ÚT A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚT A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGHOZ"

Átírás

1 Varsányi Judit ÚT A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGHOZ Készült 1999-ben, a Stratégiakutató Intézet által rendezett tudáskonferenciára. Tartalom A KULTÚRTÁRSADALOM SAROKPONTJAI...1 TUDÁS ÉS TÁRSADALOM KÖLCSÖNHATÁSAI...2 KULTÚRAFOGALOM. EMBERI, KÖZÖSSÉGI KULTÚRA...2 A KULTÚRAFORMÁLÁS VÁGÁNYAI...3 AZ EMBERI KULTÚRA HAJTÓERŐI...6 INFORMÁLTSÁG ÉS TUDÁSHASZNOSÍTÁS...9 A MEGÉRTÉS RANGJA...9 TUDÁS ÉS ÉLETMINŐSÉG...9 TUDÁSHASZNOSÍTÁS...11 ÜZLETI KÉPZÉS ÉS TUDÁSGAZDASÁG...11 AZ ÜZLETI KÉPZÉSPIAC SZEREPVÁLTÁSA...12 ÚJ FOGALMAK GAZDAGÍTOTT TARTALOMMAL...13 ESÉLYEINK MEGRAGADÁSA...14 A CÉGMENEDZSER SZEREPE A GAZDASÁGBAN...14 MENEDZSERKÉPZÉS ÉS SIKERORIENTÁCIÓ...15 TUDÁSTŐKE-BEFEKTETÉSEK MEGTÉRÜLÉSE...16 IRODALOM...17 A KULTÚRTÁRSADALOM SAROKPONTJAI A kultúrtársadalom olyan formáció, amelynek mint emberi közösségnek, az egyéni létezést, megélhetést, csoportos együttlétet, közösségi megnyilvánulásokat segítő, szabályozó, gyarapító szerepet tulajdoníthatunk. A kultúrtársadalmak adott szintjén a működés alapfeltétele az adott szintnek megfelelő emberminőség, közösségi szellem és kommunikáció mind a beavatkozó, mind a fogadó oldalon. Kultúrtársadalmak olyan közösségek talaján jönnek létre, amelyeket a kölcsönös egymásrautaltság folytán tartóssá vált közös érdekek mellett közös szellemi, eszmei tartalmak is mozgatni képesek. Olyan eszmei tartalmak ezek, amelyekkel a közösség tagjai készséggel azonosulnak. Olyan eszmei tartalmak segítik a kultúrtársadalom kialakulását és működését, amelynek nem csupán hasznosságát, hanem szellemi emelkedettségét és érzelmi töltését is át tudják érezni egyének és csoportok, azonosulni tudnak annak mondanivalójával, szélesebb embertömegekhez szóló üzenetével. 1

2 Tudás és társadalom kölcsönhatásai A közös eszmei alapon álló kultúrtársadalmak soha nem tiszta képződmények. Amint az emberek különböznek egymástól képességekben, szemléletben, értékítéletben és tudásban, úgy formálódnak a legkülönfélébb közösségi csoportok egy-egy képesség, szemlélet, értékrend vagy tudástartalom képviseletére, hasznosítására, gyarapítására. E csoportok az egyének hozadékától gazdagodván, egyben magukra az egyénekre is visszahatnak: egyeseket tudásban gyarapítanak, mások igényességét növelik, megint másokat pozitív példákon keresztül formálnak értékesebbé, megértőbbé, aktívabbá, átgondoltabbá, bátrabbá, erkölcsösebbé. A kultúra így válik önmagát gyarapító eszközzé, emberi és közösségi kultúra így nyer kétirányú, tartós kölcsönhatást önmaga gazdagítására. Kultúrafogalom. Emberi, közösségi kultúra A kultúra fogalma legtágabb értelmezésben az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége. 1 Témánk tükrében azonban a kultúrát célszerű szűkebben, az emberi művelődés és műveltség területére értelmezni, és adott korszakban annak emberi, közösségi megnyilvánulásait, hatásait, tágabb értelemben vett hasznait vizsgálni. A magyar származású amerikai tudós, Csíkszentmihályi Mihály a kultúra fogalmát a káosz ellen védekező felépítményként határozza meg. Nézete szerint a kultúrák normákat írnak elő, célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl az ember létküzdelmeinek sikere érdekében. Segítik továbbá a döntést az alternatív lehetőségek között, segítve az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést. 2 Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél- és szabályrendszert felállítania, amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez, hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt, a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. Ilyenkor a kultúra maga is egy nagy játék lesz. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. Az athéni városlakók, rómaiak, akiknek életét a virtus szabályozta, a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben, és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából, mint egy véget nem érő táncból. Az athéni polisz, a római törvények, Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak, hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében, akik a legjobb játékosok között vannak. 3 A társadalmi felemelkedést szolgáló emberi kultúra átszövi az emberi képességek, magatartások, kölcsönös megnyilvánulások sokaságát olyan összhatást teremtve, amelynek eredményeként egyén is, társadalom is gazdagodik. Emberi kultúrák formálódnak belső meggyőződés, társas és közösségi megnyilvánulások hatására, közösségi kultúrák fejlődnek egyes meghatározó emberek vagy embercsoportok példája, akarata, meggyőző ereje nyomán. 1 Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, oldal. 2 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 3 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 2

3 A kultúra fejlődését úgy foghatjuk fel, mint az emberi értékek összességének gyarapodását valamilyen irányban, általános vagy sajátos tartalommal. A legtágabb értelemben vett kultúra-fogalom tükrében közösségi értékhordozók igen sokféle módon gyarapodhatnak. Egy tudásterület gyarapodása jelentheti például az ismeretek bővülését, egy-egy tény, megfigyelés vagy következtetés elmélyültebb megfogalmazását, adott ismeret vagy módszer alkalmazását más területen, de jelentheti az ismerettömeg egészének vagy részeinek világosabb, érthetőbb meghatározását, megértetését szélesebb körben, avagy elfogadtatását olyan embercsoportokkal, akik azt jó eséllyel hasznosíthatják. A kulturáltság fogalma a kultúrahasznosítás eredményének tekinthető. Kulturáltnak tartjuk azt az egyént vagy közösséget, amely egy emberi képességet, készséget, ismeretet magas szinten ismer, alkalmaz, továbbít, hasznosít. Lehet kulturáltan beszélni vagy hallgatni, étkezni, társalogni, gyermeket nevelni a mindenkori cselekvés tartalmát és tárgyát egyaránt tisztelve. A kultúra gyarapodása, gyarapítása így átfogja az ismeretek és hasznosításuk képességének, készségének és módjának egészét cél, hogy tartalmasabbat, jobbat és az egyedi és közösségi ember számára kellemesebbet nyújtsunk hétköznapi cselekedeteinkben csakúgy, mint megélhetést és/vagy jó közérzetet, fejlődésélményt célzó fizikai, lelki és szellemi megnyilvánulásainkban. A kultúraformálás vágányai Egy ma is aktuális interjúsorozat nyomán érdemes kiemelni köztiszteletben álló kultúraformálóink néhány gondolatát, a Győri György szerkesztésében a Gondolat Kiadónál 1976-ban napvilágot látott Ember és műveltség című kötet nyomdokán. A kötetben megszólaltatott tudósok, írók, tanárok értékítélete, törekvései egyértelműen kiemelik a kultúra embert és társadalmat formáló szerepét és a célirányos, tartalmas, minőségi oktatás fontosságát e szerep betöltésében. A megkérdezettek saját tudományáguk, érdeklődési körül szemszögéből irányítják rá a figyelmet a szemlélet, megértés fontosságára és arra, hogy az oktatás során megszerzett ismeretek, tapasztalatok ötvözhetők legyenek egymással, képessé tegyék az egyént mélyebb összefüggések kutatására, megértésére, és ezzel az emberek és társadalmi csoportok közötti összhang erősítésére, a nemzettudat és közösségi érzés ápolására, a humanista szemlélet erőnlétének növelésére. Hermann István filozófus, egyetemi tanár kiemeli a világszemlélet alakításának fontosságát az emberi kultúrában. Egyik legfontosabb kérdésnek azt tartja, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz, embertársaikhoz, az emberi problémákhoz, hogyan képesek befogadni az új benyomásokat, ismereteket. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy az emberek... ha valami újjal találkoznak, azt hogyan tudják magukba fogadni, hogyan tudják zökkenő-mentesen összekötni mindazzal, amit már eddig is tudtak. A világnézet ebből nem spontánul, hanem tudatosan alakul ki, de sohasem választható el a mindennapi dolgoktól, a köznap- 3

4 okban felmerülő kis és nagy problémák szemléletétől. Az aztán a dolog másik oldala, hogy ha az ember tudatossá válik, akkor másképp tekint egy másik emberre is. 4 Dienes P. Zoltán, aki matematikusként és korunk pedagógiai megújítójaként ismert meg a világ, a matematikatanításnak a szellemi képességek alakításában, az általános összefüggések keresésében, megértésében betöltött hatékony szerepét hangsúlyozza. Határozott véleményt formál a matematika hatékony tanításának módszeréről, amely azt célozza meg, hogy a diákok rendszerezett tapasztalatokra és az összefüggések megértésére törekedve, más területekre is kiterjeszthessék és felnőttkorban is hasznosíthassák ezt a képességüket. Az én elvem az, hogy a valóságtól az absztrakcióig vezető utat igen sokszor végig kell futni a gyereknek... a matematikatanulás az alapvető strukturális összefüggések megragadása... Tehát olyan játékokat kell kitalálni, amelyekből ezek a struktúrák előállíthatók, szétszedhetők, átalakíthatók, hogy a konkrét tapasztalatra lehessen építeni mindazt, amit a gyereknek meg kell tanulnia... ezek a játékok még arra is jók, hogy a felnőttel is megértessék egy-egy matematikai dolog lényegét. 5 Kalmár László professzor, a British Computer Society tagja az információrobbanás korának a tanításra, tanulásra gyakorolt hatásairól szól, kiemelve a pozitív tanulásélmény nagyszerűségét, amit fontos megismertetni az emberekkel. Hangsúlyozza továbbá az ismeretek összetettségének tényét és annak fontosságát, hogy ezt megtanuljuk felismerni és kezelni. A permanens tanulás gondolata ma már szinte közhely. Kevésbé megoldott azonban, hogy miként lehetne az embereket arról meggyőzni, hogy tanulni jó. Természetes, hogy ezt az iskolában kell megkezdeni, ugyanis ha az iskola elvadít a tanulástól valakit, azt felnőtt korban is nehezen szoktathatja bárki vissza. Meg kell éreztetni az iskolában a tanulás jó ízét!... Óriási tartalék rejlik abban, hogy jobban mozgósítjuk a fiatalokat aktív cselekvésre, önálló ismeretszerzésre az iskolában. Meg abban is, hogy az ismereteket komplex módon tanítjuk. 6 A történelemtanítás mai problémáinak eredetét Nemeskürty István az eseménytörténet hiányára vezeti vissza. Véleménye szerint ez akadályozza a diákokat az események összefüggéseinek megértetésében. Németh László író ugyanakkor az ismeretek rendszerezésének az eredményes iskolai oktatásban betöltött szerepét hangsúlyozza. A tudósok joggal veszik adottnak a történések egymásutánját... Csakhogy kitűnően megírt kötetek tucatjait kell átlapoznom, hogy értelmes eseménysort kapjak. Az emberekben viszont élénk az érdeklődés az eseménytörténet iránt, arról nem is szólva, hogy az eseménytörténet segítségével jóval könnyebb megértetni a társadalmi és politikai igazságokat. 7 Az iskola feladata (legalábbis bizonyos tárgyakban) ma nem is annyira az ismeretátadás, mint rendtartás az ismeretekben. A tanuló, főként a városi középiskolás az órán kevés olyan dologról hall, amiről az életben el 4 Hermann István: A világszemlélet váljon személyes üggyé. Csulák Mihály interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 5 Dienes P. Zoltán: Ellopni a tüzet a matematika isteneitől. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 6 Kalmár László: A pedagógus a számítógépek korában. N. Sándor László interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 7 Nemeskürty István: Mindnyájunknak. döntési szerepe van valamiben. Zöldi. László interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 4

5 nem ér hozzá valami. De hogy ez ne csak bizonytalanul hullámzó anyag legyen, mely ide-oda hányja, hogy ki tudja választani a fontosat, osztályozni tudjon mindent, ami elé kerül, ezért érdemes az iskolát kijárnia. 8 Király István, a nagysikerű Ady-könyv szerzője, a pedagógusok társadalmi megbecsülésének képviselője hangsúlyozza az irodalomtanítás történetiségének fontosságát a diákok érdeklődésének felkeltése, a korok és történések összefüggésének megértése érdekében. Én a történetiség híve vagyok. Ha ugyanis az irodalmat úgy fogjuk föl, mint az emberiség emlékezetét, mint olyan valamit, ami segít abban, hogy tudatosítsuk magunkban az emberi nem egészéhez való tartozást akkor jobban és mélyebben tudom adni, ha történetileg adom. Hogy a gyereket így nehéz rákapatni az olvasásra? De hiszen az irodalomtanítás az általános iskolában nem történeti még, kivéve az utolsó évet. A gyerek már rákaphatott az irodalomra. Másrészt: a jó tanár úgyis tudja, hogy tanulóit érdekli és izgatja a jelen, s ha az ideje engedi, kerít rá alkalmat, hogy valamiképpen a mai irodalmat is bekapcsolja óráinak áramába. S egyébként is: a legtávolabbi múltról is lehet ügy beszélni, hogy egyben a jelenről s a jelenhez is szólunk. Tehát véleményem szerint a történetiség elve a helyes, de ez a történetiség intenzív legyen, ne pedig extenzív. Manapság ugyanis az extenzív történetiség irányába törünk, mindent vagy majdnem mindent meg akarunk tanítani, ahelyett, hogy jobban a nagy írókra koncentrálnánk, a reprezentatív emberekre, akik magukba sűrítenek egy kort. 9 Bárczi Géza magyar nyelvtudós anyanyelvünk ritka jellegzetességeire, a magyar nyelv finomságára, árnyaltságára, sejtelmességére alapozza nemzeti műveltségünk megteremtését és ápolását. A magyar nyelv finomsága, árnyaltsága, sejtelmessége amit Verlaine kívánt a szimbolikus verseléstől a zeneisége, a ritmuskészsége és az a kivételes adottsága, hogy finom könnyedséggel keveredhet benne a pontos a pontatlannal, a sejtelmes a szabatossal, egy-egy megéreztető fordulat a szigorúan konkrét fogalommal mindez együtt hozhatta létre csodálatos költészetünket, irodalmunkat... Anyanyelvünk bennünk él, eggyéforrva személyiségünkkel, s mi őbenne és őáltala létezünk. 10 Jókai Anna az iskolai légkör fontosságát hangsúlyozza, amely különös jelentőséget nyer a magyar irodalom oktatásában. A gyerekeknek azt kell érezniök, hogy a vers felolvasása ritka, ünnepi pillanat... Egy rossz felolvasással agyon lehet ütni a verset. Bármilyen szép a vers, még a legintelligensebb és legfogékonyabb gyerekben is ott munkál az ördög, hogy röhögni kell a tanáron. S ez természetes. Még a nevetésnél is rosszabb, ha szánalommal néz tanárára, hogy ez még egy verset sem tud elolvasni. Tudomásul kell vennünk, hogy a közvetítő személye ez ugyan igazságtalan dolog visszahat a versre. Ezért ha a tanár nem tud verset olvasni, kérjen meg egy gyereket, aki helyette értelmesen és szépen bemutatja a költeményt. Esetleg mondja meg neki előre, hogy a következő órán ezt vagy azt a verset tanuljuk, készüljön fel rá. Boldogan fogja vállalni Németh László: Válasz tíz kérdésre. Csulák Mihály interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 9 Király István: A tanárnak mindenekelőtt. a szakmát kell értenie. Vati Papp Ferenc interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 10 Bárczi Géza: Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 11 Jókai Anna: Nekem a legtöbb gondot az. okozza, hogy az irodalmat tantárgyként. tanítjuk. Vati Papp Ferenc interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 5

6 Az ismeretterjesztő előadásaiból közkedvelt Öveges József professzor az összefüggések megértetésre irányuló tanári magatartást tartja rendkívül fontosnak. Kiemeli az élőszó hatását, a tanári magyarázat erejét, amely döntő szerepet játszik az oktatás sikerességében. Egyszer már leírtam valahol kedvenc hasonlatomat a jerikói rózsáról. Ez egy összeszáradt, csúnya, kimúlt óriáspókhoz hasonló növény, de ha vízbe tesszük, megduzzad, kivirul, kiszínesedik, él. Ilyen száraz, csupán a vázat tartalmazó valami a tankönyv is. És ezt varázsolja élő rózsává a tanár magyarázatának, ügyes módszerének a csodavize. Ha a tanári magyarázat is száraz a csoda elmarad. 12 A humanista tudós, Szent-Györgyi Albert a lényeg közlését tartja a legfontosabbnak az oktatásban, az oktatott ismeretanyag megértésében. Felhívja a figyelmet arra, hogy megértés nélkül a tárgyi tudás nem csupán keveset ér, de kárt is okozhat. Meg kell tanulni együtt élni az információáradattal, és a megértés eszközével eligazodni a rengetegben. Manapság annyit fecsegnek, hogy az ismeretek szaporodása bonyolultabbá teszi a világot, és arról, hogy az információáradat megfojtja az embert. Ez azért van; mert a tudás manapság valamiféle bálvány, amolyan szent tehén, amelyiknek minden részét egyformán imádni kell. Én azt mondom, hogy a szent tehenet meg kell fejni, de a szarvától jobb tartózkodni, mert a szarv agyonszúrhatja az embert. Szóval, nincs semmi baj evvel az információáradattal, csak nem szabad butának lenni. A buta ember nekimegy, megtanulja az összes lexikális adatot, és belefullad. 13 Szabolcsi Miklós professzor a reneszánsz ember egységlátását hívja segítségül a tudomány és műveltség kettéhasadásának mint korunk jelenségének kutatása során. Az okok boncolgatása helyett a jövőirányú közelítést tartja sorsdöntőnek a természettudományos vagy humán műveltség dilemmájának kérdésében. Felhívja a figyelmet minden foglalkozás közös veszélyére: a tudásanyag megmerevedésére, a beszürkülésre. Az igazi pedagógusnak állandó feladatául jelöli ki, hogy állandóan nyitott az új felismerésekre, új élményekre; a világban végbemenő változások megértésére, a naprakész fogékonyságra. Távlatokban gondolkodva mind az oktatásban, mind a tudományban egy ismét egységes műveltség megteremtéséért száll síkra. Természetes, hogy annak az ismeretanyagnak amelyet attól a bizonyos, ideálisan elképzelt, 2000-ben élő magyar állampolgártól elvárunk a tetemes részét a nemzeti történelem, a nemzeti kultúra és művészet múltjának és jelenének ismerete képezi. Szoros összefüggésben persze, ha nem is az egész világ, de más nemzetek nyelvével, irodalmával, művészetével, történelmével. Ennek legtermészetesebb kiindulópontja az általános iskola alsó tagozatán a környezettel, a tájjal, a szülőhellyel, később a hazával való érzelmi, majd értelmi azonosulás folyamata. 14 Az emberi kultúra hajtóerői A magyar származású amerikai tudós, Csikszentmihályi Mihály az általa kutatott áramlatélményt (a flow -t) jelöli meg az emberi kultúra egyik fő hajtóerejének. Az áramlat fogalma a szerző szerint nem más, mint az emberi élmények pozitív aspektusa az öröm, a kreativitás, 12 Öveges József: Előadótermem az egész ország. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 13 Szent-Györgyi Albert: Megszívatni az agyat az alkotó munka gyönyörűségével. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 14 Szabolcsi Miklós: Az új műveltségeszmény és a pedagógusok. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 6

7 az élet teljes felvállalása. Kutatásaiban az áramlatélmény keletkezését, tartalmát, egyénre és társadalomra, a kultúra fejlődésére gyakorolt hatásait vizsgálja. Hangsúlyozza a tudatos, aktív emberi hozzáállás szerepét az áramlatélmény előidézésében és tartósításában. 15 Életünk legszebb élményei... általában akkor következnek be, amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza... A tökéletes élmény... olyasvalami, ami nem csak úgy megtörténik velünk, hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre... Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek kihívások arra, hogy meghaladja önmagát. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban, mikor átéljük őket... Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett, néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak, és egyre inkább az lesz az érzésünk, hogy teljesen uraljuk életünket, sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz, amit az emberek általában boldogságnak neveznek, hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. 16 A szerző kutatásának egyik főiránya annak vizsgálata és megértése, hogy mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban. Megállapítása szerint a belső tapasztalás optimális állapota az, mikor a tudatban rend uralkodik, azaz amikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul, és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz, hogy cselekedni lehessen. A rendezett tudatállapot Csíkszentmihályi Mihály szerint azáltal alakul ki, hogy az egyén elfeledkezvén minden másról teljes figyelmét a feladatra irányítja. Az emberek olyankor a legboldogabbak, amikor azért küszködnek, hogy kihasználják lehetőségeiket... Az, aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött, óhatatlanul is teljesebb ember lesz. Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. 17 Ernst Schumacher, a Small is Beautiful című, 1980 óta több kiadást megért nagysikerű könyv szerzője 18 az emberhez méltó munkával foglalkozik Good Work című, magyarul is megjelent könyvében. Az emberi munka szerepét a létfenntartáson túl a tökéletesedésre törekvésben jelöli meg, amelynek kiteljesedéséhez a mások szolgálatában végzett munkán át vezet az út. A kultúrtársadalom feladata ebben a felfogásban az, hogy lehetővé tegye minden ember számára képességeinek legjobb használatát és állandó fejlesztését, keretet adva ahhoz is, hogy másokkal együttműködve megszabadulhassunk a velünk született önközpontúságtól. A szerző Albert Camus-t idézve hangsúlyozza a tartalmas, céltudatos munka fontosságát: ha a munka lélektelen, nemcsak a társadalom romlik meg, hanem az ember is megzavarodik ha a legjobb elméket bevisszük a hivatali adminisztrációba, hiányozni fognak lent, a cselekvés szintjén. Rend lesz az adminisztrációban, de a tényleges munkákat első osztályú szakemberek nélkül fogják végezni. Ha viszont a kiváló szakemberek nem fent vannak, hanem lent, akkor ez azt jelenti, hogy másod- és harmad- 15 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 16 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 17 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 18 Schumacher, E. F.: Small is Beautiful A kicsi szép. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Schumacher, E. F.: Good Work Jó munkát! Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. 7

8 rangú emberek igazgatnak, és az emberek az alsó szinteken megzavarodnak, mert a közepes bürokrácia buta szabályzatokat alkot. 20 A kultúrtársadalom emberformáló szerepének betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az egyén szabadsága: lehetőség arra, hogy szabadon kövesse céljait, tudatosan hasznosítva legjobb képességeit. Schumacher a lázadó ifjúság körében végzett kutatásai alapján a szabadságfogalmat mint a napi hajsza, bürokrácia, elidegenedés ellentettjét határozza meg. A szabad egyének a fejlett kultúrtársadalomban saját elképzeléseik szerint, viszonylag egyszerűen élnek, társaikat emberként és nem álarcként érzékelik, hódolnak a természetnek, szépségnek, teljességnek, harmóniának. Végül, a fejlett kultúrembernek az is természetes igénye, hogy módja legyen közösségi életet élni, másokról gondoskodni. 21 Csíkszentmihányi Mihály élesen elhatárolja az emberi képességek használatából eredő áramlat-élményt a passzív szórakozástól. Hangsúlyozza, hogy míg az áramlat fejlődést eredményez, a szórakoztatásra irányuló passzív elfoglaltság nem vezet sehová. A szórakoztatóipar, a tömegkultúra, de még a magas kultúra is csak az elme parazitája, amikor passzívan, külső okok késztetésére mélyedünk el benne, például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket... Még kimerültebbek, még kedvetlenebbek leszünk, mint azelőtt. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is, a szabadidőt is, csalódásban lesz részünk... Azok, akik megtanulják élvezni a munkájukat, nem vesztegetik el a szabadidejüket, látni fogják, hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. 22 Az áramlat-elmélet kidolgozásával a szerző célja annak megvilágítása, hogy az emberi élet célja harmóniára lelni mindabban, amit csinálunk, az egységes és állandó célokra törekvő teljes emberi élet érdekében. 23 Az életterv meghatározza, mely dolgok teszik az életet élvezhetővé, akárcsak egy játék, melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz, hogy áramlatba kerüljünk... Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad pozitív élettervével, a tudatban megjelenik a harmónia. 24 A kulturált társadalom ebben a megvilágításban harmonikus egyéniségekből alkotott közösségnek tekinthető. Minél alkalmasabb az egyén önmaga életének kiteljesítésére, annál közelebb kerül az elégedettséghez, mások megértéséhez, mások egyéniségének, értékítéletének, magatartásának elfogadásához vagy pozitív irányú formálásához. Az ilyen közösség értékrendje visszahat az egyénre, gazdagítja annak életét. A szerző véleményét idézve mindenki olyan mértékig része egy közösségnek, amilyen mértékben áldozni hajlandó a közösségi célokra. Egy közösség akkor tölt be hasznos szerepet, ha a benne élő emberek életét élményekben gazdaggá teszi, és segíti őket legjobb képességeik kibontakoztatásában, lehetőséget kínálva az egyre összetettebb életre Schumacher, E. F.: Good Work Jó munkát! Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. 21 Schumacher, E. F.: Good Work Jó munkát! Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. 22 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 23 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 24 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 25 Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 8

9 INFORMÁLTSÁG ÉS TUDÁSHASZNOSÍTÁS A megértés rangja A tudásgazdaság fogalomrendszerében különbséget kell tenni információ, ismeret, tudás és azok hasznosítása között. Az információ olyan ismerethordozónak tekinthető, amely az egyéneket és közösségeket többnyire az adott ismeret természetéről, tartalmáról és hozzáférhetőségéről és hasznosíthatóságáról tájékoztatja. Az ismeret az emberi tudáshoz potenciálisan hozzájáruló olyan szellemi tartalom, amely elérhető, elsajátítható, felhalmozható, de amely többnyire csak akkor használható, ha annak tartalmát és üzenetét az egyén megérti, és másokkal és képes megértetni. A tudás és a megértés ugyanannak a szellemi értéknek két különböző szintű megnyilvánulása. Egy embernek tudása lehet sok mindenről; ezek tartalmát felidézheti, továbbadhatja, mechanikusan hasznosíthatja is. Ahhoz azonban, hogy a tudás szakszerűen hasznosuljon, a benne rejlő mélyebb összefüggések megértésére van szükség. Egy szoba falait be lehet festeni szép egyenletesen, szép fehérre. A festés alatti felület sima eldolgozásával szép egyenletes felület festhető. Ahhoz azonban, hogy a fal ne dobja le a friss festéket, fontos a zsírtalan felület és a kellő szárazság. S ha mindez kevés, mert egy hónap múlva mégis vastagon leválik egy réteg a falon, a festőnek tudnia kell, hogy nem vizsgálta meg előzően, elbír-e még egy réteget az öreg vakolat. A megértés a tudáshasznosításnak fontos feltétele: hasznos az a tudás, amely bárkinek javára szolgál, ehhez azonban az illetőnek fel kell fognia az adott tudás hasznosítható üzenetét. A különféle tudástartalmak hasznossága maga is tág fogalom. Hasznos az a tudás, amely: kizökkenti az egyént egykedvűségéből, unalmából; felkelti az érdeklődést egy adott téma iránt; alkalmassá tesz összetett (szórakoztató, kreatív, új értéket létrehozó) tevékenységre; segít megoldani egy problémát; újabb tudás megszerzésére ösztönöz; olyan érdekes tartalmú, hogy annak továbbadására késztet; embereket képes felvilágosítani, irányítani, szervezni, kommunikálni, adott cél érdekében közösen cselekedni; képes megjavítani emberi életformákat. A fenti lista nyilván nem teljes, nem is az a szerepe. Azt kívánja érzékeltetni csupán, hogy a tudást hordozó információnak, és a megértésre alkalmas tudásnak milyen jellegzetes jegyei hogyan járulhatnak hozzá az emberi, közösségi életminőség javításához. Tudás és életminőség Az életminőség emberi hozzáállásokhoz, teljesítményekhez és értékrendekhez kötődik, így meglehetősen szubjektív fogalom. Összetevői közül egyes egyének és társadalmak inkább a fogyasztási jólét javait emelik ki, mások a tartalmas időtöltést és feltételeit helyezik előtérbe. Korunkban azonban mindinkább terjednek azok a keleti kultúrán alapuló nézetek, amelyek az egyén belső megelégedését, lelki békéjét tartják az életminőség fő kritériumának, cél- 9

10 nak pedig azt a belső utat, ami ide vezet. Kétségtelen viszont, hogy az egyén elégedettsége úgy is, mint a testi-lelki egészség alapfeltétele egyes embereknél túlzottan is a fogyasztói társadalom értékrendje szerint áll elő, másoknál az anyagi, szellemi és hatalmi presztízsértékek bizonyos kombinációja nyújthat kellő szintű elégedettséget. Az önfejlesztő irodalom tanúsága szerint pedig egyedül a belső utak keresésének hosszú, fáradságos munkája hozhat olyan egyéni felismerést, belső felemelkedést, amelynek jutalmául az egyén függetlenítheti önmagát, saját jó közérzetét, elégedettségét a környezettől, eseményektől, mások elvárásaitól és értékítéletétől. Az ilymódon elért szellemi-lelki függetlenség egyben nagyfokú fizikai igénytelenséghez is vezethet, ami a függetlenség további növekedését eredményezi, és hozzásegíti az egyént ahhoz, hogy saját belső szellemi-lelki normákat alakítson ki, és azok parancsa szerint éljen. Az életminőség javításának több tudás és megértés útján elérhető eredményei pl. a következők: tartalmasabb aktív pihenés (olvasás, zenehallgatás, rejtvényfejtés, nyelvtanulás) érdekesebb, izgalmasabb társas elfoglaltságok (szellemi társasjátékok, társastáncok, kórus, szavalókör, fesztiválok, klubélet) önfejlesztés mint élményszerzés és képességgyarapítás (filozófiai irányzatok megismerése, testkultúra, mozgáskultúra, életcél-építés) tudatos társkesés, társaságépítés, életmód alakítása az aktív szabadidő arányának növelése, tartalmának gazdagítása (hangverseny, színház, utazás, baráti összejövetelek, hagyományőrzés, tájkultúra, falusi turizmus stb.) tudásátadás mint élményszerzés és közösségi értékgyarapítás. Mivel az emberek adottságai is, vágyai is végtelenül sokfélék, az egységes életminőségfogalom helyett szerencsésebb átgondolni, mi mindentől függ az egyéneknek és kisebb közösségeknek az az érzete, amit ők életminőségként élnek meg. Emberek és közösségek életminőségét több jellegzetes tényező befolyásolja, különösen a következők: egyéni és közösségi beállítódások, elvárások; az elvárások egyéntől függő teljesítésének esélye; az egyén képessége arra, hogy saját beállítódásai szerint éljen, és teljesítse saját elvárásait; mások beállítódásainak, igényeinek és elvárásainak tisztelete; áldozatvállalás más egyének vagy a közösség érdekében. A felsoroltak sorrendje, arányai egyénenként változnak. Talán egyetlen szabály állítható fel: minél gazdagabb egy ember belső tartalma, annál kisebb súllyal esik latba közérzetének alakításában a fizikai javak megszerzése, használata és gyarapítása. Természetesen van egy alsó határ: az a fizikai biztonság- és kényelemérzet, amely ahhoz szükséges, hogy az egyén zavartalanul folytathasson számára tartalmas szellemi, lelki tevékenységet. E határ felett azonban már szinte csak a szellemi, lelki élmény megszerzésének esélye, foka, ismétlődési lehetősége és tartóssága számít. Ez a közelítésmód a szellemileg kevésbé igényes emberek esetében is tanulságos. Számukra kevésbé kézzelfogható, vagy egyáltalán nem is létezik olyan határ, amely felett eltörpül a fizi- 10

11 kai javak vagy a hatalom megszerzésének és gyarapításának fontossága. Ez azonban ravasz csapda, amiből a belekerült egyén aligha tud kikeveredni. Nem csupán filozófiai igazság, hanem mindennapi tapasztalat is, hogy a fizikai jólét és a hatalom gyarapítása vég nélkül növeli ezek megszerzésének vágyát, ami akkor sem csillapodik, amikor az egyén már semmit nem tud hasznosítani a megszerzett vagyoni vagy hatalmi többletből. Ebből a csapdából egyetlen kiút kínálkozik: olyan tudás megszerzése, amely segít jobban hasznosítani (vagy legalább jobban érzékelni) a megszerzett javakat és hatalmat, illetve amely megérteti az egyénnel, hogy nem erre vezet a boldogulás útja. A tudás olyan biztos eszköz az ember kezében, amely társadalmi jólétet gyarapító hatása mellett az egyént igen sokféle élménnyel gazdagítja. Alacsonyabb szinten a tudás az egyéni hiúság, versengés eszköze is lehet. Magasabb szinten azonban már mesterséggé válhat, így hozzásegítheti az egyént egy színvonalasabb tevékenység-élmény megéléséhez, alkotáshoz. Még magasabb szinten felismeréshez, majd megértéshez vezethet. Ezáltal tartalmában gazdagabb munkavégzést, más emberek problémáinak minőségileg magasabb szintű megértését, kezelését teszi lehetővé. Konfliktusok rendezését segítheti. Közös célokat segíthet elérni magasabb szinten, kevesebb erőfeszítéssel, több céltudatossággal. Tudáshasznosítás A tudáshasznosítás gyűjtőfogalma célszerűen magában foglalja a tudás megszerzésének, használatának és gyarapításának teljes folyamatát. Szerepe az egyén és társadalom sokoldalú gazdagítása. A tudáshasznosítás társadalmi keretei átfogják a társadalmi együttélés, kommunikáció, értékgyarapítás és gazdálkodás egész területét. A megértés segíthet a megszerzett tudás továbbadásában úgy, hogy abból mások a legtöbbet hasznosítsák, s ezzel közösségeket kovácsolhat össze, régiókat, országokat, nemzeteket segíthet hozzá a megértéshez, szolidaritáshoz, az emberiség kulturális kincseinek őrzéséhez és gyarapításához. ÜZLETI KÉPZÉS ÉS TUDÁSGAZDASÁG A nemzeti kultúra és az ország gazdasága végtelenül sok szálon összefügg és kölcsönösen erősíti egymást. A számos hatásterület egyike a gazdaság erejét és lendületét meghatározó üzleti vállalkozások piacképessége, jövedelmezősége, fejlődőképessége, amely döntően a működésükért felelős menedzserek felkészültségének és képességeinek függvénye. Az átmeneti 11

12 gazdaságok sorsdöntő változást élnek meg a vállalati irányítás és működés feltételrendszerében csakúgy, mint belső irányításában és a menedzseri kör összetételében, alkalmassági színvonalában. Az üzleti képzés és tanácsadás ezért játszik áttételes, de döntő szerepet az ország gazdasági ütőerejének formálásában. A vállalati menedzsereknek kínált szellemi szolgáltatások tartalma és színvonala meghatározó szerepet játszik a gazdasági felzárkózás lendületében, és jelentősen képes mérsékelni a felzárkózás érdekében hozott áldozatokat. Az üzleti képzéspiac szerepváltása A nyolcvanas évek végére Magyarországon is mindinkább érezhetővé vált a stratégiai gondolkodás szerepe az üzleti sikerben. Ez a fejlődési folyamat frissítő hatást gyakorolt a felsőoktatás és a vezetőképzés tématartalmára csakúgy, mint e képzési formák üzleti tanácsadási hátterére, oktatási, szemléltetési és begyakoroltatási módszereire. A nyugati stratégiaelméleti és módszertani szakirodalom adaptációja, az értékelemző ismeretek, szemlélet terjedése, a vezetői döntési játékok térhódítása azt eredményezte, hogy lassan kirajzolódott a versenyszellemben működő magyar vállalatok fennmaradásának hosszútávú feltételrendszere, a környezeti változásokhoz jól alkalmazkodó vállalati menedzser személyiségképe. A környezeti változásokkal lépést tartó adaptációs fejlődésnek köszönhetően mind több nagyvállalatnál születtek tartalmas, célirányos, szakszerűen felépített stratégiák. A stratégiai gondolkodás és követelményrendszer elsőként a magyar vállalatok tervezési szemléletét forradalmasította, majd megjelentek a stratégiai vezetés gyakorlatának mintapéldái is. A magyar közgazdasági felsőoktatás és vezetőképzés látványos gyorsasággal adaptálta a gyakorlat talaján született eredményeket. Lassan, de biztosan kiépült a stratégiai menedzsment tudományágának hazai elméleti ismeretköre és módszertani eszköztára. A piacgazdaság formálódása új körülményeket teremtett. Új értékmotívumok és értéktorzító hatások léptek színre. Ezekhez kellett alkalmazkodnia az üzleti tanácsadásnak és a menedzserképzésnek is. Elkerülhetetlenné vált a szemléletváltás, a piaci és pénzügyi orientáció. Előtérbe került a vállalati menedzser személyisége, magatartása, vezetői alkalmassága. Az új kihívások erős innovációt generáltak a menedzseri ismeretbővítés és készségfejlesztés területén, és életre keltették a menedzserpiacot hazánkban. Fejvadász cégek jelentek meg, a reménybeli menedzser kvalitása iránti mind keményebb követelményekkel. A szakképzettség, posztgraduáció, kulcsterületi ismeretek és gyakorlati tapasztalat mellett mind nagyobb hangsúlyt kapott a nyelvismeret, világlátottság, emberi hozzáállás és problémakezelő képesség. A vázolt folyamat lett a motorja a képzéspiac formálódásának Magyarországon. A klasszikus képzési formák, szintek, intézmények piaci megmérettetése gyors, esetenként durva szelekciót eredményezett. Új képzéspiaci üzletágak születtek, és gombamódra szaporodni kezdtek a különféle menedzserképző szolgáltatásokat kínáló vállalkozások. 26 A menedzserpiac új követelményei elemi erővel hatottak a magyar vezetőképzésre, és az üzleti tanácsadást is forradalmasították. Ez a jövedelmező, ám magas szakmai kockázattal művelt, önálló üzleti tevékenység mindinkább hátterévé is, piacteremtő erejévé is vált a menedzserképzésnek. Kialakult a tudáspiac, melynek szereplői közül azok vitték gyors sikerre törekvéseiket, akik a két üzletágat együtt, egészséges arányban művelték és fejlesztették. 26 Az itt vázolt gondolatok részletesebb kifejtését l. Varsányi Judit: Tudáspiaci stratégiák A menedzserképzés sikertényezői. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

13 Új fogalmak gazdagított tartalommal A szellemi tőke Magyarországon szokatlan tartalmú és értékű adásvétele gazdag választékát alakította ki az üzleti életet támogató immateriális szolgáltatásoknak. Ezek piacát, a tudáspiacnak nevezett széles és heterogén területet színvonalas és választékos szolgáltatásokkal ellátni annyit jelent, hogy elébe megyünk a gazdasági változásoknak, időben megteremtjük a magyar nemzetgazdaság felzárkózásának feltételeit Európához. A tudáspiac számos szegmentuma közül kétségtelenül az egész népesség kultúráját meghatározó elemi és középiskolai képzésnek van a legnagyobb szerepe. Hatásuk elemi erejű, tömeges és hosszú távú. Mivel azonban e képzésformák innovációs életgörbéjére természetéből adódóan a generációs váltás jegyei jellemzők, különösen nagy energiákat kell összpontosítani Magyarország képzéshiányos állapotának azokra a területeire, amelyek a gazdasági fejlődés hordozói vagy fékjei lehetnek. E területek legjobban új fogalmakkal, vagy ismert fogalmak tartalmi gazdagításával közelíthetők. Új fogalmak bevezetését sürgeti például az a körülmény, hogy a tudáspiaci szolgáltatások keresletét-kínálatát e piac jellegzetes szereplőinél is erősebben befolyásolják azok a háttértényezők, melyek a szolgáltatott tudás hasznosításának kulcstényezői. A menedzserpiac mint új fogalom, e kutatások tükrében a menedzseri tudás, alkat, kvalitás adásvételének színtere és mint ilyen, minden időben meghatározójává válik a tudáspiaci keresletnek. A tudáscég fogalma ebben a kontextusban olyan vállalkozást takar, melynek fő profilja a vállalkozások versenyképességét, hatékonyságát, fennmaradási esélyeit és fejlődőképességét javító szellemi szolgáltatások összessége. E szolgáltatások két fő ága az üzleti tanácsadás és a menedzserképzés. A két vonulat egyazon tartalmi forrásból gazdálkodik: azokat az ismereteket kínálja, melyek korunk menedzserének időhiányát, tudáshiányát enyhítik, áttekintő képességét, döntési készségét fokozzák, fejlesztik azt a készségét, hogy érzékelje a nap mint nap adódó problémák fontossági, sürgősségi viszonyait. A két tudáspiaci vállalkozásforma között az a döntő különbség, hogy a tanácsadás nem csupán a menedzser problémáinak megoldását, de gyakran a probléma megfogalmazását is felvállalja, így a menedzsernek időt, fáradságot, kockázatot takarít meg többnyire rövid távú előnyökkel, egészen a következő tanácsadói megbízásig. A tanácsadónak e bizalmi piacon komoly lehetősége nyílik arra, hogy színvonalas szolgáltatásával hosszú időre nélkülözhetetlenné tegye önmagát, de munkájának sikere azon múlik, hogy a menedzserek képesek-e azonosulni elképzeléseivel, javaslataival. A menedzserképzésnek ezzel szemben az a küldetése, hogy magát a menedzsert tegye alkalmassá a helyzetfelismerésre, a probléma megfogalmazására, s lehetőleg arra is, hogy elébe menjen a problémának. Ez utóbbi, fáradságosabb út lassabban, de biztosabban vezet eredményre, segíti a személyes azonosulást a megoldandó problémával, és hatásai rendszerint tartósak. 13

14 Esélyeink megragadása Nemzetgazdaságunk mai helyzetében különösen fontos kérdés az ország meglévő szellemi tőkéjének hasznosítása. Érzékelhetőek már a hatásai annak az egészséges szemléletváltásnak, ami a válsággazdaság elfekvő technikai és emberi erőforrásainak termelési területen történő erőltetett hasznosítása helyett az aktív, aktivizálható vagy időlegesen elfekvő szellemi tőkét igyekszik gyarapítani. E szemlélet magában foglalja azt a meggyőződést, hogy a mélyponton már közeli a fellendülés, így a fejlett piacgazdaságokban a szellemi befektetésnek ez a legideálisabb időszaka. Válsághelyzetben a képzés nagyrészt munkavégzésre, pénztermelésre alkalmatlan emberi holtidőben történik. Ennek az időnek mint munkaidőnek, potenciális értékképző szerepe nulla, elmaradt haszonnal nem kell számolni. Következésképpen a szellemi tőkebefektetés válságos időkben annyiszor gazdaságosabb, ahányszoros arány a tőkebefektetés pénzértéke és a képzési idő békeértéke között racionális megfontolások alapján felállítható. Válságos időkben a képzés nemzetgazdasági hatékonyságát az említett időértékelés mellett tovább emeli az a tény, hogy a sürgősség szempontja, és így a reagálás gyorsasága erősen felértékelődik a gazdasági fellendülés kezdőpillanatában. A gazdaság felfutó szakaszába érve az események felgyorsulnak, a kihívások gyakorisága, ereje, intenzitása hihetetlen mértékben megnő. Aki ilyenkor ugráskész szellemi pozícióban van, az nagy valószínűséggel nyerni fog. A tartósan életképes vállalkozásoknak ugyanis közös vonása a piacképes ötlet, ésszerű tőkeszerkezet, tudatos üzletpolitika és eszközgazdálkodás; ha mindez jövőépítő szándékkal párosul (piacépítő munkával, s a jövedelem visszaforgatásával), akkor a cég helyzete híven tükrözi egy rátermett menedzsment politikáját és erőfeszítéseit. A tudatos jövőépítés kulcsa az innováció szélesebb értelmezése. Meg kell újítani mindazt, ami egy vállalkozás sikerét hordozza: az irányítási rendszert, belső légkört és az egész vállalati mentalitást csakúgy, mint a termékeket, technológiákat, az információs rendszert, a piaci munkát, a gazdálkodás és pénzkezelés egész rendszerét! A likviditás az innovációnak is egyik elemi feltétele, s így a tőkegyarapodás elemi tényezője. A többágú hatáslánc elemei szelektíven, más-más súllyal, s ha éppen nem mérhető, akkor becsülhető módon értékhordozó szerepet játszanak a vállalkozás sikerében. A cégmenedzser szerepe a gazdaságban A menedzser tudása, minősége, szemlélete és személyisége összefüggő rendszert alkot, aminek egyes elemei az egyén akaratával fejleszthetők. Ha őrizni kívánja hatalmi pozícióját, a szervezeti érdek megnyilvánulásaival szemben garantálnia kell a vállalkozói érdek elsőbbségét. Ebben segít a markáns cégkultúra, amely alkalmas arra, hogy tartós értékrendet formáljon, így segít megőrizni a vállalkozás értékeit, segít megtartani az értékes embereket, közösségeket, megőrizni a legjobb hagyományokat. Alkalmas arra, hogy olyan csoportérdekeket formáljon, melyek a legjobbak bölcsessége folytán egybe esnek a cég vállalkozói érdekével. Ahogy Magyarországon napjainkban új tartalmat nyernek a cégstratégiák, úgy igényel új közelítést a menedzserképzés is, amelynek területén mind keményebb a verseny. A menedzser- 14

15 képzést mind nagyobb társadalmi szerepe mellett joggal tekinthetjük sikerorientált vállalkozásnak. A tudáspiacon pedig annál élesebb a verseny, minél nagyobb szerepet tölt be a menedzsment a cégek üzleti sikerében. Menedzserképzés és sikerorientáció A menedzserképzésnek hatásos eszközei vannak a piacorientált kínálatalakításra. A tanácsadó és menedzserképző cégek kulcsemberei általában otthonosak az iparban és a gazdaság más területein. Saját tapasztalataik és szerzett ismereteik alapján képesek modellezni a piacgazdaságnak a jó menedzserrel szembeni elvárásait, meghatározni a képzés célterületeit, a főbb tematikák körvonalait, a készségfejlesztő tréningek célirányait. A sikerorientált menedzserképző vállalkozásnak a jövőbe is kell tekintenie: azzal is kell foglalkoznia, milyenek lesznek, és milyen közegben működnek majd a jövő menedzserei. A képzésnek figyelembe kell vennie az emberi fejlődés nagyszabású fizikai és szellemi akcelerációját, ami új eszmék, új technikák terjedésével, az információs forradalom új meglepetéseivel jár együtt. A menedzserképzés és az üzleti tanácsadás, a szellemi szolgáltatások e két fő válfaja ideális esetben egymásra épül és hasznosan kiegészíti egymást. A szellemi szolgáltatások iránt a gazdaság általános recessziójának mélypontján támad jelentős kereslet. A szellemi tőkébe befektetőket e piacon a kezdeti időben szokatlanul gazdag piaci kínálat várja, majd mindinkább felértékelődik a szellemi szolgáltatások célirányossága, színvonala és a tudáspiaci marketing. A menedzserképzési kereslet mennyiségi jellemzőinek hozzájárulási tényezői közül komolyabb vizsgálódást érdemelnek a következők: az adott nemzetgazdaságban működő (hazai, vegyes és külföldi tulajdonú) üzleti vállalkozások száma a hazai és többségi hazai tulajdonú vállalkozások számbeli aránya a vállalkozások méretstruktúrája vállalkozások megoszlása tevékenységi, döntési, irányítási sajátosságaik szerinti csoportosításban vállalkozások átlagos vezetői hierarchiaszintjeinek száma a menedzseri kör és menedzser-utánpótlás képzettség szerinti struktúrája. A menedzserképzési kereslet minőségi oldalát a következő hozzájárulási faktorok alakítják: az országnak, jellemzőbb régióinak és ágazatainak vezetési kultúrája, munkakultúrája a felsőoktatás színvonala mint a továbbképzés terepének kidolgozottsága a csúcsmenedzseri kör PR útján terjedő hivatalos értékrendje, motivációi új hullámok a képzettségigény, készségigény vonatkozásában a potenciális hallgatói kör befogadóképessége és tanulási készsége vállalkozások tipikus sikereinek, kudarcainak széles körben terjedő élményei, tanulságai 15

16 tulajdonformák, szervezeti formák, vezetéstudományi paradigmák változásai és hatásuk a menedzserrel szembeni tulajdonosi elvárásokra. A menedzserképzés keresleti oldalának megismeréséhez közvetlen tapasztalatok nyerhetők a cégtanácsadási munkák során. A sikerstratégiák csakúgy, mint a csődsorozatok, egy sereg vezetői magatartásmintát, ráhatási esetpéldát, döntési és cselekvési láncolatot hoznak felszínre, amiből korunk megkívánt menedzseri kvalitásaira következtethetünk. A képzésre fordított időt (amit első közelítésben a kieső menedzseri teljesítmény elmaradt hasznával mérhetünk), lehet jól is, rosszul is hasznosítani: a jó tematika, nagyszerű előadók, hatékony tudásátadási, begyakoroltatási módszerek igen rövid idő alatt is nagyfokú képességfejlesztést eredményezhetnek; ebből a szempontból is mérlegelni kell tehát a képzési szolgáltatások kínálatát. Ma, amikor a megrendelés nem kopogtat többé az ajtón, amikor külföldi tanácsadó cégek özönlik el a hazai piacot, s amikor a hazai piac új ismeretek sokaságát igényli, a menedzserképzés sikeréhez új utak, új filozófiák nyitnak kaput: felismerni a gazdaság igényét szükségletet ébreszteni a megrendelőben új ismeretet közvetíteni az ismeretátadás hatékonyságát növelni testre szabott képzést nyújtani színvonalas szolgáltatást kínálni élő problémákat kezelni stb. A felsőszintű üzleti képzésnek vagy réspiacokra, szakterületi résekre kell orientálódnia, vagy igen kurrens szakterületeken kell újat, kiemelkedőt, sajátost, sehol másutt meg nem vásárolhatót nyújtania. Mivel a külföldi tanácsadó, menedzserképző cégek tudásukat egy fejlettebb gazdaság gyakorlatából merítik, az bőven tartalmaz korszerű, adott esetben nálunk ismeretlen elemeket. Nekünk a követendőt kell gondosan kiválogatnunk a nyugati mintából. S ha ez sikerül, azt a magyar megbízók honorálják ha másként nem, visszatérő megbízásaikkal. Tudástőke-befektetések megtérülése A szellemi tőkeigény és tőkemegtérülés kérdése másként merül fel a nemzetgazdaság, és másként a menedzserképző vállalkozás stratégiája szempontjából. A nemzetgazdaság képzési ráfordításai, szellemi gyarapodása és a nemzeti jövedelem egymással szoros összefüggésben határozza meg a kiemelt nemzetgazdasági ágak fejlődőképességét, a jövőbeni képzési forrásokat és a nemzeti jövedelem jövőbeni növekedését. Ezen a szinten tehát a múltban képződött nemzeti jövedelem menedzserképzésre fordítandó, meghatározott hányadát kell összemérni a hatására képződő nemzeti jövedelemmel. 16

17 A szellemi tőke értékőrzése a szellemi befektetések fontos kérdése. E tőkejószág más tőkejavakhoz hasonlóan avulásnak van kitéve. Avulásának sajátosságai folytán a tudástőke befektetett értéke és a tőle elvárható teljesítmény között többnyire igen nagy a szakadék. A tudásmarketingnek azt a meggyőződést kell erősítenie a potenciális megrendelőben, hogy cége a konkurenciával szemben komoly üzleti előnyökre tehet szert, piaci réseket hódíthat meg a kínált szellemi szolgáltatás birtokában. Az arculatépítés szorosan kötődik a cégfilozófiához. Az adott vállalkozás akkor képes fejlődni, ha mindig azt tudja nyújtani, amit a piac elvár. Ez esetenként nagyfokú alkalmazkodást igényel, máskor inkább azt, hogy felfedjük a nyilvánvaló vagy alig észrevehető piaci réseket. Ha egy vállalkozás mindig képes újat hozni, nem ragad le a korábban sikeres megoldásoknál, hanem rugalmasan alkalmazkodik a környező világ változásaihoz, a cég hírneve gazdagodik általa. Tevékenységükkel ezt az irányzatot erősítik a menedzserképző és tanácsadó vállalkozások, fontos szerepet töltve be a magyar gazdaság élénkítésében, nemzetközi versenyképességünk növelésében. IRODALOM Bárczi Géza: Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, Dienes P. Zoltán: Ellopni a tüzet a matematika isteneitől. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Hermann István: A világszemlélet váljon személyes üggyé. Csulák Mihály interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Jókai Anna: Nekem a legtöbb gondot az. okozza, hogy az irodalmat tantárgyként. tanítjuk. Vati Papp Ferenc interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Kalmár László: A pedagógus a számítógépek korában. N. Sándor László interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Király István: A tanárnak mindenekelőtt. a szakmát kell értenie. Vati Papp Ferenc interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, oldal. Nemeskürty István: Mindnyájunknak. döntési szerepe van valamiben. Zöldi. László interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Németh László: Válasz tíz kérdésre. Csulák Mihály interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Öveges József: Előadótermem az egész ország. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Schumacher, E. F.: Good Work Jó munkát! Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,

18 Schumacher, E. F.: Small is Beautiful A kicsi szép. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Szabolcsi Miklós: Az új műveltségeszmény és a pedagógusok. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Szent-Györgyi Albert: Megszívatni az agyat az alkotó munka gyönyörűségével. Győri György interjúja. In: Ember és műveltség. Szerk.: Győri György. Gondolat Kiadó, Budapest, Varsányi Judit: Tudáspiaci stratégiák A menedzserképzés sikertényezői. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés, karriertervezés Tanulság A készségek, képességek és a tudás, csak akkor hasznosak, hogyha a megfelelő helyen vagyunk Az emberi képességeket növelő tevékenységek 1. Egészségügyi

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Budapest, 2007 május 23. Soltész Anikó Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1) 212 21 79; Fax: (1)

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak.

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Ösztönzés Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Munkahely Dolgozó környezet összhang csoportérdekek szükségletek Olyan munkahelyi környezetet kell teremteni,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT JELLEGZETESSÉGEK A HAZAI GYAKORLAT TÜKRÉBEN A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom.Mentorálás 2.Kezdeti lépések

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása 2015. február 26. történelmi

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat 2016

Intézményvezetői pályázat 2016 V. VEZETŐI PROGRAM A női vezetési stílus az együttműködést hangsúlyozza a versengéssel szemben, hisz abban, hogy a problémamegoldás során az intuíció ugyanolyan fontos, mint a racionális gondolkodás, támogatja

Részletesebben