Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL"

Átírás

1 Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Global Index 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap az AlicoFunds Central Europe správ. spol., a.s. Global Index o.p.f. nyílt végű befektetési alapja, amely 2000-ben került kialakításra meghatározatlan időre mint sztenderd befektetési alap, amely megfelel az Európai Parlament és Tanács július 13-án elfogadott 2009/65/EK sz. az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló irányelvében foglalt feltételeknek. Az alap a részvényalapok kategóriájába tartozik. Az Alap a Tőkepiaci Felügyelet /Úrad pre finančný trh/ nyílt végű befektetési alap kialakításának engedélyezéséről szóló, én kiadott és étől hatályos, UFT-001/2000/KISS sz. döntése alapján án jött létre meghatározatlan futamidőre és önálló jogalanyisággal nem rendelkezik Az Alap Kezelési Szabályzata része a jelen tájékoztatónak (a továbbiakban mint Tájékoztató ). A Kezelési Szabályzat valamint a gazdálkodásról szóló éves és féléves jelentés írásban ingyenesen hozzáférhető a Társaság székhelyén és a Letétkezelő székhelyén, valamint nyilvánosan hozzáférhető a Társaság honlapján, a és az Alap befektetési jegyei Forgalmazóinak székhelyén Az Alap vagyonára az 595/2003 sz. jövedelemadóról szóló törvény hatályos rendelkezései (a továbbiakban mint jövedelemadóról szóló törvény ) és a kettős adózás elkerülésére irányuló konkrét nemzetközi szerződések vonatkoznak A befektetési alapokból származó hozamok adózását az általánosan kötelező érvényű adójogszabályok szabályozzák. Természetes személy esetén a tőkejövedelmet a befektetési jegyek kifizetéséből adódó bevételeknek a befektetési jegy-tulajdonos betétjével csökkentett összege jelenti. A Szlovák Köztársaság területén lévő forrásokból adódó fenti jövedelmet a Szlovákiában érvényes forrásadó terheli. A forrásadó jövedelemadóelőlegnek tekinthető és később a benyújtott adóbevallás útján kiegyenlíthető. A befektetési alap vagyonából történő részesedés a szlovák törvények szerinti forrásadó alá eső adózandó jövedelemnek minősül, amelynek befizetésével az adózó teljesítette adókötelezettségét. Ezen általános eljárás részleteit, illetve az attól való eltéréseket az érvényes jövedelemadóról szóló törvénnyel, valamint a kettős adózás elkerülésére irányuló konkrét nemzetközi szerződésekkel összhangban lehet megtenni. Az adózással kapcsolatos további kérdések esetén a befektető igénybe veheti az erre a tevékenységre szakosodott adószakértők tanácsadását A Társaság a befektetési jegy-tulajdonosok számára a befektetési alap vagyonából való részesedést ítél meg. A megítélt és más hozamokat minden Munkanapra vonatkozóan beszámításra kerül a már kibocsátott befektetési jegyek aktuális napi értékébe. A Társaság a befektetési jegy-tulajdonosok számára a hozamokat nem osztja szét, ezek a befektetési alapban lévő vagyon részét képezik. Az Alap vagyonából származó hozamok, amelyeket a Társaságnak kifizetett értékpapírokból, pénzpiaci eszközökből és betéti számlákból származó bevételek tesznek ki az adott naptári évre vonatkozóan beleértve a Kezelési Szabályzat 6.3. pontjában szereplő bevételeket, a Társaság naponta beszámítja az Alapban lévő vagyon nettó eszközértékébe, azaz a már kibocsátott befektetési jegyek aktuális értékébe Bizonyos befektetőkre speciális adózási szabályok vonatkozhatnak, és az Alap befektetéseiből adódó bevételek adózásának előbb felsorolt módozatai nem biztos, hogy rájuk vonatkozóan érvényesek és teljesek. Azon befektetők adózására, akiknek adóügyi illetősége nem a Szlovák Köztársaság területén van, a Szlovák Köztársaság és a befektető adóügyi illetőségének országa között megkötött, a kettős adózás elkerülésére irányuló Szerződés rendelkezései érvényesek. A Társaság ezért a befektetőnek adózási kérdésekben adótanácsadó igénybevételét javasolja A jelen Tájékoztató 1.4 pontja szerinti, az Alapba történő befektetésekből adódó jövedelem adózási szabályai az adójogszabályok módosításai következtében változhatnak Az Alap éves beszámolója az aktuális év december 31-i fordulónapjára vonatkozóan kerül összeállításra A befektetési alap könyvvizsgálója a Deloitte Audit s.r.o., amelynek székhelye Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, Statisztikai számjele: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, fejezet: Sro, aktaszám: 4444/B A befektetési jegyek adatait, elsősorban hogy milyen jogok kapcsolódnak a befektetési jegyhez, hogy a befektetési jegy milyen alapú és formájú, a Kezelési Szabályzat 9. pontja tartalmazza, a befektetési jegyek nyilvántartásának módja pedig a Kezelési Szabályzat 2.4 pontjában szerepel Az Alap a Törvénnyel összhangban kizárólag azon határozattal szüntethető meg, amellyel a Szlovák Nemzeti Bank /Národná banka Slovenska/ (a továbbiakban mint SzNB ) az Alap létrehozásának engedélyezéséről szóló határozatát visszavonja, vagy a Társaság döntése alapján, mely szerint visszaadja a SzNB előzetes hozzájárulása után kiadott, az Alap létrehozásáról szóló engedélyt vagy ha az Alap létrehozásáról szóló engedély megszűnik. A Társaság - amennyiben az előző mondat szerinti tényállás fennáll - azonnal befejezi a befektetési jegyek kibocsátását és kifizetését, lezárja az Alapban lévő vagyonnal való gazdálkodást, majd hat hónapon belül összeállítja az Alap rendkívüli beszámolóját, az Alap vagyonát értékesíti, biztosítja az Alapban lévő vagyon javára történő követelések behajtását, kiegyenlíti az Alap vagyongazdálkodásából származó valamennyi kötelezettséget, és a befektetési jegy-tulajdonosoknak kifizeti az Alap vagyonából való részesedésüket A befektetési jegy-tulajdonos nem jogosult kérni az Alap megszüntetését. 1

2 1.8. A befektetési jegyek kibocsátásának módját és feltételeit a Kezelési Szabályzat 10. pontja tartalmazza, ugyanakkor a Befektető kérelme a befektetési jegy visszaváltására a Kezelési Szabályzat szerinti határnapon 17:00 óráig tekinthető beérkezettnek Az Alapba történő soron következő befektetés céljából elegendő kitölteni és aláírni Vásárlási megbízást az Alap részére c. dokumentumot, ugyanakkor az Alapba történő további befektetések a Vásárlási megbízás kitöltése és aláírása nélkül is elküldhetők, de helyesen feltüntetett egyedi azonosítóval (variabilný symbol), amely az eredeti Vásárlási megbízás az Alap részére c. nyomtatvány száma, valamint speciális azonosítóval (špecifický symbol), amely a befektetési jegy-tulajdonos személyi számának felel meg. Az átutalási megbízásban a befektető köteles feltüntetni az egyedi azonosítót (az eredeti Vásárlási megbízás az Alap részére száma) és a speciális azonosítót (személyi szám). A határnap az a nap, amikor a pénzeszközöket az Alap folyószámláján jóváírják A Befektetési jegyek visszaváltásának módját és feltételeit a Kezelési Szabályzat 11. pontja tartalmazza. Azon körülmények, amelyek következtében a visszaváltási jog felfüggesztésre kerülhet, a Kezelési Szabályzat 13. pontjában szerepelnek A Társaság befektetési alapjai közti átlépés módját és feltételeit a Kezelési Szabályzat 12. pontja tartalmazza, ugyanakkor a befektetési jegyek aktuális értéke meghatározásának határnapja azok kifizetése esetén a Visszaváltási megbízás kézbesítésének napja. A Társaság által kezelt más befektetési alap befektetési jegyei kibocsátásának határnapja a pénzeszközök jóváírásának a napja a Társaság által kezelt más befektetési alap folyószámláján. A Társaság a befektetési jegy kifizetésének határnapja és a befektetési jegy kibocsátásának határnapja között a befektetési jegy-tulajdonos számláját nulla értéken tartja nyilván A hozamszámításra és felhasználásra vonatkozó szabályok leírását a Kezelési szabályzat 6.3 és 6.4 pontja tartalmazza Az Alapban lévő vagyon befektetési céljainak leírását a Kezelési Szabályzat 4.1. pontja tartalmazza Az Alap befektetési politikáját a Kezelési Szabályzat 4.1. és 4.2. pontja tartalmazza Az alap befektetési politikájának korlátozásait a Kezelési Szabályzat 4-6. pontjai tartalmazzák Azon eljárásokat, eszközöket és hiteleket, amelyek az Alapban lévő vagyon kezelése során igénybe vehetők, a Kezelési Szabályzat 4. és 5. pontja tartalmazza Az Alap benchmarkja nincs meghatározva Az Alapban lévő vagyon értékelésének szabályait a Kezelési Szabályzat 7. pontja tartalmazza A befektetési jegy aktuális értéke naponta kerül meghatározása, szombat, vasárnap, állami ünnepnapok és munkaszüneti napok, esetleg más napok kivételével, amelyekről a Társaság így dönt és erről a tényről a közzétételt megelőzően tájékoztatja a befektetőket a Társaság székhelyén, a Letétkezelő székhelyén és a Társaság honlapján, a címen, mégpedig legkésőbb 14 nappal e napot megelőzően. A befektetési jegy aktuális értéke megállapításának módját a Kezelési Szabályzat 9.4. pontja tartalmazza. A befektetési egység aktuális értéke megfelel a befektetési jegy aktuális árfolyamának Az eladási jutalék a befektetési jegy aktuális árfolyamának 3,9 %-a. Az eladási jutalék nem az Alap vagyonának a része, hanem a Társaságnak a befektetési jegyek kibocsátásával kapcsolatos költségeinek fedezésére szolgál és a Társaság bevételét képezi. Visszaváltás esetén a Társaság a befektetési jegytulajdonostól nem kér semmilyen visszaváltási jutalékot. A befektetési jegy vételára ezért megfelel a befektetési jegy aktuális értékének. A Társaság ezen árakat hat tizedesjegy pontossággal határozza meg A Társaság a befektetési egység aktuális értékéről, eladási áráról, vételáráról, az Alapban lévő vagyon nettó eszközértékéről szóló adatokat heti rendszerességgel a tőzsdeinformációkat közzétevő, országos időszaki sajtóban hozza nyilvánosságra A Társaságot megillető alapkezelői díj mértéke az Alapban lévő vagyon éves nettó eszközértékének legfeljebb 3,2%-a, kiszámítási módját a Kezelési Szabályzat 2. pontja tartalmazza. Az éves Letétkezelői díj, amelyet a Letétkezelői szerződés tartalmaz, az Alapban lévő vagyon nettó eszközértékének 0,336%-a. A Letétkezelői díj az Alap kötelezettségei között kerül kimutatásra minden Munkanapra vonatkozóan és a Letétkezelői szerződésben meghatározott módon és határidőig fizetendő. A Letétkezelői díj egy naptári évre vonatkozóan az Alapban lévő vagyon nettó eszközértéke alapján naponta kerül kiszámításra az alapkezelői díj és a Letétkezelői díj elszámolását megelőzően. A Letétkezelői díj havonta fizetendő harminc nappal azon naptári hónap leteltét követően, amelyre vonatkozóan kiszámításra került. A Letétkezelői díj összege egy napra vonatkozóan a következő képlet alapján kerül kiszámításra: A Letétkezelői díj egy napra eső összege = az aktuális NAV, amelyet a Kezelési Szabályzat 7.3. pontja alapján számítottak ki az Alapkezelői és Letétkezelői díj elszámolását megelőzően x (az éves letétkelezői díj %-ban megadott mértéke / 365). Az Alap kezelésével kapcsolatos költségeit, amelyek az Alap vagyonából a Letétkezelőnek vagy más személyeknek kerülnek kifizetésre, a Kezelési szabályzat 6.9. pontja tartalmazza.. 2. INFORMÁCIÓK AZ ALAPKEZELŐRŐL 2.1. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., székhelye Pribinova 10, Bratislava, Azonosítószám: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság cégjegyzékében, fejezet: Sa, aktaszám: 2637/B (a szöveg egészében mint Társaság ). A Társaság jogi formája részvénytársaság. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., a MetLife, Inc. csoport tagja A Társaság január 11-én alakult A Társaság által kezelt befektetési alapok (az o.p.f. rövidítés nyílt végű befektetési alapot jelöl ford.megj.): Global Index o.p.f., Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s. CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s. 2

3 EURO Cash dlhopisový o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s. Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s. Česky konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s A Társaság Igazgatótanácsa: Elnök: Tagok: Rastislav Podhorec Robert Kubín Marián Vaniak (egyben az Alico Services Central Europe, s.r.o. ügyvezető testületében is tisztséget visel, amely az Amslico poisťovňa Alico, a.s. társaság, mint egyedüli részvényes tulajdonát képezi) A Társaság Felügyelőtanácsa: Elnök: Tagok: Zack R. Abounassar (a Társaság egyedüli részvényesének, az Amslico poisťovňa - Alico, a.s., társaság igazgatótanácsának elnöke) Guillermo Pablo Donadini (Director - Head of Portfolio Management Unit EMEA, MetLife, Inc.) Henrich Kubička (Amslico poisťovňa - Alico, a.s. ügynökségi részlegének igazgatója) 2.5. A Társaság törzstőkéje ,00 EUR és teljes mértékben befizetésre került. 3. INFORMÁCIÓK A LETÉTKEZELŐRŐL 3.1. Az Alap Letétkezelője a Československá obchodná banka, a.s., amelynek székhelye Michalská 18, Bratislava, Azonosítószáma: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, fejezet: Sa, aktaszám 4314/B (a szöveg egészében mint Letétkezelő ). A Letétkezelő jogi formája részvénytársaság A Letétkezelő fő tevékenysége a Kezelési Szabályzat 3.1. pontjában szerepel. 4. INFORMÁCIÓK AZON SZEMÉLYEKRŐL, AKIK AZ ALAPKEZELŐ RÉSZÉRE TANÁCSADÁST NYÚJTANAK AZ ALAPBAN LÉVŐ VAGYON BEFEKTETÉSÉHEZ A Társaság nem veszi igénybe harmadik személyek tanácsadó szolgáltatását az Alapban lévő vagyon befektetéséhez. 5. INFORMÁCIÓK A HOZAM KIFIZETÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK KIFIZETÉSÉRŐL, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRŐL 5.1. A hozamok kifizetéséről szóló információkat a Kezelési Szabályzat 6.4. pontja tartalmazza. A visszaváltás biztosításának módját és az ezzel kapcsolatos eljárásmódot a Kezelési Szabályzat 11. pontja tartalmazza Az Alapról szóló információk ingyenesen hozzáférhetők a Társaság székhelyén, a Letétkezelő székhelyén, a Forgalmazók székhelyén, valamint a Társaság honlapján 6. EGYÉB BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK 6.1. A vagyon értékének alakulásáról és a vagyongazdálkodás eredményéről szóló információk Az Alap eszközértéke az adott naptári év én az Alap létrehozása óta r ,89 EUR r ,94 EUR r ,67 EUR r ,77 EUR r ,57 EUR r ,70 EUR r ,51 EUR r ,97 EUR r ,10 EUR r ,94 EUR r ,11 EUR Az Alap vagyonával való gazdálkodás hozama az adott naptári évben az Alap létrehozása óta r ,37 EUR r ,91 EUR r ,24 EUR r ,98 EUR r ,52 EUR r ,84 EUR r ,97 EUR r ,91 EUR r ,41 EUR r ,35 EUR r ,88 EUR 3

4 Az Alap befektetéseinek múltbeli hozamai nem garantálják a jövőbeli hozamokat. Az Alap vagyonának értékéről szóló adatok, valamint az Alap vagyongazdálkodásából származó hozamok adatai nem vetítik előre ezen mutatók jövőbeni alakulását. A befektetési alapokba történő befektetések különböző mértékű kockázatokkal járnak, amelyek a befektetési alap konkrét befektetési politikájával függenek össze. Az Alapba történő befektetés értéke, valamint a belőle származó hozam növekedhet, de csökkenhet is, és semmi sem garantálja az eredetileg befektetett pénzösszeg megtérülését, a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes, általa befektetett összeget. A befektetési politika célját a legnagyobb szakmai gondosság mellett sem sikerül mindig elérni. A Társaság semmilyen módon nem tudja garantálni a befektetési politika céljának megvalósulását A tipikus befektetői profil, akinek az Alap ajánlott: Az alap minden befektetői típus számára alkalmas, elsősorban azok számára, akik nem érdeklődnek, vagy nincs információjuk a tőkepiaci folyamatokról, de a befektetési alapokat megfelelő terméknek tartják befektetésük elhelyezésére. Az Alap a tapasztalt befektetők részére is alkalmas, akik az Alap befektetési politikájának megvalósítását tűzték ki célul. Az Alap befektetésre ajánlott időtávja legalább 10 év. Ha a befektető az ajánlott időtávnál rövidebb időre kíván befektetni az Alapba, nagyobb kockázatnak teszi ki a befektetését, és félő, hogy a kitűzött befektetési célt nem éri el. Ebben az esetben olyan befektetési alap kiválasztása ajánlott, amely arányosan rövidebb ajánlott időtávval rendelkezik Az Alapban lévő vagyon részvénykockázatnak, árfolyamkockázatnak, partnerkockázatnak, likviditási kockázatnak, eseménykockázatnak és műveleti kockázatnak van kitéve. Részvénykockázat a tulajdonrészt megtestesítő értékpapírok árfolyamváltozásából és azoknak az Alap vagyonára gyakorolt hatásából adódó veszteség kockázata. A részvénykockázat hatása az Alap vagyonára jelentős mértékű. Árfolyamkockázat a pénznemek árfolyamainak változásaiból és azoknak az Alap denominációs pénznemében kifejezett vagyonára gyakorolt hatásából adódó veszteség kockázata. Az árfolyamkockázat hatása az Alap vagyonára jelentős mértékű. Partnerkockázat ez a kockázati veszteség az Alap részére abból adódik, hogy a partner a megkötött ügylet keretében nem tudja teljesíteni kötelezettségeit a pénzáramok végső kiegyenlítését megelőzően az ügylet során. A partnerkockázat hatása az Alap vagyonára alacsony mértékű. Likviditási kockázat annak a kockázata, hogy az Alap vagyonában lévő pozíciót nem lehet majd eladni, megszüntetni vagy korlátozott költségen és megfelelően rövid idő alatt lezárni, amely veszélyezteti a Társaság azon kötelezettségének teljesítését, hogy a befektetési jegy-tulajdonos számára igény esetén bármikor kifizesse a befektetési jegy értékét. A likviditási kockázat hatása az Alap vagyonára a sztenderd piaci helyzet esetén alacsonynak tekinthető, romló piaci helyzet esetén azonban akár magas is lehet. Eseménykockázat előre nem látható körülmények következtében fennálló kockázat, amelyet a pénzügyi instrumentum piaci értékének csökkenése okoz váratlanul összehasonlítva a szokásos piaci magatartással. Az eseménykockázat hatása az Alap vagyonára alacsony mértékű. Műveleti kockázat a nem megfelelő belső eljárásokból és a Társaság dolgozóival és rendszereivel, vagy külső eseményekkel kapcsolatban előálló problémákból adódó veszteség kockázata. A műveleti kockázat hatása az Alap vagyonára alacsony mértékű. A Társaság a kockázatokat belsőleg kialakított vagy másoktól átvett eljárások és elemzések segítségével azonosítja és méri. A hitelkokázatot a portfólió átlagos durációján keresztül menedzseli. A hitelkockázatot neves ratingügynökségek által preferált kötvényekbe történő befektetéseken keresztül irányítja. A partnerkockázat elkerülésére kizárólag jóváhagyott partnerekkel kerül sor üzletkötésre. A likviditási kockázatot a Társaság azzal próbálja csökkenteni, hogy a befektetések lejáratát időben szétosztja és a portfóliót különböző feltételezett likviditással rendelkező eszközök között osztja szét. A műveleti kockázat többszintű ellenőrzéssel és belső kockázatkezelési folyamattal irányítható A befektetési alapok kezelésével kapcsolatos tevékenységek jegyzéke, amelyeket a Társaság más személyekre ruházhat át, a Kezelési szabályzat 2.6. pontja tartalmazza. 7. GAZDASÁGI INFORMÁCIÓK 7.1. Az Alap vagyonából fizetett díjakat a Kezelési Szabályzat 6.9. pontjában tüntettük fel. Az Alap befektetetési jegyeinek kezelésével kapcsolatosak a tulajdonos számlájával összefüggő költségek és szolgáltatások, ill. a kiegészítő szolgáltatások, amelyeket a befektetési jegy-tulajdonos fedez: Szolgáltatás típusa A díj nagysága A befektetési jegyek átvezetése Díjtalan A befektetési jegyek átruházása Díjtalan Átlépés az Alapból a Társaság által kezelt más befektetési alapba 0,20 % * Átlépés az Alapból a PineBridge Global Funds részalapjaiba 20 USD A tulajdonos számlakivonatának másolata Díjtalan A rendelkezési jog felfüggesztésének regisztrációja Díjtalan A rendelkezési jog felfüggesztése regisztrációjának megszüntetése Díjtalan * az Alapból a Társaság által kezelt más befektetési alapba történő átlépés díja a befektetési jegy eladási ára (az Alap vagyona egy befektetési egységre eső nettó eszközértékének 0,20% értékpapírtranszfer-díjjal megnövelt összege szorozva a befektető által megszerzett befektetési egységek számával) és az Alapban lévő vagyon nettó eszközértékének a befektető által megszerzett befektetési egységek számára eső értékének különbözete. 4

5 Az EUR pénznemről külföldi pénznemre vagy fordítva történő átváltás esetén a Letétkezelővel a befektetési jegyek kiadásának napján egyedileg megállapodott árfolyamon történik A befektetés minimális értéke A befektetés minimális értéke A kezdő befektetés minimális nagysága A további befektetés minimális nagysága Az Alap minimális egyenlege Összeg 150 EUR, 5 000,- CZK ill ,- HUF 15,- EUR, 500,- CZK ill ,- HUF 150,- EUR, 5 000,-CZK, ,- HUF 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8.1. Ez a Tájékoztató én lépett érvénybe és vált hatályossá a Társaság igazgatótanácsa általi jóváhagyásával Ezen Tájékoztatót a Társaság és a befektető közti szerződéses jogviszony időtartama alatt a Társaság a vonatkozó jogszabályok vagy a saját üzletpolitikájának módosításától függően módosíthatja Fogalmi vagy értelmi eltérések vagy kétségek esetén az Alaphoz vagy az Alap befektetési jegyeihez kapcsolódó bármely akár nem szlovák nyelvű - dokumentum szövegével kapcsolatban a szlovák nyelven kiadott dokumentum előnyt élvez A Társaság Igazgatótanácsa kijelenti, hogy vállalja a felelősséget a Tájékoztatóban foglalt tények teljességéért és helytállóságáért. Pozsony /Bratislava/ én Rastislav Podhorec Marián Vaniak Robert Kubín Az igazgatótanács elnöke az igazgatótanács tagja az igazgatótanács tagja 5

6 Global Index A befektetési alap Kezelési Szabályzata Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. A befektetési alap Kezelési Szabályzata az alapkezelő és a befektetési jegy-tulajdonos közötti szerződéses jogviszony idején változhat, mégpedig a jelen Kezelési Szabályzat 14. pontja alapján Fogalommeghatározások Alap Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., Global Index o.p.f. nyílt végű befektetési alapja, amely 2000-ben került kialakításra meghatározatlan időre, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló irányelvében foglalt feltételeknek. A befektetési alap megnevezésének rövidített változata Global Index vagy AFCE GI. Az alap a kötvényalapok kategóriájába tartozik. Az Alap a Tőkepiaci Felügyelet /Úrad pre finančný trh/ nyílt végű befektetési alap kialakításának engedélyezéséről szóló, én kiadott és étől hatályos, UFT-001/2000/KISS sz. döntése alapján jött létre. Társaság Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., alapkezelő, székhelye Pribinova 10, Bratislava, Azonosítószáma: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, fejezet: Sa, aktaszám: 2637/B; A Társaság jogi formája részvénytársaság és én jött létre. A Társaság a MetLife csoport tagja. Letétkezelő Tagállam Pénzintézet Tájékoztató KBI NAV SzNB /NBS/ A befektetési egység aktuális értéke A befektetési jegy aktuális árfolyama Munkanap Visszaváltás Vásárlási megbízás Visszaváltási megbízás Határnap Forgalmazó Československá obchodná banka, a.s., székhelye Michalská 18, Bratislava, Azonosítószáma: , bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, fejezet: Sa, aktaszám: 4314/B. A Letétkezelő jogi formája részvénytársaság. Az Európai Unió tagállama vagy más állam, amely az Európai Gazdasági Közösségről szóló megállapodás szerződéses partnere. Értékpapír-kereskedő, külföldi értékpapír-kereskedő kirendeltsége, bank, külföldi bank kirendeltsége, biztosító, külföldi biztosító kirendeltsége, viszontbiztosító, külföldi viszontbiztosító kirendeltsége, központi értékpapír-nyilvántartó, értékpapír-tőzsde, nyugdíjalap-kezelő, kiegészítő nyugdíjbiztosító az általánosan kötelező érvényű jogszabályok vonatkozó rendelkezései értelmében, amelyek ezen szervezetek vállalkozását szabályozzák a Szlovák Köztársaság területén, és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező szervezetek, amelyek a székhelyük szerinti ország hatóságainak felügyeleti jogkörébe tartoznak. Az Alap Tájékoztatója. Kulcsfontosságú információk az Alap befektetői számára. Az Alapban lévő vagyon nettó eszközértéke. Szlovák Nemzeti Bank /Národná banka Slovenska/ az egy befektetési egységre eső NAV. A befektetési jegy aktuális árfolyama egyenlő a befektetési egység aktuális értékével. Minden nap a szombat, vasárnap, állami ünnepnap és/vagy munkaszüneti nap, esetleg más nap kivételével, amelyről a Társaság így dönt és a Tájékoztatóban meghatározott módon ezt a tényt közli a befektetőkkel legkésőbb 14 nappal az adott napot megelőzően. Az Alap befektetési jegyének kifizetése a befektetési jegy-tulajdonos kérésére. A befektető kérelme a befektetési jegyek kibocsátására A befektetési jegy-tulajdonos kérelme a befektetési jegyek kifizetésére/átvezetésére A befektetési jegy aktuális értéke meghatározásának napja; Az a Munkanap, amikor a Társaság befogadta a teljes és jogosult személy által aláírt írásos Vásárlási megbízást és ezzel egy időben ezen befektető pénzeszközei a befektetési jegy eladási árának mértékében jóváírásra kerültek az Alap Letétkezelőnél vezetett folyószámláján, vagy a Társaság befogadta a teljes írásos Visszaváltási megbízást. Azon személy, aki a 186/2009 Z.z. sz. pénzügyi közvetítésről és pénzügyi tanácsadásról szóló többször módosított törvény hatályos rendelkezései értelmében jogosult pénzügyi közvetítői szolgáltatást nyújtani, és akinél benyújtható a Vásárlási megbízás, vagy a Visszaváltási megbízás. A Forgalmazók jegyzéke elérhető a Társaság honlapján, a honlapon. Törvény 1. Preambulum A. 203/2011 sz., a kollektív befektetési formákról szóló törvény hatályos rendelkezései. 6

7 Ez a Kezelési Szabályzat a befektetési jegy-tulajdonos és a Társaság közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A befektetési jegy-tulajdonos elfogadja a jelen Kezelési Szabályzat rendelkezéseit. 2. Az Alap kezelése és a Társaságot megillető alapkezelői díj 2.1. A Társaság az Alapot a jelen Kezelési Szabályzatban, a Tájékoztatóban, és a KBI-ben meghatározott módon és feltételekkel, valamint az általánosan kötelező érvényű jogszabályok, elsősorban a Törvény rendelkezései értelmében kezeli az Alapot. Az Alap kezeléséért a Társaságot alapkezelői díj illeti meg A Társaság jogosult az alapkezelői díjra, ugyanakkor a Társaság alapkezelői díja az Alap egy éves kezeléséért az Alap vagyona átlagos nettó eszközértékének 3,2%-át teszi ki. Az alapkezelői díj aktuális értékét a Tájékoztató tartalmazza. Az alapkezelői díj az Alap kötelezettségeként minden Munkanapra vonatkozóan kiszámításra és elszámolásra kerül, ugyanakkor minden naptári hónapra vonatkozóan az adott naptári hónap leteltét követő 30 napon belül fizetendő. E határidő be nem tartásával a Társaság alapkezelői díjhoz való jogosultsága nem szűnik meg Az alapkezelői díj nagysága az adott Munkanapra vonatkozóan a következő képlet szerint kerül kiszámításra: Az alapkezelői díj adott Munkanapra eső összege = [az aktuális NAV, amelyet a Kezelési Szabályzat 7.3. pontja alapján számítottak ki az Alapkezelői és Letétkezelői díj elszámolását megelőzően x (az éves letétkelezői díj %-ban megadott mértéke / 365)] x az Alap utolsó értékelése óta eltelt naptári napok számával A Társaság a dematerializált befektetési jegyek önálló nyilvántartásának keretében (a továbbiakban mint Önálló nyilvántartás ) a Törvény értelmében vezeti a dematerializált befektetési jegyek tulajdonosainak számláit, a befektetési jegyekhez kapcsolódó zálogjogok Önálló nyilvántartását és a befektetési jegyekhez kapcsolódó tulajdonjog-átruházások Önálló nyilvántartását. 2.5.A Társaság nem ruházza át valamennyi, az Alap kezelésével kapcsolatos tevékenységét, vagy a tevékenységek egy részét olyan mértékben, amelynek következtében már ne tudná teljesíteni feladatát, amelyre az alapkezelői tevékenység folytatására kiadott engedélye vonatkozik A Társaság a vállalkozási tevékenységével kapcsolatos hatékonyabb teljesítménye érdekében a Törvény értelmében megkötött szerződés alapján az ezen feladatok ellátására jogosultsággal rendelkező más személyt is megbízhat a következő feladatok ellátásával: a) igazgatási feladatok: - az Alap könyvvitele, - Az Alapban lévő vagyon értékének meghatározása és az Alap befektetési egysége értékének meghatározása, - Az Alapban lévő vagyonnal összefüggő adókötelezettségek teljesítésének biztosítása, - a dematerializált befektetési jegy-tulajdonosok jegyzékének vezetése Önálló nyilvántartás keretében, - az Alapban lévő vagyonnal való gazdálkodásból származó hozamok szétosztása és kifizetése, - az Alap befektetési jegyeinek kibocsátása és kifizetése, - az Alap befektetési jegyeinek kibocsátásáról vagy kifizetéséről szóló szerződések megkötése és azok kiegyenlítése, - az üzleti kommunikáció vezetése, - a befektetők tájékoztatása és panaszok intézése, és/vagy b) a befektetési jegyek forgalmazása és az Alap népszerűsítése. 3. Letétkezelő 3.1. A Letétkezelő alapvető kötelezettségei és tevékenységei a Letétkezelői szerződés alapján elsősorban az Alap folyószámlájának vezetése a meghatározott pénznemben, amelyen keresztül valamennyi pénzmozgás, kifizetés és átutalás megvalósul, amelyek az Alap vagyonát képezik, ellenőrzési tevékenység a Törvény értelmében és az ezzel összefüggő tevékenységek, valamint a letéti őrzés. A Letétkezelő ezen kívül az Alap számára Önálló nyilvántartás keretében vezeti az Alap kibocsátójának jegyzékét A Letétkezelő jogosult a Letétkezelői díjra, ugyanakkor a Letétkezelői díj nagysága a Letétkezelő egy éves tevékenysége után a Letétkezelői szerződésben kerül megállapításra és az Alapban lévő vagyon nettó eszközértékének legfeljebb 0,120%-át képezi. A Letétkezelői díj aktuális mértékét a Tájékoztató tartalmazza. A Letétkezelői díj mint az Alap kötelezettsége kerül elszámolásra minden Munkanapon, és a Letétkezelői szerződésben meghatározott határidőkön belül fizetendő A Letétkezelői díj egy éves mértékét a Tájékoztató tartalmazza és magában foglalja a hozzáadottérték-adót a 222/2004 Z.z. sz. hozzáadottérték-adóról (ÁFA) szóló törvény hatályos rendelkezései értelmében A Letétkezelő jogosult a Társaságtól igényelni annak igazolását, hogy megfelel a Törvény és a jelen Kezelési Szabályzat által meghatározott feltételeknek, amelyek szükségesek a megbízás teljesítéséhez, ugyanakkor az Alap vagyonával való rendelkezésre vonatkozó megbízásoknak (az ügyletek pénzügyi és vagyoni kiegyenlítésére vonatkozó megbízások és az Alap számláiról vagy számláira történő pénzátutalásokra vonatkozó megbízások) egyértelmű és érthető információkat kell tartalmazniuk, amelyek szükségesek azok megfelelő elvégzéséhez, elsősorban e megbízásokból nyilvánvalónak kell lenni, hogy az Alap vagyonával való rendelkezésre vonatkoznak. Ha a Letétkezelő kérelmére a Társaság nem igazolja e feltételek teljesítését, a Letétkezelő a megbízást nem teljesíti Ha a Letétkezelő a tevékenysége során megállapítja, hogy a Társaság megsértette a törvényt, vagy az Alap Kezelési Szabályzatát, erről a tényről haladéktalanul tájékoztatja a SzNB-ot és a Társaságot. A Letétkezelő köteles haladéktalanul tájékoztatnia SzNB-ot a törvény szerinti limitek átlépéséről még akkor is, ha az a törvénnyel összhangban történt és minden olyan tényről, amely jelentősen befolyásolhatja az Alap befektetési jegyeinek aktuális árfolyamát. A befektetési jegyek aktuális árfolyama jelentős befolyásolásának az Alap kockázati profiljára figyelemmel az tekinthető, ha a befektetési egység aktuális árfolyamának változása az adott napon az előző Munkanaphoz viszonyítva meghaladja az 10%-ot 4. A Társaságnak az Alap vagyonával kapcsolatos befektetési politikájának iránya és célja 7

8 4.1 A Társaság az Alap pénzeszközeit elsősorban részvényekbe, azon belül is külföldi kollektív befektetési vállalkozások értékpapírjaiba fekteti (elsősorban ETF jelzésű szabályozott piacokon forgalomban lévő alapokba), amelyek a világ gazdaságilag fejlett országainak részvényindexeit követik, mégpedig az Alap kockázati profiljával összhangban annak érdekében, hogy a pénzügyi instrumentumokból és a pénzügyi instrumentumok növekményéből hozamkamatot érjen el az ajánlott (a Tájékoztatóban és a KBI-ben szereplő) befektetési időtávon belül. 4.2 A Társaság az Alap vagyonát EUR-ban, USD-ben és/vagy JPY-ben denominált eszközökbe fekteti. A külföldi pénznemekbe történő befektetések szokványos feltételek mellett árfolyamkockázattal szemben nem biztosítottak. Az Alap nem rendelkezik regionális, sem ágazati specializációval. Az Alap célja nem az, hogy bármilyen pénzügyi mutatót másoljon és a befektetések kiválasztásánál sem követ semmilyen pénzügyi mutatót, hanem aktív hozzáállást érvényesít a befektetésekhez. 5. Az eszközök meghatározása, a kockázat korlátozása és diverzifikációja 5.1. Az Alap vagyona EUR-ban, USD-ben és/vagy JPY-ben denominált részvényekbe fektethetők, mégpedig elsősorban külföldi kollektív befektetési vállalkozások értékpapírjaiba (elsősorban ETF jelzésű szabályozott piacokon forgalomban lévő alapokba), amelyek a világ gazdaságilag fejlett országainak részvényindexeit követik, valamint ezen országok szabályozott, nyilvános piacain befogadott társaságok részvényeibe. A részvényekbe történő befektetések mértéke az Alap vagyonának legalább 80%-át teszik ki Az Alapban lévő vagyon folyószámlabetétekbe és egy éven belüli lejáratú bankbetétekbe is fektethető elsősorban a Szlovák Köztársaság területén székhellyel rendelkező bankokban vagy Tagállamban székhellyel rendelkező külföldi bankokban. A bankbetétek összértéke a befektetési stratégia keretében az Alapban lévő vagyon értékének legfeljebb 20%- át érheti el Az Alapban lévő vagyon az árfolyamkockázat elleni biztosítás céljából szabályozott piacokon kívüli pénzügyi származékokba is fektethető deviza forwardok formájában, ugyanakkor ezen pénzügyi származékok esetében a partner befektetői ratinggel rendelkező kereskedelmi bank vagy külföldi kereskedelmi bank, amely egyben a MetLife csoport keretében elfogadott belső befektetési szabályzatai által jóváhagyott szervezet, mégpedig olyan feltétellel, ha ezen pénzügyi származékok naponta értékelésre kerülnek és ez az értékelést a Törvény alapján hitelesítették és azok bármikor eladhatók, pénzzé tehetők vagy más ügylet útján lezárhatók azok piaci árfolyamán a Társaság kezdeményezése alapján A befektetési jegy-tulajdonosok érdekeivel összhangban az Alap befektetési jegy-tulajdonosai folyamatos kifizetése biztosításának érdekében az Alapban lévő vagyon javára kölcsön vagy hitel vehető fel olyan futamidőre, amely feltétlenül szükséges a kölcsön- vagy hitelfelvétel céljának elérése érdekében és a hitel- vagy kölcsönfelhasználás jogosultságától számított nem több mint egy évre. A hitelnyújtó partner csak a Szlovák Köztársaság területén székhellyel rendelkező kereskedelmi bank vagy Tagállam területén székhellyel rendelkező külföldi bank lehet. Ez az eljárás csak rendkívüli körülmények esetén lehetséges, ha az Alapban lévő eszközök kényszerértékesítése nem valósítható meg tekintettel a piaci feltételek alakulására, illetve ha az ilyen értékesítés jelentősen negatív hatással volna az Alap teljesítőképességére Az Alapban lévő vagyon átruházható értékpapírokba fektethető be, amelyekkel a külföldi értékpapírtőzsdéken jegyezett értékpapírok piacán vagy más, nem tagállam területén lévő szabályozott piacokon kereskednek, amennyiben ezen a külföldi értékpapírtőzsdén vagy más, nem tagállam területén lévő szabályozott piacokon a Törvény értelmében rendszeres kereskedés folyik, a nyilvánosság számára nyitott és a tőzsde vagy más szabályozott piac a székhelye szerinti ország illetékes felügyeleti hatóságának engedélyével működik. Ezen tőzsde vagy más szabályozott piac kereskedelmi neve a Törvény szerint a jelen Kezelési Szabályzat 1. sz. mellékletében szerepel Az Alapban lévő vagyon új értékpapír-kibocsátásból származó átruházható értékpapírokba is befektethető, amelyek kibocsátási feltételei tartalmazzák azt a kötelezettséget, hogy kérelmezni fogják ezen értékpapírok Törvény szerinti szabályozott piacokon vagy külföldi értékpapírtőzsdén jegyzett értékpapírpiacon történő kereskedését és minden körülményből nyilvánvaló, hogy ezen értékpapír befogadása a jelen pont szerint a kibocsátást követő egy éven belül megvalósul. Ezen tőzsde vagy más szabályozott piac kereskedelmi neve a Törvény szerint a jelen Kezelési Szabályzat 2. sz. mellékletében szerepel. 6. Az Alapban lévő vagyonnal való gazdálkodás alapelvei 6.1. Az Alapban lévő vagyon kezelését a Társaság önállóan, saját nevében és az Alap befektetési jegy-tulajdonosainak érdekében végzi a Törvény szerint Az Alap számviteli időszaka a naptári év Az Alapban lévő vagyonból származó hozamokat elsősorban az értékpapírokból és pénzpiaci eszközökből származó tőkenyeresége, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamathozamai, folyószámlák és bankbetétek kamatai, valamint az Alapban elszámolt további hozamok teszik ki a 431/2002 Z.z. sz. számviteli törvény hatályos rendelkezései értelmében (a továbbiakban mint számviteli törvény) és amely hozamok közvetlenül összefüggnek az Alapban lévő vagyon fölötti rendelkezéssel. Ezek nagyságát a Társaság a számviteli iratokból és kimutatásokból állapítja meg Az Alapban lévő vagyonból származó bevételeket, amelyeket a Társaságnak az adott naptári évben kifizetett értékpapírok és pénzpiaci eszközök, valamint a betéti számlák hozamai tesznek ki beleértve a jelen Kezelési Szabályzat 6.3. pontja szerinti hozamokat, a Társaság a Törvény értelmében folyamatosan beszámítja a NAV értékébe, azaz a már kibocsátott értékpapírok aktuális árfolyamába Az Alapban lévő vagyon kezelésénél a Társaság a Törvénnyel és az Alap befektetési politikájával összhangban jár el. Az Alap vagyonának kezeléséhez szükséges taktikai döntéseket a Társaság befektetési bizottsága hozza meg betartva az Alapban lévő vagyon diverzifikációjára vonatkozó limiteket, amelyeket a jelen Kezelési Szabályzat tartalmaz, valamint a MetLife Alico csoporton belül meghatározott limiteket, az általánosan kötelező érvényű rendeleteket és a Társaság belső befektetési irányelveit. A Társaság befektetési bizottsága, amelynek tagjai elsősorban a befektetések irányításáért felelős munkatársak, így a rendszeres találkozóin elsősorban értékeli az Alap portfóliójának aktuális struktúráját és meghatározza 8

9 az új befektetési stratégiát a pénzpiacok eddigi és várható alakulása alapján. Egy konkrét befektetési eszköz vásárlására ill. értékesítésére előnyösségének elemzését követően kerül sor, amely kiterjed a piaci helyzet egészére, az adott befektetési eszköz jellemzőinek és árának elemzésére, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hitelminőségére (a Standard&Poor s, Moody s és a Fitch és/vagy más hitelminősítők értékelései alapján, amelyeket a MetLife Alico csoporton belül alkalmaznak), a portfólió állapotára és az Alap likviditására, valamint ezen ügylet várható hatására az Alap portfóliójának struktúrájára és teljesítőképességére. A befektetési eszközök jellemzői, beleértve az ETF jelzésű szabályozott piacokon forgalomban lévő alapokat, ill. az, hogy milyen módon másolják az egyes ETF-ek a részvényindexeket, a nyilvánosan hozzáférhető források alapján kerül megítélésre, beleértve a Bloomberg információs rendszert is. Az elemzés elvégzése után a befektetési eszköz tulajdonképpeni vásárlását ill. értékesítését meg kell előznie egy vizsgálatnak, hogy az ügylet összhangban van-e az érvényes törvényi szabályozással és a MetLife Alico csoporton belül meghatározott limitekkel Az Alap vagyonát képező értékpapírokhoz kapcsolódó szavazati jogok érvényesítési stratégiájának leírása ingyenesen hozzáférhető a Társaság székhelyén. A stratégia alapján elfogadott intézkedésekről szóló részletes információkhoz a befektető Társaság székhelyén benyújtott írásos kérelem alapján ingyenesen juthat hozzá A Társaság az Alapban lévő vagyont nem használja fel olyan kötelezettségek fedezésére vagy kifizetésére, amelyek közvetlenül nem függnek össze ennek a vagyonnak a kezelésével A Társaság nem szerezheti meg saját vagyonába, sem az Alap vagyonába más, a Társaság által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeit Az Alapban lévő vagyon kezelésével összefüggő költségek közé a jelen Kezelési Szabályzat 2.2. pontja szerinti alapkezelői díj és a jelen Kezelési Szabályzat 3.2. pontja szerinti Letétkezelői díj mellett beszámításra kerülnek: i) az Alapban a számviteli törvénnyel összhangban elszámolt költségek ii) díjak: - bank vagy külföldi bank kirendeltségének díjai (számlavezetési díj, a számlakivonatok díja, tranzakciós illeték, a felvett hitelek és kölcsönök kamatai) - a Letétkezelő díjai (az értékpapírügyletek beszerzésének és kiegyenlítésének díjai: értékpapírok értékesítése és vásárlása, a letéti őrzés díja, az Alap kibocsátói jegyzéke vezetésének díja Önálló nyilvántartás keretében). - a Törvény szerinti szabályozott piacnak fizetendő díj, - az értékpapír-ügyletek kiegyenlítését biztosító szervezetnek fizetendő díj (az ügyletek kiegyenlítésének díja), - a könyvvizsgálónak fizetendő díj az Alap éves beszámolójának könyvvizsgálatáért. 7. Az Alapban lévő vagyon értékelése 7.1. Az Alap vagyonában lévő értékpapírok, pénzpiaci eszközök és pénzügyi származékok értékének meghatározásakor a Társaság a Törvény és további általánosan kötelező érvényű jogszabályok szellemében jár el. Az Alapban lévő vagyon értékét a Társaság a Letétkezelővel együttműködve megfelelő szakmai gondossággal állapítja meg, elsősorban az értékpapírok, pénzpiaci eszközök és pénzügyi származékok szabályozott piacokon elért árfolyamainak és árának alapján a Törvény értelmében A Társaság a NAV értékét, az Alapban lévő vagyon értékét és az Alap befektetési egységének aktuális értékét rendszerint minden Munkanapra vonatkozóan megállapítja, amennyiben a Társaság részéről nem következnek be befolyásolhatatlan és váratlan események, legalább azonban hetente egyszer A NAV az adott T Munkanapra vonatkozóan a következő képlet alapján kerül kiszámításra: NAV értéke T Munkanapra = az Alapban lévő vagyon értéke T Munkanapra vonatkozóan az Alapban lévő kötelezettségek T Munkanapra vonatkozóan 7.4. A befektetési egységének aktuális értéke T munkanapra vonatkozóan a következő képlet alapján kerül kiszámításra: A befektetési egység aktuális értéke T munkanapon = NAV értéke T Munkanapon / (a T munkanapon kibocsátott befektetési egységek száma a T munkanapon visszaváltott befektetési egységek száma) 7.5. A befektetési jegy-tulajdonos a befektetési egység aktuális értékéről a Társaság székhelyén, a Társaság honlapján, a weboldalon és a tőzsdei információkat közlő országos hatósugarú időszaki sajtón keresztül legalább hetente kétszer tájékozódhat A Társaság a befektetési egység aktuális értékét hat tizedesjegy pontossággal állapítja meg Az Alap vagyonának és kötelezettségeinek értékelésénél elkövetett hibák megállapításakor vagy a befektetési jegy aktuális árfolyamának megállapításakor a következőképpen kell eljárni: - abban az esetben, ha a Társaság utólagosan hibát fedez fel az Alap vagyonának és kötelezettségeinek értékelésében vagy a befektetési egység aktuális értékének kiszámításában, a Letétkezelővel együttműködve kiszámítja a befektetési egység helyes értékét és a Társaság igazgatótanácsa haladéktalanul dönt a befektetési jegytulajdonosok kártalanításának módjáról. A Társaság a befektetési jegy-tulajdonosokat a Társaság pénzeszközeiből kártalanítja, - ha a befektetési jegyek kibocsátásakor a befektetési jegy-tulajdonos kárára keletkezik eltérés, a Társaság a befektetési jegy-tulajdonost úgy kártalanítja, hogy eladási jutalék felszámítása nélkül befektetési jegyet bocsát ki az eltérés mértékében, - ha az eltérés a befektetési jegyek kifizetésekor keletkezik a befektetési jegy-tulajdonos kárára, A Társaság a befektetési jegy-tulajdonost pénzbeli kártalanításban részesíti az elétérés mértékében, - ha a befektetési jegyek kifizetésekor a befektetési jegy-tulajdonos javára szól a különbség, a Társaság a befektetési jegy-tulajdonost írásban felkéri a különbözet visszafizetésére, ugyanakkor a Társaság a saját vagyonából származó pénzeszközökkel az Alap vagyonát e különbség mértékében feltölti, 9

10 - Amennyiben a Társaság utólagosan eltérést állapít meg a befektetési egység aktuális árának meghatározásánál és a befektetési jegy-tulajdonos vesztesége nem haladja meg az 1 -t, nem köteles ebből az eltérésből adódó különbözetet a befektetési jegy-tulajdonos esetén figyelembe venni a befektetési egység aktuális értékének meghatározásakor. 8. Az Alap vagyongazdálkodásról szóló éves és féléves beszámoló közzétételének módja és tájékoztatás arról, hogy ezek a beszámolók hol hozzáférhetők 8.1. A Társaság az Alap vagyongazdálkodásáról szóló jelentést az adott naptári évre vonatkozóan legkésőbb a naptári év letelte utáni négy hónapon belül hozza nyilvánosságra ( éves beszámoló ) és a naptári év első hat hónapjára vonatkozó jelentést az Alap vagyongazdálkodásáról a naptári év első hat hónapja után következő két hónapon belül ( féléves beszámoló) teszi közzé Az Alap vagyongazdálkodásáról szóló éves és féléves jelentés írásos formában ingyenesen hozzáférhető a Társaság székhelyén, a Letétkezelő székhelyén és a Forgalmazók székhelyén és közzéteszik a Társaság honlapján, a is. 9. Befektetési jegy 9.1. A befektetési jegy olyan értékpapír, amely a befektetési jegy-tulajdonos az Alapban lévő vagyon egy befektetési egységére szól. A befektetési jegyhez a befektetési jegy-tulajdonosnak az Alapban lévő vagyon megfelelő üzletrészéhez kapcsolódó joga illetve az ebből a vagyonból való részesedésének joga társul. A befektetési jegy a befektetési jegytulajdonos nevére szól és dematerializált formában kerül kibocsátásra. A befektetési jegy értéke EUR pénznemben van kifejezve. A befektetési jegy-tulajdonosok jegyzékét a Társaság vezeti A befektetési egység kibocsátási névértéke az Alap létrejöttekor 0, EUR-t tett ki Az Alap befektetési jegyeivel nem kereskednek szabályozott piacokon és nem kerültek besorolásra a sokoldalú kereskedelmi rendszer jegyzékébe sem A befektetési jegyeket a Törvény értelmében Önálló nyilvántartás keretében tartják nyilván. Az Önálló nyilvántartás folyamatát és módját a Társaság és a Letétkezelő közös üzemeltetési szabályzata tartalmazza, amely Társaság székhelyén, weboldalán, a honlapon, a Letétkezelő székhelyén és weboldalán, a honlapon hozzáférhető. 10. A befektetési jegy kibocsátása A befektetési jegyet a Társaság adja ki a hiánytalan és jogosult személy által aláírt Vásárlási megbízás alapján, amelyet a Társaság székhelyére juttattak el. Azon információt, hogy az adott Munkanapon mely óráig tekinthető a Vásárlási megbízás beérkezettnek a Társaság székhelyére, a Tájékoztató tartalmazza. Ha a Vásárlási megbízás kézbesítésének napja nem esik Munkanapra, a Vásárlási megbízás a legközelebbi soron következő Munkanapon tekintendő beérkezettnek a Társaság székhelyére. A kibocsátott befektetési jegyek számát a Társaság határozza meg a befektetőnek az Alap folyószámláján jóváírt pénzeszközeinek a jelen Kezelési Szabályzat pontjában meghatározott eladási jutalékkal csökkentett összege és a befektetési jegy határnapi aktuális árfolyamának hányadaként. A befektetési jegyek száma egész számokra lefelé kerekítődik és a kerekítésből adódó különbözet az Alap vagyonának részét képezi. A Társaság a befektetési jegyet annak eladási árán bocsátja ki haladéktalanul A Vásárlási megbízást a befektető személyesen vagy küldemények kézbesítésére jogosult szervezet útján juttathatja el a Társaságnak. A Vásárlási megbízás alapján a befektető pénzeszközeit adott összegben átutalja az Alap Letétkezelőnél vezetett folyószámlájára A Társaság a befektetési jegy kibocsátását megelőzően a befektetőtől eladási jutalékot igényelhet, legfeljebb azonban a befektetett összeg 5%-ának mértékében (a továbbiakban mint eladási jutalék ). Az eladási jutalék a Társaság bevételét képezi. A Társaság jogosult a befektetőkkel való egyenlő bánásmód elvének érvényesítése során ezt csökkenteni tekintettel a befektetési alap Forgalmazójára. Az eladási jutalék aktuális értékét a Tájékoztató és a KBI tartalmazza. Az eladási jutalék Határnapon kerül elszámolásra A befektetési jegy határnapi aktuális árfolyamának és az eladási jutaléknak az összege adja meg a befektetési jegy eladási árát. A befektetési jegy eladási ára két tizedesjegyre kerekítődik. A befektetési jegy eladási árát a befektető a pénzeszközök jóváírásával fizeti ki az Alap Letétkezelőnél vezetett folyószámlájára (átutalással, készpénz betét formájában vagy postai utalványon), amelynek száma a Vásárlási megbízásban van feltüntetve. A befektetési jegy csak a teljes vételár kifizetését követően bocsátható ki. Abban az esetben, ha a befektetési jegy eladási ára az írásos Vásárlási megbízásnak a Társaság székhelyére történő kézbesítésének napjától számított 90 napon belül nem kerül jóváírásra az Alap folyószámláján, a Társaság fenntartja a jogot e Vásárlási megbízás elutasítására. Az Alapba történő minimális kezdő befektetés összegét a Tájékoztató tartalmazza A Társaság elsősorban abban az esetben utasíthatja el a befektetési jegy kibocsátását, ha szokatlanul magas összegről van szó vagy fennáll a gyanú, hogy a pénzeszközök bűncselekményből és terrorizmus finanszírozásából származnak A Társaság fenntartja a jogot a befektetés elutasítására abban az esetben, ha egyáltalán nem tartalmaz, vagy helytelenül vagy hiányosan kitöltött egyedi és/vagy speciális azonosítót tartalmaz, valamint abban az esetben, ha az átutalt pénzösszeg alacsonyabb, mint a meghatározott minimális befektetési összeg. Ebben az esetben a Társaság haladéktalanul visszautalja a pénzeszközöket arra a számlára, amelyről azt átutalták. 10

11 11. A befektetési jegy visszaváltása A befektetési jegy-tulajdonos jogosult arra, hogy a hiánytalan és jogosult személy által aláírt Visszaváltási megbízás alapján az Alap vagyonából kifizetésre kerüljön a részére a befektetési jegy, kivéve a Törvényben meghatározott eseteket (azaz a befektetési jegyek kifizetésének felfüggesztése, a befektetési alap megszüntetésénél alkalmazott eljárás esetén és más esetekben). A Társaság köteles a befektetési jegyet a tulajdonosának a hiánytalan írásos Visszaváltási megbízás kézbesítését követően haladéktalanul kifizetni, mégpedig a befektetési jegy visszaváltási árán a jelen Kezelési Szabályzat pontja szerint. Ha a Visszaváltási megbízás kézbesítésének napja nem esik Munkanapra, a Visszaváltási megbízás a legközelebbi soron következő Munkanapon minősül kézbesítettnek a Társaság székhelyére Ha a Visszaváltási megbízást megküldik a Társaságnak, a befektetési jegy-tulajdonos aláírásának a Visszaváltási megbízáson hitelesítettnek kell lennie. Abban az esetben, ha a Visszaváltási megbízást a befektetési jegy-tulajdonos személyesen terjeszti elő, a befektetési jegy-tulajdonos személyének azonosítása céljából mindig be kell mutatnia a személyi igazolványát, vagy ha a befektetési jegy-tulajdonos jogi vagy vállalkozó természetes személy, 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot (eredetit vagy hiteles másolatot), esetleg más, 3 hónapnál nem régebbi okiratot, amely igazolja vállalkozói jogosultságát. A még nem nagykorú természetes személy befektetési jegyei csak olyan hiánytalan és aláírt Visszaváltási megbízás alapján fizethetők ki, amelyen a kiskorú törvényes képviselőjének a hitelesített aláírása szerepel A befektetési jegy visszaváltási áron történő kifizetésével a jelen Kezelési Szabályzat pontja alapján a befektetési jegy-tulajdonos bármely pénzügyi számlájára, amely a Társaság számára ismert, vagy postai utalványon a befektetési jegy-tulajdonos lakcímére vagy székhelyére, amely a Társaság számára ismert, a befektetési jegy megszűnik. A befektetési jegy vételárának összege a jelen Kezelési Szabályzat pontja alapján két tizedesjegyre kerekítődik és a kerekítésből adódó esetleges pénzügyi különbözet az Alap vagyonának javára kerül jóváírásra A befektetési jegy visszaváltásakor a Társaság a befektetési jegy-tulajdonostól ún. visszaváltási jutalékot igényelhet, amely a befektetési jegy visszaváltásához kapcsolódik, legfeljebb azonban a befektetési jegy aktuális árfolyama 5%-nak mértékében (a továbbiakban mint Visszaváltási jutalék ). A befektetési jegy aktuális árfolyamának és a Visszaváltási jutaléknak a különbözete adja a befektetési jegy vételárát. A visszaváltási jutalék a Társaság bevételét képezi. A Visszaváltási jutalék aktuális mértékét a Tájékoztató és a KBI tartalmazza. A Visszaváltási jutalék határnapon kerül elszámolásra. A visszaváltási jutalék nem kerül elszámolásra, amennyiben annak összege a befektetési jegy kibocsátásakor számított eladási jutalékkal együtt meghaladná a befektetési jegy visszaváltáskori aktuális árfolyamának 5%-át. A visszaváltási jutalék összege határnapon kerül elszámolásra. A visszaváltási jutalék nem kerül elszámolásra, amennyiben annak összege a befektetési jegy kibocsátásakor számított eladási jutalékkal együtt meghaladná a befektetési jegy visszaváltáskori aktuális árfolyamának 5%-át. A Társaság jogosult a befektetési jegy-tulajdonosokkal szemben érvényesített egyenlő bánásmód mellett csökkenteni a befektetési jegy-tulajdonosnak a visszaváltási jutalék összegét tekintettel a befektetési alap Forgalmazójára Ha a befektetési jegy-tulajdonos az Alap befektetési jegyeinek csak egy részét kéri kifizetni, a fennmaradó befektetési jegyek aktuális árfolyamának magasabbnak kell lennie, mint a Tájékoztatóban foglalt minimális egyenleg A Társaság fenntartja a jogot a befektetési jegyek kifizetésének elutasítására, amennyiben a Visszaváltási megbízás hiányos vagy valótlan adatokat tartalmaz, és ha nem felel meg a jelen Kezelési Szabályzat pontjában foglaltaknak. 12. A Társaság befektetési alapjai közti átlépés A Társaság befektetési alapjai közötti átlépéssel a befektetési jegy-tulajdonos jogosulttá válik a befektetési alap befektetési jegyeinek kifizetésére és a másik, a Társaság által kezelt befektetési alap befektetési jegyének egyidejű megvásárlására. A Társaság köteles ezt a megbízást a hiánytalan és jogosult személy által aláírt Visszaváltási megbízás alapján teljesíteni. A visszaváltási megbízásban a befektetési jegy-tulajdonos meghatározza azt a befektetési alapot, amelynek befektetési jegyeinek kifizetését kéri, valamint azt a befektetési alapot, amelynek befektetési jegyeit meg kívánja vásárolni A befektetési alapok közti átlépésre a jelen Kezelési Szabályzat 10. és 11. pontjának megfelelően, valamint a Tájékoztatóban foglalt feltételek mellett kerül sor. 13. A befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztése Rendkívüli esetekben a Társaság a Törvény értelmében három hónapos időszakra felfüggesztheti az Alap befektetési jegyeinek visszaváltását, de csak akkor, ha az a befektetési jegy-tulajdonosok érdekét szolgálja. A befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséről a Társaság igazgatótanácsa dönt A befektetési jegyek visszaváltásának ilyen módon történő felfüggesztése az igazgatótanács erről szóló határozatában foglalt pillanattól addig a pillanatig érvényes, amikor a Társaság azt lezártnak nyilvánítja. A befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének napjától az igazgatótanács döntése alapján a Társaság nem fizetheti ki és nem bocsáthatja ki az Alap befektetési jegyeit. Ez vonatkozik mind az Alap befektetési jegyeinek visszaváltására, mind pedig azok kibocsátására, amely befektetési jegyek visszaváltását vagy kibocsátását a felfüggesztés időpontjáig kérvényezték, ám amelyek esetében még nem valósult meg a visszaváltás, vagy nem került benyújtásra a befektetési jegyek jóváírására vonatkozó megbízás a dematerializált befektetési jegyek tulajdonosának számlájára. Az Alap befektetési jegyei visszaváltásának újbóli engedélyezését követően a Társaság kibocsátja vagy kifizeti az Alap azon befektetési jegyeit, amelyek kibocsátását vagy visszaváltását felfüggesztette, mégpedig az Alap befektetési jegyei aktuális árfolyamán azon a napon, amikor az Alap befektetési jegyeinek visszaváltását megújították A Társaság haladéktalanul tájékoztatja a SzNB-ot a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséről szóló döntéséről. A SzNB a Társaság döntését a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséről megszüntetheti, ha megállapítja, ahogy ez a felfüggesztés ellentétes volt a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeivel. 11

12 13.4. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési jegy-tulajdonosokat a befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének okairól és időtartamáról és a befektetési jegyek visszaváltásának megújításáról a saját székhelyén, a Társaság weboldalán, a honlapon és a Forgalmazói útján. 14. A jelen Kezelési Szabályzat módosítása A jelen Kezelési Szabályzat módosításait a Társaság és a befektetési jegy-tulajdonos közötti szerződéses viszony idején a vonatkozó törvényi szabályozások vagy a saját stratégiájának a változása függvényében teheti meg. A Kezelési Szabályzat módosítását a Társaság igazgatótanácsa hagyja jóvá A jelen Kezelési Szabályzat módosítása a Társaság igazgatótanácsa által meghatározott naptól érvényes és hatályos, ugyanakkor a jelen Kezelési Szabályzat módosításai nem léphetnek érvénybe és hatályba azt megelőzően, hogy érvénybe és hatályba lépne a SzNB határozata a Kezelési Szabályzat módosításához való előzetes hozzájárulásáról vagy a SzNB azon határozata, amellyel a Törvény szerint elrendeli a Kezelési Szabályzat módosítását A jelen Kezelési Szabályzat módosításáról szóló információt a jelen Kezelési Szabályzat teljes, módosított szövegével együtt a Társaság székhelyén, a Letétkezelő székhelyén, a Társaság weboldalán, a honlapon, valamint a Forgalmazók révén teszik közzé az érvényessége és hatálya feltüntetésével, mégpedig legkésőbb azon a napon, amikor érvénybe lépnek. A jelen Kezelési Szabályzat teljes módosított szövegének érvénybe lépésével érvényét veszti annak előző szövegezése A jelen Kezelési Szabályzat érvényes és hatályos szövegével a Társaság székhelyén, a Letétkezelő székhelyén, a Társaság weboldalán, a honlapon és a Forgalmazók útján lehet megismerkedni. 15. A Tájékoztató és kulcsfontosságú befektetői információk (KBI) módosítása A Társaság jogosult módosításokat eszközölni a Tájékoztatóban és a KBI-ben a Társaság és a befektetési jegytulajdonos közti szerződéses jogviszony időtartama alatt, mégpedig a vonatkozó jogszabályi módosítások és/vagy a saját stratégiájának következtében és/vagy a Társaság igazgatótanácsának döntése alapján. A Tájékoztató és a KBI módosítását a Társaság igazgatótanácsa hagyja jóvá A Tájékoztató és a KBI módosításáról szóló információt a Tájékoztató és a KBI teljes, módosított szövegével együtt a Társaság székhelyén, a Letétkezelő székhelyén, a Társaság weboldalán, a honlapon, valamint a Forgalmazók révén teszik közzé az érvényessége és hatálya feltüntetésével, mégpedig legkésőbb azon a napon, amikor érvénybe lépnek. A Tájékoztató és a KBI teljes módosított szövegének érvénybe lépésével érvényét veszti annak előző szövegezése A Tájékoztató és a KBI érvényes és hatályos szövegével a Társaság székhelyén, a Letétkezelő székhelyén, a Társaság weboldalán, a honlapon és a Forgalmazók útján lehet megismerkedni. 16. A Társaság kárfelelőssége A Társaság felelősséggel tartozik a befektetési jegy-tulajdonosok felé, akiknek a vagyonát az Alapban kezeli, mindazon károkért, amelyek a Törvényből vagy az Alap Kezelési Szabályzatából adódó kötelezettségek nem teljesítése vagy elégtelen teljesítése következtében keletkeznek. Ha a kár a befektetési jegy-tulajdonos hibájából vagy mulasztásából következik be, annak következményeit maga viseli A Társaság felülvizsgálja, hogy azon iratok, amelyeket a befektetési jegy-tulajdonossal való kapcsolat alapján köteles átvenni, megfelelnek-e a befektetési jegy-tulajdonos és a Társaság szerződésének. A Társaság azonban nem felel ezen iratok valódiságáért, érvényességéért és/vagy fordításáért, sem pedig azért, hogy az előterjesztett iratok megfelelnek-e a jogi tényállásnak A Társaság nem felel azokért a károkért, amelyek elsősorban, de nem kizárólag: a) a megbízások, kérelmek és/vagy más okmányok hamisításából vagy helytelen kitöltéséből, b) hamisított vagy módosított okmányok és/vagy okiratok előterjesztéséből adódtak 17. Zárórendelkezések Bármely, az Alaphoz vagy az Alap befektetési jegyeihez kapcsolódó dokumentum fogalmi vagy értelmezési eltérései esetén vagy azok szövegezésével kapcsolatos kétségek esetén akár a szlováktól eltérő nyelvű változatoknál ezen dokumentumok szlovák nyelvű szövege a meghatározó Az Alap kezelésének más alapkezelőre történő átruházása esetén a Társaság a jelen Kezelési Szabályzat 8.2. pontja szerint tájékoztatja a befektetési jegy-tulajdonost Az Alap más befektetési alappal történő egyesítése esetén a Társaság a jelen Kezelési Szabályzat 8.2. pontja szerint tájékoztatja a befektetési jegy-tulajdonost A Társaság igazgatótanácsa kijelenti, hogy a jelen Kezelési Szabályzatban foglalt tények aktuálisak, hiánytalanok és helytállóak A jelen Kezelési Szabályzat a SzNB én elfogadott és én jogerőssé vált ODT /2011 sz. a jelen Kezelési Szabályzatnak a Törvény rendelkezéseivel való összhangba hozását szolgáló módosításáról és kiegészítéséről szóló határozata jogerőre emelkedésével válik hatályossá. A jelen Kezelési Szabályzat fenti szövegezésének érvénybe és hatályba lépésével érvényét és hatályát veszti annak előző, i szövege, amelyet a SzNB ODT /2012 számú a jelen Kezelési Szabályzat előző változatának módosításához adott hozzájáruló határozatával hagyott jóvá, amely én vált jogerőssé. 12

13 Pozsonyban /Bratislava/, én Rastislav Podhorec Robert Kubín Marián Vaniak Az igazgatótanács elnöke az igazgatótanács tagja az igazgatótanács tagja 13

14 1. sz. melléklet A külföldi értékpapírtőzsdék és egyéb szabályozott piacok azon országokban, amelyek nem Tagországok 1. Istanbul Stock Exchange 2. Swiss Exchange 3. Australian Stock Exchange Ltd. 4. New Zealand Stock Exchange 5. Korea Stock Exchange 6. Osaka Securities Exchange 7. Tokyo Stock Exchange 8. Bourse de Montreal 9. The Toronto Stock Exchange 10. Vancouver Stock Exchange 11. American Stock Exchange Inc. 12. Chicago Board Options Exchange Inc. 13. Chicago Stock Exchange Inc. 14. National Association of Securities Dealers, Inc. 15. New York Stock Exchange Inc. 16. Bolsa Mexicana de Valores 17. Stock Exchange of Hong Kong 2. sz. melléklet Külföldi értékpapírtőzsdék és egyéb szabályozott piacok az újonnan kibocsátott átruházható értékpapírok részére 1. Istanbul Stock Exchange 2. Australian Stock Exchange Ltd. 3. New Zealand Stock Exchange 4. Korea Stock Exchange 5. Osaka Securities Exchanges 6. Tokyo Stock Exchange 7. Bourse de Montreal 8. Tel-Aviv Stock Exchange 9. The Toronto Stock Exchanges 10. American Stock Exchange Inc. 11. New York Stock Exchange Inc. 12. Bolsa Mexicana de Valores 13. Chicago Board Options Exchanges Inc. 14. Chicago Stock Exchange Inc. 15. Tokyo Futures Exchange 16. The Nasdaq Stock Market 17. New Europe Exchange (NEWEX) Borse AG 18. Stock Exchange of Hong Kong 14

Optimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s.

Optimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Optimal Balanced 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az AlicoFunds Central Europe správ.

Részletesebben

EURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

EURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési alap ).

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve je CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s (a továbbiakban, mint befektetési alap ). A

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP - EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.2. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I.

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben