a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke"

Átírás

1

2 Tisztelt Kollégák, Egyesületi és Társasági Tagok, kedves Barátaink! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n, - a s z i e k g e é r s z e s é g e ö s r e g e d é s h a n g s ú l y o s s á g a m a z e g é s z v i l á g o n a g e y g o y b r b e t á n r s a d a l m - i g a z d a s á g i k i h í v á s t j e l e n t e n e k a z i d ő s k o r i s z e h a n y a t l á s k ó r f o r m á i é s a z e g y é b, h o s - s g z o ú n d i o z d e á j s ű s a á l p o l j á s r s ó a l i d ő s k o r i á l l a p Az I d ő s e k V i l á g n a p j á h k o a z p c s o l ó d ó a z n i d ő s k o r s z - o m c e i d á i l c i s n á l i s k i h í v ű á e s n a i t ú m e g k ö z e l í t ő t u d o m á n y o s, s z a k m a i, s z a k m a p o l i t i k a i r e n d e z v é n y r e, n e m z e t k ö s z a k e m b e r e k e t : á p o l ó k a t é s s z o c i á l i s m u n k á s o k a t, o r v o s o k a t é s g y ó g y s z e r é s z e k e t, f i z i m e n t á l h i g i é n i k u s o k a t, k ö z g a z d á s z o k u s a o t k a t é. s s z o c i á l p o l i t i k A r e n d e z v é n n y e l k ö s z ö n t j ü k e g I y v b á e n L á s z l, ó t a s i k e r e s ö r e g e d é s t m o d e l l s z e r ű e n p é l d n a g y t e k i n t é l y ű, a k l a s s z i k u s i d ő r e n d i b e s o r o l á s s z e r i n t a s z é p k o r b a é p p e n b e l é p ő, n a g y k ö z é l e t i é s s z a k m a i a k t i v i t á s r t p r k i o f e s j s t z ő o r e t m. e r i t u s g e r i á t e Ú j s z e r ű l e s z a, t m a e l r á t l i d k ő o a s z g ó o n d o z á s i n t e r p r o f e s s z i o n á l i s s z e m l é l e t é t é s g y a k o r m u t a t j a - h a b n e g s ú l y o z n i k í v á n j a a z i d ő s ö d ő t á r s a d a l m a k á l t a l g e n e r á l t ö s s z e t e t t p m e g o l d á s á b a n, a m e g k ö z e l í t é s e k k o m p l i n e t x i e g t r á l s t á s n á a g k á n a é k s s z ü k s é g s z e r ű f o k o z á s á t, t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k s z o l g á l t a t t a ú j l e h e t ő s é g e k, a s z o c i á l i s é s e g é s z s é g ü g y i h a r m o n i z á l á s á t, a n e m z e t k ö z i k i t e k i n t é s t. Ú j s z e r ű l e s z a k o n m f e r t e n e c g i y a b, e o l v a s z t j a a h o s s z ú t á v ú g e -g r o e n r t i o l á ó t g i r a i a i, s z o c g o n d o z ó i-á p o l á s i r e n d s z e r e k, -s z a s k z m a k p m o l a i t i k a i i n n o v á c i ó j á r a f S ó z k o u c s z i á l á l ó i s K l a s z t e E g y e s ü l e é t s a z i d ő s g y ó g y á s z a t f e j l e s z t é s é v e l, a f i z i o l ó g i á s é s a k ó r f o l k í s é r l e t e -, s a é l s a p k l -, i n i t o m k u a á d n i y o s k u t a t á s á v a l é s s z a k m a p o l i t i k á v a l i s M a f g o y g a l r a l k o z ó G e r o n t o l ó g i a i é s G e r i á t r i a i T 2 0 á 1 r s 3 a. s á g é v i á t t e k i n t ő s e r e g s z e m l é j é t. R é s z t v e s z n e k a k o n f e r e n c i á n a h a z a i e g é s z s é g ü g y i é s s z o c i á l i s á g a z t ú l m e n ő e nv e z e t ő k ü l i f d ö ő l s d g i o n d o z á s i s z a k A e z m b e á r l e t k a. l á n o s ö s s z e f ü g g é s e k r e r á v k o n c e p c i ó k, a j á n l h a t ó k e z d e m é n y e z é s e k, ú j e r e d m é n y e k, ú j i n f o r m á c i ó s f o k e l l ő f i g y e l m e t b i z t o s í t u n k e g y e d i t a p a s z t a l a t o k n a k, k ü l ö n l e g e s m e g o l a d z á s o Ö k n a ö k : v á r j a k t í v r é s z v é t e l é t, s z ó b e l i / p o s z t e r f o r m á t u m ú p r e z e n t á c i ó j á t a m e g a d o t A r e n d e z v é n y r e m e k a l k a l o m a z i d ő s e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k t u d á s m e g o s z t á s á r a s z a k t e r ü l e t e i n e k j o b b m e g i s m e r é s é r e. J ó l e h e t h o ő g s y é g e m t e g i t s m e e r e h m e s t s ü k a r a r a n e m z e t k ö z i ú j d o n s á g o k a t é s n e m z e t k ö z i k ö r n y e z e t b e n b e m u t a s s u k h a z a i e r e d m é n y e i g y a k o r l a t a i n k a t. M e g f e l e l ő t e r e p l e s z r e m é n y e i n k s z e r i n t a k ö z ö s n y e h o g y s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k, i s m e r n e t k. s é g e k k ö t t e s s e H í v j u k é s v á r j u k t e h á t m i n d a n n y i u k a t : h o g y j o b b a n é r t h e s s ü k e g y m á s t! Ő s z i n t e t i s z t e l e t t e l a S z o c i á l i s K l a s z t e r é s a z M G G T n e v é b e n : dr. Egervári Ágnes a Szociális Klaszter Egyesület elnöke Prof. dr. Székács Béla az MGGT elnöke Prof. dr. Kiss István a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

3 EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK A SZOCIÁLIS KLASZTER EGYESÜLET ÉS A MAGYAR GERONTOLÓGIAI ÉS GERIÁTRIAI TÁRSASÁG MEGRENDEZI AZ IDŐSGYÓGYÁSZAT ÉS AZ IDŐSGONDOZÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEIVEL FOGLALKOZÓ I. Interprofesszionális konferenciát Fővédnök: Prof. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora A Konferencia díszelnöke: Prof. Dr. Iván László Időpont: október 1-2. Helyszín: Budapest, Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina körút ) A konferencia nyelve magyar és angol. (szinkrontolmácsolással). A konferencia szociális szakemberek számára 10 továbbképzési kreditpontot jelent. A Konferencia egyben az MGGT XXXVI. Kongresszusa, a akkreditációja folyamatban van. Fő támogatók: Emberi Erőforrás Minisztérium SCA

4 A Konferencia szakmai szervezői: Dr. Egervári Ágnes, a Konferencia társelnöke Szociális Klaszter Egyesület,1146 Budapest, Hungária krt Telefon: Prof. Dr. Kiss István, a Konferencia társelnöke Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia Profil és Aktív Geriátriai Osztály 1115 Budapest, Halmi u Prof. Dr. Székács Béla, az MGGT elnöke Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Aktív Geriátriai Osztály 1115 Budapest, Halmi u Tel.: Tudományos és Szervezőbizottság: A bizottság elnöke: Prof. Dr. Székács Béla Tagjai: Prof. Dr. Bakó Gyula Czibere Károly Fábián Gergely PhD Prof. Dr. Gulácsi László Skultéti József Prof. Dr. Szabó Lajos Prof. Dr. Székely Miklós Dr. Zékány Zita Dr. Zöllei Magdolna Szervező iroda: Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda 1052 Budapest, Kígyó u Szervező: Szalma Márta Levélcím: 1243 Budapest, Pf Tel.: ; Fax: Internet:

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Helyszíni regisztráció: október 1. (kedd) október 2. (szerda) Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák) Regisztrációs díj a helyszínen fizetve Napijegy Klaszter, MGGT tag: Ft Ft Nem tag: Ft Ft Egyetemi és PhD hallgatók a konferencia tudományos programját térítésmentesen látogathatják. A hallgatói jogviszonyt az adott intézet által kiállított dokumentummal kell igazolni. A napijeggyel rendelkezők névkitűzőt kapnak és a tudományos programon vehetnek részt. Prezentáció: Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek: PC, projector, Windows XP program Video (VHS rendszer) Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk. Támogatók: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Európai Hidratációs Intézet Omron Hungimpex Kft.. A Kongresszus Szervezőbizottsága ezúton mond köszönetet támogatóinak, hogy részvételükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

6 o k t ó b e r 1. k e d d P R O G R A M MEGNYITÓ Prof. Szél Ágoston rektor, Semmelweis Egyetem S o l t é s z M i k á l ó l s a m t i t k S á z r, o c i á l i s é s C s a l á d ü g y é r t F e l e l ő s Á l l,e a m M t M i I t k á r s á D r. S zó c s ka M i k ló sállamtitkár, Eg é s z sé g ü g y é r t F e l elő s Á l la m ti t ká rs á g, E M M I Dr. Egervári Ágnes társelnök, Szociális Klaszter Egyesület Prof. Székács Béla elnök, Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság Prof. Kiss István társelnök, XXXVI. MGGT Kongresszus Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuthés kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, az idősügy tiszteletbeli nagykövete A B U D A P E ST I N E M ZE T KÖZI MUN KAÉRTEKEZLET ÖSSZEFO G LALÓJA Üléselnök: Prof. Székács Béla Prof. Debbie Tolson Prof. Iva Holmerová Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis Dr. Egervári Ágnes Prof. Kiss István Prof. Iván László köszöntése és ünnepi műsor (Bolyki Brothers) Ebédszünet - Sajtótájékoztató DEMENCIA GONDOZÁS Üléselnökök: Prof. Iva Holmerová, Dr. Egervári Ágnes Prof. Gulácsi László Budapesti Corvinus Egyetem, Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapest A demencia gondozás költsége Hazai és európai adatok (15 ) Dr. Egervári Ágnes Szociális Klaszter Egyesület A demencia kórképek neuropathológiai háttere és klinikai - gondozási összefüggései (15 )

7 14.30 Szünet Dr. Czibere Ibolya, Szilvási H., Szikszai Z., Imre S. Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen Az aktív időskor egészségügyi és szociális perspektívája a Debrecenben végzett tudományos felmérés alapján (15 ) Panker Mihály Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr KOROK KÓROK: Demencia A kommunikáció szerepe a korai felismerésben (15 ) Dr. Bori Andrea Estikék Gondozási Ápolási Intézmény, Sülysáp Demenciával küzdő személyekkel végzett mozgásterápiák ismertetése (8+2 ) Jung Katalin Napsugár Integrált Szociális Intézmény, Dunaföldvár Egy speciális foglalkoztatás kutatási eredménye a demenciával küzdő betegeknél (8+2 ) Prof. Iva Holmerová CEO, Centre of Gerontology, Praha Megjegyzések és zárszó (closing remarks) (5-10 ) IDŐSKOR: Az idősödés kísérletes és klinikai kutatása I. Üléselnökök: Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Prof. Bakó Gyula Dr. Peter Meisner North West London Hospitals NHS Trust, London, UK Idősgyógyászat az angliai kórházak mindennapos gyakorlatában (15 ) Dr. Benkő Sándor, Balogh E.G., Péter M., Török Zs., Gombos I., Glatz A., Horváth I., Vígh L. SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály, Szeged Csillapított a szervezet stresszfehérje válasza az öregedés során: okok és következmények (8+2 ) Kovács Á., Szikszai Z., Várady É., Dr. Imre Sándor DE OEC Belgyógyászati Intézet, Debrecen Hemorheológiai tényezők jelentősége az "egészséges öregedés" folyamatában (8+2 )

8 Dr. Pétervári Erika, Balla P., Soós Sz., Balaskó M., Székely M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs Korfüggő regulatórikus eltérések a testtömeg és testösszetétel szabályozásában (8+2 ) Dr. Füredi Nóra, Rostás I., Pétervári E., Soós Sz., Bóka A., Székely M., Balaskó M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs A perifériás cholecystokinin receptorok kor- és testösszetétel-függő hatása a táplálékfelvételre (8+2 ) Dr. Rostás Ildikó, Mikó A., Soós Sz., Balaskó M., Pétervári E., Székely M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs C e n t r á l i s c ho le c y s t o k i n i n (C C K ) r e c e p to r o k k o r fü g g ő e n e r g e ti k a i ha tá s a (8+2 ) i Szünet Dr. Ambrus Csaba, Kiss Z., Kiss I. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia Profil, Budapest A kalcium-foszfát háztartás zavara idős, dializált vesebetegekben (8+2 ) A GYÓGYSZER-TERÁPIA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IDŐSKORBAN Üléselnökök: Dr. Mikola Bálint, Prof. Székács Béla Dr. Mikola Bálint Elnök, Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, Budapest Idősek és gyógyszerek (15 ) Dr. Ferencz Csaba Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Pszichiátriai Osztály, Budapest Hatvanon túl is tudnunk kell váltani (15 ) Prof. Kiss István SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki csoport és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia Profil és Aktív Geriátriai Osztály, Budapest Idős betegek antihypertenzív kezelése (Mi helyett mit?) (15 ) Dr. Takács Katalin Gyöngyi, Tóth K., Huszár J. PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs A kevesebb több. Túl sok a gyógyszer! (8+2 ) Prof. Székács Béla SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Kórház, Aktív Geriátriai Osztály, Budapest Időskori hipertónia és sémás kezelésének csapdái (8+2 )

9 17.30 Szünet Prof. Bakó Gyula, Tizedes F., Szabó A., Baráth S., Csípő I., Gyimesi E., Nagy G. DE OEC Belgyógyászati Intézet, Geriátria Tanszék, Debrecen Az immunrendszer öregedése és zavarai (8+2 ) ÉLETMINŐSÉG-FÜGGŐSÉG Üléselnökök: Prof. Szabó Lajos, Czibere Károly Dr. Krémer Balázs Debreceni Egyetem, BTK, Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék, Debrecen Gondozási szükségletbecslés és a létező kapacitások összevetése (15 ) Czibere Károly Magyarországi Református Egyház, Szeretetszolgálati iroda, Budapest Az időskori függőség és következményei az ellátórendszerben (15 ) Prof. Vincze János, Vincze-Tiszay G. Health Human Enviroment International Foundation, Budapest Időskorúak életvégi döntései (8+2 ) Csernáthné Kárándi Erzsébet, Kovácsné Oláh J. Fazekas Gábor Idősek Otthona, Hajdúböszörmény G o n d o z á s i s z ü k s é g l e t é s k ö v e t k e z m é n y e k i á s o e s g y i d b ő e s n e t k l o a t t h o n á b ( a 8 n + 2 ) Dr. Horváth László Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Idősödő fogyatékos emberek (8+2 ) Mayer Richárdné, Egervári Á. Boldog Gizella Alapítvány, Biatorbágy Fájdalommenedzsment életminőség összefüggése bentlakásos idősotthonban (8+2 ) Patyán László Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet, Nyíregyháza Az időskorúak közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének jellemzői (8+2 ) Mátyási Rita, Kessenheimer R. Partiumi Keresztény Egyetem, Társadalomtudományi Tanszék, Nagyvárad Aktív időskor- helyzetkép egy elöregedő településről (8+2 ) Csernáthné Kárándi E., Kovácsné Oláh Julianna Fazekas Gábor Idősek Otthona, Hajdúböszörmény A társadalmi struktúrában elfoglalt hely és a kardiovaszkuláris megbetegedések előfordulási gyakorisága közötti összefüggés (8+2 ) Fogadás

10 o k t ó b e r 2. s z e r d a Az MGGT Közgyűlése AZ IDŐSGONDOZÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MINŐSÉGE I. Üléselnökök: Dr. Kai Leichsenring, Prof. Gulácsi László Asztalosné Zupcsán Erika Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár A szociális ellátórendszer változó helyzete (15 ) Dr. Kai Leichsenring European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna, Austria Improving the quality of long-term care in Europe (20 ) Prof. Szabó Lajos ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálgerontológiai Munkacsoport, Budapest Az átfogó geriátriai állapotfelmérés szempontrendszere, mint keret az interprofesszionális szemlélet kialakítására a hazai idősellátásban (10 ) Prof. Gulácsi László Corvinus Egyetem, Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technologiaelemzési Kutatóközpont, Budapest A hazai idősügyi stratégia kialakításának szükségessége és lehetőségei (15 ) Megbeszélés (10 ) AZ IDŐSGONDOZÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MINŐSÉGE II. Üléselnökök: Skultéti József, Dr. Zékány Zita Beszterczey András Schweitzer Albert Református Szeretetotthon, Budapest Hol van a puzzle hiányzó darabja? - Méltóság és életminőség a szociális intézményrendszerben (15 ) Szabó Rita, Böröcz K. Országos Epidemiológiai Központ, Kórházi-járványügyi Osztály, Budapest Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, antibiotikum használat és infekciókontroll a szociális intézményekben (8+2 ) Dr. Bognár József, Csernáthné Karádi E., Ráczné Németh T., Plachy J. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest Az ország keleti és nyugati országrészében működő idősotthonok lakóinak életminőség és fittség mutatói (8+2 )

11 10.55 Szünet Szabó Rita, Böröcz K. Országos Epidemiológiai Központ, Kórházi-járványügyi Osztály, Budapest A kézhigiéne fontosságának a megítélése a szociális intézményekben (8+2 ) INTERPROFESSZIONALITÁS KÉPZÉS Üléselnökök: Prof. Cecilia Rokusek, Dr. Fábián Gergely Prof. Cecilia Rokusek Nova Southeastern University Institute for Disaster & Emergency Preparedness Orlando, Florida, USA Developing an Interprofessional Continuing Education Program for the Geriatric Care Team (15 ) Dr. Fábián Gergely Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Interdiszciplináris képzések a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán (15 ) Prof. Szabó Lajos ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálgerontológiai Munkacsoport, Budapest Gerontológiai alapismeretek beépítése a szociális munkás alapképzésbe (15 ) Prof. Kiss István, Székács B., Bakó Gy. SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Kórház, Aktív Geriátriai Osztály, Budapest Geriátriai képzés és szakképzés Magyarországon (15 ) Ebédszünet MOZGÁSPROGRAMOK FOGLALKOZÁSTERÁPIA Üléselnökök: Prof. Filiz Can, Dr. Majercsik Eszter Prof. Filiz Can Hacettepe University Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, ANKARA, Turkey Professional Questions of Elderly Care to Formulate Right Answers and to Find Some Innovative Solutions (15 ) Dr. Majercsik Eszter Szent Margit Kórház, Krónikus Osztály, Budapest Sportolás Időskorban (8+2 ) Tóth Klára Eszter, Gácserné Éltető Cs., Monek B., Mikó I., Poór Gy. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest Szenzomotoros tréning hatékonyságának vizsgálata magas törési kockázatú osteoporosisos idősek esésmegelőzésében (8+2 )

12 Dr. Kovács Éva, Virág A., Jakab Á., Karóczi Cs.K. Semmelweis Egyetem, Budapest A Nordic Walking hatása idősek erőnlétére, poszturális stabilitására és életminőségére (8+2 ) Almási Judit Boldog Gizella Alapítvány, Biatorbágy Életminőségjavító differenciált foglalkoztatásterápiák időskorúak számára a Gizella Otthonban (8+2 ) Szabóné Berta Irén Vakok Állami Intézete, Budapest Időskorú látássérült emberek elemi rehabilitációs ellátása (8+2 ) Szünet IDŐSKOR: Az idősödés kísérletes és klinikai kutatása II. Üléselnökök: Prof. Székely Miklós, Dr. Imre Sándor Prof. Semsei Imre Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Az őszülő Európa kihívásai (15 ) Prof. Kiss István SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki csoport és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia Profil és Aktív Geriátriai Osztály, Budapest Az időskori folyadékfogyasztás aktuális kérdései (15 ) Antal Emese Európai Hidratációs Intézet A hidratáció fontosságának megítélése a magyar és az európai orvosok valamint egészségügyi szakemberek körében (15 ) Dr. Balaskó Márta, Novinszky P., Rostás I., Jech A., Székely M., Pétervári E., Soós Sz. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs Katabolikus peptidek energetikai szerepe az életkor és tápláltsági állapot függvényében: leptin és inzulin (8+2 ) Dr. Mikó Alexandra, Nagy P., Koncsecskó M., Balaskó M., Székely M., Pétervári E., Soós Sz. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs Nemi eltérések a korfüggő energetikai változásokban állatkísérletek alapján (8+2 )

13 Dr. Soós Szilvia, Takács K., Balaskó M., Pétervári E., Székely M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs A szarkopénia előfordulása, klinikai vizsgálatának módszertani lehetőségei (8+2 ) Dr. Koncsos Péter, Paragh Gy., Kovács Á., Szikszai Z., Imre S.Gy. DE OEC, Belgyógyászati Intézet, Debrecen Az egészségi állapot összefüggése a táplálkozási szokásokkal és fizikai aktivitással 90 év feletti idősekben (8+2 ) Dr. Ádám Ildikó, Frank N., Mátisné Kovács K. Kaposi Mór Oktató Kórház Geriátria és Krónikus Belgyógyászat Osztály A diabetes kezelés nehézségei geriátriai betegekben (8+2 ) IFJÚSÁGI SZEKCIÓ Üléselnökök: Dr. Soós Szilvia, Prof. Kiss István Dr. Tizedes Franciska, Litauszki K., Soltész P., Bakó Gy. DE OEC Belgyógyászati Intézet Geriátria, Debrecen Szövődményes angiológiai esetünk bemutatása, geriátriai szemmel, a nemzetközi ajánlások tükrében (esetbemutatás) (8+2 ) Dr. Takács Katalin Gyöngyi, Király H., Balaskó M., Pétervári E., Huszár J., Füge K., Figler M., Tóth K., Székely M., Soós Sz. PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs A korfüggő testösszetétel változások, az időskori szarkopénia vizsgálata Baranya megyei idősek otthonában (8+2 ) Dr. Tenk Judit, Rostás I., Pétervári E., Soós Sz., Székely M., Balaskó M. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs A corticotropin-releasing factor életkorfüggő hatásai az energia háztartásban (8+2 ) Dr. Onódy Réka Szent Imre Oktató Kórház, Angiológiai Profil, Budapest Esetismertetés (8+2 ) Dr. Besenyei Attila Szent Imre Kórház, Geriátria és Geronto-pszichiátriai Rehabilitációs Részleg, Pszichiátriai Osztály, Budapest Esetismertetés (8+2 )

14 16.35 POSZTER SZEKCIÓ Üléselnökök: Dr. Császár Tamás, Dr. Zöllei Magdolna A kiállított poszterek 3 perces bemutatása cím-dia és két dia-képpel, 2 perces kérdés-vita lehetőséggel 1. Nagymihály Tünde, Szántainé Szilágyi M., Rónyai E., Patkós E., Juhász O. SZTE SZAKK Központi Fizioterápiás Részleg- SZTE ETSZK Gyógytornász szak IV. évf., Szeged Osteoporosisos betegek mozgásképességének felmérése (3+2 ) 2. Ráczné Németh Teodóra Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr KARBAN-TARTUNK - mozgásintervenciós programok (3+2 ) 3. Hock Márta, Csiziné Ratár M., A. DeBlasio PTE ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet, Pécs Időskori mozgásprogram subaqualis térben (3+2 ) 4. Nagy Gabriella, Erdélyi Zs., Váradi Zs., Veres-Balajti I. DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék, Debrecen Az állóképesség vizsgálata a Józsai Nyugdíjas Klubban (3+2 ) 5. Szalai Kata, Gál Szíjártó Nikolett, Hock Márta Gyógyfürdő, Gúnaras 60 év feletti idősek fizikális képességeinek és hangulati életének fejlesztése 15 hetes mozgásprogrammal (3+2 ) 6. Tasi Krisztina, Erdélyi Zs., Cseri J., Veres-Balajti I. DE OEC Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék, Debrecen Zenés fizioterápiás tréning program a Józsai Nyugdíjas Klub tagjainak körében (3+2 ) 7. Horváth K., Dr. Belovai Lídia, Szij M., Hirling A. Váci Irgalmasrendi Kórház, Vác A Váci Irgalmasrendi Kórház komplex gyakorlata az idősellátásban (3+2 ) Konferencia zárása Dr. Egervári Ágnes, Prof. Kiss István

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke T i s z t e l t K o l l é g á k, K e d v e s B a r á t a i n k! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n a - z s i e g k é e s r z s e é s g e s ö r e g e d é s h a n g

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Az időskor gyógyászata Geriátriai kötelező szinten tartó tanfolyam

Az időskor gyógyászata Geriátriai kötelező szinten tartó tanfolyam Az időskor gyógyászata Geriátriai kötelező szinten tartó tanfolyam A gyógyszerészeti gondozás Geriátria szakterületének szinten tartó és a tervezett gyógyszerészi licencvizsgának kötelező tanfolyama gyógyszerészek

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Az időskor gyógyászata Geriátriai kötelező szinten tartó tanfolyam

Az időskor gyógyászata Geriátriai kötelező szinten tartó tanfolyam Az időskor gyógyászata Geriátriai kötelező szinten tartó tanfolyam A gyógyszerészeti gondozás Geriátria szakterületének szinten tartó és a tervezett gyógyszerészi licencvizsgának kötelező tanfolyama gyógyszerészek

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

XXXII. Kongresszusa 2009. október 9-10.

XXXII. Kongresszusa 2009. október 9-10. A Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság XXXII. Kongresszusa Gerontológia a harmadik évezred küszöbén Időpont: 2009. október 9-10. Helyszín: AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u. 20-22. PROGRAM

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA Segédjegyzet GERONTOLÓGIA SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Dr. Semsei Imre Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fomunkatf

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17.

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17. Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! A M a g y a r B a l n e o l ó g i a i E g y e s ü l e t e z é v i N a g y g y ű l é s é t Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november -1 15 7. k ö z ö t t. S z e r e t

Részletesebben

A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa

A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa PROGRAMFÜZET M A G Y A R Á P O L Á S I E G Y E S Ü L E T Hungarian Nursing Association H-1431 Budapest, Pf. 190. Tel/Fax: 36 1 266 5935, 36 20 216-4280 http://www.apolasiegyesulet.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap Június 29. PÉCS PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (Pécs, Akác u. 1.) A rendezvény fővédnöke: Prof. Dr. Czirják László 9.00-10.00 Regisztráció, reggeli falatkák, üdítő, kávé 10.00-10.10 Megnyitó

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar ELŐADÁSVÁZLAT 1. Gerontológiai alapismeretek 2-3. Gerontológia a statisztika tükrében I. A lakosság öregedésének folyamata II. A halandóság

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Kedves Meghívottak!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Kedves Meghívottak! Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Kedves Meghívottak! Ezúton is szeretnénk meghívni Önöket a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság (MGGT) ez évi Kongresszusára. Ünnepi és rendhagyó Kongresszust szervezünk

Részletesebben

XII. Alzheimer-kór Konferencia. Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik! PROGRAMTERVEZET. Budapest, 2011. szeptember 22-24.

XII. Alzheimer-kór Konferencia. Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik! PROGRAMTERVEZET. Budapest, 2011. szeptember 22-24. XII. Alzheimer-kór Konferencia Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik! Budapest, 0. szeptember -4. PROGRAMTERVEZET Beköszöntő Ismét eltelt két év a XI. Alzheimer-kór Konferencia óta. Az idei konferencia

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011.

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011. A Magyar Hypertonia Társaság szakmai továbbképző rendezvénye családorvos, belgyógyász, kardiológus, nephrologus, rezidens és PhD. kollégák számára A Kurzus elnöke: Dr. Légrády Péter SZTE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye PROGRAM Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2016. szeptember 2-3. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

A PTE ETK oktatóinak fogadóórája

A PTE ETK oktatóinak fogadóórája A PTE ETK oktatóinak fogadóórája Ápolástudományi Tanszék (Pécs) tanársegéd, 9:00-10:00 Pécs, Vörösmarty u. 4. Fullér Noémi -helyettes, tanszéki Hétfő, kedd, csütörtök: Zalaegerszeg, 9:00-11:00 Karamánné

Részletesebben

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány XXI. CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁJA PROGR AMFÜZET Székelyudvarhely,

Részletesebben

Gyermekvállalás és droghasználat 2016 a 10 éves Józan Babák Klub szimpóziuma

Gyermekvállalás és droghasználat 2016 a 10 éves Józan Babák Klub szimpóziuma Gyermekvállalás és droghasználat 2016 a 10 éves Józan Babák Klub szimpóziuma 8.30 - REGISZTRÁCIÓ 9.00 - Megnyitó ( 15) Dr. Németh Attila PhD pszichiáter főigazgató, főorvos, Nyírő Gyula Kórház OPAI 10

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. Cím: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése Szervező: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

XII. Háziorvos Napok

XII. Háziorvos Napok IX. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK XII. Háziorvos Napok 20 ÉVES A CSALÁDORVOSKÉPZÉS A PÉCSI EGYETEMEN PROGRAM Pécs, 2013. október 10 12. XII. HÁZIORVOS NAPOK 2013. október 10. (csütörtök) Helyszín: PTE ÁOK

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKDOLGOZÓK XI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA 2010. július 1-3. Nagykálló

PSZICHIÁTRIAI SZAKDOLGOZÓK XI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA 2010. július 1-3. Nagykálló PSZICHIÁTRIAI SZAKDOLGOZÓK XI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA 2010. július 1-3. Nagykálló 2010. július 1. (csütörtök) PROGRAM: Helyszín: Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., Lovagterem 11.30 Regisztráció, szálláshelyek

Részletesebben

2. F Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Az ajánlásoktól a megvalósulásig Kedves Kolléga!

2. F Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Az ajánlásoktól a megvalósulásig Kedves Kolléga! 2. Fehérvári Atherosclerosis Találkozó Székesfehérvár, 2011. november 11-12. Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Kedves Kolléga! Másodjára kerül megrendezésre a Fehérvári

Részletesebben

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam 2015. március 20 21. Fókuszban az antibiotikum terápia PROGRAM 2015. MÁRCIUS 20. PÉNTEK 07.30 09.00 Regisztráció 09.00 09.30 Antibiotikum kezelés jelene és jövője 09.30 10.00 10.00 10.30 Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE XVI. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI KONGRESSZUS. Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE XVI. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI KONGRESSZUS. Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014 Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014 Budapest 2014. szeptember 18-19 Fővédnök Dr. Zombor Gábor Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim! Az idei évben harmadik alkalommal lehetünk együtt a Magyar Ápolási Egyesület Országos

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga!

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga! Tisztelt Kolléga! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága elsõ alkalommal rendezi meg az idén a Fiatal Hypertonologusok Fórumát. A szeptember eleji hétvégére tervezett rendezvényen a szakmai továbbképzés

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Csernáthné Kárándi Erzsébet Cím(ek) 43. Corvin János krt. 4220. Hajdúböszörmény, Magyarország Telefonszám(ok) 06-52/561-227 Mobil: 06-20/9 582-433

Részletesebben

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK I. Vállizületi instabilitás Kaposvár,2013. április 12-13. HELYSZÍNVÁLTOZÁS! (Kaposvári Egyetem Auditórium) HELYSZÍNVÁLTOZÁS! PROGRAM 2013. április 12. péntek 07.00-08.00 Regisztráció

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

A Magyarországi Fájdalom Társaság 2012. évi konferenciája Szeged, Novotel Hotel, 2012. november 16-17. Program

A Magyarországi Fájdalom Társaság 2012. évi konferenciája Szeged, Novotel Hotel, 2012. november 16-17. Program 1 A Magyarországi Fájdalom Társaság 2012. évi konferenciája Szeged, Novotel Hotel, 2012. november 16-17. Program 2012.november 15. csütörtök: 18 óra: Közgyűlés első meghirdetésben (valószínűleg határozatképtelen)

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

INTERPROFESSZIONÁLIS IDŐSGONDOZÁS. dr Egervári Ágnes

INTERPROFESSZIONÁLIS IDŐSGONDOZÁS. dr Egervári Ágnes INTERPROFESSZIONÁLIS IDŐSGONDOZÁS dr Egervári Ágnes témák Mire megvénülünk.háttér: számok A feladat - geriátria és LTC Ki? Hogyan? Miből? Interprofesszionalitás Kik a team tagjai? Hogyan mérhető a minőség?

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI NAPOK 2014. november 5-7 Hotel Novotel Budapest, 1123 Alkotás u. 63-67 Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Tudományos program Fővédnök: Lovász László,

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék Esély és kihívás: A roma kisebbségi közösségek integrációjának társadalmi, pedagógiai, szociálpedagógiai és kulturális kérdései Közép-Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia Szervezők: Partium Keresztény

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa Tisztelt Kollégák! A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának soron következő Őszi Tudományos Ülésére, a vezetőség és a rendező barátaink nevében tisztelettel meghívjuk. A

Részletesebben

MEGHÍVÓ Határtalan elme Téma I.: Kardiológia és Pszichiátria Téma II.: Irodalom és Pszichiátria Mentális Egészség Tanévzáró Konferenciájára

MEGHÍVÓ Határtalan elme Téma I.: Kardiológia és Pszichiátria Téma II.: Irodalom és Pszichiátria Mentális Egészség Tanévzáró Konferenciájára MEGHÍVÓ Az Országos Pszichiátriai Központ, a Debreceni Egyetem Pszichiátriai Klinika, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding Zrt. Határtalan elme címmel konferenciát szervez Téma I.: Kardiológia

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

A konferencia orvosoknak kreditpontszerző!

A konferencia orvosoknak kreditpontszerző! 2013. JÚNIUS 19. (SZERDA) IME-META VII. ORSZÁGOS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TOVÁBBKÉPZÉS ÉS KONFERENCIA Lehetőség vagy átok a válság? BEST WESTERN HOTEL HUNGARIA (1074 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 90. KONFERENCIASZINT)

Részletesebben

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap Szeged, 2009. október 8 10. A Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Diabetes Társaság tisztelettel meghívja

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A rendezvény házigazdája: Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati Osztálya Dr. Petró Gizella főorvos A szervező bizottság elnöke Tel.: +36/52-511 777 Email: petrogizi@gmail.com

Részletesebben

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2008. április 4-6. Hotel Flamingó Balatonfüred, Széchenyi u. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hetedik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye MEGHÍVÓ Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2013. szeptember 6-7. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget Bevezető Kongresszusi iroda VIP Utazási Iroda: Kovács Rózsa 1051 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12.

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12. VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége meghívó első értesítés Debrecen, 2013. október 10 október 12. A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. Belgyógyászati Osztálya és a Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

R É S Z L E T E S P R O G R A M

R É S Z L E T E S P R O G R A M R É S Z L E T E S P R O G R A M 2012. OKTÓBER 5. (PÉNTEK) 8 00-10 00 Regisztráció, az előadások ppt (elektronikus) változatának leadása vetítésre 10 00 Ünnepélyes megnyitó, üdvözlések Dr. Helembai Kornélia

Részletesebben

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG. Háziorvosi Munkacsoport. Háziorvosi Nővér Akadémia. Balatonalmádi, 2012. november 17. Partner Tájékoztató

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG. Háziorvosi Munkacsoport. Háziorvosi Nővér Akadémia. Balatonalmádi, 2012. november 17. Partner Tájékoztató MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG Háziorvosi Munkacsoport Háziorvosi Nővér Akadémia Balatonalmádi, 2012. november 17. Partner Tájékoztató Tisztelt Partnerünk! A Magyar Diabetes Társaság Háziorvosi Munkacsoportja,

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2011/2012

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2011/2012 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 121044 124333 BERNECZEI LÁSZLÓ BRENNER KRISZTIÁN 1994.01.18. 1995.05.14. KOVÁCS ANDREA EPERJESI EDIT 113378 122460 CSERKI ZSOMBOR DOBOS

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben