Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: január 1-től

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től"

Átírás

1 Közbeszerzési szabályzat Hatályos: január 1-től 1

2 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz Szabályzat személyi hatálya Szabályzat tárgyi hatálya Szabályzat időbeli hatálya Eljáró és az eljárásba bevont személyek, szervezetek A szabályzattal kapcsolatos felelősségek és kötelezettségek A közbeszerzési eljárásokban közreműködők Döntéshozó Közbeszerzési Bírálóbizottság Gazdasági csoportvezető pénzügyi feladatai Összeférhetetlenségi szabályok Általános eljárási szabályok, rendelkezések A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos közös rendelkezések Közbeszerzés tervezése A közbeszerzés értékének meghatározása (becsült érték meghatározása) Közbeszerzési Terv és a statisztikai adatszolgáltatás Előzetes tájékoztató Közbeszerzési eljárás dokumentálása Ajánlattevők ellenőrzésének rendje Közbeszerzési eljárás nyilvánossága Közbeszerzési eljárások csoportjai Alkalmazandó eljárásrend (Kbt. 19..) A közbeszerzési eljárás fajtái (Kbt. 82. ) Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai A nemzeti eljárásrend Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó egyéb rendelkezések Közbeszerzési eljárás indításának feltételei Közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje...23

3 30.Eljárás megindítása és dokumentáció elkészítése Részvételi jelentkezések/ajánlatok bontása Részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálása Az eljárást lezáró döntés meghozatala Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje Záró rendelkezések...27 Közbeszerzési értékhatárok évben...29 Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat...30 Megismerési nyilatkozat...32

4 1. Szabályzat alkalmazási köre (1) A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (a továbbiakban JIK) a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) alapján az intézmény által indított közbeszerzési eljárások rendjét az alábbiak szerint szabályozza: (2) A JIK az intézményi közbeszerzések során a központosított közbeszerzések lehetőségét folyamatosan köteles vizsgálni és amennyiben lehetséges a közbeszerzés helyben központosításáról szóló, többször módosított 20/2007. (IV. 2.) önkormányzati rendelet szabályai szerint a helyben központosított közbeszerzésekhez köteles csatlakozni. Amennyiben a csatlakozás valamely okból nem lehetséges, úgy jelen szabályzat szerint köteles az eljárást lefolytatni. (3) A JIK a közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályokkal összhangban alkotja meg jelen szabályzatát. (4) A szabályzat meghatározza a JIK által indított közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belsőellenőrzésének feladatmegosztását, felelősségi rendjét, a JIK nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. 2. Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz (1) A JIK a Kbt. 6. (1) bekezdésének b) pontja alapján, mint költségvetési szerv tartozik a Kbt. hatálya alá. (2) A szabályzat a Kbt. legfontosabb elemeit kiemelve alapvetően a JIK alapító okiratában meghatározott intézményekre vonatkozó sajátos és különös szabályokat tartalmazza, ezért azt a Kbt-vel és a vonatkozó jogszabályokkal, az Európai Unió intézményeinek közbeszerzési tárgyú rendeleteivel, irányelveivel, a Közbeszerzések Tanácsa ajánlásaival, tájékoztatóival együtt kell használni. Amennyiben a szabályzat valamely rendelkezése jogszabállyal ellentétes (jogszabályváltozás miatt), úgy az ilyen rendelkezés helyett a jogszabály megfelelő rendelkezését kell alkalmazni. (3) A közbeszerzési eljárásnak a Kbt-ben meghatározott szabályaitól csak annyiban lehet elérni, amennyiben azt a Kbt. kifejezetten megengedi. Amennyiben a szabályzat rendelkezései eltérést mutatnak a Kbt. kógens rendelkezéseihez képest, úgy a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

5 3. Szabályzat személyi hatálya (1) A szabályzat hatálya kiterjed minden a közbeszerzési értékhatárt elérő árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatás megrendelésére, (továbbiakban: közbeszerzés). (2) A JIK január 1-jétől ellátja az alábbi köznevelési intézmények gazdálkodási, pénzügyi-számviteli, működtetési, üzemeltetési, étkeztetési feladatokat: - GYEREK-VIRÁG Napközi - Hétszínvirág Napközi - Katica Bölcsőde és Napközi - KINCSKERESŐ Napközi - Koszorú Napközi - Mesepalota Napközi - Napraforgó Napközi - Napsugár Napközi - Pitypang Napközi - Százszorszép Napközi - Szivárvány Napközi - TÁ-TI-KA Napközi - Várunk Rád Napközi Az állami intézményfenntartó központ és az önkormányzat által kötött megállapodás alapján működteti az alábbi intézményeket: - Deák Diák Általános Iskola - Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium - Losonci Téri Általános Iskola (ezen belül Tanuszoda) - Budapest VIII. Kerületi Németh László Általános Iskola - Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola - Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola - Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola - Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézménye - Józsefvárosi Pedagógiai Intézet 4. Szabályzat tárgyi hatálya (1) Jelen szabályzatot kell alkalmazni azon közbeszerzésekben, amelyeket a JIK visszterhes szerződés megkötése céljából köteles lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. (2) Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésre, szolgáltatási koncesszióra, ha annak értéke a beszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat, figyelembe véve a Kbt.-ben meghatározott összeszámítási szabályokat. (3) A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésre a pénzügyi forrástól függetlenül, az alábbiak kivételével: (4) A Kbt. 9.. tartalmazza azokat az eseteket, amikor nem kell alkalmazni a Kbt. és a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait. (5) Az uniós értékhatárokat el nem ér beszerzések esetén a Kbt a tartalmazza azokat az

6 eseteket, amikor a nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást nem kell alkalmazni. (6) Az értékhatárokat a Közbeszerzések Tanácsa minden évben közzé teszi a Közbeszerzési Értesítőben (1. melléklet) 5. Szabályzat időbeli hatálya (1) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzésekre, és ezen eljárások alapján megkötött szerződésekre, továbbá az ezen eljárásokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetőleg kérelmezett előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. 6. Eljáró és az eljárásba bevont személyek, szervezetek (1) A JIK közbeszerzési tevékenységének irányítása a JIK műszaki igazgatóhelyettesének a feladat- és hatáskörébe tartozik. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a műszaki csoportvezető feladata, aki tevékenységét a jogász közreműködése mellett végzi. (2) A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek és testületek: a) a JIK, mint intézmény b) Közbeszerzési Bírálóbizottság c) az egyéb felkért közreműködők, így különösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, pénzügyi, közbeszerzési és egyéb szakértő. (3) A Közbeszerzési Bírálóbizottság: öt tagból áll. A tagokat a műszaki igazgatóhelyettes jelöli ki eljárásonként, figyelemmel a műszaki, gazdasági és jogi szakértelemre. A Bírálóbizottság esetenként tagjai közül elnököt választ. (4) A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha legalább négy tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (5) A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a Bírálóbizottság tagjai együttműködésre kötelezettek. (6) A Bírálóbizottság tagjai minden közbeszerzési eljárás megindítása előtt kötelesek a Kbt. 24 (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot aláírni. (7) Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat a műszaki csoportvezető kéri be és őrzi meg. (2. melléklet) (8) A Bírálóbizottság döntését a kisebbségi véleménnyel együtt írásban kell megadni. (9) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó vesz részt, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó minden olyan feladatot elvégezhet, amely nem tartozik a Bírálóbizottság kizárólagos hatáskörébe.

7 7. A szabályzattal kapcsolatos felelősségek és kötelezettségek (1) A JIK igazgatója felelős a jelen szabályzat elkészítéséért és kiadásáért. (2) A JIK igazgatója köteles biztosítani, hogy a) a közbeszerzési eljárások vonatkozó jogszabályoknak megfelelő lefolytatásához a szükséges feltételek rendelkezésre álljanak; b) a szabályzat mindenkor feleljen meg a vonatkozó jogszabályok által támasztott követelményeknek; c) a szabályzatban előírt rendelkezések megszegésére vonatkozó minden értesülés kivizsgálásra kerüljön; és az értesülés alapján kezdődő vizsgálat az eset összes körülményére terjedjen ki. 8. A közbeszerzési eljárásokban közreműködők (1) A közbeszerzési eljárásban közreműködő a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan munkája során tudomására jutott valamennyi információt, tényt és körülményt megőrizni köteles, azt harmadik személynek nem adhatja át, illetőleg nyilvánosságra nem hozhatja. 9. Döntéshozó (1) A JIK igazgatója a közbeszerzési eljárások döntéshozója. (2) A JIK igazgatója, Kbt. 22. (5) bekezdésének megfelelően, nem lehet a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagja. (3) A döntéshozó feladata: a) jóváhagyja a közbeszerzési tervet, az éves statisztikai összegezést, valamint a külső szakértőkkel kötendő szerződéseket; b) jóváhagyja a felhívást és dokumentációt; c) dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról; d) a Közbeszerzési Bírálóbizottság állásfoglalása és döntési javaslata alapján dönt az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról, illetve az ajánlattevő kizárásáról, meghozza az eljárást lezáró döntést, e) dönt a közbeszerzési szerződések megkötéséről és aláírja azokat; f) közbeszerzési eljárás ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás esetén kijelöli az intézmény képviselőjét. 10. Közbeszerzési Bírálóbizottság (1) A Közbeszerzési Bírálóbizottság a JIK hierarchikus szervezeti struktúrájába nem illeszkedik, független testület. (2) A Közbeszerzési Bírálóbizottság összetételét a Szabályzat 6. pontja határozza meg. (3) A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai a JIK műszaki igazgatóhelyettes által aláírt Megbízólevél alapján végzik munkájukat.

8 (4) A Közbeszerzési Bírálóbizottság testületként működik, szakvéleményét és döntési javaslatait ülésein hozza. A Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseit igény szerint tartja, melyet az elnök hív össze, az ülés céljainak megjelölésével. A bizottság döntési javaslatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottsági munkáról jegyzőkönyv készül, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálatai. (5) A Közbeszerzési Bírálóbizottság feladata: a) a felhívás, a dokumentáció és a műszaki leírás tervezetének összeállítása, jóváhagyásra történ felterjesztése; b) az értékelési részszempontok, azok súlyszámának, továbbá az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határának meghatározása; c) az értékelési részszempontok szerinti értékelési számítási módszer meghatározása; d) a felhívás esetleges módosításának és helyesbítésének elkészítése, jóváhagyásra történő felterjesztése; e) a bontási eljárás lefolytatása és az eljárás hitelesítése; f) a jelentkezők alkalmasságának, illetve alkalmatlanságának, a jelentkezések/ajánlatok érvényességének, illetve érvénytelenségének megállapításáról javaslat készítése a döntéshozó felé; g) tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás (ok) lefolytatása; h) az érvényes ajánlatok bírálata; i) a döntési javaslat összeállítása és jóváhagyásra történő előterjesztése; j) előzetes vitarendezési kérelem esetén a JIK álláspontjának kialakítása és képviselete, k) jogorvoslati eljárás megindítása esetén a JIK álláspontjának kialakítása. (6) A Bírálóbizottság munkájának eredményességéért és feladatainak maradéktalan elvégzéséért a Bírálóbizottság elnöke a felelős. 11. Gazdasági csoportvezető pénzügyi feladatai (1) Gondoskodik a hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben való közzététele költségeinek a kért értékben és időpontban történ átutalásáról. (2) Ha az ajánlati vagy ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátása díj fizetése ellenében történik, nyilvántartja a díjak befizetését; ha a dokumentáció ellenértéke visszajár, gondoskodik a visszautalásáról. (3) Ha az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, nyilvántartja az ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott díjak mértékét és a rendelkezésre bocsátás időpontját. Gondoskodik az ajánlati biztosíték vagy ha az kötelező, az ajánlati biztosíték kétszeres összegének visszafizetéséről. (4) Figyelemmel kíséri, hogy a teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor, a jó teljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, az egyéb biztosítékot a szerződéskötés vagy a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhető időpontjában rendelkezésre bocsátották-e; továbbá intézi a biztosítékokkal kapcsolatos pénzügyeket. (5) A közbeszerzési szerződés szerinti ellenszolgáltatás teljesítésénél betartja a Kbt és 131. előírásait.

9 12. Összeférhetetlenségi szabályok (1) A Kbt. 24. alapján az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. (3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkező ként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel a közbeszerzési eljárásban történ részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. (4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. Amennyiben az összeférhetetlenség ténye a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során következne be, erről a tényről az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet haladéktalanul írásban nyilatkozni köteles. (5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő: a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy jelen pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (rész-vételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 13. Általános eljárási szabályok, rendelkezések (1) A megfelelő szakértelemmel rendelkező személy: az a személy, aki a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó területen szakmai ismeretekkel, vagy a közbeszerzés területén gyakorlati tapasztalattal, szakmai (műszaki, pénzügyi, jogi stb.) ismeretekkel rendelkezik. (2) A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetőleg a szolgáltatási koncesszió. (3) Eljárásba bevont személyek: azok a személyek, akik az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő nevében részt vesznek, eljárási, vagy előkészítő cselekményt végeznek. 14. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos közös rendelkezések (1) A közbeszerzéssel, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos közös rendelkezéseket teljes körűen a Kbt. III-V. fejezete tartalmazza.

10 15. Közbeszerzés tervezése (1) A JIK köteles a költségvetési év elején legkésőbb március 31. napjáig éves összesített Közbeszerzési Tervet készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről, és azt a honlapján feltüntetni. 16. A közbeszerzés értékének meghatározása (becsült érték meghatározása) (1) Annak eldöntéséhez, hogy az adott beszerzés közbeszerzés keretében valósul-e meg (szerepeltetni kell-e a Közbeszerzési Tervben), és ha igen, milyen eljárás alkalmazandó, továbbá, hogy a JIK beszerzését a legkedvezőbb feltételekkel valósítsa meg, meg kell határozni a beszerzés becsült értékét. (2) A Kbt. 11. (1) bekezdése alapján a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt okban foglaltakra tekintettel megállapított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba be-le kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. Tilos a Kbt. vagy a Kbt. Második Része alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. (3) A becsült érték meghatározása piacfelméréssel, vagy az előző évek szakmai tapasztalatai alapján történik. (4) A becsült érték kiszámítása során mindazon beszerzés tárgyának értékét egybe kell számítani a. ami műszaki-gazdasági funkcionális egységet képez, és b. időbeli összefüggés áll fenn a beszerzés tárgyai között. (5) Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni. (6) Amennyiben az ajánlatkérő egy közbeszerzési eljáráson belül teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, minden rész értékét egybe kell számítani a közbeszerzés becsült értékének meghatározásakor. (7) Egy időben felmerül beszerzésnek kell tekinteni a közbeszerzési terv összeállításakor már ismert igényeket tekintet nélkül a beszerzés forrására. 17. Közbeszerzési Terv és a statisztikai adatszolgáltatás (1) A Közbeszerzési Terv elkészítéséhez a a 3. -ban felsorolt valamennyi intézmény vezetője minden év január 31-ig köteles eljuttatni a beszerzési igényét a műszaki igazgatóhelyetteshez., aki felelős a közbeszerzési terv jóváhagyásra történő felterjesztéséért. (2) A Közbeszerzési Tervet, és annak módosításait is a JIK igazgatója hagyja jóvá. (4) A Közbeszerzési Tervet a jogszabályban meghatározott formában és tartalommal kell elkészíteni. (5) A Közbeszerzési Terv elkészítése előtt a JIK igazgatója indíthat közbeszerzési eljárást,

11 amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. (6) A Közbeszerzési Terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A JIK a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. (7) A Közbeszerzési Tervet az év közben felmerülő igényekkel módosítani kell. (8) A Közbeszerzési Tervet, valamint annak módosítását a JIK honlapján közzé kell tenni. A Közbeszerzési Tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó Közbeszerzési Terv honlapon történ közzétételéig elérhetőnek kell lennie. A honlapon mindig csak az aktuális közbeszerzési tervnek kell elérhetőnek lennie. (9) A tárgyévet követően május 31-éig el kell készíteni az éves statisztikai összegezést, melyre a hatályos jogszabály előírásait kell alkalmazni. Az éves statisztikai összegzés elkészítése a műszaki igazgatóhelyettes feladata, melyet a JIK igazgatója hagy jóvá. 18. Előzetes tájékoztató (1) A közbeszerzési terv alapján a JIK igazgatója dönt arról, hogy a Kbt.-ben nem kötelező jelleggel meghatározottaknak megfelelően a JIK adott évre tervezett közbeszerzéseiről a külön jogszabályban meghatározott minta szerint, előzetes éves összesített tájékoztatót jelentet-e meg. Amennyiben az igazgató előzetes tájékoztató közzétételéről határoz, hirdetmény előkészítésének, elfogadásának és közzétételének szabályai megegyeznek a részvételi/ajánlati felhívásokra vonatkozó szabályokkal. 19. Közbeszerzési eljárás dokumentálása (1) A JIK minden egyes közbeszerzési eljárását annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban köteles dokumentálni. (2) A dokumentálás és a megőrzés az eljárást lefolytató műszaki csoportbvezető feladata. (3) Az eljárások során felmerült hiánypótlás, felvilágosítás, indokolás megadás. (4) A jelentkezések/ajánlatok hiányosságainak megállapítása, Bírálóbizottság elé terjesztése. (5) Az informatikai ügyintéző köteles a mindenkor hatályos Kbt.-ben meghatározott, a közbeszerezési eljárás során keletkezett, és kötelezően közzéteendő dokumentumokat elektronikusan a JIK honlapján közzétenni. (6) Az üzleti titoknak minősített adatokat és információkat bizalmasan kell kezelni. Minden egyéb adat és információ, így különösen az eljárás alapján megkötött szerződés tartalma közérdekű adatnak minősül. (7) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (Kbt. 30. (2) bekezdése), illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. 20. Ajánlattevők ellenőrzésének rendje

12 (1) A szerződés tervezetét a jogásszal ellenőriztetni kell. A JIK informatikusa köteles : (2) a végleges szerződés megkötése előtt a cégkivonatokat le kell kérni a oldalról a Kbt. 56. (1) bek. a), b), c), ka),és kb), az 57. (1) bek. d) pontok tekintetében, (3) A közbeszerzési hatóság nyilvántartásában ellenőrizni a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevőket a oldalon a Kbt. 56. (1) bek. d.) pontja tekintetében. (4) A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyilvántartásában ellenőrizni kell a köztartozásmentes adózói adatbázisról a oldalon a Kbt. 56. (1) bek. e) pontja tekintetében. (5) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyilvántartásában ellenőrizni kell, hogy az ajánlattevő a bérkompenzációt elmulasztó foglalkoztatókról a http//nyilvantartas.ommf.gov.hu oldalon a évi XCIX. tv. 6. -a tekintetében nem szerepel-e a nyilvántartásban. Az ellenőrzés eredményét írásban köteles dokumentálni, és a műszaki csoportvezetőnek átadni. (A törvény január 2. napján hatályát vesztette, de a hatályon kívül helyezése nem érinti az e törvényben meghatározott jogsértés megállapításáról hozott határozatokhoz kapcsolódó jogkövetkezmények végrehajtását.) 21. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága (1) A JIK informatikai ügyintézője köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat saját honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait), a terv vagy a módosításának elfogadását követően haladéktalanul; b) a Kbt. 9. (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket, a szerződéskötést követően haladéktalanul; c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul; e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet által történt teljesítését követ tíz napon belül. f) A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatoknak, információknak a honlapon ha a Kbt. másként nem rendelkezik a közbeszerzési eljárás lezárulásától (Kbt. 30. (2) bekezdése), illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig, ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell elérhetőnek lenniük. 22. Közbeszerzési eljárások csoportjai

13 (1) A JIK közbeszerzéseire a Kbt.-ben meghatározott általános eljárási szabályai a mérvadóak. (2) A JIK általános eljárásait eltérő szabályok szerint kell lefolytatni a beszerzés értékétől függően. E szerint különbséget kell tenni: a) uniós értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzések és b) nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések között (nemzeti eljárásrend). 23. Alkalmazandó eljárásrend (Kbt. 19..) (1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik. (2) JIK a nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásaiban a Kbt (1) be-kezdés b) pontja szerint jár el, azaz a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint a Kbt /A. -ban foglalt eltérésekkel. 24. A közbeszerzési eljárás fajtái (Kbt. 82. ) (1) A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a Kbt. XII. fejezete megengedi. A tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehet. (2) Az JIK dinamikus beszerzési rendszert hozhat létre és működtethet, amelynek célja, hogy meghatározott közbeszerzések megvalósítása érdekében lefolytatandó eljárásokban a részvételre jogosultakat előre kiválassza. A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. (3) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. 25. Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai (1) Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályait a Kbt: a) nyílt eljárás esetében a 83. -ban, b) a meghívásos eljárás esetében a okban, c) a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében a okban, d) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében a okban, e) versenypárbeszéd esetén a okban, f) keret megállapodásos eljárás esetén a okban, g) az építési koncesszióra vonatkozó különös szabályok esetében a okban határozza meg.

14 26. A nemzeti eljárásrend (1) A Kbt. Harmadik Része szerint kell eljárni az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor, valamint szolgáltatási koncesszió beszerzése esetében. A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható továbbá olyan esetben, amelyre a Kbt. III. Fejezete azt lehetővé teszi [Kbt. 18. (3) be-kezdés; Kbt. 19. (2) bekezdés]. (2) A közbeszerzési eljárások lehetnek: a) hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás, vagy b) hirdetmény közzététele nélküli eljárás. (3) A nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések a Kbt. Harmadik rész, ok alatt találhatók teljes körűen. (4) A JIK a nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásaiban a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerint jár el, azaz a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint a Kbt /A. -ban foglalt eltérésekkel. (5) Az eljárás engedélyezését követően, a Kbt ban foglalt kivétellel, ha a közbeszerzés becsült értéke árubeszerzés vagy szolgáltatás tekintetében eléri a huszonöt millió forintot, valamint építési beruházás esetében eléri a százötven millió forintot, azonban nem éri el az uniós értékhatárt, hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. (6) A JIK a Kbt (7) bekezdésében foglaltak szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására jogosult az alábbi feltételekkel: a. az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot; b. a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e rész szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna; c. Az a) pont szerinti esetben a Kbt (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlatkérő a (1) bekezdés aa) pontja szerinti esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes gazdasági szereplőt ajánlattételre felhívni (7) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, a JIK olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza a Kbt. 122/A. -ban foglalt különbségekkel. (8) A JIK az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három a szerződésteljesítésére való alkalmasság feltételeit a JIK megítélése szerint teljesíteni képes gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. (9) A Kbt (7) bekezdés a) pontja és a 122/A. szerint eljárás esetében az ajánlattevői kör kiválasztására a Bírálóbizottságot kell összehívni, amely meghatározza a választási szempontokat, amelyek a Kbt.-vel összhangban kiterjedhetnek gazdasági pénzügyi, illetve műszaki szakmai kitételekre. (10) A választási szempontok meghatározása során az ügyintéző jelen szabályzat 16.pontja

15 szerinti piacfelmérést köteles elvégezni. (11) Az ajánlattevői kör meghatározása során figyelemmel kell lenni a piacfelmérés eredményére is. 27. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó egyéb rendelkezések (1) A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó egyéb tudnivalókat a Kbt. külön fejezetekben taglalja, így különösen: a) a közbeszerzési szerződések megkötése, tartalma, érvénytelensége, teljesítése és módosítása szabályait a Negyedik Rész, b) a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályait az Ötödik Rész, c) a Közbeszerzési Hatósággal kapcsolatos rendelkezéseket a Hatodik Rész, d) a záró rendelkezéseket a Hetedik Rész tartalmazza teljes körűen. 28. Közbeszerzési eljárás indításának feltételei (1) A közbeszerzési eljárás akkor indítható, ha a JIK rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel vagy olyan biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésére fog állni. 29. Közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje (1) A közbeszerzési eljárás jogszerűségéért, illetve a különböző eljárási cselekmények végrehajtásáért az eljárásban közreműködő személyek felelősséggel tartoznak. 30. Eljárás megindítása és dokumentáció elkészítése (1) A közbeszerzési eljárás részvételi/ajánlati felhívását, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációt a műszaki igazgatóhelyettes által kijelölt ügyintéző és a JIK jogásza vagy a külső lebonyolító állítja össze a beszerzés tárgya szerinti szakmai szempontok érvényesítése mellett a pénzügyi, a közbeszerzési és az egyéb jogszabályi rendelkezések alapján. (2) A részvételi/ajánlati, ajánlattételi felhívást és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt előzetesen a Bírálóbizottság felé továbbításra kerül véleményezés céljából. A véleményt és a Bírálóbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 31. Részvételi jelentkezések/ajánlatok bontása (1) A műszaki csoportvezető a beérkezett részvételi jelentkezések, illetve ajánlatok érkeztetésének dokumentálásáról nyilvántartást köteles vezetni A bontási eljáráson a Bírálóbizottság elnöke által kijelölt személyek vehetnek részt. Ha a bontási eljáráson külső lebonyolító is részt vesz, az ő kötelessége a bontási eljáráson történtek és elhangzottak jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt.-ben előírt valamennyi részvételre jelentkező részére történő kézbesítése

16 (2) Az ajánlatokat a Bírálóbizottság értékeli. 32. Részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálása (1) Bírálóbizottsági tagok formailag bírálják a beérkezett ajánlatokat, valamint megállapítják az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) (2) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint a részvételre jelentkezés érvénytelenségét a Kbt. 74. (3) bekezdésében meghatározott esetekben. Ha az ajánlat/jelentkezés érvénytelen a Közbeszerzési Bírálóbizottság nem értékeli a bírálati szempontok szerint, azonban az eljárás dokumentumaival együtt az érvénytelen ajánlatok/jelentkezések eredeti példányát is meg kell őrizni, és irattárazni. (2) A részvételi jelentkezések/ajánlatok értékelésének keretében a Bírálóbizottság feladata a részvételi jelentkezések/ajánlatok tartalmi és formai ellenőrzése, továbbá annak vizsgálata, hogy a részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az értékelést a Bírálóbizottság a bevont szakértő (k), illetve a közbeszerzési eljárásban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakvéleményének figyelembe vételével végzi. (3) Amennyiben szükséges, adott esetben a felhívásban foglaltak alapján, valamennyi részvételre jelentkező/ajánlattevő számára azonos feltételekkel a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik a hiánypótlási felhívás összeállításáról, és az annak alapján beérkezett iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzéséről. (4) A nyilvánvaló számítási hibát tartalmazó ajánlat javításáról és a számítási hiba kijavításáról szóló ajánlattevői tájékoztatók elkészítéséről, valamit kézbesítéséről a műszaki igazgatóhelyettes által kijelölt ügyintéző gondoskodik. (5) Az ügyintéző, illetőleg a külső lebonyolító szervezet az elbírálás előkészítése keretében a részvételre jelentkezőktől/ajánlattevőktől írásbeli nyilatkozatot kér be a kizáró okkal, az alkalmatlansággal, illetőleg a felhívás vagy dokumentációban előírt nem egyértelmű lejelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. (6) Ha az ajánlat a Kbt. 69. (2) bekezdése alapján aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, a Közbeszerzési Bírálóbizottság a Kbt.-ben meghatározott szabályok szerint köteles eljárni. Amennyiben a Közbeszerzési Bírálóbizottság valamely ellenszolgáltatást kirívóan alacsonynak minősített, azt a bírálati jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. (7) Ha a Közbeszerzési Bírálóbizottság megítélése szerint az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, a Bírálóbizottság köteles a Kbt. 70. rendelkezései szerint eljárni. (8) Ha a Kbt. alapján a felhívásban előírt eredményhirdetési időpontra a részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat elbírálni nem lehet az elbírálási határidőt az illetékes ügyintéző vagy a lebonyolító szervezet egy alkalommal meghosszabbíthatja. A meghosszabbításról és annak indokairól szóló tájékoztatás megküldéséről, továbbá, ha szükséges az ajánlattevők ajánlati kötöttségének fenntartására vonatkozó nyilatkozat bekéréséről gondoskodni kell. (9) A Bírálóbizottság üléséről, az ott elhangzottakról. így különösen a szakvélemény kialakítása szempontjából lényeges körülményekről, információkról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Bírálóbizottság elnöke és tagjai aláírásukkal hagynak jóvá. (10) A Bírálóbizottság a részvételi jelentkezésekről/ajánlatokról szakvéleményt köteles készíteni, amely tartalmazza: a) az eljárás rövid ismertetése mellett a részvételre jelentkezők/ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának, a részvételre jelentkezések érvényességének

17 megítéléshez szükséges a felhívásban kért adatokat, tényeket és az ajánlatoknak az elbírálási szempontrendszer szerinti tartalmi elemeit, valamint b) az eljárást lezáró döntési javaslatot az eljárás eredményére, illetőleg az eredménytelenségére, az egyes részvételre jelentkezők alkalmasságára, illetőleg érvényességére, az eljárás nyertesének személyére. (11) Eredménytelen az eljárás a Kbt ban felsorolt esetekben. 33. Az eljárást lezáró döntés meghozatala (1) Az műszaki csoportvezető, illetőleg a külső lebonyolító állítja össze a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalához szükséges dokumentációt, amelynek tartalmaznia kell a bevont szakértő, ha van külső lebonyolító szakvéleményét, a Bírálóbizottság szakvéleményét, a Bíráló bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, az annak mellékletét képező a Bírálóbizottsági tagok indokolással ellátott- bírálati lapjait, továbbá a döntés meghozatalához szükséges valamennyi egyéb iratot. (2) A részvételre jelentkezők alkalmasságának megítélésére, illetve az eljárás eredményére vonatkozó döntést a Bírálóbizottság hozza meg. (3) A szerződés tervezetet minden esetben a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. (4) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződést (a továbbiakban: szerződés) az eljárás nyertes szervezetével a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően kell megkötni. A szerződés megkötésére az ajánlati kötöttség időtartama alatt kell, hogy sor kerüljön, azonban nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követ tíznapos időtartam lejártáig. (5) A Kbt (8) bekezdése alapján a (4) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíznapos időtartam letelte előtt is megköthet a szerződés a) ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be, és amennyiben az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra az erre vonatkozó döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte; c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 94. (2) bekezdés d) pontja alapján indították; d) a keret megállapodás alapján történ közbeszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a verseny újranyitásával valósul meg [110. (4) bekezdés b) pont]; e) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdése, vagy (4) bekezdés b) d) pontja alapján indították és a 141. (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával; f) ha a Kbt (7) bekezdés a) pontja vagy a 122/A. szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

18 (6) Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (7) A szerződést az ügyintéző által átadott dokumentáció (nyertes ajánlat, bírálati jegyzőkönyv) alapján a jogász/ügyvédi iroda véglegesíti. (8) A végleges, aláírt szerződések az ECOSTAT program Kötelezettségvállalási moduljában kerülnek iktatásra, rögzítésre, ezzel is megteremtve a nyilvántartási kötelezettséget. (9) A nyilvántartás vezetéséért az azzal írásban kijelölt személy a felelős. (10) A számla mellékletét képezi az érvényes szerződések. A bizonylatok tárolásáért az evvel megbízott ügyintéző a felelős.. (11) A szerződést előkészítő személy köteles az abban foglalt határidőket figyelemmel kísérni. Jogszerű a kifizetés abban az esetben, ha rendelkezésre áll a megkötött szerződés, a szerződés szerinti teljesítésigazolás megtörtént és jogosult által benyújtott számla kiállítása az előírásoknak megfelel. (12) Ha a szerződés alapján további teljesítés (pl. jótállás, garancia vagy egyéb kötelezettség) lehetséges, az ügyirat véglegesen nem helyezhető irattárba, hanem a további teljesítéshez nyitva álló időre határidős nyilvántartásba kell venni a határidőt megelőző 15. napig. 34.

19 Nemzeti értékhatárok alatti beszerzések (1) A nemzeti értékhatárok alatti beszerzések esetén a Beszerzési szabályzat szerint kell eljárni. 35. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje (1) A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése az intézmény független belső ellenőrének hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás szempontjainak előkészítésére, és azok elbírálás során történő érvényesítésére. (2) Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról az intézmény köteles a fenntartót haladéktalanul tájékoztatni. 36. Záró rendelkezések (1) Intézmények közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. (2) Az 1. pontban megjelöltek amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni. (3) Jelen szabályzat január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően felmerült közbeszerzések esetében kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi szabályzat hatályát veszti. Budapest, december 30. Csendes Antalné Sáfrány József gazdasági igazgatóhelyettes igazgató

20 1. melléklet Közbeszerzési értékhatárok évben nettó 100 ezer és 8 millió HUF közötti beszerzés nettó 8 millió és 25 millió HUF közötti beszerzés Árubeszerzés nettó és HUF közötti beszerzés nettó HUF fölötti értékű beszerzés Három árajánlat bekérendő NEM közbeszerzés Hirdetmény nélküli eljárások, legalább 3 ajánlattevő felhívással, DB nem értesítendő Hirdetménnyel induló, nemzeti közbeszerzési eljárás folytatandó le Hirdetménnyel induló, uniós közbeszerzési eljárás folytatandó le nettó 100 ezer és 8 millió HUF közötti beszerzés nettó 8 millió és 25 millió HUF közötti beszerzés Szolgáltatás nettó és HUF közötti beszerzés nettó HUF fölötti értékű beszerzés Három árajánlat bekérendő NEM közbeszerzés Hirdetmény nélküli eljárások, legalább 3 ajánlattevő felhívással, DB nem értesítendő Hirdetménnyel induló, nemzeti közbeszerzési eljárás folytatandó le Hirdetménnyel induló, uniós közbeszerzési eljárás folytatandó le nettó 100 ezer és 15 millió HUF közötti beszerzés Három árajánlat bekérendő NEM közbeszerzés nettó 15 millió és 150 millió HUF közötti beszerzés Hirdetmény nélküli eljárások, legalább 3 ajánlattevő felhívással, DB nem értesítendő Építési beruházás nettó és HUF közötti beszerzés Hirdetménnyel induló, nemzeti közbeszerzési eljárás folytatandó le nettó HUF fölötti értékű beszerzés Hirdetménnyel induló, uniós közbeszerzési eljárás folytatandó le 2.

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Rábapatona Község Önkormányzatának BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. szeptember 15-től TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására Eseti Közbeszerzési Szabályzat közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyúl Községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításával

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. július 30-tól Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat alapján Egységes szerkezetben a 250/2015. (VI. 30.) és 691/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatokkal

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzőjének 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 Szajol Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdés alapján

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. március 1 - től 2 BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁ- NAK SZABÁLYZATA. Hatályos 2014. január 1-től

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁ- NAK SZABÁLYZATA. Hatályos 2014. január 1-től BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁ- NAK SZABÁLYZATA Hatályos 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. Beszerzési terv:...4 3. Összeférhetetlenség...5 4. A beszerzési érték és az értékhatárok

Részletesebben

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ügyvezető igazgató: Jávorszky Iván A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY ÉS AZ SZMSZ RENDELKEZÉSEIVEL

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2015

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2015 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2015 A 2015. január 1-től hatályba lépő közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályrendszert a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és annak

Részletesebben

B Í R Á L A T I L A P

B Í R Á L A T I L A P B Í R Á L A T I L A P E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A : A KEOP-2014.-4.10.0/N Környezet és Energia Operatív Program pályázati konstrukció keretében Pitvaros községben

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Ikt.szám: 2079-0/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 20/2012. (IV. 25.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék PREAMBULUM...3 I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Berekfürdő Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. Berekfürdő Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2013.(V.27.) Önkorm.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2653 Bánk, Hősök tere 11. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 2011. november hó 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések A szabályzat célja Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető rendelkezések A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben