Diaszpóra Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Gyülekezeti Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diaszpóra Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Gyülekezeti Lapja"

Átírás

1 Diaszpóra Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Gyülekezeti Lapja III. évfolyam 1. szám ÁPRILIS Gemeindeblatt des Ungarischen evangelisch-reformierten Seelsorgedienstes in Nordwestdeutschland Isten végtelen kegyelmét elfogadni s ezért hálát adni tudó lelkülettel áldjon meg mindnyájunkat a minden megbánt bűnt megbocsátani kész Mindenható. Adja meg nekünk is az új élet kezdésének lehetőségét, s áldjon meg bennünket a feltámadás reményteljes hitével. ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Presbitériuma

2 A tartalomból: ISTENHEZ FORDULÁSUNK: A BÖJT...3 Senki se tudta, szomorú tekintete mért mereng a...5 VIRÁGVASÁRNAPRA...6 NAGYPÉNTEKRE...9 HÚSVÉTRA...11 Gyülekezeti alkalmaink július...17 Gyászjelentés...20 MEGHÍVÓK...22 Gyülekezeti hétvége én Hannoverben...22 FELHÍVÁS...24 Támogatóink szíves figyelmébe...24 Reményik Sándor Kétféle fájdalom Én nem bánom a pöröly zuhanását, Ha reá, mint a gránit, felelek, Úgy felelek, hogy szikrát vetek, Szikrákat, mik lelkemből az égig Szökkennek. És aztán ottmaradnak, Elmúlhatatlan fényű csillagoknak. Én nem rettegek kegyetlen kezétől A megtermékenyítő fájdalomnak. Én nem félek a széthulló világtól, Amíg a lelkem erős sziklafészek, Én csak széthulló önmagamtól félek. Attól, hogy sorsom kérdéseire Nem csendül bennem méltó felelet. A terméketlen fájdalomnak kelyhe Múljék el tőlem Uram, ha lehet. 2. oldal

3 ISTENHEZ FORDULÁSUNK: A BÖJT,,Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? És mondta nekik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-e a násznép, amíg velök van a vőlegény? de eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény és akkor böjtölni fognak. (Mt. 9:14-15) Az evangéliumban olvasunk arról, hogy a mi Urunk böjtölt, hogy böjtöltek a farizeuspárt tagjai, s vele együtt Keresztelő János tanítványi köre is. Alapigénk tanúsága szerint éppen ezzel az Igével keresték meg Jézust:,,Miért hogy mi farizeusok böjtölünk a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? A böjttel kapcsolatosan akkor is és most is vannak kérdéseink. Ha manapság említik a böjtöt, bennünket a gondolat mindjárt visszavisz a középkorba. Azt tartják ugyanis ma is sokan, hogya böjtöt a középkori egyház kényszerítette rá a jámbor hívekre. Azután jött a reformáció, ami úgy kitakarította a böjt szokásait mint valami ócska lomot. Jézus tanítása másról győz meg bennünket. Jézus egyetlen szóval sem mondta, hogy a böjtölés csak eddig tartott. Pedig mondhatta volna azt is: Egészen az én időmig volt böjt, de ezután fölösleges. Az a kor letünt, most már elérkezett a Messiás korszaka, lehet nyugodtan ünnepelni, lehet bővelkedni. Ehelyett Jézus csupán ennyit mondott Keresztelő János tanítványainak: az enyéim számára jelenleg nincs böjtidő. De majd eljön a számukra is. És itt már rá is tapintottunk a lényegre: Mikor van ideje a böjtnek? Ha valaki felteszi nekünk ezt a kérdést, biztos vagyok benne, hogy a legtöbben azt válaszolnánk, hogy NAGYPÉNTEKEN! Ezek szerint bátran megállapíthatjuk, hogy a böjt Jézus megfeszítésére tekint, amelyre Nagypénteken került sor. S ha mi belátjuk azt, hogy a Nagypénteken történt kereszthalál mögött ott húzódott az Úristen 3. oldal

4 örök akarata, ki lehet nyugodtan mondani: a böjtölés idejét elsősorban az Úristen rendelte el. Jézus nem vetette el a zsidó böjti szokásokat. Annak idején ő is élt a böjt lehetőségével. Jó az, ha igei alapon állva, mi is megvizsgáljuk a böjthöz kötődő felfogásunkat. Emlékezzünk rá: hogy Jézus egy súlyosan megszállott beteg gyermek meggyógyítása után megmondta:,,ez a fajzat ki nem megy csak könyörgés és böjtölés által. A böjt segít nekünk életünk megszentelésében. Keresztyén öntudatunk meggyengülése, a gonosz elburjánzása mutatja, hogy arra milyen nagy szükségünk van. Mennyire vesszük komolyan gyermekeink vallásos nevelését, konfirmálását, vallásának, anyanyelvének megőrzését, mennyire vesszük komolyan Jézus követését? A böjt azért kell, mert ki vagyunk téve a gonosz támadásának. A böjt eszköz annak kifejezésére, hogy odafordulhatunk életünk Urához. Vajon mi az ami megadja a böjtnek a komolyságát, a súlyát? Ha egyszerű módon gondolkodunk a kérdésről, nyilván azt feleljük erre, hogy a böjt tartama és szigorúsága, valamint az, hogy huzamos időn át megvonjuk magunktól az eledelt. Az evangélium szerint sem a böjt szigorúsága sem a böjt időtartama nem döntő. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy a mi Urunk sem foglalkozott behatóan ezzel a kérdéssel. Csak ennyit mond:,,tanítványaim számára jelenleg az öröm ideje van itt. Mert most itt vagyok velük. Majd szomorkodhatnak eleget, amikor elvétetem közülük. És elvétetett Gyalázatos kivégzése mutatja a bűn átkát, amit ártatlan istenfiúként magára vett. És ez már komoly ok a böjtölésre. És valahol csak észrevesszük a bűn fenyegetését vagy kiteljesedését ott mindíg van okunk a böjtre. Azért mert Jézusnak épp az ilyenfajta bűn miatt kellett szenvednie és meghalnia. Ilyenformán a böjt nincs időhöz kötve. Igaz ugyan, hogy a nagypénteki véres áldozatra tekint, 4. oldal

5 azonban bármikor tartható, ha kísértésbe jutunk. S vállalhatunk böjtöt felebarátunkért, szüleinkért, gyermekeinkért, amiképpen Jézus is böjtölt értünk, mert szeretett minket. Ne csak Jézusnak kerüljön életébe az én megváltásom, hanem nekem is kerüljön valamibe az én hívő életem, az én tanítványságom. A böjt ennek gyakorlásában lehet nagyon hasznos eszköz, ha helyesen élek vele. Érdemes edzeni, törni magunkat. Ebből fakadhat győzelem a gonosz elleni harcban. Az Úr Krisztus apostola ugyancsak erre biztat minket:,,álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. Ámen. PÁKOLITZ ISTVÁN Palmarum A város vezetői persze hogy nem fogadták. Futóbolondnak nézték a szamaras istenadtát. Se tűzoltózenekar, se lányok. De az utca kivonult, hozsánnázott. Senki se tudta, szomorú tekintete mért mereng a Koponyák hegyén. Senki se látta, hogy árnyékot vetett rá a furcsán összeácsolt gerenda. Az elit-népség firhang mögül leste a tüntetést és biggyesztett a pálmavirághintő mezítlábas seregre, A bohócos utcabálra. Hát ez az híres - szólt az írástudó - bélpoklosok, cselédek prófétája! A lány megkérdezte: igaz, hogy még nőtlen? A hírharang sógorasszony 5. oldal

6 valami vereshajúra célzott, elmenőben. Nem normális - mondta az öreg Lévi. Veszedelmes szakma - óvakodott a vámos, A felesége sóhajtott: milyen szépszál férfi. Ez ugyan még a légynek se vét! Kint nőttön nőtt a lárma. Bent mélyült a csönd, S nem ízlett az ebéd. VIRÁGVASÁRNAPRA,,.bizony, bizony mondom néktek: Valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. (Mk. 14:9) 6. oldal

7 Sajátos módon a most felovasott Ige is azt fejezi ki, amit a tulajdonképpeni virágvasárnapi történet: Jézus Krisztus felkent király, s akik a környezetébe kerülnek azoknak Krisztus személyéhez valahogyan viszonyulniuk kell. Vagy megbotránkozva, mint némelyek a farizeusok és a sokaság közül, vagy elárulva őt mint Júdás, vagy elfogadva és elismerve őt, mint a tanítványok és mint ez az asszony. Jézus életének eseményeiben mindenütt nyilvánvaló királysága. Karácsonykor a keleti bölcsek a király felől érdeklődnek, Virágvasárnapon királyként köszöntik Jézust, Nagypénteken Pilátus is ezt iratja a keresztre, maga Jézus is királynak vallja magát és királyként viselkedik. Vajon Jézus a nagy tömegek, az ünnepélyes pillanatok királya lenne? Jézus király a hétköznapokban is, amikor királyfi mivoltát csak egy kis betániai házban ismerik el. Jeruzsálemben nyilvánosan bizonyítja meg királyságát, de ott a tömeg hódol neki, ő azonban nemcsak Jeruzsálemben akar királyságot ülni. Országa nemcsak a sokaságot jelenti, hanem azt is, hogy Betániában, a szegénység házában is király. Jézus bemegy annak a poklos Simonnak házába, aki alószínűleg betegsége miatt kitaszítottnak érezte magát. Jézus nem azoknak a farizeusoknak a királya, akik között élt a Messiás gondolata, akik éppen a templomokban magyarázták, de nem ismerték fel őt, mint Krisztust, s nemcsak a tanítványok közösségében király, ahol Péter felismeri és megvallja:,,te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. királya Jézus a bűnösök, a kivetettek és félreértettek királya. Amit ez az asszony tesz, az a bűnbánóknak és a hálás szívűeknek a hódolata. Nem tudjuk pontosan, hogy ezt az asszonyt a bűnbánat vagy a hódolat indította-e, vagy talán mindkettő? A fontos azonban az, hogy most egész életének bemutatásával, sajátos módon hódol előtte. A virágvasárnapi sokaság ruhákat terít és pálmaágakat hint az útra, ez az asszony szintén a hódolat jeleként nárdusolajjal keni meg 7. oldal

8 őt. Olyan egyéni utánozhatatlan istentisztelet ez, amelyben nem a tett a fontos, hanem az érzés, a lelkület, ami a testben van. Az asszony tette egy egyéni hitvallás. A virágvasárnapi sokaság együtt kiálltja: Áldott a király aki jő az Úrnak nevében. De a tömegben lehet hangosan kiáltani, óvatosan, halkan mormolni az imádságot és hallgatni is. Vagy zúgolódni, hisz az úgysem hallatszik. De van úgy, amikor Krisztushoz és az ő testéhez való tartozásomat személyesen kell kifejeznem, nem vegyülhetek el a sokaságban. Hitvallásom azt jelenti: felismerem hogy Jézus a Krisztus, hogy ő felkent király, hogy az élet Ura, az én életemé is. Szolgálatunkat, vagyonunkat, egész életünket kívánja ő, s keresnünk kell az alkalmat, hogy magunkat átadjuk neki és elmondhassuk, nemcsak polgárai vagyunk országodnak, hanem királyunk is vagy, magunkat elkötelezzük szolgálatodra, dicsőítésedre. Ámen. Csákvári Dániel 8. oldal

9 GÁL ÉVA EMESE Nagypénteki gondolatok Cipeled Halálod kellékét válladon. Ha megrogysz, és fölállsz Tudod: ez még az élet. Amíg élsz, végig se gondolod, Miért van csúcson a halál, Miért jön mélyről az ítélet, És mégis, miért A csillagos ég töviskoszorúja Ejt sebet minden homlokon, Ami gondokat ágyaz, míg a stációk közt mérhető idő csak útpora a gyásznak. NAGYPÉNTEKRE Minden csönd kevés, hogy leitassa arcodról a véres verítéket, Emberiség! Miért A történelem a vétked? Mindegy, hogy perc, Vagy ezerszáz év A léted töredéke, Míg háborúként űz megsemmisülésbe, Ahol már senkié a béke. Látod? Jézus halála Mítosz neked, érted hozott 9. oldal

10 Nagy szent áldozat, Míg te csak semminek Áldozhatod föl magad, Mert nem marad utánad Senki, akit megválthatna Megsemmisülésed. Magadtól váltanád meg magad, de e kettőséget nincs hit, ami fölérje, és Golgotád, a Föld se bírja már sokáig, hogy életeddel törj az életére. Pedig neked megfeszülnöd se kellene, csak föltámadnod végre. 10. oldal

11 HÚSVÉTRA Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is is új életben járjunk. (Róm 6,4) Kereszt - feltámadás - keresztség. Krisztus kereszthalála, feltámadása és a mi keresztségünk. Hogy függ össze ez a három? Vegyük sorra őket. Krisztus kereszthalálában az Isten bűn fölötti ítélete ábrázolódik ki. A bűn itt nem csupán egy fogalmat, nem pusztán az erkölcsi vétséget jelöli. Nem. A bűn melyet Isten a kereszten megítélt több ezeknél: pusztító hatalom, mely Isten ellen lázít, és Isten teremtését teszi 11. oldal

12 tönkre. A bűn nem csak pusztít, de meg is kötöz: rabul ejt, és fogságban tart. Isten Jézus Krisztust, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Ha fölnézünk a kereszten szenvedő Krisztusra, akkor az Ő testi kínjaiban és lelki magányában megláthatjuk a bűn, a mi bűneink ítéletét. A kereszten függő Krisztus azonban Isten kegyelmének is tanúbizonysága, hiszen Isten Fia értünk és helyettünk szenvedte el a bűnök ítéletét: a halált. Azért, hogy bennünket már ne sújtson Isten ítélete. Így mi élhetünk. Krisztus feltámadásában Isten kegyelmének lehetünk a tanúi. Isten Úr a halál fölött is; Övé az utolsó szó. Ő a teremtő és ujjáteremtő Úr Isten. A keresztségről pedig így ír Pál apostol: Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Hogyan is lehetséges ez? Álljunk itt meg egy pillanatra, s gondoljunk csak vissza Jézus keresztségére a Jordán folyó vizében. Idézzük fel lelki szemeink előtt a jelenetet, ahogyan Jézus alámerül a folyóba, s feje felett összezáródnak a víz hullámai. Elmerült. Meghalt. Hogy aztán a habokból újjászületve kiemelkedjék. Ez a jelenet segíthet bennünket, hogy megsejthessünk valamit a keresztség titkából: a bűnnek, mint hatalomnak való meghalásból, és a bűntől, mint Istentől elválasztó szennyeződéstől való mentség azonban nem öncél, nem végállomás, hanem fordulópont. A vég és a kezdet egyszerre: Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azon képpen mi is új életben járjunk. (Róm 6,4) A cél az új életben való járás. Pál apostol itt a régi helyét elfoglaló, a régitől lényegében különböző újdonságról, új életről beszél. Életről, mely nem a bűn hanem a kegyelem jegyében telik. Életről, melyben a hibák és bukások után nem pont iratik, hanem újra és újra tiszta fehér lapot kapunk ajándékba. Életről, 12. oldal

13 mely a félelmek, szorongások és próbák rengetegéből nem a széthullásba, hanem a mi szerető mennyei Atyánk karjaiba vezet. Mit jelent azonban ebben az új életben járni? Pál apostol így ír erről: Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. (Róm 6,13b) Az új életben való járás harc, melyet naponta akár többször is meg kell vívnunk: választások és döntések sorozata Isten vagy a bűn között. Ezt a harcot azonban Jézus Krisztussal az oldalunkon abban a biztos tudatban vívhatjuk, hogy az aki elkezdte bennünk a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Ámen Csomós Balázs, református segédlelkész, Wilhelmshafen 13. oldal

14 GÁL ÉVA EMESE Feltámadás Tudom: idővel minden elkallódik, Könyvek, kéziratok és nemzetek, sodródunk a dadogástól a szóig, s a tengerzúgás lassan eltemet. Amíg a gondolatnak a gond az arca, Az arcvonás lövészárkokba fut, De ha minden árokpart beszakadna, Eltemethetnénk minden háborút! Mert a csend a tettek végső dicsősége, És a történelmek után lesz csak béke, A feltámadás utóképe már: Meghal az én, hogy mi éljünk örökre, Minden (h)arcot egy gondolat mos össze, És állásait veszti a halál! oldal

15 CSOMÓS BALÁZS: MAGAMRÓL DIÓHÉJBAN december 18-án születtem Dunaújvárosban. Általános iskolámat és a gimnáziumot is szülővárosomban végeztem. Mint a városbeli kortársaim nagy többsége, én sem lettem megkeresztelve, vallási nevelésben sem részesültem. Aztán, egy szép napos nyári délután, harmadikos gimnazista voltam mar akkor, elindultam barátokat keresni, s így vetődtem el egy református ifjúsági órára, ahol nagy szeretettel fogadtak. Az ifisek szeretetén és az istentiszteleti prédikációkon keresztül megismertem és megtaláltam Istent. Őbenne pedig azt a barátot, akit mindig is kerestem. Mivel szerettem volna róla és a keresztyénségről még többet tudni, meg aztán mindig is szerettem volna emberekkel foglalkozni a munkám során, a lelkészi hivatás mellett döntöttem. Egy egyéves intenzív angol nyelvtanfolyam és egy németországi öregotthonban eltöltött munkás év után 2000 szeptemberében a Pápai Református Teológiai Akadémián kezdtem meg tanulmányaimat októberében egy egy évre szóló ösztöndíjjal a zsebemben érkeztem meg Wuppertálba, hogy az ottani teológiai fakultáson mélyítsem el ismereteimet, s szerezzek új tapasztalatokat. Akkor még nem sejtettem, hogy ez a németországi tanulmányi út tovább fog tartani mint egy év Az első wuppertáli évem során, többek között, megismerkedtem a szenvedélybetegségek és gyógyításuk terén elért legújabb kutatási eredményekkel, melyek később meghatározóak lettek a tanulmányaim számára. Németországi tanulmányaim mellett elkezdtem az orvosi eredményeket is egyre jobban megismerni és ezeket a bibliai tanításokkal összevetni. A Németországban eltöltött egyetemi éveim során, hogy az ismereteimet még jobban elmélyítsem, elvégeztem több, a Kék Kereszt által szervezett önkéntes segítőket képző tanfolyamot, majd később két hónapot egy 15. oldal

16 alkoholrehabilitációs és egy hónapot egy drogrehabilitációs otthonban töltöttem el mint gyakornok. Wuppertáli ösztöndíjamat egy ottani professzor meghívásának és tanulmányi eredményeimnek köszönhetően meghosszabbították, így folytathattam megkezdett kutatásaimat. Ennek eredményeiből és egy másik professzor meghívásából aztán egy magiszteri program született, melyet 2008 decemberében zártam le Isten kegyelméből. A németországi és magyarországi lelkészképzés eltérő felépítettsége miatt nem volt számomra lehetséges, hogy a segédlelkészséget Magyarországon végezzem el. Így 2009 tavaszán az oldenburgi tartományi egyház vizsgabizottsága előtt letettem az első teológiai államvizsgát szeptember elsején pedig megkezdtem a segédlelkészi szolgálatomat Wilhelmshavenben. Az észak-németországi magyar protestáns gyülekezetekkel 2005 óta tartom a - hol lazább, hol szorosabb kapcsolatot volt wuppertáli ösztöndíjastársam, Csákvári Dániel jóvoltából. Amennyire gyülekezeti és segédlelkészi kötelezettségeim ezt lehetővé teszik, a jövőben továbbra is szeretnék minél több gyülekezeti és magyar kultúrális alkalmon részt venni és azokon szolgálni. Csomós Balázs, református segédlelkész 16. oldal

17 Gyülekezeti alkalmaink július BRAUNSCHWEIG Helyszín: Zuckerbergweg 26, Braunschweig ISTENTISZTELETEK Április 4. Húsvétvasárnap Úrvacsorával Május 2 Vasárnap 16:00 órakor Június 6. Vasárnap 16:00 órakor Július 5. Vasárnap 16:00 órakor MAGYAR ÓVODA-ISKOLA Április 17. Szombat 10:00 órakor Május 15. Szombat 10:00 órakor Június 19. Szombat 10:00 órakor BIBLIAÓRÁK Újraindult a bibliai beszélgetőkörünk. Téma:,,Példázatok Isten országáról. Időpont: minden hónap negyedik szombatján 15:00 órai kezdettel a Martin Luther Gemeinde gyülekezeti termében. 17. oldal

18 HANNOVER Helyszín: Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover Lavesalle 4, Hannover ISTENTISZTELETEK (minden hónap második vasárnapján) Április 11. Húsvéti istentisztelet 16:00 órakor Úrvacsorával egybekötve Május 9. Vasárnap 16:00 órakor Május 24. Pünkösdhétfő 10:00 órakor Német-magyar istentisztelet Június 13 Vasárnap 16:00 órakor Július 11. Vasárnap 16:00 órakor BIBLIAÓRÁK (a hónap második vasárnapját követő második csütörtökön) Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover, Lavesalle 4, Hannover Április 15 Csütörtök 18:00 órakor Május 13 -ELMARAD- 18:00 órakor Június 17 Csütörtök 18:00 órakor MAGYAR ÓVODA-ISKOLA (minden hónap negyedik vasárnapján)) Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover, Lavesalle 4, Hannover Április 25. Vasárnap 15:00 órakor Május 23. Pünkösdvasárnap 15:00 órakor Június 20. Vasárnap 15:00 órakor 18. oldal

19 MAGYAR FIATALOK TALÁLKOZÓJA filmvetítéssel, beszélgetéssel egybekötve (minden hónap második csütörtökén) Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover, Lavesalle 4, Hannover Április 8. Csütörtök kor Május elmarad - 20:00-kor Június 10. Csütörtök 20:00-kor HAMBURG (a Hamburgi Magyar Egyesület honlapján) Helyszín: Finnische Seemanskirche Dietmar Köel Str. 4, Hamburg ISTENTISZTELETEK (minden hónap harmadik vasárnapján) Április 18. Vasárnap, istentisztelet 17:00 órakor Úrvacsorával egybekötve Május 16. Vasárnap órakor Június 20 Vasárnap 17:00 órakor BRÉMA A brémai gyülekezet újjászervezése még folyamatban van. GÖTTINGEN valamint a Göttingeni Magyar Klub honlapján: Helyszín: Ev. Ref. Kirchengemeinde, Untere Karspüle 10, Göttingen 19. oldal

20 ISTENTISZTELETEK GÖTTINGEN ( az adventi időszakot kivéve, minden hónap negyedik vasárnapján) Április 25. Vasárnap 11:30 órakor Május 23. Pünkösdvasárnap (Úrvacsorával) 11:30 órakor Június 27. Vasárnap 11:30 órakor HILDESHEIM Helyszín: Ev. Reformierte Gemeinde Hildesheim, Immengarten 22 ISTENTISZTELETEK ( minden hónap második szombatján)) Április 10. Szombat órakor istentisztelet úrvacsorával Május 8 - elmarad - 16:00 órakor Június 12. Szombat 16:00 órakor Gyászjelentés Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt, hogy március 21-én, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Cseri Gyula református lelkipásztor, aki szeretetteljes és példamutatóan áldozatkész életével évtizedeken át szolgálta a református magyarságot és a gondjaira bízott németajkú gyülekezeteket. Drága emléke szívünkben él. 20. oldal

21 Jézus mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. János 11, Szeretettel és fájó szívvel tudatjuk, hogy Cseri Gyula református lelkipásztor * november március 21. hosszas betegség és szenvedés után hazatért Teremtőjéhez. Szeretetteljes szolgáló életének emléke és példája szívünkben él. A gyászistentiszteletet 2010 április 19.-én, hétfőn órakor a Frankfurti Református Gyülekezet templomában tartjuk (Freiherr-vom-Stein-Straße 8, Frankfurt am Main) A mindenható Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk tőle: felesége Cseri Katalin, gyermekei Anette, Sibylle és Mark, unokái Demiah, Lilly, Lucas, Gabriel és Mila, testvére Cseri Kálmán és családja valamint rokonai és barátai Az istentisztelet résztvevőinek lehetősége van virág helyett adományt adni az elhunyt szerettünk kívánsága szerint a Pasaréti Református Alapítvány (1026 Budapest, Torockó tér 1.) részére, amely rászoruló családoknak anyagi támogatást ad gyermekeik tovább tanulásához. 21. oldal

22 MEGHÍVÓK Gyülekezeti hétvége én Hannoverben Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat az idén e között rendezi meg a szokásos gyülekezeti hétvégéjét és újból a hannoveri gyülekezet vállalja a házigazda szerepét. Gyülekezeti hétvégéinknek célja hogy hitben, a közösség és az összetartozás érzésében erősítse a nyugati szórványnak ezen a felén élő magyar nyelvű testvéreinket. Gyülekezeti hétvégénknek ez alkalommal két témája is lesz: Mitől keresztyén hit a mi hitünk? - a hiszékenység csapdái (Dr. Erdélyi Judit kardiológus előadása) Rabok vagyunk, vagy szabadok? - helyzetünk az információs társadalomban. (Dr. Víczián Miklós mérnök) A hétvége részletes programját a későbbiekben a meghívóban mellékeljük. Kérjük szépen mindazokat, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, hogy jelezzék részvételi szándékukat a lelkigondozói szolgálat telefonszámán, ( ) legkésőbb április 20-ig, hogy szükséges mennyiségben tudjunk ebédet készíteni. A gyülekezeti hétvégére távolabbról érkező résztvevők szállásáról és ellátásáról a hannoveri gyülekezet tagjai gondoskodnak. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ez a rendezvényünk is - mint minden más eddigi - ökumenikus nyitottságú. Szeretettel várjuk az evangélikus, katolikus egyházhoz vagy más felekezethez tartozó magyar nyelvű és magyarul értő testvéreinket is. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Nyíregyházán Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május között 40. alkalommal rendezi meg Akadémiai Napjait. A csaknem egyhetes konferenciára a Nyíregyháza melletti Sóstófürdő parkos üdülőtelepén, festői környezetben, tisztavízű tó és élményfürdő 22. oldal

23 közelében kerül sor, témája: A szolidaritás ideje. Nem közismert az, hogy Nyíregyháza az egyházi és társadalmi segítés és gondoskodás terén az ország egyik mintavárosa. A szokásos előadások, kerekasztal-beszélgetések, vitacsoportok mellett a program fontos részét alkotja az evangélikus és a református egyház által fenntartott, példamutató emberi szolidaritásról tanúskodó szeretetotthonok meglátogatása. A helyszín módot nyújt egy beregszászi és munkácsi kirándulásra, egyben kárpátaljai testvéreink és testvérszervezetünk iránti szolidaritásunk kifejezésére. A Szabadegyetem történetében először szervezünk egésznapos kirándulást Kárpátaljára. Áldozócsütörtökön a beregszászi református templomban tartunk ökumenikus istentiszteletet, megtekintjük a város magyar intézményeit, majd megcsodáljuk a műgonddal restaurált munkácsi várat, és védője, Zrínyi Ilona emléktábláját. A hét gazdag kultúrális programja keretében hangversenyt ad Sebestyén Márta zenész barátaival, a nagyhírű nyíregyházi Cantemus kórus és Kovács László Attila evangélikus lelkész, orgonaművész, előadóestet tart Berecz András mesemondó és Pregitzer Fruzsina színművésznő, valamint Fodor Edina színművésznő, aki Krúdy Gyula emlékének szenteli műsorát. Az önköltséget vállaló jelentkezők számára szombaton külön kirándulást szervezünk, mely a tájegység néhány más nevezetességének megismerését is lehetővé teszi, mint: a Báthoryak városa, Nyírbátor, a két pompás gótikus templommal, a nagykállói zsidó és a máriapócsi görög katolikus zarándokhely, a bájos tiszaháti, erdőháti gyümölcsösök és kertek, a tarpai száraz- és a túristvándi vízimalom, a dióligetek a Tisza partján, Szatmárcseke a kopjafás temetőjével és a Kölcsey síremlékkel. És még nem is említettük a Nyírség gasztronómiai különlegességeit, amelyek felől Krúdy Gyulát javasoljuk előzetes kalauzul választani. Jelentkezését örömmel várja Puskás-Vajda Zsuzsa, Kőszegi Ábel és Szöllősy Pál a Programbizottság nevében 23. oldal

24 FELHÍVÁS A gyülekezeti alkalmainkról való rendszeresebb és pontosabb tájékoztatás érdekében a gyülekezeti nyílvántartóban levő név és címlistát folyamatosan ellenőrizzük és aktualizáljuk. Hálásak vagyunk a Hannoveri Magyar Egyesületnek azért hogy honlapjukon (www.ungvh.de) az egyházi híreinket is feltüntetik, ami nagyban elősegíti az alkalmainkról való gyors és pontos tájékoztatást. Tudjuk azonban hogy még sokan vannak gyülekezeti tagjaink közül akik továbbra is igénylik, hogy gyülekezeti lapunkat postai úton is elküldjük. Kérünk szépen minden kedves gyülekezeti tagunkat hogy értesítsék lelkigondozói szolgálatunkat az esetleges név és címváltozásról vagy azt is hogy ha már nem igényelnek postai értesítést. Sajnos törölnünk kell névjegyzékünkből azokat a címeket, amelyekről rendszeresen visszaérkeznek kiküldött leveleink! Nagyon fontosnak tartjuk a visszajelzéseiket, mert ennek megfelelően tudjuk a postaköltségeinket alakítani és a munkánkat hatékonyabban végezni. Együttműködésüket előre is köszönjük Támogatóink szíves figyelmébe Minden évben bizonyos gyülekezeti célok támogatására nagyobb erejű gyűjtést rendezünk. Az ünnepi perselypénzeket és az adományokat ez alkalommal egy színvonalasabb gyülekezeti lap indítására és az így előreláthatólag megnövekedett postaköltségeink fedezésére, valamint a,,cd Misszió beindítására szeretnénk fordítani. Ez utóbbi kezdeményezésnek a célja, hogy Isten Igéjét eljuttassuk olyan otthonokba is, ahonnan ritkán vagy egyáltalán nem tudnak eljönni az istentiszteleteinkre, de CD hangfelvételek segítségével otthon akár újra is vissza lehessen hallgatni az igehirdetést. Ezek mellett tervbe vettük, hogy egy CD összeállítást készítünk magyar költők istenes és a magyar irodalom legszebbnek tartott verseiből, mely összeállítással a szórványban élő gyülekezeti 24. oldal

25 tagjainknak a magyar irodalom terén és a lelkiekben való tájékozódásához és fejlődéséhez szeretnénk hozzájárulni. Amennyiben hasznosnak és fontosnak találják ezeket a kezdeményezéseket, kérjük támogassák ezt lehetőségük és lelkiismeretük szerint anyagiakban is. Adakozni, az istentiszteleti persely mellett a gyülekezeti körlevéllel kiküldött átutalási szelvénnyel is lehetséges, valamint a honlapunkon feltüntetett gyülekezeti bankszámlára is lehet adományokat átutalni. UNGAR.REF.SEELSORGEDIENST HANNOVER KONTONUMMER: BLZ: Kreditinstitut des Begünstigsten: POSTBANK NL HANNOVER Kérjük azokat a támogatóinkat, akiknek adójóváírás céljából elismervényre van szükségük, adományaikat a német református gyülekezet bankszámlájára utalják át, mivel csak ők állíthatják ki az adójóváíráshoz szükséges nyugtát (Spendequittung). Ahhoz, hogy a magyar gyülekezet az adományt megkapja, az átutalás jogcímeként (Verwendungszweck) feltétlenül be kell írni: Diakonie, Ungarischsprachiger Seelsorgedienst Empfänger: Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover Konto-Nr BLZ: Sparkasse Hannover Az adományokat előre és utólag is köszönjük, és kérjük Istent, hogy áldja meg az adományozókat, az adományok célját és mindazokat is, akik hasznát veszik az adományoknak. A gyülekezeteink presbitériuma nevében: Csákvári Dániel református lelkész 25. oldal

26 Impresszum Diaszpóra az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat gyülekezeti lapja Gemeindeblatt des Ungarischen evangelisch-reformierten Seelsorgedienstes in Nordwestdeutschland Szerkeszti és a kiadásért felel: Csákvári Dániel református lelkipásztor Lelkészi hivatal címe: Sonderburgerstrasse Hannover Telefon: Mobil: / Honlap: Egyházi Hírek: Műszaki szerkesztés: Pados Gábor A fényképek Pados Gábor felvételei 26. oldal

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

KÁLVINISTA SZEMLE. A lapigénk Pál apostol egyik hosszabb lélegzetű bizonyságtételéből. B ölcskei Gusztáv püspök egyik igehirdetésében így tanít:

KÁLVINISTA SZEMLE. A lapigénk Pál apostol egyik hosszabb lélegzetű bizonyságtételéből. B ölcskei Gusztáv püspök egyik igehirdetésében így tanít: KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIV. évfolyam 3. szám Komárom, 2013. március Ára 35 cent JÁRJUNK A FELTÁMADOTT EREJÉVEL! hogy megismerjem őt és feltámadása

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben