a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke"

Átírás

1

2 Tisztelt Kollégák, Egyesületi és Társasági Tagok, kedves Barátaink! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n, - a s z i e k g e é r s z e s é g e ö s r e g e d é s h a n g s ú l y o s s á g a m a z e g é s z v i l á g o n a g e y g o y b r b e t á n r s a d a l m - i g a z d a s á g i k i h í v á s t j e l e n t e n e k a z i d ő s k o r i s z e h a n y a t l á s k ó r f o r m á i é s a z e g y é b, h o s - s g z o ú n d i o z d e á j s ű s a á l p o l j á s r s ó a l i d ő s k o r i á l l a p Az I d ő s e k V i l á g n a p j á h k o a z p c s o l ó d ó a z n i d ő s k o r s z - o m c e i d á i l c i s n á l i s k i h í v ű á e s n a i t ú m e g k ö z e l í t ő t u d o m á n y o s, s z a k m a i, s z a k m a p o l i t i k a i r e n d e z v é n y r e, n e m z e t k ö s z a k e m b e r e k e t : á p o l ó k a t é s s z o c i á l i s m u n k á s o k a t, o r v o s o k a t é s g y ó g y s z e r é s z e k e t, f i z i m e n t á l h i g i é n i k u s o k a t, k ö z g a z d á s z o k u s a o t k a t é. s s z o c i á l p o l i t i k A r e n d e z v é n n y e l k ö s z ö n t j ü k e g I y v b á e n L á s z l, ó t a s i k e r e s ö r e g e d é s t m o d e l l s z e r ű e n p é l d n a g y t e k i n t é l y ű, a k l a s s z i k u s i d ő r e n d i b e s o r o l á s s z e r i n t a s z é p k o r b a é p p e n b e l é p ő, n a g y k ö z é l e t i é s s z a k m a i a k t i v i t á s r t p r k i o f e s j s t z ő o r e t m. e r i t u s g e r i á t e Ú j s z e r ű l e s z a, t m a e l r á t l i d k ő o a s z g ó o n d o z á s i n t e r p r o f e s s z i o n á l i s s z e m l é l e t é t é s g y a k o r m u t a t j a - h a b n e g s ú l y o z n i k í v á n j a a z i d ő s ö d ő t á r s a d a l m a k á l t a l g e n e r á l t ö s s z e t e t t p m e g o l d á s á b a n, a m e g k ö z e l í t é s e k k o m p l i n e t x i e g t r á l s t á s n á a g k á n a é k s s z ü k s é g s z e r ű f o k o z á s á t, t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k s z o l g á l t a t t a ú j l e h e t ő s é g e k, a s z o c i á l i s é s e g é s z s é g ü g y i h a r m o n i z á l á s á t, a n e m z e t k ö z i k i t e k i n t é s t. Ú j s z e r ű l e s z a k o n m f e r t e n e c g i y a b, e o l v a s z t j a a h o s s z ú t á v ú g e -g r o e n r t i o l á ó t g i r a i a i, s z o c g o n d o z ó i-á p o l á s i r e n d s z e r e k, -s z a s k z m a k p m o l a i t i k a i i n n o v á c i ó j á r a f S ó z k o u c s z i á l á l ó i s K l a s z t e E g y e s ü l e é t s a z i d ő s g y ó g y á s z a t f e j l e s z t é s é v e l, a f i z i o l ó g i á s é s a k ó r f o l k í s é r l e t e -, s a é l s a p k l -, i n i t o m k u a á d n i y o s k u t a t á s á v a l é s s z a k m a p o l i t i k á v a l i s M a f g o y g a l r a l k o z ó G e r o n t o l ó g i a i é s G e r i á t r i a i T 2 0 á 1 r s 3 a. s á g é v i á t t e k i n t ő s e r e g s z e m l é j é t. R é s z t v e s z n e k a k o n f e r e n c i á n a h a z a i e g é s z s é g ü g y i é s s z o c i á l i s á g a z t ú l m e n ő e nv e z e t ő k ü l i f d ö ő l s d g i o n d o z á s i s z a k A e z m b e á r l e t k a. l á n o s ö s s z e f ü g g é s e k r e r á v k o n c e p c i ó k, a j á n l h a t ó k e z d e m é n y e z é s e k, ú j e r e d m é n y e k, ú j i n f o r m á c i ó s f o k e l l ő f i g y e l m e t b i z t o s í t u n k e g y e d i t a p a s z t a l a t o k n a k, k ü l ö n l e g e s m e g o l a d z á s o Ö k n a ö k : v á r j a k t í v r é s z v é t e l é t, s z ó b e l i / p o s z t e r f o r m á t u m ú p r e z e n t á c i ó j á t a m e g a d o t A r e n d e z v é n y r e m e k a l k a l o m a z i d ő s e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k t u d á s m e g o s z t á s á r a s z a k t e r ü l e t e i n e k j o b b m e g i s m e r é s é r e. J ó l e h e t h o ő g s y é g e m t e g i t s m e e r e h m e s t s ü k a r a r a n e m z e t k ö z i ú j d o n s á g o k a t é s n e m z e t k ö z i k ö r n y e z e t b e n b e m u t a s s u k h a z a i e r e d m é n y e i g y a k o r l a t a i n k a t. M e g f e l e l ő t e r e p l e s z r e m é n y e i n k s z e r i n t a k ö z ö s n y e h o g y s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k, i s m e r n e t k. s é g e k k ö t t e s s e H í v j u k é s v á r j u k t e h á t m i n d a n n y i u k a t : h o g y j o b b a n é r t h e s s ü k e g y m á s t! Ő s z i n t e t i s z t e l e t t e l a S z o c i á l i s K l a s z t e r é s a z M G G T n e v é b e n : dr. Egervári Ágnes a Szociális Klaszter Egyesület elnöke Prof. dr. Székács Béla az MGGT elnöke Prof. dr. Kiss István a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

3 EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK A SZOCIÁLIS KLASZTER EGYESÜLET ÉS A MAGYAR GERONTOLÓGIAI ÉS GERIÁTRIAI TÁRSASÁG MEGRENDEZI AZ IDŐSGYÓGYÁSZAT ÉS AZ IDŐSGONDOZÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEIVEL FOGLALKOZÓ I. Interprofesszionális konferenciát Fővédnök: Prof. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora A Konferencia díszelnöke: Prof. Dr. Iván László Időpont: október 1-2. Helyszín: Budapest, Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina körút ) A konferencia nyelve magyar és angol. (szinkrontolmácsolással). A konferencia szociális szakemberek számára 10 továbbképzési kreditpontot jelent. A Konferencia egyben az MGGT XXXVI. Kongresszusa, a akkreditációja folyamatban van. Fő támogatók: Emberi Erőforrás Minisztérium SCA

4 A Konferencia szakmai szervezői: Dr. Egervári Ágnes, a Konferencia társelnöke Szociális Klaszter Egyesület,1146 Budapest, Hungária krt Telefon: Prof. Dr. Kiss István, a Konferencia társelnöke Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia Profil és Aktív Geriátriai Osztály 1115 Budapest, Halmi u Prof. Dr. Székács Béla, az MGGT elnöke Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Aktív Geriátriai Osztály 1115 Budapest, Halmi u Tel.: Tudományos és Szervezőbizottság: A bizottság elnöke: Prof. Dr. Székács Béla Tagjai: Prof. Dr. Bakó Gyula Czibere Károly Fábián Gergely PhD Prof. Dr. Gulácsi László Skultéti József Prof. Dr. Szabó Lajos Prof. Dr. Székely Miklós Dr. Zékány Zita Dr. Zöllei Magdolna Szervező iroda: Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda 1052 Budapest, Kígyó u Szervező: Szalma Márta Levélcím: 1243 Budapest, Pf Tel.: ; Fax: Internet:

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Helyszíni regisztráció: október 1. (kedd) október 2. (szerda) Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák) Regisztrációs díj a helyszínen fizetve Napijegy Klaszter, MGGT tag: Ft Ft Nem tag: Ft Ft Egyetemi és PhD hallgatók a konferencia tudományos programját térítésmentesen látogathatják. A hallgatói jogviszonyt az adott intézet által kiállított dokumentummal kell igazolni. A napijeggyel rendelkezők névkitűzőt kapnak és a tudományos programon vehetnek részt. Prezentáció: Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek: PC, projector, Windows XP program Video (VHS rendszer) Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk. Támogatók: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Európai Hidratációs Intézet Omron Hungimpex Kft.. A Kongresszus Szervezőbizottsága ezúton mond köszönetet támogatóinak, hogy részvételükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

6 o k t ó b e r 1. k e d d P R O G R A M MEGNYITÓ Prof. Szél Ágoston rektor, Semmelweis Egyetem S o l t é s z M i k á l ó l s a m t i t k S á z r, o c i á l i s é s C s a l á d ü g y é r t F e l e l ő s Á l l,e a m M t M i I t k á r s á D r. S zó c s ka M i k ló sállamtitkár, Eg é s z sé g ü g y é r t F e l elő s Á l la m ti t ká rs á g, E M M I Dr. Egervári Ágnes társelnök, Szociális Klaszter Egyesület Prof. Székács Béla elnök, Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság Prof. Kiss István társelnök, XXXVI. MGGT Kongresszus Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuthés kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, az idősügy tiszteletbeli nagykövete A B U D A P E ST I N E M ZE T KÖZI MUN KAÉRTEKEZLET ÖSSZEFO G LALÓJA Üléselnök: Prof. Székács Béla Prof. Debbie Tolson Prof. Iva Holmerová Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis Dr. Egervári Ágnes Prof. Kiss István Prof. Iván László köszöntése és ünnepi műsor (Bolyki Brothers) Ebédszünet - Sajtótájékoztató DEMENCIA GONDOZÁS Üléselnökök: Prof. Iva Holmerová, Dr. Egervári Ágnes Prof. Gulácsi László Budapesti Corvinus Egyetem, Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapest A demencia gondozás költsége Hazai és európai adatok (15 ) Dr. Egervári Ágnes Szociális Klaszter Egyesület A demencia kórképek neuropathológiai háttere és klinikai - gondozási összefüggései (15 )

7 14.30 Szünet Dr. Czibere Ibolya, Szilvási H., Szikszai Z., Imre S. Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen Az aktív időskor egészségügyi és szociális perspektívája a Debrecenben végzett tudományos felmérés alapján (15 ) Panker Mihály Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr KOROK KÓROK: Demencia A kommunikáció szerepe a korai felismerésben (15 ) Dr. Bori Andrea Estikék Gondozási Ápolási Intézmény, Sülysáp Demenciával küzdő személyekkel végzett mozgásterápiák ismertetése (8+2 ) Jung Katalin Napsugár Integrált Szociális Intézmény, Dunaföldvár Egy speciális foglalkoztatás kutatási eredménye a demenciával küzdő betegeknél (8+2 ) Prof. Iva Holmerová CEO, Centre of Gerontology, Praha Megjegyzések és zárszó (closing remarks) (5-10 ) IDŐSKOR: Az idősödés kísérletes és klinikai kutatása I. Üléselnökök: Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Prof. Bakó Gyula Dr. Peter Meisner North West London Hospitals NHS Trust, London, UK Idősgyógyászat az angliai kórházak mindennapos gyakorlatában (15 ) Dr. Benkő Sándor, Balogh E.G., Péter M., Török Zs., Gombos I., Glatz A., Horváth I., Vígh L. SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály, Szeged Csillapított a szervezet stresszfehérje válasza az öregedés során: okok és következmények (8+2 ) Kovács Á., Szikszai Z., Várady É., Dr. Imre Sándor DE OEC Belgyógyászati Intézet, Debrecen Hemorheológiai tényezők jelentősége az "egészséges öregedés" folyamatában (8+2 )

8 Dr. Pétervári Erika, Balla P., Soós Sz., Balaskó M., Székely M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs Korfüggő regulatórikus eltérések a testtömeg és testösszetétel szabályozásában (8+2 ) Dr. Füredi Nóra, Rostás I., Pétervári E., Soós Sz., Bóka A., Székely M., Balaskó M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs A perifériás cholecystokinin receptorok kor- és testösszetétel-függő hatása a táplálékfelvételre (8+2 ) Dr. Rostás Ildikó, Mikó A., Soós Sz., Balaskó M., Pétervári E., Székely M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs C e n t r á l i s c ho le c y s t o k i n i n (C C K ) r e c e p to r o k k o r fü g g ő e n e r g e ti k a i ha tá s a (8+2 ) i Szünet Dr. Ambrus Csaba, Kiss Z., Kiss I. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia Profil, Budapest A kalcium-foszfát háztartás zavara idős, dializált vesebetegekben (8+2 ) A GYÓGYSZER-TERÁPIA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IDŐSKORBAN Üléselnökök: Dr. Mikola Bálint, Prof. Székács Béla Dr. Mikola Bálint Elnök, Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, Budapest Idősek és gyógyszerek (15 ) Dr. Ferencz Csaba Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Pszichiátriai Osztály, Budapest Hatvanon túl is tudnunk kell váltani (15 ) Prof. Kiss István SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki csoport és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia Profil és Aktív Geriátriai Osztály, Budapest Idős betegek antihypertenzív kezelése (Mi helyett mit?) (15 ) Dr. Takács Katalin Gyöngyi, Tóth K., Huszár J. PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs A kevesebb több. Túl sok a gyógyszer! (8+2 ) Prof. Székács Béla SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Kórház, Aktív Geriátriai Osztály, Budapest Időskori hipertónia és sémás kezelésének csapdái (8+2 )

9 17.30 Szünet Prof. Bakó Gyula, Tizedes F., Szabó A., Baráth S., Csípő I., Gyimesi E., Nagy G. DE OEC Belgyógyászati Intézet, Geriátria Tanszék, Debrecen Az immunrendszer öregedése és zavarai (8+2 ) ÉLETMINŐSÉG-FÜGGŐSÉG Üléselnökök: Prof. Szabó Lajos, Czibere Károly Dr. Krémer Balázs Debreceni Egyetem, BTK, Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék, Debrecen Gondozási szükségletbecslés és a létező kapacitások összevetése (15 ) Czibere Károly Magyarországi Református Egyház, Szeretetszolgálati iroda, Budapest Az időskori függőség és következményei az ellátórendszerben (15 ) Prof. Vincze János, Vincze-Tiszay G. Health Human Enviroment International Foundation, Budapest Időskorúak életvégi döntései (8+2 ) Csernáthné Kárándi Erzsébet, Kovácsné Oláh J. Fazekas Gábor Idősek Otthona, Hajdúböszörmény G o n d o z á s i s z ü k s é g l e t é s k ö v e t k e z m é n y e k i á s o e s g y i d b ő e s n e t k l o a t t h o n á b ( a 8 n + 2 ) Dr. Horváth László Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Idősödő fogyatékos emberek (8+2 ) Mayer Richárdné, Egervári Á. Boldog Gizella Alapítvány, Biatorbágy Fájdalommenedzsment életminőség összefüggése bentlakásos idősotthonban (8+2 ) Patyán László Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet, Nyíregyháza Az időskorúak közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének jellemzői (8+2 ) Mátyási Rita, Kessenheimer R. Partiumi Keresztény Egyetem, Társadalomtudományi Tanszék, Nagyvárad Aktív időskor- helyzetkép egy elöregedő településről (8+2 ) Csernáthné Kárándi E., Kovácsné Oláh Julianna Fazekas Gábor Idősek Otthona, Hajdúböszörmény A társadalmi struktúrában elfoglalt hely és a kardiovaszkuláris megbetegedések előfordulási gyakorisága közötti összefüggés (8+2 ) Fogadás

10 o k t ó b e r 2. s z e r d a Az MGGT Közgyűlése AZ IDŐSGONDOZÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MINŐSÉGE I. Üléselnökök: Dr. Kai Leichsenring, Prof. Gulácsi László Asztalosné Zupcsán Erika Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár A szociális ellátórendszer változó helyzete (15 ) Dr. Kai Leichsenring European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna, Austria Improving the quality of long-term care in Europe (20 ) Prof. Szabó Lajos ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálgerontológiai Munkacsoport, Budapest Az átfogó geriátriai állapotfelmérés szempontrendszere, mint keret az interprofesszionális szemlélet kialakítására a hazai idősellátásban (10 ) Prof. Gulácsi László Corvinus Egyetem, Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technologiaelemzési Kutatóközpont, Budapest A hazai idősügyi stratégia kialakításának szükségessége és lehetőségei (15 ) Megbeszélés (10 ) AZ IDŐSGONDOZÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MINŐSÉGE II. Üléselnökök: Skultéti József, Dr. Zékány Zita Beszterczey András Schweitzer Albert Református Szeretetotthon, Budapest Hol van a puzzle hiányzó darabja? - Méltóság és életminőség a szociális intézményrendszerben (15 ) Szabó Rita, Böröcz K. Országos Epidemiológiai Központ, Kórházi-járványügyi Osztály, Budapest Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, antibiotikum használat és infekciókontroll a szociális intézményekben (8+2 ) Dr. Bognár József, Csernáthné Karádi E., Ráczné Németh T., Plachy J. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest Az ország keleti és nyugati országrészében működő idősotthonok lakóinak életminőség és fittség mutatói (8+2 )

11 10.55 Szünet Szabó Rita, Böröcz K. Országos Epidemiológiai Központ, Kórházi-járványügyi Osztály, Budapest A kézhigiéne fontosságának a megítélése a szociális intézményekben (8+2 ) INTERPROFESSZIONALITÁS KÉPZÉS Üléselnökök: Prof. Cecilia Rokusek, Dr. Fábián Gergely Prof. Cecilia Rokusek Nova Southeastern University Institute for Disaster & Emergency Preparedness Orlando, Florida, USA Developing an Interprofessional Continuing Education Program for the Geriatric Care Team (15 ) Dr. Fábián Gergely Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Interdiszciplináris képzések a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán (15 ) Prof. Szabó Lajos ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálgerontológiai Munkacsoport, Budapest Gerontológiai alapismeretek beépítése a szociális munkás alapképzésbe (15 ) Prof. Kiss István, Székács B., Bakó Gy. SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Kórház, Aktív Geriátriai Osztály, Budapest Geriátriai képzés és szakképzés Magyarországon (15 ) Ebédszünet MOZGÁSPROGRAMOK FOGLALKOZÁSTERÁPIA Üléselnökök: Prof. Filiz Can, Dr. Majercsik Eszter Prof. Filiz Can Hacettepe University Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, ANKARA, Turkey Professional Questions of Elderly Care to Formulate Right Answers and to Find Some Innovative Solutions (15 ) Dr. Majercsik Eszter Szent Margit Kórház, Krónikus Osztály, Budapest Sportolás Időskorban (8+2 ) Tóth Klára Eszter, Gácserné Éltető Cs., Monek B., Mikó I., Poór Gy. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest Szenzomotoros tréning hatékonyságának vizsgálata magas törési kockázatú osteoporosisos idősek esésmegelőzésében (8+2 )

12 Dr. Kovács Éva, Virág A., Jakab Á., Karóczi Cs.K. Semmelweis Egyetem, Budapest A Nordic Walking hatása idősek erőnlétére, poszturális stabilitására és életminőségére (8+2 ) Almási Judit Boldog Gizella Alapítvány, Biatorbágy Életminőségjavító differenciált foglalkoztatásterápiák időskorúak számára a Gizella Otthonban (8+2 ) Szabóné Berta Irén Vakok Állami Intézete, Budapest Időskorú látássérült emberek elemi rehabilitációs ellátása (8+2 ) Szünet IDŐSKOR: Az idősödés kísérletes és klinikai kutatása II. Üléselnökök: Prof. Székely Miklós, Dr. Imre Sándor Prof. Semsei Imre Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Az őszülő Európa kihívásai (15 ) Prof. Kiss István SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki csoport és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia Profil és Aktív Geriátriai Osztály, Budapest Az időskori folyadékfogyasztás aktuális kérdései (15 ) Antal Emese Európai Hidratációs Intézet A hidratáció fontosságának megítélése a magyar és az európai orvosok valamint egészségügyi szakemberek körében (15 ) Dr. Balaskó Márta, Novinszky P., Rostás I., Jech A., Székely M., Pétervári E., Soós Sz. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs Katabolikus peptidek energetikai szerepe az életkor és tápláltsági állapot függvényében: leptin és inzulin (8+2 ) Dr. Mikó Alexandra, Nagy P., Koncsecskó M., Balaskó M., Székely M., Pétervári E., Soós Sz. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs Nemi eltérések a korfüggő energetikai változásokban állatkísérletek alapján (8+2 )

13 Dr. Soós Szilvia, Takács K., Balaskó M., Pétervári E., Székely M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs A szarkopénia előfordulása, klinikai vizsgálatának módszertani lehetőségei (8+2 ) Dr. Koncsos Péter, Paragh Gy., Kovács Á., Szikszai Z., Imre S.Gy. DE OEC, Belgyógyászati Intézet, Debrecen Az egészségi állapot összefüggése a táplálkozási szokásokkal és fizikai aktivitással 90 év feletti idősekben (8+2 ) Dr. Ádám Ildikó, Frank N., Mátisné Kovács K. Kaposi Mór Oktató Kórház Geriátria és Krónikus Belgyógyászat Osztály A diabetes kezelés nehézségei geriátriai betegekben (8+2 ) IFJÚSÁGI SZEKCIÓ Üléselnökök: Dr. Soós Szilvia, Prof. Kiss István Dr. Tizedes Franciska, Litauszki K., Soltész P., Bakó Gy. DE OEC Belgyógyászati Intézet Geriátria, Debrecen Szövődményes angiológiai esetünk bemutatása, geriátriai szemmel, a nemzetközi ajánlások tükrében (esetbemutatás) (8+2 ) Dr. Takács Katalin Gyöngyi, Király H., Balaskó M., Pétervári E., Huszár J., Füge K., Figler M., Tóth K., Székely M., Soós Sz. PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs A korfüggő testösszetétel változások, az időskori szarkopénia vizsgálata Baranya megyei idősek otthonában (8+2 ) Dr. Tenk Judit, Rostás I., Pétervári E., Soós Sz., Székely M., Balaskó M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs A corticotropin-releasing factor életkorfüggő hatásai az energia háztartásban (8+2 ) Dr. Onódy Réka Szent Imre Oktató Kórház, Angiológiai Profil, Budapest Esetismertetés (8+2 ) Dr. Besenyei Attila Szent Imre Kórház, Geriátria és Geronto-pszichiátriai Rehabilitációs Részleg, Pszichiátriai Osztály, Budapest Esetismertetés (8+2 )

14 16.35 POSZTER SZEKCIÓ Üléselnökök: Dr. Császár Tamás, Dr. Zöllei Magdolna A kiállított poszterek 3 perces bemutatása cím-dia és két dia-képpel, 2 perces kérdés-vita lehetőséggel 1. Nagymihály Tünde, Szántainé Szilágyi M., Rónyai E., Patkós E., Juhász O. SZTE SZAKK Központi Fizioterápiás Részleg- SZTE ETSZK Gyógytornász szak IV. évf., Szeged Osteoporosisos betegek mozgásképességének felmérése (3+2 ) 2. Ráczné Németh Teodóra Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr KARBAN-TARTUNK - mozgásintervenciós programok (3+2 ) 3. Hock Márta, Csiziné Ratár M., A. DeBlasio PTE ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet, Pécs Időskori mozgásprogram subaqualis térben (3+2 ) 4. Nagy Gabriella, Erdélyi Zs., Váradi Zs., Veres-Balajti I. DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék, Debrecen Az állóképesség vizsgálata a Józsai Nyugdíjas Klubban (3+2 ) 5. Szalai Kata, Gál Szíjártó Nikolett, Hock Márta Gyógyfürdő, Gúnaras 60 év feletti idősek fizikális képességeinek és hangulati életének fejlesztése 15 hetes mozgásprogrammal (3+2 ) 6. Tasi Krisztina, Erdélyi Zs., Cseri J., Veres-Balajti I. DE OEC Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék, Debrecen Zenés fizioterápiás tréning program a Józsai Nyugdíjas Klub tagjainak körében (3+2 ) 7. Horváth K., Dr. Belovai Lídia, Szij M., Hirling A. Váci Irgalmasrendi Kórház, Vác A Váci Irgalmasrendi Kórház komplex gyakorlata az idősellátásban (3+2 ) Konferencia zárása Dr. Egervári Ágnes, Prof. Kiss István

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke T i s z t e l t K o l l é g á k, K e d v e s B a r á t a i n k! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n a - z s i e g k é e s r z s e é s g e s ö r e g e d é s h a n g

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA

A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG IX. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA ÉS XVIII. KONGRESSZUSA PROGRAM ÉS AZ ELŐADÁSKIVONATOK GYŰJTEMÉNYE Budapest, 2010. december 1-4. A Továbbképző Kurzus elnökei: Prof. Dr. Semmelweis

Részletesebben

XII. Alzheimer-kór Konferencia. Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik!

XII. Alzheimer-kór Konferencia. Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik! XII. Alzheimer-kór Konferencia Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik! Budapest, 20. szeptember 22-24. PROGRAMFÜZET Folyamatos felszívódás, hatásos dózis Exelon 4,6 mg/24 óra transzdermális tapasz,

Részletesebben

Általános információk

Általános információk A kongresszus elnökei: Dr. de Châtel Rudolf, egyetemi tanár Semmelweis Egyetem ÁOK, I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. habil. Kiss István, egyetemi docens, főorvos Semmelweis Egyetem ÁOK, II sz. Belgyógyászati

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben

Program. Plenáris ülés 2015. június 4. (csütörtök) Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Program. Plenáris ülés 2015. június 4. (csütörtök) Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Program Plenáris ülés 2015. június 4. (csütörtök) Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 11.00 Regisztráció 12.30 Megnyitó ünnepség Köszöntések: Dr. Simicskó István, az Emberi

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

Második értesítés. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése

Második értesítés. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Együttműködésben az ISPO VI. Közép európai Konferenciájával Nyíregyháza, 2011. augusztus 25 27. Második értesítés -

Részletesebben

Magyar Gyógytornászok Társasága VIII. Kongresszus

Magyar Gyógytornászok Társasága VIII. Kongresszus Magyar Gyógytornászok Társasága VIII. Kongresszus és I. Pre-kongresszus p r o g r a m f ü z e t 0. október 0. pécs w w w. g y o g y t o r n a s z o k. h u w w w. a s s z i s z t e n c i a. h u KöszöntÔ

Részletesebben

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6.

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. Bortó 2 Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért! 2 Tisztelt Kongresszus Résztvevők! A rendezvény Szervező-

Részletesebben

Program. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Pécs, 2014. június 5-7.

Program. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Pécs, 2014. június 5-7. Program Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa Pécs, 0. június 5-7. Tisztelt Kollégák, Kedves Vendégeink! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Endokrinológiai

Részletesebben

A Magyar Nephrologiai Társaság Vezetősége

A Magyar Nephrologiai Társaság Vezetősége A Nagygyűlés elnöke Dr. Reusz György, egyetemi tanár SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika E-mail: reusz.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu A Nagygyűlés társelnöke Dr. Ladányi Erzsébet, orvosigazgató FMC

Részletesebben

A kongresszus fővédnöke: Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma

A kongresszus fővédnöke: Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma A kongresszus fővédnöke: Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma A kongresszus védnökei: Prof. Dr. Szökő Éva elnök Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Prof.

Részletesebben

A MAGYAR SPORTORVOS TÁRSASÁG 2010. ÉVI KONGRESSZUSA

A MAGYAR SPORTORVOS TÁRSASÁG 2010. ÉVI KONGRESSZUSA A MAGYAR SPORTORVOS TÁRSASÁG 00. ÉVI KONGRESSZUSA LONDON 0 00. október 4-6. Budapest Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar P R O G R A M F Ü Z E T www.asszisztencia.hu www.osei.hu A MAGYAR

Részletesebben

A Magyar Stroke Társaság. VIII. Konferenciája. Tudományos program

A Magyar Stroke Társaság. VIII. Konferenciája. Tudományos program A Magyar Stroke Társaság VIII. Konferenciája Tudományos program Budapest, 2007. május 24-26. Danubius Health Spa Resort Helia 1 TISZTELT KOLLÉGANŐK ÉS KOLLÉGÁK! A Magyar Stroke Társaság és a VIII., Budapesten

Részletesebben

REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM

REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM 2013. szeptember 26. csütörtök 8.00-9.50 Regisztráció 9.50-10.00 Megnyitó 10.00-12.15 Tudományos elõadások - Klasszikus kórképek (01-09) 12.15-13.15 Ebédszünet 13.15-15.30 Tudományos

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus

XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus MOOT Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság (MOOT) XX. Kongresszusa PROGRAMfüzet Magyar Radiológusok Társaságának Osteologiai Szekciója (MRT-OS) XXI. Osteologiai

Részletesebben

A Magyar Ortopéd. Társaság

A Magyar Ortopéd. Társaság A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi közös Kongresszusa 2013. június 27-29. Budapest Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ 1 p r o g r a m f ü z e t A Magyar

Részletesebben

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága ;;; 9 QGRUJ\øO VH

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága ;;; 9 QGRUJ\øO VH Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága ;;; 9 QGRUJ\øO VH (J\ÈWWPøNÃG VEHQ D],632 9,.Ã] S HXUÀSDL.RQIHUHQFL M YDO Nyíregyháza, 2011. augusztus 25 27. Fővédnök Dr. Cserháti Péter,

Részletesebben

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus 14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

Program. Konferencia. Betegbiztonsági. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

Program. Konferencia. Betegbiztonsági. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében I. Betegbiztonsági Konferencia A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében Program Budapest, Danubius Hotel Flamenco 2015. március 19-21. 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27. Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza szervezésében Nincs idő, változás nélkül Arisztotelész

Részletesebben

7. Fogászati ellátás 8. Gyógyszertári ellátás 9. Mozgásterápia és fizioterápia 10. Műtéti ellátás 11. Szülészeti ellátás 12.

7. Fogászati ellátás 8. Gyógyszertári ellátás 9. Mozgásterápia és fizioterápia 10. Műtéti ellátás 11. Szülészeti ellátás 12. 17. évfolyam 1 2. szám 2014. január február GYEMSZInfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

MAITT 42. Kongresszusa MAITT Továbbképző Nap ANESZTEXPO 2014

MAITT 42. Kongresszusa MAITT Továbbképző Nap ANESZTEXPO 2014 Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság 42. Kongresszusa Siófok, Hotel Azúr, 204. május 22-24. MAITT Továbbképző Nap Siófok, Hotel Azúr, 204. május 22. ANESZTEXPO 204 Siófok, Hotel Azúr,

Részletesebben

KOnGrESSZUS SZErVEZÉS

KOnGrESSZUS SZErVEZÉS B2 - Ortoprofil A MAGYAR SPORTORVOS TÁRSASÁG 202. ÉVI KONGRESSZUSA 202. május 3 június 2. Budapest KOnGrESSZUS SZErVEZÉS A KONGRESSZUS HÁZIGAZDÁJA Dr. Tóth Miklós, Dékán, Tanszékvezető egyetemi tanár,

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET. Tapolca Hotel Pelion, 2012. szeptember 6 8.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET. Tapolca Hotel Pelion, 2012. szeptember 6 8. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 0. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET Tapolca Hotel Pelion, 0. szeptember 6 8. KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák, Munkatársak, Vendégeink! Szeretettel köszöntünk minden résztvevőt a Magyar

Részletesebben

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus Program VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus 3 5 éves a Magyar Sporttudományi Társaság 5 th Anniversary of the Hungarian Society of Sport Science Sport egészség és teljesítmény" Sport Health and Performance"

Részletesebben

MAGYAR ANGIOLÓGIAI ÉS ÉRSEBÉSZ TÁRSASÁG 2015. ÉVI KONGRESSZUSA

MAGYAR ANGIOLÓGIAI ÉS ÉRSEBÉSZ TÁRSASÁG 2015. ÉVI KONGRESSZUSA MAGYAR ANGIOLÓGIAI ÉS ÉRSEBÉSZ TÁRSASÁG 205. ÉVI KONGRESSZUSA Gyôri Angiológiai Napok 205. Akkreditált Továbbképzô Tanfolyam 205. június -3. ETO Park Hotel Gyôr MAGYAR ANGIOLÓGIAI ÉS ÉRSEBÉSZ TÁRSASÁG

Részletesebben