X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:"

Átírás

1 X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr. hagyatéka 11 X/f CSIKI GÁBOR dr. hagyatéka 16 X/g BARTÓK GABRIELLA hagyatéka 18 X/h SZENTIVÁNYI SÁNDOR dr. hagyatéka 19 X/i JÓZAN MIKLÓS hagyatéka 33 X/j KOVÁCS KÁLMÁN hagyatéka 36 X/k PETHİ ISTVÁN hagyatéka 39 X/l KINCSES LÁSZLÓNÉ ÖZV. /NAGY IRÉN/ hagyatéka 44 X/m FERENCZ FÓZSEF hagyatéka 45 X/n GYALLAY PAP DOMOKOS hagyatéka 50 X/o HUSZTI JÁNOS és JAKAB JENİ dr. hagyatéka 58 X/p FILEP ELEK hagyatéka 60 X/q GIDÓ /GVIDÓ/ BÉLA hagyatéka 61 X/r JOSIPOVITS ISTVÁNNÉ sz. NÉMETH IRMA dr. hagyatéka 64 X/s ORBÓKNÉ SZENTIVÁNYI ILONA lelkész tétele 65 X/t MIKÓ ISTVÁN letéte 67 X/u BENCZE MÁRTON hagyatéka 69 X/v NYIREDY SZABOLCS dr. hagyatéka 72 X/z KAPLAY IMRÉNÉ SCHEY ILONA dr.letéte 76 1

2 X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK XIXXX. sz. Terjedelem: 69 raktári egység = 8,47 ifm. A fond nem lezárt. Jelen győjtemény 2005ig tartalmazza az abc betőivel regisztrált egyes hagyatékokat X/a BERDE MÓZES hagyatéka Terjedelem: 1 doboz = 0,01 ifm Szentivánlaborfalva december 15. Budapest 1893 szeptember 22 Ügyvéd, miniszteri osztálytanácsos, 1848ban országgyőlési képviselı, erdélyi kormánybiztos volt. A szabadságharc leverése után, 1852ben kötél általi halálra ítélik, de kegyelemként 4 évet tölt a josefstadti várbörtönben. Szabadulása után saját birtokán gazdálkodott majd gróf Bethlen Kamilló jószágigazgatója volt. 1867tıl 1872ig belügyminiszteri tanácsosként erdélyi ügyekkel foglalkozott. Örököséül az egyházat tette meg. Berde Mózsa ként ismert. 1. doboz 1. Berde Mózes /Mózsa/ végrendelete Berde Mózes végrendeletével kapcsolatos per irata Közokirat hamisítás büntette miatt Berde Pál, báró Barkóczy Emil, Grill Lajos, Török Árpád, Rein Béla elleni ügynek a Legfelsıbb Bíróság irattárában ırzött iratai /2 pld. másolat a peranyagról/ X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye Terjedelem: 1 raktári egység = 0,14 ifm Batthyány Ilona grófnı /1842 Cinkota, 1929 március 21. / Apja: gr. Batthyány Lajos. Férje: Keglevich gróf, majd újra házasodva Beniczky Gábor gróf neje lett. Unitárius hitre tért, az egyház jótevıjeként 1925ben a budapesti Klotild utcai három emeletes házát a szegény sorsú gyerekek segélyezésére az egyházra hagyta. A Kerepesi úti temetıben a Batthyány mauzóleumban, apja mellett nyugszik. 2

3 1. doboz 1. tétel A végrendelettel, majd annak megtámadásával kapcsolatos per iratai másolatban: 1. Ajándékozási szerzıdés (gr. Keglevich Béla kedvezményezett) Örökösödési szerzıdés, 2 pld. (gr. Keglevich Béla kedvezményezett) 3. Nyilatkozat fenti örökösödési szerzıdésben foglaltak elidegenítése tárgyában dr. Bencsik Ferenc ügyvéd, az elidegenítés tb., 2 pld dr. Bencsik Ferenc megbízása végrendelettervezet készítése, 3 pld Végrendelet (dédunokája gr. Batthyány Ilona javára) Ajándékozási szerzıdés (gr. Keglevich Béla?) Ajándékozási szerzıdés (gr. Keglevich Béláné sz. Popovich Paula ) Végrendelet (gr. özv. Batthány Tamásné sz. gr. Keglevich Ilona részére) Hagyatéki tárgyalás jegyzıkönyvi kivonata /elhunyt Popovich Paula gr. Keglevich Béláné része / Nyilatkozat és meghatalmazás gr. Keglevich Páltól nıvére Bárczay Ferencné sz. Keglevich Ilona grófnı javára Örökösödési bizonyítvány gr. Keglevich Béla örökhagyó után lánya Bárczay Ferencné sz. Keglevich Ilona grófnı részére 13. Jegyzıkönyv( Golenszky János Bencsik Ferenc ügyvéd iratai között Batthyány Ilona örökösödési iratait megtalálta) Közjegyzıi okirat Huszka Gyula Cinkota fıjegyzıje tanúsítja az örökösödési iratok hitelességét, 2 pld Jegyzıkönyv. Készült dr. Gerlóczy Endre ügyvédi irodájában: Blatniczky Pál ev. esperes tanúskodása az örökösödési ügyben Folytatólagos jegyzıkönyv Bárczay Ferencné / gr. Keglevich Pál elleni bizonyítási ügyben Folytatólagos jegyzıkönyv Bárczay Ferencné / gr. Keglevich Pál elleni elıleges bizonyítási ügyben Végzés fenti ügyben (gödöllıi járásbíróság) Végzés (gödöllıi járásbíróság)

4 20. Jegyzıkönyv a nagykanizsai tanú kihallgatásról: 1. tanú Balla János orvos 2. tanú Czipere Józsefné ápolónı Dr. Zachár Kálmán ügyvéd tiltakozó levele az egyoldalú tanúkihallgatásokat illetıen Nagytisztelető Kebli Tanács! Az Unitárius Egyházközségnek juttatott adomány tb. kelt, aláírás nélküli levél másolata II. elıkészítı irat Bárczay Ferencné sz. gr. Keglevich Ilona, /Németh Mariska és 18 alperestársa ügyében/ Memorandum (3 pld.) néhai özv. Beniczky Gáborné sz. Batthyány Ilona grófnı hagyatéka ügyében 25. Dr. Kluge Endre egyetemi magántanár, elmeorvos orvos szakértıi vizsgálata és véleménye Alperesek névsora 27/A. Gödöllıi kir. Járásbíróság végzése /B. Pestvidéki kir. Törvényszék végzése /C. özv. Beniczky Gáborné sz. Batthyány Ilona grófnı végrendelete (2 pld.) /D. Végrendelet (végleges) 2 pld /E. Végrendelet ( ) és pótvégrendelet (2 pld.) /F. Pótvégrendelet (2 pld.) /G. Pótvégrendelet (2 pld.) /H. Pótvégrendelet (2 pld.) /I. Pótvégrendelet (2 pld.) /K. Jegyzıkönyv a végrendelet átadásáról Szabó József gödöllıi közjegyzı tanúsága szerint 124/1919 sz. alatt visszavétetett /L. 124/1919. ügyszám jegyzıkönyve szerint dr. Tóth Aladár gödöllıi közjegyzı Melna Gyula cinkotai uradalmi intézınek átadta a K/ alatt említett végrendeletet 38/M. Örökösödési szerzıdés 39/N. Dr. Benczik Ferenc ügyvéd felkérése új végrendelet készítésére. Hitelesítve dr. Kiss Elemér által /O. Dr. Benczik Ferenc ügyvéd tájékoztatása a végrendeleti adatokról. Hitelesítve dr. Kiss Elemér által

5 41/P. 42. Meghatalmazás dr. Gerlóczy Endre ügyvéd részére hivatalos eljárásra /Bárczay Ferencné sz. Keglevich Ilona grófnı részérıl/ Dr. Tóth Dezsı átadja gr. Batthyány Ilona október 22én kelt teljes végrendeletének fénymásolatát A végrendeleti perrel kapcsolatos ügyvédi állásfoglalások, jogi ismertetések, költségügyek stb. /53 folio/ tétel A hagyatékkal és perrel kapcsolatos levelezés év: 111. sz év: 158. sz év: 132. sz év: 112. sz év: 1 7. sz év: 1. sz év: 1 3. sz év: 1. sz év: 1 6. sz év: 1. sz év: 1. sz év: 1. sz. Hivatalos kötelezvény a Szövetség u. 18. sz. bérház megvásárlása tárgyában tétel Gróf Batthyány Ilona alapítványok számlái 1. kötet tétel 5. tétel Egyházunk jótevıje Gróf Batthyány Ilona / / halálának 60. évfordulóján 1989 emlékezik az Unitárius Élet /1991/1. száma/ Budapesti Egyházközség 576/1931 évi iratai Batthyány Ilona hagyatékára vonatkozó iratok

6 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm Tóth György /Bölön, május 20.? február 21./ Bíró, szakíró. Berdecipós ösztöndíjasként Kolozsvárott tanult. Itt szerezte meg jogi doktorátusát is. 1897tıl Déván aljegyzı, majd 1901tıl Nagyszebenben és Kolozsvárott bíró 1922tıl Budapesten tábla, 1925tıl 1941ig kúriai bíró volt. Tagjává választotta az UIT és az EME. Az egyháznál a jogügyi bizottság tagja és a budapesti egyházközség gondnokaként tevékenykedett. Vállalta egy unitárius gyermek taníttatási költségeit. Munkatársa volt a Déva és Vidéke címő lapnak. Írt a Keresztény Magvetıbe. Mővei: Az Unitárius Egyház rendszabályai, az Unitárius Egyház törvényeinek győjteménye. Az Unitárius Egyház szervezete A hagyaték személyi anyagot nem tartalmaz. Munkásságára vonatkozó iratai a kúriai bírói tevékenységével kapcsolatosak, foglalkozik az egyházi törvénymódosításokkal is. Találhatóak az iratok között olyanok is, amelyek az iskolaügyekkel foglalkoznak. 1. doboz 1. tétel Tóth György dr. kúriai bíró perekre vonatkozó iratai 1925tıl 2. tétel Egyházreform elıkészítés iratai /elvi/ 1. Lelkészi továbbképzı tanfolyam eredményei és a reformmal kapcsolatos alapindítványok, javaslatok, tanulmányok, egyházi tanterv tétel Budapesti Unitárius Egyházközség: új egyházi törvény alkotása , tétel Unitárius Teológiai Intézet szervezeti és szabályzati módosítása 5. tétel Egyházreform elıkészítés iratai /gyakorlati tervezetek/ 1. Unitárius egyházi ügyek: intézkedések a jogállással kapcsolatos javaslatokra, Egyházi Törvény Vegyes egyházi vonatkozású ügyek, egyházi törvény elıkészítésére tett intézkedések tervezetek Misszióházzal kapcsolatos iratok

7 2. doboz 4. Költségvetés, szolgálati utasítás az egyház közpénztárának kezelésére A reformmal kapcsolatos könyvek megjelentetése Az Unitárius Egyház Szervezete I. kötet Unitárius Egyházi Törvény a fegyelmi felelısségrıl II. kötet Unitárius Egyház Rendtartás III. kötet 6. tétel Iskolaügyek 1. A székelykeresztúri unitárius gimnázium rendszabályai /2 példány/ Házirend a székelykeresztúri unitárius gimnáziumban Rendszabályok a tornateremben /Székelykeresztúr/ Intézeti törvény a rongáló tanulók ellen /Székelykeresztúr/ Az unitárius gimnáziumi vallástanítás tanterve /általános, nyomtatott/ 6. Tanterv az unitárius elemi iskolai vallásoktatáshoz 7. Utasítások /Kolozsvár/ A Kolozsvári Unitárius Fıgymnasium és Elemi Iskola Rendszabályai /nyomtatott/ Internátusi szabályzat a kolozsvári unitárius kollégiumban / nyomtatott/ Dávid Ferenc Egylet Alapszabályai Vallástanítás: Tanterv az unitárius elemi iskolai vallásoktatáshoz /kézírással módosított nyomtatott anyag/ 1908, tétel Vegyes iratok 1. Újságkivágatok, levelek évrendben tétel Tóth György dr. hagyatékával kapcsolatos intézkedések / 33 folio/

8 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka Terjedelem: 1 doboz = 0.14 ifm Barabás István sz. Sepsikálnok,1876. október 17. Budapest április tól Hódmezıvásárhelyen szolgált lelkészként, 1928ban cserével került Budapestre, itt ig nyugdíjaztatásáig szolgált. 1940tıl helyettes esperesi tisztességet töltött be. Az Unitárius Értesítı fıszerkesztıje volt. A dunapataji egyházközség szervezı és templomépítı lelkésze volt. 1. doboz 1. tétel Személyes iratok 1. Kolozsvári egyetemi leckekönyve Unitárius Papnövelı Intézet Kolozsvár leckekönyve, benne: Kiolvasott munkák lajstroma A magyarországi Unitárius Egyház Képviselı Tanácsa által kiállított végbizonyítvány Végzıs növendékek csoportképe 5. Hódmezıvásárhelyi lelkészi kinevezése Díjlevél Egyháztanácsosi megbízás Budapesti unitárius templom lelkésze Vásárhelyi Friss Újság tudósítása az áthelyezésrıl Püspöki rendelvény Vásárhelyi Friss Újság az elköszöntésrıl Barabás István levélfogalmazványa új beosztásáról Sz. 67/1941. EKT: egyházi tanácsos Józan Miklós püspök által kiállított bizonyítvány Barabás István lelkészi beosztásáról Külön borítékban: a/ Keresztlevélrıl igazolás 1946 b/ Állampolgársági bizonyítvány 1940 c/ Igazoló bizottsági határozat 1945 d/ Nyugdíjaztatás 1950/ Nyugdíjaztatásával kapcsolatos iratok

9 17. Végrendelete; halottvizsgálati bizonyítvány én bekövetkezett haláláról; részvétnyilvánítások és újságkivágatok Barabás Istvánné jegyzete: Mivel fizettek: SzentIványi és Kereki Barabás Istvánnak tétel Munkásságával kapcsolatos iratok 1. Magyar Unitárius Egyházalkotmány /sokszorosított példány/ Abrudbányai Pethı ügy Budapesti unitárius egyházközség elsı lelkészi állásának betöltése: a/ Jenei József Barabás Istvánt ajánlja b/ Presbiteri jegyzıkönyv az án megtartott keblitanácsi győlésrıl, amelyen SzentIványi Sándort jelölték c/ Jegyzıkönyv a papválasztó közgyőlésrıl: jelölt SzenIványi Sándor d/ Jegyzettöredék a választásról e/ Dr. Zsakó Andor fellebbezése a döntés ellen f/ Barabás Istvánné feljegyzése Kelemen Béla gondnok részére g/ Józan Miklós püspök levele dr. Kendecsy Pálhoz, amelyben közli SzentIványi Sándor megválasztását h/ Ua. Fábry Edéné részére i/ Jegyzıkönyv töredék j/ özv. Vida Miklósné fellebbezése a döntés ellen k/ Pethı István egyházi tanácsos fellebbezése l/ Pethı István hitoktató lelkész fellebbezése m/ Barabás István fellebbezése n/ Barabás István fellebbezése o/ Barabás István perújrafelvételi kérelme p/ Aláírás nélküli cikk a Független Magyarország szerkesztıségének SzentIványi Sándorral kapcsolatban

10 q/ Barabás Istvánné a választásról 1952 r/ Barabás Istvánné feljegyzése Kelemen Béla gondnok részére a választásról Zsidó kérdéssel kapcsolatos ügyek a/ Baranyay Aladár Gálffy Kálmán levélváltása 1938 b/ Józan Miklós közlevele a tömegesen áttért izraeliták egyházi jogait illetıen 1939 c/ 1454/1942 EKT határozat az áttért zsidók választói jogaival kapcsolatban d/ Vidor Ruppert Miksa, Milch Móric és Kelemen Sándor levelei 1941, EKT feljegyzések /5db/ és egy meghívó 1946, tétel Levelezés 1. Meghívó Dávid Ferenc születésének 400. évfordulójának kolozsvári emlékünnepére Kolozsvár, Levelek és néhány válaszlevélfogalmazvány tétel Beszédek és tanulmányok 1. Fıtanácsi beszéd Keresztényi hitrıl való vallástétel /Barabás Dávid?/ Cím nélkül: Kálnok, A magyar vallástörvények tárgyában Cím nélkül Merre haladunk? 7. Magyarok Istene! /jegyzet/ 8. Az unitárizmus Magyarországon: Újság alapítás, új egyházközségek szervezése, dr. Csiki kitüntetése 9. Barabás István február 24én tartott egyházi beszédének gyorsírásból fia által áttett gépelt anyaga Barabás István: A dunapataji unitárius templom építésének története. Kézírásban, 3 fényképpel a templomról és az Unitárius Értesítı decemberi számával Vegyes egyházi beszédek 10

11 5. tétel Vegyes töredékes feljegyzések Megjegyzés: Barabás Istvánra vonatkozó iratok emlékek találhatóak még Ferencz József püspök hagyatékában X/m. 4.doboz, 6 tétel: özv. Barabás Istvánné iratgyőjteménye. 6. tétel Barabás István korai idejébıl: 1. Barabás István: Önképzıköri dolgozatok 2. Barabás István papnövendék imája X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr. hagyatéka /1553/ XIX. sz Terjedelem: 3 doboz = 0,42 ifm A személyes iratanyagot kiegészíti: Zsakó István ( ) és dr. Zsakó Gyula( ) iratanyaga Zsakó István dr. elmeorvos, az orvostörténet kutatója. A Budapestangyalföldi, majd a lipótmezei elmeklinikát vezette. 1935ben egészségügyi fıtanácsosi címet kapott között a Misszióház intézıbizottságának volt tagja. Javasolta az Unitárius Lexikon kiadását és Unitárius Múzeum létesítését. Elıadást tartott az Orvostörténeti Könyvtárban, a Dávid Ferenc Egyletben és a Teológiai Intézet lelkésztovábbképzı tanfolyamán. Írt az Unitárius Értesítıbe. 1. doboz 1. tétel Életrajzi adatok Zsakó Judit 1936 Zsakó György 1934 Zsakó Gyula dr

12 2. tétel Felolvasások, tanulmányok, jegyzetek 1. Christianismi restitutio /latin/ Pohárköszöntı Boldog lesze családi életünk a háború után? Serveto Mihály az orvos Pestszentlırinci összejövetel Ahol még a világ számőzöttei is boldogan élhettek 7. Küküllımente és Háromszék /Dicsıszentmárton/ unitáriusai Pál fordulása 9. Az örökélet és halhatatlanság kérdése természettudományi megvilágításban Az imádság gyógyító ereje Vallásbölcselet /jegyzet/ 12. Egyháztörténelmi miniatőr: Szentábrahámi Lombard Mihály Jakab József Bölöni Farkas Sándor Békés Gáspár 13. Teleki László i országgyőlési beszédébıl és adatok Báthory Istvánról 14. A magyar unitárius írók irodalmi munkásságáról a nem unitárius ismertetések 15. A reneszánsz történeti háttere /jegyzet/ "Unitarian Found" /jegyzet/ Elıadások és vegyes jegyzetanyag es évek 3. tétel Orvostörténeti adatok, felolvasások 1. Unitárius orvosok 2. Unitárius orvosok a XVI. században Erdélyben 3. dr. Gyergyai Árpád életrajzi adatai 4. Pataki, Barra, Gyergyai, Magyari Kossa Gyula, dr. Joó István adatai 12

13 5. Serveto Mihály az orvos /elıadási adatösszeállítás/ 6. Weszprémi István és Blandrata György: két híres unitárius orvos 7. Blandrataadatok 8. Különlenyomat az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményébıl /Blandratatárgyban/ Jegyzék az orvosgyógyszerészeti mővekrıl (a volt unitárius kollégiumi könyvtár anyaga) 2. doboz 4. tétel Unitárius egyháztörténelmi összeállítás 1. Unitárius kép és adatgyőjteményi kiállítás felállítási rendje 2. Jegyzetek, adatok, egyházi névsorok 3. A házsongárdi temetıben lévı unitárius sírokról 1961ben készített jegyzék 4. Egy toroczkói gondos egyén /Bartók/ naplójából /főzött anyag/ 5. Az unitáriusok irodalmi munkásságának értékelése Szinnyeinél (Magyar unitárius írók irodalmi és életrajzi adatai) 6. Unitárius Lexikon készítéséhez adatok 7. EKT jegyzıkönyvfogalmazványok tétel Levelek 1. Benczédi Pál Köröspataki Kis Károly P. Szentmártoni Kálmán Vegyes Meghívók Egyházi adó tb. Gratuláció nyugdíjazáskor kapott kitüntetéséhez tétel Vegyes iratok 1. Töredékes anyag 2. Kitöltetlen adatlapok ABCrendben (csak a név szerepel) 13

14 3. doboz Fényképek és grafikák 7. tétel Fényképek 1. Képsorozat az unitárius múltból és jelenbıl: I/14., II/12., III/ Grafikákról készített fotónegatívok 13 kis borítékban 3. Gyergyai Ferenc grafika fotója 4. Kossuth Lajos poharának fényképe 5. dr. Borbély Andornak feliratú grafika fotója 8. tétel Unitárius vonatkozású fényképek 9. tétel Pap Mózes tanár és osztálya 1881/82 csoportkép /dr. Zsakó István ajándéka/ 10. tétel Grafikák I. /részletes jegyzékekkel a tételben/ 1. Tájképek és látképek /11 db/ 2. Illusztrációk /5db/ 3. Vegyes grafikák /7db/ 4. Skiccek, vázlatok /32 db + 4 fénykép és képszöveg/ 11. tétel Grafikák II. /részletes ABC rendő jegyzékkel a tételben/ 1. Portrék AZ /65db/ 12. tétel Grafikák III. /részletes ABC rendő jegyzékkel a tételben/ 1. Templomábrázolások AV /75db/ 13. tétel Grafikák IV. 1. Templomi kancsók, kelyhek, serlegek, tálak, vázák, stb. /21db/ 14

15 14. tétel id. Zsakó István ( ) iratai 1. Zsakó Istvánnak a torockói unitárius egyházközség vagyonkezelésével kapcsolatos elgondolásai Nagy Mózes ajánlása a torockói egyházközséghez Kriza János ajánlólevele Zsakó István részére Nagy Lajos igazgató levele Zsakó Istvánhoz Nagy Lajos igazgatótanár levele Zsakó Istvánhoz Zsakó István unitárius egyházi tanácsossá választásáról értesíti az egyházi fıhatóság Zsakó István naplója Unitárius státusszolgák fizetési kimutatása EKT meghívó tétel dr. Zsakó Gyula ( ) iratai Kolozsvárott született és Budapesten halt meg. Törvényszéki bíró, kúriai tanácsjegyzı. 1932ben az egyházi győjtıbizottságnak, 1934ben a szórványbeosztó, 1935ben a nyugdíj és 1945tıl az egyházi fegyelmi bizottságának volt tagja. Janky Ilonával 1934ben kötött házasságot. 1. Unitárius fényképek 2. Ótordai Székely Miklós unitárius püspök 1840/41 ben Torockón tartott vizsgálati jegyzıkönyvének másolata Dávid Ferenc tanulóévei és Kolozsvár /elıadás szövege/ Levelezés /évrendben/ Feljegyzések /töredékes anyag/ Meghívók

16 X/f CSIKI GÁBOR dr. hagyatéka /1716/ Terjedelem: 1 doboz = 0,14 ifm Csiki Gábor dr. / Székelykeresztúr, Budapest lelkész, püspöki helynök igen töredékes iratanyaga Apja: Dénes, anyja: Kovács Julianna volt. Székelykeresztúron és Kolozsváron tanult. A teológiát 1915ben végezte ig tábori lelkész volt. 1916ban vallástanári képesítést szerzett. 1920ig Kolozsvárott végzett lelkészi szolgálatot. 1920tól 1922ig tanulmányutat tett Angliában és Amerikában. Útján az egyházi életet tanulmányozta és elıadásokat tartott a magyar kérdésrıl. 1921ben a madvillei egyetem díszdoktorrá avatta. 1933ban kormányfıtanácsosi címet kapott. 1941tıl esperesi, majd püspöki helynöki tisztséget töltött be. Jelentıs szervezési munkát végzett, nevéhez főzıdik a Misszióház létesítése, az egyházi egyesületek létrejötte, az ifjúság valláserkölcsi nevelésének föllendítése. Tartott elıadássorozatokat és egyházi folyóiratokba írt. 1957ben ment nyugdíjba. A hagyatékba került iratanyag igen töredékes. 1. doboz 1. tétel Családi személyes iratok 1. Csiki Gáborról és családjáról készült 2db fénykép 2. Származási táblázat 3. Csiki Klára /szül. 1924/ keresztelési anyakönyvi kivonata Csiki Sára /szül: 1930/ születési anyakönyvi kivonata Csiki Gábor állampolgári eskütétele özv. Csiki Dénesné Kovács Julianna /édesanyja/ gyászjelentése Társadalmi Egyesületek Szövetsége jubileumi érdemjelvény ajándékozásáról kiállított okirat tétel Honvédséggel kapcsolatos személyi iratai tétel Ingatlan ügyek 1. Miklósvárszéki Csikibirtok felosztása az örökösök között /tanúkkal hitelesített másolata/ eredeti Bp.i IIII. ker. járásbíróság 27924/31. sz. végzése dr. Fodor Antal kir. közjegyzı levele a Fülöpféle vételi ügyben a bekebelezés és terhek törlése tárgyában

17 4. Harrach Ottó feljegyzése dr. Fodor Antal részére Fizetési meghagyások Nyugta Fülöp Géza részére az átvett 2000 pengırıl Harrach Ottó elismervénye Dr. Gálfalvi István bírósági jegyzı ingatlanügyben kelt levele dr. Elekes Domokos ügyvéd ingatlanátírás tárgyában kelt levele Adásvételi szerzıdés a budapesti Albert u és Major u. 4. sz. ház tárgyában Dengelegi ingatlan ügye Székelykeresztúri kir. járásbíróság 52/1943. tk. sz. telekkönyvi végzése tétel Levelek 1. Csiki Miklós két levele Csiki Gáborhoz Vegyes fıleg pénzügyekkel kapcsolatos levelek tétel Gazdák Biztosító Szövetkezete 1. Élet, tőzkár és betöréseslopás elleni biztosítás ügyei kötvények Vegyes befizetési nyugták tétel Országos Központi Hitelszövetkezet 1. Életbiztosítási iratok , tétel Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1. dr. Csiki Gábor számú takarékbetétkönyve Banki iratok, folyószámla kimutatás tétel Vegyes biztosítók iratai 1. Pénzintézetek Országos Biztosító Rt. tőzkár és betöréseslopás elleni biztosítás Anker Általános Biztosító Rt. a POB RT. jogutódja

18 9. tétel Vegyes elszámolások, elismervények 1937, tétel Pénzek 1. Papírpénzek /angol, francia, magyar/ 5db 2. Fémpénzek /magyar/ 6db X/g BARTÓK GABRIELLA hagyatéka / / Terjedelem: 0,04 ifm Az iratanyag elhelyezése: X/a 1. dobozban. / Polgárdi, február 2. Székesfehérvár, november 28./ Adminisztrátor. Apja: Géza, lelkész, anyja: Keller Aranka volt. Éveken át a polgárdi egyházközségben kántori szolgálatot végzett. Székesfehérvári házát az egyházra hagyta. Polgárdiban helyezték örök nyugalomra. 1. doboz 1. Keller Aranka édesanyja keresztlevele Bartók Géza és Keller Aranka szülei házassági anyakönyvi kivonata Bartók Gabriella születési anyakönyvi kivonat Bartók Géza halotti anyakönyvi kivonata Bartók Gézáné gyászjelentése /2 pld./ ifj. Bartók Géza testvére gyászjelentése Bartók Gabriella gimnáziumi tanulmányi értesítıje Bartók Gabriella gimnáziumi érettségi bizonyítványa Bartók Gabriella 848. sz. takarékbetétkönyve. Az összeg kivétének dátuma: db csoport fénykép és 1 db fotónegatív /ülı nıi alak/ 11. Édes Gabikám megszólítású, Rozi aláírású levél 12. Dr. Gyulai Zoltán Kossuth és Állami díjas akadémikusra vonatkozó újságcikkek, fényképek és gyászjelentése. /Dr. Szén Ernı jogász, budapesti unitárius egyházközségi presbiter adományaként készült Bartók Gabriella tulajdonába/

19 13. Hagyatéki iratok Végrendeleti iratok, halottvizsgálat, halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki eljárási iratok stb. /155./ 2. Levelezés /119./ 3. Személyes iratok: önéletrajz, családi adatok, 4 fénykép, feljegyzések 4. Ingatlanügy X/h SZENTIVÁNYI SÁNDOR dr. hagyatéka /1810tıl 1980/ Terjedelem: 9 raktári egység = 1,30 ifm /Marosvásárhely, január 18. USA, október 16./ lelkész. Marosvásárhelyen tanult, 1920tól a kolozsvári teológia, 1924tıl 1926ig a harvardi egyetem hallgatója volt. 1926tól Kolozsvárott szolgált, 1932ben teológiai magántanári képesítést szerzett. 1933ban tanulmányutat tett Amerikában. 1934tıl Kolozsvárott teológiai tanár volt. 1946ban az USAba távozott. 1947tıl Jamaica Plains, majd Sutbon és 1952tıl 1975ig Lancaster lelkésze volt. Angol tanfolyamokat szervezett. Tagja volt az EITnek, az Erdélyi Fiatalok Falukérdés Bizottságának és a Tizenegyek Irodalmi Csoportosulásának. A 2. világháború alatt angol és lengyel hadifoglyokat és zsidókat menekített. A háború után tagja volt a Nemzetgyőlésnek és Budapest Fıváros Tanácsának. Felesége Jelinek Olga volt. 1. doboz 1. tétel Személyi iratok 1. SzentIványi Gábor jegyzıkönyve a század elejérıl a XV. századig visszamenıleg c. kézírásos genealógiai összeállítás 2. Családi anyakönyvi kivonatok /Wiedemann SzentIványi/ Bizonyítványok: elemi, gimnáziumi, tanárképzı, unitárius teológia Mőködésével kapcsolatos iratok pályázatok, kolozsvári lelkészi majd budapesti vezetılelkészi beiktatása különbözı egyházi és társadalmi egyesületek, vállalatok, klubok elnökségi ill. igazgatósági 19

20 szabadság ügye, könyvtár iratmisszió és Dávid Ferenc Egylet iratai, Egyházi Fıtanács örökös tagja lelkészi szolgálati bizonyítvány, igazolása 1945 bıl, korai irodalmi tevékenysége 148. szám Román kérési formák személyével kapcsolatos ügyekben és kiállított igazolások Orvosi receptek, leletek, mőtét stb Lakásügyek és lakásbejelentık Katonasággal mentesítéssel kapcsolatos iratok 1926,1927, Pénzügyi vonatkozású iratok: kimutatások, üzletrész fizetés stb Igazolványok: lelkészi arcképes igazolvány, útlevelek, OTBA tagság, vasúti és BKV igazolványok, Budapest Székesfıváros Törvényhatósági Bizottság igazolványa 11. Jelentés a romániai ill. észak erdélyi magyarság helyzetérıl c. összeállítás /év nélkül/ és 1921 Nyilatkozat a romániai unitárius iskolák részére utalandó pénzrıl 12. SzentIványi Sándor névtáblája /feketearany betőkkel/, Radiotelefonica 1934 /zománc táblácska/, 1 db kulcs 13. Vegyes kézírásos jegyzettöredékek, üres képeslapok 14. Meghívók 2. doboz 2. tétel Családi iratok 1. Válóperes iratok Válás miatti észrevételek Válóperes végzés Újraházasodás Fegyelmi ügy, vizsgálat: Pethı István /SzentIványi Sándor pere/ Felesége, Jelinek Olga iratai 1922tıl 7. Gyermekek emlékei /Éva Olga és Erna Elaine/ 20

21 8. Sepsiszentiványi SzentIványi családra vonatkozó genealógiai adatgyőjtés: kutatási megbízások kutatással kapcsolatos feljegyzések összeállított leszármazási táblázatok születési és halálozási jelentések levelezés a családtörténeti okiratok tárgyában /Magyar Országos Levéltár/ Családi fényképanyag 10. SzentIványi Sándor kérésére letétbe helyezett iratok: Documents és kísérılevele doboz 3. tétel dr. SzentIványi Sándor letéti iratai, levelek 1. Adams, Jimmy Albert Erzsébet ügye All Souls Church Unitarian 1933, , American Unitarian Association Amerikai Misszió Andrássy, Elly gr. Andrássy Mihályné Angolok 2 levél 1945, Baker, Everett Moore Bedı Ilma Benke Oszkár Bihary Ibolya (dr. Arató Józsefné) 1936, Billings, Thomas Henry Bíró Lajos 1942, dr. Borbély István 1920,1926, dr. Boros Gy dr. Bölöniné, Bródy Ernı Christian Science Cornish, Louis C. /American Association/

22 20. Csifó Nagy László br. Dániel Ferenc dr. br. Dániel Gábor Dánielné Lengyel Laura 24. Diószeghy Erzsébet Dummuond, M Dumble, J. W. rev Erdı János Fazakas Miklós dr. Ferenczy Géza Fiala Richárd Foote, Arthur Fosdick, Harry Emerson 1932,1939, dr. özv. Friederich Imréné Gál Zsigmond Jenát Endre General Alliance Gidófalvyné Gorzó Nándor Hadházy Halász József 41. Harvard College Hegedős Ábel Hegymegi Kiss Pál dr. L. J. van Holk Holmes, J. H Japánból üdvözletek, levelek Jews Pesti Izraelita Hitközség Josipovich Istvánné dr. Charles, R. Joy Józan Miklós 1922,1926, 1942, Jókívánságok: Dsida Jenı, Nagy Sándor, Ürmösi Károly, Kiss Sándor, Kocsord, dr. Zsakó Andor Káli Nagy Árpád

23 53. Kelemen Sándor Kemény János br. 55. K. Margit Kovács Lajos Kozma Ferenc Kıröspataki Kiss Károly Kıváry Jakab John Howland Lothrop Lázár László Levelek, amerikai 1926tól 63. Levelek, angol 1937, Lırincz Ákos 1928, Lyttle, Charles prof Magyar Testgyakorlók Köre /M. T. K./ Márkos Albert Marosi János Máté Géza Matyasovszky Sári Meadville Theological School Melly József Mentık dr. Mikó Ferenc /bölöni/ Mikó Lırincné Nagy Emilné Nagy Miklós Nagy Zoltán Nénje /özv. Boross Árpádné/ Nemzeti Színház NyárádGálfalva /Nagy Zsigmond és Zsigmond Mihály/ Pajor Szanatórium Pálffi Márton Pálffyak /Laszky Lászlóné/ Porter, C.J

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8.

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. TOMA Stefánia Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. 1989. december 21. A délelıtt folyamán feszült volt a hangulat a gyárakban (Vidombáki repülıgépgyár, Tractorul, Steagul Roşu). A vidombáki repülıgépgyár

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

Nagy Péter egy EME-alapító portréja

Nagy Péter egy EME-alapító portréja Gaál György Nagy Péter egy -alapító portréja A régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok kiválasztása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből érkezőknek e

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

to. FEJEZET. Keresztény Magvető, Unitárius Irodalmi Társaság, Unitárius Közlöny, Unitárius Szószék.

to. FEJEZET. Keresztény Magvető, Unitárius Irodalmi Társaság, Unitárius Közlöny, Unitárius Szószék. 134 bízták tehát Kelemen ~ajos t~nárt a mon~g~afiák átnézésével. kiegészítésével. szukseg ~se!en átdo~gozasaval és sajtó alá rendezésével. Ebben a kerdesben meg egy lépés történt az összeomlás utáni nagy

Részletesebben

Sportvezetők újévi köszöntése

Sportvezetők újévi köszöntése Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Sportvezetők újévi köszöntése Miként az lassan egy évtizede gyakorlattá vált, idén sem maradt el a város vezetőinek és a helyi sportklubok irányítóinak

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

J J. Az igazgyöngy. ,., va O.. A hit. 5 1. évfolyam 10. szám 1997. október

J J. Az igazgyöngy. ,., va O.. A hit. 5 1. évfolyam 10. szám 1997. október A hit J J 5 1. évfolyam 10. szám 1997. október Az igazgyöngy./jasol/latos fl mennyek ors2dga a keresked6!jik, aki igljzl!.yöllbybket keres; Aki tald/uán egy d rágagyőiigyre, eltné/ic, és m il/del/ét eladuáll,

Részletesebben