ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK"

Átírás

1 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Testnevel sport 1 8. évfolyam A Testnevel sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves rzeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a termzet egzségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egzséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. A műveltségi terület más műveltségi területekkel összhangban ismereteket, meggyőződeket, értékítéleteket alakít ki az ember biológiai, pszichikai termzetéről. Képessé tesz a környezetben végbemenő változások egzségügyi jelentőségének értékelére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység az életmód között. A higiéniai szokások alakításával az egzségfejleszti eljárások, módszerek megismertetével szükségleteket fejleszt ki az egzség megőrzére fenntartására. A testnevel a köznapi, kulturált viselked társadalmilag kialakult hasznos mozgáskzletének elsajátítását, az alapvető viselkedi sémák alkalmazását segíti elő. Igényt kelt az esztétikus, szép test, a helyes testtartás kialakítására fenntartására, az önálló testedzre, sportolásra, a mozgásos önkifejezre. Mindezek feltétele, hogy a tanulók ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztének fenntartásának módját, legyen személyes társas élményük a mozgásos játék, a verseng öröme. A testnevel a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevel a sport egzségügyi prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk rzévé. Célok feladatok a műveltségi terület egzére Az egzséggel kapcsolatos célok feladatok: a testi fejlőd, ér támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősíte; az ellenálló képesség, edzettség fejleszte; a váz- izomrendszer ortopédiai elváltozásainak megelőze, ellensúlyozása; megfelelő felkzít a keringi légző rendszer megbetegedeinek megelőzére, a károsodások csökkentére; a prevenció lényegének a relaxációs eljárásoknak a megismere, megérte. A mozgáskultúra fejleszte: az alapvető (generikus) mozgáskzségek megfelelő szintű kialakítása fejleszte; az úszás elsajátítása; a kondicionális a koordinációs képességeknek az életkorhoz az egyéni adottságokhoz igazított fejleszte; sokoldalú mozgástapasztalat jól alkalmazható mozgáskzség-kzlet megszerze; a feladatmegoldáshoz, a képességfejleszthez a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egzségügyi megfontolások) megszerze; mozgáskommunikáció. Tanulási, játék- sportolási élmények nyújtása, az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker, a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejleszte: a félelem leküzde, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzde, a kudarc tűre, a termzet szeretete, környezetkímélő magatartás évfolyam tanterve Az alapozó szakaszban a testnevel a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, jártasságokkal, kzségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely kőbbi cselekvi biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi alkalmassá őket arra, hogy a kőbbiekben képesek lesznek sportági feladatok mozgásrendszerek 309

2 eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztére. Sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal versengekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet az önálló munkát követelő iskolai élet között, kötődt jelentő élményeket nyújt mozgásvágyuk fenntartásához. A cél megvalósításához az alábbi feladatokat kell megoldani: Az alapvető (generikus) mozgáskzségek továbbfejleszte, az esetleges deficit pótlása. A koordinációs képességek kialakítása, továbbfejleszte. A kondicionális képességek szervi alapjainak alapozása, relatív a testtömeghez a megoldandó feladatokhoz mért fejleszte. Az ordinatív mozgáskzlet (sportágakban kidolgozott feladatmegoldások) alapjainak elsajátítása. Állandó élményszerzi lehetőség nyújtása a játékokon, versenyeken keresztül. Az értékes személyiségvonások megerősíte: önzetlenség, feladatvállalás, félelemérz leküzde (bátorság), állhatatosság kitartás, együttműködi képesség, fair play, empátia-kzség, mások megérte, őszinteség, nyitottság, igazmondás. A negatív személyiségvonások visszafogása: önz, lustaság, bátortalanság a feladatok elodázása, irigység, szabályok megszege, mások érdekeinek megsérte, hazudozás. Az előbbiekkel összefüggben, eredményképpen a jó egzségi szint, a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség, a helyes testtartás kialakítása. A műveltségterület tantárgyi rendszere óraszámai Évfolyam Kerettanterv szerint A B A B A B A B Testnevel sport ,5 3,5 Összesen ,5 3,5 A tantárgy kétféle éves óraszáma az iskoláknak választási lehetőséget biztosít arra, hogy a számukra kedvezőbb óraszámú tantervet illesszék a pedagógiai programjukba. Követelmények 1. Aktívan örömmel vegyen rzt a testneveli foglalkozásokon, érezze jól magát a különféle mozgástevékenységekben. 2. Meglévő mozgáskzletét bővítse, elemi tevékenységi szinten ismerkedjen meg új mozgáselemekkel. 3. A feladatok sokféleségével, új új feladatmegoldásokkal találkozva szerezzen személyes tapasztalatokat új típusú feladatok megoldásához. Legyen motivált a tanulás, váljon belső igényévé saját képességeinek önálló fejleszte. 4. A követelmények objektív mutatói a teljesítménypróbák. A tanulók értékele Az iskolai testnevel sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményének, mozgáskultúrájuk fejlődének folyamatosan mére értékele. Az elsajátítás minőségi mutatói: a feladatmegoldás határozott vállalása, az eredményes megoldás újbóli megismétle, 310

3 a siker feletti őszinte öröm, a feladatmegoldás objektív mutatói (cm, sec, ismétli szám, minőségi pontozási érték, találat stb.) A teljesítménypróbákban produkált értékek jelzértékűek teljesítménytükör, a tanuló értékelében a saját magához mért fejlődváltozásokat kell alapul venni. 311

4 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK A teljesítménypróbák elvárásai 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam lányok, fiúk lányok, fiúk lányok fiúk lányok fiúk Tartós futás 4 percig 5 percig 6 percig 6 percig 7 percig 8 percig Folyamatos játékos 6 8 percig 8 10 percig 9 11 percig percig percig percig mozgás Célbadobás zsámolyra (5 kislabda) gyenge 5 méterről 2 találat közepes jó 6 méterről 2 találat közepes jó 7 méterről 2 találat közepes jó 7 méterről 2 találat közepes jó gyeng e 8 méterről 2 találat jó 9 méterről 2 találat Szlalom futás 10,0 9,0 8,2 9,3 8,5 7,6 9,1 8,4 7,8 9,0 8,2 7,4 9,0 8,2 7,6 8,8 7,8 7,2 gyenge gyenge gyenge közepes gyenge Labdavezeté s kézzel (2 x 15m) Korlátozott futás (10m/sec) Ritmusváltásos futás Reakciógyor saság Egyensúlyoz ás Egyensúlyoz ó járás 17,0 14,0 11,0 16,0 13,5 11,5 15,5 13,0 10,5 14,5 12,2 10,5 13,2 11,2 9,2 8,0 7,2 6,4 6,8 6,0 5,2 6,5 5,7 4,9 6,1 5,3 4,6 5,8 5,0 4,3 5,2 4,6 4,0 8,8 8,2 7,5 8,5 8,0 7,5 8,9 8,0 7,1 8,7 7,8 6,9 8,4 7,5 6,8 8,2 7,3 6, ,0 13,4 10,4 7,8 11,7 9,2 6,7 12,1 9,6 7,1 10,0 7,4 6,0 11,0 8,3 6,9 közep es jó 312

5 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK A teljesítménypróbák leírása Szlalom futás: A rajtvonalra merőlegesen, attól 5, méterre kell elhelyezni egy-egy medicinlabdát. A tanuló hullámvonalban futva kerülje el az első két labdát, majd megkerülve a harmadikat hullámvonalban fusson vissza haladjon át a rajtvonalon. (Ajánlatos az első labdát balkéz felöl kerülni.) Két kísérlet után a jobbik eredményt értékeljük, 0,1 s-os pontossággal. Szlalom labdavezet kézzel: A tanulónak az előző próbában leírt pályán kell labdavezetsel végighaladni. A célvonalon áthaladva meg kell fognia a labdát. Két kísérlet engedhető meg, melyből a jobbik eredményt kell értékelni 0,1 s-os pontossággal. Korlátozott futás (20 lépes futás): A próbázó feladata 10 méter futás egymástól 50 cm-re lévő vonalak között. A teljesít idejét mérjük 0,1 s-os potossággal. Minden vonalra lép, vagy túllép a vonalon 0,1 s hozzáadásával jár. Ritmusváltásos futás: A futás 30 m-es pályán történik. A rajthelyről 5 méterre lehelyezünk három egymáshoz érő tornakarikát, a pálya közepén öt egymáshoz érő karikát (a középsőt helyezzük a felezőpontra), a célvonaltól 5 méterre visszaszámolva ugyancsak három karikát. A tanulónak úgy kell futnia, hogy a karikák mindegyikébe belép átfutás közben. Két kísérlet közül a jobbikat vesszük figyelembe. Az eredményt 0,1 s-os pontossággal jegyezzük fel. Rekciógyorsaság: Bordásfal 10. fokánál (alulról számolva) a szaktanár 2 db munkáskesztyűt tart egymástól 50 cm-re. A tanuló kartávolságnyira áll a kesztyűvel szemben. A távolság felvételekor mellső középtartásban ujjhegye érje el a bordásfal megfelelő fokát. A szaktanár véletlen választásos alapon engedi el valamelyik kesztyűt, akkor, amikor a tanuló már mozdulatlan, várakozó helyzetben van. A tanuló igyekezzen elkapni a kesztyűt. Az eredményt az adja, hogy sikerült-e hányadik fok magasságában sikerült elkapni a kesztyűt. Öt kisérletből az összpontszám adja a végeredményt, ami így 0 50 pont közötti lehet. Egyensúlyozás: A tanuló bekötött szemmel, kar magastartásban ujjfűz helyzetben vár. Jelre az egyik lábát térdben hajlítva, derékszög helyzetéig emeli. Az időt addig mérjük, amíg az emelt lábát le nem teszi. Egy percnél a próba véget ér. Az eredmény 0,1 s-os pontossággal jegyezzük fel. Egyensúlyozó járás: A tanuló egy lapjára fordított hosszú tornapaddal szemben, attól 1,5 méterre húzott rajtvonal mögött áll, elefánttoronnyal (egyik kezével az orrát fogja, a másikkal kislabdát fog). Jelre végighalad a pad merevítő gerendáján, lerugja a gerenda végére állított tömöttlabdát, majd egyensúlyozva visszamegy. Az időt a rajtvonal ismételt eléréig 0,1 s-os pontossággal rögzítjük. Minden esetleges lelépt 1 s hozzáadásával büntetünk. A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesíti követelmények tárgyi feltételek Képesíti feltételek Törvényi háttér: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17.paragrafus 1.pont a-d) bekezde, 8.pontja. Az alapozó szakasz évfolyamain (1 4. évfolyam) tanítói, konduktori végzettség. A szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a testnevel sport tantárgy oktatásához megfelelő képesítt nyújtó tanítói végzettség szükséges. Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor oktathat, ha legalább százhúsz órás pedagógustovábbképz vagy szakirányú továbbképz keretében elsajátította a hat-tízéves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket az eredményes felkzíthez szükséges módszereket. 313

6 Tárgyi feltételek Tornaterem (tornaszoba), testneveli udvar mindkettő átlagos felszereltséggel, uszoda (tanmedence), szokványos sportszerek. Tantárgyi tantervek A tantárgy óraterve 1 4. évfolyam Témák 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A B A B A B A B 1. Alaki gyakorlatok ,5 2. Gimnasztika , Járások futások ,5 4. Szökdelek ugrások , Dobások hajítások , Támaszok, mászások, egyensúlyozások ,5 16,5 7. Feladatok függben ,5 8. A labdakezel alapjai Koreografált játékok , Úszás Higiéniai ismeretek ,5 4,5 12. Szabadidős sporttevékenységek Óraszám összesen: ,5 129,5 A tantervben a műveltségi terület fejleszti feladatainál történő hivatkozások (kapcsolódás) az alábbi felsorolás elemeire történő hivatkozásokat jelölik: 1. Az egzséges testi fejlőd 1.1 A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringi, légzi mozgatórendszerük. A foglalkoztatás hatására szilárduljon egzségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedekkel szemben. 1.2 Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet. 1.3 Aktív egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának a medence középállásának automatizálása. 1.4 Szerezzék meg az alapvető higiéniai ismereteket, bővítsék tudásukat. 2. A mozgáskultúra fejleszte 2.1 Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz a terephez igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lök-, vet-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető (generikus) kzségkzletüket. 2.2 Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- függhelyzeteket, legyenek képesek egyszerű hely- helyzetváltoztatásokra támaszban függben. 2.3 Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szintű játékkzség birtokában szívesen vegyenek rzt egyszerűsített sportjátékokban. 2.4 Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet. 314

7 2.5 Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális koordinációs képességszintjüket, mozgásos cselekvi biztonságukat. 2.6 Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a különböző feladatmegoldások során. 2.7 Legyenek képesek összerendezett mozgásokra. 2.8 Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját. 3. A mozgásigény fenntartásának követelményei 3.1 Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengt, sportolást. 3.2 Alapozódjon meg az egzséges életmód a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük. 315

8 1 2. évfolyam kiemelt fejleszti feladatok Mozgásérzékel Ritmus- ütemtartás Egy) Mozgásérzékel Ritmus- ütemtartás 1. Alaki gyakorlatok. Alapállás, pihenjállás. Testfordulatok helyben, ugrással. Sorakozás egysoros vonalba, oszlopba (társ mögött). Köralakítás kézfogással. Járás ütemtartással, tapssal, dobbantással. Nyitódás-záródás. Kapcsolódó játékok: mozdulatlanság, baglyocska, szoboralakítás. 2. Gimnasztika Egyszerű 1 4 ütemű alapgimnasztika. A csont-, az izom- az ízületi rendszer lehetőségeit kihasználó, de kímélő, merevségektől mentes 1 4 ütemű, utánzással végrehajtható, változatos előkzítő gyakorlatok szer nélkül kéziszerekkel (a pedagógus egymás utánzásával). Testhelyzetek, kartartások, alapformák: legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat alapformákat tartalmazó szabad-, társas- kéziszergyakorlatok (labdával, babzsákkal, ugrókötéllel, szalaggal stb.). Ritmikus feladatok énekre, zenére. Tartásjavító a gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló) gyakorlatok. Az előkzítt a motorikus képességek alapozását jól szolgáló gyakorlatok. Magyar nyelv irodalom (vezényszavak); Művzetek 2.7 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.7, 3.1,

9 kiemelt fejleszti feladatok pr) Mozgásalkalmazás Gyorsasági koordináció Mozgásérzékel Élményszerz Fair play Mozgásérzékel Kreativitás Összpontosítás Élményszerz Fair play 3. Járások futások Járások Futások Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok. 4. Szökdelek ugrások Rövid idejű, kis erőkifejtű szökdelek ugrások. 5. Dobások, hajítások Egy- kétkezes dobások Hajítások kis súllyal A tanultak beilleszte egyszerű testneveli játékokba, sor- váltóversenyekbe. Járás futás kötetlenül alakzatban (egyes oszlop), meghatározott útvonalon is (oda-vissza, körben, hullámvonalban stb.) rövid nyújtott lépekkel. Rövid távú gyors futás saját tempóban. Futások irányváltoztatással. Kapcsolódó játékok: tolvajlép, futóversenyek, fogójátékok, vonatozás, tűz-víz, repülő-, mágnes-fogó, sorversenyek stb. Szökdelek egy, váltott páros lábon meghatározott távolságig. Szökdelek kötéláthajtással. Távolugrás helyből nekifutással, elugrósávból. Kapcsolódó játékok: szökdelő fogó, kecskéz, szökdelő oszlop stb. Hajítási kísérletek újságpapír gombóccal, lufival, babzsákkal, kislabdával, egykezes alsó, oldalsó felső dobás zsinór felett. Hajítási kísérletek távolba célba, célzás mozgó célpontra. Kapcsolódó játékok: szökdelő fogó, kecskéz, szökdelő oszlop stb., talicskázás kéz- lábtámaszban; sor- váltóversenyek állatutánzó járással, vándormászás, döngető újságpapír gombóccal, lufival, kislabdával; dobj szökdelj!, ki dob a legmesszebbre?, céllabda. Életvitel gyakorlati Termzet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,

10 kiemelt fejleszti feladatok 6. Támaszok, mászások, egyensúlyozások Feladatok támaszban Kúszások, mászások Statikus jellegű egyensúlygyakorlatok Egyéb termzetes mozgások. 7. Feladatok függben A rúd- a kötélmászás technikája. Támaszgyakorlatok talajon, padon bordásfalon. Mászás előre hátra. Helyváltoztatás állatmozgást utánozva (kutyafutás, pókjárás, sánta róka stb.). Helyváltoztatás vízszintes rézsútos padon, hason- hanyattfekvben, kéz-láb támaszban, rákjárással, pókjárással. Vándormászás függőállásból bordásfalon. Gurulóátfordulás előre guggolótámaszból, terpeszállásból zsugor- terpeszülbe. Gurulóátfordulás hátra enyhén lejtős felületen. Felugrások leugrások kéztámasszal különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrzes szekrény). Egyensúlyozó járás vonalon padon, pad merevítőgerendáján előre, hátra oldalra. Kapcsolódó játékok: talicskázás kéz- lábtámaszban; sor- váltóversenyek állatutánzó járással. Függ- egyensúlygyakorlatok padon, bordásfalon, rúdon kötélen: fogás, függeszked. Kapcsolódó játékok: Vándormászás, sor- váltóversenyek, fára mászás. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.3, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 Termzet 1.3, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,

11 kiemelt fejleszti feladatok Mozgásérzékel F) Mozgásalkalmazás Ritmusérzék Kreativitás Élményszerz Mozgásérzékel 8. A labdakezel alapjai Gurítás, elkapás, dobás Labdavezet kézzel, lábbal Célzás álló mozgó tárgyra. 9. Koreografált játékok Egyszerű koreografált játékok, gyermek-, népi játékok, táncok Gyermekmondókákra, gyermekdalokra koreografált mozgássorok. 10. Úszás Vízhez szoktatás Az úszás technikai alapjai. Labdás ügyességfejleszt: álló labda megfogása, felemele, visszahelyeze; labdagörget egy két kézzel helyben, a lábak körül továbbhaladással; gurítás a társhoz oda-vissza terpeszülben; feldobott labda elfogása; eldobott labda elfogása futással egy pattanás után a földre ér előtt. Labdavezet kézzel helyben (állásban, ülben, guggolásban) továbbhaladással kötetlenül. Labdavezeti kísérletek lábbal. Kapcsolódó játékok: szabadulás a lufitól vagy a labdától, adogatóversenyek, labdacica gurítással, dobással, labdavadászok stb. Körjátékok zenére, dalokra gyermekmondókákra, Alakzatváltoztatások: csoportos, páros egyéni járások, guggolások, karmozgások, tánclépek. Népi játékok. Sorakozás vonulás derékig érő vízben. Szabadgyakorlatok a vízben. Siklási kísérletek. Sikláshoz kapcsolt lábtempó a választott úszásnemben. Siklás kartempó. Kar- lábmunka összehangolása. Kapcsolódó játékok: fogójátékok a vízben, hajóvontatás, gyöngyhalász, halacska stb. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 Magyar nyelv irodalom; Művzetek 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.7, 3.2 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.7,

12 kiemelt fejleszti feladatok F) K) é) 11. Higiéniai ismeretek Higiéniai ismeretek feltárása, növele. A test tulajdonságainak felfedeze tudatos megismere a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. A test képességeinek fejleszte, épségének védelme: ügyesség, bátorság óvatosság. A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosakodás, rendszeretet. Az öltöző a gyakorlótér rendje tisztasága. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.4, 3.2 F) Mozgásalkalmazás Kreativitás Élményszerz Fair play 12. Szabadidős sporttevékenységek. Séták, szánkózás, hócsata hóemberépít. Ügyességet fejlesztő közlekedi eszközök használata (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcsolyázás). Termzet- ; Életvitel gyakorlati ismeretek 1.2, 2.3, 3.2 A továbbhaladás feltételei A tanuló tudjon alakzatokat felvenni változtatni az utasításnak megfelelően. Tudja teljesíteni utánzással a gimnasztikai feladatokat. Az alapvető mozgáskzségeket (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) életkorának megfelelő szinten tudja végrehajtani. Félelem nélküli vegyen rzt a vízben végzett feladatok során. 321

13 3 4. évfolyam kiemelt fejleszti feladatok Mozgásérzékel Ritmus- ütemtartás Egy) Mozgásérzékel Ritmus- ütemtartás 1. Alaki gyakorlatok. Alapállás, pihenjállás. Testfordulatok helyben, ugrással. Sorakozás egysoros vonalba, oszlopba (társ mögött). Köralakítás kézfogással. Járás ütemtartással, tapssal, dobbantással. Nyitódás-záródás. Kapcsolódó játékok: mozdulatlanság, baglyocska, szoboralakítás. 2. Gimnasztika Egyszerű 1 8 ütemű gimnasztika. Mint az előző évfolyamokon, de kissé nehezítve. A csont-, az izom- az ízületi rendszer lehetőségeit kihasználó, de kímélő, merevségektől mentes 1 8 ütemű, utánzással végrehajtható előkzítő gyakorlatok szer nélkül szerekkel (pad, bordásfal, zsámoly). Önállóan, társutánzással, valamint szaknyelvi utasításra végzett szabadgyakorlatok, valamint szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- szergyakorlatok. Testhelyzetek, kartartások, alapformák: legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat alapformákat tartalmazó szabad-, társas- kéziszergyakorlatok (labdával, babzsákkal, ugrókötéllel, szalaggal stb.). Rövidebb gyakorlatsorok, statikus egyensúlyviszonyok gyakoroltatása. Ritmikus feladatok énekre, zenére. Tartásjavító a gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló), talpboltozatot erősítő gyakorlatok. Kapcsolódó játékok: fogójátékok, versengek kettős körben, kakasviadal stb. Magyar nyelv irodalom (vezényszavak); Művzetek 2.7 Életvitel gyakorlati Termzet- ; Művzetek 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.7, 3.1,

14 kiemelt fejleszti feladatok pr) Mozgásalkalmazás Gyorsasági koordináció Mozgásérzékel Élményszerz Fair play 3. Járások futások Járások Futások Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok. Járás behunyt szemmel előre, hátra oldalra keresztlépsel, mélytérdhajtásban, járás ütemtartással. Futás irányítva, jelekkel, feladatokkal (bekötött szemmel, párokban, társhoz igazított iramban). Átfutás hajtott kötélen. Futás akadályokon át, padra, zsámolyra fel- lelépsel. Felfutás lépcsőn, lejtőn vissza. Futás guggolórajttal, rajtversenyek. Rövid távú vágtafutások. Gyors futások irányváltoztatással. Hosszú távú futások saját tempóban. Kapcsolódó játékok: fogójátékok, különböző sor- váltóversenyek, futóversenyek, vakfogójárással ( erre csörög a dió, tapsolással éneklsel, félperces fogójáték, páros fogó, helycsere, Balatoni halászok, skalpvadászat stb. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1,

15 kiemelt fejleszti feladatok Mozgásalkalmazás Ritmus reakcióképesség Mozgásérzékel Kreativitás Összpontosítás Élményszerz Fair play 4. Szökdelek ugrások Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükségletet igénylő szökdelek Ugrások saját erőbeosztással. 5. Dobások, hajítások Egy- kétkezes dobások Hajítások, vetek kis súllyal. Szökdelek egy, váltott páros lábon előre, hátra oldalra meghatározott távolságig. Szökdelek helyben továbbhaladással taps ritmusát követve. Kötéláthajtás egy, váltott páros lábon szökdelsel, meghatározott ideig. Ugróiskola kötéláthajtással párokban, majd közös kötéllel. Felugrások helyből nekifutásból emelkedő szerekre (rézsútos pad), leugrások szőnyegre. Felugrás függbe (bordásfal, gyűrű), leugrás a szerről. Zsugorkanyar. Távolugrás helyből nekifutással, elugrósávból. Magasugrás helyből nekifutással. Sorozatugrások (hármas, négyes, ötös). Kapcsolódó játékok: nyusziugrás adott távolságon, szökdelő fogó ( Balatoni halászok, félperces fogó), kengurufogó, ugróiskola, ugróversenyek stb. Mint az előző évfolyamokon, valamint: Dobások távolba célba különböző körméretű tömegű labdával, a céltávolság növelével. Dobások két kézzel előre hátra, a fej fölött a lábak között. Dobási (veti) kísérletek az oldalsíkban szerzett lendülettel előre hátra. Ütek lufival könnyű labdával szabadon, felfelé. Kapcsolódó játékok: kiszorítósdi hajítással, csapatban; egyszerű fogyasztójáték, tűzharc (egy, két, három labdával), döngető, vadászlabda, csapatos versenyek: Ki lök a legmesszebbre?, Ki céloz ügyesebben? stb. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,

16 kiemelt fejleszti feladatok Egyensúlyozó képesség Egyensúlyozó képesség 6. Támaszok, kúszások, mászások, egyensúlyozások Feladatok támaszban Kúszások, mászások Statikus jellegű egyensúlygyakorlatok Dinamikus jellegű egyensúlygyakorlatok Egyéb termzetes mozgások. 7. Feladatok függben Rúd- kötélmászás fokozódó gyorsasággal Mászóversenyek. Mint az előző évfolyamokon, valamint: Folyamatos kúszás akadályok nélkül akadályok alatt. Kúszás talajon, háton, lábakkal kifejtett tolóerőt alkalmazva, kúszás fejjel terelgetett felfújt tömött labdával. Kúszás rézsútos padon karhúzásokkal. Rákkúszás (hason fekvben, hátra). Vándormászási kísérletek (esetleg bordásfalon). Felugrások leugrások kéztámasszal különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrzes szekrény). Gurulóátfordulás előre hátra guggolótámaszból terpeszállásból. Sorozat gurulóátfordulás előre. Fejenállás kézenállási kísérletek. Egyensúlyozó futás rézsútos padon, egyensúlyozó járás, forgással kombinálva pad merevítőgerendáján. Helycsere padon egymással szemben haladva. Testhelyzet-változtatások tenyéren egyensúlyozott labdával, labda-egyensúlyozás lábfejen, combon, homlokon. Kapcsolódó játékok: mozdulatlanság, szoboralakítás, Ki áll tovább egy lábon? ; sor- váltóversenyek, pincérverseny, Állítsd meg a karikát! stb. Mint az előző évfolyamokon, valamint: Függ- egyensúlygyakorlatok padon, bordásfalon, rúdon kötélen, fogás, függeszked. Mászási kísérletek kötélen rúdon szabad bekötött szemmel. Kapcsolódó játékok: Vándormászás, sor- váltóversenyek, fára mászás. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.3, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 Termzet 1.3, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,

17 kiemelt fejleszti feladatok Mozgásérzékel F) Mozgásalkalmazás Ritmusérzék Kreativitás Élményszerz 8. A labdakezel alapjai Labdavezet kézzel, lábbal Labdadobás Lök, üt. 9. Koreografált játékok Rövidebb, egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása. Mint az előző évfolyamokon, valamint: Labdavezet kézzel helyben (állásban, ülben, guggolásban) továbbhaladással kijelölt pályán, hullámvonalban. Labdavezet kis területen, az ütközek elkerülével. Labdavezet lábbal, cselez. Labdadobási kísérletek kidobóállásból befordulással, majd kőbb mozgásból (nekifutásból). Löki kísérletek tömött labdával melltől indítva két kézzel, guggolásból indítva; válltól indítva egy kézzel. Üti kísérletek: guruló labda terelgete labdatáncoltatás, a labda földre ütögete bottal. Kapcsolódó játékok: szabadulás a labdától, adogatóversenyek, sor- váltóverseny szlalomozva, labdavadászok, háromudvaros fogyasztójáték stb. Körjátékok zenére, dalokra gyermekmondókákra. Alakzatváltoztatások: csoportos, páros egyéni járások, guggolások, karmozgások, ugrások szökdelek, tánclépek. Rövid, egyszerű, koreografált mozgássorok zenével, dallal, szerekkel (labdával, szalaggal, bottal). Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 Magyar nyelv irodalom; Művzetek 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.7,

18 kiemelt fejleszti feladatok s Mozgásérzékel F) K) é) F) é) Mozgásalkalmazás Kreativitás Élményszerz Fair play 10. Úszás Vízhez szoktatás Az úszás technikai alapjai Egy úszásnem technikai alapjai. 11. Higiéniai ismeretek Higiéniai ismeretek növele Szoktatás a higiéniai ismeretek alkalmazására. 12. Szabadidős sporttevékenységek. Sorakozás vonulás derékig érő vízben. Szabadgyakorlatok a vízben. Siklási kísérletek. Sikláshoz kapcsolt lábtempó a választott úszásnemben. Siklás kartempó. Kar- lábmunka összehangolása. Kapcsolódó játékok: fogójátékok a vízben, hajóvontatás, gyöngyhalász, halacska stb. A test tulajdonságainak felfedeze tudatos megismere a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. A test képességeinek fejleszte, épségének védelme: ügyesség, bátorság óvatosság. A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosakodás, rendszeretet. Az öltöző a gyakorlótér rendje tisztasága. Kapcsolódó játék: Ki tud több higiéniás szabályt felsorolni? Séták, gyalogos, kerékpáros túrák (útjelzek, turistajelzek megismere). Ügyességet fejlesztő közlekedi eszközök használata (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcsolyázás). Szánkózás, korcsolyázás, hócsata hóemberépít. Életvitel gyakorlati Termzet- 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.7, 3.1 Életvitel gyakorlati Termzet- 1.4, 3.2 Termzet- ; Életvitel gyakorlati ismeretek 1.2, 2.3, 3.2 A továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje, értse a vezényszavakat, hajtsa végre a rendgyakorlatokat. Kövesse az alapvető gimnasztikai alapformákra épülő, egyszerű gimnasztikai gyakorlatokat. 327

19 Tudjon elfogadhatóan rajtolni, futni, ugrani dobni. Tudjon megfelelő kísérleteket bemutatni a kúszás, a mászás, a támasz a függ feladatainak teljesíte során. A torna (jellegű) gyakorlatokat hajtsa végre kis segítséggel, biztonságosan szép testtartással. Örömmel vegyen rzt a testneveli játékokban. Viselkedjen biztonságosan a mellmagas vízben. 328

20 Az alapozó fejlesztő szakasz tanterve (5 8. évfolyam) Közös célok feladatok Alapozó szakasz (5 6. évfolyam) Az önértékel képességének kialakítása fejleszte. A rendszeres testmozgás a sport iránti igény megerősíte kielégíte. A tanulókban meglévő szolidaritásérz, együttműködő- segítőkzség értékének tudatosítása fejleszte. Az egzséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartásoknak szokások megerősíte. A környezettel való harmonikus konstruktív kapcsolathoz szükséges ismeretek, képességek kzségek kialakítása fejleszte. A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. Az értelmes tanulás feltételének megteremte az érzékel útján szerzett tapasztalatok gyűjtével, rendszerezével sokoldalú értelmezével. A képi reprezentációk szerepének tudatosítása a tanulásban a mindennapi életben. Aktív tevékenységre lehetőséget adó feladatokat adása a tanulóknak: kísérletek, megfigyelek, projektek stb. A kritikai kreatív olvasás képességének fejleszte. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása A problémamegoldó gondolkodás a döntképesség megalapozása. A kreativitás fejleszte. Az önálló tanulás az önművelhez szükséges ismeretek képességek megalapozása. A tudományos ismeretek megértéhez elsajátításához szükséges szemléleti keretek alapfogalmak megismertete. Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek megismertete. A közösségek demokratikus működének megértét elősegítő alapelvek megismertete. Az európai a nemzeti azonosságtudat erősíte, ápolása. Más népek kultúrák megismere iránti igény beállítódás kialakítása. A tanuláshoz, a feladatokban való rzvételhez szükséges koncentrációs képességek akarati tulajdonságok fejleszte. Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) Az egyéni adottságok, képességek megismerén alapuló önismeret fejleszte. A szociális képességek fejleszte, az érzelmi intelligencia mélyíte gazdagítása. Az emberi cselekedetek konfliktusok értelmeze okaik, következményeik az emberi értékekkel való összevetük szempontjából. Az egyéni a közérdek, a többség a kisebbség fogalmának tisztázása a környezeti, társadalmi kulturális konfliktusok megbeszéle kapcsán. A megismeri képességek fejleszte, különös tekintettel a megfigyeli, kódolási, értelmezi, indoklási, bizonyítási képességekre. A képi reprezentációk értelmezéhez tanulásban való felhasználásukhoz szükséges vizuális képességek fejleszte. A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása mélyíte. A problémaszituációkban is könnyen alkalmazható működőképes fogalomrendszer kiépíte. 329

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET Testnevelés 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A testnevelés tanterv az Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport Testnevelés és sport KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 155 Érettségi felkészítés

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 5 8. évfolyam 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 5-6. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2,5 óra Heti óraszám: 5 óra A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

Testnevelés és sport helyi tanterv

Testnevelés és sport helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés és sport helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny, 9/AJTP

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV.

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Súlyemelés Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Cél: Legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, és a versengés öröme Becsüljék társaik teljesítményét Alakuljon ki a felelősségtudat,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9.ny. osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 32 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok, feladatok, kompetenciák Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

ÍRÁSBELI MUNKA SPORTTUDOMÁNY

ÍRÁSBELI MUNKA SPORTTUDOMÁNY Ú J V I D É K I E GY E T E M M A GY A R T A N NY E L V Ű T A N Í T Ó K É P Z Ő K A R SZ A B A D K A ÍRÁSBELI MUNKA KATEGÓRIA: SPORTTUDOMÁNY A MUNKA CÍME: Testnevelés szerepe az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

7. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

7. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 7. évfolyam Heti óraszám : 5 óra Éves óraszám : 180 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret

Részletesebben

7.4. Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhezoktatásához

7.4. Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhezoktatásához 7. melléklet 7.4. Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhezoktatásához Tartalom: 1 4. évfolyam bevezetése és kerettantervei 2. oldal 5 8. évfolyam bevezetése és kerettantervei 50. oldal

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS Tantárgy

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS Tantárgy 5-5 - 5-5 óraszámokra Készítette: Nagy Gábor munkaközösség-vezető

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a korosztály kritikus gondolkodására alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei. Testnevelés és sport

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei. Testnevelés és sport Testnevelés és sport 1 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Célok és feladatok... 4 2.1 Előzmény... 5 2.2 Feltételek, létesítmények... 5 2.3 Eszközök... 5 3 9. évfolyam... 6 3.1 Sportjátékok... 6

Részletesebben