ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK"

Átírás

1 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Testnevel sport 1 8. évfolyam A Testnevel sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves rzeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a termzet egzségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egzséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. A műveltségi terület más műveltségi területekkel összhangban ismereteket, meggyőződeket, értékítéleteket alakít ki az ember biológiai, pszichikai termzetéről. Képessé tesz a környezetben végbemenő változások egzségügyi jelentőségének értékelére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység az életmód között. A higiéniai szokások alakításával az egzségfejleszti eljárások, módszerek megismertetével szükségleteket fejleszt ki az egzség megőrzére fenntartására. A testnevel a köznapi, kulturált viselked társadalmilag kialakult hasznos mozgáskzletének elsajátítását, az alapvető viselkedi sémák alkalmazását segíti elő. Igényt kelt az esztétikus, szép test, a helyes testtartás kialakítására fenntartására, az önálló testedzre, sportolásra, a mozgásos önkifejezre. Mindezek feltétele, hogy a tanulók ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztének fenntartásának módját, legyen személyes társas élményük a mozgásos játék, a verseng öröme. A testnevel a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevel a sport egzségügyi prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk rzévé. Célok feladatok a műveltségi terület egzére Az egzséggel kapcsolatos célok feladatok: a testi fejlőd, ér támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősíte; az ellenálló képesség, edzettség fejleszte; a váz- izomrendszer ortopédiai elváltozásainak megelőze, ellensúlyozása; megfelelő felkzít a keringi légző rendszer megbetegedeinek megelőzére, a károsodások csökkentére; a prevenció lényegének a relaxációs eljárásoknak a megismere, megérte. A mozgáskultúra fejleszte: az alapvető (generikus) mozgáskzségek megfelelő szintű kialakítása fejleszte; az úszás elsajátítása; a kondicionális a koordinációs képességeknek az életkorhoz az egyéni adottságokhoz igazított fejleszte; sokoldalú mozgástapasztalat jól alkalmazható mozgáskzség-kzlet megszerze; a feladatmegoldáshoz, a képességfejleszthez a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egzségügyi megfontolások) megszerze; mozgáskommunikáció. Tanulási, játék- sportolási élmények nyújtása, az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker, a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejleszte: a félelem leküzde, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzde, a kudarc tűre, a termzet szeretete, környezetkímélő magatartás évfolyam tanterve Az alapozó szakaszban a testnevel a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, jártasságokkal, kzségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely kőbbi cselekvi biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi alkalmassá őket arra, hogy a kőbbiekben képesek lesznek sportági feladatok mozgásrendszerek 309

2 eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztére. Sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal versengekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet az önálló munkát követelő iskolai élet között, kötődt jelentő élményeket nyújt mozgásvágyuk fenntartásához. A cél megvalósításához az alábbi feladatokat kell megoldani: Az alapvető (generikus) mozgáskzségek továbbfejleszte, az esetleges deficit pótlása. A koordinációs képességek kialakítása, továbbfejleszte. A kondicionális képességek szervi alapjainak alapozása, relatív a testtömeghez a megoldandó feladatokhoz mért fejleszte. Az ordinatív mozgáskzlet (sportágakban kidolgozott feladatmegoldások) alapjainak elsajátítása. Állandó élményszerzi lehetőség nyújtása a játékokon, versenyeken keresztül. Az értékes személyiségvonások megerősíte: önzetlenség, feladatvállalás, félelemérz leküzde (bátorság), állhatatosság kitartás, együttműködi képesség, fair play, empátia-kzség, mások megérte, őszinteség, nyitottság, igazmondás. A negatív személyiségvonások visszafogása: önz, lustaság, bátortalanság a feladatok elodázása, irigység, szabályok megszege, mások érdekeinek megsérte, hazudozás. Az előbbiekkel összefüggben, eredményképpen a jó egzségi szint, a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség, a helyes testtartás kialakítása. A műveltségterület tantárgyi rendszere óraszámai Évfolyam Kerettanterv szerint A B A B A B A B Testnevel sport ,5 3,5 Összesen ,5 3,5 A tantárgy kétféle éves óraszáma az iskoláknak választási lehetőséget biztosít arra, hogy a számukra kedvezőbb óraszámú tantervet illesszék a pedagógiai programjukba. Követelmények 1. Aktívan örömmel vegyen rzt a testneveli foglalkozásokon, érezze jól magát a különféle mozgástevékenységekben. 2. Meglévő mozgáskzletét bővítse, elemi tevékenységi szinten ismerkedjen meg új mozgáselemekkel. 3. A feladatok sokféleségével, új új feladatmegoldásokkal találkozva szerezzen személyes tapasztalatokat új típusú feladatok megoldásához. Legyen motivált a tanulás, váljon belső igényévé saját képességeinek önálló fejleszte. 4. A követelmények objektív mutatói a teljesítménypróbák. A tanulók értékele Az iskolai testnevel sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményének, mozgáskultúrájuk fejlődének folyamatosan mére értékele. Az elsajátítás minőségi mutatói: a feladatmegoldás határozott vállalása, az eredményes megoldás újbóli megismétle, 310

3 a siker feletti őszinte öröm, a feladatmegoldás objektív mutatói (cm, sec, ismétli szám, minőségi pontozási érték, találat stb.) A teljesítménypróbákban produkált értékek jelzértékűek teljesítménytükör, a tanuló értékelében a saját magához mért fejlődváltozásokat kell alapul venni. 311

4 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK A teljesítménypróbák elvárásai 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam lányok, fiúk lányok, fiúk lányok fiúk lányok fiúk Tartós futás 4 percig 5 percig 6 percig 6 percig 7 percig 8 percig Folyamatos játékos 6 8 percig 8 10 percig 9 11 percig percig percig percig mozgás Célbadobás zsámolyra (5 kislabda) gyenge 5 méterről 2 találat közepes jó 6 méterről 2 találat közepes jó 7 méterről 2 találat közepes jó 7 méterről 2 találat közepes jó gyeng e 8 méterről 2 találat jó 9 méterről 2 találat Szlalom futás 10,0 9,0 8,2 9,3 8,5 7,6 9,1 8,4 7,8 9,0 8,2 7,4 9,0 8,2 7,6 8,8 7,8 7,2 gyenge gyenge gyenge közepes gyenge Labdavezeté s kézzel (2 x 15m) Korlátozott futás (10m/sec) Ritmusváltásos futás Reakciógyor saság Egyensúlyoz ás Egyensúlyoz ó járás 17,0 14,0 11,0 16,0 13,5 11,5 15,5 13,0 10,5 14,5 12,2 10,5 13,2 11,2 9,2 8,0 7,2 6,4 6,8 6,0 5,2 6,5 5,7 4,9 6,1 5,3 4,6 5,8 5,0 4,3 5,2 4,6 4,0 8,8 8,2 7,5 8,5 8,0 7,5 8,9 8,0 7,1 8,7 7,8 6,9 8,4 7,5 6,8 8,2 7,3 6, ,0 13,4 10,4 7,8 11,7 9,2 6,7 12,1 9,6 7,1 10,0 7,4 6,0 11,0 8,3 6,9 közep es jó 312

5 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK A teljesítménypróbák leírása Szlalom futás: A rajtvonalra merőlegesen, attól 5, méterre kell elhelyezni egy-egy medicinlabdát. A tanuló hullámvonalban futva kerülje el az első két labdát, majd megkerülve a harmadikat hullámvonalban fusson vissza haladjon át a rajtvonalon. (Ajánlatos az első labdát balkéz felöl kerülni.) Két kísérlet után a jobbik eredményt értékeljük, 0,1 s-os pontossággal. Szlalom labdavezet kézzel: A tanulónak az előző próbában leírt pályán kell labdavezetsel végighaladni. A célvonalon áthaladva meg kell fognia a labdát. Két kísérlet engedhető meg, melyből a jobbik eredményt kell értékelni 0,1 s-os pontossággal. Korlátozott futás (20 lépes futás): A próbázó feladata 10 méter futás egymástól 50 cm-re lévő vonalak között. A teljesít idejét mérjük 0,1 s-os potossággal. Minden vonalra lép, vagy túllép a vonalon 0,1 s hozzáadásával jár. Ritmusváltásos futás: A futás 30 m-es pályán történik. A rajthelyről 5 méterre lehelyezünk három egymáshoz érő tornakarikát, a pálya közepén öt egymáshoz érő karikát (a középsőt helyezzük a felezőpontra), a célvonaltól 5 méterre visszaszámolva ugyancsak három karikát. A tanulónak úgy kell futnia, hogy a karikák mindegyikébe belép átfutás közben. Két kísérlet közül a jobbikat vesszük figyelembe. Az eredményt 0,1 s-os pontossággal jegyezzük fel. Rekciógyorsaság: Bordásfal 10. fokánál (alulról számolva) a szaktanár 2 db munkáskesztyűt tart egymástól 50 cm-re. A tanuló kartávolságnyira áll a kesztyűvel szemben. A távolság felvételekor mellső középtartásban ujjhegye érje el a bordásfal megfelelő fokát. A szaktanár véletlen választásos alapon engedi el valamelyik kesztyűt, akkor, amikor a tanuló már mozdulatlan, várakozó helyzetben van. A tanuló igyekezzen elkapni a kesztyűt. Az eredményt az adja, hogy sikerült-e hányadik fok magasságában sikerült elkapni a kesztyűt. Öt kisérletből az összpontszám adja a végeredményt, ami így 0 50 pont közötti lehet. Egyensúlyozás: A tanuló bekötött szemmel, kar magastartásban ujjfűz helyzetben vár. Jelre az egyik lábát térdben hajlítva, derékszög helyzetéig emeli. Az időt addig mérjük, amíg az emelt lábát le nem teszi. Egy percnél a próba véget ér. Az eredmény 0,1 s-os pontossággal jegyezzük fel. Egyensúlyozó járás: A tanuló egy lapjára fordított hosszú tornapaddal szemben, attól 1,5 méterre húzott rajtvonal mögött áll, elefánttoronnyal (egyik kezével az orrát fogja, a másikkal kislabdát fog). Jelre végighalad a pad merevítő gerendáján, lerugja a gerenda végére állított tömöttlabdát, majd egyensúlyozva visszamegy. Az időt a rajtvonal ismételt eléréig 0,1 s-os pontossággal rögzítjük. Minden esetleges lelépt 1 s hozzáadásával büntetünk. A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesíti követelmények tárgyi feltételek Képesíti feltételek Törvényi háttér: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17.paragrafus 1.pont a-d) bekezde, 8.pontja. Az alapozó szakasz évfolyamain (1 4. évfolyam) tanítói, konduktori végzettség. A szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a testnevel sport tantárgy oktatásához megfelelő képesítt nyújtó tanítói végzettség szükséges. Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor oktathat, ha legalább százhúsz órás pedagógustovábbképz vagy szakirányú továbbképz keretében elsajátította a hat-tízéves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket az eredményes felkzíthez szükséges módszereket. 313

6 Tárgyi feltételek Tornaterem (tornaszoba), testneveli udvar mindkettő átlagos felszereltséggel, uszoda (tanmedence), szokványos sportszerek. Tantárgyi tantervek A tantárgy óraterve 1 4. évfolyam Témák 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A B A B A B A B 1. Alaki gyakorlatok ,5 2. Gimnasztika , Járások futások ,5 4. Szökdelek ugrások , Dobások hajítások , Támaszok, mászások, egyensúlyozások ,5 16,5 7. Feladatok függben ,5 8. A labdakezel alapjai Koreografált játékok , Úszás Higiéniai ismeretek ,5 4,5 12. Szabadidős sporttevékenységek Óraszám összesen: ,5 129,5 A tantervben a műveltségi terület fejleszti feladatainál történő hivatkozások (kapcsolódás) az alábbi felsorolás elemeire történő hivatkozásokat jelölik: 1. Az egzséges testi fejlőd 1.1 A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringi, légzi mozgatórendszerük. A foglalkoztatás hatására szilárduljon egzségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedekkel szemben. 1.2 Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet. 1.3 Aktív egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának a medence középállásának automatizálása. 1.4 Szerezzék meg az alapvető higiéniai ismereteket, bővítsék tudásukat. 2. A mozgáskultúra fejleszte 2.1 Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz a terephez igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lök-, vet-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető (generikus) kzségkzletüket. 2.2 Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- függhelyzeteket, legyenek képesek egyszerű hely- helyzetváltoztatásokra támaszban függben. 2.3 Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szintű játékkzség birtokában szívesen vegyenek rzt egyszerűsített sportjátékokban. 2.4 Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet. 314

7 2.5 Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális koordinációs képességszintjüket, mozgásos cselekvi biztonságukat. 2.6 Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a különböző feladatmegoldások során. 2.7 Legyenek képesek összerendezett mozgásokra. 2.8 Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját. 3. A mozgásigény fenntartásának követelményei 3.1 Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengt, sportolást. 3.2 Alapozódjon meg az egzséges életmód a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük. 315

8 1 2. évfolyam kiemelt fejleszti feladatok Mozgásérzékel Ritmus- ütemtartás Egy) Mozgásérzékel Ritmus- ütemtartás 1. Alaki gyakorlatok. Alapállás, pihenjállás. Testfordulatok helyben, ugrással. Sorakozás egysoros vonalba, oszlopba (társ mögött). Köralakítás kézfogással. Járás ütemtartással, tapssal, dobbantással. Nyitódás-záródás. Kapcsolódó játékok: mozdulatlanság, baglyocska, szoboralakítás. 2. Gimnasztika Egyszerű 1 4 ütemű alapgimnasztika. A csont-, az izom- az ízületi rendszer lehetőségeit kihasználó, de kímélő, merevségektől mentes 1 4 ütemű, utánzással végrehajtható, változatos előkzítő gyakorlatok szer nélkül kéziszerekkel (a pedagógus egymás utánzásával). Testhelyzetek, kartartások, alapformák: legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat alapformákat tartalmazó szabad-, társas- kéziszergyakorlatok (labdával, babzsákkal, ugrókötéllel, szalaggal stb.). Ritmikus feladatok énekre, zenére. Tartásjavító a gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló) gyakorlatok. Az előkzítt a motorikus képességek alapozását jól szolgáló gyakorlatok. Magyar nyelv irodalom (vezényszavak); Művzetek 2.7 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.7, 3.1,

9 kiemelt fejleszti feladatok pr) Mozgásalkalmazás Gyorsasági koordináció Mozgásérzékel Élményszerz Fair play Mozgásérzékel Kreativitás Összpontosítás Élményszerz Fair play 3. Járások futások Járások Futások Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok. 4. Szökdelek ugrások Rövid idejű, kis erőkifejtű szökdelek ugrások. 5. Dobások, hajítások Egy- kétkezes dobások Hajítások kis súllyal A tanultak beilleszte egyszerű testneveli játékokba, sor- váltóversenyekbe. Járás futás kötetlenül alakzatban (egyes oszlop), meghatározott útvonalon is (oda-vissza, körben, hullámvonalban stb.) rövid nyújtott lépekkel. Rövid távú gyors futás saját tempóban. Futások irányváltoztatással. Kapcsolódó játékok: tolvajlép, futóversenyek, fogójátékok, vonatozás, tűz-víz, repülő-, mágnes-fogó, sorversenyek stb. Szökdelek egy, váltott páros lábon meghatározott távolságig. Szökdelek kötéláthajtással. Távolugrás helyből nekifutással, elugrósávból. Kapcsolódó játékok: szökdelő fogó, kecskéz, szökdelő oszlop stb. Hajítási kísérletek újságpapír gombóccal, lufival, babzsákkal, kislabdával, egykezes alsó, oldalsó felső dobás zsinór felett. Hajítási kísérletek távolba célba, célzás mozgó célpontra. Kapcsolódó játékok: szökdelő fogó, kecskéz, szökdelő oszlop stb., talicskázás kéz- lábtámaszban; sor- váltóversenyek állatutánzó járással, vándormászás, döngető újságpapír gombóccal, lufival, kislabdával; dobj szökdelj!, ki dob a legmesszebbre?, céllabda. Életvitel gyakorlati Termzet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,

10 kiemelt fejleszti feladatok 6. Támaszok, mászások, egyensúlyozások Feladatok támaszban Kúszások, mászások Statikus jellegű egyensúlygyakorlatok Egyéb termzetes mozgások. 7. Feladatok függben A rúd- a kötélmászás technikája. Támaszgyakorlatok talajon, padon bordásfalon. Mászás előre hátra. Helyváltoztatás állatmozgást utánozva (kutyafutás, pókjárás, sánta róka stb.). Helyváltoztatás vízszintes rézsútos padon, hason- hanyattfekvben, kéz-láb támaszban, rákjárással, pókjárással. Vándormászás függőállásból bordásfalon. Gurulóátfordulás előre guggolótámaszból, terpeszállásból zsugor- terpeszülbe. Gurulóátfordulás hátra enyhén lejtős felületen. Felugrások leugrások kéztámasszal különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrzes szekrény). Egyensúlyozó járás vonalon padon, pad merevítőgerendáján előre, hátra oldalra. Kapcsolódó játékok: talicskázás kéz- lábtámaszban; sor- váltóversenyek állatutánzó járással. Függ- egyensúlygyakorlatok padon, bordásfalon, rúdon kötélen: fogás, függeszked. Kapcsolódó játékok: Vándormászás, sor- váltóversenyek, fára mászás. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.3, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 Termzet 1.3, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,

11 kiemelt fejleszti feladatok Mozgásérzékel F) Mozgásalkalmazás Ritmusérzék Kreativitás Élményszerz Mozgásérzékel 8. A labdakezel alapjai Gurítás, elkapás, dobás Labdavezet kézzel, lábbal Célzás álló mozgó tárgyra. 9. Koreografált játékok Egyszerű koreografált játékok, gyermek-, népi játékok, táncok Gyermekmondókákra, gyermekdalokra koreografált mozgássorok. 10. Úszás Vízhez szoktatás Az úszás technikai alapjai. Labdás ügyességfejleszt: álló labda megfogása, felemele, visszahelyeze; labdagörget egy két kézzel helyben, a lábak körül továbbhaladással; gurítás a társhoz oda-vissza terpeszülben; feldobott labda elfogása; eldobott labda elfogása futással egy pattanás után a földre ér előtt. Labdavezet kézzel helyben (állásban, ülben, guggolásban) továbbhaladással kötetlenül. Labdavezeti kísérletek lábbal. Kapcsolódó játékok: szabadulás a lufitól vagy a labdától, adogatóversenyek, labdacica gurítással, dobással, labdavadászok stb. Körjátékok zenére, dalokra gyermekmondókákra, Alakzatváltoztatások: csoportos, páros egyéni járások, guggolások, karmozgások, tánclépek. Népi játékok. Sorakozás vonulás derékig érő vízben. Szabadgyakorlatok a vízben. Siklási kísérletek. Sikláshoz kapcsolt lábtempó a választott úszásnemben. Siklás kartempó. Kar- lábmunka összehangolása. Kapcsolódó játékok: fogójátékok a vízben, hajóvontatás, gyöngyhalász, halacska stb. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 Magyar nyelv irodalom; Művzetek 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.7, 3.2 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.7,

12 kiemelt fejleszti feladatok F) K) é) 11. Higiéniai ismeretek Higiéniai ismeretek feltárása, növele. A test tulajdonságainak felfedeze tudatos megismere a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. A test képességeinek fejleszte, épségének védelme: ügyesség, bátorság óvatosság. A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosakodás, rendszeretet. Az öltöző a gyakorlótér rendje tisztasága. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.4, 3.2 F) Mozgásalkalmazás Kreativitás Élményszerz Fair play 12. Szabadidős sporttevékenységek. Séták, szánkózás, hócsata hóemberépít. Ügyességet fejlesztő közlekedi eszközök használata (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcsolyázás). Termzet- ; Életvitel gyakorlati ismeretek 1.2, 2.3, 3.2 A továbbhaladás feltételei A tanuló tudjon alakzatokat felvenni változtatni az utasításnak megfelelően. Tudja teljesíteni utánzással a gimnasztikai feladatokat. Az alapvető mozgáskzségeket (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) életkorának megfelelő szinten tudja végrehajtani. Félelem nélküli vegyen rzt a vízben végzett feladatok során. 321

13 3 4. évfolyam kiemelt fejleszti feladatok Mozgásérzékel Ritmus- ütemtartás Egy) Mozgásérzékel Ritmus- ütemtartás 1. Alaki gyakorlatok. Alapállás, pihenjállás. Testfordulatok helyben, ugrással. Sorakozás egysoros vonalba, oszlopba (társ mögött). Köralakítás kézfogással. Járás ütemtartással, tapssal, dobbantással. Nyitódás-záródás. Kapcsolódó játékok: mozdulatlanság, baglyocska, szoboralakítás. 2. Gimnasztika Egyszerű 1 8 ütemű gimnasztika. Mint az előző évfolyamokon, de kissé nehezítve. A csont-, az izom- az ízületi rendszer lehetőségeit kihasználó, de kímélő, merevségektől mentes 1 8 ütemű, utánzással végrehajtható előkzítő gyakorlatok szer nélkül szerekkel (pad, bordásfal, zsámoly). Önállóan, társutánzással, valamint szaknyelvi utasításra végzett szabadgyakorlatok, valamint szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- szergyakorlatok. Testhelyzetek, kartartások, alapformák: legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat alapformákat tartalmazó szabad-, társas- kéziszergyakorlatok (labdával, babzsákkal, ugrókötéllel, szalaggal stb.). Rövidebb gyakorlatsorok, statikus egyensúlyviszonyok gyakoroltatása. Ritmikus feladatok énekre, zenére. Tartásjavító a gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló), talpboltozatot erősítő gyakorlatok. Kapcsolódó játékok: fogójátékok, versengek kettős körben, kakasviadal stb. Magyar nyelv irodalom (vezényszavak); Művzetek 2.7 Életvitel gyakorlati Termzet- ; Művzetek 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.7, 3.1,

14 kiemelt fejleszti feladatok pr) Mozgásalkalmazás Gyorsasági koordináció Mozgásérzékel Élményszerz Fair play 3. Járások futások Járások Futások Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok. Járás behunyt szemmel előre, hátra oldalra keresztlépsel, mélytérdhajtásban, járás ütemtartással. Futás irányítva, jelekkel, feladatokkal (bekötött szemmel, párokban, társhoz igazított iramban). Átfutás hajtott kötélen. Futás akadályokon át, padra, zsámolyra fel- lelépsel. Felfutás lépcsőn, lejtőn vissza. Futás guggolórajttal, rajtversenyek. Rövid távú vágtafutások. Gyors futások irányváltoztatással. Hosszú távú futások saját tempóban. Kapcsolódó játékok: fogójátékok, különböző sor- váltóversenyek, futóversenyek, vakfogójárással ( erre csörög a dió, tapsolással éneklsel, félperces fogójáték, páros fogó, helycsere, Balatoni halászok, skalpvadászat stb. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1,

15 kiemelt fejleszti feladatok Mozgásalkalmazás Ritmus reakcióképesség Mozgásérzékel Kreativitás Összpontosítás Élményszerz Fair play 4. Szökdelek ugrások Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükségletet igénylő szökdelek Ugrások saját erőbeosztással. 5. Dobások, hajítások Egy- kétkezes dobások Hajítások, vetek kis súllyal. Szökdelek egy, váltott páros lábon előre, hátra oldalra meghatározott távolságig. Szökdelek helyben továbbhaladással taps ritmusát követve. Kötéláthajtás egy, váltott páros lábon szökdelsel, meghatározott ideig. Ugróiskola kötéláthajtással párokban, majd közös kötéllel. Felugrások helyből nekifutásból emelkedő szerekre (rézsútos pad), leugrások szőnyegre. Felugrás függbe (bordásfal, gyűrű), leugrás a szerről. Zsugorkanyar. Távolugrás helyből nekifutással, elugrósávból. Magasugrás helyből nekifutással. Sorozatugrások (hármas, négyes, ötös). Kapcsolódó játékok: nyusziugrás adott távolságon, szökdelő fogó ( Balatoni halászok, félperces fogó), kengurufogó, ugróiskola, ugróversenyek stb. Mint az előző évfolyamokon, valamint: Dobások távolba célba különböző körméretű tömegű labdával, a céltávolság növelével. Dobások két kézzel előre hátra, a fej fölött a lábak között. Dobási (veti) kísérletek az oldalsíkban szerzett lendülettel előre hátra. Ütek lufival könnyű labdával szabadon, felfelé. Kapcsolódó játékok: kiszorítósdi hajítással, csapatban; egyszerű fogyasztójáték, tűzharc (egy, két, három labdával), döngető, vadászlabda, csapatos versenyek: Ki lök a legmesszebbre?, Ki céloz ügyesebben? stb. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,

16 kiemelt fejleszti feladatok Egyensúlyozó képesség Egyensúlyozó képesség 6. Támaszok, kúszások, mászások, egyensúlyozások Feladatok támaszban Kúszások, mászások Statikus jellegű egyensúlygyakorlatok Dinamikus jellegű egyensúlygyakorlatok Egyéb termzetes mozgások. 7. Feladatok függben Rúd- kötélmászás fokozódó gyorsasággal Mászóversenyek. Mint az előző évfolyamokon, valamint: Folyamatos kúszás akadályok nélkül akadályok alatt. Kúszás talajon, háton, lábakkal kifejtett tolóerőt alkalmazva, kúszás fejjel terelgetett felfújt tömött labdával. Kúszás rézsútos padon karhúzásokkal. Rákkúszás (hason fekvben, hátra). Vándormászási kísérletek (esetleg bordásfalon). Felugrások leugrások kéztámasszal különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrzes szekrény). Gurulóátfordulás előre hátra guggolótámaszból terpeszállásból. Sorozat gurulóátfordulás előre. Fejenállás kézenállási kísérletek. Egyensúlyozó futás rézsútos padon, egyensúlyozó járás, forgással kombinálva pad merevítőgerendáján. Helycsere padon egymással szemben haladva. Testhelyzet-változtatások tenyéren egyensúlyozott labdával, labda-egyensúlyozás lábfejen, combon, homlokon. Kapcsolódó játékok: mozdulatlanság, szoboralakítás, Ki áll tovább egy lábon? ; sor- váltóversenyek, pincérverseny, Állítsd meg a karikát! stb. Mint az előző évfolyamokon, valamint: Függ- egyensúlygyakorlatok padon, bordásfalon, rúdon kötélen, fogás, függeszked. Mászási kísérletek kötélen rúdon szabad bekötött szemmel. Kapcsolódó játékok: Vándormászás, sor- váltóversenyek, fára mászás. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.3, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 Termzet 1.3, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,

17 kiemelt fejleszti feladatok Mozgásérzékel F) Mozgásalkalmazás Ritmusérzék Kreativitás Élményszerz 8. A labdakezel alapjai Labdavezet kézzel, lábbal Labdadobás Lök, üt. 9. Koreografált játékok Rövidebb, egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása. Mint az előző évfolyamokon, valamint: Labdavezet kézzel helyben (állásban, ülben, guggolásban) továbbhaladással kijelölt pályán, hullámvonalban. Labdavezet kis területen, az ütközek elkerülével. Labdavezet lábbal, cselez. Labdadobási kísérletek kidobóállásból befordulással, majd kőbb mozgásból (nekifutásból). Löki kísérletek tömött labdával melltől indítva két kézzel, guggolásból indítva; válltól indítva egy kézzel. Üti kísérletek: guruló labda terelgete labdatáncoltatás, a labda földre ütögete bottal. Kapcsolódó játékok: szabadulás a labdától, adogatóversenyek, sor- váltóverseny szlalomozva, labdavadászok, háromudvaros fogyasztójáték stb. Körjátékok zenére, dalokra gyermekmondókákra. Alakzatváltoztatások: csoportos, páros egyéni járások, guggolások, karmozgások, ugrások szökdelek, tánclépek. Rövid, egyszerű, koreografált mozgássorok zenével, dallal, szerekkel (labdával, szalaggal, bottal). Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 Magyar nyelv irodalom; Művzetek 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.7,

18 kiemelt fejleszti feladatok s Mozgásérzékel F) K) é) F) é) Mozgásalkalmazás Kreativitás Élményszerz Fair play 10. Úszás Vízhez szoktatás Az úszás technikai alapjai Egy úszásnem technikai alapjai. 11. Higiéniai ismeretek Higiéniai ismeretek növele Szoktatás a higiéniai ismeretek alkalmazására. 12. Szabadidős sporttevékenységek. Sorakozás vonulás derékig érő vízben. Szabadgyakorlatok a vízben. Siklási kísérletek. Sikláshoz kapcsolt lábtempó a választott úszásnemben. Siklás kartempó. Kar- lábmunka összehangolása. Kapcsolódó játékok: fogójátékok a vízben, hajóvontatás, gyöngyhalász, halacska stb. A test tulajdonságainak felfedeze tudatos megismere a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. A test képességeinek fejleszte, épségének védelme: ügyesség, bátorság óvatosság. A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosakodás, rendszeretet. Az öltöző a gyakorlótér rendje tisztasága. Kapcsolódó játék: Ki tud több higiéniás szabályt felsorolni? Séták, gyalogos, kerékpáros túrák (útjelzek, turistajelzek megismere). Ügyességet fejlesztő közlekedi eszközök használata (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcsolyázás). Szánkózás, korcsolyázás, hócsata hóemberépít. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.7, 3.1 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.4, 3.2 Termzet- ; Életvitel gyakorlati ismeretek 1.2, 2.3, 3.2 A továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje, értse a vezényszavakat, hajtsa végre a rendgyakorlatokat. Kövesse az alapvető gimnasztikai alapformákra épülő, egyszerű gimnasztikai gyakorlatokat. 327

19 Tudjon elfogadhatóan rajtolni, futni, ugrani dobni. Tudjon megfelelő kísérleteket bemutatni a kúszás, a mászás, a támasz a függ feladatainak teljesíte során. A torna (jellegű) gyakorlatokat hajtsa végre kis segítséggel, biztonságosan szép testtartással. Örömmel vegyen rzt a testneveli játékokban. Viselkedjen biztonságosan a mellmagas vízben. 328

20 Az alapozó fejlesztő szakasz tanterve (5 8. évfolyam) Közös célok feladatok Alapozó szakasz (5 6. évfolyam) Az önértékel képességének kialakítása fejleszte. A rendszeres testmozgás a sport iránti igény megerősíte kielégíte. A tanulókban meglévő szolidaritásérz, együttműködő- segítőkzség értékének tudatosítása fejleszte. Az egzséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartásoknak szokások megerősíte. A környezettel való harmonikus konstruktív kapcsolathoz szükséges ismeretek, képességek kzségek kialakítása fejleszte. A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. Az értelmes tanulás feltételének megteremte az érzékel útján szerzett tapasztalatok gyűjtével, rendszerezével sokoldalú értelmezével. A képi reprezentációk szerepének tudatosítása a tanulásban a mindennapi életben. Aktív tevékenységre lehetőséget adó feladatokat adása a tanulóknak: kísérletek, megfigyelek, projektek stb. A kritikai kreatív olvasás képességének fejleszte. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása A problémamegoldó gondolkodás a döntképesség megalapozása. A kreativitás fejleszte. Az önálló tanulás az önművelhez szükséges ismeretek képességek megalapozása. A tudományos ismeretek megértéhez elsajátításához szükséges szemléleti keretek alapfogalmak megismertete. Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek megismertete. A közösségek demokratikus működének megértét elősegítő alapelvek megismertete. Az európai a nemzeti azonosságtudat erősíte, ápolása. Más népek kultúrák megismere iránti igény beállítódás kialakítása. A tanuláshoz, a feladatokban való rzvételhez szükséges koncentrációs képességek akarati tulajdonságok fejleszte. Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) Az egyéni adottságok, képességek megismerén alapuló önismeret fejleszte. A szociális képességek fejleszte, az érzelmi intelligencia mélyíte gazdagítása. Az emberi cselekedetek konfliktusok értelmeze okaik, következményeik az emberi értékekkel való összevetük szempontjából. Az egyéni a közérdek, a többség a kisebbség fogalmának tisztázása a környezeti, társadalmi kulturális konfliktusok megbeszéle kapcsán. A megismeri képességek fejleszte, különös tekintettel a megfigyeli, kódolási, értelmezi, indoklási, bizonyítási képességekre. A képi reprezentációk értelmezéhez tanulásban való felhasználásukhoz szükséges vizuális képességek fejleszte. A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása mélyíte. A problémaszituációkban is könnyen alkalmazható működőképes fogalomrendszer kiépíte. 329

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM A kisiskolások testnevelésének célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának

Részletesebben

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 AJÁNLÁS A MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

Testnevelés és sport. 1 8. évfolyam

Testnevelés és sport. 1 8. évfolyam Testnevelés és sport 1 8. évfolyam A Testnevelés és sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Vitorlázás 1. osztály

Vitorlázás 1. osztály 1. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai az 1. évfolyamon: Az összehangolás megvalósítása az iskola és az egyesület között; A tantárgy formai és tartami sajátosságainak elemi szintű megismerése;

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Vitorlázás 2. osztály

Vitorlázás 2. osztály 2. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a 3. évfolyamon: Hosszútávon működőképes kapcsolat kialakítása az iskola és az egyesület között; Az első évfolyamon megtanult hát- és gyorsúszás technikájának

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann Szeptember Balesetvédelmi oktatás. Futás gyakorlatok, labda

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

TRIATLON. Hasznos és egészséges életmód megalapozása. Játék, élmény, kaland, szórakozás, biztosítása. Fizikai állóképesség fokozatos növelése.

TRIATLON. Hasznos és egészséges életmód megalapozása. Játék, élmény, kaland, szórakozás, biztosítása. Fizikai állóképesség fokozatos növelése. TRIATLON Készíttette: A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából Török Alfréd testnevelő tanár, tanügyigazgatási szakértő Szakály Zsolt testnevelő tanár, triatlon edző Szakmai konzulens: Kropkó Péter triatlonista

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ. Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését.

MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ. Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését. MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését. Az óvodai testnevelés színvonala meghatározza: a gyermek mozgásfejlődését, a rendszeres sportoláshoz

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása A tételekhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. A felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest, 2013 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

ÚSZÁS. A sportág nevelési célrendszere. I. Szakasz: Oktatási és alaptechnika képzés szakasza. Az időszak fő feladatai:

ÚSZÁS. A sportág nevelési célrendszere. I. Szakasz: Oktatási és alaptechnika képzés szakasza. Az időszak fő feladatai: ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 7. Évfolyam CÉLOK: 1. A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása;

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

4. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK

4. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 4. Évfolyam CÉLOK 1. A sportág mozgásformáinak, alapismereteinek elsajátítása (csukló,

Részletesebben

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Fizikai képességek felmérése az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Közoktatási típusú sportiskola A közoktatási típusú sportiskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

A higiéniai szokások kialakítása, elmélyítése.

A higiéniai szokások kialakítása, elmélyítése. ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS HELYI TANTERVE 2012/2013 Készítette: Magrik Ferenc tanítói tagozat mk. vezető Kárpátiné Kiss Mária tanári tagozat mk. vezető testnevelő tanár 1 Bevezetés A Nemzeti Alaptanterv

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 744 1-2. ÉVFOLYAM A tantárgy korosztályra lebontott céljai Egészség Edzettség, teherbírás Sport- és mozgáskulturális

Részletesebben

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga T1 / 1. Sprint váltó 1 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a futás 2. A gyermekek tetszőleges sorrendben

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben