívánatos szerkezet alcímei: Háttér-célkitűzések; Módszerek; Eredmények-következtetések. Absztrakt beküldési határidő: szeptember 6. Prezentáció: Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek: PC, projector, Windows XP program Video (VHS rendszer) Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk.

7 SZÁLLÁS AJÁNLAT Mercure Budapest Buda **** (H-1013 Budapest, Krisztina körút ) A konferencia helyszínéül szolgáló és tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető szálloda a főváros budai oldalán a Déli pályaudvar közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Gépkocsival, érkező vendégek a szálloda saját mélygarázsában /480.-Ft/óra vagy Ft/ nap áron/ parkolhatnak. A Standard szobák légkondicionálóval, minibárral, kábeltévével, telefonnal felszereltek. A szálloda összes szobája nemdohányzó. Szálloda felszereltsége: Attila étterem, Budavár étterem, Lobby bár, Shop. Szobaárak tartalma: szállás büféreggelivel, ingyenes WIFI használat a szálloda egész területén, ÁFA, IFA. Hunguest Hotel Griff *** (H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) A szálloda a főváros budai oldalán kellemes környezetben, az M1-es és M7-es autópályáktól, illetve a Kelenföldi pályaudvartól néhány percre helyezkedik el. A városközpont és a konferencia helyszíne tömegközlekedési eszközökkel könnyen elérhető, a gépkocsival, érkező vendégek részére zárt parkoló áll rendelkezésre. A vendégek részére kellemes, nyugodt környezetben, Classic és Superior minősítésű, igényesen berendezett, légkondicionált, minibárral, kábeltévével, telefonnal felszerelt szobákban biztosítanak szálláslehetőségeket. Szálloda felszereltsége: Phönix étterem, Colibri kávézó, Harmónia Wellness Központ /pezsgőfürdő, szauna, szolárium, masszázs/, Squash és Fitness Központ /Fitness terem cardio és izotonikus gépekkel, Squash pályák/. Szobaárak tartalma: szállás büféreggelivel, korlátlan fitness terem, valamint napi egyszeri szauna és jakuzzi használat, ÁFA, IFA. Konferencia helyszínének a megközelítése tömegközlekedéssel: A szálloda mellett közvetlenül megálló 19-es vagy 49-es villamosokkal 6 megálló a Gellért térig, ott átszállás a 18-as villamosra ahonnan 5 megálló a Déli pályaudvar.

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011.

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében nagy örömmel és szeretettel hívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő Kolléganőt és Kollégát az ötödik

Részletesebben

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ Hosszú idõ után rendezzük Kongresszusunkat ismét Budapesten. A helyszín nagyszerûnek ígérkezik mind az eszmecserére,

Részletesebben

Alapinformációk INVITÁLÓ. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa 2014. január 22-25 Budapest

Alapinformációk INVITÁLÓ. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa 2014. január 22-25 Budapest Alapinformációk Konferencia neve: Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa Konferencia címe: Ép lélekben ép test Corpus sanum in mente sana Időpont: 2014. január 22-25. Helyszín: Budapest

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK!

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! ÉRTESÍTŐ 1 KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XIII. Nemzeti Kongresszusának rendezési jogát 2015-ben a Semmelweis

Részletesebben

Közös tudás a gyógyításért. Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa 2014 NOVEMBER. PESTI VIGADÓ Budapest. második értesítő 13-15.

Közös tudás a gyógyításért. Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa 2014 NOVEMBER. PESTI VIGADÓ Budapest. második értesítő 13-15. Közös tudás a gyógyításért Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa második értesítő PESTI VIGADÓ Budapest 2014 NOVEMBER 13-15. A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusát 2014.

Részletesebben

1979. július 1-én vonult nyugdíjba. 1983. március 22-én Pécsett hunyt el.

1979. július 1-én vonult nyugdíjba. 1983. március 22-én Pécsett hunyt el. PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikánk alapítója: Hámori Artur professzor *Újvidék, 1909. márc. 18. - Pécs, 1983. márc. 22. Hámori Artur 1909. március 18-án, Újvidéken született. Középiskoláit

Részletesebben

Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest, Pf.: 11. Tel: (+36-1) 299-0184, 299-0185, 299-0186 FAX: +36-1 299-0187 www.convention.hu

Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest, Pf.: 11. Tel: (+36-1) 299-0184, 299-0185, 299-0186 FAX: +36-1 299-0187 www.convention.hu Kongresszusi iroda / Congress Office Regisztrációval és absztraktokkal kapcsolatos információ Information concerning the registration and abstracts Horvát Renáta / rhorvat@convention.hu Kiállítással és

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! 2. ÉRTESÍTŐ KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önt a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki

Részletesebben

Haladó Intenzív Terápiás Tanfolyam: gépi lélegeztetés

Haladó Intenzív Terápiás Tanfolyam: gépi lélegeztetés Az Európai Intenzív Terápiás Társaság (ESICM) és a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság szervezésében 2 napos haladó gépi lélegeztetési tanfolyamot szervezünk a MAITT 40. kongresszusával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Honlap: www.mraecongress.ke.hu

TÁJÉKOZTATÓ. Honlap: www.mraecongress.ke.hu TÁJÉKOZTATÓ Honlap: www.mraecongress.ke.hu A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének XVIII. Kongresszusát a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház rendezi

Részletesebben

A konferenciával kapcsolatos információk:

A konferenciával kapcsolatos információk: I. körlevél VII. MaViGe Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Sümeg, 2010. április 15 17. Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! Ezúton szeretettel meghívjuk/meghívunk a VII. MaViGe Makroszkopikus

Részletesebben

III. Kongresszusa. Magyar Fejlődésneurológiai Társaság. 2013. május 10-11. Eurostars Budapest Center Hotel. www.conf.hu/mft2013

III. Kongresszusa. Magyar Fejlődésneurológiai Társaság. 2013. május 10-11. Eurostars Budapest Center Hotel. www.conf.hu/mft2013 Magyar Fejlődésneurológiai Társaság Eurostars Budapest Center Hotel 2013. május 10-11. www.conf.hu/mft2013 1 A veleszületett kóros mozgás- és értelmi fejlődés prevenciója Gyermekgyógyász, gyermekneurológus,

Részletesebben

Második értesítés. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése

Második értesítés. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Együttműködésben az ISPO VI. Közép európai Konferenciájával Nyíregyháza, 2011. augusztus 25 27. Második értesítés -

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

Gyermeknõgyógyászat, kiskorúak STI betegségei - diagnosztika, etikai kérdések Szexuális erõszak és STD.

Gyermeknõgyógyászat, kiskorúak STI betegségei - diagnosztika, etikai kérdések Szexuális erõszak és STD. Kedves Kollégák! Szeretettel invitáljuk Önöket a Magyar STI Társaság XX. Nagygyûlésére, mely 2015. november 12-14. között kerül megrendezésre a budapesti Danubius Health Spa Resort Helia Hotelben. Ez a

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

rogramfüzet A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGÁNAK XI. KONGRESSZUSA SOPRON 2005. június 2-4.

rogramfüzet A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGÁNAK XI. KONGRESSZUSA SOPRON 2005. június 2-4. Alapítva: 1993 A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGÁNAK XI. KONGRESSZUSA SOPRON 2005. június 2-4. rogramfüzet A kongresszus rendezõje: Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati

Részletesebben

18. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. Tudomány és innováció A gyógyszer- és takarmányipar fejlesztései a szaporodásbiológiai gyakorlatban

18. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. Tudomány és innováció A gyógyszer- és takarmányipar fejlesztései a szaporodásbiológiai gyakorlatban 18. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ Tudomány és innováció A gyógyszer- és takarmányipar fejlesztései a szaporodásbiológiai gyakorlatban A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Budapest Airport Hotel Stáció 2220

Részletesebben

Kórházak újraértelmezése: európai kihívások

Kórházak újraértelmezése: európai kihívások Kórházak újraértelmezése: európai kihívások Danubius Health Spa Resort Margitsziget, Budapest 2013. október 7-9. Az egészségügy állandóan egyensúlyozni kényszerül a folyamatosan fejlődő otthoni és alapellátások

Részletesebben

VIII. Kongresszusa, 2011. szeptember 23-25.

VIII. Kongresszusa, 2011. szeptember 23-25. Magyar r Resuscitatios s c ti s Társaság ág Multidisciplináris tudományos társaság az újraélesztésért. Alapítva: 2001 Hungarian Resuscitation Council The Official Partner of the European Resuscitation

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet Magyarországi Szekció XXXV. Kongresszusa. Békéscsaba, 2014. október 3-4. Phaedra Rendezvényközpont.

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet Magyarországi Szekció XXXV. Kongresszusa. Békéscsaba, 2014. október 3-4. Phaedra Rendezvényközpont. Magyar Nőorvos Társaság Délkelet Magyarországi Szekció XXXV. Kongresszusa Békéscsaba, 04. október 3-4. Phaedra Rendezvényközpont Program Köszöntő Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 997, 005 után 04-ben

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény szervezője: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar. Cím: 1088

Részletesebben

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7.

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7. Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! Õszinte tisztelettel köszöntöm a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága nevében az I. Interdiszciplináris Kongresszus valamennyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. http://www.fejfajas-tarsasag.hu

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. http://www.fejfajas-tarsasag.hu ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A kongresszus helyszíne Best Western Hotel Magistern*** 8600 Siófok, Beszédes sétány 72. Tel: 84-519-600 Fax: 84-519-601 A regisztrációs iroda és nyitva tartása 2005. április 29.

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben