A Szentlélekbe való bemerítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szentlélekbe való bemerítés"

Átírás

1 Bereczki Sándor Mindenki Temploma Ta n í t á s o k 6. A Szentlélekbe való bemerítés

2

3 Bereczki Sándor A Szentlélekbe való bemerítés

4 A Szentlélekbe való bemerítés Tanítások sorozat 6. Copyright 2010 Bereczki Sándor Borító: Simon András Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger Dániel Kiadja: Mindenki Temploma, 1105 Bp, Cserkesz utca 7-9. Tel.: (+36 1)

5 Bereczki Sándor A Szentlélekbe való bemerítés Mindenki Temploma 2010

6

7 A Szentlélekbe való bemerítés Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa! Ezzel az új és megdöbbentő üzenettel szólította meg Keresztelő János honfitársait, akik kimentek hozzá a pusztába. A bűnbánatra jutott embereket vízbe merítette be, akik ekkor átélték megtisztulásukat. János még ezenkívül egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmüket: Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. (Máté 3,11) A feltámadott Jézus János szavaira utalva arra kérte tanítványait, hogy maradjanak Jeruzsálemben, mert ott fog bekövetkezni a Szentlélekbe való bemeríttetésük. Három éven át hatalmat kaptak a szolgálatok végzéséhez, de hamarosan eljön a Szentlélekbe való bemerítés ideje is. Jézus mondta: Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. (János 14,16-17) A Szentlélekbe való bemerítés 7

8 Az Úr világosan feltárta tanítványainak azt, hogy mit jelent számukra a Szentlélekbe való bemeríttetés: Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik:»ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.«(βαπτίζω, baptidzó)» Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.«(apostolok csel. 1,4-5.8) 8 A feltámadott Jézus azt hangsúlyozza, hogy a Szentlélekbe merítettek erőt kapnak. Mennyei erőben (δύναμις, dünamisz) részesülnek hit által. Mit értsünk ezen? Talán azt, hogy a tanítványok a bennük lévő pszichés erő mobilizálására, mozgósítására képesek lesznek, és így a stressz- és konfliktustűrő képességük megnövekszik? Vagy talán azt, hogy mennyei erőt kapnak szabad felhasználással, melyet mint sztárok egy kis imával könnyen működésbe tudják hozni? Vagy inkább arról van szó, hogy miután bemeríttettek a Szentlélekbe, imádkozzanak folyamatosan újabb és újabb betöltetésükért, hogy az Úr erővel és hatalommal végezze munkáját bennük és rajtuk keresztül? Tudjuk, hogy: Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róma 8,14) A Szentlélekbe és tűzbe való bemeríttetés hatalmas erőmegnyilvánulással, tüzes nyelvek megjelenésével, nyelveken szólással ment végbe Pünkösd napján az ünneplő nép jelenlétében. A megdöbbent tömeget Péter apostol emlékezteti Jóel próféta jövendölésére (Jóel 2,28-32), mely valóra vált. Miután bemeríttetett Péter apostol Szentlélekbe, túláradó életet nyert, prédikálására mintegy háromezer ember tért meg. Pünkösd, a Szentlélekbe való bemeríttetés után Péter újból megtelve Szentlélekkel (πλησθεὶς, plésztheisz, Apostolok csel. 4,8) válaszolt vádlóinak, amikor felelősségre vonták a sánta

9 gyógyulásáért. A nagy pünkösdi esemény után miért volt szüksége újra betöltetésre? Egyrészt azért, mert Péter nem birtokosa volt a Szentléleknek, hanem eszköze. Másrészt pedig azért, mert ebben a helyzetben más céllal adatott a betöltetés. Azért töltötte be az Úr, hogy a világos üzenetet teljes méltósággal át tudja adni. Korábban pedig az volt a célja a betöltetésnek, hogy a béna ember talpra álljon! Mindig céllal adatik a betöltetés! Ugyanebben a részben van szó arról, hogy a közösség tagjai is újból betöltettek Szentlélekkel, amikor imádkoztak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel (ἐπλήσθησαν ἅπαντες, eplészthészan hapantesz, Apostolok csel. 4,31). Mi volt az Úr célja a betöltetéssel ebben az esetben? Az, hogy a tanítványok a fokozott ellenállás és a fenyegetőzések ellenére bátorsággal hirdessék Isten Igéjét. megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. (Apostolok csel. 4,31) Lukács kiemeli könyvében, hogy István diakónus hittel és Szentlélekkel teljes férfi (πλήρης, plérész: tele, Apostolok csel. 6,5). A samaritánusok Fülöp prédikálása nyomán hatalmasan átélték a feltámadott Krisztus jelenlétét, a Szentlélek munkálkodott bennük, bűnbánatra jutottak, elfogadták Uruknak és személyes Megváltójuknak Jézus Krisztust, és egy Szentlélekkel teljes férfi, Fülöp által merítkeztek be. Mégis ezt a megdöbbentő dolgot olvassuk, hogy nem szállt le rájuk a Szentlélek: Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. (Apostolok csel. 8,14-16) A Szentlélekbe való bemerítés Pétert meghívta otthonába Kornéliusz római százados, aki nagyon buzgón, böjtölve kereste az Urat. Miközben az apostol 9

10 10 prédikált, leszállt a Szentlélek a százados családjára, szolgáira, a Szentlélek jelenlétének ebben az atmoszférájában mindenki hite a Feltámadott Jézusra irányult, és nyelveken szólva dicsőítették az Urat. Megdöbbenve látták ezt az apostol kíséretében lévő zsidók is. Péter az elsőként említett, bibliai kifejezéssel élve a tekintélyes apostol nem úgy értelmezte ezt a helyzetet, hogy a gazdag mondanivalójú prédikációját most félbeszakították a rajongók a nyelveken szólásukkal, és az istentiszteletet éktelenül megzavarták, hanem együtt örült velük! Nem adott olyan tanácsot, mint amit napjainkban gyakran osztogatnak az óvatos testvérek: Nagyon vigyázzatok testvérek, nehogy démoni erők hatoljanak be a nyelveken szólástokba, nehogy nyelveken káromkodjatok, mert hát ti pogányok voltatok, és pogány kultuszokon vettetek részt! Ezután Pétert felelősségre vonták az apostoltársai, nem a nyelveken szólás miatt, hanem azért, hogy zsidó létére pogány ember otthonába ment be. Az ő válasza azonban ez volt: Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. (Apostolok csel. 11,15) Ebből arra következtethetünk, hogy a kezdet nem volt rossz! Jól tesszük, ha imádkozunk azért, hogy az Úr napjainkban is úgy munkálkodjon, mint kezdetben. Miért akarnánk, hogy az Úr másképpen munkálkodjon?! Ha az egyes hívő ember és a közösség betöltetett, akkor nem valami idegen érzelmi élményben részesültek, hanem a Szentlélek irányítása alá került az életük: elküldte (ἐκπέμπω, ekpempó) őket nehéz utakra (Apostolok csel. 13,4), megakadályozta őket (κωλύω, kólűó), hogy azon a helyen szólják az igét, ahová nem küldettek (16,6), nem engedte, hogy (ἐάω, eáó) ötleteik alapján induljanak a szolgálatba. (16,7) A Szentlélek úgy vezette őket, mint a tűzoszlop Mózest és a népet. Az Úr valóságos jelenlétében éltek az üldöztetés idején is: A tanítványok azonban megteltek (πληρόω, pléroó: betölt) örömmel és Szentlélekkel. (Apostolok csel. 13,52) Ez nem hangulatváltozást eredményezett náluk, hanem az Úrral való szorosabb közösséget.

11 A hívő ember az Úr közelségében él, de nincs mindig betöltve Szentlélekkel. A Lélekbe meríttetést kegyelemből, az Úr tervének megfelelően mindig követheti az újabb betöltetés. A betöltetést mindig valamilyen céllal kapjuk. Fel kell ismernünk egy adott helyzetben, hogy mit akar az Úr. A hívőknek szükségük van arra, hogy ugyanaz a Szentlélek, Aki által újjászülettek, újra és újra betöltse őket. A betöltetés kihatással van lelki fejlődésünkre, Istennel és az emberekkel való kapcsolatainkra, erkölcsi életünkre és szolgálatainkra. Ha az Úr tölt be minket, akkor az Úr szerint fogunk élni, ha pedig a világ tölt be, akkor a világhoz szabjuk az életünket. A Szentlélekkel való betöltetéssel az Úr hatalma is működni kezd. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimás, a varázsló neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve (πίμπλημι, pimplémi: megtölt) Szentlélekkel erősen ránézett, és így szólt:»te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes újait? Most íme, az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig!«erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán. (Apostolok csel. 13,7-12) Amikor Pál tanúságot tett Sergius Paulusnak, Elimás zavaróan viselkedett, hogy megakadályozza a századost a hitre jutásban. Mit tett Pál, amikor szolgálat közben keresztbe tettek neki? Nem a dühnek, hanem a Szentléleknek adott helyt! Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve (πίμπλημι, pimplémi: megtölt) Szentlélekkel erősen ránézett (Apostolok csel. 13,9) Mi volt az Úr célja ebben a helyzetben a betöltetés- A Szentlélekbe való bemerítés 11

12 sel, miért hangsúlyozza Lukács, hogy Pál ebben az esetben betelt Szentlélekkel? A betöltetés pillanatában az Úr ítéletet hajtott végre Elimáson, aki elvesztette látását. Az ítélő Isten jelentétében jutott hitre Sergius Paulus. Természetesen az Úrnak nemcsak ez az egy módszere van arra, hogy hitre ébressze az embereket. Ebből a nehéz helyzetből aztán jó származott: az ige terjedni kezdett. Leghőbb vágyunk, hogy Isten beszéde terjedjen az elveszettek között. Panaszkodunk, hogy kemények, közömbösek az emberek Isten igéje iránt. Ha imaharcba kezdünk, és felhagyunk a panaszkodással, betöltetünk Szentlélekkel. Augustinusnak panaszkodtak a munkatársai, hogy a városban, ahol jártak nagy sötétség uralkodik. Ekkor ezt válaszolta nekik: menjetek vissza oda és világítsatok! Pál kicsinysége tudatában mindig a betöltetést kereste, ezért adhatott olyan sokat. Pál apostol Efézusban találkozott Keresztelő János néhány tanítványával, akik a bűnbánatig, a bűnbocsánatig jutottak el a bemerítés során. Csak vízbe voltak bemerítve, de a Szentlélekbe való bemerítésben nem részesültek. Komoly hívő emberek voltak, de hiányzott Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel való közösségük. Ezért kérdezte tőlük az apostol, hogy kaptak-e Szentlelket, miután hitre jutottak. Végül is kézrátétellel nyerték el a Szentlélek ajándékát. 12 Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, elérkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk:»kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?«ők így feleltek:»hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.«Ezután megkérdezte tőlük:»akkor hogyan keresztelkedtetek meg?a János keresztségével» válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt: «János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban.«Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a ke-

13 zét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak. (Apostolok csel. 19,1-6) A betöltetés kifejezést a Biblia negatív értelemben is használja: Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek (ἐπλήσθησαν, eplésztészan) irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. (Apostolok csel. 13,45) Nemcsak Szentlélekkel lehet betöltetni, hanem irigységgel is, mely áthat, és agreszszív viselkedést vált ki az emberből. Ha nem vagy betöltve Szentlélekkel, fennáll annak a veszélye, hogy az irigység fog hatalmába keríteni, és így zülleszted Isten népét, és alkalmatlanná válsz a missziói munkára. Pál apostol az efézusi hívőknek, akik bemeríttettek a Szentlélekbe, ezt írja: Teljesedjetek be Szentlélekkel. (πληρόω, pléroó: betölt, Efézus 5,18) Ennek a fontosságáról még többet is megérthetünk, ha elolvassuk Ezékiel 47,1-12 verseit. Ha az Ezékiel látomásában említett folyót átvitt értelemben a Szentlélek folyójának képzeljük el, akkor látjuk, hogy a próféta először a bokáig érő vízbe lép, majd a térdig érő vízbe jut, onnan továbbmegy, ahol derékig ér a víz, végül eljut ahhoz a ponthoz, ahonnan már csak úszva haladhat tovább. Így van ez az újjászületett emberrel is. Minden újjászületett ember ott van a folyóban, de különböző mélységig jutott el. A lelki egység rovására megy, ha emiatt egymással ellenséges viszonyba kerülnek! Ha valaki a bokáig érő vízben vesztegel, de bátortalan arra, hogy továbblépjen, nem is gondolja, hogy milyen nagy áldásokról marad le. Ha a világ felé húzó szíve azt súgja neki: Ugyan, elégedj meg azzal, amid van, akkor csak vegetáló hívőként fog élni. Sajnos, sokan ezen a szinten élik le életüket, pedig az aratásban nagy szükség volna rájuk! Szó van még az Igében a tócsákról és a pocsolyákról is. Milyen szomorú, hogy némelyek itt jól érzik magukat! Semmire nem jutnak, és senkinek nem használnak. Megtörténhet azonban az is, hogy valaki a mély vízből visszatér a bokáig érő vízbe, mert úgy érzi, hogy így kisebb lesz a felelőssége, és na- A Szentlélekbe való bemerítés 13

14 gyobb szabadsághoz jut. Ez a regresszió, visszacsúszás sok hívőt utolér az el nem rendezett bűnök miatt. A megúszni való vízben, melyben talpunk már nem ér le a folyó medrébe, ahol már egy fűszálba sem kapaszkodhatunk, kétség nélkül teljesen rá kell magunkat bízni a vízre, a Szentlélekre, Aki hatalma alatt tarja és irányítja életünket. A nagyhírű jeruzsálemi gyülekezetben is különböző lelki szinten álltak a testvérek. Voltak köztük kicsinyes és hazug Anániások és Szafírák is, de azért akadt hét Szentlélekkel teljes férfi is, akik az asztal körül szolgáltak. Így emlékezik meg erről az Írás:... válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába (Apostolok csel. 6,3). Eljuthatunk-e mi is a Szentlélekkel teljes életre, mint a bibliai emberek? Ne felejtsük el, hogy ezt a célt, maga az Úr tűzte ki elénk apostolai által: És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. (Efézus 3,19) Ne idegenkedjünk a mély víztől, a Szentlélekbe való bemeríttetéstől! Az ember ugyan sok mindent elronthat, meggyalázhat, sárba taposhat, de ez mit sem változtat Isten akaratán és dicsőségén. Ő akarja, hogy beteljesedjünk Szentlélekkel és tűzzel. Ő jót ad, nem valami ártalmasat, Jézus mondta: 14 Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle? (Lukács 11,11-13)

15 Teljesedjünk be Szentlélekkel úgy, ahogy az Írás elénk adja, és ne szabjunk feltételeket, ne írjuk elő az Urnak, hogy hogyan! És most kövessük lépésről-lépésre a próféta látomását. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért ezer könyököt, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért. Ismét lemért ezret, és átvezetett a vízen: a víz térdig ért. Újra lemért ezret, és átvezetett: a víz derékig ért. Amikor újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne: a patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem: Láttad-e emberfia? Majd viszszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem: Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög; és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott és Éngeditől Én-Eglaimig hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne és annyiféle, mint a Nagytengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg: sósak maradnak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcsfa nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el: A Szentlélekbe való bemerítés 15

16 havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. (Ezékiel 47,1-12) 16 Mit ér az életünk, ha nem termünk gyümölcsöket, ha önmagunknak élünk? Foglaljuk össze most, amiről eddig szó volt: Egyértelműen hangsúlyozzuk és valljuk, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozati vére tisztít meg minket bűneinkből, az Ige és a Szentlélek munkája által születünk újjá, azonban hozzá kell tennünk, hogy sok újjászületett ember alszik, a világgal kompromisszumot köt, és nem jut el a Szentlélekkel való betöltetésre, mécsesében fogytán van az olaj. A túláradó hívő élethez azonban szükség van a Szentlélekbe való bemerítésre, betöltetésre. Neked, az újjászületett embernek szól ez a határozott parancs: Teljesedjetek be Szentlélekkel! (Efézus 5,18) Mert Ő teszi jelenvalóvá Jézus Krisztust az életedben, és ezért tud a szeretet, öröm, békesség és a mennyei erő kiáradni belőled mások javára, épülésére. Hogyan munkálkodik az Úr azon, hogy betöltessünk Szentlélekkel? A romlott, elveszett, bűnös emberrel is célja van az Úrnak: munkálkodik azon, hogy megtérjen, megváltásban részesüljön, eljusson Jézus Krisztus megismerésére. Isten szeretetből menti meg az elveszett embert, akiért egyszülött Fiát adta. A megrepedt nádszálat sem dobja el, a haszontalan embert is megragadja és átformálja. Ebben a hitben erősít meg minket Ezékiel látomása is a 37. részben. A próféta itt az elszáradt tetemekről szól, akikben elkezdődik az Úr munkájának egy csodálatra méltó folyamata. Először az Úr Igéjét kell meghallaniuk, de ez is a kegyelem műve. A hallásra képtelenek mégis meghallják az Úr szavát, az emberek bizonyságtételét. Ezékiel látomása alapján azt érjük meg, hogy az Ige és a Szentlélek fokozatosan munkálkodik a tetemekben. Inakat, húst rak rájuk, és bőrrel borítja be őket, de ekkor még nincs lélek (, ruah) bennük. Eljön az a pillanat is, amikor az Úr ezt mondja:

17 Lelkemet adom belétek, életre keltek Az Úr Lelke kelti életre az élettelent. Olvassuk el Ezékiel látomását: Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! A Szentlélekbe való bemerítés 17

18 Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam így szól az Úr." (Ezékiel 37,1-14) 18 Az Úr hatalmas munkát végzett bennünk is, míg eljutottunk a megtérésre és újjászületésre. Szükségünk van a Szentlélekbe való bemerítésre. A világ egyre gonoszabbá válik, csak a Lélek erejével maradhatunk a keskeny úton. Kérdésünk, hogyan terjedhetne a Szentlélek tüze napjainkban? Mit kell tennünk? Egy történettel fejezem be. Egy misszionárius egy vonat fülkéjében ült. Pár perccel azelőtt érkeztek meg egy nagyváros pályaudvarára. Nagyon nehéz szívvel utazott! A munkájára, szolgálatára gondolt, amelyet már évek hosszú sora óta végzett ott Kolumbiában. Hűségesen hirdette az igét de bizony ennek alig volt valami visszhangja! Hirtelen hangos zaj riasztotta fel elmélkedéséből: több fiú érkezett a peronra. Tenyerükön tálca, megpakolva frissen sült zsemlékkel. Ide-oda futkostak a szerelvény mentén, kínálva portékájukat! Remélték, hogy az utasokat rábeszélhetik, vásároljanak belőle. De alig figyelt fel valaki a kínálatra! Amikor a vonat újra elindult, a fiúk kénytelenek voltak teli tálcáikkal elhúzódni mellőle. Ekkor a misszionárius azt látta, hogy az egyik fiú ügyesen felugrott a már mozgó vonat lépcsőjére és már benn is volt a kocsiban, az utasok között... Fogta magát, leült, kezébe vett egy zsemlét, kettétörte, és elkezdte enni. A mellette lévő úr feltekintett újságjából, mert a frissen sült zsömle finom illata elérte az orrát! Nem tartott soká, és már vette is elő a pénztárcáját... Hamarosan az egész kocsiban érezni lehetett a zsömlék illatát. Egyik utas a másik után hívta magához a fiút, és vásárolt tőle zsömlét. Amikor a vonat a következő állomáson megállt, a tálca üres volt, a fiú pénztárcája pedig tele! A misszionárius tanult valamit ettől a fiútól! Míg a többiek csak kiabálva kínálták portékájukat, ő egy jobb módszert

19 talált, hogy rábeszélje az embereket a vásárlásra! Egyszerűen leült melléjük, és hagyta, hogy a zsömle illata elterjedjen körülötte! És az illat étvágygerjesztő volt! Ezután már nem is volt szükség rábeszélésre jöttek a vásárlók maguktól is! Ezután rájött a misszionárius, hogy mit kell tennie! A Szentlélekbe való bemerítés 19

20 20

21 Források Biblia Hebraica. Rud. Kittel, Stuttgart, The Greek New Testament. United Bible Societies, Szent Biblia. Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest, Biblia Magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, Budapest, Az Új Testámentum. Dr. Budai Gergely, Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája, Budapest, The Living Bible. Paraphrased, Tyndale House Publishers, Dr. Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár. Magyar Bibliatanács, Budapest, A Szentlélekbe való bemerítés 21

22

23

24 Mindenki Temploma

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet)

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet) Út a végtelenbe Út a végtelenbe Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire (Részlet) Helikon Kiadó 2010 Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

Ki az én felebarátom?

Ki az én felebarátom? Ki az én felebarátom? Az igazgyöngy Az igazgyöngy a fájdalom szülötte : egyes kagylófajtáknak a kagylóhéjon belül oda kerülő idegen testecske lehet egy nagyobb homokszem irritálja az állat testét. Az állat

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben

Bartus László. Fesz van. A Hit Gyülekezete másik arca

Bartus László. Fesz van. A Hit Gyülekezete másik arca Bartus László Fesz van A Hit Gyülekezete másik arca A legtöbb, amit egy ember a másiknak adhat, hogy békén hagyja (B. L.) Naiv utódainknak Ez a könyv egy rendszerről szól. A szereplők a rendszer áldozatai.

Részletesebben

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET Ez volt az Úr Igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemrıl (1. vers). Mikeás nagyjából

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Új kiadás Sámuel első könyve

Új kiadás Sámuel első könyve 1 Új kiadás Sámuel első könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben