I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4"

Átírás

1 I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I/3 A IX. ESPERESI KÖR IRATAI 6 I/4 A BUDAPESTI IDEIGLENES EGYHÁZI KÉPVISELİ TANÁCS IRATAI 8 I/5 MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖR /PÜSPÖKI HELYNÖKSÉG/ 10 I/6 PÜSPÖKSÉG /I. sorozat/ 23 I/6 PÜSPÖKSÉG /II. sorozat/ után átvett iratok

2 I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ Terjedelem: 2 doboz + 1 kötet = 3 raktári egység = 0,30 ifm ben alakult a mai Magyarországon, a Királyhágón inneni egyházközségekbıl. Szerves része volt az Erdélyben, kolozsvári központtal mőködı, püspöki fennhatóság alá tartozó, akkori néven MUE-nak november 2-án szőnt meg. Az iratok között 1902 elıttiek is találhatóak, az iktatókönyv pedig tartalmazza az I/3. alatt szereplı, IX. Esperesi Kör / / bejegyzéseit is. 1. doboz 1. tétel Törvények 1. Egyházi törvény /2 pld./ választásról, kinevezésrıl Törvény az UE alkotmányáról, szervezetérıl és kormányzásáról - 3. Az UE szervezete, törvény a fegyelmi felelısségrıl tétel Köri tanácsi iratok 1. Berde Mózes végrendelete és annak végrehajtása 1888, Meghívó a Dávid Ferenc 400. születési évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyre Ferencz József püspök Kolozsvárról Budapestre írt levelei Dániel Gábor br. egyházköri fıgondnokhoz /10 db/ 4. A Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör /képes krónika/ tétel Külföldi kapcsolatok iratai 1. Évi értesítés a londoni Secretary of the P.A.F.U. Association részére évi nemzetközi unitárius konferencia iratai /Budapest/ Évi jelentések a londoni unitárius titkári hivatalhoz Magyar kolóniák látogatása az Egyesült Államokban

3 4. tétel Egyházközségekre vonatkozó iratok 1. Unitáriusok száma Magyarországon Szimély Józsefné sz. Reinboth Irma áttérése Füzesgyarmatra vonatkozó esperesi iratok doboz 4. Ua tétel Lelkészekre vonatkozó iratok: Csiki Gábor lelkészi kinevezése tétel Összesítı kimutatás az egyház vagyonáról kötet 7. tétel Esperesi és vikáriusi iktatókönyv

4 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI Terjedelem 3 doboz + 1 téka = 4 raktári egység = 0,49 ifm. A Püspöki Vikáriátus, élen a vikáriussal, az egyház területén a püspöki teendıket végezte. 1. doboz 1. tétel Közgyőlési és igazgatótanácsi jegyzıkönyvek tétel Törvényjavaslatok és törvények 1. Az UE Alkotmányának vázlatos jogtörténeti fejlıdése Az unitáriusok egyházi fıtanácsi és zsinati győléseknek házszabályai 3. Egyházi törvényjavaslat a fegyelmi felelısségrıl Egyházi törvénytervezet. /Összeállította Szász János lelkész/ Lelkészek nyugdíjáról, azok özvegyeinek és árváinak gyámolításáról szóló egyházi törvény tétel Közgyőlési iratok 2. doboz 4. tétel Igazgatótanácsi iratok 1. Tanügyi jelentés Vegyes iratok Igazgatótanácsi levéltár hiányos, számozott / / és számozatlan iratai Ua. /6-359./ és számozatlan iratai doboz 3. Ua. /8-299./ és számozatlan iratai Ui. / / A püspöki vikáriusi terhek közös viselése /Dr. Tóth György beterjesztése/ Alkotmányozó tanácsülés 1939-ben

5 7. Kolozsvári díszbevonulás elhelyezési rendjére vonatkozó útbaigazítás Torockó és a torockószentgyörgyi menekültek névjegyzéke - foglalkozás szerint tétel Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1. Lelkészi járandóságok tétel Unitárius egyháztagok név- és adatmutatója tétel Pénztári mérleg tétel Baldáczy alapítvány ügyvivıjének jelenése az évrıl, évi költségtervezet tétel Könyvtári szabályok tétel Tervrajz /Dr. Csiki Gábor, XI., Major u. 4./ tétel Adósok könyve /egyházközségek/ téka 12. tétel Adókönyvek 1. A - W A - Kasz Kat. - Z A - Zs

6 I/3 A IX. ESPERESI KÖR IRATAI Terjedelem: 3 doboz + 1 kötet = 4 raktári egység = 0.42 ifm. Az évi augusztus 30-i "Bécsi döntés" Észak-Erdélyt visszacsatolta Magyarországhoz. Ez alkalmat nyújtott a IX. egyházkör önállóságának megszüntetésére és közigazgatásilag a kolozsvári püspökséghez történı /vissza/csatolására. 1. doboz 1. tétel Köri közgyőlési és tanácsi jegyzıkönyvek /április 24., május 22./ tétel Törvényjavaslat a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához való visszacsatolásáról és az országgal való egyesítésérıl tétel Közgyőlési iratok 1. Ügyviteli iratok, sorszámozva doboz 2. Ua., Ua. 83 db szám nélkül, idırendben Ua. 2 db Ua. sorszámozva, /1944 számú ügyviteli irat 3. doboz 4. tétel Köri tanácsi iratok Józan Miklós és Csifó-Nagy László Kovács Kálmánhoz intézett levele, amelyben Abrudbányai Ede munkásságát értékelik tétel Külföldi kapcsolatok 1. Komáromi angol-amerikai kolónia: kimutatások, jelentések Püspöki külföldi levelezések irattárának tartalmi kivonatai

7 6. tétel Esperesi vizsgálószéki jegyzıkönyv 1. Barabás István másodlelkész panasza Szent- Iványi Sándor vezetı lelkész ellen javadalom megosztás tárgyában Pethı István - dr. Szent-Iványi Sándor-féle fegyelmi ügy tétel Egyházközségekre vonatkozó iratok 1. Magyarkútra vonatkozó iratok Az Unitárius Misszióház egyházközséggé való nyilvánításának kérdése Rádiós istentiszteletek jegyzéke tétel Lelkészekre vonatkozó iratanyag 1. Jelinek Ferenc és Olga születési anyakönyvi kivonata és nyilatkozat Korteskedések az esperes-fıjegyzıi állással kapcsolatban Józan Miklós püspökké választása ügyében kelt körlevél Kereki Gábor lelkész lemondása kocsordi lelkészi állásáról és vallástanítással való megbízatása Dunapatajon Kovács Kálmán megbízása az unitárius felekezeti középiskolák felügyeletével Józan Miklós püspök újévi szózata kötet 9. tétel Iktatókönyv

8 I/4 A BUDAPESTI IDEIGLENES EGYHÁZI KÉPVISELİ TANÁCS IRATAI Terjedelem: 3 doboz = 3 raktári egység = 0,42 ifm októberében az Erdélybıl menekült Egyházi Képviselı Tanács tagjaiból megalakult az Unitárius Egyház Ideiglenes, Budapesten mőködı Képviselı Tanácsa, mely elsı tevékenységéül számba veszi az Erdélybıl menekült egyházi alkalmazottakat /kb. 60 fı/, segélyeket utal ki és fizetési elılegeket folyósít. Egyházi elnök: Szent-Iványi Sándor - püspököt helyettesítı megbízással Világi elnök: dr. br. Dániel Gábor Egyházi titkár: Ferencz József dr. Jogtanácsos: dr. Gyarmathy László és dr. Kozma Jenı ügyvédek Pénztárnok: dr. Bölöni András 1. doboz 1. tétel Jegyzıkönyvek IX. 2. tétel Egyházi törvény tétel Tanácsi iratok 1. Nyugdíjbizottsághoz tett javaslat Ladányi Rezsı Szent-Iványi Sándor dr. vezetı lelkésztıl saját áttérési okmányait kéri Egyházi élet beindulása, dr. Szent-Iványi Sándor lelkész szabadsága Az évi események miatt a volt Duna- Tiszamenti Unitárius Egyházkör önállóvá válása. Viták a Kör esperese Csiki Gábor dr. és az ideiglenesen megválasztott elnök Szent- Iványi Sándor dr. között az egyház vezetése kérdésében 1945/ Józan Miklós pásztorlevelei 1944, Az Evangélikus Egyetemes Egyházi Iroda aljegyzıjétıl dr. Csiki Gábor espereshez írt levél Bittó Gyula ref. teológus kérelme Iktatott ügyviteli iratok,

9 2. doboz 9. Ua doboz 4. tétel Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium iratai tétel Külföldi kapcsolatok tétel Vizsgálószék: Szent-Iványi Sándor dr. / Csiki Gábor dr. egyházi fegyelmi ügye tétel Egyházközségekre vonatkozó iratok: 617/1946. E.K.T szám alatt intézett segélyezési ügyek /UNRRA-segély, stb./ tétel Lelkészekre és egyházi tisztségviselıkre vonatkozó iratanyag 1. dr. Abrudbányai János 2. Buzogány Kálmán 3. Ferencz József 4. Filep Imre 5. László Gyula 6. Szász János 9. tétel Pénzszámadások 1945, tétel Iktatókönyv, 1. sz sz

10 I/5 MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖR /PÜSPÖKI HELYNÖKSÉG/ Terjedelme: 34 doboz + 1 téka = 35 raktári egység = 4,81 ifm ben a kolozsvári Egyházi Fıtanács szentesíti a Magyarországi Unitárius Egyházalkotmány magyarországi érvényességét és annak alkalmazási módját. A volt Magyarországi Egyházkör széleskörő autonómiát kap. A Kolozsvári Zsinat csupán a hittani kérdésekben való döntés, a törvényalkotás, a papnevelés és a háromfokú fegyelmi bíráskodás jogát tartja fenn magának. Ez évben, november 2-án megszőnik az Egyházi Intézı Bizottság a budapesti ideiglenes Egyház Köri Tanács és a már 1945-ben felfüggesztett Duna-Tiszamenti Egyházkör. Elnökség: Csiki Gábor dr. esperes, püspöki helynök Fıgondnok: Gál Jenı dr. és Imreh Dénes Tiszteletbeli egyházköri fıgondnok: Kozma György dr. 1. doboz 1. tétel Jegyzıkönyvek 1. Köri tanácsi és közgyőlési jkv. /kötve/ Közgyőlési jkv. /kötve/ Köri tanácsi jkv Ua Ua Ua doboz 7. Ua. /dosszié/ Közgyőlési jegyzıkönyvek /dosszié/ Egyházköri közgyőlés jkv. /dosszié/ XI tétel Köri közgyőlési törvényjavaslatok és törvények 1. A Magyarországi Unitárius Egyház Törvényei év n. 2. Egyházi törvény /duplumokkal/ "Különtörvény" hatályon kívül helyezése Egyházi törvénymódosító javaslatával kapcsolatos intézkedések, levelezés , Unitárius Egyház /Magyarország/ Alkotmánya kb Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Unitárius Egyház között A MUE Szervezeti Törvénye 1953 /1968/ 10

11 3. doboz 3. tétel Köri közgyőlési iratok 1. Közgyőlési iratok Ua. 3. Ua Ua Ua Ua doboz 7. Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua doboz 16. Közgyőlési iratok, sorszámozott, vegyes tárgyú doboz 17. Ua doboz 4. tétel Köri tanácsi iratok a/ Sorszámosan iktatott és számozatlan iratok évrendben 1. Számozatlan , 531. és számozatlan , 305., 250., 350. és számozatlan szám és számozatlan " ua " ua " ua " ua " ua " ua doboz " ua " ua " ua " ua

12 " ua " ua " ua " ua " ua doboz szám szám és számozatlan " ua. /köztük Állami Egyházügyi Hivatal /ÁEH/ és egyházközségeket érintı iratok is/ szám és számozatlan 1967 /ÁEH és Unitárius élet /UÉ/ doboz szám doboz 5. tétel Köri tanácsi iratok " /ÁEH és UÉ is/ szám " " /ÁEH, UÉ és számozatlan/ 1970 b/ Tárgyak szerinti iratok: 1. Újjáépítési osztály iratai: külföldi segélyek szétosztása Ua Lelkészi jelentések, lelkészi napok R. Filep Imre egyházköri tanácsi tagságáról lemond Jelentés a Magyarországi Unitárius Egyházkör 1952/1953-as évérıl Egyházköri Tanács 1962/1963-as évi jelentése Egyházköri Tanácsülési meghívói, tárgysorozatok, intézkedések Egyházköri Tanács október 30-i ülése doboz 9. Lelkészválasztás Pethı István Teológiai intézet szervezése Templomok fenntartására kapott fıvárosi segély szétosztása

13 13. Hıgyes Endre u. 3. sz. alatti egyházi épület állami tulajdonba vétele és ezzel kapcsolatos intézkedések Dávid Ferenc halála 375. évfordulójával kapcsolatos iratok A Dávid Ferenc Teológiai Bizottság évi elıadása, Botár Imre: Az anabaptizmus és unitarizmus viszonya a XVI. században címmel Elismervények, sz Dr. Tóth György hagyatéki iratai Dr. Bartalics Ákos levéltári adományai Ferencz József prof. levelezése Ua Új Élet /névtelen levélíró/ január Bencze Márton levelezése Piért-iratok Tüker-iratok Jelentés az Egyház és Vallástudományi bizottságról doboz 6. tétel Az Állami Egyházügyi Hivatallal való kapcsolat 1. "Unitárius Élet lapkiadási engedély ügyei 1957,1959, Az Unitárius Egyház megalapításának 400. évfordulója. - Zsinati ülés 1968.VIII Magyar Közlöny és két irat 1951, ÁEH: iratok Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua

14 14. doboz 7. tétel Külföldi kapcsolatok iratai 1. Belfasti konferencia 1954/ Ferencz József fıgondnok külföldi utazása és két levélmásolat Needhan C. levele Ferencz Józsefhez Ferencz József meghívása a svájci churwaldeni Schweitzer Albert-kollégium nyári szemeszterére Iratok évrendben Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua doboz 15. Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Vegyes, töredék anyag 16. doboz 8. tétel Esperesi, püspöki helynöki vizsgálószéki jegyzıkönyvek 1. Vizsgálószéki jegyzıkönyvek Ua Ua Ua

15 17. doboz 5. Ua Ua Ua Ua Ua doboz 10. Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua doboz 9. tétel Egyházközségekre vonatkozó iratok 1. Lelkészi jelentések az 1949/50. évrıl /Budapest, Debrecen, Dévaványa, Dunántúl, Dunapataj, Dana-Tisza köze, Füzesgyarmat, Pestszentlırinc/ Bibliaórák Fıhatósági iratanyag Budapest doboz 4. Ua.: Debrecen /in: Szabó József debreceni kereskedı végrendelete másolatban 1887, 1922/ Ua.: Dunapataj Ua.: Duna-Tisza közi szórványegyházközség Ua.: Füzesgyarmat Ua.: Hódmezıvásárhely /l levél/ Ua.; Kocsord a/ A kocsordi Unitárius Egyház-község története /Nagy Sándor lelkész/ b/ Dr. Abrudbányai János lelkész fegyelmi ügye doboz c/ Kocsordi egyházközségi iratok /1946/

16 10. Ua.: Orosházi leányegyházközség Ua.: Pestszentlırinci egyházközség Ua.: Szegedi leányegyházközség doboz 10. tétel Lelkészekre és egyházi tisztségviselıkre vonatkozó személyi iratanyag 1. Lelkész-szentelési ügyek Lelkészek adatai /Hıgyes Endre u./ 1959, A Magyarországi Unitárius Egyházkör tisztviselıinek és alkalmazottainak igazolási iratai 1946, Boros Áron unit. kántortanítóra vonatkozó adatok /1905/ Dr. Abrudbányai János /kocsordi lelkész/ a/ fegyelmi ügye b/ körlevelek állásából való felfüggesztésekor 1954 c/ internálása Kistarcsára, majd szabadulása után visszahelyezése eredeti, kocsordi lelkészségébe 1953 d/ anyagi helyzetévei kapcsolatos feljegyzései és a KT intézkedései e/ családi pótlék ügyei f/ fegyelmi ügye Bajor János lelkész, sz Bencze Márton lelkész, sz. 195l Buzogány Kálmán lelkész, sz Csiki Gábor dr. püspöki helynök, sz doboz 10. Ferencz József dr. egyházköri fıgondnok: a/ iratok, levelek, b/ Kozma Tamás levele

17 c/ Ferencz József doktorrá avatása 1969 d/ töredékek, folio R. Filep Imre lelkész, egyházköri fıjegyzı: folio Gálfalvi István dr. egyházköri fıgondnok: folio Gyırfi István lelkész: 1-64 folio György István káderlapja* / *Gy. I. György János egykori unitárius pap fia/ 1951, Huszti János lelkész: folio /1948/ Imreh Dénes dr. fıgondnok: folio doboz 17. Jakab Jenı dr. lelkész: folio Kelemen Miklós lelkész: a/ Füzesgyarmat-Debrecen, folio b/ Hódmezıvásárhely, folio c/ tanulmányok, prédikációk - /1945/ Kozma Jenı jogtanácsos: folio /1964/ 20. Kozma Tamás segédlelkész:1-10. folio Miklós Károly pénztárnok: folio Nyiredy Géza dr. egyházköri titkár: folio Nyiredy Erzsébet gépírónı: folio , doboz 24. Pethı István lelkész: folio /1947/

18 26. doboz 25. Simon András egyházi számvevı: folio Szász János lelkész in: a/ mőködési iratai, folio b/ fegyelmi ügye, folio Szolga Ferenc lelkész: folio doboz 11. tétel Nyugdíjügyek 28. Vörös István dr. lelkész: folio /1945/ A Magyarországi Unitárius Egyházkör Nyugdíjtanácsának Szabályzata Társegyházak Nyugdíjintézeti Bizottságáról ismertetı Nyugdíjbizottsági jegyzıkönyvek Nyugdíjbizottság évi jelentései Lelkészi nyugdíjalap Nyugdíjintézeti járulék hátralékok Kimutatás a Magyarországi Unitárius Egyházközségek Lelkészi nyugdíjalap és Közalap tartozásairól év végéig Nyugdíjalap zárszámadása Nyugdíj- és közalap járulékok nyilvántartása , Ua Nyugdíj- és közalap számadási könyve Köri tanácsi, közalapi és lelkészi nyugdíjalap zárszámadása Lelkészi nyugdíjalap és közalap egyházközségi járulékainak nyilvántartása 1964/65 18

19 14. Lelkészi nyugdíjalap és közalap zárszámadása A Magyarországi Unitárius Egyházköri Tanács költségvetési elıirányzata /nyugdíj/ Nyugdíj Tanács pénztárkönyve Közalap és lelkészi nyugdíjalap számadási fıkönyve Nyugdíj- és segélyügyek /in: dr. Csiki Gábor ny. esperes, püspöki helynök panasza, valamint nyugdíjának megállapítása/ 1957/ Vegyes iratok téka 20. A Magyarországi Unitárius Egyházkör Belsıemberi Nyugdíjintézete tagjainak törzskönyve - ABC szerint doboz 12. tétel Tárgy- és névmutatók 13. tétel Iktatókönyvek 30. doboz 14. tétel Pénztárkönyvek 1. Névmutató Az Egyházköri Tanácshoz érkezett könyvek jegyzéke EKT iktatókönyv /1-540., hiányos/ Ua Ua Pénztárkönyv Ua Ua Csekk- és készpénzkezelési napló tétel Adósok könyve /nyilvántartás/ 1946,

20 31. doboz 16. tétel Pénzszámadások 1. Csekkszámla üzletszabályzat Költségvetési elıirányzatok Unitárius imakönyvek elıállítási költségnyilvántartása Kölcsöntartozás törlesztése /Budapesti egyházközség/ Unitárius élelmiszeradományok elszámolása, helyreállítási államsegély , doboz 17. tétel Leltárak és zárszámadások a/ Vagyonleltár 1. Budapesti egyházközség Debreceni egyházközség Dévaványai társegyházközség Dunapataji egyházközség Duna-Tisza közi egyházközség, Misszióház Egri leányegyházközség Füzesgyarmati egyházközség Hódmezıvásárhelyi egyházközség Kocsordi egyházközség Miskolci leányegyházközség Pestszentlırinci egyházközség Polgárdi-i egyházközség Szentesi leányegyházközség /üres/ Hittankönyv és tárgyi leltár 1963, Magyarországi Unitárius Egyház vagyonállománya

21 b/ Zárszámadások évi zárszámadás Költségelıirányzat Zárszámadás Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua doboz 28. Költségvetés Zárszámadás Ua Ua Ua., közalap Ua., lelkészi nyugdíjalap Zárszámadás Ua., közalap, lelkészt nyugdíjalap Költségvetési elıirányzat Zárszámadás, közalap, lelkészi nyugdíjalap Zárszámadás Költségvetés 1964, Zárszámadás

22 34. doboz 18. tétel Tervrajzok 1. Bútorozott családi házak /Tanulmány ábrákkal, ismeretlen szerzıtıl/ tétel Biztosítási ügyek 1. Állami Biztosító tétel SzTK-ügyek 1-4. Vegyes ügyek: levelek, hivatalos intézkedések stb doboz 21. tétel Vegyes 1. Közlekedései Minisztérium: utazási kedvezmények Magyarországi Ökumenikus Bizottság Magyarországi Ökumenikus Egyházi Kölcsönsegély Alap: segélykérelmek Egyházi szertartás ügyei Keresztyén Békekonferencia anyaga Vegyes provenienciájú iratok Újságok és újságkivágatok stb. - nyomtatott anyag - 22

23 I/6 PÜSPÖKSÉG 1971-tıl Terjedelem: 54 doboz + 5 kötet = 59 raktári egység = 7,76 ifm októberében zsinati fıtanács tartására került sor. Az állam hozzájárult a Magyarországon élı unitáriusok püspökséggé történı szervezıdéséhez. Az októberi Zsinati Fıtanács - az Állami Egyházügyi Hivatal elızıleges hozzájárulásával - püspöknek a lelkészi képesítéssel rendelkezı eddigi fıgondnokot, dr. Ferencz Józsefet választotta. İt követte tól Huszti János, 1994-tıl Bencze Márton, 2001-tıl pedig Rázmány Csaba. 1. doboz 1. tétel Jegyzıkönyvek 1. Fıtanácsi jegyzıkönyvek Rendkívüli Fıtanács: jegyzıkönyv és mellékletei Elnökségi ülési jegyzıkönyv Ua Ua Képviselıtanácsi jegyzıkönyvek /főzve/ EKT jegyzıkönyvek mellékletei Képviselıtanácsi jegyzıkönyv Ua Ua Ua. /főzve/ Állandó Vegyes Bizottság jegyzıkönyvei /főzve/ Képviselıtanácsi jegyzıkönyvek Képviselıtanácsi jegyzıkönyv Kapcsolatok: Kolozsvári Egyház EKT jegyzıkönyvei

24 2. doboz 2. tétel Egyházi fıtanácsi törvényjavaslatok és törvények 1. Magyarországi Unitárius Egyház szervezeti törvények 1970/71 2. A Büntetı Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény: Teológiai Intézet szervezeti és mőködési szabályzata MUE Szervezeti Törvénye /duplumokkal/ Ua. /megerısítve 1990-ben, érvényes 1994-ig/ doboz 5. Tervezet: A Minisztertanács rendelete az egyházak gazdálkodásáról - 6. Tervezet: Igazságügyi Minisztérium, Törvényjavaslat a lelkiismereti és vallásszabadságról Törvényjavaslat a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérıl 199l 8. Munkaköri leírás /melléklet/ Törvényelıkészítés: Egyházi jogalkotás program 1993/ MUE Alaptörvény A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Alapszabálya - 4. doboz 3. tétel Püspöki iratok 1. Dr. Ferencz József püspök levelezése Dr. Ferencz József püspökhöz intézett bel- és külföldi üdvözletek doboz 3. Az EKT január 12-i és június 26-i anyaga Ferenc József püspök 75. születésnapjára érkezett gratulációk Levelek 3 db Iktatott püspöki iratok

25 7. Dr. Prágai Dezsı /USA/ levelezése a tordai ediktum 425. évfordulója kapcsán rendezett konferencia tb H. N. Adventista Egyház jegyzıkönyve az egyházak közötti találkozóról Budapest Fıpolgármesteri Hivatal jegyzıkönyve a fıvárosi egyházpolitikai fórumról Nemzeti Kegyeleti Kárpótlási Alapítvány tájékoztató ismertetıje és alapító okirata Egyházi krónika: Unitáriusok Magyarországon c. tanulmány Határontúli Magyarok Hivatala: erdélyi egyházi vezetık oktatási alapítvánnyal kapcsolatos szándéknyilatkozata Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem BBC magyar adása a magyarországi egyházakról, sorozat elıkészítés Írásos beszámoló anyaga az MKM egyházakkal kapcsolatos tevékenységének vizsgálatáról Bencze Márton püspökhöz írt hivatalos és félhivatalos levelek Bencze Márton püspök részére címzett meghívók Bencze Márton püspökhöz intézett hivatalos megkeresések doboz 4. tétel Egyházi fıtanácsi és képviselıtanácsi iratok a/ Sorszámosan iktatott iratok, számozott dossziékban szám

26 7. doboz doboz doboz doboz IARF látogatással kapcsolatosan kapott és írt levelek, 140/ Püspök kitüntetésével kapcsolatos üdvözletek, 220/ doboz 29. Templomi ünnepély, /

27 30. IARF kolozsvári ülésének iratai, 400/ Fıtanácsi ülés, 420/ Nagy Ignác u. 4. I. em. 8. iroda bérleti és helyreállítási iratai, 550/ Posta Központi Hírlap Irodával kapcsolatos levelezés, 560/ IARF: Bencze Márton hollandiai és NSZK útja, jelentése, 577/ Kocsordi ingatlan vásárlása, 610/ doboz doboz doboz 47. Hódmezıvásárhelyi ügyben levelezés, 30/ Polgárdi temetı ügye,

28 15. doboz Hódmezıvásárhelyi ügyben levelezés, 30/ EKT ülés anyaga, 150/ Zsinati üléssel kapcsolatos iratok, 300/ Zsinati fıtanácsi ülés, 300/ doboz doboz doboz Fıtanácsi tagsági jelentések, 95/ augusztusi zsinat iratanyaga, 100/ Karácsony és újévi üdvözletek, 629/

29 19. doboz doboz doboz doboz Látogatás angliai unitáriusoknál április 9-18., 320/ Felhıs Szabolcs levelei, 345/ doboz doboz

30 103. Szász János: Dávid Ferenc, 478/ doboz doboz doboz doboz Karácsonyi és újévi üdvözletek, 400/

31 doboz doboz 31. doboz 32. doboz 33. doboz 34. doboz Zsinati fıtanácsi ülés /1998 X /, 310/ , /hiányos és iktatatlan/ /a-b doboz Utólag levé1tárba helyezett, iktatatlan anyag

32 149. Iktatott iratok másolatai doboz b/ Egyházi képviselı Tanács ülései 1. Ülési meghívók EKT ülés január Ua március Ua május 21., Ua július Ua március Ua. 7/a. Ua április Ua október Ua december Ua február Ua május Ua október Ua december doboz 14. Ua. 15. Ua. 16. Ua. 17. Ua. 18. Ua. 19. Ua február június szeptember december március július 2. 32

33 20. Ua. 21. Fıtanácsi ülés október április doboz c/ Zsinati ülések, iratok 1. Ülési meghívók Zsinati fıtanács ülése május 23. 3, Dr. Ferencz József püspöki beiktatása november Zsinati fıtanácsi tagnévsor Zsinati választás október Zsinati Fıtanács ülése november doboz d/ Mőködési iratok tárgyi rendezésben 1. Bp. I., Márvány u. 26. sz. lakás vásárlása Luka Gábor szándéknyilatkozata balatonfüredi - volt egyházi telek - megvásárlása tárgyában Bp. I., Mátray u fszt. 2. alatti lakás tulajdona tárgyában: 1. tájékoztatás 2. megállapodás Bp. V., Alkotmány u. 12. sz. ingatlan ügye Bp. V., Nagy Ignác u sz. alatti székház felújítási szerzıdése Kegyes Ferenc-féle ajándékozási ügy a Bp. XII., Gyöngyvirág u. 5. sz. ingatlanrész tárgyában Állami támogatás Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatója az évi költségvetési támogatásról Értesítés arról, hogy a Fıvárosi Bíróság a Magyar Unitárius Egyházat bírósági nyilvántartásba vette; Unitárius Alapítvány

II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ

II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ 1923-1963 Terjedelem: 5 doboz + 8 kötet = 13 raktári egység = 0,85 ifm. Létrehozásának kérdésével elıször 1924-ben a dévaványai közgyőlésen foglalkoztak.

Részletesebben

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék: X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr.

Részletesebben

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi

II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi Mellékletek I. Az Egyházmegyei Hivatal II. Az Egyházmegye területi felosztása 1. Székesfehérvári 2. Vértesi 3. Budai 4. Dunamenti 5. Mezıföldi III. Az Egyházmegye intézményei Tanácsok, bizottságok...

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2006. JÚNIUS 7. JEGYZÕKÖNYV mely

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8.

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. TOMA Stefánia Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. 1989. december 21. A délelıtt folyamán feszült volt a hangulat a gyárakban (Vidombáki repülıgépgyár, Tractorul, Steagul Roşu). A vidombáki repülıgépgyár

Részletesebben

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos

BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos ,l BEVEZETÉS A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltárában őrzött iratok a magyar művészképzés kiemelkedő jelentőségű forrásai. Mint arról a későbbiekben még szó lesz, ennek az iratanyagnak rendkívül hányatott

Részletesebben

Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII) 2015. február 17.

Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII) 2015. február 17. Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII) 21. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2015. február 17. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2012. ÁPRILIS JÚNIUS XII. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2012. ÁPRILIS JÚNIUS XII. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2012. ÁPRILIS JÚNIUS XII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Beszámoló a közelmúltban rendezett programjainkról 2

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

EGYHÁZI ÉLET. a Hazaszeretet" kérdésével foglalkozott.

EGYHÁZI ÉLET. a Hazaszeretet kérdésével foglalkozott. \ EGYHÁZI ÉLET Egyházi Képviselő Tanács második évnegyedi gyűlését június 1-én tartotta meg dr. Kovács Lajos püspök és dr. Barabássy László főgondnok elnöklete alatt. Egyházi Főtanács június 11 12. napjain

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) 11:00

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben