I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4"

Átírás

1 I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I/3 A IX. ESPERESI KÖR IRATAI 6 I/4 A BUDAPESTI IDEIGLENES EGYHÁZI KÉPVISELİ TANÁCS IRATAI 8 I/5 MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖR /PÜSPÖKI HELYNÖKSÉG/ 10 I/6 PÜSPÖKSÉG /I. sorozat/ 23 I/6 PÜSPÖKSÉG /II. sorozat/ után átvett iratok

2 I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ Terjedelem: 2 doboz + 1 kötet = 3 raktári egység = 0,30 ifm ben alakult a mai Magyarországon, a Királyhágón inneni egyházközségekbıl. Szerves része volt az Erdélyben, kolozsvári központtal mőködı, püspöki fennhatóság alá tartozó, akkori néven MUE-nak november 2-án szőnt meg. Az iratok között 1902 elıttiek is találhatóak, az iktatókönyv pedig tartalmazza az I/3. alatt szereplı, IX. Esperesi Kör / / bejegyzéseit is. 1. doboz 1. tétel Törvények 1. Egyházi törvény /2 pld./ választásról, kinevezésrıl Törvény az UE alkotmányáról, szervezetérıl és kormányzásáról - 3. Az UE szervezete, törvény a fegyelmi felelısségrıl tétel Köri tanácsi iratok 1. Berde Mózes végrendelete és annak végrehajtása 1888, Meghívó a Dávid Ferenc 400. születési évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyre Ferencz József püspök Kolozsvárról Budapestre írt levelei Dániel Gábor br. egyházköri fıgondnokhoz /10 db/ 4. A Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör /képes krónika/ tétel Külföldi kapcsolatok iratai 1. Évi értesítés a londoni Secretary of the P.A.F.U. Association részére évi nemzetközi unitárius konferencia iratai /Budapest/ Évi jelentések a londoni unitárius titkári hivatalhoz Magyar kolóniák látogatása az Egyesült Államokban

3 4. tétel Egyházközségekre vonatkozó iratok 1. Unitáriusok száma Magyarországon Szimély Józsefné sz. Reinboth Irma áttérése Füzesgyarmatra vonatkozó esperesi iratok doboz 4. Ua tétel Lelkészekre vonatkozó iratok: Csiki Gábor lelkészi kinevezése tétel Összesítı kimutatás az egyház vagyonáról kötet 7. tétel Esperesi és vikáriusi iktatókönyv

4 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI Terjedelem 3 doboz + 1 téka = 4 raktári egység = 0,49 ifm. A Püspöki Vikáriátus, élen a vikáriussal, az egyház területén a püspöki teendıket végezte. 1. doboz 1. tétel Közgyőlési és igazgatótanácsi jegyzıkönyvek tétel Törvényjavaslatok és törvények 1. Az UE Alkotmányának vázlatos jogtörténeti fejlıdése Az unitáriusok egyházi fıtanácsi és zsinati győléseknek házszabályai 3. Egyházi törvényjavaslat a fegyelmi felelısségrıl Egyházi törvénytervezet. /Összeállította Szász János lelkész/ Lelkészek nyugdíjáról, azok özvegyeinek és árváinak gyámolításáról szóló egyházi törvény tétel Közgyőlési iratok 2. doboz 4. tétel Igazgatótanácsi iratok 1. Tanügyi jelentés Vegyes iratok Igazgatótanácsi levéltár hiányos, számozott / / és számozatlan iratai Ua. /6-359./ és számozatlan iratai doboz 3. Ua. /8-299./ és számozatlan iratai Ui. / / A püspöki vikáriusi terhek közös viselése /Dr. Tóth György beterjesztése/ Alkotmányozó tanácsülés 1939-ben

5 7. Kolozsvári díszbevonulás elhelyezési rendjére vonatkozó útbaigazítás Torockó és a torockószentgyörgyi menekültek névjegyzéke - foglalkozás szerint tétel Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1. Lelkészi járandóságok tétel Unitárius egyháztagok név- és adatmutatója tétel Pénztári mérleg tétel Baldáczy alapítvány ügyvivıjének jelenése az évrıl, évi költségtervezet tétel Könyvtári szabályok tétel Tervrajz /Dr. Csiki Gábor, XI., Major u. 4./ tétel Adósok könyve /egyházközségek/ téka 12. tétel Adókönyvek 1. A - W A - Kasz Kat. - Z A - Zs

6 I/3 A IX. ESPERESI KÖR IRATAI Terjedelem: 3 doboz + 1 kötet = 4 raktári egység = 0.42 ifm. Az évi augusztus 30-i "Bécsi döntés" Észak-Erdélyt visszacsatolta Magyarországhoz. Ez alkalmat nyújtott a IX. egyházkör önállóságának megszüntetésére és közigazgatásilag a kolozsvári püspökséghez történı /vissza/csatolására. 1. doboz 1. tétel Köri közgyőlési és tanácsi jegyzıkönyvek /április 24., május 22./ tétel Törvényjavaslat a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához való visszacsatolásáról és az országgal való egyesítésérıl tétel Közgyőlési iratok 1. Ügyviteli iratok, sorszámozva doboz 2. Ua., Ua. 83 db szám nélkül, idırendben Ua. 2 db Ua. sorszámozva, /1944 számú ügyviteli irat 3. doboz 4. tétel Köri tanácsi iratok Józan Miklós és Csifó-Nagy László Kovács Kálmánhoz intézett levele, amelyben Abrudbányai Ede munkásságát értékelik tétel Külföldi kapcsolatok 1. Komáromi angol-amerikai kolónia: kimutatások, jelentések Püspöki külföldi levelezések irattárának tartalmi kivonatai

7 6. tétel Esperesi vizsgálószéki jegyzıkönyv 1. Barabás István másodlelkész panasza Szent- Iványi Sándor vezetı lelkész ellen javadalom megosztás tárgyában Pethı István - dr. Szent-Iványi Sándor-féle fegyelmi ügy tétel Egyházközségekre vonatkozó iratok 1. Magyarkútra vonatkozó iratok Az Unitárius Misszióház egyházközséggé való nyilvánításának kérdése Rádiós istentiszteletek jegyzéke tétel Lelkészekre vonatkozó iratanyag 1. Jelinek Ferenc és Olga születési anyakönyvi kivonata és nyilatkozat Korteskedések az esperes-fıjegyzıi állással kapcsolatban Józan Miklós püspökké választása ügyében kelt körlevél Kereki Gábor lelkész lemondása kocsordi lelkészi állásáról és vallástanítással való megbízatása Dunapatajon Kovács Kálmán megbízása az unitárius felekezeti középiskolák felügyeletével Józan Miklós püspök újévi szózata kötet 9. tétel Iktatókönyv

8 I/4 A BUDAPESTI IDEIGLENES EGYHÁZI KÉPVISELİ TANÁCS IRATAI Terjedelem: 3 doboz = 3 raktári egység = 0,42 ifm októberében az Erdélybıl menekült Egyházi Képviselı Tanács tagjaiból megalakult az Unitárius Egyház Ideiglenes, Budapesten mőködı Képviselı Tanácsa, mely elsı tevékenységéül számba veszi az Erdélybıl menekült egyházi alkalmazottakat /kb. 60 fı/, segélyeket utal ki és fizetési elılegeket folyósít. Egyházi elnök: Szent-Iványi Sándor - püspököt helyettesítı megbízással Világi elnök: dr. br. Dániel Gábor Egyházi titkár: Ferencz József dr. Jogtanácsos: dr. Gyarmathy László és dr. Kozma Jenı ügyvédek Pénztárnok: dr. Bölöni András 1. doboz 1. tétel Jegyzıkönyvek IX. 2. tétel Egyházi törvény tétel Tanácsi iratok 1. Nyugdíjbizottsághoz tett javaslat Ladányi Rezsı Szent-Iványi Sándor dr. vezetı lelkésztıl saját áttérési okmányait kéri Egyházi élet beindulása, dr. Szent-Iványi Sándor lelkész szabadsága Az évi események miatt a volt Duna- Tiszamenti Unitárius Egyházkör önállóvá válása. Viták a Kör esperese Csiki Gábor dr. és az ideiglenesen megválasztott elnök Szent- Iványi Sándor dr. között az egyház vezetése kérdésében 1945/ Józan Miklós pásztorlevelei 1944, Az Evangélikus Egyetemes Egyházi Iroda aljegyzıjétıl dr. Csiki Gábor espereshez írt levél Bittó Gyula ref. teológus kérelme Iktatott ügyviteli iratok,

9 2. doboz 9. Ua doboz 4. tétel Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium iratai tétel Külföldi kapcsolatok tétel Vizsgálószék: Szent-Iványi Sándor dr. / Csiki Gábor dr. egyházi fegyelmi ügye tétel Egyházközségekre vonatkozó iratok: 617/1946. E.K.T szám alatt intézett segélyezési ügyek /UNRRA-segély, stb./ tétel Lelkészekre és egyházi tisztségviselıkre vonatkozó iratanyag 1. dr. Abrudbányai János 2. Buzogány Kálmán 3. Ferencz József 4. Filep Imre 5. László Gyula 6. Szász János 9. tétel Pénzszámadások 1945, tétel Iktatókönyv, 1. sz sz

10 I/5 MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖR /PÜSPÖKI HELYNÖKSÉG/ Terjedelme: 34 doboz + 1 téka = 35 raktári egység = 4,81 ifm ben a kolozsvári Egyházi Fıtanács szentesíti a Magyarországi Unitárius Egyházalkotmány magyarországi érvényességét és annak alkalmazási módját. A volt Magyarországi Egyházkör széleskörő autonómiát kap. A Kolozsvári Zsinat csupán a hittani kérdésekben való döntés, a törvényalkotás, a papnevelés és a háromfokú fegyelmi bíráskodás jogát tartja fenn magának. Ez évben, november 2-án megszőnik az Egyházi Intézı Bizottság a budapesti ideiglenes Egyház Köri Tanács és a már 1945-ben felfüggesztett Duna-Tiszamenti Egyházkör. Elnökség: Csiki Gábor dr. esperes, püspöki helynök Fıgondnok: Gál Jenı dr. és Imreh Dénes Tiszteletbeli egyházköri fıgondnok: Kozma György dr. 1. doboz 1. tétel Jegyzıkönyvek 1. Köri tanácsi és közgyőlési jkv. /kötve/ Közgyőlési jkv. /kötve/ Köri tanácsi jkv Ua Ua Ua doboz 7. Ua. /dosszié/ Közgyőlési jegyzıkönyvek /dosszié/ Egyházköri közgyőlés jkv. /dosszié/ XI tétel Köri közgyőlési törvényjavaslatok és törvények 1. A Magyarországi Unitárius Egyház Törvényei év n. 2. Egyházi törvény /duplumokkal/ "Különtörvény" hatályon kívül helyezése Egyházi törvénymódosító javaslatával kapcsolatos intézkedések, levelezés , Unitárius Egyház /Magyarország/ Alkotmánya kb Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Unitárius Egyház között A MUE Szervezeti Törvénye 1953 /1968/ 10

11 3. doboz 3. tétel Köri közgyőlési iratok 1. Közgyőlési iratok Ua. 3. Ua Ua Ua Ua doboz 7. Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua doboz 16. Közgyőlési iratok, sorszámozott, vegyes tárgyú doboz 17. Ua doboz 4. tétel Köri tanácsi iratok a/ Sorszámosan iktatott és számozatlan iratok évrendben 1. Számozatlan , 531. és számozatlan , 305., 250., 350. és számozatlan szám és számozatlan " ua " ua " ua " ua " ua " ua doboz " ua " ua " ua " ua

12 " ua " ua " ua " ua " ua doboz szám szám és számozatlan " ua. /köztük Állami Egyházügyi Hivatal /ÁEH/ és egyházközségeket érintı iratok is/ szám és számozatlan 1967 /ÁEH és Unitárius élet /UÉ/ doboz szám doboz 5. tétel Köri tanácsi iratok " /ÁEH és UÉ is/ szám " " /ÁEH, UÉ és számozatlan/ 1970 b/ Tárgyak szerinti iratok: 1. Újjáépítési osztály iratai: külföldi segélyek szétosztása Ua Lelkészi jelentések, lelkészi napok R. Filep Imre egyházköri tanácsi tagságáról lemond Jelentés a Magyarországi Unitárius Egyházkör 1952/1953-as évérıl Egyházköri Tanács 1962/1963-as évi jelentése Egyházköri Tanácsülési meghívói, tárgysorozatok, intézkedések Egyházköri Tanács október 30-i ülése doboz 9. Lelkészválasztás Pethı István Teológiai intézet szervezése Templomok fenntartására kapott fıvárosi segély szétosztása

13 13. Hıgyes Endre u. 3. sz. alatti egyházi épület állami tulajdonba vétele és ezzel kapcsolatos intézkedések Dávid Ferenc halála 375. évfordulójával kapcsolatos iratok A Dávid Ferenc Teológiai Bizottság évi elıadása, Botár Imre: Az anabaptizmus és unitarizmus viszonya a XVI. században címmel Elismervények, sz Dr. Tóth György hagyatéki iratai Dr. Bartalics Ákos levéltári adományai Ferencz József prof. levelezése Ua Új Élet /névtelen levélíró/ január Bencze Márton levelezése Piért-iratok Tüker-iratok Jelentés az Egyház és Vallástudományi bizottságról doboz 6. tétel Az Állami Egyházügyi Hivatallal való kapcsolat 1. "Unitárius Élet lapkiadási engedély ügyei 1957,1959, Az Unitárius Egyház megalapításának 400. évfordulója. - Zsinati ülés 1968.VIII Magyar Közlöny és két irat 1951, ÁEH: iratok Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua

14 14. doboz 7. tétel Külföldi kapcsolatok iratai 1. Belfasti konferencia 1954/ Ferencz József fıgondnok külföldi utazása és két levélmásolat Needhan C. levele Ferencz Józsefhez Ferencz József meghívása a svájci churwaldeni Schweitzer Albert-kollégium nyári szemeszterére Iratok évrendben Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua doboz 15. Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Vegyes, töredék anyag 16. doboz 8. tétel Esperesi, püspöki helynöki vizsgálószéki jegyzıkönyvek 1. Vizsgálószéki jegyzıkönyvek Ua Ua Ua

15 17. doboz 5. Ua Ua Ua Ua Ua doboz 10. Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua doboz 9. tétel Egyházközségekre vonatkozó iratok 1. Lelkészi jelentések az 1949/50. évrıl /Budapest, Debrecen, Dévaványa, Dunántúl, Dunapataj, Dana-Tisza köze, Füzesgyarmat, Pestszentlırinc/ Bibliaórák Fıhatósági iratanyag Budapest doboz 4. Ua.: Debrecen /in: Szabó József debreceni kereskedı végrendelete másolatban 1887, 1922/ Ua.: Dunapataj Ua.: Duna-Tisza közi szórványegyházközség Ua.: Füzesgyarmat Ua.: Hódmezıvásárhely /l levél/ Ua.; Kocsord a/ A kocsordi Unitárius Egyház-község története /Nagy Sándor lelkész/ b/ Dr. Abrudbányai János lelkész fegyelmi ügye doboz c/ Kocsordi egyházközségi iratok /1946/

16 10. Ua.: Orosházi leányegyházközség Ua.: Pestszentlırinci egyházközség Ua.: Szegedi leányegyházközség doboz 10. tétel Lelkészekre és egyházi tisztségviselıkre vonatkozó személyi iratanyag 1. Lelkész-szentelési ügyek Lelkészek adatai /Hıgyes Endre u./ 1959, A Magyarországi Unitárius Egyházkör tisztviselıinek és alkalmazottainak igazolási iratai 1946, Boros Áron unit. kántortanítóra vonatkozó adatok /1905/ Dr. Abrudbányai János /kocsordi lelkész/ a/ fegyelmi ügye b/ körlevelek állásából való felfüggesztésekor 1954 c/ internálása Kistarcsára, majd szabadulása után visszahelyezése eredeti, kocsordi lelkészségébe 1953 d/ anyagi helyzetévei kapcsolatos feljegyzései és a KT intézkedései e/ családi pótlék ügyei f/ fegyelmi ügye Bajor János lelkész, sz Bencze Márton lelkész, sz. 195l Buzogány Kálmán lelkész, sz Csiki Gábor dr. püspöki helynök, sz doboz 10. Ferencz József dr. egyházköri fıgondnok: a/ iratok, levelek, b/ Kozma Tamás levele

17 c/ Ferencz József doktorrá avatása 1969 d/ töredékek, folio R. Filep Imre lelkész, egyházköri fıjegyzı: folio Gálfalvi István dr. egyházköri fıgondnok: folio Gyırfi István lelkész: 1-64 folio György István káderlapja* / *Gy. I. György János egykori unitárius pap fia/ 1951, Huszti János lelkész: folio /1948/ Imreh Dénes dr. fıgondnok: folio doboz 17. Jakab Jenı dr. lelkész: folio Kelemen Miklós lelkész: a/ Füzesgyarmat-Debrecen, folio b/ Hódmezıvásárhely, folio c/ tanulmányok, prédikációk - /1945/ Kozma Jenı jogtanácsos: folio /1964/ 20. Kozma Tamás segédlelkész:1-10. folio Miklós Károly pénztárnok: folio Nyiredy Géza dr. egyházköri titkár: folio Nyiredy Erzsébet gépírónı: folio , doboz 24. Pethı István lelkész: folio /1947/

18 26. doboz 25. Simon András egyházi számvevı: folio Szász János lelkész in: a/ mőködési iratai, folio b/ fegyelmi ügye, folio Szolga Ferenc lelkész: folio doboz 11. tétel Nyugdíjügyek 28. Vörös István dr. lelkész: folio /1945/ A Magyarországi Unitárius Egyházkör Nyugdíjtanácsának Szabályzata Társegyházak Nyugdíjintézeti Bizottságáról ismertetı Nyugdíjbizottsági jegyzıkönyvek Nyugdíjbizottság évi jelentései Lelkészi nyugdíjalap Nyugdíjintézeti járulék hátralékok Kimutatás a Magyarországi Unitárius Egyházközségek Lelkészi nyugdíjalap és Közalap tartozásairól év végéig Nyugdíjalap zárszámadása Nyugdíj- és közalap járulékok nyilvántartása , Ua Nyugdíj- és közalap számadási könyve Köri tanácsi, közalapi és lelkészi nyugdíjalap zárszámadása Lelkészi nyugdíjalap és közalap egyházközségi járulékainak nyilvántartása 1964/65 18

19 14. Lelkészi nyugdíjalap és közalap zárszámadása A Magyarországi Unitárius Egyházköri Tanács költségvetési elıirányzata /nyugdíj/ Nyugdíj Tanács pénztárkönyve Közalap és lelkészi nyugdíjalap számadási fıkönyve Nyugdíj- és segélyügyek /in: dr. Csiki Gábor ny. esperes, püspöki helynök panasza, valamint nyugdíjának megállapítása/ 1957/ Vegyes iratok téka 20. A Magyarországi Unitárius Egyházkör Belsıemberi Nyugdíjintézete tagjainak törzskönyve - ABC szerint doboz 12. tétel Tárgy- és névmutatók 13. tétel Iktatókönyvek 30. doboz 14. tétel Pénztárkönyvek 1. Névmutató Az Egyházköri Tanácshoz érkezett könyvek jegyzéke EKT iktatókönyv /1-540., hiányos/ Ua Ua Pénztárkönyv Ua Ua Csekk- és készpénzkezelési napló tétel Adósok könyve /nyilvántartás/ 1946,

20 31. doboz 16. tétel Pénzszámadások 1. Csekkszámla üzletszabályzat Költségvetési elıirányzatok Unitárius imakönyvek elıállítási költségnyilvántartása Kölcsöntartozás törlesztése /Budapesti egyházközség/ Unitárius élelmiszeradományok elszámolása, helyreállítási államsegély , doboz 17. tétel Leltárak és zárszámadások a/ Vagyonleltár 1. Budapesti egyházközség Debreceni egyházközség Dévaványai társegyházközség Dunapataji egyházközség Duna-Tisza közi egyházközség, Misszióház Egri leányegyházközség Füzesgyarmati egyházközség Hódmezıvásárhelyi egyházközség Kocsordi egyházközség Miskolci leányegyházközség Pestszentlırinci egyházközség Polgárdi-i egyházközség Szentesi leányegyházközség /üres/ Hittankönyv és tárgyi leltár 1963, Magyarországi Unitárius Egyház vagyonállománya

21 b/ Zárszámadások évi zárszámadás Költségelıirányzat Zárszámadás Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua doboz 28. Költségvetés Zárszámadás Ua Ua Ua., közalap Ua., lelkészi nyugdíjalap Zárszámadás Ua., közalap, lelkészt nyugdíjalap Költségvetési elıirányzat Zárszámadás, közalap, lelkészi nyugdíjalap Zárszámadás Költségvetés 1964, Zárszámadás

22 34. doboz 18. tétel Tervrajzok 1. Bútorozott családi házak /Tanulmány ábrákkal, ismeretlen szerzıtıl/ tétel Biztosítási ügyek 1. Állami Biztosító tétel SzTK-ügyek 1-4. Vegyes ügyek: levelek, hivatalos intézkedések stb doboz 21. tétel Vegyes 1. Közlekedései Minisztérium: utazási kedvezmények Magyarországi Ökumenikus Bizottság Magyarországi Ökumenikus Egyházi Kölcsönsegély Alap: segélykérelmek Egyházi szertartás ügyei Keresztyén Békekonferencia anyaga Vegyes provenienciájú iratok Újságok és újságkivágatok stb. - nyomtatott anyag - 22

23 I/6 PÜSPÖKSÉG 1971-tıl Terjedelem: 54 doboz + 5 kötet = 59 raktári egység = 7,76 ifm októberében zsinati fıtanács tartására került sor. Az állam hozzájárult a Magyarországon élı unitáriusok püspökséggé történı szervezıdéséhez. Az októberi Zsinati Fıtanács - az Állami Egyházügyi Hivatal elızıleges hozzájárulásával - püspöknek a lelkészi képesítéssel rendelkezı eddigi fıgondnokot, dr. Ferencz Józsefet választotta. İt követte tól Huszti János, 1994-tıl Bencze Márton, 2001-tıl pedig Rázmány Csaba. 1. doboz 1. tétel Jegyzıkönyvek 1. Fıtanácsi jegyzıkönyvek Rendkívüli Fıtanács: jegyzıkönyv és mellékletei Elnökségi ülési jegyzıkönyv Ua Ua Képviselıtanácsi jegyzıkönyvek /főzve/ EKT jegyzıkönyvek mellékletei Képviselıtanácsi jegyzıkönyv Ua Ua Ua. /főzve/ Állandó Vegyes Bizottság jegyzıkönyvei /főzve/ Képviselıtanácsi jegyzıkönyvek Képviselıtanácsi jegyzıkönyv Kapcsolatok: Kolozsvári Egyház EKT jegyzıkönyvei

24 2. doboz 2. tétel Egyházi fıtanácsi törvényjavaslatok és törvények 1. Magyarországi Unitárius Egyház szervezeti törvények 1970/71 2. A Büntetı Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény: Teológiai Intézet szervezeti és mőködési szabályzata MUE Szervezeti Törvénye /duplumokkal/ Ua. /megerısítve 1990-ben, érvényes 1994-ig/ doboz 5. Tervezet: A Minisztertanács rendelete az egyházak gazdálkodásáról - 6. Tervezet: Igazságügyi Minisztérium, Törvényjavaslat a lelkiismereti és vallásszabadságról Törvényjavaslat a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérıl 199l 8. Munkaköri leírás /melléklet/ Törvényelıkészítés: Egyházi jogalkotás program 1993/ MUE Alaptörvény A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Alapszabálya - 4. doboz 3. tétel Püspöki iratok 1. Dr. Ferencz József püspök levelezése Dr. Ferencz József püspökhöz intézett bel- és külföldi üdvözletek doboz 3. Az EKT január 12-i és június 26-i anyaga Ferenc József püspök 75. születésnapjára érkezett gratulációk Levelek 3 db Iktatott püspöki iratok

25 7. Dr. Prágai Dezsı /USA/ levelezése a tordai ediktum 425. évfordulója kapcsán rendezett konferencia tb H. N. Adventista Egyház jegyzıkönyve az egyházak közötti találkozóról Budapest Fıpolgármesteri Hivatal jegyzıkönyve a fıvárosi egyházpolitikai fórumról Nemzeti Kegyeleti Kárpótlási Alapítvány tájékoztató ismertetıje és alapító okirata Egyházi krónika: Unitáriusok Magyarországon c. tanulmány Határontúli Magyarok Hivatala: erdélyi egyházi vezetık oktatási alapítvánnyal kapcsolatos szándéknyilatkozata Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem BBC magyar adása a magyarországi egyházakról, sorozat elıkészítés Írásos beszámoló anyaga az MKM egyházakkal kapcsolatos tevékenységének vizsgálatáról Bencze Márton püspökhöz írt hivatalos és félhivatalos levelek Bencze Márton püspök részére címzett meghívók Bencze Márton püspökhöz intézett hivatalos megkeresések doboz 4. tétel Egyházi fıtanácsi és képviselıtanácsi iratok a/ Sorszámosan iktatott iratok, számozott dossziékban szám

26 7. doboz doboz doboz doboz IARF látogatással kapcsolatosan kapott és írt levelek, 140/ Püspök kitüntetésével kapcsolatos üdvözletek, 220/ doboz 29. Templomi ünnepély, /

27 30. IARF kolozsvári ülésének iratai, 400/ Fıtanácsi ülés, 420/ Nagy Ignác u. 4. I. em. 8. iroda bérleti és helyreállítási iratai, 550/ Posta Központi Hírlap Irodával kapcsolatos levelezés, 560/ IARF: Bencze Márton hollandiai és NSZK útja, jelentése, 577/ Kocsordi ingatlan vásárlása, 610/ doboz doboz doboz 47. Hódmezıvásárhelyi ügyben levelezés, 30/ Polgárdi temetı ügye,

28 15. doboz Hódmezıvásárhelyi ügyben levelezés, 30/ EKT ülés anyaga, 150/ Zsinati üléssel kapcsolatos iratok, 300/ Zsinati fıtanácsi ülés, 300/ doboz doboz doboz Fıtanácsi tagsági jelentések, 95/ augusztusi zsinat iratanyaga, 100/ Karácsony és újévi üdvözletek, 629/

29 19. doboz doboz doboz doboz Látogatás angliai unitáriusoknál április 9-18., 320/ Felhıs Szabolcs levelei, 345/ doboz doboz

30 103. Szász János: Dávid Ferenc, 478/ doboz doboz doboz doboz Karácsonyi és újévi üdvözletek, 400/

31 doboz doboz 31. doboz 32. doboz 33. doboz 34. doboz Zsinati fıtanácsi ülés /1998 X /, 310/ , /hiányos és iktatatlan/ /a-b doboz Utólag levé1tárba helyezett, iktatatlan anyag

32 149. Iktatott iratok másolatai doboz b/ Egyházi képviselı Tanács ülései 1. Ülési meghívók EKT ülés január Ua március Ua május 21., Ua július Ua március Ua. 7/a. Ua április Ua október Ua december Ua február Ua május Ua október Ua december doboz 14. Ua. 15. Ua. 16. Ua. 17. Ua. 18. Ua. 19. Ua február június szeptember december március július 2. 32

33 20. Ua. 21. Fıtanácsi ülés október április doboz c/ Zsinati ülések, iratok 1. Ülési meghívók Zsinati fıtanács ülése május 23. 3, Dr. Ferencz József püspöki beiktatása november Zsinati fıtanácsi tagnévsor Zsinati választás október Zsinati Fıtanács ülése november doboz d/ Mőködési iratok tárgyi rendezésben 1. Bp. I., Márvány u. 26. sz. lakás vásárlása Luka Gábor szándéknyilatkozata balatonfüredi - volt egyházi telek - megvásárlása tárgyában Bp. I., Mátray u fszt. 2. alatti lakás tulajdona tárgyában: 1. tájékoztatás 2. megállapodás Bp. V., Alkotmány u. 12. sz. ingatlan ügye Bp. V., Nagy Ignác u sz. alatti székház felújítási szerzıdése Kegyes Ferenc-féle ajándékozási ügy a Bp. XII., Gyöngyvirág u. 5. sz. ingatlanrész tárgyában Állami támogatás Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatója az évi költségvetési támogatásról Értesítés arról, hogy a Fıvárosi Bíróság a Magyar Unitárius Egyházat bírósági nyilvántartásba vette; Unitárius Alapítvány

Repertórium. I/6 Püspökség iratai. 1987-1995 Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm IV/2 PESTSZENTLŐRINCI EGYHÁZKÖZSÉG

Repertórium. I/6 Püspökség iratai. 1987-1995 Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm IV/2 PESTSZENTLŐRINCI EGYHÁZKÖZSÉG Repertórium 2014. évi gyarapodás - /az előző tételek folytatása/ I/6 Püspökség iratai 1987-1995 Terjedelem: 2 doboz = 0,24 ifm 60. doboz 4. tétel Egyházi főtanácsi és képviselőtanácsi iratok a/ Sorszámosan

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

FÉNYKÉPEK, RAJZOK, METSZETEK

FÉNYKÉPEK, RAJZOK, METSZETEK IX FÉNYKÉPEK, RAJZOK, METSZETEK XIX-XX. sz. Terjedelem: 5 doboz + 2 téka = 7 raktári egység = 1,00 ifm. 1. doboz 1. tétel Egyedi darabok 1. Amerikai Kossuth-zarándok Emlékalbum 1928 2. Duna-Tiszamenti

Részletesebben

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék:

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék: VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK Tartalomjegyzék: VIII/a VIII/b BELFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 2 KÜLFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 4 VIII/c TÁRSEGYHÁZAKRA VONATKOZÓ BELFÖLDI

Részletesebben

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm 3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai 1948 1964 15,5 ifm Református Szeretetszolgálat iratai A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. Szeretetszolgálati és diakóniai szervezési iratok

Részletesebben

IV EGYHÁZKÖZSÉGEK LEVÉLTÁRA

IV EGYHÁZKÖZSÉGEK LEVÉLTÁRA IV EGYHÁZKÖZSÉGEK LEVÉLTÁRA Tartalomjegyzék: IV/1 I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG /Nagy Ignác u. korábban Koháry u./ 2 IV/1 II BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG /Hıgyes Endre u./ 17 IV/2 PESTSZENTLİRINCI EGYHÁZKÖZSÉG 23

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY VIII.807. KÖRMENDI DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ KÓRHÁZ RENDELİINTÉZETÉNEK IRATAI 1900-1996 101 db (0,12) doboz = 12, 12 ifm 1 db Doboz/kötet

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ Terjedelem: 4,56 fm, 11 doboz /1,21 fm/, 115 kötet /3,33 fm/, 1 csomó /0,02 fm/, 127 rakt. e. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár,

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm 19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai 1891 1961 17 ifm 1903-ban alapította Biberauer Richárd a Philadelphia Szövetséget, majd 1906-ban az Egyletet, az anyaházat 2 diakonisszával, de később 12-vel

Részletesebben

II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ

II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ 1923-1963 Terjedelem: 5 doboz + 8 kötet = 13 raktári egység = 0,85 ifm. Létrehozásának kérdésével elıször 1924-ben a dévaványai közgyőlésen foglalkoztak.

Részletesebben

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964)

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964) Terjedelem: 1,61 fm, 13 doboz /1,36 fm/, 13 kötet /0,19 fm/, 2 csomó /0,02 fm/, 10 füzet /0,04 fm/, 38 raktári egység Ténylegesen meglévők: 1,45 fm, 12 doboz /1,24 fm/, 11 kötet /0,15 fm/, 2 csomó /0,02

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363.

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Somogy Megyei Levéltár Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 188 nagy doboz, csomó, Iratok: 23,50 ifm. kötet,

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

21. fond: Szolnok Megyei Állami Építıipari Vállalat iratai

21. fond: Szolnok Megyei Állami Építıipari Vállalat iratai XXIX. 21. fond: Szolnok Megyei Állami Építıipari Vállalat iratai Fondfı XXIX. 21 1 a Mérlegek 1955-1960 XXIX. 21 2 a Mérlegek 1961-1963 XXIX. 21 3 a Mérlegek 1963-1964 XXIX. 21 4 a Mérlegek 1964-1965 XXIX.

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

2.f. fond Külügyi iratok

2.f. fond Külügyi iratok 2.f. fond Külügyi iratok 1863 1950 22,38 ifm I. Külügyi bizottsági iratok 1. doboz Külföldi akciók 1907 1920 2. doboz Külföldi akciók 1921 1926 3. doboz Külföldi akciók 1927 1935 4. doboz Külföldi akciók,

Részletesebben

p. jó állapotú, 2 példányban

p. jó állapotú, 2 példányban X. A ferences harmadik iratai 39 kötet 5 doboz 1 CD 1,36 ifm Készítette: Faragó Dávid, 2015. július régi jelzet raktári név cím évkör terjedelem megjegyzés szám 1. kötet Beszámoló a Szűz Máriáról Ferences

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9/2. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.68.a. SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI 1869-1950 (1950-1971) db (0,12) doboz = ifm 89 db csomó = ifm 222 db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

12. fond. MAGYAR EVANGÉLIUMI KÜLMISSZIÓ IRATAI. A) Magyar Evangéliumi Keresztyén Missziói Szövetség iratanyaga:

12. fond. MAGYAR EVANGÉLIUMI KÜLMISSZIÓ IRATAI. A) Magyar Evangéliumi Keresztyén Missziói Szövetség iratanyaga: 12. fond. MAGYAR EVANGÉLIUMI KÜLMISSZIÓ IRATAI 1901 1951 8,87 ifm A Magyar Református Külmisszió négy levéltári egységből áll. 1. A Magyar Evangéliumi Keresztyén Missziói Szövetség 1902 1932. 1930-tól

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék: X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr.

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai (1776) 1806-1949 VIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm 35 kisdoboz, 4,37 ifm 40

Részletesebben

2011. március 8. 2011. március 24.

2011. március 8. 2011. március 24. 2011. március 8. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 6/2011. (03.08.) sz. presbitériumi határozat A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma kifejezi azt a szándékát, hogy

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Aktuális számviteli kérdk rdések r Györfi Gyula Könyvvetés Egyszeres könyvvitel Pénzforgalmi szemlélet Naplófıkönyv vezetése kézzel, vagy programmal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

VIII. 62. 1955 1994, é. n.

VIII. 62. 1955 1994, é. n. VIII. 62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1978-ig Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. november 28-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

11. fond Ökumené iratai

11. fond Ökumené iratai 11. fond Ökumené iratai 1936 1985 43,47 ifm 1910-ben Edinburghban tartott világmissziói konferencián három nagy összefogó keresztyén világszervezet alakult meg: a missziói munkák erősítésére a Nemzetközi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Szobrokért Alapítvány, Közhasznú Szervezet Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. Közhasznúsági Jelentés 2008 Zalaegerszeg, 2009. május 15. A szervezetre vonatkozó adatok A szervezet neve: Szobrokért Alapítvány,

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 149. állvány, 4-6. polc A/ Feudális kori iratok b/ Elöljárósági iratok 1787, 1839-1847 0,10 fm B/ Polgári kori iratok 1 a/ Képviselő-testületi iratok 1848-1855 0,10

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben