Problémák és lehetségek az egészségügyi emberi erforrás krízissel kapcsolatban életpálya és elvándorlás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Problémák és lehetségek az egészségügyi emberi erforrás krízissel kapcsolatban életpálya és elvándorlás"

Átírás

1 A. szekció: INKLUZÍV ÉS INTELLIGENS NÖVEKEDÉS AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS SZELLEMISÉGÉBEN Szekció elnök: Girasek Edmond, Egészségügyi Menedzserképz Központ, Semmelweis Egyetem Dr. Nikolay Mihailov, University of Ruse, Bulgária Szekció titkár: Dr. habil. Kálmán Anikó, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vitaindítót készítette: Girasek Edmond, Egészségügyi Menedzserképz Központ, Semmelweis Egyetem Problémák és lehetségek az egészségügyi emberi erforrás krízissel kapcsolatban életpálya és elvándorlás Magyarország jövje szempontjából alapvet fontosságú az egészségügyi ellátó rendszer hatékony mködése, ez azonban nem lehetséges megfelel mennyiség és minség (jól képzett) egészségügyi szakember nélkül. A magyar egészségügy emberi erforrás krízisben van, amelyet mielbb meg kell oldani, ugyanis az egészségügyi ellátórendszer fenntarthatósága múlik ezen, amely már rövidtávon is megkérdjelezdhet, továbbá meghatározza egészségügyi ellátás biztonságát is. Eladásomban ezzel a kérdéssel kapcsolatban vetek fel néhány olyan problémát, amelyet mindenképpen érdemes bemutatni és megvitatni. A magyar egészségügyi ellátórendszerben nagyságrendileg orvos dolgozik és további kb f hiány van a rendszerben, amely már önmagában is komoly probléma. Ezt súlyosbítja, hogy meglehetsen magas 50 év körül van a dolgozó orvosok átlagéletkora, miközben jelents és egyre növekv mértéket ölt a külföldi munkavállalás. Évente f szerez orvosi diplomát, és a korábbi években ennek nagyságrendileg megfelel számú személy kérte ki a külföldi munkavállaláshoz szükséges dokumentumokat ben azonban jelentsen növekedett ez a szám, meghaladta az 1100 ft. A probléma tehát nemcsak jelen van, hanem valóban komoly veszélyt jelent az egészségügyi ellátás jövjére! Az egészségügyi szakember-mobilitás kérdésében az Európai Unió két legfbb alapértéke/alapelve kerül összeütközésbe, nevezetesen a munkaer szabad áramlása, és az azonos egészségügyi ellátáshoz való jog. Ezekrl a kérdésekrl beszélni, vitatkozni kell! Az EU 2020 Stratégia nem szól az egészségügyrl, áttételesen a foglalkoztatás és az oktatás témában esik szó róla. A foglalkoztatás növelése - mint a stratégia egyik kiemelt prioritása - egyik alapja a jól mköd egészségügyi ellátórendszernek, amely biztosítja a hosszú 1

2 egészségben eltöltött éveket, amely elsegíti a munkaképes kor kitolását. A stratégia szintén kiemeli az élethosszig tartó tanulás fontosságát, amely az egészségügyben különösen fontos a folyamatos tudományos technikai fejldés következtében. Ezekkel a jelenségekkel mind nemzeti mind nemzetközi szinten foglalkozni kell! A jelenlegi egészségügyi kormányzat komolyan veszi az egészségügyi szakemberkrízist, éppen ezért igyekszik valódi stratégiai lépéseket tenni ez ügyben. Ennek egyik eleme a kidolgozás alatt álló egészségügyi dolgozók életpályamodellje, illetve az idei magyar EU elnökség egyik egészségügyi prioritását is erre a problémakörre fzték fel. A kapcsolódó témák, amelyeket az egészségügyi kormányzat igyekszik napirendre tzni és ott tartani, nemzeti és nemzetközi szinten ezekre a kérdésekre reagálnak. Az általános bevezet után eladásomban bemutatom azokat a tényezket, amelyek hatást gyakorolnak az egészségügyi szakemberekre (mint például a munkaterhelés, pszichológiai nyomás, jövedelem stb). Ezek mind egy-egy elemét kell, hogy képezzék egy széleskör egészségügyi emberi erforrás stratégiának. Az általános hatások mellett számos olyan tényez is van, amely sajátos magyarországi problémaként, vitakérdésként jelenik meg: rezidensképzés átalakítása, elméleti-gyakorlati oktatás közötti hézag, szakmai és területi hiányosságok, illetve a folyamatos továbbképzés nehézségei, amelyekrl szintén szeretnék szót ejteni az eladásomban. A felvázolt problémák okozzák az egészségügyi szakemberek tömeges elvándorlását, amely jelents hiányokat és komoly egyenltlenségeket eredményez. Évrlévre növekszik a külföldön munkát vállaló orvosok száma, ami 2009-ben nagyságrendileg megegyezett, 2010-ben már meghaladta az egy évben végzett orvosok számát. Ezzel párhuzamosan folyamatosan elöregszik az orvosi kar, amely jelents utánpótlás problémákat vet fel. Ezen jelenségek eredjeként jelentsen csökken az ellátórendszer kapacitása, különösen azokon a területeken, ahol leginkább szükség lenne rá, ezzel rosszabbodhat a lakosság egészségi állapota, és természetesen komoly problémákat okoz az új orvosgeneráció képzésben, ugyanis abból korosztályból jelents a hiány, amely mind az egészségügyi ellátás, mind az oktatás gerincét adhatná. Ezeknek a jelenségeknek katasztrofális következményei lehetnek, éppen ezért szükséges mielbb beavatkozni. E célból a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképz Központ 2003 óta vizsgálatot folytat ebben a témában. Ennek keretében az elséves és rezidens orvosokat vizsgálunk évente önkitölts kérdíves felméréssel, törekedve a teljes évfolyamok megkérdezésére. A felmérés a pályaválasztási, hazai és külföldi munkavállalási motivációkat vizsgálja. Ebbl pontosan ismerjük a fiatal orvosok külföldi munkavállalását meghatározó motivációs erteret, amely a beavatkozási stratégia alapját képezheti. A külföldi munkavállalást leginkább a szakmai és anyagi tényezk, még az itthon maradást leginkább 2

3 érzelmi tényezk befolyásolják. Ide kapcsolódik, hogy a fiatal orvosok nagyon rossznak látják mind az egészségügy, mind a saját helyzetüket. Eladásomban bemutatom az elséves és a rezidens orvosok motivációi és tervei közötti legfbb különbségeket, amelybl következik, hogy a jelenlegi elsévesek sokkal inkább céltudatosabbak, anyagi tényezk által motiváltabbak, mint a jelenlegi rezidensek. Ez szintén elrevetíti a következ generáció magas arányú külföldi munkavállalását, miközben elemi érdekünk a képzett szakembereink megtartása. Hangsúlyozni kell, hogy a külföldi munkavállalás akár hasznos is lehet a magyar egészségügyi számára, ha hazacsábítjuk a külföldön dolgozó orvosokat, és felhasználjuk a külföldi tapasztalataikat. Az ezt elsegít dinamikus rendszer illetve megfelel szabályozás azonban még nincs meg és rendkívül körülményes az ezzel kapcsolatos ügyintézés. Továbbá az itthoni szervezeti és megélhetési viszonyok nem ösztönöznek hazatérésre. Pontos adatok érhetek el arra vonatkozóan is, hogy mennyien váltják ki a külföldi munkavállaláshoz szükséges igazolást. Ebbl követhet, hogy leginkább az a korcsoport érintett, amelynek már jelents tapasztalata van, ugyanakkor még sok évig dolgozhatna az ellátórendszerben, vagyis akik az ellátás gerincét adhatnák. A felvázolt helyzet megoldása tehát nem egyszer, mindenképpen több ágazat együttmködése szükséges hozzá, illetve többféle (anyagi és nem anyagi) ösztönzk alkalmazását, illetve többszint intézkedéseket igényel: szervezeti, nemzeti és nemzetközi szinten párhuzamosan kell kezelni ezt a kérdést, ugyanis ezek a szintek kedvez hatással lehetnek egymásra. 3

4 Workshop A: INCLUSIVE AND SMART GROWTH IN THE SPIRIT OF LIFELONG LEARNING Moderator: Edmond Girasek, Health Services Management Training Centre, Semmelweis University Assoc. Prof. Nikolay Mihailov, University of Ruse, Bulgaria Rapporteur: Dr. Anikó Kálmán, Associate Professor, Institute of Applied Pedagogy and Psychology, Budapest University of Technology and Economics Author: Edmond Girasek, Health Services Management Training Centre, Semmelweis University Problems and Opportunities regarding the Human Resources Crisis in Healthcare Career Pathways and Mobility In the view of Hungary s future, the right operation of healthcare system has essential importance.this task is impossible in absence of sufficient number and right skilled healthcare professionals. The Hungarian healthcare system is in human resources crisis, which has to be solved as soon as possible, because it can endanger the sustainability even in short term, furthermore influences the safety of care. In my presentation, some problems and questions are being raised regarding this issue, which are worth to present and discuss. In the Hungarian healthcare sector approximately medical doctors are working, and it is lacking about futher 2000 persons. This shortage is a serious problem in itself, but this issue is even more complexed. The average age of active medical doctors is more than 50 years, while the number of working abroad is gradually increasing. Annually aproximately medical doctors graduate, and the number of application for diploma certification (it is need to work abroad) was matched to the number of graduations. In the last two years, the number of diploma cerfification has increased significantly, it exceeded the 1100 persons in The problem means a real danger for the future of the healthcare sector. Within the questions of health professional mobility, two basic EU values are being opposed: free movement of labour force and the equity in healthcare. These issues must be discussed! The EU 2020 strategy is not about the healthcare, but it is indirectly dealing with this issue under the employment and education topics. The increasing of employment, as one of the priorities in the EU 2020 strategy, could be the basis of a well functioning healthcare system, which ensures long, healthy years for individuals, and thus facilitates the 4

5 increasing of working years. The strategy also stress the priority of lifelong learning, which has special importance in the health sector through the continious scientific development. These questions have to be dealt with, both on national and international level! The present Hungarian government is dealing seriously with the HRH crisis, therefore endeavors to make real strategic steps. One of the components of the government s strategy is the career model of healthcare professionals, and also one of the Hungarian EU presidency s priorities. After the general introduction, in my presentation I present the factors that have impact on the healthcare professionals (e.g. workload, psychological tension, income, etc). These need to be the core elements of a comprehensive human resources strategy in healthcare. Beyond the general impacts, there are numerous factors, which appear as special Hungarian problems or questions: reform of the residency training, gap between the theoretical and practical knowledge, lacking in certain geographic or professional areas, difficulty of continious medical education. These topics will be covered in my presentation. The above mentioned problems effect the en mass emigration of health professionals, which induces significant shortages and inequalities. The number of medical doctors, who are working abroad is increasing year-by-year. In the last two years, the number of diploma cerfification was increased significantly, it exceeded the 1100 persons in This number is much higher than the graduated medical doctors in the same year. In parallel with this, the medical community is ageing, so it also raises the question of reinforcement without the new generations. As a summary of all these factors we can state that the capacity of healthcare decreases, especially in those areas, where it is the strongly needed, so the health status of the population can be worsened. Of course it generates serious problems in the training of new generation medical doctors, bacause the most significant absence appears from the generation that could be the backbone of healthcare and education. This can have catastrophic consequences, therefore intervention is urgently needed. The Semmelweis University Health Services Management Training Centre launched a research project in In this project we survey the first year medical students and resident doctors, with a self administered questionnarie in each year. The research examines the career preferences and carreer plans both in Hungary and abroad as well. From this research we exactly learn the motivation force-field, which determines the decision of working abroad etc., so it can be the basis of the intervention strategy. Working abroad is influenced by financial and professional factors, while working in Hungary is influenced by affective factors. The young medical doctors see in a negative light their and the healthcare system s situation and perspective. 5

6 In my presentation I present the difference between the career preferencies of junior medical students and resident doctors. The junior medical students are more purposeful, and better motivated by the financial factors than the residents. This forecasts that a high proportion of future doctors will work abroad, while we are elementary interested in the retention of skilled workforce. We have to stress, that the work abroad could be useful for the Hungarian health sector, if the professionals could be brought home, and their experiences used here. The dynamic regalutation, which could facilitate these goals is missing at the moment, and the administration to assist this is very circumstantial. Furthermore the domestic income and organizational aspects does not help the homecoming. The solution of the described sitatuation is not easy, the cooperation of more sectors is needed for this process, and also the employment of various (financial and non-financial) incentives on different levels (organizational, national and international) is essential. 6

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

A nem-internetezés okai

A nem-internetezés okai BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS SZAK Levelező tagozat Angol szakirány Pension systems and prospects in Asia and the Pacific

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

AZ EGYETEMI DIÁKTANÁCSADÁS PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI TAPASZTALATAI EGY MŰKÖDŐ GYAKORLAT ELEMZÉSE. Doktori értekezés Tézisei. Kormosné dr.

AZ EGYETEMI DIÁKTANÁCSADÁS PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI TAPASZTALATAI EGY MŰKÖDŐ GYAKORLAT ELEMZÉSE. Doktori értekezés Tézisei. Kormosné dr. AZ EGYETEMI DIÁKTANÁCSADÁS PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI TAPASZTALATAI EGY MŰKÖDŐ GYAKORLAT ELEMZÉSE Doktori értekezés Tézisei Kormosné dr. Acsai Irén Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Fekete Orsolya A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein kitekintéssel a rendszerszintő problémák

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Centre - National Financial and Economic Education Centre for Secondary School Students Az O.K. Központ Mottónk Dr. Vizi

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013.

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013. Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika Békéscsaba,2013. Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Volume 5 Issue 1 2013

Volume 5 Issue 1 2013 Volume 5 Issue 1 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 1 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

A HADTUDOMÁNY 2014. évi online lapszámában megjelent tanulmányok

A HADTUDOMÁNY 2014. évi online lapszámában megjelent tanulmányok A HADTUDOMÁNY 2014. évi online lapszámában megjelent tanulmányok (http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/2014_elektronikus/index.html) BIZTONSÁGPOLITIKA SECURITY POLICY Siposné Kecskeméthy Klára Globális partnerség.

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben