Diaszpóra Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Gyülekezeti Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diaszpóra Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Gyülekezeti Lapja"

Átírás

1 Diaszpóra Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Gyülekezeti Lapja III. évfolyam 1. szám ÁPRILIS Gemeindeblatt des Ungarischen evangelisch-reformierten Seelsorgedienstes in Nordwestdeutschland Isten végtelen kegyelmét elfogadni s ezért hálát adni tudó lelkülettel áldjon meg mindnyájunkat a minden megbánt bűnt megbocsátani kész Mindenható. Adja meg nekünk is az új élet kezdésének lehetőségét, s áldjon meg bennünket a feltámadás reményteljes hitével. ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Presbitériuma

2 A tartalomból: ISTENHEZ FORDULÁSUNK: A BÖJT...3 Senki se tudta, szomorú tekintete mért mereng a...5 VIRÁGVASÁRNAPRA...6 NAGYPÉNTEKRE...9 HÚSVÉTRA...11 Gyülekezeti alkalmaink július...17 Gyászjelentés...20 MEGHÍVÓK...22 Gyülekezeti hétvége én Hannoverben...22 FELHÍVÁS...24 Támogatóink szíves figyelmébe...24 Reményik Sándor Kétféle fájdalom Én nem bánom a pöröly zuhanását, Ha reá, mint a gránit, felelek, Úgy felelek, hogy szikrát vetek, Szikrákat, mik lelkemből az égig Szökkennek. És aztán ottmaradnak, Elmúlhatatlan fényű csillagoknak. Én nem rettegek kegyetlen kezétől A megtermékenyítő fájdalomnak. Én nem félek a széthulló világtól, Amíg a lelkem erős sziklafészek, Én csak széthulló önmagamtól félek. Attól, hogy sorsom kérdéseire Nem csendül bennem méltó felelet. A terméketlen fájdalomnak kelyhe Múljék el tőlem Uram, ha lehet. 2. oldal

3 ISTENHEZ FORDULÁSUNK: A BÖJT,,Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? És mondta nekik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-e a násznép, amíg velök van a vőlegény? de eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény és akkor böjtölni fognak. (Mt. 9:14-15) Az evangéliumban olvasunk arról, hogy a mi Urunk böjtölt, hogy böjtöltek a farizeuspárt tagjai, s vele együtt Keresztelő János tanítványi köre is. Alapigénk tanúsága szerint éppen ezzel az Igével keresték meg Jézust:,,Miért hogy mi farizeusok böjtölünk a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? A böjttel kapcsolatosan akkor is és most is vannak kérdéseink. Ha manapság említik a böjtöt, bennünket a gondolat mindjárt visszavisz a középkorba. Azt tartják ugyanis ma is sokan, hogya böjtöt a középkori egyház kényszerítette rá a jámbor hívekre. Azután jött a reformáció, ami úgy kitakarította a böjt szokásait mint valami ócska lomot. Jézus tanítása másról győz meg bennünket. Jézus egyetlen szóval sem mondta, hogy a böjtölés csak eddig tartott. Pedig mondhatta volna azt is: Egészen az én időmig volt böjt, de ezután fölösleges. Az a kor letünt, most már elérkezett a Messiás korszaka, lehet nyugodtan ünnepelni, lehet bővelkedni. Ehelyett Jézus csupán ennyit mondott Keresztelő János tanítványainak: az enyéim számára jelenleg nincs böjtidő. De majd eljön a számukra is. És itt már rá is tapintottunk a lényegre: Mikor van ideje a böjtnek? Ha valaki felteszi nekünk ezt a kérdést, biztos vagyok benne, hogy a legtöbben azt válaszolnánk, hogy NAGYPÉNTEKEN! Ezek szerint bátran megállapíthatjuk, hogy a böjt Jézus megfeszítésére tekint, amelyre Nagypénteken került sor. S ha mi belátjuk azt, hogy a Nagypénteken történt kereszthalál mögött ott húzódott az Úristen 3. oldal

4 örök akarata, ki lehet nyugodtan mondani: a böjtölés idejét elsősorban az Úristen rendelte el. Jézus nem vetette el a zsidó böjti szokásokat. Annak idején ő is élt a böjt lehetőségével. Jó az, ha igei alapon állva, mi is megvizsgáljuk a böjthöz kötődő felfogásunkat. Emlékezzünk rá: hogy Jézus egy súlyosan megszállott beteg gyermek meggyógyítása után megmondta:,,ez a fajzat ki nem megy csak könyörgés és böjtölés által. A böjt segít nekünk életünk megszentelésében. Keresztyén öntudatunk meggyengülése, a gonosz elburjánzása mutatja, hogy arra milyen nagy szükségünk van. Mennyire vesszük komolyan gyermekeink vallásos nevelését, konfirmálását, vallásának, anyanyelvének megőrzését, mennyire vesszük komolyan Jézus követését? A böjt azért kell, mert ki vagyunk téve a gonosz támadásának. A böjt eszköz annak kifejezésére, hogy odafordulhatunk életünk Urához. Vajon mi az ami megadja a böjtnek a komolyságát, a súlyát? Ha egyszerű módon gondolkodunk a kérdésről, nyilván azt feleljük erre, hogy a böjt tartama és szigorúsága, valamint az, hogy huzamos időn át megvonjuk magunktól az eledelt. Az evangélium szerint sem a böjt szigorúsága sem a böjt időtartama nem döntő. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy a mi Urunk sem foglalkozott behatóan ezzel a kérdéssel. Csak ennyit mond:,,tanítványaim számára jelenleg az öröm ideje van itt. Mert most itt vagyok velük. Majd szomorkodhatnak eleget, amikor elvétetem közülük. És elvétetett Gyalázatos kivégzése mutatja a bűn átkát, amit ártatlan istenfiúként magára vett. És ez már komoly ok a böjtölésre. És valahol csak észrevesszük a bűn fenyegetését vagy kiteljesedését ott mindíg van okunk a böjtre. Azért mert Jézusnak épp az ilyenfajta bűn miatt kellett szenvednie és meghalnia. Ilyenformán a böjt nincs időhöz kötve. Igaz ugyan, hogy a nagypénteki véres áldozatra tekint, 4. oldal

5 azonban bármikor tartható, ha kísértésbe jutunk. S vállalhatunk böjtöt felebarátunkért, szüleinkért, gyermekeinkért, amiképpen Jézus is böjtölt értünk, mert szeretett minket. Ne csak Jézusnak kerüljön életébe az én megváltásom, hanem nekem is kerüljön valamibe az én hívő életem, az én tanítványságom. A böjt ennek gyakorlásában lehet nagyon hasznos eszköz, ha helyesen élek vele. Érdemes edzeni, törni magunkat. Ebből fakadhat győzelem a gonosz elleni harcban. Az Úr Krisztus apostola ugyancsak erre biztat minket:,,álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. Ámen. PÁKOLITZ ISTVÁN Palmarum A város vezetői persze hogy nem fogadták. Futóbolondnak nézték a szamaras istenadtát. Se tűzoltózenekar, se lányok. De az utca kivonult, hozsánnázott. Senki se tudta, szomorú tekintete mért mereng a Koponyák hegyén. Senki se látta, hogy árnyékot vetett rá a furcsán összeácsolt gerenda. Az elit-népség firhang mögül leste a tüntetést és biggyesztett a pálmavirághintő mezítlábas seregre, A bohócos utcabálra. Hát ez az híres - szólt az írástudó - bélpoklosok, cselédek prófétája! A lány megkérdezte: igaz, hogy még nőtlen? A hírharang sógorasszony 5. oldal

6 valami vereshajúra célzott, elmenőben. Nem normális - mondta az öreg Lévi. Veszedelmes szakma - óvakodott a vámos, A felesége sóhajtott: milyen szépszál férfi. Ez ugyan még a légynek se vét! Kint nőttön nőtt a lárma. Bent mélyült a csönd, S nem ízlett az ebéd. VIRÁGVASÁRNAPRA,,.bizony, bizony mondom néktek: Valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. (Mk. 14:9) 6. oldal

7 Sajátos módon a most felovasott Ige is azt fejezi ki, amit a tulajdonképpeni virágvasárnapi történet: Jézus Krisztus felkent király, s akik a környezetébe kerülnek azoknak Krisztus személyéhez valahogyan viszonyulniuk kell. Vagy megbotránkozva, mint némelyek a farizeusok és a sokaság közül, vagy elárulva őt mint Júdás, vagy elfogadva és elismerve őt, mint a tanítványok és mint ez az asszony. Jézus életének eseményeiben mindenütt nyilvánvaló királysága. Karácsonykor a keleti bölcsek a király felől érdeklődnek, Virágvasárnapon királyként köszöntik Jézust, Nagypénteken Pilátus is ezt iratja a keresztre, maga Jézus is királynak vallja magát és királyként viselkedik. Vajon Jézus a nagy tömegek, az ünnepélyes pillanatok királya lenne? Jézus király a hétköznapokban is, amikor királyfi mivoltát csak egy kis betániai házban ismerik el. Jeruzsálemben nyilvánosan bizonyítja meg királyságát, de ott a tömeg hódol neki, ő azonban nemcsak Jeruzsálemben akar királyságot ülni. Országa nemcsak a sokaságot jelenti, hanem azt is, hogy Betániában, a szegénység házában is király. Jézus bemegy annak a poklos Simonnak házába, aki alószínűleg betegsége miatt kitaszítottnak érezte magát. Jézus nem azoknak a farizeusoknak a királya, akik között élt a Messiás gondolata, akik éppen a templomokban magyarázták, de nem ismerték fel őt, mint Krisztust, s nemcsak a tanítványok közösségében király, ahol Péter felismeri és megvallja:,,te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. királya Jézus a bűnösök, a kivetettek és félreértettek királya. Amit ez az asszony tesz, az a bűnbánóknak és a hálás szívűeknek a hódolata. Nem tudjuk pontosan, hogy ezt az asszonyt a bűnbánat vagy a hódolat indította-e, vagy talán mindkettő? A fontos azonban az, hogy most egész életének bemutatásával, sajátos módon hódol előtte. A virágvasárnapi sokaság ruhákat terít és pálmaágakat hint az útra, ez az asszony szintén a hódolat jeleként nárdusolajjal keni meg 7. oldal

8 őt. Olyan egyéni utánozhatatlan istentisztelet ez, amelyben nem a tett a fontos, hanem az érzés, a lelkület, ami a testben van. Az asszony tette egy egyéni hitvallás. A virágvasárnapi sokaság együtt kiálltja: Áldott a király aki jő az Úrnak nevében. De a tömegben lehet hangosan kiáltani, óvatosan, halkan mormolni az imádságot és hallgatni is. Vagy zúgolódni, hisz az úgysem hallatszik. De van úgy, amikor Krisztushoz és az ő testéhez való tartozásomat személyesen kell kifejeznem, nem vegyülhetek el a sokaságban. Hitvallásom azt jelenti: felismerem hogy Jézus a Krisztus, hogy ő felkent király, hogy az élet Ura, az én életemé is. Szolgálatunkat, vagyonunkat, egész életünket kívánja ő, s keresnünk kell az alkalmat, hogy magunkat átadjuk neki és elmondhassuk, nemcsak polgárai vagyunk országodnak, hanem királyunk is vagy, magunkat elkötelezzük szolgálatodra, dicsőítésedre. Ámen. Csákvári Dániel 8. oldal

9 GÁL ÉVA EMESE Nagypénteki gondolatok Cipeled Halálod kellékét válladon. Ha megrogysz, és fölállsz Tudod: ez még az élet. Amíg élsz, végig se gondolod, Miért van csúcson a halál, Miért jön mélyről az ítélet, És mégis, miért A csillagos ég töviskoszorúja Ejt sebet minden homlokon, Ami gondokat ágyaz, míg a stációk közt mérhető idő csak útpora a gyásznak. NAGYPÉNTEKRE Minden csönd kevés, hogy leitassa arcodról a véres verítéket, Emberiség! Miért A történelem a vétked? Mindegy, hogy perc, Vagy ezerszáz év A léted töredéke, Míg háborúként űz megsemmisülésbe, Ahol már senkié a béke. Látod? Jézus halála Mítosz neked, érted hozott 9. oldal

10 Nagy szent áldozat, Míg te csak semminek Áldozhatod föl magad, Mert nem marad utánad Senki, akit megválthatna Megsemmisülésed. Magadtól váltanád meg magad, de e kettőséget nincs hit, ami fölérje, és Golgotád, a Föld se bírja már sokáig, hogy életeddel törj az életére. Pedig neked megfeszülnöd se kellene, csak föltámadnod végre. 10. oldal

11 HÚSVÉTRA Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is is új életben járjunk. (Róm 6,4) Kereszt - feltámadás - keresztség. Krisztus kereszthalála, feltámadása és a mi keresztségünk. Hogy függ össze ez a három? Vegyük sorra őket. Krisztus kereszthalálában az Isten bűn fölötti ítélete ábrázolódik ki. A bűn itt nem csupán egy fogalmat, nem pusztán az erkölcsi vétséget jelöli. Nem. A bűn melyet Isten a kereszten megítélt több ezeknél: pusztító hatalom, mely Isten ellen lázít, és Isten teremtését teszi 11. oldal

12 tönkre. A bűn nem csak pusztít, de meg is kötöz: rabul ejt, és fogságban tart. Isten Jézus Krisztust, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Ha fölnézünk a kereszten szenvedő Krisztusra, akkor az Ő testi kínjaiban és lelki magányában megláthatjuk a bűn, a mi bűneink ítéletét. A kereszten függő Krisztus azonban Isten kegyelmének is tanúbizonysága, hiszen Isten Fia értünk és helyettünk szenvedte el a bűnök ítéletét: a halált. Azért, hogy bennünket már ne sújtson Isten ítélete. Így mi élhetünk. Krisztus feltámadásában Isten kegyelmének lehetünk a tanúi. Isten Úr a halál fölött is; Övé az utolsó szó. Ő a teremtő és ujjáteremtő Úr Isten. A keresztségről pedig így ír Pál apostol: Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Hogyan is lehetséges ez? Álljunk itt meg egy pillanatra, s gondoljunk csak vissza Jézus keresztségére a Jordán folyó vizében. Idézzük fel lelki szemeink előtt a jelenetet, ahogyan Jézus alámerül a folyóba, s feje felett összezáródnak a víz hullámai. Elmerült. Meghalt. Hogy aztán a habokból újjászületve kiemelkedjék. Ez a jelenet segíthet bennünket, hogy megsejthessünk valamit a keresztség titkából: a bűnnek, mint hatalomnak való meghalásból, és a bűntől, mint Istentől elválasztó szennyeződéstől való mentség azonban nem öncél, nem végállomás, hanem fordulópont. A vég és a kezdet egyszerre: Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azon képpen mi is új életben járjunk. (Róm 6,4) A cél az új életben való járás. Pál apostol itt a régi helyét elfoglaló, a régitől lényegében különböző újdonságról, új életről beszél. Életről, mely nem a bűn hanem a kegyelem jegyében telik. Életről, melyben a hibák és bukások után nem pont iratik, hanem újra és újra tiszta fehér lapot kapunk ajándékba. Életről, 12. oldal

13 mely a félelmek, szorongások és próbák rengetegéből nem a széthullásba, hanem a mi szerető mennyei Atyánk karjaiba vezet. Mit jelent azonban ebben az új életben járni? Pál apostol így ír erről: Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. (Róm 6,13b) Az új életben való járás harc, melyet naponta akár többször is meg kell vívnunk: választások és döntések sorozata Isten vagy a bűn között. Ezt a harcot azonban Jézus Krisztussal az oldalunkon abban a biztos tudatban vívhatjuk, hogy az aki elkezdte bennünk a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Ámen Csomós Balázs, református segédlelkész, Wilhelmshafen 13. oldal

14 GÁL ÉVA EMESE Feltámadás Tudom: idővel minden elkallódik, Könyvek, kéziratok és nemzetek, sodródunk a dadogástól a szóig, s a tengerzúgás lassan eltemet. Amíg a gondolatnak a gond az arca, Az arcvonás lövészárkokba fut, De ha minden árokpart beszakadna, Eltemethetnénk minden háborút! Mert a csend a tettek végső dicsősége, És a történelmek után lesz csak béke, A feltámadás utóképe már: Meghal az én, hogy mi éljünk örökre, Minden (h)arcot egy gondolat mos össze, És állásait veszti a halál! oldal

15 CSOMÓS BALÁZS: MAGAMRÓL DIÓHÉJBAN december 18-án születtem Dunaújvárosban. Általános iskolámat és a gimnáziumot is szülővárosomban végeztem. Mint a városbeli kortársaim nagy többsége, én sem lettem megkeresztelve, vallási nevelésben sem részesültem. Aztán, egy szép napos nyári délután, harmadikos gimnazista voltam mar akkor, elindultam barátokat keresni, s így vetődtem el egy református ifjúsági órára, ahol nagy szeretettel fogadtak. Az ifisek szeretetén és az istentiszteleti prédikációkon keresztül megismertem és megtaláltam Istent. Őbenne pedig azt a barátot, akit mindig is kerestem. Mivel szerettem volna róla és a keresztyénségről még többet tudni, meg aztán mindig is szerettem volna emberekkel foglalkozni a munkám során, a lelkészi hivatás mellett döntöttem. Egy egyéves intenzív angol nyelvtanfolyam és egy németországi öregotthonban eltöltött munkás év után 2000 szeptemberében a Pápai Református Teológiai Akadémián kezdtem meg tanulmányaimat októberében egy egy évre szóló ösztöndíjjal a zsebemben érkeztem meg Wuppertálba, hogy az ottani teológiai fakultáson mélyítsem el ismereteimet, s szerezzek új tapasztalatokat. Akkor még nem sejtettem, hogy ez a németországi tanulmányi út tovább fog tartani mint egy év Az első wuppertáli évem során, többek között, megismerkedtem a szenvedélybetegségek és gyógyításuk terén elért legújabb kutatási eredményekkel, melyek később meghatározóak lettek a tanulmányaim számára. Németországi tanulmányaim mellett elkezdtem az orvosi eredményeket is egyre jobban megismerni és ezeket a bibliai tanításokkal összevetni. A Németországban eltöltött egyetemi éveim során, hogy az ismereteimet még jobban elmélyítsem, elvégeztem több, a Kék Kereszt által szervezett önkéntes segítőket képző tanfolyamot, majd később két hónapot egy 15. oldal

16 alkoholrehabilitációs és egy hónapot egy drogrehabilitációs otthonban töltöttem el mint gyakornok. Wuppertáli ösztöndíjamat egy ottani professzor meghívásának és tanulmányi eredményeimnek köszönhetően meghosszabbították, így folytathattam megkezdett kutatásaimat. Ennek eredményeiből és egy másik professzor meghívásából aztán egy magiszteri program született, melyet 2008 decemberében zártam le Isten kegyelméből. A németországi és magyarországi lelkészképzés eltérő felépítettsége miatt nem volt számomra lehetséges, hogy a segédlelkészséget Magyarországon végezzem el. Így 2009 tavaszán az oldenburgi tartományi egyház vizsgabizottsága előtt letettem az első teológiai államvizsgát szeptember elsején pedig megkezdtem a segédlelkészi szolgálatomat Wilhelmshavenben. Az észak-németországi magyar protestáns gyülekezetekkel 2005 óta tartom a - hol lazább, hol szorosabb kapcsolatot volt wuppertáli ösztöndíjastársam, Csákvári Dániel jóvoltából. Amennyire gyülekezeti és segédlelkészi kötelezettségeim ezt lehetővé teszik, a jövőben továbbra is szeretnék minél több gyülekezeti és magyar kultúrális alkalmon részt venni és azokon szolgálni. Csomós Balázs, református segédlelkész 16. oldal

17 Gyülekezeti alkalmaink július BRAUNSCHWEIG Helyszín: Zuckerbergweg 26, Braunschweig ISTENTISZTELETEK Április 4. Húsvétvasárnap Úrvacsorával Május 2 Vasárnap 16:00 órakor Június 6. Vasárnap 16:00 órakor Július 5. Vasárnap 16:00 órakor MAGYAR ÓVODA-ISKOLA Április 17. Szombat 10:00 órakor Május 15. Szombat 10:00 órakor Június 19. Szombat 10:00 órakor BIBLIAÓRÁK Újraindult a bibliai beszélgetőkörünk. Téma:,,Példázatok Isten országáról. Időpont: minden hónap negyedik szombatján 15:00 órai kezdettel a Martin Luther Gemeinde gyülekezeti termében. 17. oldal

18 HANNOVER Helyszín: Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover Lavesalle 4, Hannover ISTENTISZTELETEK (minden hónap második vasárnapján) Április 11. Húsvéti istentisztelet 16:00 órakor Úrvacsorával egybekötve Május 9. Vasárnap 16:00 órakor Május 24. Pünkösdhétfő 10:00 órakor Német-magyar istentisztelet Június 13 Vasárnap 16:00 órakor Július 11. Vasárnap 16:00 órakor BIBLIAÓRÁK (a hónap második vasárnapját követő második csütörtökön) Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover, Lavesalle 4, Hannover Április 15 Csütörtök 18:00 órakor Május 13 -ELMARAD- 18:00 órakor Június 17 Csütörtök 18:00 órakor MAGYAR ÓVODA-ISKOLA (minden hónap negyedik vasárnapján)) Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover, Lavesalle 4, Hannover Április 25. Vasárnap 15:00 órakor Május 23. Pünkösdvasárnap 15:00 órakor Június 20. Vasárnap 15:00 órakor 18. oldal

19 MAGYAR FIATALOK TALÁLKOZÓJA filmvetítéssel, beszélgetéssel egybekötve (minden hónap második csütörtökén) Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover, Lavesalle 4, Hannover Április 8. Csütörtök kor Május elmarad - 20:00-kor Június 10. Csütörtök 20:00-kor HAMBURG (a Hamburgi Magyar Egyesület honlapján) Helyszín: Finnische Seemanskirche Dietmar Köel Str. 4, Hamburg ISTENTISZTELETEK (minden hónap harmadik vasárnapján) Április 18. Vasárnap, istentisztelet 17:00 órakor Úrvacsorával egybekötve Május 16. Vasárnap órakor Június 20 Vasárnap 17:00 órakor BRÉMA A brémai gyülekezet újjászervezése még folyamatban van. GÖTTINGEN valamint a Göttingeni Magyar Klub honlapján: Helyszín: Ev. Ref. Kirchengemeinde, Untere Karspüle 10, Göttingen 19. oldal

20 ISTENTISZTELETEK GÖTTINGEN ( az adventi időszakot kivéve, minden hónap negyedik vasárnapján) Április 25. Vasárnap 11:30 órakor Május 23. Pünkösdvasárnap (Úrvacsorával) 11:30 órakor Június 27. Vasárnap 11:30 órakor HILDESHEIM Helyszín: Ev. Reformierte Gemeinde Hildesheim, Immengarten 22 ISTENTISZTELETEK ( minden hónap második szombatján)) Április 10. Szombat órakor istentisztelet úrvacsorával Május 8 - elmarad - 16:00 órakor Június 12. Szombat 16:00 órakor Gyászjelentés Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt, hogy március 21-én, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Cseri Gyula református lelkipásztor, aki szeretetteljes és példamutatóan áldozatkész életével évtizedeken át szolgálta a református magyarságot és a gondjaira bízott németajkú gyülekezeteket. Drága emléke szívünkben él. 20. oldal

21 Jézus mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. János 11, Szeretettel és fájó szívvel tudatjuk, hogy Cseri Gyula református lelkipásztor * november március 21. hosszas betegség és szenvedés után hazatért Teremtőjéhez. Szeretetteljes szolgáló életének emléke és példája szívünkben él. A gyászistentiszteletet 2010 április 19.-én, hétfőn órakor a Frankfurti Református Gyülekezet templomában tartjuk (Freiherr-vom-Stein-Straße 8, Frankfurt am Main) A mindenható Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk tőle: felesége Cseri Katalin, gyermekei Anette, Sibylle és Mark, unokái Demiah, Lilly, Lucas, Gabriel és Mila, testvére Cseri Kálmán és családja valamint rokonai és barátai Az istentisztelet résztvevőinek lehetősége van virág helyett adományt adni az elhunyt szerettünk kívánsága szerint a Pasaréti Református Alapítvány (1026 Budapest, Torockó tér 1.) részére, amely rászoruló családoknak anyagi támogatást ad gyermekeik tovább tanulásához. 21. oldal

22 MEGHÍVÓK Gyülekezeti hétvége én Hannoverben Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat az idén e között rendezi meg a szokásos gyülekezeti hétvégéjét és újból a hannoveri gyülekezet vállalja a házigazda szerepét. Gyülekezeti hétvégéinknek célja hogy hitben, a közösség és az összetartozás érzésében erősítse a nyugati szórványnak ezen a felén élő magyar nyelvű testvéreinket. Gyülekezeti hétvégénknek ez alkalommal két témája is lesz: Mitől keresztyén hit a mi hitünk? - a hiszékenység csapdái (Dr. Erdélyi Judit kardiológus előadása) Rabok vagyunk, vagy szabadok? - helyzetünk az információs társadalomban. (Dr. Víczián Miklós mérnök) A hétvége részletes programját a későbbiekben a meghívóban mellékeljük. Kérjük szépen mindazokat, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, hogy jelezzék részvételi szándékukat a lelkigondozói szolgálat telefonszámán, ( ) legkésőbb április 20-ig, hogy szükséges mennyiségben tudjunk ebédet készíteni. A gyülekezeti hétvégére távolabbról érkező résztvevők szállásáról és ellátásáról a hannoveri gyülekezet tagjai gondoskodnak. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ez a rendezvényünk is - mint minden más eddigi - ökumenikus nyitottságú. Szeretettel várjuk az evangélikus, katolikus egyházhoz vagy más felekezethez tartozó magyar nyelvű és magyarul értő testvéreinket is. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Nyíregyházán Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május között 40. alkalommal rendezi meg Akadémiai Napjait. A csaknem egyhetes konferenciára a Nyíregyháza melletti Sóstófürdő parkos üdülőtelepén, festői környezetben, tisztavízű tó és élményfürdő 22. oldal

23 közelében kerül sor, témája: A szolidaritás ideje. Nem közismert az, hogy Nyíregyháza az egyházi és társadalmi segítés és gondoskodás terén az ország egyik mintavárosa. A szokásos előadások, kerekasztal-beszélgetések, vitacsoportok mellett a program fontos részét alkotja az evangélikus és a református egyház által fenntartott, példamutató emberi szolidaritásról tanúskodó szeretetotthonok meglátogatása. A helyszín módot nyújt egy beregszászi és munkácsi kirándulásra, egyben kárpátaljai testvéreink és testvérszervezetünk iránti szolidaritásunk kifejezésére. A Szabadegyetem történetében először szervezünk egésznapos kirándulást Kárpátaljára. Áldozócsütörtökön a beregszászi református templomban tartunk ökumenikus istentiszteletet, megtekintjük a város magyar intézményeit, majd megcsodáljuk a műgonddal restaurált munkácsi várat, és védője, Zrínyi Ilona emléktábláját. A hét gazdag kultúrális programja keretében hangversenyt ad Sebestyén Márta zenész barátaival, a nagyhírű nyíregyházi Cantemus kórus és Kovács László Attila evangélikus lelkész, orgonaművész, előadóestet tart Berecz András mesemondó és Pregitzer Fruzsina színművésznő, valamint Fodor Edina színművésznő, aki Krúdy Gyula emlékének szenteli műsorát. Az önköltséget vállaló jelentkezők számára szombaton külön kirándulást szervezünk, mely a tájegység néhány más nevezetességének megismerését is lehetővé teszi, mint: a Báthoryak városa, Nyírbátor, a két pompás gótikus templommal, a nagykállói zsidó és a máriapócsi görög katolikus zarándokhely, a bájos tiszaháti, erdőháti gyümölcsösök és kertek, a tarpai száraz- és a túristvándi vízimalom, a dióligetek a Tisza partján, Szatmárcseke a kopjafás temetőjével és a Kölcsey síremlékkel. És még nem is említettük a Nyírség gasztronómiai különlegességeit, amelyek felől Krúdy Gyulát javasoljuk előzetes kalauzul választani. Jelentkezését örömmel várja Puskás-Vajda Zsuzsa, Kőszegi Ábel és Szöllősy Pál a Programbizottság nevében 23. oldal

24 FELHÍVÁS A gyülekezeti alkalmainkról való rendszeresebb és pontosabb tájékoztatás érdekében a gyülekezeti nyílvántartóban levő név és címlistát folyamatosan ellenőrizzük és aktualizáljuk. Hálásak vagyunk a Hannoveri Magyar Egyesületnek azért hogy honlapjukon (www.ungvh.de) az egyházi híreinket is feltüntetik, ami nagyban elősegíti az alkalmainkról való gyors és pontos tájékoztatást. Tudjuk azonban hogy még sokan vannak gyülekezeti tagjaink közül akik továbbra is igénylik, hogy gyülekezeti lapunkat postai úton is elküldjük. Kérünk szépen minden kedves gyülekezeti tagunkat hogy értesítsék lelkigondozói szolgálatunkat az esetleges név és címváltozásról vagy azt is hogy ha már nem igényelnek postai értesítést. Sajnos törölnünk kell névjegyzékünkből azokat a címeket, amelyekről rendszeresen visszaérkeznek kiküldött leveleink! Nagyon fontosnak tartjuk a visszajelzéseiket, mert ennek megfelelően tudjuk a postaköltségeinket alakítani és a munkánkat hatékonyabban végezni. Együttműködésüket előre is köszönjük Támogatóink szíves figyelmébe Minden évben bizonyos gyülekezeti célok támogatására nagyobb erejű gyűjtést rendezünk. Az ünnepi perselypénzeket és az adományokat ez alkalommal egy színvonalasabb gyülekezeti lap indítására és az így előreláthatólag megnövekedett postaköltségeink fedezésére, valamint a,,cd Misszió beindítására szeretnénk fordítani. Ez utóbbi kezdeményezésnek a célja, hogy Isten Igéjét eljuttassuk olyan otthonokba is, ahonnan ritkán vagy egyáltalán nem tudnak eljönni az istentiszteleteinkre, de CD hangfelvételek segítségével otthon akár újra is vissza lehessen hallgatni az igehirdetést. Ezek mellett tervbe vettük, hogy egy CD összeállítást készítünk magyar költők istenes és a magyar irodalom legszebbnek tartott verseiből, mely összeállítással a szórványban élő gyülekezeti 24. oldal

25 tagjainknak a magyar irodalom terén és a lelkiekben való tájékozódásához és fejlődéséhez szeretnénk hozzájárulni. Amennyiben hasznosnak és fontosnak találják ezeket a kezdeményezéseket, kérjük támogassák ezt lehetőségük és lelkiismeretük szerint anyagiakban is. Adakozni, az istentiszteleti persely mellett a gyülekezeti körlevéllel kiküldött átutalási szelvénnyel is lehetséges, valamint a honlapunkon feltüntetett gyülekezeti bankszámlára is lehet adományokat átutalni. UNGAR.REF.SEELSORGEDIENST HANNOVER KONTONUMMER: BLZ: Kreditinstitut des Begünstigsten: POSTBANK NL HANNOVER Kérjük azokat a támogatóinkat, akiknek adójóváírás céljából elismervényre van szükségük, adományaikat a német református gyülekezet bankszámlájára utalják át, mivel csak ők állíthatják ki az adójóváíráshoz szükséges nyugtát (Spendequittung). Ahhoz, hogy a magyar gyülekezet az adományt megkapja, az átutalás jogcímeként (Verwendungszweck) feltétlenül be kell írni: Diakonie, Ungarischsprachiger Seelsorgedienst Empfänger: Ev.ref. Kirchengemeinde Hannover Konto-Nr BLZ: Sparkasse Hannover Az adományokat előre és utólag is köszönjük, és kérjük Istent, hogy áldja meg az adományozókat, az adományok célját és mindazokat is, akik hasznát veszik az adományoknak. A gyülekezeteink presbitériuma nevében: Csákvári Dániel református lelkész 25. oldal

26 Impresszum Diaszpóra az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat gyülekezeti lapja Gemeindeblatt des Ungarischen evangelisch-reformierten Seelsorgedienstes in Nordwestdeutschland Szerkeszti és a kiadásért felel: Csákvári Dániel református lelkipásztor Lelkészi hivatal címe: Sonderburgerstrasse Hannover Telefon: Mobil: / Honlap: Egyházi Hírek: Műszaki szerkesztés: Pados Gábor A fényképek Pados Gábor felvételei 26. oldal

Diaszpóra Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Gyülekezeti Lapja

Diaszpóra Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Gyülekezeti Lapja Diaszpóra Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Gyülekezeti Lapja I. évfolyam 1. szám 2008. MÁRCIUS Gemeindeblatt des Ungarischen evangelisch-reformierten Seelsorgedienstes in

Részletesebben

Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Ungarischer Reformierter Seelsorgedienst in Nord-Deutschland

Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat Ungarischer Reformierter Seelsorgedienst in Nord-Deutschland Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Ungarischer Reformierter Seelsorgedienst in Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói a hannoveri, braunschweigi, hamburgi, brémai, göttingeni

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Szabadság Krisztusban

Szabadság Krisztusban 11. tanulmány Szabadság Krisztusban december 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:1, 4; 13:8; 1Korinthus 6:20; Galata 5:1-15; Zsidók 2:14-15 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben