ÚT A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚT A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGHOZ"

Átírás

1 Varsányi Judit ÚT A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGHOZ Készült 1999-ben, a Stratégiakutató Intézet által rendezett tudáskonferenciára. Tartalom A KULTÚRTÁRSADALOM SAROKPONTJAI...1 TUDÁS ÉS TÁRSADALOM KÖLCSÖNHATÁSAI...2 KULTÚRAFOGALOM. EMBERI, KÖZÖSSÉGI KULTÚRA...2 A KULTÚRAFORMÁLÁS VÁGÁNYAI...3 AZ EMBERI KULTÚRA HAJTÓERŐI...6 INFORMÁLTSÁG ÉS TUDÁSHASZNOSÍTÁS...9 A MEGÉRTÉS RANGJA...9 TUDÁS ÉS ÉLETMINŐSÉG...9 TUDÁSHASZNOSÍTÁS...11 ÜZLETI KÉPZÉS ÉS TUDÁSGAZDASÁG...11 AZ ÜZLETI KÉPZÉSPIAC SZEREPVÁLTÁSA...12 ÚJ FOGALMAK GAZDAGÍTOTT TARTALOMMAL...13 ESÉLYEINK MEGRAGADÁSA...14 A CÉGMENEDZSER SZEREPE A GAZDASÁGBAN...14 MENEDZSERKÉPZÉS ÉS SIKERORIENTÁCIÓ...15 TUDÁSTŐKE-BEFEKTETÉSEK MEGTÉRÜLÉSE...16 IRODALOM...17 A KULTÚRTÁRSADALOM SAROKPONTJAI A kultúrtársadalom olyan formáció, amelynek mint emberi közösségnek, az egyéni létezést, megélhetést, csoportos együttlétet, közösségi megnyilvánulásokat segítő, szabályozó, gyarapító szerepet tulajdoníthatunk. A kultúrtársadalmak adott szintjén a működés alapfeltétele az adott szintnek megfelelő emberminőség, közösségi szellem és kommunikáció mind a beavatkozó, mind a fogadó oldalon. Kultúrtársadalmak olyan közösségek talaján jönnek létre, amelyeket a kölcsönös egymásrautaltság folytán tartóssá vált közös érdekek mellett közös szellemi, eszmei tartalmak is mozgatni képesek. Olyan eszmei tartalmak ezek, amelyekkel a közösség tagjai készséggel azonosulnak. Olyan eszmei tartalmak segítik a kultúrtársadalom kialakulását és működését, amelynek nem csupán hasznosságát, hanem szellemi emelkedettségét és érzelmi töltését is át tudják érezni egyének és csoportok, azonosulni tudnak annak mondanivalójával, szélesebb embertömegekhez szóló üzenetével. 1

2 Tudás és társadalom kölcsönhatásai A közös eszmei alapon álló kultúrtársadalmak soha nem tiszta képződmények. Amint az emberek különböznek egymástól képességekben, szemléletben, értékítéletben és tudásban, úgy formálódnak a legkülönfélébb közösségi csoportok egy-egy képesség, szemlélet, értékrend vagy tudástartalom képviseletére, hasznosítására, gyarapítására. E csoportok az egyének hozadékától gazdagodván, egyben magukra az egyénekre is visszahatnak: egyeseket tudásban gyarapítanak, mások igényességét növelik, megint másokat pozitív példákon keresztül formálnak értékesebbé, megértőbbé, aktívabbá, átgondoltabbá, bátrabbá, erkölcsösebbé. A kultúra így válik önmagát gyarapító eszközzé, emberi és közösségi kultúra így nyer kétirányú, tartós kölcsönhatást önmaga gazdagítására. Kultúrafogalom. Emberi, közösségi kultúra A kultúra fogalma legtágabb értelmezésben az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége. 1 Témánk tükrében azonban a kultúrát célszerű szűkebben, az emberi művelődés és műveltség területére értelmezni, és adott korszakban annak emberi, közösségi megnyilvánulásait, hatásait, tágabb értelemben vett hasznait vizsgálni. A magyar származású amerikai tudós, Csíkszentmihályi Mihály a kultúra fogalmát a káosz ellen védekező felépítményként határozza meg. Nézete szerint a kultúrák normákat írnak elő, célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl az ember létküzdelmeinek sikere érdekében. Segítik továbbá a döntést az alternatív lehetőségek között, segítve az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést. 2 Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél- és szabályrendszert felállítania, amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez, hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt, a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. Ilyenkor a kultúra maga is egy nagy játék lesz. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. Az athéni városlakók, rómaiak, akiknek életét a virtus szabályozta, a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben, és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából, mint egy véget nem érő táncból. Az athéni polisz, a római törvények, Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak, hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében, akik a legjobb játékosok között vannak. 3 A társadalmi felemelkedést szolgáló emberi kultúra átszövi az emberi képességek, magatartások, kölcsönös megnyilvánulások sokaságát olyan összhatást teremtve, amelynek eredményeként egyén is, társadalom is gazdagodik. Emberi kultúrák formálódnak belső meggyőződés, társas és közösségi megnyilvánulások hatására, közösségi kultúrák fejlődnek egyes meghatározó emberek vagy embercsoportok példája, akarata, meggyőző ereje nyomán. 1 Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, oldal. 2 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 3 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 2

3 A kultúra fejlődését úgy foghatjuk fel, mint az emberi értékek összességének gyarapodását valamilyen irányban, általános vagy sajátos tartalommal. A legtágabb értelemben vett kultúra-fogalom tükrében közösségi értékhordozók igen sokféle módon gyarapodhatnak. Egy tudásterület gyarapodása jelentheti például az ismeretek bővülését, egy-egy tény, megfigyelés vagy következtetés elmélyültebb megfogalmazását, adott ismeret vagy módszer alkalmazását más területen, de jelentheti az ismerettömeg egészének vagy részeinek világosabb, érthetőbb meghatározását, megértetését szélesebb körben, avagy elfogadtatását olyan embercsoportokkal, akik azt jó eséllyel hasznosíthatják. A kulturáltság fogalma a kultúrahasznosítás eredményének tekinthető. Kulturáltnak tartjuk azt az egyént vagy közösséget, amely egy emberi képességet, készséget, ismeretet magas szinten ismer, alkalmaz, továbbít, hasznosít. Lehet kulturáltan beszélni vagy hallgatni, étkezni, társalogni, gyermeket nevelni a mindenkori cselekvés tartalmát és tárgyát egyaránt tisztelve. A kultúra gyarapodása, gyarapítása így átfogja az ismeretek és hasznosításuk képességének, készségének és módjának egészét cél, hogy tartalmasabbat, jobbat és az egyedi és közösségi ember számára kellemesebbet nyújtsunk hétköznapi cselekedeteinkben csakúgy, mint megélhetést és/vagy jó közérzetet, fejlődésélményt célzó fizikai, lelki és szellemi megnyilvánulásainkban. A kultúraformálás vágányai Egy ma is aktuális interjúsorozat nyomán érdemes kiemelni köztiszteletben álló kultúraformálóink néhány gondolatát, a Győri György szerkesztésében a Gondolat Kiadónál 1976-ban napvilágot látott Ember és műveltség című kötet nyomdokán. A kötetben megszólaltatott tudósok, írók, tanárok értékítélete, törekvései egyértelműen kiemelik a kultúra embert és társadalmat formáló szerepét és a célirányos, tartalmas, minőségi oktatás fontosságát e szerep betöltésében. A megkérdezettek saját tudományáguk, érdeklődési körül szemszögéből irányítják rá a figyelmet a szemlélet, megértés fontosságára és arra, hogy az oktatás során megszerzett ismeretek, tapasztalatok ötvözhetők legyenek egymással, képessé tegyék az egyént mélyebb összefüggések kutatására, megértésére, és ezzel az emberek és társadalmi csoportok közötti összhang erősítésére, a nemzettudat és közösségi érzés ápolására, a humanista szemlélet erőnlétének növelésére. Hermann István filozófus, egyetemi tanár kiemeli a világszemlélet alakításának fontosságát az emberi kultúrában. Egyik legfontosabb kérdésnek azt tartja, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz, embertársaikhoz, az emberi problémákhoz, hogyan képesek befogadni az új benyomásokat, ismereteket. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy az emberek... ha valami újjal találkoznak, azt hogyan tudják magukba fogadni, hogyan tudják zökkenő-mentesen összekötni mindazzal, amit már eddig is tudtak. A világnézet ebből nem spontánul, hanem tudatosan alakul ki, de sohasem választható el a mindennapi dolgoktól, a köznap- 3

4 okban felmerülő kis és nagy problémák szemléletétől. Az aztán a dolog másik oldala, hogy ha az ember tudatossá válik, akkor másképp tekint egy másik emberre is. 4 Dienes P. Zoltán, aki matematikusként és korunk pedagógiai megújítójaként ismert meg a világ, a matematikatanításnak a szellemi képességek alakításában, az általános összefüggések keresésében, megértésében betöltött hatékony szerepét hangsúlyozza. Határozott véleményt formál a matematika hatékony tanításának módszeréről, amely azt célozza meg, hogy a diákok rendszerezett tapasztalatokra és az összefüggések megértésére törekedve, más területekre is kiterjeszthessék és felnőttkorban is hasznosíthassák ezt a képességüket. Az én elvem az, hogy a valóságtól az absztrakcióig vezető utat igen sokszor végig kell futni a gyereknek... a matematikatanulás az alapvető strukturális összefüggések megragadása... Tehát olyan játékokat kell kitalálni, amelyekből ezek a struktúrák előállíthatók, szétszedhetők, átalakíthatók, hogy a konkrét tapasztalatra lehessen építeni mindazt, amit a gyereknek meg kell tanulnia... ezek a játékok még arra is jók, hogy a felnőttel is megértessék egy-egy matematikai dolog lényegét. 5 Kalmár László professzor, a British Computer Society tagja az információrobbanás korának a tanításra, tanulásra gyakorolt hatásairól szól, kiemelve a pozitív tanulásélmény nagyszerűségét, amit fontos megismertetni az emberekkel. Hangsúlyozza továbbá az ismeretek összetettségének tényét és annak fontosságát, hogy ezt megtanuljuk felismerni és kezelni. A permanens tanulás gondolata ma már szinte közhely. Kevésbé megoldott azonban, hogy miként lehetne az embereket arról meggyőzni, hogy tanulni jó. Természetes, hogy ezt az iskolában kell megkezdeni, ugyanis ha az iskola elvadít a tanulástól valakit, azt felnőtt korban is nehezen szoktathatja bárki vissza. Meg kell éreztetni az iskolában a tanulás jó ízét!... Óriási tartalék rejlik abban, hogy jobban mozgósítjuk a fiatalokat aktív cselekvésre, önálló ismeretszerzésre az iskolában. Meg abban is, hogy az ismereteket komplex módon tanítjuk. 6 A történelemtanítás mai problémáinak eredetét Nemeskürty István az eseménytörténet hiányára vezeti vissza. Véleménye szerint ez akadályozza a diákokat az események összefüggéseinek megértetésében. Németh László író ugyanakkor az ismeretek rendszerezésének az eredményes iskolai oktatásban betöltött szerepét hangsúlyozza. A tudósok joggal veszik adottnak a történések egymásutánját... Csakhogy kitűnően megírt kötetek tucatjait kell átlapoznom, hogy értelmes eseménysort kapjak. Az emberekben viszont élénk az érdeklődés az eseménytörténet iránt, arról nem is szólva, hogy az eseménytörténet segítségével jóval könnyebb megértetni a társadalmi és politikai igazságokat. 7 Az iskola feladata (legalábbis bizonyos tárgyakban) ma nem is annyira az ismeretátadás, mint rendtartás az ismeretekben. A tanuló, főként a városi középiskolás az órán kevés olyan dologról hall, amiről az életben el 4 Hermann István: A világszemlélet váljon személyes üggyé. Csulák Mihály interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 5 Dienes P. Zoltán: Ellopni a tüzet a matematika isteneitől. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 6 Kalmár László: A pedagógus a számítógépek korában. N. Sándor László interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 7 Nemeskürty István: Mindnyájunknak. döntési szerepe van valamiben. Zöldi. László interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 4

5 nem ér hozzá valami. De hogy ez ne csak bizonytalanul hullámzó anyag legyen, mely ide-oda hányja, hogy ki tudja választani a fontosat, osztályozni tudjon mindent, ami elé kerül, ezért érdemes az iskolát kijárnia. 8 Király István, a nagysikerű Ady-könyv szerzője, a pedagógusok társadalmi megbecsülésének képviselője hangsúlyozza az irodalomtanítás történetiségének fontosságát a diákok érdeklődésének felkeltése, a korok és történések összefüggésének megértése érdekében. Én a történetiség híve vagyok. Ha ugyanis az irodalmat úgy fogjuk föl, mint az emberiség emlékezetét, mint olyan valamit, ami segít abban, hogy tudatosítsuk magunkban az emberi nem egészéhez való tartozást akkor jobban és mélyebben tudom adni, ha történetileg adom. Hogy a gyereket így nehéz rákapatni az olvasásra? De hiszen az irodalomtanítás az általános iskolában nem történeti még, kivéve az utolsó évet. A gyerek már rákaphatott az irodalomra. Másrészt: a jó tanár úgyis tudja, hogy tanulóit érdekli és izgatja a jelen, s ha az ideje engedi, kerít rá alkalmat, hogy valamiképpen a mai irodalmat is bekapcsolja óráinak áramába. S egyébként is: a legtávolabbi múltról is lehet ügy beszélni, hogy egyben a jelenről s a jelenhez is szólunk. Tehát véleményem szerint a történetiség elve a helyes, de ez a történetiség intenzív legyen, ne pedig extenzív. Manapság ugyanis az extenzív történetiség irányába törünk, mindent vagy majdnem mindent meg akarunk tanítani, ahelyett, hogy jobban a nagy írókra koncentrálnánk, a reprezentatív emberekre, akik magukba sűrítenek egy kort. 9 Bárczi Géza magyar nyelvtudós anyanyelvünk ritka jellegzetességeire, a magyar nyelv finomságára, árnyaltságára, sejtelmességére alapozza nemzeti műveltségünk megteremtését és ápolását. A magyar nyelv finomsága, árnyaltsága, sejtelmessége amit Verlaine kívánt a szimbolikus verseléstől a zeneisége, a ritmuskészsége és az a kivételes adottsága, hogy finom könnyedséggel keveredhet benne a pontos a pontatlannal, a sejtelmes a szabatossal, egy-egy megéreztető fordulat a szigorúan konkrét fogalommal mindez együtt hozhatta létre csodálatos költészetünket, irodalmunkat... Anyanyelvünk bennünk él, eggyéforrva személyiségünkkel, s mi őbenne és őáltala létezünk. 10 Jókai Anna az iskolai légkör fontosságát hangsúlyozza, amely különös jelentőséget nyer a magyar irodalom oktatásában. A gyerekeknek azt kell érezniök, hogy a vers felolvasása ritka, ünnepi pillanat... Egy rossz felolvasással agyon lehet ütni a verset. Bármilyen szép a vers, még a legintelligensebb és legfogékonyabb gyerekben is ott munkál az ördög, hogy röhögni kell a tanáron. S ez természetes. Még a nevetésnél is rosszabb, ha szánalommal néz tanárára, hogy ez még egy verset sem tud elolvasni. Tudomásul kell vennünk, hogy a közvetítő személye ez ugyan igazságtalan dolog visszahat a versre. Ezért ha a tanár nem tud verset olvasni, kérjen meg egy gyereket, aki helyette értelmesen és szépen bemutatja a költeményt. Esetleg mondja meg neki előre, hogy a következő órán ezt vagy azt a verset tanuljuk, készüljön fel rá. Boldogan fogja vállalni Németh László: Válasz tíz kérdésre. Csulák Mihály interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 9 Király István: A tanárnak mindenekelőtt. a szakmát kell értenie. Vati Papp Ferenc interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 10 Bárczi Géza: Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 11 Jókai Anna: Nekem a legtöbb gondot az. okozza, hogy az irodalmat tantárgyként. tanítjuk. Vati Papp Ferenc interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 5

6 Az ismeretterjesztő előadásaiból közkedvelt Öveges József professzor az összefüggések megértetésre irányuló tanári magatartást tartja rendkívül fontosnak. Kiemeli az élőszó hatását, a tanári magyarázat erejét, amely döntő szerepet játszik az oktatás sikerességében. Egyszer már leírtam valahol kedvenc hasonlatomat a jerikói rózsáról. Ez egy összeszáradt, csúnya, kimúlt óriáspókhoz hasonló növény, de ha vízbe tesszük, megduzzad, kivirul, kiszínesedik, él. Ilyen száraz, csupán a vázat tartalmazó valami a tankönyv is. És ezt varázsolja élő rózsává a tanár magyarázatának, ügyes módszerének a csodavize. Ha a tanári magyarázat is száraz a csoda elmarad. 12 A humanista tudós, Szent-Györgyi Albert a lényeg közlését tartja a legfontosabbnak az oktatásban, az oktatott ismeretanyag megértésében. Felhívja a figyelmet arra, hogy megértés nélkül a tárgyi tudás nem csupán keveset ér, de kárt is okozhat. Meg kell tanulni együtt élni az információáradattal, és a megértés eszközével eligazodni a rengetegben. Manapság annyit fecsegnek, hogy az ismeretek szaporodása bonyolultabbá teszi a világot, és arról, hogy az információáradat megfojtja az embert. Ez azért van; mert a tudás manapság valamiféle bálvány, amolyan szent tehén, amelyiknek minden részét egyformán imádni kell. Én azt mondom, hogy a szent tehenet meg kell fejni, de a szarvától jobb tartózkodni, mert a szarv agyonszúrhatja az embert. Szóval, nincs semmi baj evvel az információáradattal, csak nem szabad butának lenni. A buta ember nekimegy, megtanulja az összes lexikális adatot, és belefullad. 13 Szabolcsi Miklós professzor a reneszánsz ember egységlátását hívja segítségül a tudomány és műveltség kettéhasadásának mint korunk jelenségének kutatása során. Az okok boncolgatása helyett a jövőirányú közelítést tartja sorsdöntőnek a természettudományos vagy humán műveltség dilemmájának kérdésében. Felhívja a figyelmet minden foglalkozás közös veszélyére: a tudásanyag megmerevedésére, a beszürkülésre. Az igazi pedagógusnak állandó feladatául jelöli ki, hogy állandóan nyitott az új felismerésekre, új élményekre; a világban végbemenő változások megértésére, a naprakész fogékonyságra. Távlatokban gondolkodva mind az oktatásban, mind a tudományban egy ismét egységes műveltség megteremtéséért száll síkra. Természetes, hogy annak az ismeretanyagnak amelyet attól a bizonyos, ideálisan elképzelt, 2000-ben élő magyar állampolgártól elvárunk a tetemes részét a nemzeti történelem, a nemzeti kultúra és művészet múltjának és jelenének ismerete képezi. Szoros összefüggésben persze, ha nem is az egész világ, de más nemzetek nyelvével, irodalmával, művészetével, történelmével. Ennek legtermészetesebb kiindulópontja az általános iskola alsó tagozatán a környezettel, a tájjal, a szülőhellyel, később a hazával való érzelmi, majd értelmi azonosulás folyamata. 14 Az emberi kultúra hajtóerői A magyar származású amerikai tudós, Csikszentmihályi Mihály az általa kutatott áramlatélményt (a flow -t) jelöli meg az emberi kultúra egyik fő hajtóerejének. Az áramlat fogalma a szerző szerint nem más, mint az emberi élmények pozitív aspektusa az öröm, a kreativitás, 12 Öveges József: Előadótermem az egész ország. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 13 Szent-Györgyi Albert: Megszívatni az agyat az alkotó munka gyönyörűségével. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 14 Szabolcsi Miklós: Az új műveltségeszmény és a pedagógusok. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 6

7 az élet teljes felvállalása. Kutatásaiban az áramlatélmény keletkezését, tartalmát, egyénre és társadalomra, a kultúra fejlődésére gyakorolt hatásait vizsgálja. Hangsúlyozza a tudatos, aktív emberi hozzáállás szerepét az áramlatélmény előidézésében és tartósításában. 15 Életünk legszebb élményei... általában akkor következnek be, amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza... A tökéletes élmény... olyasvalami, ami nem csak úgy megtörténik velünk, hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre... Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek kihívások arra, hogy meghaladja önmagát. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban, mikor átéljük őket... Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett, néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak, és egyre inkább az lesz az érzésünk, hogy teljesen uraljuk életünket, sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz, amit az emberek általában boldogságnak neveznek, hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. 16 A szerző kutatásának egyik főiránya annak vizsgálata és megértése, hogy mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban. Megállapítása szerint a belső tapasztalás optimális állapota az, mikor a tudatban rend uralkodik, azaz amikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul, és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz, hogy cselekedni lehessen. A rendezett tudatállapot Csíkszentmihályi Mihály szerint azáltal alakul ki, hogy az egyén elfeledkezvén minden másról teljes figyelmét a feladatra irányítja. Az emberek olyankor a legboldogabbak, amikor azért küszködnek, hogy kihasználják lehetőségeiket... Az, aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött, óhatatlanul is teljesebb ember lesz. Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. 17 Ernst Schumacher, a Small is Beautiful című, 1980 óta több kiadást megért nagysikerű könyv szerzője 18 az emberhez méltó munkával foglalkozik Good Work című, magyarul is megjelent könyvében. Az emberi munka szerepét a létfenntartáson túl a tökéletesedésre törekvésben jelöli meg, amelynek kiteljesedéséhez a mások szolgálatában végzett munkán át vezet az út. A kultúrtársadalom feladata ebben a felfogásban az, hogy lehetővé tegye minden ember számára képességeinek legjobb használatát és állandó fejlesztését, keretet adva ahhoz is, hogy másokkal együttműködve megszabadulhassunk a velünk született önközpontúságtól. A szerző Albert Camus-t idézve hangsúlyozza a tartalmas, céltudatos munka fontosságát: ha a munka lélektelen, nemcsak a társadalom romlik meg, hanem az ember is megzavarodik ha a legjobb elméket bevisszük a hivatali adminisztrációba, hiányozni fognak lent, a cselekvés szintjén. Rend lesz az adminisztrációban, de a tényleges munkákat első osztályú szakemberek nélkül fogják végezni. Ha viszont a kiváló szakemberek nem fent vannak, hanem lent, akkor ez azt jelenti, hogy másod- és harmad- 15 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 16 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 17 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 18 Schumacher, E. F.: Small is Beautiful A kicsi szép. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Schumacher, E. F.: Good Work Jó munkát! Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. 7

8 rangú emberek igazgatnak, és az emberek az alsó szinteken megzavarodnak, mert a közepes bürokrácia buta szabályzatokat alkot. 20 A kultúrtársadalom emberformáló szerepének betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az egyén szabadsága: lehetőség arra, hogy szabadon kövesse céljait, tudatosan hasznosítva legjobb képességeit. Schumacher a lázadó ifjúság körében végzett kutatásai alapján a szabadságfogalmat mint a napi hajsza, bürokrácia, elidegenedés ellentettjét határozza meg. A szabad egyének a fejlett kultúrtársadalomban saját elképzeléseik szerint, viszonylag egyszerűen élnek, társaikat emberként és nem álarcként érzékelik, hódolnak a természetnek, szépségnek, teljességnek, harmóniának. Végül, a fejlett kultúrembernek az is természetes igénye, hogy módja legyen közösségi életet élni, másokról gondoskodni. 21 Csíkszentmihányi Mihály élesen elhatárolja az emberi képességek használatából eredő áramlat-élményt a passzív szórakozástól. Hangsúlyozza, hogy míg az áramlat fejlődést eredményez, a szórakoztatásra irányuló passzív elfoglaltság nem vezet sehová. A szórakoztatóipar, a tömegkultúra, de még a magas kultúra is csak az elme parazitája, amikor passzívan, külső okok késztetésére mélyedünk el benne, például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket... Még kimerültebbek, még kedvetlenebbek leszünk, mint azelőtt. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is, a szabadidőt is, csalódásban lesz részünk... Azok, akik megtanulják élvezni a munkájukat, nem vesztegetik el a szabadidejüket, látni fogják, hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. 22 Az áramlat-elmélet kidolgozásával a szerző célja annak megvilágítása, hogy az emberi élet célja harmóniára lelni mindabban, amit csinálunk, az egységes és állandó célokra törekvő teljes emberi élet érdekében. 23 Az életterv meghatározza, mely dolgok teszik az életet élvezhetővé, akárcsak egy játék, melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz, hogy áramlatba kerüljünk... Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad pozitív élettervével, a tudatban megjelenik a harmónia. 24 A kulturált társadalom ebben a megvilágításban harmonikus egyéniségekből alkotott közösségnek tekinthető. Minél alkalmasabb az egyén önmaga életének kiteljesítésére, annál közelebb kerül az elégedettséghez, mások megértéséhez, mások egyéniségének, értékítéletének, magatartásának elfogadásához vagy pozitív irányú formálásához. Az ilyen közösség értékrendje visszahat az egyénre, gazdagítja annak életét. A szerző véleményét idézve mindenki olyan mértékig része egy közösségnek, amilyen mértékben áldozni hajlandó a közösségi célokra. Egy közösség akkor tölt be hasznos szerepet, ha a benne élő emberek életét élményekben gazdaggá teszi, és segíti őket legjobb képességeik kibontakoztatásában, lehetőséget kínálva az egyre összetettebb életre Schumacher, E. F.: Good Work Jó munkát! Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. 21 Schumacher, E. F.: Good Work Jó munkát! Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. 22 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 23 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 24 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 25 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 8

9 INFORMÁLTSÁG ÉS TUDÁSHASZNOSÍTÁS A megértés rangja A tudásgazdaság fogalomrendszerében különbséget kell tenni információ, ismeret, tudás és azok hasznosítása között. Az információ olyan ismerethordozónak tekinthető, amely az egyéneket és közösségeket többnyire az adott ismeret természetéről, tartalmáról és hozzáférhetőségéről és hasznosíthatóságáról tájékoztatja. Az ismeret az emberi tudáshoz potenciálisan hozzájáruló olyan szellemi tartalom, amely elérhető, elsajátítható, felhalmozható, de amely többnyire csak akkor használható, ha annak tartalmát és üzenetét az egyén megérti, és másokkal és képes megértetni. A tudás és a megértés ugyanannak a szellemi értéknek két különböző szintű megnyilvánulása. Egy embernek tudása lehet sok mindenről; ezek tartalmát felidézheti, továbbadhatja, mechanikusan hasznosíthatja is. Ahhoz azonban, hogy a tudás szakszerűen hasznosuljon, a benne rejlő mélyebb összefüggések megértésére van szükség. Egy szoba falait be lehet festeni szép egyenletesen, szép fehérre. A festés alatti felület sima eldolgozásával szép egyenletes felület festhető. Ahhoz azonban, hogy a fal ne dobja le a friss festéket, fontos a zsírtalan felület és a kellő szárazság. S ha mindez kevés, mert egy hónap múlva mégis vastagon leválik egy réteg a falon, a festőnek tudnia kell, hogy nem vizsgálta meg előzően, elbír-e még egy réteget az öreg vakolat. A megértés a tudáshasznosításnak fontos feltétele: hasznos az a tudás, amely bárkinek javára szolgál, ehhez azonban az illetőnek fel kell fognia az adott tudás hasznosítható üzenetét. A különféle tudástartalmak hasznossága maga is tág fogalom. Hasznos az a tudás, amely: kizökkenti az egyént egykedvűségéből, unalmából; felkelti az érdeklődést egy adott téma iránt; alkalmassá tesz összetett (szórakoztató, kreatív, új értéket létrehozó) tevékenységre; segít megoldani egy problémát; újabb tudás megszerzésére ösztönöz; olyan érdekes tartalmú, hogy annak továbbadására késztet; embereket képes felvilágosítani, irányítani, szervezni, kommunikálni, adott cél érdekében közösen cselekedni; képes megjavítani emberi életformákat. A fenti lista nyilván nem teljes, nem is az a szerepe. Azt kívánja érzékeltetni csupán, hogy a tudást hordozó információnak, és a megértésre alkalmas tudásnak milyen jellegzetes jegyei hogyan járulhatnak hozzá az emberi, közösségi életminőség javításához. Tudás és életminőség Az életminőség emberi hozzáállásokhoz, teljesítményekhez és értékrendekhez kötődik, így meglehetősen szubjektív fogalom. Összetevői közül egyes egyének és társadalmak inkább a fogyasztási jólét javait emelik ki, mások a tartalmas időtöltést és feltételeit helyezik előtérbe. Korunkban azonban mindinkább terjednek azok a keleti kultúrán alapuló nézetek, amelyek az egyén belső megelégedését, lelki békéjét tartják az életminőség fő kritériumának, cél- 9

10 nak pedig azt a belső utat, ami ide vezet. Kétségtelen viszont, hogy az egyén elégedettsége úgy is, mint a testi-lelki egészség alapfeltétele egyes embereknél túlzottan is a fogyasztói társadalom értékrendje szerint áll elő, másoknál az anyagi, szellemi és hatalmi presztízsértékek bizonyos kombinációja nyújthat kellő szintű elégedettséget. Az önfejlesztő irodalom tanúsága szerint pedig egyedül a belső utak keresésének hosszú, fáradságos munkája hozhat olyan egyéni felismerést, belső felemelkedést, amelynek jutalmául az egyén függetlenítheti önmagát, saját jó közérzetét, elégedettségét a környezettől, eseményektől, mások elvárásaitól és értékítéletétől. Az ilymódon elért szellemi-lelki függetlenség egyben nagyfokú fizikai igénytelenséghez is vezethet, ami a függetlenség további növekedését eredményezi, és hozzásegíti az egyént ahhoz, hogy saját belső szellemi-lelki normákat alakítson ki, és azok parancsa szerint éljen. Az életminőség javításának több tudás és megértés útján elérhető eredményei pl. a következők: tartalmasabb aktív pihenés (olvasás, zenehallgatás, rejtvényfejtés, nyelvtanulás) érdekesebb, izgalmasabb társas elfoglaltságok (szellemi társasjátékok, társastáncok, kórus, szavalókör, fesztiválok, klubélet) önfejlesztés mint élményszerzés és képességgyarapítás (filozófiai irányzatok megismerése, testkultúra, mozgáskultúra, életcél-építés) tudatos társkesés, társaságépítés, életmód alakítása az aktív szabadidő arányának növelése, tartalmának gazdagítása (hangverseny, színház, utazás, baráti összejövetelek, hagyományőrzés, tájkultúra, falusi turizmus stb.) tudásátadás mint élményszerzés és közösségi értékgyarapítás. Mivel az emberek adottságai is, vágyai is végtelenül sokfélék, az egységes életminőségfogalom helyett szerencsésebb átgondolni, mi mindentől függ az egyéneknek és kisebb közösségeknek az az érzete, amit ők életminőségként élnek meg. Emberek és közösségek életminőségét több jellegzetes tényező befolyásolja, különösen a következők: egyéni és közösségi beállítódások, elvárások; az elvárások egyéntől függő teljesítésének esélye; az egyén képessége arra, hogy saját beállítódásai szerint éljen, és teljesítse saját elvárásait; mások beállítódásainak, igényeinek és elvárásainak tisztelete; áldozatvállalás más egyének vagy a közösség érdekében. A felsoroltak sorrendje, arányai egyénenként változnak. Talán egyetlen szabály állítható fel: minél gazdagabb egy ember belső tartalma, annál kisebb súllyal esik latba közérzetének alakításában a fizikai javak megszerzése, használata és gyarapítása. Természetesen van egy alsó határ: az a fizikai biztonság- és kényelemérzet, amely ahhoz szükséges, hogy az egyén zavartalanul folytathasson számára tartalmas szellemi, lelki tevékenységet. E határ felett azonban már szinte csak a szellemi, lelki élmény megszerzésének esélye, foka, ismétlődési lehetősége és tartóssága számít. Ez a közelítésmód a szellemileg kevésbé igényes emberek esetében is tanulságos. Számukra kevésbé kézzelfogható, vagy egyáltalán nem is létezik olyan határ, amely felett eltörpül a fizi- 10

TUDÁSPIACI ESÉLYEK HAZÁNKBAN

TUDÁSPIACI ESÉLYEK HAZÁNKBAN Varsányi Judit: TUDÁSPIACI ESÉLYEK HAZÁNKBAN Megjelent a Marketing folyóirat 1994/3. számában A menedzserképzés társadalmi szerepe az, hogy tudásával, képzési színvonalával, rutinjával, gyakorlati tapasztalataival

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN Készítette: Konkoly Renáta Budapest,

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Pedagógiai program 2008.

Pedagógiai program 2008. Pedagógiai program 2008. 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1.1. Alapelvek: Iskolánk a Közoktatási

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Tudásmenedzsment és tehetséggondozás a középiskolában

Tudásmenedzsment és tehetséggondozás a középiskolában Dr. Vofkori László Tudásmenedzsment és tehetséggondozás a középiskolában Naponta halljuk, hogy tudástársadalomban élünk, ahol az információnak igen jelentős szerepe van. Az információs kor (és kór) trendvonalában

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Aula Kiadó - 2004 1 Írta: Fülöp Gyula A szerkesztésben közreműködött: Hernádi László, Horváth Ágnes Lektorálta:

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben