X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:"

Átírás

1 X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr. hagyatéka 11 X/f CSIKI GÁBOR dr. hagyatéka 16 X/g BARTÓK GABRIELLA hagyatéka 18 X/h SZENTIVÁNYI SÁNDOR dr. hagyatéka 19 X/i JÓZAN MIKLÓS hagyatéka 33 X/j KOVÁCS KÁLMÁN hagyatéka 36 X/k PETHİ ISTVÁN hagyatéka 39 X/l KINCSES LÁSZLÓNÉ ÖZV. /NAGY IRÉN/ hagyatéka 44 X/m FERENCZ FÓZSEF hagyatéka 45 X/n GYALLAY PAP DOMOKOS hagyatéka 50 X/o HUSZTI JÁNOS és JAKAB JENİ dr. hagyatéka 58 X/p FILEP ELEK hagyatéka 60 X/q GIDÓ /GVIDÓ/ BÉLA hagyatéka 61 X/r JOSIPOVITS ISTVÁNNÉ sz. NÉMETH IRMA dr. hagyatéka 64 X/s ORBÓKNÉ SZENTIVÁNYI ILONA lelkész tétele 65 X/t MIKÓ ISTVÁN letéte 67 X/u BENCZE MÁRTON hagyatéka 69 X/v NYIREDY SZABOLCS dr. hagyatéka 72 X/z KAPLAY IMRÉNÉ SCHEY ILONA dr.letéte 76 1

2 X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK XIXXX. sz. Terjedelem: 69 raktári egység = 8,47 ifm. A fond nem lezárt. Jelen győjtemény 2005ig tartalmazza az abc betőivel regisztrált egyes hagyatékokat X/a BERDE MÓZES hagyatéka Terjedelem: 1 doboz = 0,01 ifm Szentivánlaborfalva december 15. Budapest 1893 szeptember 22 Ügyvéd, miniszteri osztálytanácsos, 1848ban országgyőlési képviselı, erdélyi kormánybiztos volt. A szabadságharc leverése után, 1852ben kötél általi halálra ítélik, de kegyelemként 4 évet tölt a josefstadti várbörtönben. Szabadulása után saját birtokán gazdálkodott majd gróf Bethlen Kamilló jószágigazgatója volt. 1867tıl 1872ig belügyminiszteri tanácsosként erdélyi ügyekkel foglalkozott. Örököséül az egyházat tette meg. Berde Mózsa ként ismert. 1. doboz 1. Berde Mózes /Mózsa/ végrendelete Berde Mózes végrendeletével kapcsolatos per irata Közokirat hamisítás büntette miatt Berde Pál, báró Barkóczy Emil, Grill Lajos, Török Árpád, Rein Béla elleni ügynek a Legfelsıbb Bíróság irattárában ırzött iratai /2 pld. másolat a peranyagról/ X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye Terjedelem: 1 raktári egység = 0,14 ifm Batthyány Ilona grófnı /1842 Cinkota, 1929 március 21. / Apja: gr. Batthyány Lajos. Férje: Keglevich gróf, majd újra házasodva Beniczky Gábor gróf neje lett. Unitárius hitre tért, az egyház jótevıjeként 1925ben a budapesti Klotild utcai három emeletes házát a szegény sorsú gyerekek segélyezésére az egyházra hagyta. A Kerepesi úti temetıben a Batthyány mauzóleumban, apja mellett nyugszik. 2

3 1. doboz 1. tétel A végrendelettel, majd annak megtámadásával kapcsolatos per iratai másolatban: 1. Ajándékozási szerzıdés (gr. Keglevich Béla kedvezményezett) Örökösödési szerzıdés, 2 pld. (gr. Keglevich Béla kedvezményezett) 3. Nyilatkozat fenti örökösödési szerzıdésben foglaltak elidegenítése tárgyában dr. Bencsik Ferenc ügyvéd, az elidegenítés tb., 2 pld dr. Bencsik Ferenc megbízása végrendelettervezet készítése, 3 pld Végrendelet (dédunokája gr. Batthyány Ilona javára) Ajándékozási szerzıdés (gr. Keglevich Béla?) Ajándékozási szerzıdés (gr. Keglevich Béláné sz. Popovich Paula ) Végrendelet (gr. özv. Batthány Tamásné sz. gr. Keglevich Ilona részére) Hagyatéki tárgyalás jegyzıkönyvi kivonata /elhunyt Popovich Paula gr. Keglevich Béláné része / Nyilatkozat és meghatalmazás gr. Keglevich Páltól nıvére Bárczay Ferencné sz. Keglevich Ilona grófnı javára Örökösödési bizonyítvány gr. Keglevich Béla örökhagyó után lánya Bárczay Ferencné sz. Keglevich Ilona grófnı részére 13. Jegyzıkönyv( Golenszky János Bencsik Ferenc ügyvéd iratai között Batthyány Ilona örökösödési iratait megtalálta) Közjegyzıi okirat Huszka Gyula Cinkota fıjegyzıje tanúsítja az örökösödési iratok hitelességét, 2 pld Jegyzıkönyv. Készült dr. Gerlóczy Endre ügyvédi irodájában: Blatniczky Pál ev. esperes tanúskodása az örökösödési ügyben Folytatólagos jegyzıkönyv Bárczay Ferencné / gr. Keglevich Pál elleni bizonyítási ügyben Folytatólagos jegyzıkönyv Bárczay Ferencné / gr. Keglevich Pál elleni elıleges bizonyítási ügyben Végzés fenti ügyben (gödöllıi járásbíróság) Végzés (gödöllıi járásbíróság)

4 20. Jegyzıkönyv a nagykanizsai tanú kihallgatásról: 1. tanú Balla János orvos 2. tanú Czipere Józsefné ápolónı Dr. Zachár Kálmán ügyvéd tiltakozó levele az egyoldalú tanúkihallgatásokat illetıen Nagytisztelető Kebli Tanács! Az Unitárius Egyházközségnek juttatott adomány tb. kelt, aláírás nélküli levél másolata II. elıkészítı irat Bárczay Ferencné sz. gr. Keglevich Ilona, /Németh Mariska és 18 alperestársa ügyében/ Memorandum (3 pld.) néhai özv. Beniczky Gáborné sz. Batthyány Ilona grófnı hagyatéka ügyében 25. Dr. Kluge Endre egyetemi magántanár, elmeorvos orvos szakértıi vizsgálata és véleménye Alperesek névsora 27/A. Gödöllıi kir. Járásbíróság végzése /B. Pestvidéki kir. Törvényszék végzése /C. özv. Beniczky Gáborné sz. Batthyány Ilona grófnı végrendelete (2 pld.) /D. Végrendelet (végleges) 2 pld /E. Végrendelet ( ) és pótvégrendelet (2 pld.) /F. Pótvégrendelet (2 pld.) /G. Pótvégrendelet (2 pld.) /H. Pótvégrendelet (2 pld.) /I. Pótvégrendelet (2 pld.) /K. Jegyzıkönyv a végrendelet átadásáról Szabó József gödöllıi közjegyzı tanúsága szerint 124/1919 sz. alatt visszavétetett /L. 124/1919. ügyszám jegyzıkönyve szerint dr. Tóth Aladár gödöllıi közjegyzı Melna Gyula cinkotai uradalmi intézınek átadta a K/ alatt említett végrendeletet 38/M. Örökösödési szerzıdés 39/N. Dr. Benczik Ferenc ügyvéd felkérése új végrendelet készítésére. Hitelesítve dr. Kiss Elemér által /O. Dr. Benczik Ferenc ügyvéd tájékoztatása a végrendeleti adatokról. Hitelesítve dr. Kiss Elemér által

5 41/P. 42. Meghatalmazás dr. Gerlóczy Endre ügyvéd részére hivatalos eljárásra /Bárczay Ferencné sz. Keglevich Ilona grófnı részérıl/ Dr. Tóth Dezsı átadja gr. Batthyány Ilona október 22én kelt teljes végrendeletének fénymásolatát A végrendeleti perrel kapcsolatos ügyvédi állásfoglalások, jogi ismertetések, költségügyek stb. /53 folio/ tétel A hagyatékkal és perrel kapcsolatos levelezés év: 111. sz év: 158. sz év: 132. sz év: 112. sz év: 1 7. sz év: 1. sz év: 1 3. sz év: 1. sz év: 1 6. sz év: 1. sz év: 1. sz év: 1. sz. Hivatalos kötelezvény a Szövetség u. 18. sz. bérház megvásárlása tárgyában tétel Gróf Batthyány Ilona alapítványok számlái 1. kötet tétel 5. tétel Egyházunk jótevıje Gróf Batthyány Ilona / / halálának 60. évfordulóján 1989 emlékezik az Unitárius Élet /1991/1. száma/ Budapesti Egyházközség 576/1931 évi iratai Batthyány Ilona hagyatékára vonatkozó iratok

6 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm Tóth György /Bölön, május 20.? február 21./ Bíró, szakíró. Berdecipós ösztöndíjasként Kolozsvárott tanult. Itt szerezte meg jogi doktorátusát is. 1897tıl Déván aljegyzı, majd 1901tıl Nagyszebenben és Kolozsvárott bíró 1922tıl Budapesten tábla, 1925tıl 1941ig kúriai bíró volt. Tagjává választotta az UIT és az EME. Az egyháznál a jogügyi bizottság tagja és a budapesti egyházközség gondnokaként tevékenykedett. Vállalta egy unitárius gyermek taníttatási költségeit. Munkatársa volt a Déva és Vidéke címő lapnak. Írt a Keresztény Magvetıbe. Mővei: Az Unitárius Egyház rendszabályai, az Unitárius Egyház törvényeinek győjteménye. Az Unitárius Egyház szervezete A hagyaték személyi anyagot nem tartalmaz. Munkásságára vonatkozó iratai a kúriai bírói tevékenységével kapcsolatosak, foglalkozik az egyházi törvénymódosításokkal is. Találhatóak az iratok között olyanok is, amelyek az iskolaügyekkel foglalkoznak. 1. doboz 1. tétel Tóth György dr. kúriai bíró perekre vonatkozó iratai 1925tıl 2. tétel Egyházreform elıkészítés iratai /elvi/ 1. Lelkészi továbbképzı tanfolyam eredményei és a reformmal kapcsolatos alapindítványok, javaslatok, tanulmányok, egyházi tanterv tétel Budapesti Unitárius Egyházközség: új egyházi törvény alkotása , tétel Unitárius Teológiai Intézet szervezeti és szabályzati módosítása 5. tétel Egyházreform elıkészítés iratai /gyakorlati tervezetek/ 1. Unitárius egyházi ügyek: intézkedések a jogállással kapcsolatos javaslatokra, Egyházi Törvény Vegyes egyházi vonatkozású ügyek, egyházi törvény elıkészítésére tett intézkedések tervezetek Misszióházzal kapcsolatos iratok

7 2. doboz 4. Költségvetés, szolgálati utasítás az egyház közpénztárának kezelésére A reformmal kapcsolatos könyvek megjelentetése Az Unitárius Egyház Szervezete I. kötet Unitárius Egyházi Törvény a fegyelmi felelısségrıl II. kötet Unitárius Egyház Rendtartás III. kötet 6. tétel Iskolaügyek 1. A székelykeresztúri unitárius gimnázium rendszabályai /2 példány/ Házirend a székelykeresztúri unitárius gimnáziumban Rendszabályok a tornateremben /Székelykeresztúr/ Intézeti törvény a rongáló tanulók ellen /Székelykeresztúr/ Az unitárius gimnáziumi vallástanítás tanterve /általános, nyomtatott/ 6. Tanterv az unitárius elemi iskolai vallásoktatáshoz 7. Utasítások /Kolozsvár/ A Kolozsvári Unitárius Fıgymnasium és Elemi Iskola Rendszabályai /nyomtatott/ Internátusi szabályzat a kolozsvári unitárius kollégiumban / nyomtatott/ Dávid Ferenc Egylet Alapszabályai Vallástanítás: Tanterv az unitárius elemi iskolai vallásoktatáshoz /kézírással módosított nyomtatott anyag/ 1908, tétel Vegyes iratok 1. Újságkivágatok, levelek évrendben tétel Tóth György dr. hagyatékával kapcsolatos intézkedések / 33 folio/

8 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka Terjedelem: 1 doboz = 0.14 ifm Barabás István sz. Sepsikálnok,1876. október 17. Budapest április tól Hódmezıvásárhelyen szolgált lelkészként, 1928ban cserével került Budapestre, itt ig nyugdíjaztatásáig szolgált. 1940tıl helyettes esperesi tisztességet töltött be. Az Unitárius Értesítı fıszerkesztıje volt. A dunapataji egyházközség szervezı és templomépítı lelkésze volt. 1. doboz 1. tétel Személyes iratok 1. Kolozsvári egyetemi leckekönyve Unitárius Papnövelı Intézet Kolozsvár leckekönyve, benne: Kiolvasott munkák lajstroma A magyarországi Unitárius Egyház Képviselı Tanácsa által kiállított végbizonyítvány Végzıs növendékek csoportképe 5. Hódmezıvásárhelyi lelkészi kinevezése Díjlevél Egyháztanácsosi megbízás Budapesti unitárius templom lelkésze Vásárhelyi Friss Újság tudósítása az áthelyezésrıl Püspöki rendelvény Vásárhelyi Friss Újság az elköszöntésrıl Barabás István levélfogalmazványa új beosztásáról Sz. 67/1941. EKT: egyházi tanácsos Józan Miklós püspök által kiállított bizonyítvány Barabás István lelkészi beosztásáról Külön borítékban: a/ Keresztlevélrıl igazolás 1946 b/ Állampolgársági bizonyítvány 1940 c/ Igazoló bizottsági határozat 1945 d/ Nyugdíjaztatás 1950/ Nyugdíjaztatásával kapcsolatos iratok

9 17. Végrendelete; halottvizsgálati bizonyítvány én bekövetkezett haláláról; részvétnyilvánítások és újságkivágatok Barabás Istvánné jegyzete: Mivel fizettek: SzentIványi és Kereki Barabás Istvánnak tétel Munkásságával kapcsolatos iratok 1. Magyar Unitárius Egyházalkotmány /sokszorosított példány/ Abrudbányai Pethı ügy Budapesti unitárius egyházközség elsı lelkészi állásának betöltése: a/ Jenei József Barabás Istvánt ajánlja b/ Presbiteri jegyzıkönyv az án megtartott keblitanácsi győlésrıl, amelyen SzentIványi Sándort jelölték c/ Jegyzıkönyv a papválasztó közgyőlésrıl: jelölt SzenIványi Sándor d/ Jegyzettöredék a választásról e/ Dr. Zsakó Andor fellebbezése a döntés ellen f/ Barabás Istvánné feljegyzése Kelemen Béla gondnok részére g/ Józan Miklós püspök levele dr. Kendecsy Pálhoz, amelyben közli SzentIványi Sándor megválasztását h/ Ua. Fábry Edéné részére i/ Jegyzıkönyv töredék j/ özv. Vida Miklósné fellebbezése a döntés ellen k/ Pethı István egyházi tanácsos fellebbezése l/ Pethı István hitoktató lelkész fellebbezése m/ Barabás István fellebbezése n/ Barabás István fellebbezése o/ Barabás István perújrafelvételi kérelme p/ Aláírás nélküli cikk a Független Magyarország szerkesztıségének SzentIványi Sándorral kapcsolatban

10 q/ Barabás Istvánné a választásról 1952 r/ Barabás Istvánné feljegyzése Kelemen Béla gondnok részére a választásról Zsidó kérdéssel kapcsolatos ügyek a/ Baranyay Aladár Gálffy Kálmán levélváltása 1938 b/ Józan Miklós közlevele a tömegesen áttért izraeliták egyházi jogait illetıen 1939 c/ 1454/1942 EKT határozat az áttért zsidók választói jogaival kapcsolatban d/ Vidor Ruppert Miksa, Milch Móric és Kelemen Sándor levelei 1941, EKT feljegyzések /5db/ és egy meghívó 1946, tétel Levelezés 1. Meghívó Dávid Ferenc születésének 400. évfordulójának kolozsvári emlékünnepére Kolozsvár, Levelek és néhány válaszlevélfogalmazvány tétel Beszédek és tanulmányok 1. Fıtanácsi beszéd Keresztényi hitrıl való vallástétel /Barabás Dávid?/ Cím nélkül: Kálnok, A magyar vallástörvények tárgyában Cím nélkül Merre haladunk? 7. Magyarok Istene! /jegyzet/ 8. Az unitárizmus Magyarországon: Újság alapítás, új egyházközségek szervezése, dr. Csiki kitüntetése 9. Barabás István február 24én tartott egyházi beszédének gyorsírásból fia által áttett gépelt anyaga Barabás István: A dunapataji unitárius templom építésének története. Kézírásban, 3 fényképpel a templomról és az Unitárius Értesítı decemberi számával Vegyes egyházi beszédek 10

11 5. tétel Vegyes töredékes feljegyzések Megjegyzés: Barabás Istvánra vonatkozó iratok emlékek találhatóak még Ferencz József püspök hagyatékában X/m. 4.doboz, 6 tétel: özv. Barabás Istvánné iratgyőjteménye. 6. tétel Barabás István korai idejébıl: 1. Barabás István: Önképzıköri dolgozatok 2. Barabás István papnövendék imája X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr. hagyatéka /1553/ XIX. sz Terjedelem: 3 doboz = 0,42 ifm A személyes iratanyagot kiegészíti: Zsakó István ( ) és dr. Zsakó Gyula( ) iratanyaga Zsakó István dr. elmeorvos, az orvostörténet kutatója. A Budapestangyalföldi, majd a lipótmezei elmeklinikát vezette. 1935ben egészségügyi fıtanácsosi címet kapott között a Misszióház intézıbizottságának volt tagja. Javasolta az Unitárius Lexikon kiadását és Unitárius Múzeum létesítését. Elıadást tartott az Orvostörténeti Könyvtárban, a Dávid Ferenc Egyletben és a Teológiai Intézet lelkésztovábbképzı tanfolyamán. Írt az Unitárius Értesítıbe. 1. doboz 1. tétel Életrajzi adatok Zsakó Judit 1936 Zsakó György 1934 Zsakó Gyula dr

12 2. tétel Felolvasások, tanulmányok, jegyzetek 1. Christianismi restitutio /latin/ Pohárköszöntı Boldog lesze családi életünk a háború után? Serveto Mihály az orvos Pestszentlırinci összejövetel Ahol még a világ számőzöttei is boldogan élhettek 7. Küküllımente és Háromszék /Dicsıszentmárton/ unitáriusai Pál fordulása 9. Az örökélet és halhatatlanság kérdése természettudományi megvilágításban Az imádság gyógyító ereje Vallásbölcselet /jegyzet/ 12. Egyháztörténelmi miniatőr: Szentábrahámi Lombard Mihály Jakab József Bölöni Farkas Sándor Békés Gáspár 13. Teleki László i országgyőlési beszédébıl és adatok Báthory Istvánról 14. A magyar unitárius írók irodalmi munkásságáról a nem unitárius ismertetések 15. A reneszánsz történeti háttere /jegyzet/ "Unitarian Found" /jegyzet/ Elıadások és vegyes jegyzetanyag es évek 3. tétel Orvostörténeti adatok, felolvasások 1. Unitárius orvosok 2. Unitárius orvosok a XVI. században Erdélyben 3. dr. Gyergyai Árpád életrajzi adatai 4. Pataki, Barra, Gyergyai, Magyari Kossa Gyula, dr. Joó István adatai 12

13 5. Serveto Mihály az orvos /elıadási adatösszeállítás/ 6. Weszprémi István és Blandrata György: két híres unitárius orvos 7. Blandrataadatok 8. Különlenyomat az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményébıl /Blandratatárgyban/ Jegyzék az orvosgyógyszerészeti mővekrıl (a volt unitárius kollégiumi könyvtár anyaga) 2. doboz 4. tétel Unitárius egyháztörténelmi összeállítás 1. Unitárius kép és adatgyőjteményi kiállítás felállítási rendje 2. Jegyzetek, adatok, egyházi névsorok 3. A házsongárdi temetıben lévı unitárius sírokról 1961ben készített jegyzék 4. Egy toroczkói gondos egyén /Bartók/ naplójából /főzött anyag/ 5. Az unitáriusok irodalmi munkásságának értékelése Szinnyeinél (Magyar unitárius írók irodalmi és életrajzi adatai) 6. Unitárius Lexikon készítéséhez adatok 7. EKT jegyzıkönyvfogalmazványok tétel Levelek 1. Benczédi Pál Köröspataki Kis Károly P. Szentmártoni Kálmán Vegyes Meghívók Egyházi adó tb. Gratuláció nyugdíjazáskor kapott kitüntetéséhez tétel Vegyes iratok 1. Töredékes anyag 2. Kitöltetlen adatlapok ABCrendben (csak a név szerepel) 13

14 3. doboz Fényképek és grafikák 7. tétel Fényképek 1. Képsorozat az unitárius múltból és jelenbıl: I/14., II/12., III/ Grafikákról készített fotónegatívok 13 kis borítékban 3. Gyergyai Ferenc grafika fotója 4. Kossuth Lajos poharának fényképe 5. dr. Borbély Andornak feliratú grafika fotója 8. tétel Unitárius vonatkozású fényképek 9. tétel Pap Mózes tanár és osztálya 1881/82 csoportkép /dr. Zsakó István ajándéka/ 10. tétel Grafikák I. /részletes jegyzékekkel a tételben/ 1. Tájképek és látképek /11 db/ 2. Illusztrációk /5db/ 3. Vegyes grafikák /7db/ 4. Skiccek, vázlatok /32 db + 4 fénykép és képszöveg/ 11. tétel Grafikák II. /részletes ABC rendő jegyzékkel a tételben/ 1. Portrék AZ /65db/ 12. tétel Grafikák III. /részletes ABC rendő jegyzékkel a tételben/ 1. Templomábrázolások AV /75db/ 13. tétel Grafikák IV. 1. Templomi kancsók, kelyhek, serlegek, tálak, vázák, stb. /21db/ 14

15 14. tétel id. Zsakó István ( ) iratai 1. Zsakó Istvánnak a torockói unitárius egyházközség vagyonkezelésével kapcsolatos elgondolásai Nagy Mózes ajánlása a torockói egyházközséghez Kriza János ajánlólevele Zsakó István részére Nagy Lajos igazgató levele Zsakó Istvánhoz Nagy Lajos igazgatótanár levele Zsakó Istvánhoz Zsakó István unitárius egyházi tanácsossá választásáról értesíti az egyházi fıhatóság Zsakó István naplója Unitárius státusszolgák fizetési kimutatása EKT meghívó tétel dr. Zsakó Gyula ( ) iratai Kolozsvárott született és Budapesten halt meg. Törvényszéki bíró, kúriai tanácsjegyzı. 1932ben az egyházi győjtıbizottságnak, 1934ben a szórványbeosztó, 1935ben a nyugdíj és 1945tıl az egyházi fegyelmi bizottságának volt tagja. Janky Ilonával 1934ben kötött házasságot. 1. Unitárius fényképek 2. Ótordai Székely Miklós unitárius püspök 1840/41 ben Torockón tartott vizsgálati jegyzıkönyvének másolata Dávid Ferenc tanulóévei és Kolozsvár /elıadás szövege/ Levelezés /évrendben/ Feljegyzések /töredékes anyag/ Meghívók

16 X/f CSIKI GÁBOR dr. hagyatéka /1716/ Terjedelem: 1 doboz = 0,14 ifm Csiki Gábor dr. / Székelykeresztúr, Budapest lelkész, püspöki helynök igen töredékes iratanyaga Apja: Dénes, anyja: Kovács Julianna volt. Székelykeresztúron és Kolozsváron tanult. A teológiát 1915ben végezte ig tábori lelkész volt. 1916ban vallástanári képesítést szerzett. 1920ig Kolozsvárott végzett lelkészi szolgálatot. 1920tól 1922ig tanulmányutat tett Angliában és Amerikában. Útján az egyházi életet tanulmányozta és elıadásokat tartott a magyar kérdésrıl. 1921ben a madvillei egyetem díszdoktorrá avatta. 1933ban kormányfıtanácsosi címet kapott. 1941tıl esperesi, majd püspöki helynöki tisztséget töltött be. Jelentıs szervezési munkát végzett, nevéhez főzıdik a Misszióház létesítése, az egyházi egyesületek létrejötte, az ifjúság valláserkölcsi nevelésének föllendítése. Tartott elıadássorozatokat és egyházi folyóiratokba írt. 1957ben ment nyugdíjba. A hagyatékba került iratanyag igen töredékes. 1. doboz 1. tétel Családi személyes iratok 1. Csiki Gáborról és családjáról készült 2db fénykép 2. Származási táblázat 3. Csiki Klára /szül. 1924/ keresztelési anyakönyvi kivonata Csiki Sára /szül: 1930/ születési anyakönyvi kivonata Csiki Gábor állampolgári eskütétele özv. Csiki Dénesné Kovács Julianna /édesanyja/ gyászjelentése Társadalmi Egyesületek Szövetsége jubileumi érdemjelvény ajándékozásáról kiállított okirat tétel Honvédséggel kapcsolatos személyi iratai tétel Ingatlan ügyek 1. Miklósvárszéki Csikibirtok felosztása az örökösök között /tanúkkal hitelesített másolata/ eredeti Bp.i IIII. ker. járásbíróság 27924/31. sz. végzése dr. Fodor Antal kir. közjegyzı levele a Fülöpféle vételi ügyben a bekebelezés és terhek törlése tárgyában

17 4. Harrach Ottó feljegyzése dr. Fodor Antal részére Fizetési meghagyások Nyugta Fülöp Géza részére az átvett 2000 pengırıl Harrach Ottó elismervénye Dr. Gálfalvi István bírósági jegyzı ingatlanügyben kelt levele dr. Elekes Domokos ügyvéd ingatlanátírás tárgyában kelt levele Adásvételi szerzıdés a budapesti Albert u és Major u. 4. sz. ház tárgyában Dengelegi ingatlan ügye Székelykeresztúri kir. járásbíróság 52/1943. tk. sz. telekkönyvi végzése tétel Levelek 1. Csiki Miklós két levele Csiki Gáborhoz Vegyes fıleg pénzügyekkel kapcsolatos levelek tétel Gazdák Biztosító Szövetkezete 1. Élet, tőzkár és betöréseslopás elleni biztosítás ügyei kötvények Vegyes befizetési nyugták tétel Országos Központi Hitelszövetkezet 1. Életbiztosítási iratok , tétel Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1. dr. Csiki Gábor számú takarékbetétkönyve Banki iratok, folyószámla kimutatás tétel Vegyes biztosítók iratai 1. Pénzintézetek Országos Biztosító Rt. tőzkár és betöréseslopás elleni biztosítás Anker Általános Biztosító Rt. a POB RT. jogutódja

18 9. tétel Vegyes elszámolások, elismervények 1937, tétel Pénzek 1. Papírpénzek /angol, francia, magyar/ 5db 2. Fémpénzek /magyar/ 6db X/g BARTÓK GABRIELLA hagyatéka / / Terjedelem: 0,04 ifm Az iratanyag elhelyezése: X/a 1. dobozban. / Polgárdi, február 2. Székesfehérvár, november 28./ Adminisztrátor. Apja: Géza, lelkész, anyja: Keller Aranka volt. Éveken át a polgárdi egyházközségben kántori szolgálatot végzett. Székesfehérvári házát az egyházra hagyta. Polgárdiban helyezték örök nyugalomra. 1. doboz 1. Keller Aranka édesanyja keresztlevele Bartók Géza és Keller Aranka szülei házassági anyakönyvi kivonata Bartók Gabriella születési anyakönyvi kivonat Bartók Géza halotti anyakönyvi kivonata Bartók Gézáné gyászjelentése /2 pld./ ifj. Bartók Géza testvére gyászjelentése Bartók Gabriella gimnáziumi tanulmányi értesítıje Bartók Gabriella gimnáziumi érettségi bizonyítványa Bartók Gabriella 848. sz. takarékbetétkönyve. Az összeg kivétének dátuma: db csoport fénykép és 1 db fotónegatív /ülı nıi alak/ 11. Édes Gabikám megszólítású, Rozi aláírású levél 12. Dr. Gyulai Zoltán Kossuth és Állami díjas akadémikusra vonatkozó újságcikkek, fényképek és gyászjelentése. /Dr. Szén Ernı jogász, budapesti unitárius egyházközségi presbiter adományaként készült Bartók Gabriella tulajdonába/

19 13. Hagyatéki iratok Végrendeleti iratok, halottvizsgálat, halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki eljárási iratok stb. /155./ 2. Levelezés /119./ 3. Személyes iratok: önéletrajz, családi adatok, 4 fénykép, feljegyzések 4. Ingatlanügy X/h SZENTIVÁNYI SÁNDOR dr. hagyatéka /1810tıl 1980/ Terjedelem: 9 raktári egység = 1,30 ifm /Marosvásárhely, január 18. USA, október 16./ lelkész. Marosvásárhelyen tanult, 1920tól a kolozsvári teológia, 1924tıl 1926ig a harvardi egyetem hallgatója volt. 1926tól Kolozsvárott szolgált, 1932ben teológiai magántanári képesítést szerzett. 1933ban tanulmányutat tett Amerikában. 1934tıl Kolozsvárott teológiai tanár volt. 1946ban az USAba távozott. 1947tıl Jamaica Plains, majd Sutbon és 1952tıl 1975ig Lancaster lelkésze volt. Angol tanfolyamokat szervezett. Tagja volt az EITnek, az Erdélyi Fiatalok Falukérdés Bizottságának és a Tizenegyek Irodalmi Csoportosulásának. A 2. világháború alatt angol és lengyel hadifoglyokat és zsidókat menekített. A háború után tagja volt a Nemzetgyőlésnek és Budapest Fıváros Tanácsának. Felesége Jelinek Olga volt. 1. doboz 1. tétel Személyi iratok 1. SzentIványi Gábor jegyzıkönyve a század elejérıl a XV. századig visszamenıleg c. kézírásos genealógiai összeállítás 2. Családi anyakönyvi kivonatok /Wiedemann SzentIványi/ Bizonyítványok: elemi, gimnáziumi, tanárképzı, unitárius teológia Mőködésével kapcsolatos iratok pályázatok, kolozsvári lelkészi majd budapesti vezetılelkészi beiktatása különbözı egyházi és társadalmi egyesületek, vállalatok, klubok elnökségi ill. igazgatósági 19

20 szabadság ügye, könyvtár iratmisszió és Dávid Ferenc Egylet iratai, Egyházi Fıtanács örökös tagja lelkészi szolgálati bizonyítvány, igazolása 1945 bıl, korai irodalmi tevékenysége 148. szám Román kérési formák személyével kapcsolatos ügyekben és kiállított igazolások Orvosi receptek, leletek, mőtét stb Lakásügyek és lakásbejelentık Katonasággal mentesítéssel kapcsolatos iratok 1926,1927, Pénzügyi vonatkozású iratok: kimutatások, üzletrész fizetés stb Igazolványok: lelkészi arcképes igazolvány, útlevelek, OTBA tagság, vasúti és BKV igazolványok, Budapest Székesfıváros Törvényhatósági Bizottság igazolványa 11. Jelentés a romániai ill. észak erdélyi magyarság helyzetérıl c. összeállítás /év nélkül/ és 1921 Nyilatkozat a romániai unitárius iskolák részére utalandó pénzrıl 12. SzentIványi Sándor névtáblája /feketearany betőkkel/, Radiotelefonica 1934 /zománc táblácska/, 1 db kulcs 13. Vegyes kézírásos jegyzettöredékek, üres képeslapok 14. Meghívók 2. doboz 2. tétel Családi iratok 1. Válóperes iratok Válás miatti észrevételek Válóperes végzés Újraházasodás Fegyelmi ügy, vizsgálat: Pethı István /SzentIványi Sándor pere/ Felesége, Jelinek Olga iratai 1922tıl 7. Gyermekek emlékei /Éva Olga és Erna Elaine/ 20

21 8. Sepsiszentiványi SzentIványi családra vonatkozó genealógiai adatgyőjtés: kutatási megbízások kutatással kapcsolatos feljegyzések összeállított leszármazási táblázatok születési és halálozási jelentések levelezés a családtörténeti okiratok tárgyában /Magyar Országos Levéltár/ Családi fényképanyag 10. SzentIványi Sándor kérésére letétbe helyezett iratok: Documents és kísérılevele doboz 3. tétel dr. SzentIványi Sándor letéti iratai, levelek 1. Adams, Jimmy Albert Erzsébet ügye All Souls Church Unitarian 1933, , American Unitarian Association Amerikai Misszió Andrássy, Elly gr. Andrássy Mihályné Angolok 2 levél 1945, Baker, Everett Moore Bedı Ilma Benke Oszkár Bihary Ibolya (dr. Arató Józsefné) 1936, Billings, Thomas Henry Bíró Lajos 1942, dr. Borbély István 1920,1926, dr. Boros Gy dr. Bölöniné, Bródy Ernı Christian Science Cornish, Louis C. /American Association/

22 20. Csifó Nagy László br. Dániel Ferenc dr. br. Dániel Gábor Dánielné Lengyel Laura 24. Diószeghy Erzsébet Dummuond, M Dumble, J. W. rev Erdı János Fazakas Miklós dr. Ferenczy Géza Fiala Richárd Foote, Arthur Fosdick, Harry Emerson 1932,1939, dr. özv. Friederich Imréné Gál Zsigmond Jenát Endre General Alliance Gidófalvyné Gorzó Nándor Hadházy Halász József 41. Harvard College Hegedős Ábel Hegymegi Kiss Pál dr. L. J. van Holk Holmes, J. H Japánból üdvözletek, levelek Jews Pesti Izraelita Hitközség Josipovich Istvánné dr. Charles, R. Joy Józan Miklós 1922,1926, 1942, Jókívánságok: Dsida Jenı, Nagy Sándor, Ürmösi Károly, Kiss Sándor, Kocsord, dr. Zsakó Andor Káli Nagy Árpád

23 53. Kelemen Sándor Kemény János br. 55. K. Margit Kovács Lajos Kozma Ferenc Kıröspataki Kiss Károly Kıváry Jakab John Howland Lothrop Lázár László Levelek, amerikai 1926tól 63. Levelek, angol 1937, Lırincz Ákos 1928, Lyttle, Charles prof Magyar Testgyakorlók Köre /M. T. K./ Márkos Albert Marosi János Máté Géza Matyasovszky Sári Meadville Theological School Melly József Mentık dr. Mikó Ferenc /bölöni/ Mikó Lırincné Nagy Emilné Nagy Miklós Nagy Zoltán Nénje /özv. Boross Árpádné/ Nemzeti Színház NyárádGálfalva /Nagy Zsigmond és Zsigmond Mihály/ Pajor Szanatórium Pálffi Márton Pálffyak /Laszky Lászlóné/ Porter, C.J

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék:

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék: VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK Tartalomjegyzék: VIII/a VIII/b BELFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 2 KÜLFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 4 VIII/c TÁRSEGYHÁZAKRA VONATKOZÓ BELFÖLDI

Részletesebben

FÉNYKÉPEK, RAJZOK, METSZETEK

FÉNYKÉPEK, RAJZOK, METSZETEK IX FÉNYKÉPEK, RAJZOK, METSZETEK XIX-XX. sz. Terjedelem: 5 doboz + 2 téka = 7 raktári egység = 1,00 ifm. 1. doboz 1. tétel Egyedi darabok 1. Amerikai Kossuth-zarándok Emlékalbum 1928 2. Duna-Tiszamenti

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

VII. IRODALMI KÉZIRATOK. Tartalomjegyzék: VII/a SZÉPIRODALMI ÍRÁSOK 2. VII/b HELYTÖRTÉNETI ÍRÁSOK 3. VII/c CSALÁDTÖRTÉNETI ÍRÁSOK 3

VII. IRODALMI KÉZIRATOK. Tartalomjegyzék: VII/a SZÉPIRODALMI ÍRÁSOK 2. VII/b HELYTÖRTÉNETI ÍRÁSOK 3. VII/c CSALÁDTÖRTÉNETI ÍRÁSOK 3 VII. IRODALMI KÉZIRATOK Tartalomjegyzék: VII/a SZÉPIRODALMI ÍRÁSOK 2 VII/b HELYTÖRTÉNETI ÍRÁSOK 3 VII/c CSALÁDTÖRTÉNETI ÍRÁSOK 3 VII/d ÉLETRAJZI ÍRÁSOK 3 VII/e NEVELÉSÜGYI ÍRÁSOK 4 VII/f TÖRTÉNELMI TÁRGYÚ

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

XIII.72. GYARMATI ÉS BOTTLIK CSALÁD IRATAI

XIII.72. GYARMATI ÉS BOTTLIK CSALÁD IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.72. GYARMATI ÉS BOTTLIK CSALÁD IRATAI 1883-1976 1 db (0,13) doboz = 0,13 ifm Raktári hely: 22/403/25 1 db (0,12) doboz = 0,12 ifm

Részletesebben

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Leltári szám: 2012.1.1. Tárgy megnevezése: Részvény Leírás: SKB Rt. részvénye 30 pengőről Kor: 1935. Méret, terjedelem: 2 lap Leltári szám: 2012.1.2. Tárgy

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Ki volt Vadas Jen? Erdmérnök Oktató Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Az erdészeti tudományos kutatás megteremtje Szakíró Az m. kir. Erdészeti Kísérleti

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4

I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I/3 A IX. ESPERESI KÖR IRATAI 6 I/4 A BUDAPESTI IDEIGLENES EGYHÁZI

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm 19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai 1891 1961 17 ifm 1903-ban alapította Biberauer Richárd a Philadelphia Szövetséget, majd 1906-ban az Egyletet, az anyaházat 2 diakonisszával, de később 12-vel

Részletesebben

2.f. fond Külügyi iratok

2.f. fond Külügyi iratok 2.f. fond Külügyi iratok 1863 1950 22,38 ifm I. Külügyi bizottsági iratok 1. doboz Külföldi akciók 1907 1920 2. doboz Külföldi akciók 1921 1926 3. doboz Külföldi akciók 1927 1935 4. doboz Külföldi akciók,

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 Terjedelme: 107 doboz = 12,84 ifm Helyrajzi jelzete: 60. raktár

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5.

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5. 95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban állambiztonsági ekrõl Marosvásárhely, 1958. február 5. Fokozat Név Hálózati levõ 1. Alezredes Kovács Mihály 3 - - Tartományi

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

V EGYHÁZI TUDOMÁNYOS ÉLETRE VONATKOZÓ GYŐJTEMÉNYEK. Tartalomjegyzék:

V EGYHÁZI TUDOMÁNYOS ÉLETRE VONATKOZÓ GYŐJTEMÉNYEK. Tartalomjegyzék: V EGYHÁZI TUDOMÁNYOS ÉLETRE VONATKOZÓ GYŐJTEMÉNYEK Tartalomjegyzék: V/a HITTANI /TEOLÓGIAI/ VONATKOZÁSÚ IRATOK 2 V/b SZERTARTÁSI /LITURGIAI/ IRATOK 3 V/c SZÓNOKLATTANI /HOMILETIKAI/ IRÁSOK 4 V/d HITOKTATÁSI

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Számunk szerzői. BÁNYAI LÁSZLÓ református lelkipásztor (Kolozs. BUSTYA DEZSŐ, DR. (Erdőszentgyörgy, 1935) 1952 1954 között politikai

Számunk szerzői. BÁNYAI LÁSZLÓ református lelkipásztor (Kolozs. BUSTYA DEZSŐ, DR. (Erdőszentgyörgy, 1935) 1952 1954 között politikai Számunk szerzői BÁNYAI LÁSZLÓ református lelkipásztor (Kolozs megyei Esztény, 1946). Édesapja lelkipásztor, édesanyja pedig tanítónő. Iskolai tanulmányait Pécskán végezte, lelkészi oklevelet a kolozsvári

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben